SVP Nase skola 2013 6 - Základní škola a Mateřská škola Tetín

Komentáře

Transkript

SVP Nase skola 2013 6 - Základní škola a Mateřská škola Tetín
Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Tetín
Škola :Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 26601,
Beroun
Školní vzdělávací program
Č.j.: 248/2007/I
Účinnost od: 1.9.2007
Spisový znak:
Skartační znak:
Změny: k 1.9.2008
k 1.9.2009
k 1.10.2010
K 1.9.2012
k 1.9.2013
k 1.9.2014
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
„NAŠE ŠKOLA“
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TETÍN,
TETÍN, HRADNÍ 66, 26601
V Tetíně 1.9.2007
razítko:
Schváleno Pedagogickou radou a Radou školy : 3.9.2007
OBSAH:
Mgr. Štencová Jitka - ředitelka školy
Identifikační údaje............................................................ 2
Charakteristika školy ....................................................... 3
Charakteristika ŠVP ........................................................ 8
3.1
Cíle a poslání školy ................................................. 9
3.2
Priority ŠVP ........................................................... 11
3.3
Vzdělávání žáků se SVP ....................................... 12
3.4. Vzdělávání žáků nadaných…………………………14
4. Učební plán ................................................................... 15
5. Obsahové plány,organizační vymezení,projektové dny…18
6. Vzdělávací obsah oblastí ............................................... 19
7. Kritéria,způsoby pravidla pro hodnocení žáků ............... 20
8. Vlastní hodnocení a autoevaluace školy…………………31
9. Závěrečná ustanovení ................................................... 33
10. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. stupně:
8.1
Český jazyk a literatura, Etická výchova . …………34
8.2
Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk ...... 69
8.3
Matematika a její aplikace . …………………………91
8.4
Člověk a jeho svět - Prvouka ............................... 126
8.5
Člověk a jeho svět – přírodověda,vlastivěda ...... .144
8.6
Umění a kultura – výtvarná a hudební výchova ... 163
8.7
Člověk a svět práce - Pracovní činnosti............... 187
8.9
Člověk a zdraví - Tělesná výchova ...................... 197
8.10 Informatika ....................................................... 115
11. Projektové dny ............................................................. 223
12. Průřezová témata ........................................................ 227
1.
2.
3.
-1-
1. NÁZEV PROGRAMU
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
MOTIVAČNÍ NÁZEV
„NAŠE ŠKOLA“
1.1. PŘEDKLADATEL:
NÁZEV ŠKOLY
ADRESA, KONTAKTY
Základní škola a Mateřská škola Tetín, okres Beroun
Hradní 66, 26601, Tetín
Odloučené pracoviště MŠ 1 Župní 13, 26601, Tetín
tel: 311622295, mob. 739203118 ZŚ
[email protected],
tel: 311622354, mob. 733725465 MŚ 1 [email protected]
739456439 MŚ 2
ŘEDITEL ŠKOLY a
KOORDINÁTOR ŠVP
Mgr. Jitka Štencová
PRÁVNÍ FORMA
IČO
příspěvkové organizace
75033551
1.2. ZŘIZOVATEL:
Obec Tetín
Na Knížecí 2, Tetín, tel.311622316, e-mail: [email protected]
ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ
ŠKOL – IZO
1.12.2002
650014383
-2-
2. ZÁKLADNÍ
CHARAKTERISTIKA
ŠKOLY
Škola sdružuje:
ZÁKLADNÍ ŠKOLU
IZO 150 014 392
kapacita 80 žáků
ŠKOLNÍ DRUŽINU
IZO 150 014 422
kapacita 42 žáků
IZO 150 014 406
kapacita 35 dětí
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ JÍDELNU/výdejnu
IZO150 014 431
kapacita 71 jídel
Základní škola funguje neúplná základní škola se třemi třídami s pěti postupnými ročníky a individuálním
vzděláváním. Školu navštěvuje 40-55 žáků.
Mateřská škola je rovněž jako dvoutřídní plně naplněná do 35 dětí, byla v roce 2008/9 rozdělena na MŠ 1 na
odloučeném pracovišti v Župní 13 pro děti mladšího věku a na pracoviště v budově základní školy Hradní 66 pro děti
předškolního věku . Při této příspěvkové organizaci je dále vedena školní družina a zájmové útvary , 2 školní jídelny výdejny, se zabezpečením dovážení obědů a svačin ze školní jídelny Králův Dvůr.
Obě budovy škol stojí v krásné, čisté, chráněné přírodní oblasti Českého Krasu, v historické obci Tetín vzdálené 3
km od okresního města Beroun, u dálnice D5 od Prahy 15 minut cesty.
Jsou plně modernizované, obcí udržované, vyhovující hyg. požadavkům.
Dopravní spojení je pravidelné.
2.1. PODMÍNKY
ŠKOLY
(ke vzdělávání
v rámci ŠVP ZV)

materiální
Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty.
Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení.
Počítačová síť s rychlým internetem a Interaktivní tabule s dataprojektorem ve všech učebnách
Moderní žákovský nábytek a školní tabule v učebnách, včetně pojízdných magnetických.
Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny a dětských časopisů.
Zajištění prostředků na DVPP.

hygienické
Šatny pro žáky, ped. pracovníky, provozní pracovníky
Zmodernizované sociálních zařízení
Moderní žákovský nábytek a knihovny
Zrekonstruované učebny na výchovy a družinu a hernu
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků
-3-
Podmínky školy
Pedagogický sbor
a správní
zaměstnanci

prostorové
Počet učeben odpovídá počtu žáků.
Hlavním vchodem v přízemí budovy ZŠ šatny pro děti, před jídelnou šatny pro ped. a ostatní pracovníky,
učebna Vv a Pč, knihovna , odpočinkový a hrací koutek pro družinu , výdejna jídla a jídelna.
Dále v roce 2008/9 byly vybudovány z prostoru pronajímaného bytu nové a moderní prostory pro
předškolní děti MŠ s kapacitou 15 dětí s hernou, jídelnou, šatnou a moderními prostory na hygienu
a WC pro děti i ped.pracovníky. V mezipatře sociální zařízení pro děti a pracovníky ZŠ.
V roce 2013/14 byla vybudována nová moderní plně vybavená did.technikou třída se šatnou a
soc.zařízením pro další samostatný ročník
V prvním patře 2 multimediál.učebny modernizované a vybavené výpočetní technikou/ 20 počítačů/
s interaktivními tabulemi, dataprojektory a internetem. Každý ročník pracuje u svého velkého
kulatého stolu s pohodlnými jezdícími nastavitelnými židlemi.
K II.třídě patří kabinet na pomůcky .
Sklad na sušení a skladování léčivých bylin je umístěn na půdě.
Sklad pro školníka a uklízečku se nachází ve sklepě a v přilehlé budově pro pracovní činnosti.
Spisovna se nachází v prostoru před půdou.

personální
Základní škola
ředitelka ,učitelka :Mgr. Jitka Štencová – úvazek 1, plně kvalifikovaná
vyučuje 13 hodin týdně, třídní uč.1. ročníku,
učitelka: Mgr. Sakačová Stanislava – kvalifikovaná, třídní 4.a 5.roč., vyučující ČJ, Přírodovědy,
Prvouky, TV a HV, vyučuje 22 hod v týdnu
Mgr. Bowdery Bohuslava – částečně kvalifikovaná, třídní 2.a3.roč., vyučující Matematiky,
Angličtiny, Informatiky , vyučuje 17 hodin týdně
učitelka : Mgr. Malířová Ladislava –plně kvalifikovaná, vyučující Literární výchovu od 2.roč., Etickou
výchovu a Finanční gramotnost ve 4.a 5.roč
učitelka : Bartoníčková Alena – nekvalifikovaná uč., studující UJAK, vyučuje výchovy Vv a PČ,
kvalifikovaná vychovatelka , asistentka -Šikulky
učitelka : Fafková Petra – nekvalifikovaná, studující UJAK, vyučující TV,Inform.,HV v 1.a 2.r.Prvouku
ve 2.a 3.r., asistentka pedagoga
ved.vychovatelka : Dis.Malčeková Karolína – ranní a polední družina – zdravotní a dopravní výchova,
přírodovědka
vychovatelka: Burdenová Eva- kvalifikovaná - Angličtinky v 1.a 2.ročníku
vychovatelka, asistentka ped: Krtková Andrea – výpočetní technika
vychovatelka : Denisa Malířová – Všeználek
vychovatelka: Marcela Červenková - Sportovky
-4-
správní zaměstnanci na snížený úvazek - školník : Bartoníček Karel
- uklizečka : Monika Červená
- výdej jídla: Monika Červená
- spisovna, administrativní pracovník: J. Burianová
- správa sítě : Ing. Krtek Martin
Mateřská škola
zástupce ředitelky, zástupce statutárního orgánu, učitelka, vedoucí odloučeného,pracoviště:
Mgr. Ladislava Malířová – kvalifikovaná pro 1.st.ZŠ, kvalifikovaná pro MŠ
Učitelky: Eva Burdenová –kval. učitelka MŠ
Denisa Laura Malířová – kval. učitelka pro MŠ
Gabriela Hirnerová – kval.učitelka pro MŠ, logopedka
Školnice , pracovnice ve výdejně: Petra Smutná
Cílem je získání aprobace pro všechny ped. pracovníky. Chceme mít ve škole učitele kvalitní, obětavé,
spokojené a s profesionálním jednáním, odborníky s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti.
Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků školy, rozvíjet
týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a
budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na další vzdělávání všech zaměstnanců,
a to v oblasti informační gramotnosti, jazyků a práce s dětmi
Struktura žáků
2.2. Priority
v obsahu
vzdělávání
Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z blízkého města a vesnic.
Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.
Organizace práce je rozdělena po skupinách s využitím samostatné práce na počítačích a s pomocí
pohotovějších dětí pomalejším, starších dětí mladším a v kooperativním učení.při výuce jsou využívány
moderní aktivní metody kritického učení a projektové dny.
Předměty TV,VV,PČ jsou spojené do mladších 1.-2.r a starších 3. -5.r.
Vzhledem k nízkému počtu žáků je ročník 4.a 5.spojen i na ostatní předměty, ale vždy je ve třídě přítomen
asistent pro slabší žáky a žáky s poruchami.
Ročníky 1., 2.a 3. jsou organizované většinou samostatně nebo s asistentem pedagoga.
Výuka cizích jazyků od 2.ročníku/ 1.ročník v Angličtince pro nejmenší/
Vedení k samostatnosti ve výuce a k třídění informací
Výchova informatiky od 3.ročníku
-5-
Příprava žáků pátých tříd na přechod do berounských škol , na gymnázium/ každý rok úspěšnost/
Péče o žáky se speciálními poruchami učení ( SPU), chování
Rozvoj talentu u hudebně nadaných dětí – LŠU přímo ve škole
Výchova k zodpovědnému vztahu k přírodě a zvířatům
Dopravní výchova a zdravotní výchova
Výchova k estetickému cítění a vnímání
Rozvoj sportovní činnosti, nácvik lyžování, bruslení- školy v přírodě,kurzy
Citlivě vnímat a pečovat a být hrdi na slavnou minulost obce
Výchova k pracovitosti- péče o zahradu, sběry bylin, papíru, třídění odpadů, brigády na patron. území
Spolupráce s rodiči a veřejností
2.3. SPOLUPRÁCE Úroveň spolupráce školy s rodiči žáků ovlivňuje skutečnost, že rodiče školu pro své dítě zvolili na základě vlastního
S RODIČI A
výběru – zájem o kvalitní vzdělávání podmiňuje vztah „rodiče – škola“ . Vzájemná spolupráce rodičů a učitelů musí být
JINÝMI
dnes považována za samozřejmost. Je potřeba si uvědomit, že těsnou spoluprací rodičů a učitelů získají obě strany.
SUBJEKTY
- umožnit rodičům vstup do školy (zvát je na vyučování, na náslechy v hodinách a to i individuálně či na celé
škole , ve „Dnech otevřených dveří“ , před zápisy do 1. tříd, besedy,...)
- pořádat pravidelné akce pro žáky a veřejnost (zahradní slavnosti, sport. akce, besídky vánoční a
velikonoční, vystoupení, prodejní výstavy, koncerty ...)
- informovat veřejnost pomocí internetových stránek školy a seznámit s nimi rodiče, o změnách ve školách a
akcích na nástěnkách a plakátech
- úzká společná činnost dětí a rodičů – např.: výroba vánočních výrobků na prodejní výstavu, příprava besídek,
společné školy v přírodě, přítomnost na hodinách
Spolupráce s ostatními školami a organizacemi
Spolupráce s ostatními školami je přínosná z důvodu výměn informací, postupů. Z výsledků soutěží získává škola
zpětnou vazbu. Navíc našich žáků je méně a při spojení s další menší školou lze zaplnit autobus. Škola spolupracuje
a bude dále rozvíjet spolupráci se základními školami Jungmannova ZŠ, 2.ZŠ Beroun, 3.ZŠ Beroun, ZŠ Liteň, ZŠ
Vysoký Újezd a další/ i v oblasti soutěží a společných akcí- turnaj ve vybíjené, návštěva Planetária, škola v přírodě,
školní výlety, návštěvy divadel../
-6-
Pro děti MŠ zajišťujeme hodiny plavání, nabízíme školu v přírodě, kurz bruslení společně se žáky ZŠ, pořádáme pro
předškolní děti Den slabikáře, společné koncerty a divadelní představení. Společně navštěvujeme výukové programy
v ekologických centrech , pořádáme Vánoce a Vítání jara, Zahradní slavnost a jarní a podzimní cvičení v přírodě.
Nadstandardní úroveň vztahů funguje též mezi školou a Tetínskými maminkami a Českou tábornickou unií
v oblasti zapojení do mimoškolních aktivit a brigád.
Využíváme služeb Pedagogicko-psychologické poradny Králův Dvůr a Praha
Spolupráce s obcí
Jako jediná základní škola a mateřská škola v obci chceme úzce spolupracovat, nabízíme účast žáků naší školy na
životě obce – vítání nových občánků, vystoupení při setkání s důchodci, vánoční a závěrečné pěvecké koncerty.
Zástupce obce chceme zvát k zápisu budoucích žáků do prvních tříd, k vítání prvňáčků na začátku školního roku a
k loučení „ páťáků“ základní školy. Správním orgánem školy je Školská rada, zřízená již v roce 2006,různě
doplňovaná, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Zástupce obce je
členem Rady školy.
Víme, že díky obci naše škola existuje, hradí nejenom nemalý provoz školy a školky, poskytuje finanční prostředky na
modernizaci výuky a pomůcek, rekonstruuje a opravuje obě budovy, finančně podporuje děti, chodící do naší školy a
školky/ přispívá na poplatek na školu v přírodě a plavecký výcvik/.
2.4.
MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE A
DLOUHODOBÉ
PROJEKTY
V nejbližších letech naše škola neplánuje žádnou mezinárodní spolupráci .
Od září 2010 jsme vstoupili do různých dlouhodobých projektu EU a MŠMT a Středočeského KU
neboť naším prvotním snažením především bude naplněnost školy, proto chceme zajistit nové,výborné materiální
podmínek pro vybavení školy ICT a to do každé třídy a pomůckami na enviromentální a tělesnou výchovu, včetně
nového sportoviště, a dále zabezpečení trvalého aprobovaného pedagogického sboru.Bude docházet nejenom
k inovačním změnám, ale také k individualizaci předmětu cizí jazyk a informatika. Tyto předměty se od září 2010 učí
od 2. do 5. ročníku .Jsou stále vytvářeny interaktivní pracovní listy pro učitele a žáky na posílení čtenářské
gramotnosti a enviromentální výchovy.
Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou
Silné stránky:
Umístění budovy ZŠ /čisté, klidné prostředí/
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ
Technický stav budovy ZŠ, hřiště
Školní jídelny, výdejny
Slabé stránky:
v ZŠ pouze ročníky 1. – 5.
ŠD a MŠ otevřena pouze do 16,30 hodin
pro některé děti s poruchou pozornosti přítomnost
více ročníků v jedné třídě
-7-
Školní družina
Moderní vyučovací metody/ skupinové, kooper.vyuč/
Moderně vybavené učebny nejmoder. pomůckami ZŠ i MŠ
Indiv. práce s dětmi s poruchami, indiv.plán práce, asist.ped.
Klima třídy- seberealizace,zodpovědnost, kamarádství
Ranní kruhy, žádné zvonění
Mimotřídní, mimoškolní činnost/ zapojení do soutěží/
Výborné vztahy mezi pracovníky, spolupráce s OU
3.
CHARAKTERISTIKA
ŠVP
Východiska
Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti dosud probíhajících programů a projektů a
ze všeho ,co přináší škole perspektivu.
 Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku mimoškolní
činností v rámci školní družiny, a ve spolupráci s ČTU a Tetínskými maminkami
 Snahou o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a rodiči je zpestření výchovně vzdělávacích
aktivit podporujících tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektových dnů školy.
 Individuální péče pedagogů o žáky se projevuje četností zapojení a úspěchy žáků v soutěžích a přehlídkách
v oblasti vzdělávání i zájmových činností. Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami nebo vývojovými poruchami a poruchami učení a chování.
 Kvalitu vzdělávacího systému dokumentuje úspěšnost našich žáků, kteří přešli na 2. stupeň nebo na gymnázia.
 Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich
kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací, semináře na
modernizaci výuky a moderní metody, Dny malotřídních škol a výměna zkušeností.
 Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Zvyšuje se tak možnost nabídky
vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro
vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami.

-8-
3.1. CÍLE ŠKOLY
 Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní
praxi a na další studium na 2.stupni ZŠ.
Poslání školy
 Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak
vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních
dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.
 Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví.
 Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách.
Žák naší školy:
Profil žáka na
konci 5. ročníku

je proaktivní v poznávání světa, učí se nakládat se získanými informacemi

začíná se rozhodovat samostatně, umí si poradit při řešení jednoduchých problémů

učí se otevřeně naslouchat a komunikovat se svým okolím

učí se být psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu

začíná si uvědomovat význam a osobní zodpovědnost za své zdraví,
svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o zdraví pečovat
-9-
Obecné cíle školy
1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání
jako prioritu profesionální práce.
2. Pedagogika orientovaná na dítě převažuje ve způsobu vzdělávání na naší škole a respektuje zásady tzv.
„zdravého tvořivého aktivního učení“.
3. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky.
4. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci.
Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí.
5. Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně využít jejich
volný čas.
6. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou
myšlenky demokracie a sebehodnocení.
7. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím rodičovských sdružení a Školní
rady.
8. Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost
zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací
práce.
Stav učitelů závisí na celkovém počtu žáků a počtu odučených hodin. Aby mohly fungovat dvě třídy a škola
nemusela pracovat jako jednotřídní v uplynulých letech je třeba získávat neustále zájem dětí a hlavně rodičů
o naši školu. Tím by mohly narůst i úvazky správních zaměstnanců – kuchařky, školníka a uklizečky .
Dlouhodobě působit na zaměstnance s cílem vybudovat stálý , kvalifikovaný, kvalitní tým spolupracovníků.
Citlivého profesionální řízení ze strany vedení školy, nabídky dalšího vzdělávání vytvoření jasných,
srozumitelných směrnic a plánů ,uspořádání akcí pro celý kolektiv ( vícedenní speciální semináře pořádané
různými organizacemi, kulturní akce).
Velmi důležitou je i motivace pracovníků : odměňování za práci, prezentování úspěchů a konkrétních zásluh,
umožnění svobodné volby metod, podpora FKSP- penz.fond,příspěvek na stravování atd..
9.
Kontrolní mechanismy školy budou nástrojem budování vzájemné důvěry.
Plnění úkolů a cílů bude pravidelně vyhodnocováno pomocí dotazníků a testů.
Bude sledováno měnící se klima školy.
- 10 -
3.2. PRIORITY
ŠVP ZV
a podpora
osvojování
klíčových
kompetencí
 Logické myšlení a představivost
Metody a formy práce, kterých užijeme při osvojování učiva, jsou směrovány k propojení obou mozkových hemisfér
žáka. V návaznosti na zkušenosti s experimentální výukou matematiky učíme žáka aplikovat matematické postupy
do životní praxe, řešit samostatně i společně problémové úlohy. Současně žákovi vytváříme prostor pro kreativní
vytváření vlastních cílů a projektů, které bude schopen zvládnutými postupy realizovat. Vyučující umožní žákovi
uplatnit tvůrčí přístup, navrhnout vlastní koncepci, či řešení. Podporujeme osvojování logických postupů žákem,
zjišťování výsledků na základě vyvozování, pozorování, měření a dalších technik, schopnost zpracovat tyto
výsledky a vyvodit z nich závěry. K tomu škola využívává různých forem praktických činností, pokusů.
 Jazyková komunikace
Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak
i v cizím jazyce. Za základní úkol v této oblasti považujeme zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce,
schopnost komunikovat, diskutovat. Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat
žáka k četbě. Výuce anglického jazyka se dostává podstatně většího významu a časového prostoru. Pozitivní vztah
k osvojování si cizího jazyka podporujeme mimo jiné i dopisováním se zahraničními žáky,případně formou
vzájemných návštěv a organizováním společných činností. Za důležité považujeme, aby vyučující chápali tuto
výuku jako nástroj posilování sebevědomí žáka, ne jako prostředek vytváření stresu. Jazyková výuka více než
ostatní vzdělávací oblasti využívá prvků tvořivé dramatiky v prožívání životních situací.
 Práce s informacemi
Škola učí žáka vyhledávat, analyzovat a využívat informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po
sebevzdělávání. Žák bude schopen využívat PC , encyklopedií a různých slovníků, jako informačního prostředku
a bude schopen se orientovat v kterékoli knihovně. Žákům slouží odborné učebny VT a jednotlivé PC stanice
připojené na internet ve třídě, které umožňují jednotlivcům nebo skupinám pracovat s aktuálními informacemi a
využívat možností počítačové sítě přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů.

Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak oblastmi Člověk a
společnost, Člověk a jeho svět a Člověk a zdraví. Realizací docílíme změnu přístupu k osobnosti žáka a také jeho
pochopení mezilidských vztahů i lepší sebeporozumění. Prostředkem nám je například vytváření a řešení
modelových situací, kooperativní učení, formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je věnována pozornost
problematice vzájemných vztahů, je pravidelně využíváno formy „komunitního kruhu“, technik vedoucích
k sebepoznání, sebeporozumění a upevňování sebedůvěry. Důležitým prvkem je společné vytváření bezpečné ,
zdravé atmosféry ve třídě a ve škole. K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům využívat jejich
práv a dovolávat se jich. Kladný vliv má též nestresující systém hodnocení žáka s podílem slovního hodnocení na
vysvědčení a v každodenní praxi podporujícím sebehodnocení, společné hodnocení a posuzování práce ostatních.
- 11 -
 Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi
V souladu se stanovenými cíli se při volbě obsahu soustřeďujeme na výběr takového učiva, které je pro žáka
uplatnitelné v dalším výuce a v životě. To předpokládá redukci dosavadního objemu učiva a zkvalitnění jeho
osvojení. Důraz bude kladen na osvojování klíčových kompetencí k samostatnému učení. Úkoly a úlohy jsou voleny
tak, aby pokud možno odrážely realitu současného světa a problematiku života. Je využíváno názorných
dostupných pomůcek, praktických situací z každodenního života. Domácí úkoly jsou zadávány formou
procvičování, se snahou využívat přenosné zařízení na vytváření vlastních prezentací.
 Projektové vyučování
Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou měsíčně zařazeného
projektového dne s tématickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem. Formy výuky umožňují mimo
jiné vzájemné učení a spolupráci žáků různého věku. Projektové dny jsou organizovány tak, že se uskutečňují
v jednom dni / týdnu/ pro žáky podle vzděl. období. Mimo jiné učitel jednotl. předmětů využívá různých projektů
v jednotl. předmětech.
 Zájmové činnosti
Škola klade důraz na širokou možnost pohybových aktivit, relaxaci a seberealizaci v určitém zájmu žáka.
V návaznosti na tradice v oblasti zájmové činnosti umožníme žákům rozvoj jejich zájmů formou nabídky soutěží,
akcí, zájmových útvarů.
3.3. VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁKŮ SE
SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním
znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.
Pro tyto žáky škola ve spolupráci s rodiči a poradnami zabezpečí do každé třídy asistenta pedagoga, který s těmito
žáky bude individuálně pracovat, hlavně při samostatné práci.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného
pracoviště.
V rámci školy jde pak především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy.
Výchovný poradce by měl být tím, kdo bude nejen rodičům, ale i vyučujícím k dispozici při řešení problémů týkajících
se vzdělávání těchto dětí.
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků.
Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si
ale musí uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec
rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku.
- 12 -
Zásady komunikace učitele s rodičem:
 vytvoření klidné atmosféry
 dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití konzultačních hodin)
 nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení
 zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody







uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči
ujasnit si pojmy s rodiči
uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska
rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat
nedávat dítěti „nálepky“
snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc
opakovat „pravidla hry“
Vzdělávání žáků zdravotním znevýhodněním
Vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 711/2001-24 k vzdělávání žáků
se specifickými poruchami
učení nebo chování a Směrnice MŠMT ČR č.j. 13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do škol a školských zařízení.
V případě, že dítě má diagnostikovánu specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu pomohli
využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem nezatíženým obtížemi vyplývajícími
z jeho poruchy.







seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky
dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných schůzek (zpravidla
jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější
vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka
vypracujeme individuální vzdělávací program
seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení
v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky
zajistíme na škole docházení dítěte do dyslektického kroužku za účelem provádění reedukace
- 13 -
Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení:
 kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
 chválit nejen výkon, ale i snahu
 hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou
 pracovat s dítětem často, ale krátkodobě i nad rámec vyučování
 při práci odstranit rušivé vlivy
 snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci
 snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné
 pravidelná relaxace
Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci jejich rodiče, bez kterých
nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat
a povzbuzovat je při nápravě poruchy jejich dítěte. Od září 2010 získala škola 1 asistenta pedagoga.
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním /pokud se ve vyučovacím procesu objeví /
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavní problémem je
zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým
prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování
jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí.
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:
 v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů
 skupinová nebo individuální péče
 menší počet žáků ve třídě
 specifické učebnice a pomůcky
 odpovídající metody a formy práce
 případná pomoc asistenta učitele
 pravidelná spolupráce s rodinou
 spolupráce s odborným pracovištěm
 vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole
- 14 -
Vzdělávání
mimořádně
nadaných žáků
Nadaní žáci vykazují: /pokud se ve vyučovacím procesu objeví/
 paměť a znalost

rychlost myšlení

zpracování problému

záměrné a dlouhodobé soustředění

pružnost

časná symbolická aktivita

dávají přednost společnosti starších dětí, samotě

vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

ostře vnímají pravidla a rozpory

poukazují na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně
Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže vyhovět vzdělávacím
potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky. Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými
žáky s ostatními kolegy i různými subjekty mimo školu (např. Společnost pro talent a nadání, MENZA).
Varianty vzdělávání nadaných:
 Urychlování (akcelerace) – rychlé vzdělávání v základní škole, časný přechod na navazující školy, přeskočení
jedné nebo několika tříd

Obohacování normální výuky– rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky

Přeskupování žáků – speciální třídy a školy, soustřeďování nadaných v rámci školy a třídy, účast na projektech,
systém volitelných předmětů, pracovní společenství, spolupráce s různými institucemi

Kombinace těchto postupů
Pokyny pro práci s nadanými žáky:
 učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví

poskytovat dostatečné množství podnětů

nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný)

nenutit žáka opakovat základní učivo

umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj
- 15 -
Začlenění
průřezových témat
4. UČEBNÍ PLÁN
4.1. Povinné
vyučovací
předměty
na 1. stupni

respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení

poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas

pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky, využít možnost odborné pomoci
.
umožnit stanovování vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce
Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována částečně formou začlenění do vzdělávacího obsahu
jednotlivých vyučovacích předmětů a také formou projektů. Konkrétní výstupy jednotlivých průřezových témat jsou
zpracovány podrobně ve vzdělávacím obsahu ŠVP ZV v tomto pořadí:
1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)
2. Výchova demokratického občana (VDO)
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
4. Multikulturní výchova (MuV)
5. Enviromentální výchova (EV)
6. Mediální výchova (MeV) a Etická výchova
Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu
jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci mezipředmětové vztahy.
Názvy vyučovacích předmětů:
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
minima
dispon
10
9
1
4
2
8
3
5
3
7
3
5
7
3
5
35
9
20
3
1
1
2
2
41
10
23
7
4
12
1
1
2
2
7
12
0
5
10
0
0
4
2
Vlastivěda
Hudební výchova
1
1
1
1
2
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
5
5
10
1
1
1
1
4
1
3
22
25
25
25
118
104
9
Informatika
Celkem
21
- 16 -
4.2. Učební plán
pro 1.- 5. ročník
podle
vzdělávacích
oblastí
5. Organizační
vymezení
obsahových plánů
Oblasti
Jazyk. komunikace
M+apl.
Čl.+svět
Um.+kul.
Čl.+práce
Čl.+zdr.
Čl.+inf.
Celkem
roč.
1. roč.
10
0
4
2
2
1
2
0
21
2. roč.
9
1
4
2
2
1
2
1
22
3. roč.
8
3
5
3
2
1
2
1
25
4. roč.
7
3
5
3
3
1
2
1
25
5. roč.
7
3
5
3
3
1
2
1
25
Celkem
1. st.
41
10
23
13
12
5
10
4
118





Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí.
Povinná výuka plavání je zařazena od 1.- 5.ročníku.
Anglický jazyk je součástí povinné výuky od 2.ročníku pro všechny žáky s časovou dotací po 3h ve 2.ročníku
1 konverzační hodina, ve 3., 4.a 5.ročníku., v 1. a 2. ročníku bude v rámci školní družiny Angličtinka
Informatika je vyučována ve 2.,3.,4. a 5.ročníku
Dramatická výchova není zařazena samostatně, ale je začleněna do jednotlivých vzdělávacích oblastí , hlavně
do literární výuky a projektových dnů
- 17 -
předmět
Počet
učitelů
Počet tříd
Český jazyk
3
I.(1.,2.r.)
II.(3.,4.,5.r.)
Anglický jazyk
1
II.(2.,3.,4.,5.r)
Matematika
2
I.(1.,2.r.)
II.(3.,4.,5.r.)
Prvouka
2
I.(1.,2.r)
II..(3.r.)
Přírodověda
1
II.(4. ,5.r.)
Vlastivěda
1
II.(4. ,5.r.)
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Pracovní
činnosti
2
1
1
I.(1.,2.r.)
II.(3.,4.,5.r.)
Spojení tříd
I.a II.
Spojení tříd
I.a II.
Tělesná
výchova
1
Spojení tříd
I.a II.
Informatika
1
II.(2. – 5. r.)
specifika
V dispon.hod KOOP vyuč –
Interaktivní pracovní listy pro žáky
v rámci projektu EU
školám.Projektové dny.
Výuka s využitím interaktivních
učebnic
Návštěvy a besedy s rodilým
mluvčím, individualizace
konverzačních hodin v rámci
projektu EU školám
Výuka s využitím interaktivních
učebnic
Interaktivní pracovní listy pro žáky
v rámci projektu EU školám.
Využití projektových dnů na různá
témata Výuka s využitím
interaktivních učebnic
Interaktivní pracovní listy pro žáky
v rámci projektu EU školám.
Využití projektových dnů na různá
témata
Využití projektových dnů na různá
témata
Koncerty, soutěže, besídky
Využití projektových dnů na různá
témata, koop.s MŠ
Využití projektových dnů na různá
témata, koop. S MŠ
Škola v přírodě s lyžařským
výcvikem,bruslařský kurz, soutěže
mezi školami
Vyučuje správce sítě a pedagog/
studující VŠ./ Individualizace do 2
skupin v rámci projektu EU školám
- 18 -
Místo výuky
Třída, školní knihovna
třídy
třída
Třída,zahrada,vycházky,exku
rze,pokusy ve ŠD
Třída,zahrada,vycházky,exku
rze,pokusy ve ŠD
Třída,zahrada,vycházky,exku
rze,pokusy ve ŠD
Třída HV, ŠD,
Třída VV a PČ, ŠD
Třída VV a PČ, pozemek,
dílna
Sokolovna,hřiště u
školy,fotbalové hřiště,
plavecký bazén, kluziště
Multimediální učebny
Způsob začlenění projektových dnů
6. VZDĚLÁVACÍ
OBSAH OBLASTÍ
Učební osnovy
6. HODNOCENÍ
ŽÁKŮ A
AUTOEVALUACE
ŠKOLY
Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projektové dny. Jejich
celkový přehled je včetně očekávaných výstupů součástí vzdělávacího obsahu ŠVP ZV. Projektové dny jsou
zakomponovány do ročních plánů práce školy v průměru 1 – 2 krát měsíčně tak, aby byla respektována časová
dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpáno
disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpověděni určení
vyučující.
Pro každý vyučovací předmět učebního plánu jsou zpracovány učební osnovy v tomto členění:
1. název vyučovacího předmětu
2. charakteristika vyučovacího předmětu
3. výstupy žáka ZŠ Tetín
4. učivo – obsah
5. mezipředmětové vztahy
6. metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály atd.
Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními §51–53 školského zákona.
Způsoby, pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně řád školy.
Hlavním účelem hodnocení a klasifikace je motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Je žádoucí,
aby si kvalitní zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami, a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a
hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy by měl vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) vytvářet
dostatečný prostor.
Hodnocení není trestem a žák nesmí být trestán za chybu. Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si
nedostatků, k dalšímu zlepšení, poznání, že se lze i chybami učit. Žák se učí s chybou pracovat, hledá cesty k její
odstranění či nápravě.
Využíváme individuálně vztahovou normu – hodnotíme individuální pokrok každého žáka podle předem stanovených
kritérií.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. stupně na vysvědčení je vyjádřeno v jednotlivých vyučovacích předmětech
následovně:
slovně:
Klasifikací
Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda
Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda
Vlastivěda, Anglický jazyk, Informatika
Vlastivěda, Anglický jazyk, Informatika
HV,VV – na žádost rodičů
HV,VV
Pracovní činnosti – na žádost rodičů
Pracovní činnosti
Tělesná výchova – na žádost rodičů
Tělesná výchova
- 19 -
7.Kritéria,
způsoby a
pravidla pro
hodnocení žáků
(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za I. pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení.
(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací
obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel se souhlasem školské rady.
(3) Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení nebo slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na
školu, která hodnotí odlišným způsobem a to na žádost zákonného zástupce.
(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce žáka.
(5) V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí ke přijetí ke
vzdělávání na střední škole.
1.Zásady klasifikace
Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický
takt vůči žákovi.
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního
období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin :
a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností.
b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření.
1.2Chování
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni :
1 -- velmi dobré
2 -- uspokojivé
3 -- neuspokojivé
1.3Celkový prospěch
Celkový prospěch žáka v prvním až pátém ročníku je hodnocen :
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen
1.4Stupně hodnocení
Žák je hodnocen stupněm :
prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než
chvalitebným a průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré,
prospěl,není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný,
neprospěl , je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný
nehodnocen, je-li dlouhodobě nepřítomen z důvodů nemoci, potvrzení o uvolnění z předmětu od lékaře
- 20 -
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání je:
a) jednoznačné,
b) srozumitelné,
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
d) věcné,
e) všestranné.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
doložitelné.
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků,
sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické,
pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními
vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
2. Žák 1. – 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí. Známky
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem
klasifikačního období z látky celého tohoto období.Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné
je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše,
kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky současně se sdělováním známek žákům.
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně
nenahromadily v určitých obdobích.
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 20 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu
předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit
správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé
nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
- 21 -
7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány
známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a
činnosti ve škole.
8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu
(lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole
sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a
učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z
klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a
které byly sděleny rodičům.
10. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k
15. listopadu a 15. dubnu.
11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním
pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního
výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v
polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.
13. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách.Rodičům, kteří se nemohli
dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení
chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
14. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
15. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu,
během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní
rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
16. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po
nepřítomnosti delší než jeden týden
- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací
- 22 -
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva
17. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají
vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou
součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou výchovného zaměření.
Kriteria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje
žádné z uvedených kriterií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
2. Klasifikace a hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v 1. - 2. ročníku
Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí a hodnocení dosažené úrovně
klíčových kompetencí ale v celém procesu učení. Při výuce žáky průběžně chválíme a dbáme na pozitivní ladění
průběžných hodnotících soudů. Volíme přitom konkrétní formulace a vyjadřujeme se popisnou formou, pokud možno
bez subjektivních soudů. Ubráníme-li se subjektivním formulacím, podpoříme důvěru žáků ve vlastní schopnosti a
zabráníme vytváření závislosti na pochvale a naší osobě.
S pomocí pozitivního hodnocení žáky motivujeme touhou uspět, a nikoli strachem z neúspěchu. Žákům dodáváme
důvěru v jejich schopnosti a povzbuzujeme je. Jednáme s nimi tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně
přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim
individuální pozornost. Každé dítě musí mít prostor být aktivní a úspěšné. Nesmí se v něm vytvářet dojem, že si
nemůže ve svých úsudcích věřit nebo že je horší než jeho spolužáci. Uvědomujeme si, že při výuce prožitý úspěch je
silnou vnitřní motivací žáků k učení. Naopak pocit méněcennosti dovede žáka odradit od jakékoliv formy vzdělávání i
od jakékoliv tvořivé činnosti.
Žáky hodnotíme nejprve při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak pracují. Oceňujeme jejich snahu,
pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, zajímáme se o jejich nápady. Každé upozornění na klady určitých žáků
pomáhá odstraňovat drobné nedostatky druhých žáků.
- 23 -
Případné nedostatky žáků zjišťujeme pomocí činnostní zpětné vazby hned v zárodku a průběžně je odstraňujeme.
Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. Vyhýbáme se zaujatosti,
nahodilosti či opožděnému hodnocení. Žákům vysvětlujeme a zdůvodňujeme, kde se chyby dopustili. Umožňujeme jim
poznání, že chyba se může vyskytovat v každé lidské činnosti, může mít však pro člověka různé následky podle své
závažnosti. Žáky vedeme přes sebehodnocení a samokontrolu ke schopnosti něco provést dokonale - bez chyby - a v
přiměřeném čase. S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáka k většímu soustředění na plnění úkolu, k důslednější
kontrole práce i k sebepoznání jeho schopností.
Při hodnocení písemných prací, testů a ústní zkoušení hodnotíme žáky průběžně jak při činnostech, tak při
vyvozování závěrů. K pozitivnímu hodnocení činností se poměrně snadno přidává i hodnocení paměťového učení a
hodnocení dosažené úrovně klíčových kompetencí. Směřujeme k tomu, aby v době písemného nebo ústního zkoušení
zvládalo co nejvíce žáků učivo zcela bezpečně. Úkolem malých prověrek není známka, ale zjištění, co ještě není
dobře zvládnuto.
Žáky o způsobech a kritériích hodnocení informujeme. Uvědomují si tak, čemu se učí a proč. Prověřování vědomostí
pro ně není stresovou situací, nebo dokonce trestem, ale možností ukázat, co se naučili, možností využít vlastních
poznatků při řešení předložených úloh, otázek a úkolů, možností, jak získat dobré hodnocení, pěknou známku. Dobrý
výsledek opět posiluje jejich sebevědomí a motivuje je pro další činnosti a poznávání.
Každý žák je vybaven více či méně odlišnými individuálními předpoklady pro učení, jako jsou nadání, úsudek a píle. V
1. - 2. ročníku se za pomoci činnostních přístupů včetně pozitivního hodnocení snažíme dosáhnout toho, aby všichni
žáci dosahovali školním programem požadované úrovně výstupů a učivo vymezené v ŠVP zvládali. Při klasifikačním
způsobu hodnocení je pak mezi žáky určitý rozdíl hlavně ve známce výborně, chvalitebně.
Cílem hodnocení je zapojení všech žáků do výuky, postupný rozvoj klíčových kompetencí a motivace žáků pro
celoživotní učení. Úkolem učitele je udržet, popřípadě vzbudit zájem žáků o učení a umožnit všem žákům osvojit si
učivo potřebné pro další vzdělávání a plynulé utváření klíčových kompetencí.
3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a
rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
-schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- 24 -
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
-aktivita, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi
nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově
vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů
a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby.
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se
projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při
- 25 -
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost
vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených
vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v
myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve
správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření:
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova a zpěv, tělesná výchova a
sportovní výchova
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o
vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně
podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje
tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.
- 26 -
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které
úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky..Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální
a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku,
brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a
zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a
nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci
a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Sebehodnocení
žáků
5. Pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.
3. Chybu je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé
práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb
žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy
- jak bude pokračovat dál
5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a
rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
- 27 -
7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:
- zodpovědnost
- motivace k učení
- sebedůvěra
- vztahy v třídním kolektivu
8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
V jednotlivých vyučovacích předmětech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební požadavky. Jasně
formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit. Žáky upozorňujeme, jaké činnosti nebo pokusy
budou provádět, o čem budeme hovořit.
Žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle a tím je vedeme k bezchybnosti a poctivosti.
Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění. Díky zpětné vazbě mají učitelé i žáci
přehled o tom, co a jak již žáci zvládli. Takto vedení žáci nemají potřebu podvádět - podvádění pro ně ztrácí smysl,
jelikož nevede ani k prožití pocitu úspěchu ani k cíli, kterým je dosahování co nejlepších výsledků.
Používáme činnostní přístupy a metody učení, které umožňují žákům odhalovat chyby, hned je opravovat a brát si z
nich poučení. Žákům tak průběžně umožňujeme uvědomění, co z probíraného učiva již ovládají.
Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti. Nejdříve dáváme příležitost
projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první. Na jejich příkladě si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní
stupeň poznání.
K sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve tehdy, když je žák schopen uvědomit si, že probírané
učivo ovládá.
Předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů různé obtížnosti a upřesňujeme, co požadujeme na
výborné ohodnocení a co je již hodnoceno chvalitebně. Žáci potřebují vědět, jakou náročnost úkolů mají k určitým
ohodnocením zvládat. Stejně stanovíme ukazatele při hodnocení písemném bez klasifikačních stupňů. Žák potom ví, k
čemu ve svém snažení směřuje, a je mu tak dána možnost sebehodnocení.
Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení.
- 28 -
Slovní hodnocení
6.Zásady použití slovního hodnocení
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti
zákonných zástupců a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo
klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost
této školy nebo zákonného zástupce žáka.
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do
klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce žáka.
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím
programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení
popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
7. Způsob hodnocení a klasifikace žáka se SPU a nadaných žáků
Vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje
postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy,
které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení
s uvedením počtu chyb apod.
Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a
výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení
a klasifikace žáka.
Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření.
Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např.
doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).
Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační,
rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.
7.1. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.
- 29 -
7.2. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo
chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení
psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů.
7.3. Dětem a žákům u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu
docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
7.4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které
odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po
předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k
poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
7.5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se
nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
7.6. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
7.7. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého
jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně ( a to jak v průběhu školního roku, tak na
pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další
předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení)
po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se
specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při
uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací,
zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.
7.8. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět
příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku,
přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální
plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v
písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.
7.9. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný
názor je respektován.
- 30 -
7.10. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací
motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
7.11. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů - ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit
do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo
části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.posoudit jednotlivé
složky školního výkonu dítěte.
8. Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání
1) Třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce žáka obvyklým způsobem, tj.
prostřednictvím deníčků, žákovských knížek průběžně.
2) Dále učitelé informují zákonné zástupce na třídních schůzkách nebo jiných příležitostech z rozhodnutí ředitele
školy.
3) Třídní učitelé nebo učitelé tehdy, jestliže o to zákonní zástupci požádají.
4) Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem
s vědomím ředitele školy.
8. Autoevaluace
školy
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální stav v daných oblastech a domluvit se v rámci školy na přijetí reálných
opatření a tím zabezpečit kvalitu a efektivitu školního vzdělávacího programu.
Právní rámec: § 8 + § 9 vyhl. MŠMT č.15/2005. Perioda provádění autoevaluace je 3 roky.
Autoevaluce je prováděna v následujících krocích:
1. definování oblastí činností důležitých pro školu
2. stanovení očekávání v cílech školy
3. vytipování efektivních kritérií a sledovaných jevů
4. vypracování evaluační zprávy
5. stanovení úkolů a opatření
Oblasti
autoevaluace
Průběh vzdělávání
Kritéria autoevaluace
Mapování realizace školního vzdělávacího
programu
- 31 -
Nástroje
autoevaluace
pozorování,
evidence
pozorovaných
jevů, ankety,
hospitace
Časové rozvržení
průběžně dle
harmonogramu
Řízení školy, kvalita
personální práce,
kvalita DVPP
Úspěšnost v podávání grantů
Komunikace mezi zaměstnanci školy a
mezi vedením školy a zaměstnanci
Spolupráce zaměstnanců a vedení školy
Řešení problémů
Zajišťování bezpečnosti
diskuse – porady
vedení školy,
pedagogické
rady, pracovní
dílny
(vyhodnocování
pozitiv a
negativ)
v období
pedagogických rad,
porad vedení (2x za
rok)
pozorování,
anketa se
zaměstnanci
školy a se žáky;
řízená diskuse
v rámci komunit.
kruhu
říjen, květen
ankety, diskuse
se školskou
radou, Radou
rodičů,
evaluační třídní
schůzky se žáky
i rodiči
v období
pedagogických rad;
1x do školního roku
hospitace,
anketa, řízený
rozhovor v rámci
pedagogického
sboru, evaluační
třídní schůzky
konec školního roku
(květen – červen)
Využitelnost vědomostí a dovedností
získaných v rámci DVPP v praxi školy
Prostorové a materiální podmínky
Podmínky ke
vzdělávání
Zajištění odpovídajících personálních
podmínek pro chod školy
Pozitivní klima školy
Podpora školy žákům Vztah rodičů ke škole
a studentům,
spolupráce s rodiči,
vliv vzájemných
vztahů školy, žáků,
rodičů a dalších osob
na vzdělávání
Integrace žáků se SVP a žáků mimořádně
nadaných
Uplatňování individuálního přístupu k
žákům
Realizace konzultačních dnů, třídních
schůzek
Podávání informací rodičům
Řešení problémů
Spolupráce s PPP
- 32 -
Úroveň výsledků
práce školy zejména
vzhledem
k podmínkám
vzdělávání a
ekonomickým
zdrojům
Smysluplné nakládání s rozpočtem školy
Výsledky vzdělávání
(žák)
Dosahování dílčích výstupů vyučovacích
předmětů
Podávání grantů
Smysluplné zapojení školy do projektů
Dosahování očekávaných výstupů z RVP
ZV
Naplňování klíčových kompetencí žáků
vyhodnocování
společných
projektů, diskuse
rozhovor,
hospitace,
rozbor
žákovských
listopad, leden,
duben, červen
prácí
anketa se žáky
testy
9. ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ
Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Tetín je roční plán práce školy
zpracovaný k datu zahájení nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP ZV pro daný školní rok.
Inovace a Změny v ŠVP ZV lze provádět na základě závěrů vlastního hodnocení školy nebo na základě návrhů
pedagogů školy, školní rady, či orgánu rodičů žáků školy po ukončení školního roku příslušnými dodatky
- 33 -
Vzdělávací oblast: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
ČESKÝ JAZYK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět český jazyk a komunikace bude vyučován jako jeden předmět do něhož bude zahrnuta komunikační a slohová výchova,
jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát a mluvit, analyzovat a kriticky
posoudit obsah přečteného nebo slyšeného textu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka.Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení. Správné osvojení jazyka je důležité pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů,
prožitků a k sdělování názorů.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat
umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Důležitým cílem je také prožívání slovesného uměleckého díla,
sdílení čtenářských zážitků, rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dalšímu umění.
Cíle vyučovacího předmětu
 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku
 správné osvojení jazyka, využití jeho bohatství k předávání informací, sdělování potřeb, prožitků a názorů
 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
 získat pozitivní vztah k literatuře i jiným druhům umění
 získáním sebedůvěry při vystupování na veřejnosti
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
 učí se číst beletrii i naučné texty, získávat a vyhodnocovat informace z více zdrojů (encyklopedie, slovníky, internet, výukové
programy…), rozlišovat jednotlivé literární žánry, hledat odlišnosti mluveného a psaného textu
 umí samostatně pracovat, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje
 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokroky
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU
 hledá odlišnosti v různých zpracování jednoho tématu
 sám si kontroluje svoji práci ( podle vzoru nebo návodu najde chyby a opraví je, umí je zdůvodnit)
 naučenou látku se pokusí vysvětlit
- 34 -
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 učí se vyjadřovat kultivovaně jak ústně tak písemně
 naslouchá názorům druhých a vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuze a dokáže obhájit svůj názor vhodnou argumentací
 ve skupinové práci se učí vzájemné domluvě na spolupráci a společném řešení
 učí se vnímat neverbální komunikaci výrazů a gest
 umí využít informační a komunikační prostředky a technologie (PC,časopisy, noviny…)
 získané dovednosti umí využít při veřejných vystoupení
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 účinně spolupracuje ve skupině, rozvíjí, využívá a dotahuje nápady druhých, podporuje diskuzi ve skupině, oceňuje zkušenosti
druhých
 podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině nebo třídě
 vytváří si pozitivní představu o sobě samém
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 prostřednictvím četby pohádek, mýtů, bajek, pověstí a legend různých etnik si vytváří předpoklady k toleranci
 dbá na slušnou mluvu a na slušné chování na veřejnosti a ve škole
 respektuje a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, aktivně se zapojuje
do kulturního dění
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 umí si zvolit z více způsobů řešení úkolů (např. doplňovat, opisovat…)
 využívá znalosti a zkušenosti získané i v jiných předmětech
 při skupinové práci umí odhadnout schopnosti a vlohy své i druhých a odhadu využít při rozdělování zadaných úkolů
Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel:
- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vede žáky k porozumění jejich
významu a smyslu;
- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj pozitivní vztah k literatuře;
- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají při učení zaměřit;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích i
soutěžích, které si uspořádají sami.
- 35 -
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel:
- zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup
jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení;
- cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v realizačním týmu školních médií), a to ve všech fázích
projektu (plánování, přípravy, propagace, realizace a vyhodnocení výsledků); žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich
individuální dovednosti a schopnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel:
- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro
to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky;
- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje zájem žáků o četbu;
- zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali
školní média jako jeden z prostředků komunikace;
- s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel:
- zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování net-etikety;
- čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na
veřejnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel:
- využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných
kultur;
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka jako prvku národní identity.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel:
- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
Český jazyka literatura
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
- 36 -
1.STUPEŇ
Očekávané výstupy – 1. období
1. stupeň
Ročník: první
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
Žák:
ČJL-3-2-01
ČJL-3-2-05
ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
ČJL-3-1-03
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
 Písmena: malá, velká, tiskací
slova;
a psací
 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku;
 Délka samohlásek
 čte a rozlišuje dlouhé a krátké
 Opis a přepis slov a vět
samohlásky;
 pozná větu, píše na konci věty tečku;
OSV – Sociální rozvoj –
 ve svém mluveném projevu užívá
 Kultura mluveného projevu
Komunikace (dovednosti pro
správné tvary podstatných jmen,
sdělování verbální i neverbální)
přídavných jmen a sloves;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte nahlas slova, věty a krátké texty;
 Věcné čtení
 rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek;
 rozumí jednoduchým písemným
pokynům;
 adekvátně reaguje na mluvené pokyny
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování,
omluva, blahopřání);
 pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se;
 Naslouchání: praktické
a věcné
 Věcné čtení
OSV  Osobnostní rozvoj –
Sebepoznání a sebepojetí
(druzí jako zdroj informací
o mně)
 Souvislý mluvený projev
 Technika mluveného projevu:
dýchání, výslovnost
OSV  Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace
v různých situacích – zdvořilé
vystupování)
- 37 -
PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY
M:
Číslo a početní
operace.
ČJL-3-1-05
ČJL-3-1-04
ČJL-3-1-06
ČJL-3-1-07
ČJL-3-1-08
ČJL-3-1-09
ČJL-3-1-11
ČJL-3-3-01
ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-03
ČJL-3-3-04
 s pomocí učitele aplikuje
zásady správného dýchání a mluveného
projevu;
 mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje,
opravuje nedbalou nebo nesprávnou
výslovnost;
 v promluvách užívá vhodné verbální
prostředky řeči;
 krátce, souvisle vypráví své zážitky;
 uvolňuje si ruku, nacvičuje správné
držení těla, držení psacího náčiní;
 udržuje si pracovní a hygienické návyky,
včetně prvních návyků psaní na počítači;
 píše správně tvary písmen a číslic i podle
diktátu;
 kontroluje vlastní písemný projev;
 orientuje se na klávesnici počítače;
 seřadí ilustrace podle časové (dějové)
posloupnosti;
 podle obrázkové osnovy vypráví
jednoduchý příběh;
 čte literární texty, pozorně naslouchá
čtení;
 recituje básně, říkadla a rozpočítadla,
zpaměti je přednáší;
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu;
 rozpozná dobro a zlo v jednání
pohádkových postav;
 odliší jednotlivé literární pojmy;
 pracuje tvořivě s literárním textem,
dramatizuje jej.
a nonverbální prostředky
OSV – Sociální rozvoj 
Komunikace (technika řeči,
verbální i neverbální
sdělování)
 Hygiena psaní
 Technika psaní
 Mluvený projev:
vypravování, dialog
na základě obrazového
materiálu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Čtení
 Naslouchání
 Literární žánry (rozpočítadlo,
hádanka, říkanka, pohádka)
a další pojmy (kniha, čtenář,
divadelní představení,
loutkové divadlo, herec)
 Tvořivé činnosti s literárním
textem: přednes, dramatizace
- 38 -
M:
Číslo a početní
operace.
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pěstování
komunikačních dovedností –
dialog)
OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje, praktická
etika (projevy chování lidí)
1. stupeň
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
ČJL-3-2-01
DÍLČÍ VÝSTUPY
Žák:





ČJL-3-2-02




ČJL-3-2-08



ČJL-3-2-03
UČIVO

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
rozděluje slova na konci řádků;
 Slabika
seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich
 Abeceda
prvního písmena;
 Spisovná výslovnost
identifikuje a správně píše slova, v nichž
 Spodoba znělosti
dochází ke spodobě znělosti;
 Slovní přízvuk
označí přízvučnou slabiku ve slově;
správně vyslovuje a píše spojení předložky
a ohebných slov;
rozpozná slovo významově nadřazené ve
 Význam slov: slova
skupině slov;
nadřazená a podřazená,
synonyma, antonyma,
ke skupině slov přiřadí slovo významově
slova příbuzná, slova
nadřazené;
citově zabarvená
v textu najde slova příbuzná, citově zabarvená
a zdrobněliny
a zdrobněliny, vytvoří vlastní;
přiřadí správně slova stejného anebo
podobného významu a slova významu
opačného;
rozpozná a uvede více významů u znám. slov;
aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y po tvrdých
 Pravopis lexikální
a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě,
 Vlastní jména
mě mimo morfologický šev, pravopis zdůvodní;
správně píše velká písmena na počátku vět a
vlastních jmen osob a zvířat, pravopis
zdůvodní;
rozliší slova do skupin podle jejich obecného
 Významové okruhy
významu (děj, věc, okolnost, vlastnost);
slov
- 39 -
TEMATICKÉ OKRUHY PŘESAHY, VAZBY,
PRŮŘEZOVÉHO
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
TÉMATU
POZNÁMKY
M:
Číslo a početní operace.
M:
Závislosti a vztahy, práce
s daty.
ČJL-3-2-07
ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
ČJL-3-1-03
ČJL-3-1-05
ČJL-3-1-06
ČJL-3-1-10
ČJL-3-3-01
OSV – Sociální rozvoj –
 rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz,
 Druhy vět podle
přání;
komunikačního záměru Mezilidské vztahy (péče
o dobré vztahy, chování
mluvčího
 podle komunikačního záměru mluvčího
podporující dobré vztahy)
zaznamená správně interpunkci na konci věty;
 moduluje melodii výpovědi podle svého
záměru;
 v krátké výpovědi opraví chybnou modulaci;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte nahlas i potichu známé i neznámé
 Čtení s porozuměním
jednoduché texty;
 jednoduše reprodukuje přečtené texty;
 rozumí písemným nebo ústním pokynům k
 Čtení a naslouchání
práci a pobytu ve škole a adekvátně na ně
s porozuměním
reaguje;
 rozumí jednoduchým pokynům z různých
oblastí života, např. v dopravě, knihovně,
divadle;
OSV – Sociální rozvoj –
 podle konkrétní komunikační situace volí
 Mluvený projev:
Komunikace (komunikace
vhodné oslovení a rozloučení;
základní techniky,
v různých situacích,
pravidla
dialogu
 vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné
pozdrav, prosba, omluva)
partnerem;
 správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 Mluvený projev:
v připravených i nepřipravených školních
nonverbální prostředky
projevech;
OSV – Sociální rozvoj –
 v krátkých promluvách v běžných školních
Komunikace (verbální
a mimoškolních situacích užívá vhodně
a neverbální komunikace)
melodie a tempa řeči, pauz a důrazu;
MKV – Lidské vztahy
 svůj projev doprovodí jednoduchými gesty
(rozvíjení empatie)
a vhodnou mimikou;
 píše krátká sdělení podle pokynů učitele;
 Psaný projev žáka
 při četbě nebo přednesu literárního textu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Krásná literatura
- 40 -
MKV – Kulturní diference
Rozšiřující učivo:
- psaní na počítači
správně vyslovuje, vhodně frázuje a užívá
správné tempo a melodii řeči;
ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-03
ČJL-3-3-04
 stručně reprodukuje obsah krátkého literárního
textu;
 vyjádří pocity z přečteného literárního textu
mluvenou formou nebo jednoduchými
výtvarnými technikami, např. komiksem,
obrázkem;
 odliší vyjadřování v próze a ve verších;
 rozumí základním literárním pojmům;
 vymyslí závěr jednoduchého příběhu;
 zaznamená klíčová místa jednoduchého
literárního textu formou obrázku.
 Poslech literárních
textů
 Přednes literárních
textů
 Reprodukce textu
 Počátky interpretace
literatury
 Literární druhy a žánry:
poezie, próza, báseň,
pohádka, hádanka,
rozpočítadlo, říkanka
 Literární pojmy:
spisovatel, básník,
čtenář, divadelní
představení, herec,
režisér
 Čtení s porozuměním
 Poslech literárních
textů
 Zážitkové čtení a
naslouchání
 Tvůrčí psaní
- 41 -
(jedinečnost každého
člověka a jeho individuální
zvláštnosti)
EV – Vztah člověka
k prostředí (náš životní
styl)
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (život dětí
v jiných zemích)
1. stupeň
Ročník: třetí
OČEKÁVAN
É VÝSTUPY
Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO, POZNÁMKY
Žák:
ČJL-3-2-08
ČJL-3-2-04
ČJL-3-2-06
ČJL-3-1-01
ČJL-3-1-02
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Pravopis: vyjmenovaná slova,
velká písmena
 odůvodňuje a správně píše i/y
po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech;
 správně píše vlastní jména vybraných
států, ulic, zeměpisných názvů;
 rozezná slovo ohebné a slovo neohebné;  Tvarosloví: slova ohebná
a neohebná, slovní druhy
 v základním tvaru rozliší všechny ohebné
slovní druhy;
 spojuje krátké věty do souvětí a užívá k
 Spojování vět
tomu vhodné spojovací výrazy;
 Spojovací prostředky: spojky,
 obmění spojovací prostředky podle
vztažná zájmena, příslovce
potřeby svého projevu nebo podle zadání
učitele;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte plynule s porozuměním texty
 Čtení s porozuměním, tvořivá MV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
přiměřeného rozsahu a náročnosti;
práce s textem
(různé typy sdělení, jejich
 vyhledá informace v encyklopediích a
rozlišování)
slovnících pro děti;
 při čtení vhodně užívá nonverbální
prostředky;
 reprodukuje obsah textu;
 doplní text o chybějící část, dovypráví
jej, vymyslí název úryvku textu;
OSV – Sociální rozvoj –
 aktivně se podílí na sestavování
 Naslouchání a čtení
Komunikace (komunikace
jednoduchých pravidel a pokynů
s porozuměním
- 42 -
M:
Číslo a početní operace.
Rozšiřující učivo:
- vyhledává významové
souvislosti mezi slovy
ve větě
M:
Číslo a početní operace.
ČJL-3-1-03


ČJL-3-1-06


ČJL-3-1-07


ČJL-3-1-10


ČJL-3-3-02
ČJL-3-3-04
ČJL-3-3-03
pro různé situace ve škole;
dodržuje vhodnou vzdálenost
k partnerovi, udržuje s ním oční kontakt;
rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo
požádá o přerušení a uvede důvod;
naslouchá mluvenému projevu spolužáka
a uvědomuje si jeho nonverbální
prostředky;
odhalí výraznější chyby v mluveném
projevu, upozorní na ně a pomůže
s jejich opravováním;
v jednoduchém projevu dbá na to, aby
byl gramaticky a věcně správný;
opraví chyby v samostatném
vypravování spolužáka;
sestaví osnovu a podle ní píše krátké
texty;
v písemném projevu užívá vhodně
jazykové prostředky, grafické symboly a
interpunkci a při tom aplikuje znalosti
osvojené v jazykové výchově;
 ústně i písemně vyjadřuje své pocity
z přečteného textu;
 podle svých schopností ztvární obsah
textu jednoduchými obrázky,
jednoduchým komiksem, dramatizací či
hudebním doprovodem;
 rozliší poezii a prózu;
 pozná a charakterizuje pohádku, příběh s
dětským a zvířecím hrdinou, bajku;
 uvede nejznámější autory a ilustrátory
knih pro děti.
 Mluvený projev: dialog,
verbální a nonverbální
prostředky komunikace
v různých situacích)
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (dialog a jeho
pravidla)
AJ:
Pravidla komunikace.
M:
Číslo a početní operace.
 Mluvený projev: kultivace
mluveného projevu žáka.
MV – Tvorba mediálního
sdělení (tvorba vhodných
sdělení pro školní média)
Rozšiřující učivo:
- beseda o zhlédnutém
divadelním
představení
 Psaný projev: vypravování,
popis, inzerát, pozdrav, dopis,
základy elektronické
komunikace (sms, e-mail,
chat), grafické symboly
 Rozvoj slovní zásoby
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Zážitkové čtení a naslouchání
 Reprodukce literárního textu
 Tvořivé činnosti s literárním
textem
MKV – Mezilidské vztahy
(předsudky a stereotypy)
 Literární pojmy: verš, rým,
pohádka
 Dětská literatura
VMEGS – Jsme Evropané
(kořeny a zdroje evropské
civilizace)
Rozšiřující učivo:
- komiks
- příprava představení
- výstavka prací
Rozšiřující učivo:
- debata o vlastní četbě
- čtenářský kroužek
- čtenářská beseda
- 43 -
1. stupeň
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY
Žák:
ČJL-5-2-01
ČJL-5-2-02
ČJL-5-2-03
ČJL-5-2-04
ČJL-5-2-05
ČJL-5-2-07
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo  Význam slova: synonyma,
podobného významu;
vícevýznamová slova
 v jednoduchých případech rozliší kořen slova,
část předponovou a příponovou;
 podle instrukcí učitele graficky zaznamená
stavbu slova;
 rozpozná a správně napíše
předponu a předložku, zvládá jejich pravopis;
 vyhledá v neznámém textu plnovýznamová
slova a určí jejich slovní druh;
 ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru;
 vhodně užívá koncovky spisovné a nespisovné
s ohledem na komunikační situaci;
 určí nespisovné tvary u českých slov;
 označí různé komunikační situace, při nichž je
vhodné užívat spisovných tvarů slov;
 ve dvojčlenné větě hledá základní skl.dvojici;
 ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří
základní skladební dvojici za pomoci
příslušných osobních zájmen;
 ve svém projevu užívá vhodných spojovacích
výrazů a obměňuje je dle pokynů učitele;
M:
Číslo a početní
operace.
 Stavba slova: kořen, předpona
a část příponová
 Tvarosloví: slovní druhy
plnovýznamových slov,
spisovné a nespisovné tvary
jmen, zájmen a sloves
M:
Číslo a početní
operace.
AJ:
Slovní druhy.
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace
v různých situacích)
 Skladba: základní větné
členy, nevyjádřený podmět,
souvětí souřadné a podřadné
 Spojovací výrazy
- 44 -
ČJL-5-2-08
 píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech
a slovech s nimi příbuzných;
ČJL-5-1-01

ČJL-5-1-02



KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a  Čtení a naslouchání
své prožitky;
s porozuměním a věcné čtení
 Osnova textu
v krátkém odstavci nalezne klíčová slova a
 Výpisky
obsahové jádro sdělení, svůj výběr zdůvodní;
 Vypravování
vypíše z textu požadované informace;
 Popis
vyhledá v textu informace, které jej zaujmou
nebo o nichž se chce více dozvědět;
ČJL-5-1-03
 doplní neúplný text;
 sestaví souvislé vypravování a popis (podle
pravidel časové a příčinné souvislosti);
ČJL-5-1-04
 reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere
z něj podstatné informace a zapamatuje si je;
 zaznamená si data a informace, s nimiž chce
v budoucnosti dále pracovat;
ČJL-5-1-05
 dodržuje pravidla komunikace v různých
prostředích a pravidla bezpečnosti na
internetu;
 vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje a
ukončí jej;
 postihne významné rozdíly mezi spisovnou
a nespisovnou výslovností;
ČJL-5-1-08
 Pravopis: lexikální
M:
Číslo a početní
operace.
OSV – Osobnostní rozvoj –
Rozvoj schopností
poznávání (cvičení vnímání,
pozornosti a soustředění)
MV – Kritické čtení a
vnímání mediálního sdělení
(hledání rozdílu mezi
informativním a zábavním
sdělením)
MKV – Multikulturalita
(vyprávění o setkání
s projevy odlišných kultur –
podle osobních zkušeností
nebo četby)
M:
Číslo a početní
operace.
M:
Netradiční aplikační
úlohy a problémy.
Rozšiř.učivo:
- porovnání informací
ze dvou zdrojů
Rozšiř. učivo:
- dokončení pohádky
M: Číslo a početní
operace.
Rozšiř.učivo:
- porovnání informací
ze dvou zdrojů
 Mluvená komunikace:
nonverbální prostředky,
dialog, spisovná výslovnost
 Elektronická komunikace:
chat, sociální sítě, telefon
- 45 -
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pravidla
komunikace s ohledem
na prostředí a adresáta)
ČJL-5-1-07
ČJL-5-1-09
ČJL-5-1-10
ČJL-5-1-06
ČJL-5-3-01
 rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro
určitou situaci (s ohledem na spisovnost
projevu);
 dle komunikačního záměru vědomě moduluje
a intonuje promluvu, užívá vhodně tempa a
pauz řeči;
 promluvu upraví podle změněného záměru;
 správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy  Písemný projev: dopis,
v jednoduchých písemných projevech;
blahopřání, vzkaz, zpráva,
oznámení, inzerát, dotazník
 dodržuje kompoziční a jiné požadavky
spojené s vypravováním a popisem;
 vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné
i elektronické podobě;
 sestaví osnovu vypravování, než začne psát
 Vypravování
souvislý text;
 Popis
 tvoří nadpisy, člení text na odstavce;
 v souvislém textu zachovává časovou
a příčinnou souvislost;
 podle osnovy vypráví krátký příběh, užívá
vhodný jazyk;
 popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý
pracovní postup;
 za pomoci učitele rozpoznává v mediálních
 Věcné naslouchání a čtení
produktech (zejména v reklamě) některé
manipulativní záměry a techniky a diskutuje o
nich;
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 sdělí své dojmy z přečteného literárního textu,
 Zážitkové čtení
argumentuje s oporou jeho konkrétní části;
 Interpretace literárního díla
 své dojmy vyjádří písemně i ústně;
 označí v krátkém odstavci literárního textu
nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní;
 vypíše z textu informace dle zadání učitele;
- 46 -
OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje, praktická
etika (dodržování
společenských norem
a pravidel slušnosti
v písemném projevu)
MV – Vnímání autora
mediálních sdělení (postoje
a názory autora mediálního
sdělení)
M:
Číslo a početní
operace.
ČJL-5-3-02
ČJL-5-3-03
 vypíše z textu informace, které jej zaujmou,
formuluje otázky vyplývající z textu;
 přednáší a volně reprodukuje text;
 tvoří vlastní text na dané či vlastní téma;
 rozliší poezii, prózu, drama;
 odliší umělecký text od neuměleckého.
 Tvořivé činnosti
s literárním textem
 Literární pojmy: druhy
a žánry, literatura
neumělecká
1. stupeň
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY
Žák:
ČJL-5-2-01

ČJL-5-2-02




ČJL-5-2-03





JAZYKOVÁ VÝCHOVA
najde v textu větu, která obsahuje slovo
 Význam slov: slovo
vícevýznamové;
vícevýznamové
určí v běžných a jednoduchých slovech kořen,  Slovotvorba: odvozování
předponu a část příponovou a koncovku;
slov, slovotvorný základ
uvede slova příbuzná k českým slovům;
 Stavba slova: kořen slova,
příbuznost slov
uvede příklady slov odvozených stejnou
příponou či předponou;
graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný
základ, předponu a příponovou část;
určí pád, číslo, vzor a rod podstatných jmen;
 Tvarosloví: vzory
podstatných jmen, přídavných
určí mluvnické kategorie slovesa – osobu,
jmen tvrdých a měkkých,
číslo, způsob, čas;
způsob slovesa, složené
vyhledá složené tvary slovesa;
slovesné tvary v činném rodu,
určí druh a vzor přídavných jmen;
předložky, spojky
píše správně koncovky podstatných jmen a
 Pravopis morfologický
přídavných jmen měkkých a tvrdých;
- 47 -
M:
Číslo a početní operace.
ČJL-5-2-05
ČJL-5-2-06
ČJL-5-2-07
ČJL-5-2-09
ČJL-5-1-01
ČJL-5-1-02
ČJL-5-1-03
ČJL-5-1-06
 rozpoznává neohebné slovní druhy
(s výjimkou částic);
 správně píše předložku s/z;
 označí základ podmětu a základ přísudku
 Skladba: základní větné
dvojčlenné věty;
členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený
 na nevyjádřený podmět odkáže odpovídajícím
osobním zájmenem;
 pozná souvětí;
 Skladba: věta jednoduchá
a souvětí
 spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo
vhodným spojovacím výrazem;
 upraví spojení vět v souvětí dle zadání, užije
správný spojovací výraz;
 píše správně i/y v koncovkách příčestí
 Pravopis syntaktický
minulého (činného) ve shodě přísudku
s podmětem v základních případech;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 vymyslí název úryvku textu;
 Čtení s porozuměním
 rozhodne, zda je možno dozvědět se z textu
danou informaci;
 z přečteného textu vyvozuje závěry;
 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a
své prožitky;
 rozhodne, které informace v textu jsou
nepodstatné pro jeho smysl;
 porovná informace ze dvou zdrojů;
 doplní neúplné sdělení;
 opraví neúplné sdělení jiného žáka;
 zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu;
 při skupinové práci najde v reklamě nebo
inzerci autorovu manipulaci, společný názor
zdůvodní a obhajuje;
 Poznámky a výpisky
Rozšiřující učivo:
- valence –
větný vzorec
(minimální věta)
MV – Interpretace vztahu
M:
mediálních sdělení a reality Číslo a početní operace.
(různé typy sdělení, jejich
Rozšiřující učivo:
rozlišování a funkce)
- autorský záměr
- diskuse
o porozumění textu
M:
Netradiční aplikační
úlohy a problémy.
 Celistvost a soudržnost textu
 Čtení a naslouchání
s porozuměním
- 48 -
MV – Vnímání autora
mediálních sdělení
(prostředky pro vyjádření
nebo zastření názoru)
Rozšiřující učivo:
- tvořivá práce
s reklamou
- interpretace
ČJL-5-1-08
ČJL-5-1-09
ČJL-5-1-10
ČJL-5-3-02
ČJL-5-3-03
ČJL-5-3-04
 najde ukázku nespisovných jazykových
prostředků v literárním textu, diskutuje o
vhodnosti jejich užití a o důvodu autora, proč
tyto prostředky užil;
 rozpozná vhodnost použití spisovné či
nespisovné výslovnosti dle situace;
 vhodně užívá spisovnou a nespisovnou
výslovnost dle komunikační situace;
 správně aplikuje osvojené gramatické a
stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě
vlastního textu;
 zdůvodní význam osnovy;
 na základě osnovy vypráví příběh nebo
popisuje postup práce;
 napíše pohádku, povídku, bajku, dotvoří ji
obrázky;
 ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm;
 odliší jednoduché literární, publicistické a
populárně naučné texty a svou klasifikaci
zdůvodní;
 Literární dialog: přímá řeč,
věty uvozovací, běžná
komunikace
Rozšiřující učivo:
- komunikace žáka
s použitím ICT
 Slohové útvary: vypravování,
popis děje, popis pracovního
postupu, inzerát, zpráva,
oznámení, pozvánka, vzkaz
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Tvořivé činnosti s literárním
textem
 charakterizuje základní žánry literatury pro
děti;
 pozná v textu zvláštní či zvláštně užité
jazykové prostředky jazyka, za pomoci učitele
vysvětlí, proč je autor užil, popíše, jak na něj
působí;
 uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie
v konkrétním textu;
 popíše svými slovy kompozici povídky.
 Základní literární pojmy:
literatura umělecká a věcná
 Literární žánry: pohádka,
povídka, bajka, lyrická báseň
 Slohové útvary: pohádka,
povídka, bajka, lyrická báseň
 Populárně naučné texty:
encyklopedie, slovník
- 49 -
AJ:
Osnova.
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (zvyky a tradice
národů)
EV – Lidské aktivity
a problémy životního
prostředí (změny v krajině
mého domova způsobené
lidskou činností)
VMEGS – Jsme Evropané
(kořeny a zdroje evropské
civilizace); Objevujeme
Evropu a svět (poznávání
života a zájmů dětí
v různých zemích světa)
Rozšiřující učivo:
- úvod do kritického
čtení
Rozšiřující učivo:
- beseda o knihách
a četbě
Seznam použitých zkratek:
OSV – Osobnostní a sociální výchova
VDO – Výchova demokratického občana
VMEGS – Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech
MKV – Multikulturní výchova
EV – Environmentální výchova
MV – Mediální výchova
ČJL – Český jazyk a literatura
M – Matematika
AJ – Anglický jazyk
ICT – Informační a komunikační techno
Učební plán předmětu :
ročník
1.
časová dotace
disponibilní hodiny
týdenní dotace celkem
9
1
10
2.
3.
4.
5.
celkem hodin
9
1
10
8
0
8
6
1
7
6
1
7
38
4
42
KÓDY KE VZDĚLÁVACÍMU OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období: žák
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy – 2. období: žák
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- 50 -
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období : žák
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává význam slov, slova opač. významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně,
ú/ů,bě,pě,vě,mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typ. případech vlastních jmen osob, zvířat a pojmenování
Očekávané výstupy – 2. období: žák
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
- 51 -
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období: žák
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy – 2. období: žák
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
1. ročník
Očekávané výstupy
Žák porozumí písemným
nebo mluveným
pokynům
přiměřené složitosti.
Komunikační a slohová
výchova
Učivo
Téma
Mezipředmětové
vztahy
Čtení s porozuměním – správná
Jsem prvňáček
výslovnost
Žáci a spolužáci
Pozorné čtení-rozvoj zrakové diferenciace/ Zvířecí kamarádi
shody, odlišnosti/
Můj svět
Orientace v textu-rozvoj zrakového
U nás doma
vnímání
Dialog s partnerem- rozhovor, rozvoj
slovní zásoby
PRV, VV, PČ, HV,
Komunikační situace: pozdrav, oslovení,
M,Čj
omluva, prosba, zpráva, adresa
Poslech, naslouchání, rozvoj myšlení a
tvořivosti
Rozvoj vyjadřování, vyprávění
Prostorová orientace, pravolevá or.
Hláska a písmeno S, L, M,P / upevnění
- 52 -
Psaní
Metody + formy práce, projekty, pomůcky
a učební materiály ad.
Spontánní kresba
Motivace ke psaní
Volná linie, Kruhy, Tečky
Horní a dolní oblouk, Smyčky
Vodorovná, svislá, šikmá čára
Vlnovka,srdcovka
Horní klička
Dolní a horní zátrh, prodlouž., složený
zátrh
Pomůcky:/ využívané celý rok/
Učebnice a písanky, pracovní listy,
portfolium, Interaktivní tabule a učebnice
Skládací abeceda*
Obrázkové kartičky – hledej písmeno*
Bzučák
spoje hláska a písmeno, upevnění znalosti
tvarů písmen/
V krátkých mluvených
projevech žák správně
dýchá
a volí vhodné tempo řeči.
Komunikační a slohová
výchova
Žák zvládá základní
hygienické návyky
spojené se
psaním.
Komunikační a slohová
výchova
Žák píše správné tvary
písmen a číslic, správně
Cvičení správného dýchání a posazení
hlasu
Artikulační cvičení
Nácvik správného tempa a frázování řeči
Technika čtení
Hláska a písmeno A,O,U,E,I / upevnění
spoje hláska a písmeno, upevnění znalosti
tvarů písmen/
Slabiky – čtení slabik
Upevňování znalostí
Tady jsme doma
Vyvození a upevnění základních
pracovních, kulturních a hygienických
návyků
Rozvoj grafomotoriky
Formy psaní: opis, přepis, diktát,
autodiktát
S,L,M,P,A,E,I,O,U/otevřené slabiky/
Červená Karkulka – vyprávění dle
obrázkové osnovy
Hlásky a písmena T,J,N,
Zavřené slabiky - typ les
Trojslabičná slova z otevřených slabik
Slova s otevřenou s zavřenou slabikou typ jelen
Jeskyňky - komiks
Upevňování znalostí
Nácvik plynulého psacího pohybu
Nácvik sebekontroly
PD – Můj domov Tetín
Umím se o sebe
postarat
Moje cesty
Když mám volno
Budu čtenář
PRV, VV, PČ, HV,
M,Čj
Máme slabikář
Výlet za Pepou
Lien a její milí
z Vietnamu
Chystáme se na zimu
Ostrý obrat, pravo a levo točivá závitnice,
dolní klička
Ovál malý a velký
Kapka malá a velká
Spojené dolní oblouky
Vázané horní smyčky
Psaní dlouhých samohlásek, číslic 1 – 6
PD – Moje vlast
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
/s,l,m.p,t,e,j,i,í,n,u,ů,ú + slabiky/
PD Slavnost slabikáře
PRV, VV, PČ, HV,
M,Čj
První encyklopedie –práce s knihou
dětské časopisy a knížky
měkká a tvrdá kostka
Rybníček –lovení a skládání slabik a slov
Skládání slabik a slov do mřížky
Písmenkové domino
Hlasité čtení ve dvojicích
Kartičky pro skupin. práci
Dary a dárky
Komíny a půdy
- 53 -
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
spojuje
písmena i slabiky,
kontroluje vlastní
písemný projev.
Komunikační a slohová
výchova
Žák rozlišuje zvukovou a
grafickou podobu slova,
člení
slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké
samohlásky.
Jazyková výchova
Žák čte a přednáší
zpaměti ve vhodném
frázování
a tempu literární texty
přiměřené věku.
Jazyková výchova
Literární výchova
Žák čte a přednáší
zpaměti ve vhodném
frázování a tempu
liter.texty přiměř.věku
Jazyková výchova
Odstraňování individuálních nedostatků
v písemném projevu
Hláska a písmena D,K,V
Rybička –popis prac.postupu
Kakadu a kapitán –báseň k předčítání
Novinky z televize – vyprávění dle
obrázku, Množné číslo
Vánoční čas
Rozvoj fonematického sluchu
Čtení písmen, slabik, slov a vět
Kvantita samohlásek, dvojhlásky ou, au
Hlásky a písmena R, Z, B
Pan Tau – vyprávění podle sérií fotografií
O princezně Sáře – komiks
O 12 měsíčkách – vyprávění dle obr.
osnovy, popis osoby
Rým
Čtení psacího písma
Rytmická říkadla, rozpočitadla
Básničky
Rytmická říkadla,rozpočitadla,básničky
Reprodukce textu, Poslech
Hlásky a písmena C,Č,Ž,H,CH
Čtení s porozuměním
Stavíme dům z papíru – popis
prac.postupu
Vyhledávání informací
Ze života žížal – popis pozorování
Pěstování hrachu – popis pracovního
postup.
Vyprávění
Ilustrace, výtvarný doprovod
Dramatizace
Noviny a novinky
/d,a,á,M,k,o,O,v,y,V + slabiky,slova/
PRV, VV, PČ, HV,
M,Čj
PD – Lidové tradice I. - Vánoce
Tvořivé dílny
Nácvik literárního a hudebního pásma /
Adventní cvrlikání, vánoční besídka /
Karneval
Koule a boule
Kouzlo zimy
Neobyčejný den
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
/r,P,R,au.ou, A,O,z,Z,N,J,b,B,I,K +
slabiky,slova, věty/
PRV, VV, PČ, HV,
M,Čj
Návštěva knihovny v Berouně
Práce s knihou a informacemi
PD Den v knihovně
Hry, Soutěže
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
Nová ulice
Učíme se každý den
Chceme si hrát
PRV, VV, PČ, HV,
M,Čj
/c,C,S,L,č,Č,ž,Ž,h,H,ch,Ch+ slabiky,slova,
věty/, opis, přepis, cvičení
Maluj podle čteného
Hledej vetřelce
Co k čemu patří
Příprava pásma jarních zvyků
PD – Zimní škola v přírodě
Opakování cviků a tvarových
prvků písmen v liniatuře písanek
/ř,Ř,š,Š,g,f,ď,Ď,ť,Ť,ň,Ň + slabiky,slova,
věty/, opis, přepis, procvičování
- 54 -
Literární výchova
Žák vyjadřuje své pocity
z přečteného textu.
Jazyková výchova
Literární výchova
Žák pracuje tvořivě
s literárním textem podle
pokynů
učitele a podle svých
schopností.
Jazyková výchova
Literární výchova
Žák pracuje tvořivě
s literárním textem podle
pokynů
učitele a podle svých
schopností.
Literární výchova
Žák pracuje tvořivě
s literárním textem podle
pokynů
učitele a podle svých
schopností.
Literární výchova
Srovnávání
Hlásky a písmena Ř,Š,G,F,Ď,Ť,Ň
Slova cizího původu
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen
O rybářovi a rybce – pohádka
Ochrana životního prostředí
Verše a písně
Svátky jara
Rybičky a rybáři
Jsem fotograf
Aprílové přeháňky
PD Lidové tradice II. Velikonoce Vynášení Morany spojená s průvodem vsí,
Tetínský slavíček
Vyprávění
Volná reprodukce, Přednes
Slabiky di,ti, ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
Návštěva divadla – divadelní program
Čtení delších větných celků
s porozuměním
Sport, volba povolání
Výlet, Komiks
Čtení porozuměním
Pozorné čtení
Orientace v textu,
Čtení opakované
Čtení s otázkami
Čtení ve dvojicích
Čtení ve skupině a Tiché čtení
Vyprávění
Volná reprodukce
Přednes
Reprodukce zážitku z četby, poslechu,
filmu, divadla
Práce s knihou v knihovně
Dědeček a babička
S třídou do pravěku
Letíme do vesmíru
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
/di,ti,ni,dí,tí,ní,dě,tě,ně,Y,E, bě,pě,vě,mě +
slabiky,slova, věty/, opis, přepis,
procvičování
PD – Týden Země
V ptačí říši
Na louce
Co se děje u vody
Kouzelný les
Se zvířátky je nám
dobře
Co o sobě víme
Nevšední všednosti
Cesty do známa i
neznáma
Pohádky a příběhy
z krajů blízkých a
dalekých
- 55 -
Opakování cviků a tvarových prvků
písmen v liniatuře písanek
Rozšiřující psaní Q,W,X
PD Sportovní den
PD Zahradní slavnost – Den maminek
Tvořivé dílny za spolupráce rodičů
PD Národní den - poznávání kultury a
tradic různých národů světa
Průřezové téma – Čj 1. ročník
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova
Učivo, téma
- Jsem prvňáček, Zvířecí kamarádi, U nás doma, Umím se o sebe postarat, Moje cesty
- Výlet za Pepou, Neobyčejný den, Učíme se každý den, Rybičky a rybáři, Chodíme do
divadla, Dědeček a babička
- Na louce, Co se děje u vody, Se zvířátky je nám dobře, Co o sobě víme, Nevšední
všednosti, Cesty do známa i neznáma
- Nová ulice, Tady jsme doma
- V ptačí říši, Na louce, Co o sobě víme
- Už jsem školák
- Noviny a novinky, Letíme do vesmíru
- Pohádky a příběhy z krajů blízkých dalekých
- Jsem prvňáček, Když mám volno
- Lien a její milí z Vietnamu, Vánoční čas, svátky jara
- Pohádky a příběhy z krajů blízkých dalekých
- Zvířecí kamarádi, Můj svět
- Chystáme se na zimu, Komíny a půdy, Jsem fotograf, S třídou do pravěku
- V ptačí říši, Na louce, Co se děje u vody, Kouzelný les, Se zvířátky je nám dobře,
Cesty do známa i neznáma
- Hrajeme si na pohádku
- Noviny a novinky, Chceme si hrát, Jsem fotograf
- Na louce, Kouzelný les, Nevšední všednosti, Cesty do známa i neznáma
- 56 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 2.ROČNÍK ČJ












Dokáže užít v mluveném
projevu správné
gramatické tvary
podstatných jmen a sloves
Rozliší větu podle intonace
Dokáže použít správný
přízvuk slov, ví kde je
pauza mezi slovy
Je schopen napsat
správný tvar písmen
Je schopen kultivovaného
dorozumívání ve škole
mimo školu
Dokáže rozlišit druhy
souhlásek
Umí určit větu jednoduchou
Spojuje věty do
jednodušších souvětí
vhodnými spojkami, spoj.
výraz
Užívá správné intonace a
tempa v souvětí
Správně odůvodňuje a píše
i/y po tvrdých, měkkých
souhláskách
Rozlišuje slovní druhy
Dokáže správně psát
vlastní jména
UČIVO – OBSAH
 Opakování učiva z 1.ročníku
 Opakování písmen








METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
PRV, VV, DV, PV,
HV, M
Téma:
Podzim – ovoce,
zelenina
Rodina
Škola a její okolí











Učebnice
Písanka
Tabule
Magnetická tabule
Obrazový materiál
Bzučák
PS1
PD – Můj Domov
Podzim
OSV
Interaktivní tabule a
učebnice
Souhlásky-měkké, tvrdé,
obojetné
Jednoduchá souvětí
SPOJKY
M, PRV, VV, PČ
Téma:
Zdraví
Vánoce
Tradice
Pohádky
Zimní sporty
Zvířata v zimě







PS1,2
Tvrdá měkká kostka
Karty
Doplňovací cvičení
PD - Vánoce
PD – Den v knihovně
Interaktivní tabule a
učebnice
Slovní druhy-pods. jm.,
slovesa, předložky
VV, M, PRV
Téma: Jaro
Věta-druhy vět, pořadí vět
v textu
Opis, přepis
Stavba slova-láska, slabika,
dělení slov
Krátké a dlouhé samohlásky
- 57 -
 PS2
Doplň. cvič
Poznámky

Postupně zvládá základní
principy pravopisu českých
slov

Dokáže samostatně
vypracovat zadané úkoly

Čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
texty přiměřené věku
Dokáže číst s porozuměním
Je schopen soustředěného
poslechu četby
Je schopen samostatného
čtení
Umí rozlišit hlavní žánry
dětské literatury
Dokáže přednášet zpaměti
Je schopen reprodukovat
text








Vlastní jména
Skupiny bě, pě, vě, mě, dě, tě
ně
Slova s párovou souhláskou


První pomoc
Příprava
Národního dne
Slovní úlohy
.




Prac. listy
PD - Velikonoce
Vycházky do přírody
Interaktivní tabule a
učebnice
Opakování a procvičování
probraného učiva









DV, , HV, VVPostupné zvládání složitějších
ILUSTRACE
textů
dramatizace
Správný přízvuk, čtení
PRV
– rodina,
s předložkami
škola, příroda
Přímá, nepřímá řeč
Rozlišení: Poesie, próza
Pohádka, pověst
Rozvoj souvislého čtení textu
Vypravování podle obrázkové
osnovy
Popis věci
VYJÁDŘENÍ MYŠLENKY
- 58 -








Čítanka
Mimočítanková četba
Besedy v knihovně,
půjčování knih
Výstavky, ilustrace
Divadelní představení
Audiovisuální technika
PD - Národní den
Interaktivní tabule a
učebnice
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 3.ROČNÍK ČJ














Zvládá principy pravopisu
Dokáže abecedně řadit slova
Umí poznat stavbu slova
Píše tvarově správně číslice a
písmena
Dokáže reprodukovat text podle
osnovy
Rozlišuje význam slov
Rozezná obojetné souhlásky-umí
správně určit i/y po obojetné
souhlásce
Umí používat různé typy
komunikace
Využívá český jazyk jako nástroj
ke zpracování informací a
prezentaci postojů a názorů a
k osvojování cizích jazyků
Dovede vyplnit jednoduché
formuláře typu – jméno, věk,
adresa atd.
Dokáže psát i/y po obojetných
souhláskách v kořenu slova
Je schopen popsat jednoduchý
předmět, osobu
Využívá média jako zdroj
informací, kvalitní zábavy i
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
UČIVO – OBSAH












Opakování z 2.roč.
Párové souhlásky uvnitř
slov
Abeceda
Kořen, předponová a
příponová část
Kontrola vlastního
projevu

HV, DV,
Vyprávění podle osnovy
PRV – Naše
Souznačná, protikladná
město
slova, slova nadřazená
M – slovní úlohy
a podřazená
Řady vyjmenovaných
slov: vyjm. slova po b

Dopis, přání, vzkaz,
telefonování

Adresa

Řady vyjmenovaných
slov
po l, m, p, s, v, z
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.










HV, PRV, PČ –
výroba
jednoduché hračky
- 59 -



Pravidla pravopisu
Učebnice
Pracovní sešity
Pracovní listy
mluvnické i slohové
Kartičky na
procvičování
gramatických jevů pro
skupinu i jednotlivce
typu domino a loto a
další
Založení portfolia
Slovníky
Internet
Interaktivní tabule
Seznamy
Obrázky
Auditech. pomůcky
Pohled
PD – Můj domov - Tetín
Hračky, obrázky,
domácí mazlíčci
PD – Den v knihovně
MV
Interaktivní tabule
Poznámky
















naplnění volného času
Vyjádří prožitky z mluveného i
psaného textu
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a
argumentace
Dokáže třídit slova podle slovních
druhů
Pozná mluvnické významy podst.
jm.
Dokáže správně psát vlastní jména
Ví, jak se píší římské číslice
Umí používat různé typy
komunikace
Dokáže určit mluv. významy sloves
Dokáže třídit slova podle slovních
druhů
pozná mluvnické významy
podst.jmen
správně psát vlastní jména
ví jak se píší římské číslice
umí použít různé druhy
komunikace
dokáže sestavit osnovu
jednoduchého textu
z jednoduchých vět dokáže
sestavit souvětí a sestaví větný
vzorec
píše čitelně a úhledně

Popis hračky, předmětu

Všechny slovní druhy

Rod, číslo, pád,
životnost
 Podstatná jména
obecná, vlastní
 Rozhovor
 Popis činnosti
 Osoba, číslo, čas,
infinitiv
Všechny slovní druhy
Rod, číslo, pád, životnost
Podstatná jména obecná,
vlastní
M – psaní
jednoduchých
římských číslic
DV – dramatizace
rozhovorů na
různá témata, PČ,
HV, VV,





Doplň. Ev.
Nástěnné tabule
Obrázky
PS2
Vzorová tabule
římských číslic
 PD - Národní den
 Knížky s návody na
výrobu
 Interaktivní tabule
M – psaní
Doplň. Ev.
jednoduchých
Nástěnné tabule
římských číslic
Obrázky
DV – dramatizace PS2
rozhovorů na
Vzorová tabule římských číslic
různá témata, PČ, PD - Národní den
HV, VV,
OSV
Rozhovor
Osoba, číslo, čas, infinitiv
Sestavení osnovy podle
přečteného příběhu
Vymýšlení nadpisu
Větné vzorce, spojování vět
jednoduch. do souvětí
Pozvánka
PD – Praha
EGS
- 60 -






Dokáže plynule číst
s porozuměním, používá tiché
čtení
Využívá literárního textu jako
zdroje informací
Pozná různé literární druhy a žánry
Zná základní pojmy v literatuře






Čtení vět a souvětí
Hlasité čtení a
předčítání
Členění textu
Nácvik tichého čtení
Vyprávění, dramatizace,
recitace
Poesie
Próza-pohádka,
povídka, pověst, bajka
SPISOVATEL, BÁSNÍK,
ILUSTRÁTOR,
ČTENÁŘ, HEREC,
FILM, DIVADLO

DV –
DRAMATIZACE
POHÁDKY
VV – bajka
PRV – orientace
v encyklopedii
- 61 -








Čítanka a mimočítan.
četba
Dětské časopisy
Školní knihovna
Besedy
Výstavky knih
Divadelní představení
Film, video, počítače
Kazety a CD
PD: NÁVŠTĚVA
KNIHOVNY
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 4.ROČNÍK


UČIVO – OBSAH
Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

Opakování – abecední pořádek, slovní

druhy, pádové otázky, vyjmenovaná slova







Orientuje se ve stavbě textu
Dokáže uspořádat informace v textu
s ohledem na jeho účel

Porovnává význam slov, hledá a poznává
slova příbuzná, dělí slova na konci řádku

Umí poznat rozdíl mezi předponou a
předložkou a seznamuje se s jejich
písemnou podobou
Seznamuje se s vyjádřením vlastností a
povahy





Opakování učiva 3.ročníku:
Věta souvětí
Hlásková podoba slova
Význam slova
Slova jednoznačná,
mnohoznačná
Slova spisovná a
nespisovná, citově
zabarvená
Ohebné a neohebné slovní
druhy
Členění textu (úvod, závěr,
osnova)
Stavba slov – kořen slova,
část předponová a
příponová, slova příbuzná
Předpony a tvarově stejné
předložky
Můj kamarád charakteristika
- 62 -
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
HV-PÍSNĚ
S CITOVĚ
ZABARVENÝMI
SLOVY
DVDRAMATIZACE
PŘÍBĚHŮ
VV-BAREVNÉ
ROZLIŠOVÁNÍ
KOŘENE,
PŘEDPON A
PŘÍPON
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
Poznámky
POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁL
UČEBNICE ČJ
ČLÁNKY
Z ČASOPISŮ
PRACOVNÍ
SEŠITY
PRACOVNÍ
LISTY
MLUVNICKÉ I
SLOHOVÉ
KARTIČKY NA
PROCVIČOVÁNÍ
GRAM
ATICKÝCH JEVŮ
HRAVOU
FORMOU PRO
SKUPINU I
JEDNOTLIVCE
PC A
AUDIOVIZUÁLNÍ
TECHNIKA
INTERAKTIVNÍ
PD-DEN
TABULE
V KNIHOVNĚ









Hledá a poznává významové souvislosti slov 
příbuzných
Postupně zvládá základní principy pravopisu
i/í, y/ý po obojetných souhláskách uvnitř
slova
Dokáže rozlišit podstatné a okrajové
informace, snaží se o přesný popis,
přirovnání a správný výběr výrazů
Vyjmenovaná slova

Popis osoby(literární,
odborný, policejní)

Popis místnosti
Třídí plnovýznamová slova podle významu a
podle slovních druhů

Seznamuje se s mluvnickými kategoriemi,

připravuje se k soustavnějšímu pohledu na
gramatiku
Umí vystihnout podstatné informace, správně 
formulovat věty, využívat slovní zásobu
Zvládá stručný popis obsahující fakta
Postupně zvládá časování sloves v rodě
činném

Zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu
(úvod, popis činnosti, závěr)

Slovní druhy
Slovesa-neurčitek,slovesné
tvary určité, sloveso
zvratné, jednoduchý a
složený slovesný tvar
Vyprávění podle obrázkové
osnovy
Časování sloves-osoba,
číslo, čas
Popis činnosti
- 63 -
HV-PÍSNĚ TYPU
KDYBY BYL
BAVOROV, APOD
VV-BAREVNÉ
ZNÁZORŇOVÁNÍ
PČ-MODELOVÁNÍ
DV-VÝZNAM
SLOV,
PANTOMIMA
PŘ-LES V ZIMĚ,
ZVÍŘATA,
STROMY
SLOŽKY
S VYJMENOVAN
ÝMI SLOVY ,
OBRÁZKY,
VÝUKOVÉ
PROGRAMY
MIMOČÍTANKOV
Á ČETBA
ČASOPISY
ENCYKLOPEDIE
, VÝUKOVÉ
PROGRAMY
VV-ILUSTRACE
POHÁDEK
KUCHAŘKA
KUTIL





Vyhledává a určuje všechny mluvnické
kategorie u podstatných jmen

Vyjadřuje se v běžných komunikačních

situacích, podle komunikačního záměru
používá náležitou intonaci, přízvuk, tempo a 
pauzy
Užívá verbální a neverbální komunikace jako
klíčového nástroje jednání v různých

životních situacích
Je schopen účinné komunikace s druhými
Dokáže zanechat vzkaz na záznamníku







Umí určovat vzory podstatných jmen
Zvládá grafickou úpravu textu, posuzuje
úplnost a neúplnost sdělení
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
Seznamuje se se základy syntaktického
pravopisu (shoda přísudku s podmětem)
Zvládá základní normy písemného
vyjadřování, grafické úpravy textu
Rozlišuje věty jednoduché a souvětí, věty
podle postoje mluvčího









Zvládá úpravu inzerátu, telegramu

Zvládá vyjadřování v běžných komunikačních 
situacích, účinně a kultivovaně se dorozumí
ve škole i mimo školu
Podstatná jména – rod,
číslo, pád
Prvotní seznámení se vzory
podstatných jmen
Rozhovor, dialog u lékaře,
v obchodě apod.
Telefonický rozhovor, vzkaz
na záznamník
PRÁCE SE
SLOVNÍKY
PD-PRAHA
DVDRAMATIZACE
ROZHOVORU,
NÁVŠTĚVY
V LÉKAŘSKÉ
ORDINACI
OSV
Vzory podstatných jmen
rodu středního, ženského a
mužského
Oznámení
Stavba věty jednoduché –
podmět a přísudek(holý,
rozvitý)
Shoda přísudku
s podmětem
Blahopřání(psaní zájmen
v písemném oslovování)
Věta jednoduchá
Souvětí
Větné vzorce
Inzerát, telegram, reklama,
SMS
Stručnost vyjadřování
- 64 -
PČ,VVPOZVÁNKA NA
KARNEVAL,
SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
M-GRAFICKÉ
ZNÁZORŇOVÁNÍ
PODMĚTU A
PŘÍSUDKU
VV,GEO,PČÚPRAVA
BLAHOPŘÁNÍ
DVDRAMATIZACE
KOMUNIKAČNÍC
H SITUACÍ
VÝUKOVÉ
PROGRAMY NA
POČÍTAČÍCH A
IN TERAKTIVNÍ
TABULI
ČTVRTKY,
PASTELKY
PRACOVNÍ
LISTY
TISKOPISY,
ČTVRTKY
PD-NÁRODNÍ
DEN
OSV
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 5.ROČNÍK


Poznává stavbu slova, tvoří nová slova od
kořene slova
Rozlišuje význam slov, hodnotí a porovnává
slova
UČIVO – OBSAH









Rozlišuje slovní druhy


Rozezná základní větné členy





Užívá kultivovaný mluvený projev
Dokáže samostatně, souvisle a subjektivně
zhodnotit psaný i mluvený projev
Využívá český jazyk jako nástroj ke
zpracování informací a prezentaci postojů a
názorů a k osvojování cizích jazyků




Předpony, přípony, kořen,
odvozování, skládání slov
Slovotvorný základ
Pravopis předpon a
předložek
Pravopis přípon
Slova jednoznačná a
mnohoznačná
Homonyma, antonyma,
synonyma
Slova citově zabarvená)
Slova nadřazená,
podřazená
Slovesa – mluvnické
významy, slovesný způsob
Podmět, přísudek (druhy)
Shoda přísudku
s podmětem
Věta jednoduchá
Pozorování
Popis
Popis pracovního postupu
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
VV, M – barevné
zvýrazňování
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A
Poznámky
UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
Učebnice pro
5.ročník
Pracovní sešity
Pracovní listy
gramatické i slohové
Kartičky k třídění a
určování
gramatických jevů
Kartičky pro skupin.
práci typu loto a
domino atp.
PC a audiovizuální
technika
Přehledy
DV - pantomima
EGS
- 65 -


Zvládá přehlednou úpravu písemného
projevu
Doplňuje si třídění plnovýznamových slov
podle slovních druhů











Uspořádává informace v textu s ohledem na
jeho účel
Upevňuje si znalosti mluveného i psaného
projevu
Respektuje a toleruje práva druhých
Spolupracuje s příslušníky odlišných
sociokulturních skupin
Objasní některé základní pojmy multikulturní
terminologie
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
Umí určit větné členy










Rozpozná neohebné slovní druhy



Umí určit věty podle funkce
Zvládá samostatné, souvislé subjektivní
zhodnocení
Tvoří vlastní literární text na dané téma






Dopis, blahopřání
Podstatná jména –
mluvnické významy, nové
vzory (předseda,soudce)
Přídavná jména –
mluvnické významy, druhy
přídavných jmen,
skloňování
Zájmena – druhy,
skloňování
Číslovky – druhy,
skloňování, psaní číslovek
Vypravování (osnova)
Líčení zážitků
Oznámení
Zpráva
Slova cizího původu, slova
přejatá
Podmět, přísudek
Několikanásobný podmět a
přísudek
Shoda přísudku
s podmětem
Příslovce, předložky,
spojky, částice, citoslovce
Přímá, nepřímá řeč
Líčení zážitků (léto)
Báseň
Dopis
Povídka
- 66 -
PD-Praha
M, VV – grafické
znázornění, barevné
zvýrazňování
VL
VDO
MKV
PD-Národní den
Učivo – obsah
Mezipředmětové
vztahy
Využívá četby jako zdroje poznatků a
prožitků
Vyjadřuje své pocity z přečteného textu a
názory o něm


Společná četba
Úryvky z čítanky
VL - pověsti z dějin
HV - hymna
Rozeznává pojmy: pohádka, bajka, pověst,
báje,rozpočitadla,říkadla, písně,hádanky,
přísloví, komiks, režisér, scénář, pranostiky

Báje a pověsti – Petiška,
Doskočilová,Syrovátka,Hav
el
Pohádky české a z jiných
národů
Vyprávění o dětech
Dobrodružné příběhy
Divadlo, film
Návštěva berounské a
tetínské knihovny
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 4.ročník - literatura










Zúčastňuje se besed o knihách
Navštěvuje a využívá školní knihovnu


Pracuje s literárními texty
Vnímá slyšené a čtené texty jako zdroj
estetických prožitků

Zvládá přednes literárních textů přiměřených 
věku
Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

Seznamuje se se spisovateli dětské literatury
a
s ilustrátory



Čteme dětem – povídky,
pohádky, básně,
rozpočitadla, hádanky a
pranostiky podle ročních
dob
Básně z čítanky i podle
výběru dětí
Lyrické básně pro děti
- 67 -
Metody + formy
Poznámky
práce, projekty,
pomůcky a učební
materiály ad.
Čítanka pro 4.ročník
Společná četba
(Obrázky z českých
dějin a pověstí)
Čtenářský deník –
J.Eislerová-Fragment
PD- Lidové zvyky a
tradice
Vánoce
PD-Den s knihou
DV-dramatizace
pohádek
PD- Lidové zvyky a
tradice
Vánoce
VV-ilustrace
Obrázky dětských
spisovatelů a
ilustrátorů
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 5.ROČNÍK - LITERATURA



UČIVO – OBSAH
Využívá literárního textu a médií jako zdroje 
informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času.
Rozlišuje žánry literatury

Zvládá zážitkové čtení a naslouchání








Umí přednášet zpaměti literární text
přiměřený věku
Orientuje se ve zvukových prostředcích
poezie
Poznává základní znaky bajky
Pracuje tvořivě s literárním textem



Dokáže vyhledávat v encyklopediích
Umí prožívat dobrodružné příběhy

Využívá literárního textu jako zdroje
prožitků

Vyjadřuje pocity z mluv. i psaného textu
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a argumentace


Spisovatelé národního
obrození(Němcová, Erben, Borovský,
Mácha)
Dětská literatura(pohádkyKubín,Pavlát,Horák,Vladislav pověstiLisická,Cibula
Sirovátka,Šrámková,Říha)
Naučná literatura(informace o
osobnostech NO – Tyl, Škroup,
generace ND)
Dětská poezie(Seifert, Neruda, Ezop,
Grimové,Vrchlický, Mácha)
Verš, rým, sloka, rytmus
(Skácel,Svěrák,Havel,Hrubín, Frynta,
Brukner,
LaFontaine,Popovič,NovákováKússová,
Ragache, Jouve,
Dobrodružná literatura(Foglar, Verne,
Stevenson, London, Batlička, May)
Příběhy z přírody ( Patočka,
Žáček,Sládek,
Pleva,Verne,Schaffer,Foglar
Literatura s dětským hrdinou
(Sienkiewicz,Goscinny, Stekla,
Donaldová, Štorch, Seton, Dahl,
Tomeček, Drijverová,
Aškenázy,Skálová, Aubryová,)
Návštěva státní knihovny, galerie
Beseda se spisovateli
- 68 -
MEZIPŘ
EDMĚTOVÉ
VZTAH
Y
VL-dějiny
VV-ilustrace
HV-hymna
-čeští
hudební
skladatelé
METODY + FORMY
PRÁCE,PROJEKTY
POMŮCKY UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
Čítanka
Mimočítanková četba(M.
Twain, J. Foglar, J. Verne,
Sempé-Gosciny)
MV
Čtenářský deník –
J.Eislerová-Fragment
VV-ilustrace PD-Lidové zvyky a tradice
HV-písně
Vánoce
k táboráku
VL-dějiny
českého
národa
PŘ
PD-Den s knihou
PD-Lidové zvyky a tradice
Velikonoce
OSV
Pozn.


Využívá různých zdrojů informací
Zvládá vyjádřit vlastní názor na přečtenou
knihu, divadelní představení, film


Zhlédnutí divadelního představení
Texty Ludvíka Sředy
ETICKÁ VÝCHOVA
Charakteristika vzdělávacího oboru
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova tvoří následující témata a je součástí hodin českého jazyka a literární
výchovy:
1. Mezilidské vztahy a komunikace.
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
3. Pozitivní hodnocení druhých.
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
5. Komunikace citů.
6. Interpersonální a sociální empatie.
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
8. Reálné a zobrazené vzory.
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.
Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:
Etické hodnoty
Sexuální zdraví
Rodinný život
Duchovní rozměr člověka
Ekonomické hodnoty
Ochrana přírody a životního prostředí
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka
Vzdělávací obor umožňuje zároveň rozvíjet čtenářskou gramotnost – porozumění textům, posouzení spolehlivosti a platnosti
informací a jejich využití v životě
- 69 -
Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím
oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s
literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné
chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve
vzdělávacím oboru Výchova k občanství navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady
lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve
vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a
kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a
osobních zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví
navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika
ohrožující zdraví a jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru Dramatická výchova navazuje na
učivo základní předpoklady dramatického jednání a proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na
vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy.
Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,
k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z
diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních
a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.
Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí: sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale
také na prospěch jiných lidí a celé společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro
praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám,
názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné
spolupráce.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období žák
 EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých komunikačních
pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci
 EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel
 EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
 EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky
 EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích
 EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
- 70 -
 EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
Očekávané výstupy – 2. období žák
 EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
 EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
 EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
 EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
 EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
 EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje asertivně
Učivo
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření zákl. komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřenost
základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích – pozdrav, otázka, prosba, poděkování, omluva
základy neverbální komunikace – seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky
komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora sebeoceňování
pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování
pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu
akceptace druhého – zážitek přijetí pro každého žáka, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých
TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a
z tvořivého experimentování
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce
elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti, jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými,
zpracování neúspěchu
asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek
a sexuálnímu zneužívání
- 71 -
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
ANGLICKÝ JAZYK
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou
výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení
sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup
k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí.
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková
komunikace. Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, dorozumět se a vést rozhovor v běžných jednoduchých
situacích a hovořit o základních praktických tématech. Ve 4. až 5. ročníku je hodnocení také založeno na výsledcích testů a míry zapojení
do spolupráce.
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk je vyučovací předmět, který se vyučuje jako jediný cizí jazyk nabízený naší školou v rámci oboru „Cizí jazyk“. Jeho
postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho osobním životě ,
tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i
jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří
podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast
zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci
integrované Evropy a světa.
Výuka probíhá od 2. ročníku ve třídách dělených na skupiny. Důkaz je kladen především na schopnost základní komunikace a
porozumění v oblastech blízkým dětem. V 2. - 3. ročníku se pozornost věnuje především mluvenému slovu a schopnosti reagovat na
pokyny a modelové komunikační situace, hlavně v rámci konverzace. Jazykové dovednosti poslechu a mluvení jsou upřednostněny před
psaním, čtením a znalostmi gramatiky.
Ve 4. až 5. ročníku se žáci učí dále rozvíjet schopnost komunikace a také rozumět psanému textu a aplikaci jednoduchých gramatických
jevů. Žáci se začínají seznamovat s jednoduchými reáliemi anglicky hovořících zemí.
Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí
vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Výuka anglického jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání
tohoto cizího jazyka k jeho praktickému používání jako komunikačního prostředku.
Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno na 5 základních oblastí cizího jazyka – poslech, rozhovory, samostatný ústní
projev, čtení a psaní (v rozsahu přiměřeně k věku žáků).
Na I. stupni ZŠ (3.-5. ročník) představuje výuka anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání.Jde především o probuzení zájmu
žáka o studium tohoto cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení
zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových
dovedností, dále na první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti.
- 72 -
Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku.
Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst
a
písemně
se
vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na
základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých
činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou
výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatizace improvizace ap.), využívá
se nahrávek, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy
na PC, příp. lze (podle schopností žáků ) využívat i připojení k internetu. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost
dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem.
CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
. chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého
sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
. rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního a kulturního
bohatství
. vnímání a postupné osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření
jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
. zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace
. samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého
zaměření
. získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
. individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře
i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo v multimediální a počítačové učebně. Standardní délka
vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu
žáků a organizaci výuky.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve
dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze.
- 73 -
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Kompetence k učení
. vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ – připravujeme je na celoživotní učení
. na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení
. učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
. při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace
. učíme práci s chybou
. učíme trpělivosti, povzbuzujeme
. jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním v Anglickém jazyce rozšiřujeme svůj „ pedagogický obzor“
Kompetence k řešení problémů
. učíme žáky nebát se problémů
. VYTVÁŘENÍM PRAKTICKÝCH PROBLÉMOVÝCH ÚLOH A SITUACÍ UČÍME ŽÁKY PRAKTICKY PROBLÉMY ŘEŠIT
. podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problémů
. podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
. podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
. podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
. jdeme příkladem – učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole
Kompetence komunikativní
. podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa
. klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
. podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky
. vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti
. připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
. učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
. učíme žáky „nonverbální komunikaci“
. jdeme příkladem – sami komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty, pozitivně svoji školu
a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti
Kompetence sociální a personální
. minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování
. podporujeme „inkluzi“ – začlenění, volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu
. učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
. rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
. učíme žáky prakticky hodnotit práci(význam) týmu, svoji práci(význam) v týmu i práci( význam) ostatních členů týmu
. podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
- 74 -
. netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
. ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí
. jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických
pracovníků školy, respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních, upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků
a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy, pomáháme spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si zkuš.
Kompetence občanské
. netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu
. vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
. neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření
. vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k ochraně životního prostředí
. nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity(kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologický jevům
. v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace
. jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku
. jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti, respektujeme osobnost
žáka a jeho práva, budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole
Kompetence pracovní
. vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
. při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové
pracovní podmínky
. na příkladech demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka
. cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení dobrých výsledků
. jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, vážíme si své profese, svoji profesi
a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností
Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem
učení se cizímu jazyku, ale používají i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním
a společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda,
diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a
propojili nové informace;
- 75 -
- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové portfolio;
- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
- zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi
pracovali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí;
- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
Učební plán předmětu:
ročník
časová dotace
disponibilní hodiny
týdenní dotace celkem
1.
2.
1
1
- 76 -
3.
4.
5.
3
3
3
3
3
3
celkem hodin
9
1
10
1. stupeň
Ročník: druhý a třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Typy textů:
 Pozdravy
 Pokyny a příkazy ve škole
 Jednoduchá žádost
 Dialog
 Dotazy a krátké odpovědi
 Říkanky, básničky a písničky
 Obrázkové knihy
 Komiksy
OSV – Sociální
rozvoj – Komunikace
(řeč zvuků a slov,
porovnávání
a naslouchání)
Žák:
RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-3-1-01
 čte a vyslovuje srozumitelně
jednotlivá slova;
 reprodukuje slovní zásobu
ze známé tematické oblasti
v přiměřeném rozsahu;
CJ-3-1-02
 pozdraví a krátce se
představí;
 rozumí jednoduchým
pokynům učitele;
 zeptá se a jednoduše odpoví
na dotaz na jméno/věk
osoby;
 klade krátké ano/ne otázky k
ověření správnosti svého
odhadu;
CJ-3-1-03
 píše jednoduchá slova a věty
dle předlohy a přečte je;
 pojmenuje věci, které mu
jsou blízké, a napíše je;
CJ-3-1-04
 reaguje na jednoduché,
každodenně užívané příkazy
a žádosti;
 rozumí pomalému a správně
vyslovovanému dialogu;
CJ-3-1-05
 s pomocí učitele vyhledá
Tematické okruhy:
 Abeceda
 Číslovky 1 – 12
 Základní barvy
 Školní potřeby a třída
 Vybraná domácí zvířata
 Nálady a pocity
 Obličej a tělo – základní smysly
 Rodina
 Můj pokoj
 Oblečení
 Dětské nápoje a jídlo
 Hračky
 Osobní údaje
 Dny v týdnu
- 77 -
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
Poznámka:
Zavedení jazykového
portfolia pro každého žáka.
ČJL:
Respektování základních
komunikačních pravidel.
slovíčka ve slovníku
učebnice.
1
Jazykové prostředky1:
 Člen neurčitý a základní podstatná
jména
 Pravidelné tvoření množného čísla
podstatných jmen
 Základní přídavná jména
 Osobní zájmena
 Základní číslovky
 Rozkazovací způsob
 Kladná a negativní odpověď
 Sloveso „have got“ v otázce
a odpovědi
 Sloveso „like“ v kladné větě a
otázce
 Hlásky a jejich výslovnost, slovní
přízvuk
 Pravopis
 Předložky místa nebo času
Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
- 78 -
1. stupeň
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
Typy textů:
 Pozdravy
 Jednoduchá žádost a jednoduché
poděkování
 Jednoduché pokyny a příkazy ve
škole
 Jednoduchý popis
 Pohlednice
 Jednoduchý e-mail, dopis, SMS
 Jednoduchý dotaz
 Říkanky, básničky a písničky
 Jednoduché obrázkové knihy
 Jednoduché návody
 Komiksy
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (cvičení
pozorování a empatické
naslouchání)
ČJL:
Rozeznávání druhů slov.
Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-1-01
 rozumí smyslu přiměřeně
obtížných nahrávek;
 rozumí hledané informaci
v nahrávce;
 rozumí jednoduchým
pokynům učitele a reaguje
na ně;
Tematické okruhy:
 Abeceda
 Číslovky 1 – 20
 Můj dům: místnosti a nábytek
 Město
 Počasí
 Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce
 Záliby a volný čas
 Zvířata v zoo
 Školní třída a škola
- 79 -
 Základní jídlo, potraviny a chutě
 Základní geometrické tvary
 Oslavy narozenin a vybraných
svátků
 Děti a mládež v anglicky mluvících
zemích
Jazykové prostředky:
 Člen určitý a neurčitý
 Určování počitatelnosti
s „much/many“
 Podstatná jména
 Vybraná přídavná jména
 Tázací a přivlastňovací zájmena
 Základní číslovky
 Vazba „there is / there are“
 Sloveso „can“ v kladných větách,
v otázce a v záporu
 Předložky místa
 Kladné a záporné příkazy
 Otázky na zjištění pozice věcí a
osob
 Určování času, otázky na čas
 Slovesa „to be / to have“
 Přítomný čas prostý
 Slovosled kladné a záporné věty
 Otázka, krátká odpověď kladná i
záporná
 Základní fonetické znaky
 Spojování hlásek do slov a jejich
výslovnost
 Pravopis – základní pravidla psaní
slov
- 80 -
1. stupeň
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
Žák:
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-1-01
 nalezne známá slova a věty v
jednoduchých textech, např. o
rodině a volném čase;
 rozumí krátkým a jednoduchým
pokynům v textu;
CJ-5-1-02
 rozumí krátkému textu
s obrázky, např. letáku, plakátu,
blahopřání;
 vyhledá informace
k jednoduchému tématu
v časopise nebo na webové
stránce;
 pochopí obsah a smysl
jednoduchého dialogu
a nahrávky;
CJ-5-1-03
 srozumitelně vyslovuje
jednoduchý čtený text se
známou slovní zásobou;
CJ-5-1-04
 v jednoduchém textu vyhledá
požadovanou informaci;
 vytvoří odpověď na otázku na
základě jednoduchého a
známého textu;
Typy textů:
 Pozdravy
 Blahopřání
 Pohlednice z prázdnin
 Leták a plakát
 Krátký neformální dopis
 Jednoduchý e-mail, dopis, SMS
 Jednoduchá žádost
 Jednoduché pokyny v textu
 Říkanky, básničky a písničky
 Jednoduché obrázkové knihy
 Jednoduché návody
 Komiksy
Tematické okruhy:
 Číslovky 1 – 100
 Domov a rodina
 Město a venkov
 Názvy povolání
 Lidské tělo
 Volný čas a záliby
 Roční období a počasí
 Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v
roce
 Zvířata ve volné přírodě
- 81 -
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (sdělení
v různých situacích,
aktivní naslouchání)
M:
Aplikace jednoduchých
početních operací v oboru
přirozených čísel,
porovnávání větší, menší.
MKV – Multikulturalita
(specifické rysy jazyků
a jejich rovnocennost,
naslouchání druhých)
VDO – Občanská
společnost a škola
(participace žáků na
životě školy a místní
komunity)
VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá (zvyky a
M:
Struktura: hodiny, dny,
měsíce, roky.
 neznámé slovo vyhledá
v anglicko-české a českoanglické části tištěného
slovníku;
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-2-01
 vyplní osobní údaje
ve formuláři;
 odpoví na krátkou
jednoduchou zprávu;
 napíše blahopřání,
pohlednici nebo krátký
neformální dopis
kamarádovi;
CJ-5-2-02
 ústně i písemně
reprodukuje hlavní
myšlenky textu s pomocí
obrázku nebo osnovy;
 na základě poslechu
krátké konverzace shrne
její obsah písemně i ústně;
CJ-5-2-03
 svými slovy vyjádří smysl
textu;
CJ-5-1-05
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-5-3-01
 mluví krátkými
větami v zadané roli,
pozdraví, zeptá se a
odpoví na otázky a
rozloučí se;
 mluví o tom, co má
a nemá rád, co se mu
líbí a nelíbí.




Škola a vyučovací předměty
Jídlo a potraviny
Vánoce, Velikonoce a jiné svátky
Děti a mládež v jiných zemích
Evropy
Jazykové prostředky:
 Člen určitý a neurčitý
 Množné číslo podstatných jmen
 Přivlastňovací přídavná jména
 Zájmena ukazovací a přivlastňovací
 Základní a řadové číslovky
 Sloveso „to be, to have, can“ v
oznamovací větě, v otázce a v
záporu, plné a zkrácené tvary
 Plnovýznamová slovesa pro
každodenní činnosti
 Předložky času a místa
 Otázky
s „who/what/when/where/how/why
“
 Pořádek slov ve větě a v otázce
 Přítomný čas prostý
 Přítomný čas průběhový
 Základní fonetické znaky
 Základní pravidla výslovnosti slov
 Pravopis osvojených slov a tvarů
- 82 -
tradice národů Evropy)
VDO – Občanská
společnost a škola
(participace žáků na
životě školy a místní
komunity)
ČJL:
Sestaví osnovu krátkého
příběhu, např. vyprávění
s jednoduchým dějem.
Poznámka:
Pravidelné doplňování do
jazykového portfolia.
OSV – Sociální rozvoj –
Poznávání lidí (vzájemná
poznávání ve skupině
a třídě, vyvarování se
chyb při kontaktu
s lidmi)
KÓDY KE VZDĚLÁVACÍMU OBORU CIZÍ JAZYK
Očekávané výstupy – 1. období
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má
k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Očekávané výstupy – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
MLUVENÍ
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
- 83 -
PSANÍ
 CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
Učivo
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce se slovníkem
tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl
sdělení a porozumění)
- 84 -
2. ročník – Anglický jazyk - New Happy House 2
Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávací strategie učebnice jsou zaměřeny na porozumění slyšenému a na mluvení v jednoduchých větách. Žáci už umějí číst v rodném jazyce,
proto se v učebnici začíná se čtením krátkých vět a pokynů.
Žák se seznamuje s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými, každodenními frázemi v příbězích známých postav z prvního dílu New
Happy House. Jednotlivé příběhy jsou ilustrovány a doplněny doprovodnou zvukovou nahrávkou, která napomáhá porozumění. Žák si vytváří vlastní
knížečku s příběhem, pracuje s jednoduchým psaným textem v řečových bublinách obrázkových příběhů, v krátkých cvičeních a při tvorbě
obrázkového slovníku.
Druhý díl učebnice opět nepoužívá testy, které by mohly vyvolat u žáka pocit ohrožení. Evaluační aktivity jsou zařazovány na konec jednotlivých lekcí
přirozeným způsobem a slouží jak žákovi k hodnocení osvojených znalostí, tak učiteli jako pomůcka k detekování individuálních problémů žáka.
Podobně jako v prvním díle jsou mezi lekce vloženy dva projektové úkoly, při kterých má žák příležitost projevit se individuálním způsobem a
vypovědět něco o sobě.
Nabízené činnosti v učebnici New Happy House 2 směřují k rozvíjení následujících klíčových kompetencí:
Kompetence k učení
Učitel
- upevňuje učivo z předchozího dílu učebnice návratem do stejného tematického prostředí prostřednictvím plakátu
- představí cíl hodiny pomocí karet s obrázky, plakátu a poslechem doprovodné zvukové nahrávky
- vede žáka k systematické práci tím, že vyžaduje tvorbu obrázkového slovníku
s použitím samolepek z učebnice a vlastní knížky s příběhem myšky Tíny
- upevňuje získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček, říkanek, her a jednoduchých cvičení, a to už i v psané podobě
- zadává úkoly na individuální opakování probrané látky na konci každé hodiny v tzv. „tiché době“, kdy žák pracuje samostatně
Kompetence k řešení problémů
Učitel
- konfrontuje žáka s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů již známých postav
- zadává úkoly k odvozování významu slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu příběhu
- zadává úkoly, při kterých žák řeší různé hádanky, hlavolamy a doplňovačky individuálně nebo ve skupině se spolužáky
- zadává jednoduché projekty a divadelní scénky, při kterých se žák může individuálně a kreativně projevit
- vybízí žáka k všímání si drobností v širších souvislostech zadáním obdobného úkolu napříč všemi lekcemi
- 85 -
Kompetence komunikativní
Učitel
- vybízí žáka vhodnou formou ke komunikaci pomocí pantomimy a pomocí jednoduchých výrazů v mluvené i psané formě
- zařazuje do hodin hry, scénky, říkanky a písničky, pomocí kterých se žák učí komunikovat s ostatními
- doprovází slovní pokyny také gesty a mimikou
- zadává takové úkoly, při kterých je žák nucen domlouvat se svými spolužáky (v českém jazyce), čímž se učí vyjádřit a obhájit svůj názor,
učí se respektovat názory jiných
- nechává žáka doplňovat obrázkový příběh vlastním textem do bublin
Kompetence sociální a personální
Učitel
- přiřazuje žákovi různé role v krátkých scénkách
- zařazuje do hodin příběhy různých lidí a zvířátek, žák se tak učí vcítit do rolí jiných
- zadává žákům úkoly, které následně žák prezentuje před spolužáky jako svou samostatnou práci
- zařazuje do hodin hry a úkoly ve skupinách, při kterých se žák učí spolupracovat s ostatními
- k osvojení slovní zásoby využívá běžné situace každodenního života lidí, s kterými se žák může ztotožnit a které zná
Kompetence občanská
Učitel
- zadává takové úkoly, při kterých žák s využitím osvojené látky mluví a píše o sobě
- vyžaduje od žáka respektování pravidel hodiny, společných her a činností
- seznamuje žáka prostřednictvím písní a her s průběhem oslav svátků Vánoc a Velikonoc ve Velké Británii a vede tak žáka k vnímání
kulturních tradic v jiných zemích
- poukazuje na zdravý životní styl postav učebnice
- dodává žákům odvahu a povzbuzuje je k nácviku divadla na školní besídku; vede je tak k pocitu hrdosti na a sounáležitosti ke své třídě
Kompetence pracovní
Učitel
- stanoví pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem a vyžaduje jejich dodržování
- vyžaduje plnění úkolů ve stanoveném rozsahu a termínu
- zařazuje do hodin různé formy činností a způsoby práce, aby se žák učil přizpůsobit se aktuální situaci
- úkoluje žáka na konci každé lekce tvorbou další kapitoly své vlastní knížečky a vede ho tak k systematické práci a dodržování časových
limitů
- vyžaduje po žákovi vedení si vlastního slovníčku a tvorbu pomůcek k osvojování učiva s využitím obrázků a samolepek v učebnici a
v pracovním sešitě
- 86 -
ROČNÍK : 2.
DÍLČÍ VÝSTUPY
ZŠ TETÍN - ROČNÍK: 2. AJ
Žák
-
-
-
-
Učivo
Slovní zásoba na témata
- zvířata v ZOO
rozumí jednoduchým pokynům a
- školní pomůcky a činnosti
otázkám běžných při výuce
- barvy
zeptá se, co některá zvířata umí a
- jídlo
na stejnou otázku odpoví
- obličej
pojmenuje a velmi jednoduše
- místnosti v domě
popíše běžné předměty kolem
- oblečení
sebe
- dětské sportovní činnosti
sdělí, co rád jí a pije, zeptá se na
- Vánoce a Velikonoce
totéž
popíše jednoduchými větami,
Komunikační situace
- dotazování na dovednost
z čeho se získávají běžné
- dotazování na oblíbenost jídel
potraviny
- popis a charakteristika
popíše v základních rysech svůj
- fráze spojené s Vánocemi a Velikonocemi
vzhled
- pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách
uvede stručně činnost šesti smyslů
pomocí smyslových orgánů
Jazykové struktury a gramatika
zeptá se na umístění běžných
- užití „to“ a „toto“ při označování věcí
předmětů a na stejnou otázku
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves
odpoví
„moci“, „být“ a pomocného slovesa “do“
užívá názvy základních barev při
- rozkazovací způsob v běžných pokynech
jednoduchém popisu osob či věcí
- jednoduché užití přítomného času průběhového
při popisu činnosti
sdělí jednoduchou větou, co má
předložky „v“ a „na“ při popisu umístění
právě na sobě a zeptá se na totéž
- předložka „z“ při označení původu produktu
charakterizuje velmi stručně
- dotazy na množství počitatelných podstatných
aktuální stav počasí
jmen
uvede, jakou sportovní činnost
Reálie
právě dělá
-
Vánoce a Velikonoce ve Velké Británii
- 87 -
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Hudební výchova
–zpívání písniček ve všech
lekcích
– využití znalosti o rytmu a
hlasitosti
(unit 2)
Výtvarná výchova
– vybarvování a stříhání, při
práci na úkolech v Activity
Book
Dramatická výchova
– žáci předvádějí scénky
podle instrukcí v učebnici
Prvouka
Využití znalostí o:
– dovednostech zvířat (unit
1), původu potravin (unit 3),
vnímání pomocí smyslů (4) ,
běžných místnostech našich
bytů a jejich funkcí (unit 5),
typech počasí (unit 6)
Tělesná výchova
–znalosti pohybových činností
při hrách a sportu
Poznámky,
pomůcky,
metody
Pomůcky:
Učebnice,
pracovní sešity,
poslechové CD,
karty s obrázky,
vystřihovánky,
masky zvířátek,
karty se slovy,
plakát Happy
House, názorné
pomůcky,
kopírovatelné
materiály,
interaktivní tabule,
hrací kostky a
figurky
Žák
















Slovní zásoba na témata
Výchova k myšlení
rozumí jednoduchým pokynům a

číslovky 1–20
v evropských a globálních
otázkám běžným při výuce

základní zdvořilostní fráze
požívá jednoduché zdvořilostní fráze

školní pomůcky a činnosti
souvislostech
při pozdravu a představování

barvy
Evropa a svět nás zajímá
pozdraví a rozloučí se

hračky

diskuse nad sdělením
pojmenuje a označí barvami běžné

ovoce
Sophie na dané téma
předměty ve škole

sportovní potřeby
lekce – reálií Velké
pojmenuje běžné hračky

nábytek
Británie
řekne si v obchodě o běžné ovoce a

osoby

tvorba vlastního
pamlsky

přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří
sdělení
sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se

oblečení
na totéž kamaráda

základní části lidského těla
Prvouka
sdělí, které běžné sportovní předměty
vlastní, a zeptá se na totéž
Komunikační situace

anglicky hovořící
kamaráda

uvítání a rozloučení
země ve světě (lekce
používá číslovky do 20

pokyny při hrách
2)
zeptá se na umístění běžných

v obchodě s ovocem

materiály, které
předmětů v místnosti a na stejnou

dotazování na oblíbenost ovoce
recyklujeme (lekce 3)
otázku odpoví

dotazování na vlastnění předmětů

britská měna, britské
popíše v základních rysech blízké

popis a charakteristika osob
mince a bankovky
osoby

dotazování se na majitele předmětu
(lekce 4)
sdělí jednoduchou větou, co má právě

pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách

historické předměty
na sobě, a zeptá se na majitele
(lekce 6)
konkrétního oblečení
Jazykové struktury a gramatika
označí oblečení podle velikosti

užití to a toto při označování věcí
Výchova ke zdraví
pojmenuje části lidského těla

jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves

pravidla bezpečnosti
rozumí pokynům při běžném cvičení a
být, moct, mít a pomocného slovesa do
na silnici (lekce 5)
sportování

vazba there is

zdravá životospráva a
zeptá se kamaráda, zda umí

rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách
zdravý životní styl
konkrétní, běžný sport a na stejnou
a sportu
(lekce 9)
otázku odpoví

jednoduché užití přítomného času průběhového
při popisu toho, co máme na sobě
Výtvarná výchova

předložky v a na při popisu umístění předmětů
Reálie

výtvarná díla a jejich

škola v Anglii
autoři (lekce 7)

známá místa v Londýně
- 88 -
Učebnice, pracovní
sešity, poslechové
CD, karty
s obrázky,
hlavolamy,
hádanky,
vybarvování
obrázků,
vystřihování a
správné zařazování
obrázků
plakát Happy
Street, názorné
pomůcky,
kopírovatelné
materiály,
interaktivní tabule




čas na jídlo ve Velké Británii
typická vesnice ve Velké Británii
klubové uniformy školáků v Anglii
sportovní den na anglické škole
Matematika
odhad rozměru a jeho měření
(lekce 8)
3. ročník – Anglický jazyk - Happy Street 1 New Edition
Výchovné a vzdělávací strategie
Žák už umí číst v rodném jazyce, proto výchovné a vzdělávací strategie učebnice Happy Street 1 sledují nejen porozumění slyšenému, ale i čtenému
textu, který je tvořen krátkými odstavci a dialogy. Učitel upevňuje nácvik receptivních řečových dovedností. Proti předchozím dílům učebnice Happy
House zde přibyly aktivity a úkoly na popis věcí a činností kolem žáka a cvičení na tvorbu jednoduchých rozhovorů vzájemně mezi žáky. Učitel tak
začíná rozvíjet u žáků produktivní a interaktivní řečové dovednosti.
Nabízené metody práce v učebnici směřují k rozvíjení všech klíčových kompetencí. Některé výchovné a vzdělávací strategie rozvíjejí více než jednu
klíčovou kompetenci, proto se stejná nebo podobně formulovaná strategie opakuje u jiné klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel





uvádí téma lekce pomocí plakátu zobrazujícího ulici a pomocí doprovodné písně a zvuků, které se vyskytují v té části ulice, která je
tématem lekce
prezentuje novou slovní zásobu pomocí karet s obrázky na téma lekce
vede žáka k systematickému hodnocení vlastní práce prostřednictvím evaluačního záznamníku
upevňuje získané znalosti prostřednictvím písní, jednoduchých her, slovních hádanek a úloh na procvičení poslechu, psaní a čtení
využívá písní a evaluačních kvízů na konci každé kapitoly ke společnému opakování probrané látky, aby si každý žák uvědomil, co se sám
naučil
Kompetence k řešení problémů
Učitel




konfrontuje žáka s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů tří kamarádů, jež ho doprovázejí celou učebnicí
zadává úkoly k odvozování významu slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu čteného textu
zadává úkoly, při kterých žák řeší různé hádanky, křížovky a doplňovačky individuálně nebo ve skupině se spolužáky
vyžaduje obměnu nebo vlastní tvorbu scénáře divadelních scének k tématu lekce, a vybízí tak žáka k uplatnění svého individuálního a
kreativního přístupu
- 89 -

cíleně kladenými otázkami a úlohami vybízí žáka k využívání znalostí z jiných předmětů na hodinách AJ a naopak
Kompetence komunikativní
Učitel






doprovází slovní pokyny gesty a mimikou
uvádí novou slovní zásobu a téma lekce pomocí písničky nebo říkanky
s jednoduchými rýmy, čímž nenásilnou formou vtáhne žáka do komunikace
v angličtině se správnou intonací
zařazuje do hodin předvádění krátkých dialogů a scének k tématu lekce, při kterých žák komunikuje s ostatními
upevňuje komunikativní schopnosti žáka prostřednictvím krátkých dialogů v pracovním sešitě a pomocí dvojice malých mimozemšťanů
vybízí žáka k interakci se spolužákem prostřednictvím jednoduchých her – výměny otázek a odpovědí na dané téma
zadává takové úkoly, při kterých je žák nucen domlouvat se svými spolužáky (v českém jazyce), čímž se učí vyjádřit a obhájit svůj názor,
učí se respektovat názory jiných
Kompetence sociální a personální
Učitel





k osvojení slovní zásoby využívá běžné situace každodenního života lidí, s kterými se žák může ztotožnit a které zná
přiřazuje žákovi různé role v krátkých scénkách
zařazuje do hodin úkoly pro menší skupiny, při kterých se žák učí spolupracovat s ostatními
zadává písemné úkoly, při kterých žák píše o sobě a svých zálibách, o tom co se mu líbí, co má rád, a tím ho vede k uvědomění si svých
individuálních vlastností a kvalit
vybízí žáka k využití nejen dosud známé slovní zásoby ale i svých individuálních schopností a znalostí k odhadu významu nových slov a
slovních spojení a k následnému pochopení obsahu nového textu
Kompetence občanská
Učitel







vyžaduje od žáka respektování pravidel hodiny, společných her a činností
s pomocí postavy dívky Sophie, prostřednictvím obrázků a krátkých textů seznamuje žáka se životem a kulturou ve Velké Británii a vede
tak žáka k vnímání kulturních tradic jiných zemích
poukazuje na zdravý životní styl postav učebnice
zadává takové úkoly, při kterých žák s využitím osvojené látky mluví a píše o sobě a učí ho tak vidět své kvality a své rezervy
vybízí žáka, aby referoval svým rodičům, co se už naučil, a vede ho tak k pocitu hrdosti na své schopnosti
vybízí žáka k předvádění scének a zpívání písní s kamarády před rodiči, čímž ho vede také k pocitu sounáležitosti ke své třídě
nechává žáka individuálně se projevit při vypracování jednoduchých projektů, které jsou nad rámec základních úkolů a cvičení učebnice a
pracovního sešitu
- 90 -
Kompetence pracovní
Učitel







v úvodu každé hodiny seznámí žáky s plánem hodiny a s plánem aktivit a úkolů na celý týden; jde tak příkladem k plánování a rozvržení
své činnosti v jistém časovém horizontu
stanoví pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem a vyžaduje jejich dodržování
vyžaduje plnění úkolů ve stanoveném rozsahu a termínu
zařazuje do hodin různé formy činností a způsoby práce, aby se žák učil přizpůsobit se aktuální situaci
učí žáka systematické práci vedením vlastního portfolia
zadává písemné a manuálně-tvořivé úkoly, při kterých žák pracuje samostatně a sám si rozvrhne postup a tempo práce
na konci hodiny nechává žákovi prostor k sebereflexi vlastní práce a konsolidaci naučené látky individuálním, sobě přijatelným způsobem
DÍLČÍ VÝSTUPY
ZŠ TETÍN - ROČNÍK: 3. AJ
Žák










Učivo
Slovní zásoba na témata

číslovky 1–20
rozumí jednoduchým pokynům a

základní zdvořilostní fráze
otázkám běžným při výuce

školní pomůcky a činnosti
požívá jednoduché zdvořilostní fráze

barvy
při pozdravu a představování

hračky
pozdraví a rozloučí se

ovoce
pojmenuje a označí barvami běžné

sportovní potřeby
předměty ve škole

nábytek
pojmenuje běžné hračky

osoby
řekne si v obchodě o běžné ovoce a

přídavná jména popisující velikost, rozměr a stáří
pamlsky

oblečení
sdělí, jaké ovoce má rád, a zeptá se

základní části lidského těla
na totéž kamaráda
sdělí, které běžné sportovní předměty
Komunikační situace
vlastní, a zeptá se na totéž

uvítání a rozloučení
kamaráda

pokyny při hrách
používá číslovky do 20

v obchodě s ovocem
zeptá se na umístění běžných

dotazování na oblíbenost ovoce
předmětů v místnosti a na stejnou

dotazování na vlastnění předmětů
otázku odpoví
- 91 -
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy
Výchova k myšlení
v evropských a globálních
souvislostech
Evropa a svět nás zajímá

diskuse nad sdělením
Sophie na dané téma
lekce – reálií Velké
Británie

tvorba vlastního
sdělení
Prvouka



anglicky hovořící
země ve světě (lekce
2)
materiály, které
recyklujeme (lekce 3)
britská měna, britské
Poznámky,
pomůcky,
metody
Pomůcky:
Učebnice, pracovní
sešity, poslechové
CD, karty
s obrázky,
hlavolamy,
hádanky,
vybarvování
obrázků,
vystřihování a
správné zařazování
obrázků
plakát Happy
Street, názorné
pomůcky,
kopírovatelné
materiály,
interaktivní tabule






popíše v základních rysech blízké

popis a charakteristika osob
mince a bankovky
osoby

dotazování se na majitele předmětu
(lekce 4)
sdělí jednoduchou větou, co má právě

pokyny při výuce, běžných činnostech a při hrách

historické předměty
na sobě, a zeptá se na majitele
(lekce 6)
konkrétního oblečení
Jazykové struktury a gramatika
označí oblečení podle velikosti

užití to a toto při označování věcí
Výchova ke zdraví
pojmenuje části lidského těla

jednoduché otázky a odpovědi s použitím sloves

pravidla bezpečnosti
rozumí pokynům při běžném cvičení a
být, moct, mít a pomocného slovesa do
na silnici (lekce 5)
sportování

vazba there is

zdravá životospráva a
zeptá se kamaráda, zda umí

rozkazovací způsob v běžných pokynech při hrách
zdravý životní styl
konkrétní, běžný sport a na stejnou
a sportu
(lekce 9)
otázku odpoví

jednoduché užití přítomného času průběhového
při popisu toho, co máme na sobě
Výtvarná výchova

předložky v a na při popisu umístění předmětů
Reálie

výtvarná díla a jejich

škola v Anglii
autoři (lekce 7)

známá místa v Londýně

čas na jídlo ve Velké Británii
Matematika

typická vesnice ve Velké Británii
odhad rozměru a jeho měření

klubové uniformy školáků v Anglii
(lekce 8)

sportovní den na anglické škole
- 92 -
4. ročník – Anglický jazyk - Happy Street 2 New Edition
Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávací strategie učebnice Happy Street 2 opakují, upevňují a rozšiřují slovní zásobu žáka z předchozího dílu učebnice. Učitel upevňuje řečové
dovedností stejnoměrným a integrovaným střídáním cvičení na poslech, mluvení, čtení a psaní. Učebnice nabízí cvičení a aktivity k zaznamenání
dílčího pokroku ve znalostech a řečových schopnostech žáka.
Výchovné strategie v učebnici směřují k rozvíjení všech klíčových kompetencí. Některé výchovné a vzdělávací strategie rozvíjejí více než jednu
klíčovou kompetenci, proto se stejná nebo obdobně formulovaná strategie opakuje u jiné klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Učitel








uvádí téma lekce pomocí plakátů zobrazujících ulici nebo místní obchod
prezentuje novou slovní zásobu pomocí karet s obrázky na téma lekce
podává novou látku prostřednictvím příběhu s jasnou dějovou linií a obrazovou oporou
upevňuje získané znalosti prostřednictvím písní, jednoduchých her, říkanek a úloh na procvičení poslechu, psaní a čtení
využívá speciální cvičení v každé kapitole k ukotvení probrané látky
využívá komiksového příběhu na pokračování k upevnění porozumění čteného textu
podporuje individuální snahu žáka o rozšíření jeho znalostí zvláštními úkoly navíc
vede žáka k systematickému hodnocení vlastní práce prostřednictvím evaluačního záznamníku a portfolia
Kompetence k řešení problémů
Učitel





konfrontuje žáka s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů tří sourozenců a jejich rodiny
zadává úkoly k odvozování významu slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu čteného textu
poskytuje žákům ústní vysvětlení nových slov a výrazů v angličtině a vybízí je prostřednictvím speciálních úkolů k jejich užití v jiném
kontextu
vyžaduje obměnu naučených výrazů pomocí interaktivních cvičení s obrazovou oporou, a vybízí tak žáka k uplatnění svého individuálního
přístupu
cíleně kladenými otázkami a úlohami vybízí žáka k využívání znalostí z jiných předmětů na hodinách AJ a naopak
- 93 -
Kompetence komunikativní
Učitel






doprovází své slovní pokyny při výuce také gesty a mimikou
uvádí novou slovní zásobu a téma lekce pomocí písničky nebo říkanky
s jednoduchými rýmy, čímž nenásilnou formou vtáhne žáka do komunikace
v angličtině se správnou intonací
zařazuje do hodin obrázkovou hru k procvičení probrané gramatiky, při které žák komunikuje s skamarádem podle vzoru dvou
mimozemšťanů
upevňuje ústní komunikativní schopnosti žáka prostřednictvím krátkých dialogů
v pracovním sešitě a pomocí dvojice malých mimozemšťanů
učí žáky základním písemným komunikativním dovednostem pomocí předloženého neúplného textu
zadává takové úkoly, při kterých je žák nucen domlouvat se se svými spolužáky
(v českém jazyce), čímž se učí vyjádřit a obhájit svůj názor, učí se respektovat názor jiných
Kompetence sociální a personální
Učitel





k osvojení slovní zásoby využívá běžné situace každodenního života lidí, s kterými se žák může ztotožnit a které zná
zařazuje do hodin úkoly pro menší skupiny, při kterých se žák učí spolupracovat s ostatními
zadává písemné úkoly, při kterých žák píše o sobě, svých zálibách, o tom, co se mu líbí, co má rád, a tím ho vede k uvědomění si svých
individuálních vlastností a kvalit
vybízí žáka k využití nejen dosud známé slovní zásoby ale i svých individuálních schopností a znalostí, k odhadu významu nových slov a
slovních spojení a k následnému pochopení obsahu nového textu
zařazuje do hodin čtení textů různých žánrů, čímž poukazuje na různorodost zájmů a zálib dětí stejného věku a nutnost respektování
odlišností kamarádů
Kompetence občanská
Učitel







vyžaduje od žáka respektování pravidel hodiny, společných her a činností
seznamuje žáka se životem a kulturou ve Velké Británii prostřednictvím krátkých textů s obrazovou oporou na konci každé kapitoly a vede
tak žáka k vnímání kulturních tradic jiných zemí
poukazuje na zdravý životní styl postav učebnice
zadává takové úkoly, při kterých žák s využitím osvojené látky mluví a píše o sobě a učí ho tak vidět své kvality a své rezervy
vybízí žáka, aby referoval svým rodičům, co se už naučil, a vede ho tak k pocitu hrdosti na své schopnosti
vybízí žáka k tvorbě vlastního třídního časopisu, čímž ho vede k pocitu sounáležitosti se svou třídě
nechává žáka individuálně se projevit při aktivitách, které jsou nad rámec základních úkolů a cvičení učebnice a pracovního sešitu
- 94 -
Kompetence pracovní
Učitel









v úvodu každé hodiny seznámí žáky s plánem hodiny a s plánem aktivit a úkolů na celý týden; jde tak příkladem k plánování a rozvržení
své činnosti v jistém časovém horizontu
stanoví pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem a vyžaduje jejich dodržování
vyžaduje plnění úkolů ve stanoveném rozsahu a termínu
zařazuje do hodin různé formy činností a způsoby práce, aby se žák učil přizpůsobit se aktuální situaci
učí žáka systematické práci vedením vlastního portfolia
zadává písemné a manuálně-tvořivé úkoly, při kterých žák pracuje samostatně a sám si rozvrhne postup a tempo práce
na konci hodiny nechává žákovi prostor k sebereflexi vlastní práce a konsolidaci naučené látky individuálním, sobě přijatelným způsobem
prostřednictvím cvičení v pracovním sešitě spojuje element hry a zábavy s opakováním a rozšiřováním probrané látky
- 95 -
DÍLČÍ VÝSTUPY
ZŠ TETÍN - ROČNÍK: 4. AJ
1. Lekce
Žák

pojmenuje a zeptá se na běžné
předměty a lidi kolem sebe

hláskuje v anglické abecedě slova,
která zná

požádá kamaráda, aby hláskoval
názvy běžných předmětů

písemně doplňuje jednoduchý text
popisující dětský časopis
PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA
UČIVO
Slovní zásoba na témata

anglická abeceda
Mediální výchova
Komunikační situace

hledání něčeho nebo někoho
Jazykové struktury a gramatika
 dotazy na pojmenování předmětů v angličtině
Učebnice,
pracovní sešit,
Tvorba mediálního sdělení
plakát Happy
seznámení se
Street, karty
s anglickým časopisem
s obrázky,
pro děti
poslechové CD,
kopírovatelné
Český jazyk
materiály, názorné
porovnání české a anglické
pomůcky,
abecedy
interaktivní tabule
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------Osobnostní a sociální výchova
2. Lekce
Slovní zásoba na témata
Žák

číslovky 20–100

pojmenuje příbuzenské vztahy

členové širší rodiny
k členům své širší rodiny

sdělí, kolik má sourozenců

rozumí čtenému textu – rozhovoru při Komunikační situace

blahopřání a předání dárků
blahopřání k výročí a předávání dárků

počítá do 100
Jazykové struktury a gramatika

porovná věk dvou lidí

sloveso mít ve 3. osobě jednotného čísla

rozumí krátkému, čtenému rozhovoru

přivlastňovací zájmena jeho, její
o členech rodiny

v slyšeném textu rozliší číslovky 1-100
Mezilid. vztahy, Poznávání lidí

tvorba plakátu / PP
prezentace na téma
Moje rodina

diskuse o tom, jak
trávíme společné chvíle
s prarodiči

Člověk a jeho svět (prvouka )

příbuzenské vztahy
v rodině
--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
3. Lekce
Žák

pojmenuje běžné potraviny

zeptá se na čas a na stejné otázky
odpoví

zdvořile požádá o jídlo
Slovní zásoba na témata

běžné potraviny, ovoce a zelenina
Komunikační situace

uvedení času (hodin)
- 96 -
POMŮCKY,
METODY
POZNÁMKY
Multikulturní výchova
Kulturní diference

čtení textu popisujícího
typická jídla v Anglii

diskuse o národních





rozumí velmi jednoduchému popisu
přípravy jídla s obrazovou oporou
rozumí čtenému, jednoduchému textu Jazykové struktury a gramatika
o běžné snídaní v anglických rodinách

otázka a zápor v přítomném čase
rozumí čtenému popisu tradičních
plnovýznamových sloves ve 3.os. j.č.
jídel ve Velké Británii

zápor slovesa mít
v slyšeném textu rozliší názvy
běžných potravin
Reálie
s textovou oporou písemně uvede, co

typická anglická jídla
obvykle snídá

jídlech různých zemí
tvorba plakátu na téma
Britská kuchyně a
česká kuchyně

Výchova ke zdraví: jak
zdravě snídat a jíst
Environmentální výchova
4. Lekce
Žák

pojmenuje běžná zvířata v ZOO

zeptá se na vzhled zvířat a
jednoduchým způsobem odpoví

porovná lidi podle velikosti a věku

rozumí čtenému popisu umístění
předmětů a objektů

zeptá se a odpoví na umístění
předmětů a objektů v prostoru

rozumí čtenému a slyšenému,
jednoduchému popisu základních
vlastností zvířat

se slovní nápovědou písemně popíše
vybrané zvíře
Slovní zásoba na témata

běžná zvířata v ZOO

běžné vlastnosti zvířat
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- Výchova k myšlení
Komunikační situace

jednoduchý popis vzhledu zvířat

dotaz a odpověď na umístění
Jazykové struktury a gramatika

stupňování přídavných jmen

stažené formy slovesa být v kladu a v záporu
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

diskuse na téma Čím
člověk ohrožuje zvířata
ve volné přírodě
Člověk a jeho svět (prvouka –
přírodověda)
 divoká zvířata v ČR a ve
Velké Británii
Reálie

divoká zvířata ve Velké Británii
-------------------------------------
5. Lekce
Slovní zásoba na témata
Žák

důležité budovy a obchody ve městě

pojmenuje běžné obchody a důležité
budovy ve městě
Komunikační situace

zeptá se na počet předmětů

způsoby dopravy

jednoduchým způsobem vyjádří
použití dopravního prostředku
Jazykové struktury a gramatika

jednoduchým způsobem popíše cestu

vazba there is / there are
k dotazovanému místu

požádá o jízdenku na určité místo
- 97 -
v evropských a globálních
souvislostech
Objevujeme Evropu a svět

čtení článku o
dopravních
prostředcích v Londýně

diskuse o způsobech
dopravy v různých
zemích a v různých
dobách
uvede cenu v britských pencích
s obrazovou oporou rozumí čtenému,
jednoduchému a krátkému textu

o nějakém místu nebo městu a životě
v něm

se slovní nápovědou jednoduchým
způsobem písemně popíše místo
svého bydliště
----------------------------------------------------------6. Lekce
Žák

pojmenuje běžné volnočasové aktivity
a sdělí, zda je má v oblibě nebo ne

zeptá se kamaráda, zda má v oblibě
nějakou volnočasovou aktivitu a na
obdobnou otázku odpoví

gramaticky správně sdělí, jaké
volnočasové aktivity dělá
v jednotlivých dnech v týdnu

s obrazovou nápovědou porozumí
slyšenému pojmenování TV programů

zeptá se kamaráda, jaké TV programy
má v oblibě

rozumí údajům na přebalu knihy

rozumí čteným informacím v TV
programu
-----------------------------------------------------------7. Lekce
Žák

pojmenuje běžná povolání a nástroje
s nimi spojené

rozumí čtenému jednoduchému
popisu práce běžných profesí

s obrazovou oporou pojmenuje něčí
obvyklé a oblíbené činnosti

rozumí čtenému jednoduchému
popisu něčích zálib

s čtenou oporou rozumí slyšenému


Reálie

dopravní prostředky v Londýně
Člověk a jeho svět (prvouka –
zeměpis)
 znázornění terénu a objektů
do mapy
-------------------------------------------------------------------------Slovní zásoba na témata

volnočasové aktivity

dny v týdnu
-----------------------------------------Výchova k myšlení
Komunikační situace

týdenní režim
Objevujeme Evropu a svět

porovnání českého a
anglického vysílání TV

čtení článku o
významných dnech a
svátcích ve Velké
Británii

porovnání čs a aj
svátků a jejich oslav
Jazykové struktury a gramatika

otázka a krátká kladná / záporná odpověď se
slovesem rád

předložka se dny v týdnu
Reálie

britské svátky
-------------------------------------------------------------------------Slovní zásoba na témata

běžná povolání a nástroje s nimi spojené
Komunikační situace

popis činnosti běžných povolání
Jazykové struktury a gramatika

vyjádření času
Reálie

běžná povolání v Londýně
- 98 -
v evropských a globálních
souvislostech
Český jazyk
 přebal knihy – co najdeme
na titulní a zadní straně
knihy
-----------------------------------------Výchova k myšlení v evrop. a
globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá

čtení krátkého textu o
povoláních běžných ve
Velké Británii

případná diskuse o
povoláních (jejich
potřeba, důvody vzniku,
typičnost pro různé
země a oblasti – např.



popisu povolání
vyhledá specifické informace
v jednoduchém čteném popisu
povolání
se slovní nápovědou písemně popíše
svůj nebo něčí denní režim
řeší jednoduchý vědomostní kvíz
8. Lekce
Žák

pojmenuje aktuální počasí běžného
typu

zeptá se na počasí

rozumí jednoduchému popisu lidí
podle oblečení

zeptá se kamaráda na jeho aktuální
činnost a na stejnou otázku odpoví

porovná počasí v různých městech

porozumí čtenému popisu města
podle počasí

čte plynule s porozuměním
jednoduchý text – příběh spojený
s přírodou a počasím

se slovní oporou napíše krátký příběh
o výletě za nepříznivého počasí

s oporou přečteného textu – popisu
outdoorových sportů – ústně popíše
možnosti provozování méně
obvyklých sportů
-----------------------------------------------------------9. Lekce
Žák
- porozumí čtenému, jednoduchému
průvodci hradem
- se slovní nápovědou formuluje
gramaticky správné věty o minulých
činnostech a událostech
Je potřeba služeb
Lollipop Lady
v horských vesnicích?)
Člověk a jeho svět (prvouka –
zeměpis)

sluneční soustava
-------------------------------------Slovní zásoba na témata

běžné typy počasí
Výchova k myšlení
Komunikační situace

dotazy na počasí
souvislostech
v evropských a globálních
Jazykové struktury a gramatika

přítomný čas průběhový
Reálie
 outdoorové sporty ve Velké Británii
Tematický okruh: Evropa a svět
nás zajímá

četba textu o
outdoorových sportech
ve Velké Británii
 tvorba plakátu nebo PP
prezentace na téma Já a
outdoorové sporty
Matematika

grafy a jejich použití
Člověk a jeho svět (prvouka –
zeměpis)
 grafické znázornění
průměrných teplot a úhrn
srážek
-------------------------------------------------------------------------Slovní zásoba na témata

hrady a jejich obyvatelé
Komunikační situace

dotazy na uplynulé činnosti
Jazykové struktury a gramatika
- 99 -
-----------------------------------------Multikulturní výchova
Kulturní diference

četba krátkého textu o
známých britských
panovnících
diskuse o známých panovnících
v jiných zemích a u nás a co je
proslavilo
-
-
-
jednoduchým způsobem popíše svůj
sen
rozumí čtenému a se slovní oporou i
slyšenému tvrzení a jednoduchému
popisu minulých činností a událostí
rozumí a správně formuluje letopočty
rozumí jednoduchému kvízu o
vynálezech
s oporou přečteného textu
jednoduchým způsobem popíše
významné osobnosti
se slovní oporou písemně uvede
svoje nejvýznamnější události
uplynulého školního roku

minulý čas – kladné, oznamovací věty
Reálie
 významní panovníci v dějinách Anglie
- 100 -
Člověk a jeho svět (prvouka –
věda)

známé vynálezy
Člověk a jeho svět (prvouka –
dějepis)

významní panovníci
našich a světových
dějin
 časová osa
5. ročník – Anglický jazyk - Project 1 (Čtvrté vydání)
Výchovné a vzdělávací strategie
Ve výuce podle učebnice Project 1 jsou využívány současné i tradiční metody výuky. Zahrnují především formy práce podporující rozvoj učení, řešení
problémových situací, interakci, vnímání souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků. Důraz je kladen na projektovou práci a na
sebehodnocení žáka.
V učebnici Project 1 jsou učiteli nabízeny výchovné a vzdělávací strategie, prostřednictvím kterých může utvářet a rozvíjet následující klíčové
kompetence žáků:
Kompetence k učení
Učitel
- procvičuje se žáky novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí je k její analýze a hledání pravidel, a vede je tak k pochopení
a uchopení nové látky;
- představením různých způsobů učení se slovní zásobě a procvičování si jazykových dovedností vede žáky ke zkoušení, vyhodnocování a
používání vyhovujících způsobů;
- rozvíjí u žáků jejich schopnosti porozumět slyšenému textu na písních a básničkách;
- opakuje se žáky probranou látku na speciálních stránkách na konci lekce, vede je tak pravidelné kontrole naučeného;
- pravidelně sleduje pokrok žáka zadáváním motivačních úkolů se zaměřením na probranou látku a přizpůsobí následnou výuku případnému
opakování potřebného učiva;
- vyžaduje od žáků vypracování cvičení z oddílu ‚Ověř si své pokroky’ v pracovním sešitě na konci každé lekce, pravidelně je kontroluje, a vede tak
žáky k sebehodnocení vlastního pokroku;
- posiluje řečové dovednosti žáků a soustředění žáků na jednotlivé úkoly prostřednictvím testových stránek v závěru pracovního sešitu;
- vede žáky k využívání informačních technologií k získávání informací a řešení úkolů.
Kompetence k řešení problémů
Učitel
- umožňuje žákům odhadovat pokračování čteného textu na základě nabízených obrázků a vytvářet tak hypotézy a předpoklady;
- podněcuje takové aktivity a zadává takové úlohy, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace z jiných zdrojů než jen z učebnice;
- pravidelně po každé lekci zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci využívají znalosti z jiných předmětů;
- nechává rozhodování mezi kvalitou a kvantitou obsahu projektu na žákovi;
- navozuje problémové situace z reálného života, a tak podporuje rozvoj slovní zásoby žáků a učí je v dané situaci vhodně reagovat.
- 101 -
Kompetence komunikativní
Učitel
- procvičuje gramatické struktury a slovní zásobu se žáky dramatizací reálných situací, vede je tím k efektivnímu a logickému vyjadřování se;
- zadává samostatné a projektové práce, při jejichž prezentaci žáci sdělují a srozumitelně formulují informace v logickém sledu a uspořádání;
- poskytuje žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů;
- zadává úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých blízkých, svém okolí a svých zájmech v písemné a ústní
podobě;
- pravidelně zařazuje do hodin rozhovory a výměnu názorů či informací ve dvojicích k tématu lekce;
- navozuje takové komunikační situace, v nichž žáci rozlišují, zda mluví se svým vrstevníkem či s dospělým, se známým či neznámým člověkem, a
tomu svůj projev přizpůsobí;
- podporuje žáky v dostatečně hlasitém a zřetelném projevu v anglickém jazyce, využívá posílení v nácviku správné výslovnosti v závěru učebnice.
Kompetence sociální a personální
Učitel
- volí různé formy práce, samostatné, párové, týmové, aby umožnil žákům vzájemnou inspiraci a pomoc a motivoval je k dosahování osobního
maxima;
- zadává skupinové práce tak, aby se při činnosti sešla jiná skupina žáků, a tím si žáci zvykali na vzájemnou spolupráci a různý styl práce;
- vede žáky ke společnému podílu na vytváření kritérií dobře odvedené práce;
- povzbuzuje žáky, aby v případě potřeby nabízeli svou pomoc či ochotně vyhověli při žádosti o pomoc;
- vede žáky k dodržování termínů splnění úkolu;
- vyžaduje prezentaci projektových úkolů před spolužáky;
- přizpůsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků;
- zařazuje do výuky videokomponenty a odlehčující činnosti, například hry, soutěže, hádanky, kterými navozuje tvůrčí a přátelskou atmosféru ve
třídě.
Kompetence občanské
Učitel
- vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení kontrolními testy v pracovním sešitě;
- zadává žákům úkoly vztahující se k situacím každodenního života;
- vyžaduje od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci; žáci se střídají při prezentaci skupinové či párové práce;
- zařazuje do výuky témata týkající se života v anglicky mluvících zemích a vede je k respektování kultury jiných národů;
- povzbuzuje žáky, aby ke spolupráci přijímali ostatní žáky a nikoho neodmítali;
- nechává žáky pracovat vlastním tempem a nechává je vyjadřovat se svým vlastním způsobem, ale vyžaduje od nich zodpovědnost za vlastní činy
a projevy.
- 102 -
Kompetence pracovní
Učitel
- vyžaduje od žáků vypracování cvičení z oddílu ‚Ověř si své pokroky‘ v předem stanovených termínech a důsledně dbá na jejich dodržování, čímž
vede žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů;
- zadává úlohy, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, představivost a také schopnost spolupracovat s ostatními;
- používá různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh práce a učení;
- požaduje po žácích, aby si vypracovali osnovu projektu a sumarizaci znalostí k tématu před jeho realizací;
- vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení;
- zařazuje úkoly na rozvoj jemné motoriky žáků.
Mezipředmětové vztahy
Žák využije znalosti z vyučovacích předmětů vycházejících ze vzdělávacích oborů:
-
Český jazyk a literatura (1. – 6. lekce) - Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova; Literární výchova;
Matematika a její aplikace – čísla a početní operace (1. lekce);
Člověk a jeho svět – Evropa a svět (2. lekce);
Člověk a příroda - přírodopis (3. lekce);
Hudební výchova (4. lekce);
Člověk a jeho svět – domov, obec (město) (5. lekce);
Člověk a společnost - dějepis (5. lekce);
Umění a kultura - výtvarná výchova (6. lekce).
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy jsou členěny do tří částí:
Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání;
- Sebepoznání a sebepojetí;
- Seberegulace a sebeorganizace;
- Kreativita.
Sociální rozvoj
- Poznávání lidí;
- Mezilidské vztahy;
- Komunikace.
- 103 -
Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
- Evropa a svět nás zajímá;
- Objevujeme Evropu a svět.
Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
- Kulturní diference;
- Lidské vztahy;
- Etnický původ;
- Multikulturalita;
- Princip sociálního smíru a solidarity.
Environmentální výchova
Tematické okruhy:
- Ekosystémy.
Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce.
DÍLČÍ VÝSTUPY
ZŠ TETÍN - 5. ROČNÍK AJ
UČIVO
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Poslech s porozuměním
Mluvnice
Žák
- sloveso ‚být, mít, moci / umět‘
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
- přítomný čas prostý a přítomý
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
čas průběhový – kladná a
- porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a
záporná oznamovací věta,
spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud
otázka, krátké odpovědi
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- otázky ‚ano / ne‘, otázky
- rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou
s tázacími zájmeny
pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici
- vazba ‚there is / there are‘
vizuální podporu
- 104 -
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy jsou členěny do tří
částí:
Osobnostní rozvoj
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
Sociální rozvoj
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
Pomůcky,
metody
Poznámky
Pomůcky:
kartičky,
hry,
obrazový
materiál,
názorné
pomůcky,
audio a
video
technika,
-
-
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li
k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu
v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní
informace, pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu
-
Mluvení
Žák
- ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech
použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav,
rozloučení, poděkování)
- se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co
vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny,
spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk,
škola, každodenní a volnočasové aktivity)
- odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se
k osvojovaným tématům
- zeptá se na konkrétní informace vztahující se
k osvojovaným
tématům
za
použití
slov
a
jednoduchých slovních spojení a vět
- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o
sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo
se na podobné informace zeptá
Čtení s porozuměním
Žák
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace
(např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a
časových údajích)
- v krátkém textu z běžného života rozumí významu
známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět,
-
přivlastňovací - Komunikace
Morální rozvoj
- Řešení problémů a rozhodovací
určitý a neurčitý člen
dovednosti
množné číslo podstatných jmen
Výchova k myšlení v evropských
rozkazovací způsob
a globálních souvislostech
přídavná jména, postavení Tematické okruhy:
- Evropa a svět nás zajímá
přídavných jmen ve větě
- Objevujeme Evropu a svět
předložky místa a času
Multikulturní výchova
tázací zájmena
Tematické okruhy:
- Kulturní diference
příslovce
-
přivlastňovací pád
-
Lidské vztahy
-
otázky na cenu
-
Etnický původ
Zvuková a grafická podoba jazyka
- souhlásky a samohlásky
Multikulturalita
-
osobní
zájmena
a
-
fonetická abeceda
-
krátké a dlouhé samohlásky
-
přízvuk slov
-
intonace ve větě
číslovky 1 – 100
-
volný čas,
režim dne
zábava,
-
domov, dům, pokoje
-
zvířata
-
škola, předměty ve
vyučovací předměty
- 105 -
smíru
a
Environmentální výchova
Tematické okruhy:
Ekosystémy
-
Český jazyk a literatura (1. – 6.
lekce) - Komunikační a slohová
výchova; Jazyková výchova;
Literární výchova
-
Matematika a její aplikace – čísla
a početní operace (1. lekce)
-
Člověk a jeho svět – Evropa a
svět (2. lekce)
-
Člověk a příroda - přírodopis (3.
lekce)
-
Hudební výchova (4. lekce)
Slovní zásoba
- já, moje rodina a moji kamarádi
-
Princip sociálního
solidarity
sporty,
škole,
počítače,
IW tabule,
kopírovaný
materiál,
Logiko
Skupinová
práce,
dvojice,
Koop.vyuč. ,
frontální
vyuč.
zejména pokud má vizuální oporu
-
město, budovy, obchody
rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který - části lidského a zvířecího těla
se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen
- oblečení
vizuální oporou
Tematické okruhy
Psaní
domov, rodina, škola, volný čas,
Žák
lidské tělo, jídlo, oblékání, zvířata,
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
nákupy, bydliště, dopravní
krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk,
prostředky, dny v týdnu, hodiny
kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo
nemá rád
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém představí členy své rodiny,
spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co
dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi
- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět
napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz
- vyplní osobní údaje do formuláře
Mluvnice
- sloveso být
1. Lekce
Poslech s porozuměním
- vazba ‚there is / there are‘
Žák
- rozumí jednoduchým pokynům učitele při hodině, které - osobní zájmena
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
- neurčitý člen a / an
-
Člověk a jeho svět – domov,
obec (město) (5. lekce)
-
Člověk a společnost - dějepis (5.
lekce)
-
Umění a kultura - výtvarná
výchova (6. lekce)
-
-
rozumí běžným číselným údajům (0 – 100)
-
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy:
- Sebepoznání a sebepojetí
- Poznávání lidí
- Kreativita
množné číslo podstatných jmen -
rozumí slovům a slovním spojením týkajících se - rozkazovací způsob
předmětů běžného života, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu Zvuková a grafická podoba
jazyka
Mluvení
- souhlásky a samohlásky
- ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech
použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, - fonetická abeceda
rozloučení)
Slovní zásoba
- se představí, vyhláskuje své jméno a uvede, odkud - abeceda
pochází a kolik je mu let
- zeptá se spolužáka na jméno, věd a bydliště za použití - číslovky 1 – 100
jednoduchých slovních spojení a vět, na stejné otázky - předměty ve škole
odpoví
-
- 106 -
Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace – čísla
a početní operace
Tematické okruhy
Čtení s porozuměním
Škola
- v krátkém jednoduchém textu, vyhledá konkrétní
informace, např. jméno, příjmení, věk či telefonní číslo
- v krátkém textu z běžného života rozumí významu
známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět,
zejména pokud má vizuální oporu
-
rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který
se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen
vizuální oporou
Psaní
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk a
telefonní číslo
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém představí spolužáka nebo
kamaráda, uvede jejich věk, kde bydlí
- vyplní osobní údaje do formuláře, např. jméno,
příjmení, věk a telefonní číslo
Mluvnice
3. Lekce
- sloveso
‚být‘
v kladné
Poslech s porozuměním
záporné větě, v otázce,
Žák
ztažené formě
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou
- přivlastňovací zájmena
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
a Osobnostní a sociální výchova
ve Tematické okruhy:
- Sebepoznání a sebepojetí
-
Poznávání lidí
porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a - přivlastňovací pád
Multikulturní výchova
spolužáka, které souvisí s jeho rodinou
- otázky ano / ne, otázky Tematické okruhy:
- Kulturní diference
s tázacími zájmeny
- v krátkém a jednoduchém poslechovém textu
z rozhlasového pořadu, kde se hlavní postava Zvuková a grafická podoba - Lidské vztahy
představí a představí další členy své rodiny, zachytí jazyka
konkrétní informace
- Český jazyk a literatura
- výslovnost ə
Mluvení
- Člověk a jeho svět – Evropa a
Slovní zásoba
- se ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech - názvy zemí
svět
představí, představí své kamarády a svou rodinu,
- rodina, členové rodiny
uvede základní údaje
- zeptá se na základní údaje třetí osoby
- dny v týdnu
-
- 107 -
-
pojmenuje dny v týdnu
přivlastní osobám běžné předměty
Tematické okruhy
- rodina, dny v týdnu
Čtení s porozuměním
- rozumí tématu krátkého kresleného příběhu, kde se
hlavní osoby představí a uvedou základní informace o
sobě
- v krátkém kresleném příběhu, kde se hlavní postavy
představí, vyhledá konkrétní informace o těchto
osobách
Psaní
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém se představí
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém představí členy své rodiny,
spolužáky a kamarády
- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět
Mluvnice
napíše krátký vzkaz do rozhlasového pořadu
- sloveso ‚mít‘ - kladná a záporná
4. Lekce
oznamovací
věta,
otázka,
Poslech s porozuměním
krátké odpovědi
Žák
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou - postavení přídavných jmen ve
větě
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
-
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy:
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a Zvuková a grafická podoba - Kreativita
- Poznávání lidí
spolužáka, které souvisí s předměty osobní potřeby a jazyka
- Komunikace
- krátké a dlouhé samohlásky
domácími mazlíčky a vyučovacími předměty ve škole
v krátkém a jednoduchém poslechovém textu o dárcích - výslovnost r a l
k narozeninám zachytí s vizuální a zvukovou oporou
Slovní zásoba
konkrétní informace
- běžné předměty v domácnosti
Mluvení
- domácí mazlíčci
- ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech
řekne, jaké předměty osobní potřeby vlastní, jaké má - vyučovací předměty, škola
domácí mazlíčky, a zeptá se na totéž kamaráda
Tematické okruhy
- pojmenuje předměty osobní potřeby, barvy, domácí
- škola, zvířata
mazlíčky a vyučovací předměty
- sdělí jednoduchým způsobem, jaké vyučovací
-
- 108 -
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
- Kulturní diference
-
Multikulturalita
-
předměty jsou jeho oblíbené
zeptá se na rozvrh a oblíbené vyučovací předměty
kamaráda
s vizuální oporou vyjmenuje rozdíly mezi obrázky
-
Český jazyk a literatura
-
Člověk a příroda – přírodopis
Čtení s porozuměním
-
rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který
se vztahuje ke škole, vyučovacím předmětům a je
doprovázen vizuální oporou
v krátkém textu, který se vztahuje ke škole, organizaci
školního dne a k vyučovacím předmětům, vyhledá
konkrétní informace (např. týkající se rozvrhu hodin)
Psaní
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, kde uvede jaké předměty vlastní, jaké má
domácí mazlíčky
- s vizuální oporou napíše krátký text, kde jednoduše
popíše rozdíly mezi dvěma obrázky předmětů běžného
života
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém uvede své oblíbené vyučovací
předměty a sestaví svůj rozvrh hodin
-
5. Lekce
Poslech s porozuměním
- rozumí jednoduchým pokynům učitele
-
-
-
Mluvnice
- přítomný čas prostý – kladná a
záporná oznamovací věta, Osobnostní a sociální výchova
rozumí slovům a slovním spojením týkajících se
Tematické okruhy:
otázka, krátké odpovědi
časových údajů a každodenních činností
- Sebepoznání a sebepojetí
- předložky času
- Kreativita
porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a
Zvuková a grafická podoba - Poznávání lidí
spolužáka, které souvisí s denním režimem a
- Mezilidské vztahy
jazyka
volnočasovými aktivitami
- Komunikace
- ɒ a əʊ
v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se
- Řešení problémů a rozhodovací
vztahuje k dennímu režimu a volnočasovým aktivitám - rytmus a přízvuk ve větě
dovednosti
třetí osoby, vyhledá konkrétní informace, k dispozici
Slovní zásoba
Výchova k myšlení v evropských
má vizuální nebo zvukovou oporu
- časové údaje, dny v týdnu
a globálních souvislostech
s vizuální oporou rozumí krátkému příběhu, který
Tematické okruhy:
- 109 -
souvisí s volnočasovými aktivitami
-
denní režim
Mluvení
- volnočasové aktivity, sporty,
- se zeptá spolužáka na čas a na časové údaje a na
hudební nástroje
podobné otázky odpoví
Tematické okruhy
- se zeptá spolužáka, kdy vykonává určitou činnost a na
- denní režim, volnočasové
podobné otázky odpoví
aktivity, sporty, hudba
- sdělí jednoduchým způsobem, co každý den dělá nebo
nedělá, co má rád a co nemá rád
- zeptá se spolužáka na konkrétní informace vztahující
se k volnočasovým aktivitám a každodenním
činnostem
-
zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o
sobě, dalších osobách a jejich běžných činnostech a
zájmech
-
v jednoduchém a pomalu vedeném rozhovoru porovná
své zájmy se zájmy spolužáka
Čtení s porozuměním
- v krátkém a jednoduchém textu vyhledá časové údaje,
rozumí tématu textu
-
v krátkém a jednoduchém psaném textu, který se
vztahuje k dennímu režimu a volnočasovým aktivitám
třetí osoby, vyhledá konkrétní informace, k dispozici
má vizuální nebo zvukovou oporu
-
rozumí krátkému kreslenému příběhu, který souvisí
s volnočasovými aktivitami
Psaní
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém popíše svůj denní režim, uvede
své zájmy a volnočasové aktivity
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém popíše denní režim a zájmy třetí
osoby
- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět
- 110 -
-
Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
- Lidské vztahy
-
Princip sociálního smíru a
solidarity
-
Český jazyk a literatura
-
Hudební výchova (4. lekce)
-
napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz
vyplní osobní údaje do formuláře
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy:
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Komunikace
podoba - Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Mluvnice
6. Lekce
- vazba ‚there is / there are‘
Poslech s porozuměním
Žák
- předložky místa
- s vizuální oporou rozumí krátkému poslechovému
- sloveso ‚moci / umět‘
textu, popisu místnosti a popisu domu
-
v slyšeném popisu místnosti nebo domu zachytí Zvuková a
jazyka
konkrétní informace
- ʃas
rozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a
spolužáka, které souvisí s popisem místností, umístění - přízvuk
nábytku v místnosti nebo s popisem domu
- intonace
grafická
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
- Objevujeme Evropu a svět
v slyšeném rozhovoru týkajícím se umístění budov ve Slovní zásoba
Multikulturní výchova
městě rozumí tématu a vyhledá specifické informace
- nábytek, dům, místnosti v domě Tematické okruhy:
- rozumí jednoduchému příběhu, kde třetí osoba uvádí, - město, místa a budovy ve - Kulturní diference
co umí či neumí
městě
- Multikulturalita
Mluvení
Tematické okruhy
Environmentální výchova
- v krátkých a pomalu vedených rozhovorech sdělí - domov, dům, místnosti,
Tematické okruhy:
základní informace týkající se jeho pokoje, umístění
nábytek, město
- Ekosystémy
nábytku v jeho pokoji nebo popíše dům či byt, kde
bydlí
- Český jazyk a literatura
- se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co
vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád
- Člověk a jeho svět – domov,
- sdělí jednoduchým způsobem, co umí a co neumí
obec (město) (5. lekce)
- zeptá se spolužáka, co umí nebo neumí, na stejné
- Člověk a společnost - dějepis (5.
otázky odpoví
lekce)
- zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o
městě, kde bydlí, nebo se na podobné informace zeptá
-
Čtení s porozuměním
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje
k popisu místnosti, umístění nábytku v místnosti a
popisu domu, rozumí hlavnímu tématu a vyhledá
konkrétní informace
- 111 -
-
v krátkém textu, popisu města a umístění budov ve
městě, rozumí hlavnímu tématu a vyhledá konkrétní
informace, zejména pokud má vizuální oporu
-
rozumí kreslenému příběhu, který se týká dovedností
-
rozumí běžným informacím při turistickém výletě
Psaní
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém popíše svůj pokoj, umístění
nábytku v pokoji a dům či byt, kde bydlí
- s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém představí představí své město
- za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět
napíše krátký text, kde uvede, co umí nebo neumí
7. Lekce
Mluvnice
- ‚have got‘ a ‚be‘ – popis osoby
Poslech s porozuměním
Žák
- rozumí slovům a slovním spojením, které se týkají
popisu osoby, jejího vzhledu a oblečení
Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy:
přítomný čas prostý – kladná a
- Seberegulace a sebeorganizace
záporná oznamovací věta,
- Kreativita
otázka, krátké odpovědi
- Poznávání lidí
otázka na cenu ‚How much is / - Mezilidské vztahy
are ...‘
- Komunikace
-
porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, popisu aktuální činnosti osob
-
-
v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se - kontrast přítomných časů
vztahuje k popisu vzhledu osob, jejich oblečení, Zvuková a grafická podoba
aktuální a běžné činnosti, zachytí konkrétní informace jazyka
rozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a - samohlásky
spolužáka, které souvisí s popisem vzhledu osob, - slabiky
jejich oblečení a jejich aktuálních a běžných
- přízvuk
každodenních činností
-
porozumí dialogu v obchodě o ceně oblečení
Mluvení
- popíše osoby na obrázku, jejich vzhled a oblečení,
aktuální činnost
- se představí, popíše svůj vzhled, oblečení, co má na
sobě
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace
-
intonace
Slovní zásoba
- popis osoby - vzhled
-
oblečení
-
v obchodě
- 112 -
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
Tematické okruhy:
- Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
Tematické okruhy:
- Lidské vztahy
-
Etnický původ
-
Princip sociálního smíru a
solidarity
-
Český jazyk a literatura
-
Umění a kultura - výtvarná
-
-
týkající se jeho aktuální činnosti a každodenních Tematické okruhy
aktivit)
- popis osoby, oblečení
odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho
vzhledu, oblečení, aktuální činnosti a každodenních
aktivit
se spolužákem vede rozhovor o ceně oblečení
zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených
rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o
sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo
se na podobné informace zeptá
Čtení s porozuměním
- v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje
k popisu vzhledu, oblečení, aktuální činnosti, vyhledá
konkrétní informace
- v krátkém textu rozumí významu známých slov,
slovních spojení a jednoduchých vět, rozliší aktuální a
každodenní činnosti
-
za použití vizuální opory rozumí hlavnímu tématu
krátké povídky a vyhledá v ní specifické informace
Psaní
-
-
s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký popis osoby, její vzhled a oblečení
s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše
krátký text, ve kterém představí členy své rodiny,
spolužáky a kamarády, uvede, co dělají nyní a co
dělají pravidelně
- 113 -
výchova
Kroužek Angličtinky – ročník 1. – 2.
Učebnice-J.Šádek, M.Karásková-Start with Click-Pupilś Book, Workbook, audiokazeta
Magic basket-názorná pomůcka-karty s obrázky a slovy
 Umí pozdravit, rozloučit se
 Umí se představit a zeptat se na jméno
 Používá český jazyk pro osvojování cizího jazyka
 Pozdravy a základní fráze
 Dokáže rozpoznat známá slova, pocházející z angličtiny
 Umí vyjmenovat i napsat barvy
 Umí vyjmenovat ang.abecedu, vyhláskovat svoje jméno, zapsat krátká slova podle hláskování
 Je schopen používat čísla od 0 -10, říci svůj věk a telefonní číslo
 Umí pojmenovat i napsat základní vybavení třídy a školní potřeby
 Třída a školní potřeby
 Množné číslo podst.jmen
 Rozumí a umí se řídit dle základních anglických pokynů pro práci ve třídě
 Základní pokyny, příkazy
 Umí používat čísla od 11-20
 Zná označení členů rodiny, umí říci, jak se kdo jmenuje, kolik je mu let a jaký je
 Jména česká a anglická
 Přídavná jména-popis osob
 Sloveso být
Projekt-Moje rodina
Fotografie či obrázek rodiny s popisem jednotlivých členů rodiny
 Umí používat čísla od 20-100
 Umí pojmenovat některá slova související se svátkem Halloween, ví, jak se svátek slaví
 Posoudí odlištnosti cizího kulturního prostředí
 Reálie-rozdílné svátky a jejich způsob slavení
Projekt-Vyber si své strašidlo
Nakreslit a popsat svoje strašidlo-věk, kde bydlí, co jí apod.

Umí popřát vše nejlepší k narozeninám a zazpívat písničku
PRŮBĚŽNĚ-TŘÍDA ZAZPÍVÁ A POPŘEJE TOMU, KDO PRÁVĚ SLAVÍ NAROZENINY


Umí říci, kde bydlí a pojmenovat a napsat místnosti, Dům,byt,místnosti
Umí vyjádřit vlastnictví
- 114 -
 Přivlastňovací zájmena
 Umí pojmenovat některé anglicky mluvící země, zná jejich hlavní města a dokáže je najít na mapě
 Reálie-anglicky mluvící země Vlastivěda Práce s mapou světa-rozdělení dle používaných jazyků
 Umí říci, z jaké je země a jaké je hlavní město, Česká republika
 Umí se zeptat, odkud kdo pochází
 Základní fráze
 Zná názvy hraček, umí říci, jaká je jeho oblíbená hračka
Projekt-Obchod s hračkami
Plakát s nakreslenými či nalepenými obrázky hraček s angickým označením
 Umí popřát veselé vánoce a nový rok a zazpívat písničku
 Dokáže vysvětlit základní rozdíly mezi tradiční oslavou u nás a v anglicky mluvících zemích
 Reálie-vánoce v cizině
 Umí vyjádřit, kde se věci nacházejí
 Základní předložky místa
 Vazba „there is a.., there are“
 Umí pojmenovat části obličeje a popsat obličej a vlasy svoje i jiných osob
 Umí vyjádřit, komu co patří - Sloveso mít
 Umí vyjmenovat a napsat několik domácích zvířat a popsat je
 Umí pojmenovat části těla
 Části těla
Projekt-Vymysli nové zvíře
Obrázek vymyšleného zvířete s jeho anglickým popisem
 Dokáže popřát veselé velikonoce a umí pojmenovat některé velikonoční symboly
 Umí vyjádřit různé sportovní činnosti a činnosti pro volný čas a říci, co umí a co neumí dělat
 Volný čas-hudební nástroje
 Sloveso umět
 Zná některé tradiční sporty v anglicky mluvících zemích
 Reálie-sporty
 Umí názvy některých nápojů, jídla, ovoce a zeleniny, umí říci, co mu chutná a co ne
 Sloveso mít rád
Projekt – Co mi chutná
Třídní anketa o tom, co komu chutná a co ne, výsledek zpracován formou plakátu s obrázky jídel a jejich anglickým označením

Dokáže popsat některá tradiční anglická jídla - Reálie-jídlo
- 115 -
Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
MATEMATIKA
CHARAKTERISTIKA:
Matematika na 1. stupni je založena na rozvíjení vlastních zkušeností žáka a vychází z přirozené touhy dětí mladšího školního věku
počítat a kreslit. Žáci se v matematice učí řešením úloh a činnostmi. Matematika tak rozvíjí počtářské dovednosti, ale není jen počítáním.
Hlavní roli zde hraje otázka smyslu, problémy porozumění a možnosti použítí příslušných vědomostí a dovedností. Matematika by měla
žáka vybavit tak,aby ji mohl bez obtíží dále používat v praktickém životě i v dalším vzdělávání. Smyslem je naučit chápat žáka matematiku
jako prostředek řešení úloh. Má dítěti dítěti otevřít cestu k řešení mnoha úloh a situací, které život přináší. Její nerozlučné spojení
s jazykovým vyučováním vede žáky k přesnému logickému myšlení.
Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním
vzdělávání je založen především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky
v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Žáci v něm mají získat početní dovednost v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní
potřeby ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami
a grafy, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení vlastních
zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupů m a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům.
Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je na 1.stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy.
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický
okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění
(proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat
číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci
reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem
běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí
k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují
z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností
modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu
funkce.
- 116 -
V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné
situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp.
v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru
vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry
nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat
všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života,
pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž
obtížnost je závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i
ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů)
a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a
v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
Svým obsahem umožňuje matematika začlenění většiny průřezových témat a rovněž její využití při realizaci projektových dnů.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika
konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a
AJ.
Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou
zařazeny tyto obsahy: Peníze – způsoby placení; Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty –
úspory.
Cíle vyučovacího předmětu

využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a
vzdáleností, orientace

rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů

rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím
řešení matematických problémů

rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání
jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů

vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání
osvojeného matematického aparátu
- 117 -





vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací
reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její
matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a
vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a
ke zdokonalování grafického projevu
rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití
získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení,
k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo
pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříklad
Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45
minut.
K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky
matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku
(interaktivní výstavy, exkurze apod.). K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají i zájmové útvary.
Výchovné a vzdělávací strategie
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají
následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu;
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností
v praxi;
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků;
- nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků
k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování.
- 118 -
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků;
- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich
jsou efektivní a které nikoliv;
- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci
výsledků;
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a
srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností
jednotlivých členů skupiny;
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc
pomalejšímu spolužákovi.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat své výsledky;
- doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke
statistickému zpracování.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
- důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních
nástrojů;
vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů.
- 119 -
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání – připravujeme je na celoživotní učení
 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující
 v úvodu hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny, na konci vždy zhodnotíme jeho dosažení
 uplatňujeme individuální přístup k žákovi
 učíme práci s chybou
 učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech –odhady, měření a porovnávání velikostí a
vzdáleností
 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si matematických algoritmů
 rozvíjíme abstraktní myšlení osvojováním si základních matematických pojmů a vztahů
 jdeme příkladem – dalším vzděláváním v oboru si rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“
Kompetence k řešení problémů
 učíme žáky nebát se problémových situací – problém je výzva
 podporujeme skupinovou spolupráci při řešení problémů
 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů
 rozvíjíme logické myšlení při řešení problémových úloh
 při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problému, odhadovat výsledek, volit správný postup
 jdeme příkladem – sami se učíme lépe, s rozvahou a nadhledem řešit rozmanité problémové situace ve škole
Kompetence komunikativní
 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor
 učíme žáky naslouchat druhým jako nezbytný prvek mezilidské komunikace
 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika vedeme žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické symboliky,
početních operací, algoritmů a správných metod řešení
 jdeme příkladem – „profesním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností, sami otevřeně
komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty
Kompetence sociální a personální
 omezujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování
 učíme žáky pracovat ve skupinách
 rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role
- 120 -




učíme žáky kriticky hodnotit práci skupiny, svoji práci ve skupině i práci ostatních členů
podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle
jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru, respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost
ostatních
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci – prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci pochválíme
 při výuce vytváříme podnětné pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky
 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností
 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi
 jdeme příkladem – příkladně plníme své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, školu svoji profesi pozitivně prezentujeme
před žáky, rodiči i širší veřejností
Kompetence občanské
 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků
 kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního trestání nepřipouštíme
 vedeme žáka k věcnému řešení problémů
 jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme své povinnosti, respektujeme osobnost žáka a jeho
práva, budujeme přátelskou atmosféru ve třídě i celé škole, chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak,
jak si přejeme, aby se oni chovali k nám
Učební plán předmětu
ročník
1.
časová dotace
disponibilní hodiny
týdenní dotace celkem
4
0
4
2.
3.
4.
5.
celkem hodin
4
1
5
5
0
5
5
0
5
4
1
5
22
2
24
- 121 -
1. stupeň
Ročník: první
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Žák:
M-3-1-01
M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05
M-3-2-01
M-3-2-02
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 spočítá prvky daného souboru;
 Přirozená čísla 1 – 20
 vytvoří skupinu s daným počtem prvků;
 podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně,
porovnává soubory (i bez počítání);
 využívá univerzální modely čísel;
 napíše a přečte číslice;
 Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20
 doplní chybějící čísla v řadě;
 Znaky < , >, =
 porovnává čísla, používá znaky rovnosti a
nerovnosti, řeší slovní úlohy s porovnáváním
čísel;
 využívá číselnou osu, orientuje se na ní,
 Číselná osa
zobrazí na ní číslo;
 správně používá pojmy před, za, hned před,
hned za, mezi;
 sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes
 Číselný obor 0 – 10, 10 – 20
desítku;
EV – Vztah člověka
 řeší a tvoří slovní úlohy s využitím sčítání
 Práce s textem slovní úlohy
k prostředí (náš životní
a odčítání bez přechodu přes desítku;
styl – spotřeba věcí
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o
v rodině, škole)
x více (méně)“;
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 čte a nastavuje celé hodiny;
 Struktura času: hodina, den,
týden, měsíc, rok
 orientuje se ve struktuře času;
 zaznamenává jednoduché situace související  Tabulky a schémata
s časem pomocí tabulek a schémat;
- 122 -
ČJL:
Psaní číslic a znaků.
Orientace na stránce
knihy, počet slabik.
Čtení slovní úlohy
s porozuměním.
Rozšiřující učivo:
- komutativnost sčítání
- sčítání a odčítání
s přechodem přes
desítku
Další náměty do výuky:
- praktické úkoly s
využitím základních
jednotek délky
- propedeutika zlomku,
vztah části a celku
M-3-2-03
M-3-3-01
M-3-3-02
 doplní zadanou tabulku;
 orientuje se v jednoduchých schématech;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne
 Rovinné útvary: čtverec,
základní rovinné útvary, uvede
obdélník, trojúhelník, kruh
příklady těchto útvarů ve svém okolí;  Tělesa: krychle, kvádr, koule,
válec
 rozezná a pojmenuje základní tělesa,
uvede příklady těchto těles ve svém
 Orientace v prostoru: před, za,
okolí;
vpravo, vlevo, nahoře, dole
 orientuje se v prostoru, užívá
prostorové pojmy;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
i prostorové útvary;
 porovná rovinné útvary stejného typu  Porovnávání: větší, menší,
podle velikosti;
stejný, nižší, vyšší
 porovná tělesa stejného typu podle
 Délka úsečky
velikosti;
 Poměřování úseček
 odhaduje a srovnává délky úseček
s využitím pomůcek;
- 123 -
ČJL:
Vyjádření jednoduché
prostorové orientace (např.
procházkou po čtvercové síti).
Rozšiřující učivo:
- prostředí sirkových obrazců
- plán krychlové stavby při
sestavování prostorového
útvaru složeného
z jednotkových krychlí
Další náměty do výuky:
- skládání origami
- parketování daných
obdélníků
1. stupeň
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Žák:
M-3-1-01
M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 používá přirozená čísla k modelování
 Přirozená čísla 1 – 100
situací běžného života;
 Počítání s penězi
 samostatně pracuje s univerzálními
 Peníze: způsoby placení
modely přirozených čísel;
 zapisuje a čte čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 100
 počítá po jednotkách a desítkách,
 Lichá a sudá čísla
rozliší sudá a lichá čísla;
 porovnává čísla, chápe rovnost
a nerovnost i v různých významových
kontextech (délka, čas, peníze);
 zobrazí číslo na číselné ose;
 Řád jednotek a desítek
 využívá číselnou osu k porovnání čísel;
 orientuje se v zápisu desítkové
 Násobilka 2, 3, 4, 5, 10
soustavy, sčítá a odčítá zpaměti
 Součet a rozdíl
dvojciferné číslo s jednociferným
i dvojciferným číslem s přechodem
násobků deseti;
 násobí zpaměti formou opakovaného
sčítání i pomocí násobilky, dělí
zpaměti v oboru osvojených
násobilek;
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání
 Strategie řešení úloh z běžného
a odčítání, násobení a dělení;
života
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
vztahu „o x více (méně)“;
- 124 -
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Orientace v textu, práce
s knihou, čtení s porozuměním,
věta oznamovací a tázací,
odpověď na otázku.
Rozšiřující učivo:
- komutativnost sčítání
při pamětném i písemném
počítání
- grafické znázornění
slovních úloh
Další náměty do výuky:
- propedeutika zlomků,
význam slov polovina,
čtvrtina, třetina
- modelování násobení
a dělení na různých
souborech
EV – Vztah člověka
k prostředí
(náš životní styl –
spotřeba věcí,
množství odpadu
Poznámka:
Učitel používá pojmy:
sčítanec, menšenec, menšitel,
činitel, součin, dělenec, dělitel,
podíl, záměna činitelů.
M-3-2-01
M-3-2-02
M-3-2-03
M-3-3-01
M-3-3-02
ve spojení s „o x více
(méně)“)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
VMEGS – Evropa
 čte časové údaje na různých typech
 Časové údaje: čtvrt hodiny, půl
a svět nás zajímá
hodin, orientuje se v kalendáři;
hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá
(zážitky
hodina
 sleduje různé časové intervaly;
a zkušenosti
 používá vhodně časové jednotky
z Evropy a světa –
a provádí jednoduché převody
zkušenosti
mezi nimi;
s časovými údaji při
 zachycuje výsledky měření pomocí
 Měření délky, hmotnosti,
cestování);
tabulek a schémat;
objemu
Objevujeme Evropu
 provádí odhady délky a množství;
 Jednotky: centimetr, litr,
a svět (život
kilogram
Evropanů –
odlišnosti při
vážení a měření)
 navrhne a použije tabulku k organizaci  Tabulková evidence zadaných
údajů;
údajů
 třídí soubor objektů;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne základní  Rovinné útvary: lomená čára,
rovinné útvary, uvede příklady těchto
křivá čára, bod, úsečka, přímka,
útvarů ve svém okolí;
polopřímka
 rozezná a pojmenuje základní tělesa,
 Tělesa: kužel, jehlan
uvede příklady těchto těles ve svém
okolí;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
a prostorové útvary podle zadání;
 změří délku úsečky, používá jednotky  Práce s pravítkem
délky;
 Jednotky délky: milimetr,
centimetr, metr, kilometr
 provádí odhad délky úsečky.
- 125 -
Rozšiřující učivo:
- časové tabulky
Poznámka:
Časové intervaly volí učitel
z běžného života žáka, např.
délka vyučovací hodiny, délka
přestávky, délka spánku.
Rozšiřující učivo:
- kružnice, hranol
- shodnost útvarů
Další náměty do výuky:
- využití čtverečkovaného
papíru
- využití počítačových
programů pro matematiku
na 1. stupni ZŠ
1. stupeň
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Žák:
M-3-1-02
M-3-1-03
M-3-1-04
M-3-1-05
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 zapisuje a čte čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 1 000
 počítá po jednotkách, po desítkách
 Rozklad čísla v desítkové
a stovkách, porovnává čísla;
soustavě
 zobrazí číslo na číselné ose a jejích
 Číselná osa – nástroj modelování
úsecích;
 využívá číselnou osu k porovnání čísel;
 rozloží číslo v desítkové soustavě
 Zápis čísla v desítkové soustavě
v oboru do tisíce;
 Násobilka 6, 7, 8, 9
 sčítá a odčítá zpaměti čísla bez
 Nejbližší, nižší a vyšší násobek
přechodu násobků sta;
čísla
 násobí a dělí zpaměti v oboru
osvojených násobilek;
 násobí zpaměti dvojciferná čísla
jednociferným činitelem mimo obor
malé násobilky;
 násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou
čísel;
 používá závorky při výpočtech;
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání,
 Řešitelské strategie: pokus-omyl,
odčítání, násobení, dělení;
řetězení od konce, vyčerpání
všech možností, zjednodušování
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více
(méně)“;
 ovládá jednoduché řešitelské strategie;
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
- 126 -
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Orientace v textu, práce
s knihou, křížovky (sloupec,
řádek), stylizace a reprodukce
odpovědí, významová stránka
slov, čtení s porozuměním,
druhy slov, dějová
posloupnost.
Rozšiřující učivo:
- pohyb po číselné ose
(propedeutika záporných
čísel)
- aritmetické operace i vztahy
mezi čísly v různých
jazycích, různých
kontextech významových
a strukturálních
EV – Vztah člověka
k prostředí
(náš životní styl –
spotřeba energie ve
spojení s „o x více
(méně)“ a „xkrát
více (méně)“)
M-3-2-01
 využívá časové údaje při řešení
různých situací z běžného života;
 Jízdní řády
M-3-2-02
 eviduje složitější statické i dynamické
situace pomocí slov a tabulek;
 čte a sestavuje tabulky násobků;
 doplní chybějící údaje do
strukturované tabulky podle zadání;
 Teplota, teploměr, stupeň celsia
 Evidence sportovních výkonů
 Tabulka jako nástroj pro řešení
úloh
M-3-2-03
M-3-3-01
M-3-3-03
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné  Klasifikace trojúhelníků
útvary, uvede příklady těchto útvarů
(obecný, rovnostranný,
ve svém okolí;
rovnoramenný)
 třídí trojúhelníky dle délek stran,
 Rovinné útvary: mnohoúhelník
uvede příklady těchto útvarů ve svém
(čtyřúhelník, pětiúhelník,
okolí;
šestiúhelník)
 určí obvod mnohoúhelníku sečtením
 Vrchol, strana, úhlopříčka
délek jeho stran;
mnohoúhelníku
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
útvary podle zadání;
 rozezná a modeluje osově souměrné
 Osově souměrné rovinné útvary
rovinné útvary, uvede konkrétní
příklady.
- 127 -
VMEGS – Evropa
a svět nás zajímá
(zážitky
a zkušenosti
z Evropy a světa –
cestujeme letadlem,
lodí, autobusem,
vlakem)
MV – Kritické čtení
a vnímání
mediálních sdělení
(pěstování
kritického přístupu
ke zpravodajství
a reklamě – tabulky
cen produktů
z reklamních
letáků)
Rozšiřující učivo:
- čtení údajů z grafů,
diagramů, tabulek
- pozorování závislostí
a jejich vlastností
- využití specifických
počítačových programů pro
matematiku na 1. stupni ZŠ
- využití tabulkového
procesoru (např. Excel)
Poznámka:
Učitel používá zjednodušený
model jízdního řádu.
Rozšiřující učivo:
- pravoúhlý trojúhelník
- osa souměrnosti útvarů
v rovině
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
1. stupeň
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Žák:
M-5-1-01
M-5-1-02
M-5-1-03
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 využívá při pamětném i písemném
 Komutativnost a asociativnost
počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení;
 čte a zapisuje čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 1 000 000
 počítá po statisících, desetitisících
 Písemné algoritmy sčítání,
a tisících, používá rozvinutý zápis čísla
odčítání, násobení a dělení
v desítkové soustavě;
 Římské číslice
 porovnává čísla a znázorní je na číselné  Hospodaření domácnosti:
ose a jejích úsecích;
rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti
 sčítá a odčítá čísla v daném oboru
(zpaměti pouze čísla, která mají nejvýše
dvě číslice různé od nuly);
 písemně násobí jednociferným
a dvojciferným činitelem, písemně dělí
jednociferným dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné
počítání (i s použitím kalkulátoru);
 používá římské číslice při zápisu čísel;
 zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce,  Zaokrouhlování čísel
desetitisíce, tisíce, sta a desítky;
 Odhad a kontrola výsledku
 provádí odhady a kontroluje výsledky
 Práce s kalkulátorem
početních operací (sčítání a jeho
kontrola záměnou sčítanců, odčítání a
jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho
kontrola násobením);
 provádí kontrolu výpočtů pomocí
- 128 -
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce
odpovědí, čtení
s porozuměním, dějová
posloupnost.
Rozšiřující učivo:
- znázornění celého záporného
čísla na číselné ose
- kmenové zlomky v kontextu
části
M-5-1-04
M-5-2-01
M-5-2-02
M-5-3-01
M-5-3-02
kalkulátoru;
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání,
odčítání, násobení, dělení a slovní úlohy
se dvěma početními operacemi;
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí
ke vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát
více (méně)“;
 Matematizace reálné situace
EV – Vztah člověka
k prostředí (naše
obec – využití
přírodních zdrojů
nacházejících se
v blízkosti bydliště
ve spojení
s „o x více (méně)“
a „xkrát více
(méně)“)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
VMEGS –
 provádí a zapisuje jednoduchá
 Zásady sběru a třídění dat
Objevujeme Evropu
pozorování (např. měření teploty);
a svět (naše vlast
 používá tabulky k evidenci, modelování  Strukturovaná tabulka
a Evropa, Evropa
a řešení různých situací;
 Sloupkové diagramy
a svět – sběr údajů
 doplňuje údaje, které chybí
o teplotě a jejich
ve strukturované tabulce;
porovnání
 vytvoří na základě jednoduchého textu
v různých částech
tabulku a sloupkový diagram;
světa)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 dodržuje zásady rýsování;
 Zásady rýsování
 narýsuje přímku, vyznačí polopřímku;
 Rýsování jednoduchých
rovinných útvarů
 narýsuje různoběžky a označí jejich
průsečík;
 Čtvercová síť
 narýsuje kružnici s daným středem
a poloměrem;
 narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník
ve čtvercové síti;
 měří vzdálenosti, používá vhodné
 Jednotky délky a jejich převody:
jednotky délky a převodní vztahy mezi
milimetr, centimetr, metr,
nimi;
kilometr
 sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná
 Grafické sčítání a odčítání
- 129 -
AJ:
Zápis hodin, dnů, měsíců
a roků.
Rozšiřující učivo:
- další rovinné útvary, např.
pravý úhel a pravidelné
mnohoúhelníky
- sítě těles, papírové modely
těles, stavby těles podle
půdorysu
Další náměty do výuky:
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
M-5-3-03
M-5-3-04
M-5-3-05
M-5-4-01
úsečky podle délky;
 určí délku lomené čáry a obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran;
 sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky
pomocí trojúhelníku s ryskou;
 určí vzájemnou polohu přímek v rovině;
úseček
 Obvod mnohoúhelníku
 Vzájemná poloha přímek
v rovině: rovnoběžky,
různoběžky, kolmice
 určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce,
 Jednotky obsahu: mm2, cm2, m2
obdélníku, trojúhelníku a obsahy porovná;
 používá základní jednotky obsahu;
 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
 Osová souměrnost rovinného
jednoduché osově souměrné útvary;
útvaru
 určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru;
 rozpozná a využije osovou souměrnost i
v praktických činnostech a situacích;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OSV – Osobnostní
 využívá úsudek pro řešení jednoduchých  Řešení úloh úsudkem
rozvoj – Rozvoj
slovních úloh a problémů.
 Číselné a obrázkové řady
schopností
poznávání (cvičení
dovednosti
zapamatování,
řešení problémů);
Kreativita (cvičení
pro rozvoj
základních rysů
kreativity –
skupinová práce
žáků)
- 130 -
Rozšiřující učivo:
- algebrogramy, magické
čtverce, pyramidy,
zašifrované příklady,
sudoku
- součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky
Poznámka:
Učitel v hodinách využívá
uvolněné úlohy výzkumu
TIMSS a úlohy z mezinárodní
soutěže Klokan.
1. stupeň
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY Z RVP
ZV
DÍLČÍ VÝSTUPY
UČIVO
TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU
Žák:
M-5-1-02
M-5-1-03
M-5-1-04
 čte a zapisuje čísla v daném oboru;
 počítá po milionech, používá
rozvinutý zápis čísla v desítkové
soustavě;
 porovnává čísla a znázorní je na
číselné ose a jejích úsecích;
 písemně sčítá tři až čtyři přirozená
čísla;
 písemně odčítá dvě přirozená čísla;
 písemně násobí až čtyřciferným
činitelem;
 písemně dělí jednociferným nebo
dvojciferným dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné
počítání (i s použitím kalkulátoru);
 zaokrouhluje přirozená čísla na
miliony;
 provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací v daném
oboru;
 provádí kontrolu výpočtu pomocí
kalkulátoru;
 řeší a tvoří slovní úlohy
z praktického života s využitím
matematizace reálné situace;
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 Číselný obor 0 – miliarda
 Písemné algoritmy sčítání,
odčítání, násobení a dělení
PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce
odpovědí, čtení
s porozuměním.
AJ:
Aplikace jednoduchých
početních operací v oboru
přirozených čísel, porovnávání
větší, menší.
Rozšiřující učivo:
- vyjadřování části celku
zlomkem se jmenovatelem
10 nebo 100
 Zaokrouhlování
 Fáze řešení problému: zápis,
grafické znázornění, stanovení
řešení, odhad a kontrola
výsledku, posouzení reálnosti
- 131 -
EV – Vztah člověka
k prostředí (naše obec:
přírodní zdroje, náš
životní styl: energie a
výsledku, formulace odpovědi
M-5-2-01
M-5-2-02
M-5-3-01
M-5-3-03
M-5-3-04
odpady – komplexní
pojetí úloh včetně
pochopení významu a
nezbytnosti
ekologického chování)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
MV – Kritické čtení a
 vybírá z textu data podle zadaného
 Statistické údaje a jejich
vnímání mediálních sdělení
kritéria;
reprezentace
(pěstování kritického
přístupu ke zpravodajství
 zjistí požadované údaje z kruhového
 Kruhový diagram
a reklamě – využití
diagramu, ve kterém nejsou k popisu
 Finanční produkty:
jednoduchých diagramů);
použita procenta;
úspory
Interpretace vztahů
mediálních sdělení a reality
(identifikace zjednodušení
mediovaných sdělení)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 při konstrukcích rovinných útvarů využívá  Konstrukce čtverce a
elementární geometrické konstrukce a
obdélníku
základní vlastnosti těchto útvarů;
 Konstrukce pravoúhlého,
rovnostranného
a rovnoramenného
trojúhelníku
 sestrojí k dané přímce rovnoběžku
 Konstrukce rovnoběžky
a kolmici vedoucí daným bodem pomocí
a kolmice daným bodem
trojúhelníku s ryskou;
 určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného
obrazce, který je tvořen čtverci, obdélníky a
trojúhelníky a obsahy porovná;
 Složené obrazce ve
čtvercové síti
- 132 -
AJ:
Porovnání některých
statistických údajů anglicky
mluvících zemí.
Rozšiřující učivo:
- další typy diagramů
Další náměty do výuky:
- využití tabulkového
kalkulátoru ke zpracování
dat
Další náměty do výuky:
- slovní úlohy na obsahy
obdélníku, čtverce (práce
s plánem bytu – velikost
koberce, nákup tapet,
obložení, podlahové plochy
apod.)
- geometrie a výtvarné umění
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
Další náměty do výuky:
- origami ve čtvercové síti
M-5-4-01
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OSV – Osobnostní rozvoj
 ovládá některé řešitelské strategie,
 Magické čtverce,
– Rozvoj schopností
v průběhu řešení nestandardních úloh
pyramidy, sudoku
poznávání (cvičení
objevuje zákonitosti a využívá je.
dovednosti zapamatování,
řešení problémů);
Kreativita (cvičení pro
rozvoj základních rysů
kreativity)
Rozšiřující učivo:
- zašifrované příklady,
hlavolamy, rébusy
KÓDY KE VZDĚLÁVACÍMU OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy – 1. období žák
 M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy – 2. období žák
 M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
 M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
 M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
 M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
 M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
- 133 -
Učivo
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model)
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
písemné algoritmy početních operací
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy – 1. období žák
 M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy – 2. období žák
 M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
 M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Učivo
závislosti a jejich vlastnosti
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy – 1. období žák
 M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy – 2. období žák
 M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
 M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
 M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
- 134 -
Učivo
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
délka úsečky; jednotky délky a jejich převody, obvod a obsah obrazce
vzájemná poloha dvou přímek v rovině, osově souměrné útvary
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období žák
 M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské
matematiky
Učivo
slovní úlohy
číselné a obrázkové řady, magické čtverce
prostorová představivost
- 135 -
Vzdělávací oblast
: Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět : Matematika
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ TETÍN
1. ročník
Čísla a početní operace
Rozumí číslu v různých sémantických
i strukturálních modelech.
Provádí lineární uspořádání
Určí počet prvků množiny
Poznává a určuje zákl.tvary v rovině
Má vhled do různých reprezentací
malých čísel, porovnává čísla
UČIVO – OBSAH
Numerace v oboru do 5-2O
Modelování situací v prostředí předmětů,
kroků,trojúhelníků, šipek, her s kostkami
(náhoda), tvarových modelů čísel,
neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných
trojic, sousedů, her na obchod, hadích sítí
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
Typické činnosti pro rozvíjení a ověřování
dosažení výstupu
Učební materiály (využívány průběžně), Pracovní
učebnice
matematiky,
pracovní
listy,
evidence A
TYPICKÉ
ČINNOSTI
PRO
ROZVÍJENÍ
počtu souboru
objektu,krokování
OVĚŘOVÁNÍ
DOSAŽENÍ VÝSTUPU
demonstrace,upevňování,
prověřování,
praktické
TYPICKÉ ČINNOSTI
PRO ROZVÍJENÍ
A
činnosti,
programového
vyučování,
metodaUČEBNÍ
OVĚŘOVÁNÍ
DOSAŽENÍ
VÝSTUPU
samostatné práce MATERIÁLY AD.
pomůcky pro učitele: počítadlo velké, tabule, karty
součtů a rozdílů, velké tečky a číslice, dominové
karty, číselné osy
pomůcky pro žáky: karty s čísly, stavebnice,
počítadla, krychlová stavebnice,geom. tvary,
makety platidel, počítač. Program Matik,Těšíme se
do školy, Všeználek
Různé zápisy množství včetně číslic
Čtení čísel do 20
Psaní číslic 1-9
Porovnávání čísel
Orientuje se na číselné ose, sestrojí
Rytmus dynamický a statický
Krokování i dozadu (jeho záznam)
čísel, intuitivně zakreslí celé
Propedeutika číselné osy – krokování,
Řetězení příkazu, řešení úloh na číselné ose
záporné číslo.
uspořádání počtu, velikosti, doplňování
počtu/čísel
Propedeutika cyklické adresy: ciferník
Paměťové řešení situaci v dynamických
Používá aditivní triádu také v kontextu.
prostředích: krokování, busů, trojúhelníků,
neposedů, číselných trojic, hadů
Paměťové řešení problémů v různých prostředích
- 136 -
Řeší úlohu ( i s antisignálem). Tvoří
analogické úlohy.
Řešení slovních úloh sémantických a
strukturálních
Řešení situačních úloh ve všech použitých
prostředích.
Tvorba úloh
Modelování, dramatizace, metoda pokus omyl
Metoda analogie
Závislosti, vztahy a práce s daty
Dokáže číst a nastavit celé hodiny,
zná strukturu týdne, má představu
věku.
Eviduje statické i dynamické situace
pomocí ikon, slov, šipek i tabulek.
Doplní tabulku, použije jí i jako nástroj
organizace souboru objektů.
Orientuje se ve schématech.
Geometrie v rovině a v prostoru
Vyjádří slovně jednoduchou
prostorovou situaci. Vytvoří a
přestaví krychlovou stavbu podle
plánu a zaznamená těleso v plánu.
Má intuitivní představu tvaru
čtverce a trojúhelníku také
v prostředí sirkových obrazců i
origami. Vyparketuje daný obdélník.
Týden, hodiny, věk
Modelování, dramatizace a zakreslování časových
jevů
Celé prostředí busu i krokování. Dále
nestandardní úlohy
Doplňování tabulky
Cesta v grafu
Řešení grafu
Tabulková evidence, hry – bus, šipková evidence,
krokování, pohyb v různých grafech
Organizace souboru jevů, doplňování tabulek a
orientace v grafech
Verbální popis polohy, tvorba plánu staveb a
stavění podle plánu.
Popis procesu stavby a přestavby.
Tvorba papírových deček skládáním a stříháním.
Řešení sirkových tvarových úloh.
Orientace v prostoru
Krychlové stavby
Dřívkové tvary
Papírové tvary (origami)
- 137 -
2.ročník
číslo a početní operace
 Žák se orientuje v zápisu
desítkové soustavy do 100.
 Sčítá a odčítá v oboru do 100.
 Získává porozumění pro
násobení jednomístným číslem.
 Aritmetické operace i vztahy
mezi čísly poznává v různých
jazycích, různých kontextech
sématických i strukturálních.
 Rozumí slovům polovina,
čtvrtina, osmina, třetina, šestina
a pětina.
 Numerace v oboru do 15 , 20 , 23 , 25 ,
27 , 30, 35 , 40 , 50, 60, 70, 80,
90,100
 Násobky 2-6, 7 - 10 (násobení
v hadech, v neposedech , násobení
v šifře)
 Modelování situací v prostředí busu
kroků ,kostkových her (náhoda)
schodiště Dědy Lesoně, součtových
trojúhelníku neposedů v kombinaci
s jiným prostředím , sčítacích tabulek ,
hadů, pavučin, číselných trojic ,
sousedů , číselných tabulek , peněz,
výstavišť , násobilkových čtverců,
cyklotras, rodiny, násobilkových
čtverců
 Propedeutika kmenových zlomků
 Propedeutika dvojkové soustavy
v prostředí bilandských peněz
 Ikonický jazyk v celém prostředí Děda
Lesoň
Různé způsoby vnímání množství jak pomíjivé, tak
trvalé.
Evidence počtu souboru objektů v různých
jazycích. Paměťové řešení problémů v různých
prostředích.
Rozvoj pravděpodobnostní intuice.
 Rozšiřuje počítání v číselném
oboru do 100.
 Zapisuje a čte čísla v oboru do
100.
 Chápe rovnost a nerovnost i
v různých sémantických
kontextech (např. délka, obsah,
čas, peníze).
 Porovnávání čísel v početních úlohách,
v pravidelnostech, slovních úlohách,
při měření a v celém prostředí
Dášeňka
 Rovnost v prostředí kroků, rovnost a
nerovnost v celém prostředí Děda
Lesoň
Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho
jazyka do druhého. Schopnost lineárního
uspořádávání souboru jevů.
- 138 -
 Porovnává čísla a užívá číselnou
osu do 100 jak na modelování
adresy, stavu, tak změny i
porovnání.
 Násobení jako opakované
sčítání.
 Dělí v oboru probraných násobil.
Dělí na části, dělí po částech.
 Umí řešit slovní úlohy na
násobení a dělení v oboru
násobilek (i s antisignálem) i
slovní úlohy se dvěma různými
početními výkony.
 Umí tvořit analogické úlohy.
 Rozumí kombinatorickému
kontextu násobení.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY
 Žák umí číst minuty, orientuje se
v kalendáři – den, měsíc, rok.
 Umí evidovat složitější statické i
dynamické situace pomocí
ikon, slov, šipek, tabulky a
grafu.
 Umí z náhodných jevů tvořit
statistický soubor.
 Poznává relační strukturu jisté
životní zkušenosti.
 Pravidelnosti
 Propedeutika číselné osy včetně celého
prostředí schodiště
 Propedeutika cyklické adresy: ciferník
 Úlohy o věku
 Propedeutika násobení, Násobení
(násobky)
 Dělení na části, dělení po částech
včetně některých úloh z prostředí
Dědy Lesoně (20)
Schopnost poznat pravidelnost a doplnit ji. Řešení
úloh na číselné ose včetně šipkových rovnic.
 Řešení úloh sémantických z prostředí
kroky/schodiště, bus, peníze, Děda
Lesoň , strukturálních z prostředí
součtové trojúhelníky, pavučiny ,
sčítací tabulky , barevné trojice , hadi,
výstaviště, rozklad , sousedé , číselné
tabulky, násobilkové čtverce,
neposedové a dalších slovních úloh.
 Kombinatorické situace
 Tvorba slovních úloh
Poznávání různých strategií řešení úloh
(sémantických i strukturálních); poznávání
účinnosti těchto strategií.
Tvorba úloh metodou analogie i metodou přenosu.
 Hodiny , kalendář, včetně úloh o věku
Modelování časových jevů.
Schopnost abstrahovat opakující se manuální
činnost vedoucí k násobení i dělení.
Tabulková evidence hry „bus“ a šipková evidence
 Celé prostředí kroků/schodiště, busu,
cyklotras, Dědy Lesoně včetně dalších krokování i schodů. Pohyby v lineárních i
grafických prostředích.
úloh, kde data se evidují v tabulce a
grafem (jejich výčet viz níže)
 Propedeutika statistiky v celém
prostředí Dášeňka
 Prostředí rodiny
- 139 -
 Používá tabulku jako nástroj
organ. souboru objektů do 100.
 Umí vybrat objekty podle
zadaných vlastností, umí třídit
soubor objektů.
 Umí pracovat s orientovaným i
neorientovaným grafem i
s grafem ohodnoceným.
GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
 Žák získává zkušenosti se
základními rovinnými útvary a
jejich některými vlastnostmi
včetně souměrnosti.
 Orientuje se ve čtverečkovaném
papíru a využívá jej.
 Umí pracovat
skrychlovými tělesy a umí je
zapisovat.
 Umí tvořit síť krychle a vztahu
krychle - její síť rozumí pomocí
metaforického jazyka.
 Umí poznat jednotky délky 1cm,
1m, jednotky objemu 1l.
 Má intuitivní představu měření
obsahu mřížového
čtyřúhelníku.
 Doplňování tabulky, včetně celého
prostředí bus
 Cesta v grafu, včetně celého prostředí
výstaviště
 Řešení grafu - celé prostředí pavučin
 Tvorba grafu
 Výběr objektu jistých vlastností, třídění
Organizace souboru jevů, doplňování tabulek,
orientace v grafech.
 Orientace v rovině včetně prostředí
cyklotras
 Krychlové stavby, jejich plány a proces
konstrukce krychlové stavby
 Parkety
 Dřívkové tvary
 Měření, obvod a obsah
 Rovinné útvary
 Čtverečkovaný papír a geoboard
 Orientace v rovině v prostředí cyklotras
 Střihy na krychle (sítě krychle)
Tvorba plánů staveb i zápisu konstrukce stavby;
vzájemný překlad mezi těmito jazyky.
Pokrývání roviny parketami různých tvarů.
Měření délky, obsahu i objemu.
Poznávání vztahu krychle a její sítě jako
korespondence 2D – 3D.
- 140 -
3.ročník
číslo a početní operace
 Žák se orientuje v desítkové
soustavě do 1000.
 Aritmetické operace i vztahy
mezi čísly poznává v různých
kontextech sématických i
strukturálních.
 Rozvíjí porozumění pro
jednoduché kmenové zlomky.
Žák užívá závorky.
 Numerace v oboru do 1000
 Modelování situací v prostředích
sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
výstaviště
 strukturálních: stovková tabulka, hadi a
pavučiny
 Propedeutika kmenových zlomků
v kontextu části (počtu, veličiny včetně
času, úsečky, rovinného obrazce)
Používání čísel a jiných znakových systémů
k modelování kvantitativních jevů (pomíjivých,
trvalých, procesuálních, konceptuálních, spojitých,
nespojitých). Převody záznamů situací z jednoho
jazyka do jiného.
Paměťové řešení problémů v různých prostředích.
Metody,formy:vysvětlování,rozhovor,metoda práce
s knihou, čtení s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstrace,samostatná
práce žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná osa,tabulky
násobků,příklady násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,modely
těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřevěný
metr,pásmo,proužky papíru,prac. sešity
Porovnávání čísel v různých prostředích Organizace souboru čísel nebo jiných
kvantitativních jevů podle daných kritérií zejména
Číselná osa
podle uspořádání. Přepis kvantitativního údaje i
Číselné řady
vztahu z jednoho jazyka do druhého.
Zaokrouhlování
Evidence souboru dat tabulkou
 Rozšiřuje počítání v číselném
oboru do 1000. Zapisuje a čte
čísla v oboru do 1000. Chápe
rovnost a nerovnost i v různých
sémantických kontextech (např.
počet, délka, obsah, čas,
peníze).





 Porovnává čísla a užívá číselnou
osu do 1000 jak na modelování
adresy, stavu, tak změny i
porovnání. Porovnává
trojciferná čísla pomocí číselné
 Číselné rytmy a pravidelnosti
 Sémantické modely čísel osy
(horizontální i vertikální)
 Trojí role čísla na číselné ose (adresa,
změna, vzdálenost)
- 141 -
Vizualizace rytmu i pravidelnosti na různých typech
číselné osy, poznávání vztahů v souboru čísel
prostřednictvím číselné osy.
osy.
 Má vhled do čtyř základních
operací, zpaměti provádí
jednoduché operace, písemně
zvládá sčítání, odčítání a
násobení v oboru do 1000.
 Dělí (i se zbytkem) v oboru
probraných násobilek.
 Využívá početní operace
k modelování sémantick. sit.
 Umí modelovat a řešit slovní
úlohy využívající čtyř
základních početních operací.
Umí tvořit analogické úlohy.
 Rozumí kombinatorickému pojetí
násobení. Ovládá některé
řešitel. strategie jako: pokusomyl, řetězení, od konce,
vyčerpání všech možností,
rozklad na podúlohy,
simplifikace, ….
 Pohyb po číselné ose – propedeutika
záporných čísel Čísel. osa jako nástroj
modelování (např. úloh o věku)
Pamětně řeší jednoduché úlohy.
 Pamětné i písemné sčítání, odčítání a
násobení.
Písemně sčítá, odčítá a násobí v oboru do 1000.
 Písemné odčítání obvyklým i
modifikovaným způsobem
 Písemné násobení obvyklým i indickým
způsobem.
 Pamětné dělení v rozsahu malé
násobilky.
 Dělení se zbytkem.
Řeší slovní i numerické úlohy s dobrým
 Využití aritmetických operací
porozuměním pro sémantický význam čtyř
k modelování situací a procesů
základních početních operací a relace uspořádání.
v prostředích sémantických:
Poznává různé strategie řešení úloh
autobus, krokování a schody, děda
(sémantických i strukturálních); poznává účinnost
Lesoň, peníze, Biland,
těchto strategií.
strukturálních: součtové trojúhelníky,
Tvoří úlohy metodou analogie i metodou přenosu.
násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny,
stovková tabulka, sčítací tabulky,
neposedy v kombinaci s jiným prostředím,
algebrogramy, sousedé, číselné trojice,
číselná kouzla, algebrogramů, indického
násobení, …
 Kombinatorické situace
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE
S DATY
 Prohlubuje si znalosti o měření
času v různých kontextech
(minuty, hodiny, dny, týdny,
 Hodiny, kalendář včetně úloh o věku
 Aritmetika ciferníku
- 142 -
Určování času a časových intervalů, práce
s rytmicky se opakujícími ději, modelování
časových jevů s využitím číselné osy a ciferníku.
měsíce, roky)
 Umí evidovat složitější statické i
dynamické situace pomocí
znaků, slov, tabulek a grafů.
 Pracuje s daty: umí z náhodných
jevů tvořit statistický soubor,
eviduje soubor dat a organizuje
je tabulkou i grafem.
 Nabývá vhled do statistického
souboru. Prohlubuje své
zkušenosti s kombinatorickými
situacemi.
 Závislosti v různých prostředích
aritmetických
sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
cyklotrasy a autobusové linky, výstaviště,
rodina
strukturálních: součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny,
stovková tabulka, sčítací tabulky,
algebrogramy, sousedé, číselné trojice,
číselné řady, číselná kouzla,
geometrických: cesty po čtvercové mříži,
mřížové i nemřížové objekty, parkety,
dřívka, krychlové stavby a krychlová
tělesa.
 Propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti
 Práce s parametrem jak propedeutika
funkčního myšlení.
Řešení úloh ve zmíněných prostředích pomocí
metod výše uvedených a navíc pomocí metody
přenosu situací mezi různými kontexty.
Interpretace graficky vyjádřených závislostí.
 Používá tabulku jako nástroj
organizace souboru objektů do
1000.
 Poznává některé obecné jevy
z kombinatoriky,
pravděpodobnosti, statistiky,
z pravidelností a závislostí.
 Doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (např. bus,
stovková tabulky).
 Využití tabulky k porozumění
pravděpodobnostních jevů.
 Diagramy různých typů (vývojové,
výstaviště, cyklostezky, pavučin …)
 Organizační principy
Organizace souboru jevů, doplňování tabulek,
orientace v grafech, práce s vývojovými diagramy,
využití tabulky jako nástroje k řešení úloh.
GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- 143 -
Tvorba úloh v různých prostředích.
 Umí pracovat s krychlovými
stavbami a tělesy v různých
reprezentacích. Pozná různé
jednoduché mnohoúhelníky,
kruh kružnici, dále kvádr,
hranol, jehlan, válec, kužel a
kouli. Seznamuje se s pojmy
vrchol, hrana, stěna,
úhlopříčka, střed, obvod,
povrch, obsah, objem a
vlastnostmi útvarů. Umí
narýsovat rovinné útvary.
 Seznamuje se s relací kolmost a
rovnoběžnost ve 2D i 3D
(modeluje). Využívá
čtverečkovaného papíru, jazyka
šipek k propedeutice souřadnic
v 2D.
 Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti- a šestiúhelník,
trojúhelník – rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
 Geodeska a čtverečkovaný papír,
mřížový útvar
 Orientace v rovině v prostředí cyklotras
 Krychlové stavby, jejich plány, půdorys
a nárys, proces konstrukce a
přestavby krychlové stavby.
 Koule, kužel, válec, kvádr, jehlan.
 Sítě těles
 Měření: obvod, obsah, objem
- 144 -
Tvorba plánu, půdorysu a nárysu stavby, zápisu
konstrukce a přestavby krychlové stavby;
vzájemný překlad mezi těmito reprezentacemi.
Pokrývání roviny parketami různých tvarů.
Měření délky, obsahu i objemu.
Poznávání vztahu krychle a její sítě jako
korespondence 2D – 3D.
4.ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 Žák počítá (sčítá, odčítá, násobí,
porovnává a zaokrouhluje)
v číselném oboru do 1 000 000.
 Využívá početní operace
k modelování sémantických
situací.
 Umí řešit vizualizované úlohy se
zlomky typu 1/n pro malá n.
 Nabývá zkušenosti s pojmem
parametr.
 Buduje procept vícemístných
přirozených čísel a operací
s nimi.
 Dělí dvoumístným číslem (se
zbytkem).
 Má vytvořenu představu
záporného čísla jako adresy.
 Umí účelně propojovat písemné i
pamětné počítání (i s použitím
kalkulačky).
 Seznamuje se s jazykem
písmen.
 Numerace v oboru do 1000 000.
 Pořadí početních operací.
 Modelování situací v prostředích
sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
výstaviště
strukturálních: stovková tabulka, hadi a
pavučiny
 Kmenové zlomky v kontextu části
(počtu, veličiny včetně času, úsečky,
rovinného obrazce).
 Pamětné i písemné sčítání, odčítání,
násobení.
 Písemné odčítání obvyklým i
modifikovaným způsobem, písemné
násobení obvyklým i indickým
způsobem.
 Písemné dělení dvoumístným číslem
(se zbytkem).
 Pohyb po číselné ose – propedeutika
záporných čísel.
 Algebrogramy, hadi, pavučiny
- 145 -
Používání čísel a jiných znakových systémů
k modelování kvantitativních jevů (pomíjivých,
trvalých, procesuálních, konceptuálních, spojitých,
nespojitých). Převody záznamů situací z jednoho
jazyka do jiného.
Paměťové řešení problémů v různých prostředích.
Metody,formy:vysvětlování,rozhovor,metoda práce
s knihou, čtení s výkladem,práce
s programem,pozorování,demonstrace,samostatná
práce žáků,problémového
vyučování,programového vyučování
Nástroje,pomůcky:číselná osa,tabulky
násobků,příklady násobilky,kartičky
s názory,průsvitné
fólie,pravítka,měřítka,kružítka,modely
těles,mapy,počítačový program
(Matik),čtverečkový sešit,papírové
peníze,pastely,špejle,krejč.metr,dřevěný
metr,pásmo,proužky papíru,prac. sešity
Písemně sčítá, odčítá a násobí v oboru do 1 000
000.
Rozumí některým sémantickým reprezentantům
pojmů: záporné číslo, kmenový zlomek, procento,
desetinné číslo.
Používá písemné algoritmy i ve složitějších
vazbách (algebrogramy, hadi, sítě).
 Provádí složitější operace na
číselné ose (zahušťování,
zvětšování, zmenšování,
fragmentace, změna měřítka.
 Nabývá zkušenosti relací na
zlomcích a operací se zlomky







 Řeší slovní úlohy (i dynamické)
včetně úloh s antisignálem.
 Umí tvořit analogické úlohy.
 Rozumí kombinatorickému pojetí
násobení.


Porovnávání čísel v různých prostředích
Číselné řady
Zaokrouhlování
Měření a zaokrouhlování získaných
údajů
Číselné rytmy a pravidelnosti
Sémantické modely čísel osy
(horizontální i vertikální)
Trojí role čísla na číselné ose (adresa,
změna, vzdálen.)
Využití aritmetických operací
k modelování situací a procesů
v prostředích sémantických: autobus,
krokování a schody, děda Lesoň,
peníze, Biland, strukturálních:
součtové trojúhelníky, násobilkové
obdélníky, hadi a pavučiny, stovková
tabulka, sčítací tabulky, neposedy
v kombinaci s jiným prostředím,
algebrogramy, sousedé, číselné
trojice, číselná kouzla, algebrogramů,
indického násobení, …
Kombinatorické situace
Zaokrouhluje údaje
Poznávání vztahů v souboru čísel prostřednictvím
číselné osy.
Měří délku v daných jednotkách, s danou přesností
Řeší slovní i numerické úlohy s dobrým
porozuměním pro sémantický význam čtyř
základních početních operací a relace uspořádání.
Poznává různé strategie řešení úloh
(sémantických i strukturálních); poznává účinnost
těchto strategií.
Tvoří úlohy metodou analogie i metodou přenosu.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 Rozvíjí si algoritmické myšlení
(program a podprogram).
 Rozumí jednoduchým
kombinatorickým a
pravděpodobnostním situacím.
 Evidence souboru dat tabulkou.
 Doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (např. bus,
stovková tabulka).
 Využití tabulky k porozumění
pravděpodobnostních jevů.
 Diagramy různých typů (vývojové,
- 146 -
Organizace souboru jevů, doplňování tabulek,
orientace v grafech, práce s vývojovými diagramy,
využití tabulky jako nástroje k řešení úloh.
Přepis kvantitativního údaje i vztahu z jednoho
jazyka do druhého.
 Používá tabulky a grafy
k modelování a řešení různých
situací. Tvoří obdobné úlohy.
 Pracuje s daty: umí z náhodných
jevů tvořit statistický soubor,
eviduje soubor dat a organizuje
je tabulkou i grafem.
 Nabývá vhled do statistického
souboru.
výstaviště, cyklostezky, pavučiny)
 Organizační principy.
 Závislosti v různých prostředích
aritmetických
sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
cyklotrasy a autobusové linky, výstaviště,
rodina
strukturálních: součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny,
stovková tabulka, sčítací tabulky,
algebrogramy, sousedé, číselné trojice,
číselné řady, číselná kouzla,
geometrických: cesty po čtvercové mříži,
mřížové i nemřížové objekty, parkety,
dřívka, krychlové stavby a krychlová
tělesa.
 Propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti
 Práce s parametrem jak propedeutika
funkčního myšlení.
Řešení úloh ve zmíněných prostředích pomocí
metod výše uvedených a navíc pomocí metody
přenosu situací mezi různými kontexty.
Interpretace graficky vyjádřených závislostí.
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 Rozšiřuje zkušenosti s dalšími
rovinnými útvary (např. úhel,
nekonvexní mnohoúhelník) a
tělesy i v prostředí
čtverečkovaného papíru.
 Umí sestrojit 2D i 3D útvary
daných vlastností (jednoduché
konstrukce).
 Aktivně používá některé
 Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti- a šestiúhelník,
trojúhelník – rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
 Šipkový zápis rovinného útvaru.
Chirurgie. Sova.
 Krychlové stavby, jejich plány, půdorys
a nárys, proces konstrukce a
- 147 -
Konstrukce jednoduchých rovinných útvarů ve
čtvercové síti i bez ní.
Modelování a popisování základních vlastností 2D
i 3D útvarů.
Hledání tvarů splňujících různé geometrické
podmínky.
Sestrojení sítě krychle, kvádru.
geometrické jazyky.
přestavby krychlové stavby.
 Koule, kužel, válec, kvádr, jehlan.
 Sítě těles
 Získává zkušenosti s měřením
v geometrii včetně některých
jednotek.
 Pozná různé jednoduché
mnohoúhelníky
 Měření a poměřování.
 Evidence údajů.
 Kmenové zlomky v kontextu části
(úsečky, rovinného obrazce).
 Rozvíjí představy o kolmosti,
rovnoběžnosti, shodnosti,
podobnosti, posunutí, otočení.
 Seznamuje se s relací kolmost a
rovnoběžnost ve 2D i 3D
(modeluje).
Určování vzájemné polohy dvou přímek.
 Vzájemná poloha dvou přímek.
 Popis konstrukce kolmic a rovnoběžek. Konstrukce kolmic a rovnoběžek i ve čtvercové síti.
 Konstrukce čtverce a obdélníku pomocí Postupný přechod od slovního popisu konstrukce
k popisu symbolickému.
jejich úhlopříček.
 Reprezentace úhlů pomocí hodin.
 Rozvíjí představy o obvodu,
obsahu a objemu
prostřednictvím čtverc. sítě.
 Prohlubuje své zkušenosti
s analýzou a syntézouskupiny
rovinných útvarů.
 Uvědoměle pracuje s jednotkami.
 Parkety, dřívková geometrie
 Geodeska a čtverečkovaný papír,
mřížový útvar
 Určování obsahu útvaru metodou
rámování.
 Měření: obvod, obsah, objem
 Rozvíjí představy o středové i
osové souměrnosti.
 Využívá čtverečkovaného papíru,
jazyka šipek k propedeutice
souřadnic v 2D.
NESTANDARTNÍ ÚLOHY
 Ovládá některé řešitelské
strategie jako: pokus-omyl,
řetězení, od konce, vyčerpání
Využívá grafického součtu a rozdílu úseček při
řešení slovních úloh.
Změří obvod mnohoúhelníku a v jednoduchých
případech ověří výpočtem.
Pokrývání roviny parketami různých tvarů.
Určování obvodu, obsahu i objemu.
Určování os souměrnosti modelováním.
 Středová i osová souměrnost
Dokreslování útvaru souměrného podle osy.
 Symetrie v různých geometrických
prostředích: výstaviště, cesty, mřížové
i nemřížové objekty, parkety, dřívka,
krychlové stavby a krychlová tělesa
 Úlohy v různých prostředích
 sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
- 148 -
Řešení a tvorba úloh v různých prostředích.
Schopnost analyzovat slovní popis situace nebo
všech možností, rozklad na
podúlohy, simplifikace.
 Objevuje zákonitost jako cestu
k urychlení řešení úlohy.
Průřezové téma 4. r
Osobnostní a sociální
výchova
Výchova
demokratického
občana
Vých.k myšlení
v evrop.
Globál.souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální
výchova
Mediální výchova
výstaviště, rodina
 strukturálních: součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky, hadi a
pavučiny, stovková tabulka, sčítací
tabulky, algebrogramy, sousedé,
číselné trojice, číselné řady, číselná
kouzla
 geometrických: parkety, dřívka
procesu prostřednictvím manipulace, obrázku,
grafu, tabulky nebo souboru číselných vztahů.
Poznávání úloh s větším počtem řešení.
Obsah tématu
Je zastoupena ve všech dílech matematiky úlohami, které vyžadují vzájemnou
spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjí poznávání a sebepoznávání, schopnost řešit
problémy a rozhodovat se.
V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného
partnerství. Žák se stává rovnoceným partnerem učitele, rozvíjí se u něho
tolerance a schopnost argumentovat.
V učebnici se nacházejí úlohy, v nichž se uplatnily rodinné příběhy, zážitky,
zkušenosti z Evropy i světa.
Příklad konkrétních cvičení
Sova ,Krokování
Evidence náhody
Měření výšky a rozpětí paží
Autobus
Rodina
Biland
Rodina
Cestování
Některými úlohami může učitel podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti. Má možnost rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní
vztahy. Byla použita jména česká i cizí.
Učebnice rozvíjí schopnost statistické evidence, kterou může učitel využít
v mezipředmětových vztazích při objevování okolního prostředí.
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje
a názoru řešitele. Učebnice současně vyzývá k tvorbě vlastních úloh, což učí žáka
správně a jednoznačně tyto úlohy formulovat.
Vyvarování se hazardu(zákonitosti náhody).
Měření
Rodina
Biland
Statistická evidence
Zvířátka
Vyskytuje se v různých
prostředích i jednotlivých
úlohách.
- 149 -
5.ročník
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané
Očekávané výstupy – učebnice,
výstupy (RVP)
PS 1., 2. díl, NF
Žák využívá při
pamětném i písemném
počítání
komutativnost
a asociativnost
sčítání a násobení
Žák počítá v číselném oboru
přes 1 000 000. Umí řešit jednoduché
úlohy s parametrem
a zobecňovat získaná poznání. Umí
řešit jednoduché úlohy se zlomky,
desetinnými čísly a procenty.
Provádí písemné
početní operace
v oboru přirozených
čísel
Počítá v některých jiných číselných
soustavách (souvislost mezi
písemnými
algoritmy).
Řeší jednoduché rovnice a soustavy
rovnic, přičemž využívá i jazyk
písmen.
Umí pomocí modelů řešit úlohy se
závorkami v oboru celých čísel.
Dělí dvoumístným číslem (se
zbytkem).
Umí účelně propojovat písemné i
pamětné počítání (i s použitím
kalkulačky).
Provádí složitější operace na číselné
Zaokrouhluje přirozená
Názvy tematických celků, popis
učiva
Numerace i v oboru přes 1 000
000.
Pořadí početních operací.
Modelování situací v prostředích
a) sémantických: autobus,
krokování
a schody, děda Lesoň, Biland;
b) strukturálních: stovková tabulka,
hadi a pavučiny.
Zlomky (počet, veličina, úsečka,
rovinný obrazec). Desetinná čísla.
Obdélníková čísla, dělitelnost,
grafy
dělitelů
Pamětné i písemné sčítání,
odčítání,
násobení. Bilandská a ciferníková
aritmetika, triády. Písemné dělení
dvoumístným číslem (se zbytkem).
Pohyb po číselné ose včetně
záporných čísel.
Násobilkové obdélníky,
šipkové grafy, hadi.
Rovnice v různých prostředích
(Lesoň, hadi,Myslím si číslo.).
Porovnávání čísel v různých
- 150 -
Činnosti typické pro
rozvíjení a ověřování
dosažených výstupů
Žák používá čísla a jiné
znakové
systémy k modelování
kvantitativních jevů
(pomíjivých,
trvalých, procesuálních,
konceptuálních, spojitých,
nespojitých). Paměťově řeší
problémy v různých
prostředích
Písemně sčítá, odčítá a
násobí
v oboru nad 1 000 000.
Převádí záznamy situací
z jednoho jazyka do jiného.
Rozumí některým
sémantickým
reprezentantům pojmů:
záporné číslo, zlomek,
procento,
desetinné číslo.
Používá písemné algoritmy
i ve složitějších vazbách
(algebrogramy, hadi, sítě).
Zaokrouhluje údaje.
čísla,
provádí odhady
a kontroluje
výsledky početních
operací v oboru
přirozených čísel
ose (zahušťování, zvětšování,
zmenšování,
fragmentace, změna měřítka).
Provádí operace se zlomky.
Rozumí číslu se dvěma desetinnými
místy v některých sémantických
kontextech a umí s nimi operovat.
Řeší a tvoří úlohy,
ve kterých aplikuje
osvojené početní
operace v celém
oboru přirozených
čísel
Řeší slovní úlohy (i dynamické)
včetně úloh s antisignálem.
Umí tvořit analogické úlohy.
Buduje řešitelské strategie založené
na použití simplifikace, izomorfizmu,
zobecnění a substituce.
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Čte a sestavuje
Používá tabulky a grafy k modelování
jednoduché
a řešení různých situací.
tabulky
Pracuje s daty: umí z náhodných
a diagramy
jevů tvořit statistický soubor,
eviduje soubor dat a organizuje je
tabulkou i grafem.
prostředích a jejich
zaokrouhlování.
Číselné řady, číselné rytmy a
pravidelnosti.
Figurální čísla.
Uspořádání desetinných čísel
a zlomků a jejich znázornění na
číselné ose.
Využití aritmetických operací
k modelování situací a procesů
v prostředích
a) sémantických: autobus,
krokování
a schody, děda Lesoň, Biland,
b) strukturálních: součtové
trojúhelníky,
násobilkové obdélníky,
hadi a pavučiny, stovková tabulka,
sčítací tabulky, neposedové
v kombinaci s jiným prostředím,
algebrogramy, sousedé,
algebrogramy,
indické násobení, …
Kombinatorické situace,
pravděpodobnost
a náhoda.
Poznává vztahy v souboru
čísel pomocí číselné osy.
Uspořádá zlomky a desetinná
čísla.
Rozpozná pravidelnosti,
hledá zákonitosti.
Evidence souboru dat tabulkou,
organizační principy.
Doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky.
Sloupcový graf.
Využití tabulky k porozumění
Organizuje soubor jevů,
doplňuje tabulky, orientuje
se v grafech, pracuje
s diagramy. Využívá tabulku
jako nástroj k řešení úloh.
Přepisuje kvantitativní údaje
- 151 -
Řeší a tvoří slovní i numerické
úlohy s dobrým
porozuměním pro sémantický
význam čtyř základních
početních operací a relace
uspořádání. Poznává různé
strategie řešení úloh poznává
účinnost těchto strategií.
Vyhledává, sbírá
a třídí data
Vytváří projekty orientované ke
statistice (sběr dat a jejich základní
zpracování). V některých situacích
umí použít písmeno ve funkci čísla.
Zapisuje proces, tvoří program pro
situaci s jedním parametrem.
Umí řešit jednoduché kombinatorické
a pravděpodobnostní situace.
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Narýsuje a znázorní
Rozšiřuje zkušenosti s dalšími
Základní rovinné
rovinnými útvary (např. úhel,
útvary,
nekonvexní mnohoúhelník)
užívá jednoduché
a tělesy (čtyřstěn).
konstrukce
Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných
vlastností(jednoduché konstrukce).
Aktivně používá některé geometrické
jazyky.
Umí řešit jednoduché
výpočtové i konstrukční úlohy
o trojúhelníku i o některých
čtyřúhelnících a pravidelných
mnohoúhelnících.
Sčítá a odčítá graficky
úsečky; určí
délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku
sečtením
Prohlubuje zkušenosti s měřením
v geometrii.
Poznává pravidelné
mnohoúhelníky, určuje jejich
obvod, seznamuje se s jejich
pravděpodobnostních
jevů: Vennovy diagramy,
vývojové diagramy.
Závislosti v různých prostředích
aritmetických
(sémantických i strukturálních).
Propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti.
Průměr.
Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník,trojúhelník
(rovnoramenný,rovnostranný,
pravoúhlý), kruh a kružnice.
Pravidelné mnohoúhelníky a jejich
úhlopříčky. Konvexní a nekonvexní
mnohoúhelníky.
Klasifikace útvarů.
Šipkový i souřadnicový zápis rovinného
útvaru.
Krychlové stavby, jejich plány,
půdorys a nárys. Popis konstrukce
a přestavba krychlové stavby.
Koule, kužel, válec, kvádr, jehlan,
čtyřstěn.
Sítě těles. Reprezentace úhlů.
Měření a zaokrouhlování získaných
údajů.
Evidence údajů.
Zlomky v kontextu části (úsečky či
rovinného obrazce).
- 152 -
i vztahy z jednoho jazyka do
druhého.
Interpretuje graficky
vyjádřené závislosti.
Seznamuje se s prvky
statistiky a pravděpodobnosti.
Určí aritmetický průměr.
Zkonstruuje jednoduché
rovinné
útvary ve čtvercové síti i bez
ní. Modeluje a popisuje
základní
vlastností 2D i 3D útvarů.
Hledá tvary splňující různé
geometrické podmínky.
Sestrojí sítě krychle, kvádru
a dalších těles. Sestrojí úhel
dané velikosti.
Postupně přechází od
slovního popisu konstrukce k
popisu symbolickému.
Měří délku v daných
jednotkách,s danou přesností.
Změří obvod mnohoúhelníku.
Určí část útvaru pomocí
zlomku.
délek jeho stran
Sestrojí rovnoběžky
a kolmice
Určí obsah obrazce
pomocí čtvercové
sítě a užívá základní
jednotky obsahu
konstrukcí.
Upevňuje představy o kolmosti,
rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti,
posunutí, otočení.
Má představu o vzájemné poloze
přímek a rovin ve 3D.
Upevňuje představy o obvodu, obsahu
a objemu.
Prohlubuje své zkušenosti s analýzou
a syntézou skupiny rovinných útvarů.
Uvědoměle pracuje s jednotkami
Rozpozná a znázorní Rozvíjí představy o středové
ve čtvercové síti
i osové souměrnosti.
jednoduché osově
Pracuje se souřadnicemi v 2D
souměrné útvary
s využitím čtverečkovaného papíru.
a určí osu
souměrnosti
útvaru překládáním
papíru
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Řeší jednoduché
Ovládá některé řešitelské strategie
praktické slovní
jako: pokus-omyl, řetězení od
úlohya problémy,
konce, vyčerpání všech možností,
jejichž řešení je do
rozklad na podúlohy, simplifikace.
značné míry nezávislé Objevuje zákonitost jako cestu
na obvyklých
k urychlení řešení úlohy.
postupech
a algoritmech
školské matematiky
Popis konstrukce kolmic a rovnoběžek.
Konstrukce čtverce a obdélníku pomocí
jejich úhlopříček.
Parkety, čtverečkovaný
papír, mřížový útvar.
Určování obsahu útvaru metodou
rámování.
Jednotky délky, obsahu a objemu,
včetně nestandardních jednotek.
Určování obvodu a obsahu 2D útvarů.
Určování objemu, povrchu a kostry
krychle a hranolu.
Sítě krychle, kvádru,
tetraedru, trojbokého hranolu.
Středová i osová souměrnost.
Symetrie v různých geometrických
prostředích: výstaviště, cesty, mřížové i
nemřížové objekty, parkety, dřívka,
krychlové stavby a krychlová tělesa.
Osa úhlu.
Sestrojí kolmice a rovnoběžky
i ve čtvercové síti. Při
konstrukcích
využívá kolmost a
rovnoběžnost.
Určuje obvod a obsahu
2D útvarů.
Uvědoměle pracuje
s jednotkami (i netradičními).
Určuje objem, povrch a kostru
některých 3D útvarů.
Sestrojí model a síť krychle,
kvádru,tetraedru, trojbokého
hranolu.
Rozpozná symetrické útvary
v různých geometrických
prostředích.
Určí osy souměrnosti útvaru.
Dokreslí útvar souměrný podle
osy.
Sestrojí osu úhlu.
Úlohy v různých prostředích
a) sémantických: autobus, krokování
a schody, děda Lesoň, peníze, Biland,
výstaviště, rodina;
b) strukturálních: součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny,
stovková tabulka, sčítací tabulky,
algebrogramy, sousedé, číselné trojice,
číselné řady, číselná kouzla;
c) geometrických: parkety, dřívka.
Řešení a tvorba úloh
v různých prostředích.
Schopnost analyzovat slovní
popis situace nebo procesu
prostřednictvím manipulace,
obrázku, grafu, tabulky nebo
souboru číselných vztahů.
Poznávání úloh s větším
počtem řešení.
- 153 -
Průřezové téma
5.ročník
Obsah tématu
Příklad konkrétních
cvičení
Osobnostní
a sociální výchova
Je zastoupena ve všech dílech matematiky úlohami, které vyžadují
vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí poznávání
a sebepoznávání, schopnost řešit problémy a rozhodovat se.
V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného
partnerství. Žák se stává rovnocenným partnerem učitele, rozvíjí se u něho
tolerance a schopnost argumentovat.
V učebnici se nacházejí úlohy, v nichž se uplatnily rodinné příběhy, zážitky,
zkušenosti z Evropy i světa.
Sova, Krokování
Evidence náhody
Měření výšky a rozpětí paž
Autobus
Rodina
Biland
Rodina
Cestování
Některými úlohami může učitel podtrhnout jedinečnost každého člověka
a jeho individuální zvláštnosti. Má možnost rozvíjet schopnost žáků
udržovat tolerantní vztahy. Byla použita jména česká i cizí.
Učebnice rozvíjí schopnost statistické evidence, kterou může učitel využít
v mezipředmětových vztazích při objevování okolního prostředí.
Úlohy s různými řešeními poskytují učiteli možnost vést žáky k identifikaci postoje
a názoru řešitele. Současně vyzývá k tvorbě vlastních úloh, což učí žáka správně
a jednoznačně tyto úlohy formulovat. Vyvarování se hazardu (zákonitosti náhody).
Měření
Rodina
Biland
Statistická evidence
Zvířátka
Vyskytuje se v různých
prostředích i jednotlivých
úlohách
Výchova
demokratického
občana
Výchova k myšlení
v evrop. a
globál.souvisl.
Multikulturní
výchova
Environmentální
výchova
Mediální výchova
- 154 -
Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :
Člověk a jeho svět
Prvouka 1. – 3. ročník
Charakteristika vyučovacího předmětu:
V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích : Místo, kde žijeme,
Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.
Prvouka je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním předmětům. Cílem je rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí,
dovedností a postojů týkajících se přírody a společnosti. Výchova a vzdělání dětí v tomto předmětu má připravit do života lidi, kteří budou
dobře zorientováni ve světě, tj. budou schopni nalézt své místo v rodině, zaměstnání, společenském
životě. Budou umět pečovat o své zdraví, využít svůj volný čas a žít stylem, který umožní život i dalším generacím. Při vymezení témat se
v žádném případě nejedná o vymezení časové.
Časový plán si sestavuje učitel sám, využívá možnosti projektů, vycházek a exkurzí.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a
postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je
pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející
z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové
životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky.
Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti.
Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se
s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo jsou problémy globálními. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým
změnám podléhají v čase. Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávajívelkou
rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat
důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat
možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Dále poznávají člověka
jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či
nevhodné . Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji
odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí.
Cíle vyučovacího předmětu :
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
- 155 -
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech
poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých
nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných
situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení
 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí
 upevňování preventivního chování
 orientace ve světě informací
 časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
 učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
 učitel motivuje žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
 žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a zdraví a bezpečnosti druhých
 učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
 učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní
 jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
 pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování
svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
- 156 -
Kompetence sociální a personální
 efektivně spolupracují na řešení problémů
 učí se respektovat názory druhých
 přispívají k diskusi
 učitel učí se věcně argumentovat
 učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
 učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
 učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
 učitel vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní
Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
 učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
 učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje
- 157 -
Vzdělávací obor ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
1. stupeň
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
 ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
 ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
 ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
 ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
 ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život
lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
LIDÉ KOLEM NÁS
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
- 158 -
 ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v
rodině, v obci (městě)
 ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
 ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
 ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
Učivo
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným,
sociálně slabým, společný „evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové
chování, předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní
forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
přírodního prostředí
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem,
v němž žije
 ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech
porovnává minulost a současnost
Očekávané výstupy – 2. období žák
- 159 -
 ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
 ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
 ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
 ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
Učivo
orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní
režim, roční období
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a
významné dny
regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
 ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
 ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
 ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
 ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
 ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá
k tomu i jednoduché klíče a atlasy
 ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost
se účinně chránit
 ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
- 160 -
Učivo
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
 ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
 ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
 ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
 ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
 ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
 ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
 ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
 ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném
věku
- 161 -
Učivo
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, biologické a psychické změny
v dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim; nemoci
přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů,
první pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů,
etická stránka sexuality
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek;
bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní
prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na
tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a
prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
Učební plán předmětu Prvouka
ročník
1.
2.
3.
celkem hodin
časová dotace
2
2
2
6
disponibilní hodiny
0
0
1
1
týdenní dotace celkem
2
2
3
7
- 162 -
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky, uč.
materiál
ZŠ Tetín 1.ročník Prvouka



Orientuje se v nejbližším okolí školy
MÍSTO, KDE ŽIJEME – MOJE ŠKOLA,
Orientuje se bezpečně v budově školy KDE BYDLÍM, MOJE CESTY
 Škola - orientace ve škole, okolí
v plánu vyznačí místo svého bydliště a školuškoly; vyučování, prostředí třídy;
a cestu mezi nim
bezpečná cesta do školy, chování při
hodině a o přestávce
 Domov - prostředí domova
 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
 projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků
 vyvodí a dodržuje pravidla soužití ve
škole
 používá peníze v běžných situacích
 odvodí význam a potřebu povolání a
pracovních činností
LIDÉ KOLEM NÁS - JSEM JEDINEČNÁ
BYTOST, MOJI SPOLUŽÁCI, MOJE
RODINA, HOSPODAŘENÍ, JAK LIDÉ
PRACUJÍ
 Rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny; příbuzenské a
mezigenerační vztahy; život a funkce
rodiny
 Soužití lidí - mezilidské vztahy;
mezilidská komunikace
 Chování lidí - kladné a záporné
vlastnosti; pravidla slušného chování
 Věci kolem nás - běžné činnosti v
životě lidí; předměty denní potřeby,
pro zábavu; práce, zaměstnání; volný
čas a jeho využívání; pracovní
postupy
 Hospodaření – hospodaření a
nakupování, obchody, peníze
- 163 -
Čj – Naše třída, škola
Jsem školák
Učební materiály:
(využívány průběžně)
Prvouka pro 1.roč.
M – Počty různých
předmětů ve třídě, škole

Vv – Naše třída, škola

Naše město – můj
domov

Praha

Národní den
Projektové dny :
Čj – Moje rodina
Další pomůcky:
Vv – Moje rodina

nástěnné obrazy
Tv – aktivní odpočinek

fotografie
OSV
Činnosti a úkoly zaměřit
na praktické poznávání
M - počty

fotografie



















Rozlišuje roční období, určuje měsíce,
týdny, dny
Určuje čas podle hodin
Používá kalendář
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
vyjmenuje a seřadí jednotlivé části
dne, přiřazuje k nim typické činnosti
rozeznává měsíce v roce a přiřazuje je
k jednotlivým ročním obdobím
přiřadí charakteristické události
k jednotlivým obdobím v roce
Rozliší nejznámější rostliny a živočichy
ze svého okolí
Pozná a pojmenuje plody běžných
druhů ovoce a zeleniny
Pojmenuje některá volně žijící zvířata
Uvede příklady rostlin a živočichů v
určitém prostředí
Rozliší rozmanitost života v
jednotlivých ročních obdobích
Dokáže se ohleduplně chovat k
přírodě a ochraňovat ji
vysvětlí význam semen
najde u různých typů ovoce semena a
označí, jak jsou uložena
u vybraných druhů zeleniny určí část,
kterou jíme
rozpozná jarní květiny
určí materiál, z něhož jsou vyrobeny
předměty denní potřeby (kov, plast,
dřevo, sklo)
na příkladech určí, do které skupiny
odpadů věc patří
LIDÉ A ČAS - TRVÁNÍ ČASU,
HODINY, SLED UDÁLOSTÍ, DNY A
TÝDNY, CYKLUS ROKU
 Orientace v čase - určování času,
čtení hodin, režim dne; roční období;
kalendář, rok, měsíc, týden, den
Čj – Co dělám během
dne
ROZMANITOST PŘÍRODY –
POZOROVÁNÍ STROMŮ, PLODY, LES,
OVOCE A ZELENINA, PRVNÍ KVĚTY
JARA, MOJE ZVÍŘÁTKO, JAK SE
CHOVAT KE PSŮM, ZVÍŘÁTKA
DOMÁCÍ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ, Z ČEHO
JSOU VĚCI KOLEM NÁS, TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ
 Rostliny, houby, živočichové známé a snadno dostupné druhy
rostlin a hub; základní skupiny
živočichů a jejich zástupců
 Rovnováha v přírodě - přírodní
společenstva
 stavba těla rostlin
 životní podmínky některých rostlin a
živočichů
 třídění běžných materiálů
- 164 -

cvičné papírové hodiny
Čj – popis, vyprávění

nástěnné obrazy
Vv – Příroda

Hv – písně s přírodní
tématikou
manipulační atlasy
rostlin a živočichů

encyklopedie
Tv – cvičení v přírodě
Projektové dny :
EV

M – Kolik je hodin?
Les
Přednáška:

Výchova k
zodpovědnému vztahu
ke zvířatům















Určí a pojmenuje základní části
lidského těla
popíše části těla, jež se podílejí na
smyslovém vnímání
rozliší vjemy podle toho, kterými
smysly je rozpozná
popíše rizika pro zdraví zubů
uvede zásady péče o chrup
uvede běžné dětské nemoci
dokáže sestavit jídelníček pro zdravou
svačinu
rozliší zdravé a nezdravé návyky na
režimu dne
Zvládá a uplatňuje základní návyky
osobní hygieny
Orientuje se ve změnách lidského těla
v průběhu života
Orientuje se mezi zdravou stravou a
méně zdravou stravou, dodržuje pitný
režim
Rozeznává nebezpečná místa ve
svém okolí
Uplatňuje způsoby bezpečného
chování
Rozpozná, na koho se obrátit v situaci
osobního ohrožení
Reaguje odpovídajícím způsobem na
pokyny dospělých při mimořádných
situacích
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – ZDRAVÁ
VÝŽIVA, ZDRAVÉ ZUBY, LIDSKÉ
TĚLO A JEHO FUNKCE,
NEBEZPEČNÉ SITUACE
 Lidské tělo - stavba lidského těla;
změny lidského těla v průběhu života;
popis viditelných částí;



Péče o zdraví, zdravá výživa zdraví a nemoc; vliv stravování na
zdraví; úrazová zábrana; denní
režim; osobní hygiena; péče o chrup
Osobní bezpečí - bezpečné chování
v různém prostředí; krizové situace;
přivolání pomoci v situaci osobního či
cizího ohrožení
Situace hromadného ohrožení
- 165 -
Projektové dny:
Tv – pohybové hry,
tělocvičné pokyny
Vv – Co je zdravé,
nezdravé
OSV

Bezpečnost na silnici a
první pomoc

Branný kurz
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky a uč.
materiál
ZŠ Tetín- 2.ročník Prvouka
MÍSTO, KDE ŽIJEME

Orientuje se v nejbližším okolí školy

Pozoruje a popíše změny v nejbližším
okolí

Orientuje se bezpečně v budově školy

Vyjádří, co pro něho znamená domov

Pojmenuje nejdůležitější části a místa
obce, umístění významných budov a
objektů

Škola - bezpečná cesta do školy ;
orientace ve škole; vyučování, učivo,
prostředí; okolí školy

Domov - domov a bydlení; orientace
v místě bydliště

Naše obec - název obce, její části;
orientační body, významné budovy,
objekty, známá místa

Okolní krajina - povrch krajiny, typy;
ochrana životního prostředí ;
chráněná krajinná oblast

Posuzuje okolní krajinu

Vyznačí v jednoduchém plánu svou
školu a bydliště

Plán – určování světových stran

Určí vybrané dopravní značky


Uvede povinnou výbavu cyklisty a
pravidla jeho chování

Podle světových stran nebo
významných linií, uvede sousední
obce
Pravidla silničního provozu –
dopravní značky a jejich rozdělení,
povinná výbava cyklisty, bezpečné
chování v autě, v hromadné dopravě

Památky a jejich význam

Rozlišuje základní i širší příbuzenské
vztahy

Rozlišuje role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi; sestaví rodokmen do
generace prarodičů

Usiluje o dobré vztahy ve třídě;
projevuje toleranci k přirozeným
LIDÉ KOLEM NÁS


Rodina - postavení jedince v rodině,
role členů rodiny; příbuzenské vztahy
v rodině, mezigenerační vztahy;
funkce a život rodiny
Soužití lidí - mezilidské vztahy;
mezilidská komunikace
- 166 -
Čj – Naše škola, Můj
domov
Učební materiál :
(využívány průběžně)
Vv – tématické práce

Tv – modelové situace
(silniční provoz);
tělovýchovné aktivity v
okolí školy
Čj – Moje rodina (popis,
vyprávění)
Vv – tématické práce
Tv – způsoby aktivního
odpočinku
Hv – písně s danou
Prvouka pro 2.roč.
(nakl. Prodos)
Projektové dny :

Naše město – můj
domov

Praha

Národní den
Další pomůcky :

nástěnné obrazy

fotografie

encyklopedie

pracovní listy
Činnosti a úkoly zaměřit
odlišnostem spolužáků

Nevyvyšuje se nad ostatní,
neprosazuje své potřeby silou

Rozliší nevhodné chování

Rozlišuje nejrozšířenější činnosti lidí

Pojmenuje a přiblíží profesi svých
rodičů

Rozlišuje a využívá nejvhodnější
způsoby odpočinku

Odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

Určuje čas podle hodin; čte čas
s přesností na minuty

Poznává a prakticky využívá základní
časové jednotky (hodina, minuta,
sekunda)

Čte hodiny ve 12 – ti i 24 hodinovém
systému
Chování lidí - kladné a záporné
vlastnosti; pravidla slušného chování
tématikou

Věci a činnosti kolem nás - běžné
činnosti v životě lidí ; předměty denní
potřeby a pro zábavu práce,
zaměstnání; volný čas, jeho využití
M – výpočty spotřeby
vody

Infrastruktura v obci – vodovody a
kanalizace, úprava a hospodaření
s vodou

Profese ve zdravotnictví, médiích

LIDÉ A ČAS
OSV
M – určování času

Orientace v čase a časový řád Vv – tematické práce
určování času pomocí hodin;
Čj – popis, vyprávění
určování dne a stanovení data,
používání kalendáře; režim dne; roční
období

Jednoduchý jízdní řád

Používá kalendář v souvislosti s
ročními obdobími

Generace prarodičů – bydlení ve
městě před 100 lety

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti


Určuje měsíce, týdny, dny
Rodinné svátky, svátky v přírodním
cyklu, občanské svátky, svátky
s náboženskými kořeny

K jednotlivým ročním obdobím přiřadí
svátky v naší zemi běžně slavené

U vybraných svátků vysvětlí obsah a
způsob slavení
- 167 -
na praktické poznávání

cvičné papírové hodiny

Rozliší nejznámější rostliny ze svého
okolí

Pozná a pojmenuje plody běžných
druhů ovoce a zeleniny

Pojmenuje některá volně žijící, domácí
a hospodářská zvířata

Roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků

Rozliší rozmanitost života v
jednotlivých ročních obdobích

Určí vlastnosti vody v různých
situacích

Uvede příklady výskytu rostlin a
živočichů v určitém prostředí

Dokáže se ohleduplně chovat
k přírodě

Popíše aktuální stav počasí

Popíše koloběh vody v přírodě

Určí a pojmenuje základní části
lidského těla

Orientuje se ve změnách lidského těla
v průběhu života

Zvládá a uplatňuje základní návyky
osobní hygieny, režimové a zdravotně
preventivní návyky

Rozpozná některé příznaky běžných
nemocí
ROZMANITOST PŘÍRODY


Rostliny, houby, živočichové známé a snadno dostupné druhy
rostlin a hub; základní skupiny
živočichů a jejich poznávání
Rovnováha v přírodě - přírodní
společenstva

Voda v přírodě – vodní živočichové,
proměny života ve vodě a okolo vody
v průběhu roku

Počasí, oblačnost, srážky
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Lidské tělo - stavba lidského těla;
změny lidského těla v průběhu života,
přehled orgánových soustav a jejich
význam

Péče o zdraví, zdravá výživa zdraví a nemoc;úraz, vliv stravování
na zdraví; osobní hygiena; pitný rež.

Typy úrazů, první pomoc

Základní potřeby v různých obdobích
- 168 -
ČJ – popis, vyprávění

manipulační atlasy
rostlin a živočichů
Hv – písně s přírodní
tématikou

kalendář přírody
Tv – cvičení v přírodě

EV
Přednáška:
Vv – tematické práce
Projektové dny :

Tv – pohybové hry,
tělocvičné pokyny
Vv – Co je zdravé,
nezdravé
Čj – vyprávění
Les
Výchova k
zodpovědnému vztahu
ke zvířatům
Projektové dny:

Bezpečnost na
silnici a první pomoc

Škola v přírodě

Orientuje se mezi zdravou a méně
zdravou stravou, dodržuje pitný režim

Ovládá základní pravidla silničního
provozu z pohledu chodce

Rozeznává nebezpečná místa ve
svém okolí

Uplatňuje způsoby bezpečného
chování, chová se obezřetně při
setkání s neznámými lidmi

Rozpozná, na koho se obrátit v situaci
osobního ohrožení

Reaguje odpovídajícím způsobem na
pokyny dospělého při mimořádných
situacích

Dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a
jiných lidí


Osobní bezpečí - bezpečné chování
v různém prostředí; krizové situace;
přivolání pomoci v situaci osobního
nebo cizího ohrožení; bezpečné
chování v silničním provozu
Situace hromadného ohrožení
- 169 -
Hv – písně s
pohybovým
doprovodem
OSV
Výstupy žáka
Učivo - obsah
Mezipředmětové vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky, uč.
materiál
ZŠ Tetín – 3.ročník Prvouka




Bezpečně se orientuje v místě svého
bydliště
Označí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo
MÍSTO, KDE ŽIJEME


Rozpozná možná nebezpečí v
nejbližším okolí
Pojmenuje nejdůležitější části a místa
města a umístění významných budov a
objektů

Rozliší, do kterého kraje ČR patří jeho
bydliště

Pozoruje a popíše změny v nejbližším
okolí, městě

Posuzuje okolní krajinu, vyjádří různými
způsoby její krásu a rozmanitost

Popíše jednoduše přírodní a lidmi
vytvořené objekty pozorované v krajině

Vyhledá v místní krajině hlavní
zeměpisné a přírodní dominanty, uvede
jejich názvy

Rozpozná a respektuje nebezpečí
osamoceného pohybu v krajině (srázy,
vodní toky, hustý porost, proměnlivost
počasí)

Orientuje se na vlastivědné mapě ČR a



Čj – popis, vyprávění
Učební materiály :
Domov - domov, bydlení; orientace
v místě bydliště a v nejbližším okolí,
náš dům
Vv – tématické práce

Tv - turistika
Projektové dny :
Město, kde žiji - název obce, její
části; poloha obce v krajině;
orientační body; význačné budovy,
objekty, zajímavá místa; dopravní
síť
VDO

Naše město – můj
domov

Praha

Národní den
Místní krajina - zvláštnosti místní
oblasti a příslušnost k větším
územním celkům (Čechy, Morava,
Slezsko)
Okolní krajina - typy krajiny; vliv
krajiny na život lidí; působení
člověka na utváření krajiny a
životního prostředí; názvy místních
lokalit; voda v krajině; určování
hlavních světových stran, jevy v
přírodě, orientační body; ochrana
životního prostředí; různé druhy
plánů a map
Naše vlast – orientace na
vlastivědné mapě; sousední státy;
státní symboly
- 170 -
Prvouka pro 3.roč.
Další pomůcky :

plán města

vlastivědné mapy

turistické mapy

buzoly, kompasy

obrazový materiál
(fotografie, pohlednice,
knihy)
zná státy, se kterými ČR sousedí

Rozlišuje státní symboly naší vlasti a
vhodně se chová v situacích spojených
s jejich používáním
LIDÉ KOLEM NÁS

Rozlišuje základní i širší příbuzenské
vztahy

Rozlišuje role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi

Pojmenuje některé problémy dítěte,
které žije jen s jedním z rodičů

Posoudí význam a potřebu některých
povolání a pracovních činností

Usiluje o dobré vztahy ve třídě

Nevyvyšuje se nad ostatní, neprosazuje
své potřeby silou


Čj – popis, vyprávění
Rodina - postavení jedince v
rodině; role členů rodiny; širší okruh
příbuzenských vztahů v rodině; život
a funkce rodiny; rodinné prostředí;
práce fyzická a duševní, zaměstnání

Soužití lidí – mezilidské vztahy a
komunikace; zásady opatrnosti,
vstřícnosti, úcty, slušnosti a
ohleduplnosti; lidská solidarita

Rozpozná odlišnost lidí z hlediska
vnějšího vzhledu
Chování lidí – kladné a záporné
vlastnosti lidí; pravidla slušného
chování; národnostní menšina,
cizinec


Respektuje odlišné názory a zájmy
jiných
Právo a spravedlnost – základní
lidská práva, práva dítěte


Rozliší nevhodné chování, vyjádří svůj
názor
Kultura – podoby a projevy kultury;
kulturní instituce


Na příkladech rozliší základní práva lidí
(dítěte)
Věci a činnosti kolem nás – lidská
činnost a tvořivost; přírodniny a
lidské výtvory; hospodářský život;
technika a informační technika

Pojmenuje některé kulturní instituce ve
svém okolí a rozliší, jaké druhy činností
nabízejí

Porovná přírodninu a lidský výtvor
- 171 -
Dv – modelové situace,
dramatizace, návštěva
kulturního zařízení
OSV
Komunitní kruh

Odlišuje výrobky průmyslu a
zemědělské produkce

Posoudí význam některých běžně
používaných přístrojů

Komunikuje pomocí telefonu

Rozlišuje a využívá nejvhodnější
způsoby odpočinku
LIDÉ A ČAS
Čj – čtení pověstí

Orientace v čase a časový řád –
dějiny jako časový sled událostí,
generace
Dv – dramatizace
pověstí
Staré pověsti české (A.
Jirásek)

regionální pověsti
Hv – poslech historický
skladeb
Poznává a prakticky využívá základní
časové jednotky (hodna, minuta,
sekunda)


Orientuje se v čase, rozlišuje mezi
dějem v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti


Porovnává minulost a současnost –
předměty denní potřeby, soužití, zvyky,
tradice
Současnost a minulost v našem
životě – proměny způsobu života,
bydlení, předmětů denní potřeby;
průběh lidského života

Regionální památky – doklady
minulosti( lidové zvyky, tradice,
památky); svědectví práce našich
předků, významní rodáci; péče o
památky

Báj, mýty, pověsti – minulost kraje
a předků; domov, vlast, rodný kraj



Pojmenuje některé významné rodáky a
předky, kulturní nebo historické
památky, významné události spjaté s
místem, v němž žije
Uvede některé báje a pověsti, vztahující
se k místní lokalitě
- 172 -
Vv – tématické práce

Vysvětlí základní rozdíl mezi živou a
neživou přírodninou

Rozliší nejznámější rostliny ze svého
okolí a určí je podle některých částí

Pozná nejznámější jedlé a jedovaté
houby


Vysvětlí základní rozdíl mezi výživou
rostlin a živočichů
Pojmenuje některá volně žijící a domácí
zvířata

Určí některé typické znaky
nejznámějších živočichů ze svého okolí

Uvede příklady výskytu organismů v
určitém prostředí
ROZMANITOST PŘÍRODY


Rostliny, houby, živočichové –
známé a snadno dostupné druhy ;
znaky života, životní potřeby a
projevy, průběh a způsob života,
výživa, stavba těla u některých
nejznámějších druhů; význam v
přírodě a pro člověka
Rovnováha v přírodě – přírodní
společenstva
- 173 -
Čj – popis, vyprávění
Vv – ztvárnění přírodnin
různými způsoby; využití
přírodnin jako
výtvarného prostředku
Pč – přírodniny jako
pracovní materiály
Hv – písně s přírodní
tématikou
Tv – cvičení v přírodě,
EV

manipulační atlasy
rostlin a živočichů

encyklopedie

měřící přístroje a
nástroje

videkazety

Pozoruje a rozliší rozmanitost života v
jednotlivých ročních obdobích a
pozorované jevy popíše, porovná

Vytvoří kalendář přírody

Vypěstuje samostatně nenáročnou
rostlinku

Dokáže se ohleduplně chovat k přírodě
a ochraňovat ji

Vyjádří některá možná ohrožení přírody
současným rozvojem civilizace

Provede jednoduchý pokus u skupiny
známých látek

Určí společné a rozdílné vlastnosti
známých látek

Změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

Vysvětlí význam vody a vzduchu pro
život člověka

Rozpozná a pojmenuje různá
skupenství vody v přírodě

Vysvětlí význam půdy pro živé
organismy

Pozná běžné zástupce hornin a nerostů

Posoudí Slunce jako zdroj tepla, světla,
života, zdraví

Ohleduplné chování k přírodě,
ochrana přírody – odpovědnost
lidí; ochrana a tvorba životního
prostředí; ochrana rostlin a
živočichů; likvidace odpadů; živelné
pohromy, ekologické katastrofy

Látky a jejich vlastnosti - třídění
látek (přírodniny, suroviny, lidské
výtvory, odpady); změny látek a
skupenství; vlastnosti látek;
porovnávání látek a měření
základních veličin s praktickým
užíváním základních jednotek

Voda a vzduch – výskyt, vlastnosti
a formy vody; oběh vody v přírodě;
vlastnosti, složení a proudění
vzduchu; jejich význam pro život

Nerosty a horniny, půda – horniny
a nerosty; vznik, složení a význam
půdy

Slunce a Země - význam Slunce
pro živé organismy; den a noc
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Určí a pojmenuje základní části lidského
těla, orientuje se v jejich funkci

Lidské tělo – základní stavba a
funkce; pohlavní rozdíly mezi
- 174 -
Projektové dny :

Les
Přednáška:

Čj – popis, vyprávění,
čtení příběhů
Vv – tématické práce
Výchova
zodpovědného vztahu
ke zvířatům

Orientuje se v roli muže a ženy při
početí a narození dítěte

Zvládá a uplatňuje základní návyky
osobní hygieny


Projevuje vhodným chováním a
činnostmi vztah ke zdraví

Ošetří drobná poranění

Odmítne komunikaci, která mu je
nepříjemná

Orientuje se v základních způsobech
vzájemného vyjadřování lásky v rodině,
mezi kamarády

Pojmenuje některá zdravotní rizika
spojená s užíváním návykových látek

Uplatňuje způsoby bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných

Rozezná nebezpečná místa ve svém
okolí

Chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci

V případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítěte

Dodržuje základní pravidla účastníků
silničního provozu

Reaguje odpovídajícím způsobem na
pokyny dospělých při mimoř. Udál.

mužem a ženou; změny lidského
těla v průběhu života; životní
potřeby a projevy; vývoj jedince
Dv – modelové situace
Péče o zdraví, zdravá výživa zdraví a nemoc; osobní a duševní
hygiena; úrazová zábrana, drobné
úrazy a poranění; pitný režim, vliv
stravování na zdraví
OSV
Základy sexuální výchovy –
základy lidské reprodukce; máme se
rádi (kamarádství přátelství, láska,
způsoby vyjadřování lásky v rodině,
mezi dospělými)

Návykové látky a zdraví –
odmítání návykových látek; hrací
automaty a počítače

Osobní bezpečí – bezpečné
chování v rizikovém prostředí;
bezpečné chování v silničním
provozu v roli chodce; krizové
situace(šikana, týrání, sexuální
zneužívání, atd.); brutalita a jiné
formy násilí v médiích; přivolání
pomoci v situaci osobního nebo
cizího ohrožení; linky důvěry

Situace hromad. ohrožení
- 175 -

obvazový materiály

dopravní značky,
křižovatky

cvičný požární poplach
Projektové dny :

Bezpečnost na silnici a
první pomoc

Branný kurz
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných a vlastivědných témat ve 4. – 5. ročníku
v hodinové dotaci 3 h týdně. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, historie, vlasti,
přírody, kultury, techniky a zdraví. Navazuje na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1. – 3. ročníku.
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : PŘÍRODOVĚDA 4. – 5. ROČNÍK
Charakteristika předmětu
V předmětu PŘÍRODOVĚDA je realizován obsah vzdělávací oblasti: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody;
Člověk a jeho zdraví, oboru Člověk a jeho svět.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a
postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je
pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo
modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace,
upevňovat pracovní a režimové návyky.
Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé
činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které
provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají
v čase. Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost
živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody,
učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět
k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své
biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní
poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za
zdraví jiných lidí.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech
poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých
nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- 176 -
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných
situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí
Výuka Přírodovědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení
 učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky,encyklopedie a odbornou literaturu
 žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
Kompetence k řešení problémů
 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
 žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
 učitel vede žáky k používání správné terminologie
 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních
projevech, názorech a výtvorech
 žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
Kompetence sociální a personální
 učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci pracovat společně
 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých
 učitel se zajímá náměty,názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské
 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
Učební plán předmětu Přírodověda
Ročník
Počet hodin
4.
2
5.
2
- 177 -
celkem
4
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : VLASTIVĚDA 4. – 5. ROČNÍK
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka
přináší žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života
lidí a o výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských
dějin, integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi z tisku, rozhlasu, televize,
uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky směřují zejména
k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi , ve které žijí a současně, aby
nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu je
vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve
společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie).
Místo, kde žijeme
 chápání organizace života v obci, ve společnosti
 praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu
 postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
Lidé kolem nás
 upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
 uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen
 seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě
 směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas
 orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů
 snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti
VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Kompetence k učení
 učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
 učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje
 učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
 učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
- 178 -
Kompetence k řešení problémů
 učitel umožňuje,aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní
 učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
 využívá časové údaje – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 učitel vede žáky k ověřování výsledků
 učitel podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální
 rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů
 učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanská
 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy)
 projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
 učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků
 učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní
 uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost
 učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
 učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů
 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
Učební plán předmětu Vlastivěda
ročník
Vlastivěda
4.
5.
celkem
1
1
2
- 179 -
PŘÍRODOVĚDNÁ TÉMATA
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 4.ročník











Metody + formy
Mezipředmětové vztahy práce,projekty, pomůcky,
uč.materiál
ROZMANITOST
Čj
–
popis,
vyprávění
Učební
materiály:
Pozná vybrané rostliny podle
PŘÍRODY
(využívány průběžně)
vnější stavby těla, jejich života a
Vv
–
příroda
jako
námět
potřeb
 Rostliny, houby,
 Přírodověda pro
i materiál
živočichové –
4.roč. – nakl. Nová
Charakterizuje základní rozdíly
znaky
života,
škola
mezi dřevinami, bylinami, houbami
životní potřeby a Pč – péče o rostliny
 Přehledy živé
Rozliší nejznámější listnaté a
projevy,
průběh
a
přírody
jehličnaté stromy
EV
způsob života,
 Pracovní listy
Rozliší chráněné, jedovaté a léčivé
výživa, stavba těla
rostliny
 Soubor námětů,
u
některých
úkolů a zajímavostí
Pozná okrasné, kulturní a plané
nejznámější
k přírodovědnému
rostliny
druhů,
význam
učivu pro 4.roč.
Uvede příklady praktického využití
v
přírodě
a
pro
(H.Mühlhausersová
hospodářsky významných rostlin
člověka
)
Pozná zástupce nejznámějších
Další pomůcky:
skupin živočichů a určí je podle

Rovnováha
 Encyklopedie
typických znaků, způsobu života a
v
přírodě
–
 Atlasy
potravy
význam,
 Nástěnné obrazy
Dokáže rozdělit organismy do
vzájemné vztahy
známých skupin
 Časopisy
mezi
organismy,
Posoudí význam zelených rostlin
 Tajenky
přírodní
pro život ostatních organismů
Dlouhodobý úkol – tvorba
společenstva,
herbáře
Rozlišuje živočichy podle
poznávání a
Návštěva botanické
základních rozdílů (savci, ptáci,
pozorování života
zahrady
plazi, ryby, obojživelníci, hmyz)
v různých
Zná a rozliší přírodní společenstva
biotopech (les,
Projektové dny :
v okolí školy a bydliště
lidská obydlí,
 Cvičení v přírodě
- 180 Učivo - obsah
Poznámky









pole, louky, voda
Rozpozná některé příčiny
a její okolí)
porušování rovnováhy v přírodě
(škůdci, plevel)
 Ohleduplné
chování
Objasní a porovná funkci různých
k přírodě a
typů ekosystémů, zná vzájemný
ochrana přírody
vztah člověka a ekosystémů
– ochrana a
Tvoří herbář rostlin z nejbližšího
tvorba životního
okolí školy a svého bydliště
prostředí, ochrana
Rozliší činnosti člověka podporující
rostlin a živočichů
nebo poškozující jeho zdraví a
prostředí
Dokáže se ohleduplně chovat
k přírodě a ochraňovat ji
ČLOVĚK A JEHO
Uplatňuje bezpečné způsoby
ZDRAVÍ
chování v silničním provozu v roli
chodce a cyklisty
 Osobní bezpečí
– bezpečné
Splňuje požadavky pro získání PC
chování
Umí se zachovat v situacích
v silničním
ohrožujících zdraví člověka a
provozu v roli
v modelových situacích
chodce a cyklisty,
simulujících mimořádné události
pravidla silničního
Dokáže ošetřit drobná poranění a
provozu
přivolat lékařskou pomoc
 Situace
hromadného
ohrožení



Čj – vyprávění, popis
Vv – kolo, křižovatky,
značky, cyklista ,
chodec
Dv – dramatizace
dopravních situací
Pč – údržba kola
OSV
- 181 -
Les
Výchova
zodpovědného
vztahu ke zvířatům
Národní den
Učební materiály:
 Dopravní výchova
( cyklista Zkušební
testy
 Soubor dopravních
značek a
křižovatek
Pravidelné navštěvování
DDH zakončené
závěrečnou zkouškou
Projektové dny :
 Branný kurz
 Bezpečnost na
silnici a první
pomoc
PŘÍRODOVĚDNÁ TÉMATA
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 5.ročník










Umí zjistit propojenost prvků živé a
neživé přírody, zná princip rovnováhy
přírody
Dokáže porovnat na základě
vlastního pozorování základní projevy
života na některých organismech
Dokáže rozdělit organismy do
známých skupin pomocí
jednoduchých klíčů a atlasů
Posoudí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a jejich možné
dopady na životní prostředí i zdraví
člověka
Dokáže poukázat na změny a některé
problémy, přispět ke zlepšení
životního prostředí svého okolí
Dokáže se ohleduplně chovat
k přírodě a ochraňovat ji
Umí najít shody a rozdíly
v přizpůsobování organismů
prostředí, ve kterém žijí a vysvětlí
vzájemné vztahy mezi nimi
Vysvětlí důsledky pohybu Země a
Slunce pro život na Zemi
Využívá poznatky o pohybech Země
k objasnění střídání dne a noci a
změn ročních období
Umí vyjádřit příslušnost planety Země
ke sluneční soustavě a k vesmíru
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky, uč.
Poznám.
materiál
ROZMANITOST PŘÍRODY
Učební materiály:
( využívány průběžně )
 Životní podmínky –
rozmanitost podmínek života
 Přírodověda pro
na Zemi, význam ovzduší,
5.roč. – nakl. Nová
vodstva, půd, rostlinstva a
škola + Alter
Dv
–
živočišstva; počasí a podnebí;
Život na Zemi
rozhlasové Země ve vesmíru
podnebné pásy
a televizní
Člověk a technika
 Rostliny, houby,
vysílání,
živočichové – třídění
 Přehledy živé
telefonování
organismů podle znaků života,
přírody pro 3.-5.
životních potřeb a projevů,
roč.
Vv
průběhu a způsobu života,
 Pracovní listy
tématické
výživy, stavby těla; význam
 Soubor námětů,
práce dle
v přírodě a pro člověka
úkolů a zajímavostí
probíraného
 Ohleduplné chování
k přírodovědnému
učiva
k přírodě a ochrana přírody
učivu pro 5.roč.
– ochrana a tvorba životního
(H.Mühlhauserová)
Vl – objevy
prostředí, ochrana rostlin a

a vynálezy Další pomůcky:
živočichů, likvidace odpadů,
živelné pohromy a ekologické
 Encyklopedie
M – převody
katastrofy; úloha ZOO a
 Atlasy
botanické zahrady v ochraně jednotek,
 Nástěnné obrazy
měření
přírody
 Časopisy
 Vesmír a Země – sluneční
 Tajenky
EV
soustava, den a noc, roční
období, význam Slunce pro
Návštěva botanické
MV
živé organismy, zemská
zahrady
přitažlivost, magnetismus,
Účast na vzdělávacím
magnetické póly
programu v pražském
 Látky a jejich vlastnosti –
Planetáriu, návštěva do
Učivo - obsah
- 182 -
Mezipřed
mětové
vztahy
ČJ – popis,
vyprávění,
telegram,
dopis,












Změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
Rozpozná kladku, páku či
nakloněnou rovinu
Rozpozná skupenství látek a jejich
změny
Umí založit jednoduchý pokus,
připraví a objasní postup, vyhodnotí a
vysvětlí výsledky pokusu a jeho
pozorování popíše slovy nebo
zaznamená kresbou
Rozliší základní prostředky masové
komunikace ( tisk, rozhlas, televize,
internet) a využívá je pro svou
potřebu, poučení, zábavu

třídění látek, změny látek a
skupenství ( výroba skla,
papíru, plastů ), porovnávání
látek a měření veličin,
praktické užívání základních
jednotek; otáčivé účinky síly (
páka, kladka ); elektrický
proud
Informační technika – vývoj
některých technických
předmětů, prostředky masové
komunikace, role médií
v každodenním životě
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Pojmenuje hlavní části lidského těla
 Lidské tělo – životní potřeby a
(nejdůležitější ústrojí, orgány a
projevy, základní stavba a
orgánové soustavy) a vysvětlí jejich
funkce, pohlavní rozdíly mezi
základní funkce
mužem a ženou, základy
lidské reprodukce, vývoj
Podporuje svůj zdravý způsob života
jedince
na základě znalostí o lid. těle
 Péče o zdraví a zdravá
Zná jednotlivé etapy lidského života a
výživa – zdravá strava, první
vývoj dítěte před a po jeho nar.
pomoc, úrazová zábrana;
Umí si rozvrhnout učení, práci,
osobní, intimní a duševní
zábavu a odpočinek podle vlastních
hygiena – stres a jeho rizika;
potřeb a dokáže brát ohled na nároky
reklamní vlivy
jiných osob
 Partnerství, rodičovství,
Umí uplatnit hygienické a preventivní
základy sexuální výchovy –
postupy, které souvisí s podporou
rodina a partnerství, biologické
zdraví a jeho preventivní ochranou
a psychické změny
Dokáže ošetřit drobná poranění a
v dospívání, etická stránka
přivolat lékařskou pomoc
sexuality, HIV/AIDS ( cesty
Umí se ohleduplně chovat
- 183 -
sklářské výroby dle
možností
Projektové dny :
 Cvičení v přírodě
 Les
 Výchova
k zodpovědnému
vztahu ke zvířatům
 Národní den
Čj – popis,
vyprávění,
dopis dle
tématu
Učební materiály:
( využívány průběžně )
 Přírodověda pro
5.roč. – nakl. Nová
škola + Alter
Vv –
Život na Zemi
tématické
 Pracovní listy
práce dle
 Soubor námětů,
probíraného
úkolů a zajímavostí
učiva
k přírodovědnému
učivu pro 5.roč.
Pč –
(H.Mühlhauserová)
příprava
 Encyklopedie
zdravé
 Atlas lidského těla
stravy
 Časopisy
 Tajenky
Dv –
 Nástěnné obrazy
modelové
Cvičný požární poplach
situace
Projektové dny :


k druhému pohlaví a zná způsoby
bezpečného sexuálního chování
Zvládá jednoduché způsoby odmítání
návykových látek v modelových
situacích
Umí se zachovat v modelových
situacích osobního, cizího i
hromadného ohrožení


přenosu )
Návykové látky a zdraví –
odmítání návykových látek,
hrací automaty a počítače
Situace hromadného
ohrožení
- 184 -
OSV


Branný kurz
Bezpečnost na
silnici a první
pomoc
Výstupy žáka
Učivo - obsah
ZŠ Tetín 4.ročník
Určuje hlavní světové strany s pomocí
kompasu, buzoly a přírodních jevů

Zorientuje turistickou mapu, plán, rozumí
jejich obsahu, grafice a vysvětlivkám

Orientuje se na mapě ČR, popíše polohu
místní krajiny

Orientuje se v přehledném terénu podle
turistické mapy a buzoly

Rozlišuje mezi plány a základními typy map

Určí některá významná místa a města v
regionu, informuje ostatní o jejich
zajímavostech

Vysvětlí pojmy vlast, vlastenectví

Porovná rozlohu a polohu ČR v Evropě
vzhledem k sousedním státům

Určí polohu hl.města Prahy a vybraných
měst ČR v rámci Evropy, ČR a vzhledem k
místnímu regionu

MÍSTO, KDE ŽIJEME




Okolní krajina – pozorování a popis
krajiny v terénu; čtení z plánu a
turistické mapy; orientační body a
linie, světové strany
Mezipředmětové
vztahy
Čj – popis krajiny
Vv – vytváření
map(plastické,
dvojrozměrné),
tematické práce
Regiony ČR – zeměpisná poloha,
Hv – státní hymna
rozloha, členitost a přírodní poměry v Př – rozmanitost
ČR; Praha a vybrané oblasti ČR,
přírody
surovinové zdroje
Tv- turistika
Naše vlast – základy státního
M – měřítka map,
zřízení a politický systém ČR; státní
porovnávání
správa a samospráva; státní
čísel(podle
symboly; volby
nadmořské výšky,
Mapy obecně zeměpisné a
délky toku, rozlohy,
tematické – obsah, grafika,
počtu obyvatel, …)
vysvětlivky
VDO
Rozliší, které orgány státní moci se podílejí
na řízení státu, na správě obce, v níž žije a
některé jejich zástupce

Rozlišuje symboly našeho státu, objasní
jejich význam a způsoby jejich používání

Charakterizuje rozdělení rolí v rodině a
LIDÉ KOLEM NÁS
Využití ve všech
vyučovacích
- 185 -
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky, uč.
materiál
Učební materiály :
(využívány průběžně)

Vlastivěda pro
4.roč.(nakl.Nová
škola)

Soubor námětů,
úkolů a zajímavostí
k vlastivědnému
učivu pro 4.roč. (
H.Mühlhauserová)
Další pomůcky :

CD ROM, IW „Vlastík“zeměpisná část
vlastivědy pro 4. a
5. roč.(Ponškola)

vlastivědné mapy

plány měst

turistické mapy

encyklopedie

obrazový materiál
(pohlednice,
fotografie,obrazy)
pracovní listy
Společná práce v
heterogenních či
pojmenuje základní povinnosti členů rodiny



Různými způsoby vyjádří základní
mezilidské vztahy v rodině
Rozlišuje mezi osob. a neosob. vztahy
Posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj
reaguje, dokáže se podřídit kompromisu
případně ustoupit


Rozliší nutnost pomáhat (lidem starým,
nemocným, slabším, handicapovaným,...)


Usiluje o řešení sporů nenásilným
způsobem, respektuje odlišné názory a
zájmy jiných

Uplatňuje zákl.pravidla slušného chování

Porovná, která opatření a činnosti ve škole
jsou příkladem demokratického řízení a
rozhodování

Vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
nepoškozuje práva jiných žáků

Rozliší jednání, které ohrožuje práva
druhých nebo je protiprávní a upozorní na
ně

Využívá své vlastní zkušenosti a poznatky
pro poznávání jiných nár.

Vyjmenuje různé menšiny žijící v naší vlasti

Poznává a toleruje odlišnosti jiných
národnostních, etnických a náboženských
skupin

Orientuje se na časové přímce

Soužití lidí – mezilidské vztahy,
komunikace, ; zájmové spolky,
politické strany; národnostní
menšiny, etnické a náboženské
skupiny
předmětech v rámci
skupinové práce
homogenních
skupinách
Dv – modelové
situace
Projektové dny :
Chování lidí – vlastnosti lidí;
pravidla slušného chování; principy
demokracie
OSV
Právo a spravedlnost – základní
lidská práva a práva dítěte; práva a
povinnosti žáků školy; protiprávní
jednání; právní ochrana občanů a
majetku
LIDÉ A ČAS
- 186 -

Naše město – můj
domov
VDO

Praha
EGS

Národní den
MKV

Den s knihou
Čj – doplňková četba

CD ROM „Vlastík“- dějepisná

Rozpozná základní druhy historických
pramenů (hmotné, písemné, ústní) a
způsoby získávání

Orientace v čase a časový řád dějiny jako časový sled událostí;
letopočet; časová přímka

Pojmenuje některé prameny, kde se může o
historii země (regionu) dovědět a využívá je


Chápe význam ochrany kulturního a
historického dědictví
Současnost a minulost v našem
životě – nejstarší dějiny naší
země(do konce 18.st.); státní svátky
a významné dny

Získá informace o některých českých
osobnostech a jejich činnostech, kterými
obohatili naši kulturu

Pojmenuje rozdíly ve způsobu bydlení a
života rodiny, společnosti dnes a dříve

Uvede některé báje a pověsti vztahující se k
historii naší země

Vysvětlí historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

Báje, mýty, pověsti – pověsti a báje
jako prostředek k probuzení zájmu o
dějiny národa;historické prameny a
způsoby poznávání minulosti
- 187 -
Dv – dramatizace
historických událostí
část vlastivědy pro
4. a 5. roč.
(Ponškola)
EV

Staré pověsti české
(A.Jirásek)

Obrázky a pověsti z
českých dějin

pracovní listy
Výstupy žáka
Učivo - obsah
ZŠ Tetín-5.ročník
Mezipředmětové
vztahy
Metody + formy práce,
projekty, pomůcky,
uč.materiál
MÍSTO, KDE ŽIJEME

Orientuje se v základech zeměpisu světa
(světadíl, oceány, evropské státy)

Vyhledá na mapě střední Evropy sousední
státy ČR a jejich hlavní města, určí podle
světových stran jejich geografickou polohu
vůči Česku



Určí některá významná místa a města v
regionu, informuje ostatní o některých
jejich zajímavostech
Rozliší, které orgány státní moci se podílejí
na řízení státu, na správě obce, v níž žijí a
některé jejich zástupce

Rozlišuje státní symboly, objasní jejich účel
a způsoby používání

Vyhledá v encyklopedii a na mapě vodstvo,
rostliny a živočichy

Zprostředkuje ostatním některé zkušenosti,
zajímavosti a zážitky z vlastní cesty do
zahraničí a porovná způsob života a
přírodu v naší vlasti a v jiných zemích




Čj – doplňková
Učební materiály :
četba(cestopisy),
(využívány průběžně)
Regiony ČR – hospodářství
vyprávění(cestopisné
ČR; zemědělská a průmyslová
 Vlastivěda pro 5.roč.
filmy)
výroba; služby a obchod;
(nakl.Nová škola)
cestovní ruch, doprava, povrch, Vv – tematické práce  Soubor námětů, úkolů a
vodstvo
Hv – státní hymna
zajímavostí k
Naše vlast – státní správa a
samospráva; základy státního
zřízení a politického systému
ČR; státní symboly

EGS
MKV
Evropa a svět – základní
orientace na mapě Evropy a
světa; kontinenty; evropské
státy; EU; cestování; velké
cesty a objevy, vodstvo, reliéf,
podnebí, rostliny a živočichové
Mapy obecně zeměpisné a
tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
Uvede některé významné cestovatele a
objevitele
LIDÉ KOLEM NÁS
Charakterizuje rozdělení rolí v rodině a

Soužití lidí – mezilidské
vztahy, komunikace; obchod,
- 188 -
vlastivědnému učivu pro
5.roč. (H.Mühlhauserová)
VDO
Využití ve všech
vyučovacích
předmětech v rámci
Další pomůcky :

CD ROM - „Vlastík“zeměpisná část vlastivědy
pro 4. a 5.roč.(Ponškola)

zeměpisná mapa ČR,
Evropy

vlastivědné mapy

globus

encyklopedie

obrazový
materiál(pohlednice,
fotografie)

videokazety
Společná práce v
heterogenních či
homogenních skupinách
pojmenuje základní povinnosti členů rodiny



Různými způsoby vyjádří základní
mezilidské vztahy v rodině
Rozlišuje mezi osobními a neosobními
vztahy
Posoudí názor jiných lidí a vhodně na něj
reaguje, dokáže se podřídit kompromisu
případně ustoupit

Rozliší nutnost pomáhat (lidem starým,
nemocným, slabším, handicapovaným,...)

Usiluje o řešení sporů nenásilným
způsobem, respektuje odlišné názory a
zájmy jiných

Uplatňuje základní pravidla slušného
chování

Porovná, která opatření a činnosti ve škole
jsou příkladem demokratického řízení a
rozhodování

Vhodně uplatňuje vlastní práva a přitom
nepoškozuje práva jiných žáků

Rozliší jednání, které ohrožuje práva
druhých nebo je protiprávní a upozorní na
ně

Využívá své vlastní zkušenosti a poznatky
pro poznávání jiných národů

Vyjmenuje různé menšiny žijící v naší vlasti

Poznává a toleruje odlišnosti jiných
národnostních, etnických a náboženských
skupin

firmy; zájmové spolky, politické
strany, církve, národnostní
menšiny; pomoc nemocným,
sociálně slabým; společný
„evropský dům“
skupinové práce
Projektové dny :
Dv – modelové
situace

Naše město – můj domov

Praha

Národní den
Chování lidí – pravidla
slušného chování; principy
demokracie
VDO

Den s knihou

Právo a spravedlnost –
základní lidská práva a práva
dítěte; práva a povinnosti žáků
školy; protiprávní jednání;
právní ochrana občanů a
majetku, soukromého
vlastnictví, duševních hodnot

Vlastnictví – soukromé,
veřejné, osobní, společné;
hmotný a nehmotný majetek;
peníze

Kultura – podoby a projevy
kultury; masová kultura a
subkultura

Základní globální problémy –
významné sociální problémy;
problémy konzumní
společnosti; nesnášenlivost
mezi lidmi; globální problémy
přírodního prostředí
- 189 -
OSV
EGS
MKV
. Orientuje se na časové přímce

Pojmenuje rozdíly ve způsobu bydlení a
života rodiny, společnosti dnes a dříve

Pojmenuje některé prameny, kde se může
dozvědět o historii země(regionu) a
využívá je

LIDÉ A ČAS


Rozpozná základní druhy historických
pramenů(hmotné, písemné, ústní) a
způsoby jejich získávání

Zdůvodní základní význam chráněných
částí přírody, nemovitých a movitých
kulturních památek

Chápe význam ochrany kulturního a
historického dědictví

Uvede některé české osobnosti a jejich
činnosti, kterými obohatily naši nebo
evropskou kulturu

Uvede některé báje a pověsti, vztahující se
k historii země(regionu)

Objasní některé regionální lidové tradice,
zvyky, lidovou tvorbu, osobnosti, kulturní
památky

Vysvětlí historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Čj – doplňková četba
Orientace v čase a časový
řád – dějiny jako časový sled
událostí; letopočet; časová
přímka
Současnost a minulost v
našem životě – novější české
dějiny(od konce 18.st.) o
současnost; státní svátky a
významné dny

Regionální památky – péče o
památky; lidé a obory
zkoumající minulost; historické
prameny a způsoby poznávání
minulosti

Báje, mýty, pověsti – pověsti
a báje jako prostředek k
probuzení zájmu o dějiny
národa
- 190 -

CD ROM - „Vlastík“dějepisná část vlastivědy
pro 4. a 5.roč.(Ponškola)

Staré pověsti české
(A.Jirásek)

Obrázky a pověsti z
českých dějin

pracovní listy
Dv – dramatizace
historických událostí
EV
Vzdělávací obor :
UMĚNÍ A KULTURA
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
CHARAKTERISTIKA:
Vyučovací předmět Umění a kultura zahrnuje dvě samostatné složky výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Je zařazen samostatně
v 1. – 5. ročníku. Hodinová dotace v 1., 3., 4. a 5. ročníku je 3 hodiny týdně a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně. Představuje umělecké
vnímání a osvojování světa. Dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám
současnosti i minulosti.Důraz klademe na rozvoj svobodné tvořivosti, vlastní objevování estetických principů. Samotný proces tvoření má
vyšší hodnotu, než samotný výsledný artefakt
Výtvarná výchova svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje jejich orientaci na ploše i
v prostoru. Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma.
Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské
společnosti. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy
kulturních center (muzeum, galerie, divadlo…).
Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční složky, které se vzájemně
propojují a doplňují. Žáci získávají základní pěvecké návyky a dovednosti, seznamují se s hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují
na hudbu pohybem a poznávají hudbu v různých žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou dětskou hudebnost, dětské
schopnosti, které se projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými
a poslechovými dovednostmi. . Důraz klademe na prolínání hudební výchovy i ostatními předměty (mezipředmětové vazby). Hudbu
vnímáme jako výrazný motivační a relaxační prvek v rámci celého vyučování. Rytmizace spojená s pohybem pomáhá dětem
v prohlubování pamětní stopy učiva.
Umění a kultura zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy (žák respektuje hodnoty
zvyků a tradic, uplatňuje kreativitu a originalitu a správně se chová při návštěvách kulturní akce), multikulturní výchovy (žák chápe žánr
v souvislosti s dobou, kulturou a místem vzniku, na příkladech rozlišuje rozmanitost kultury), enviromentální výchovy, výchovy k myšlení
v evropských a globálních souvislostech a mediální výchovy (žák využívá vlastních schopností v týmové práci při nácviku vystoupení).
Využívá metod a forem práce založených převážně na práci jednotlivce i kolektivu (práce ve dvojicích, malých týmech i celé třídy),
vzájemného učení na základě schopnosti prezentovat své umělecké dovednosti před kolektivem, projektů (příprava vystoupení),
projektových dnů a návštěv kulturních akcí.
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných uměleckých dovednosti a vědomosti a schopnost rozvíjet a aplikovat tyto dovednosti při
vytváření uměleckého díla a hudebního projevu. Hodnocení se opírá o celkový kulturní projev dítěte, aktivní přístup ke všem uměleckým
činnostem a dětskou kreativitu a originalitu.
- 191 -
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Kompetence k učení
- Vedeme žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby.
- Zprostředkujeme pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa.
- Rozvíjíme tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik.
- Vnímáme uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu.
Kompetence k řešení problémů
- Otevíráme před žáky možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků.
- Vedeme ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.
Kompetence komunikativní
- Otvíráme před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání.
- Rozvíjíme dovedností důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla.
Kompetence sociální a personální
- Předkládáme dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí.
- Poskytujeme prostor pro osobité výtvarné projevy žáků.
Kompetence občanské
- Vytváříme potřeby návštěv výstav výtvarných prací.
- Podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění a jeho podpora.
- 192 -
Kompetence pracovní
- Osvojujeme výtvarné techniky a nástroje.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období žák
 VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a
další prvky a jejich kombinace
 VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky
 VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností
 VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil
Očekávané výstupy – 2. období žák
 VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry,
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
 VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
 VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
 VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje
je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
 VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)
 VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
 VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast,
rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření
- 193 -
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika,
animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje
(ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
- 194 -
DÍLČÍ VÝSTUP 1.OBDOBÍ- 1. – 3. ROČ.VV
- zvládne techniku malby vodovými barvami,
temperami, suchým pastelem, voskovkami,
umí míchat barvy
- dovede používat různé druhy štětců dle potřeby
- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření ( barvy, objekty, tvary)
- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání
barev
- rozliší teplé a studené barvy
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem
(špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem
-modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty „DAS“
- tvaruje papír
- zvládne koláž, frotáž
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiál nalepování, dotváření, tisk, otisk apod.
- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory,
H. Zmatlíkové apod.
- žák zvládá použití výtvarných technik na základě
vlastní životní zkušenosti - citového prožitku,
vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů,
hmatových,zrakových vjemů, které jsou prvotním
krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných
představ
- komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil
UČIVO
malba
- rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy barvy základní a doplňkové, teplé a
studené barvy a jejich výrazové vlastnosti,
kombinace barev
Goethův kruh
kresba
-rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v
ploše, uspořádání objektu do celků,
vnímání velikosti
techniky plastického vyjádření reflexe a
vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly - hmatové, pohybové
podněty
další výtvarné techniky,
motivace založené na fantazii a smyslovém
vnímání
ilustrátoři dětské knihy
utváří si osobní postoj v komunikaci v rámci
skupin spolužáků, rodinných příslušníků
apod.,
snaží se chápat vysvětlování výsledků
výtvarné tvorby, záměr tvorby
- 195 -
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA,
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY,
PROJEKTY A KURSY
OSV
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznávání
- psychohygiena
- kreativita
- poznávání lidí
- komunikace
- spolupráce
- dovednost rozhodovat
EV
- vztah člověka k životnímu prostředí
- využití přírodnin
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 1.r.- VV












Umí zahájit a ukončit svoji výtvarnou
činnost přípravou a úklidem svého
pracovního prostoru
Dovede správně namíchat a
nanášet barvy na plochu
Dokáže svým výtvarným vyjádřením
klást vedle sebe barvy tak, aby byla
pokryta celá plocha daného formátu
Orientuje se v zákl. výt. technikách
Dovede pojmenovat výtvarný
materiál, který používá
Vyjmenuje základní barvy
Je schopen spolupráce ve skupině
Uplatňuje kreativitu a originalitu, je
schopen empatie
Umí zacházet s dostup. zobraz.
prostř.
Je schopen pozorovat, výtvarně
vnímat a zachytit tvar živočichů a
rostlin
Dokáže výtvarně vyjádřit změny
v přírodě
Uvědomuje si okolní prostředí jako
zdroj inspirace pro vytváření
kulturních a uměleckých hodnot
Učivo - obsah

Rozvíjení smyslové
citlivosti
 Rozvíjení výtvarného
vnímání, tvořivosti a
představivosti
 Poznávání výtvarného
materiálu, pomůcek a
výtvarných technik
 Pozorování – specifika
ročních období
 Sběr přírodnin
v různých ročních
obdobích a jejich
následné uplatnění ve
výtvarném projevu
 Získání důvěry ve
vlastní vyjadřovací
schopnosti
 Objevování světa, přírody
( zvířata, rostliny )
 Tematické kreslení na
základě přímého dojmu
 Pozorování, výtvarné
vnímání a analyzování
tvaru a růstu přírodnin
 Volné výtvarné
zobrazování na základě
pozorování a z představ
Mezipředmětové
vztahy
Průřezová témata
M – Orientace
v prostoru
Prv – Proměny přírody
v jednotlivých ročních
obdobích
Příprava a úklid
pracovního prostoru
Dv – Pravidla hry
OSV
MV
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Metody:
 Individuelní, skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba, Akvarel
 Hra a experimentování s barvou
 Kombinované techniky
Pomůcky:
 Ochranný oděv
 Podložka
 Kelímek
 Štětce
 Vodové barvy
 Přírodní materiály
 Průhledné folie v základních
barvách
Vycházka
Čj – Lidová slovesnost Metody:
Příběhy s přírodní
 Individuelní, Skupinová práce
tematikou
Formy práce - techniky:
M - Počet prvků
 Malba, Akvarel, Kresba, kolor.
v daném souboru
 Kombinované techniky
Prv – Příroda
Pomůcky:
Hv – Rytmus
 Temperové, vodové barvy
EV
 Rudka, Voskový pastel,Barev. křídy
 Přírodní materiály
Projekty:Cvičení v přírodě
 Příroda v zimě
- 196 -










Uvědomuje si svoji originalitu a
svobodně volí prostředky
k výtvarnému vyjádření
Hledá a uvědomuje si vlastní pocity
a prožitky a výtvarně je ztvárňuje
Orientuje se v lidových zvycích a
tradicích, respektuje je



Chápe vztah ilustrace a literárního
díla
Je schopen pojmenovat ilustraci
Je schopen rytmizace jednoduchých
dekorativních prvků a harmonických
barev v pásu a ploše
Dovede vymodelovat reliéfní
kompozici
Vnímá umění jako bohatství své
země
Dokáže se správně chovat při
návštěvě kulturní společenské akce
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek







Poznávání světa dítěte
Estetické cítění
Významné sváteční
setkávání – kontakt
s druhými lidmi
Vyjádření pohybu a
charakteristiky postav –
rozmístění obrazových
prvků v popředí a v
pozadí
Čj – Vypravování
Prv – Domov
Člověk
Práce a volný
čas
Významné
události
Tv – Zdravý životní styl
Dv – Vlastní pocity a
prožitky
OSV
MKV
Rozvíjení představivosti a
tvořivosti
Poznávání ilustrací
v literárních dílech
Užité umění
Výtvarné umění
Charakterizování
představ pro určitou
situaci
Vyprávění, poslouchání
Čj – Ilustrace
literárních děl pro děti
M – Prostorová
orientace
Prv – Věci a činnosti
kolem nás
Dv – Dějová
posloupnost
Pv – Modelování,
lepení, střihání
Hv – Rytmus
MKV
OSV
EV
- 197 -
Metody:
 Individuelní, skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba, Akvarel
 Kombinované techniky
 Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
 Temperové , vodové barvy
 Voskový pastel, Rudka
 Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Projekty:
 Lidové zvyky a tradice
 Naše město – Můj domov
 Praha
 Národní den
Metody:
 Individuelní práce
Formy práce - techniky:
 Malba, Akvarel, Kresba
 Modelování
Pomůcky:
 Temperové , vodové barvy
 Rudka, Barevné křídy
 Voskový pastel
 Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Projekty:
 Den Slabikáře
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 2.r. - VV










Učivo - obsah
Dokáže organizovat vlastní
výtvarnou činnost
Rozezná barvy základní a
podvojné
Dovede rozvinout svou fantazii a
výtvarně se vyjádřit podle pocitů a
nálad na základě citového
prožitku
Dokáže rozeznat základní
výtvarné techniky a výtvarný
materiál
Je schopen spolupráce ve
skupině
Uplatňuje kreativitu originalitu, je
schopen empatie
Umí zacházet s dostupnými
zobrazovacími prostředky


Je schopen pozorovat, výtvarně
vnímat a zachytit tvar těla
živočichů
Je schopen pozorovat, výtvarně
vnímat a zachytit tvar a růst
přírodnin, postihovat
morfologickou stavbu
Uvědomuje si okolní prostředí
jako zdroj inspirace pro vytváření
kulturních a uměleckých hodnot










Organizace výtvarné činnosti
Rozvíjení představivosti a
fantazie ve výtvarném vyjádření
Základní klasifikace barev,
světlostní a teplotní kontrast
Poznávání výtvarných nástrojů
a technik
Pozorování přírody – krajina,
zvířata, rostliny – tematické
kreslení na základě přímého
dojmu
Tematické kreslení na základě
představ
Sběr přírodnin a jejich uplatnění
ve výtvarném projevu
Objevování světa přírody zvířata, rostliny, krajina, roční
období )
Tematické kreslení na základě
přímého dojmu
Životní prostředí
Výtvarné zobrazení přírodní
formy z představy a dotváření
na základě fantazie (zakletý
strom)
Pozorování, výtvarné vnímání a
analyz. tvaru a růstu přírodnin,
např. růst a větve
- 198 -
Mezipředměto-vé
vztahy
Průřezová tém.
M – Křivé a přímé
čáry
Prv – Příroda
Pv – Příprava a
úklid pracovního
prostoru
Dv – Citový
prožitek
OSV
MV
Čj – Dětská
literatura s přírodní
tematikou
Prv – Příroda
Hv – Písně
s přírodní
tematikou
EV
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Metody:
 Individuelní práce
 Skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba
 Akvarel
 Kombinované techniky
 Hra a experimentování
s barvou
Pomůcky:
 Ochranný oděv, Podložka,
Kelímek
 Štětce
 Vodové barvy, temperové barvy
 Přírodní materiály
 Průhledné folie v základ. barvách
Vycházka
Metody:
 Individuelní, Skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba, Akvarel
 Kresba, kolorovaná kresba
 Kombinované techniky
Pomůcky:
 Temperové, vodové barvy
 Rudka, Barevné křídy
 Voskový pastel
 Přírodní materiály
Projekty:Cvičení v přírodě
 Příroda v zimě







Je schopen soustředit se na
vlastní pocity a zážitky
Umí vyjádřit vlastní zkušenosti
prostřednictvím vytvořených tvarů
a zachycením popředí a pozadí
Dovede výtvarně vyjádřit linii
figury
Dovede naznačit lidské vztahy a
jednání osob
Dokáže rozlišit lidové zvyky a
tradice
Uvědomuje si svoji originalitu a
svobodně volí prostředky
k výtvarnému vyjádření
Orientuje se v lidových zvycích a
tradicích











Chápe vztah ilustrace a
literárního díla, význam
ochrany kult.pam.
Dokáže přiřadit danou ilustraci
k literárnímu dílu
Zná některé dětské ilustrátory
Je schopen rytmizace
jednoduchých dekor. prvků a
harm. barev v pásu a ploše
Dovede vymodelovat reliéfní
kompozici
Vnímá umění jako bohatství
své země
Umí se správně chovat při








Vlastní prožívání
Estetické cítění
Výtvarné zobrazení pohádek –
mravní ponaučení
Ohraničení představy určité
situace, děje – silné citové
zážitky ze života dětí
Výtvarné sdělování vlastních
prožitků z průběhu dne
Čj – Vypravování
Popis
Dějová
posloupnost
Prv – Domov
Člověk
Práce a
volný čas
Významné
události
Tv – Zdravý životní
styl
Dv – Vlastní pocity
a prožitky
OSV
MKV
Rozvíjení představivosti a
tvořivosti
Vztah ilustrace a literárního díla
Seznámení se a uplatnění prvků
z užitého umění
Přechod od plochy k prostoru
Upevňování poznání rytmizace
jednoduchých dekorativních
prvků a harmonických barev
v pásu a v ploše
Dekorativní řešení plochy
geometrických nebo styliz.
přírodních věcných prvků
Pohádky, pověsti – zachycení
dějové linky
Čj – Spojitost textu
s ilustracemi
literárních děl pro
děti
M – Osa souměr.
Prv – Krajinakolem
nás – moje obec
Dv – Maňásek,
loutka a dítě –
scénky
Pv – Modelování,
lepení, střihání
Hv – Rytmus
MKV
OSV, EV
- 199 -
Metody:
 Individuelní práce
 Skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba
 Akvarel
 Kombinované techniky
 Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
 Temperové barvy,Vodové barvy
Voskový pastel,Rudka,Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Projekty:
 Lidové zvyky a tradice
 Naše město – Můj domov
 Praha
 Národní den
Metody:
 Individuelní práce
Formy práce - techniky:
 Malba
 Akvarel
 Kresba
 Modelování
Pomůcky:
 Temperové a vodové barvy
 Barevné křídy a rudka
 Voskový pastel
 Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Projekty:
 Den s knihou
Výstupy žáka
ZŠ Tetín 3.r.- VV






Dokáže organizovat vlastní
výtvarnou činnost
Rozezná barvy teplé a studené
Určí vlastnosti barev
Dovede rozvinout svou fantazii a
výtvarně se vyjádřit podle pocitů a
nálad na základě citového
prožitku
Rozezná základní výtvarné
techniky a výtvarný materiál
 Je schopen spolupráce ve
skupině
 Uplatňuje kreativitu a
originalitu, je schopen empatie
Umí zacházet s dostupnými
zobrazovacími prostředky
Učivo - obsah




Orientovat se ve svých
malířských potřebách,
umět je udržovat
v pořádku a dokázat po
skončení práce uvést
své pracovní místo do
původního stavu
Základní klasifikace
barev, světlostní a
teplotní kontrast,
výrazové vlastnosti
barev
Začínat chápat i
výrazové vlastnosti
barvy a základy barevné
harmonie
Kompozice plochy
s použitím libovolných
prvků – promyšlený
sběr přírodnin
Mezipředmětové vztahy
Průřezová témata
Prv – Příroda
Krajina
Pv – Příprava a úklid
pracovního prostoru
Dv – Pocity a nálady
OSV
MV
- 200 -
Metody + formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál ad.
Metody:
 Individuelní práce
 Skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba
 Akvarel
 Kombinované techniky
 Hra a experimentování
s barvou
Pomůcky:
 Ochranný oděv
 Podložka
 Kelímek
 Štětce
 Vodové barvy, temperové barvy
 Přírodní materiály
 Průhledné folie v základních
barvách
Vycházka











Umí zachytit tvar těla živočichů v
pohybu
Je schopen pozorovat, výtvarně
vnímat a zachytit tvar a růst
přírodnin, postihovat
morfologickou stavbu
Dovede výtvarně vyjádřit změny
v přírodě
Dokáže najít zdroj inspirace
v přírodním a sociálním prostředí
a na jeho základě se výtvarně
vyjádřit

Dovede výtvarně zaznamenat
průběh děje
Zachytí linii postav v klidu i
v pohybu
Zaznamená siluetu i detail
v dětském způsobu vidění
Sám hledá prostředky pro
výtvarný projev, uvědomuje si
svoji originalitu
Pozná a dovede reprodukovat
symboly své země
Rozliší lidové zvyky a tradice
Na příkladech demonstruje
rozmanitost kultury různých
sociokulturních skupin a chápe ji
jako prostředek k obohacení
vlastní kultury







Výtvarné vnímání a
analyzování
morfologické stavby
zajímavých přírodnin
Tematické kreslení na
základě přímého dojmu
Životní prostředí
( slunce, voda, vzduch,
země )
Výtvarné vyjádření
slovního uměleckého
projevu (např. báseň)
Čj - Lidová slovesnost
Poezie
Příběhy s přír.
tematikou
Prv – Lidé a čas
Živá a neživá příroda
Hv – Poslech
EV
Svět člověka
Zážitky všedních a
slavnostních událostí
Individuelní emocionální
prožitek – vztahy
k různým lidem
Rozvíjení tvořivosti a
představivosti – při
kresbě chápe vzájemné
souvislosti
zobrazovaných
předmětů a postupuje
od celku k detailu
Čj – Popis
Prv - Člověk
Významné události a
výročí
Tv – Zdravý životní styl
Dv – individuelní
emocionální prožitek
OSV
MKV
- 201 -
Metody:
 Individuelní, Skupinová práce
Formy práce - techniky:
 Malba, Akvarel
 Kresba, kolorovaná kresba
 Kombinované techniky
Pomůcky:
 Temperové, Vodové barvy
 Rudka, Barevné křídy
 Voskový pastel
 Přírodní materiály
Projekty:
 Cvičení v přírodě
 Příroda v zimě
Metody:
 Individuelní, Skupinová práce
Formy práce – techniky:
 Malba, Akvarel
 Kombinované techniky
 Kresba, kolorovaná kresba
Pomůcky:
 Temperové, Vodové barvy
 Voskový pastel, Rudka
 Barevné křídy
Výzdoba třídy, školy
Projekty:
 Lidové zvyky a tradice
 Naše město – Můj domov
 Bezpečnost na silnici a první
pomoc
 Praha
 Národní den








Chápe vztah ilustrace a literárního
díla
Dovede vyjmenovat některé
dětské ilustrátory
Vnímá výtvarné umění jako
bohatství své země
Zná zajímavé stavby ze svého
okolí
Dovede vymodelovat reliéfní
kompozici
Jmenuje významné osobnosti
umělecky tvořící v regionu a
dokáže si o nich vyhledat bližší
informace
Dokáže se správně chovat při
návštěvě kulturní společenské
akce
Uvědomuje si význam ochrany
kulturních památek






Rozvíjení představivosti
a tvořivosti
Rozpoznávání lidového
umění, užitého umění a
její výtvarné ztvárnění
Přechod od plochy
k prostoru
Vybrání a rozmístění
obrazových prvků
v popředí a v pozadí
Orientování se a
pojmenovávání ilustrací
v knihách s dětskou
tematikou
Pohádka, pověst –
zachycení zvolené části
děje nebo průběhu děje
Čj – Ilustrátoři lit. děl pro
děti
M – Geometrická tělesa
Prv – Lidé a čas
Dv – Hračka a loutka
v životě dítěte –
zinscenování pohádky,
příběhu
Hv – Písně z pohádek
Pv – Modelování, lepení,
stříhání
MKV
OSV
EV
- 202 -
Metody:
 Individuelní práce
Formy práce - techniky:
 Malba
 Akvarel
 Kresba
 Modelování
Pomůcky:
 Temperové barvy
 Vodové barvy
 Rudka
 Barevné křídy
 Voskový pastel
 Modelovací hmota
Návštěva muzea, galerie
Divadelní představení
Projekty:
 Den s knihou
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 4.R.- VV










UČIVO – OBSAH
Svět přírody a člověka
 Rozvíjení smyslové
citlivosti
 Uplatňování vlastního
řešení při výtvarném
projevu
 Vyjadřování prožitků,
seberealizace
 Poznávání vlastního
těla a jeho následné
výtvarné ztvárnění
 Rozvíjení objektivního
pohledu na člověka a
přírodu
 Poznávání a následné
uplatňování
individuálního výběru
výtvarných technik i
prostředků
Setkávání se skutečností
Citlivě vnímá a vyjadřuje barvu, tvar, linii
 Uplatňování
Výtvarně vyjádří věci a vztahy v reálném
uměleckého pohledu na
světě
svět - posuzování
Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně
vlastností povrchů,
se vyjádřit podle pocitů a nálad na základě
objevování detailů,
citového prožitku
ozvláštňování věcí
Je schopen hodnotit, obhájit a zdůvodnit
 Výtvarné přepisování
vlastní uměleckou výpověď
skutečnosti s ohledem
Hraje si a experimentuje se zobrazenými
na zvlášt. dětského
objekty
Realizuje námět výtvarnými prostředky
Najde obsah v námětu, který mu usnadní
chápání světa
Zohledňuje vlastní i obecné vnímání, a tím
dosahuje vzájemného porozumění
Chápe vlastní tělo jako zdroj prožitku,
inspirace i prostředek k výtvarnému umění
Objevuje a utváří si vlastní názor a postoj
na svět kolem sebe skrze vlastní kreativní
činnost
- 203 -
MEZIPŘEDMĚTO-VÉ
VZTAHY
Průřezová témata
ČJ – Vypravování,
popis
Pč – Příprava, úklid a
čistota pracovního
prostoru
Př – Živá příroda,
Ekologie, Život v
různých biotopech
Vl – Obrazy z českých
dějin, Život na zemi,
Člověk a životní
prostředí
TV – Zdravý životní
styl
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
PD - Zdravá výživa
PD - Cvičení v přírodě
PD - Les
PD - Bezpečnost na silnici a první
pomoc
PD - Příroda v zimě
Vycházka
Metody:
- kresba (tužkou, fixem, tuší,
dřívkem, perem, pastelem suchý, olejový, křídový, voskový)
- malba (vodovými a temperovými
barvami, prstové barvy)
- kombinované techniky
- koláž
Průřezová témata:
OSV
MV
Využití přírodních materiálů,
odpadních materiálů
ČJ – Lidová slovesnost
M – Geometrické tvary,
geometrická tělesa,
symetrie, osa
souměrnosti, kolmost a
rovnoběžnost,
orientace v prostoru
Pč – Práce s papírem,
vystřihování
Př – Život v různých
Vánoční výzdoba třídy
Metody:
- kresba (tužkou, fixem, tuší,
dřívkem, perem, pastelem suchý, olejový, křídový, voskový)
- malba (vodovými a temperovými
barvami)
- kombinované techniky
- koláž, muchláž, frotáž,
kašírování















vnímání
 Rozvíjení spolupráce a
komunikace
 Uplatňování
subjektivity, kreativity a
originality
 Výtvarné hraní s objekt.
Chápe spojitost výtvarného umění s jinými Práce s uměleckým
dílem
oblastmi umění
 Seznámení se
Vnímá umění jako kulturní bohatství své
s gotikou a barokem
země, vyjmenuje nejvýznamnější kulturní
v regionu
památky a uvědomuje si nutnost jejich
ochrany
 Výtvarný přepis
reprodukce jinými
Jmenuje základní znaky gotiky a baroka
výrazovými prostředky
Využívá podnětů z jiných oblastí umění ke
(ilustrace)
svému výtvarnému projevu
Dokáže využít rozmanitosti kultury různých  Rozvíjení komunikace a
subjektivního
sociokulturních skupin k obohacení vlastní
vyjadřování prožitků z
kultury
uměleckého díla,
Dokáže vytvořit ilustraci k textu pro děti
divadelního
Jmenuje nejznámější dětské ilustrátory a
představení, filmu,
pozná jejich dílo
koncertu
Seznamuje se s výtvarnými díly i mimo
 Výtvarné zachycení
budovu školy a dokáže tato díla vnímat a
zvyků a tradic
prožívat

Získání důvěry ve
Dokáže se správně chovat během kulturní
vlastní vyjadřovací
akce
schopnosti
Jmenuje významné osobnosti umělecky
tvořící v regionu a dokáže si o nich
vyhledat bližší informace
Uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní
dědictví národa, chápe jejich význam i
hodnotu a dokáže se v jejich duchu
výtvarně vyjádřit
- 204 Spoluvytváří koncepci výtvar. řešení okolí
Je schopen účinně spolupracovat
Vnímá estetické kvality prostředí
Dokáže najít zdroj inspirace ve svém
prostředí
grafika (otisk, kreslený monotyp,
tisk ze šablon)
modelování (modelína, tvarovací
papír, drát, pletivo, krabice)
biotopech
Vl – Svět člověka,
Umění
HV – Poslech
Průřezová témata:
OSV, EV
-
ČJ – Lidová
slovesnost, Spojitost
textu s ilustracemi
literárních děl pro děti,
knihy pro děti,
vypravování, popis
M – Osa souměrnosti
Vl – Památná místa
naší vlasti, Svět
člověka, Umění,
Obrazy z českých dějin
HV – Poslech
PD - Praha
PD - Naše město
PD - Les
PD - Den v knihovně
PD - Národní den
Výzdoba jarmarečního stánku
Vycházka
Návštěva kulturní akce (galerie,
muzea, výstavy)
Beseda o umění
Metody:
- kresba (tužkou, fixem, tuší,
dřívkem, perem, pastelem suchý, olejový, křídový, voskový)
- malba (vod. a temper. barvami)
- kombinované techniky
- koláž, muchláž, frotáž,
kašírování
- grafika (otisk, kreslený monotyp,
tisk ze šablon)
Pomůcky:
- výtvarná díla min. i souč. autorů
- fotografie, pohlednice
- knihy, encyklopedie umění
- video-nahrávky dokumentárních
filmů
- audio nahrávky
Průřezová témata:
OSV
EGS
MKV
EV
MV
-
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 5.R.- VV







Je schopen soustředit se na vlastní pocity a
prožitky a na jejich základě se výtvarně
vyjádřit
Svobodně se výtvarně vyjádří na dané
téma
Umí zacházet s dostupnými zobrazovacími
prostředky
Uplatňuje kreativitu a originalitu
Vnímá svět lidí, přírody a věcí vytvořených
člověkem jako celek
Umí obecné informace přehledně zobrazit
do naučného materiálu samostatně i ve
spolupráci se spolužáky
Dokáže účinně spolupracovat se svými
spolužáky, obhájit svůj názor a prezentovat
své výtvarné dílo
UČIVO – OBSAH
Svět přírody a člověka
 Rozvíjení smyslové
citlivosti, seberealizace
 Vyjadřování
subjektivních pocitů a
nálad
 Uplatňování obecného
pohledu na svět a jeho
objektivního zachycení
(zeměkoule, mapy),
Zemi i Vesmír
 Přenesení obecných
zákonitostí do
výtvarného projevu
 Uplatňování účinků
komunikace
 Tematické kreslení na
základě představ
- 205 -
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
ČJ – Popis
PD - Cvičení v přírodě
M – Prostorová
PD - Les
orientace, geometrické PD - Příroda v zimě
tvary, tělesa
PD - Bezpečnost na silnici a první
Pč – Práce s kartonem pomoc
Př – Vesmír a země,
Metody:
Člověk
- kresba (tužkou, fixem, tuší,
Vl – Místo, kde žijeme,
dřívkem, perem, pastelem Lidé kolem nás, České
suchý, olejový, křídový,
dějiny
voskový)
TV – Zdravý životní styl - malba (vodovými a temperovými
barvami)
Průřezová témata:
- kombinované techniky
OSV
- koláž, muchláž, frotáž,
MV
kašírování
- grafika (otisk, kreslený monotyp,
tisk ze šablon)
- modelování (modelína,
tvarovací papír, drát, pletivo,
krabice)
Pomůcky:
- encyklopedie, naučná literatura
- mapy, atlasy
- fotografie, obrázky, video
MEZIPŘEDMĚ-TOVÉ
VZTAHY












Výtvarně vyjádří skutečnost pomocí linií,
tvarů, barev
Výtvarně zobrazí předmět na základě
přímého pozorování
Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj
inspirace, vnímá jeho estetické kvality
Dokáže přeměnit smysly vnímanou reálnou
skutečnost na výtvarnou skutečnost
prostřednictvím výrazových prostředků a
výtvarné formy
Individuálně volí vyjadřovací prostředky
Dokáže objevovat různé tváře jedné
předlohy
Umí lineárně, barevně a tvarově řešit
v ploše i prostoru
Navrhne dekoraci, podílí se na výtvarném
řešení svého okolí
Hraje si a experimentuje s písmeny
řazením písmen do slov
Dokáže najít námět, který je vhodný pro
výtvarné zobrazení
Objevuje a utváří si vlastní názor a postoj
na svět kolem sebe skrze vlastní kreativní
činnost
Uvědomuje si možnosti originality při
návrhu vlastního řešení
Setkání se skutečností
 Rozvíjení estetického
vnímání předmětů
denního života
 Rozvíjení
pozorovacích
schopností, smyslu pro
detail, výřez,
výtvarného pohledu na
zvětšeninu
 Rozvíjení originality
Výtvarné hry
 Spojování výsledků
výtvarných her
s písmem
 Hra s linkou, tvarem,
barvou
 Hra s písmeny a
číslicemi
 Výtvarný přepis světa
přírody
 Uplatňování
seberealizace
a
kreativity
- 206 -
ČJ – Písmo
M – Numerace,
orientace v ploše, v
prostoru
Pč – Práce s kartonem,
textiliemi, přírodninami
Př – Látky a jejich
vlastnosti, Informační
technika
HV – Poslech, grafické
značky v hudbě
Průřezová témata:
OSV
EV
Vánoční výzdoba třídy, školy
Metody:
- kresba (tužkou, fixem, tuší,
dřívkem, perem, pastelem suchý, olejový, křídový,
voskový)
- malba (vodovými a temperovými
barvami)
- kombinované techniky
- koláž, muchláž, frotáž,
kašírování
- grafika (otisk, kreslený monotyp,
tisk ze šablon)
- modelování (modelína,
tvarovací papír, drát, pletivo,
krabice)
Využití přírodnin, odpadového
materiálu, netradičních výtvarných
potřeb.











Vnímá výtvarné umělecké dílo a chápe jeho
význam
Uvědomuje si význam výtvarného umění
jako kulturního dědictví národa a chápe
nutnost jeho ochrany
Dokáže se vyjádřit o uměleckém díle na
základě svého prožitku
Jmenuje výtvarné umělce tvořící v regionu
a dokáže si o nich vyhledat bližší informace
Uvede příklady užitého umění v nejbližším
okolí
Umí využít podnětů z jiných oblastí umění
ve svém výtvarném projevu
Posoudí vliv médií na kulturu
Na příkladech demonstruje rozmanitost
kultury různých sociokulturních skupin a
chápe ji jako prostředek k obohacení vlastní
kultury, uvědomuje si hodnotu zvyků a
tradic
Dokáže vyjmenovat základní znaky
vybraných uměleckých stylů
Chápe výtvarný žánr v souvislosti s dobou
a místem vzniku
Dokáže se správně chovat při návštěvě
kulturní akce
Práce s uměleckým
dílem
 Pozorování a výtvarné
vnímání předmětů
(analyzování podle
dekoru, tvaru, funkcí)
 Sbírání námětů
z reprodukcí, jejich
rozbor
 Seznámení se s
uměleckými styly
 Volné ztvárnění
výtvarnými prostředky
dojmů z jiných
uměleckých zážitků,
rozvoj vyjádření a
komunikace
 Rozvíjení komunikace
a subjektivního
vyjadřování prožitků z
uměleckého díla
 Čerpání námětů a
zkušeností z časopisů
a jiného tisku
- 207 -
ČJ - Lidové zvyky a
tradice, dětské knihy,
vztah ilustrace k textu,
popis
Vl – Lidé a čas
HV - Poslech, hudební
skladatelé, umělci
Průřezová témata:
OSV
EGS
MKV
EV
MV
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kompetence k učení
 učíme žáky znát a používat jednoduché textové zdroje (učebnice Hv, zpěvníky, naučná literatura, časopisy,…)
 vedeme žáky k samostatné reprodukci i produkci hudebních činností, oceňujeme jejich snahu o experimentování
 vytváříme u žáků zásoby písňového materiálu, který žák efektivně využívá nejen v rámci výuky, ale i v průběhu praktického
života
 učíme se vytvářet situace vedoucí k vytváření radosti žáků z prováděné hudební činnosti
Kompetence k řešení problémů
 vedeme žáky k tomu, aby uměli známé a již dříve ověřené postupy aplikovat při řešení problémů obdobných (např. při vlastní
produkci)
 učíme je nalézat a objevovat různé varianty řešení (např. při vokálních či hudebně pohybových činnostech)
Kompetence komunikativní
 vedeme žáky k souvislému a kultivovanému projevu ústnímu, zejména pak pěveckému
 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a kultivovanou komunikaci s okolím
(např. v oblasti poslechových činností)
 nabízíme žákům různé typy textů, obrazových materiálů, audio i videozáznamů a vedeme je k orientování se v nich
Kompetence sociální a personální
 vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce – práce ve skupinách, ve dvojicích (např. při instrumentálních nebo hudebně
pohybových činnostech,…)
 nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy-vyjádřit se tak k daným úkolům a problémům a
tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v týmu
 vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých (např. při vokálních činnostech)
Kompetence občanské
 vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a násilí
 vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního i historického dědictví
 navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a pozitivního postoje k uměleckým dílům hudebním i ostatním
- 208 -
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání nástrojů a vybavení ve třídě, k dodržování vymezených pravidel a plnění
povinností a závazků
 vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních i společenských hodnot
 vedeme je k objektivnímu sebehodnocení (při všech hudeb.činnostech) a k posouzení s reál. možnostmi při prof. orientaci.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období žák
 HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
 HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
 HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře
 HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
 HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby
 HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
Očekávané výstupy – 2. období žák
 HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti
 HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not
 HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
 HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
 HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace
 HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny
 HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
Učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena,
rozšiřování hlasového rozsahu
hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
- 209 -
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.
intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně
apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis
rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební
doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová
forma (a – b)
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace,
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.
hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
- 210 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 1. ROČ. HV


Seznamuje se se základními
dechovými a pěveckými návyky a
dovednostmi
Dokáže vyjádřit jednoduchý rytmus
pohybem


Dokáže opakovat jednoduchou melodii
Zvládne intonaci v rozsahu pěti tónů

Umí napodobit tleskáním jednoduchý
rytmický celek
Vnímá umění jako bohatství své země
Využívá vlastních schopností při nácviku
vystoupení
Dokáže se správně chovat při návštěvě
kulturní akce




SOUSTŘEDĚNĚ POSLOUCHÁ
KRÁTKOU HUDEBNÍ UKÁZKU A
HODNOTÍ JI
 OVLÁDÁ JEDNODUCHÉ TANEČNÍ
KROKY
 Účinně spolupracuje
UČIVO – OBSAH




MEZIPŘEDMĚTO-VÉ
VZTAHY
Průřezová témata

Zvuk-tón, dechová
cvičení, zpěv
jednoduchých písní
v rozsahu c-a
Rytmizace textů lidové
slovesnosti
Hra na tělo
Klesavá a stoupavá
melodie,
ČJ – ŘÍKADLA
M – střídání
geometrických tvarů






Zpěv jednoduchých písní
v návaznosti na MŠ,
- MKV
- MV
- OSV

Poslechové vnímání
hudby

MAZURKA


- OSV
- 211 -
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
Zpěvníky: HV pro ZŠ
(Lišková)
Písnička-1. stupeň ZŠ
(Svobodová-Polívka)
Zpěvník Petra Skoumala –
Když tygr jede do Paříže
Zpěvníky Zdeňka Svěráka a
Jaroslava Uhlíře
Poslech skladby CD
k učebnici HV pro 1. ročník
PD – Vánoční koncert
Den matek
Národní den
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 2.ROČ -HV

Prohlubuje hlasové, intonační a
pěvecké návyky a dovedností



Dbá na hlasovou hygienu
Rozpozná jednotlivé části písně
Umí nalinkovat notovou osnovu a
napsat houslový klíč









UČIVO – OBSAH

Opakování písní
z 1.ročníku

Předehra, mezihra, dohra

Notová osnova, houslový
klíč
Dokáže samostatně zazpívat
jednoduchou píseň s doprovodem
Seznamuje se s jednoduchými
doprovody písní
Vnímá umění jako bohatství země
Rozšiřuje si svůj hlasový rozsah
Zná základní hudební pojmy

Koledy, písně se zimní
tématikou
Orffovy nástroje
Podle sluchu poznává hudební
nástroje

Rozpozná hudební žánry
Pohybem reaguje na změnu hudby
Dokáže se správně chovat při
návštěvě kulturní společenské akce





Písně v rozsahu c1-c2
Rytmus, dynamika,
melodie, metrum, takt,
barva
Klavír, housle, flétna,
kontrabas, klarinet
Taneční, pochodová a
slavnostní hudba, hymna
Návštěva koncertu,
divadelního představení
- 212 -
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Průřezová témata
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
ČJ – říkadla
DV – rozvíjení
smyslového vnímání

Prv – Vánoční zvyky
a tradice
PČ – Vlastnosti
různých materiálů
- MKV
ČJ, PRV, DV, VV

Dřívka, tamburína, bubínek,
činelky, triangl

Poslechové skladby pro
2.ročník CD

Písně dle vlastního výběru,
přizpůsobené ročním
obdobím a lidovým tradicím
VV – Ilustrační mal.
TV – Taneční kroky
ČJ – reprodukce text
OSV

Zpěvník HV pro 2.ročník
(Lišková, Hurník)
Písnička pro 1.stupeň
(Svobodová, Polívka)
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 3.-ROČ HV


Využívá správné pěvecké návyky a
dovednosti
Dle svých dispozic intonuje
jednoduchou píseň
UČIVO – OBSAH



Zpěv lidových i umělých
písní
Sólový zpěv
Zpěv hymny
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Průřezová témata
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
DV – vnímání
partnera
- sebehodnocení a
hodnocení
spolužáků





Vnímá dvojhlasý zpěv
Ve skupině zpívá dvojhlasně

Jednoduché kánony, držený
tón

Uplatňuje kreativitu - sám umí
vytvořit jednoduchý hudební
doprovod k písni
Pohybem vyjádří různé hudební
žánry
Rozvíjí poslechové dovedností a na
základě svých hudebních schopností
reprodukuje krátké motivy
Prohlubuje svou hudební paměť


Využívání nástrojů Orfovy
- OSV
školy,vlastní improvizace
Pohybové ztvárnění melodie


Barva tónů, hudební nástroje TV – Polkový a
valčíkový krok
Valčík, polka, pochod
Umí rozpoznat durovou a mollovou
tóninu, mollový a durový trojzvuk

Zpěv durových a mollových
písní




- 213 -
VV – Barevné
vyjádření pocitů a
nálad


Zpěvníky Lišková,Hurník
CD, poslechové skladby
Písnička (Svobodová,
Polívka)
Nástěnné obrazy
Notová osnova

Dokáže vytvořit jednoduchý rytmický
doprovod
Zvládá základní pravidla
společenského chování při kulturních
akcích




Seznamuje se s malou písňovou
formou a rozpozná jednotlivé části

Lidové písně

Umí dirigovat 2/4 a ¾ takt

Taktování základních
schémat

Rozliší vzestupnou a sestupnou řadu

Zpěv lidových písní

Zná hudební pojmy a žánry



Seznamuje se s populární hudbou
Jmenuje významné osobnosti
umělecky tvořící v regionu a dokáže si
o nich vyhledat bližší informace
Orchestr, hudební skladatel,
sólista, dirigent, sborový a
sólový zpěv
Písně k táboráku
Zpěv trampských a folkových
písní
Pěvecké soutěže

Vánoční písně a koledy
Nástroje Orf. Školy
Příprava vánoční besídky
PRV – vánoční zvyky
tradice


Návštěva společenské
kulturní akce
PD – Vánoční koncert
Adventní cvrlikání
- OSV



- 214 -
ČJ – věta
jednoduchá a
souvětí
- vlastní jména
- MV

Já písnička

Nástěnné obrazy (Mozart,
Smetana, Dvořák)
POSLECH SOUČASNÝCH
POPULÁRNÍCH
HUDEBNÍCH SKUPIN

VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 4.ROČ. HV

MEZIPŘEDMĚT
OVÉ VZTAHY
Průřezová
témata
ČJ – slovní
druhy
VV – ilustrace
písně
UČIVO – OBSAH
Rozšiřuje hlasový rozsah do
dvoučárkované oktávy a
vědomě používá hlavový tón
Dodržuje hlasovou hygienu


Intonuje v tónině C-dur a
orientuje se v notovém zápisu


Tóny c1-e2
Zpěv podle notového
zápisu a poznávání
jednoduchých písní
podle notového zápisu

Umí rytmicky i melodicky
dotvořit krátký hudební úryvek
Vytleská rytmus podle
notového zápisu

Ukončená a
neukončená melodie
Metrum, rytmus,
synkopa

Rozlišuje základní výrazové
prostředky

Tempo, dynamika,
harmonie a barva

Zná české hudební skladatele

A. Dvořák, B. Smetana,
L. Janáček
Variace
Lidový dvojhlas
Housle, dudy, klarinet,
kontrabas, buben,
činely, varhany


 Rozpoznává složitější hudební
formy
 Prohlubujedovednost
dvojhlas.
zpěvu v terciích
 Podle zvuku rozezná hudební
nástroje




Opakování písní
3.ročníku
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.



ČJ – literární
výchova
PČ . výroba jedn.
hudebního
nástroje
- 215 -

HV pro 4.ročník (Lišková,
Hurník)
Já písnička
E. Hostomská – Příběhy a
pohádky paní hudby
Nástěnné obrazy hudebních
nástrojů
 Orientuje se v notovém zápisu
v rozmezí tónů c1 – d2
 Zahraje na zobcovou flétnu
vzestupnou i sestupnou
stupnici C-dur a dvě písně
zpaměti v rozsahu c1 .d2



Dokáže zpívat ve sboru i
sólově
ROZEZNÁVÁ
JEDNOTLIVÉ HLASY VE
SBORU



Pohybem reaguje na
změny tempa a rytmu

Aktivně vnímá vážnou
hudbu a interpretuje své
pocity



Umí použít jednoduchý
doprovod

Rozpozná durovou a
mollovou tóninu
Zpívá písně v moll. i dur.

Umí dirigovat 2/4 a ¾ takt

Seznamuje se pasivně i
aktivně se současnou
populární tvorbou

Stupnice Cdur
Hra na melodický
hudeb. nástroj
ČJ –
Vyjmenovaná
slova

Umělá píseň
Poslech dětských,
smíšených, žen.a
mužských sborů
Soprán, alt, tenor, bas

Polka, valčík a menuet
TV – TANEČNÍ
KROKY

Komorní hudba – W. A.
Mozart
Hudební formy –
variace a rondo
Symfonický orchestr
Hra na nástroje(flétna,
keyboard)
Ostinato
Zpěv a poslech dur. a
moll. Skladeb








Zobcové flétny

Poslechové skladby pro
4. ročník
Lidové a umělé písně
ve 2/4 a ¾
Populární písně a
zpěváci
ZPĚV FOLKOVÝCH A
TRAMPSKÝCH PÍSNÍ
- 216 -
 CD A KAZETY PODLE
VLASTNÍHO VÝBĚRU DĚTÍ
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 5.ROČ



Vědomě používá správné pěvecké
návyky a dovednosti a dodržuje
hlasovou hygienu
Dle svých dispozic zpívá
dvojhlasně
UČIVO – OBSAH

Opakování lidových a
umělých písní

Lidový dvojhlas, kánon,
držený tón
Zápis not do notové
osnovy podle sluchu
Zpěv podle notového
zápisu g - e2
Poslech
Baroko – doba vzniku,
životy a dílo skladatelů

Podle notového zápisu intonuje
jednoduchou melodii

 Aktivně vnímá vážnou hudbu a
vyhledává souvislosti mezi hudbou
a jinými druhy umění



Chápe hudební žánr v souvislosti
s dobou vzniku.

Vivaldi, Bach, Händel

Pokouší se o vlastní instrumentaci
písní
Zahraje na zobcovou flétnu
vzestupnou i sestupnou melodii
Zahraje na flétnu alespoň 3 písně
zpaměti podle vlastního výběru


Vánoční písně a koledy
Hra na zobcovou flétnu
v rozsahu c1 – e2, orff.
nástroje, keyboardy
J. J. Ryba – Česká mše
vánoční

Vnímá užité výrazové prostředky



Zná základní harmonické funkce




Klasicismus
Haydn, Mozart,
Beethoven
Tónika, dominanta,
subdominanta
- 217 -
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Průřezová témata
DV – hry
k upevňování
soustředění a
pozornosti
- sebehodnocení



Zpěvník pro 5.ročník
CD
Já písnička 1. a 2.

VV – architektura,
sochařství a malba v
baroku

Magnetické notové
tabulky
Dějiny umění
ČJ-vánoční tradice
v české hudbě
VV - betlém



Poslech CD:
Vánoční česká mše
S úderem

Poslechové skladby S úderem kotlů, Malá
noční hudba, Osudová

Z poslechu pozná hudební formu
rondo a dokáže ji využít při vlastní
interpretaci

Mysliveček - rondo

Rozšiřuje svou hudební pamět


Dokáže dirigovat 4/4 takt


Romantismus - , Smetana, VL – Národní
obrození
Dvořák, Čajkovskij,
Schubert (dílo, život )
Zpěv lid. i umělých písní
2/4, ¾,4/4 takt


Zná hudební pojmy
Dokáže rozlišit hudební žánry


Dokáže realizovat taneční kroky různých stylových období



Komorní a symfonická
hudba
Opera, opereta,
VLSPOLEČENSKÉ
CHOVÁNÍ A
OBLEČENÍ
Menuet, polka, valčík,
soudobá taneční hudba
Hudba 20.století – Orff,
Ježek Janáček, Martinů
ČJ –
MORAVSKÁ
LIDOVÁ
POEZIE,
OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK
DV – dramatizace
textu
- 218 -
CD – poslechové skladby
pro 5. ročník
 HV pro 5.ročník
 CD:Moravské písně
PÍSNĚ V. A W.
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce
Vyučovací předmět: Pracovní činnosti
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností
a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a
profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s
lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální)
pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším
životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou.
Cíle vyučovacího předmětu
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:
 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání
vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a
k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 poznání,že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci
člověka, technice a životnímu prostředí
 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností
významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
 Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
 Jdeme příkladem -neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
- 219 -
Kompetence k řešení problémů
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů
 Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou -problém není hrozba, ale výzva“).
 Na modelových příkladech učíme žáky užívat ruzné algoritmy řešení problémů.
 Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému..
 Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 Jdeme příkladem -učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole.
Kompetence komunikativní
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
 Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
 Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
 Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
 Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu
apod.; umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel.
 Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky.
Kompetence sociální a personální
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) -volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se
doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.

Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických
pracovníků školy. Respektujeme společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.
Kompetence občanské
vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých,
jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci
v různých situacích
- 220 -







Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí.
Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost
žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým
spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
Kompetence pracovní
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání
 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme.
 Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní
podmínky.
 Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
 Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o
reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.
 Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).
 Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
 Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší
veřejností.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
- 221 -


ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
 ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
 ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Učivo
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
- 222 -
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
 ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně
 ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
 ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
Učivo
základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování,
technika v kuchyni – historie a význam
Pracovní činnosti v sobě zahrnují především tato průřezová témata: enviromentální výchovu, osobnostní a sociální výchovu, mediální
výchovu. Využívají metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (kooperativní učení, práce ve dvojicích). Rozvíjí vzájemné
učení na základě prezentace vlastních postupů a výrobků, zpracování informací a uplatnění znalostí i dovedností z ostatních předmětů.
Pro realizaci pracovních činností projektové dny a exkurze.
Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat informace, spolupracovat v týmu či
dvojici, dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej. Zároveň jsou zohledňovány ind. schopnosti žáka i aplikace již získaných
doved. či vědomostí.
HODINOVÝ PLÁN
4.
5.
Ročník
1.
2.
3.
Časová dotace
1
1
1
1
1
5
Disponibilní hodiny
0
0
0
0
0
0
Počet hodin celkem
1
1
1
1
1
5
- 223 -
Celkem
Vzdělávací předmět : Pracovní činnosti
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 1.ROČNÍK PČ
 Udržuje pracovní plochu
v čistotě a pořádku
 Umí vystříhat a vytrhat
jednotlivé geometrické tvary
 Umí správně užívat pracovní
nástroj
 Seznámí se se zásadami
hygieny a bezpečnosti práce
 Pracuje podle jednoduché
předlohy se slovním
návodem učitele
UČIVO - OBSAH
 Práce s papírem,
barevným papírem
 skládání, vytrhávání,
trhání, lepení, stříhání
 Péče o pokojové květiny
 Chování u stolu



 Pracuje s jednoduchými
pomůckami a nástroji
 Zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicí
 Seznámí se se základními
myšlenkami a pojmy ekologie




Modelování (lid. zvyky,
tradice, řemesla)
Práce s papírem,
barevným papírem
práce s přírodninami
Stolování, příprava tabule
Třídění odpadu (sběr
papíru,baterií)
Seznámení se školním
pozemkem
Jednoduchý výrobek ze
stavebnice
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Vv-kombinace barev, dotváření
papír. výrobků výtvarnými
technikami
Čj-slovní návod-pracovní
postup, pohádky
M-geometrické tvary
Prv-podzimní krajina, zvířátka
Dv-kontakt s učitelem
Vv-barvy podzimu, barvy
ovoce, zeleniny
Čj- tvary písmen
M- práce s měřítkem, odhad
Prv-rodina, podzim, les v zimě
Dv-spolupráce, kol. práce
Vv-barevné sladění
Čj-slovní návod, pracovní
postup
M-jednotky hmotnosti, součet
Prv-ovoce, zelenina, rodina
Dv-krátké scénky
- 224 -
Metody+formy práce, projekty,
pomůcky, učební materiál



nůžky
lepidla
barevný papír















modelovací hmota
těsto
sníh
vánoční dekorace
přírodniny
PD Tradice a zvyky
PD Příroda v zimě
EV
kuchyňské náčiní
nůž
výzdoba školy-národní den
stavebnice
PD-Praha
PD Národní den
EV
Vzdělávací předmět :Pracovní činnosti
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 2.ROČNÍK
PČ
UČIVO - OBSAH
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Metody+formy práce, projekty,
pomůcky, učební materiál
 Udržuje pořádek a čistotu
pracovního místa
 Dodržuje zásady
bezpečnosti práce a
hygieny
 Práce s papírem, barevným
papírem
 stříhání, vystřihování, lepení,
skládání, určování různých
druhů papíru
 Péče o pokojové rostliny
Čj-slovní návod, pracovní

postup

M-geometrické tvary

Vv-dotváření výrobků z papíru
výtvarnými technikami
Prv-koloběh života rostlin
Dv-umění naslouchat
 Pracuje podle
jednoduché předlohy
s doprovodným slovním
návodem
 Prohlubuje elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicí
 Modelování
 Práce s papírem
 Práce s přírodninami
 Práce s textilem (navlečení
nitě, uzlík, přední steh)
 Jednoduchý výrobek ze
stavebnice
Čj-prac. postup, vyhledávání
informací v encyklopedii
M-jednotky měření, použití
pravítka
Vv-barevné sladění výrobku
Prv-rodina
Dv-interpretace koled
 Pracuje s jednoduchými
pomůckami a nástroji
 Zdokonaluje se
v elementárních
dovednostech
 Získává přehled o
základech ekologie
 Stolování (návyky, prostír.)
 Tabule pro jednoduché
stolování
 Odpad a jeho likvidace
 Přesazování květin
 Jednoduché práce na
školním pozemku
Čj-lidová slovesnost
M-jednotky hmotnosti
Vv-vycházky a pozorování
Prv-ekologické chování
Dv-vyprávění o vlastním
prožitku
- 225 -















lepidlo
papír, barevný papír
nůžky
modelovací hmota
těsto,modurit,hlína
vánoční dekorace
jehla, nit
stavebnice
PD Tradice a zvyky
PD Les
PD Cvičení v přírodě
EV
kuchyňské náčiní, nůž
jednoduché nářadí
výzdoba školy
PD-Praha
PD Národní den
EV
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 3.ROČNÍK PČ
 Dodržuje hygienu a zásady
bezpečnosti při práci
 Organizuje a plánuje svoji
pracovní činnost a je
schopen řídit pracovní
proces s ohledem na
získané informace
UČIVO - OBSAH






 Provádí přiměřené praktické
činnosti s daným drobným
materiálem
 Zvládá jednoduché
pracovní postupy, provádí
jednoduchou montáž a
demontáž
 Zapojuje se do práce ve
skupině či dvojici



 Samostatně pracuje podle
slovního návodu a
jednoduchého náčrtu
 Umí pracovat
s jednoduchým nářadím
 Hodnotí odpad podle druhu
 Vnímá estetické kvality
prostředí







MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Metody+formy práce, projekty,
pomůcky, učební materiál
Práce s papírem a
kartonem
Přesné měření, stříhání,
lepení a překládání
Práce s přírodninami
Práce s textilem
Různé druhy stehů,
opravy a úpravy oděvů
(knoflík, navlečení gumy)
Ošetření pokojových
rostlin
Čj -slovní návod
M-přesné měření, úsečky,
přímky
Prv-rostlina v prostředí
Dv-rozvoj koncentrace a
pozornosti
Vv-krása rvarů, barev linií







různé druhy papíru a kartonu
pravítko, nůžky, lepidlo
nůž, tužka,
přírodniny (suché plody, listy)
jehla, nit, knoflíky
kousky textilu
OSA
Práce s papírem
Práce s přírodninami
Práce s textilem
(zapošití, zadní steh)
Úprava stolu (skládání
ubrousků, květiny na
stole, jmenovky)
Montážní a demontážní
práce
Čj-text blahopřání, dětská
literatura
M-přesné skládání
Prv-tradice
Dv- dramatizace pohádek
Vv-zážitky všedních,
svátečních dní









různé druhy papíru a kartonu
pravítko, nůžky, lepidlo
nůž, tužka,
přírodniny (suché plody, listy)
jehla, nit, knoflíky
kousky textilu
stavebnice
PD Tradice a zvyky
PD Den s knihou
Práce s textiliemi (Svátek
matek)
Práce s papírem
Práce s přírodninami –
velikonoční dekorace
Jednoduché práce na
školním pozemku
Třídění odpadu, sběr
Čj-schopnost pracovat podle
jednoduchého psaného
návodu
M-jednotky hmotnosti
Prv-příroda na jaře
Vv-promyšlený výběr
přírodnin
Dv-příprava na národní den







balící papír, nůžky
kousky textilu, jehla, nit
přírodniny
zahradní nářadí
PD-Praha
PD Cvičení v přírodě
PD Národní den
- 226 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 4.ROČNÍK PČ
 Dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti pracovního
prostředí
 Zvládá jednoduché
pracovní postupy
 Udržuje pořádek na
pracovišti
 Přizpůsobí se práci ve
dvojici
 Pracuje podle slovního
návodu, pracuje
samostatně podle předlohy
a náčrtu
 Ovládá jednoduché
pracovní postupy při
základních činnostech
v domácnosti
 Orientuje se v základním
vybavení kuchyně
 Umí využít a ošetřit květiny
 Zvládá jednoduché
pracovní operace a postupy
při montážních a
demontážních činnostech
 Používá návod pro práci v
týmu
 Provádí základní pěstitelské
práce
 Uvědomuje si přír. a soc.í
prostředí jako zdroj hodnot
UČIVO - OBSAH











MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Metody+formy práce, projekty,
pomůcky, učební materiál
Práce s papírem a
kartonem
Přesné stříhání, měření,
lepení, trhání – výroba
dopravních značek,
loutek
Práce s přírodninami
Čj- čte s porozuměním
jednoduchý prac. postup a
pracuje podle něj
M-geometrické prostorové
tvary
Vv-tvary listů
Př-stromy v lese
Dv-týmová spolupráce





papír, barevný papír
karton, lepidlo, nůžky
nůž, suché plody a listy
EV
OSA
Práce s papírem (vánoční
motivy, výzdoba školy)
Úprava pokrmů za
studena Sestavování
jídelníčku
Základní ovládání
domácích spotřebičů
Péče o pokojové květiny
Čj- vánoční blahopřání
M-převody jednotek
Dv-dramatizace textu
Vv-objevování detailů
Př-základní životní podmínky








papír, barevný papír
karton, lepidlo, nůžky
vánoční dekorace,vánoční besídka
školní kuchyňka
PD Lidové tradice a zvyky
PD Les
PD Den s knihou
MV
Navlékání korálků a
výroba doplňků z nich
Práce se stavebnicí
Základy poskytnutí první
pomoci
Jednoduchá vazba a
úprava květin
Čj-sestavení pracovního
postupu
M-slovní úlohy, průměr,
poloměr
Dv-smyslové hry
Př-herbář
Vl-dekorace k národnímu dni









výzdoba na národní den
korálky
stavebnice
zahradní nářadí
vybavení lékárničky
PD-Praha
PD Národní den
PD Národní den
MV
- 227 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 5.ROČNÍK PČ
UČIVO - OBSAH
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Metody+formy práce, projekty,
pomůcky, učební materiál
 Prokazuje základní
dovednosti a návyky při práci
s nástroji
 Získává tvořivý postoj
k vlastní činnosti a její
kvalitě, umí ohodnotit svou
práci
 Je schopen účinné
spolupráce ve skupině
(dvojici)
 Uplatňuje zásady
bezpečnosti práce v praxi
 Zvládá jednoduché úkony
první pomoci, je schopen
zajistit lékařskou pomoc a
popsat zdravotní problémy
(úraz)
 Osvojí si dovednost správné
volby a použití pracovních
nástrojů
 Seznámí se se základními
způsoby tepelné úpravy
pokrmů
 Úklid okolí školy
 Práce na pozemku
 Práce s kartonem
 Práce s provázkem –
drhání
Čj-samostatné vyhledání
prac. návodu a práce podle
něj
M-geometrické tvary,
přesnost měření
Vv-desky na výkresy
Dv-týmová spolupráce






zahradní nářadí
sisalový provaz, pravítko
lepidlo, nůžky
karton
OSA
EV
 Práce s textiliemi
 Perličkový steh,vyšívané
blahopřání
 Práce s přírodninami –
adventní věnec
 Jednoduchá úprava
potravin
Čj-lidové zvyky a tradice
v č.literatuře
M-pravidelné, nepravidelné
tvary
Př-zdravá výživa, vánoční
tabule našich předků
Vv-vánoční prostírání, úprava
cukroví
Dv-improvizace

vánoční dekorace,zdobení
vánočního stromečku
jehla, nit, vyšívací bavlnky, kanava,
nůžky
školní kuchyňka
cvičné obvazy
PD Lidové tradice a zvyky
PD Den s knihou
EV
OSA
 Provádí jednoduché
pěstitelské činnosti, vede
pokusy a pozorování
 Pracuje podle jednoduché
předlohy, kterou si sám
vytvoří
 Příprava klíčení, sadby,
osiva
 Léčivé rostliny (jejich
využívání i zneužívání –
koření, drogy, alergie)
 Výroba maňáska, loutky –
Čj-vyhledávání textu
v odborné literatuře
M-převody jednotek
hmotnosti, slovní úlohy
Př- předcházení úrazu,
elektrický obvod, bezpečnost
- 228 -











osivo, sadba
encyklopedie rostlin
kousky látek, drátky, vlna, bavlnky,
knoflíky, jehla, nit, nůžky, nůž
zahradní nářadí
 Dokáže si uspořádat
informace a využít je pro
práci ve skupině
 Získává aktivní vztah
k ochraně a tvorbě životního
prostředí
kombinace různých
materiálů
 Úprava okolí školy
 Ekologické třídění odpadu
 Šetření energiemi
 Montážní s demontážní
práce
při ovládání el. spotřebičů
v domácnosti
Vv-práce s uměleckým dílem,
volné zpracování zadaného
úkolu
Dv-dramatizace
Vl-české loutkové postavy
- 229 -







stavebnice
PD-Praha
PD Cvičení v přírodě
PD Národní den
EV
MV
OSA
Vzdělávací oblast:Člověk a zdraví
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA:
Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost,duševní a
sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních
pohybových potřeb i zájmů,pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti,pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení,pro podporu
zdraví a ochranu života.Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a
z komunikace při pohybu,dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Osvojují si nové pohybové dovednosti,
učí se jednat podle pravidel a v duchu fair-play.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností a
hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
pohybového učení-v povinné tělesné výchově,případně ve zdravotní tělesné výchově.Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají
korektivní a speciální vyrovnávací cvičení,která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky
nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností,které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu tělesná výchova, nalezneme především osobnostní a sociální výchovu. Výuka
probíhá v tělocvičně místního Sokola a na školním hřišti. Nedílnou součástí jsou projektové dny, během nichž je tělesná výchova též
uskutečňována. Při výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na spolupráci žáků (činnosti ve dvojicích, malých či
větších týmech) a vzájemném učení na základě prezentace vlastních pohybových hrách a dovedností. Zařazujeme sem i týdenní pobyt na
škole v přírodě a to v zimě, zaměřený na výcvik základů lyžování, hry v zimě.
Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných dovedností s ohledem na jeho individuální schopnosti a opírá se o celkový pohybový projev a
míru zapojení do jednotlivých činností.
Cíle vyučovacího předmětu
 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné,duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených
pohybem,příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na
úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
 získávání základní orientace v názorech na to,co je zdravé a co může zdraví prospět,i na to,co zdraví ohrožuje a poškozuje
- 230 -




využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu,k u řevňování způsobů rozhodování a jednání
v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji,s
volním úsilím atd.
chápání zdatnost,dobrého fyzického vzhledu a duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy,partnerů,
společenských činností atd.
aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
 žáci jsou vedeni k osvojení základního tělocvičného názvosloví
 učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení
 změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími
 orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
 učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky
Kompetence k řešení problémů
 žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka
 řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním,nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sport.náčiním a nářadím
 učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá
Kompetence komunikativní
 žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají
 zorganizují jednoduché pohybové soutěže,činnosti a jejich varianty
 učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosů druhých,vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci
Kompetence sociální a personální
 žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair-play,dodržují pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví
 zvládají pohybové činnosti ve skupině
 učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít úspěch
- 231 -
Kompetence občanská
 žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu
 projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti
 spojují svou pohybovou činnost se zdravím
 zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení
 jsou vedeni ke kritickému myšlení,hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní
 učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
 žáci se učí užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní
 učitel vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném život
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období žák
 TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
 TV-3-1-02 zvládá v souladu s indiv. předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
 TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
 TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
Očekávané výstupy – 2. období žák
 TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
 TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
 TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
 TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
 TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
 TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
 TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
 TV-5-1-10 orientuje se v infor. zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
- 232 -
Učivo
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a
jejich praktické využití
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření
melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových činnostech
- 233 -
Učební plán předmětu
1.
2.
3.
4.
5.
ročník
celkem hodin
Časová dotace
2
2
2
2
2
10
Disponibilní hodiny
0
0
0
0
0
0
Týdenní dotace celkem
2
2
2
2
2
10
- 234 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 1.R. -TV
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Průřezová témata
UČIVO – OBSAH

Dokáže dodržet základní
pravidla bezpečného chování při
TV

Základní pravidla
chování a jednání
v prostředí sportoviště
PRV,VV,ČJ
Téma: Člověk a zdraví
Škola a její okolí

Reaguje na základní pokyny a
povely

Základní tělových.
pojmy, smluvené
signály, povely,
organizace prostoru a
činností

Zvládá v souladu
s individuálními předpoklady
napodobit jednoduché činnosti


Dokáže rychle, obratně a
vytrvale překonávat přírodní
překážky


Zvládá správnou techniku hodu
vrchním obloukem jednoruč
Dokáže se orientovat v terénu


Rytmické a kondiční
formy cvičení ( lavičky,
žebřiny, lana), cvičení
s hudbou
A - Běh v terénu,
překonávání přírodních
překážek. T- opičí
dráhy.
Hod do dálky i na cíl
(jednoruč vrchníoblouk)
Cvičení v přírodě
PRV –orientace
v prostoru
OSV - sebepoznání a
sebepojetí
seberegulace a
sebeorganizace
HV, DV, VV
Téma: Lidová píseň s
pohybem
Pracuje s jednoduchými pravidly
hry

PH – Soutěživé hry


M, PRV,
Téma : Odhad
vzdálenosti
Počítání do deseti
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY
 VýukaAD.
probíhá
v tělocvičně i na
školním hřišti
 PD – cvičení
v přírodě


Lavičky, žebřiny,
lana,
Audiopřehrávač

Vycházka do
přírody

Míč vhodné
velikosti
PRV, M
Téma: Odhad vzdál.
Orientace v přírodě
podle přírodních jevů
Plné míče, lavičky,
žebřiny, obruče, ringo
kroužky
- 235 -
Pozn.
Hodiny
prokládáme
průprav.,
kond. a
relax. cviky.

Zvládá kotoul vpřed s dopomocí

Dokáže chytit míč a zasáhnout cíl

Zvládá napodobit jednoduché
pohybové činnosti

Ovládá správný odraz při skoku
z místa

A - Skok z místa

Postupně zvládá správný styl při
šplhání

Šplh na tyči

Dokáže hodit kriketovým míčkem


Pracuje s pravidly hry.



Dokáže se orientovat v terénu,
Zvládne chůzi na delší vzdálenosti



G – Kotoul vpřed
s dopomocí (na
žíněnkách i na koberci)
A –Hod na cíl
Cvičení na nářadí
(lavičky, žebřiny,
kladinky, žebříky)
Pč – práce s přírodním
materiálem



Žíněnky,
gymnastický
koberec
vycházky
Lavičky, žebřiny,
kladinky, žebříky


Žíněnky, tyčka
PD - sportovní
den
Hod kriketovým míčkem
Nácvik hodu do dálky.

Kriketové míčky

Míč vhodný na
vybíjenou

SH – Nácvik vybíjené
(seznámení
s jednoduchými pravidly)
Závodivé hry v přírodě

Cvičení v přírodě

PD : cvičení
v přírodě
M – jednotka délky (1m )
VV, ČJ,M, PRV
Téma: Stromy,
počasí,zvířata
- 236 -

Zvládá průpravné cviky pro kotoul.



Dokáže krátce udržet rovnováhu
Zvládá zákl. činností s míčem
odpovídající velikosti a váhy
Postupně zvládá základní pravidla
hry





Zvládnutí odrazu a skoku do dálky
z místa
Zvládnutí rychlého a vytrvalého
běhu



Dokáže udržet správný rytmus
chůze


Dokáže několikrát přeskočit
švihadlo



Koordinuje pohyb s hudbou


Zvládá přihrávky míčem (jednoruč,
obouruč)


G - Nácvik správného
sbalení při kotoulu
„kotoulová školička.“
Přechod malé kladinky
PRV, M
SH - Nácvik přihrávky
Téma: Jednoduché
jednoruč vrchním
slovní úlohy
obloukem, chytání
obouruč.
PH- zábavné míčové hry
A - Skok daleký z místa.
Rychlý běh do 20m,
rychlý běh se startem
z různých poloh –
startovní povely
Správná chůze, pochod
do rytmu

Podbíhání lana, přeskoky M – počítání do deseti
Přeskoky švihadla
snožmo s meziskokem i
bez
HV – taneční hudba
Cvičení s hudbou
(aerobic). Nápodoba
pohybem, estetický
pohyb těla
SH - Přihrávky jednoruč i
obouruč vrchním oblouk.
PH – míčové hry

- 237 -






Gymnastický
koberec,
žíněnky,
Kladinka
Míče
Bubínek,
pochod.
skladby,magneto
f.
Švihadlo, lano
Audiopřehrávač
taneční nahrávky
PD: Národní den
Míče různé
velikosti a váhy
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 2.R.- TV



UČIVO – OBSAH
Dokáže dodržovat základní
pravidla bezpečného chování při
TV
Podle pokynů dovede zaujmout
základní cvičební polohy

Bezpečně se pohybuje v terénu a
dokáže odhadnout vzdálenosti



Zvládná správný rozběh a odraz
při skoku do dálky


Zvládá techniku nízkého startu



Pohybem dokáže vyjádřit hudbu



Zvládá napodobit jednoduché
činnosti


Základní pravidla chování
a jednání v prostředí
sportoviště
Základní tělových. pojmy,
smluvené signály, povely,
organizace prostoru a
činn.
Cvičení v přírodě.
A – Běh v terénu,
překonávání přírodních
překážek.
Nácvik skoku do dálky.
Rychlý běh 50m (nízký
start).
G – Rytmická chůze,
vyjádření hudebních
pojmů (tiše, hlasitě,
pomalu, …….)
Krok přísunný, poskočný,
cval stranou
Cvičení na nářadí (
lavičky, žebřiny, ….)
Šplh
- 238 -
MEZIPŘEDMĚTO
VÉ VZTAHY
Průřezová témata
Dv – řešení situací
METODY + FORMY
PRÁCE,
PROJEKTY,
POMŮCKY A
 Školní
řád
UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
VV, ČJ, PRV
Téma: Odhad
vzdálenosti
Orientace v přírodě
Tvoření jednoduché
věty
M – Jednotky času


PD - cvičení
v přírodě
Atlas rostlin, hub

Vycházky do přírody
HV


Audiomagnetofon
PD – Národní den
ČJ, M
 Lavičky, žebřiny,
kladinky
Pozn.

Zdokonaluje práci s míčem




Zvládá techniku kotoulu vpřed
Zvládá průpravné cviky pro kotoul
vzad





Dokáže se pohybovat na malé
trampolínce

Rozvojí svou obratnost a
vytrvalost


Umí skákat přes švihadlo snožmo i
jednonož


Pracuje s pravidly hry a jejich
variacemi


 Dokáže překonat švédskou bednu
Zvládá jednoduchá cvičení na žebříku


Plavecký výcvik – Osvojení
plaveckých dovedností
Bruslařský výcvik


SH – Přihrávky jednoruč i
obouruč(vrchní oblouk)
- Obouruč trčením
PH – Hry zaměřené na
koulení a chytání.
G – Cvičení na koberci.
Průpravné cviky ke kotoulu
vzad a jeho nácvik
s dopomocí.
CN – Malá trampolínka
(výskoky s držením,
seskoky)
Zimní hry v přírodě na
sněhu (sáňkování,
bobování , lyžování…..)
M – počítání do
padesáti
ČJ – druhy vět
 Míče

Žíněnky,
gymnastický koberec
M – počítání do
padesáti

Trampolínky, duchny
VV - zima


Bob, sáňky, lyže
PD Škola v přírodě
Cvičení se švihadly –
přeskoky snožmo,
jednonož.
SH – přihrávky ringo
kroužky, létajícím talířem
Jednoduché hry se
základními pravidly.
CN – švédská bedna,
žebříky
M

Švihadla
ČJ, PRV
Téma: Sporty

Ringo kroužky,
létající talíře

Švédská bedna,
žebříky
Potápění a orientace ve
vodě, skoky do vody po
nohou, splývání, dýchání
do vody a zákl. osvojení
jednoho plaveckého
způsobu.
- 239 -
VV, ČJ, PRV

PD – sportovní den
UČIVO – OBSAH
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ TETÍN 3.ROČ.

Dokáže dodržet základní pravidla
bezpečného chování při TV


Podle pokynů dokáže zaujmout
základní cvičební polohy




Zvládne rozběh a odraz při skoku
do dálky
Zlepšuje výkony v běhu

Zlepšuje svou výkonnost

Umí driblovat na místě i v pohybu


Zvládne napodobit složitější
činnost

Kondiční formy cvičení
(lavičky, žebřiny, lano, ….)

Bezpečně se pohybuje v terénu a
dokáže odhadnout vzdálenost

Běh v terénu, překonávání
přírodních překážek, hod
na cíl v terénu, pozorování
přírody

Zvládne kotoul vpřed i vzad
opakovaně

G – koberec – kotoul vpřed
i vzad opakovaně


Základní pravidla chování
a jednání v prostředí
sportoviště
Základní tělových. pojmy,
smluvené signály, povely,
organizace prostoru a
činností
A – Skok do dálky
s rozběhem (měření
výkonu).
Rychlý běh – 60m (nízký
start)
Hod kriketovým míčkem na
cíl, do dálky
SH – Nácvik driblingu na
místě i v pohybu L i P
rukou. (závodivé hry,
slalomové dráhy)
- 240 -
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
MEZIPŘEDMĚTO
VÉ VZTAHY
Dv – řešení situací

Školní řád
M – převody
jednotek


Vycházky do přírody
Pásmo, stopky, kriketový
míček
M – malá
násobilka

Míče odpovídající
velikosti

Lavičky, žebřiny, kladinky


PD : Cvičení v přírodě
Atlas rostlin, hub

Žíněnky, gymnastický
koberec
VV, ČJ, PRV
Téma: Odhad
vzdálenosti
Orientace
v přírodě
Pozn.

Dokáže se správně odrazit i
dopadnout při přeskocích


Uplatňuje herní dovednost ve hře
podle jednoduchých pravidel


Zvládnutí správného odrazu a
dopadu


Zvyšuje svou výkonnost ve šplhu
na tyči
Zvládne různé typy přihrávek
v klidu i v pohybu

Šplh s přírazem

ČJ, PRV
SH - Škola míče –
Téma: Sporty
přihrávka jednoruč vrch.
obloukem, obouruč trčením
(v klidu i v pohybu)
Přihrávky nohou.
Průpravná cvičení pro stoj
na rukou.
VV, ČJ, PRV
G – Cvičení s obručí.






Dokáže zpevnit těla pro stoj na
rukou
Rozvíjí svou obrtnost



Průpravná cvičení pro
přeskoky (výskoky i
seskoky ze švédské
bedny)
SH – Jednoduché hry
s využitím driblingu
(jednoduchá pravidla)
Trampolínka – odraz,
výskok, doskok (různé typy
skoků – nohy skrčit,
roznožit,přednožit)

Míče

Trampolínky, duchny

Švédská bedna, žebříky

Obruče
Dokáže pracovat s jednoduchými
pravidly netradičních her (ringo,
softbal)
Seznámení s polkovým krokem

PH – Netradiční hry –
ringo, softbal
VV


HV – lidové písně

Zvládá opakované přeskoky přes
švihadlo

Cvičení s hudbou –
polkový krok
G – Cvičení se švihadly –
opakované přeskoky
jednonož, střídmonož,
- 241 snožmo
Ringo kroužky, pálka,
létající talíře, švédská
bedna, žiněnky
Audiopřehrávač

Švihadla

Zlepšuje svou obratnost a sílu

SH – Plné míče – cvičení,
hry

Plné míče (1 kg)

Umí hodit na cíl a zasáhnout jej


Míče vhodné velikosti

Zlepšuje svou rychlost a obratnost


Zlepšuje svou obratnost a
rovnováhu

Střelba na branku, koš –
míče různých velikostí
A – Rychlý překážkový běh
na 10 – 20 m.
Kondiční cvičení na
žebřinách, lavičkách,
kladinky, žebříku,…

Lavičky, žebřiny,
kladinky, žebříky

Zlepšuje svou výkonnost v běhu,
hodu i skoku

A - Skok daleký s
rozběhem
Hod kriketovým míčkem
(průpravné cviky k hodu)
Rychlý běh 60 m (nízký
start)
SH – fotbal,
vybíjená,florbal
Cvičení v přírodě. Běh
v terénu, překonávání
přírodních překážek

Kriketové míčky, bloky
pro nízký start




Dokáže dodržet základní pravidla
hry
Dokáže se orientovat v přírodě a
bezpečně se pohybuje v terénu


- 242 -

PR – Člověk a
zdraví
Orientace
v přírodě
Rostliny a zvířata
v lese

PD – cvičení v přírodě
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 4.R. - TV












Dodržuje základní pravidla bezpečného
chování při TV, zná vhodné oblečení a obutí
pro TV
Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky
ve vztahu k druhým, podílí se na vytváření
dobrých mezilidských vztahů v kolektivu, je
schopen seberegulace
Zná základní pravidla první pomoci
Jedná v duchu fair-play, dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům
Uvědomuje si sebe sama, respektuje názory
ostatních na své jednání
Uvědomuje si vztahy vlastního těla a prostoru
(fáze pohybu, tanec, sport, pantomima,
gesta…)
Správně drží tělo, individuálně dle svých
možností zvedá tělesnou zátěž
Před zátěží se řádně protáhne a rozcvičí, po
zátěži se umí zklidnit a vydýchat
Žák si zorganizuje cvičební prostor tak, aby
ho měl dostatek a aby pro něho byl bezpečný
Zná základní názvosloví pro činnosti, které
ovládá, podle pokynů zaujme cvičební
polohy, cvičí podle jednoduchého nákresu
Má přehled o důležitých sportovních akcích a
pohybových aktivitách v místě bydliště i okolí
školy
Změří si základní pohybové výkony – běh,
UČIVO – OBSAH








MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Průřezová témata
Význam pohybu pro zdraví, Přírodověda – zdravý
člověk, první pomoc
délka a intenzita cvičení.
Základní pravidla chování a OSV
jednání v prostředí
sportoviště.
První pomoc
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
Organizace prostoru a
činností
Příprava na zátěž –
rozcvička a protažení.
Vydýchání a uvolnění po
zátěži
Základní tělocvičné
názvosloví osvojovaných
činností
OSV
Sportovní akce ve škole a
v místě bydliště
Měření základních
pohybových výkonů
Vlastivěda – okolí školy, Projekt „Cvičení v přírodě“
bydliště, informační
Projekt „Škola v přírodě“
zdroje. Matematika –
Projekt „Sportovní den“
převody jednotek
- 243 -




skok do dálky, hod na cíl a porovná je
 Nenáročné pohybové
s předchozími výsledky
aktivity
Zvládá situace soutěže a konkurence
 Atletické dovednosti –
- nízký start + rychlý běh na
Umí si nastavit bloky pro nízký start, ovládá
60m
jednotlivé části nízkého startu
- skok do dálky s rozběhem
Pojmenuje základní rozdíly mezi rychlým
- běh individuálním tempem
během a vytrvalostním během
po dobu 3–4 min.
Správně technicky zvládá rychlý i vytrvalostní
běh a skok do dálky
Přírodověda – pobyt a
pohybové aktivity
v přírodě
OSV


Překoná překážky, dodržuje pravidla fair-play 
Sestaví jednoduchou dráhu s využitím
tělocvičného nářadí a náčiní


OSV
Je schopen účinné spolupráce ve skupině

Zorganizuje nenáročné pohybové aktivity pro 
ostatní žáky – honičky, drobné pohybové
hry…
Vhodně využívá hračky a jiné netradiční
náčiní při cvičení
Správně technicky ovládá kotoul vpřed i vzad  Základy gymnastiky –
do stoje snožmo i roznožmo, dokáže kotouly
- kotoul vpřed i vzad do stoje
opakovat a vytvořit z nich krátkou sestavu
snožmo i roznožm,
opakované kotouly, kot. na
Ovládá přeskoky přes švihadlo obounož,
zvýšené podložce.
jednonož i se střídáním noh vpřed i vzad,
- švihadlo – přeskoky vpřed i
vytváří krátké sestavy
vzad, typy přeskoků, krátké
Ovládá techniku šplhu s přírazem
šest.
Zvládá průpravné cviky pro přeskok,
šplh s přírazem
dostatečně se odrazí na můstku
- nácvik odrazu na můstku a
na trampolíně





Kondiční cvičení překážkové dráhy
s využitím nářadí – švédská
bedna, lavičky, žebřiny,…
Drobné pohybové hry
Využití netradičního náčiní
při cvičení
- 244 -
Přírodověda – pobyt a
pohybové aktivity v
přírodě
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Škola v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
„Test zdatnosti“ – běh na
60m, běh na 1 000m, hod
kriketovým míčkem –
porovnání výsledků
s minulým měřením
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
Projekt „Sportovní den“










Ovládá techniku přeskoku roznožkou přes
kozu našíř i nadýl
Využívá dostupného náčiní a nářadí při
kondičním cvičení
Ovládá cvičení pro nácvik stoje na rukou

Gymnastika –
- roznožka přes kozu
našíř i nadél se
záchranou
- kondiční cvičení
s lavičkami, obručemi,
tyčemi
- stoj na rukou –
průpravná cvičení
Uplatňuje bezpečné způsoby chování
v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
Splňuje požadavky pro získání průkazu
cyklisty.
Prakticky využívá pravidla pro bezpečnou
jízdu na kole, umí zkontrolovat jednotlivé
součásti jízdního kola, zná a využívá pravidla
silničního provozu, zná základní pravidla
první pomoci
Hází míčem jednoruč i obouruč, chytí míč do
koše i do prstů, ovládá různé typy přihrávek
(vrchním obloukem, trčením obouruč,
obouruč nad hlavou), přihraje spoluhráči do
pohybu na krátkou vzdálenost, dribluje
s míčem při chůzi i v mírném poklusu
Správně technicky ovládá pálku pro softbal,
trefí nadhozený míč
Zná základní pravidla pro přehazovanou a
vybíjenou, fotbal, florbal, basketbal, softbal
aj.a dodržuje je při hře, upozorní na
porušování pravidel
Přu hře se aktivně zapojuje do jejího průběhu,
spolupracuje se spoluhráči

Dopravní výchova – jízda
na kole

Manipulace s míčem a
pálkou
Herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře
Průpravné hry, míčové hry
podle zjednodušených i
skutečných pravidel


- 245 -
Projekt „Sportovní den“
Vlastivěda – dopravní
výchova, první pomoc
OSV
Projekt „Bezpečnost na
silnici a první pomoc“ –
nácvik
Návštěvy DPH
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Sportovní den“


Zvládá základy kroku polky a valčíku
Pohybem těla reaguje na tempo hudby,
plynule zareaguje na změnu tempa hudby


Dodržuje pravidla pro bezpečný pobyt
v přírodě, chová se ohleduplně ke
spolužákům i jiným účastníkům pohybu

Cvičení na hudbu – polkový
a valčíkový krok, zrychlení
a zpomalení tempa,
vyjádření rytmu pohybem
Sáňkování, bobování,
lyžování
- 246 -
Hudební výchova
MV
Projekt „Národní den“
Přírodověda – pobyt a
pohybové aktivity v
přírodě
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Škola v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 5.R.












Dodržuje základní pravidla bezpečného chování při
TV, zná vhodné oblečení a obutí pro TV
Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve
vztahu k druhým, podílí se na vytváření dobrých
mezilidských vztahů v kolektivu, je schopen
seberegulace
Zná základní pravidla první pomoci
Jedná v duchu fair-play, dodržuje pravidla her a
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům
Uvědomuje si sebe sama, respektuje názory
ostatních na své jednání
Uvědomuje si vztahy vlastního těla a prostoru (fáze
pohybu, tanec, sport, pantomima, gesta…)
Žák si zorganizuje cvičební prostor tak, aby ho měl
dostatek a aby pro něho byl bezpečný
Naplánuje a zrealizuje rozcvičku pro celou skupinu
s ohledem na další zátěž, po zátěži se umí zklidnit a
vydýchat
Zná základní názvosloví pro činnosti, které ovládá,
podle pokynů zaujme cvičební polohy, cvičí podle
jednoduchého nákresu
Zhodnotí význam sportu pro vzájemné porozumění
a přátelství mezi lidmi různých národů a národností
Má přehled o důležitých sportovních akcích a
pohybových aktivitách v místě bydliště i okolí školy
Změří si základní pohybové výkony – běh, skok do
dálky, hod na cíl a porovná je s výsledky
z posledního měření
UČIVO – OBSAH









MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
Význam pohybu pro zdraví,
délka a intenzita cvičení.
Základní pravidla chování
a jednání v prostředí
sportoviště.
První pomoc
Přírodověda –
zdravý člověk,
první pomoc
OSV
Organizace prostoru a
činností
Příprava na zátěž –
rozcvička a protažení.
Vydýchání a uvolnění po
zátěži
Základní tělocvičné
názvosloví osvojovaných
činností
OSV
Sportovní akce ve škole a
v místě bydliště
Měření zákl. pohybových
výkonů
Nenáročné pohybové
aktivity
Vlastivěda – okolí
školy, bydliště,
informační zdroje.
Matematika –
převody jednotek
EGB
- 247 -
METODY + FORMY
PRÁCE, PROJEKTY,
POMŮCKY A UČEBNÍ
MATERIÁLY AD.
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Škola v přírodě“
Projekt „Sportovní den“

Vytváří varianty osvojených pohybových her

Nastaví bloky pro nízký start, ovládá jednotlivé části
nízkého startu
Správně technicky zvládá rychlý i vytrvalostní běh,
hod kriketovým míčkem a skok do dálky
Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
Překoná překážky, dodržuje pravidla fair-play
Sestaví jednoduchou dráhu s využitím tělocvičného
nářadí a náčiní
Je schopen účinné spolupráce ve skupině
Zorganizuje nenáročné pohybové aktivity pro ostatní
žáky – honičky, drobné pohybové hry…
Vhodně využije svou sílu při přetahování a
přetlačování s ostatními členy skupiny
Ovládá přeskoky přes švihadlo obounož, jednonož i
se střídáním noh vpřed i vzad, vytváří krátké
sestavy..
Ovládá techniku šplhu s přírazem
Zvládá odraz a doskok na trampolínu













-



Přírodověda –
Atletické dovednosti –
nízký start + rychlý běh na pobyt a pohybové
aktivity v přírodě
60m
skok do dálky s rozběhem
hod kriketovým míčkem
běh individuálním tempem
po dobu 3–4 min.
Korektivní cvičení
Kondiční cvičení překážkové dráhy
s využitím nářadí –
švédská bedna, lavičky,
žebřiny,…
Drobné pohybové hry
Úpoly – přetlaky a přetahy
Základy gymnastiky –
- švihadlo – přeskoky vpřed
i vzad, typy přeskoků,
krátké sestavy
- šplh s přírazem a na laně
- cvičení na trampolíně
- 248 -
Přírodověda –
pobyt a pohybové
aktivity v přírodě
OSV
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Škola v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
„Test zdatnosti“ – běh na
60m, běh na 1 000m, hod
kriketovým míčkem –
porovnání výsledků
s minulým měřením
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
Projekt „Sportovní den“














Správně technicky zvládá kotoul vpřed i vzad,
vytváří krátké sestavy
Ovládá techniku přeskoku skrčkou přes kozu
Ovládá stoj na rukou s dopomocí, stoj na rukou
zakončí kotoulem vpřed
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
Udrží rovnováhu, přejde přes celou kladinu, zvládá
jednoduché sestavy na kladině
Udělá výmyk s dopomocí učitele
Zvládá jednoduchá cvičení na kruzích – houpání a
kotoul
Hází míčem jednoruč i obouruč, chytí míč do koše i
do prstů, ovládá různé typy přihrávek (vrchním
obloukem, trčením obouruč, obouruč nad hlavou),
přihraje spoluhráči do pohybu na krátkou
vzdálenost, dribluje s míčem na místě i v pohybu,
ovládá techniku hodu na koš
Správně technicky ovládá pálku pro softbal, trefí
nadhozený míč
Zná základní pravidla pro přehazovanou a
vybíjenou, fotbal, basketbal, softbal aj. a dodržuje je
při hře, upozorní na porušování pravidel
Přu hře se aktivně zapojuje do jejího průběhu,
spolupracuje se spoluhráči
Zvládá základy kroku polky a valčíku
Pohybem těla reaguje na tempo hudby, plynule
zareaguje na změnu tempa hudby
Dle svých individuálních možností napodobuje
složitější cviky

Gymnastika –
- kotouly
- stoj na rukou, stoj na
rukou do kotoulu
- přeskok přes kozu –
skrčka
- chůze po kladině
- cvičení na kruzích
- nácvik výmyku
Projekt „Sportovní den“

Manipulace s míčem a
pálkou
Herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře
Průpravné hry, míčové hry
podle zjednodušených i
skutečných pravidel
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Sportovní den“




Cvičení na hudbu –
polkový a valčíkový krok,
zrychlení a zpomalení
tempa, vyjádření rytmu
pohybem
Aerobic
- 249 -
Hudební výchova Projekt „Národní den“
MV


Umí se chovat v dopravních prostředcích
Zná pravidla pro ochranu přírody, dodržuje pravidla
pro bezpečný pobyt v přírodě, chová se ohleduplně
ke spolužákům i jiným účastníkům pohybu



Sáňkování, bobování,
Turistika, cvičení v přírodě
Základy lyžování na ŠvP
Přírodověda –
pobyt a pohybové
aktivity v přírodě
Projekt „Cvičení v přírodě“
Projekt „Škola v přírodě“
Projekt „Sportovní den“
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA (prvky ZdrTV jsou využívány v povinné TV; ZdrTV jako ucelený systém je nabízena žákům III. (II.) zdravotní
skupiny v samostatných vyučovacích hodinách – viz charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a poznámky k rámcovému učebnímu plánu)
1. stupeň
Očekávané výstupy – 1. období žák
 ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy
 ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením
Očekávané výstupy – 2. období žák
 ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu
opakování
 ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
 ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Učivo
ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ
zdravotní oslabení – konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdrTV, zásady správného držení
těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)
SPECIÁLNÍ CVIČENÍ
základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení
Vzhledem k ucelenému systému speciálních cvičení, který je shodný pro 1. i 2. stupeň, je formulováno učivo tohoto tématu jen na 2. stupni s předpokladem využití
v celém základním vzdělávání.
VŠEOBECNĚ ROZVÍJEJÍCÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI
pohybové činnosti v návaznosti na obsah TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení
- 250 -
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU:
INFORMATIKA
CHARAKTERISTIKA:
Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně v 2. - 5. ročníku v hodinové dotaci 1 h týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených
na dvě skupiny v počítačové učebně.
Důraz je kladen na získání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní
techniky a internetu. Žáci se postupně seznamují a osvojují si správné zásady při práci s počítačem – dodržují základní hygienická
pravidla. Postupně rozeznávají základní hardwarové prvky počítačové sestavy, osvojují si základy práce s klávesnicí a myší pomocí
jednoduchých textových editorů a výukových her. Učí se ovládat základní funkce grafického a textového editoru a internetového
prohlížeče. Pracují s internetem jako informačním a komunikačním médiem.
Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména mediální výchovu a osobnostní a sociální
výchovu. Při výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním řešení problému, který může být součástí
většího celku, zpracovávání informací a následné prezentaci vlastního řešení.
Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci.
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly žáky vedeme k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů,
literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, je učíme pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při
praktické práci s technikou
Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učíme je chápat, že v životě se při práci s informačními a
komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
Kompetence komunikativní
- Učíme žáky komunikaci na dálku, využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
při komunikaci je učíme dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)
- 251 -
Kompetence sociální a personální
- při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učíme pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci,
hlídat časový harmonogram apod.
- zveme žáky k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni
k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
- seznamujeme je s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost,
hesla ...) tím, že je musí dodržovat (ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
Kompetence pracovní
- učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
Učební plán
1.
2.
3.
4.
5.
ročník
celkem hodin
Časová dotace
0
0
0
0
1
1
Disponibilní hodiny
0
1
1
1
0
3
Týdenní dotace celkem
0
1
1
1
1
4
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru – kódy - 1. stupeň
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy – 1. a 2. období žák
 ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
 ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
- 252 -
Učivo
základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, informační instituce
struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
operační systémy a jejich základní funkce
seznámení s formáty souborů (doc, gif)
multimediální využití počítače
jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy – 1. a 2. období žák
 ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Učivo
společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
metody a nástroje vyhledávání informací
formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy – 1. a 2. období žák
 ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Učivo
základní funkce textového a grafického editoru
- 253 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 2. ROČNÍK - INFORMATIKA










Dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při
práci s počítačem, vytváří si správné návyky
Zvládá nejzákladnější obsluhu počítače =
umí počítač zapnout a vypnout
Rozpozná stav počítače – vypnutý, zapnutý,
úsporný režim
Umí se přihlásit do počítačové sítě
Učí se ovládat klávesnici a myš
Učí se pracovat s programem „Malování“
V programu „Deseti prsty“ se naučí psát
deseti prsty do úrovně 2
Získává základní přehled o využití
jednotlivých programů
Spustí výukové programy a využívá jejich
možností
Pracuje s interaktivní tabulí
UČIVO – OBSAH
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.

Co je to počítač a
z čeho se skládá
OSV


Výtvarná výchova
Hudební výchova


Klávesnice a myš
Operační systém
Windows
Program „Malování“
Program „Deseti prsty“
Porovnání výhod a nevýhod
programu Malování oproti ruční
tvorbě - Určité téma žáci zpracují
v hodinách VV, následně v programu
Malování a výsledky své práce
objektivně zhodnotí a porovnají.


Nabídka Start
Pracovní plocha
Matematika, Český
jazyk, Anglický jazyk,
Vlastivěda,
Přírodověda
V rámci možností a dostupnosti
výukových programů různých
výrobců žáci objektivně zhodnotí
jejich složky estetickou a praktickou.
Dle svých kritérií si vyberou vhodný
výukový program některého
z výrobců a objektivně popíší důvody
své volby.
- 254 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 3. ROČNÍK - INFORMATIKA












UČIVO – OBSAH
Dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při
práci s počítačem, vytváří si správné návyky
Zvládá nejzákladnější obsluhu počítače =
umí počítač zapnout a vypnout
Rozpozná stav počítače – vypnutý, zapnutý,
úsporný režim
Chápe základní počítačové pojmy, rozpozná
a pojmenuje jednotlivé části počítačové
sestavy
Umí se přihlásit do počítačové sítě
Ovládá klávesnici a myš, zná význam všech
kláves a umí je využívat - napíše malé i velké
písmeno, smaže napsaný text zprava i zleva,
zapne numerickou část klávesnice, pohybuje
se v textu
Umí pracovat s programem „Malování“
V programu „Deseti prsty“ se naučí psát
deseti prsty do úrovně 3

Dokáže zjistit základní nainstalovaný
software v počítači
Má základní přehled o využití jednotlivých
programů
Spustí výukové programy a využívá jejich
možností
Dokáže uspořádat ikony na pracovní ploše,
změní si pozadí pracovní plochy, nastaví
spořič obrazovky
MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
Co je to počítač a
z čeho se skládá
Popis základních
součástí počítače,
pojmy software a
hardware
OSV
Výtvarná výchova
Hudební výchova


Klávesnice a myš
Operační systém
Windows
Program „Malování“
Program „Deseti prsty“
Porovnání výhod a nevýhod
programu Malování oproti ruční
tvorbě - Určité téma žáci zpracují
v hodinách VV, následně v programu
Malování a výsledky své práce
objektivně zhodnotí a porovnají.



Nabídka Start
Průzkumník
Pracovní plocha
Matematika, Český
jazyk, Anglický jazyk,
Vlastivěda,
Přírodověda
V rámci možností a dostupnosti
výukových programů různých
výrobců žáci objektivně zhodnotí
jejich složky estetickou a praktickou.
Dle svých kritérií si vyberou vhodný
výukový program některého
z výrobců a objektivně popíší důvody
své volby.




- 255 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN 4. ROČNÍK - INFORMATIKA











Dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při
práci s počítačem, vytváří si správné návyky
Zvládá nejzákladnější obsluhu počítače =
umí počítač zapnout a vypnout
Rozpozná stav počítače – vypnutý, zapnutý,
úsporný režim
Chápe základní počítačové pojmy, rozpozná
a pojmenuje jednotlivé části počítačové
sestavy
Zná základní historické milníky ve vývoji
výpočetní techniky
Je schopen účinné spolupráce ve skupině
Umí se přihlásit do počítačové sítě
Ovládá klávesnici a myš, zná význam všech
kláves a umí je využívat - napíše malé i velké
písmeno, smaže napsaný text zprava i zleva,
zapne numerickou část klávesnice, pohybuje
se v textu
Pozná a pojmenuje operační systém na
daném počítači
Umí pracovat s programem „Malování“
V souboru Deseti prsty se naučí psát deseti
prsty do úrovně 4
Začíná pracovat s textovým procesorem MS
Word a tabulkovým procesorem MS Excel
(tabulky a funkce suma)
UČIVO – OBSAH








MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY
Co je to počítač a
z čeho se skládá
Popis základních
součástí počítače,
pojmy software a
hardware
Stručná historie,
novinky a trendy
OSV
Klávesnice a myš
Operační systém
Windows
Program „Malování“
Program „MS Word“
Program „MS Excel“
Výtvarná výchova
Hudební výchova
- 256 -
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
Porovnání výhod a nevýhod
programu Malování oproti ruční
tvorbě - Určité téma žáci zpracují
v hodinách VV, následně
v programu Malování a výsledky
své práce objektivně zhodnotí a
porovnají.















Dokáže zjistit základní nainstalovaný
software v počítači
Má základní přehled o využití jednotlivých
programů
Spustí výukové programy a využívá jejich
možností
Dokáže uspořádat ikony na pracovní ploše,
změní si pozadí pracovní plochy, nastaví
spořič obrazovky
Rozpozná jednotlivá paměťová média
Umí si prohlédnout obsah jednotlivých disků
Vytvoří novou složku a pojmenuje ji,
přesouvá soubory mezi složkami, dokáže
přejmenovat daný soubor
Ví, co si představit pod pojmem „Internet“
Dokáže v počítači najít a spustit internetový
prohlížeč
Umí správně napsat internetovou adresu –
zná její jednotlivé části
Umí si založit a ovládat vlastní e-mailovou
schránku – odeslat a přijmout e-mail, smazat
starší poštu
Běžně pracuje s internetem, má přehled o
nejdůležitějších internetových vyhledávačích
a učí se vyhledávat jednotlivé informace.
Samostatně vyhledává a zpracovává
internetové informace o zemích Evropy a
světa
Navazuje bezpečné kontakty prostřednictvím
internetu
Získává přehled o bezpečném internetu



Nabídka Start
Průzkumník
Pracovní plocha
Matematika, Český
jazyk, Anglický jazyk,
Vlastivěda,
Přírodověda
V rámci možností a dostupnosti
výukových programů různých
výrobců žáci objektivně zhodnotí
jejich složky estetickou a praktickou.
Dle svých kritérií si vyberou vhodný
výukový program některého
z výrobců a objektivně popíší
důvody své volby.


Internet a e-mail
Internetový prohlížeč
Matematika, Český
jazyk, Vlastivěda,
Přírodověda
EGS
MV
Žáci vyhledávají na Internetu
informační zdroje pro jednotlivé
předměty v souladu s aktuálně
probíraným učivem.
- 257 -
VÝSTUPY ŽÁKA
ZŠ TETÍN – 5. INFORMATIKA















Umí řádně zapnout a vypnout počítač
Dokáže pojmenovat a stručně charakterizovat
základní součásti počítačové sestavy
Rozpozná paměťová média a jejich kapacity.
Bez problému ovládá klávesnici a myš
Je schopen účinné spolupráce ve skupině
Umí změnit vzhled pracovní plochy a nastavit
spořič obrazovky
Je schopen srovnat ikony zástupců programů
na pracovní ploše
Dokáže vytvořit zástupce programu a umístit
ho na pracovní plochu
Umí pracovat s několika okny
Zná nejdůležitější typy souborů, soubor
dokáže zkopírovat, přemístit a smazat
Má přehled o nejpoužívanějších programech
Umí zjistit základní nainstalovaný software
v počítači a stručně jej charakterizuje
Pracuje s textovým procesorem MS Word –
vytvoření nového dokumentu, uložení
dokumentu, formátování textu, kopírování
textu, nastavení parametrů stránky, tisk
dokumentu, vkládání tabulek a obrázků do
dokumentu
Pracuje s tabulkovým procesorem MS Excel –
základní funkce (součet, součin, rozdíl, podíl),
tabulky
Pracuje s programem “MS PowerPoint“ – učí
UČIVO – OBSAH









MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
METODY + FORMY PRÁCE,
PROJEKTY, POMŮCKY A
UČEBNÍ MATERIÁLY AD.
Hardware počítače –
aktualizace
Novinky ve světě
počítačů
OSV
Operační systém
Windows
Průzkumník
Logický disk, složka,
soubor
Výtvarná výchova
Tvorba motivu plochy v programu
Malování v kombinaci s hodinami VV
Textový editor
Program „MS Word“
Program „MS
PowerPoint“
Program „MS Excel“
Český jazyk
Žáci v textovém editoru mohou:
- psát slohovou práci na zadané
téma;vytvářet písemnou práci pro
spolužáky z předmětů Vl, Čj, Ma
apod.
- plnit úkoly pro výuku práce ve
Wordu
- 258 -












se vytvářet tématické prezentace.
Učí se upravovat a optimalizovat digitální
fotografie.
Umí pracovat s tiskárnou, kopírkou i
scanerem
V souboru Deseti prsty se naučí psát deseti
prsty do úrovně 5
Umí spustit okno internetového prohlížeče

Dokáže nastavit domovskou stránku
Je schopen si konkrétní internetovou adresu
uložit do položky „Oblíbené“
Historii navštívených internetových stránek
dokáže smazat
Je schopen používat komunikační nástroje
internetu
Využívá internet při zjišťování aktuálních
informací o stavu prostředí
Orientuje se v nabídce vzdělávacích,
pracovních, kulturních a zájmových příležitostí
Prostřednictvím informací z internetu zaujímá
tolerantní postoje k odlišným sociokulturním
skupinám
Vyhledává a zpracovává prostřednictvím
internetu informace o zahraničí
Internet, Internetový
prohlížeč
- 259 -
Matematika, Český
jazyk, Vlastivěda
OSV
EGS
MKV
MV
V položce Oblíbené žáci vytvoří
složku Vlastivěda (jiné předměty) a
do ní vyhledávají a vkládají max.
množství stránek s materiály
totožnými s aktuálně probíraným
učivem
PROJEKTOVÉ DNY
CHARAKTERISTIKA:
Pro projektové dny není využita disponibilní časová dotace, ale jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků.
Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy. Jako příloha ŠVP jsou
projektové dny každý rok doplňovány a pozměňovány dle dispozic tříd a skupin.
Projektové dny jsou využívány k realizaci průřezových témat a části vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů pro
jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně. Důraz je kladen na praktické osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí získaných ve
vyučovacích předmětech.
Kromě pravidelných celoškolních projektových dnů budou průběžně zařazovány i projekty pro jednotlivá oddělení zvlášť (1.-2.ročník a 3.5.ročník). Projekty budou zpracovávány průběžně, podle aktuálních potřeb a inspirace dětí a vyučujícího. Témata těchto projektů se
budou rok od roku obměňovat vzhledem ke specifickým podmínkám malotřídní školy.
Využívají se metody a formy práce především založené na spolupráci žáků (práce ve dvojicích a skupinách). Vzájemně se učí,
komunikují s okolím a řeší následné praktické problémy.
Hodnocení žáka se opírá o jeho aktivitu a míru zapojení do praktické činnosti. Využívá se zhodnocení žákem vypracovaných
pracovních listů, které jsou připraveny pro příslušné projektové dny. Důležitou součástí je také sebehodnocení žáků, které vyplývá z jejich
spolupráce ve dvojicích a skupinách.
- 260 -
Výstupy žáka ZŠ Tetín




Seznamuje se s přírodou v okolí školy
Vytváří si pozitivní vztah k přírodě
Dokáže se orientovat v terénu
Je schopen reagovat za mimořádných
situací a v případě ohrožení
 Dokáže poskytnout první pomoc
 Zná signály oznamující tyto situace
 Dokáže popsat a orientovat se ve své
obci
 Přiměřeně svému věku zná důležité
význ.budovy
 zná významné památky obce
 Umí se orientovat v jednotlivých částech
Prahy ( historické pam. a budovy)
Zná význam svátku naší republiky
Zná symboliku naší vlasti
 Seznamuje se s historií našeho národa
 EV - Branný den
- Podzimní cvičení
v přírodě
Mezipředmětové
vztahy
Tělesná výchova,
prvouka,
vlastivěda,osobnos
tní a sociální
výchova
Metody +formy práce, projekty,
pomůcky a učební materiál atd.
Vycházka do okolí školy, plnění
úkolů ve vztahu k přírodě
Formou modelových situací si
osvojuje vědomosti a dovednosti
využitelné za mimořádných situací,
při ohrožení. Zná signály
oznamující tyto mimořádné sit.
 VDO - Bájný Tetín –
můj domov
Prvouka,
vlastivěda
Návštěva různých institucí na
úrovni obce
Projekt
Pozn.
4–5h
4–5h
Beseda s představiteli institucí
 VMEGS - Země
česká –Praha
 Zná lidové zvyky spojené se svátky
Vánočními
 Umí vyrobit přiměřeně svému věku
různé předměty typické pro
jednotlivé tradice
 OSV - Lidové zvyky
a tradice I. –
Vánoce
Mikulášské čarování
vánoční jarmark
 Zvládá přiměřeně svým schopnostem
techniku čtení
 Dokáže vystoupit společně se svými
spolužáky před veřejností
 Dokáže vystoupit společně se svými
spolužáky před veřejností
 OSV - Den Slabikáře
 MV - Hrajeme
divadlo
Prvouka,
vlastivěda, český
jazyk, estetická
výchova,
Hv hymna
Vv výroba vlajky
Výtvarná výchova,
pracovní činnosti,
český jazyk,
hudební, lit. a
dramatická vých.
Český jazyk,
dramatická,
výtvarná a hudební
výchova
Český jazyk,
dramatická,
výtvarná a hudební
- 261 -
Vzdělávací exkurze do hlavního
města s programem
přizpůsobeným cílům a obsahu
učiva jednotlivých ročníků.
Využití pracovních listů s úkoly pro
žáky
Tvořivé dílny, kde za spolupráce
s žáky vyšších ročníků, žáci
vytvářejí různé tradiční výrobky.
Výstavky výrobků, návštěvy
kulturních představení.
Praktické ukázky osvojení si
techniky čtení v 1. ročníku před
rodiči žáků formou
komponovaného vystoupení.
Vánoční besídka pro širokou
veřejnost
8 hod
4–5h
2 hod
2 hod
 Zná lidové zvyky spojené s Vánocemi

Umí se postarat o lesní zvířata v zimě
 Je schopen orientovat se v knihovně a
vyhledat si potřebnou literaturu
 Rozezná různé literární žánry

Pracuje se sněhem jako s výtvarným
materiálem
 Zvládá typické dětské zimní sporty
 Dokáže se přiměřeně obléci ve
vztahu k počasí
 Zná lidové zvyky spojené se svátky
Velikonočními
 Umí vyrobit přiměřeně svému věku
různé předměty pro jednotl. tradice
 Dokáže se orientovat v pravidlech
silničního provozu(chodec – cyklista)
 Umí reagovat za mimořádných situací
v ohrožení života člověka
 Dokáže poskytnout zákl. první pomoc
 Je schopen oznámit nehodu na policii,
požární stanici, zavolat zách. službu
 Orientuje se v problematice ekologie
 Zná základní pravidla související
s ochranou přírody
 Dokáže se zapojit do ochrany přírody
 Umí vyrobit přiměřeně svému věku
různé předměty
- vánoční besídka
výchova
. EV - Příroda v zimě
- Vánoce v lese
PRV,TV, UaK,
Přírodověda
 MEV -Den
v knihovně
Český jazyk,
dramatická
výchova
 EV - Škola v přírodě
TV, PRV,
Přírodověda
 OSV - Lidové zvyky
a tradice II. Velikonoce
Vítání jara
Tetínský slavíček
 OSV - Bezpečnost
na silnici a první
pomoc
Výtvarná výchova,
pracovní činnosti,
český jazyk,
hudební, lit. a DV.
 EV - Les - Týden
Země
 MEV - Zahradní
slavnost


Vycházka do okolí školy
Plnění úkolů ve vztahu
k přírodě
Beseda s autory knížek, využití
koncipovaných programů krajské
knihovny k motivaci pro práci
s knihou a informacemi ve vztahu
k jednotlivým vzděl. oblastem
 Zimní sportovní vyžití
(
bobování, lyžařský výcvik)
 Práce se sněhem jako
s modelovacím materiálem
2 hod
Tvořivé dílny, kde za spolupráce
rodičů, žáci vytvářejí různé tradiční
výrobky.
Výstavky výrobků
4–5h
Beseda s příslušníky policie, film,
krátkodobý kurz pořádaný
instruktory ČČK, praktický nácvik
v systému dopravní výchovy,
nácvik chování přímo v silničním
provozu či při modelových
situacích
Prvouka,
Pomoc při ochraně přírody –
přírodověda
úklidové práce, výsadba stromků,
VV
sběr bylin, sběr papíru, malování
PČ
ohrož. rostlin, živočichů
Prvouka, vlastivěda, Tvořivé dílny, kde za spolupráce
český jazyk,
rodičů, žáci vytvářejí různé tradiční
4–5h
Dopravní výchova,
prvouka,
přírodověda
- 262 -
5 hod
5 hod
4 hod
 Je schopen vyrobit nebo napodobit
předměty typické pro tuto aktivitu
 Umí přizpůsobit své chování, oděv,
způsob obchodování dané době
 Zvládá potřebné pohybové dovednosti a
umí se zapojit v kolektivních hrách
 Zná základní pravidla individuálních a
kolektivních sportů
 Je schopen vyrobit nebo napodobit
typické předměty a národní kroj
 Zná historii a tradice daného národa
 Zvládá práci ve skupině
- Svátek Matek
hudební a výtvarná
výchova, pracovní
činnosti
výrobky.
Setkání rodičů, dětí a pracovníků
školy
 VDO - Sportovní
den
Tělesná výchova
 VMEGS - Národní
den Evropa a náš stát
Prvouka, vlastivěda,
český jazyk,
hudební a výtvarná
výchova, pracovní
činnosti
Atletický čtyřboj a turnaj
v míčových sportech (tělocvična,
Soutěže v netradičních
disciplínách
Celoškolní projekt spočívající
v poznávání kultury, tradic a
mentality různých národů světa.
Jedná se o vyvrcholení
dlouhodobých příprav, které se
prolínaly jednotlivými předměty ve
formě národní slavnosti.
- 263 -
6h
6h
Zapracování Průřezových témat do vzdělávacího obsahu
1. Osobnostní a sociální výchova - OSV
Výstupy žáka ZŠ Tetín














Uvědomuje si vlastní jednání ,podílí se
na vytváření dobrých mezilidských vzt.
Uvědomuje si rozdílnost názorů,
přístupů k řešení problémů a jejich
hodnotu
Snaží se rozlišovat škodlivé způsoby
chování a sociálně patologické jevy
Rozvíjí empatii, respekt, podporu a
pomoc druhým lidem
diskutuje o problémech svých a okolí
Uvědomuje si sebe sama, respektuje
názory ostatních na své jednání
Učí se sebekontrole a sebeovládání
Je schopen účinné spolupráce ve
skupině
Zvládá situace soutěže a konkurence
Respektuje hodnoty zvyků a tradic
Uplatňuje bezpečné způsoby chování
v silničním provozu v roli chodce a
cyklisty
Splňuje požadavky pro získání PC
Je si vědom vlastní odpovědnosti za
kvalitu svého okolí
Uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události
realizováno ve výuce
vzdělávací oblasti/ oboru
realizováno v rámci
školního projektu
realizováno v ostatních
aktivitách školy
Čj 1. – 5.
Prv 1. – 3.
Čl. a jeho svět 4. + 5.
Národní den
(celoškolní)
Řád školy 1. – 5.
Pravidla třídy
Ma její aplikace 1. – 5.
OSV – volitelný
Branný den 1. – 5.
M a její aplikace 1.- 5.
Sportovní den 1. – 5.
Prv 1.– 3.Čl. a jeho svět 4. + 5.
M a její aplikace 1 – 5
Dopravní výchova:
bezpečnost na silnici a první
pomoc 3. – 5.
Můj domov 1. – 5.Praha 1. – 5.
Lidové zvyky a tradice
Prv 1. – 3.
Čl. a jeho svět 4. + 5.
Týden Země
Chování na školních a
mimoškolních akcích
Cvičení v přírodě
1. – 5.
- 264 -
Pravidelné pondělní a
páteční komunikativní kruhy
Cvičné poplachy a nácviky
v rámci BOZP
Mladý zdravotník












Uplatňuje základní dovednosti a návyky
Člověk a jeho svět 4. – 5.
související s podporou zdraví a jeho
Prvouka 1. -3.
preventivní ochranou
Učí se zvládat jednoduché úkony první
pomoci, je schopen zajistit lékařskou
pomoc a popsat zdravotní problémy
Jazyk a jazyková komunikace
Využívá každodenní verbální a
1. -5.
neverbální komunikaci jako nástroj
jednání v různých situacích ve vztahu
k druhým
Snaží se komunikovat výstižně,
kultivovaně, využívá vhodné jazykové
prostředky pro danou situaci
LV
uplatňuje vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty
s druhými lidmi se učí řešit nenásilným
způsobem
Dovede rozvinout svou fantazii a
Umění a kultura – Vv, Hv
výtvarně se vyjádřit podle pocitů a nálad
na základě citového prožitku
prezentuje vlastní tvorbu před
spolužáky
hodnotí, obhajuje vlastní uměl. výpověď
Objevuje a utváří si vlastní názor a
Prvouka,
postoj na svět kolem sebe skrze vlastní
kreativní činnost
Dokáže se správně chovat při návštěvě
kulturní společenské akce
praktické činnosti 1. -5.
Je schopen komunikace a spolupráce
M a její aplikace 1 - 5
v pracovní skupině
Informatika
Je schopen používat komunikační
3. – 5.
nástroje internetu
- 265 -
V rámci vyučování
Mladý zdravotník - ŠD
Národní den
(celoškolní)
Ranní komunikativní kruhy
Besídky
Národní den
(celoškolní)
Lidové zvyky a tradice
školní akademie
kulturní vystoupení žáků
školy
pokusy
Návštěvy divadel, kult. akcí
Skupin. a kooper.vyučování








2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO
Výstupy žáka ZŠ Tetín
realizováno ve výuce
vzdělávací oblasti/ oboru
M a její aplikace 1 – 5
Aktivně se zapojuje do každodenního
života školy, spoluvytváří atmosféru třídy,
podílí se na rozhodnutích skupiny,
získává odpovědnost za tato rozhodnutí
a poznává si jejich důsledky
Chápe význam řádu, pravidel, přiměřeně
Tvorba pravidel a Řádu školy
uplatňuje svá práva a respektuje práva
druhých lidí, za své postoje a činy
Je ohleduplný a ochoten pomáhat
zejména slabším
Uplatňuje zásady slušné komunikace,
učí se kompromisu
Prv 1. – 3.
Jmenuje nejdůležitější regionální a státní
Člověk
a
jeho svět 4. – 5.
správní orgány a instituce
Člověk a jeho svět 4. – 5.
Respektuje kulturní, etnické a jiné
odlišnosti
Člověk a jeho svět 4. – 5.
Objasní účel důležitých symbolů našeho
státu a způsoby jejich používání
Čj 3.
Pozná a dovede reprodukovat symboly
Prv 3.
své země, jmenuje významné
Vv + Hv
představitele národ. kultury
- 266 -
realizováno v rámci
školního projektu
realizováno v ostatních
aktivitách školy
Řád školy 1. – 5.
Komunitní kruhy
Můj domov 1. – 5.
Praha 1. – 5.
Národní den 1. – 5.
Národní den
(celoškolní)
Návštěva obecního úřadu,
setkání se členy OÜ
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VMGES
Výstupy žáka ZŠ Tetín
realizováno ve výuce
realizováno v rámci
vzdělávací oblasti/ oboru
školního projektu
Člověk a jeho svět 4. – 5.
Národní den 1. – 5.
 Využívá své vlastní zkušenosti a
poznatky pro poznávání jiných národů
Národní den 1. -5.
 Srovnává projevy kultury v evropském
a globálním kontextu, hodnotí
Jazyk a jazyková komunikace
společné znaky a odlišnosti, projevuje
Ma a její aplikace
pozitivní postoj ke kulturní
rozmanitosti a k tradičním evropským
hodnotám
.
 Vyjadřuje vlastní úsudky a postoje
Jazyk
a
jazyková
komunikace
k určitým jevům a skutečnostem
M a její aplikace 1 – 5

Samostatně vyhledává a zpracovává
internetové informace o zemích
Evropy a světa

Seznámí se navzájem s kulturní
pestrostí a tradicemi v Evropě
I
Informatika 3. – 5.
Vlastivěda 3. – 5.
Národní den 1. -5 .
Umění a kultura
Praha 1. – 5.
Jazyk a jazyková komunikace
Lidové zvyky a tradice 1. – 5.
Národní den 1. – 5.
- 267 -
realizováno v ostatních
aktivitách školy
3. Multikulturní výchova - MuV
Výstupy žáka ZŠ Tetín











Orientuje se v pluralitní společnosti a
využívá interkulturních projevů
k obohacení sebe i druhých
Uvědomuje si vlastní identitu a má
přehled o vlastním sociokulturním
zázemí
Posoudí podobnosti a odlišnosti
našeho a jiných kulturních prostředí
Účinně komunikuje s příslušníky jiných
národů, zejména se svými vrstevníky
Přijímá druhého jako jedince se
stejnými právy, respektuje příslušníky
odlišných sociokulturních skupin a
spolupracuje s nimi
Vyjmenuje různé menšiny žijící v naší
vlasti
Poznává a toleruje odlišnosti jiných
národnostních, etnických a
náboženských skupin
Zná pojmy fašismus,rasismus,
Respektuje a toleruje práva druhých
Prostřednictvím informací z internetu
zaujímá tolerantní postoje k odlišným
sociokulturním skupinám
Na příkladech rozlišuje rozmanitost
kultury různých sociokulturních skupin,
tím obohacuje vlastní kulturu
realizováno ve výuce
vzdělávací oblasti/ oboru
realizováno v rámci
školního projektu
realizováno v ostatních
aktivitách školy
Národní den 1. – 5.
M a její aplikace 1 - 5
Jazyk a jazyková komunikace
M a její aplikace 1 – 5
Prv
Země česká 1. – 5.
Můj domov 1. – 5.
Lidové zvyky a tradice
Černobílý svět
Barevná spolupráce
Dvojjazyčné rodiny –
zapojení do práce školy
Ranní kruhy
Tv
Černobílý svět
Barevná spolupráce.
Člověk a jeho svět 4. – 5.
Černobílý svět
Barevná spolupráce
Jazyk a jazyková komunikace
I děti mají svá práva a
povinnosti
Cesta za informacemi
Informatika 5..
Černobílý svět
Barevná spolupráce
- 268 -
5.ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV
Výstupy žáka ZŠ Tetín













Má přehled o zajišťování ochrany
životního prostředí v obci
Jmenuje nejvýznamnější památky
našeho kulturního dědictví
Uvědomuje si problém dopadu
vlastních aktivit na prostředí kolem
sebe a aktivně přistupuje k jeho
řešení
Uvědomuje si vliv prostředí na své
zdraví
Chrání životní prostředí
Třídí odpad; uvědomuje si nutnost
jeho třídění v důsledku ochrany
životního prostředí
Zná sběrná místa pro tříděný odpad
Spolupracuje s neziskovými
organizacemi v našem regionu
Objasní problematiku recyklace
odpadů
Aktivně se podílí na úklidu okolí školy,
na výsadbě zeleně
Využívá a aktivně se účastní progr.
Tetínská speleologická org.
Posoudí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a jejich možné
dopady na životní prostředí a zdraví
člověka
Dokáže se ohleduplně chovat
k přírodě a ochraňovat ji
realizováno ve výuce
vzdělávací oblasti/ oboru
Prvouka 3. .
Člověk a jeho svět 4., 5.
Vv 1. – 5.,
Praktické činnosti
realizováno v rámci
školního projektu
Bájný Tetín 1. – 5.
Les 1. a 4.
Praha 1. - 5.
Naše město 1. – 5.
Národní den 1. – 5.
Týden Země
realizováno v ostatních
aktivitách školy
Sportovní den 1. – 5.
Tv
.
Sběr starého papíru a petlahví 1. – 5.
M a její aplikace 1 - 5
Týden Země
Člověk a jeho svět 4., 5.
Ekol.centrum Tereza
Video, kazeta
Člověk a jeho svět 4., 5.
CHKO Český Kras
Člověk a jeho svět 4. – 5.
M a její aplikace 1 - 5
Pobyty v přírodě
- 269 -





Rozpozná některé příčiny porušování
rovnováhy v přírodě
Zvládá jednoduché postupy práce při
manipulaci s přírodními materiály
Chápe význam využití různých typů
energie a dokáže vysvětlit důsledky
zneužití jaderné energie
Uvědomuje si nutnost ochrany
životního prostředí; uvede příklady
jeho znečišťování
Chápe a hodnotí postavení člověka
v ekosystému, respektuje řády
chráněných území, chápe příčiny
ustanovení chráněných území
Pracovní činnosti 1. stupeň
Člověk a příroda 5.
Pobyty v přírodě
- 270 -
6.
















MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MeV
Výstupy žáka ZŠ Tetín
Vnímá roli médií v životě v regionu
Má přehled o regionálních médiích
Využívá média jako zdroj informací
Dokáže vyhledat informace o určitém
regionu
Využívá vlastních schopností
v týmové práci při nácviku vystoupení
Přispívá vlastními schopnostmi
v týmové práci při dramatizaci
Vnímá slyšený text jako zdroj
estetických prožitků
Běžně pracuje s internetem, má
přehled o nejdůležitějších
internetových vyhledávačích
Rozliší základní prostředky masové
komunikace (tisk, rozhlas, televize,
internet) a využívá je pro svou
potřebu, poučení, zábavu
Využívá média jako zdroj informací,
kvalitní zábavy i naplnění volného č.
Užívá základní pravidla veřejné
komunikace, dialogu a argumentace
Vyhledává prostřednictvím internetu
informace o zahraničí
Umí zacházet s dostupnými
zobrazovacími prostředky
Informuje se o životě ve škole
prostřednictvím časopisu
podílí se na tvorbě časopisu
pracuje v týmové práci
realizováno ve výuce
vzdělávací oblasti/ oboru
Informatika 3.- 5.
realizováno v rámci
školního projektu
Můj domov 1. – 5.
Já a počítač
Den v knihovně 1. – 5.
Informatika 3. - 5.
M a její aplikace 1 - 5
Lidové zvyky a tradice1. – 5.
Dv, CJ a liter.výchova
Lidové zvyky a tradice
Informatika
3. – 5.
Já a počítač
Člověk a jeho svět
Cesta za informacemi, reklama
realizováno v ostatních
aktivitách školy
Besídky
Poslech při LV
Čj
Jazyk a jazyková komunikace
M a její aplikace 1 – 5
Cesta za informacemi, reklama
Národní den 1. -5.
Informatika 3. – 5.
Komunikativní kruh
Umění a kultura
Informatika 3. – 5.
- 271 -
Den v knihovně
Jak se dělají noviny
Školní časopis „Tetíňáček“
- 272 -

Podobné dokumenty