Zima - Obec Ochoz u Brna

Komentáře

Transkript

Zima - Obec Ochoz u Brna
1237-2002 - 765 let obce
OCHOZSKÝ
ZPRAVODAJ
Ochoz u Brna
h
t
t
p
:
/
/
RoĀník VIII.
w
w
w
.
o
c
h
o
z
u
Leden 2003
b
r
n
a
.
w
z
.
c
z
Co si pĢeĀtete
i
i
i
i
i
i
Slovo starosty (2)
Kabelová televize (4-6)
Co nového ve škole (8)
O koledování (10)
Upozornøní obêanĎm (10)
Vánoce ve škole (11)
i
i
i
i
i
i
Zákon o obcích (12)
Spoleêenská rubrika (13)
Povøsti z Moravského krasu (14)
Dobré zprávy z Ochoze (16)
Knihovniêka (17)
Rubrika divadelního spolku (18)
1
Vážení spoluobêané!
PĆed nøkolika dny zaêal advent. S koncem roku i pro mø zaêíná nøco nového
a vĎbec si nemyslím že bezstarostného
a bezproblémového. Døkuji vám za vaši
úêast ve volbách i za vaši dĎvøru, kterou
jste mi svým hlasováním dali.
Nikdo z nás zatím pĆesnø neví, co nás êeká v blízké budoucnosti, ale je dĎležité vødøt, kde a jak zaêít žít tak, abychom se
za sebe nemuseli stydøt. éas bøží a my toho
chceme tolik stihnout. Chci ho zastavit - jen
na chvíli, abych vám mohl Ćíct, co bych pro
sebe a pro vás chtøl udølat. Teó rychleji než
kdy jindy se musím nauêit soupeĆit se starostmi v obci, k mým osobním problémĎm
pĆiĆadit i vaše a vyhrát s vaší pomoci bitvu,
do které jsem se dal naverbovat.
Zastavme se alespoĀ teó v tom vánoêním
êase a zamysleme se, co bychom chtøli pro
sebe a pro druhé. Nepospíchejme tolik, abychom vymønili formulace za formality.
VstĆebávejme myšlenky druhých, znalosti
a lidi, nevøĆme novému trendu moderního
svøta, že poctivost a odpovødnost jsou jen
prázdná slova.
Chtøl bych, abychom spolu dokázali mluvit otevĆenø, abychom propĎjêili dĎstojnost
vøcem, v které vøĆíme, a chovali úctu ke
všemu, êemu nevøĆíme. Buóme lidmi, kteĆí
potĆebují pĆátele a na oplátku si je zaslouží,
žijeme v této obci pohromadø a chtø nechtø
se nás životy spoluobêanĎ dotýkají. StĎjme
zpĆíma a dívejme se lidem do oêí, když s nimi mluvíme. Je êas smát se a êas plakat. Poznejme ten rozdíl.
Buóme ryzí, opravdoví a êestní, abychom
byli z tøch, kteĆí - musí-li obstát - povødí lidem, za êím stojí, ne proti êemu. Nezapomínejme mít soucit s druhými a uême tomu
i svoje døti. Je to zvláštní, ale každý si jen
zĆídka vzpomene na to, když poprvé opustil
svĎj malý, sebestĆedný svøt a zaêal myslet
na nøkoho jiného než na sebe. Když mu
pĆestal být lhostejný osud utlaêovaných
2
a potĆebných, nebo když chtøl druhým prostø jen udølat radost.
Váš vzkaz, obdržený ve volbách, že jste
ochotni pĆedat do mé péêe obec, byl impuls
k tomu, abych si tohle všechno vzal k srdci
jako první. Bude to tøžká práce se spoustou
nepĆíjemných detailĎ. Ale v retrospektivø
- bez ohledu na to, jaké êiny jsem v životø
vykonal a kolik snahy vyšlo naprázdno
- chci stále dokázat víc, než jsem kdy dokázal. I s podporou tak obyêejných vøcí, jako
je pochopení, rozorání verbálních mezí, pĆidání tmelu tuhle a zalátání dør po ostrých
slovech tamhle.
Držme pĆi sobø nejen v dobø Vánoc.
Chtøl bych, abychom si i v pĆípadných neshodách spolu porozumøli, abychom nikdy
nestáli proti sobø, aby pĆátelství pĆevýšilo
nadĆazenost êi pomstychtivost.
Snažme se uskuteênit svĎj sen o tom, co
chceme dokázat a nezapomínejme pĆitom
na svoje rodiny, na své blízké a na lásku.
Naše velké ambice jsou jako letniêky, které
potĆebují každou sezónu zasadit a pĆihnojit,
aby pĆinesly kvøty. Rodina je trvalka, která
vzejde rok co rok a snáší i nepohodu, nepĆítomnost a zanedbávání. V zahradø je dost
místa pro obojí.
Krásné Vánoce Vám pĆeje
Vlastimil éoupek, starosta obce
Jak to vidí místostarosta
Máme po volbách. RozbouĆené vody
obecní politiky se pomalu vracejí do normálu. Pro devøt promile obêanĎ naší obce, kteĆí obdrželi zastupitelské mandáty, zaêíná na
êtyĆi budoucí roky práce a starost. Vám obêanĎm pokraêuje bøžný život s každodenními radostmi i starostmi, nutnými k naplnøní
životního standardu v našem spoleêném
prostoru obce Ochoz u Brna, pro který se
novø zvolení zastupitelé stali jeho doêasnými správci. PĆi podrobnøjším rozboru novø
vzniklého zastupitelstva se domnívám, že
tento tým mĎže, pokud se myšlenkovø
Obrázek na titulní stranø nakreslil Roman DvoĆáêek, 3. roêník ZŠ v Ochozi u Brna
oprostí od pĆedvolebních a povolebních klání, být funkêním a pro obec stabilizujícím
prvkem, který Vám obêanĎm ukáže smør
budoucího spolužití i korektních vztahĎ,
mezi obêanem a Obecním úĆadem.VždyČ
sebelepší a sebefunkênøjší zastupitelstvo,
pokud nenajde oporu a dĎvøru rozhodující
vøtšiny obêanĎ, je odsunuto do role pasivního diváka, v nikdy nekonêícím sporu o celkové pojetí dobra a zla, o pojetí slušnosti
a neslušnosti v mezilidských vztazích, protože mu chybí spojovací êlánek mezi obêanem a obecním zastupitelem. Proto na konci
volebního období, až budeme všichni spoleênø bilancovat klady i zápory našeho êtyĆletého úsilí, bude v rámci objektivity nutné
na druhou misku vah položit i Vaši touhu
po spolupráci s touto obecní samosprávou
a snahou co nejménø blokovat zbyteênostmi
práci zastupitelĎ tak, aby tito møli možnost
napĆít síly k vylepšování bøžných potĆeb
souvisejících s dobou ve které žijeme.
Jednou z tøchto potĆeb je dokonêit odkanalizování obce a následné napojení obytných domĎ na toto dílo, které svým rozsahem pĆevyšuje všechny investiêní akce, které se kdy v minulosti v naší obci realizovaly. Následnému napojení Vás obêanĎ na toto dílo, je z Vaší strany velmi dĎležitý akt,
na který je nutno pohlížet ze dvou stran: za
prvé by se mølo jednat o normální automaticky slušný a citlivý vztah êlovøka
k pĆírodø, když právø pĆipojení na splaškový rozvod pĆírodø znaênø ulehêí, a za druhé podle Vaší reakce a následného pĆipojování se, bude obec klasifikována kompetentními nadĆízenými orgány pĆi udílení našich pĆíštích žádostí o dotace na vylepšení
našeho života v obci. Tady se projeví spolupráce mezi obêanem a samosprávou obce
o které jsem se zmínil na zaêátku. V pĆíštích
volbách se totiž nøkomu z Vás mĎže stát,
že se objevíte v zastupitelském sboru obce,
(že to není nemožné ukázalo se v tøchto komunálních volbách) a nebude Vám lhostejné, když bude nøkdo oplácet stejnou mincí,
tj.bude negovat snahu nøco dokázat a Vy
následnø budete proti takovémuto jednání
bezmocní.
O kanalizaci ještø jednu vøtu: dosud nebyla podepsána smlouva s Fondem životního prostĆedí o finanêní dotaci, nicménø
s panem starostou podnikáme kroky vedoucí k vyĆízení finanêního poskytnutí dotace
tak, aby se akce mohla v jarních møsících
znovu spustit.
Na závør bych rád všem obêanĎm popĆál hezké a pokojné prožití Vánoêních
svátkĎ, hodnø úspøchĎ v Novém roce, a na
spolupráci s Vámi se tøší
Ladislav Petlach, místostarosta obce
Slovo odstupujícího
starosty
Komunální volby, které se konaly
1. a 2. listopadu 2002, pĆinesly v naší obci
zmøny ve složení nového zastupitelstva.
Jak jistø víte, složení zastupitelstva se
rozšíĆilo o 4 zastupitele z Ćad nezávislého
sdružení obêanĎ. V zastupitelstvu zĎstali
3 zastupitelé z ODS a 2 êlenové KDU-éSL.
Obêané ve volbách rozhodli o složení nového zastupitelstva obce, které následnø
18. listopadu na ustavujícím zasedání zvolilo starostu obce, místostarostu a pĆedsedy
finanêního a kontrolního výboru.
Moje pĆedstava byla pokraêovat dále
ve funkci starosty a dokonêit kompletní infrastrukturu v obci tj. splaškovou kanalizaci
a zaêít s budováním vodovodu, ale bohužel
pro mne se moje pĆedstavy, pokraêovat
v naêatém díle, díky rĎzným okolnostem
nesplnily
Nicménø takový je život. VøĆím, že se
novému zastupitelstvu jehož bych chtøl být
platným êlenem jako pĆedseda stavebního
výboru, podaĆí dokonêit rozdølanou práci
a posunout obec zase o nøjaký ten krok
k dokonalosti.
Chtøl bych tímto podøkovat tøm obêanĎm, kteĆí mø ve volbách dali svĎj hlas a také odstupujícím êlenĎm bývalého zastupitelstva panu Vladimíru Remešovi,
3
panu JiĆímu Jelínkovi a paní Pavle
DvoĆákové. MĎj velký dík patĆí panu Richardu Horákovi za dobrou spolupráci pĆi
výkonu místostarosty. ZároveĀ samozĆejmø
døkuji zastupitelĎm, kteĆí prošli sítem komunálních voleb a pokraêují dále ve výborech zastupitelstva naší obce.
Kabelová televize
v Ochozi
Vážení uživatelé kabelové televize,
máme za sebou první rok provozování
našeho televizního kabelového rozvodu
spoleêností KTW. Ta pĆevzala rozvod
v havarijním stavu, témøĆ bez pĆíslušné dokumentace. PodaĆilo se dokonêit první êást
rekonstrukce témøĆ zkolabovaného rozvodu, a to rekonstrukci hlavní stanice.
Po dopracování smlouvy o nájmu
s jednotou Orel jsme nechali vybudovat novou uzamykatelnou místnost v pĎdních prostorách Orlovny, do které firma TKW pĆe-
Zvláštø bych chtøl za bezchybný pracovní výkon podøkovat zamøstnankyním obecního úĆadu úêetní paní Janø Jankové a pokladní paní Marcele Neêasové, které všem
obêanĎm vycházely velmi vstĆíc nejen
v úĆední hodiny, ale i mimo nø.
JiĆí Lhotecký
místila veškeré pĆijímací zaĆízení. PĆed tím
bylo nutné vyrobit nový panel pro zavøšení
komponentĎ na zeó, dobudovat elektrickou
pĆípojku, korýtka z pozinkovaného plechu
pro kabely v celém pĎdním prostoru, které
doposud ležely poházené na zemi a šlapalo
se po nich. Pro pĆíjem programĎ z pozemních vysílaêĎ zakoupila firma TKW nové
zaĆízení, protože to pĎvodní bylo zastaralé
a pro tak velký rozvod jako je ten náš již
nevyhovující. Dále jsme zakoupili nové parabolické offsetové antény pro pĆíjem satelitních programĎ, které jsou na rozdíl od pĎvodních kruhových více sklonøné a tak
v nich nezĎstává sníh zhoršující kvalitu pĆí-
Finanêní hospodaĆení Spolku pĆíjemcĎ kabelového televizního signálu
v Ochozi u Brna ke dni 31.11.2002
ZĎstatek ke dni 1.1.2002
4
30 855,94 Kê
poplatky od obêanĎ 283 x 900,pĎjêka od Obce Ochoz u Brna
Obec Ochoz u Brna – pĆíspøvek na provoz
úroky Komerêní banka
PĆíjmy celkem
254 700,00 Kê
50 000,00 Kê
25 000,00 Kê
172,23 Kê
360 728,17 Kê
poplatky za provozování TKR
nájem Orel
KF mont nová místnost pro hl.stanici
pojištøní
nájem za zesilovaêe
pojistná událost
poplatky KB
proplacené faktury za materiál a práci
autorská práva za vysílaní info kanálu
Výdaje celkem
88 800,00 Kê
2 000,00 Kê
27 278,00 Kê
6 288,00 Kê
8 800,00 Kê
13 401,60 Kê
1 434,00 Kê
185 317,40 Kê
10 000,00 Kê
343 319,00 Kê
ZĎstatek ke dni 30.11.02
17 409,17 Kê
jmu. Firma TKW provedla napojení stožárĎ
s tømito anténami na bleskosvod a po dokonêení rekonstrukce stĆechy budovy Orlovny znovu ukotvila stožár s anténami pro
pozemní vysílaêe.
Po dokonêení rekonstrukce základní stanice byly nøkteré programy pĆeladøny na jiné frekvence. Jednalo se pĆedevším o NOVU a ORF1, které se do kabelového rozvodu šíĆily na stejných frekvencích, na kterých je vysílají pozemní vysílaêe. Pro zamezení rušení je však nutné signál každého
programu v základní stanici zmønit. Dále
byl pĆeladøn program EUROSPORT, protože jeho frekvence neodpovídala pĆíslušnému kanálu. Po pĆeladøní se u programu ORF1 objevilo silné rušení zpĎsobené právø
programem EUROSPORT. Jeho pĆíêina
však byla mimo hlavní stanici. Firma TKW
zjistila nøkolik zdrojĎ rušení, z nichž nøkteré se již podaĆilo odstranit.
Ve druhé polovinø roku se náš spolek dostal do finanêních problémĎ, zpĎsobených
hlavnø letní bouĆkou, pĆi níž došlo
k poškození êásti rozvodu a zniêení nøkterých souêástí. Vzniklou situaci nám pomohla vyĆešit pĎjêka od obce ve výši
50 000,- Kê.
Na podzim pĆišla firma TKW s výhodnou
nabídkou na zapĎjêení nového pĆijímaêe
programu EUROSPORT s êeským zvukovým doprovodem. Cenu pĆijímaêe uhradíme firmø v pĆíštím roce. Stávající pĆijímaê
se použil jako náhrada za vadný pĆijímaê
programu PRO7.
V lednu chceme uspoĆádat valnou hromadu našeho spolku, na které si zvolíte nový výbor, schválíte êlenské pĆíspøvky na
rok 2003 (po dohodø s provozovatelem by
møly zĎstat stejné jako letos) a firma TKW
vás seznámí s plánem rekonstrukce rozvodĎ
KT v pĆíštím roce. PĆesný termín a místo
konání vám vêas oznámíme.
Závørem vám chci za výbor spolku popĆát pĆíjemné prožití Vánoc a nerušený pĆíjem televize.
Za výbor Spolku pĆíjemcĎ kabelové televize
Ing. Vojtøch Drápal.
Televizní kabelový
rozvod
Úvodem nám dovolte, abychom Vám
pĆedstavili spoleênost TKW s.r.o., která již
témøĆ rok provozuje Váš televizní kabelový
rozvod (TKR). Spoleênost vlastní tĆi majitelé z jejichž pĆíjmení vznikl název.
T- Ing. Zdenøk TihlaĆík – jednatel, K - Karel KĆemel - prokurista a W - Milan Weiss
- jednatel. Spoleênost byla v roce 1998 založena za úêelem provozování TKR v Líšni,
který vlastní SBD MÍR v lokalitø ulic Vlkova, Strnadova a Štefáêkova. Bližší informace o nás a naší êinnosti mĎžete získat na našich internetových stránkách www.tkw.cz
Na základø dobrých referencí u Rady pro
televizní a rozhlasové vysílání nám bylo
v roce 2001 nabídnuto provozování rozvodu pro SBD Roketnice Mokrá. Tento televizní kabelový rozvod naše spoleênost provozuje od 1. 7. 2001.
Koncem roku 2001 nás oslovili Vaši zástupci spolku pĆíjemcĎ televizního signálu.
Po nezbytné legalizaci u státních orgánĎ –
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
éTÚ a uzavĆení pĆíslušných smluvních
vztahĎ s organizacemi pro ochranu autorských práv jsme se vønovali støhování hlavní pĆijímací stanice do nové samostatné
pĎdní prostory. Souêasnø s tím byla zahájena postupná náhrada nøkterých nevyhovujících dílĎ. S ohledem na velmi špatný stav
jak aktivních, tak i pasivních prvkĎ rozvodu, musí být tyto postupnø dle stavu finanêních prostĆedkĎ obnoveny. Je nutné si uvødomit, že tento televizní kabelový rozvod je
v provozu již témøĆ 10 rokĎ a vøtšina dílĎ
nevyhovuje dnešním standardĎm pro provoz TKR.
Jak jsme Vás již dĆíve informovali, došlo
od zaêátku roku postupnø k pĆestøhování
hlavní stanice do nových prostor. Souêasnø
docházelo ke zlepšování kvality jednotlivých programĎ na hlavní stanici. Protože
však zbývající êásti rozvodu jsou
5
ve velmi špatném stavu, není toto zlepšení
kvality prozatím u všech divákĎ stejné. Velmi neblaze se na obnovø projevila êervnová
letní bouĆka, pĆi níž došlo k zásahu bleskem
do školy. Následky byly nepĆíznivé, došlo
k poškození napájecího zdroje v êísle 68
a zniêení zesilovaêe na sloupu u radnice.
Ve stejné dobø došlo i k pĆerušení kabelu
uloženého v zemi na trase za hĆištøm. Navíc
byl v této êásti rozvodu zjištøn další nefunkêní zesilovaê. Tato kritická situace prokázala, že dokumentace po pĎvodním provozovateli ing. Novákovi je neplatná, a je
jen obrazem asi z roku 1993. Rovnøž se
ukázalo, že pĆístupnost zaĆízení umístøných
v soukromých domech je velmi špatná. Dokonce jsme se setkali s bránøním v pĆístupu
k telekomunikaênímu zaĆízení. Z toho dĎvodu zahájíme od pĆíštího roku postupné
støhování zesilovaêĎ z jednotlivých domĎ
do samostatných volnø pĆístupných rozvadøêĎ. I tyto pĆesuny pĆispøjí ke zlepšení
kvality TV signálu – zkrátí se délka kabelĎ
a odstraní vzájemné ovlivĀování vstupních
a výstupních kabelĎ od zesilovaêe.
V pĆíštím roce plánujeme i opravu pĆípojek položených do zemø, které pĆi vlhkém
poêasí pĎsobí potíže. Jsou provedeny
z prvkĎ urêených do suchého, obyêejného
prostĆedí, ale v souêasné dobø do nich zatéká voda nebo se stávají mraveništøm. Nøkteré dokonce postupem êasu zmizely nenávratnø v zemi, a nøkteré snad ještø ani neznáme.
V následujícím roce pĆedpokládáme
„pouze“ vylepšování rozvodu a støhování
zaĆízení do samostatných rozvadøêĎ
s vlastním napájením (aby nedocházelo
k nežádoucím výpadkĎm). Teprve až bude
celý rozvod vyhovovat jak v kvalitø, tak
i ve spolehlivosti, bude následovat pĆidávání dalších programĎ.
DĎležitou podmínkou pro rychlý postup
pĆi obnovø rozvodu je zajištøní pĆístupu ke
všem êástem televizního kabelového rozvodu, který se nachází v domech jednotlivých uživatelĎ.
6
Je proto nutné na vyzvání pracovníkĎ
spoleênosti TKW umožnit pĆístup
k jednotlivým êástem rozvodu.
UpozorĀujeme tímto všechny uživatele,
že souêasnø s opravami hlavních rozvodĎ
TKR budou provádøny i opravy vnitĆních
rozvodĎ v domech. Dle našich dosavadních
zjištøní jsou tyto vnitĆní rozvody ve velmi
špatném technickém stavu. Nevyhovují kabely ani úêastnické zásuvky êímž dochází
ke znaênému znehodnocení pĆijímaného
signálu pĆímo u pĆipojeného úêastníka.
Na základø dosud provedených møĆení konstatujeme, že ani jedna z kontrolovaných
zásuvek nevyhovovala z dĎvodu stávajícího umístøní jednotlivých kanálĎ
v kabelovém rozvodu. NevøĆícím TomášĎm
mĎžeme toto tvrzení prokázat møĆením
úrovnø signálu na møĆícím televizoru.
Rekonstrukce vnitĆních rozvodĎ v jednotlivých domech bude hrazena jednotlivými úêastníky pĆipojenými na televizní kabelový rozvod dle následujícího ceníku :
práce 1 hod
- (sleva
100,- Kê
pro akci 50%)
50,- Kê/hod
jednoduchý rozboêovaê
cca 55,- Kê
koaxiální kabel vnitĆní
16,- Kê/1m
koaxiální kabel venkovní
22,- Kê/1m
úêastnická zásuvka
175,- Kê
Úêastnická šĀĎra napĆ. 5 m
70,- Kê
Ostatní materiál dle maloobchodního ceníku.
Závørem nám dovolte, abychom Vám popĆáli pĆíjemné prožití vánoêních svátkĎ,
hodnø úspøchĎ v novém roce a též bezporuchový pĆíjem televizních programĎ.
Ing. TihlaĆík Zdenøk, jednatel
TKW s.r.o.
provozovatel televizního kabelového rozvodu OCHOZ U BRNA
kanál
MHz
program
2
E
48,3
4
E
62,3
3
R
77,3
ýT 2
www.czech-tv.cz
ORF 1
www.orf.at
STV 2
www.stv.sk
87,5 – 108,0 MHz
STV 1
www.stv.sk
VIVA
www.viva-tv.de
INFO TV OCHOZ
EUROSPORT
VKV
5
SE
133
7
SE
147
9
SE
161
5
E
175
zvuk
pásmo
m,s,d
6,5 – D
I
VHF
m,s,d
5,5 – B
I
VHF
mono
6,5 – D
II
VHF
m,s,d
5,5 – B
III
VHF
stereo
5,5 – B
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
m,s,d
5,5 – B
III
VHF
m,s,d
6,5 – D
III
VHF
m,s,d
6,5 – D
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
m,s,d
5,5 – B
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
mono
5,5 – B
III
VHF
www.eurosport.com
8
R
191
10
R
207
12
R
223
12 SE
238
14 SE
252
16 SE
266
18 SE
280
20 SE
294
PRIMA www.prima-televize.cz
NOVA
www.tv-nova.cz
ýT 1
www.czech-tv.cz
SAT 1
www.sat1.de
RTL
www.rtl.de
ORF 2
www.orf.at
PRO 7
www.pro7.de
m,s,d = mono, stereo, duál
O vánocování, aneb
Mikuláše nedáme!
Tak copak Vám, milí êtenáĆi, letos nadølil
Mikuláš?
A také jste chodívali nadølovat? Já samozĆejmø taky. Bylo nám tøch 14 -15 let a naše skupinka nebyla jen tak ledajaká. Møli
jsme pĎjêený nádherný ornát, malovaný
snad akademickým malíĆem, møli jsme êerta tak odporného, že se leknul i sám sebe,
když se zhlédnul v zrcadle, møli jsme i dobrosrdeêného andøla. PĆesto nám pamøtníci
tvrdili: Za našeho mládí to bývali inší Mikulášé!“ Každý møl aspoĀ dva metry vyší-
vaný ornát, mitru puêenu z biskupství a budíl dĎstojnost. Má s sebĎ smeêku êertĎ tak
strašidelných, že sa jich leknĎ aj pan faráĆ
a andøly tak krásné, že mávajĎ kĆídlama!“
MikulášĎ mĎžete vidøt 5. prosince kolik
chcete, nebo nemusíte vidøt žádného když
zĎstanete doma. Maximálnø Vám nechá
dárky za oknem. Ježíška – toho neuvidíte
vĎbec. Ježíšek je tichý a neviditelný. MĎžeme ho zahlédnout jen jako svøtlo, které se
mihne pokojem, jen jako nebeské zvonøní
andílkĎ, kteĆí mu pomáhají nadølovat
a trousí stĆíbrná êi zlatá pírka. Ježíšek je
gentleman a je náš. Vnutit se nám snažili
za êasĎ normalizace také Dødušku Maróze. Naštøstí byl Døduška nejen
7
jednoduchý,ale i skromný když vidøl,že není žádán, práskl do jelenĎ a odfrêel zpátky
na SibiĆ. Jenomže vzápøtí pĆijela ze severu
jiná vánoêní postava, a ta je mnohem drzejší. Zaêala se u nás zabydlovat koncem 80tých let. Nejprve obsadila kreslené televizní
seriály, komiksové êasopisy a uêebnice angliêtiny. Jakmile vidøla, že již lidi znají, vlezla do reklamy. Ano, jistý êervenolící Santa
Claus. NemĎžeme být pĆece pozadu
za okolním svøtem. Nyní v êase adventním,
je ho všude plno. To by nebylo tak zlé, kdyby nechtøl vyštvat našeho ctihodného Mikuláše. Ten americký drzoun obsadil nøkteré druhy mikulášských perníêkĎ, êokoládové adventní kalendáĆe, šplhá nám po zdi
do domu, prostø opruzuje kde mĎže. PĆedstavte si, že náš chudák Mikuláš, už dostal
strach a snaží se uplatnit stejnø jako Santa.
Nechává se fotit na letáky supermarketĎ,
tancuje v reklamø na mobil a není ho to ani
trochu hodné.
Bojím se, aby ho nøkteĆí roztržití rodiêe
ve své touze po americkém životním stylu
nenechali za chvíli u nich nadølovat. To se
nesmí stát! Mikuláše nedáme!
Hana Šedá
Co nového ve škole?
Zaêátek školního roku byl poznamenán
Ćadou významných zmøn v oblasti školství.
Zákonnou úpravou zákona ê. 564/1990
Sb., o státní správø a samosprávø ve školství je povinností zĆizovatele pĆevést všechny školy a školská zaĆízení do 1.1.2003
do právní subjektivity. K jakým zmønám
dochází ve školství v Ochozi u Brna?
V obci se nacházejí dvø zaĆízení poskytující pĆedškolní a základní vzdølání. Ponøvadž základní škola má právní subjektivitu
již z dĆívøjšího zaĆazení od 1.11995, došlo
ke slouêení s mateĆskou školou a vytvoĆení
jednoho právního celku , pĆíspøvkové organizace Obce Ochoz u Brna, která má
od svého data slouêení 1.11.2002 nový
název: Základní škola a mateĆská ško-
8
la Ochoz u Brna, okres Brno- venkov.
Tak tedy závør kalendáĆního roku je
ve znamení Ćady již fungujících a pĆipravovaných zmøn, které souvisí v velkým množstvím právních úkonĎ a zmøn organizace.
Nejvýznamnøjší zmønou bylo vydání nové
zĆizovací listiny slouêené organizace ke dni
30.9.2002. Slouêení obou organizací s sebou nese zmøny v rozpoêtové oblasti, pracovnøprávních vztazích zamøstnancĎ,
v pĆepisech všech dodavatelských smluv,
v provedení pĆedávacích inventur majetku
a zásob, v zajištøní zmøny na všech úĆadech
sociálního pojištøní, finanêním úĆadø, statistickém úĆadø, zdravotních pojišČovnách.
K Ćadø nových dokumentĎ je tĆeba zajistit
též zápis do Obchodního rejstĆíku, vyĆízení
živnostenského listu vzhledem k možnosti
vaĆit obødy i pro cizí osoby a mnoho dalších dokumentĎ.
Podzimní práce byly také v duchu dokonêovacích prací sociálního zaĆízení, dostavby nových prostor školní družiny a pĆestøhování místní knihovny.
Všechny ty zmøny probíhají za provozu
obou složek organizace a to ve velmi êasovø omezené i v krátkém období nového
funkêního vedení obce.
Jaké zmøny vyplývají pro døti?
Døti obou souêástí organizace jsou zapojeny do bøžných výukových a výchovných
programĎ bez zĆetele zmøn. Výhodou spojení bude zejména možnost snadnøjšího propojení mezi pĆedškolní výchovou a zahájením povinné školní docházky. Do budoucna
pĆipravujeme vytvoĆení jednotné koncepce
rozvoje osobnosti ve vøku od 3-11 let s odrazem na již zavedené programy pro MŠ
a ZŠ: Zaêít spolu, Daltonský plán, prvky
Montessori pedagogiky. Propojení se projeví zejména mezi pĆedškoláky a 1. roêníkem
výmønou zkušeností, návštøvou jednotlivých zaĆízení a seznamování žáêkĎ z MŠ
s práci ve škole. Snahou všech pedagogĎ je
vytvoĆit hladký pĆechod mezi Mć a 1.roê.
bez zbyteêných psychických problémĎ. SamozĆejmø, že spolupráce mezi obøma slož-
Renovace soc. zaĆízení v ZŠ
kami bude probíhat i v oblasti mimoškolní,
v kulturních a sportovních akcích.
Jaké zmøny pocítí rodiêe?
Hlavní organizaêní zmønou je zaêlenøní
školní jídelny do pĆíspøvkové organizace.
Proto bude úhrada obødĎ vyêíslena vedoucí školního stravování podle dĆívøjších
metod odpoêtĎ a platba bude probíhat složenkou v hotovosti na poštø nebo bankovním pĆevodem vždy do 25. v møsíci.
Sazba za obødy na den:
døti MŠ – jen dop. svaêina
5,20Kê
døti MŠ – i obød
19 Kê
døti MŠ – celodenní
24,2 Kê
žáci 1-4.roê.
16,50 Kê
žáci 5.roê.
18,70 Kê
Odpoêty za omluvené obødy (do 7.15
hod na tel. 544 233 214) jsou vyúêtovány
za møsíc zpøtnø.
Spoleênø se budeme setkávat se všemi
rodiêi na tĆídních schĎzkách, êtvrtletnø
(další schĎzka ÚT 14. ledna 2003 v 16.30
hod v budovø školy).
Na møsíc leden pĆipravujeme spoleêná
setkání pĆedškolákĎ a rodiêĎ pĆed blížícím
se zápisem do 1.
roêníku pro školní
rok
2003/2004,
který se uskuteêní
v Úterý 4. února
2003 od 14.30 hod
v budovø školy .
VøĆíme, že
nejen uêitelé ale
i rodiêe pochopí
zmønu obecního
postavení
školských organizací
tak, aby do budoucna byla vytvoĆena dobrá vzájemná spolupráce døti – rodina – obec.
Je snahou nás
všech, aby se døti ve školce i ve škole cítily
co nejlépe. VždyČ tu nøkteĆí tráví celou pracovní smønu .
K dobré pohodø závøru kalendáĆního roku pĆispøje smích a radost v døtských oêích
pĆi Mikulášské nadílce ve êtvrtek 5.12 dopoledne, u nás, našem školním prostĆedí .
Následovat bude celovánoêní týden
od 15. prosince 2002, na který Vás jménem
všech døtí srdeênø zvu.
éas odnesl rok jako lehké pírko,
éas, který v dnešní dobø schází každému z nás.
éas, tolik drahocenný, stále stejnou ruêiêkou
møĆící nám všem.
éas vánoêní Čuká tiše na okénka našich duší..
éas Vánoc je okamžikem pozastavení ve shonu
všedním,
éas ohlednutí za rokem konêícím , naêerpání
energie do roku dalšího…
,,Vánoce pĆijdou a zazvoní smích
a BĎh bílou kĆídou nám nakreslí sníh.
Na dárky se tøší ti které máš rád
a malí i vøtší si budou chtít hrát.
Tak hodnø štøstí jsme pĆišli všem pĆát,
AČ hodní zlé pĆelstí a mĎžeme se smát…
9
Døkuji všem rodiêĎm,
obecnímu úĆadu a obêanĎm Ochoze za pomoc v
celém roce 2002. Do roku
dalšího pĆijmøte pĆání pevného zdraví, dostatku sil,
pohodu po duši a pøkné
dojmy z vánoêních svátkĎ.
Lenka Formánková
Ćeditelka ZŠ a MŠ
Ochoz u Brna
Zaêátek nového školního roku...
O koledování
VyrĎstala jsem v rodinø, která se vyznaêovala tím, že umøla slavit Vánoce. Sotva
utichl v srpnu na poli rachot kombajnĎ, zaêal náš tatínek zvuêným hlasem zpívat vánoêní koledy. Je pĆece nutno trénovat. Trénovat na Vánoce. Dárky se u nás taky zaêaly nakupovat v létø, takže jsme do prosince
vesele zapomnøli, kamže jsme je ukryli. Polovina naší rodiny møla tudíž chudšího Ježíška, ale bohatší narozeniny, které máme
v bĆeznu.
Výsledkem tohoto vánoêního kultu bylo,
že jsme my, døti socialistického realismu,
znaly v 80. letech na 50 rĎzných koled
a písní kostelních i populárních. Výsledkem
bylo, že mĎj syn, který se narodil v bĆeznu
(kdy jindy taky, že) už v prosinci zpíval koledy. Bylo to v roce 1989, kdy naše republika nabírala jiný kurz plavby. No a výsledkem té zmøny bylo, že se z koled stal kýê.
Ty naše soukromé, rodinné písniêky nám
v êase adventu vyĆvávají do uší ve všech
obchodech i na tržištích. Koledami jsou zahlceny rozhlasové stanice do té míry, že
v êase vánoêním jsou už celé naší rodinø
protivné.
No a tak dárky zase nakupujeme v létø,
i když zbožím jsou už obchody v êase
10
adventním zahlceny (ale také koledami).
V pĆedvánoêním êase poslouchám z rádia
éR. 3 – Vltavu a synovi nevypínám Kiss
Hády (pro Vltavu jsou koledy moc lehké
a pro Hády zas tøžké). A už od žní obêas
zkouším PastýĆi, nespøte. Rodinné tradice
se mají pĆece dodržovat. AlespoĀ než nastane Advent.
Hana Šedá
Upozornění obĀanţm
UpozorĀujeme obêany - Ćidiêe na nutnost
správného parkování automobilĎ na území
naší obce a to pouze na základø vyhlášky
o silniêním provozu. Dle této vyhlášky mĎže Ćidiê v obousmørném provozu parkovat
pĆi krajnici pouze tehdy, zĎstane-li pro prĎjezd vozidel celková šíĆka vozovky 7 m, pro
jednosmørný provoz 3,5 m. Z dĎvodu plynulého a bezpeêného prĎjezdu naší obcí, žádáme vás obêany o dodržování tohoto naĆízení a souêasnø se obracíme na Policii éR,
aby toto dĎslednø kontrolovala. V minulosti
se nøkolikrát díky nedodržování tohoto paragrafu stalo, že došlo k nøkolika haváriím
pĆed budovou základní školy s následnou
hmotnou škodou, bylo bránøno v zimní
a jarní údržbø komunikace atd.
Ladislav Petlach
VÁNOCE VE ŠKOLE
nedĒle
15.prosince
14..00 v sále Orlovny
KONCERT ZUŠ JEDOVNICE
pondĒlí
16.prosince 2002
v budovĒ školy
14.00 – 16.00
VÁNOÿNÍ DÍLNY PRO KAŽDÉHO
V našich vánoĀnĒ vyzdobených tĢídách si pĢijdou na své všechny šikovné ruce.
16.00 –17.30
KONCERT DđTÍ NAŠÍ ŠKOLY, KTERÉ HRAJÍ V ZUŠ
NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
PĢijčte si poslechnou vánoĀní melodie v podání malých hudebníkĪ.
17.30 – 18.30
BALÍÿEK PÍSNÍ, TANCĩ A JINÝCH PġEKVAPENÍ
DĒti vám zazpívají vánoĀní písnĒ, zahrají dramatické scénky z vánoĀních pohádek
a zatancují.
úterý
17.prosince
16.00 v budovĒ MŠ
BESÍDKA PġEDŠKOLNÍCH DđTÍ
stĢeda
18.prosince
17.00 v budovĒ školy
HOUSLOVÝ KONCERT MANŽELĩ KOCĩRKOVÝCH
11
Města a obce z hlediska
zákona o obcích
Tímto êlánkem na pokraêování chceme
zaêít vysvøtlovat urêité skuteênosti, které by
møl znát každý obêan ve vztahu k místní samosprávø. Aêkoli je Ćada vøcí, kdy život obêana plyne takĆíkajíc mimo dosah obce,
v urêitých momentech je vhodné znát postavení, ve kterém je obêan vĎêi obci a naopak. Berte proto následující text jako první
seznámení s problematikou, ti zkušenøjší
zde moc nových vøcí nenajdou, ale neuškodí
si je pĆipomenout.
Miloš Hrazdíra
Zákon ê. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zĆízení), je právním pĆedpisem, který upravuje právní postavení a úkoly obcí jako základních územních samosprávných spoleêenství obêanĎ tvoĆící územní celek, který
je vymezen hranicí území obce.
Samosprávné postavení obcí vêetnø jejich
fungování je založeno na osobním, územním a ekonomickém základu.
12
Podle osobního základu samosprávy obcí
se za obêany obce, tedy osoby, které se mohou zapojovat do samosprávy obce, považují všechny osoby, které mají státní obêanství éeské republiky a jsou v obci hlášeny
k trvalému pobytu. Právní úprava postavení
obcí charakterizuje obce i podle územních
hledisek, a to tak, že každá êást území éR
je souêástí území nøkteré obce, nestanoví-li
zákon o zajišČování obrany éR jinak. Obec
má jedno nebo více katastrálních území.
Obec jako samosprávné spoleêenství obêanĎ je veĆejnoprávní korporací, má vlastní
majetek a vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovødnost z tøchto
vztahĎ vyplývající. Oprávnøní disponovat
s vlastním majetkem a finanêními zdroji
pĆedstavuje tzv. ekonomický základ samosprávy obcí, v jehož rámci obec hospodaĆí
samostatnø, a to za podmínek, které stanoví
zákon o obcích a zvláštní právní pĆedpisy.
PĎsobností obce se obecnø Ćeêeno rozumí
právnø vymezený okruh spoleêenských
vztahĎ, pĆedmøt, obsah a rozsah êinností,
v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Souhrn oprávnøní, jimiž je obec vybavena
Oslavy 765 let obce – výstava plastik a obrazĎ na ZŠ
a právních povinností, jež jsou obci uloženy, pro potĆeby plnøní úkolĎ obce se nazývá
pravomocí.
PĎsobnost se dále êlení na dvø skupiny:
1. pĎsobnost vlastní - samostatnou, samosprávnou - jedná se o vøci, které si obec
spravuje samostatnø. Do skupiny samostatné pĎsobnosti jsou zaĆazeny záležitosti, které se dotýkají v prvé Ćadø života obyvatel
a jejichž význam tento rámec nepĆesahuje.
Dle § 7 cit. zák. o obcích má obec právo
na samosprávu a úkoly patĆící do samosprá-
vy obce plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potĆebami obce.
2. pĎsobnost pĆenesenou, delegovanou - jde
o záležitosti veĆejné správy, které náleží
pĆedevším státu, avšak tento je na møsto
pĆenesl. Jedná se o záležitosti, jejichž význam pĆesahuje rámec obce, tj. záležitosti,
u nichž má stát zájem na možném intenzivnøjším ovlivĀování jejich výkonu. Pokud
zákon svøĆí obci výkon státní správy, je
území obce správním obvodem a orgány
obce jsou povinny zabezpeêit úkoly v pĆenesené pĎsobnosti.
SPOLEÿENSKÁ RUBRIKA
Kudy se jde do Betléma?
V úvodu roku 2003 oslaví svá životní
jubilea tito obêané naší obce:
Kryslová Marie
70 let
Pernicová Anna
85 let
Chyba Antonín
75 let
Uhrová Blažejka
90 let
Svobodová Ludmila
70 let
Kalodová Milada
75 let
Langer Miloslav
75 let
Mudrla OldĜich
70 let
Ognarová Marie
70 let
Slavíková Marie
80 let
Všem jubilantĕm
pčejeme hodnÿ zdraví
a spokojenosti do dalších let.
za kulturní výbor Renata Vaculíková
Nejlépe snad pĆes Maóarsko, Rumunsko
a Turecko. Ale byla by to dlouhá cesta.
Kdyby jste teó vyrazili, pĆíští Vánoce by
jste mohli být na místø. Ale jestli pro Vás
tento pojem znamená spíše návrat do døtství, pojóte, zkusíme to jinudy.
Hlas zvonĎ táhne nad závøjí a my ho budeme následovat. Vezmeme s sebou všechny blízké lidi a psy. A pĎjdeme. PĆejdeme
dva vršky, tĆi údolí, pár zamrzlých potokĎ.
Cestou nakrmíme lesní zvøĆ z pĆinesených
zásob. Za posledním vrškem už uslyšíme
hýkat betlémského oslíka.
Po snøhu pĎjdeme êistém, bílém a budeme blízko již…
U jesliêek v Betlémø odevzdáme Ježíškovi dárky, ohĆejeme se teplem jeho lásky
a pokory, která nás posílí na celý další rok.
Pak už rychle uvolníme místo dalším poutníkĎm a odebereme se do lyžaĆské hospĎdky na bájeênou veêeĆi. Odtud si odskoêíme
jenom na pĎlnoêní do kostela a pak si
na ovêích kožešinách u roztopeného krbu
zdĆímneme až do svítání. To se nám to pošupajdí na Hod Boží mrazivým, zvonivým
ránem domĎ, pĆes tĆi kopeêky, tĆi vršky a to
už døti a psi pobøží napĆed zpátky do svých
domácích pelíškĎ.
A pokud opravdu chcete znát smør, tak to
bude za hlasem našeho srdce. Ono nás už
samo zavede do Betléma.
13
Hana Šedá
POVĚSTI Z MORAVSKÉHO KRASU
O vørném Honzíkovi
Byl jednou jeden sedlák a ten møl syna
prosČáêka. Kamkoli pĆišel, všude se mu posmívali. Jednoho dne Ćekl otci, že pĎjde do
svøta, kde ho nikdo nezná. Šel a šel, až pĆišel do velkého møsta ke kupci a prosil ho
o službu. Kupec ho pĆijal, zavedl do konírny, kde stál kĎĀ, kterému Ćíkali Honzík a Ćekl mu: „Nebudeš dølat nic jiného, jenom tohoto konø spravovat. Tu máš hĎl; êím více
ho budeš bít, tím tø bude míti radøji.“
Kupec odjel do svøta pro zboží a mládeneêek spravoval Honzíka. Když ho chtøl
bít, promluvil Honzík lidským hlasem:
„Nebij mne; jsem zakletý êlovøk, nøkdy se
ti odsloužím. Dej mi radøji obroku, mám
hlad. ąeknu ti, až se pán bude vracet
k domovu; potom mne teprve mĎžeš bít, až
mne zkrvavíš, abys nemøl zle.“ Když se kupec vrátil, šel se podívat na konø a vida ho
krví zbarveného, pochválil pacholka.
SprosČáêek sloužil u pána po tĆi léta.
Když odcházel, louêil se s Honzíkem, ale
ten mu Ćekl: „Vsedni na mne, odjedeme
spolu.“ Když odjíždøli, dal Honzík pacholkovi hĆebelec, že jim bude k nøêemu dobrý.
Cestou uslyšeli za sebou hukot a Honzík Ćekl: „Ohlédni se, kdo to jede za námi?“ Valila se za nimi velká voda. Byla by je již pohltila, ale Honzík Ćekl: „Hoó za sebe hĆebelec!“ SprosČáêek uposlechl, voda se ztratila
a nebylo po ní památky.
Zanedlouho pĆijeli na louku ke studánce.
KĎĀ Ćekl: „Napiji se a ty si zde umyj hlavu!“ Když se umyl, uvidøl mládeneêek
ve studánce, že má zlaté vlasy. Bødoval
a naĆíkal, jak pĎjde mezi lidi, že ho budou
kudlit a vlasy mu trhat. „Uvaž si na hlavu
šátek.“ poradil mu kĎĀ, „a tvaĆ se, že máš
hlavu bolavou. Nyní jdi do blízkého møsta,
zastav se v hospodø a popros tam o službu,
potĆebují tam kuchaĆe.“ „VždyČ jsem jaktøživ nic nevaĆil,“ namítal mládenec, „a ty
mne tam posíláš.“ „Nic se neboj,“ Ćekl
14
kĎĀ, „já ti pomohu Až uvaĆíš jídlo, dýchni
na nø.“
Mládenec pĆišel do hospody a službu dostal. Møli tam ještø starého kuchaĆe, kterému møl pomáhat. Na noc si lehl za pec, aby
nezaspal. Ráno pĆišel starý kuchaĆ
v domnøní, že mladík již vaĆí, ale tam ještø
spal. Mrzutø ho vzbudil, ale jak se podivil,
když ve chvíli byla snídanø hotova. Mládenec do jídla dýchl a bylo velmi chutné.
Hosté si je nemohli vynachválit. Chtøli vidøt zdatného kuchaĆe, ale ten se jim neukázal, že prý má hlavu bolavou. Poslali mu tedy hrst dukátĎ, které podaroval starému kuchaĆi. Ve službø mu klidnø a spokojenø
ubøhla tĆi léta.
Po tĆech letech vystoupil a šel rovnou
na louku, kde se pásl Honzík. Radil se
s ním, co má dølat dále. KĎĀ Ćekl: „Nyní
pĎjdeš k zahradníkovi, budeš sázet a pøstovat kvøtiny.“ Když se prosČáêek vymlouval,
že tomu nerozumí, Ćekl kĎĀ: „Jen jdi, já ti
pomohu.“
Šel tedy k zahradníkovi, poprosil
o službu a byl pĆijat. V tom møstø byl král,
který møl tĆi princezny. Když se nejstarší
vdávala, poslala si k zahradníkovi pro kytici, ale poruêila si takovou pøknou, jaké ještø nikdo nevidøl. Mládenec šel k Honzíkovi
na poradu. KĎĀ hrábl kopytem a vyhrábl tĆi
kuliêky. „Tu jednu vsaó,“ Ćekl, „a projdi se
po zahradø. Než se vrátíš, bude kytice uvita.“ Mládenec uposlechl a když se vrátil,
byla kytice hotova. Donesl ji zahradníkovi,
který ho pochválil: „Když jsi ji sám udølal,
musíš ji i sám zanésti.“ Donesl ji tedy princeznø, které se kytice líbila, a dostal za ni
hrst dukátĎ. Poctivø je odevzdal zahradníkovi.
Po êase se vdávala druhá princezna
a mládenec jí donesl kytici ještø krásnøjší.
Když møla nejmladší princezna svátek, žádala kytiêku ještø pøknøjší než møly její
sestry. Mladý zahradník zas pĆišel
k Honzíkovi na poradu. KĎĀ mu Ćekl:
„Vytrhni si tĆi zlaté vlasy, dva dej doprostĆed kytice, která vyroste z tĆetí kuliêky,
tĆetím vlasem ji pak svaž.“ Mládenec uposlechl a když donesl kytici princeznø, tak se
jí zalíbila, že zahradníêka vdøênø objala
a dala mu plné tĆi hrsti dukátĎ.
Když se po nøjakém êase møla vdávat,
Ćekla králi, že nechce jiného než zahradníka, který jí udølal tu pĆekrásnou kytici. Král
namítal, že zahradník je prostého rodu, že
se pro ni nehodí, ale když jinak nedala, svolil, ale svatbu jí nevystrojil a od té doby ji
nemøl rád.
Stalo se, že zaêala vojna a král se vypravoval se svými dvøma zeti do boje.
I manžel nejmladší dcery prosil krále, aby
smøl s nimi. Král ukázal na chromou klisnu,
pasoucí se opodál a Ćekl: „Osedlej ji a jeó!“
ProsČáêek mlêky uposlechl a za posmøchu
ostatních vyjel z brány. Cestou se zastavil
na louce u vørného Honzíka, který møl pro
nøho pĆipravenu skvostnou rytíĆskou zbroj
a sám byl bohatø osedlán. „Rozvaž si hlavu,“ pravil, „rychle oblékni plášČ, vsedni na
mne a pospøš; neboj se, zvítøzíš!“
PĆijeli právø do nejlítøjšího boje, kdy
štøstí váleêné se klonilo na stranu nepĆátel.
S napĆaženým meêem a rozevlátými vlasy
vrhl se do boje. PĆekvapení nepĆátelé pĆed
ním klesali jako klasy po krupobití. Po bitvø
zmizel a nikdo nevødøl kam. Zavedl Honzíka na louku, svlékl zbroj, vsedl na chromou
klisnu a vracel se s hlouêkem posledních.
Když pĆijel domĎ, všichni se u smáli.
Po obødø obdivoval král cizího prince, jehož udatnost rozhodla boj. HoĆel touhou,
aby ho poznal, ale pod ním jako by se slehla
zemø.
Nastala po druhé vojna, manžel nejmladší princezny zas udatnø bojoval a po vítøzné
bitvø nepoznán ujel. Ve tĆetí vojnø byl ranøn
do nohy. Vida to starý král, pĆispøchal
a vlastním šátkem mu na bojišti nohu zavázal. Pozval stateêného prince k sobø, leê ten
zase zmizel a nikdo nevødøl kam.
Když se prosČáêek vrátil, zase se mu
posmívali. Unaven a smuten ulehl na lĎžko.
Princezna mu ošetĆila zranønou nohu, ale
neušlo jí, že je rána ovázána královým
šátkem. Prozradila to otci a hned se všichni
sbøhli k ranønému. Zatím se setmølo, ale
jeho zlaté vlasy záĆily v pokoji jako slunce.
I poznali v nøm s urêitostí neznámého
stateêného prince a odprošovali ho za to, že
se mu vysmívali. Král sám si ho zamiloval
ze všech nejvíc a ustanovil ho svým
nástupcem. Musel i ukázat konø, který mu
k takové slávø dopomohl. Honzík mu
pĆipomínal: „Až se budeš radovati,
nezapomeĀ na mne.“ Ale princ v samých
radovánkách zapomnøl. Teprve tĆetího dne
pĆišel k vørnému koni, který steskem
umíral. KĎĀ se na prince smutnø zadíval
a prosil ho: „Zaveó mne na zelenou louku,
tam se vzkĆísím.“ Když pĆišli na louku,
žádal kĎĀ, aby mu setnul hlavu a tak ho
vysvobodil. Kralevic se zdráhal, ale kĎĀ
odpovødøl: „Neudøláš-li to mnø, udølám to
já tobø.“ SČal tedy vørného druha, a pĆed
ním stanul sliêný princ, který mu døkoval
za své vysvobození.
Vápenická
VápeĀáci co døláte,
že už vápno nevozíváte?
Vápenice jsou zbouraný,
tak už je to všechno marný.
Vápno to jste vozívali,
Vápno! Vápno! KĆiêívali,
ženské na vás êekávaly,
by své domy líêívaly.
Hospody nevyšly zkrátka,
u každé byla zastávka,
když vápeník na voze spal,
kĎĀ vždy domĎ cestu už znal.
S vápnem bývalo veselo,
êasem už vše vymizelo,
nenosí už kožich ovêí,
žádný vápenický koêí.
Jan Nejezchleb
15
Oslavy 765 let obce – slavnostní shromáždøní 29. 9. 2002
na Zákazanci
Dobré zprávy z Ochoze
Dnes to bude pĆíbøh témøĆ êítankový. Podobný jsme møli v êítance pro druhou tĆídu
ZDŠ. Byl o døvêátku, které upozornilo
v obchodø prodavaêku na omyl a vrátilo jí
vøtší bankovku, aê by pro nøj znamenala
úêast na školním výletø. Ano ještø generace
šedesátých let møla v êítankách podobné
výchovné pĆíbøhy. éouhala z nich fakta,
která by nebylo neškodilo znát i dnešním
døtem. NapĆíklad, že chudoba cti netratí.
Dnes tuhle formulku vøtšina døtí neslyšela.
VyrĎstají tudíž s pocite kĆivdy,že nemají tytéž znaêkové vøci jako jejich spolužáci. Je
to škoda, protože životní úspøchy bývalých
žákĎ nezáleží tolik na školním prospøchu,
ale na pracovitosti,prĎbojnosti a pak i na
schopnosti nést vyrovnanø své majetkové
pomøry.
Ale pĆikroême k faktĎm. V Ochozi žije
dívka, jejíž rodiêe jako Ćada jiných nemají
peníze na všechna pĆání svých døtí. Její
touha byla navštøvovat výuku jistého
16
bojovného umøní. Rodiêe jí to umožnili, aê
hlavnø nákup nezbytného kimona jim znaênø pohnul rozpoêtem. Kimono se pro ni stalo nejcennøjší a nejoblíbenøjší êást šatníku.
Jeden kalný den na konci listopadu êekaly
s kamarádkou na trénink a staly se svødkem
dopravní nehody.
Vypadalo to že nehodu vidøly jenom ony,
protože byl veêer a lidé spøchali domĎ.
Ihned pĆibøhly na pomoc, naštøstí všichni
nehodu pĆežili,ale z jednoho automobilu vytáhla ta dívka mladou spolujezdkyni Ćidiêe
s ošklivou ránou na hlavø. Ostatní úêastníci
nehody byli v šoku a Ćidiê který nehodu zavinil vypadal jako pod vlivem alkoholu, êi
drog. Zavolaly záchranku, naše dívka se
ptala po autolékárniêce, ale nikdo jí nedokázal odpovødøt a hledala ji také marnø. Bylo
nutno jednat, protože zranøná hodnø krvácela. Neváhala ani minutu a své milované
kimono roztrhala na obvazy. Jsem si jista že
by se tak zachovala vøtšina jejich vrstevníkĎ, tøch kteĆí neuznávají autority a chodí po
svøtø s podmraêeným pohledem. Snad by to
zvládli i moji potomci,ale jestli bych to dokázala já to se mø neptejte to vĎbec nevím.
Dobrou zprávou je i to,že se nám narodilo nové zastupitelstvo.
Chce to trochu trpølivosti, protože
s miminky to už tak bývá, než vyrostou
a nauêí se chodit, nikdo po nich nechce aby
hned pracovaly a podávaly výkony. Musíme tedy doufat že i naše zastupitelstvo
v jiném složení vyroste v dobrého a užiteêného êlovøka, ostatnø zvolili jsme si ho sami.
Hana Šedá
KnihovniĀka
Tak koneþnČ jsme se doþkali. Vy – þtenáĜi a my – knihovnice. OpČt se mĤžeme
setkávat každé pondČlí od 15 – 18 hodin
v budovČ školy, kde je knihovna umístČna. KromČ nových prostor na vás þeká
mnoho nových knih a þasopisĤ. Uvádím
alespoĖ malou ochutnávku.
První knížka, kterou bych vám chtČla
pĜedstavit, vás možná zaujme už svým názvem: HostČnice. Ano, opravdu je to vyprávČní o minulosti i souþasnosti sousední obce. Za použití materiálĤ z obecních kronik
a vzpomínek obþanĤ ji sestavil Václav Dostál. TĜeba bude toto dílko pro nČkoho inspirací k sestavení podobné publikace o naší vesnici.
Pokraþovatelem Ludvíka Souþka a Ericha von Danikena je oznaþován Jaromír
Jindra. Jeho ýekání na stvoĜitele
s podtitulem NepozemšĢané u kolébky lidstva vzniklo zodpovČdným výbČrem faktĤ,
jejich seriózním zkoumáním a kritickým
hodnocením.
I když nás þeká zima a jaro pĜijde až za
nČkolik mČsícĤ, teoreticky se na nČ mĤžete
pĜipravovat už nyní. ZvlášĢ, pokud si pĜeþtete publikaci Joachima Mayera – Balkónové a pĜenosné rostliny. Obsahuje pĜehlednČ uspoĜádané rady a doporuþení
k pČstování kvČtin, bylinek a zeleniny na
balkónech a terasách. Kniha je doplnČná
množstvím barevných fotografií.
Kam až mČ nohy donesou – tak se nazývá pĜíbČh nČmeckého váleþného zajatce,
který uprchl z tábora nucených prací
v SovČtském svazu. TĜi roky mu trvala cesta SibiĜí, než koneþnČ dosáhl bezpeþí domova. Román, který napsal Josef Martin
Bauer, se stal pĜedlohou pro filmové zpracování.
Poslední dílo amerického spisovatele
Maria Puza – Rodina je historickou romancí o rodinČ BorgiĤ. Slavný autor Kmotra ji
vidí jako pĜedchĤdkyni všech italských mafiánských klanĤ a podle toho tématiku zpracovává.
SvČží vtipný pĜíbČh souþasné ženy napsala Irena Obermannová a dala mu název
Deník šílené manželky. Byli spolu, mČli se
rádi. Teć je sama s dvČma malými dcerami.
Jak se to mohlo stát?
ÚspČšná americká spisovatelka Barbara
Woodová (Panenky z Ráje, Doktorka Samatha) zpracovala v knize Duhový had osudy
Joany, vnuþky australských pĜistČhovalcĤ.
Dívka se vrací do vlasti svých pĜedkĤ, aby
rozluštila rodinné tajemství.
A pro dospČlé ještČ trochu mrazení
v zádech: detektivní pĜíbČh o sestrách dvojþatech, která Ĝeší záhadné zloþiny. Barbara
McCafbertyová – Dvojexpozice.
Pro mládež v edici Ilustrované dČjiny
svČta vychází encyklopedie s množstvím
obrázkĤ a informací o stĜedovČkém svČtČ.
Sestavovatelka Jane Binghamová ji nazvala
StĜedovČk.
Detektivní pĜíbČh pro dČti ýtyĜi a pĤl kamaráda a záhadná nemoc napsal Joachim
Friedrich. Detektiv Kalle s pĜáteli v nČm Ĝeší tajemství, proþ jejich uþitelé postupnČ
uléhají do postele s naprosto neznámou nemocí.
VojtČcha Steklaþe znají dČti z mnoha
pĜedchozích dČl. Tentokrát dal spiso-
17
vatel své nové knize pro mládež název Hugo – poþítaþový pirát.
Nakonec milá knížka pro nejmenší þtenáĜe a vlastnČ i pro jejich rodiþe jako pĜedþitatele. ZdenČk Miler – Krtek a maminka je
další z Ĝady knih o malém krteþkovi
s krásnými ilustracemi a jednoduchým textem.
JeštČ bych chtČla poprosit ty z Vás, kteĜí
objevili doma knihy z místní knihovny a už
si ani nepamatují, kdy si je pĤjþili, ale i
všechny ostatní, kdo mají knihy vypĤjþené
v tomto roce i v minulých létech, aby je
vrátili do knihovny. Nejen že nedostanete
pokutu ani vyhubováno. JeštČ Vám podČkujeme za jejich vrácení!
Na Vaši návštČvu se tČší
Marie Prümmerová, knihovnice
Rubrika
divadelního
spolku
Vidøli jste také v televizi slavnou komedii ND Sluha dvou pánĎ? Já také. A musím
se pĆiznat, že cílenø, abych møla možnost
srovnávat s pĆedstavením ochozské scény.
Že to srovnávat nelze? Máte pravdu, ochozáci jsou totiž lepší!
Je to komedie znaênø oblíbená,
od r. 1745 kdy ji Carlo Goldoni napsal, je
stále na repertoáru svøtových divadel.
V Národním divadle v ní samozĆejmø exceluje Miroslav Donutil, ale s ním celé pĆedstavení stojí i padá. Nevím zda to byl režijní
zámør I. Rajmonta, ale Truffaldino M. Donutila zámørnø pĆehrává a vyênívá natolik,
že když není na scénø, je tam témøĆ nuda.
Ostatní herci: K. Pospíšil, J. Janøková ml.,
P. Pelzer, V. Udatný aj. jsou v takové pozici
jako by si Ćíkali: „není o co se snažit, proê
se namáhat, když je na scénø Donutil.“
Myslím, že je to komedie natolik dobrá,
by si zasloužila zdĎraznit všechny
18 žefigury.
A jak tedy dál pane režisére Rajmonte?
Inu tak jak u nás, v Ochozi! Truffaldina máme také výborného a ostatní herci hrají také
jako o život. Náš pan režisér taky umí dølat
divadlo. No a vy, milí êtenáĆi, pĆijóte také.
Pokud jste naši novinku nevidøli, pĆijóte to
srovnat, stojí to za to!
Co dølají Mladí divoši?
Rozhodují se zda a jak dál. potĆebovali
bychom nové síly. Proto využívám této pĆíležitosti a vyzývám všechny kamarádské divochy od 10 do 50 let: Pokud vás baví divadlo dejte se k nám! Kontakt: Hana Šedá:
544 233 283. Nemyslím, že by tyto Ćádky
møly nøjakou odezvu, ale nadøje umírá poslední. PĆece nenecháme Divocha zahynout
na úbytø.
Hana Šedá
Tasemnice
Jednoho dne jsem ve psím trusu objevil
takové bílé, asi 2,5 cm dlouhé, kousky.
élánky tasemnice. Tyto byly vyzrálé a plny
vajíêek. S výkaly se dostanu na trávu, kde
je spase hlodavec, tĆeba zajíc êi králík, a to
je poêátek mnoha svízelí. Po požití sice tasemnici nedostane, ale vajíêka se v tøle mezihostitele zmøní na boubele. Tyto jsou nebezpeêným zdrojem nákazy, když nesvødomitý majitel – králíkáĆ vývržky hodí buó
na otevĆené hnojištø nebo na rumištø. Potom pĆijde pes a dílem okamžiku je neštøstí
hotovo. PozĆe vývržky a nakazí se tasemnicí, ponøvadž boubele êekají jen na pĆíležitost, kdy se dostanou do živého organismu
a dají vzniknout novému životu. Pes, i když
pozĆe boubeli více, tasemnici má vždy jedinou. Dvø by se nesnesly, aby parazitovaly
v jednøch útrobách.
Pokud se týká tøch boubelí, je o nich všeobecnø známo, že mladé Francouzky pro
zachování štíhlé linie, je úmyslnø obalené
jako pralinky polykají a tak si vlastnø tasemnici samy pøstují. Trochu divné, že? Co
však žena pro svĎj vzhled nepodnikne?
Nedalo se nic dølat, než zajít se psem na
veterinu. ZvørolékaĆ pĆedepsal Arekolin
s návodem, jak mám vše pacientovi naservírovat. Veêer pĆed kúrou se nechal vyhladovøt a ráno se lék, který je tekutý, nalil
do mléka a na laêno dal psovi. Zprvu se mu
sousto nøjak nezdálo, ale pak se do toho
pustil. Co møl ostatnø dølat? Hlad møl jako
pes, a ten je pĆece nejlepší kuchaĆ.
Po snídani jsme šli do lesa. Asi za pĎl hodiny psovi se nøjak divnø zaêala kalit svøtla.
Vyhledával místa v houští a suché trávø,
kde by zalehl. Ke všem mým rozkazĎm byl
hluchý a slepý. Již mø to mrzelo, že jsem
mu tak drastický preparát, jako je Arekolin,
dal. Již jsem se s ním v duchu louêil.
Pes sebou pojednou pohnul a zaêal se
zvolna vyvenêovat. S trusem vyšlo
i hodnø bílého „motouzu“ – tasemnice. Tak
asi dva metry. Tasemnici jsem vzal do krabice a odnesl do laboratoĆe. Tu k mé radosti
zjistili, že parazit je i s hlaviêkou. Byla jedem omámena natolik, že se již nestaêila
zakousnout ve stønø stĆeva. Brání se totiž
houževnatø tomu, aby se nedostala na svøtlo boží a vøtšinou první pokus nedopadne
tak úspøšnø, jako u nás. Musí se opakovat.
ZvíĆe tím velice trpí, jmenovitø vnitĆní orgány. Nedoporuêuje se proto vícekrát, jak
dvakrát používat.
Nøkdy se ovšem stane, že pes podlehne.
To tehdy, když se tasemnice tak rozbují, že
všechnu potravu spotĆebuje a dostane se nejen do stĆev, ale i do žaludku. Pes hyne hladem a zadušením.
Tasemnice hrášková, lidovø se jí Ćíká též
králiêí, byla zneškodnøna. Vše dobĆe dopadlo. Pes møl od té doby po trampotách
a já po starosti.
Jan Nejezchleb
OBECNÍ KRONIKA
aneb okénko do historie naší obce
V roce 1930 dosáhl první náš prezident
T. G. Masaryk 80 rokĎ. Konány byly slavnosti, zakládány ústavy dobroêinné, sady,
knihovny, hĆištø a apod. Též v Ochozi konána oslava 9. bĆezna. PrĎvod obêanĎ, školních dítek. hasiêĎ za úêasti celého obecního
zastupitelstva prošel obøma obcemi za zpøvu. Na to konána oslava v budovø školní
a pak promítání v obecním hostinci. Obec
chtøla na poêest pana prezidenta zĆíditi hĆištø pro døti a sad, kterýž by nesl jméno prvního prezidenta, podala žádost v odprodej
potĆebného pozemku od lesního panství
knížete Liechtensteina, však od Ćeditelství
bylo sdøleno, že v nynøjší dobø, kdy se projednává vyvlastĀování lesĎ, není možno potĆebnou êást odprodati. Tím dobrý úmysl
obce byl zmaĆen.
Obecní zastupitelstvo konalo 10 sedøní
a projednávalo tyto dĎležité pĆedmøty: dne
1/6 usneseno bylo provésti obcí kanalizaci
a podána žádost o provedení vodoprávního
Ćízení. Dne 30/6 usneseno povoliti na fond
pro opravu bĆehĎ odvodnøného potoka
1000 Kê.
V tomto roce postaveny 3 obytné domy
a to êísla 95, 96 a 97. V létø vyskytlo se na
polích mnoho syslĎ, kteĆí natropili mnoho
škody, zastupitelstvo se usneslo pĆíštím rokem na jaĆe pomocí jedu dáti sysli hubiti.
Dle sêítání lidu dle stavu 1. prosince
1930 bylo napoêteno v Ochozi v 97 domech
467 obyvatel. TĆi domy nebyly obydleny.
Kruté mrazy posledních rokĎ møly neblahý úêinek na stromoví. Mnoho ovocného
stromoví uschlo a bylo novø vysázeno.
Zdravotní stav obce v tomto roku byl velmi pĆíznivý, zemĆela jen jedna dospølá osoba.
Koncem roku nastává nebývalá nezamøstnanost – není odbytu na tovární zboží.
Kronika obce Ochoze
vybral Jaromír Chyba 19
Pčíjemné svátky vánoòní a úspÿšný
vstup do nového roku 2003
pčeje redakce.
OCHOZSKÝ
ZPRAVODAJ
informace
obþanĤm
obce
informace
obþanĤm
u Brna
obceOchoz
Ochoz
u Brna
Vychází þtvrtletnČ
Vychází þtvrtletnČ
Roþník V. þíslo 3 – ýervenec 2000
Roþník VIII. þíslo 1 – Leden 2003
20
Vydává Obec Ochoz u Brna
tel. 544 212 720, fax 544 216 333
odpovČdný redaktor: Miloš Hrazdíra, [email protected],
tel. 544 216 462,
Technická realizace: Jaromír Chyba ml., [email protected]
Tisk: Barbora Javorová, Brno,
Za vČcnou správnost pĜíspČvkĤ odpovídají autoĜi. Redakce
si vyhrazuje právo pĜíspČvky stylisticky upravovat, zestruþĖovat,
pĜípadnČ i neuveĜejnit. Nevyžádané rukopisy a jiné pĜíspČvky
se nevracejí. Toto þíslo vyšlo 12.12.2002, náklad: 470 výtiskĤ,
ZDARMA. UzávČrka pĜíštího þísla je 16.3.2003.
http://www.ochozubrna.wz.cz
Obrázek nakreslila Nikol Muselíková, 3.roêník ZŠ v Ochozi u Brna

Podobné dokumenty