Raiffeisen – Health - Raiffeisen Capital Management

Komentáře

Transkript

Raiffeisen – Health - Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen – Health
hCare akciový fond
[Raiffeisen-HealthC
Care-Aktien]
Pololetní zpráva
2009
Obsah
Obecné údaje fondu............................................................................................................ ........................... 3
Charakteristika fondu .......................................................................................................... ........................... 3
Zvláštní informace............................................................................................................... ........................... 3
Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4
Údaje o fondu v EUR .......................................................................................................... ........................... 5
Počet podílů v oběhu .......................................................................................................... ........................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ....................................................................................... ........................... 6
Struktura majetku fondu v EUR .......................................................................................... ........................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ............................................................................................ ........................... 8
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
2
Pololetní zpráva
a za období
od 1. června 20
009 do 30. listopadu 2
2009
Fond investuje do titulů mezinárodních firrem, spadajících do oblasti výroby a distribuce energií. V
Velmi rozsáhlá investiční se dělí zejména na následujících obllastí: lékařská technika, služby ve zdravotnictví, biotechn
nologie a farmacie.
V porovnání s globálně investujícími fond
dy je díky omezenému spektru oborové působnosti a měnové složce nutno
počítat se značně intenzivnějšími výkyvy kurzů.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A
A)
18.4.2001
AT0000714274
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů (T)
18.4.2001
AT0000714282
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V)
29.10.2002
AT0000712716
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)
18.4.2001
AT0000712724
ISIN podílových listů s částečnou reinves
sticí výnosů pro spoření ve fondu (T)
18.4.2001
AT0000712732
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.6. – 31.5.
Datum rozdělení:
16.8.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
o zákona
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Zvláštní informace
Změna názvu:
do 9.9.2009: Raiffeisen – HealthCare akciový fond [R
RaiffeisenHealthCare-AktienFonds]
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciáln
ních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od
d jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránk
kách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly ses
staveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost posk
kytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hod
dnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na
n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při
dalších výpočtech prováděným s vykázan
nými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výýnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte
v
depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, p
příslušných nástrojů
peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančn
ních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účte
ech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujícíc
ch zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo ob
bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu.
bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu n
nebo pokud kurz dab) Pokud není aktivum kotováno nebo ob
ného aktiva kotovaného nebo obchod
dovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se ku
urzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržžní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané
é metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
4
Vážení podílníci!
sellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen –
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Ges
HealthCare akciového fondu za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009.
Údaje o fondu v EUR
31.5.2009
30.11.2009
22 167 154,02
24 134 582,90
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (A)
66,16
71,51
Prodejní cena / podíl (A)
69,47
75,09
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (T)
67,40
72,86
Prodejní cena / podíl (T)
70,77
76,50
Majetek připadající na podíl s výplatou výýnosů (V)
67,40
72,86
Prodejní cena / podíl (V)
70,77
76,50
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.5.2009
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu k 30.11.2009
Počet podílů v oběhu k 30.11.2009 celk
kem
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
A
T
V
10 543,360
12
281 707,81
36 793,946
377,000
16 535,26
64
5 306,370
- 500,000
- 15 499,07
78
- 3 836,816
10 420,360
282 743,99
98
38 263,500
331 427,858
5
Zpráva o investiční politice fo
ondu
Raiffeisen – HealthCare akciový fond je zaměřen
z
na aktivní stock picking. Výběru titulů předchází intenzivní analýza
podniků s tím, že investiční zaměření fondu vychází ze střednědobého až dlouhodobého způsobu
u investování. Raiffeisen – HealthCare akciový fond se relatiivně značně odklání od svého benchmarku, globálního in
ndexu Healthcare.
To se projevilo nejen v zastoupení zemí a regionů, ale také v tržní kapitalizaci akciových titulů, kte
eré fond drží. Rovněž v uplynulém období byly většinou zas
stoupeny méně až středně kapitalizované akcie na úkor titulů s vysokou tržní
kapitalizací.
bí. Příčinou toho byl
Sektoru HealthCare se v oborovém porovvnání vydařil takřka nejlepší vývoj ve sledovaném obdob
předcházející slabší vývoj a tím dosaženíí atraktivnějšího hodnocení, stejně jako defenzivnější cha
arakter v dosud
stále ještě nejistém ekonomickém prostře
edí.
Vedení fondu zůstalo věrné své strategii, kdy sází především na podniky s novými, perspektivním
mi vývojovými projekoji zdravotnických
ty a produktovody, přísné řízení nákladů a fantazií rozvíjejících se trhů. Výrazného obratu ve vývo
edchozím roce bylo částečně využito k vybírání zisků (na
apř. u nemocničních
akcií po jejich dramatickém propadu v pře
titulů). Z absolutního hlediska v Raiffeisen
n – HealthCare akciovém fondu dominují americké tituly, čímž došlo v
celkové performanci k mírnému zbrzdění. Pokud jde o vývoj produktů a bilanční spolehlivost, dokkázaly přesvědčit i
are byla důvěra vložena do podniků s dobrými základním
mi údaji a atraktivním
japonské firmy. V oblasti služeb HealthCa
hodnocením a v oblasti zdravotnického za
abezpečení do firem působících na prorůstových trzích.
K dosažení dalších výnosů byly uskutečň
ňovány zápůjčky cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
6
Struktura majetku fondu v EU
UR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
Akcie denominované v:
USD
14 201 744,69
58,84
CHF
3 805 526,87
15,77
EUR
2 330 130,60
9,65
GBP
2 051 833,32
8,50
JPY
609 683,78
2,53
DKK
469 011,71
1,94
CAD
237 857,27
0,99
AUD
211 062,23
0,88
23 916 850,47
99,10
205 346,41
0,85
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
133,15
0,00
Přijaté úroky
- 53,95
0,00
Časově rozlišené nároky na dividendy
52 714,92
0,22
Časové rozlišení celkem
52 794,12
0,22
Různé poplatky
- 40 408,10
- 0,17
Majetek fondu
24 134 582,90
100,00
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
Časové rozlišení
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
7
Seznam majetku fondu v EUR
R
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
30.11.2009 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH
H
AU000000CSL8
CSL LTD.
11 220
11 220
0
31,0000
211 062,23
0,88
AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH
CA09067J1093
BIOVAIL CORP.
25 130
25 130
0
15,0400
237 857,27
0,99
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH
CH0011432447
BASILEA PHARM. NA JMÉNO
CH0013841017
LONZA GROUP AG
CH0012005267
NOVARTIS
CH0012032048
POŽITKOVÉ LISTY ROCHE HOLDING
US87162M4096
SYNTHES ACC.INV. REG.SHS
4 090
6 250
41 770
14 380
1 410
4 090
6 250
41 770
5 120
0
0
0
0
389
1 876
79,0000
80,1500
55,6500
166,6000
132,8000
214 534,23
332 605,74
1 543 390,55
1 590 669,94
124 326,41
0,89
1,38
6,39
6,59
0,52
AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH
DK0060102614
NOVO-NORDISK NA JMÉNO B DK 1
10 610
10 610
0
329,0000
469 011,71
1,94
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
DE000BAY0017
BAYER AG NA JMÉNO
FR0000121667
ESSILOR
DE0005785802
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
DE0005785638
FRESENIUS VZG
FR0010259150
IPSEN PROMESSES.NOM.
FR0000120578
SANOFI-AVENTIS S.A.
8 350
4 360
6 720
5 410
6 630
19 740
8 350
4 360
6 720
5 410
730
19 740
0
0
0
0
0
0
51,2400
38,7500
35,8700
44,6800
36,1800
51,2000
427 854,00
168 950,00
241 046,40
241 718,80
239 873,40
1 010 688,00
1,77
0,70
1,00
1,00
0,99
4,19
12 550
100 920
19 370
12 550
100 920
19 370
0
0
0
27,3300
12,7900
11,8700
377 619,18
1 421 079,82
253 134,32
1,56
5,89
1,05
6 190
5 600
6 600
4 100
0
5 600
6 600
4 100
13 635
0
0
0
3 100,0000
3 090,0000
3 510,0000
4 760,0000
147 764,09
133 248,73
178 388,82
150 282,14
0,61
0,55
0,74
0,63
12 470
18 030
5 040
22 500
14 730
3 970
21 190
12 970
4 600
2 210
4 490
10 280
2 860
6 140
3 270
20 380
23 090
47 840
4 820
9 710
4 180
11 650
51 910
20 250
108 880
4 960
6 020
20 090
13 370
46 680
4 070
18 030
5 040
0
2 930
8 370
21 190
22 525
4 600
2 210
26 425
0
2 860
4 100
1 300
480
23 090
44 290
4 820
14 080
4 180
0
51 910
20 250
118 900
4 960
6 020
0
16 010
28 800
0
0
0
0
7 400
4 400
0
18 480
0
0
21 935
18 445
0
29 460
6 730
0
0
6 850
0
4 370
0
32 000
0
0
82 020
0
0
14 494
2 640
29 570
54,0800
29,4400
58,2900
56,5000
54,8300
74,7200
25,3800
32,0300
54,9700
75,3800
46,9600
36,9000
85,7400
30,5600
51,0700
46,5600
14,4200
62,8900
73,2900
62,7500
62,4900
42,9900
36,2900
18,0100
18,2500
58,2700
49,6900
52,8800
47,4800
29,4400
450 260,46
354 400,40
196 148,62
848 773,16
539 239,46
198 056,02
359 073,41
277 368,79
168 827,91
111 226,71
140 778,10
253 267,90
163 723,18
125 280,19
111 499,85
633 545,52
222 305,32
2 008 784,91
235 858,99
406 811,88
174 400,40
334 390,59
1 257 762,58
243 500,25
1 326 696,71
192 968,92
199 722,12
709 303,42
423 840,83
917 549,12
1,86
1,47
0,81
3,52
2,23
0,82
1,49
1,15
0,70
0,46
0,58
1,05
0,68
0,52
0,46
2,63
0,92
8,32
0,98
1,68
0,72
1,39
5,21
1,01
5,50
0,80
0,83
2,94
1,76
3,80
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0009895292
ASTRAZENECA GROUP
GB0009252882
GLAXOSMITHKLINE PLC
JE00B2QKY057
SHIRE LTD.
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3160400002
EISAI
JP3398000004
SUZUKEN CO. LTD.
JP3463000004
TAKEDA
JP3546800008
TERUMO CORP.
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US0028241000
ABBOTT LABORATORIES
US00817Y1082
AETNA INC.
US0184901025
ALLERGAN INC.
US0311621009
AMGEN
US0718131099
BAXTER INTERNAT.
US0758871091
BECTON, DICKINSON & CO.
US1101221083
BRISTOL-MYERS
US14149Y1082
CARDINAL HEALTH INC.
US1510201049
CELGENE CORP.
US1567821046
CERNER CORP.
IE00B3QN1M21
COVIDIEN PLC.
US5324571083
ELI LILLY & CO.
US3021821000
EXPRESS SCRIPTS
US3458381064
FOREST LABORATORIES
US3729171047
GENZYME NA JMÉNO
US3755581036
GILEAD SCIENCES INC.
US4364401012
HOLOGIC INC.
US4781601046
JOHNSON & JOHNSON
US50540R4092
LABORATORY CORP. OF AMERICA HOLDGS.
H
US58155Q1031
MC KESSON CORP.
US58405U1025
MEDCOHEALTH SOLUT.
US5850551061
MEDTRONIC INC.
US58933Y1055
MERCK CO.
US6285301072
MYLAN LABORATORIES
US7170811035
PFIZER
US74834L1008
QUEST DIAGNOSTICS INC. NA JMÉNO
US8636671013
STRYKER CORP.
US8816242098
TEVA PHARMACEUTICAL IND.
US8835561023
THERMO FISH.SCIENTIF.
US91324P1021
UNITEDHEALTH GROUP INC.
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
8
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
STAV
NÁKUP
PRODEJ
ÚBYTKY
30.11.2009 PŘÍRŮSTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US92532F1003
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.
US9426831031
WATSON PHARMACEUTICALS INC.
US94973V1070
WELLPOINT INC.
4 580
4 780
10 470
0
9 700
13 570
6 595
4 920
3 100
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
39,0000
36,9600
54,2400
119 258,89
117 956,13
379 163,95
0,49
0,49
1,57
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
EUR
23 916 850,47
99,10
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
EUR
205 346,41
0,85
EUR
52 794,12
0,22
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-40 408,10
-0,17
MAJETEK FONDU
EUR
24 134 582,90
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
OSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNO
OSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
71,51
72,86
72,86
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
EUR
EUR
EUR
133,15
-53,95
52 714,92
10 420,360
2
282 743,998
38 263,500
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
US0311621009
US5324571083
US4781601046
US58933Y1055
US91324P1021
AMGEN
ELI LILLY & CO.
JOHNSON & JOHNSON
MERCK CO.
UNITEDHEALTH GROUP INC.
USD
USD
USD
USD
USD
9 000
280
45 000
50 420
11 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 27.11.2009:
MĚNA
AUSTRALSKÝ DOLAR
KANADSKÝ DOLAR
ŠVÝCARSKÝ FRANK
DÁNSKÁ KORUNA
BRITSKÁ LIBRA
JAPONSKÝ JEN
AMERICKÝ DOLAR
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
JEDN
NOTKA
1 EUR
E
1 EUR
E
1 EUR
E
1 EUR
E
1 EUR
E
1 EUR
E
1 EUR
E
=
=
=
=
=
=
=
KURZ
1,64795
1,58900
1,50610
7,44265
0,90830
129,86240
1,49775
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
JPY
USD
9
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOV
VANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
NÁKUP
P
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH
DK0010287234
H.LUNDBECK A/S
0
9 505
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
ES0157097017
LABORATORIOS ALMIR.
BE0003739530
UCB CAP.
0
0
11 757
12 592
AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH
JP3942400007
ASTELLAS PHARMA INC.
JP3475350009
DAIICHI SANKYO CO. LTD O.N.
JP3347200002
SHIONOGI & CO. LTD.
0
0
0
17 447
47 200
63 725
9 900
0
0
0
6 912
0
0
0
0
0
48 500
0
2 200
0
0
0
8 500
52 000
2 100
0
0
8 300
0
0
7 900
0
0
16 500
30 500
22 100
8 775
6 912
9 417
7 000
21 350
22 025
4 225
135 250
30 600
2 200
16 200
11 300
17 500
24 900
74 575
9 100
13 100
16 400
8 300
32 233
81 425
26 225
11 800
23 025
AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH
US03073E1055
AMERISOURCEBERGEN
US0323461089
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC.
US0463531089
ASTRAZENECA (SPON. ADRS)
US0758111092
BECKMAN COULTER INC.
US14170T1016
CAREFUSION CORP.
US1567081096
CEPHALON INC.
US2036681086
COMMUN. HEALTH SYS NEW
US2228621049
COVENTRY HEALTH CARE
BMG2552X1083
COVIDIEN LTD
US2788561098
ECLIPSYS CORP.
US2841312083
ELAN CORP. (ADRS)
US4219331026
HEALTH MANAGEMENT ASSOC. INC. CL.A
US42222G1085
HEALTH NET
US4410601003
HOSPIRA INC.
US4448591028
HUMANA
US4955821081
KING PHARMACEUTICALS INC.
US5846881051
MEDICINES CO.
US5893311077
MERCK AND CO.
US6710401034
OSI PHARMACEUTICALS INC.
US6994621075
PAREXEL INTL CORP.
US75886F1075
REGENERON PHARMACEUTICALS IN
NC.
US7665596034
RIGEL PHARMACEUT.
US80105N1054
SANOFI-AVE.SP.ADR
US8066051017
SCHERING-PLOUGH
US7908491035
ST.JUDE MEDICAL
US9314221097
WALGREEN
US9830241009
WYETH
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-G
Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdrružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 5. ledna 2010
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Raiffeisen – HealthCare akciový fond
10

Podobné dokumenty

Pioneer Funds Austria

Pioneer Funds Austria BECKMAN COULTER DL- 10 BECTON DICKINSON DL 1 BIOGEN IDEC INC. DL- 0005 BOSTON SCIENTIFIC DL- 01 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 CARDINAL HEALTH INC. CELGENE CORP. DL- 01 CEPHALON INC. DL- 01 CIGNA CORP. ...

Více

Komparace objemu lokomočních aktivit v segmentech dne a týdne u

Komparace objemu lokomočních aktivit v segmentech dne a týdne u kendu. Děti nosily přístroj v souladu s doporučeními na pásu na pravém boku na oděvu (Trost et al., 2005; Ward et al., 2005). Odkládaly je pouze na dobu spánku a při možnosti kontaktu přístroje s v...

Více

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký

Raiffeisen – Pacific akciový fond cký Upozornění na právní aspekty ....................................................................................... ........................... 4 Údaje o fondu v EUR .................................

Více

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016

Dynamic Balanced Fund GIC 30.4.2016 LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE

Více

Raiffeisen- EmergingMarkets

Raiffeisen- EmergingMarkets bchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo ob bchodováno na burze nebo na jiném regulovaném t...

Více