Březen 2012 (formát PDF / 2 MB )

Komentáře

Transkript

Březen 2012 (formát PDF / 2 MB )
Jarní píseň
85
BŘEZEN
2012
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
v polovinÏ letoönÌho ˙nora, v mraziv˝ des·t˝ den onoho mÏsÌce, dorazila do naöÌ obce zajÌmav·
a sv˝m zp˘sobem takÈ tak trochu vz·cn·, byù jen t¯ÌËlenn· n·vötÏva. ZavÌtala k n·m z Lipska, partnerskÈho mÏsta Brna. N·vötÏvu vedl a na vinohradskou radnici uvedl Thomas Krakow, p¯ednÌ
pracovnÌk odboru zahraniËnÌch vztah˘ lipskÈho magistr·tu. Jemu po boku na vinohradskou radnici vkr·Ëel doktor Thomas Krzenck, p¯edseda Spolku na podporu partnerstvÌ Lipsko ñ Brno
(nÏmecky se spolek oznaËuje jako Verein zur Fˆrderung der Stadtenpartnerschaft Leipzig ñ Brno).
T¯etÌm Ëlenem lipskÈ delegace, kter˝ mne 10. ˙nora na naöÌ radnici navötÌvil, byl pan Henning
Striegan, p¯edseda obËanskÈho spolku Ëi sdruûenÌ mÌstnÌ Ë·sti Lipsko-Paunsdorf (B¸rgerverein
Leipzig-Paunsdorf). Pr·vÏ lipsk· mÌstnÌ Ë·st Paunsdorf a jejÌ reprezentace, zastoupen· p¯i n·vötÏvÏ naöÌ obce panem Henningem Strieganem, projevila p¯·nÌ v brzkÈm budoucnu v r·mci jiû
dlouhodobÏ probÌhajÌcÌ partnerskÈ spolupr·ce Brno ñ Lipsko nav·zat partnerskÈ vztahy s naöÌ
mÏstskou Ë·stÌ Brno-Vinohrady. PartnerstvÌ obou obcÌ jako souË·stÌ dvou vÏtöÌch mÏst by se
mohla odvÌjet na ˙rovni mÌstnÌ Ë·sti (Paunsdorf) a mÏstskÈ Ë·sti (Vinohrady) v mnoha oblastech.
Oba moûnÌ partne¯i majÌ dosti spoleËn˝ch rys˘: Paunsdorf a Vinohrady leûÌ ve v˝chodnÌ Ë·sti
Lipska a Brna. PoËet obyvatel obou obcÌ je p¯ibliûnÏ shodn˝ ñ v obou obcÌch osciluje kolem
Ëtrn·cti tisÌc obyvatel (podle ˙daje z roku 2010). Rozloha Vinohrad a Paunsdorfu nenÌ v porovn·nÌ s ostatnÌmi mÏstsk˝mi Ë·stmi pr·vÏ nejvÏtöÌ ñ ba naopak. ObÏ mÌsta se shodujÌ i v povaze
z·stavby. P¯ev·ûnou Ë·st Vinohrad i Paunsdorfu tvo¯Ì panelovÈ domy. Je z¯ejmÈ, ûe tyto a dalöÌ
shody mohou moûnÈ partnerstvÌ obou naöich obcÌ jen pevnÏji podep¯Ìt. Na setk·nÌ v onen ˙norov˝
p·tek jsme s lipsk˝mi kolegy probrali öirokou ¯adu ot·zek, spojen˝ch s moûn˝m uzav¯enÌm partnersk˝ch vztah˘ mezi Vinohrady ñ Paunsdorfem. Pro mne, pro n·s (a vϯÌm, ûe i pro nÏmeckÈ p¯·tele) je nejd˘leûitÏjöÌm kritÈriem p¯ÌpadnÈho zapoËetÌ partnerstvÌ jeho ˙ËelnÈ a uûiteËnÈ naplnÏnÌ.
Obsah takovÈho partnerskÈho vztahu musÌ b˝t vyplÚov·n a uskuteËÚov·n po mÈm soudu Ñzdolaì.
MusÌ jej tedy naplÚovat a urËovat ne funkcion·¯i (nÏkdy tÈû oznaËov·ni kup¯Ìkladu coby hlavouni
Ëi papal·öi), ale sami obyvatelÈ partnersk˝ch obcÌ ñ û·ci a uËitelÈ ökol, studenti, senio¯i a jejich
organizace, instituce kulturnÌ a t¯eba soci·lnÌ, hudebnÌci, v˝tvarnÌci, folkloristÈ, maminky s dÏtmi
atd. Ti vöichni a mnozÌ dalöÌ by se mÏli vz·jemnÏ pozn·vat (pokud chtÏjÌ) s partnerskou stranou.
Vych·zejÌ z toho koncerty, v˝stavy, pozn·vacÌ v˝lety Ëi bÏûn· setk·v·nÌ a podobnÏ. Bude tedy jeötÏ
nutnÈ pevnÏ zjistit, zda je v˘le Ëi potenci·l mezi obËany na vinohradskÈ stranÏ. TotÈû zjiöùov·nÌ
budou konat i PaunsdorfötÌ.
Zb˝v· snad dodat, ûe hostÈ z Lipska si v kr·tkosti prohlÈdli za¯ÌzenÌ naöeho kulturnÌho centra
(KVIC), se kter˝m je sezn·mil jeho ¯editel Ing. Libor ätursa. Z·vÏreËnÈ kroky p·teËnÌ n·vötÏvy
z Lipska smϯovaly do vinohradskÈho gymn·zia Globe na BzeneckÈ ulici. Zde jsme mÏli jeötÏ kr·tkou moûnost probrat p¯Ìpadnou budoucÌ partnerskou spolupr·ci na jiû existujÌcÌch praktick˝ch
skutcÌch. Studenti gymn·zia za pomoci vinohradskÈ radnice totiû jiû na konci loÚskÈho roku
navötÌvili Paunsdorf a tamÏjöÌ gymn·zium a nav·zali tak jakousi p¯edbÏûnou, Ëi chcete-li zkuöebnÌ
spolupr·ci. Studenti z Paunsdorfu p¯ijedou v˝mÏnou na Vinohrady a do gymn·zia Globe v letoönÌm roce, z¯ejmÏ jiû na ja¯e. PanÌ ¯editelka RNDr. Libuöe Bartkov· zhodnotila toto v˘bec prvnÌ
partnerskÈ vykroËenÌ smÏrem do lipskÈho Paunsdorfu pochvaln˝mi slovy. Student˘m, ale tÈû celÈ
(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)
Zdeněk H. Kučera
Paní Zima již se loučí,
neboť její vláda končí,
zavazadla už si balí
a ztrácí se někde v dáli.
Černý kos na větvi sedí,
jaru se zavděčit hledí,
svou písní již ho provází,
vytrvalost mu neschází.
Zelená bílou vystřídá,
slunce již zemi zahřívá,
vlaštovka hnízdo opraví
a po svém jaro pozdraví.
V poli dovádějí zajíci,
hora svou bílou čepici
uloží zas do truhlice,
nepotřebuje ji více.
Ples na Vinohradech
20. ledna 2012 se uskuteËnil 21. reprezentaËnÌ
ples mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady. ⁄ËastnÌci plesu
zhlÈdli p¯edtanËenÌ v pod·nÌ taneËnÌho souboru
Danza. Pro zpest¯enÌ plesovÈ n·lady zatanËila taneËnÌ skupina Abanico zn·m˝ tanec zvan˝ kank·n.
Pro milovnÌky vÌn byla vyhl·öena soutÏû o nejlepöÌho degust·tora plesu. Z·jemci ochutn·vali pÏt
vzork˘ vÌn a snaûili se o urËenÌ odr˘dy. VÌtÏzem
soutÏûe se stal pan ZdenÏk Toman.
K dobrÈ n·ladÏ hr·la jiû tradiËnÏ hudebnÌ skupina Panorama.
DÏkujeme vöem sponzor˘m za dary, kterÈ vÏnovali do slosovacÌ soutÏûe:
Hotel Velk· Klajdovka
Milan »ernock˝
Ing. Libor ätursa
»SSD Brno-Vinohrady
Pavel Machala
Jana BuËÌkov· ñ Generali Pojiöùovna a. s.
PhDr. Ji¯Ì »ejka ñ starosta mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
Jana Slov·Ëkov· ñ kade¯nictvÌ
Ing. Igor Maröa
Sa N club Ji¯Ì Polz
Falanga ñ ochrann· sluûba
TOP 09 Brno-Vinohrady
Ji¯Ì Kar·sek ñ mÌstostarosta mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
⁄ËetnictvÌ Hub·Ëek, s. r. o.
LubomÌr Straka ñ Flora servis
TJ Brno-Vinohrady
Autocentrum K.E.I.
äimek 96, spol. s r. o.
Tisk·rna Settronic
Marcela HavlÌËkov· a Ji¯ina Jan·kov·
Z·meckÈ sklepy Str·ûnice,
vinotÈka na MutÏnickÈ 15
KVIC
SrdeËnÏ v·s zveme na besedu
obËan˘ Vinohrad se starostou
PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Fotografie zachycuje lipskou paunsdorfskou n·vötÏvu na vinohradskÈ radnici. Zleva pan Henning Striegan,
Thomas Krakow, Mgr. KudÏlka z brnÏnskÈho magistr·tu, Ji¯Ì »ejka starosta Vinohrad a Dr. Thomas Krzenck.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 19. 3.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
V˝stava fotografiÌ a fotokol·ûÌ
Roberta Vlka
pod n·zvem
Okamžiky života všedních
i nevšedních dnů
Vernis·û v˝stavy se uskuteËnÌ
dne 23. 3. 2012 v 18 hodin.
SpoleËensk˝ s·l P·lavskÈ n·mÏstÌ 15
(nad Albertem).
SrdeËnÏ zveme.
Robert Vlk
Z 18. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané dne 11. ledna 2012
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt v 17 p¯Ìpadech;
ñ p¯idÏlenÌ 1 bodu ûadatelce o byt za skuteËnost, ûe
je vdan·;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu, kterou mezi sebou uzav¯eli smÏnitelÈ ve 4 p¯Ìpadech;
ñ rozö̯enÌ n·jmu bytu o jednoho n·jemnÌka ve
3 p¯Ìpadech;
ñ skuteËnost, ûe po ˙mrtÌ n·jemkynÏ p¯eöel byt
do n·jmu nov˝ch n·jemc˘;
ñ ponech·nÌ ûadatelky v po¯adÌ ûadatel˘ o byt;
ñ zasl·nÌ nabÌdky bytu ûadateli ñ 3. schv·lenÈmu
n·hradnÌkovi na pron·jem bytu;
ñ pod·nÌ û·dostÌ o finanËnÌ prost¯edky z rozpoËtu
MMB na rok 2012 na tyto akce:
ñ 1. oblast ñ poûadavky na vybavenÌ ökolnÌch
kuchynÌ a jÌdelen,
ñ 2. oblast ñ poûadavky na n·bytkovÈ vybavenÌ
Zä a Mä;
ñ v˝jimku z poËtu dÏtÌ ve t¯Ìd·ch mate¯skÈ ökoly;
ñ smlouvu o organizaci a v˝konu ve¯ejnÈ sluûby;
ñ ökolskÈmu za¯ÌzenÌ pouûitÌ znaku mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady jako partnera.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
neschvaluje:
ñ ûadatelce prominutÌ Ë·sti n·klad˘ ¯ÌzenÌ.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s umÌstÏnÌm stavby parkoviötÏ vedle st·vajÌcÌho
autocentra;
ñ s p¯ijetÌm novÈho Ëlena BytovÈho druûstva Vinohrady;
ñ s udÏlenÌm plnÈ moci BytovÈmu druûstvu Vinohrady, za ˙Ëelem vym·h·nÌ pohled·vek plynoucÌch z uzav¯en˝ch n·jemnÌch smluv.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady odkl·d·:
ñ û·dost bytovÈho druûstva o souhlas s provedenÌm
stavby ÑP¯Ìstavba éB konstrukce a jednÈ z·kladovÈ patky pro zvÏtöenÌ st·vajÌcÌch lodûiÌ u bytovÈho domuì.
Vzduchoplavec Kráčmera se loučí s Gymnáziem Globe
Školní ples na Základní
škole Mutěnická
Jiû tradiËnÏ se na naöÌ ökole konal Absolventsk˝
ples û·k˘ 9. t¯Ìd. MÏli jsme spoustu starostÌ s organizacÌ a p¯Ìpravou, ale nakonec vöechno dob¯e dopadlo. Tancovalo se, i soutÏûilo. Vystoupily takÈ
maûoretky a taneËnice, kterÈ byly odmÏnÏnÈ velk˝m aplausem. ⁄ËastnÌci plesu si p¯i troöe ötÏstÌ
mohli odnÈst pÏknou cenu z peËlivÏ p¯ipravenÈ
tomboly. Pro vöechny p¯ÌtomnÈ û·ky i uËitele bylo
zajiötÏno obËerstvenÌ a veËer naplnÏn˝ z·bavou
a dobrou n·ladou. VyvrcholenÌm veËera byla korunovace novÈ kr·lovny a kr·le plesu. Stali se jimi
S·ra äubrtov· a David äediv˝. Na n·ö ples jsme jako
DJe pozvali b˝valÈho û·ka naöÌ ökoly, kter˝ zajistil
skvÏlou hudbu po cel˝ veËer. Ples se n·m vyda¯il
a jsme r·di, ûe n·m vedenÌ ökoly tuto akci umoûnilo.
Pavel Koukal, Jan Hezina, û·ci IX. A
Student˘m tercie a kvarty naöeho gymn·zia
konËÌ letos na ja¯e jeden z projekt˘ ñ Vzduchoplavec Kr·Ëmera, na kterÈm pracovali vÌce neû
rok. NabÌzÌ se ¯Ìci hur· i ach jo ñ mnoho ËasovÏ
n·roËn˝ch ˙kol˘ je za n·mi (hur·), na druhou
stranu ale i spousta zajÌmav˝ch akcÌ jako nap¯.
nat·ËenÌ s »eskou televizÌ, nat·ËenÌ vlastnÌho filmu, tvorba v˝stavy (ach jo). Projekt je finanËnÏ
podporov·n z prost¯edk˘ ESF.
Pr·vÏ na v˝stavu, mapujÌcÌ naöi vÌce neû roËnÌ pr·ci, bychom v·s vöechny r·di pozvali. JejÌ
slavnostnÌ otev¯enÌ probÏhne 9. 3. 2012 od 10.00
ve SpoleËenskÈm s·le M» Brno-Vinohrady
(nad Albertem) a m˘ûete se v nÌ dozvÏdÏt informace nejen o samotnÈm projektu, ale i o dÏjin·ch
mÏsta Brna a Vinohrad. Poda¯ilo se n·m nap¯Ìklad vyp·trat fotografie osady ÑHamburkì (p¯edch˘dkynÏ dneönÌho sÌdliötÏ) ze soukromÈho archivu, kterÈ jste asi jeötÏ nemÏli moûnost spat¯it.
Pro ve¯ejnost bude d·le v˝stava otev¯ena po telefonickÈ domluvÏ s p. Ing. ätursou (734 372 595).
Pokud se s n·mi chcete podÏlit o slavnostnÌ
atmosfÈru, p¯ipravenÈ obËerstvenÌ a z·ûitky z v˝stavy, jste srdeËnÏ zv·ni.
Aneûka Lauermannov·,
Helena äul·kov·
(Sekunda A)
Březen v kalendáři hudebníků ZUŠ
Dvacet let služby veřejnosti
ZajÌmav˝ v˝let v Ëase aû o sto pades·t let zp·tky nabÌdne v˝stava o historii brnÏnskÈ mÏstskÈ policie. Na n·vötÏvnÌky Ëek· kromÏ expon·t˘ ze souËasnosti takÈ pestr· smÏsice dobov˝ch fotografiÌ,
dokument˘, ale i v˝strojnÌch souË·stek a techniky
mj. i z 19. stoletÌ. L·kadlem pro p¯ÌchozÌ, kte¯Ì
dostanou moûnost si ji vyzkouöet, bude laserov·
st¯elnice vyuûÌvan· str·ûnÌky p¯i jejich odbornÈ p¯ÌpravÏ.
V˝stava s n·zvem 20 let sluûby ve¯ejnosti, nad
kterou p¯evzal z·ötitu prim·tor statut·rnÌho mÏsta
Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se kon· v K¯ÌûovÈ chodbÏ NovÈ radnice od 28. ˙nora do 13. b¯ezna 2012 dennÏ od 10 do 17 hodin (st¯eda od 12 do
17 hodin). Vstup zdarma.
Mgr. Pavel äoba, tiskov˝ odbor MP Brno
O tom, ûe Ëas a trpÏlivost vÏnovanÈ naöim
nejmladöÌm muzikant˘m majÌ velk˝ smysl, se
m˘ûete p¯esvÏdËit 7. b¯ezna 2012 na tradiËnÌm
ÑKoncertÏ pro öikulkyì. R·di bychom jeho
n·vötÏvu doporuËili vöem, kte¯Ì se sv˝mi dÏtmi
jeötÏ nejsou zcela rozhodnuti, zda v budoucnu
navötÏvovat z·kladnÌ umÏleckou ökolu, p¯ÌpadnÏ
jak˝ hudebnÌ n·stroj zvolit.
PrvnÌ jarnÌ st¯edu 21. b¯ezna se kon· dalöÌ
koncert nazvan˝ Ñ»esk· a slovensk· klavÌrnÌ
tvorbaì. Naöi mladÌ klavÌristÈ se tentokr·t obracejÌ k n·rodnÌ tradici. Program poukazuje na to,
ûe v Ëesk˝ch zemÌch byl vûdy dostatek talentovan˝ch skladatel˘, kte¯Ì uspÏli i ve svÏtovÈm mϯÌku. Z tÏch nejzn·mÏjöÌch uveÔme nap¯. Jana
K¯titele VaÚhala, Josefa MysliveËka, Bed¯icha
Smetanu, AntonÌna Dvo¯·ka, Leoöe Jan·Ëka, VÌtÏzslava Nov·ka a Bohuslava Martin˘. V˝znamn˝m n·rodnÌm skladatelem byl i Jaroslav K¯iËka,
bratr b·snÌka Petra K¯iËky. TakÈ si p¯ipomeneme
v˝znam nÏkter˝ch brnÏnsk˝ch autor˘. KromÏ
uk·zek z tvorby nÏkdejöÌho ¯editele brnÏnskÈ
Konzervato¯e Jana Kunce a Petra ÿeznÌËka, zaznÏjÌ drobnÈ kusy pedagoûky a skladatelky Jaroslavy LuklovÈ. Ta p¯ispÌv· ñ kromÏ ËetnÈ skladatelskÈ Ëinnosti ñ do kulturnÌho ûivota naöÌ mÏst■2■
skÈ Ë·sti takÈ tÌm, ûe jiû dlouh· lÈta p˘sobÌ jako
varhanice v chr·mu Spasitele na Kar·skovÏ n·mÏstÌ. V loÚskÈm roce navÌc oslavila svÈ v˝znamnÈ ûivotnÌ jubileum. St¯ednÌ skladatelskou
generaci zastoupÌ Emil Hradeck˝, mladöÌ pak
Petr Bazala. Neopomeneme ani slovenskou tvorbu pro klavÌr, kterou na tomto veËeru budou reprezentovat auto¯i Eugen SuchoÚ a Stanislav
Hochel. Jejich tvorba m· velmi blÌzko k ËeskÈ
skladatelskÈ ökole. Eugen SuchoÚ studoval totiû
v Praze u VÌtÏzslava Nov·ka. Stanislav Hochel
byl zas v BrnÏ û·kem Ctirada Kohoutka. Eugen
SuchoÚ byl kromÏ vazeb na Ëeskou hudebnÌ tradici bytostnÏ spjat˝ se slovenskou lidovou pÌsnÌ.
NejmladöÌm interpret˘m vÏnoval 6 svazk˘ skladeb se stupÚujÌcÌ se obtÌûnostÌ s p¯ÌznaËn˝m n·zvem Obr·zky zo Slovenska. Stanislav Hochel je
v souËasnosti pedagogem kompozice na Konzervato¯i v BratislavÏ. Je autorem mnoha zajÌmav˝ch skladeb pro dÏti a ml·deû, a to nejen sÛlov˝ch, ale takÈ Ëty¯ruËnÌch.
ZaË·tky koncert˘ jsou vûdy v 18 hodin
v koncertnÌm s·le ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose,
Brno, DoölÌkova 48. TÏöÌme se na setk·nÌ s v·mi.
MgA. Silvie Sommrov·,
Mgr.art. Pavla Reiffersov·, ArtD.
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
(DokonËenÌ ze strany 1)
vinohradskÈ spoleËnosti ñ ökolnÌ ml·deûi, senior˘m, sportovc˘m, z·stupc˘m umÏnÌ i folklÛru,
jazykov˝m t¯Ìd·m KVIC, star˝m i mlad˝m se mohou p¯Ìpadn˝m uzav¯enÌm partnerstvÌ s lipskopaunsdorfsk˝m sousedem otev¯Ìt novÈ obzory, novÈ kontakty, snad i nov· p¯·telstvÌ, studijnÌ
Ëi i pracovnÌ moûnosti a tak d·le a tak podobnÏ. Do Lipska a Paunsdorfu to z Brna podle vöeho
netrv· dÈle neû öest aû osm hodin ñ automobilem po d·lnici. Je nabÌledni, ûe opaËn˝m smÏrem je
Ëasov· vzd·lenost stejn·. Toû uvidÌme a snad nÏkdy na vidÏnou v Lipsku-Paunsdorfu.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, ned· mi to, abych se nevr·til alespoÚ v kr·tkosti do poloviny letoönÌho
˙nora, kdy vl·dly naöÌ zemi i naöÌ obci pov˝tce tuhÈ, t¯eskutÈ mrazy. V zimÏ m· sice mrznout, kr·tce
¯eËeno m· b˝t zima. LetoönÌ ˙norovÈ mrazy vöak byly u n·s nÏËÌm dlouhodobÏ neobvykl˝m. Arktick˝ chlad p¯inesl ¯adu komplikacÌ a takÈ sahal na ûivoty. Chci proto vyslovit a vyslovuji nadÏji,
ûe nikdo z n·s nebyl extrÈmnÌmi podmÌnkami jakkoliv zasaûen. ée nikdo z n·s netrpÏl a nedoöel
˙jmy. OsobnÏ nevÌm o nÏjakÈm tragickÈm p¯ÌbÏhu se öpatn˝m koncem u n·s v obci. V nÏkolika
p¯Ìpadech jsem pom·hal zejmÈna staröÌm spoluobËan˘m a zaûil p¯i tom povzn·öejÌcÌ radost, neboù
vöe dopadlo dob¯e. VϯÌm tedy, ûe jsme vöichni ve zdravÌ p¯eËkali a ûe smÏle a v oËek·v·nÌ m˘ûeme
hledÏt vst¯Ìc blÌûÌcÌmu se jaru. V·ûenÌ spoluobËanÈ, p¯eji v·m pÏknÈ a utÏöenÈ dny.
Ji¯Ì »ejka, starosta
Mladý seniorklub
2. Ë·st
DneönÌ vzpomÌn·nÌ o Ëinnosti vinohradskÈho
VelkÈmu z·jmu se tÏöily z·jezdy, a to nejen
seniorklubu je za druhÈ pÏtiletÈ obdobÌ, tj. od roku
po oblastech moravsk˝ch. V tomto obdobÌ jsme za1997 do 2001. Byla to Ëinnost velmi zajÌmav·, boËali cestovat i do zahraniËÌ. Nejd¯Ìve to byl t¯ÌdennÌ
hat· a pestr·. VϯÌm, v·ûenÌ Ëten·¯i, ûe mi po p¯eËtez·jezd do Bavorsk˝ch Alp, dalöÌ rok pÏtidennÌ z·nÌ d·te zapravdu.
jezd do Holandska (na kvÏtinovÈ korzo nelze zapoV roce 1997 se objevil zcela nov˝ po¯ad ñ ÑSemenout), d·le z·jezd do p¯edv·noËnÌ VÌdnÏ, dalöÌ
niorkvÌz vÏdomostÌì. Nejd¯Ìve ho vedla panÌ Milorok z·jezd do jiûnÌ Francie ñ za kr·sami Provence,
slava Moudr·, pozdÏji dalöÌ n·ö Ëlen MVDr. Antod·le pak Lond˝n a n·dhern˝ pÏtidennÌ z·jezd
nÌn Pavelka. SoutÏûÌcÌ odpovÌdali na ot·zky z r˘zdo Pa¯Ìûe. Zde se znovu projevily skvÏlÈ organizan˝ch oblastÌ a po vyhodnocenÌ obdrûel vÌtÏz malou
ËnÌ schopnosti manûel˘ Moudr˝ch.
odmÏnu. P¯ÌjemnÈ bylo zjiötÏnÌ, ûe znalosti naöich
S nadöenÌm byly p¯ivÌt·ny z·jezdy do vinnÈho
senior˘ jsou vysokÈ. Mezi nejlepöÌ pat¯il Ing. Vlasklepa ñ Bo¯etice, MikulËice, Pruö·nky a dalöÌ.
dimÌr T·borsk˝, ¯eËen˝ ÑKvizov˝ p¯ebornÌkì. Ale
Do Pruö·nek jezdÌme dodnes. A co JiûnÌ Port·l? Z·bodovali i dalöÌ, nap¯. jeho manûelka Mirka T·borjezd do p¯ÌrodnÌho are·lu na grilovan· ku¯ata, odposk·, Frantiöek Knesl, VÏra Koö·bkov· a jinÌ. DalöÌm
Ëinout si p¯i hudbÏ, zpÏvu, na vych·zk·ch ñ prostÏ
velmi zajÌmav˝m programem byly Ëty¯i p¯edn·öky
kr·sa! Tento z·jezd se stal tradiËnÌm kaûd˝ rok p¯ed
MVDr. A. Pavelky s n·zvem »Ìm je pro n·s poËÌtaË.
pr·zdninami.
P¯edn·öejÌcÌ sezn·mil z·jemce ñ a tÏch nebylo m·lo
⁄spÏchy takÈ zaznamenal krouûek ruËnÌch prañ se z·klady ovl·d·nÌ poËÌtaËe.
cÌ, veden˝ tehdy panÌ VÏrou Koö·bkovou, s kaûdoZcela jinÈho soudku byly nap¯. hojnÏ navötÏvoroËnÌmi velmi zda¯il˝mi v˝stavkami (velikonoËnÌ
vanÈ liter·rnÌ hodiny vedenÈ naöÌ Ëlenkou E. PlÌhaa v·noËnÌ). Bylo se opravdu Ëemu obdivovat, nelovou. Nebo öestidÌln˝ cyklus, kter˝ uv·dÏli manûechybÏla slova uzn·nÌ. Jedna v˝stavka se dokonce
lÈ AntonÌn a Eliöka Vackovi. Jmenoval se ÑOpera ñ
konala za p¯Ìtomnosti televiznÌ kamery.
kr·snÈ hlasyì. Vedle slovnÌho v˝kladu si milovnÌci
Pr·ce naöeho klubu pronikla i do jin˝ch brnÏnv·ûnÈ hudby vyslechli nejkr·snÏjöÌ ˙ryvky ze svÏsk˝ch Ë·stÌ. V z·¯Ì 1999 uspo¯·dal Svaz d˘chodc˘
tov˝ch oper v interpretaci vynikajÌcÌch pÏvc˘.
»R ve spolupr·ci s Magistr·tem mÏsta Brna, kluby
TakÈ pan uËitel Ladislav Kr·l, tehdy ji devadesenior˘ jednotliv˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ v K¯ÌûovÈ
s·tipÏtilet˝, dovedl ve sv˝ch hudebnÌch po¯adech
chodbÏ NovÈ radnice v˝stavu brnÏnsk˝ch klub˘ sepohladit na duöi.
nior˘. Na tÈto v˝stavÏ p¯edstavil svou Ëinnost na saHovo¯Ìm-li o p¯edn·ök·ch, nemohu zapomemostatnÈm panelu i n·ö vinohradsk˝ seniorklub.
nout na p¯edn·öky o historii Brna. Vedla je panÌ
Na fotografiÌch jsme zde uk·zali bohatou Ëinnost
Jaroslava Vrbick·, velk· milovnice Brna a Ëesk˝ch
naöeho klubu za uplynulÈ obdobÌ ze vöech oblastÌ.
dÏjin v˘bec, skvÏl· vypravÏËka, vz·cn˝ ËlovÏk. Na
Tato expozice byla vöeobecnÏ posouzena jako nejjejÌ poutavÈ vypr·vÏnÌ jsme se vûdy tÏöili. A vylepöÌ.
slechli jsme jich mnoho, chodila za n·mi kaûd˝ mÏA to je myslÌm ta spr·vn· teËka za dneönÌm
sÌc aû do z·¯Ì roku 2009. Z·ke¯n· nemoc pak zhatila
vzpomÌn·nÌm. P¯ÌötÏ budeme pokraËovat.
Eva PlÌhalov·, kronik·¯ka seniorklubu
jejÌ dalöÌ vystoupenÌ.
Lužánky se připravují na jaro
Po jarnÌch pr·zdnin·ch konan˝ch tento rok
velmi brzy jiû od 6. ˙nora 2012 se ve St¯edisku volnÈho Ëasu Luû·nky ñ pracoviöti Louka p¯ipravujÌ
na jarnÌ akce.
Nabity kr·sn˝mi z·ûitky z pobyt˘ na hor·ch
pro rodiËe s dÏtmi v DeötnÈ v Orlick˝ch hor·ch, p¯ÌmÏstskÈho t·bora a pobytovÈ akce pro dÏti ve éd·nicÌch se pracovnice Louky pouötÏjÌ do dalöÌ pr·ce.
P¯ipravujÌ pro öirokou ve¯ejnost, z·jmovÈ skupiny
a z·kladnÌ ökoly jarnÌ program.
ÑV roce 2012 se uskuteËnÌ velikonoËnÌ sv·tky
v termÌnu od 7. do 9. dubna, proto se konajÌ jarnÌ
a velikonoËnÌ akce v pr˘bÏhu celÈho b¯ezna a zaË·tkem dubna,ì sdÏluje vedoucÌ pracoviötÏ Louka
Ing. Lucie H·jkov·. TÏöit se m˘ûete na rukodÏlnou
dÌlnu pro dospÏlÈ ñ velikonoËnÌ vÏnec, nebo na jiû
tradiËnÌ akci JarnÌ dÌlny na rozkvetlÈ louce urËenou
pro rodiËe s dÏtmi a ökolnÌ dÏti. Od poloviny b¯ezna
do SV» Luû·nky ñ pracoviötÏ Louka zavÌtajÌ z·kladnÌ a mate¯skÈ ökoly na v˝ukovÈ programy Sv·tky jara a VelikonoËnÌ p¯ÌbÏh.
Na vöechny ˙ËastnÌky se moc tÏöÌme. Douf·me,
ûe p¯Ìchod jara p¯ivÌt·me s vÏtöinou z v·s. Pro bliûöÌ
informace o akcÌch navötivte naöe webovÈ str·nky
www.louka.luzanky.cz. Najdete zde i fotogalerii jiû
probÏhl˝ch akcÌ.
Kr·sn˝ zbytek zimy v·m p¯ejÌ pracovnice
Louky.
Mgr. Dagmar Rosendorfov·,
pedagog volnÈho Ëasu
■3■
Přes nové znalosti
k větším šancím
na trhu práce
SÌlÌcÌ konkurence na trhu pr·ce zvyöuje poûadavky na zkuöenosti a dovednosti uchazeˢ o zamÏstn·nÌ. Tato skuteËnost se v˝raznÏ promÌt·
do kaûdodennÌ pr·ce poradensk˝ch pracovnÌk˘ IQ
Roma servis, kte¯Ì se sv˝mi klienty ¯eöÌ zak·zky
zamÏstnanosti. P¯i snaze o zÌsk·nÌ zamÏstn·nÌ nar·ûejÌ naöi klienti Ëasto na poûadavky ze strany
zamÏstnavatele, kterÈ aktu·lnÏ nemohou splnit.
Jedn· se p¯edevöÌm o poûadavek znalosti pr·ce
na PC, kter˝ se objevuje ve velkÈ m̯e u profesÌ typu oper·tor/ka v˝roby, kterÈ jsou ze strany klient˘
IQ Roma servis, o. s. velice û·danÈ. Tento fakt vedl
pracovnÌky IQ Roma servis k tomu, ûe i v tomto roce nabÌzÌ sv˝m klient˘m PC kurzy pro zaË·teËnÌky
a PC kurzy pro matky s dÏtmi.
Od z·¯Ì 2011 pracovnÌci IQ Roma servis zah·jili v˝uku PC kurz˘ pro zaË·teËnÌky, kterÈ probÌhajÌ kaûdÈ pondÏlÌ od 16 do 17 hodin v prostor·ch IQ
Roma servis, na ulici Hybeöova 41 v BrnÏ. V tÈto
souvislosti IQ Roma servis nav·zal spolupr·ci s pracovnicemi brnÏnskÈho ˙¯adu pr·ce, kterÈ jej nabÌzÌ
uchazeˢm o zamÏstn·nÌ z ¯ad naöÌ cÌlovÈ skupiny.
PostupnÏ jej zaËalo navötÏvovat 9 klient˘ a pravidelnÏ chodÌ pr˘mÏrnÏ 6 aû 7 klient˘. Klienti se uËÌ
z·klad˘m pr·ce na poËÌtaËi zamϯen˝m na zvyöov·nÌ kompetencÌ na trhu pr·ce. V pr˘bÏhu kurzu se
nauËÌ ovl·dat internet, vyhled·vat nabÌdky pr·ce,
odesÌlat e-maily, ps·t motivaËnÌ dopisy zamÏstnavatel˘m, sestavit sv˘j ûivotopis a jinÈ. Na poslednÌ
lekci se sezn·mÌ s programem Excel a sestavÌ si sv˘j
dom·cÌ rozpoËet hospoda¯enÌ. Kurz vedou dvÏ pracovnice centra poradenstvÌ a zamÏstnanosti a s kaûd˝m klientem postupujÌ individu·lnÏ tak, aby po
ukonËenÌ kurzu byl samostatn˝ a zvl·dl pracovat
na poËÌtaËi i bez pomoci lektora.
Od listopadu 2011 rozö̯ili pracovnÌci IQ Roma servis nabÌdku o PC kurz pro matky s dÏtmi,
kter˝ probÌh· kaûd˝ Ëtvrtek od 9.30 do 10.30 hodin,
a to rovnÏû v prostor·ch na ulici Hybeöova. Mezi
klientkami je o tento kurz velk˝ z·jem. Kurz zah·jilo 9 klientek, pr˘mÏrnÏ jej navötÏvuje 4 aû 5 klientek. BÏhem hodiny pr·ce na poËÌtaËi majÌ naöÌ organizacÌ zajiötÏno hlÌd·nÌ dÏtÌ v Mate¯skÈm centru,
kde s dÏtmi probÌh· program podobn˝ jako v mate¯skÈ ökole. Klientky se uËÌ z·klad˘m pr·ce na poËÌtaËi zamϯen˝m na zvyöov·nÌ kompetencÌ na trhu
pr·ce. Obsah kurzu je v podstatÏ identick˝ s v˝öe
zmÌnÏn˝mi PC pro zaË·teËnÌky. Tento kurz se od jin˝ch odliöuje tÌm, ûe klientky v p¯ÌpadÏ nemoci dÏtÌ
nebo z jin˝ch z·vaûn˝ch d˘vod˘ mohou nÏkolik
lekcÌ vynechat a potÈ v nich pokraËovat kontinu·lnÏ
d·l. Na zaË·tku ˙nora 2012 ukonËÌ PC kurz prvnÌ
˙ËastnÌci a obdrûÌ certifik·t.
Realizace aktivity je podpo¯ena z projektu »as
zkusit to jinak (CZ.1.04/3.2.01/19.00077), kter˝ je
financov·n z prost¯edk˘ ESF prost¯ednictvÌm OperaËnÌho programu LidskÈ zdroje a zamÏstnanost
a st·tnÌho rozpoËtu »eskÈ republiky.
KontaktnÌ osoby:
Radek KratochvÌl (pracovnÌk pro zamÏstnanost, poradna Cejl 49, tel. +420 549 241 250), AdÈla VaÚkov· (soci·lnÌ pracovnice, poradna Hybeöova 41, tel.
+420 543 210 725).
BULLDOGS BRNO
Prov·dÌ n·bor do florbalov˝ch druûstev ml·deûe
v tÏchto vÏkov˝ch kategoriÌch:
P¯Ìpravka
ñ roËnÌk narozenÌ (2003ñ2004)
ElÈvovÈ
ñ roËnÌk narozenÌ (2001ñ2002)
MladöÌ û·ci ñ roËnÌk narozenÌ (1999ñ2000)
N·bor hr·Ë˘ probÌh· od ledna 2012 vûdy v pondÏlÌ
a st¯edu od 16.00 do 17.00 hod., ve vÌce˙ËelovÈ
tÏlocviËnÏ na EZä »ejkovick· 10, Brno-Vinohrady.
INFORMACE: Miroslav Miköl, tel: 737 788 616,
e-mail: [email protected]
OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
KOV
VA
Z A S TA
H VB
Á
JE A
N
A
K adeřnictví MICHAELA – Čejk
ká 6, Vinohr
ady
Čejkoo vic
vická
Vinohrady
Tel. 776 158 799, 544 213 045, www.brnokadernictvi.eu
AKCE na internetu: novinka ñ obnovenÌ vlasovÈ struktury Keratinem: vydrûÌ 3 mÏsÌce ñ KË 380,ñ
foukan· KË 143,ñ ❋ st¯ih + fouk. KË 243,ñ ❋ melÌr + st¯. + fouk. KË 543,ñ ❋ melÌr + barva + st¯. + fouk.
KË 643,ñ ❋ barva + st¯. + fouk. KË 443,ñ ❋ trval· + st¯. + fouk. KË 443,ñ ❋ p·nskÈ st¯. KË 80,ñ
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
KOSMETIKA – Hana Hrabovská, Valtická 15
Tel. 731 116 722 • Přijďte, budu Vás hýčkat...
Novinka: Chemický peeling • Akce! Prodlužování řas!
řasa na řasu 990 Kč + 1 doplnění do 3 týdnů zdarma
Ochrana vybavenÌ dom·cnosti a odpovÏdnosti v obËanskÈm
ûivotÏ u nejlepöÌ pojiöùovny roku 2010. »SOB pojiöùovna ñ
Bzeneck· 16, 628 00 Brno (Mobil 608 536 065).
Kadeřnice se 100 % péčí.
Lokalita: ul. Horníkova, Brno - Líšeň
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
krásné přírodní okolí
veškerá občanská vybavenost
výborná dopravní dostupnost
byty byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
cena bytu od 919 000,- Kč bez DPH
garážové nebo parkovací stání v ceně bytu
Jana Slováčková, Valtická 15, tel. 602 856 710
Prodám OV 2+kk, ul. Bořetická, patro 1./7.
Cena 1 450 000,– Kč, tel. 774 291 776
● Doktorka koupÌ byt i zadluûen˝ za hotovÈ. Tel. 720 551 215.
● P¯ÌleûitostnÈ hlÌd·nÌ dÏtÌ, praxe v Mä. Tel. 728 898 352.
● KoupÌm gar·û p¯i ul. VÏstonick·, platba hotovÏ. Tel. 776 561 397.
● Pronajmu gar·û, ul. éaroöick· 20, 1500 KË + el. Tel. 724 752 696.
● KoupÌm byt 2ñ3+1 v BrnÏ na Vinohradech. Tel.: 605 476 589.
Informace k projektu:
Tel.: 538 728 888, 603 333 999
www.bytyhornikova.cz
Sídliště – dobrá adresa?
KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
● nov· dv̯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk¯ÌnÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●
Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz
Malíř pokojů
Tel.:
604 518 776, 549 272 738
Počítačové služby, odvirování, instalace, servis.
www.netmasters.cz • tel. 728 041 247
Jak jsou BrÚanÈ spokojeni s ûivotem na sÌdliötÌch? Na tuto ot·zku odpovÌ nov· v˝stava SÌdliötÏ ñ dobr· adresa, kter· je otev¯ena
od 21. ˙nora v Urban centru na StarÈ radnici. NabÌzÌ v˝sledky DlouhodobÈho v˝zkumu sÌdliöù 2011.
LoÚskÈ rozs·hlÈ sociologickÈ öet¯enÌ navazuje na obdobnÈ v˝zkumy,
kterÈ se v BrnÏ uskuteËnily v osmdes·t˝ch a devades·t˝ch letech. Tentokr·t
odpovÌdali na ot·zky obyvatelÈ öesti rozs·hl˝ch obytn˝ch komplex˘: sÌdliöù
Lesn·, Bohunice, Bystrc II a Kamechy, Kamenn˝ vrch a Vinohrady. Po vyhodnocenÌ tÈmϯ 1800 dotaznÌk˘ vznikl pomÏrnÏ celistv˝ obraz o n·zorech
a postojÌch obyvatel nejvÏtöÌch brnÏnsk˝ch sÌdliöù.
V˝sledky öet¯enÌ vyznÌvajÌ p¯ekvapivÏ pozitivnÏ: p¯ibliûnÏ dvÏ t¯etiny
obyvatel jsou s ûivotem na sÌdliötÌch spokojeny. Vyhovuje jim nap¯. dobr·
dopravnÌ dostupnost i niûöÌ ceny byt˘. Z dalöÌch p¯ednostÌ jsou Ëasto uv·dÏny stav a mnoûstvÌ zelenÏ, klid k bydlenÌ a dostupnost sluûeb i obchod˘.
Mezi nedostatky sÌdliötnÌho bydlenÌ pat¯Ì nap¯. omezenÈ moûnosti parkov·nÌ
Ëi nedostatek vybavenÌ pro tr·venÌ volnÈho Ëasu staröÌch dÏtÌ.
PodrobnÈ v˝sledky v˝zkumu najdete na v˝stavÏ, kter· v Urban centru
potrv· od 21. ˙nora do 31. b¯ezna 2012.
Zveme v·s na ve¯ejnou prezentaci v˝sledk˘ DlouhodobÈho v˝zkumu
sÌdliöù, kter· se kon· v Urban centru ve Ëtvrtek 23. ˙nora 2012 v 17 hod.
URBAN CENTRUM
InformaËnÌ centrum rozvojov˝ch projekt˘ mÏsta Brna
MeËov· 5, Star· radnice, Brno, tel.: 542 210 297,
e-mail: [email protected], www.urbancentrum.brno.cz
Otev¯eno: ˙tñp· 10ñ18, so 13ñ16 hodin. VSTUP VOLN›!
SKI servis Vlkova 1 c, Líšeň
Broušení hran a skluznic, montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.
Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA
Tel. (v prac. době) 777 276 947 • www.tandembike.cz
Nově otevřeno kadeřnictví HELA
Otevírací doba: út–pá 11–19 hod., so 8–13 hod.
Dámské, pánské, dětské služby. Prodlužování vlasů.
Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: 774 969 317
■4■
Jarní servisní prohlídka
od 19. 3. do 29. 4. 2012
pro Váš vËz ŠKODA
Bu‘te akní celé jaro
Zan•te novou sezonu s profesionální
péí a budete celé jaro k nezastavení.
Pºije‘te s Vaším vozem na jarní servisní
prohlídku ŠKODA a získejte jistotu,
že se na n•j mËžete spolehnout,
aÀ už Vaše cesty povedou kamkoli.
ŠKODA Service ®
ŠKODA Originální díly ®
ŠKODA Originální pºíslušenství ®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: [email protected]
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
Držitel certifikátu ISO 9001
Změny v očkování dětí
P¯ÌspÏvk˘ do VinohradskÈho informu od zdravotnÌk˘ je m·lo. Proto oslovuji po delöÌ dobÏ vinohradskÈ rodiËe dÏtÌ, kte¯Ì navötÏvujÌ dÏtsk· st¯ediska v budovÏ radnice na VelkopavlovickÈ 25.
Snad mrazy, kterÈ p¯iöly koncem ledna, Ñzlikvidovalyì bacily a tÌm nemocnost dÏtÌ bude mal·.
A snad hodnÏ z vinohradsk˝ch dÏtÌ mohlo str·vit
jarnÌ pr·zdniny i mimo Brno a uûÌt si zimnÌch
sport˘.
Moûn· jiû nÏkte¯Ì z rodiˢ zaznamenali diskuzi
kolem oËkov·nÌ dÏtÌ. StruËnÏ ñ doch·zÌ ke zmÏn·m
financov·nÌ oËkovacÌch l·tek. »·st oËkovacÌch l·tek jde na dÏtsk· st¯ediska p¯es firmu a Ë·st jsme
nuceni nakupovat my, dÏtötÌ lÈka¯i sami a pak Ëekat
na proplacenÌ od zdravotnÌch pojiöùoven. Jedn· se
o nemalÈ Ë·stky, neboù nabÌdka oËkov·nÌ se rozöi¯uje. P¯ib˝v· takÈ administrativy. O to se p¯iËinil nov˝
Pěvecké operetní Vinobraní
z·kon o zdravotnÌch sluûb·ch, kter˝ zaËne platit
v dubnu tohoto roku. Podle nÏj se budou poskytovat
zdravotnÌ sluûby dÏtem do 18 let jen se souhlasem
z·konn˝ch z·stupc˘, tedy obou rodiˢ. Tak nap¯Ìklad p¯i nepovinnÈm oËkov·nÌ budeme muset vyûadovat pÌsemn˝ souhlas obou rodiˢ, aby dÌtÏ mohlo
b˝t naoËkov·no.
MnozÌ jste slyöeli nebo se doËetli v novin·ch,
ûe se kv˘li novÈmu z·konu o zdravotnÌch sluûb·ch
budou dÏti lÈËit jinak a ûe hrozÌ chaos. DÏti se nebudou lÈËit jinak, ale chaos hrozÌ. I kdyû ˙¯ednÌci nynÌ
¯ÌkajÌ, ûe to tak ministerstvo nemyslelo, je to v z·konÏ napsanÈ a p¯in·öÌ to zmÏny. P¯esto jsem p¯esvÏdËena, ûe se p¯i dobrÈ spolupr·ci rodiˢ a dÏtskÈho
lÈka¯e zdravotnÌ pÈËe o dÏti nezmÏnÌ ani nezhoröÌ.
MUDr. Danuöe MenËÌkov·,
praktick˝ lÈka¯ pro dÏti a dorost
Pěvecké Vinobraní na Vinohradech
S naöÌ pozv·nkou na jarnÌ popul·rnÌ koncert se
souËasnÏ omlouv·me za nemoc hlavnÌ p¯edstavitelky, kv˘li kterÈ jsme tento po¯ad z podzimu odloûili
s douf·nÌm, ûe bude tentokr·t vöe v po¯·dku.
MezitÌm uzr·lo podzimnÌ vÌno ve vinn˝ch sklepÌch (ba i vÌno ledovÈ) a s nÌm vϯÌme i na zdravÈ
hlasy v tÈto nabÌdce. Proch·zku z Nedbalovy ˙spÏönÈ operety VinobranÌ vyst¯ÌdajÌ melodie z muzik·l˘,
film˘ i ze slavnÈ Carmen v pod·nÌ hostujÌcÌ mezzosopranistky Petry Hlav·ËkovÈ, nynÌ studujÌcÌ magistersk˝ program na HudebnÌ fakultÏ AMU v Praze. Jinak n·ö p˘vodnÌ z·mÏr z˘st·v· beze zmÏny.
Nedbalova opereta VinobranÌ zÌskala ve VÌdni
po jeho nemÈnÏ ˙spÏönÈ PolskÈ krvi zaslouûenou
popularitu navzdory v·leËnÈ dobÏ (1916). Tak jako
oblÌben· Polsk· krev Ëerp· jak z ovzduöÌ vÌdeÚskÈ-
ho valËÌku, tak z folklÛru, tentokr·t ohlas˘ jihoslovansk˝ch tanc˘. Nedbal, jeden z nej˙spÏönÏjöÌch
û·k˘ AntonÌna Dvo¯·ka, obohatil typ vÌdeÚskÈ operety o novÈ optimistickÈ a nesentiment·lnÌ melodie.
V nich nezap¯el sv˘j mnohostrann˝ talent skladatele balet˘ a komornÌ v·ûnÈ hudby, ale takÈ povol·nÌ
zkuöenÈho violisty a dirigenta ñ propag·tora ËeskÈ
hudby v EvropÏ.
MilostnÈ scÈny z VinobranÌ n·m zprost¯edkujÌ
zn·mÌ zpÏv·ci z JAMU, loÚötÌ p¯edstavitelÈ Taùj·ny
a OnÏgina Helena Tamelov·, sopr·n a Roman Hoza,
baryton.
VϯÌme, ûe takov˝ novÏ pojat˝ typ popul·rnÌho
koncertu m˘ûe naöe obËany zaujmout. M·te tedy
naöe up¯ÌmnÈ pozv·nÌ.
Prof. PhDr. Miloö Schnierer
■5■
Vinohrady ñ SpoleËensk˝ s·l
NedÏle 11. b¯ezna 2012 v 17 hod. (konec v 18.30)
DÏj operety VinobranÌ Oskara Nedbala a romantickÈ melodie v pod·nÌ bakal·¯˘ JAMU Brno
a HAMU Praha: Helena Tamelov·, sopr·n ñ JAMU
Brno, Petra Hlav·Ëkov·, mezzosopr·n ñ HAMU
Praha, Roman Hoza, baryton ñ JAMU Brno, Prof.
PhDr. Miloö Schnierer, klavÌr a pr˘vodnÌ slovo.
Program
1) Oskar Nedbal: Ach, co m·m dÏlat jen a dalöÌch
5 milostn˝ch duet z operety VinobranÌ
2) Gabriel FaurÈ: Mot˝l a kvÏty ñ francouzsk˝
öanson
3) Cole Porter: Kr·sn· Pa¯Ìû ñ pÌseÚ z muzik·lu
Kank·n
4) Oskar Nedbal: Nejsem vzorem kr·sy
5) Franz Leh·r: »ard·ö z operety Cik·nsk· l·ska
6) Harry Warren: I Know Why ñ pÌseÚ z filmu
ZasnÏûen· romance
7) Strangers In The Night ñ z reperto·ru Franka
Sinatry
8) Oskar Nedbal: Je Ëasto kus ûivota v dÏtinsk˝ch hr·ch
9) Ji¯Ì Traxler: Boogie-woogie pro klavÌr ñ vzpomÌnka na v srpnu 2011 zem¯elÈho 99letÈho
ËeskÈho skladatele v KanadÏ
10) O. Nedbal: Jak v˝smÏch cos kmit· v oËÌch v·m
11) Andrew Lloyd Webber: Memory z muzik·lu
Cats (KoËky)
12) Frederick Loewe: ChtÏla bych tanËit jen
(I Should Be Danced All Night) z muzik·lu
My Fair Lady
13) Oskar Nedbal: Jiû tÏ m·m
14) Georges Bizet: Habanera a Seguedilla z opery
Carmen
15) Oskar Nedbal: Parodie na balkonovou scÈnu
Romea a Julie
16) Franz Leh·r: éeny, ach, ûeny ñ pÌseÚ z operety
Vesel· vdova
SENIOR KLUB V BŘEZNU
V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, pohlavÌ a z·jm˘, jste vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ
od 15.00 hodin v p¯ÌzemÌ domu Bzeneck· 21.
KromÏ toho v·s zveme k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena od 14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00 hodin) ñ viz program
nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 hodin
probÌh· cviËenÌ pro seniory ve SpoleËenskÈm
s·le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ) za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ
vstup zdarma, p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni, urËitÏ p¯ijÔte ñ kromÏ protaûenÌ tÏla se urËitÏ i dob¯e
psychicky naladÌte :).
1. 3. ñ »TVRTEK: JARNÕ P…»E O POKOJOV…
A JIN… ROSTLINY, p. Mizera; DROBN… äPERKY A VITR¡éE (v˝stavka s prodejem), Ing. M.
Vaöinov·
6. 3. ñ ⁄TER›: KR¡SY NAäÕ ZEMÃ (pokraËov·nÌ, s promÌt·nÌm), E. Vackov·
8. 3. ñ »TVRTEK: MEZIN¡RODNÕ DEN éEN,
Ing. L. HodboÔ, hostÈ a t˝m spolupracovnÌk˘
13. 3. ñ ⁄TER›: PREZIDENTI »ESKOSLOVENSKA (pokraËov·nÌ cyklu), PhDr. J. »ejka
14. 3. ñ STÿEDA: N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»S. CÕRKVE HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
15. 3. ñ »TVRTEK: BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN›M V BÿEZNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
20. 3. ñ ⁄TER›: JAN SARKANDER A V¡CLAV
BÕTOVSK› Z BÕTOVA (dvac·t· lÈta 17. stoletÌ ñ
jejich provinÏnÌ, smrt a souvislosti), Dr. L. äubert
22. 3. ñ »TVRTEK: PRUä¡NKY-NECHORY
(zpÏv a tanec ve vinnÈm sklÌpku), Ing. HodboÔ
a t˝m spolupracovnÌk˘
27. 3. ñ ⁄TER›: ROVNICE DLOUHOVÃKOSTI
(pokraËov·nÌ cyklu p¯edn·öek), Ing. M. Siklenka
29. 3. ñ »TVRTEK: OD FÕKOV…HO LISTU
K DéÕNSŸM (historie odÌv·nÌ), E. éaludov·
BŘEZEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ p¯ipravilo na b¯ezen poh·dku ÑO Kaöp·rkoviì. Ve st¯edu
7. b¯ezna 2012 od 10.00 hodin v DomeËku, Valtick· 23. VstupnÈ 40 KË.
Divadlo pro dÏti
V sobotu 17. b¯ezna n·s opÏt navötÌvÌ na Vinohradech uû zn·mÈ a oblÌbenÈ divadlo Zlat˝ klÌË, tentokr·t s p¯edstavenÌm äpalÌËek, sestavenÈ z lidov˝ch pÌsniËek a p¯ÌbÏh˘. DÏti si bÏhem p¯edstavenÌ
zazpÌvajÌ i zahrajÌ divadlo. ZaË·tek v 16 hodin v s·le nad Albertem na P·lavskÈm n·m., vstupnÈ 40 KË.
JarnÌ keramick· dÌlna
DomeËek srdeËnÏ zve vöechny, kte¯Ì r·di tvo¯Ì, do
jiû jarnÌ keramickÈ dÌlny. VyrobÌme si veselÈ jarnÌ
dekorace ñ kvÏtin·Ëe, misku na vajÌËka, z·vÏsy, figurky a dalöÌ, z r˘zn˝ch druh˘ keramickÈ hlÌny. HotovÈ v˝robky nazdobÌme glazurou a sklÌËky. Jaro
k n·m tak p¯ijde urËitÏ rychleji. DÌlna je urËena dÏtem od 5 let i dospÏl˝m, mladöÌ dÏti v doprovodu
rodiˢ. V sobotu 10. b¯ezna 2012 9.00ñ11.30 hodin, cena 180 KË zahrnuje materi·l, v˝pal a n·slednÈ glazov·nÌ v˝robku. V DomeËku, Valtick· 23,
p¯ihl·öky p¯edem na tel.: 544 216 684.
KVIC Brno-Vinohrady ñ DomeËek vyhlaöuje
FOTOGRAFICKOU SOUTÃé
pro dÏti i dospÏlÈ v r·mci Dne ZemÏ na tÈma:
Kontrasty okolo n·s
Na naöÌ zemi je spousta kr·sn˝ch mÌst, kter· jsou ale
Ëasto nepÏknÏ poznamen·na ËinnostÌ ËlovÏka. Kdo
m· oËi otev¯enÈ, jiû se jistÏ nejednou setkal s tÌm,
jak necitliv· stavba nebo nepo¯·dek m˘ûe zkazit
pÏkn˝ kout p¯Ìrody Ëi mÏsta.
Zad·nÌ soutÏûe: VaöÌm ˙kolem je vyfotografovat
umÏleckou fotografii mÌsta/vÏci, kterÈ bude kontrastovat na hranici kr·snÈ ñ ökaredÈ, dobrÈ ñ öpatnÈ. M˘ûe se jednat nap¯Ìklad o kompozici mal˝ch
dÏtÌ, hrajÌcÌch si na h¯iöti v pozadÌ s vysypan˝mi odpadkov˝mi koöi, nebo idylick˝ z·pad slunce nad
popelnicemi... VytisknutÈ fotografie form·tu A4
oznaËenÈ jmÈnem autora, vÏkem a kontaktem, zasÌlejte na adresu DomeËek, Valtick· 23, 628 00 Brno
do 15. dubna 2012. VyhodnocenÌ a odmÏnÏnÌ vÌtÏz˘ pÏkn˝mi cenami probÏhne dne 20. dubna 2012
spolu s dalöÌm programem ke Dni ZemÏ.
Informace o akcích Senior klubu
V druhÈ polovinÏ ledna si ˙ËastnÌci akcÌ Senior
klubu vyslechli v jednotliv˝ch p¯edn·ök·ch p¯edevöÌm zajÌmavosti ze z·vÏreËnÈ f·ze ûivota prezidenta
T. G. Masaryka (J. »ejka), ûivota a dÌla A. Vivaldiho
(M. Krejsa) a Karla staröÌho ze éerotÌna (L. äubert).
éiv· diskuse se rozproudila p¯i besedÏ pana starosty
s p¯Ìtomn˝mi seniorkami a nemenöÌ ohlas vyvolal takÈ
M. Siklenka se svou spolupracovnicÌ p¯i ˙vodnÌ p¯edn·öce k problematice zdravÈho stylu ûivota a ÑzelenÈ
kuchynÏì ñ v klubu bylo stejnÏ jako p¯i cviËenÌ Ñnad
Albertemì (30. ledna) 35 ˙ËastnÌk˘.
Velkou pozornost jsme vÏnovali p¯ÌpravÏ p¯ipomenutÌ 20. v˝roËÌ vzniku Senior klubu. Naöe pozv·nÌ
na 2. ˙nora p¯ijala k naöÌ radosti vÏtöina z dvacÌtky
pozvan˝ch zakladatel˘, patron˘ a spolupracovnÌk˘
z ⁄M» i aktivnÌch lektor˘. V kulturnÌ Ë·sti vystoupily
dÏti z flÈtnovÈho krouûku u ökolnÌ druûiny Zä MutÏnick·, svÈ b·snÏ p¯ednesl Z. H. KuËera, s lÌöeÚsk˝mi
pÌsnÏmi a dobrou n·ladou k n·m p¯iöli ÑLÌöÚ·ciì a na
z·vÏr n·m zazpÌval operetnÌ a muzik·lovÈ ·rie û·k
doc. Richtera za doprovodu mladÈ Ñkl·vesistkyì ñ
vöehochuù z oblasti umÏnÌ pohodovÏ naladila vöechny
p¯ÌtomnÈ. V p¯·telskÈ atmosfȯe pak probÏhlo jak p¯ed·nÌ upomÌnkov˝ch d·rk˘ a kvÏtin p¯Ìtomn˝m host˘m
i dlouholet˝m a aktivnÌm Ëlen˘m a Ëlenk·m Senior
klubu, tak i laskavÈ vzpomÌn·nÌ na ˙plnÈ zaË·tky Ëinnosti klubu ñ nap¯. p. Moudr˝, p. Nezhybov·, p. »ernock˝ a dalöÌ vystupujÌcÌ mÏli na co vzpomÌnat ...
N·sledn· konzumace pohoötÏnÌ za doprovodu dvou
harmonik·¯˘ a aktivnÌho zpÌv·nÌ p¯Ìtomn˝ch uû byla
t¯eöniËkou na dortu a ˙ËastnÌci vzpomÌnkovÈ akce se uû
tÏöÌ na dalöÌ kulatÈ v˝roËÌ... SluöÌ se i p¯ipomenout,
ûe E. PlÌhalov· a Z. Sedl·¯ n·sledujÌcÌ den navötÌvili
i s d·rkem pana MoudrÈho, protoûe mu nemoc znemoûnila p¯ijÌt mezi n·s...
Na fotografie nejen z tÈto akce se m˘ûete podÌvat
na odkazu http://www.vinohrady.brno.cz/senior-klub/.
Ale p¯ipomenutÌm v˝roËÌ se ûivot v klubu nezastavil ñ 7. ˙nora p¯ipomnÏla E. Vackov· p¯Ìtomn˝m kr·sy
jiûnÌ Moravy (Slavonice, DaËice, Vranov nad DyjÌ a PodyjÌ) a 9. ˙nora pokraËoval J. »ejka v cyklu ze ûivota
prezident˘ »eskÈ republiky zajÌmavostmi z ûivota a p˘sobenÌ E. Beneöe.
Koncem ledna byla odesl·na jiû druh· letoönÌ z·silka br˝lÌ, takÈ pravidelnÈ pondÏlnÌ cviËenÌ s M. Siklenkou si i p¯es mrazivou cestu nedalo ujÌt v lednu vûdy
vÌce neû 30 cviËÌcÌch. P¯ijal jsem pozv·nÌ ¯editelky Zä
MutÏnick· PaedDr. SokolovÈ k n·vötÏvÏ ökoly, takûe
p¯ÌötÏ budu moûn· moci napsat o dalöÌch moûnostech
spolupr·ce senior˘ a ökoly, urËitÏ k oboustrannÈmu
prospÏchu.
St·le platÌ pozv·nka na zpÏv a tanec ve vinnÈm
sklÌpku Pruö·nky-Nechory 22. b¯ezna (do vyËerp·nÌ
kapacity autobusu) i na v˝let do arboreta Boskovice
(15. kvÏtna). ZkouöÌme zajistit termÌn (koncem dubna)
k n·vötÏvÏ InformaËnÌho centra JE Dukovany ñ poznaËte si termÌny do svÈho di·¯e a p¯ijÔte se vËas p¯ihl·sit ñ p¯itom se m˘ûete zastavit a z˙Ëastnit nÏkterÈ
z pr·vÏ probÌhajÌcÌch klubov˝ch akcÌ...
Ing. LudÏk HodboÔ
DomeËek p¯ipravuje na lÈto:
REKREA»NÕ POBYT PRO RODI»E
S DÃTMI OD 2 LET ñ
HLED¡NÕ ZA»AROVAN… ZEMÃ
15. aû 22. Ëervence 2012
DobrodruûstvÌ v poh·dkovÈm kr·lovstvÌ, v˝tvarnÈ tvo¯enÌ, soutÏûe, hry, vych·zky, karneval,
t·bor·k, v˝let.
Ubytov·nÌ: LesnÌ penzion Podmitrov, 2 aû 4
l˘ûkovÈ pokoje. V are·lu je dÏtskÈ h¯iötÏ, bazÈn,
venkovnÌ posezenÌ, minizoo.
Stravov·nÌ: dÏti 5◊ dennÏ, pitn˝ reûim, dospÏlÌ
pln· penze.
Cena zahrnuje dopravu z Brna, pobyt, program
a veöker˝ materi·l, odmÏny pro dÏti a v˝let na
hrad Pernötejn. VyööÌ cena je za pokoje se soci·lnÌm za¯ÌzenÌm, niûöÌ za pokoje se soci·lnÌm
za¯ÌzenÌm na pat¯e. Z·loha 1000 KË / os. DÌtÏ do
6 let 2400 KË/2600 KË, dÌtÏ 6ñ12 let 2700 KË/
2900 KË, dospÏl˝ 3300 KË/3700 KË.
LETNÕ T¡BOR PRO DÃTI
OD 10 DO 16 LET
SVAZEK TAJEMN›CH KLÕ»Ÿ
11. aû 25. srpna 2012
T·bor pro staröÌ dÏti tentokr·t p¯ipravujeme na
kr·snÈm t·bo¯iöti v Mr·kotÌnÏ, kterÈ se nach·zÌ
p¯Ìmo u rybnÌka, obklopenÈ loukami a lesy. Tento kout VysoËiny je zn·m˝ nejen kr·snou p¯Ìrodou, ale i pÏkn˝mi v˝letnÌmi mÌsty, jako je mÏsto TelË nebo hrad Roötejn a dalöÌ. Celot·borov·
hra nabÌzÌ dobrodruûstvÌ, spoustu her a soutÏûÌ
a takÈ t˝movou pr·ci a z·bavu.
Ubytov·nÌ ve stanech s podsadou, k dispozici je
i p·r mÌst v chatk·ch, srub s kuchynÌ a jÌdelnou,
novÏ vybudovan· soci·lnÌ za¯ÌzenÌ se sprchami.
Stravov·nÌ zajiöùujeme 5◊ dennÏ, celodennÌ
pitn˝ reûim.
Cena 3500 KË zahrnuje dopravu autobusem,
pobyt, stravu, materi·l, pedagogickÈ a zdravotnickÈ zabezpeËenÌ a oddÌlovÈ triËko. Z·loha
1500 KË.
MINIT¡BOR
DALäÕ DOBRODRUéSTVÕ
SE »TYÿLÕSTKEM
9. aû 14. Ëervence 2012 v RS Z·seka
DÏti od 6 do 10 let mohou proûÌt dalöÌ p¯ÌbÏhy
Pindi, MyöpulÌna, BobÌka a Fifinky. »ek· je pÏt
dnÌ pln˝ch her, soutÏûÌ, koup·nÌ a z·bavy v pÏknÈm prost¯edÌ RS Z·seka.
Ubytov·nÌ: pevn· budova, v are·lu je h¯iötÏ, bazÈn, v tÏsnÈ blÌzkosti les.
Stravov·nÌ 5◊ dennÏ + pitn˝ reûim.
Cena 1950 KË zahrnuje dopravu autobusem
z Vinohrad, pobyt, stravu, veöker˝ program, materi·l a odmÏny pro dÏti. Z·loha 1000 KË.
PÿÕMÃSTSK… T¡BORY:
16. aû 20. Ëervence 2012
CESTA KOLEM SVÃTA
6. aû 10. srpna 2012
STROJEM »ASU DO PRAVÃKU
T·bory jsou urËenÈ dÏtem od 7 do 12 let, kaûd˝
den je v dobÏ od 8 do 16 hodin p¯ipraven program, v˝lety, hry, soutÏûe, v˝tvarnÈ tvo¯enÌ.
Cena 1150 KË zahrnuje veöker˝ program vËetnÏ
materi·lu, jÌzdnÈ, vstupnÈ, tepl˝ obÏd, pitn˝ reûim. Z·loha 500 KË.
P¯ihl·öky na vöechny t·bory a bliûöÌ
informace v DomeËku, Valtick· 23
nebo na tel.: 544 216 684, 739 263 997.
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected], www.kvicvinohradybrno.cz. I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: Pavel Z·vadsk˝. V˝roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: 548 538 528,
603 588 964, e-mail: [email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 18. b¯ezna 2012. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Podobné dokumenty

Vinohradský Inform (říjen 2015, č.124) - Vinohrady

Vinohradský Inform (říjen 2015, č.124) - Vinohrady Vinohradechì. DopolednÌ program probÏhl jako vûdy ve skotaËivÈm tempu vinohradsk˝ch dÏtÌ za dbalÈho a pozornÈho dohledu rodiˢ p¯ÌpadnÏ jejich rodiˢ ñ tedy prarodiˢ. OdpolednÌ program vÏnovan˝ i ...

Více

117 - Vinohrady

117 - Vinohrady v ˙ter˝ 13. ledna p¯ed polednem jsem zaûil p¯ÌjemnÈ chvÌle. V tom Ëase jsem se totiû setkal se skupinkou lidÌ, kte¯Ì dÌky svÈ pr·ci nesou velkÈ z·sluhy o Vinohrady, kte¯Ì majÌ znaËn˝ podÌl na kvali...

Více