Systém efektivní výživy

Komentáře

Transkript

Systém efektivní výživy
La Sard systém efektivní výživy
K osvìdèeným krmivùm, a již øady POPULAR
nebo BREED, které využívají nejen špièkoví
chovatelé a sportovci, uvádí znaèka La SARD další
novinky v programu SPECIAL.
HiFi Gastric
Dietní a dietetické, nízkoenergetické krmivo s minimálním obsahem lehce stravitelných
glycidù je urèeno na aktivní a vysoce úèinnou ochranu trávícího traktu. Snižuje nebezpeèí vzniku
kolikových i myolytických stavù, pomáhá ochraòovat a regenerovat sliznice žaludku i støev.
Vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny a jableèných pektinù udržuje dostateènou zásobu
tekutin a elektrolytù ve støevech. Stabilizuje støevní mikroflóru, èímž umožòuje lépe èelit zátìžím,
zpùsobených vysokým pøíjmem jádra, teplotním, psychickým èi fyzickým stresem. Obsažené
vitamíny skupiny B a betain mají vliv na stav a funkènost žaludku a støev, udržují pøirozené
podmínky pro peristaltiku, vstøebávání živin a aktivitu zažívacích šáv, hospodaøení vodou i v
zátìžových situacích. Také usnadòují adaptaci na stres a jeho pøekonání. Rostlinné saponiny a
esenciální oleje snižují tvorbu èpavku ve støevech, usnadòují vstøebávání živin, léèiv a krmných
doplòkù støevní stìnou. Silice karvon, limonen a další pøírodní látky harmonizují prùbìh trávení,
aktivují pøirozenou detoxikaci organismu. Doplnìk je sestrojen pro konì s predispozicí ke
gastrointestinálním problémùm, podstupující zátìžové situace – odstav, invazivní léèba, vysoká
zátìž, doprava na vìtší vzdálenosti. Pomáhá u koní náchylných na kolikové stavy a svalové problémy
tying up a rhabdomyolýza. Je ideální dietou pro obézní konì, jakož i konì s omezeným pohybem.
Díky své velké nasákavosti je však i skvìlým nosièem energie pøi absorpci tukù a olejù.
HiFi Gastric Probio
Varianta obohacená probiotickými kulturami. Urychluje kolonizaci støev
mikroorganismy tìlu vlastními, aktivnì potlaèuje/omezuje pùsobení patogenních bakterií a úèinnì
upravuje pH do fyziologických mezí. Proto je vhodná kromì výše uvedených stavù zejména pro
stabilizaci støevní mikroflóry pøi a po léèbì antibiotiky, sulfonamidy a dalšími baktericidními léèivy
nebo pøi dlouhodobì trvajících prùjmech a dietetických prohøešcích.
Gamma Force
Doplnìk pro konì s fyziologickou zátìží, od odstávèat pøes dostihové, westernové,
sportovní a chovné jedince, až po výstavní šampiony, s povolenými anaboliky a antioxidanty.
Podporuje rùstu svalové hmoty, její funkèní kvality, pomáhá zlepšovat výživný stavu, fyzickou
kondici, trénovatelnost a celkový vzhled, zrychluje odbourávání únavy. Využívá kombinaci
pøírodních látek s cíleným doplòkem vitamínù a organicky vázaných mikroprvkù. Synergický
úèinek gamma oryzanolu v kombinaci s laktátem chrómu a betainem, usnadòuje prùniku energie
do pracující svalové buòky. Vitamíny skupiny B a vitamín E zlepšují svalovou elasticitu i stav a
funkènost nervového systému. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny s pøírodními antivirotiky a
rostlinnými silicemi zvyšují odolnost a napomáhají vstøebávání živin.
Top Turf
Granulovaná krmná smìs urèená pro dostihové a sportovní konì ve vrcholné zátìži. Je urèitým
pøedìlem ve výživì koòských atletù. Jako vìtšina kvalitních smìsí pro tuto kategorii dokonale
pokrývá potøeby z hlediska stravitelné energie, její postupné, dlouhodobé využitelnosti, množství a
kvality bílkovin, makro i mikroprvkù nebo vitamínù. Odlišuje se však pøidanými úèinnými látkami,
které aktivují metabolické dìje v organismu, umožòují efektivnìjší využití energie ve svalových
vláknech, zlepšují hospodaøení s elektrolyty a vodou v tìle, oddalují nástup únavy, urychlují
regeneraci. V neposlední øadì posilují imunitní systém a snižují riziko vzniku kolikových stavù.
La Sard systém efektivní výživy
Pro dokonalé pokrytí potøeb nejširšího spektra koní, od mazlíèkù pro potìchu
až po vrcholové sportovce.
Plnohodnotná, živinovì vyvážená krmná smìs s nižším obsahem energie a dùležitými mikroprvky v chelátové formì, urèená zejména pro konì v lehké zátìLa Sard
ži nebo klidovém období. Optimální dotace vitamínù, biogenních minerálù a miHobby
kroprvkù zabezpeèuje veškeré nutrièní požadavky konì bez nutnosti doplòku
dalších minerálních a vitamínových pøípravkù.
Inovace smìsi Hobby Gel s navýšeným obsahem želatinového hydrolyzátu
La Sard
a biogenními aditivy (vitamíny skupiny B, betain a biotin, tøtinová melasa)
Hobby Gel výraznì zvyšuje nejen utilizaci chondroprotektivních látek, ale pozitivnì pùsobí
Best+
i na nervovou soustavu, kùži a její deriváty. Urychluje hojení povrchových ran.
Krmná smìs pro sportovní a dostihové konì ve støední zátìži s cheláty, optimaliLa Sard
zovaným množstvím segmentované energie s postupným nástupem úèinku, pøiSport
mìøeným množstvím vhodných bílkovin a stravitelnou vlákninou.
Vysoce energetická krmná smìs pro sportovní a dostihové konì ve vysoké zátìLa Sard
ži s cheláty, segmentovanou energií s postupným nástupem úèinku,pøimìøeným
Extrem
množstvím vhodných bílkovin a stravitelnou vlákninou.
Optimálnì vyvážené smìsi pro nejnároènìjší období vývoje : bøezost, laktaci,
BREED
období nejdynamiètìjšího rùstu a vývoje.
Krmná smìs pro vysokobøezí, kojící klisny a sající høíbata s vysokým obsahem
La Sard
lysinu i dalších esenciálních aminokyselin a dùležitými mikroprvky v chelátoChov
vé formì.
Krmná smìs pro odstavená høíbata až do vìku 15 mìsícù, snižující nebezpeèí
La Sard
vzniku osteochondrózy s dostatkem biogenních látek a lehce stravitelných živin.
Odstav
Krmná smìs pro høíbata ve vìku 1 až 3 roky, snižující nebezpeèí vzniku osteLa Sard
ochondrózy, bez nadbytku energie a s optimem živin.
Roèci
SPECIAL Krmné smìsi a doplòky pro konì se specifickými nutrièními požadavky.
Smìs pro dostihové a sportovní konì ve vrcholné zátìži dokonale pokrývající
La Sard
potøeby stravitelné energie, množství a kvality bílkovin, makro i mikroprvkù èi
Top Turf
vitamínù. S povolenými anaboliky, stimulátory výkonnosti a antioxidanty.
Dietní a dietetická smìs s vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny, pektinù, chelátù, antioxidantù a vitamínù. Pomáhá ochraòovat a regenerovat epitel žaludku a støev, harmonizuje fyziologii trávení. Pro zatìžované konì s vysoLa Sard
Hifi Gastric kým podílem jádra v krmné dávce, konì ve stresových situacích nebo náchylnìjších na kolikové stavy, pro konì se zažívacími èi gastrointestinálními problémy
(vøedy, léze, katary).
Varianta obohacená probiotickými kulturami. Významnì urychluje kolonizaci
støev mikroorganismy tìlu vlastními, aktivnì potlaèuje/omezuje pùsobení patogenních bakterií. Je vhodná pro stabilizaci støevní mikroflóry pøi a po léèbì antibiotiky, sulfonamidy a dalšími baktericidními léèivy, pøi dlouhodobì trvajících
prùjmech, akutních stresech, náhlých zmìnách krmné dávky a dietetických
chybách.
Doplòkové krmivo s povolenými anaboliky pro podporu rùstu svalové hmoty
a její funkèní kvality, pro zlepšení výživného stavu , fyzické kondice, trénovaLa Sard
telnosti a celkového vzhledu, pro rychlejší odbourávání únavy. Využívané pro
Gamma Force zatìžované konì od odstávèat pøes dostihové, westernové, sportovní a chovné jedince, až po výstavní šampiony.
www.lasard.cz
www.granuleprekone.sk
POPULAR

Podobné dokumenty

leták - La SARD

leták - La SARD nasákavosti pøi pøídavku olejù mùže být také významným nosièem energie. Gamma Force Doplnìk pro podporu rùstu svalové hmoty a její kvality. Zlepšuje výživný stav, fyzickou kondici, trénovatelnost a...

Více

Seznam produktů výživové řady

Seznam produktů výživové řady Granulovaná krmná smìs HiFi Gastric s vysokým obsahem lehce stravitelné vlákniny a jableèných pektinù udržuje stabilní zásobu vody a elektrolytù ve støevech. Stabilizuje fyziologii zažívání a uprav...

Více

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Bona Traffic HD je extrémnì rychle schnoucí lak. Díky tomu je možné znovu používat podlahu již po 12 hodinách od aplikace laku. Použití laku Bona Traffic HD šetøí cenný èas øemeslníkù i zákazníkù. ...

Více

Brotherhood : All

Brotherhood : All ' rysofilm Oenf technkklm v Bmi. nmysle- chce. Byly to studentky architektury, kteIs tam pro mne takovou specidhi kateyorff ho- r6 napadlo, ie by svoji diplomovou prdd stufioho profesora a mjjm dko...

Více

Stáhněte si zpravodaj v pdf formátu

Stáhněte si zpravodaj v pdf formátu Speciálním vaøením všech ingrediencí dosahujeme zvýšené stravitelnosti a chutnosti. V souladu s pøirozenými potøebami konì, naše na živiny bohaté krmení, podávané i v malých dávkách má skvìlé výsle...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec èi dorty. Nejvýznamnìjší pøedností pektinu Pink Ribbon B pectin je skuteènost, že jeho kvalita se zvyšuje pùsobením mechanického tlaku v prùbìhu fáze ochlazování, což je operace zpùsobující pøi po...

Více

Untitled

Untitled  registrace vzájemným uznáváním

Více

Výživa podle Fitminu

Výživa podle Fitminu retrivier - rastie ako z vody, dokonca sme ju na krmivo už naučili aj pekne povel: ku mne a sadni. Je to naša šikulka. Je to náš člen rodiny a dcérka sa s ňou neustále hrá a rozpráva :o) Ďakujeme e...

Více

Cytologické a obecně fyziologické přístupy ke studiu rostlinné buňky

Cytologické a obecně fyziologické přístupy ke studiu rostlinné buňky DMSO. Pøítomnost molekul vody snižuje stabilitu roztoku. Ke koncentraci: Koncentrace sondy v DMSO je urèena co nejmenší koneènou koncentrací DMSO v pracovním roztoku (DMSO je pro buòky toxické). So...

Více