1. Seznam platných stran - Úřad pro civilní letectví

Komentáře

Transkript

1. Seznam platných stran - Úřad pro civilní letectví
Tento postup je vnitřním postupem Úřadu pro civilní letectví.
opravy
změny
číslo změny /
číslo stránky
datum
záznamu a
podpis
datum
platnosti
datum
platnosti
číslo opravy
datum
záznamu a
podpis
1. Seznam platných stran
strana
platná od
změna
Změny a opravy, 1. Seznam platných stran
0
15.11.2007
0
2. Seznam použitých zkratek
1
15.11.2007
0
3. Úvod, 4. Zdravotní způsobilost
2
15.11.2007
0
4.2 Kódy v osvědčení zdravotní způsobilosti
5. Kvalifikace zapisované do průkazu pilota,
6. Požadavky na prodlužování platnosti kvalifikací
6.2 Způsob prodlužování platnosti kvalifikací
3
15.11.2007
0
4
15.11.2007
0
5
15.11.2007
0
6.3 Slučování zkoušek/přezkoušení
6.4 Vzájemné započítávání přezkoušení
6.5 Administrativa při prodlužování platnosti kvalifikací
6.6 Doby platnosti
6
15.11.2007
0
7
15.11.2007
0
8
15.11.2007
0
6.6.6 Příklady zápisů prodloužení platnosti kvalifikací do PZ
9
15.11.2007
0
7. Obnova platnosti kvalifikací
10
15.11.2007
0
8. Seznam členských států JAA
záměrně vynecháno
11
15.11.2007
0
název
CAA-ZLP-033
strana 0
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
2. Seznam použitých zkratek
AMC letecko lékařské centrum
aeromedical centre
AME určený letecký lékař
authorised medical examiner
AMS letecko lékařská inspekce
aeromedical section
CAA letecký civilní úřad
civil aviation authority
FCL způsobilost členů letových posádek
flight crew licensing
FE
letový examinátor
flight examiner
FI
letový instruktor
flight instructor
FIE examinátor letového instruktora
flight instructor examiner
FS
letový simulátor
flight simulator
(H)
vrtulník
helicopter
IR
přístrojová kvalifikace
instrument rating
IRE examinátor přístrojové kvalifikace
instrument rating examiner
IRI
instruktor přístrojové kvalifikace
instrument rating instructor
JAA Sdružené letecké úřady
Joint Aviation Authorities
JAR Společné letecké předpisy
Joint Aviation Requirements
PAR para výsadky
para drops
PIC velící pilot
pilot-in-command
POZ přezkoušení odborné způsobilosti
SFE examinátor syntetického létání
synthetic flight examiner
SFI instruktor syntetického létání
synthetic flight instructor
TRE examinátor typové kvalifikace
type rating examiner
TRI instruktor typové kvalifikace
type rating instructor
TST zkušební lety
test flights
ÚCL Úřad pro civilní letectví
Czech Civil Aviation Authority
ÚCL-LR
Úřad pro civilní letectví - Letecký rejstřík
ÚCL-OLD
Úřad pro civilní letectví - Odbor obchodní letecké dopravy
ÚCL-RIP
Úřad pro civilní letectví – Referát inspektorů pilotů
WRK letecké práce
aerial work
CAA-ZLP-033
strana 1
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
3. Úvod
3.1 Tento postup se uplatňuje pro:
•
Prodlužování platnosti kvalifikací pilotů vrtulníků, a
•
obnovu platnosti kvalifikací pilotů vrtulníků.
Od 1.1.2002 jsou na leteckém rejstříku ČR pilotům vrtulníků vydávány české průkazy
způsobilosti nového typu s kvalifikacemi zapsanými podle požadavků předpisu JARFCL 2. V dalším textu tohoto postupu je pro nový typ průkazu způsobilosti pilota
vrtulníků používán výraz „Průkaz pilota“. Pro ostatní typy průkazů způsobilosti pilota
vrtulníků je používán výraz „průkaz pilota staršího typu“.
3.2 Průkaz pilota se vydává podle JAR-FCL 2.025 s platností na 5 let. Neprodlužuje se
platnost průkazu pilota, ale zvlášť každé kvalifikace, která je v něm zapsána. Nový
průkaz pilota se vydává, pokud končí platnost předchozího průkazu, pokud v průkazu již
není místo pro záznam o prodloužení platnosti kvalifikací, nebo pokud držitel získal
novou kvalifikaci nebo splnil podmínky pro zrušení omezení pro některou zapsanou
kvalifikaci, nebo je-li třeba změnit zápis poznámek v průkazu.
3.3 Držitel průkazu pilota je povinen při výkonu oprávnění, vyplývajících z tohoto
průkazu, mít u sebe průkaz pilota spolu s platným osvědčením zdravotní způsobilosti a
průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo pasem). Výše uvedené doklady je
povinen na vyzvání předložit ke kontrole osobě, která je oprávněná provádět kontrolu
průkazu způsobilosti pilota.
4. Zdravotní způsobilost
4.1 Prodlužování osvědčení zdravotní způsobilosti
4.1.1 FCL 2.035(b): K žádosti o průkaz způsobilosti nebo k vykonávání oprávnění
průkazu musí mít žadatel nebo držitel platné osvědčení zdravotní způsobilosti vydané
v souladu s předpisem JAR-FCL 3 a přiměřené oprávněním průkazu způsobilosti.
4.1.2 FCL 3.105(a): Není–li platnost osvědčení zdravotní způsobilosti prodloužena,
končí posledním dnem (o půlnoci) před datem nejbližšího příštího vyšetření uvedeném
v poli „datum – příští“ formuláře osvědčení zdravotní způsobilosti. Platnost osvědčení
zdravotní způsobilosti 2. třídy, vydaného před 30. narozeninami držitele, končí dnem
jeho 32. narozenin bez ohledu na datum příštího vyšetření.
4.1.3 FCL 3.105(b): Je-li platnost osvědčení zdravotní způsobilosti prodloužena
v období 45 dnů před koncem platnosti, platnost nového osvědčení zdravotní
způsobilosti se počítá od skončení platnosti předchozího osvědčení.
CAA-ZLP-033
strana 2
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
4.1.4 Dostaví-li se tedy pilot k prohlídce do 45 dnů před koncem platnosti osvědčení
zdravotní způsobilosti, má ještě platné osvědčení staré pak začátek platnosti nového
se počítá od konce platnosti starého (nezkracuje se).
4.1.5 Schválený AMC: CZ/AMC/01 – ÚLZ Praha. Je oprávněn vydávat osvědčení
zdravotní způsobilosti 1. a 2. třídy dle JAR-FCL 3.
4.1.6 Určení AME jsou oprávněni vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy
(nikoliv provádět vstupní prohlídku) dle JAR-FCL 3. Seznam AME zpracovává Letecko
lékařská komise ÚCL a publikuje ho na internetových stránkách ÚCL (www.caa.cz).
4.1.7 ÚCL uznává bez formalit osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná podle JARFCL 3 ve státech, které byly doporučeny pro vzájemné uznávání dokumentů
souvisejících s JAR-FCL, viz seznam členských států JAA v tomto postupu.
4.2 Kódy v osvědčení zdravotní způsobilosti
TML
VDL
VML
VNL
VCL
OML
OCL
OSL
OAL
OPL
APL
AHL
AGL
SSL
SIC
AMS
RXO
platnost jen na ..... měsíců
musí nosit korekční čočky a mít při sobě náhradní brýle
musí nosit multifokální čočky a mít při sobě náhradní brýle
musí mít po ruce korekční brýle pro vidění do blízka a mít při sobě náhradní brýle
platné pouze ve dne
platné pouze jako, nebo s kvalifikovaným druhým pilotem
platné pouze jako druhý pilot
platné pouze s bezpečnostním pilotem a v letadle s dvojím řízením
omezeno na uvedený typ letadla
platné pouze bez cestujících
platné pouze se schválenou protézou
platné pouze se schváleným ručním řízením
platné pouze se schválenou ochranou očí
(zvláštní omezení dle specifikace)
zvláštní pokyny – kontaktujte AMS
prodloužení nebo obnovení způsobilosti pouze u AMS
vyžaduje vyšetření oftalmologem specialistou
CAA-ZLP-033
strana 3
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
5. Kvalifikace zapisované do průkazu pilota
5.1 Přehled kvalifikací zapisovaných do průkazu pilota
typová
typové kvalifikace pro každý typ zvlášť (viz JAR-FCL 2, hlava F)
IR(H)
přístrojová kvalifikace
NOC/NIGHT noční lety VFR
FI(H)
letový instruktor
TRI(H)
instruktor typové kvalifikace
IRI(H)
instruktor přístrojové kvalifikace
PAR
para výsadky (Czech national rating)
TST
zkušební lety (Czech national rating)
WRK
letecké práce (Czech national rating)
Čeština/Czech
Angličtina/English
Angličtina jen VFR/English VFR only
SFI(H) – instruktor pro výuku na letovém simulátoru
(nezapisuje se do průkazu pilota, neboť SFI(H) nemusí mít průkaz pilota)
5.1.1 Seznam typů vrtulníků je uveden na stránkách www.jaa.nl (záložka Liaison
Office, záložka Licensing, odkaz Licensing Class and Type Ratings - List of Helicopters).
5.2 K výše uvedeným kvalifikacím mohou být v průkazu pilota přiřazena různá další
omezení, která, pokud to není v tomto postupu výslovně uvedeno, nemají vliv na
pravidla pro prodlužování a obnovu těchto kvalifikací.
6. Požadavky na prodlužování platnosti kvalifikací
6.1 Přehled platných předpisů pro prodlužování platnosti kvalifikací
kvalifikace
typová
IR(H)
NOC/NIGHT
FI(H)
TRI(H)
IRI(H)
PAR
TST
WRK
SFI(H)
Čeština/Czech
Angličtina/English
Angličtina jen VFR
/English VFR only
doba
platnosti
(roky)
požadavek na
prodloužení
přezkoušení dle
(Dodatek)
platnost
prodlužuje
1
1
∞
3
3
3
∞
∞
1
3
∞
∞
FCL 2.245(b)
FCL 2.185+2.245(b)
neexistuje
FCL 2.355(a)(b)
FCL 2.370(a)
FCL 2.355(a)
neexistuje
neexistuje
CAA-ZLP-033
FCL 2.415(a)
neexistuje
neexistuje
1+2/3 FCL 2.240
1+2/3 FCL 2.240
1+2 FCL 2.330/345
1+2 FCL 2.330/345
CAA-ZLP-033
1 FCL 2.240
-
FE, TRE, SFE
IRE, TRE, SFE
FIE
ÚCL-LR
FIE
FE
ÚCL-RIP/OLD
-
∞
neexistuje
-
-
CAA-ZLP-033
strana 4
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
6.1.1 WRK: Požaduje se přezkoušení s FE pro WRK jednou za dobu platnosti
kvalifikace. Obsah přezkoušení je dán protokolem. Datum „kvalifikace – platná do“ je 1
rok od posledního dne v měsíci, ve kterém skončila platnost předchozí kvalifikace.
6.2 Způsob prodlužování platnosti kvalifikací
požadavky na prodloužení platnosti (Více políček pro jednu kvalifikaci v tomto
X
sloupci znamená různé možnosti. Stačí splnit jedinou, pokud není uvedeno jinak.)
typová
přezkoušení s FE nebo SFE + 2° po dobu platnosti kval ifikace na odpovídajíc. typu
3
IR(H)
přezkoušení s IRE, TRE nebo SFE + 2° po dobu platnost i kvalifikace
3
poskytnout 100° letového výcviku jako FI,IRI nebo e xaminátor,
36
FI(H)
včetně 30° za poslední rok a z t ěchto 30° výcviku (který smí zahrnovat zkoušku
12
(nutno splnit
dovednosti/POZ) musí být 10° výcviku pro IR, má-li FI právo poskyto vat IR(A) výcv.
2 z těchto 3
absolvovat seminář pro FI
12
požadavků)
přezkoušení s FIE
12
poskytnout v úplném/udrž./opak. kurzu typové kvalifikace instruktáž na simulátoru 3° 12
poskytnout v úplném/udržovacím/opakovacím kurzu typové kvalifikace výcvik za
TRI(H)
12
letu 1°, zahrnující minimáln ě 2 vzlety a přistání
absolvovat udržovací výcvik pro TRI
12
poskytnout 100° IR(A) výcviku,
36
IRI(H)
12
(nutno splnit včetně 30° za poslední rok
2 z těchto 3 absolvovat seminář pro IRI
12
požadavků) přezkoušení s FIE
12
WRK
přezkoušení s FE
12
oprávnění
poskytnout v úplném/udrž./opak. kurzu typové kvalifikace instruktáž na simulátoru 3°
12
SFI(H)
+ absolvovat přezkoušení s TRE/SFE na vhodném letovém simulátoru
Čísla ve sloupci označeném X udávají období (v měsících) před koncem platnosti kvalifikace, ve kterém
je nutno splnit daný požadavek.
kvalifikace
6.2.1 Examinátor. Seznam examinátorů pověřených ÚCL je publikován na
internetových stránkách ÚCL (www.caa.cz). Žadatel může zvolit libovolného
examinátora, který je pro danou činnost pověřen.
6.2.2 Examinátor, který byl požádán o prodloužení platnosti kvalifikace, kontroluje
splnění všech příslušných požadavků. Bez jejich splnění nelze platnost kvalifikace
prodloužit.
6.2.3 Zahraniční examinátor. Před využitím zahraničního examinátora pro
přezkoušení nebo pro udržovací výcvik je třeba předchozí souhlas ÚCL. (Examinátor
pracuje v zastoupení daného leteckého úřadu.) Zahraniční examinátor nesmí zapisovat
žádné údaje do českého průkazu pilota. Zápis prodloužení platnosti kvalifikace v tomto
případě provede do průkazu způsobilosti ÚCL-LR. Žadatel musí ÚCL-LR společně
s žádosti a záznamem přezkoušení předložit i kopie examinátorského pověření a
průkazu způsobilosti zahraničního examinátora, který mu kvalifikaci prodlužoval.
6.2.4 Doba letu pro přezkoušení je stanovena takto:
Examinátor by měl plánovat let pro přezkoušení tak, aby doba letu (od špalků do
špalků) v letadle nebo doba ve schváleném simulátoru/trenažéru nebyla kratší než:
60 minut
pro prodloužení/obnovu IR, FI a typové kvalifikace,
35 minut
pro prodloužení/obnovu WRK.
U zkušených pilotů může být dle rozhodnutí příslušného examinátora skutečná doba
letu kratší než je výše uvedeno.
CAA-ZLP-033
strana 5
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
6.2.5 Žadatel, který neuspěje ve všech částech přezkoušení odborné způsobilosti před
uplynutím data platnosti typové kvalifikace, nesmí vykonávat práva této kvalifikace,
dokud přezkoušení odborné způsobilosti úspěšně nesloží. Žadatel, který neuspěl v
příslušné části přezkoušení odborné způsobilosti IR(H) před datem uplynutí platnosti
přístrojové kvalifikace, nesmí vykonávat práva vyplývající z IR(H), dokud přezkoušení
odborné způsobilosti není úspěšně ukončeno.
6.2.6 Velící pilot. Při přezkoušení pro prodloužení/obnovu platnosti kvalifikace je
velícím pilotem uchazeč, pokud není přezkušován pro funkci 2. pilota na vícepilotním
vrtulníku. Examinátor je oprávněn převzít řízení vrtulníku anebo odpovědnost velitele
letadla s následným nevyhovujícím hodnocením celého přezkoušení nebo jeho části,
pokud by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti letu. Examinátor, vykonává-li funkci
examinátora na sedadle pilota, si zaznamenává dobu letu též jako velící pilot.
6.2.7 Jestliže je IR(H) omezena pro použití pouze ve vícepilotním provozu, musí se
prodloužení platnosti uskutečnit ve vícepilotním provozu.
6.3 Slučování zkoušek/přezkoušení
6.3.1 Obecně platí, že je možno prodlužovat platnost každé kvalifikace zapsané na
zvláštním řádku v průkazu pilota zvlášť, avšak je možno slučovat libovolné druhy
zkoušek/přezkoušení požadovaných pro prodloužení/obnovu/získání různých kvalifikací
za předpokladu, že pro všechny takto sloučené zkoušky/přezkoušení jsou splněny
následující požadavky:
- examinátor má pověření pro všechny takto sloučené zkoušky/přezkoušení,
- vrtulník umožňuje provedení všech takto sloučených zkoušek/přezkoušení, a
- přezkušovaný pilot je schopen ze svého sedadla v kabině posádky provést všechny
požadované letové postupy pro takto sloučené zkoušky/přezkoušení.
6.3.2 Doba letu při sloučených zkouškách/přezkoušení musí umožnit provedení všech
požadovaných letových postupů a nemá být kratší než nejdelší z dob letu pro jednotlivá
přezkoušení, která byla sloučena. Letové postupy, které se opakují v různých druzích
zkoušek/přezkoušení, které byly sloučeny, není třeba opakovat.
6.3.3 Příklady některých sloučených zkoušek/přezkoušení za letu:
- získání/prodloužení typu + získání/prodloužení IR(H)
- získání/prodloužení typu + získání PAR
- získání/prodloužení typu + získání/prodloužení WRK
- prodloužení typu + rozdílový výcvik na jinou variantu daného typu
6.3.4 Instruktoři by měli podstoupit přezkoušení pro prodloužení platnosti všech
typových a přístrojových kvalifikací, pro které mají instruktorskou kvalifikaci, alespoň
poslední rok před koncem platnosti instruktorské kvalifikace ze sedadla instruktora a
spojit je s přezkoušením instruktora, pokud ho předpis požaduje. Vyhnou se tak
problému s rozhodnutím, na kterém typu podstoupit přezkoušení instruktora.
CAA-ZLP-033
strana 6
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
6.4 Vzájemné započítávání přezkoušení odborné způsobilosti pro prodloužení
platnosti typové kvalifikace
6.4.1 Pro prodloužení platnosti jednomotorových pístových vrtulníků, uvedených
v následujícím seznamu, stačí, když žadatel absolvovuje přezkoušení odborné
způsobilosti v souladu s JAR-FCL 2.245(b)(1) nejméně na jednom z těchto typů
vrtulníků, na které má kvalifikaci, za předpokladu, že nalétal nejméně 2 hodiny doby letu
jako velící pilot na jiném typu (typech) v období platnosti, za které musí být POZ pro
prodloužení platnosti vykonáno (viz ustanovení 6.6.7 tohoto postupu).
Typ vrtulníku a zápis do
průkazu způsobilosti
Výrobce
Agusta-Bell
- SE pístový
Bell Helicopters
- SE pístový
Brantley
- SE pístový
Breda Nardi
- SE pístový
Enstrom
- SE pístový
Hiller
- SE pístový
Hughes/Schweitzer
- SE pístový
Westland
- SE pístový
Bell47
Bell47
BrantleyB2
HU269
ENF28
UH12
HU269
Bell47
6.4.2 Pokud přezkoušení na jednom z těchto typů (např. HU269) proběhne dříve (např.
12.07.2004), než v období 3 měsíců pro prodloužení dané kvalifikace (BrantleyB2
platná do 31.10.2004), musí žadatel na daném typu (BrantleyB2) absolvovat
přezkoušení.
6.5 Administrativa při prodlužování platnosti kvalifikací
6.5.1 Žadatel o prodloužení platnosti kvalifikace předloží examinátorovi ke kontrole
platné osvědčení zdravotní způsobilosti, platný průkaz pilota s platnou kvalifikací, jejíž
platnost hodlá prodloužit a zápisník letů, případně záznam o letové době odpovídající
požadavku JAR-FCL 2.080. Po přezkoušení provede příslušný zápis do zápisníku letů a
nechá potvrdit examinátorovi.
6.5.2 Zahraniční žadatel. Přezkoušení podle JAR-FCL 2 pro prodloužení/obnovu
platnosti kvalifikací těchto žadatelů českými examinátory je možno provádět pouze
vyjímečně. V tom případě český examinátor neprovádí zápis do průkazu pilota. Žadatel
musí být poučen, že examinátor ani ÚCL neodpovídá za to, zda stát vydání průkazu
uzná protokol o přezkoušení vyplněný českým examinátorem za platný. Examinátor
předá originál protokolu o přezkoušení po vyplnění žadateli.
CAA-ZLP-033
strana 7
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
6.5.3 Examinátor zkontroluje platnost předložených dokumentů. Byly-li splněny
všechny požadavky pro prodloužení/obnovu platnosti kvalifikace, vyplní originál a kopii
formuláře protokolu o přezkoušení a formulář žádosti a zprávy. Pokud předpis
nepožaduje přezkoušení a to nebylo provedeno, je nutno vyplnit pouze formulář žádosti
a zprávy. Potom examinátor provede záznam do průkazu pilota, příklady jsou uvedeny
tomto postupu.
6.5.4 Uchovávání protokolů a formulářů žádosti a zprávy: Originál formuláře žádosti
a zprávy a protokolu examinátor po vyplnění neprodleně doručí na ÚCL a kopii si
ponechá.
6.5.5 Zápis přístrojové kvalifikace: Přezkoušení pro prodloužení platnosti přístrojové
kvalifikace se provádí společně s přezkoušením pro příslušný typ vrtulníku. Pro všechny
typové kvalifikace examinátor připisuje prodlouženou přístrojovou kvalifikaci za lomítko
k příslušné typové kvalifikaci do stejného řádku v průkazu pilota.
6.5.5.1 Postup zápisu prodloužení na ÚCL: Podatelna zašle protokol a formulář
žádosti a zprávy podle spisového řádu ÚCL na letecký rejstřík. Letecký rejstřík, pokud
nejsou pochybnosti o platnosti protokolu a formuláře žádosti a zprávy, nejpozději do
konce následujícího pracovního dne od doručení protokolu a formuláře žádosti a zprávy
na letecký rejstřík provede příslušný záznam do databáze personálu. Protokol a
formulář žádosti a zprávy poté uloží do osobního spisu pilota.
6.5.5.2 Obvyklá doba pro zanesení příslušného záznamu do databáze leteckého
personálu je 5 pracovních dnů ode dne, kdy examinátor odeslal protokol a formulář
žádosti a zprávy. Pokud se žadatel hodlá dostavit na letecký rejstřík dříve, např. kvůli
zápisu nové kvalifikace, odstranění omezení, při uplynutí platnosti průkazu, apod., je
vhodné, aby donesl originál protokolu a formuláře žádosti a zprávy s sebou.
6.5.5.3 Neoprávněný záznam do protokolu nebo do formuláře žádosti a zprávy nebo do
průkazu pilota může být považován za padělání úřadní listiny s příslušnými právními
důsledky.
6.6 Doby platnosti
6.6.1 Kvalifikace je platná do konce dne (do půlnoci) uvedeného v průkazu jako
„kvalifikace - platná do“. ÚCL doporučuje nevyužívat tento den platnosti kvalifikací
v zahraničí.
6.6.2 Při prodlužování platnosti kvalifikace vyplní examinátor do pole průkazu
„kvalifikace – platná do“ datum posledního dne v tom měsíci, do kterého byla
kvalifikace platná, ale o 1 rok nebo o 3 roky větší letopočet.
6.6.3 Přezkoušení v období 3 měsíců před koncem platnosti kvalifikace:
Příklady stanovení tohoto období: Je-li kvalifikace platná do 31.08., může být
přezkoušení provedeno od 01.06. do 31.08, včetně těchto dnů. Je-li kvalifikace platná
do 28.02., může být přezkoušení provedeno od 01.12 předcházejícího roku do 28.02.
nebo do 29.02. (přestupný rok) následujícího roku.
CAA-ZLP-033
strana 8
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
6.6.4 Ve vyjímečných případech může žadatel záměrně provést přezkoušení dříve
než v období 3 měsíců před koncem platnosti kvalifikace, aby tak trvale posunul období
přezkoušení. Potom se vypočítá datum „kvalifikace – platná do“ jako poslední den
v měsíci, kdy bylo provedeno přezkoušení + doba platnosti kvalifikace (1 rok nebo 3 roky).
6.6.5 Požadavky plněné v období 12 (nebo 36) měsíců před koncem platnosti
kvalifikace: Mohou být plněny od následujícího dne po dni se stejným datumem jako
„kvalifikace – platná do“, ale o rok, resp. o 3 roky menším letopočtem do dne, který je
v průkazu pilota uveden jako „kvalifikace – platná do“ včetně těchto dnů.
6.6.6 Příklady zápisů prodloužení platnosti kvalifikací do průkazu:
XII. Kvalifikace
Datum zkoušky
Platná do
Ratings
Date of the test
Valid until
20.06.2004
17.07.2004
05.09.2004
10.10.2004
01.03.2005
04.04.2005
16.4.2005
12.07.2005
--2.8.2005
30.06.2005
31.07.2005
30.09.2005
31.10.2005
31.03.2008
30.04.2008
30.06.2006
31.07.2006
30.09.2006
31.10.2006
BELL212/412
HU269
BELL47
BrantleyB2
FI(H)
TRI(BELL212/412)
BELL212/412
HU269
BELL47
BrantleyB2
Číslo pověření
examinátorů
Examiners
authorisation No.
CZ/TRE(H)-990
CZ/TRE(H)-992
CZ/TRE(H)-994
CZ/TRE(H)-996
Podpis examinátorů
Examiners signature
Noták
Johlička
Samerát
Tonec
6.6.6.1 Do sloupce „datum zkoušky“ v průkazu pilota se zapisuje datum
zkoušky/přezkoušení, nikoliv počátek platnosti kvalifikace. V případě, že se
zkouška/přezkoušení nekonala, pole se proškrtne.
CAA-ZLP-033
strana 9
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
7. Obnova platnosti kvalifikací
7.1 Přehled platných předpisů a požadavků pro obnovu platnosti kvalifikací
kvalifikace
typová
IR(H)
FI(H)
TRI(H)
IRI(H)
WRK
oprávnění
SFI(H)
požadavky na obnovu (přezkoušení dle Dodatku) (provádí)
udržovací výcvik (stanoví examinátor ÚCL)
FCL 2.245(e)
+ prodloužení platnosti kvalifikace (přezkoušení dle D.1 k FCL 2.240)
udržovací výcvik a jakékoliv další požadavky ÚCL (stanoví examinátor
ÚCL-RIP nebo OLD)
FCL 2.185(d)
+ prodloužení platnosti kvalifikace
(co se týče teoretických znalostí, viz ust. 7.1.4 tohoto postupu)
absolvovat seminář pro FI(H)
FCL 2.355(b)
+ přezkoušení (Dodatek 1 + 2 k JAR-FCL 2.330/345)(FIE)
12 měsíců před žádostí nalétat alespoň 30 hodin, z nich může být
maximálně 15 hodin na letovém simulátoru
+ absolvovat odpovídající části kurzu TRI(H)
FCL 2.370(b)
+ poskytnout v úplném kurzu typové kvalifikace 3° l etového výcviku ve
vztahu k povinnostem TRI(H) na vhodném typu vrtulníku ke spokojenosti
TRI(H) (kterého stanoví ÚCL-RIP nebo OLD)
absolvovat seminář pro IRI(H)
FCL 2.400(b)
+ přezkoušení (Dodatek 1 + 2 k JAR-FCL 2.330/345)(FIE)
(FCL 2.355(b))
udržovací výcvik (stanoví examinátor ÚCL)
CAA-ZLP-033
+ přezkoušení dle protokolu (FE)
dokončit rozsah výcviku na simulátoru přísl. kurzu typové kvalifikace
+ dokončit schválený kurz TRI(H) (stanoví ÚCL-RIP nebo OLD)
+ poskytnout v úplném kurzu typové kvalifikace 3° l etového výcviku k
FCL 2.415(b)
povinnostem TRI(H) na vhodném typu vrtulníku ke spokojenosti TRI(H)
(kterého stanoví ÚCL-RIP nebo OLD)
+ absolvovat přezkoušení dle D. 1 k FCL 2.240 na vhodném FS
Obnovenou platnost kvalifikace zapisuje do průkazu pilota Letecký rejstřík, nikoliv examinátor!
7.1.1 Žadatel o obnovu domluví s examinátorem ÚCL termín a místo kontroly dokladů.
Ke kontrole dodá platné osvědčení zdravotní způsobilosti, průkaz pilota (i staršího typu)
a zápisník letů, případně záznam o letové době podle JAR-FCL 2.080. Examinátor
stanoví požadavky pro udržovací výcvik, zapíše a potvrdí je žadateli do zápisníku letů.
7.1.2 Při stanovení požadavků na udržovací výcvik se přihlíží k době, po kterou je
kvalifikace neplatná, k letové zkušenosti pilota celkové, související s obnovovanou
kvalifikací a v předchozích měsících. Zkušenost ze zahraničního nebo vojenského
letadla je rovnocenná, je-li řádně prokázaná zápisníkem letů nebo záznamem letové
doby.
7.1.3 Potvrzený požadavek na udržovací výcvik v zápisníku letů opravňuje pilota
provádět udržovací výcvik ve dvojím řízení s instruktorem. Pro sólo let musí mít pilot
v zápisníku též povolení od instruktora, který má nad tímto letem dozor. (Již není třeba
formulář „povolení k letu“). Při závěrečném přezkoušení postupuje žadatel stejně jako
při prodlužování platnosti kvalifikace.
7.1.4 Jestliže práva držitele IR(H) nebyla vykonávána po dobu delší než 7 let od data
počátečního vydání nebo prodloužení, držitel znovu podstoupí zkoušku z teoretických
znalostí IR(H).
CAA-ZLP-033
strana 10
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ
7.2 Při obnově platnosti kvalifikace je datum „kvalifikace – platná do“ poslední den
v měsíci, kdy bylo provedeno přezkoušení + doba platnosti kvalifikace, t.j. s o 1 rok
nebo o 3 roky větším letopočtem
7.3 TST: Neprodlužuje se/neobnovuje se.
7.4 WRK: Pro udržovací výcvik pro obnovu platnosti platí stejné požadavky včetně
teoretické výuky jako pro výcvik pro získání této kvalifikace. FE pro WRK může žadateli
na základě jeho letových zkušeností přiznat úlevu z udržovacího výcviku až do výše
100%. Viz ustanovení 7.1.1 až 7.1.3 tohoto postupu. „Kvalifikace – platná do“ je
poslední den v měsíci, kdy bylo provedeno přezkoušení + 1 rok.
7.5 NOC: Neprodlužuje se/neobnovuje se.
7.6 PAR: Neprodlužuje se/neobnovuje se.
8. Seznam členských států JAA
8.1 Seznam členských států JAA, které jsou doporučeny pro vzájemné uznávání
průkazů způsobilosti, kvalifikací, oprávnění atd., je uveden na webových stránkách
www.jaa.nl (záložka: Liaison Office, záložka: Licensing, odkaz: Overview of JAA
National Authorities Recommended for Mutual Recognition (JAR-FCL)).
CAA-ZLP-033
strana 11
změna č. 0
PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ VRTULNÍKŮ

Podobné dokumenty

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání =5=F 5a $.c E CL

Více

Televizní expert Michael Sodomka

Televizní expert Michael Sodomka hráčů jako já! Co to ten tvůj starej v tý televizi mele? MANŽELKA Neposlouchej ho, víš dobře, že to není pravda. Jsi skvělej a jedinečnej. MILENEC Jenomže se na to koukaj lidi, Mileno. Spoust...

Více

ICAO FCL1 027 - Úřad pro civilní letectví

ICAO FCL1 027 - Úřad pro civilní letectví Totožnost: Žadatel musí při podání žádosti na ÚCL prokázat svoji totožnost. Žádost tedy nelze podat poštou, e-mailem, nebo zprostředkovaně. Normální bydliště: Žadatel musí splňovat požadavek JAR-FC...

Více

allamericancars - Český klub majitelů amerických automobilů

allamericancars - Český klub majitelů amerických automobilů však tak rozhodil, že se na kole zakymácel a já už jen se strachem sledoval dění ve zpětném zrcátku, jestli ho mám pod koly nebo ne. Naštěstí i pro mě, to vybral. Divný sport! Taková přednost chodc...

Více

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS

Diagnostika a záznamová zařízení na PZS Diagnostika a záznamová zařízení na PZS Vznik myšlenky vyvinout záznamové zařízení pro přejezdová zabezpečovací zařízení (PZS) se datuje někdy před rok 2000, tedy do doby, kdy celá diagnostika zabe...

Více