Maznice vzduchu DL, CL

Komentáře

Transkript

Maznice vzduchu DL, CL
Maznice vzduchu / Air lubricator DL 1/4
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem
device for compressed air oil adding
Konstrukãní materiály
Construction material
Al slitina, mosaz, nerez ocel, vystuÏené polymery, polykarbonát, NBR
aluminium alloy, brass, stainles steel, reinforced polymer, polycarbonate, NBR
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za otvory ∅ 4,5 mm upevÀovací sady
by holes of fixature set ∅ 4,5 mm
Pracovní poloha / Working position
svislá, nádobka dole / vertical, cup down
Jmenovit˘ pfietlak PN / Nominal overpressure PN 1 MPa
Pracovní rozsah / Working range
0 ÷ 1,6 MPa
Teplota média a okolí
Medium surrounding temperature
-20°C ÷ + 50°C
-20°C ÷ + 50°C
DoplÀování oleje
Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu
possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
Oil used
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo oleje obj.ã. KY 8766
recommended oils with viscosity Class VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 under 40°C)
or oil order No. KY 8766
âi‰tûní nádobky
Cup cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
PRÒTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA
FLOW CHARACTERISTIC
DL 1/4
POMùR OLEJ / VZDUCH
OIL / AIR RATIO
MIN. PROVOZNÍ PODMÍNKY
MIN. OPERATING CONDITIONS
Schematická znaãka Typ /Obj. ãíslo
Schematic symbol
Type/Order No.
DL 1/4
Pfiipojovací rozmûr
Connection dimension
Jmenovitá svûtlost DN
Nominal clearance DN
Jmenovit˘ prÛtok QN
Nominal passage QN
Vhodn˘ rozsah QN
Suitable range QN
Kapacita nádobky
Cup capacity
Hmotnost
Weight
G 1/4“
8 mm
550 N dm3.min-1
4 ÷ 500 Ndm3.min-1
35 cm3
0,09kg
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Ochrann˘ kryt nádobky – plast / Protective cup cover-plastic
Nádobka / Cup
Hledítko / Peephole
DOP 1/4
DNL 1/4
DH 1/4
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
Olej / Oil
DUC 1/4
DUC 1/4-1
KY 8766
19
VII.2006
Maznice vzduchu / Air lubricator DL 3/8
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem
device for compressed air oil adding
Konstrukãní materiály
Construction material
Al slitina, mosaz, nerez ocel, vystuÏené polymery, polykarbonát, NBR
aluminium alloy, brass, stainles steel, reiforced polymer, polycarbonate, NBR
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za otvory ∅ 4,5 mm upevÀovací sady
by holes of fixature set ∅ 4,5 mm
Pracovní poloha / Working position
svislá, nádobka dole / vertical, cup down
Jmenovit˘ pfietlak PN / Nominal overpressure PN 1 MPa
Pracovní rozsah / Working range
0 ÷ 1,6 MPa
Teplota média a okolí
Medium surrounding temperature
-20°C ÷ + 50°C
-20°C ÷ + 50°C
DoplÀování oleje / Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu / possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
Oil used
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo oleje obj.ã. KY 8766
recommended oils with viscosity Class VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 under 40°C)
or oil order No. KY 8766
âi‰tûní nádobky
Cup cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
DL 3/8
PRÒTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA / FLOW CHARACTERISTIC
regulaãní ‰roub pro olej
plnící ‰roub pro olej
MIN. PROVOZNÍ PODMÍNKY
MIN. OPERATING CONDITIONS
POMùR OLEJ / VZDUCH
OIL / AIR RATIO
min 45 mm
pro v˘mûnu filtru
Schematická znaãka Typ / Obj. ãíslo Pfiipojovací rozmûr
Schematic symbol
Type / Order No. Connection dimension
DL 3/8
G 3/8“
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Ochrann˘ kryt nádobky plast / Protective cup cover - platic
Nádobka / Cup
Hledítko / Peephole
Ventil uzavírací / Closing valve
Start ventil / Start valve
Jmenovitá svûtlost DN
Nominal clearance DN
Jmenovit˘ prÛtok QN
Nominal passage QN
Vhodn˘ rozsah QN
Suitable range QN
Kapacita nádobky
Cup capacity
Hmotnost
Weight
10 mm
850 N dm3.min-1
4 ÷ 850 Ndm3.min-1
45 cm3
0,25kg
DOK 3/8
DNL 3/8
DH 3/8
DVU 3/2-3/8
DVP 2/2-3/8
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
Olej / Oil
Stop ventil – el. ovládání / Stop valve – electro controlled
Stop ventil – pneu. ovládání / Stop valve – air controlled
DUC 3/8
DUC 3/8-V
KY 8766
DV 3/2-3/8- E
DV 3/2-3/8-P
20
VII.2006
Maznice vzduchu / Air lubricator DL 1/2
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem
device for compressed air oil adding
Konstrukãní materiály
Construction material
Al slitina, mosaz, nerez ocel, vystuÏené polymery, polykarbonát, NBR
aluminium alloy, brass, stainles steel, reiforced polymer, polycarbonate, NBR
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za otvory ∅ 4,5 mm upevÀovací sady
by holes of fixature set ∅ 4,5 mm
Pracovní poloha / Working position
svislá, nádobka dole / vertical, cup down
Jmenovit˘ pfietlak PN / Nominal overpressure PN 1 MPa
Pracovní rozsah / Working range
0 ÷ 1,6 MPa
Teplota média a okolí
Medium surrounding temperature
-20°C ÷ + 50°C
-20°C ÷ + 50°C
DoplÀování oleje / Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu / possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
Oil used
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo oleje obj.ã. KY 8766
recommended oils with viscosity Class VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 under 40°C)
or oil order No. KY 8766
âi‰tûní nádobky
Cup cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
MIN. PROVOZNÍ PODMÍNKY
MIN. OPERATING CONDITIONS
DL 1/2
PRÒTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA / FLOW CHARACTERISTIC
plnící ‰roub pro olej
regulaãní ‰roub pro olej
POMùR OLEJ / VZDUCH
OIL / AIR RATIO
Schematická znaãka Typ / Obj. ãíslo Pfiipojovací rozmûr
Schematic symbol
Type / Order No. Connection dimension
DL 1/2
G 1/2“
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Ochrann˘ kryt nádobky – kov / Cupprotective cover – metal
Nádobka / Cup
Hledítko / Peephole
Ventil uzavírací / Closing valve
Start ventil / Start valve
Jmenovitá svûtlost DN
Nominal clearance DN
Jmenovit˘ prÛtok QN
Nominal passage QN
Vhodn˘ rozsah QN
Suitable range QN
Kapacita nádobky
Cup capacity
Hmotnost
Weight
10 mm
1900 N dm3.min-1
4 ÷ 1900 Ndm3.min-1
112 cm3
0,55kg
DOK 1/2
DNL 1/2
DH 1/2
DVU 3/2-1/2
DVP 2/2-1/2
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
Olej / Oil
Stop ventil – el. ovládání / Stop valve – electro controlled
Stop ventil – pneu. ovládání / Stop valve – air controlled
DUC 1/2
KY 8766
DV 3/2-1/2-E
DV 3/2-1/2-P
21
VII.2006
Maznice vzduchu / Air lubricator DL 1
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem
device for compressed air oil adding
Konstrukãní materiály
Construction material
Al slitina, mosaz, nerez ocel, vystuÏené polymery, polykarbonát, NBR
aluminium alloy, brass, stainles steel, reinforced polymer, polycarbonate, NBR
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za otvory ∅ 9 mm upevÀovací sady
by holes of fixature set ∅ 9 mm
Pracovní poloha / Working position
svislá, nádobka dole / vertical, cup down
Jmenovit˘ pfietlak PN / Nominal overpressure PN 0,6 MPa
Pracovní rozsah / Working range
0 ÷ 1 MPa
Teplota média a okolí
Medium surrounding temperature
0°C ÷ + 50°C
0°C ÷ + 50°C
DoplÀování oleje / Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu / possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
Oil used
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo oleje obj.ã. KY 8766
recommended oils with viscosity Class VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 under 40°C)
or oil order No. KY 8766
âi‰tûní nádobky
Cup cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
MIN. PROVOZNÍ PODMÍNKY
MIN. OPERATING CONDITIONS
DL 1
PRÒTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA
FLOW CHARACTERISTIC
POMùR OLEJ / VZDUCH
OIL / AIR RATIO
Schematická znaãka Typ / Obj. ãíslo
Schematic symbol
Type / Order No.
DL 1
Pfiipojovací rozmûr
Connection dimension
Jmenovit˘ prÛtok QN
Nominal passage QN
Kapacita nádobky
Cup capacity
Hmotnost
Weight
G 1“
5000 N dm3.min-1
500 cm3
1,6 kg
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Nádobka / Cup
Hledítko / Peephole
Ventil uzavírací / Closing valve
DNL 1
DH 1
DVU 3/2-1
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
Olej / Oil
DUC 1
KY 8766
22
VII.2006
Maznice vzduchu / Air lubricator CL 1
PouÏití
Use
pfiístroj na pfiimazávání stlaãeného vzduchu olejem
device for compressed air oil adding
Konstrukãní materiály
Construction material
Al slitina, mosaz, nerez ocel, vystuÏené polymery, NBR
aluminium alloy, brass, stainles steel, reinforced polymer, NBR
Hmotnost / Weight
0,8 kg
ZpÛsob pfiipevnûní
Method of fixation
za otvory ∅ 9 mm upevÀovací sady
by holes of fixature set ∅ 9 mm
Pracovní poloha / Working position
svislá, nádobka dole / vertical, cup down
Pracovní rozsah / Working range
0 ÷ 17,5 bar
Teplota média a okolí
Medium surrounding temperature
-10°C ÷ +50°C, nutno zajistit, aby nedocházelo ke vzniku ledov˘ch ãástic, max. tlak - 12,5bar pfii 60°C
-10°C ÷ +50°C, it is necessary to ensure that particles of ice will not be formed, max. pressure - 12,5bar at 60°C
Max. prÛtok / Maximum flow rate
p1=6,3 bar a ∆p=1 bar
17700 N/min (1062 m3/h)
DoplÀování oleje / Oil adding
je moÏné bez pfieru‰ení pfiívodu vzduchu / possible without air inlet interruption
PouÏívan˘ olej
Oil used
doporuãené oleje s viskozitou tfiídy VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 pfii 40°C) nebo oleje obj. ã. OZIN0022
recommended oils with viscosity Class VG 32 ISO 3448 (32 mm2.s-1 under 40°C)
or oil order No. OZIN0022
âi‰tûní nádobky
Cup cleaning
nepouÏívat kyseliny, zásady, chlorovaná rozpou‰tûdla a aromatické uhlovodíky
do not use acids, bases, chlorinated solvents and aromatic hydrocarbons
CL 1
PRÒTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA
FLOW CHARACTERISTIC
upevÀovací ãlen CUC 1-A
mounting bracket
Schematická znaãka Typ / Obj. ãíslo
Schematic symbol
Type / Order No.
CL 1
Pfiipojovací rozmûr
Connection dimension
Jmenovit˘ prÛtok QN
Nominal passage QN
Kapacita nádobky
Cup capacity
Hmotnost
Weight
G 1“
17700 N dm3.min-1
500 cm3
0,8 kg
Náhradní díly a pfiíslu‰enství / Spare parts and accessories
Nádobka / Cup
Hledítko / Peephole
CNL 1
CH 1
UpevÀovací ãlen / Mounting bracket
Olej / Oil
CUC 1-A
OZIN0022
23
VII.2006

Podobné dokumenty

Centrální maznice vzduchu EL 20, EL 25, EL 40, EL 50 Central air

Centrální maznice vzduchu EL 20, EL 25, EL 40, EL 50 Central air Device for compressed air oil adding, namely for long pipes

Více

Ochranné přilby, štíty a kukly Protective helmets, shields

Ochranné přilby, štíty a kukly Protective helmets, shields Ochranné přilby, štíty a kukly Protective helmets, shields and hoods

Více

ODĚVY vesty vests CLOTHING

ODĚVY vesty vests CLOTHING objednací č. 33418 L - XXXL code No.

Více

Využití hydrokrakování rostlinných olejů pro výrobu

Využití hydrokrakování rostlinných olejů pro výrobu postupném zvyšování reakþní teploty z 210 na 340 °C. Tato teplota byla v reaktoru udržována po dobu 4 hodin. Tlak a prĤtok vodíku po celou dobu síĜení byly 5 MPa, resp. 30 Ndm3·h-1. Na síĜení navaz...

Více

clearpro technology

clearpro technology Filtration tanks are made of fiberglas, without weld and reiforced with polyester coat. The surface is treated with thin layer of finish. Max. operation pressure 3,5 bar Max. operating temperature ...

Více

ODĚVY montérky boiler suits CLOTHING

ODĚVY montérky boiler suits CLOTHING 280 g/m2, reinforcement 600D polyester, black / orange colour, sizes 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 objednací č.

Více

V 317.50

V 317.50 é·‡ÚÌ˚ Í·ԇÌ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ó·‡ÚÌ˚ı ÔÂÂÍ˚‚‡-˛˘Ëı ÂÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÊˉÍËı ÚÓÔÎË‚ (ÌÂÙÚË, ·ÂÌÁË̇, ÍÂÓÒË̇) ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Více

ODĚVY výstražné high visibility GARMENT

ODĚVY výstražné high visibility GARMENT černá odepínací fleecová vložka s kapsami - lze nosit samostatně, přelepené švy, zapínací větrací otvory v podpaždí, síťovinová podšívka, 4+1 vnitřní kapsa, složení polyamid povrstvený polyuretanem...

Více

240 ews průmyslové chlazení

240 ews průmyslové chlazení Výstup vody : EWS 3 ~ 8°C CWS 6 ~ 20°C Poznámka : (1) … podmínka pro množství vody EWS od 13°C do 3°C CWS od 16°C do 6°C

Více

cul - vycepnizarizeni.cz

cul - vycepnizarizeni.cz …viz str. P1 Dodáváme také následující vybavení: p ístrojová deska montážní materiál (m d né trubky, izolaci, solenoid, filtr dehydrátor, pr hledítka, expanzivní ventil )

Více