BEP_letak 2xA5 pro vystavovat... - Česká podiatrická společnost os

Komentáře

Transkript

BEP_letak 2xA5 pro vystavovat... - Česká podiatrická společnost os
MEZINÁRODNÍ VELETRH KOSMETIKY,
KADEØNICTVÍ A WELLNESS
8. 9. - 9. 9. 2006
220 VÝSTAVNÍCH STÁNKÙ, 20.000 NÁVŠTÌVNÍKÙ
NOVÉ PROSTORY: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA 4
PROGRAM - HLAVNÍ PODIUM
PÁTEK 8. 9. 2006
10.20 - Patricie Herrera: Krásné ruce a nohy
(soutì - umìlecké zdobení)
10.40 - Hair Extension 2006: VIVA LA DIVA (uvádí Gábina Partyšová)
11.00 - JAVA PRINCESS PRAHA - odhalení tajemství jávských princezen
11.15 - Pavel Bauer, Filip Novák, Linda Wassermandlová & team:
„Promìny”
11.30 - SOTHYS PARIS: novinky podzim 2006; nový look podzim/zima
2006 v podání firemní kosmetièky a vizáistky Ivety Kopøivové
12.00 - Beauty servis: Luxusní kosmetika BIOLINE (novinky)
- profesionální depigmentaèní ošetøení PRIMA LUCE
s projasòujícím efektem (Marcela Hanáková)
LADY LYA - novinky v líèení podzim/zima 06 (Jaroslava Trpková)
12.40 - JAVA PRINCESS PRAHA - odhalení tajemství jávských princezen
12.55 - ARTDECO: Trend Artdeco podzim/zima 06/07 - Linda
Wassermandlová
13.25 - Patricie Herrera: Krásné ruce a nohy
(umìlecké zdobení) - vyhlášení
13.35 - BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD
- vyhlášení cen
13.50 - Linda Speciál Svatební a spoleèenské úèesy
14.00 - Èeská mistrovská soutì MAKE-UP - GLAMOUR
BENÁTSKÉ NOCI
15.30 - Pavel Bauer, Filip Novák, Linda Wassermandlová &
team:„Promìny”
15.50 - Hair Extension 2006: VIVA LA DIVA - vyhlášení vítìzù
16.10 - TIGI Creative Team: Your Hair, Your Way (Tvé vlasy, tvá volba)
16.40 - Eva Brzáková (TOP STYL DESIGNER 2003) a Pavel Jevula
(TOP STYL DESIGNER 2005): Fashion show
18.30 - Pro vystavovatele: Eva Brzáková (TOP STYL DESIGNER
2003) a Pavel Jevula (TOP STYL DESIGNER 2005):
Fashion show
SOBOTA 9. 9. 2006
10.00 - Zahájení Èeských a mezinárodních mistrovských
soutìí v NAIL DESIGNU
10.30 - Labyrint: Benefièní koncert umìlcù
10.45 - MODE SHOW INSPIROVANI KRASOU.CZ: Jiøina Tauchmanová
- podzim/zima 2006 - Kolekce spodního prádla
11.00 - Bodyart magazín - Bodypainting show
11.30 - Beauty servis: Luxusní kosmetika BIOLINE (novinky)
- profesionální depigmentaèní ošetøení PRIMA LUCE
s projasòujícím efektem (Marcela Hanáková)
LADY LYA - novinky v líèení podzim/zima 06 (Jaroslava Trpková)
12.15 - Janssen Cosmeceutical:Úèinné látky v ampulkových
koncentrátech a jejich pouívání v kosmetické péèi
12.40 - Kadeønické show
12.50 - Líèení kosmetikou MARY COHR
13.00 - TIGI Creative Team: Your Hair, Your Way (Tvé vlasy, tvá volba)
13.30 - Nejkrásnìjší nohy: 3. odborná podiatrická soutì
„O pohár veletrhu BEAUTY EXPO” pod patronací
Èeské podiatrické spoleènosti
14.00 - Štìpánka Podrouková : Ohnivá magie (Fotomake-up) - finále
14.45 - MODE SHOW INSPIROVANI KRASOU.CZ: Jiøina Tauchmanová
- podzim/zima 2006 - Kolekce spodního prádla
15.00 - Vystoupení Petra Fadrhonse
15.30 - Štìpánka Podrouková :
Ohnivá magie (Fotomake-up) - vyhlášení vítìzù
15.45 - Nejkrásnìjší nohy:
3. odborná podiatrická soutì - vyhlášení vítìzù
16.00 - Èeské a mezinárodní mistrovské soutìe
v NAIL DESIGNU-vyhlášení vítìzù
PROGRAM - SALONEK
PÁTEK 8. 9. 2006
Soutìe: Krásné ruce a nohy, Hair extension
Pøednášky: Kosmetologická spoleènost ÈR
10.00 - Biodroga: Workshop
10.30 - Václav Krs, Jan Šmidrkal: Úèinné látky v kosmetice
11.00 - Ryor: Nadstandardní ošetøení Ryor Luxury Care
11.30 - RAM Cosmetics - Jean Klebert: Tibetské láznì
- nechte se hýèkat a probudíte se do nové dimenze
12.00 - Pouití pøístrojù v kosmetické praxi
12.30 - For Life - Anticelový program
13.00 - Beauty servis: Luxusní kosmetika BIOLINE (novinky)
- profesionální depigmentaèní ošetøení PRIMA LUCE
s projasòujícím efektem (Marcela Hanáková)
LADY LYA - novinky v líèení podzim/zima 06 (Jaroslava Trpková)
14.00 - ALISSA BEAUTÉ - Aktivní látky v kosmetologii ovlivòující
stárnutí pleti
14.20 - Naturcosmetic: Síla pøírody proti celulitidì - body wrapping
(tìlový zábal)
14.50 - Hygiena a bezpeènost práce na kosmetických pracovištích
15.15 - J. Prùchová:„Energetická diagnostika - EDA a její vyuití
v kosmetice”
15.40 - Hair Desk -pøevratný systém pro diagnostiku vlasù a vlasové
pokoky v kadeønických salonech
16.00 - Gestil Care - nová kosmetická øada pro péèi o vlasy a vlasovou
pokoku
16.20 - Sobìslav Fiker Kosmetika-cosmeceuticals?
16.40 - Iveta Jirasová, Vladimír Novák: Kosmetika s drahými kameny
17.00 - Šetrné formy koní regenerace pomocí ultrazvuku,
infraèerveného záøení a ionizace revoluèním pøístrojem GK4
SOBOTA 9. 9. 2006
Soutìe: Èeské a mezinárodní mistrovství NAIL DESIGN,
Nejkrásnìjší nohy
Semináø: Aromaterapie, relaxace, wellness, podiatrie, Asociace
èeských aromaterapeutù a Èeská podiatrická spoleènost
10.00 - Úvod do aromaterapie, pùsobení éterických olejù,
metody aplikace
10.30 - Holistická aromaterapeutická masá
11.00 - Aromaterapie v kosmetice- vyuití jojobových olejù
a éterických olejù pro pøírodní ošetøení pokoky
11.30 - Masá lávovými kameny
12.00 - Význam relaxace, pùsobení aromaterapie na psychiku
12.30 - Synchronní aromamasá -„masá støedu“
13.00 - Champi masá hlavy - vychází z tradièní indické masáe hlavy
s prvky antistresové aromamasáe
13.30 - Masáe - léèivá síla doteku: Klasická masá, masá baòkou,
tlaková masá nohou, manuální lymfatická masá, masá
vsedì - shiatsu, masá hlavy, masá proti pomeranèové kùi
13.30 - Nejkrásnìjší nohy: 3. odborná podiatrická soutì„O pohár
veletrhu BEAUTY EXPO”pod patronací Èeské podiatrické
spoleènosti
14.15 - Komplexní péèe o nohy: Diagnostika, mokrá pedikúra,
pøístrojová pedikúra, zdobení nohou
Poøadatel: BEAUTY EXPO s.r.o., Smaragdová 322, Praha 5, CZ-154 00
Tel.: 257 941 691, Fax: 257 941 702, E-mail: [email protected]
www.beautyexpo.cz

Podobné dokumenty

NEJVYŠŠÍ ČAS NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ NÁKUPY

NEJVYŠŠÍ ČAS NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ NÁKUPY MULTIKINA: PO–NE 14.00–21.30 (začátek posledního představení) Multifunkční herny: PO–SO 11.00–0.30 (Bowling, Billiard, Golf, Bowls) otevírací doba Merkur Casino: 9.00–24.00 denně

Více

Bez názvu - 1 - Nobilis Tilia

Bez názvu - 1 - Nobilis Tilia Po praxi v èeských i mezinárodních organizacích zamìøených na ochranu životního prostøedí se od 90. let vìnuje permakultuøe a zejména ekologickému pìstování a uchovávání osiva starých odrùd kulturn...

Více

Taťjana Rýdlová

Taťjana Rýdlová Vzdělání, profesní znalosti a certifikáty o odbornosti: Jazyková škola v Ostravě se všeobecnou státní zkouškou z ruského a francouzského jazyka. Nástavbové studium na SEŠ v Olomouci s maturitou Ima...

Více

Baličky válcových balíků

Baličky válcových balíků strany stroje. Proto je tato balièka vhodná i pro práci v kombinaci se svinovacím lisem. Rozloení hmotnosti a nízké tìištì stroje umoòuje práci i na svaitých pozemcích s vlastním balením i pøi ...

Více

PDF soubor

PDF soubor zmenšuje rovnìž otoky odstraòuje pocit „tìžkých nohou“ zlepšuje obìhový krevní i lymfatický systém, proto i stav pleti a celého organismu Cena

Více