Informační leták

Komentáře

Transkript

Informační leták
Pro suchou a cittlivou pok
kožku.
Baaktolaan® balm
b
pure
Baalzám na
n rucee typu voda
v
v oleji bez
b barrviv a pparfem
mace.
Vý
ýzkumem k prevenci
p
infek
kcí. www.bod
de-science-ce
enter.com
Pé
éče o ruce
Vlasttnosti příprav
vku
„ bez
z parfemace
„ dod
dává pokožce vyživující a obnovující
látkky
„ pod
dporuje regene
eraci pokožkyy
„ stab
bilizuje ochran
nný hydrolipidní povlak
„ zmírňuje kožní po
odráždění a zarudnutí
z
„ vidiitelně pokožku
u zvláčňuje a udržuje
u
ji
pružnou
Chara
akteristika
®
Bakto
olan balm purre je emulze tyypu voda
v oleji s prvotřídním
mi vyživujícími látkami.
Jeho složky alantoiin a panthenol činí
pokožžku hebkou a vláčnou, navíc také
podpo
orují regenera
aci buněk.
Vitam
mín E snižuje poškození
p
pokkožky
způso
obené kyslíkovvými radikály, a proto
může
e zamezit jejím
mu předčasném
mu
stárnu
utí. Pro pokožžku příznivá, mírně
m
kyselá
á hodnota pH 5,5 přispívá k
uchovvání ochranné
ého hydrolipidn
ního
povla
aku.
Slože
ení
Aqua, Isohexadeca
ane, Ethylhexyyl
Stearrate, Cetearyl Ethyl-hexanoa
ate,
Glyce
erin, Cetyl PEG
G/PPG-10/1
Dimetthicone, Hydro
ogenated Casstor Oil,
Parafffin, Sodium Chloride,
C
Panth
henol,
Allanttoin, Tocopheryl Acetate, 2--Bromo2-Nitrropropane-1,3
3-Diol.
sti použití
Oblas
®
Bakto
olan balm purre se používá ve všech
oblasstech, kde péčče o citlivou a
náchyylnou pokožku
u obzvláště na
abývá na
Chemick
ko-fyzikální údaje
ú
vvýznamu. Výžživný balzám je
e zejména
v
vhodný
pro de
enní použití
„ Vzhled
d a barva
„ Hustota při 20 °C
„ Hodno
ota pH
„ Bod vz
znícení
„ na všech ge
eriatrických a dětských
d
odděleních
„ na klinikách
h a v primární zdravotnické
z
péči
„ v domech s pečovatelsko
ou službou
„ v průmyslu a laboratořích
h
viskózní,
v
bílá
0,968
0
g/cm3
cca
c 5,5
>100
>
°C
ce
Exspirac
„ po otev
vření:
N
Návod
k použžití
Při péči o ruce
P
e Baktolan® ba
alm pure
n
naneste
a vma
asírujte. V příp
padě velmi
s
suché
pokožkky použijte něk
kolikrát denně.
D
Díky
vysoké kvalitě
k
vyživujících látek je
®
B
Baktolan
balm
m pure ekono
omický, snadno
o
s roztírá a ryychle vstřebává
se
á bez toho,
a zanechávval obtěžující mastný
aby
m
film.
P hygienicko
Pro
ou aplikaci příípravku
®
B
Baktolan
balm
m pure použijtte dávkovač
B
BODE
Eurosp
pender nebo dávkovací
d
p
pumpičku.
12 mě
ěsíců
Balení
980359 láhev 100 ml
980360 láhev 350 ml
Poznámka: D
Doporučení našich přípravků jsou založen
ny na
vědeckých te
estech a jsou uvedeny v dobré víře. Podro
obnější
doporučení, n
např. materiálová sná
ášenlivost, jsou možn
né pouze
v konkrétních
h případech. Naše do
oporučení jsou nezávvazná a
nepředstavují žádnou záruku. Nejjsou vyloučena vlastní
testování příp
pravku pro vlastní účely a výrobu. V tomtto
případě nepře
ebíráme žádnou zodpovědnost. Toto je v souladu
s našimi všeo
obecnými podmínkam
mi nabídky a prodeje
e.
05/13
K
Kompatibilita
a
Baktolan® balm
B
m pure nesniž
žuje účinnost
v
vybraných
příp
pravků HARTMANN na
d
dezinfekci
rukkou.
®
„ Použití Bakttolan balm pu
ure nesnižuje
účinnost následně proved
dené
d
ruk
kou podle EN
hygienické dezinfekce
1500 přípravvky Sterillium®, Sterillium®
classic pure
e, Sterillium® Virugard
V
a
Sterillium® med.
m
®
Použití přípravvku Baktolan balm pure
P
v
výrazně
nenarrušuje životno
ost
j
jednorázových
h rukavic Peha
a®-soft a
P
Peha
®-taft vyrrobených z latexu, nitrilu a
v
vinylu.
Ko
ompatibilita optimalizuje
o
o
ochranu
kůže
e a prevenci in
nfekcí.
Pokud se přípravkky určené k péčii o pokožku pou
užívají v průběhu
acovní směny ně
ěkolikrát denně, může se výrazzně snížit riziko
pra
pod
drážení kůže (1).
Současně se tím zvyšuje
z
ochrana
a personálu a pa
acientů.
d
In
nstitutu Roberta Kocha k hygien
ně rukou se uvá
ádí, že
V doporučeních
dezzinfekce neošettřované pokožkyy není bezpečná
á (2). Jelikož mohou
přípravky určené k péči o pokožku ovlivňovat účiinnost dezinfekččních
u pouze produkkty
přípravků na ruce (3), jsou nejbezzpečnější volbou
v
prokáza
anou kompatibilitou. Studie pro
okázaly, že i kdyyž se
s vědecky
®
pravky Baktolan
n používají těsn
ně před dezinfekcí rukou,
příp
®
neovlivňují účinnosst dezinfekčních přípravků Sterrillium . Výhoda
a:
vatelé si mohou bez obav apliko
ovat krém na ru
uce během práce –
uživ
podporují tím zdravvou pokožku a ssoučasně přispívají k prevenci
ání kompatibilityy
infekcí. Dalším zvýšením bezpečnosti bylo testová
®
®
pravků Baktolan a Sterillium s vyšetřovacími rukavicemi
příp
Peh
ha®-soft a chirurrgickými rukaviccemi Peha® -taft. Výsledek:
nedošlo k žádnému
u signifikantnímu zvýšení míry perforace.
na.
Nejllepší možná cellková ochrana v hygieně rukou je tedy zajištěn
1 Ka
ampf G, Ennen J. Re
egular use of a hand cream can attenuate
e skin dryness and ro
oughness caused by frequent hand washiing. BMC Dermatology 2006, 6:1
2 Hä
ändehygiene. Mitteilu
ung der Kommission für Krankenhaushyg
giene und Infektionsp
prävention am Roberrt Koch-Institut. Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch –
Ge
esundheitsschutz; 20
000; 43:230-233.
3 Scchubert R. Zur Komp
patibilität von Hautpfle
ege-Cremes mit Hau
utdesinfektions-Präpa
araten. Umweltmed; 1982; 3: 56-58
Vý
ýzkumem k prrevenci infek
kcí. www.bode
e-science-cen
nter.com
HART
TMANN-RICO
O a.s.
Masa
arykovo nám. 77
7
664 71
7 Veverská Bítýška
B
Více info
ormací o přípra
avku najdete
na stránkkách www.bod
de.cz

Podobné dokumenty