Správa a údržba silnic Jihlava

Komentáře

Transkript

Správa a údržba silnic Jihlava
Výzva k podání nabídky na dodávku
„Pořízení vyspělé olepovačky hran pro truhlářskou výrobu “
Název zakázky:
Zadavatel
Pořízení vyspělé olepovačky hran pro truhlářskou výrobu
Název:
IČ :
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba ve
věcech
zadávací
dokumentace:
E-mail, tel, fax:
Marek Soukup, Dešov 131
87073064
Marek Soukup
Marek Soukup
[email protected], +420 728 426 470
1. Předmět plnění zakázky zadávané dle Pravidel PRV
Dodávka a instalace Olepovačky hran
2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace
Olepovačka před nanesením lepidla opracuje dílec diamantovými frézami průměru 100
mm.
Olepovačka bude vybavena frézovacím agregátem pro zaoblení rohů.
Ovládací panel s klávesnicí s tlačítky pod krycí fólií proti prachu. Integrované řízení
pomocí tzv. traťových bodů pro aktivaci a nastavení jednotlivých agregátů. Možnost
předvolby programů podle hran uložených v paměti – jednoduchá volba.
Stroj vyrobený v souladu s příslušnými evropskými a českými normami. Nedílnou
součástí dodávky je prohlášení o shodě.
Dodané zařízení musí splňovat minimální technické a kvalitativní specifikace odpovídající
např.:
http://www.brandt.de/enen/products/productdatabase/brandt/Pages/Ambition1120FC.aspx
Tento odkaz slouží pouze pro upřesnění technických a kvalitativních požadavků na
dodané zařízení. Zadavatel připouští dodávku jakýchkoliv technicky a kvalitativně
obdobných zařízení nebo vyšších.



Předfrézovací agregát se 2 mi pneumaticky přiskakujícími frézovacími agregáty, 1.
v protiběhu, 2. v souběhu, včetně 2 ks DIA fréz pr. 100x44x25 mm. Nanášení lepidla
válečkem A3 - rychlovýměnné provedení - připravené pro možnost použití PUR
lepidla, jemně nastavitelný nános lepidla bez potřeby nastavení pro jinou tl. dílce,
automatické vypnutí ohřevu při delší pauze proti přehřívání lepidla
Zásobník hran - automatické podávání hran z role i jednotlivých pruhů
Přítlačná zóna - ruční nastavení polohy podle tloušťky hran, 3 přítlačné válečky: 1.
hnaný a 2 přítlačné
1




Kapovací agregát - dvoumotorový agregát vedený na lineárním THK, včetně odsávací
hubice
Multifunkční frézovací agregát umožňující jednoduché ruční přestavení agregátu pro frézování rovné, šikmé nebo R s přesahem pro tvarovou cidlinu. Nástroje s DFC
technologií pro lepší odvod třísek
Frézovací agregát pro zaoblování rohů opracuje přední a zadní konec hrany včetně
zaoblení rohů, kopíruje i post/softformnigové desky, min. délka dílce 250mm.
Mechanika agregátu uložená na kuličkových pouzdrech pro přesné vedení
nástroje, olejový tlumič u svislého vedení zajišťující „měkké“ dosednutí nástroje na
dílec a zabraňující možnému poškození povrchu, DIA fréz. nástroj.
2 volná místa pro další agregáty:
1) profilové cidliny pro odstranění zvlnění po frézování s možností rychlovýměnného
systému R1 / R1,3 / R1,5 / R2 / R3
2) plošné cidliny pro stažení přebytků lepidla a začištění spáry s lepidlem, HM otočné
nože, ofuk. trysky
nebo
3) kartáče pro pulírování hrany textilními kartáči
Rychlost posuvu:
8 m/min
Tloušťka dílce – min/max:
8 – 40 mm
Tloušťka hrany – min/max:
0,4 – 3 mm
Součástí dodávky jsou i cidliny profilové s rychlovýměným systémem tvarové cidliny,
cidliny plošné a kartáče.
Délka stroje – min/max:
4000 – 4300 mm
OZNAČENÍ KÓDU CPV
Druh
Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva
CPV
42642100-9
MJ
ks
Rozsah
1
3. Údaje o zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci tvoří:
Tato „Výzva k podání nabídky“ včetně 2 příloh (krycí list nabídky, vzor čestného
prohlášení,) – je k dispozici v listinné i elektronické podobě (elektronická podoba je
k vyžádání u Marka Soukupa, e-mail: [email protected]).
2
Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena na adresu Marek Soukup, Dešov 131, 675 33 Dešov v řádně uzavřené
obálce označené: „NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA – „Pořízení vyspělé olepovačky hran pro
truhlářskou výrobu“. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o
výsledku zakázky.
Nabídky je možné doručit poštou nebo osobně předat každý pracovní den na adrese Marek
Soukup, Dešov 131, 675 33 Dešov od 8. do 16.00 hodin, poslední den lhůty do 12.00 hod.
Poslední den lhůty pro podání nabídek je 10.3.2015.
Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele.
4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace:
1. Podepsané čestné prohlášení osobou oprávněnou za uchazeče jednat a od všech
osob, kterých se tento kvalifikační předpoklad týká (jednatelé, členové statutárního
orgánu) – vzor viz. příloha č. 1. V případě, že nabídku podává několik dodavatelů
společně, tuto přílohu nabídky dodává každý dodavatel.
2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku či
jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru
certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát
zahraničního dodavatele, licence apod.).
3. Zároveň dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo
ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky zavázáni
společně a nerozdílně.
5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
3
6. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
a) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč použije pro uvedení celkové ceny za zakázku krycí list nabídky – viz. příloha
č. 1.
Nabídkovou cenu je třeba uvést v českých korunách, a to bez daně z přidané hodnoty a
také včetně daně z přidané hodnoty.
Cena uvedená v cenové nabídce musí být stanovena jako konečná a nejvýše přípustná
s garancí po celou dobu trvání smluvního vztahu. Musí zahrnovat veškeré ostatní náklady
související s realizací, včetně nákladů na montáž v místě plnění a dopravu.
Při výběru dodavatelů bude hodnotícím kritériem cenová nabídka zakázky bez daně
z přidané hodnoty při současném splnění všech daných podmínek a požadavků.
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
b)
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou zákonných změn sazeb
DPH.
c)
Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
d)
Požadavky k obsahovému členění a formě zpracování nabídky a jejího předložení
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně svázány tak, aby byla
znemožněna jejich manipulace.
7. Další podmínky zakázky a práva zadavatele
Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v této „Výzvě k podání nabídky“, budou
z hodnocení vyřazeny.
Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud:
 nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky
 budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoli do uzavření smlouvy i bez uvedení
důvodu.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného
dodavatele, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou
otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
4
Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů
spojených s vypracováním a podáním nabídky
Příloha:
- vzor čestného prohlášení o splnění zákl. kvalif. předpokladů
- krycí list
V Dešově 16.2.2015
Marek Soukup
5
Příloha č. 1.
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
„Pořízení vyspělé olepovačky hran pro truhlářskou výrobu ”
UCHAZEČ
(obchodní firma nebo
název)
Sídlo
(v
případě
fyzické osoby bydliště)
(celá adresa včetně PSČ)
Právní forma
Identifikační číslo
Daňové identifikační
číslo
Rodné číslo (vyplňuje se jen
v případě, že uchazeč je fyzická
osoba)
Předmět nabídky
Nabídnutá hodnota
CENA vč. DPH
CENA bez DPH
V ……………………dne…………………
………………………….
Razítko a podpis uchazeče
6
Příloha č. 2
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákona), na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst.
1 písm. a) zákona ve věci zakázky podle pravidel pro výběr dodavatelů Programu rozvoje
venkova pro projekt „Pořízení vyspělé olepovačky hran pro truhlářskou výrobu“
předkládáme toto:
Čestné prohlášení
____________________________________________________________
Prohlašuji(-eme) tímto čestně, že dodavatel
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(identifikační údaje dodavatele - doplňte)
Dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti
na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
Dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona
- nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,
7
dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona
- vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona
- není v likvidaci,
dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona
- nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných
peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má
dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány
nedoplatky
dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle
zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného
zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele
dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných
zakázek
dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona
- nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta
za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu
V ………………………………………. dne ……………….
…………………………………………………..
(název dodavatele + označení osoby
(osob)
oprávněné(-ých)
jednat
za
dodavatele + podpis osoby (osob)
oprávněné(-ých) jednat za dodavatele doplňte)
8

Podobné dokumenty