Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009

Komentáře

Transkript

Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Seminář Results of CIP EQUAL and their
implementation in the society
Filip Kučera
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ŘO CIP EQUAL
ŘO OP LZZ
Bratislava
28. 5. 2009
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Program Iniciativy Společenství EQUAL v ČR
základní informace
návaznost na I. kolo EQUAL v ČR – 10 projektů v Akci 2, 5 v Akci 3, podpořeno prostředky
PHARE
globální cíl: zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin
podporované aktivity: vývoj a testování inovativních nástrojů
pro odstranění nerovností a diskriminace (Akce 2) a hodnocení, šíření a prosazování
výstupů do politiky a praxe (Akce 3)
financování: ESF a SR ČR (73:27), celkem cca 44 mil. EUR
harmonogram: CIP EQUAL vyhlášen v srpnu 2004, Akce 1 od prosince 2004, Akce 2 a
Akce 3 od července 2005, dodatečné výzvy na Akci 3 v únoru a září 2007
celkem realizováno 72 projektů, z toho 19 projektů jen v rámci Akce 3
realizováno 5 externích evaluací, z toho 3 etapy průběžného hodnocení a evaluace na
hodnocení principu mezinárodní spolupráce a naplňování gender mainstreamingu)
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Mainstreaming
Na základě mainstreamingové strategie
Hlavní nástroj národní tematické sítě
Výroční konference CIP EQUAL (2006, 2007, 2008)
Mediální kampaň (listopad – prosinec 2008, 37x v tisku, 18x na internetu)
Vertikální mainstreaming prostřednictvím ŘO
Šíření výsledků evaluací (diseminační semináře)
Sborník produktů CIP EQUAL, Zpravodaj CIP EUAL (8x)
Web: www.equalcr.cz (část v AJ)
Příprava ESF programového období 207-13, zejména OP LZZ
Zapojení do evropských platforem (CoPIE, SE Network, Mezinárodní spolupráce,
Evaluace)
9 projektů v DB produktů EU, Příprava databáze produktů ČR
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Národní tematické sítě
Realizace projektů ve všech tematických oblastech vyhlášených Evropskou komisí
•
•
•
•
•
•
•
Ustaveno 6 národních tematických sítí pokrývající všechny tematické oblasti:
NTS A- Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
NTS B- Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání
NTS C- Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb
NTS D- Podpora adaptability a celoživotního učení
NTS E- Rovné příležitosti žen a mužů
NTS F- Integrace na trhu práce pro cizince
výsledky:
sdílení dobrých a špatných zkušeností mezi projekty
identifikace a hodnocení inovativních produktů a dobré praxe (validace)
společný horizontální a vertikální mainstreaming (prosazování dobré praxe)
formulace priorit v tematické oblasti a jejich společné prosazování
účastní se RP, zástupci ŘO, tvůrci politik na regionální a národní úrovni,
zástupci privátního sektoru a další subjekty mající zájem na využití výstupů
nastolení komunikace, spolupráce a vazeb mezi různorodými aktéry, které
by bez EQUALu nevznikly
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS A
NTS A- Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně
integrovatelné
-
návrh na zřízení rehabilitačního fondu pro podporu zaměstnávání a rehabilitace
osob se zdravotním postiženým
návrh na diverzifikaci státní podpory dle míry znevýhodnění
lobbování za zachování povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené v rámci
antidiskriminačního zákona
I když návrhy nebyly dosud zavedeny do praxe, cenným výsledkem je, že došlo ke
spojení partnerů v této oblasti, vypracování návrhů a společnému postupu vůči
zákonodárcům a dalším relevantním stake-holderům.
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšné projekty NTS A
Projekt Rehabilitace-aktivace-práce (EDOST, s.r.o.)
Vytvoření nových metod a postupů pracovní rehabilitace, diagnostiky a funkčního
hodnocení zbytkového potenciálu.
- široké využití mezinárodní spolupráce
- nový přístup – neoceňovat pracovní neschopnost osob se zdravotním postižením,
ale cestou positivní rekomandace pomoci klientovi najít nové pracovní uplatnění
- Úspěšné šíření mezi úřady práce, směrem k MPSV – metodické vedení ÚP,
vzdělávacím a poradenským společnostem ad.
Projekt Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu
práce (Národní rada zdravotně postižených)
- zjištění příčin a stanovení faktorů, které ovlivňují míru nezaměstnanosti
- vytvoření specializovaného interaktivního webového portálu pro usnadnění
zprostředkování vhodných pracovních příležitostí pro zaměstnavatele a OZP
- posílení sítě specializovaných poraden
- doplnění katalogu prací o nové pracovní pozice vhodné pro zdravotně postižené
(s ohledem na rozvoj technologií a nové potřeby zaměstnavatelů)
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS B
NTS B- Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání
Společná formulace hlavních oblastí, na které se má na základě zkušeností
jednotlivých projektů zaměřit podpora podnikání v ČR: vytvoření jednotné sítě
poradenských míst – helpdesk, zavedení výukového modulu podnikání do
škol, usnadnění přístupu ke kapitálu úprava pravidel programu Start v novém
programovém období.
Zapojení do testování nástroje pro analýzu podpory podnikání znevýhodněných
dle metodologie CoPIE a příprava navazujícího mezinárodního projektu
COPIE podpořeného EK
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšné projekty NTS B
Projekt INNOSTART – komplexní program pro podporu podnikání osob ze
znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji (Rekvalifikační a informační
centrum, s.r.o.)
-
-
-
vytvoření regionální podpůrné struktury pro podporu osob znevýhodněných na
trhu práce , vytvoření a ověření experimentu HELP DESK (komplexní poradenské
místo pro začínající podnikatele při úřadech práce).
vytvořen komplexní informační portál IKS DELTA
Sada nových poradenských programů v oblasti podnikání pro znevýhodněné
Sada nových vzdělávacích programů včetně vytvoření tréninkového pracoviště,
vytvoření experimentů E-Podnikatel, Women and development take-off a Small
business
Metodika programu Podnikání krok za krokem - flexibilní modul, zaměřený na
podporu podnikání budoucích absolventů středních škol, který je součástí učiva
předmětu „Úvod do světa práce“. (návaznost v projektu OP VK)
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS C
NTS C- Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb
-ukázkový příklad dobré praxe ve využití možností CIP EQUAL - odborná
platforma těch, kteří se sociální ekonomikou v České republice zabývají
včetně zástupce odboru sociálních služeb MPSV
-soustředění většiny rozvojových aktivit týkajících se sociálního podnikání v
ČR
-Společné propagační akce na zvýšení povědomí o možnostech a výhodách
sociálního podnikání (konference, kulaté stoly, prezentace v parlamentu)
-konsensuálním způsobem byl vytvořen základ českého pojetí sociální
ekonomiky - vytvoření definice, standardů a principů sociálního podnikání
-Spolupráce při zpracování způsobů financování sociálního podnikání v
operačních programech 2007-13
-Pokračování společných aktivit po ukončení CIP EQUAL
-Webový portál sociální ekonomiky v ČR www.socialni-ekonomika.cz
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšné projekty NTS C
Projekt Rozvoj sociální firmy (Fokus Praha, o.s.)
- vytvoření teoretického modelu sociální firmy, publikaci obsahující vymezení
sociální firmy, jako modelu vhodného pro zaměstnávání různých
znevýhodněných skupin
- vytvoření 2 sociálních firem – pro osoby s duševním onemocněním a osoby
s drogovou závislostí – a ověření teoretického modelu na chodu těchto firem
(Café Therapy a Jůnův statek), viz http://www.socialnifirmy.cz/
Projekt Podpora vzniku a rozvoje sociálních družstev v regionech (Svaz českých
a moravských výrobních družstev)
- řešení místní nezaměstnanosti zejména na venkově
- vytvoření infrastruktury – síť center podpory zakládání sociálních družstev
obcí s metodikou vyškolení personálu poradenských center
- zpracován metodický manuál - právní a organizační návod, jak sociální
družstvo založit a provozovat
- Založeno 15 sociálních družstev
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS D
NTS D- Podpora adaptability a celoživotního učení
- Velmi různorodé projekty s řadou různých cílových skupin (zdravotně
postižení, Rómové, starší osoby, ženy po mateřské, děti v ústavní péči
ad.)
- Široké zastoupení expertů – Ministerstvo školství, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Národní ústav odborného vzdělávání, Rada vlády pro
záležitosti romských komunit, úřadů práce ad.
- Zaměření na předávání zkušeností, společný postup při hodnocení
(validaci) produktů
- společná propagace a šíření výstupů.
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšný projekt NTS D
Projekt IQ servis – Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce (IQ
Roma servis, o.s. )
-produkt Poradenský a motivační modul pro mládež ve věku 13-18
-komplexní balíček služeb sestávající z aktivit vzdělávacího a motivačního
charakteru zaměřených na podporu cílové skupiny
-Značka „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ viz www.ethnic-friendly.eu
-ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s
etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu
také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS E
NTS E- Rovné příležitosti žen a mužů
- spolupráce při propagaci tématu: vydávání společných tiskových zpráv,
prohlášení a poskytování poradenství cílovým skupinám i zaměstnavatelům.
- projekty podporovaly zvyšování informovanosti malých, středních a velkých
podniků o výhodách podpory slaďování soukromého/rodinného života
s profesním životem.
- V rámci NTS E byla např. připravena a realizována soutěž „Podnik podporující
rodinu“ nebo byla vytvořena „Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a
rovných příležitostí žen a mužů za rok 2006“, která byla prezentována
zástupcům jednotlivých ministerstev, kteří nyní mohou využívat její závěry při
další práci s tímto tématem.
- zorganizovány oslavy Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, čímž se podařilo
medializovat a prosadit diskuzi o tomto tématu na všeobecné úrovni.
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšný projekt NTS E
Projekt Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti
řešení místní nezaměstnanosti zejména na venkově (Gender studies,
o.p.s.)
Vzdělávací materiály pro zaměstnavatele
Komerční sféra
- Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem - příručka pro
topmanagement firem
- Rovné šance jako konkurenční výhoda - příručka pro personální oddělení firem
- Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže – sborník textů - studie nákladů
a zisků programů na podporu rovnosti žen a mužů
Veřejná správa
- Akreditované vzdělávací kurzy pro veřejnou správu
- Úřad roku „Půl na půl“ – rovné příležitosti žen a mužů - ocenění podporující zavádění
politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů
Informační a právně-poradenská centra pro osoby znevýhodněné na trhu práce
z hlediska pohlaví a věku
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky NTS F
NTS F- Integrace na trhu práce pro cizince
-
nastolení úzké spolupráce a výměny zkušeností projektů zaměřených na
cizince, žadatele o azyl a azylanty
posílení komunikace a spolupráce se zástupci veřejné správy v této oblasti,
zejména Ministerstva vnitra a Ministerstva práce
Zlepšení podmínek pro cílové skupiny bylo dosahováno:
-
zavedením speciálních databází volných pracovních míst
zavedením systémů terénního vzdělávání
vytvořením materiálů pro výuku českého jazyka pro cizince
zajištěním prioritní peče ze strany úřadů.
byly vytvořeny analýzy a předložena doporučení k vytvoření nové koncepce
systémové podpory pracovního uplatnění azylantů.
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Úspěšný projekt NTS F
Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců
dlouhodobě žijících v České republice (Sdružení občanů
zabývajících se emigranty)
Soubor vzdělávacích kurzů (konkrétně kurzu českého jazyka
a sociokulturní kompetence, kurzu pracovní integrace, kurzu PC
a motivačního kurzu) a metodik pro pracovníky individuální asistence,
Metodika Individuální Sociální Práce – metodika, manuál
Kurz pracovní integrace – metodika, příručka pro klienty
Čeština pro cizince a azylanty (učební materiály + metodika kurzu)
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Výsledky evaluace mezinárodní spolupráce
•Klíčovým výsledkem CIP EQUAL je bohatá zkušenost s mezinárodní
spoluprácí (jak pro organizace, tak pro veřejnou správu)
•Navzdory počáteční nedůvěře a neznalosti, je MS hodnocena jako přínosná
a prospěšná. ČR řeší podobné problémy jako vyspělé země - zjištění, že i
ostatní se mohou učit od nás. Jsme součástí Evropy, patříme do ní.
•Obecným výsledkem TC je rozšíření obzorů, tedy „zkušenost“, rozšíření
kontextu přemýšlení, vnímaní, postojů, jednání, řešení, povzbuzení.
•Jazyková bariéra: nejen nutnost tlumočit pro účastníky partnerství, ale
především pro klienty partnera v dané zemi příp. střední management
organizace. Krom toho jsou v různých zemích různé zvyklosti a podmínky.
•Po ukončení projektu organizace nemá „výchozí platformu“ pro
mainsteaming (pokud si ji sama nevytvořila) a zároveň často řeší problém
přežití (do dalšího grantu).
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Přenos do OP 2007 - 2013
•Tým ŘO CIP EQUAL se přímo podílel na přípravě Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF, cíl 1)
•Stanovení naplňování základních principů EQUAL průřezově –
Inovativnost, Partnerství a Mezinárodní spolupráce
•Vymezení samostatné prioritní osy Mezinárodní spolupráce –
realizace inovativních projektů a projektů na vznik a rozvoj místních
partnerství a tematických sítí
•Iniciace vzniku tematické síťové spolupráce v rámci OP LZZ (sociální
ekonomika, podpora podnikání znevýhodněných, problematika
rómských komunit)
•Využití zkušeností s realizací rozsáhlých evaluačních projektů –
podpora řízení kvality na programové úrovni
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Shrnutí – výsledky CIP EQUAL v ČR
•
•
Vznik a zavedení řady nových nebo inovovaných nástrojů pro překonání
diskriminace na trhu práce, řada návrhů na systémové a legislativní změny
Pozitivní dopady zejména u osob se sníženou pracovní schopností (zohlednění
jejich individuálních potřeb ve vzdělávacích systému - kariérní poradenství a
v pracovním životě - institut přípravy práce, u osob dojíždějících do zaměstnání
zavedení daňové uznatelnosti nákladů na dopravu u jejich zaměstnavatelů.
•
Jejich skutečnou přidanou hodnotu, relevanci a dopad na trh práce je však
možné hodnotit s větším časovým odstupem po skončení projektů
•
Velká část inovací zaměřená na organizace samotných realizátorů s menším
dopadem na trh práce
•
Inovace na počátku programu vymezena široce, v budoucnu nutné jasně
definovat, klást na realizátory větší nároky a zároveň poskytovat dostatečnou
metodickou podporu
•
Zásadní význam měla realizace projektů v partnerství (zapojeno několik set
organizací) a spolupráce s tvůrci politik v tematických sítích
•
Významné jsou i zkušenosti se zapojením cílových skupin do projektu (v rámci
principu empowerement)
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009
Děkuji za pozornost
Další informace:
www.equalcr.cz
www.esfcr.cz
Seminář výsledky CIP EQUAL, Bratislava, 28. 5. 2009

Podobné dokumenty