HERCULES Solar 26 kW

Komentáře

Transkript

HERCULES Solar 26 kW
CONDENSING
HERCULES
Solar 26 kW
Stacionární kondenzaèní
kotel s vestavìným
nerezovým zásobníkem TUV
a solárním okruhem
HERCULES Solar 26 kW
Stacionární kondenzaèní kotel s vestavìným nerezovým
zásobníkem TUV a solárním okruhem
ENERGIE SLUNCE
A KONDENZAÈNÍ TECHNOLOGIE
Úspora energií a co nejmenší dopad
na životní prostøedí se stále èastìji
stávají ústøedními tématy nejen v prùmyslové výrobì, ale i v bìžném životì.
Spoleènost IMMERGAS proto vyvinula nový kondenzaèní stacionární kotel
se zabudovaným, elektronicky regulovaným solárním okruhem. Díky této
výbavì je HERCULES Solar 26 kW
plnì pøipraven využívat energii Slunce
spoleènì s výhodami kondenzaèní
technologie. Pod elegantním designem tedy naleznete ucelené øešení
pro vytápìní a ohøev teplé vody s velmi
nízkým dopadem na životní prostøedí.
2
MAXIMÁLNÍ KOMFORT
PØI MINIMÁLNÍ SPOTØEBÌ
Výhody samotné kondenzaèní
technologie jsou u kotle HERCULES
Solar 26 kW podpoøeny pokroèilou
regulací, která zajišuje optimální
provoz a velmi širokou modulaci
tepelného výkonu (12-100%). Díky
elektronickému øízení a témìø
dokonalému využití spalného tepla je
spotøeba paliva snížena až na
minimální možnou mez, pøièemž
samotný zpùsob spalování produkuje
minimum zneèišujících emisí NOx a
COx. HERCULES Solar 26 kW tak
splòuje kritéria nejvyšší ekologické
tøídy 5 (dle UNI EN 297 a UNI EN 483).
HERCULES Solar 26 kW
SOLÁRNÍ OKRUH
VÈETNÌ REGULACE
200 LITROVÝ NEREZOVÝ
ZÁSOBNÍK TUV
AŽ TØI NEZÁVISLÉ
TOPNÉ OKRUHY
ŠIROKÝ ROZSAH
MODULACE VÝKONU (3-26 kW)
3
VŠE POD KONTROLOU
Charakteristickým prvkem kotle je velký, modøe
podsvícený displej z tekutých krystalù (LCD), který
umožòuje velmi pøehledné nastavení jednotlivých
provozních parametrù kotle. Pomocí jednoduchých
symbolù a textových polí jsou na displeji
zobrazovány všechny aktuální provozní stavy,
teploty a veškeré další informace. Listování mezi
jednotlivými parametry i jejich nastavování je
realizováno pomocí dvou tlaèítek a jednoho
otoèného volièe. Ovládání je pøehledné, snadné a
intuitivní.
ENERGIE SLUNCE
Vestavìný nerezový zásobník teplé vody o objemu
200 litrù je vybaven dvìma speciálními topnými
spirálami, které zajišují dostatek teplé vody i pro více
odbìrných míst najednou. Ohøev a dodávka teplé
vody byla ocenìna tøemi hvìzdami – maximem pøi
nezávislém hodnocení komfortu (dle EN 13203-1).
HERCULES Solar 26 kW je však pøedevším
vybaven kompletním solárním okruhem, po pøipojení sluneèního kolektoru tedy mùžete ohøívat teplou
vodu s pomocí Slunce. Kolektorem získaná tepelná
energie je pomocí jedné ze spirál automaticky
pøedávána zásobníku. Nedodá-li Slunce dostatek
energie, napøíklad kvùli nepøízni poèasí,
kondenzaèní srdce kotle dohøeje zásobník na
požadovanou teplotu s minimální možnou
spotøebou paliva. Pøipojení sluneèního kolektoru lze
provést kdykoli, napøíklad až v další etapì
rekonstrukce topného systému, nebo vše potøebné
je již v kotli pøipraveno.
4
NEZÁVISLÉ ZÓNOVÉ VYTÁPÌNÍ
HERCULES Solar 26 kW je pøipraven i pro nezávislé vytápìní, nebo je
vybaven hydraulickým vyrovnávaèem tlaku (anuloid) a osazen obìhovými
èerpadly s nízkou spotøebou. Díky volitelným sadám zón je tak možné
vytápìt najednou až tøi zónové okruhy, pøièemž dva z nich mohou být
nízkoteplotní. To umožòuje rozdìlení objektu do topných zón, jejichž
nezávislou regulaci bude øídit inteligentní elektronika kotle. Vše stále pod
jedním pláštìm, uvnitø kotle. Variabilita je slovem, které pøesnì vystihuje
HERCULES Solar 26 kW v plné šíøi.
VYSPÌLÁ REGULACE
HERCULES Solar 26 kW lze pohodlnì
ovládat i z obývacího pokoje, nebo koncepce elektroniky kotle byla použita jako
základ pro novou øídící jednotku Super
CAR. Na jejím pøehledném displeji jsou
zobrazovány veškeré dùležité informace a
nastavení, podobnì jako na kotli. Jednotka
skýtá i další, rozšiøující funkce - napø.
nastavení ekvitermní køivky, programové
snížení teploty TUV v zásobníku, režim
automatické adaptace, který optimalizuje
provoz kotle, apod. Ekvitermní regulace je
základní výbavou kotle, mùžete tedy použít
i libovolný prostorový termostat typu
ON/OFF.
5
HERCULES Solar 26 kW
Stacionární kondenzaèní kotel s vestavìným
nerezovým zásobníkem TUV a solárním okruhem
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
Široká modulace výkonu (3-26 kW)
Velmi nízké emise
(nejvyšší ekologická tøída dle UNI EN 297 a 483)
Vysoká úèinnost (4 hvìzdy dle CEE/92/42)
Elektronicky regulovaný solární okruh pro ohøev TUV
Vestavìný nerezový zásobník TUV o objemu 200 litrù
Vysoký komfort ohøevu TUV (3 hvìzdy dle EN 13203-1)
Velký podsvícený LCD displej a jednoduché ovládání
Ekvitermní regulace v základní výbavì
Kondenzaèní modul z nerezové oceli AISI 304 L
Možnost rozšíøení kotle o další zónové okruhy vytápìní
(vysokoteplotní i nízkoteplotní)
Obìhová èerpadla s nízkou spotøebou energie
6
Model
Tepelný výkon
Topení
TUV
23,6
26,0
HERCULES Solar 26 kW
Objem
Úèinnost
Tøída
El.
krytí
zásobníku (CEE/92/42)
emisí
TUV
(EN 297/483)
200 litrù
IPX5D
Prvních 10
minut
Nepøetržitý
odbìr
19,0 l/min
13,1 l/min
Jednotky
HERCULES Solar 26 kW
Maximální tepelný pøíkon (TUV)
kW
26,9
Minimální tepelný pøíkon
kW
3,2
Maximální tepelný výkon (TUV)
kW
26,0
Maximální tepelný výkon (TOPENÍ)
kW
23,6
Minimální tepelný výkon
kW
3
Úèinnost pøi 100% výkonu (80/60°C)
%
96,9
Úèinnost pøi 30% výkonu (80/60°C)
%
100,3
Úèinnost pøi 100% výkonu (40/30°C)
%
107,5
Úèinnost pøi 30% výkonu (40/30°C)
%
108,5
Spotøeba zemního plynu pøi nominálním výkonu
m3/h
2,85
Prùtok TUV prvních 10 minut (?t=30°C)
l/min
19,0
Nepøetržitý odbìr TUV dle EN 13203-1 (?t=30°C)
l/min
13,1
Maximální tlak v okruhu TUV
bar
8
Objem expanzní nádoby okruhu TUV
litr
8
Maximální tlak v okruhu topení
bar
3
Objem expanzní nádoby okruhu topení
litr
12
Maximální tlak v solárním okruhu
bar
6
Objem expanzní nádoby solárního okruhu
litr
12
Výtlak ventilátoru spalin (max/min)
Pa
148/33
Ochrana proti zámrazu
°C
0
Hmotnost naplnìného kotle
kg
404
Výtlak (kPa)
Výtlak (mH2O)
Technické údaje
5
Ohøev TUV
(D
t=30°C)
Prùtok (l/h)
Èerpadlo pøi rychlosti 6
Èerpadlo pøi rychlosti 5,4
Èerpadlo pøi rychlosti 3
7
0694BR0988
HERCULES Solar 26 kW
600
750
118
95
Legenda
75
387
475
60 135
375
MP
RA3
MA3
RA2
MA2
RA1
MA1
G
AC
AF
RC
A
RB2
MB2
RB1
MB1
1970
50
65
65
65
70
70
B
298
B
50
A
70
58
RP
RA3
RB2
MA3
MB2
RA2
RB1
MA2
MB1
RA1
MA1
G
AC
AF
RC
RP
MP
SC
A
90
B
zpáteèka ze zóny 3 (vysokoteplotní)
zpáteèka ze zóny 3 (nízkoteplotní)
výstup do zóny 3 (vysokoteplotní)
výstup do zóny 3 (nízkoteplotní)
zpáteèka ze zóny 2 (vysokoteplotní)
zpáteèka ze zóny 2 (nízkoteplotní)
výstup do zóny 2 (vysokoteplotní)
výstup do zóny 2 (nízkoteplotní)
zpáteèka ze zóny 1 (vysokoteplotní)
výstup do zóny 1 (vysokoteplotní)
pøívod plynu
výstup TUV
vstup studené vody
recirkulace TUV
zpáteèka ze solárního okruhu
výstup do solárního okruhu
odvod kondenzátu
odvod spalin/pøívod vzduchu
(koncentrické provedení)
pøívod vzduchu pro dìlené odkouøení
115
525
SC
420
75
B A
75
Dìlené odkouøení O 80/80
Hydraulické pøipojení
PLYN
G
1/2”
SYSTÉM
TUV
MA1
MA2
MA3
MB1
MB2
AC
RA1
RA2
RA3
RB1
RB2
AF
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
3/4”
Údaje šedou barvou se týkají volitelného pøíslušenství
RC
A
MP
RP
1/2”
3/4”
Koncentrické odkouøení O 60/100

Podobné dokumenty

FROG-A podzemní motor pro křídlovou bránu do 3 m délky křídla

FROG-A podzemní motor pro křídlovou bránu do 3 m délky křídla Je navržen pro køídlové brány do rozmìru 1,8 m jednoho køídla. Uvedené rozmìry a hmotnosti køídlových bran jsou platné jen pro brány vzdušných konstrukcí. V pøípadì plných bran je nutno použití mot...

Více

Datasheet Plovak

Datasheet Plovak n Speciální elektronický obvod sleduje pootoèení kladky snímaèe prostøednictvím mìøení orientace magnetického pole feritového magnetu, který je pevnì umístìn na høídeli snímaèe. Vestavìný mikroproc...

Více

Spartherm ambiente CZ 07 2015

Spartherm ambiente CZ 07 2015 Samozøejmì ne pøímo, ale pouze obraznì. Pøíjemný pohledný oheò ohøívá "studenou" vodu v zásobníku pøes integrovaný teplovodní výmìník. Poté se ohøátá voda vrací zpìt do zásobníku. Ohøátá voda ze zá...

Více

Krbové stavebnice - katalog 1

Krbové stavebnice - katalog 1 K dìlení materiálù se

Více

Profil společnosti Nippon Oil, výrobce olejů ENEOS

Profil společnosti Nippon Oil, výrobce olejů ENEOS Obchod s nevyššími etickými standardy, èestnost a spravedlnost. Obchod s novými inovativními myškenkami. Globální odpovìdnost za budoucnost a harmonii mezi pøírodou a zivotním prostøedím. Zázníci, ...

Více

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu

Poselství OU u příležitosti celosvětového neness festivalu Namaste svìtová Oneness rodino.Dnes je velmi posvátný den. Dnes poprvé oslavujeme celosvìtový Oneness festival po celém svìtì. Mám velikou radost, že mohu pøedat toto poselství z Oneness Univerzity...

Více

Řešení záznamu pro CC Genesys

Řešení záznamu pro CC Genesys Nejde však pouze o poskytnutí potøebných nástrojù v systému, ale pøedevším o parametry související s vedeným hovorem, které je záznamový systém schopen získat a ke každému záznamu doplnit. K získán...

Více

Katalog Gastronomie VO 2007

Katalog Gastronomie VO 2007 Šíøka .................................... 380 mm Hloubka ............................... 500 mm Výška .................................. 610 mm Poèet porcí....................... 36 ( 9, 18 ) Hmot...

Více

Od regulačních diagramů k six sigma

Od regulačních diagramů k six sigma v jiných oborech lidského konání – stejnì jako „Kolumbovo vejce“, jsou i jiné nové vìci, metody nebo pøístupy èasto ve své podstatì velmi triviální. Zde jde o definici metody, kterou používají témì...

Více

Ceník 2005

Ceník 2005 ohøívaèe je udržována trvale na nastavené teplotì. Automatická protizámrazová ochrana. Ocelový zásobník je uvnitø opatøen speciálním pøímo nanášeným emailem anticor. Vnìjší pl᚝ z bíle lakovaného ...

Více