L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

Komentáře

Transkript

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Úvod
Legislativa:
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
+ novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004.
a) hlukem je každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak
nebezpečný,
b) vibracemi veškeré vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, jsou-li škodlivé pro
zdraví nebo jinak nebezpečné,
Hluk je daný:
a) “velikostí – silou“ v [dB] – člověk slyší v rozmezí 0 - 120 dB
b) “jakostí – výškou“ v [Hz] – člověk slyší v rozmezí 20 - 20 000 Hz
V technické praxi pracujeme s hladinou akustického tlaku.
- akustický tlak má oproti atmosférickému tlaku velmi malé hodnoty. Lidské ucho slyší
akustický tlak v rozmezí 2.10-5 Pa (práh slyšení) až 20 Pa (práh bolesti).
L p = 20 ⋅ log
p
p0
[dB]
p - akustický tlak zvuku [Pa]
p0 - referenční hodnota akustického tlaku ( 2.10-5 Pa)
spektrum hluku – rozložení akustického tlaku nebo výkonu v závislosti na kmitočtu
Pro výpočty se slyšitelná oblast rozděluje do oktávových pásem,
- intervaly s poměrem mezních kmitočtů 1:2, nejčastěji:
63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
V praxi se pro hodnocení hluku často používá hladina akustického tlaku frekvenčně
vázaného filtrem A – hladina akustického tlaku A, [dB(A)].
- hodnota zvuku (hluku), kterou ukáže zvukoměr při použití váhového filtru A. Tento filtr
potlačuje hodnoty v jednotlivých oktávových pásmech (viz KAi).
n
L A = 10 ⋅ log ∑10
Li + K Ai
10
i =1
Li - hladina akustického tlaku v i-tém oktávovém pásmu [dB]
KAi - korekce v příslušném oktávovém pásmu [dB]
Střední kmitočet pásma fm [Hz]
Korekce KAi [dB]
1/9
63
125
250 500 1000 2000 4000 8000
-26,2 -16,1 -8,6 -3,2
0
1,2
1,0
-1,1
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Třída hluku N
- třídy hluku, které stanovují maximální hladiny pro jednotlivá frekvenční pásma.
L = a + bN
f (Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
a
35.5
22.0
12.0
4.8
0
-3.5
-6.1
-8.0
b
0.790
0.870
0.930
0.974
1
1.015
1.025
1.030
Vyneseme-li spektrum hluku do tohoto grafu je hluk té třídy N (výsledné), která
odpovídá nejvýše položené čáře N, ještě se dotýkající zadaného spektra hluku.
To je důležité v praxi pro řešení útlumu hluku. Musíme tlumit především ty frekvence,
které způsobují zvýšení třídy hluku.
2/9
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Šíření hluku - do prostoru
- do potrubí
Šíření hluku do prostoru
Ideální prostředí
Útlum hluku ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností
Reálné prostředí
Útlum absorbcí – silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající
frekvencí jsou útlumy vyšší. Až 22 dB/100 m jsou útlumy pro 8 kHz při relativní vlhkosti 20
%. Pro vyšší vlhkosti a nižší frekvence jsou útlumy nižší. Útlumy pro vlhkosti nad 50 % se
již mnoho neliší a jsou od 0 (pro 63 Hz) do 8 dB (pro 8 kHz).
Útlum přízemním efektem – uplatní se při šíření zvuku nad terénem do výšky 30 až 60 m,
kdy zvuk je zeslabován přirozenou pohltivostí terénu. Tento útlum není frekvenčně závislý
a dosahuje hodnot až do 20 dB na 100 m.
Útlum vlivem překážek – nejvýznamnější v technické praxi. Umožňuje vyřešit potřebné
snížení hluku zdrojů např. na střeše objektu. V literatuře se uvádí celá řada vztahů pro
výpočet útlumů. Jsou to vztahy většinou velmi složité, útlumy jsou navíc frekvenčně
závislé, takže se počítají pro jednotlivá frekvenční pásma.
Dále je možný útlum vlivem mlhy, deště nebo sněhu, větru, atmosférické turbulence apod.
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VE VOLNÉM PROSTORU
Ve volném prostoru (v poli přímých vln) platí pro výpočet hladiny akustického tlaku:
- platí pro přibližně bodový zdroj zvuku vyzařující rovnoměrně do všech směrů
Lp = LW + 10 log (Q / 4 πr2 )
kde
LW je hladina ak. tlaku (výkonu) vyzařovaná rovnoměrně přes plochu koule 4πr2 a
Q [-] je směrový činitel charakterizující umístění zdroje.
Pro zdroj vyjadřující do
- celého prostoru je
- poloprostoru (na zemi)
- čtvrtiny prostoru (v hraně u stropu)
- osminy prostoru (v rohu)
Q=1
Q=2
Q=4
Q=8
ÚTLUM ZMĚNOU VZDÁLENOSTI
Z výše uvedeného vztahu lze odvodit pro praxi užitečný vztah
L2 – L1 = 20 log (r1 / r2)
například zdvojnásobením vzdálenosti klesne hladina akustického tlaku o 6 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V UZAVŘENÉM PROSTORU
V uzavřeném prostoru (v poli odražených vln) pro výpočet hladiny akustického tlaku
(výkonu) platí vztah:
3/9
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Lp = LW + 10 log { ( 4 ( 1 - a )) / ( S . α ) }
α je střední hodnota činitele pohltivosti prostoru
S je součet všech ploch v místnosti
α
0,3 – 0,4
0,2 – 0,25
0,1 – 0,15
0,05
[-]
[ m2 ]
studia, divadla
obchody, restaurace
kanceláře, obytné místnosti
tovární haly, plovárny, strojovny
Výraz za logaritmem lze přibližně nahradit vztahem 4/A, často používaný v prospektech
výrobců, kde A [m2] je tzv. celková absorpce prostoru.
Potom - Lp = LW + 10 log ( 4 / A ), z toho vyplývá přibližně A = S . α
- výsledek závisí nejen na jednotce, ale značně i na velikosti a zvukové pohltivosti prostoru v
kterém stojí.
CELKOVÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V UZAVŘENÉM PROSTORU
Sčítá se účinek přímých vln a odražených:
Lp = LW + 10 log ( Q / 4πr2 ) + 10 log { ( 4 ( 1 - α )) / ( S . α )}
nebo zjednodušeně
Lp = LW + 10 log ( Q / 4πr2 ) + 10 log ( 4 /A )
Šíření hluku do potrubí
Útlum hluku v potrubí ovlivňuje :
• přímé potrubí
• tvarovky (oblouky, kolena, rozbočky, odbočky aj.)
• poloha umístění tlumiče
• rozdělení do vyústek
• vyústky
Útlumy D a vlastní hluky elementů Lp
Potrubí
D1 = D1m . l
[dB]
Lp = 10 + 50 log(v) + 10 log(S) - Lrel
- l [m]
[dB]
délka trasy potrubí s útlumem D1m
- D1m [dB/m] útlum 1 metru potrubí, u 4-hranného podle tab. 1, přičemž "s" je menší z
obou rozměrů a u kruhového podle tab. 2. V této tabulce je "d" průměr
potrubí.
- v [m.s-1]
4/9
rychlost proudění vzduchu v potrubí
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
- S [m2]
průřez potrubí
- Lrel [dB]
relativní hladina pro přepočet na oktávová pásma
f [Hz]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Lrel
4
5,4
6,5
7,7
9,2
10
13,8
21
Útlumy jednoho metru 4-hranného potrubí D1m [dB]
f [Hz]
s [mm]
63
125
250
500
>1000
75 - 200
0.60
0.60
0.45
0.30
0.30
200 - 400
0.60
0.60
0.45
0.30
0.20
400 - 800
0.60
0.60
0.30
0.15
0.15
800 a více
0.45
0.30
0.15
0.10
0.05
Útlumy jednoho metru kruhového potrubí D1m [dB]
f [Hz]
s [mm]
63
125
250
500
>1000
75 - 200
0.10
0.10
0.15
0.15
0.30
200 - 400
0.05
0.10
0.10
0.15
0.20
400 - 800
-
0.05
0.05
0.10
0.15
800 - 1600
-
-
-
0.05
0.05
Kolena ostrá, bez vodících plechů
D2 = 8,7 e^(-7(log(f.a/250)2)) + 8,5 (1 – e^(-2log(f.a/400)))
[dB]
Druhý člen v rovnici musí být větší než 0 nebo roven 0. Protože vzorec dává oproti jiným
pramenům příliš vysoké hodnoty je pro praktické výpočty omezen tento útlum maximální
hodnotou 8 dB.
Lp = Lpsp + y(i) + La +Lv - Lrel
[dB]
kde:
- f [Hz]
je frekvence (střední hodnota frekvenčního pásma)
- a [m]
je šířka kolena, rozměr přes který se potrubí ohýbá, viz obr. 1
- Lpsp [dB]
je při nahrazení grafu z [2] rovnicemi:
a) pro f . a/va <= 10 Lpsp = 16 - 26 log(f . a/va)
b) pro f . a/va > 10 Lpsp = 5 - 15 log(f . a/va)
- y(i) [dB]
je y(i) = 10 log(dfi)
- va [m . s-1]
je rychlost vzduchu v potrubí s šířkou "a"
f [Hz]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
df i
45
90
180
355
700
1400
2800
5600
- La [dB]
je La = 30log(a)
- Lv [dB]
je Lv = 50log(va)
5/9
(4c)
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
- Lrel [dB]
je pro r/a > 0,2 ..... Lrel = -2
je pro ostatní Lrel = -40 r/a + 6
- r [m]
je rádius kolena
Oblouky a kolena s vodícími plechy
D3 = 3,32 log(f) + 3 log(a) – 6
[dB]
Vlastní hluk je identický jako v předchozím případě, ale mění se Lpsp:
Lpsp [dB]
je pro f . a/va <= 10
je pro f . a/va > 10
Lpsp = -4 - 6 log(f . a/va)
Lpsp = 15 - 25 log(f . a/va)
Vyústky, anemostaty
D5 = 30,9 - 14,85 log(fi(Sv)0,5)
[dB]
Lp = 10 + 60 log(vv) + 30 log(ξ) + 10 log(Sv) + Lrel
[dB]
- fi [Hz]
střední kmitočet oktávového pásma 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
2
- Sv [m ]
výtoková (volná) plocha vyústky
-1
- vv [m . s ]
rychlost vzduchu ve volném (výtokovém) průřezu vyústky
- x [-]
součinitel odporu vyústě, ξ = 2 . dp/ρ . vv2
- dp [Pa]
tlaková ztráta vyústě
-3
- ρ [kg . m ]
hustota vzduchu
- Lrel [dB]
pro (p < 50) Lrel = -7
pro (50 < p < 500) Lrel = -0,0633 . p - 4
pro (p > 500) Lrel = -35
-p
parametr p = fi/(vv . ξ)
Návrh tlumiče
Zjednodušený návrh tlumiče:
Použitelné pro:
•
•
•
předběžný návrh,
prostory s malými nároky na úroveň hluku v prostředí,
větrací systémy s krátkými rozvody,
Hladina akustického výkonu ve vyústce LP [Pa]
LPP - hladina akustického výkonu ventilátoru
D - útlum systému potrubí – útlum vloženého tlumiče
Hladina akustického tlaku ve sledovaném místě prostoru L [Pa]
∆LP - útlum vznikající ve sledovaném prostoru
6/9
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Přesný návrh tlumiče
Do grafu tříd hluku N vyneseme nejdříve křivku zdroje hluku (1). V jednotlivých
frekvenčních pásmech (63 až 8000 Hz) hladiny akustického tlaku. Nejlépe je vynést
hodnoty z místa výpočtu potrubní sítě, kde bude skutečně tlumič. Případně je možné
vynést poslední hodnoty na nejméně výhodné vyústce (na konci trasy) (spodní křivka
oblasti 2).
Podle požadavků cílového prostoru se zvolí příslušná křivka hluku (3). Rozdíl mezi
spodním okrajem plochy útlumu potrubní sítí a požadovanou křivkou je hledaný útlum
tlumiče v jednotlivých frekvenčních pásmech.
1 - Křivka zdroje hluku (ventilátoru)
2 - Útlum potrubní sítě (svisle šrafovaná plocha)
3 - Křivka N30
4 - Útlumy na které musí být navržen tlumič hluku, aby byla dosažena hodnota N30
7/9
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
Postup výpočtu
Kontrola zadané potrubní sítě
•
•
•
•
•
•
•
postup element po elementu, směrem od ventilátoru k místnosti,
od hladin akustického výkonu, obvykle v osmi frekvenčních pásmech (63 až 8000
Hz), odečteme vždy útlum elementu a přičteme vlastní hluk,
některé elementy, jako jsou tlumiče hluku, protipožární klapky, expansní boxy s
regulátory průtoku atp., se započítají do sítě podle vztahů udávanými výrobci,
stanovíme útlum celé sítě (v jednotlivých oktávových pásmech),
vypočítáme útlum prostoru do kterého vyúsťují distribuční elementy,
stanovíme výslednou hladinu zvuku LA.
porovnáváme se záměrem projektu, resp. s přípustnými hodnotami hygienického
předpisu.
Pozn k návrhu tlumiče
•
•
•
Tlumič navrhujeme až podle skutečných potřeb sítě, podle toho v kterých
frekvencích je třeba nejvíce tlumit.
Musíme znát útlum v závislosti na frekvenčních pásmech – tyto dát do souvislosti s
útlumem sítě.
Není vhodné pracovat pouze s výslednou hladinou akustického tlaku LA, protože se
může stát, že předpokládaný tlumič tlumí nejefektivněji při jiných frekvencích než při
kterých nastávají maxima hladiny akustického tlaku hluku.
Domácí úkol č.3:
Zvolte si jednoduchou situaci umístěné vzduchotechnické jednotky v strojovně a jedné
trasy potrubí. Trasu vzduchovodu volte co nejjednodušeji (např.: 10 m přímé potrubí,
koleno, 5 m přímé potrubí, vyústka , apod.)
•
•
•
vypočítat hladinu akustického tlaku v uzavřeném prostoru strojovny,
spočítat útlumy D a vlastní hluky elementů Lp po délce trasy od vzduchotechnické
jednotky k vyústce
navrhněte tlumič hluku pomocí grafu tak aby v větraném prostoru nebyla
překročena přípustná hodnota hladiny akustického tlaku (zvolte – nejčastěji N30
nebo N40).
použitý zdroj:
seriál článků na www.tzb-info.cz, autor: Ing. Josef Dvořák
Hluk ve vzduchotechnice (I) - Základní pojmy a praktické vztahy
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=626
Hluk ve vzduchotechnice (II) - šíření hluku ve volném prostředí
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=631
Hluk ve vzduchotechnice (III) - výpočty hluku šířeného potrubím do místnosti
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=948
8/9
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika
cvičení č.3 – Hluk v vzduchotechnice
9/9

Podobné dokumenty

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125 Útlum absorbcí – silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající frekvencí jsou útlumy vyšší. Až 22 dB/100 m jsou útlumy pro 8 kHz při relativní vlhkosti 20 %. Pro vyšší vlhk...

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma 3.6 Váhové filtry Lidský sluch má všeobecně nestejnou citlivost při různých kmitočtech. Při vnímání zvuku tedy dochází ke zkreslení. Z tohoto důvodu se zavádí váhové filtry A, B a C, které jsou inv...

Více

Vzduchové potrubí šité na míru

Vzduchové potrubí šité na míru záteže vložené do spodního rohu průřezu.

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Průřez vyústky se udržuje napnutím pomocí záteže vložené do spodního rohu průřezu.

Více

1206018, Satalice - měření hluku z dopravy

1206018, Satalice - měření hluku z dopravy požadavky ČSN ISO 1996-2 (viz příloha). Děje, které nesouvisely s hlukem z dopravy, byly z naměřených hodnot vyloučeny. Naměřené hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, před odečtení kor...

Více

duovent® compact dv

duovent® compact dv pružné manžety pro eliminaci přenosu vibrací z jednotky do potrubí. Obdélníková hrdla jsou vybavena standardní přírubou 20 mm. Podstropní montáž se zavěšením na závitové tyče M10 se doporučuje pouz...

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 Tyto mluvící hodinky oznamují aktuální čas a datum a jsou automaticky nastavitelné pomocí vysílaných radiových vln. Britský vysílač radiových vln je umístěn v Anthornu, Cumbrii a má dosah až do 620...

Více

vyústky difúzní

vyústky difúzní VI. BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ Výrobky IMOS-VDQ jsou expedované v PVC obalech, kde vyžadujeme od odběratele, aby obal odevzdal na svoje náklady do sběrných surovin nebo k recyklaci. Doprava sa pr...

Více

Akustická diagnostika

Akustická diagnostika Akustická diagnostika In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a jejích partnerů - Škoda Auto a.s. a Denso Manufacturing Czech s.r.o. Cílem projektu, který je v rámci Ope...

Více