1. pololetí 2012 ISPV - mzdová sféra ČR MZS-M8

Komentáře

Transkript

1. pololetí 2012 ISPV - mzdová sféra ČR MZS-M8
Informaèní systém
o prùmìrném výdìlku
I. pololetí
2012
Mzdová sféra
ISPV
$PQZSJHIU.147è3
1VCMJLBDFBOJKFKÓčÈTUOFTNÓCâULPQÓSPWÈOBSP[ÝJīPWÈOBB[BīB[PWÈOBEPJOGPSNBčOÓDITZTUÏNĜWKBLÏLPMJW
GPSNďFMFLUSPOJDLÏNFDIBOJDLÏPQUJDLÏNBHOFUJDLÏBK
CF[QÓTFNOÏIPTPVIMBTV
.JOJTUFSTUWBQSÈDFBTPDJÈMOÓDIWďDÓ
;QSBDPWBUFM53&9*."TQPMTSPUī5#BUJ;MÓO-PVLZ
Informaèní systém
o prùmìrném výdìlku
I. pololetí
2012
Mzdová sféra
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
ISPV
Obsah
Obsah:
Úvod
.................................................................................................................. 7
Výsledková ąást - mzdová sféra óR
Základní metodické pčístupy ................................................................................... 11
Popis publikovaných tabulek ................................................................................... 12
Hrubá mćsíąní mzda
MZS-M0
Základní informace o hrubé mćsíąní mzdć ................................................. 15
MZS-M1
Hrubá mćsíąní mzda podle pohlaví a vćku ................................................. 16
MZS-M2
Hrubá mćsíąní mzda podle vzdćlání.......................................................... 18
MZS-M4
Hrubá mćsíąní mzda podle krajĎ .............................................................. 20
MZS-M5
Hrubá mćsíąní mzda podle státního obąanství ........................................... 22
MZS-M6
Hrubá mćsíąní mzda podle sekcí ekonomických ąinností CZ-NACE.................. 22
MZS-M7
Hrubá mćsíąní mzda podle hlavních tčíd a tčíd zamćstnání CZ-ISCO ............... 24
MZS-M8
Hrubá mćsíąní mzda podle podskupin a kategorií zamćstnání CZ-ISCO ........... 28
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
MZS-T0
Základní informace o mćsíąní odpracované a neodpracované dobć ................. 47
MZS-T1
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle pohlaví a vćku ............................................................................... 48
MZS-T2
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle vzdćlání........................................................................................ 49
MZS-T4
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle krajĎ ............................................................................................ 49
MZS-T5
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle státního obąanství ......................................................................... 50
MZS-T6
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle sekcí ekonomických ąinností CZ-NACE ............................................... 50
MZS-T7
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle hlavních tčíd a tčíd zamćstnání CZ-ISCO ............................................. 51
MZS-T8
Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamćstnání CZ-ISCO ......................................... 53
Obsah
Dodatek - Technický popis šetčení
1. Koncepce šetčení ............................................................................................. 63
1.1 Základní soubor ............................................................................................ 63
1.2 Výbćrový design ISPV-MZS ............................................................................... 63
1.3 Struktura výbćrového souboru ISPV-MZS ........................................................... 64
2. Vstupní údaje .................................................................................................. 66
2.1 Sbćr dat ...................................................................................................... 66
2.2 NejdĎležitćjší vstupní údaje ............................................................................ 67
2.3 Klasifikace a ąíselníky .................................................................................... 67
3. NejdĎležitćjší sledované ukazatele ...................................................................... 68
3.1 Hrubá mćsíąní mzda ...................................................................................... 68
3.2 Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba ..................................................... 70
4. Dopoątové metody a kvalita odhadĎ ................................................................... 71
4.1 Dopoątové metody ........................................................................................ 71
4.2 Kvalita statistických odhadĎ ........................................................................... 72
5. Definice vybraných pojmĎ ................................................................................. 73
Pčílohy
Dotazník ............................................................................................................. 77
Úvod
Úvod
Informaąní systém o prĎmćrném výdćlku (ISPV) je systém pravidelného
monitorování výdćlkové úrovnć a pracovní doby zamćstnancĎ v óeské republice
formou statistického šetčení. Sledovanými ukazateli výdćlkové úrovnć jsou hrubá
mćsíąní mzda (plat) a hodinový výdćlek. Šetčení je obsahovć harmonizováno se
strukturálním šetčením EU „Structure of Earnings Survey“, viz načízení Komise
(ES) ą. 1916/2000 ve znćní pozdćjších pčedpisĎ. Gestorem šetčení je
Ministerstvo práce a sociálních vćcí (MPSV). PrĎbćh a vývoj šetčení ISPV čídí
komise složená ze zástupcĎ MPSV, óeského statistického účadu (óSÚ),
Ministerstva financí, óeské národní banky, óeskomoravské konfederace
odborových svazĎ, Svazu prĎmyslu a dopravy óR, CERGE-EI, VŠE v Praze a dalších
institucí. Zpracovatelem ISPV je TREXIMA, spol. s r.o. (www.trexima.cz).
Šetčení ISPV sleduje výdćlky ve mzdové i platové sféče. Ve mzdové sféče je
zjišáování provádćno pod názvem „ótvrtletní šetčení o prĎmćrném výdćlku“ a je
začazeno do programu statistických zjišáování vyhlášených óSÚ ve sbírce zákonĎ
pro pčíslušný kalendáční rok (viz pčíloha ą. 2 Vyhlášky ą. 275/2011 Sb., ąástka
98, kterou se stanoví Program statistických zjišáování na rok 2012) a pro
vybrané ekonomické subjekty je povinné. ótvrtletnć jsou zjišáovány základní
údaje o mzdách, pracovní dobć a poątu zamćstnancĎ. Pololetnć jsou navíc
zjišáovány podrobné údaje o mzdách a pracovní dobć jednotlivých zamćstnancĎ.
Zdrojem dat pro platovou sféru je Informaąní systém o platech, který je
spravován Ministerstvem financí a je realizován s pololetní periodou.
Publikace ISPV o mzdách a pracovní dobć je v odvćtvovém tčídćní vydávána
každé ątvrtletí. V každém sudém ątvrtletí je publikace rozšíčena o informace
o hodinových výdćlcích. Vedle ątvrtletních publikací vycházejí vždy za 1. pololetí
a za celý rok publikace za mzdovou a platovou sféru s údaji o mzdách a pracovní
dobć v podrobných klasifikacích, zejména podle jednotlivých zamćstnání.
Jednou roąnć jsou v rámci „Regionální statistiky ceny práce“ (RSCP) vydávány
publikace za jednotlivé kraje óR.
Výsledkové publikace ISPV ve formátu Excel a ve formátu PDF jsou k dispozici
na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz) v sekci Pčíjmy a životní úroveċ.
Regionální statistika je zvečejċována na stránkách http://portal.mpsv.cz/ v sekci
Zamćstnanost v podsekci Statistiky pod odkazem Statistika výdćlkĎ. Všechny
výsledkové publikace a aktuální studie a analýzy z oblasti odmćċování nabízí
portál www.ispv.cz. Ten zároveċ slouží jako podpora respondentĎm ISPV, ktečí
zde naleznou všechny potčebné informace a podpĎrné nástroje pro zasílání dat.
Ministerstvo práce a sociálních vćcí dćkuje všem respondentĎm šetčení
za pčípravu vstupních dat pro šetčení. Svćdomitý pčístup respondentĎ a
dodržování termínĎ pro pčedání dat umožċují pravidelnć uvečejċovat tuto
publikaci.
8
Výsledková část
mzdová sféra ČR
ISPV
Výsledková
ąást
–
mzdová
sféra
óR
Výs l e d ková ą á s t - m z dová s f é ra ó R
Základní metodické pčístupy
Tato publikace pčináší charakteristiky hrubé mćsíąní mzdy a pracovní doby
získané za mzdovou sféru v rámci šetčení ISPV (ISPV-MZS). V ISPV se začazují
do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odmćċují mzdou podle § 109
odst. 2 zákona ą. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znćní pozdćjších pčedpisĎ.
Primárním výsledkem ISPV jsou statistiky mzdové úrovnć jednotlivých
zamćstnání v óR (od roku 2011 v klasifikaci CZ-ISCO), dále statistiky mezd a
pracovní doby v ąlenćní podle charakteristik zamćstnance i zamćstnavatele.
Od roku 2011 charakterizují výsledky ISPV-MZS celou zamćstnaneckou
populaci v óR, neboá jsou novć zahrnuti dčíve nesledovaní zamćstnanci z malých
podnikĎ s ménć než 10 zamćstnanci, a také zamćstnanci neziskových institucí a
podnikatelĎ – fyzických osob. Tato zmćna znamená zvýšení reprezentativnosti
statistických údajĎ obsažených v publikaci. K výraznćjším zmćnám došlo u
tčídćní podle zamćstnání, kde byla navíc od roku 2011 zmćnćna klasifikace
zamćstnání na CZ-ISCO (dčíve KZAM-R).
Vedle podnikového výkaznictví óSÚ je ISPV dalším zdrojem informací
o mzdách a platech v óeské republice. Výkaznictví óSÚ sbírá údaje o evidenąním
poątu zamćstnancĎ a vyplacených mzdách za ekonomický subjekt a publikuje
prĎmćrné mzdy v ąlenćní podle podnikových charakteristik. Jeho úąelem je
makroekonomický pohled na jednotlivá odvćtví ekonomiky v rámci dlouhé ąasové
čady. Naproti tomu údaje z ISPV slouží primárnć k porovnávání mzdové úrovnć
jednotlivých skupin zamćstnancĎ – pči znalosti mzdové diferenciace, mzdových
složek, pracovní doby – mezi sebou v podrobné klasifikaci zamćstnání CZ-ISCO a
v rĎzných krajích. Navíc umožċuje standardizované srovnání mezi jednotlivými
zemćmi EU. Pči srovnávání výsledkĎ prĎmćrných mezd óSÚ a ISPV je tčeba vzít
v úvahu rozdílnou definici mzdové sféry podle ISPV a podnikatelské sféry podle
óSÚ a rozdílný zpĎsob pčepoątu zamćstnancĎ (na plné úvazky podle óSÚ a
na plnou placenou dobu podle ISPV).
11
Výsledková
ąást
-
mzdová
sféra
óR
Popis publikovaných tabulek
Tabulky v publikaci jsou rozdćleny podle sledovaných ukazatelĎ do dvou
základních okruhĎ. Charakteristiky hrubé mćsíąní mzdy, struktura mzdy a
prĎmćrná placená doba jsou v tabulkách s oznaąením MZS-Mx a charakteristiky
mćsíąní odpracované a neodpracované doby v tabulkách s oznaąením MZS-Tx.
Tabulky typu Mx obsahují údaj o poątu zamćstnancĎ pčepoąteném
podle placených mćsícĎ (podrobnćjší vysvćtlení v kapitole 3.1 Technického
dodatku), dále nejvýznamnćjší charakteristiky mzdové diferenciace (viz tabulka
níže), prĎmćrnou mzdu a její složení (podíl odmćn, pčíplatkĎ a náhrad) a
odpovídající mćsíąní placenou dobu.
Tabulky typu Tx obsahují údaj o poątu zamćstnancĎ pčepoąteném
podle evidenąních mćsícĎ (podrobnćjší vysvćtlení v kapitole 3.2 Technického
dodatku), dále prĎmćrnou mćsíąní pracovní dobu s výší pčesąasu a
neodpracovanou dobu s dobou dovolené a nemoci.
Statistické charakteristiky používané ve výsledkových tabulkách:
1. decil
1. kvartil
Medián
3. kvartil
9. decil
PrĎmćr
První decil je hodnota, pod kterou leží 10 % nejnižších
hodnot sledovaného znaku.
První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších
hodnot sledovaného znaku.
Medián je hodnota uprostčed vzestupnć uspočádané čady
hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než
medián a druhá polovina je vyšší než medián.
Tčetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších
hodnot sledovaného znaku.
Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10 % nejvyšších
hodnot sledovaného znaku.
PrĎmćr je poąítán jako vážený (pčípadnć nevážený)
aritmetický prĎmćr sledovaného znaku.
Ostatní symboly používané ve výsledkových tabulkách:
"Neuvedeno"
"*"
"A", "B", "C"
Symbol "Neuvedeno" oznaąuje kategorii zamćstnancĎ, u které
nebyl uveden kód pčíslušného tčídícího znaku.
Symbol "*" oznaąuje nezvečejnitelný údaj z dĎvodu malého
(ménć než 50 zamćstnancĎ) ąi nereprezentativního vzorku
zamćstnancĎ.
Symboly "A", "B" a "C", které jsou uvedeny ve sloupci Kvalita
odhadu v tabulce MZS-M8, charakterizují kvalitu odhadu
mediánu hrubé mćsíąní mzdy. Symboly uvedené v závorkách
oznaąují zamćstnání, u kterých existuje pčirozená dominance
jednoho nebo dvou ekonomických subjektĎ. Více viz kapitola
4.2 Technického dodatku.
12
Hrubá měsíční mzda
ISPV
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M0
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Základní informace o hrubé mČsíþní mzdČ
Medián hrubé mČsíþní mzdy ......................................................
Index mediánu hrubé mČsíþní mzdy vĤþi 1. pololetí 2011 ..................................
20 856 Kþ/mČs
102,5 %
Diferenciace
1. decil
- 10 % hrubých mČsíþních mezd menších než ......................
11 357 Kþ/mČs
1. kvartil
- 25 % hrubých mČsíþních mezd menších než ......................
15 450 Kþ/mČs
Medián
- 50 % hrubých mČsíþních mezd menších než ......................
20 856 Kþ/mČs
3. kvartil
- 25 % hrubých mČsíþních mezd vČtších než ........................
28 320 Kþ/mČs
9. decil
- 10 % hrubých mČsíþních mezd vČtších než ........................
40 368 Kþ/mČs
PrĤmČr hrubé mČsíþní mzdy ......................................................
Podíl zamČstnancĤ s podprĤmČrnou hrubou mČsíþní mzdou .............................
25 462 Kþ/mČs
69,0 %
Vybrané složky hrubé mČsíþní mzdy
OdmČny .......................................................................................…......….......
15,5 %
PĜíplatky
y .......................................................................................…......….......
4,3 %
Náhrady .......................................................................................…......…........
7,4 %
PrĤmČrná placená doba .............................................................
Poþet zamČstnancĤ (pĜepoþtený
podle placených mČsícĤ)
...................
172,5 hod/mČs
2 876,3 tis. osob
Distribuce mezd
1. kvartil
Medián
PrĤmČr
ýetnost zamČstnancĤ
1. decil
3. kvartil
Minimální
mzda
69 %
9. decil
0
10 000
20 000
30 000
40 000
Hrubá mČsíþní mzda [Kþ]
15
50 000
60 000
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M1
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle pohlaví a vČku
Pohlaví/
VČková skupina
Hrubá mČsíþní mzda
Poþet zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
CELKEM - mzdová sféra ýR
2 876,3
20 856
102,5
3,9
14 600
103,5
20 - 29 let
492,7
19 433
102,6
30 - 39 let
847,1
22 028
102,8
40 - 49 let
746,3
21 034
102,4
50 - 59 let
631,2
20 527
102,6
60 a více let
155,1
21 506
103,4
1 731,5
22 619
102,4
2,5
15 500
105,8
20 - 29 let
301,6
20 075
102,4
30 - 39 let
527,3
24 207
102,0
40 - 49 let
415,0
23 414
102,0
50 - 59 let
366,0
22 288
102,2
60 a více let
119,1
22 308
103,1
1 144,8
18 261
102,9
1,4
13 822
107,9
20 - 29 let
191,1
18 304
102,0
30 - 39 let
319,8
18 653
103,2
40 - 49 let
331,2
18 186
102,7
50 - 59 let
265,2
17 911
103,0
36,0
18 467
108,5
do 20 let
MUŽI
do 20 let
ŽENY
do 20 let
60 a více let
Medián hrubé mČsíþní mzdy podle pohlaví a vČku
Medián mzdy [Kþ/mČs]
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
do 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
VČková skupina
MUŽI
ŽENY
16
50-59 let
60 a více let
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M1
Hrubá mČsíþní mzda podle pohlaví a vČku
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
hod/mČs
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
10 354
11 946
17 641
21 726
15 250
11,6
5,6
6,4
173,5
11 243
14 868
25 168
32 617
21 234
13,5
4,5
7,4
172,9
11 556
15 948
30 849
45 228
27 198
15,8
3,9
7,4
172,5
11 267
15 519
28 662
41 626
26 591
16,4
4,3
7,3
172,2
11 364
15 322
27 481
38 922
24 868
15,3
4,6
7,5
172,3
11 142
15 822
29 615
43 869
26 652
15,7
4,4
7,5
172,6
12 311
17 095
30 646
44 439
28 050
16,5
4,5
7,4
173,4
10 229
13 079
19 098
22 570
16 207
13,2
6,2
6,7
174,8
11 615
15 446
25 804
33 275
21 876
14,2
4,9
7,4
173,3
12 701
17 955
33 729
49 709
30 050
16,8
4,1
7,4
173,4
12 505
17 814
32 257
48 121
30 612
17,8
4,5
7,3
173,5
12 706
17 215
29 617
42 941
27 543
16,1
4,8
7,5
173,4
11 737
16 766
30 336
45 082
27 711
16,2
4,5
7,6
173,0
10 635
13 649
24 662
34 040
21 548
13,5
3,9
7,4
171,1
10 399
11 217
14 649
17 639
13 564
8,3
4,3
5,7
171,4
10 737
14 025
24 079
31 244
20 221
12,3
3,8
7,3
172,3
10 725
13 753
25 702
36 900
22 496
13,4
3,5
7,4
170,8
10 622
13 645
24 288
33 450
21 554
13,9
4,0
7,3
170,6
10 512
13 336
24 313
33 180
21 177
14,0
4,3
7,5
170,9
10 259
13 274
26 707
40 209
23 148
13,9
3,7
7,0
171,4
Distribuce mezd podle pohlaví
ýetnost zamČstnancĤ
MUŽI
ŽENY
0
10 000
Medián
20 000
30 000
40 000
Hrubá mČsíþní mzda [Kþ]
17
50 000
60 000
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M2
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle vzdČlání
StupeĖ dosaženého
vzdČlání (KKOV)
Základní a nedokonþené
A-C
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
200,6
16 102
103,6
Hrubá mČsíþní mzda
StĜední bez maturity
D,E,H,J
1 152,6
18 474
102,4
StĜední s maturitou
K-M
1 005,0
22 456
102,2
Vyšší odborné a bakaláĜské
N,R
76,5
25 871
103,0
Vysokoškolské
T,V
376,5
35 214
102,0
65,2
16 080
96,0
2 876,3
20 856
102,5
Neuvedeno
CELKEM - mzdová sféra ýR
Struktura zamČstnancĤ podle vzdČlání
Základní a
nedokonþené
7%
%
Neuvedeno
2%
StĜední bez maturity
40%
Vysokoškolské
13%
Vyšší odborné a
bakaláĜské
3%
StĜední s maturitou
35%
18
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M2
Hrubá mČsíþní mzda podle vzdČlání
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
z toho
PĜíplatky
%
Placená
doba
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
OdmČny
%
9 883
12 274
20 591
25 660
17 452
13,2
6,4
8,0
173,2
10 725
14 062
23 455
29 194
19 594
14,5
6,0
7,9
173,4
12 612
16 973
29 654
39 992
25 624
14,9
4,0
7,2
171,5
14 602
19 989
35 488
50 654
31 463
14,5
3,1
7,2
171,8
17 981
24 541
52 437
82 028
47 117
18,5
2,3
6,8
171,8
9 409
11 763
21 220
29 172
19 270
11,8
2,2
7,1
172,5
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
Náhrady
%
hod/mČs
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy podle vzdČlání
90 000
Diferenciace mzdy [Kþ/mČs]
80 000
9 decil
9.
3. kvartil
70 000
PrĤmČr
60 000
Medián
50 000
1. kvartil
40 000
1. decil
30 000
20 000
10 000
0
Základní a
nedokonþené
StĜední bez
maturity
StĜední s maturitou Vyšší odborné a
bakaláĜské
StupeĖ dosaženého vzdČlání
19
Vysokoškolské
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M4
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle krajĤ
Kraj NUTS 3
Hrubá mČsíþní mzda
Poþet zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
CZ010
Hlavní mČsto Praha
532,9
26 060
101,4
CZ020
StĜedoþeský
288,0
22 004
103,8
CZ031
Jihoþeský
176,3
19 114
103,7
CZ032
PlzeĖský
160,6
20 665
101,9
CZ041
Karlovarský
78,9
17 890
99,1
CZ042
Ústecký
180,4
19 846
101,8
CZ051
Liberecký
106,8
20 558
101,2
CZ052
Královéhradecký
141,2
19 887
103,9
CZ053
Pardubický
135,7
19 492
103,4
CZ063
Vysoþina
135,9
19 507
101,3
CZ064
Jihomoravský
312,1
19 775
102,0
CZ071
Olomoucký
154,7
19 596
103,1
CZ072
Zlínský
163,5
19 619
103,5
CZ080
Moravskoslezský
309,3
20 733
103,2
2 876,3
20 856
102,5
CELKEM - mzdová sféra ýR
Medián hrubé mČsíþní mzdy v jednotlivých krajích
Relace k mediánu za ýR
do 97 %
od 97 do 99 %
20 558 Ką
od 99 do 101 %
od 101 do 103 %
19 846 Ką
nad 103 %
19 887 Ką
17 890 Ką
26 060 Ką
19 492 Ką
22 004 Ką
20 733 Ką
20 665 Ką
19 596 Ką
19 507 Ką
19 619 Ką
19 114 Ką
19 775 Ką
20
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M4
Hrubá mČsíþní mzda podle krajĤ
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
OdmČny
%
Placená
doba
z toho
PĜíplatky
%
Náhrady
%
hod/mČs
11 698
18 252
38 582
61 253
34 884
16,4
2,6
7,0
172,2
11 751
16 138
29 918
40 574
26 152
15,9
4,5
7,3
172,4
11 553
14 971
25 228
34 092
22 179
15,5
4,4
7,2
173,4
11 727
16 068
26 545
36 210
23 588
13,8
5,0
7,5
172,8
10 885
13 830
23 874
31 421
20 738
13,6
6,2
7,9
172,3
10 726
14 324
26 478
35 798
23 063
13,1
5,3
7,7
171,7
11 801
15 518
26 615
35 651
23 432
16,8
6,3
7,1
172,6
11 901
15 491
25 923
35 307
22 772
14,4
5,9
7,4
172,4
11 335
15 207
25 248
33 334
22 214
15,9
5,0
7,6
172,5
11 738
15 110
25 502
33 666
22 302
17,1
4,7
7,5
173,7
10 945
14 676
27 084
38 772
23 951
15,6
3,3
7,4
173,3
10 822
14 923
25 170
32 915
22 085
14,0
4,8
7,7
172,3
11 501
14 969
25 423
34 329
22 467
14,8
5,5
7,7
173,4
11 258
15 280
27 219
36 427
23 575
15,8
5,1
7,8
170,7
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
Meziroþní zmČna mediánu hrubé mČsíþní mzdy podle krajĤ
Meziroþní index mediánu
do 97 %
od 97 do 99 %
101,2 %
od 99 do 101 %
101,8 %
99,1 %
od 101 do 103 %
nad 103 %
103,9 %
101,4 %
103,4 %
101,9 %
103,8 %
103,2 %
103,1 %
101,3 %
103,5 %
103,7 %
102,0 %
21
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M5
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle státního obþanství
Státní obþanství
CZ
ýeská republika
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
2 766,7
20 854
Hrubá mČsíþní mzda
102,4
SK
Slovensko
49,9
23 167
108,4
UA
Ukrajina
12,1
15 936
106,8
PL
Polsko
9,7
19 969
107,7
RO
Rumunsko
2,9
21 537
142,6
BG
Bulharsko
Ostatní
CELKEM - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
2,2
17 958
123,1
32,8
20 606
100,1
2 876,3
20 856
102,5
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M6
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle sekcí ekonomických þinností CZ-NACE
Sekce CZ-NACE
A
ZemČdČlství, lesnictví a rybáĜství
B
TČžba a dobývání
C
Zpracovatelský prĤmysl
D
E
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
86,9
18 466
106,1
Hrubá mČsíþní mzda
32,3
28 801
104,1
989,9
21 679
103,5
Výroba a rozvod elektĜiny, plynu, tepla
29,0
33 592
99,7
Zásobování vodou, þinnosti související s odpady
44,3
22 046
101,8
F
Stavebnictví
208,1
19 737
100,5
G
Obchod, opravy motorových vozidel
460,8
18 335
100,9
H
Doprava a skladování
219,5
21 626
101,2
I
Ubytování, stravování a pohostinství
94,9
11 443
98,2
J
Informaþní a komunikaþní þinnosti
91,1
35 815
101,8
K
PenČžnictví a pojišĢovnictví
66,4
36 771
104,5
L
ýinnosti v oblasti nemovitostí
41,4
18 767
98,3
M
Profesní, vČdecké a technické þinnosti
141,4
25 653
100,6
N
Administrativní a podpĤrné þinnosti
130,8
13 821
98,3
7,6
26 687
102,7
57,4
24 745
103,7
O
VeĜejná správa, obrana, sociální zabezpeþení
P
VzdČlávání
Q
Zdravotní a sociální péþe
113,9
21 176
105,0
R
Kulturní, zábavní a rekreaþní þinnosti
20,8
18 639
105,1
S
Ostatní þinnosti
39,6
17 778
106,7
2 876,3
20 856
102,5
CELKEM - mzdová sféra ýR
22
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M5
Hrubá mČsíþní mzda podle státního obþanství
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
40 078
25 289
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
15,6
4,3
Náhrady
%
hod/mČs
11 449
15 520
28 233
7,4
11 013
15 621
32 918
49 829
28 936
14,1
4,7
7,5
174,2
8 500
10 962
22 316
28 073
17 896
11,0
4,8
6,8
174,6
11 784
14 586
25 670
34 910
24 249
14,8
8,3
7,2
170,1
8 963
12 992
33 094
50 788
26 541
10,6
5,5
7,3
173,5
9 391
12 493
25 199
41 743
25 251
14,4
4,8
6,6
175,2
8 846
10 955
36 535
68 891
37 834
14,9
2,4
6,3
172,9
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
172,4
MZS-M6
Hrubá mČsíþní mzda podle sekcí ekonomických þinností CZ-NACE
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
OdmČny
%
z toho
PĜíplatky
%
Placená
doba
Náhrady
%
hod/mČs
13 196
15 704
21 893
27 313
19 803
14,1
4,0
8,5
180,2
18 781
23 355
37 705
46 656
32 461
20,5
8,6
10,5
169,3
13 126
16 702
28 283
37 815
25 221
16,1
5,6
7,3
171,8
21 440
26 730
41 366
62 315
40 594
20,6
6,5
7,3
165,2
12 302
17 057
26 884
34 305
24 050
18,7
4,1
7,6
173,7
11 659
15 335
25 158
34 519
22 699
15,4
2,0
8,6
175,8
10 576
13 586
25 240
37 929
23 088
16,4
2,1
7,0
173,1
12 406
17 090
26 673
32 150
23 708
11,8
6,5
7,9
170,7
9 100
10 029
15 045
20 646
13 978
5,6
2,3
7,0
172,0
19 516
25 995
52 916
79 126
46 260
17,1
2,2
6,7
171,8
19 978
26 142
56 172
92 495
52 339
24,4
0,8
7,2
172,8
10 540
13 512
24 832
35 678
22 391
13,5
5,2
7,5
171,8
12 216
17 900
36 409
53 047
31 458
13,4
1,5
6,9
172,4
8 859
10 072
20 308
28 065
17 326
12,3
4,2
6,8
170,3
20 725
23 224
36 820
51 238
33 629
15,3
8,9
8,2
171,7
14 371
19 227
32 834
44 638
28 499
14,5
5,2
7,1
173,3
12 647
16 101
27 820
42 524
25 300
9,3
10,3
7,1
172,5
9 734
13 811
24 538
32 661
21 383
15,8
3,3
7,3
171,8
10 113
13 458
23 118
31 386
20 461
13,9
3,1
7,7
172,4
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
23
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M7
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Hlavní tĜída / TĜída
zamČstnání CZ-ISCO
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
Hrubá mČsíþní mzda
D
Manuální pracovníci
1 547,4
17 978
101,7
T
Nemanuální pracovníci
1 322,9
25 777
103,2
1
ěídící pracovníci
157,7
38 820
103,4
11 Nejvyšší pĜedstavitelé spoleþností
17,4
42 700
110,1
12 ěídící prac.správy podniku, obchod., admin. a pod. þinností
49,7
44 013
103,6
13 ěídící pracovníci výroby, IT, vzdČlávání a pĜíbuzných oborĤ
66,5
40 638
104,1
14 ěídící prac.ubyt.,strav.služeb,obchodu,ost.Ĝídící pracovníci
23,5
23 436
102,3
300,6
34 098
104,0
21 Specialisté v oblasti vČdy a techniky
81,9
34 442
101,2
22 Specialisté v oblasti zdravotnictví
30,9
32 269
105,2
23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdČlávání
30,2
27 203
103,6
24 Specialisté v obchodní sféĜe a veĜejné správČ
89,4
35 904
103,4
25 Specialisté v oblasti ICT
42,7
39 956
103,2
26 Specialisté obl. právní, sociální, kulturní a pĜíbuz.oblastí
25,4
29 187
107,3
550,2
25 004
102,9
190,5
26 802
102,9
58,5
21 644
104,7
256,8
24 532
102,7
34 Odborní pracovníci v obl.práva,kultury,sportu,pĜíbuz.oborech
13,8
20 616
105,3
35 Technici v oblasti ICT
30,1
31 737
100,5
249,6
20 303
104,2
41 Všeobecní admin.pracovníci,sekretáĜi,pracovníci zadávání dat
77,7
19 517
105,0
42 Pracovníci informaþních služeb,na pĜepážkách,v pĜíb.oborech
49,6
20 645
103,6
101,6
21 283
105,5
20,7
18 557
104,5
357,5
13 438
99,9
94,9
11 722
101,3
202,2
14 359
101,1
53 Pracovníci osob.péþe ve vzdČlávání,zdravotnictví,pĜíbuz.obl.
17,8
15 257
102,5
54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
42,6
11 053
96,8
2
3
Specialisté
Techniþtí a odborní pracovníci
31 Techniþtí a odborní pracovníci v oblasti vČdy a techniky
32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
33 Odborní pracovníci v obchodní sféĜe a veĜejné správČ
4
ÚĜedníci
43 ÚĜedníci pro zpracování þíselných údajĤ a v logistice
44 Ostatní úĜedníci
5
Pracovníci ve službách a prodeji
51 Pracovníci v oblasti osobních služeb
52 Pracovníci v oblasti prodeje
24
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M7
Hrubá mČsíþní mzda podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Placená doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
hod/mČs
10 481
13 643
22 924
28 527
19 003
14,2
6,5
8,0
173,4
14 202
19 237
36 846
54 836
33 042
16,4
2,8
7,0
171,4
17 667
25 015
65 022
113 124
58 677
22,4
1,7
6,6
171,1
15 280
25 231
82 935
176 897
79 803
25,5
1,1
6,3
171,7
21 204
29 170
73 690
126 340
64 348
21,8
1,6
6,7
170,8
20 410
26 954
65 262
108 234
58 157
22,9
1,9
6,7
170,8
12 805
16 960
38 494
62 398
33 221
16,9
2,1
6,8
172,0
19 438
25 296
48 001
66 913
40 733
15,6
2,9
6,9
172,0
20 322
26 166
46 318
61 376
39 173
13,6
2,3
7,0
170,7
19 372
24 354
46 392
62 092
37 703
10,8
9,4
6,9
175,1
18 163
21 733
36 482
50 787
31 787
15,1
5,3
7,7
173,2
19 456
26 098
51 996
76 909
45 166
19,1
1,2
6,8
171,4
23 660
29 799
56 368
77 061
46 689
16,0
2,9
6,5
173,0
15 607
20 683
41 922
55 410
34 486
13,6
1,9
7,1
171,2
14 992
19 533
32 902
44 108
28 401
15,4
3,3
7,1
171,2
16 545
21 122
34 563
44 191
29 528
15,6
4,2
7,1
171,6
15 450
18 297
25 591
29 448
22 351
10,4
8,1
7,3
170,4
14 331
18 941
32 854
45 205
28 398
16,3
1,7
7,1
171,1
11 109
15 181
26 676
34 306
22 436
12,2
3,3
7,1
170,1
15 999
23 924
42 029
59 181
36 058
14,7
3,3
6,5
171,9
12 258
16 287
25 436
32 094
21 836
12,2
2,7
7,4
170,8
10 346
14 748
25 436
34 198
21 458
11,6
1,3
7,4
172,5
12 497
16 657
24 004
29 222
21 259
12,2
2,7
7,5
168,7
13 512
16 920
26 704
32 515
22 636
13,1
3,7
7,4
171,7
15 740
16 938
21 594
27 365
20 709
9,5
2,2
7,5
164,7
9 257
10 656
17 676
23 229
15 291
9,8
5,1
7,3
171,9
9 037
10 032
16 365
23 135
14 133
6,7
4,6
7,6
171,5
9 927
11 413
18 353
23 866
16 151
11,6
3,8
7,3
172,5
11 839
13 159
18 047
20 554
15 780
7,1
10,4
7,1
171,2
8 770
9 473
14 979
22 445
13 589
8,3
10,6
6,7
170,2
25
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M7
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Hlavní tĜída / TĜída
zamČstnání CZ-ISCO
6
Kvalifikovaní pracovníci v zemČdČlství,lesnictví a rybáĜství
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Medián
Meziroþní
index
tis. osob
Kþ/mČs
%
Hrubá mČsíþní mzda
30,0
17 569
105,6
27,2
17 717
105,9
2,9
16 641
110,0
525,7
20 157
102,4
71 ěemeslníci,kvalif.pracovníci na stavbách(kromČ elektrikáĜĤ)
101,7
17 702
100,3
72 KovodČlníci,strojírenští dČlníci,pracovníci v pĜíb.oborech
247,8
21 942
102,6
73 Pracovníci v obl.umČleckých a tradiþních Ĝemesel, polygrafie
21,7
18 653
105,2
74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
69,6
22 328
99,5
75 Zpracovatelé potravin,dĜeva,textilu,pracovníci pĜíbuz.oborĤ
84,9
16 079
104,2
539,4
19 706
101,6
81 Obsluha stacionárních strojĤ a zaĜízení
185,5
20 231
101,3
82 Montážní dČlníci výrobkĤ a zaĜízení
121,1
18 225
102,2
83 ěidiþi a obsluha pojízdných zaĜízení
231,0
19 994
101,8
9
159,7
13 894
100,8
46,3
11 129
100,4
3,6
14 349
96,5
92,8
15 752
101,3
94 Pomocní pracovníci pĜi pĜípravČ jídla
3,7
11 239
97,4
95 Pracovníci pouliþního prodeje a poskytování služeb
0,0
*
*
13,3
14 660
101,9
6,0
17 337
88,4
2 876,3
20 856
102,5
61 Kvalifikovaní pracovníci v zemČdČlství
62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybáĜství a myslivosti
7
8
ěemeslníci a opraváĜi
Obsluha strojĤ a zaĜízení, montéĜi
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91 Uklízeþi a pomocníci
92 Pomocní pracovníci v zemČdČlství, lesnictví a rybáĜství
93 Pomocní pracovníci tČžby,staveb.,výroby,dopravy a pĜíb.ob.
96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
Neuvedeno
CELKEM - mzdová sféra ýR
26
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M7
Hrubá mČsíþní mzda podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Placená doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
hod/mČs
12 609
14 733
20 199
23 458
17 880
13,8
6,6
8,6
180,9
12 706
14 857
20 349
23 670
17 997
13,8
6,9
8,3
181,8
12 222
13 847
18 917
21 714
16 768
14,6
3,6
11,2
172,5
12 385
15 882
25 122
30 955
21 147
14,8
6,0
8,2
174,0
11 796
14 632
21 675
26 391
18 568
13,1
3,2
9,3
175,5
14 563
17 955
26 884
32 754
22 951
15,7
6,9
8,0
174,0
11 436
14 888
23 730
29 219
19 890
13,9
4,6
7,7
172,2
15 339
18 394
27 583
34 314
23 596
15,3
7,6
7,9
173,6
10 517
12 581
20 409
25 054
17 286
13,3
5,0
8,0
172,8
12 480
15 740
24 153
29 389
20 515
15,4
7,8
8,1
173,6
13 223
16 131
25 382
31 599
21 450
16,3
10,1
8,4
170,8
12 384
14 862
22 587
27 278
19 248
15,1
7,1
7,3
170,9
12 125
15 983
24 061
28 842
20 410
14,7
6,4
8,2
177,2
8 950
10 720
17 693
21 942
14 779
13,8
4,5
7,7
172,5
8 466
9 464
13 549
16 355
11 969
11,4
3,3
7,0
170,8
9 909
11 186
16 808
19 220
14 730
10,3
4,3
6,7
183,1
9 677
12 152
19 207
23 339
16 198
14,6
4,8
8,0
172,5
8 387
9 979
12 982
14 337
11 444
6,2
2,8
6,6
172,6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9 096
11 436
18 795
22 974
15 583
17,0
5,8
7,5
175,6
9 179
10 421
22 140
31 900
19 989
13,8
1,5
6,5
172,1
11 357
15 450
28 320
40 368
25 462
15,5
4,3
7,4
172,5
27
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
1120 Nejvyšší pĜedstavitelé spoleþností (kromČ zájm. a pĜíb.org.)
11201 Nejvyšší pĜedstavitelé velkých spoleþností a institucí
11202 Nejvyšší pĜedstavitelé stĜedních spoleþností a institucí
11203 Nejvyšší pĜedstavitelé malých spoleþností a institucí
1211 ěídící pracovníci v oblasti financí (kr.fin.,pojišĢ.služeb)
12111 Ekonomiþtí a finanþní námČstci (Ĝeditelé)
12112 ěídící pracovníci ekonomiky, financí (kr.fin.,pojišĢ.služeb)
1212 ěídící pracovníci v oblasti lidských zdrojĤ
1221 ěídící pracovníci v obchodu, marketingu a v pĜíb. oblastech
12211 Obchodní námČstci (Ĝeditelé)
12212 ěídící pracovníci v oblasti obchodu
1222 ěídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veĜejností
1223 ěídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12232 ěídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
1311 ěídící pracovníci v zemČdČlství, lesnictví a pĜíb. oborech
13112 ěídící pracovníci v zemČdČlství a zahradnictví
1321 ěídící pracovníci v prĤmyslové výrobČ
13211 Výrobní a techniþtí námČstci (Ĝeditelé) v prĤmyslové výrobČ
13212 ěídící pracovníci ve zpracovatelském prĤmyslu
13213 ěídící pracovníci v energetice
1322 ěídící pracovníci v tČžbČ a geologii
1323 ěídící pracovníci ve stavebnictví a zemČmČĜictví
13232 Hlavní stavbyvedoucí
13233 ěídící pracovníci stavebního provozu
1324 ěídící pracovníci v dopravČ, logistice a pĜíbuzných oborech
13241 ěídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
13242 ěídící pracovníci v oblasti skladování
13243 ěídící pracovníci v oblasti dopravy
13244 ěídící pracovníci poštovních a doruþovatelských služeb
1330 ěídící pracovníci v oblasti ICT
13302 ěídící pracovníci v oblasti inf. technolog. a þinností
1342 ěídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1345 ěídící pracovníci v oblasti vzdČlávání
1346 ěídící pracovníci v oblasti finanþních, pojišĢovacích služeb
13461 ěídící pracovníci v oblasti finanþních služeb
13462 ěídící pracovníci v oblasti pojišĢovacích služeb
1349 ěídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpeþnosti apod.
1411 ěídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412 ěídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
1420 ěídící pracovníci v maloobchodČ a velkoobchodČ
14201 ěídící pracovníci v maloobchodČ
14202 ěídící pracovníci ve velkoobchodČ
28
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
16,8
4,0
6,7
4,9
11,4
4,4
3,4
3,0
20,2
5,1
9,6
1,1
3,7
1,7
3,8
2,5
19,4
6,3
9,9
1,8
0,5
11,5
2,3
5,0
12,9
2,4
1,8
3,7
2,4
5,4
3,9
2,1
1,7
4,7
3,2
1,5
2,1
0,9
2,1
14,5
9,5
2,5
42 720
89 122
38 412
33 214
49 806
54 753
49 899
47 895
42 116
48 967
43 576
44 569
51 521
49 668
28 887
25 241
47 465
58 419
40 189
65 397
46 348
33 609
32 802
32 946
32 008
43 005
29 915
35 536
28 325
63 018
60 058
50 765
34 613
84 040
94 493
62 495
41 237
23 932
18 497
21 796
21 500
45 301
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
OdmČny
%
PĜíplatky
%
84 907
196 368
77 943
53 022
83 486
99 879
69 919
83 572
72 227
92 341
70 776
83 357
81 153
73 763
41 013
35 526
69 800
91 404
59 793
89 214
80 471
48 677
46 774
46 723
47 303
72 084
44 416
47 108
36 666
93 290
88 690
76 449
49 663
142 132
158 891
105 843
55 919
35 175
29 161
36 859
31 908
75 896
182 731
336 686
146 715
83 660
147 686
178 856
134 366
136 961
124 818
152 030
118 965
113 759
115 246
109 892
57 192
43 849
114 927
183 431
84 017
133 917
130 652
74 000
81 627
63 543
78 483
113 920
75 359
69 558
50 299
150 428
139 346
113 633
68 842
243 896
273 329
182 846
95 844
58 008
39 489
64 310
53 819
115 961
81 114
152 399
69 023
44 693
72 710
85 739
67 366
68 785
63 025
75 700
61 019
65 000
66 576
63 779
35 786
29 917
64 438
88 102
49 985
78 408
69 421
43 731
44 247
40 175
43 156
59 121
39 923
42 643
34 856
80 213
76 291
63 887
43 649
122 778
137 531
92 338
52 826
31 893
22 864
32 812
28 386
58 451
25,6
29,5
24,5
17,4
21,5
23,3
19,5
20,7
23,2
23,4
23,9
27,6
20,6
20,5
20,1
17,1
24,5
29,4
18,5
30,1
22,4
17,2
18,7
15,1
16,8
20,7
16,6
16,9
14,4
21,8
21,1
19,2
17,6
35,4
37,5
28,9
20,7
8,3
12,0
17,7
16,9
22,6
1,1
1,3
1,2
1,0
1,7
1,1
1,5
1,2
1,3
0,9
1,5
0,8
2,1
2,1
0,8
0,6
1,4
1,1
1,7
1,8
1,2
1,1
0,3
1,9
1,8
1,8
2,0
2,3
1,0
1,5
1,5
12,0
4,1
1,6
0,5
5,0
2,3
2,8
3,6
2,5
3,9
0,9
15 211
28 518
15 169
13 968
25 290
25 706
28 893
16 470
19 712
21 386
19 999
23 087
28 292
28 292
17 667
17 667
22 522
27 899
21 878
31 502
30 717
18 813
20 105
17 033
19 581
21 392
20 171
20 160
23 689
29 190
30 728
24 705
17 698
42 847
48 819
36 745
21 246
11 254
10 331
13 421
13 025
19 699
24 512
47 501
21 878
23 361
32 047
31 086
36 880
28 882
27 131
27 413
29 650
29 656
33 226
35 601
23 026
21 556
30 467
41 733
27 704
40 572
36 691
24 461
25 908
23 749
24 286
29 137
24 616
24 314
24 987
42 616
42 160
33 245
23 443
56 377
64 689
45 600
25 358
16 960
11 342
16 201
15 554
28 964
29
Placená
doba
z toho
Náhrady
%
6,3
6,6
6,3
5,6
6,9
7,0
7,0
7,2
6,6
6,6
6,5
6,0
6,2
6,6
7,1
7,3
5,9
4,9
6,9
6,5
8,0
7,7
9,0
7,5
6,9
7,0
6,9
6,7
7,8
6,4
6,1
7,3
7,4
6,9
6,8
7,3
7,3
7,1
5,2
6,7
7,3
5,1
Kvalita
odhadu
hod/mČs
171,7
170,9
172,2
171,7
170,9
171,2
171,0
170,3
171,5
171,7
170,7
171,5
169,5
168,9
171,3
172,2
169,5
169,2
169,8
165,7
167,8
172,7
173,6
173,1
168,4
170,4
172,5
168,5
162,0
172,2
172,0
174,3
172,9
172,5
172,6
172,3
171,3
172,6
172,3
172,3
172,1
173,1
B
B
C
C
A
C
B
B
A
C
B
C
B
B
B
A
A
A
B
A
C
B
B
C
A
A
B
B
(A)
A
B
A
C
A
B
A
B
C
C
B
A
C
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
1431 ěídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy
1439 ěídící pracovníci CK, nemovitostí, osob., oprav. aj. služeb
2111 Fyzici a astronomové
2113 Chemici (kromČ chemického inženýrství)
2120 Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2131 Biologové, botanici, zoologové a pĜíbuzní specialisté
2132 Specialisté v zemČdČlství, lesnictví, rybáĜství a vod.hosp.
2142 Stavební inženýĜi
21422 InženýĜi projektanti budov
2143 Specialisté v oblasti prĤmyslové ekologie
2144 Strojní inženýĜi
21442 Strojní inženýĜi projektanti, konstruktéĜi
2145 Chemiþtí inženýĜi a spec.v gumár.,plast.,potrav.,vodár.apod
2146 DĤlní, hutní a slévárenští inženýĜi
2149 InženýĜi v ostat.obor. (textil.,kožeć.,polygraf.,dĜev.apod)
2151 InženýĜi elektrotechnici a energetici
2152 InženýĜi elektronici
2153 InženýĜi elektronických komunikací (vþ. radiokomunikací)
2211 Praktiþtí lékaĜi
2212 LékaĜi specialisté
2221 Všeobecné sestry se specializací
2262 Farmaceuti
2264 Fyzioterapeuti specialisté
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2310 Uþitelé na VŠ
23103 Docenti na VŠ
23104 Odborní asistenti na VŠ
2320 Uþitelé odborných pĜedmČtĤ, praktického vyuþování, lektoĜi
2411 Specialisté v oblasti úþetnictví
24111 Hlavní úþetní
2412 Finanþní a investiþní poradci a pĜíbuzní specialisté
24124 Bankovní makléĜi
2413 Finanþní analytici,specialisté v penČžnictví, pojišĢovnictví
2423 Specialisté v oblasti personálního Ĝízení
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, prĤzkumu trhu
24311 Specialisté v oblasti marketingu
2432 Specialisté pro styk s veĜejností
2511 Systémoví analytici
2512 VývojáĜi softwaru
2514 ProgramátoĜi poþítaþových aplikací
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru,pĜíbuzní pracovníci
2521 NávrháĜi a správci databází
30
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
1,7
3,6
3,4
2,9
0,7
3,7
4,6
15,8
4,7
0,4
16,1
8,0
2,5
0,8
5,6
9,1
2,2
1,3
1,4
11,0
8,4
5,2
0,9
0,3
19,2
3,7
9,4
4,4
19,2
7,3
8,3
5,1
9,4
3,1
11,7
5,7
1,1
7,8
5,9
15,0
2,4
1,9
29 053
32 047
37 503
35 814
44 842
34 050
26 585
31 173
26 584
31 373
37 937
32 918
38 309
42 666
37 132
38 824
37 988
54 250
42 432
46 589
26 446
36 435
21 911
21 168
30 384
39 314
28 788
21 235
33 605
30 452
39 601
36 465
42 398
36 600
35 264
37 710
39 706
45 727
33 259
39 489
43 324
45 336
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
11 294
17 233
23 584
19 835
27 104
20 708
16 892
16 776
18 501
24 156
22 473
20 020
23 722
28 493
21 840
23 633
24 794
24 000
26 274
24 354
18 990
20 623
17 680
16 024
20 394
26 450
20 882
15 466
20 784
20 397
20 191
21 401
25 083
22 773
15 635
24 100
24 042
26 971
20 011
23 829
24 065
29 610
19 558
22 647
29 232
25 837
32 017
25 577
22 873
25 120
23 863
27 923
28 196
24 945
30 092
34 286
26 931
28 139
30 551
29 167
33 730
35 689
21 970
26 226
19 853
18 125
24 276
31 083
24 041
18 252
25 731
24 788
28 399
27 762
31 084
28 200
25 887
29 068
30 844
34 234
23 913
29 559
29 948
35 725
47 435
41 992
46 834
42 866
52 538
47 321
32 430
42 595
36 421
39 337
47 516
43 331
46 911
54 882
51 440
50 485
49 667
82 535
54 765
60 672
29 321
42 889
24 992
23 754
40 446
50 760
35 399
26 943
47 346
42 091
58 087
48 951
60 074
49 623
49 730
54 639
55 067
62 929
53 912
52 829
66 568
65 458
78 296
65 845
59 903
48 669
71 354
64 301
44 322
57 643
41 933
54 533
57 339
53 369
64 069
72 050
73 115
65 606
65 489
103 890
71 415
82 465
33 569
52 815
28 368
27 253
55 638
66 912
44 128
41 172
71 793
62 382
100 959
81 715
88 692
68 647
68 136
78 337
76 734
86 203
74 949
73 821
100 098
78 959
39 442
38 473
40 273
35 918
48 239
39 948
29 576
35 302
30 876
36 203
39 770
35 900
43 186
48 784
44 344
42 191
43 064
59 679
45 996
50 242
26 435
36 240
22 654
21 613
35 363
43 888
31 250
25 440
41 690
37 793
54 137
49 512
53 220
42 826
41 806
47 646
48 175
52 960
41 158
45 420
56 684
51 617
31
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
14,5
20,2
14,6
13,3
12,7
11,9
13,8
12,6
7,4
17,4
13,0
11,9
12,6
17,1
14,9
13,9
13,1
14,9
13,7
9,1
7,7
15,7
8,2
5,6
17,7
19,6
16,5
11,5
13,1
15,6
27,8
30,0
21,3
15,3
15,3
17,0
22,5
15,1
18,1
15,7
24,3
15,3
0,9
0,9
2,1
4,5
1,2
2,6
0,8
0,9
0,7
0,9
3,3
4,2
1,8
3,0
1,6
3,8
2,2
3,0
11,1
10,7
13,8
2,9
8,3
10,7
6,1
6,7
6,1
2,6
1,1
1,8
0,4
0,5
0,8
1,8
1,2
1,3
1,3
2,6
1,5
2,6
2,6
2,7
Náhrady
%
6,6
7,3
6,8
8,1
6,1
6,9
7,0
7,4
6,2
7,0
6,2
6,4
7,3
6,9
7,1
6,7
7,4
6,6
6,0
6,6
6,9
7,3
7,1
7,0
7,5
7,8
7,4
7,9
6,5
6,6
7,5
7,4
7,0
7,0
6,8
6,8
7,3
6,6
6,7
6,7
6,4
6,0
Kvalita
odhadu
hod/mČs
171,7
172,2
170,6
174,9
172,4
172,8
173,1
171,3
172,1
166,3
169,8
170,0
169,0
167,7
170,4
169,3
170,7
173,8
182,0
179,3
171,3
173,9
171,5
173,3
173,3
173,3
173,3
173,0
171,6
171,5
172,9
173,0
172,0
170,0
170,2
170,5
170,2
172,6
172,7
172,9
173,0
172,4
C
C
A
C
C
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
B
A
(A)
A
A
A
B
C
A
C
A
B
C
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
2522 Systémoví administrátoĜi, správci poþítaþových sítí
2523 Specialisté v oblasti poþítaþových sítí (kromČ správcĤ)
2621 Specialisté archiváĜi,kurátoĜi a správci památkových objektĤ
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
2632 Sociologové,antropologové a specialisté v pĜíbuzných oborech
2636 Specialisté v církevní oblasti a v pĜíbuzných oblastech
2642 RedaktoĜi, novináĜi a pĜíbuzní pracovníci
2643 PĜekladatelé, tlumoþníci a jazykovČdci
2652 Hudebníci, zpČváci a skladatelé
3111 Technici v chem. a fyzikálních vČdách (kr.chem.inženýrství)
3112 Stavební technici
31126 Stavební technici provozní
3113 Elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici
3115 Strojírenští technici
31153 Strojírenští technici technologové, normovaþi
31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
31156 Strojírenští technici pĜístrojĤ, strojĤ a zaĜízení
3116 Technici v chem.inženýrství,gumár.,plast.,potrav.,vodár.apod
3117 DĤlní, hutní a slévárenští technici
3118 Technici kartografové,zemČmČĜiþi,pracovníci v pĜíbuz.oborech
3119 Technici v ost.obor.(textil.,kožeć.,polygraf., dĜev.apod)
31194 Technici pĜípravy,realiz.investic v ost.prĤmyslových oborech
3121 MistĜi a pĜíbuzní prac.v tČžbČ,hutní výrobČ,slévárenství
3122 MistĜi a pĜíbuzní prac.ve výrobČ(kromČ hutní,slévárenství)
31221 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
31223 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci ve strojírenství
3123 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci ve stavebnictví
3134 OperátoĜi velínĤ pro zpracování ropy a zemního plynu
3139 OperátoĜi velínĤ montáž.linek,výr.papíru,celulózy aj.velínĤ
3141 Technici, laboranti v biolog.a pĜíbuz. oborech (kr.zdravot.)
3142 Technici v oblasti zemČdČlství, rybáĜství a vodohospodáĜství
3143 Technici v oblasti lesnictví
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékaĜských zaĜízení
3212 Odborní laboranti, laboratorní asistenti v obl.zdravotnictví
3213 Farmaceutiþtí asistenti
3221 Všeobecné sestry bez specializace
32211 Všeobecné sestry s osvČdþením
3256 Zdravotniþtí asistenti (praktické sestry)
3258 Zdravotniþtí záchranáĜi
3311 ZprostĜedkovatelé finanþních transakcí a finanþní makléĜi
32
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
7,5
1,1
0,2
4,8
4,7
0,2
3,0
5,1
0,5
0,3
4,4
23,3
8,1
16,7
10,9
36,7
7,3
9,0
6,7
5,3
2,3
0,7
27,9
6,8
1,9
35,6
5,1
12,3
9,8
0,4
0,3
2,9
6,7
1,3
1,9
4,6
2,8
34,2
32,0
0,9
0,1
1,7
37 858
48 045
24 520
38 450
38 066
33 978
18 467
27 836
28 130
22 474
30 945
23 542
20 782
30 118
28 966
26 751
26 796
26 156
26 003
25 134
32 093
25 372
27 207
26 823
37 849
28 283
27 419
29 543
23 893
45 339
31 334
20 322
22 513
20 875
26 253
24 444
23 953
21 160
21 243
18 334
24 476
29 204
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
24 389
26 530
18 547
21 147
21 062
23 176
12 809
19 103
15 418
18 082
19 453
13 522
12 518
18 695
18 452
17 754
18 342
17 527
13 985
15 745
22 117
19 851
17 189
16 303
25 167
18 150
17 112
21 280
12 155
17 569
20 410
14 729
16 101
16 900
17 589
17 033
17 381
14 992
14 992
14 840
20 202
19 868
29 307
35 320
22 887
28 098
28 098
27 000
15 134
24 954
19 194
19 674
22 118
17 583
16 708
22 793
22 431
21 627
22 061
21 052
19 022
19 905
26 301
20 989
21 823
22 262
31 375
23 126
23 515
24 768
18 374
30 767
23 987
17 763
19 693
17 009
21 477
20 255
20 426
17 544
17 544
16 419
21 799
22 264
50 500
65 266
30 913
55 410
55 113
42 173
21 137
37 829
41 702
23 943
33 110
30 789
28 035
38 610
38 438
34 250
33 048
35 685
33 196
33 038
41 380
31 133
34 498
32 787
43 525
35 744
36 246
37 535
30 919
52 399
38 463
24 396
26 924
26 431
30 684
28 779
27 550
24 568
24 734
20 930
27 497
39 864
65 973
87 190
51 884
73 091
72 375
57 493
26 548
52 314
50 520
27 181
39 965
38 961
35 086
47 941
54 547
43 321
42 088
43 164
44 103
41 659
52 524
40 040
46 057
43 281
51 588
44 547
43 295
46 623
37 658
58 118
50 800
31 527
32 887
33 134
40 471
34 196
30 288
28 022
28 146
22 470
30 721
61 777
42 524
53 347
33 384
45 789
45 629
37 502
18 926
32 427
32 018
22 359
29 463
25 532
23 203
32 211
32 851
29 022
28 648
28 930
27 444
27 650
35 441
28 208
29 931
29 250
38 757
30 436
29 746
32 253
25 368
41 552
34 058
22 185
23 908
23 539
27 086
25 334
23 914
21 327
21 425
18 711
24 717
39 189
33
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
13,6
16,4
18,3
20,0
20,3
11,5
8,8
9,1
10,1
7,2
15,8
12,2
11,6
15,5
20,5
15,7
15,0
15,3
14,1
15,7
18,8
13,2
17,1
14,8
20,1
15,5
11,9
15,1
11,7
12,3
24,2
13,8
13,6
20,5
10,1
12,8
20,7
7,5
7,4
5,3
3,3
17,7
5,2
2,7
1,0
0,7
0,7
0,2
7,8
3,5
1,3
3,0
2,3
1,3
1,4
5,7
3,2
3,1
3,3
4,9
1,9
4,3
5,5
2,2
3,5
3,2
8,7
5,5
7,3
5,6
1,9
23,8
8,0
3,5
2,1
1,1
9,8
8,2
2,2
10,1
10,3
16,4
23,1
0,3
Náhrady
%
6,5
6,2
7,4
7,7
7,6
5,9
4,7
6,5
5,8
0,2
7,0
7,3
7,5
7,4
6,3
6,8
6,4
6,6
8,3
7,3
8,3
6,8
6,8
6,8
9,2
6,9
7,2
6,7
7,7
9,2
7,4
7,0
7,1
7,1
7,4
6,9
7,5
7,3
7,4
7,4
7,1
7,2
Kvalita
odhadu
hod/mČs
174,4
171,6
169,6
169,5
169,5
173,3
173,2
169,9
182,7
173,6
171,4
172,4
173,0
169,8
174,4
170,7
170,3
171,6
171,7
168,0
166,8
168,8
171,2
171,4
169,1
172,6
169,9
172,5
174,5
170,3
171,2
172,1
173,8
172,0
175,9
176,1
173,0
169,5
169,8
168,0
172,1
172,7
A
B
A
B
B
A
A
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
(A)
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
3312 Odborní pracovníci v oblasti penČžnictví
33121 Odborní poradci v penČžnictví
3313 Odborní pracovníci úþetnictví, ekonomiky, personalistiky
33131 Odborní úþetní všeobecní
33132 Odborní úþetní mzdoví
33133 Odborní úþetní finanþní a investiþní
3314 Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné mat.
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoĜi
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišĢovnictví
3322 Obchodní zástupci
3323 Nákupþí
3324 Obchodní makléĜi
3331 Odbytoví a pĜepravní agenti, celní deklaranti
33311 Odbytoví agenti (odbytáĜi, prodejci)
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
3343 Odborní pracovníci v administrativČ a správČ organizace
33431 Odborní asistenti v administrativČ
3432 AranžéĜi a pĜíbuzní pracovníci
3434 ŠéfkuchaĜi a šéfcukráĜi
3511 Technici provozu ICT
3512 Technici uživatelské podpory ICT
3513 Technici poþítaþových sítí a systémĤ
3514 Správci webu
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamĤ
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
4120 SekretáĜi (všeobecní)
4132 Pracovníci pro zadávání dat
41321 OperátoĜi poþítaþĤ pro vkládání dat
4211 Pokladníci ve fin.institucích,na poštách,prac.v pĜíb.oborech
42111 Pokladníci ve finanþních institucích
4212 BookmakeĜi, krupiéĜi a pracovníci v pĜíbuzných oborech
4214 Inkasisté pohledávek a pĜíbuzní pracovníci
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromČ prĤvodcĤ)
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4224 Recepþní v hotelích a dalších ubytovacích zaĜízeních
4226 Recepþní (kr.recepþních v hotelích, ubytovacích zaĜízeních)
4311 ÚĜedníci v oblasti úþetnictví
43111 Úþetní všeobecní
43115 Fakturanti
4312 ÚĜedníci v oblasti statistiky, finanþnictví a pojišĢovnictví
4313 Mzdoví úþetní
4321 ÚĜedníci ve skladech
34
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
9,5
4,5
70,4
31,1
6,8
7,5
0,5
1,3
7,3
45,8
15,1
1,1
14,8
10,5
7,2
41,6
20,5
2,9
1,5
10,6
8,0
6,0
0,8
1,9
49,8
20,4
6,1
3,3
12,2
2,0
6,2
0,9
4,3
11,9
4,7
5,2
32,7
16,3
7,7
2,2
2,1
35,2
32 302
36 838
23 395
21 577
24 468
26 584
30 315
31 909
26 981
23 029
26 531
32 099
24 719
25 896
29 026
24 594
24 405
19 477
20 955
32 732
35 424
31 118
24 123
27 499
18 589
21 144
19 130
19 332
21 720
23 216
18 273
29 186
22 137
21 974
15 535
16 810
19 337
18 578
19 146
26 212
22 573
19 484
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
21 971
24 678
14 906
13 515
17 493
18 318
17 906
18 092
18 533
10 248
17 603
22 076
16 348
16 282
18 981
16 055
15 055
9 751
11 392
18 376
19 471
18 810
17 772
11 521
9 937
13 649
13 753
13 681
18 634
19 307
11 574
19 721
10 287
15 777
11 059
11 731
11 549
10 152
13 726
18 103
14 979
12 895
26 531
29 428
18 576
17 429
19 884
21 691
23 771
25 740
22 158
15 108
20 810
25 514
19 857
20 418
22 265
19 607
18 997
14 067
16 596
25 785
27 183
23 746
18 438
17 788
13 351
17 175
16 621
17 169
20 279
21 023
14 945
23 256
16 798
18 563
13 817
13 625
15 622
14 603
15 835
21 426
19 121
16 070
42 874
48 918
30 176
27 384
30 928
35 015
38 453
37 825
35 501
33 971
34 587
41 443
32 650
35 215
39 845
32 624
32 449
22 921
25 941
44 540
46 959
39 597
31 261
34 184
24 828
27 055
23 908
24 018
23 787
26 540
22 342
38 505
26 933
26 364
19 427
20 387
24 726
24 656
22 600
33 967
27 970
23 195
58 355
63 559
40 363
34 646
36 433
48 206
58 515
45 596
48 405
51 173
44 679
55 683
45 049
49 708
63 271
43 192
42 597
32 849
34 206
63 494
62 031
52 401
42 258
39 036
34 941
33 435
30 477
29 881
26 116
30 560
30 084
52 103
36 005
31 771
23 167
24 101
30 619
28 574
27 999
43 985
29 399
27 439
37 769
41 899
26 444
23 837
26 068
30 494
34 838
32 705
31 184
28 282
30 208
36 146
29 089
30 991
36 132
27 979
27 264
19 834
22 956
38 508
39 897
33 972
27 167
27 242
20 764
23 123
21 403
21 391
22 127
24 195
20 201
35 041
22 992
23 273
16 899
17 661
20 911
19 930
20 502
29 884
23 625
20 217
35
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
20,4
21,6
13,9
13,2
14,5
12,9
13,7
14,8
16,7
20,2
16,8
16,3
17,8
20,9
16,9
14,1
14,1
9,5
9,7
14,7
14,9
16,7
10,2
8,5
11,2
11,8
15,4
20,4
10,7
12,8
25,2
18,0
3,5
13,0
6,9
8,8
12,9
12,7
14,0
15,4
10,9
14,8
PĜíplatky
%
1,0
0,3
1,7
1,3
1,7
3,0
1,4
0,4
2,9
0,8
1,8
2,1
2,2
1,8
2,1
2,5
1,6
0,9
4,1
4,2
1,8
2,4
9,4
5,0
1,0
1,8
2,2
1,2
2,2
2,2
4,9
0,3
1,3
1,4
7,1
2,6
0,8
0,7
0,8
0,7
1,9
4,1
Náhrady
%
7,2
7,2
7,0
7,0
7,0
6,9
8,1
7,6
8,0
7,0
7,1
6,0
6,9
6,9
7,1
7,2
7,4
7,7
6,3
6,3
6,9
6,8
6,5
5,1
7,5
7,0
7,3
7,2
7,9
7,9
6,5
7,6
6,8
8,0
8,4
6,0
7,2
7,6
6,9
7,4
6,3
7,5
Kvalita
odhadu
hod/mČs
173,5
173,2
170,5
170,3
170,4
171,9
170,6
172,7
171,6
171,9
171,3
170,5
170,7
171,2
172,4
170,8
171,2
164,5
177,6
171,9
172,2
171,3
170,5
170,4
173,3
171,5
171,0
170,8
163,4
172,8
170,1
173,1
173,0
169,8
169,8
170,7
172,2
171,9
171,8
172,1
173,6
172,7
A
(A)
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
C
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
(A)
A
A
C
B
A
B
B
A
A
A
A
B
A
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
4322 ÚĜedníci ve výrobČ
4323 Pracovníci v dopravČ a pĜepravČ
43231 MistĜi v dopravČ
43232 Dopravní dispeþeĜi
43234 OperátoĜi dopravy a pĜepravy, vozoví disponenti
43235 Výpravþí
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromČ úĜedníkĤ na pĜepážkách)
44125 Doruþovatelé listovních poštovních zásilek
4415 Pracovníci evidence dat a archivĤ
4416 Personální referenti
5112 PrĤvodþí a pĜíbuzní pracovníci v osobní dopravČ
5120 KuchaĜi (kromČ šéfkuchaĜĤ), pomocní kuchaĜi
51201 KuchaĜi (kromČ šéfkuchaĜĤ)
5131 ýíšníci a servírky
5142 Kosmetici a pracovníci v pĜíbuzných oborech
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a j. zaĜízení
51512 Provozní pracovníci pohos.,ubyt.zaĜízení(kromČ škol.jídelen)
5153 Správci objektĤ
5222 Vedoucí pracovních týmĤ v prodejnách
5223 Prodavaþi v prodejnách
52231 Prodavaþi smíšeného zboží
52232 Prodavaþi potravináĜského zboží
52233 Prodavaþi drobného zboží,klenotĤ,nábytku a bytových doplĖkĤ
52235 Prodavaþi textilu, obuvi a kožené galanterie
52236 Prodavaþi elektrotechniky, elektroniky a domácích potĜeb
5230 Pokladníci a prodavaþi vstupenek a jízdenek
52303 Pokladníci v prodejnách
5245 Obsluha þerpacích stanic, mycích linek dopravních prostĜedkĤ
5321 OšetĜovatelé a pĜíbuz.pracovníci ve zdrav. a soc.zaĜízeních
5411 Hasiþi podnikových sborĤ
54114 Hasiþi podnikových sborĤ
5414 Pracovníci ostrahy a bezpeþnostních agentur
54141 Vrátní
54142 Pracovníci ostrahy, strážní
6111 PČstitelé zemČdČlských plodin
6121 Chovatelé hospodáĜských zvíĜat (kromČ drĤbeže)
61211 Chovatelé a ošetĜovatelé koní
61212 Chovatelé a ošetĜovatelé prasat
61213 Chovatelé a ošetĜovatelé skotu, koz a ovcí
6122 Chovatelé drĤbeže
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a pĜíbuzných oblastech
62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pČstČní a ošetĜování lesa
36
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
6,7
22,6
1,9
8,1
3,3
4,3
14,4
5,6
1,0
3,0
3,5
31,1
23,9
28,6
2,0
9,2
5,3
6,0
24,9
140,5
22,4
32,3
7,4
23,2
8,6
14,6
8,6
6,1
4,7
3,1
3,0
38,7
9,3
22,7
3,0
16,5
2,3
1,8
8,5
1,7
2,8
1,3
23 229
27 099
29 335
24 991
24 645
28 327
17 937
17 000
22 427
26 397
26 129
12 005
12 493
10 574
14 443
14 887
13 009
16 032
19 474
13 614
15 290
12 217
11 448
14 056
16 091
15 337
13 970
15 906
15 152
26 797
26 797
10 749
11 015
10 603
16 648
18 229
19 115
17 557
18 593
15 247
16 676
15 117
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
15 599
18 514
24 140
12 366
18 710
26 110
15 825
15 078
13 830
16 631
18 488
8 903
9 161
8 831
9 928
10 131
9 298
8 257
11 726
9 779
10 602
9 935
9 798
9 004
9 755
11 519
11 144
10 629
12 740
19 033
19 023
8 704
8 382
8 894
12 521
13 823
13 591
13 199
14 474
11 768
12 222
11 686
18 638
22 417
26 399
19 841
20 949
26 991
16 775
16 288
17 169
20 839
24 713
10 052
10 247
9 696
10 574
11 773
11 299
10 393
14 229
11 055
12 546
10 678
10 643
11 013
11 651
12 981
12 299
12 606
13 817
22 088
22 088
9 397
9 361
9 428
14 205
15 840
15 562
14 864
16 207
13 365
13 754
12 828
30 262
30 686
33 110
30 072
30 541
29 900
19 781
18 381
30 358
33 019
27 356
14 990
16 150
12 445
18 071
19 558
17 519
23 215
26 639
17 162
17 762
14 398
15 048
18 882
19 391
19 124
16 256
19 036
17 301
32 004
32 065
13 593
13 799
12 814
20 115
20 536
22 994
18 750
20 822
16 886
18 955
17 781
37 849
35 689
37 143
35 042
37 448
31 788
21 773
20 749
35 433
42 298
28 747
19 508
20 068
15 847
24 990
25 055
22 788
27 494
35 255
21 027
20 152
16 445
18 638
25 738
23 864
22 637
19 104
20 214
19 858
36 732
36 756
17 804
16 380
17 301
21 477
23 896
28 348
21 050
23 572
18 662
21 714
19 484
25 591
27 213
30 688
24 820
27 204
28 750
18 540
17 608
24 589
28 962
25 449
13 357
13 885
11 620
16 736
16 751
15 202
17 639
22 463
14 862
15 548
12 773
13 170
16 759
16 356
16 393
14 673
15 884
15 899
27 519
27 538
12 457
11 874
12 342
17 074
18 600
19 814
17 105
18 903
15 378
16 755
15 603
37
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
14,6
10,8
12,1
14,2
8,4
5,4
8,3
10,0
7,4
14,9
11,5
5,8
5,8
3,9
14,7
7,8
5,6
7,6
13,8
11,3
7,5
8,5
9,0
13,3
17,0
9,7
8,9
15,3
5,0
9,9
9,9
7,9
6,0
8,6
16,7
14,5
19,9
15,3
13,3
16,3
14,6
10,4
3,3
7,2
7,5
4,4
5,6
13,3
2,5
1,1
1,9
1,7
18,0
3,7
3,9
2,4
3,4
4,0
4,0
2,9
3,7
3,4
6,1
4,9
2,4
2,8
2,7
7,7
6,7
3,9
15,8
18,2
18,2
9,3
11,9
9,0
3,1
8,2
7,0
8,3
9,1
6,4
3,6
3,3
7,5
7,5
7,2
6,8
7,4
8,8
7,8
7,3
6,8
6,9
11,0
7,1
7,1
7,2
6,8
7,5
7,2
7,2
7,4
7,2
7,7
7,1
6,8
6,5
7,4
8,0
7,9
7,2
7,0
8,1
8,1
6,5
7,1
6,5
9,0
8,2
7,1
8,2
8,1
7,1
11,2
10,0
Kvalita
odhadu
hod/mČs
172,6
168,9
167,9
171,1
168,7
164,7
161,9
163,1
168,8
170,3
162,1
173,5
174,1
172,5
173,2
172,3
172,4
172,6
173,3
172,4
175,8
171,7
171,9
172,7
173,6
171,2
172,0
174,9
168,2
167,5
167,4
170,5
174,2
169,2
180,3
183,3
188,5
184,9
184,7
180,7
172,4
174,7
A
A
A
A
A
(A)
(A)
(A)
A
A
(A)
A
A
A
C
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
7112 Zedníci, kamnáĜi, dlaždiþi a montéĜi suchých staveb
71121 Zedníci (kromČ zedníkĤ ohnivzdorného zdiva)
7115 TesaĜi a stavební truhláĜi
71151 TesaĜi
7119 Kvalifik.staveb.dČlníci,staveb.údržbáĜi budov,montéĜi apod.
71195 Kvalifikovaní stavební dČlníci hlavní stavební výroby
7126 InstalatéĜi,potrubáĜi,stavební zámeþníci a stavební klempíĜi
7132 Lakýrníci a natČraþi (kromČ stavebních)
7211 ModeláĜi, formíĜi, jádraĜi a slévaþi ve slévárnách
7212 SváĜeþi, Ĝezaþi plamenem a pájeþi
72121 SváĜeþi
7213 Pracovníci na zpracování plechu
7214 MontéĜi kovových konstrukcí
7221 KováĜi
7222 NástrojaĜi a pĜíbuzní pracovníci
72221 NástrojaĜi
72222 Zámeþníci strojĤ
72223 Provozní zámeþníci, údržbáĜi
72224 Strojírenští kovodČlníci
7223 SeĜizovaþi a obsluha obrábČcích strojĤ (kr.dĜevoobrábČcích)
72231 SeĜizovaþi a obsluha konvenþních soustruhĤ
72232 SeĜizovaþi a obsluha konvenþních fréz
72237 SeĜizovaþi a obsluha þíslicovČ Ĝízených strojĤ
7224 Brusiþi, leštiþi a ostĜiþi nástrojĤ a kovĤ
7231 Mechanici a opraváĜi motorových vozidel
72311 Mechanici a opraváĜi osobních automobilĤ
72312 Mechanici a opraváĜi nákladních automobilĤ
7232 Mechanici a opraváĜi leteckých motorĤ a zaĜízení
7233 Mechanici a opraváĜi zemČdČl.,prĤmysl. a j.strojĤ, zaĜízení
72332 Mechanici a opraváĜi kolejových vozidel
72334 Mechanici a opraváĜi zemČdČlských strojĤ a zaĜízení
72335 Mechanici a opraváĜi prĤmyslových strojĤ a zaĜízení
7311 Výrobci, mechanici, opraváĜi pĜesných pĜístrojĤ a zaĜízení
7314 Keramici a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7315 SkláĜi, brusiþi skla, výrobci bižuterie a sklenČných ozdob
7318 Tradiþní zpracovatelé textilu, kĤží a pĜíbuzných materiálĤ
7319 UmČleþtí kováĜi,zámeþnící,kameníci,štukatéĜi apod.prac.
7321 Pracovníci pĜípravy tisku
7322 TiskaĜi
7411 Stavební a provozní elektrikáĜi
7412 Elektromechanici
74121 Elektromechanici elektrických zaĜízení (kr.v dopr.prostĜed.)
38
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
30,0
24,3
8,3
6,3
23,4
14,7
17,0
8,3
2,7
22,9
20,6
6,0
6,2
0,8
79,1
6,8
27,6
27,4
15,0
58,4
13,7
6,6
14,8
4,7
27,3
12,5
6,7
1,2
36,6
4,9
8,2
11,6
2,3
1,9
3,0
0,2
0,2
2,4
6,6
9,6
35,4
17,9
16 523
17 180
17 426
17 571
16 155
16 155
20 391
19 774
21 265
23 541
23 773
21 810
21 563
23 320
21 417
24 934
21 412
22 127
18 567
23 315
22 614
22 966
25 884
19 311
19 296
19 213
20 983
27 860
22 053
21 720
18 522
25 307
23 424
19 193
16 990
16 235
14 546
17 179
22 522
20 818
22 848
21 639
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
11 528
11 527
13 169
13 772
11 615
11 608
14 191
12 127
16 129
15 304
15 648
14 226
17 101
16 431
14 055
17 185
15 168
14 927
11 335
15 961
16 237
16 886
17 839
15 088
10 685
9 014
14 850
18 182
15 846
17 579
14 591
17 390
15 088
11 512
12 181
10 854
10 675
10 107
15 890
12 385
16 241
15 015
14 185
14 755
14 867
15 390
13 279
13 221
16 962
14 767
18 427
19 413
19 663
17 925
19 305
20 203
17 329
19 953
17 822
18 061
13 941
19 400
19 246
18 933
21 007
17 184
14 410
11 726
17 987
22 563
18 313
19 686
16 095
20 399
18 168
14 682
14 464
13 440
13 101
12 518
18 137
16 304
19 197
18 459
19 592
19 955
20 607
21 156
20 642
20 132
24 995
26 621
24 807
28 847
29 022
29 045
25 615
26 624
25 875
31 091
25 776
26 511
22 561
28 677
27 639
27 529
31 037
23 371
23 786
25 451
23 786
36 056
26 879
24 550
22 259
31 929
28 150
25 044
19 608
21 073
19 500
21 246
27 143
25 269
28 041
26 687
22 829
22 970
24 483
24 589
24 187
23 967
29 085
33 745
28 375
33 662
33 662
36 130
30 541
29 803
31 510
37 074
30 816
32 196
27 008
34 125
32 587
33 018
37 473
28 038
29 062
33 306
27 477
50 408
33 210
27 204
26 458
37 603
32 581
29 019
23 614
24 590
22 607
26 436
33 607
30 721
34 980
33 298
17 031
17 432
18 284
18 675
17 327
17 093
21 201
21 392
22 145
24 267
24 441
23 566
23 010
23 458
22 239
26 028
22 583
22 798
18 915
24 450
23 755
24 149
26 771
20 733
19 703
19 732
21 164
31 234
23 522
22 178
19 679
26 843
24 445
19 935
17 486
17 535
16 771
17 889
23 692
21 236
24 330
23 211
39
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
12,7
14,1
13,3
13,3
11,8
11,0
14,3
13,2
14,2
16,5
16,2
16,4
21,3
12,5
14,4
15,6
14,1
14,8
15,1
15,5
15,6
14,7
13,9
16,2
18,2
18,0
23,7
5,9
16,4
10,0
16,2
16,6
22,6
15,3
18,7
18,1
12,5
9,1
13,4
18,3
14,3
13,4
2,0
1,8
1,6
1,7
2,4
1,8
4,8
7,3
10,6
7,7
7,7
6,1
4,5
14,5
7,1
6,6
6,7
8,4
5,7
7,6
7,2
7,5
7,8
9,4
3,6
2,9
4,5
8,3
6,7
8,8
3,0
8,4
3,2
7,3
4,9
14,8
3,5
1,6
4,8
6,1
8,8
8,9
9,5
9,6
10,4
11,1
10,1
11,0
8,2
7,7
8,5
8,0
8,0
7,4
8,9
8,7
8,3
7,4
8,6
8,1
8,4
7,5
7,6
7,5
7,3
8,5
8,0
7,3
8,6
7,8
7,8
8,9
8,5
6,9
7,5
8,4
8,3
5,5
3,7
7,2
7,3
8,0
7,9
7,5
Kvalita
odhadu
hod/mČs
175,0
175,1
176,2
176,3
176,1
177,4
174,2
172,6
171,9
174,6
174,7
171,0
181,5
169,0
173,9
174,1
175,6
172,7
172,3
173,6
174,5
175,6
172,4
175,6
172,7
172,7
173,7
168,7
174,8
168,4
180,5
173,7
172,4
175,0
167,5
170,1
174,4
169,8
173,8
175,3
172,7
173,7
A
A
A
A
A
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
74123 Provozní elektromechanici
7413 MontéĜi a opraváĜi elektrických vedení
74131 MontéĜi a opraváĜi silnoproudých elektrických vedení
7421 Mechanici a opraváĜi elektronických pĜístrojĤ
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pĜíbuzní pracovníci
7512 PekaĜi, cukráĜi (kromČ šéfcukráĜĤ) a výrobci cukrovinek
7514 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a pĜíbuzných produktĤ
7515 Ochutnávaþi,kontroloĜi kvality potravin a nápojĤ,pĜíb.prac.
7522 TruhláĜi (kr.stavebních) a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7532 ModeláĜi odČvĤ, stĜihaþi a pĜíbuzní pracovníci
7533 Švadleny, šiþky, vyšívaþi a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7542 StĜelmistĜi
7543 KvalitáĜi, testovaþi výrobkĤ, laboranti (kr.potravin,nápojĤ)
8111 Obsluha dĤlních zaĜízení (vþ. horníkĤ)
81111 Horníci v uhelných dolech (pĜevážnČ ruþní)
8112 Obsluha zaĜízení na úpravu rudných a nerudných surovin
8114 Obsluha strojĤ na výrobky z cementu,kamene,ostatních nerostĤ
8121 Obsluha zaĜízení na zpracování kovĤ
8122 Obsluha lakov.a j.zaĜízení na povrch.úpravu kovĤ,j.materiálĤ
8131 Obsluha strojĤ a zaĜízení pro chemickou výrobu
8132 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu a zprac. foto. materiálĤ
8141 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z pryže
8142 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z plastu
8143 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z papíru
8151 Obsluha strojĤ na úpr.vláken,dopĜádání,navíjení pĜíze,nití
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojĤ
8160 Obsluha strojĤ na výrobu potravin a pĜíbuzných výrobkĤ
81602 Obsluha strojĤ na výrobu peþiva, þokolády a cukrovinek
8172 Obsluha automatiz. strojĤ a zaĜízení na prvotní zprac.dĜeva
8181 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu skla,keramiky,stavebnin
81811 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu skla
8182 Obsluha parních turbín, kotlĤ a pĜíbuzných zaĜízení
8183 Obsluha strojĤ na balení, plnČní a etiketování
8211 Montážní dČlníci mechanických zaĜízení
8212 Montážní dČlníci elektrických, energet. a elektron. zaĜízení
82121 Montážní dČlníci elektrických a energetických zaĜízení
82122 Montážní dČlníci elektronických zaĜízení
8219 Montážní dČlníci ostatních výrobkĤ
82191 Montážní dČlníci výrobkĤ z kovĤ
82192 Montážní dČlníci výrobkĤ z pryže a plastĤ
82197 Montážní dČlníci výrobkĤ z kombinovaných materiálĤ
8311 Strojvedoucí a Ĝidiþi kolejových motorových vozíkĤ
40
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
13,3
6,9
5,1
14,0
7,0
10,5
0,5
1,5
19,9
1,4
10,0
0,2
17,5
10,8
6,1
2,8
3,0
23,0
6,5
12,7
0,2
10,7
20,5
2,4
1,8
6,1
19,7
6,6
7,5
10,1
6,3
4,7
6,0
37,7
39,0
27,8
10,8
44,3
11,0
10,3
13,7
8,2
24 860
24 681
25 125
20 617
17 331
13 091
14 256
22 077
15 524
16 758
11 828
33 740
20 524
30 677
36 430
23 557
23 650
22 095
19 668
21 889
17 636
22 725
18 500
19 031
18 291
16 973
17 577
16 726
15 870
24 710
26 123
21 940
16 079
21 456
17 189
17 328
16 949
16 892
18 180
15 846
16 635
29 936
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
17 747
16 702
17 831
14 524
11 573
9 845
12 570
11 919
10 767
11 847
9 252
21 672
13 098
18 346
21 970
16 645
17 269
14 533
15 703
15 548
13 603
16 109
12 659
12 904
14 727
8 801
10 526
10 250
10 440
17 858
18 583
13 052
12 034
13 786
12 341
12 171
12 641
11 736
13 011
12 952
9 965
23 807
20 686
21 592
22 017
16 772
13 889
10 696
13 158
17 541
12 676
13 823
10 442
26 088
16 564
24 148
29 701
19 441
20 555
17 873
17 227
17 822
15 263
18 287
15 515
14 930
16 418
11 365
14 123
13 549
14 026
20 659
21 964
17 278
13 774
17 482
14 422
14 384
14 661
14 094
15 795
14 333
12 933
27 950
30 208
30 228
32 357
26 402
20 715
15 810
16 415
25 124
18 602
20 828
14 477
41 637
25 534
38 482
42 561
27 034
27 749
26 354
23 907
26 244
22 830
31 166
21 985
23 560
20 719
21 481
21 232
20 193
19 804
28 634
29 005
27 550
18 861
25 810
20 909
21 310
19 631
20 846
21 486
19 537
20 474
31 778
37 261
35 330
36 005
32 999
24 214
19 049
18 564
30 710
21 453
27 170
18 064
44 959
31 261
45 114
47 924
30 579
32 248
31 189
31 260
30 647
27 831
36 105
26 733
27 700
23 006
23 989
25 471
23 834
23 546
32 255
32 188
32 679
22 825
30 570
25 121
25 400
24 392
24 726
24 906
23 782
25 839
34 247
26 254
25 615
26 472
22 472
17 811
13 911
15 164
21 802
16 092
18 290
12 866
33 937
21 725
31 407
35 663
23 639
24 620
22 628
21 482
22 635
19 395
24 724
19 293
19 761
18 710
16 604
18 000
17 287
16 902
24 880
25 733
22 571
16 870
21 979
18 257
18 479
17 731
17 795
19 087
17 297
17 382
29 652
41
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
15,8
16,5
14,7
16,1
19,2
11,1
9,2
7,8
7,7
25,1
11,4
17,5
16,2
21,2
22,9
14,7
15,3
14,5
20,0
12,0
11,8
18,2
14,8
16,8
19,5
26,2
14,8
9,1
12,6
21,4
22,6
12,6
16,7
16,8
13,5
13,2
14,1
14,9
14,0
15,6
16,3
9,2
9,6
6,9
7,9
6,3
4,2
6,6
9,5
4,2
1,7
4,6
2,6
7,0
8,1
11,0
12,0
11,0
6,8
12,8
8,0
11,6
2,9
12,9
8,7
10,9
14,6
4,8
7,6
9,0
3,2
10,3
11,8
16,2
5,9
9,7
6,5
7,4
4,2
4,9
4,8
5,3
4,3
14,5
8,3
7,3
7,4
7,9
9,1
6,8
9,0
7,7
8,4
7,4
7,6
12,1
7,4
12,7
14,3
9,2
11,4
7,7
7,8
8,5
6,2
8,7
7,4
7,9
7,2
6,9
8,8
9,0
8,6
8,0
7,7
7,5
7,6
6,5
8,1
7,9
8,7
7,4
8,0
7,1
7,5
9,8
Kvalita
odhadu
hod/mČs
172,4
175,2
174,5
173,9
174,8
173,3
172,5
173,4
174,1
174,3
170,6
176,7
170,6
170,7
170,3
167,6
174,4
170,3
170,8
166,9
166,8
171,4
171,1
168,5
169,6
170,6
173,7
173,1
172,3
171,6
170,9
171,8
171,1
169,9
170,4
170,5
170,3
172,3
172,5
171,0
173,2
164,7
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
C
A
A
(A)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-M8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Podskupina zamČstnání /
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlakĤ
8312 Signalisti,brzdaĜi,výhybkáĜi,posunovaþi,pĜíbuzní pracovníci
8322 ěidiþi osobních a malých dodávkových automobilĤ, taxikáĜi
83221 ěidiþi osobních a malých dodávkových automobilĤ
8331 ěidiþi autobusĤ, trolejbusĤ a tramvají
83311 ěidiþi autobusĤ v mČstské hromadné dopravČ
8332 ěidiþi nákladních automobilĤ, tahaþĤ a speciálních vozidel
83321 ěidiþi nákladních automobilĤ (kromČ tahaþĤ)
83322 ěidiþi tahaþĤ
8341 ěidiþi a obsluha zemČdČlských a lesnických strojĤ
83411 Traktoristé a obsluha zemČdČlských strojĤ
8342 Obsluha železniþních, zemních a pĜíbuzných strojĤ a zaĜízení
83422 Obsluha zemních a pĜíbuzných strojĤ
8343 Obsluha jeĜábĤ,zdvihacích a podobných manipulaþních zaĜízení
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíkĤ a skladníci
83441 ěidiþi vysokozdvižných vozíkĤ
83443 Skladníci, obsluha manipulaþních vozíkĤ
9112 Uklízeþi a pomocníci v hotelích,admin.,prĤmysl.a j.objektech
91121 Uklízeþi a pomocníci v administrativních objektech
91122 Uklízeþi a pomocníci ve zdravotnických,sociálních zaĜízeních
91123 Uklízeþi a pomocníci v ubytovacích a vzdČlávacích zaĜízeních
91124 Uklízeþi strav.zaĜízení,potravináĜ.,farmaceut.výrob.prostor
91127 Uklízeþi prodejních prostor
91128 Uklízeþi v provozovnách osobních služeb
9311 Pomocní pracovníci v oblasti tČžby
9312 Figuranti,dČlníci výkop.prací a dČlníci výstavby inženýr.dČl
9313 DČlníci v oblasti výstavby budov
9321 Ruþní baliþi
9329 Manipulaþní a ostatní pomocní dČlníci ve výrobČ
93291 Manipulaþní dČlníci ve výrobČ
93292 Pomocní dČlníci ve výrobČ
93293 Pomocní montážní dČlníci
9333 Pomocní manipulaþní pracovníci (kromČ výroby)
93331 Pomocní skladníci
93332 Pomocní manipulaþní pracovníci v dopravČ
9334 DoplĖovaþi zboží
9412 Pomocníci v kuchyni
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadĤ
9613 Uklízeþi veĜejných prostranství,þistiþi kanalizací
9621 KurýĜi, doruþovatelé balíkĤ a nosiþi zavazadel
9622 Pomocní pracovníci údržby budov
9623 Pracovníci odeþtu mČĜidel,výbČru penČz z prodejních automatĤ
42
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
placených mČsícĤ
Hrubá mČsíþní
mzda
tis. osob
Kþ/mČs
6,7
9,2
12,9
11,0
20,1
10,0
95,6
64,6
16,8
16,6
15,5
13,5
11,9
6,4
45,6
12,0
30,5
45,0
10,9
5,6
7,0
3,1
1,9
1,7
1,0
4,8
7,0
7,0
42,9
16,6
17,8
2,6
28,3
16,5
3,0
0,3
3,1
3,0
4,5
0,8
1,2
0,3
30 004
22 712
18 780
18 672
22 335
23 667
18 449
18 789
13 981
18 774
18 685
21 720
21 632
19 845
19 976
21 080
19 640
11 078
10 583
10 785
11 826
11 942
12 456
9 912
21 229
19 468
14 645
15 878
14 394
16 166
13 678
15 497
16 810
17 356
17 336
12 291
10 962
18 347
13 992
14 633
15 568
19 167
Medián
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-M8
Hrubá mČsíþní mzda podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Diferenciace hrubé mČsíþní mzdy
Hrubá mČsíþní mzda
1. decil
1. kvartil
3. kvartil
9. decil
PrĤmČr
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
Kþ/mČs
25 990
19 370
11 963
11 963
15 638
18 901
10 924
11 631
10 067
15 261
15 261
12 069
10 825
13 661
14 497
15 917
13 984
8 467
8 338
8 733
9 236
8 799
9 026
8 667
14 927
9 934
9 366
10 774
8 825
10 227
7 472
8 742
11 000
12 166
13 348
9 580
8 158
13 558
8 063
8 773
9 548
15 483
28 532
21 083
15 234
14 922
19 611
20 896
13 838
14 806
10 946
16 843
16 758
17 752
17 107
16 452
17 030
17 914
16 653
9 450
9 078
9 560
10 007
9 624
10 278
9 090
17 457
15 462
10 467
13 145
11 267
12 460
10 586
11 224
14 045
14 743
14 806
10 138
9 979
14 660
10 733
10 285
11 589
17 197
31 515
24 554
22 326
22 326
26 335
28 119
22 667
22 794
20 865
21 200
20 791
25 106
25 178
23 794
24 175
25 902
23 760
13 481
12 757
12 611
13 644
13 783
15 012
11 839
23 802
24 407
18 694
18 610
18 017
19 545
17 244
19 422
19 707
20 091
20 447
16 179
12 654
20 433
16 393
18 251
17 562
19 965
33 329
26 294
26 870
26 676
29 902
30 564
26 520
26 511
24 834
24 859
23 818
29 832
29 947
28 498
29 836
31 197
29 001
16 245
15 469
14 329
15 053
15 931
16 719
15 152
26 681
29 942
22 029
24 821
22 453
24 065
21 913
24 101
22 911
23 188
22 911
26 321
14 162
23 048
22 115
23 820
19 582
26 105
29 827
22 804
19 454
19 414
22 469
24 293
18 691
19 117
16 313
19 532
19 229
21 612
21 413
20 683
21 151
22 335
20 650
11 920
11 395
11 413
12 050
12 055
12 887
11 109
20 922
20 018
15 140
16 961
15 190
16 609
14 386
15 957
17 061
17 663
17 837
14 995
11 181
18 021
14 565
15 317
15 316
19 797
43
Placená
doba
z toho
OdmČny
%
PĜíplatky
%
Náhrady
%
9,1
9,0
14,2
13,8
9,9
9,8
16,5
16,7
14,6
15,8
15,8
13,7
14,4
14,4
16,6
15,0
17,5
11,5
10,2
7,3
7,2
9,6
12,4
6,5
15,9
15,1
15,6
18,5
13,6
15,4
11,8
14,3
14,7
14,3
18,0
12,5
5,4
18,1
16,6
13,0
12,6
18,2
14,7
11,7
5,3
4,0
14,2
15,3
4,0
3,9
2,9
4,4
4,7
4,1
3,5
8,9
5,4
6,9
4,8
3,3
1,7
5,8
3,4
3,2
4,4
5,3
8,3
4,4
1,0
4,0
6,1
7,4
5,4
8,0
4,3
4,2
5,0
5,3
2,8
6,7
5,4
6,6
6,7
0,9
9,7
9,2
7,0
7,2
8,0
8,2
8,0
8,1
7,4
10,0
10,0
10,6
10,4
8,4
7,0
6,5
7,1
6,9
6,6
6,9
7,1
8,2
7,2
5,0
10,1
8,8
9,9
7,3
7,8
7,7
7,4
7,2
7,9
7,9
9,1
7,7
6,6
8,4
7,8
5,7
8,0
6,0
Kvalita
odhadu
hod/mČs
162,7
163,5
177,3
176,5
185,2
185,9
178,2
177,9
177,2
187,9
188,8
179,0
178,5
174,8
172,6
172,5
172,8
170,7
170,2
170,7
172,4
171,8
174,6
174,6
167,6
187,6
173,9
171,6
171,0
171,4
171,1
171,8
172,4
172,0
171,8
172,8
171,4
179,5
174,4
172,8
172,4
163,8
(A)
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
(A)
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
B
B
A
A
A
44
Měsíční odpracovaná a neodpracovaná doba
ISPV
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-T0
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
Základní informace o mČsíþní odpracované a neodpracované dobČ
PrĤmČrná mČsíþní odpracovaná doba ......................................
153,7 hod/mČs
z toho pĜesþas .......................................................................................…......…
3,2 hod/mČs
Diferenciace
1. decil
- 10 % mČsíþních odpracovaných dob menších než ..............
136,5 hod/mČs
1. kvartil
- 25 % mČsíþních odpracovaných dob menších než ..............
149,3 hod/mČs
Medián
- 50 % mČsíþních odpracovaných dob menších než ..............
157,1 hod/mČs
3. kvartil
- 25 % mČsíþních odpracovaných dob vČtších než .................
164,0 hod/mČs
9. decil
- 10 % mČsíþních odpracovaných dob vČtších než .................
170,9 hod/mČs
PrĤmČrná mČsíþní neodpracovaná doba ..................................
18,6 hod/mČs
z toho dovolená .......................................................................................…......
10,0 hod/mČs
z toho nemoc .......................................................................................…......…
4,7 hod/mČs
Struktura fondu pracovní doby
Dovolená
6%
PrĎmćrná mćsíąní
odpracovaná doba bez
pčesąasu 89 %
PrĎmćrná mćsíąní
neodpracovaná doba
11 %
Nemoc
3%
Jiné
2%
47
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T1
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba podle pohlaví a vČku
Pohlaví/
VČková skupina
Odpracovaná
doba
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
evid. mČsícĤ
Celkem
tis. osob
Neodpracovaná
doba
z toho
hod/mČs
z toho
pĜesþas
hod/mČs
hod/mČs
Dovolená
hod/mČs
Nemoc
hod/mČs
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
4,1
154,7
4,7
18,6
7,5
6,9
20 - 29 let
508,8
154,3
3,1
18,6
10,2
4,6
30 - 39 let
872,6
154,0
3,0
18,4
10,1
4,0
40 - 49 let
768,6
154,0
3,3
18,1
9,9
4,4
50 - 59 let
655,3
152,7
3,5
19,5
9,9
5,7
60 a více let
160,8
153,5
3,3
19,0
10,0
5,3
1 781,5
155,2
4,1
18,1
10,1
4,2
2,7
154,7
6,2
19,7
8,1
7,4
20 - 29 let
310,5
155,1
3,9
18,1
10,2
4,2
30 - 39 let
539,8
155,9
3,7
17,5
10,3
3,3
40 - 49 let
426,0
155,8
4,4
17,7
9,9
3,8
50 - 59 let
378,6
154,2
4,4
19,0
9,9
5,2
60 a více let
123,9
153,1
3,9
19,7
10,0
5,9
1 188,7
151,6
1,9
19,4
9,9
5,4
1,5
154,7
2,1
16,5
6,4
5,9
20 - 29 let
198,3
152,9
1,8
19,4
10,3
5,3
30 - 39 let
332,8
150,9
1,7
19,9
9,9
5,2
CELKEM - mzdová sféra ýR
do 20 let
MUŽI
do 20 let
ŽENY
do 20 let
Celkem
40 - 49 let
342,5
151,9
2,0
18,6
9,8
5,0
50 - 59 let
276,6
150,7
2,2
20,1
10,0
6,5
36,9
154,7
1,4
16,6
9,8
3,4
60 a více let
PĜesþas podle pohlaví a vČku
Muži
Nemoc podle pohlaví a vČku
Muži
Ženy
do 20 let
do 20 let
20 - 29 let
20 - 29 let
30 - 39 let
30 - 39 let
40 - 49 let
40 - 49 let
50 - 59 let
50 - 59 let
60+ let
60+ let
8
6
4
2
0
2
4
PĜesþas [hod/mČs]
6
10
8
48
8
6
Ženy
4
2
0
2
4
Nemoc [hod/mČs]
6
8
10
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T2
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba podle vzdČlání
StupeĖ dosaženého
vzdČlání (KKOV)
Základní a nedokonþené
A-C
Odpracovaná
doba
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
evid. mČsícĤ
Celkem
tis. osob
hod/mČs
z toho
pĜesþas
Neodpracovaná
doba
z toho
Celkem
Dovolená
Nemoc
hod/mČs
hod/mČs
hod/mČs
hod/mČs
211,6
151,0
4,5
22,0
9,8
7,5
StĜední bez maturity
D,E,H,J
1 201,7
152,8
4,6
20,4
9,8
6,2
StĜední s maturitou
K-M
1 029,7
154,2
2,3
17,3
10,2
3,5
Vyšší odborné a bakaláĜské
N,R
78,1
154,7
1,4
17,3
10,6
2,6
Vysokoškolské
T,V
381,7
156,3
1,1
15,5
10,3
1,9
67,3
154,7
1,9
17,7
9,7
4,6
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
Neuvedeno
CELKEM - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
ISPV - mzdová sféra ýR
MZS-T4
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba podle krajĤ
Kraj NUTS3
Odpracovaná
doba
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
evid. mČsícĤ
Celkem
tis. osob
hod/mČs
z toho
pĜesþas
Neodpracovaná
doba
Celkem
z toho
Dovolená
Nemoc
hod/mČs
hod/mČs
hod/mČs
hod/mČs
CZ010
Hlavní mČsto Praha
546,0
154,9
1,6
17,2
10,4
3,3
CZ020
StĜedoþeský
297,9
153,4
3,4
19,0
10,2
4,7
CZ031
Jihoþeský
182,8
154,4
3,7
18,9
9,9
5,4
CZ032
PlzeĖský
166,1
153,8
4,1
18,9
10,2
4,8
CZ041
Karlovarský
81,5
153,4
3,2
18,7
10,1
4,7
CZ042
Ústecký
186,1
152,7
3,1
19,0
10,2
4,7
CZ051
Liberecký
110,4
154,8
3,9
17,7
9,3
4,9
CZ052
Královéhradecký
146,2
153,4
3,6
18,9
9,4
5,2
CZ053
Pardubický
140,1
153,6
3,6
18,8
9,9
4,5
CZ063
Vysoþina
140,2
155,4
4,5
18,2
9,3
4,7
CZ064
Jihomoravský
322,0
154,6
3,1
18,6
10,2
4,7
CZ071
Olomoucký
160,6
152,3
3,2
19,8
9,8
5,6
CZ072
Zlínský
169,5
153,8
4,3
19,5
9,6
5,1
CZ080
Moravskoslezský
320,7
151,2
3,5
19,4
10,1
5,5
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
CELKEM - mzdová sféra ýR
49
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T5
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba podle státního obþanství
Státní obþanství
Odpracovaná
doba
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
evid. mČsícĤ
Celkem
tis. osob
hod/mČs
z toho
pĜesþas
hod/mČs
Neodpracovaná
doba
Celkem
z toho
hod/mČs
Dovolená
hod/mČs
Nemoc
hod/mČs
CZ
ýeská republika
2 855,9
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
SK
Slovensko
51,9
154,3
4,7
19,7
10,3
5,5
UA
Ukrajina
13,3
149,2
3,6
25,1
7,9
4,9
PL
Polsko
10,2
150,3
5,4
19,6
9,3
5,3
RO
Rumunsko
3,0
153,1
4,2
20,2
11,2
3,8
BG
Bulharsko
Ostatní
CELKEM - mzdová sféra ýR
2,3
155,7
6,1
18,9
8,9
2,8
33,6
156,3
1,9
16,8
9,8
2,4
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T6
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle sekcí ekonomických þinností CZ-NACE
Sekce CZ-NACE
Odpracovaná
doba
Poþet
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
evid. mČsícĤ
Celkem
tis. osob
hod/mČs
z toho
pĜesþas
hod/mČs
Neodpracovaná
doba
Celkem
hod/mČs
z toho
Dovolená
hod/mČs
Nemoc
hod/mČs
A
ZemČdČlství, lesnictví a rybáĜství
90,6
158,5
6,8
21,4
10,4
6,8
B
TČžba a dobývání
33,5
145,8
5,1
23,3
12,4
5,7
C
Zpracovatelský prĤmysl
1 026,2
152,8
4,8
18,8
9,0
5,2
D
Výroba a rozvod elektĜiny, plynu, tepla
29,5
149,3
2,3
15,9
10,7
2,5
E
Zásobování vodou, þinnosti s odpady
45,5
155,1
4,6
18,5
10,1
4,1
F
Stavebnictví
217,2
153,6
3,5
22,1
10,9
6,4
G
Obchod, opravy motorových vozidel
473,8
155,3
1,4
17,8
10,5
4,2
H
Doprava a skladování
226,6
151,7
3,8
18,9
10,7
4,5
I
Ubytování, stravování a pohostinství
97,7
154,3
0,7
17,8
10,6
4,5
J
Informaþní a komunikaþní þinnosti
92,6
155,7
1,2
16,1
10,4
2,4
K
PenČžnictví a pojišĢovnictví
67,8
153,6
0,5
19,2
11,7
3,3
L
ýinnosti v oblasti nemovitostí
42,5
153,6
1,2
18,2
10,9
4,1
M
Profesní, vČdecké a technické þinnosti
144,5
155,6
1,0
16,9
10,7
3,0
136,3
152,1
2,5
18,1
8,8
5,0
7,8
151,3
0,2
20,3
10,5
3,3
N
Administrativní a podpĤrné þinnosti
O
VeĜejná správa, obrana, sociální zabezp.
58,4
158,8
0,6
14,5
10,0
2,1
117,2
153,9
3,4
18,5
11,2
4,3
Kulturní, zábavní a rekreaþní þinnosti
21,2
156,0
1,1
15,8
10,7
3,0
Ostatní þinnosti
40,9
153,1
1,9
19,1
11,0
4,4
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
P
VzdČlávání
Q
Zdravotní a sociální péþe
R
S
CELKEM - mzdová sféra ýR
50
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T7
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Hlavní tĜída /
TĜída zamČstnání CZ-ISCO
D
Manuální pracovníci
1 614,4
152,9
4,8
20,3
9,7
6,2
T
Nemanuální pracovníci
1 349,7
154,8
1,4
16,7
10,3
2,8
1
ěídící pracovníci
159,6
156,4
0,8
14,7
9,9
1,7
11 Nejvyšší pĜedstavitelé spoleþností
17,5
158,8
0,3
12,8
8,9
1,3
12 ěídící prac.správy podniku, obchod., admin. a pod. þinností
50,3
156,3
0,6
14,5
9,5
1,7
13 ěídící pracovníci výroby, IT, vzdČlávání a pĜíbuzných oborĤ
67,3
155,6
1,1
15,2
10,1
1,7
14 ěídící prac.ubyt.,strav.služeb,obchodu,ost.Ĝídící pracovníci
23,9
156,9
0,7
15,1
10,5
2,2
305,5
155,9
1,2
16,1
10,5
2,1
21 Specialisté v oblasti vČdy a techniky
83,1
155,0
1,2
15,8
10,1
1,6
22 Specialisté v oblasti zdravotnictví
31,7
156,9
4,8
18,1
11,4
3,8
23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdČlávání
30,7
158,3
0,3
14,9
10,6
1,9
24 Specialisté v obchodní sféĜe a veĜejné správČ
91,1
154,6
0,4
16,9
10,5
2,6
25 Specialisté v oblasti ICT
43,2
158,0
1,6
15,0
10,2
1,3
26 Specialisté obl. právní, sociální, kulturní a pĜíbuz.oblastí
25,8
155,5
0,2
15,7
10,6
1,9
560,8
154,7
1,6
16,5
10,2
2,8
194,0
155,5
2,8
16,0
9,8
2,6
60,0
152,2
2,1
18,2
11,2
3,8
261,8
154,5
0,6
16,7
10,3
2,7
34 Odborní pracovníci v obl.práva,kultury,sportu,pĜíbuz.oborech
14,1
154,1
1,5
15,9
10,5
2,9
35 Technici v oblasti ICT
30,5
156,8
1,7
15,1
10,0
1,8
256,8
152,3
1,2
18,4
10,6
4,1
41 Všeobecní admin.pracovníci,sekretáĜi,pracovníci zadávání dat
79,6
155,2
0,6
17,4
10,7
3,4
42 Pracovníci informaþních služeb,na pĜepážkách,v pĜíb.oborech
51,3
149,1
0,8
19,5
11,0
4,7
104,3
153,7
2,0
17,9
10,3
3,8
21,6
142,7
0,4
22,0
10,6
6,6
370,0
153,5
1,7
18,4
10,4
5,2
97,8
153,3
1,0
18,2
10,7
4,7
209,3
153,9
1,5
18,6
10,6
5,3
53 Pracovníci osob.péþe ve vzdČlávání,zdravotnictví,pĜíbuz.obl.
18,5
151,4
2,5
19,8
10,7
5,6
54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
44,3
152,9
3,8
17,2
9,1
5,4
2
3
Specialisté
Techniþtí a odborní pracovníci
31 Techniþtí a odborní pracovníci v oblasti vČdy a techniky
32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví
33 Odborní pracovníci v obchodní sféĜe a veĜejné správČ
4
ÚĜedníci
43 ÚĜedníci pro zpracování þíselných údajĤ a v logistice
44 Ostatní úĜedníci
5
Pracovníci ve službách a prodeji
51 Pracovníci v oblasti osobních služeb
52 Pracovníci v oblasti prodeje
51
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T7
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle hlavních tĜíd a tĜíd zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Hlavní tĜída /
TĜída zamČstnání CZ-ISCO
6
Kvalifikovaní pracovníci v zemČdČlství,lesnictví a rybáĜství
61 Kvalifikovaní pracovníci v zemČdČlství
62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybáĜství a myslivosti
31,7
157,5
7,2
22,9
10,9
8,4
28,6
158,8
7,6
22,5
11,1
8,6
3,0
145,3
2,8
27,0
9,3
7,0
548,0
152,9
5,5
20,8
9,7
6,1
71 ěemeslníci,kvalif.pracovníci na stavbách(kromČ elektrikáĜĤ)
107,4
150,7
4,2
24,7
11,0
8,1
72 KovodČlníci,strojírenští dČlníci,pracovníci v pĜíb.oborech
257,4
153,9
6,4
19,9
9,2
5,7
73 Pracovníci v obl.umČleckých a tradiþních Ĝemesel, polygrafie
22,5
153,1
3,8
19,0
9,3
4,8
74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky
71,6
154,6
5,7
18,8
10,1
4,3
75 Zpracovatelé potravin,dĜeva,textilu,pracovníci pĜíbuz.oborĤ
89,1
151,5
4,5
21,0
9,5
7,0
562,9
153,0
5,9
20,3
9,6
6,2
81 Obsluha stacionárních strojĤ a zaĜízení
194,2
149,8
5,3
20,8
9,5
6,7
82 Montážní dČlníci výrobkĤ a zaĜízení
127,6
149,9
4,9
20,7
8,0
7,3
83 ěidiþi a obsluha pojízdných zaĜízení
239,3
157,3
6,9
19,6
10,5
5,3
9
168,7
150,8
3,7
21,6
9,0
7,7
48,4
151,6
1,2
19,2
8,7
6,7
3,7
163,3
7,3
19,4
7,1
7,8
7
8
ěemeslníci a opraváĜi
Obsluha strojĤ a zaĜízení, montéĜi
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
91 Uklízeþi a pomocníci
92 Pomocní pracovníci v zemČdČlství, lesnictví a rybáĜství
98,7
149,3
4,6
23,0
9,0
8,2
94 Pomocní pracovníci pĜi pĜípravČ jídla
93 Pomocní pracovníci tČžby,staveb.,výroby,dopravy a pĜíb.ob.
3,9
152,0
2,0
20,6
9,9
8,0
95 Pracovníci pouliþního prodeje a poskytování služeb
0,0
*
*
*
*
*
13,9
154,6
4,9
20,9
9,8
7,1
6,1
158,3
3,6
13,8
8,8
2,9
2 970,2
153,7
3,2
18,6
10,0
4,7
96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci
Neuvedeno
CELKEM - mzdová sféra ýR
52
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
1120 Nejvyšší pĜedstavitelé spoleþností (kromČ zájm. a pĜíb.org.)
11201 Nejvyšší pĜedstavitelé velkých spoleþností a institucí
11202 Nejvyšší pĜedstavitelé stĜedních spoleþností a institucí
11203 Nejvyšší pĜedstavitelé malých spoleþností a institucí
1211 ěídící pracovníci v oblasti financí (kr.fin.,pojišĢ.služeb)
12111 Ekonomiþtí a finanþní námČstci (Ĝeditelé)
12112 ěídící pracovníci ekonomiky, financí (kr.fin.,pojišĢ.služeb)
1212 ěídící pracovníci v oblasti lidských zdrojĤ
1221 ěídící pracovníci v obchodu, marketingu a v pĜíb. oblastech
12211 Obchodní námČstci (Ĝeditelé)
12212 ěídící pracovníci v oblasti obchodu
1222 ěídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veĜejností
1223 ěídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje
12232 ěídící pracovníci v oblasti technického rozvoje
1311 ěídící pracovníci v zemČdČlství, lesnictví a pĜíb. oborech
13112 ěídící pracovníci v zemČdČlství a zahradnictví
1321 ěídící pracovníci v prĤmyslové výrobČ
13211 Výrobní a techniþtí námČstci (Ĝeditelé) v prĤmyslové výrobČ
13212 ěídící pracovníci ve zpracovatelském prĤmyslu
13213 ěídící pracovníci v energetice
1322 ěídící pracovníci v tČžbČ a geologii
1323 ěídící pracovníci ve stavebnictví a zemČmČĜictví
13232 Hlavní stavbyvedoucí
13233 ěídící pracovníci stavebního provozu
1324 ěídící pracovníci v dopravČ, logistice a pĜíbuzných oborech
13241 ěídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu
13242 ěídící pracovníci v oblasti skladování
13243 ěídící pracovníci v oblasti dopravy
13244 ěídící pracovníci poštovních a doruþovatelských služeb
1330 ěídící pracovníci v oblasti ICT
13302 ěídící pracovníci v oblasti inf. technolog. a þinností
1342 ěídící pracovníci v oblasti zdravotnictví
1345 ěídící pracovníci v oblasti vzdČlávání
1346 ěídící pracovníci v oblasti finanþních, pojišĢovacích služeb
13461 ěídící pracovníci v oblasti finanþních služeb
13462 ěídící pracovníci v oblasti pojišĢovacích služeb
1349 ěídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpeþnosti apod.
1411 ěídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb
1412 ěídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb
1420 ěídící pracovníci v maloobchodČ a velkoobchodČ
14201 ěídící pracovníci v maloobchodČ
14202 ěídící pracovníci ve velkoobchodČ
17,0
4,0
6,7
5,0
11,5
4,4
3,5
3,1
20,5
5,1
9,7
1,1
3,8
1,7
3,8
2,6
19,5
6,4
10,0
1,8
0,5
11,8
2,3
5,2
13,2
2,4
1,9
3,7
2,5
5,5
3,9
2,1
1,7
4,7
3,2
1,5
2,1
0,9
2,1
14,8
9,7
2,5
53
158,9
157,8
159,6
158,4
156,3
157,6
155,5
154,6
157,3
157,6
156,7
158,3
156,3
155,2
157,4
158,2
156,1
157,1
155,7
150,9
153,5
155,6
156,1
154,8
152,8
153,5
155,7
155,7
141,8
157,5
157,6
157,3
156,6
154,3
154,2
154,5
156,4
157,1
157,3
156,3
155,4
159,7
0,3
0,2
0,5
0,3
0,3
0,1
0,2
0,5
0,7
0,1
0,7
0,1
0,5
0,5
0,6
0,7
2,0
2,7
1,5
1,5
1,6
0,5
0,6
0,4
0,8
0,9
2,6
0,4
0,2
0,9
0,8
2,5
0,5
0,1
0,1
0,1
1,0
0,7
0,7
1,0
1,2
0,5
12,8
13,1
12,5
13,3
14,6
13,5
15,5
15,7
14,2
14,2
14,0
13,2
13,2
13,7
14,0
14,0
13,4
12,0
14,1
14,8
14,4
17,1
17,4
18,3
15,6
16,9
16,7
12,8
20,3
14,7
14,3
16,9
16,3
18,2
18,4
17,7
14,9
15,3
15,1
16,0
16,7
13,4
8,9
9,6
8,5
8,3
10,1
10,3
10,3
10,8
9,2
9,0
9,7
9,4
8,7
9,0
10,3
10,7
9,1
8,1
9,7
10,3
10,8
10,3
11,3
10,5
10,0
10,2
10,4
9,0
12,1
9,9
9,4
12,3
13,0
12,0
12,1
11,7
9,7
11,3
7,9
11,2
11,0
9,8
1,3
0,4
1,2
2,4
1,1
0,4
1,8
1,4
1,7
2,0
1,2
1,0
1,0
1,3
1,0
1,1
1,3
1,2
1,4
1,8
0,2
2,8
1,4
3,6
2,2
3,4
2,2
1,2
3,4
1,2
1,3
1,4
0,8
1,3
1,1
1,6
1,6
1,1
3,9
2,6
3,3
1,2
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
1431 ěídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy
1439 ěídící pracovníci CK, nemovitostí, osob., oprav. aj. služeb
2111 Fyzici a astronomové
2113 Chemici (kromČ chemického inženýrství)
2120 Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky
2131 Biologové, botanici, zoologové a pĜíbuzní specialisté
2132 Specialisté v zemČdČlství, lesnictví, rybáĜství a vod.hosp.
2142 Stavební inženýĜi
21422 InženýĜi projektanti budov
2143 Specialisté v oblasti prĤmyslové ekologie
2144 Strojní inženýĜi
21442 Strojní inženýĜi projektanti, konstruktéĜi
2145 Chemiþtí inženýĜi a spec.v gumár.,plast.,potrav.,vodár.apod
2146 DĤlní, hutní a slévárenští inženýĜi
2149 InženýĜi v ostat.obor. (textil.,kožeć.,polygraf.,dĜev.apod)
2151 InženýĜi elektrotechnici a energetici
2152 InženýĜi elektronici
2153 InženýĜi elektronických komunikací (vþ. radiokomunikací)
2211 Praktiþtí lékaĜi
2212 LékaĜi specialisté
2221 Všeobecné sestry se specializací
2262 Farmaceuti
2264 Fyzioterapeuti specialisté
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy
2310 Uþitelé na VŠ
23103 Docenti na VŠ
23104 Odborní asistenti na VŠ
2320 Uþitelé odborných pĜedmČtĤ, praktického vyuþování, lektoĜi
2411 Specialisté v oblasti úþetnictví
24111 Hlavní úþetní
2412 Finanþní a investiþní poradci a pĜíbuzní specialisté
24124 Bankovní makléĜi
2413 Finanþní analytici,specialisté v penČžnictví, pojišĢovnictví
2423 Specialisté v oblasti personálního Ĝízení
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, prĤzkumu trhu
24311 Specialisté v oblasti marketingu
2432 Specialisté pro styk s veĜejností
2511 Systémoví analytici
2512 VývojáĜi softwaru
2514 ProgramátoĜi poþítaþových aplikací
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru,pĜíbuzní pracovníci
2521 NávrháĜi a správci databází
1,7
3,7
3,5
3,1
0,7
3,7
4,6
16,0
4,8
0,4
16,3
8,1
2,5
0,8
5,7
9,2
2,3
1,3
1,4
11,2
8,6
5,3
0,9
0,3
19,4
3,7
9,5
4,5
19,6
7,5
8,5
5,2
9,6
3,2
11,9
5,9
1,1
7,9
5,9
15,1
2,5
1,9
54
161,1
158,6
155,6
152,7
158,7
157,2
157,9
155,3
157,1
151,3
156,0
155,6
154,1
152,4
154,8
155,2
155,8
159,4
165,7
163,3
153,6
155,5
151,9
155,5
160,4
160,0
160,0
153,5
156,0
155,0
153,0
152,1
152,6
153,3
154,4
153,5
153,7
157,8
158,5
157,5
155,9
158,1
0,0
0,2
0,6
0,3
0,1
0,5
0,3
0,4
0,0
0,5
2,8
2,0
0,9
1,4
1,3
1,6
1,8
2,0
10,6
8,8
3,0
1,3
1,0
1,8
0,1
0,0
0,1
0,7
0,5
0,5
0,4
0,6
0,5
1,0
0,2
0,2
0,1
1,3
0,6
1,4
1,4
1,5
10,6
13,6
15,0
25,1
13,7
15,6
15,2
16,0
15,0
15,0
13,8
14,4
14,9
15,3
15,5
14,1
14,9
14,4
16,2
15,9
17,6
18,4
19,5
17,8
13,0
13,3
13,3
19,4
15,7
16,5
19,9
21,0
19,4
16,6
15,7
17,0
16,4
14,8
14,2
15,4
16,8
14,3
8,0
9,8
9,3
12,0
9,3
9,9
10,5
10,9
10,3
9,2
8,8
9,3
9,9
8,9
9,8
9,5
10,5
10,4
10,2
11,3
11,1
11,8
10,2
10,9
9,5
9,9
9,9
12,5
9,6
9,6
12,4
12,6
11,5
9,8
10,6
10,1
11,8
10,0
10,6
10,4
9,4
10,2
0,2
1,4
1,3
1,6
0,9
1,4
1,5
1,9
1,5
2,2
1,5
1,5
1,2
1,8
2,2
1,4
1,0
0,6
2,7
1,8
3,5
3,3
5,3
3,1
1,1
1,0
1,0
4,0
2,6
3,8
3,0
3,7
3,8
2,2
1,8
2,4
1,5
1,5
0,7
1,3
1,9
1,1
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
2522 Systémoví administrátoĜi, správci poþítaþových sítí
2523 Specialisté v oblasti poþítaþových sítí (kromČ správcĤ)
2621 Specialisté archiváĜi,kurátoĜi a správci památkových objektĤ
2631 Specialisté v oblasti ekonomie
26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie
2632 Sociologové,antropologové a specialisté v pĜíbuzných oborech
2636 Specialisté v církevní oblasti a v pĜíbuzných oblastech
2642 RedaktoĜi, novináĜi a pĜíbuzní pracovníci
2643 PĜekladatelé, tlumoþníci a jazykovČdci
2652 Hudebníci, zpČváci a skladatelé
3111 Technici v chem. a fyzikálních vČdách (kr.chem.inženýrství)
3112 Stavební technici
31126 Stavební technici provozní
3113 Elektrotechnici a technici energetici
3114 Technici elektronici
3115 Strojírenští technici
31153 Strojírenští technici technologové, normovaþi
31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti
31156 Strojírenští technici pĜístrojĤ, strojĤ a zaĜízení
3116 Technici v chem.inženýrství,gumár.,plast.,potrav.,vodár.apod
3117 DĤlní, hutní a slévárenští technici
3118 Technici kartografové,zemČmČĜiþi,pracovníci v pĜíbuz.oborech
3119 Technici v ost.obor.(textil.,kožeć.,polygraf., dĜev.apod)
31194 Technici pĜípravy,realiz.investic v ost.prĤmyslových oborech
3121 MistĜi a pĜíbuzní prac.v tČžbČ,hutní výrobČ,slévárenství
3122 MistĜi a pĜíbuzní prac.ve výrobČ(kromČ hutní,slévárenství)
31221 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice
31223 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci ve strojírenství
3123 MistĜi a pĜíbuzní pracovníci ve stavebnictví
3134 OperátoĜi velínĤ pro zpracování ropy a zemního plynu
3139 OperátoĜi velínĤ montáž.linek,výr.papíru,celulózy aj.velínĤ
3141 Technici, laboranti v biolog.a pĜíbuz. oborech (kr.zdravot.)
3142 Technici v oblasti zemČdČlství, rybáĜství a vodohospodáĜství
3143 Technici v oblasti lesnictví
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékaĜských zaĜízení
3212 Odborní laboranti, laboratorní asistenti v obl.zdravotnictví
3213 Farmaceutiþtí asistenti
3221 Všeobecné sestry bez specializace
32211 Všeobecné sestry s osvČdþením
3256 Zdravotniþtí asistenti (praktické sestry)
3258 Zdravotniþtí záchranáĜi
3311 ZprostĜedkovatelé finanþních transakcí a finanþní makléĜi
55
7,6
1,1
0,2
4,9
4,8
0,2
3,0
5,1
0,5
0,3
4,5
23,7
8,2
17,0
11,0
37,3
7,4
9,2
6,8
5,4
2,3
0,7
28,4
7,0
2,0
36,3
5,2
12,4
10,0
0,4
0,3
2,9
6,8
1,3
2,0
4,7
2,9
35,1
32,9
0,9
0,1
1,7
159,5
157,4
153,5
152,1
152,1
158,9
160,0
155,3
168,6
171,0
156,2
155,9
157,1
153,2
158,6
155,2
155,5
155,4
153,9
151,4
150,8
154,2
155,3
155,2
151,3
156,5
152,6
157,4
159,0
149,9
156,3
155,0
158,6
156,5
159,0
158,3
152,4
151,1
151,2
148,4
155,8
152,8
3,2
1,0
0,1
0,3
0,3
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,9
0,8
0,6
2,4
3,8
2,9
2,5
5,0
1,9
2,1
3,7
0,4
2,5
1,2
5,5
5,2
4,2
5,5
2,1
8,1
3,3
1,4
1,8
0,9
5,8
5,7
2,0
1,9
1,9
3,4
9,2
0,1
14,8
14,2
16,1
17,4
17,4
14,5
13,3
14,7
13,9
2,5
15,1
16,4
15,8
16,6
15,7
15,4
14,8
16,0
17,8
16,6
16,0
14,6
15,8
16,2
17,8
16,0
17,2
15,0
15,5
20,2
14,8
17,1
15,2
15,4
16,8
17,7
20,6
18,4
18,5
19,6
16,1
19,9
10,2
9,1
10,2
10,9
10,9
8,5
7,5
10,3
9,2
0,3
10,9
10,6
11,0
10,5
9,8
9,1
8,5
8,4
12,0
9,8
9,9
9,7
9,5
9,7
11,1
9,3
10,5
8,8
10,4
15,4
10,9
9,7
9,1
9,8
12,0
10,9
11,8
11,5
11,6
11,4
10,5
11,4
1,7
1,2
1,9
3,1
3,2
1,7
1,8
1,7
1,4
0,8
2,0
2,5
2,1
2,0
2,5
2,5
2,0
3,3
2,7
3,0
2,1
1,4
2,6
2,9
2,1
2,9
2,9
2,2
1,9
3,2
2,0
3,3
3,0
2,0
2,4
3,1
5,6
3,9
3,9
5,4
3,1
3,5
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
9,8
4,6
71,7
31,7
7,0
7,7
0,5
1,4
7,5
46,6
15,4
1,1
15,1
10,7
7,3
42,5
21,0
3,0
1,5
10,7
8,1
6,1
0,8
2,0
51,1
20,7
6,2
3,4
12,7
2,1
6,3
0,9
4,5
12,6
4,8
5,3
33,7
16,9
8,0
2,2
2,1
36,4
3312 Odborní pracovníci v oblasti penČžnictví
33121 Odborní poradci v penČžnictví
3313 Odborní pracovníci úþetnictví, ekonomiky, personalistiky
33131 Odborní úþetní všeobecní
33132 Odborní úþetní mzdoví
33133 Odborní úþetní finanþní a investiþní
3314 Odborní pracovníci matematiky, statistiky, pojistné mat.
3315 Odhadci, zbožíznalci a likvidátoĜi
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišĢovnictví
3322 Obchodní zástupci
3323 Nákupþí
3324 Obchodní makléĜi
3331 Odbytoví a pĜepravní agenti, celní deklaranti
33311 Odbytoví agenti (odbytáĜi, prodejci)
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend
3343 Odborní pracovníci v administrativČ a správČ organizace
33431 Odborní asistenti v administrativČ
3432 AranžéĜi a pĜíbuzní pracovníci
3434 ŠéfkuchaĜi a šéfcukráĜi
3511 Technici provozu ICT
3512 Technici uživatelské podpory ICT
3513 Technici poþítaþových sítí a systémĤ
3514 Správci webu
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamĤ
4110 Všeobecní administrativní pracovníci
4120 SekretáĜi (všeobecní)
4132 Pracovníci pro zadávání dat
41321 OperátoĜi poþítaþĤ pro vkládání dat
4211 Pokladníci ve fin.institucích,na poštách,prac.v pĜíb.oborech
42111 Pokladníci ve finanþních institucích
4212 BookmakeĜi, krupiéĜi a pracovníci v pĜíbuzných oborech
4214 Inkasisté pohledávek a pĜíbuzní pracovníci
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromČ prĤvodcĤ)
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech
4224 Recepþní v hotelích a dalších ubytovacích zaĜízeních
4226 Recepþní (kr.recepþních v hotelích, ubytovacích zaĜízeních)
4311 ÚĜedníci v oblasti úþetnictví
43111 Úþetní všeobecní
43115 Fakturanti
4312 ÚĜedníci v oblasti statistiky, finanþnictví a pojišĢovnictví
4313 Mzdoví úþetní
4321 ÚĜedníci ve skladech
56
153,8
154,2
154,3
154,7
154,4
155,3
153,2
153,5
151,1
156,0
155,2
154,4
154,7
154,6
157,1
153,9
153,8
148,6
162,3
157,0
156,1
156,1
157,0
158,6
155,3
155,3
153,6
154,4
142,0
152,1
155,5
153,8
154,1
146,0
152,6
156,3
153,8
152,1
153,6
152,6
159,5
153,6
0,5
0,2
0,5
0,5
0,7
0,6
1,3
0,1
0,1
0,2
1,5
0,5
1,0
1,0
1,6
0,8
0,5
0,3
4,2
2,7
0,6
0,8
0,9
1,5
0,8
0,3
0,7
0,7
0,4
0,5
1,2
0,6
0,3
0,9
1,3
0,6
0,6
0,5
1,0
0,5
2,0
2,8
19,7
19,0
16,2
15,6
16,0
16,7
17,4
19,2
20,5
15,9
16,1
16,1
16,0
16,6
15,2
16,8
17,4
15,5
15,6
14,8
16,1
15,1
13,5
11,8
17,9
16,1
17,4
16,4
21,4
20,7
14,7
19,2
18,9
23,8
17,2
14,4
18,3
19,7
18,2
19,6
14,1
19,0
11,3
11,2
9,9
9,9
9,1
9,6
10,2
11,3
11,5
10,5
9,7
9,0
9,7
9,7
10,3
10,1
10,3
11,2
9,8
10,1
10,3
9,7
10,1
7,9
10,8
10,4
10,5
10,4
12,0
12,3
10,0
11,4
10,3
11,2
12,1
9,1
10,6
10,7
10,7
10,0
7,9
10,4
3,6
3,2
2,5
2,3
2,7
2,8
0,9
4,6
4,4
2,6
2,5
2,5
2,3
2,7
1,7
2,8
3,3
2,5
2,0
1,4
2,3
1,8
0,9
1,3
3,8
2,4
3,5
2,9
4,9
3,8
2,7
3,8
5,0
7,5
1,7
3,0
4,1
5,1
3,9
3,6
2,7
4,5
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
4322 ÚĜedníci ve výrobČ
4323 Pracovníci v dopravČ a pĜepravČ
43231 MistĜi v dopravČ
43232 Dopravní dispeþeĜi
43234 OperátoĜi dopravy a pĜepravy, vozoví disponenti
43235 Výpravþí
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromČ úĜedníkĤ na pĜepážkách)
44125 Doruþovatelé listovních poštovních zásilek
4415 Pracovníci evidence dat a archivĤ
4416 Personální referenti
5112 PrĤvodþí a pĜíbuzní pracovníci v osobní dopravČ
5120 KuchaĜi (kromČ šéfkuchaĜĤ), pomocní kuchaĜi
51201 KuchaĜi (kromČ šéfkuchaĜĤ)
5131 ýíšníci a servírky
5142 Kosmetici a pracovníci v pĜíbuzných oborech
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a j. zaĜízení
51512 Provozní pracovníci pohos.,ubyt.zaĜízení(kromČ škol.jídelen)
5153 Správci objektĤ
5222 Vedoucí pracovních týmĤ v prodejnách
5223 Prodavaþi v prodejnách
52231 Prodavaþi smíšeného zboží
52232 Prodavaþi potravináĜského zboží
52233 Prodavaþi drobného zboží,klenotĤ,nábytku a bytových doplĖkĤ
52235 Prodavaþi textilu, obuvi a kožené galanterie
52236 Prodavaþi elektrotechniky, elektroniky a domácích potĜeb
5230 Pokladníci a prodavaþi vstupenek a jízdenek
52303 Pokladníci v prodejnách
5245 Obsluha þerpacích stanic, mycích linek dopravních prostĜedkĤ
5321 OšetĜovatelé a pĜíbuz.pracovníci ve zdrav. a soc.zaĜízeních
5411 Hasiþi podnikových sborĤ
54114 Hasiþi podnikových sborĤ
5414 Pracovníci ostrahy a bezpeþnostních agentur
54141 Vrátní
54142 Pracovníci ostrahy, strážní
6111 PČstitelé zemČdČlských plodin
6121 Chovatelé hospodáĜských zvíĜat (kromČ drĤbeže)
61211 Chovatelé a ošetĜovatelé koní
61212 Chovatelé a ošetĜovatelé prasat
61213 Chovatelé a ošetĜovatelé skotu, koz a ovcí
6122 Chovatelé drĤbeže
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a pĜíbuzných oblastech
62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pČstČní a ošetĜování lesa
57
6,8
23,1
2,0
8,2
3,4
4,4
15,2
6,0
1,0
3,0
3,7
32,2
24,7
29,3
2,1
9,5
5,4
6,3
25,7
145,4
23,5
33,8
7,5
23,8
8,8
15,3
9,1
6,3
4,9
3,1
3,1
40,3
9,8
23,5
3,2
17,3
2,4
1,9
9,0
1,8
2,9
1,4
155,1
153,0
147,2
156,4
152,4
149,6
137,8
138,7
152,9
154,2
135,2
154,8
155,4
155,3
151,2
153,6
153,9
153,9
154,5
153,8
154,2
152,6
155,7
155,4
156,6
150,0
149,6
157,2
148,0
151,2
151,1
153,0
153,2
152,5
156,2
161,1
168,0
162,1
160,9
153,6
145,6
148,8
2,6
2,9
5,3
1,6
1,5
5,3
0,4
0,1
0,7
0,7
3,7
1,2
1,3
0,7
1,1
0,9
0,5
1,4
1,4
1,3
1,0
1,7
1,3
1,3
0,8
1,7
1,6
4,5
1,7
4,8
4,8
3,7
6,3
2,6
6,4
9,0
13,7
12,7
9,1
9,0
2,8
3,1
17,5
15,9
20,6
14,7
16,3
15,0
24,1
24,4
15,8
16,1
26,9
18,8
18,8
17,2
21,9
18,7
18,4
18,6
18,8
18,5
21,5
19,0
16,2
17,3
17,1
21,2
22,3
17,4
20,1
16,3
16,3
17,3
20,7
16,7
23,8
21,7
19,9
21,9
23,3
26,3
26,6
25,8
9,5
10,3
10,0
10,0
10,5
10,9
11,0
10,3
8,9
9,6
11,8
10,4
10,8
10,9
11,2
10,9
11,2
10,8
11,1
10,4
11,3
10,0
10,9
9,4
10,2
11,1
11,2
11,0
10,1
12,5
12,5
8,9
9,5
8,6
10,3
11,6
10,0
11,5
11,8
10,6
9,1
7,3
2,7
2,6
5,6
1,9
2,5
2,1
7,9
8,7
2,4
2,6
9,8
5,4
5,2
3,9
7,7
4,6
4,6
5,6
5,4
5,2
7,5
6,7
2,2
3,9
4,5
6,7
7,6
5,8
6,1
2,0
2,0
5,7
7,8
5,1
7,6
8,1
6,6
8,1
9,7
13,0
6,5
8,2
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
31,8
25,8
9,0
7,0
24,5
15,5
17,7
8,7
2,8
24,2
21,7
6,2
6,4
0,8
82,4
7,0
28,9
28,3
15,8
60,5
14,2
6,8
15,2
5,0
28,2
12,9
6,9
1,2
37,7
5,0
8,5
11,8
2,4
2,0
3,1
0,2
0,2
2,5
6,7
10,0
36,5
18,6
7112 Zedníci, kamnáĜi, dlaždiþi a montéĜi suchých staveb
71121 Zedníci (kromČ zedníkĤ ohnivzdorného zdiva)
7115 TesaĜi a stavební truhláĜi
71151 TesaĜi
7119 Kvalifik.staveb.dČlníci,staveb.údržbáĜi budov,montéĜi apod.
71195 Kvalifikovaní stavební dČlníci hlavní stavební výroby
7126 InstalatéĜi,potrubáĜi,stavební zámeþníci a stavební klempíĜi
7132 Lakýrníci a natČraþi (kromČ stavebních)
7211 ModeláĜi, formíĜi, jádraĜi a slévaþi ve slévárnách
7212 SváĜeþi, Ĝezaþi plamenem a pájeþi
72121 SváĜeþi
7213 Pracovníci na zpracování plechu
7214 MontéĜi kovových konstrukcí
7221 KováĜi
7222 NástrojaĜi a pĜíbuzní pracovníci
72221 NástrojaĜi
72222 Zámeþníci strojĤ
72223 Provozní zámeþníci, údržbáĜi
72224 Strojírenští kovodČlníci
7223 SeĜizovaþi a obsluha obrábČcích strojĤ (kr.dĜevoobrábČcích)
72231 SeĜizovaþi a obsluha konvenþních soustruhĤ
72232 SeĜizovaþi a obsluha konvenþních fréz
72237 SeĜizovaþi a obsluha þíslicovČ Ĝízených strojĤ
7224 Brusiþi, leštiþi a ostĜiþi nástrojĤ a kovĤ
7231 Mechanici a opraváĜi motorových vozidel
72311 Mechanici a opraváĜi osobních automobilĤ
72312 Mechanici a opraváĜi nákladních automobilĤ
7232 Mechanici a opraváĜi leteckých motorĤ a zaĜízení
7233 Mechanici a opraváĜi zemČdČl.,prĤmysl. a j.strojĤ, zaĜízení
72332 Mechanici a opraváĜi kolejových vozidel
72334 Mechanici a opraváĜi zemČdČlských strojĤ a zaĜízení
72335 Mechanici a opraváĜi prĤmyslových strojĤ a zaĜízení
7311 Výrobci, mechanici, opraváĜi pĜesných pĜístrojĤ a zaĜízení
7314 Keramici a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7315 SkláĜi, brusiþi skla, výrobci bižuterie a sklenČných ozdob
7318 Tradiþní zpracovatelé textilu, kĤží a pĜíbuzných materiálĤ
7319 UmČleþtí kováĜi,zámeþnící,kameníci,štukatéĜi apod.prac.
7321 Pracovníci pĜípravy tisku
7322 TiskaĜi
7411 Stavební a provozní elektrikáĜi
7412 Elektromechanici
74121 Elektromechanici elektrických zaĜízení (kr.v dopr.prostĜed.)
58
149,1
148,5
145,1
140,3
152,7
150,8
153,1
150,6
149,6
151,8
152,0
151,5
157,7
148,1
152,9
157,0
153,4
152,9
149,9
155,1
155,5
156,5
155,8
152,7
152,8
154,0
152,4
150,3
156,4
147,7
158,7
158,1
155,3
151,2
145,7
149,4
156,2
153,3
157,3
156,5
153,5
153,9
2,7
2,8
3,5
3,2
4,2
4,9
5,1
5,7
8,1
7,3
7,5
4,1
11,0
4,5
6,7
7,8
7,4
6,1
5,9
7,3
7,8
8,9
6,8
9,6
2,3
1,7
3,9
3,6
6,3
4,5
7,0
7,4
3,0
5,5
2,3
5,3
0,9
1,6
4,7
5,2
6,3
6,9
25,7
26,4
30,9
35,6
23,4
26,6
21,0
21,8
21,9
22,3
22,3
19,4
23,3
20,8
20,8
16,9
21,9
19,6
22,1
18,2
18,6
18,9
16,5
22,4
19,9
18,7
21,2
18,3
18,2
20,6
21,5
15,4
17,0
23,5
21,7
20,2
18,2
16,5
16,3
18,6
19,0
19,5
11,5
11,3
12,4
13,2
11,0
11,5
10,3
10,5
8,3
8,8
8,8
9,1
10,8
9,0
9,2
8,5
9,4
9,7
8,2
8,4
8,0
8,2
8,9
8,7
10,2
9,6
9,7
9,4
9,4
10,2
9,2
8,7
9,4
9,3
8,3
4,8
4,8
9,9
9,2
10,1
9,7
9,3
9,1
9,9
13,8
17,2
7,0
8,4
6,1
6,7
7,4
7,7
7,6
5,5
6,8
5,2
6,2
4,5
7,0
5,4
7,0
5,2
5,5
5,3
3,8
8,0
4,6
4,1
6,3
4,4
4,4
5,9
6,3
3,2
2,9
6,6
6,3
10,7
9,2
2,3
3,5
4,7
4,7
5,3
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
74123 Provozní elektromechanici
7413 MontéĜi a opraváĜi elektrických vedení
74131 MontéĜi a opraváĜi silnoproudých elektrických vedení
7421 Mechanici a opraváĜi elektronických pĜístrojĤ
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pĜíbuzní pracovníci
7512 PekaĜi, cukráĜi (kromČ šéfcukráĜĤ) a výrobci cukrovinek
7514 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a pĜíbuzných produktĤ
7515 Ochutnávaþi,kontroloĜi kvality potravin a nápojĤ,pĜíb.prac.
7522 TruhláĜi (kr.stavebních) a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7532 ModeláĜi odČvĤ, stĜihaþi a pĜíbuzní pracovníci
7533 Švadleny, šiþky, vyšívaþi a pracovníci v pĜíbuzných oborech
7542 StĜelmistĜi
7543 KvalitáĜi, testovaþi výrobkĤ, laboranti (kr.potravin,nápojĤ)
8111 Obsluha dĤlních zaĜízení (vþ. horníkĤ)
81111 Horníci v uhelných dolech (pĜevážnČ ruþní)
8112 Obsluha zaĜízení na úpravu rudných a nerudných surovin
8114 Obsluha strojĤ na výrobky z cementu,kamene,ostatních nerostĤ
8121 Obsluha zaĜízení na zpracování kovĤ
8122 Obsluha lakov.a j.zaĜízení na povrch.úpravu kovĤ,j.materiálĤ
8131 Obsluha strojĤ a zaĜízení pro chemickou výrobu
8132 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu a zprac. foto. materiálĤ
8141 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z pryže
8142 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z plastu
8143 Obsluha strojĤ na výrobu a zpracování výrobkĤ z papíru
8151 Obsluha strojĤ na úpr.vláken,dopĜádání,navíjení pĜíze,nití
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojĤ
8160 Obsluha strojĤ na výrobu potravin a pĜíbuzných výrobkĤ
81602 Obsluha strojĤ na výrobu peþiva, þokolády a cukrovinek
8172 Obsluha automatiz. strojĤ a zaĜízení na prvotní zprac.dĜeva
8181 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu skla,keramiky,stavebnin
81811 Obsluha strojĤ a zaĜízení na výrobu skla
8182 Obsluha parních turbín, kotlĤ a pĜíbuzných zaĜízení
8183 Obsluha strojĤ na balení, plnČní a etiketování
8211 Montážní dČlníci mechanických zaĜízení
8212 Montážní dČlníci elektrických, energet. a elektron. zaĜízení
82121 Montážní dČlníci elektrických a energetických zaĜízení
82122 Montážní dČlníci elektronických zaĜízení
8219 Montážní dČlníci ostatních výrobkĤ
82191 Montážní dČlníci výrobkĤ z kovĤ
82192 Montážní dČlníci výrobkĤ z pryže a plastĤ
82197 Montážní dČlníci výrobkĤ z kombinovaných materiálĤ
8311 Strojvedoucí a Ĝidiþi kolejových motorových vozíkĤ
59
13,7
7,0
5,3
14,4
7,4
10,9
0,6
1,5
20,9
1,5
10,7
0,3
18,1
11,4
6,5
2,9
3,1
24,0
6,9
13,2
0,2
11,2
21,6
2,5
1,9
6,5
20,8
7,1
8,0
10,5
6,5
4,8
6,3
39,7
41,0
29,2
11,4
46,9
11,6
10,9
14,5
8,4
154,0
157,1
156,2
155,1
150,1
155,6
142,9
156,7
151,4
157,1
147,5
151,5
151,9
141,3
137,0
145,9
149,5
149,8
149,6
147,0
150,5
150,8
150,6
148,6
151,4
151,3
150,3
147,8
149,1
150,8
151,7
155,7
148,4
149,9
148,7
149,6
146,2
151,1
150,0
150,4
152,4
145,1
6,5
6,4
6,9
4,8
4,3
4,4
8,1
5,3
3,3
4,9
3,7
9,7
5,8
5,9
6,1
4,8
6,9
5,8
4,8
4,0
1,4
6,8
5,3
3,6
4,9
3,6
6,4
7,0
3,0
5,9
6,7
7,2
4,8
5,6
4,9
4,9
5,0
4,4
4,9
3,1
4,9
6,2
18,2
18,0
18,1
18,6
24,5
17,6
28,9
16,5
22,6
17,0
22,7
24,8
18,5
29,1
32,8
21,6
24,6
20,2
20,9
19,8
16,5
20,4
20,2
19,7
18,1
19,0
23,1
24,8
23,0
20,5
19,0
16,0
22,5
19,7
21,6
20,7
23,9
20,9
22,2
20,5
20,6
19,4
10,3
9,8
10,3
10,7
11,3
9,2
9,3
10,7
10,6
7,9
8,0
14,7
8,6
14,4
16,1
11,6
13,9
9,2
8,7
10,0
7,4
9,0
8,3
10,0
8,6
6,5
9,7
10,5
9,5
9,3
9,7
10,5
9,5
7,8
8,6
8,3
9,2
7,8
8,1
8,0
7,8
12,0
3,9
4,3
3,9
3,3
8,5
5,5
8,3
3,1
8,1
4,9
8,9
4,2
5,1
8,2
10,1
6,0
5,0
6,6
7,7
5,4
3,0
6,6
7,9
5,4
5,3
7,8
7,9
9,6
9,3
5,7
5,7
3,1
7,4
6,8
7,0
6,8
7,8
7,9
7,7
8,1
7,9
3,3
ISPV - mzdová sféra ýR
1. pololetí 2012
MZS-T8
Výsledky ke dni 19. 9. 2012
MČsíþní odpracovaná a neodpracovaná doba
podle podskupin a kategorií zamČstnání CZ-ISCO
Odpracovaná
Neodpracovaná
Poþet
doba
doba
zamČstnancĤ
pĜepoþtený podle
z toho
z toho
Celkem
Celkem
evid. mČsícĤ
pĜesþas
Dovolená Nemoc
tis. osob
hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs hod/mČs
Podskupina zamČstnání/
Kategorie zamČstnání CZ-ISCO
83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlakĤ
8312 Signalisti,brzdaĜi,výhybkáĜi,posunovaþi,pĜíbuzní pracovníci
8322 ěidiþi osobních a malých dodávkových automobilĤ, taxikáĜi
83221 ěidiþi osobních a malých dodávkových automobilĤ
8331 ěidiþi autobusĤ, trolejbusĤ a tramvají
83311 ěidiþi autobusĤ v mČstské hromadné dopravČ
8332 ěidiþi nákladních automobilĤ, tahaþĤ a speciálních vozidel
83321 ěidiþi nákladních automobilĤ (kromČ tahaþĤ)
83322 ěidiþi tahaþĤ
8341 ěidiþi a obsluha zemČdČlských a lesnických strojĤ
83411 Traktoristé a obsluha zemČdČlských strojĤ
8342 Obsluha železniþních, zemních a pĜíbuzných strojĤ a zaĜízení
83422 Obsluha zemních a pĜíbuzných strojĤ
8343 Obsluha jeĜábĤ,zdvihacích a podobných manipulaþních zaĜízení
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíkĤ a skladníci
83441 ěidiþi vysokozdvižných vozíkĤ
83443 Skladníci, obsluha manipulaþních vozíkĤ
9112 Uklízeþi a pomocníci v hotelích,admin.,prĤmysl.a j.objektech
91121 Uklízeþi a pomocníci v administrativních objektech
91122 Uklízeþi a pomocníci ve zdravotnických,sociálních zaĜízeních
91123 Uklízeþi a pomocníci v ubytovacích a vzdČlávacích zaĜízeních
91124 Uklízeþi strav.zaĜízení,potravináĜ.,farmaceut.výrob.prostor
91127 Uklízeþi prodejních prostor
91128 Uklízeþi v provozovnách osobních služeb
9311 Pomocní pracovníci v oblasti tČžby
9312 Figuranti,dČlníci výkop.prací a dČlníci výstavby inženýr.dČl
9313 DČlníci v oblasti výstavby budov
9321 Ruþní baliþi
9329 Manipulaþní a ostatní pomocní dČlníci ve výrobČ
93291 Manipulaþní dČlníci ve výrobČ
93292 Pomocní dČlníci ve výrobČ
93293 Pomocní montážní dČlníci
9333 Pomocní manipulaþní pracovníci (kromČ výroby)
93331 Pomocní skladníci
93332 Pomocní manipulaþní pracovníci v dopravČ
9334 DoplĖovaþi zboží
9412 Pomocníci v kuchyni
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadĤ
9613 Uklízeþi veĜejných prostranství,þistiþi kanalizací
9621 KurýĜi, doruþovatelé balíkĤ a nosiþi zavazadel
9622 Pomocní pracovníci údržby budov
9623 Pracovníci odeþtu mČĜidel,výbČru penČz z prodejních automatĤ
60
6,8
9,4
13,2
11,3
21,0
10,5
98,4
66,4
17,3
17,5
16,4
14,2
12,6
6,8
47,3
12,5
31,6
47,1
11,3
5,9
7,4
3,3
2,0
1,8
1,0
5,3
7,8
7,4
45,6
17,7
18,9
2,7
29,6
17,3
3,2
0,3
3,3
3,2
4,7
0,8
1,3
0,3
143,5
144,9
160,0
158,8
163,4
163,3
160,0
159,7
159,4
160,7
161,5
153,7
153,2
152,0
153,7
154,3
153,7
151,5
153,8
150,5
150,9
148,7
155,1
159,0
144,5
155,0
140,8
152,0
148,8
148,6
150,0
150,3
151,2
150,9
148,1
148,0
152,6
154,9
152,9
157,9
153,0
149,4
6,0
4,5
5,6
4,8
13,7
13,7
5,9
6,1
4,3
13,8
14,5
8,2
7,2
6,4
4,5
6,2
3,7
1,2
0,6
2,6
0,9
1,3
1,0
2,0
4,1
14,1
1,8
3,6
4,6
5,4
4,1
5,7
4,3
4,5
4,3
7,0
1,1
7,6
3,3
0,9
3,3
0,8
19,1
18,5
17,2
17,6
21,2
21,9
18,0
18,0
17,7
26,3
26,4
25,0
24,9
22,4
18,8
18,0
18,9
19,2
16,5
20,2
21,5
23,1
19,4
15,5
22,9
30,7
32,9
19,3
21,9
22,3
21,0
21,1
20,9
20,8
23,5
24,1
18,8
24,1
21,3
14,9
19,3
14,4
12,0
11,6
10,1
10,2
11,4
12,0
10,4
10,4
9,7
11,5
11,4
11,6
11,6
9,7
9,6
9,1
9,7
8,6
8,1
9,9
9,9
8,9
10,4
6,5
12,6
10,3
9,6
7,8
8,4
8,6
7,6
8,2
9,7
9,7
11,7
9,9
10,1
12,1
9,1
7,5
10,1
7,3
3,2
4,1
3,8
3,8
6,1
6,2
4,4
4,3
5,2
8,9
9,0
8,0
8,3
7,4
5,5
4,8
5,6
6,8
4,6
7,2
8,0
8,9
5,4
5,9
6,1
9,8
14,4
6,3
8,1
8,1
8,2
7,3
6,3
5,7
6,9
7,2
6,6
9,1
6,6
4,4
5,1
4,4
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
D o d a t e k - Te c h n i c k ý p o p i s š e t č e n í
Technický popis šetčení pčibližuje metodické postupy používané pči
zpracování mzdové sféry Informaąního systému o prĎmćrném výdćlku
(ISPV-MZS). Popis je rozdćlen do pćti kapitol: koncepce šetčení, vstupní údaje,
nejdĎležitćjší sledované ukazatele, dopoątové metody a kvalita odhadĎ a
definice vybraných pojmĎ.
1. Koncepce šetčení
Kapitola popisuje základní soubor šetčení, postup pči výbćru ekonomických
subjektĎ (ES) a strukturu výbćrového souboru mzdové sféry ISPV-MZS.
1.1. Základní soubor
Základním souborem ISPV-MZS je soubor aktivních ekonomických subjektĎ,
definovaný na základć registru ekonomických subjektĎ (RES) óeského
statistického účadu (óSÚ), které odmćċují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona
ą. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znćní pozdćjších pčedpisĎ. RES je detailnć
popsán na internetových stránkách óSÚ (www.czso.cz). Informace o subjektech,
které neodmćċují mzdou, ale platem, jsou získávány z Informaąního systému
o platech, spravovaného Ministerstvem financí.
1.2. Výbćrový design ISPV-MZS
Výbćr ekonomických subjektĎ v ISPV-MZS lze charakterizovat jako
jednostupċový stratifikovaný výbćr. Výbćrovými jednotkami jsou ekonomické
subjekty, na které se v pčípadć vybrání vztahuje zpravodajská povinnost.
Statistickými jednotkami jsou zamćstnanci, ktečí jsou nositeli sledovaných
statistických znakĎ. Základní soubor (ZS) je rozdćlen do oblastí (strat) podle:
– institucionálních sektorĎ,
– velikostních kategorií,
– odvćtvových skupin,
– regionĎ (krajĎ).
V jednotlivých oblastech, které vznikly rozdćlením ZS dle pčíslušných
stratifikaąních kritérií, je vybrán stanovený podíl ekonomických subjektĎ. Výbćr
je provádćn z institucionálních sektorĎ používaných v národních úątech, tj. ze
sektorĎ nefinanąních podnikĎ, finanąních institucí, vládních institucí,
domácností (podnikatelĎ – fyzických osob) a neziskových institucí sloužících
domácnostem.
V poąetnć nejvćtších sektorech – v nefinanąních podnicích a domácnostech
– jsou subjekty s 250 a více zamćstnanci začazeny do šetčení plošnć (výbćr
s pravdćpodobností rovnou 1). Menší subjekty s 1 až 249 zamćstnanci jsou
vybírány v jednotlivých stratech systematickým náhodným výbćrem s nestejnými
pravdćpodobnostmi bez vracení. Pravdćpodobnosti výbćru se liší podle velikosti
subjektu, a jejich výše je urąena výbćrovým podílem uvedeným v tabulce 1.
63
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
Výbćr ekonomických subjektĎ s 1 až 9 zamćstnanci je provádćn jednorázovć
každé 4 roky, pčiąemž poslední výbćr byl uskuteąnćn za rok 2010. Výbćrový
soubor ekonomických subjektĎ s 10 až 249 zamćstnanci se obmćċuje metodou
rotujícího panelu s periodou rotace devćt let, tzn. k plné obmćnć dojde za devćt
let.
Velikostní kategorie pro výbćr
Kategorie
1
2
3
4
Poąet zamćstnancĎ
1 až 9
10 až 49
50 až 249
250 a více
Výbćrový podíl [%]
1,2
4,5
15
100
Tabulka 1
V sektorech finanąních a vládních institucí jsou do výbćrového souboru
začazeny plošnć subjekty s 50 a více zamćstnanci, v sektoru neziskových
institucí s 65 a více zamćstnanci. Menší subjekty z tćchto sektorĎ podléhají
pravdćpodobnostnímu výbćru.
Ekonomické subjekty se vybírají v 6 základních odvćtvových skupinách:
zemćdćlství, prĎmysl, stavebnictví, obchod, tržní služby a ostatní služby. V rámci
základních skupin jsou pomocí klastrové analýzy urąena podrobnćjší strata na
základć podobnosti mzdové úrovnć a struktury zamćstnání.
Regionem se z hlediska výbćru jednotek rozumí kraj ve smyslu ústavního
zákona ą. 347/1997 Sb., v platném znćní.
1.3. Struktura výbćrového souboru ISPV-MZS
Statistické šetčení ISPV-MZS za 1. pololetí 2012 zahrnuje 4 755
ekonomických subjektĎ, které pčedstavují 1 367 tisíc zamćstnancĎ (viz
tabulka 2).
Výbćrový soubor ISPV-MZS
Poąet ekonomických subjektĎ
Poąet zamćstnancĎ
4 755
1 367 tisíc
Tabulka 2
Strukturu výbćrového souboru ISPV-MZS (obsahuje vstupní údaje vyhovující
kontrolám ISPV-MZS) ukazují z rĎzného pohledu následující tabulky. Složení
výbćrového souboru ISPV-MZS z odvćtvového hlediska ukazuje tabulka 3. Tabulka
4 zobrazuje strukturu souboru ISPV-MZS z regionálního pohledu.
64
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
Odvćtvová skladba výbćrového souboru ISPV-MZS
Kód CZ-NACE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Sekce
Zemćdćlství, lesnictví a rybáčství
Tćžba a dobývání
Zpracovatelský prĎmysl
Výroba a rozvod elektčiny, plynu, tepla
Zásobování vodou, ąinnosti související s odpady
Stavebnictví
Obchod, opravy motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informaąní a komunikaąní ąinnosti
Penćžnictví a pojišáovnictví
óinnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vćdecké a technické ąinnosti
Administrativní a podpĎrné ąinnosti
Večejná správa, obrana, sociální zabezpeąení
Vzdćlávání
Zdravotní a sociální péąe
Kulturní, zábavní a rekreaąní ąinnosti
Ostatní ąinnosti
Poąet ES
170
32
1506
52
68
338
781
239
180
143
153
79
315
208
8
62
294
53
74
Tabulka 3
Regionální skladba výbćrového souboru ISPV-MZS
Kód NUTS 3
CZ010
CZ020
CZ031
CZ032
CZ041
CZ042
CZ051
CZ052
CZ053
CZ063
CZ064
CZ071
CZ072
CZ080
Kraj
Hlavní mćsto Praha
Stčedoąeský
Jihoąeský
Plzeċský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysoąina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Poąet ES
1364
871
648
620
378
647
485
560
556
511
976
618
567
877
Tabulka 4
65
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
2. Vstupní údaje
Kapitola popisuje specifika sbćru dat pro šetčení ISPV-MZS, nejdĎležitćjší
vstupní údaje a používané klasifikace a ąíselníky.
2.1. Sbćr dat
Ekonomické subjekty, na které se vztahuje zpravodajská povinnost, vykazují
do statistického šetčení ISPV-MZS údaje o všech zamćstnancích v pracovním
pomćru. Vybraná zpravodajská jednotka pčedává data na Ministerstvo práce a
sociálních vćcí, které je orgánem vykonávajícím státní statistickou službu.
Ekonomické subjekty s 1 až 9 zamćstnanci vykazují údaje za všechny
zamćstnance jednou za ątyči roky v rámci evropského šetčení SES (tzv. šetčení
mikrosubjektĎ). Získané údaje jsou po následující 4 roky používány pro šetčení
ISPV-MZS, pčiąemž údaje jsou upraveny prĎmćrnými indexy rĎstu (ąi poklesu)
daného odvćtví za pčíslušné období.
Ekonomické subjekty s 10 a více zamćstnanci vykazují ątyčikrát roąnć za
jednotlivá ątvrtletí základní informace za celý subjekt a za pololetí a celý rok
navíc podrobné údaje o všech svých zamćstnancích. Termínem pro pčedání dat
od respondentĎ je 25. den mćsíce následujícího po skonąení sledovaného
období.
Pčedávaná data mají formu databázových souborĎ a obsahují informace
o zamćstnavateli a zamćstnancích. U více než 90 % respondentĎ je zdrojem dat
pro šetčení mzdový a personální systém. Datové soubory jsou pčedávány ve více
než 90 % pčípadĎ elektronickou poštou, zbylá ąást respondentĎ posílá data na
disketć, pčípadnć na papírových formuláčích.
Pro kontrolu a opravu dat pčipravených mzdovým a personálním systémem
respondenta, pčípadnć pro počízení vstupních dat, je urąen "Lokální počizovací
program ISPV 2012", který si respondent pčed použitím nainstaluje na lokální
disk svého poąítaąe.
Počizovací program češí i zabezpeąení dat pči pčenosu od respondenta ke
zpracovateli. Používá pčitom hybridní šifrování s večejným a privátním klíąem.
Večejný klíą je souąástí instalace počizovacího programu, privátní klíą je uložen
na interním serveru zpracovatele. Zašifrovaná data se ukládají do souboru
s formátem S/MIME verze 3.
Pokud se respondenti šetčení chtćjí vyhnout instalaci programu, je pro nć
pčipraven "Internetový kontrolní program", pčes který lze data zaslat
z kteréhokoliv poąítaąe pčipojeného k internetu. Tento program taktéž umožċuje
kontrolu dat vytvočených mzdovým systémem a jejich zabezpeąený pčenos ke
zpracovateli pomocí certifikovaného šifrovaného komunikaąního protokolu https.
V tomto programu však není umožnćno respondentĎm provádćt opravy dat.
Oba programy jsou volnć k dispozici na stránkách www.ispv.cz v sekci Pro
respondenty šetčení.
66
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
2.2. NejdĎležitćjší vstupní údaje
Šetčení ISPV-MZS monitoruje s pololetní periodicitou úroveċ a strukturu
hrubé mćsíąní mzdy a pracovní doby zamćstnancĎ ve mzdové sféče óR.
NejdĎležitćjší tčídćní podle osobních i podnikových charakteristik jsou obsažena
v této publikaci a patčí mezi nć pohlaví, vćk, vzdćlání, místo pracovištć, státní
obąanství, odvćtví ekonomické ąinnosti podle klasifikace CZ-NACE a zamćstnání
podle klasifikace CZ-ISCO.
Celková hrubá mzda je souątem mzdy za práci, náhrad mzdy a odmćn za
pracovní pohotovost, které jsou pčímo sbíranými položkami. Mzda je definována
v § 109, odst. 2 zákona ą. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znćní pozdćjších
pčedpisĎ. Šetčení ISPV-MZS sleduje i strukturu hrubé mćsíąní mzdy, tj. podíl
odmćn, pčíplatkĎ a náhrad mzdy.
V rámci statistického vykazování pracovní doby zamćstnancĎ je zjišáována
její odpracovaná a neodpracovaná ąást. Vstupní vćta o zamćstnanci obsahuje
odpracovanou dobu za sledované období, a z ní poąet pčesąasových hodin.
Odpracovaná doba u zamćstnancĎ odmćċovaných mćsíąní mzdou nezahrnuje
dobu svátkĎ v jinak pracovních dnech. Vćta dále obsahuje celkovou
neodpracovanou dobu za sledované období, z ní poąet hodin dovolené a nemoci.
2.3. Klasifikace a ąíselníky
ISPV-MZS používá standardní statistické klasifikace a ąíselníky (podrobnćji
popsané na www.czso.cz). ISPV je pod názvem ótvrtletní šetčení o prĎmćrném
výdćlku souąástí programu statistických zjišáování, a proto je použití platných
statistických klasifikací závazné jak pro orgán vykonávající státní statistickou
službu, tak pro zpravodajské jednotky, které poskytují údaje pro statistické
zjišáování. ISPV-MZS používá následující klasifikace a ąíselníky:
CZ-ISCO
CZ-ICSE
KKOV
Klasifikace zamćstnání; vydáno sdćlením óSÚ ą. 206/2010
Sb. ze dne 16. ąervna 2010 o zavedení Klasifikace
zamćstnání CZ-ISCO. Poslední aktualizace byla provedena
k 1. ąervenci 2012 sdćlením óSÚ ą. 185/2012 Sb. ze dne 29.
kvćtna 2012 o aktualizaci Klasifikace zamćstnání(CZ-ISCO).
Klasifikace postavení v zamćstnání; vydáno sdćlením óSÚ
ą. 494/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 o vydání
Klasifikace postavení v zamćstnání.
Klasifikace kmenových oborĎ vzdćlání; od 1. ledna 2009
pčevzalo MŠMT gesci za Klasifikaci kmenových oborĎ vzdćlání
(KKOV) jako resortní klasifikaci. Správu této klasifikace
zajišáuje ÚIV. Soustava oborĎ vzdćlání v základním, stčedním
a vyšším odborném vzdćlávání byla stanovena načízením
vlády ą. 211/2010 Sb.
67
ISPV-MZS
LAU 1
CZ-NACE
CZ-GEONOM
Technický
popis
šetčení
óíselník okresĎ; od 1. ledna 2008 je systém statistické
klasifikace územních struktur v óeské republice rozdćlen,
v souladu se systémem Eurostatu, na dvć ąásti: klasifikace
CZ-NUTS a systém LAU (Local Administrative Units).
Z hlediska statistiky mají LAU závazný charakter. Jednotky
LAU 1 (dčívćjší NUTS 4) jsou v óR tvočeny okresy. Územní
jednotky na úrovni LAU 1 pčebírají kódy od dčívćjších
jednotek NUTS 4. Proti NUTS 4 jsou v LAU 1 následující
zmćny:
- do kódĎ LAU 1 okresĎ krajĎ Vysoąina a Jihomoravského se
promítá zmćna kódĎ NUTS 3 tćchto krajĎ,
- Praha se na úrovni LAU 1 neąlení.
Klasifikace ekonomických ąinností (CZ-NACE); vydáno
sdćlením óSÚ ą. 244/2007 Sb. ze dne 18. záčí 2007
o zavedení Klasifikace ekonomických ąinností.
Klasifikace zemí; vydáno sdćlením óSÚ ą. 487/2003 Sb. ze
dne 18. prosince 2003 o vydání Klasifikace zemí. Poslední
aktualizace byla provedena k 15. prosinci 2008 sdćlením óSÚ
ą. 429/2008 Sb. ze dne 26. listopadu 2008 o aktualizaci
Klasifikace zemí a o ukonąení zvečejċování aktualizací.
3. NejdĎležitćjší sledované ukazatele
Kapitola popisuje nejdĎležitćjší sledované ukazatele, algoritmy jejich
výpoątu a srovnání ukazatelĎ s obdobnými ukazateli mzdové statistiky óSÚ.
Kapitola je rozdćlena na sestavy hrubé mćsíąní mzdy a odpracované a
neodpracované doby.
3.1. Hrubá mćsíąní mzda (sestavy MZS-Mx)
Hrubá mćsíąní mzda je v ISPV-MZS definována jako souąet mzdy za práci,
náhrad mzdy a odmćny za pracovní pohotovost za sledované období. Hrubá
mćsíąní mzda za pracovní pomćr zamćstnance se vypoąte podle vzorce:
HMM =
kde:
HMM
MZDA + NAHRADY + POHOTOV
MESPLAC_prep
je hrubá mćsíąní mzda zamćstnance,
MZDA
je mzda za práci zamćstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka vćty o zamćstnanci),
NAHRADY
jsou náhrady mzdy zamćstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka vćty o zamćstnanci),
68
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
POHOTOV
je odmćna za pracovní pohotovost zamćstnance v kumulaci
za sledované období (vstupní položka vćty o zamćstnanci),
MESPLAC_pr ep
je poąet pčepoątených placených mćsícĎ zamćstnance, tj.
poąet mćsícĎ, které zamćstnanec odpracoval, nebo za které
pobíral náhrady mzdy (kromć náhrady za dobu doąasné
pracovní neschopnosti).
Poąet pčepoątených placených mćsícĎ MESPLAC_prep je roven poątu
kalendáčních mćsícĎ (6 pči 1. pololetí, 12 pči celém roku) v pčípadć, že
zamćstnanec s plným pracovním úvazkem po celé sledované období pracoval,
nebo pobíral náhrady mzdy (s výjimkou náhrady za dobu doąasné pracovní
neschopnosti). Pokud byl zamćstnanec v evidenąním stavu kratší dobu než
sledované období, bude jeho poąet placených mćsícĎ zkrácen pomćrem poątu
pracovních dnĎ v evidenąním stavu a ve sledovaném období. Mćl-li zamćstnanec
sjednán kratší pracovní úvazek, bude jeho poąet placených mćsícĎ zkrácen
pomćrem kratšího a plného úvazku. Podobnć se poąet placených mćsícĎ zkrátí,
pokud zamćstnanec mćl tzv. neplacenou absenci (napč. neplacené volno, nemoc,
ošetčování ąlena rodiny).
Pči výpoątu charakteristik hrubé mćsíąní mzdy (napč. medián, prĎmćr)
za urąitou skupinu zamćstnancĎ vstupuje každý zamćstnanec do výpoątu s váhou
odpovídající poątu jeho placených mćsícĎ za sledované období (tzv. váha
placené doby). Tedy zamćstnanec, který byl zamćstnán jen ąást období (nebo
mćl kratší úvazek, nebo byl nemocný) má menší vliv na výslednou
charakteristiku. Vážený zpĎsob výpoątu umožċuje korektní srovnání mzdové
úrovnć jednotlivých zamćstnání a srovnávání v ąase.
Poąet zamćstnancĎ pčepoątený podle placených mćsícĎ je vypoąten jako
podíl souątu pčepoątených placených mćsícĎ za urąitou skupinu zamćstnancĎ a
poątu kalendáčních mćsícĎ ve sledovaném období (6 pči 1. pololetí, 12 pči celém
roku).
Mćsíąní placená doba vyjadčuje poąet placených hodin – souąet hodin
odpracovaných a hodin s náhradou mzdy (vyjma náhrady za dobu doąasné
pracovní neschopnosti) za plnć placený mćsíc. Výpoąet je konzistentní
s výpoątem hrubé mćsíąní mzdy.
Kritéria pro zahrnutí zamćstnance do výpoątĎ výše uvedených ukazatelĎ jsou
následující:
– pčepoątený poąet placených mćsícĎ zamćstnance je alespoċ jeden mćsíc,
– stanovená týdenní pracovní doba na dané pracovní místo je alespoċ
30 hodin (dle doporuąení Eurostatu).
Poąet zamćstnancĎ a hrubá mćsíąní mzda/plat podle ISPV jsou rozdílné od
údajĎ mzdové statistiky óSÚ. Prvním dĎvodem rozdílu je jiný zpĎsob pčepoątu
zamćstnancĎ v ISPV. Poąet zamćstnancĎ pčepoątený podle placených mćsícĎ
(ISPV) na rozdíl od pčepoąteného poątu zamćstnancĎ uvečejċovaného ve
mzdových šetčeních óSÚ neobsahuje zamćstnance po dobu jejich neplacené
absence (napč. neplacené volno, nemoc, ošetčování ąlena rodiny), tj. po dobu,
kdy zamćstnanci nedostávají náhrady, které jsou souąástí hrubé mzdy. Menší
69
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
poąet zamćstnancĎ v ISPV pak znamená vyšší prĎmćrnou hrubou mćsíąní
mzdu/plat z šetčení ISPV než u óSÚ. Druhým dĎvodem rozdílu je skuteąnost, že
jsou z výpoątu vylouąeni zamćstnanci, ktečí nesplċují výše uvedená kritéria pro
zahrnutí zamćstnance do výpoątĎ.
Koncept výpoątu hrubé mćsíąní mzdy/platu podle ISPV, který se používá mj.
ve výdćlkových šetčeních Eurostatu (viz šetčení Structure of Earnings Survey),
umožċuje provádćt pčesnćjší srovnání mezd/platĎ jednotlivých skupin
zamćstnancĎ (a zejména jednotlivých zamćstnání) bez ovlivnćní neplacenou
absencí.
3.2. Mćsíąní odpracovaná a neodpracovaná doba (sestavy
MZS-Tx)
Mćsíąní odpracovaná doba zamćstnance se vypoąte podle vzorce:
ODPRACDmes =
kde :
ODPRACDmes
ODPRACD
MESEVID_pr ep
je mćsíąní odpracovaná doba zamćstnance,
ODPRACD
je odpracovaná doba zamćstnance v kumulaci za sledované
období (vstupní položka vćty o zamćstnanci),
MESEVID_prep
je poąet pčepoątených evidenąních mćsícĎ zamćstnance, tj.
poąet mćsícĎ, odpovídajících délce pracovního úvazku a délce
pracovního pomćru ve sledovaném období.
Poąet pčepoątených evidenąních mćsícĎ MESEVID_prep je roven poątu
kalendáčních mćsícĎ v pčípadć, že zamćstnanec s plným pracovním úvazkem byl
po celé sledované období v pracovním pomćru a nebyl na matečské ąi rodiąovské
dovolené. Pokud byl zamćstnanec v evidenąním stavu kratší dobu než sledované
období, bude jeho poąet evidenąních mćsícĎ zkrácen pomćrem poątu pracovních
dnĎ v evidenąním stavu a ve sledovaném období. Mćl-li zamćstnanec sjednán
kratší pracovní úvazek, bude jeho poąet evidenąních mćsícĎ zkrácen pomćrem
kratšího a plného úvazku.
PrĎmćrná mćsíąní odpracovaná doba za urąitou skupinu zamćstnancĎ je
vypoątena jako vážená charakteristika, v níž má mćsíąní odpracovaná doba
každého zamćstnance váhu odpovídající poątu jeho evidenąních mćsícĎ ve
sledovaném období (tzv. váha evidenąní doby). Tedy zamćstnanec, který byl
zamćstnán jen po ąást období (nebo mćl kratší úvazek) má menší vliv na
výsledný prĎmćr. Vážený zpĎsob výpoątu umožċuje korektní srovnání prĎmćrné
odpracované doby podle jednotlivých zamćstnání a v jednotlivých letech.
Obdobnć jako odpracovaná doba se poąítají mćsíąní neodpracovaná doba a
prĎmćrné mćsíąní údaje o pčesąasu, dovolené a nemoci.
Poąet zamćstnancĎ pčepoątený podle evidenąních mćsícĎ je vypoąten jako
podíl souątu pčepoątených evidenąních mćsícĎ za urąitou skupinu zamćstnancĎ a
70
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
poątu kalendáčních mćsícĎ ve sledovaném období (6 pči 1. pololetí, 12 pči celém
roku).
Kritéria pro zahrnutí zamćstnance do výpoątĎ výše uvedených ukazatelĎ jsou
stejná jako u mzdových sestav:
– pčepoątený poąet placených mćsícĎ zamćstnance je alespoċ jeden mćsíc,
– stanovená týdenní pracovní doba na dané pracovní místo je alespoċ
30 hodin (dle doporuąení Eurostatu).
4. Dopoątové metody a kvalita odhadĎ
Kapitola popisuje používané dopoątové metody – imputaci, vážení dle výbćru
a poststratifikaci, a dále hodnotí kvalitu statistických odhadĎ.
4.1. Dopoątové metody
Dopoątové metody používané v ISPV-MZS umožċují získat z dat výbćrového
šetčení odhady charakteristik zamćstnanecké populace. Harmonizace dat ISPV
s údaji z výkaznictví óSÚ pčináší vćrohodný a podrobný pohled na odmćċování a
pohyb pracovních sil na trhu práce.
Dopoąet výbćrového souboru ISPV na základní soubor zamćstnancĎ óR a
češení neodpovćdí (tzv. non-response) ąi chyb v pčedaných datech vybraného
ekonomického subjektu je v ISPV-MZS češen metodou historické imputace a
metodou vážení dle pravdćpodobnosti výbćru subjektu a poststratifikací souboru
na údaje získané ze mzdové statistiky óSÚ.
Metoda historické imputace využívá data stejného respondenta
z pčedchozího období, která jsou následnć upravena o prĎmćrnou zmćnu
vykázanou u podobných podnikĎ. Tato metoda je v ISPV-MZS používána jen
u subjektĎ s 1000 a více zamćstnanci.
Na základć pravdćpodobnosti výbćru každého ekonomického subjektu jsou
urąeny primární váhové koeficienty. Podnikové váhy jsou upraveny tak, aby
zohlednily podnikovou non-response a aby umožċovaly dopoąet na základní
soubor v rámci jednotlivých vážících strat.
V závćreąné fázi dopoątu je provedena poststratifikace na pčepoątený poąet
zamćstnancĎ a objem mezd podle mzdového výkaznictví óSÚ ve srovnatelném
období, a to v tčídćní na jednotlivé sekce odvćtvové klasifikace CZ-NACE.
Použitý váhový systém zvyšuje vliv dat ekonomických subjektĎ s relativnć
malým zastoupením ve výbćrovém souboru. Relativnć nejménć zastoupené jsou
ve výbćrovém souboru ISPV-MZS malé ekonomické subjekty s 1 až 49
zamćstnanci, což je vyjádčeno nejvćtšími hodnotami vah pči výpoątech odhadĎ.
4.2. Kvalita statistických odhadĎ
Odhadované charakteristiky podléhají dvćma typĎm chyb – výbćrovým
chybám a nevýbćrovým chybám. Nevýbćrové chyby bývají zpĎsobeny pčedevším
špatnou kvalitou dat pčedávaných respondenty (neúplné a chybné údaje) a jejich
vliv je snižován nćkolikastupċovými kontrolními mechanismy a ąastými kontakty
zpracovatele šetčení s respondenty. Výbćrové chyby jsou zpĎsobeny faktorem
71
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
náhody pči pravdćpodobnostním výbćru v rámci ISPV-MZS. Tyto chyby jsou
podstatnć sníženy použitou stratifikací.
Kvalita odhadu mediánu hrubé mćsíąní mzdy podle podskupin a kategorií
zamćstnání CZ-ISCO je uvedena v tabulce MZS-M8 ve sloupci Kvalita odhadu.
Kvalita odhadu je rozdćlena do následujících kategorií:
– Kategorie "A" charakterizuje nejkvalitnćjší odhady mediánu hrubé
mćsíąní mzdy s prĎmćrnou chybou odhadu ± 1,5 %.
– Kategorie "B" pčedstavuje odhady mediánu hrubé mćsíąní mzdy
s prĎmćrnou chybou ± 5,0 %.
– Kategorie "C" charakterizuje odhady mediánu hrubé mćsíąní mzdy
s prĎmćrnou chybou ± 10,0 %.
Symboly "A", "B" nebo "C" uvedené v závorkách oznaąují ta zamćstnání,
u kterých existuje pčirozená dominance jednoho nebo dvou ekonomických
subjektĎ. Konkrétnć se jedná o pčípady, kdy je v daném zamćstnání více než 80
% zamćstnancĎ v pracovním pomćru k jednomu nebo dvćma dominantním
subjektĎm.
72
ISPV-MZS
Technický
popis
šetčení
5. Definice vybraných pojmĎ
Ekonomický subjekt
Organizaąní
jednotka
Zpravodajská
jednotka
Sledované období
Mzdová sféra
Platová sféra
Soubor ISPV-MZS
Ekonomický subjekt je právnický subjekt nebo fyzická
osoba s postavením podnikatele, zapsaná do registru
ekonomických subjektĎ óSÚ. Každému ekonomickému
subjektu se pčidćluje identifikaąní ąíslo (IóO).
Z hlediska výdćlkové statistiky ISPV se dćlí ekonomické
subjekty na organizaąní jednotky podle okresu, ve
kterém jednotky pĎsobí. Organizaąní jednotku tvočí
všechny útvary ekonomického subjektu, které pĎsobí ve
stejném okrese.
Zpravodajskou
jednotkou
je
právnická
osoba,
organizaąní složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se
požaduje poskytnutí údajĎ ve statistickém zjišáování
podle zákona ą. 89/1995 Sb., o státní statistické službć
ve znćní pozdćjších pčedpisĎ.
Sledované období je období od zaąátku roku do konce
ątvrtletí, ve kterém se statistické zjišáování provádí.
Do mzdové sféry patčí subjekty, které odmćċují mzdou
podle § 109, odst. 2 zákona ą. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znćní pozdćjších pčedpisĎ.
Do platové sféry patčí subjekty, které odmćċují platem
podle § 109, odst. 3 zákona ą. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, ve znćní pozdćjších pčedpisĎ.
Souborem ISPV mzdové sféry je soubor ekonomických
subjektĎ definovaný na základć registru ekonomických
subjektĎ óeského statistického účadu.
73
74
Přílohy
Dotazník
ISPV
Pčíloha – dotazník
1. pololetí 2012
Dotazník
Abychom maximalizovali efekt naší práce a pčizpĎsobili ji Vašim potčebám,
dovolujeme si pčedložit Vám následující dotazník, zamćčený na zjištćní Vašich
názorĎ na publikaci a celé šetčení ISPV. Chcete-li pčispćt k tomuto úsilí a
spolupodílet se na tvorbć mzdových statistických šetčení, prosíme, vyplċte
následující dotazník a odešlete na adresu zpracovatele šetčení, uvedenou na
druhé stránce publikace.
1
Kdo jste? (nepovinný údaj)
Jméno:
Adresa:
E-mail:
2
Proą se zajímáte o mzdovou statistiku?
2.1
Mzdová statistika mć zajímá pčevážnć jako
… zamćstnavatele … zamćstnance … odboráče … z jiných dĎvodĎ
2.2
K jakému specifickému úąelu publikaci používáte?
… pro informaci/zajímá mć to
… využívám ve své profesi
… k usmćrċování mzdového vývoje
… jako zdroj informací pro kolektivní vyjednávání
… jako zdroj dat pro výzkum
… ke studiu
2.3
Využíváte i jiné zdroje informací o výdćlcích?
… óeský statistický účad
… šetčení poradenských firem
… informace od zamćstnavatelských svazĎ, odborových organizací
… tisk
3
Jak hodnotíte obsah publikace?
3.1
Do jaké míry publikace vyhovuje Vašim potčebám?
… do znaąné míry
… málo
… nevyhovuje
3.2
Rozsah publikace je
… vyhovující
… pčíliš velký
… nedostateąný
Pčíloha – dotazník
1. pololetí 2012
3.3
Forma tabulek je
… vyhovující
… málo pčehledná
… nevyhovující
3.4
Jsou používané indikátory mzdového vývoje (prĎmćrný hodinový výdćlek,
hrubá mćsíąní mzda) a údaje o odpracovaném ąase (placená doba,
odpracovaná doba) dostateąnć srozumitelné?
… ano
… ąásteąnć
… vĎbec ne
3.5
Které statistiky používáte?
… prĎmćr
… medián
… kvartily
… decily
3.6
Postaąuje technický popis šetčení v dodatku publikace k získání základního
pčehledu o použitých metodách a postupech?
… ano
… ąásteąnć
… vĎbec ne
… nevím
3.7
Používáte i další formy výsledkĎ šetčení ISPV?
… na stránkách www.ispv.cz
… na stránkách www.mpsv.cz
3.8
Máte námćt pro zlepšení úrovnć výsledkové publikace?
4
Co jste se dovćdćli z výsledkĎ šetčení?
4.1
Poskytuje statistické šetčení ISPV celkovć užiteąné informace o úrovni
výdćlkĎ podle zamćstnání?
… ano
… ąásteąnć
… vĎbec ne
4.2
Máte námćt pro zlepšení úrovnć šetčení?

Podobné dokumenty

Czech Marking Scheme - 2015

Czech Marking Scheme - 2015 z textu: „A nelze vylouþit, že vnČjší dojem zásadnČ klame.“ [5 bodĤ] Carla se zdála být mentálnČ retardovanou, protže vĤbec nemluvila a chovala se neovladatelnČ. PĜi jedné terapii ale najednou „pro...

Více

1 praxe – inspirace – konfrontace

1 praxe – inspirace – konfrontace PSYCHOTERAPIE P R A X E – I N S P I R A C E – K O N F R O N TA C E

Více

Zabezpečení CSR v dodavatelském řetězci ve společnosti Metrostav

Zabezpečení CSR v dodavatelském řetězci ve společnosti Metrostav klasického ekonomického úþelu. (KATSOULAKOS, 2006) Zvýšený odborný zájem o spoleþenskou odpovČdnost se zaþíná objevovat zhruba od 50. let 20. století. První definici spoleþenské odpovČdnosti, i kdy...

Více

Festival Rondeau

Festival Rondeau ¡ Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ J Ï Ï ú &b

Více