Zpravodaj 1/2008

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 1/2008
Ročník/číslo: XVI / 1
Z OBSAHU ČÍSLA
Zápis z RMM
ZDARMA
1. února 2008
OBNOVA VYBAVENÍ NÁBYTKEM
– Mateřská škola Sluníčko
Rozhovor
s tajemníkem MěÚ
Rozpočet
na rok 2008
Ptáme se našich
zastupitelů
Úprava provozu
na vybraných
komunikacích
Zahájen sběr nápojových kartonů
a směsných plastů
Zápis dětí do
prvních tříd
Kvalita pitné vody
Poplatek
za komunální odpad
Fejeton
Michala Kupce
Hudební sklepy
Jak se volí
prezident
Kulturní a sportovní
program
MŠ Sluníčko Milevsko ve
spolupráci s projektovým manažerem MěÚ Milevsko podala v září 2007 žádost o grant
s názvem Obnova vybavení
nábytkem – Mateřská škola
Sluníčko Milevsko do Programu Rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a
podpory programů pro děti
se specifickými problémy spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska. Žádost byla úspěšná a
byla doporučena usnesením
Zastupitelstva Jihočeského
kraje ze dne 11. 12. 2007 k uzavření smlouvy o financování
projektu. Celkové uznatelné
náklady na projekt jsou ve výši
234 200 Kč, výše grantu činí
85 procent – 199 070 Kč a
podíl žadatele 15 procent
– 35 130 Kč.
Za pomoci tohoto grantu
budou dvě třídy MŠ Sluníčko
vybaveny novým moderním
a z hlediska zdravotního bezpečným nábytkem.
Realizace projektu má být
dokončena do 31. 8. 2008.
Jaroslava Procházková,
projektový manažer MěÚ
Veřejné jednání Zastupitelstva
Veřejné jednání členů Zastupitelstva města
se koná ve středu 13. února 2008
v 18 hodin ve velkém sále Domu kultury.
Adresa redakce: nám. E. Beneše 6 • Milevsko • tel. 382 523 060 • e-mail: [email protected]
2
www.milevsko-mesto.cz
1. února 2008
ROZHOVOR S TAJEMNÍKEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU MILEVSKO
Otázky pro Františka Trojáka
V loňském roce jste na MěÚ zavedli vyvolávací systém a
on-line službu objednávání přes internet. Jaké jsou ohlasy
a jak je tato on-line služba využívána?
Samotný vyvolávací systém na správních agendách (Pasy,
Občanské průkazy a Evidence obyvatel) běží již od srpna
roku 2006. Jak jste správně uvedla, v loňském roce jsme pro občany tuto službu rozšířili o možnost
rezervace termínů přes internet.
I přes skutečnost, že využití této
služby není tak velké jak jsme očekávali, ohlasy jsou vesměs pozitivní
a statistiky četnosti využití služby
s pozvolným rostoucím trendem
nasvědčují tomu, že elektronická
komunikace občana s úřadem má
svou budoucnost.
Nově jste také na MěÚ zavedli docházkový systém zaměstnanců. Jak tato služba funguje?
Implementace docházkového systému zaměstnanců proběhla koncem loňského roku. Zkušební provoz bude probíhat do konce měsíce února, popřípadě nejpozději do konce
měsíce března. Docházkový systém znamená pro občany
další zkvalitnění poskytovaných
služeb úřadem a to hlavně v tom,
že umožní od druhého čtvrtletí
letošního roku občanům města
a občanům správního obvodu
Městského úřadu Milevsko, jako
obce s rozšířenou působností,
zjistit prostřednictvím webové
aplikace stránek města (www.
milevsko–mesto.cz) přítomnost
jednotlivých zaměstnanců MěÚ
Milevsko i s telefonním číslem na
daného zaměstnance.
Jak dále zkvalitňujete služby občanům města?
Městský úřad Milevsko je od roku 2005 zapojen do projektu
CAF, jehož cílem je napomoci organizacím ve veřejné správě pochopit a využívat řízení kvality poskytovaných služeb.
Model CAF využívají krajské úřady, magistráty i městské úřady. Městský úřad v Milevsku provedl v letech 2005, 2006 a
2007 v rámci tohoto projektu
dotazníkovou akci občanů.
Účelem bylo zjistit spokojenost občanů s poskytovanými službami MěÚ, součástí
byly i návrhy občanů ke
zlepšení činnosti MěÚ. V roce
2005 se ankety zúčastnilo
68 občanů, v roce 2006 240
občanů a v roce 2007 to bylo
237 občanů.
Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se
této akce zúčastnili, jelikož
je to jeden z důležitých pod-
nětů ve zkvalitňování služeb na MěÚ a rozhodně budeme
v těchto akcích pokračovat i nadále.
Ze statistiky MěÚ Milevsko:
ODBOR FINANČNÍ:
Hospodaření Města Milevska k 31. 12. 2007 (v tis. Kč):
Celkové příjmy
203.311,- Kč
Celkové výdaje
195.994,- Kč
Saldo
+ 7.317,- Kč
Podrobnější informace o rozpočtu najdete na webových
stránkách města
http://www.milevsko-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=9467&id_dokumenty=156477
MÍSTNÍ POPLATKY:
Na místním poplatku za svoz komunálního odpadu za rok
2007 evidujeme 634 dlužníků a na místním poplatku ze psů
za rok 2007 evidujeme 29 dlužníků, se kterými se pracuje tak,
aby dlužné částky byly městu uhrazeny.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ:
Prvním občanem letošního roku ve správním obvodu MěÚ
Milevsko se stal Adam Beran z Oseku. Narodil se 2. ledna.
K výměně občanských průkazů (ve správním obvodu MěÚ
Milevsko)
k 1. 11. – byl stav nevyměněných průkazů celkem 793
k 31. 12. – zůstaly nevyměněné 4 průkazy
ODBOR DOPRAVY:
K výměně řidičských průkazů (ve správním obvodu MěÚ
Milevsko)
k 3. 12. - byl stav nevyměněných průkazů celkem 701
k 31. 12. – zůstalo nevyměněných 530 průkazů
Ze strany města byly k této akci pro občany rozšířené úřední
hodiny na soboty 8., 15. a 29. 12.
šh
Termíny konání Zastupitelstva
Města Milevska v roce 2008
• Únor – 13. 2. • Březen – 26. 3. • Duben – • Květen – 14. 5. • Červen – 25. 6. • Červenec – • Srpen – - • Září – 3. 9. • Říjen – 15. 10.
• Listopad – 19. 11. • Prosinec – 17. 12.
1. února 2008
www.milevsko-mesto.cz
Příspěvky na stavby obecného
zájmu a zařízení pro čištění
odpadních vod
Na konci roku 2007 schválila rada města „Zásady pro poskytování pomoci při realizaci staveb obecného zájmu“ a „Zásady pro poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění domovních odpadních vod“.
V prvním případě jde o příspěvek na výstavbu inženýrských
sítí, veřejných komunikací, veřejných prostranství a veřejné
zeleně. Výše příspěvku je 50 000 Kč na jednu bytovou jednotku. Příspěvek se týká i celých lokalit určených pro výstavbu,
kde se částka násobí počtem bytových jednotek.
V druhém případě jde o příspěvek na zařízení pro čištění
odpadních vod a týká se domovních čistíren, septiků s pískovými filtry, kořenových čističek a zařízení podobného charakteru. Tyto příspěvky jsou určeny pro fyzické osoby vlastnící
nemovitost určenou k trvalému bydlení v Milevsku a jeho
místních částech, pokud nemovitost nelze napojit na městskou kanalizaci zakončenou ČOV. Výše příspěvku je 20 000 Kč
na jedno zařízení pro čištění odpadních vod. Pokud je napojeno víc bytových jednotek na jedno zařízení, násobí se příspěvek počtem bytových jednotek.
Pro tyto příspěvky jsou již schválené finanční prostředky
v rozpočtu města na rok 2008. Další podrobnosti najdete na
webu města www.milevsko-mesto.cz a příslušných odborech
Městského úřadu.
Michal Polanecký, místostarosta
RADA MĚSTA MILEVSKA
Informace z jednání RMM
22. schůze RMM dne 20. 11. 2007:
Hlavními body programu jednání byly návrh rozpočtu
města na rok 2008 a rozpočtový výhled pro období let 2009
– 2010, které rada doporučila schválit Zastupitelstvu Města
Milevska.
23. schůze RMM dne 4. 12. 2007:
Program 23. schůze tvořilo 49 bodů, většina z nich se týkala
prodloužení či ukončení nájemních smluv k městským bytům.
Radní dále udělili souhlas s umístěním stavby fotovoltaické
elektrárny (na pozemcích zrekultivované skládky Pod Spojkou) – jedná se pouze o předběžný souhlas pro účely zjištění možnosti připojení elektrárny do veřejné distribuční sítě,
souhlasili se stavební úpravou části jídelny v čp. 1401 (Dům
s pečovatelskou službou, ul. Libušina), jejímž současným
provozovatelem a nájemcem je SOU a SOŠ Milevsko, s umístěním vysílacích antén na budovu milevské vodárny a s provedeným výběrovým řízením na zpracovatele projektové
dokumentace na rekonstrukci kanalizace v ulici Sokolovská a
v ulici Nádražní.
Jedním z bodů programu bylo schválení darovací smlouvy
na odměnu ve výši 10 000 Kč, která městu náleží za umístění
(2. místo) v soutěži „My třídit umíme“, jež proběhla v obcích a
městech Jihočeského kraje za rok 2007.
24. schůze RMM dne 12. 12. 2007:
Na své 24. schůzi projednala celkem 10 bodů programu,
mimo jiné schválila výši odměn pro ředitele základních škol
3
zřizovaných Městem Milevskem, vzala na vědomí zápis ze
4. jednání Dozorčí rady společnosti Služby města Milevska,
spol. s r.o., schválila podání žádosti o grant z programů podpory sportu – Ozvučení zimního stadionu a podání žádosti
o finanční příspěvek z prostředků Fondů Zelené energie Skupiny ČEZ na akci Využití odpadní tepelné energie z procesu
čpavkového chlazení na zimním stadionu.
Dále schválila „Cenová ujednání“ pro dodávku tepelné
energie pro období 1. 1. – 31. 12. 2008 (blíže viz webové
stránky města www.milevsko-mesto.cz, Praktické informace – občan, Informace – občan) a souhlasila s vybudováním
chodníku pro pěší v ulici J. A. Komenského (na parkovišti pod
hotelem Sport) v rámci akce města „Milevsko – centrum zdravého životního stylu“.
25. schůze RMM dne 27. 12. 2007:
Na své poslední schůzi roku 2007 se Rada Města Milevska
zabývala přidělováním neinvestičních dotací (příspěvků na
sportovní činnost) z rozpočtu na rok 2008 pro jednotlivé subjekty a doporučila Zastupitelstvu Města Milevska jejich přidělení schválit. V závěru jednání Mgr. J. Kašpar, člen správní rady
Milevského kraje o.p.s., informoval o výsledku výběrového
řízení na místo ředitele Milevského kraje o.p.s. – tuto pozici
od 1. 3. 2008 zaujme paní Radovana Kodešová.
1. schůze RMM dne 15. 1. 2008:
Radní na své 1. lednové schůzi projednali celkem 45 bodů.
Vedle schvalování prodloužení či ukončení nájemních smluv
k městským bytům se zabývali pravidly pro přidělování 9
bytových jednotek v čp. 720, Sokolovská ul., která byla schválena a současně bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem
těchto bytových jednotek (blíže viz webové stránky města
www.milevsko-mesto.cz, Úřední deska MěÚ Milevsko), schválila smlouvu o přepravě důchodců nad 70 let mezi Městem
Milevskem a poskytovatelem přepravy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Dalšími body programu bylo projednání
prodeje objektu bývalého Sportcentra v areálu SPOS Milevsko s.r.o. (členové rady doporučili zastupitelstvu nesouhlasit
s jeho prodejem), schválila záměr na vybudování Rozvojového centra a souhlasila s podáním žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (na akce
Modernizace MŠ Pastelka – Ateliér pro předškolní děti, Rozvojové centrum, Milevsko – centrum zdravého životního stylu
– zkvalitnění infrastruktury pro volný čas a ze Státního fondu
ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na modernizaci promítání Kina Milevsko).
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady
naleznete na webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, Rada města, Informace z RMM).
ZASTUPITELSTVO MĚSTA MILEVSKA
ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA
NA ROK 2008
Zastupitelstvo Města Milevska schválilo na svém posledním
zasedání rozpočet na rok 2008 s celkovými příjmy 125 800 000
Kč, celkovými výdaji 141 130 000 Kč a schodkem 15 330 000
Kč krytý přebytkem hospodaření minulých let.
Hlavním záměrem při sestavování rozpočtu bylo hospodaření města podle schváleného rozpočtu od 1. ledna 2008. Při
4
www.milevsko-mesto.cz
sestavování bylo bráno v úvahu maximum dostupných informací o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet
Jihočeského kraje. Základem pro sestavení materiálu byl rozpočtový výhled pro období let 2006-2008 a upravený rozpočet na rok 2007, přičemž se vycházelo z faktu, že očekávaná
skutečnost roku 2007 bude oproti upravenému rozpočtu mírně zlepšena o cca 2 miliony Kč.
Schválený rozpočet vyjadřuje kompromis mezi požadavky
a reálnými možnostmi města. I po provedené redukci výdajů
je výsledné saldo příjmů a výdajů ve schodku, přičemž ke krytí schodku je schváleno použít výhradně vlastní prostředky
města z minulých let.
Významnou částku rozpočtu tvoří investice v celkovém
objemu 26,17 mil. Kč. Kromě investic do oblasti dopravy
(zejména parkoviště v Nádražní ulici u VZORU) a investic do
oblasti vodního hospodářství (zejména projektová dokumentace na rekonstrukce kanalizace v ul. Riegrova, Sokolovská a
Nádražní), zahrnuje rozpočet i realizaci I. etapy akce „Soustava
víceúčelových vodních nádrží v Milevsku“ v objemu 5 mil. Kč,
která je svým objemem současně nosnou investiční akcí pro
rok 2008.
Součástí investic je i limit rozpočtu pro poskytování individuální podpory při realizaci staveb obecného zájmu ve
výši 0,5 mil. Kč. Dále rozpočet zajišťuje podíl vlastních zdrojů
města ke spolufinancování projektů. Důležitá je i opakovaně
zařazená rezerva kapitálových výdajů v částce 2 mil. Kč na
spolufinancování investičních akcí s předpokladem podpory
z jiných zdrojů během roku 2008. Rozpočet naopak nezajišťuje financování zahájení projektu „Milevsko centrum zdravého
životního stylu“.
Město Milevsko děkuje všem, kteří přispěli
formou sponzorských darů k uskutečnění
novoročního ohňostroje 1. ledna 2008
1. února 2008
Jaroslav Soukup - Realitní kancelář Vltava
St. Miňhová - Sporthotel a Hotel Stadion
Burian Václav - BOMA
FMP Becon
1. JVS a.s.
ZVVZ-Enven Engineering
KLIMATEST s.r.o.
Ing. Petr Černý
Elta s.r.o.
Brematech a.s.
BONAS s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Václav Votava - Služby
Celkem
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00
1 500,00
500,00
3 000,00
5 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
79 500,00
PTÁME SE NAŠICH ZASTUPITELŮ
Co považujete za největší úspěch v roce 2007 a o co budete usilovat v letošním roce v souvislosti s prací v zastupitelstvu města?
Zdeněk HEROUT, starosta (ODS)
Protože je toto první číslo Zpravodaje v letošním roce, chtěl bych především popřát všem spoluobčanům mnoho osobních úspěchů a hodně
zdraví v roce 2008. Otázku lze brát jak v rovině
osobní, tak i v rovině pracovní. Zřejmě ale čekáte
odpověď, která se týká našeho města. Myslím, že
se nám podařilo nastavit parametry dalšího vývoje města, jak ve vztahu k jeho rozvoji, tak i rovině
fungování jeho správy. Dokončený Plán strategického rozvoje města
nám zcela zřetelně odhalil nedostatky, které brání většímu rozmachu a budeme z něj vycházet.
Z konkrétních akcí v loňském roce musím zmínit dokončení devíti
bytů pro příjmově vymezené osoby a zdárné dokončení umělého
povrchu na fotbalovém hřišti.
No a nejzajímavější akce pro letošní rok? Tak například výstavba
víceúčelových nádrží, které budou sloužit k běžnému rekreačnímu
koupání.
Nemohu také zapomenout na instalaci kamerového systému ve
městě. Dále bychom rádi konečně přesunuli autobusové nádraží na
nové místo, kde by konečně vznikla i budova se zázemím pro zákazníky dopravců. Systém průběžných zastávek ve městě pak nastolí
ještě větší komfort pro cestující. Akcí máme plánováno mnoho a
plně korespondují se schváleným rozpočtem města pro rok 2008, ale
jmenovat všechny je nad možnosti vymezeného prostoru.
Michal POLANECKÝ, místostarosta (ODS)
Název dárce
Přehled sponzorských darů:
Částka
Tomegas, s.r.o.
Jan Polata
Ekoklima, a.s.
Poliklinika Milevsko s.r.o.
FAST KOVOŠROT s.r.o.
Stejskal-Stejstav
RADIOSTAV a.s.
JEDNOTA, spotřební družstvo Milevsko
KOČÍ a.s.
Česká spořitelna
3 000,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
10 000,00
3 000,00
Mezi úspěchy roku 2007 řadím získání financí na dokončení umělého trávníku III. generace a bytů v Sokolovské ulici v celkové výši
cca 8 milionů korun. V letošním roce budu usilovat o získání dotace na kamerový systém, obnovu
sportovišť a za pomoci soukromého investora i na
hotely Sport a Stadion.
Mezi priority řadím také společný projekt se
ZVVZ v lokalitě „Václavský“, týkající se výstavby
bytových a rodinných bytů. Na závěr musím zmínit i začátek realizace koupání v Milevsku.
Mgr. Ivana STRÁSKÁ, místostarostka (ČSSD)
Není jeden a jde vždy o práci celého týmu lidí. Jsem ráda, že se
podařilo dokončit přízemní byty v traktu v Sokolovské ulici a dovršit
1. února 2008
www.milevsko-mesto.cz
tak zhruba tříletý projekt. Poděkování patří všem, kteří se na tom
podíleli, zvláště pak p. Jahnovi. Ten se otevření, bohužel, nedočkal.
Dále jsem ráda, že se podařilo zvládnout více než úspěšně nový
systém financování sociálních zařízení, na tom má hlavní zásluhu
ředitelka SSMM p. Jarošová.
A pochopitelně díky úsilí všech zúčastněných byl položen umělý
trávník na fotbalovém hřišti.
V letošním roce mám připraveno několik rozvojových projektů,
samozřejmě myslím na možnosti evropských peněz, protože teď
jsou roky, kdy je třeba pracovat na získání. Týkají se cestovního
ruchu, služeb i Svazku obcí. Co se podaří, to ukáže čas.
MUDr. Zdeněk HOBZEK (ODS)
Za největší úspěch současného vedení radnice považuji otevřenost v jednání s občany, otevřenost v informování o dění na radnici,
zveřejňování zápisů z jednání Rady Města Milevska (RMM), přemístění jednání Zastupitelstva města Milevska (ZMM)
do Klubu s možností větší účasti veřejnosti. Úspěchem je otevření informačního a diskuzního fóra
na www stránkách města.
V roce 2008 budu usilovat o pokračování změn
ve fungování zastupitelské demokracie tak, aby
se věci řešily tam, kde mají, v orgánech města, na
RMM, ZMM, v jejich odborných komisích.
Mgr. Josef KAŠPAR (SNK)
Úspěch je velice relativní pojem. To, co já mohu
považovat za úspěch, nemusí být nutně úspěšné
a důležité pro jiné obyvatele našeho města. Dobré věci, které se během roku v Milevsku udály a
realizovaly, by se určitě neobešly bez komunikace
zainteresovaných stran. No a právě v komunikaci spatřuji jednu z důležitých věcí práce v radě,
zastupitelstvu a komisích.
MUDr. Miroslava PUČELÍKOVÁ (KDU-ČSL)
Za úspěšné akce považuji především zajištění státní dotace na
pořízení umělého trávníku na fotbalovém hřišti, dále pak změnu
vzhledu náměstí. Myslím si, že se v minulém roce výrazněji rozšířila nabídka kvalitních kulturních akcí. Těší mě i různá drobná zlepšení našeho města, např. osvětlení křižovatky u Latinské školy.
V letošním roce budu apelovat zejména na zahájení přípravy instalace kamerového systému ke zvýšení bezpečnosti ve městě, na pokračování úprav vzhledu centra města. V plánu jsou i restaurátorské
práce městského kostela sv. Bartoloměje.
Mgr. Martin TŘEŠTÍK (ČSSD)
Z pozice předsedy finančního výboru je to fakt, že se podařilo
navázat na předchozí práci finančních výborů, kvalitně výbor obsadit a ještě rozšířit. Mám radost ze zájmu a z kvality, se kterou se v něm
jeho členové projevují. Za úspěch považuji i to, že se daří udržet
městské finance v dobrém stavu a v dobrých proporcích. Z těch
hmatatelných věcí je určitě úspěchem dokončení bytů v Sokolovské
ulici a koneckonců i umělá tráva, zejména vzhledem k potížím, které
tuhle akci provázely.
Rád bych, aby se co nejvíc podařilo zúročit práce, které by mohly
vést k zisku dotačních peněz do různých oblastí, protože prostoru
na investice z vlastních prostředků města sice pomalu, ale vytrvale
ubývá. Také bych rád udělal něco pro to, aby se podnikly konkrétní
kroky v oblasti, které to všichni slibujeme, tedy v podpoře podnikání
a zaměstnanosti ve městě.
Ing. Miroslav DOUBEK (ODS)
Není důležitá ojedinělá velká akce, ale úspěšné uskutečnění nebo
započetí mnoha aktivit důležitých pro město i občany. Např. zase-
5
dání zastupitelstva je veřejné a transparentní nejen co do názvu,
ale i provedení. Dle mých podnětů byl přepracován Jednací řád
zastupitelstva, na základě kterého nejsou občané trpěni, ale vyzýváni ke spolupráci. V letošním roce bychom se měli
dočkat i investičních aktivit z volebního programu
(Kamerový systém, bazén, opravy sítí, nový chodník…). Za neúspěch a velký úkol pro budoucnost
považuji to, že se nepodařilo prosadit do rozpočtu
investice, které budou zajišťovat dlouhodobý rozvoj (vytvářející podnikatelské území a v důsledku
i pracovní místa…).
Ing. Bohuslav BENEŠ (KSČM)
V první řadě mě potěšil lepší hospodářský
výsledek města než byl plán. Také jsem rád,
že se podařilo získat finanční prostředky na
dokončení umělého trávníku na fotbalovém
hřišti.
Pro letošní rok musíme rozhodně pokračovat
v zajištění odkanalizování splaškových a dešťových vod z centra města.
Jiří HEROUT (ČSSD)
Za největší úspěch považuji dokončení akcí, které byly zahájeny již
v minulém volebním období. Jedná se především o byty v Sokolovské ulici a hřiště s umělou trávou. Došlo ke stabilizaci a dalšímu rozvoji sociálních služeb města, rozšířila se i nabídka
kulturních a společenských akcí.
Vzhledem k současnému nedostatku kvalifikovaných lékařů budu usilovat o zachování místa
lékaře záchranné služby v Milevsku. V rámci své
práce v sociální komisi budu prosazovat zřízení azylového bydlení pro občany města, kteří se
ocitli v nouzi.
Ing. Martin HUSA (ODS)
Myslím si, že došlo ke zlepšení informovanosti občanů ze strany
úřadu, byly zakomponovány konkrétní prvky volebního programu
ODS do rozpočtu tohoto roku 2008 (např. kamerový systém, „přírodní“ koupaliště) a v neposlední řadě odstartování diskuze a řešení
podoby širšího středu města, samozřejmě včetně změny autobusového nádraží.
Samozřejmě budu usilovat, aby se pokračovalo v plnění hlavních
cílů našeho volebního programu ODS (v rámci možností dohod
v současné „koalici“), jelikož to je scénář konkrétních záměrů, na jehož základě jsme dostali od
voličů mandát ovlivňovat chod našeho města.
V tomto roce bych dále chtěl především podpořit chystanou novou koncepci kultury v Milevsku,
která, pokud vznikne, by měla snížit náklady, zjednodušit řízení subjektů a zpřehlednit výstupy této
sféry.
Alena KNOTOVÁ (KDU-ČSL)
Nevím, zda se v této oblasti mohou vyzdvihovat osobní úspěchy, ale myslím si, že práce v této sféře je kolektivní a mám radost,
že se za rok volebního období udělal nemalý kus práce. Asi za největší úspěch považuji osobní setkání s panem
ministrem Kalouskem a s tím spojené dokončení
umělého travnatého povrchu na fotbalovém stadionu.
Jsem ráda, že se hledá alternativní řešení pro
autobusové nádraží a doufám, že se to vydaří ku
prospěchu občanů.
6
www.milevsko-mesto.cz
JUDr. Oldřich KOFROŇ (ODS)
Za úspěch považuji především dokončení fotbalového hřiště s umělou trávou. Osobně jsem
usiloval o vybudování chodníku na Píseckém
předměstí od Suchanova rybníku k Penny Marketu, což se podařilo a k realizaci by mělo dojít
v letošním roce.
Do budoucna bych chtěl prosadit obnovu cesty
od benzínové pumpy na Hajdu.
MUDr. Jitka KOFROŇOVÁ (KSČM)
Za velký úspěch považuji především vybudování nových malometrážních bytů v Sokolovské ulici.
Pro další období vidím jako velké plus vybudování parku a odpočinkového centra včetně hřiště a koupaliště v Bažantnici.
RSDr. Jiří KOTALÍK (KSČM)
Nechtěl bych a nechci vyzvednout jednotlivou akci či akce, které
byly zrealizovány či dotaženy ke zdárnému konci v roce 2007. Můj
subjektivní názor je ten, že za úspěch nejen roku 2007 můžeme
považovat tu skutečnost, že se daří dále postupovat v nastoleném
trendu dalšího zkvalitňování systematického, koncepčního a perspektivního rozvoje města Milevska jak v oblasti kompetence státní
správy, tak samosprávy.
Hlavní úkoly pro rok 2008 jsou dány a schváleny rozpočtem ze dne
12. 12. 2007 (i když finančně omezené) tzn. kolektivně a operativně
posuzovat objektivní problémy a změny, přijímat adekvátní opatření
k naplnění rozpočtu jako celku. Nic víc, nic míň.
Josef KOUTNÍK (SNK)
V první řadě považuji za úspěch dobudování hřiště s umělým
povrchem, kde jsem v první fázi budování finančně přispěl i já.
Letos si přeji projít tímto rokem v plném zdraví. Zastupitelstvu
Města Milevska přeji, aby rozhodnutí, která učiníme, byla těmi nejlepšími pro budoucí generace.
Jedná se především o dvě významné akce: autobusové nádraží a
vybudování koupání v Milevsku.
Ing. Pavel PROCHÁZKA (ODS)
Byl bych velmi rád, kdyby se v blízké době podařilo vzájemnou
spoluprací pohnout s koncepcí architektury.
Milevsko má samozřejmě zpracován územní plán. Nefunguje tady
ale opravdový “institut městského architekta“ tak, aby se jednalo
o respektovanou a “nepřekročitelnou“ instituci města, která se opírá
o zpracovaný územní plán a jasně specifikované zásady – od tvorby
projektů až po finální vzhled stavby a jejího okolí.
Z tohoto důvodu je v našem městě velké množství necitlivých stavebních zásahů, nevhodně zasazených a umístěných staveb, nedobře zvolených typů fasád, střech, atd. Věřím, že přitom téměř 100%
stavitelů to se svou stavbou myslí dobře... Ale stejně jako je vysoce
profesionální záležitost operace, zubařský zákrok nebo práce pilota,
je velmi profesionální záležitost také tvorba architektury.
Zásady výstavby jako součást územního plánu a institut městského architekta jsou už v mnohých městech vytvořeny a dobře
fungují.
Pro rychlejší “rekonstrukci vzhledu“ především centra města je
možné vytvořit motivační programy v přidělování půjček nebo
dotací…
Určitě se budu snažit přispět i v oblasti kultury. Velkorysý přístup
vedení města v této oblasti je jednou z nemnoha šancí, jak zlepšovat vztah obyvatel ke svému městu i k sobě navzájem, jak zviditelnit
Milevsko pro „zbytek světa“.
Pro sebe i své kolegy zastupitele mám další námět: Aby svou
pozornost zaměřili na podmínky pro, podle mne, nejzanedbávanější věkovou skupinu v našem městě - na mladé lidi. Myslím si, že
1. února 2008
v Milevsku se dobře a celkem spokojeně žije malým dětem, lidem
středního věku i lidem v důchodu. Ale mladí ...
Ing. Lubomír ŠRÁMEK (ODS)
Za úspěch považuji zejména to, že se mi podařilo několikrát přesvědčit kolegy ze zastupitelstva, aby některé materiály, o kterých jsem byl
přesvědčen ,že nejsou v pořádku, byly staženy,
znovu doplněny a dány do souladu se zákonem
o obcích. Potěšilo mne, že mi v mnoha případech
v těchto věcech dali za pravdu i právníci. V dopravní komisi jsme navrhli několik dalších důležitých
témat k diskuzi na letošní rok, jako je například parkování na Píseckém předměstí nebo v centru města. Ve sportovní komisi jsme po
několika letech začali s komunikací se sportovními kluby.
V letošním roce bych rád, ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva, posunul dál některé dopravní projekty, zejména ty shora
zmiňované, přispěl ke zkvalitnění komunikace mezi městem a sportovními kluby a znovu vyvolal diskuzi ohledně koupaliště v Milevsku. Projekt dvou nádrží za Bažantnicí se mi zdá pro město velikosti
Milevska nevyhovující.
Mgr. Dagmar ŠVÁROVÁ (ČSSD)
Za úspěšné považuji Bartolomějské posvícení na konci srpna. Bylo
ukázkou toho, jak se může akce s mnohaletou tradicí stát akcí výjimečnou a zároveň příjemnou pro většinu občanů.
A otevření fotbalového hřiště s umělou trávou.
Myslím si, že i pro letošní rok by mělo být jednou z priorit vylepšování vzhledu města - nově natřené veřejné osvětlení, spravené
chodníky a silnice.
Dále bych si přála, až bude vyhlášen grantový program pro oblast
kultury, aby přišlo hodně nových a zajímavých projektů.
MUDr. Marie TIBITANZLOVÁ (ČSSD)
V zastupitelstvu MM působím již druhé období. Stejnou dobu pracuji v sociální komisi MM. Vzhledem ke své profesi praktické lékařky
znám velice dobře sociální situaci i potřeby zejména starších obyvatel milevského regionu. Za velký úspěch považuji rozvoj sociálních
služeb v Milevsku, který je v současné době, v porovnání s ostatními regiony, na vysoké úrovni. Důkazem toho je i skutečnost,
že zástupci z ostatních regionů přijíždějí do Milevska na zkušenou a pro informace. Pochopitelně je to zásluha obětavé práce celého kolektivu, který péči o potřebné občany zajišťuje.
V dalším období věřím v kontinuální rozvoj pečovatelské péče, konkrétně budu prosazovat realizaci automatických osobních asistentů
(tzv. „pagerů“), kteří významně zkvalitní domácí dostupnost pomoci
v krizových situacích.
PharmDr. Lenka TŘEŠTÍKOVÁ (ČSSD)
Jsem ráda, že se nám podařila dokončit výstavba nájemních bytů
v Sokolovské ulici.
V letošním roce bych chtěla, aby začal fungovat kontrolní výbor,
jehož jsem členkou, neboť si myslím, že je stále co kontrolovat.
ODBOR DOPRAVY
ÚPRAVA PROVOZU
NA VYBRANÝCH KOMUNIKACÍCH
Rozvoj města, cestovního ruchu, ale především vysoký
nárůst počtu automobilů se projevuje nejvíce zvýšenou
potřebou parkovacích míst. Ta se mění jak místně, tak i časově. V době mimopracovní a o víkendech jsou nedostatkem
parkovacích míst nejvíce postižena sídliště – Komenského ul.,
1. února 2008
7
www.milevsko-mesto.cz
Písecké předměstí atd. V pracovní době nastává tento problém hlavně v centru města. A zaparkovat během dne kolem
Polikliniky je téměř nemožné, proto musí město tuto situaci
řešit.
V loňském roce zadalo Město Milevsko zpracování studie a
projektu na řešení dopravní situace a parkovacích možností
ve městě specialistům na dopravní problematiku. Jako nejvhodnější, rychlé a finančně nenáročné řešení se jeví zjednosměrnění části ulice Sokolovská, ulice Jarlochova a část Masarykovy ulice.
Městský úřad Milevsko, odbor dopravy, obdržel v září
roku 2006 žádost obyvatel města, Sokolovské ulice, o řešení
dopravní situace zjednosměrněním provozu.
Podle zpracovaného projektu, který byl odsouhlasen i Službou dopravní policie okresního ředitelství Policie ČR v Písku je
navržena jako jednosměrná část ulice Sokolovská v úseku
od Husova náměstí na křižovatku s ulicí Jarlochovou. Povolené stání je navrženo vpravo z důvodu menšího množství
vjezdů do budov. V Jarlochově ulici navrženo povolené stání vlevo (kolem zdravotnického zařízení Humanika) a jednosměrný provoz veden až do části ulice Masarykova na začátek
odstavného parkoviště. Toto parkoviště je navrhováno i nadále využívat jako odstavné i pro nákladní automobily s možností jejich vjezdu z křižovatky u viaduktu. Navržené řešení by
po schválení orgány Města Milevska mělo být realizováno od
počátku měsíce března.
Jako další krok pro zvýšení obrátkovosti parkovacích míst
bude následovat osazení parkovacích automatů v horní části
Masarykovy ulice, v prostoru Husova náměstí, Riegrově ulici
a na nám. E. Beneše. Toto řešení je zatím ve stadiu příprav na
zpracování projektové dokumentace a o připravované úpravě parkovacích míst za využití parkovacích automatů bude
veřejnost včas informována. Předpokládaný termín zprovoznění je červen letošního roku.
ODBOR FINANČNÍ
Poplatek za komunální odpad
pro rok 2008
Od 1. ledna 2008 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 5/2007, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění najdete na
stránkách Města Milevska www.milevsko-mesto.cz.
Výše poplatku je 420,- Kč za osobu za kalendářní rok a jeho
splatnost je 30. dubna pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a 31. května pro vlastníky rekreačních objektů.
Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ
Milevsko, nám E. Beneše 420, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet Města Milevska číslo 500160640992319/0800, vedený u České spořitelny. Při bezhotovostní platbě za jednu osobu lze uvést jako variabilní symbol
rodné číslo. Při platbě za více osob jednou částkou je třeba
nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště
všech osob, za které je poplatek placen – můžete využít formulář pro vyžádání variabilního symbolu přímo na internetových stránkách Města Milevska nebo se informujte u správce
poplatku P. Zděnkové (e-mail: [email protected],
tel. 382 504 132).
Pavlína Zděnková
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zahájen sběr nápojových kartonů
a směsných plastů
V Milevsku byly počátkem ledna rozmístěny nové nádoby na nápojové kartony a směsné plasty. Do nádob mohou
fyzické osoby ukládat nápojové kartony tetrapack (vypláchnuté a smáčknuté), dále polystyren a výrobky z tvrdých
plastů (lahve od čistících prostředků, plastové hračky apod).
Nádoby nesmí využívat právnické
osoby ani fyzické osoby podnikající.
Tyto subjekty musí předat směsné
plasty a polystyrén oprávněné firmě nebo mohou využít sběrného
dvora v Jenišovicích. Do nádob
se nesmí ukládat obaly od olejů a
jiných nebezpečných látek, protože
celý obsah kontejneru by tím mohl
být znehodnocen. Kontejnery na
směsné plasty jsou v současné době rozmístěny v ulicích 5.
května (nad DPS), R. Svobodové (u ZŠ), Č. Holase, F. Kudláčka,
Št. Dvořáka, Pod stadionem, Komenského, Jiráskova, Písecké
předměstí (2x), Švermova,
Kpt. Jaroše a E. Destinové.
Svoz směsných plastů, jejich
přípravu a předání k recyklaci
budou zajišťovat Služby Města Milevska spol. s r.o. Pokud
se sběr nápojových kartonů a směsných plastů osvědčí, bude
občanům města vyhovovat a plasty nebudou znečištěny
ostatním odpadem, budou umístěny nové kontejnery i na
dalších stanovištích. Systém třídění ostatních komodit (papír,
PET lahve, sklo bílé, sklo barevné) zůstává nezměněn.
T. Korejs
8
www.milevsko-mesto.cz
1. února 2008
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MILEVSKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
Granty pro SSMM
Zápis dětí do prvních tříd
Příspěvková organizace Sociální služby Města Milevska byla
v loňském roce 2007 stoprocentně úspěšná v oblasti grantů
přidělených na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje pro oblast sociální a zdravotnictví.
Získaný grant na projekt Odlehčovací služby pro zdravotně postižené činil 200 000 Kč. Cílem projektu bylo zajištění
nezbytného odpočinku, případně zajištění služby po dobu
nemoci nebo hospitalizace osoby, která převážně péči zajišťuje. Odlehčovací služba je pobytová sociální služba krátkodobého charakteru určená pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
V průběhu realizace grantového programu byla odlehčovací služba poskytnuta sedmnácti uživatelům. Z tohoto
počtu se deset uživatelů vrátilo do domácího prostředí, čtyři
uživatelé začali využívat sociální službu domova pro seniory.
Uživatelé, kteří odcházeli zpět do domácího prostředí, se často stali klienty pečovatelské služby a tato služba jim alespoň
částečně usnadnila přechod k samostatnějšímu životu ve
vlastní domácnosti.
Grant na podporu terénních sociálních služeb byl pro organizaci schválen ve výši 500 000 Kč. V průběhu realizace projektu byly naplněny definované cíle. Poskytovaná péče se
rozšířila do samostatných obcí, včetně přesahů mimo území
správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko,
a to i do oblasti Písku a Tábora. Nárůst uživatelů byl odhadnut o 30 uživatelů, přičemž skutečný výsledek čítá 110 až
130 nových uživatelů. V součastné době pečovatelská služba
poskytuje podporu v průměru 320 – 330 uživatelům měsíčně. Zajišťuje sociální služby v sedmi domech s pečovatelskou
službou ve dvou domech s chráněnými byty a pečovatelskou
službu poskytuje v sedmnácti samostatných obcích.
Přidělení grantu bylo závislé na dobře propracované žádosti. I díky této finanční podpoře nebylo nutno čerpat v plné
výši dotaci od zřizovatele, kterým je Město Milevsko.
Veronika Lidinská, Marie Jarošová
Ve dnech 18.-19. ledna 2008 se prostory naší školy změnily
v opravdový les se stromečky, studánkou, krmelcem pro zvířátka, lesními zvířátky, ale i pohádkovými postavami.
Děti při zápisu musely ukázat nejen co znají, ale i jaké jsou
jejich vědomosti o životě v lese. K zápisu se dostavilo 53 dětí,
o odklad projevilo zájem zatím 7 rodičů.
Martin Hrych, ředitel ZŠ
MILEVSKÝ KRAJ, o. p. s.
Novou ředitelkou Milevského kraje
je Radovana Kodešová
Od 1. března 2008 nastoupí do funkce ředitelky obecně
prospěšné společnosti Milevský kraj, Radovana Kodešová
z Rakova.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO
K zápisu na 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se dostavilo celkem 57 dětí. Pro 15
dětí rodiče požádali o odklad
školní docházky.
GYMNÁZIUM MILEVSKO
Informace pro žáky 5. tříd a jejich rodiče
Nabídka studia na osmiletém gymnáziu
Milevské gymnázium oznamuje žákům pátých tříd a jejich
rodičům, že se v jarním období opět bude konat přijímací řízení pro školní rok 2008/2009. Termín pro odevzdání přihlášky
je do konce února na základní škole, přímo řediteli střední
školy je přihlášku možno doručit do 15. března 2008. Formuláře přihlášek si zájemci mohou vyzvednout na základní škole
nebo v kanceláři gymnázia.
Přijímací zkoušky se konají 21. dubna 2008 pro osmileté i
pro čtyřleté studium, a to formou scio – testů.
Zvažujete-li možnost osmiletého studia na naší škole, chtěli bychom připomenout několik výhod tohoto studia. Vaše
dítě se dostane do zdravého konkurenčního prostředí, což ho
bude motivovat k lepším studijním výsledkům. Dobré výsled-
1. února 2008
9
www.milevsko-mesto.cz
ky posílí jeho sebevědomí. Absolventi osmiletého gymnázia mají maximální šanci uspět u přijímacího řízení na všech
typech vysokých škol.
Případné dotazy Vám zodpoví výchovný poradce Mgr. P.
Barda na číslech 737 236 394 nebo 382 521 242, eventuálně
ředitel školy Mgr. E. Jiroušek na čísle 382 521 416.
SOŠ a SOU MILEVSKO
Leden v SOŠ a SOU Milevsko
aneb Škola za školou
Nejen školní výuka patří ke škole, a tak žáci především
prvních a druhých ročníků nezaháleli a vyrazili po vánočních prázdninách na lyžařský výcvikový kurz do Ski areálu
na Lipně. Skvělý týden prožili na sjezdovce, bobové dráze
a při relaxaci v bazénu. Žádná zlomenina ani jiná zranění
jim nezkomplikovala návrat domů v pátek 11. 1. Ten den se
konal navíc maturitní ples třídy O4 (obor obchodník), který
si všichni přítomní náležitě vychutnali. Naplněný sál tleskal
maturantům při jejich dekoraci stejně jako při sborovém
zpěvu muzikálové písně Teď královnou jsem já přetextované
na Teď maturant jsem já. Poněkud vážnější téma bylo obsahem výletu žáků ze třídy ZOZS1 do táborského centra pro lidi
ohrožené drogou Auritus. Exkurze proběhla v pondělí 14. 1. a
o čem byla řeč, se dá lehce odvodit z názvu zařízení.
Na Mistrovství světa v ženském hokeji v kategorii do 18
let vybojovala Tereza Šťastná
- studentka druhého ročníku třídy MSP2, bronz. MS
se uskutečnilo v Kanadě a
naše reprezentantky porazily
v zápase o třetí příčku Švédsko 4:2.
Další novinkou je zbrusu nová interaktivní tabule včetně projektoru a
počítače v učebně fyziky, která jistě zatraktivní
vyučování. Další zajímavosti o škole a důležité informace
jsou na webu www.issou-milevsko.cz.
Josef Kašpar
Informace pro rodiče a jejich děti,
které končí studium na ZŠ
Přihlášky na naši školu se podávají do denního studia do
15. března 2008 prostřednictvím ředitelství ZŠ.
První kolo přijímacího řízení bude v pondělí 21. 4. 2008.
Plánujeme otevřít tyto obory:
Maturitní:
• Mechanik strojů a zařízení • Obchodník • Sociální péče
Žáci ZŠ se studijními průměry v 8. a 9. ročníku ZŠ do 1,75 budou přijati bez přijímacích zkoušek, ostatní budou dělat přijímací zkoušku z českého jazyka a studijních předpokladů
Učební – zakončené závěrečnou zkouškou:
• Zámečník • Obráběč kovů • Prodavačka smíšeného zboží
• Truhlář • Opravář zemědělských strojů • Kuchařské práce
• Opravářské práce • Truhlářské práce
Žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek, podmínkou je doporučení
lékaře.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
Přihlášky se podávají do 20. března 2008 na adresu školy
První kolo přijímacího řízení bude v pondělí 28. 4. 2008.
Pro školní rok 2008/2009 bude otevřena pouze dálková
forma pro obory:
• Podnikání • Provozní technika • Technickohospodářské a
správní činnosti
Podmínkou pro přijetí – výuční list příslušného učebního oboru.
Dagmar Švárová, ředitelka SOŠ a SOU
KVALITA PITNÉ VODY
Společnost 1. JVS a.s. provozuje vodohospodářský majetek v Milevsku od roku 1995. Jednou ze základních priorit, na
kterou se od počátku svého působení zaměřila, je zajištění
dodávky stabilně kvalitní pitné vody z veřejného vodovodu,
která bude splňovat všechny požadavky platných právních
předpisů.
Z dnešního pohledu jde o samozřejmost, ale v polovině
devadesátých let to byla spíše vzdálená idea. Kvalita pitné
vody byla tehdy velmi kolísavá. Důvodem bylo nejen plošné
zakalení vodovodní sítě, velké výkyvy v tlaku během denních
a nočních odběrů, ale také míchání vody z Vodárenské soustavy Jižní Čechy s vodou ze zdroje Louže.
Vodovodní síť byla proto opakovaně masivně odkalována.
Zároveň došlo k propojení některých větví vodovodní sítě,
ustálení tlakových poměrů v síti a odpojení od zdroje Louže.
V současné době se pravidelně měsíčně odkaluje na deseti
vytipovaných místech vodovodní sítě. Kvalita pitné vody
je stabilní, což potvrzují pravidelně prováděné kontrolní
rozbory.
I přes tato opatření se může stát, že odběratelům z vodovodního kohoutku poteče zakalená voda. Důvodů může být
několik. Nejčastěji se jedná o poruchu na vodovodní síti, která
způsobí prudkou změnu proudících poměrů, jejichž důsledkem je dočasné zakalení vody. Proto pracovníci 1. JVS a.s.
bezprostředně po odstranění poruchy vodovodní síť odkalují,
aby se zaželezněná voda nedostala ke spotřebitelům. Častou
příčinou může být i znehodnocení kvality vody ve vodovodní
přípojce, pokud není voda delší dobu odebírána. Pak postačí vodu z přípojky odpustit. Zcela vyloučit nelze ani plošné
10
www.milevsko-mesto.cz
zakalení sítě z důvodu velké poruchy na přívodních řadech,
kterými proudí voda do Milevska až z desítky kilometrů vzdálené úpravny vody Plav nedaleko Římovské přehrady.
Odběratelé mají k dispozici nepřetržitou bezplatnou telefonní linku 800 120 112 společnosti 1. JVS a.s., kde mohou
nahlásit případné nedostatky v kvalitě pitné vody, ale také
informace o poruchách na vodovodní a kanalizační síti.
Lubor Tomanec, provozní ředitel 1. JVS a.s.
ROZHOVOR
Ve dnech 17. 12. 2007 – 1. 1. 2008 proběhlo Mistrovství
světa v Londýně v šipkách. Jako jediný Čech se ho zúčastnil Miloslav Navrátil ze Zálší. V této souvislosti jsme mu
položili několik otázek.
Jak dlouho se věnujete tomuto sportu a co Vás k němu
přivedlo?
K šipkám jsem se dostal v jedné místní hospůdce v Prostějově, kde jsem byl s přáteli. Začalo mě to bavit, docela to šlo,
ale zahrát pěkné hry bez trénování a turnajů to prostě nešlo,
tak jsem začal hrát malé turnaje, regiony a republiky, kde se
začalo dařit, až jsem se dostal na Mistrovství Evropy. Aktivně
se šipkám věnuji od roku 1998, tedy od 40 let. Nejdříve jsem
začal hrát softy (elektronické terče). Hrál jsem ligové soutěže,
regiony, republiky a Mistrovství Evropy. Ve družstvech jsem
vyhrál čtyřikrát mistra republiky, v mixech MR jsem pětkrát
mistrem republiky a v párech jedenkrát. V roce 2006 jsme
vyhráli super ligu družstev a v roce 2005 Eurocap – družstva
v Maďarsku. Vrcholem bylo 1. místo Evropského žebříčku, což
je v softech maximum.
Kdy jste se poprvé zúčastnil steelového turnaje a jaké
bylo Vaše umístění?
Od roku 2005 hraju steely, což jsou klasické šipky s ostrými
hroty. Můj první turnaj byl mezistátní Czech Open v Praze, kde
jsem skončil na 2. místě. V roce 2006 se stal mistrem republiky jednotlivců i dvojic. Na turnaji v Německu v témže roce
jsem obsadil 5. místo, kde byli i dva mistři světa Phil Taylor a
Raymond van Barneveld. Další významná umístění: 3. místo
Dutch open (3500 hráčů) Holandsko, 3. místo Belgian open
2006, 2. místo Dortmund open páry, Německo 2006.
Jak často se věnujete tréninku, kde trénujete a co takový
trénink vyžaduje?
Trénuji doma každý den tak tři hodiny, před turnajem je to
třeba až 6 hodin denně. Šipky se hrají ze vzdálenosti 237 cm a
vyžadují hlavně soustředěnost, pohodu a klid.
Jaké plány máte do budoucna?
V současné době jsem podepsal smlouvu na dva roky
s PDC – Profesional Darts Corporation, což pro mě znamená
hrát proti nejlepším hráčům světa v klasických šipkách.
Momentálně sháním sponzory, abych se mohl zúčastňovat turnajů po celé Evropě a dostat se tak snad
i mezi špičku světa. U nás hraji u organizace ČŠO. Hrají se
ČP – český pohár, RP, MR,
páry,
jednotlivci,
mixy,
družstva a pořádají Czech
Open.
Všechny úspěchy, kterých
během své desetileté kariéry Miloslav Navrátil dosáhl
a bližší informace o tomto
sportu naleznete na stránkách
www.czechdarts.org
1. února 2008
JAK SE VOLÍ PREZIDENT?
Aneb jak se stát prezidentem
Na první pohled je vše jednoduché. Sejdou se poslanci a
senátoři a zvolí prezidenta. Pokud se to ovšem nepodaří,
nastupují pravidla, která zjednodušeně uvádím.
Prezident se volí na 5 let a může být zvolen maximálně 2x
za sebou. Tzn. s přestávkami můžeme mít stejného prezidenta i mnohokrát.
Pokud jsem starší 40ti let a mám občanství ČR, mohu být
zvolen. Abych se mohl stát kandidátem na prezidenta, nestačí jen chtít, ale musím napřed přesvědčit nejméně deset
poslanců nebo senátorů, kteří mne navrhnou.
VOLBA: Pro zvolení je víc možností:
1. kolo: Abych byl zvolen v prvním kole, je nutno získat nadpoloviční většinu všech poslanců (tj. 101) i nadpoloviční většinu všech senátorů (tj. 41) za každou komoru samostatně.
2. kolo: Pokud nikdo nevyhrál v prvním kole, koná se druhé
kolo volby, kde se utkají vítězové za PS a Senát. Zajímavostí
je, že ústava neřeší, co by se dělo kdyby zvítězil (ne nadpoloviční většinou) jen jeden kandidát v obou částech Parlamentu. Zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu přítomných
poslanců i senátorů za každou komoru samostatně.
3. kolo: Pokud stále nikdo nebyl zvolen, má šanci ještě
v tomto kole, kde stačí získat nadpoloviční většinu přítomných poslanců a senátorů dohromady.
Pokud nebyla volba ani ve 3. kole úspěšná, vše začíná znovu od začátku!!!
Kvízová otázka: Je prezident nějak nebo někým odvolatelný a pokud ano tak kým?
Odpověď: Prezidenta nelze trestně ani právně stíhat, ale
může být žalován Senátem před Ústavním soudem pro velezradu. Trestem může být i ztráta prezidentského úřadu.
Miroslav Doubek
Sjezdovka a snowpark Zaluží
Začátkem ledna se i zde na několik dnů rozjel lyžařský vlek,
byla v provozu sjezdovka, postavilo se několik skoků a upravily překážky. Bohužel, počasí si opět postavilo hlavu a provoz
na několik týdnů přerušilo.
Doufejme, že v únoru a březnu se příroda umoudří, napadne dostatek sněhu a budou se zde moci uskutečnit plánované
závody pro mladé lyžaře a snowboardisty. Informace o připravovaném závodu naleznete na www.boarders.cz. J. Tábor
1. února 2008
11
www.milevsko-mesto.cz
UDÁLOSTI V MILEVSKU ZA UPLYNULÝ MĚSÍC VE FOTOGRAFIÍCH
V pátek 11. 1. vystoupil v rámci Hudebních sklepů písničkář
Luboš Pospíšil s kytaristou Bohumilem Zatloukalem.
Jako každoročně se milevský mikroregion představil
na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brně. Cílem veletrhu je nabídnout návštěvníkům služby spojené s cestovním ruchem a prezentovat
město jeho zajímavostmi.
13. ledna se v DK uskutečnil maturitní ples O4 (obor obchodník) SOŠ a SOU Milevsko.
Od 24. prosince 2007 byla
v klášterní bazilice přístupná
výstava Devočních – svatých
obrázků, jejímiž autory jsou
Pavel Břicháček a Monika
Poláková. Výstava potrvá do
Velikonoc.
13. ledna se v klášterní bazilice uskutečnil již 2. koncert na
závěr Vánoc – LINHA SINGERS. Záštitu nad koncertem převzal 1.
náměstek hejtmana Robin Schinko a mezi hosty byl i pan starosta Zdeněk Herout a radní pí. Pučelíková a p. Hobzek.
Adámek Beran – první občánek správního obvodu MěÚ
Milevsko se narodil 2. ledna
2008 ve 12.32 hodin v porodnici v Táboře. Vážil 4320 g a měřil
54 cm. Doma má už dva brášky
12 letého Míšu a 4 letého
Danečka.
12
www.milevsko-mesto.cz
1. února 2008
HUDEBNÍ SKLEPY
Milevské kulturní akce na internetu
V pátek 11. ledna vystoupil v rámci Hudebních sklepů
v doslova nacpané Hospůdce ve Stodole písničkář Luboš
Pospíšil. Do Milevska zavítal již potřetí, tentokrát s kytaristou Bohumilem Zatloukalem, který hraje také v kapele
Hudba Praha. Koncertem s vynikající atmosférou se nesly jak osvědčené hity podporované nádhernými dvojhlasy obou protagonistů a Zatloukalovou kytarou, tak i nové
písně z připravovaného alba. Nové album Příznaky lásky
nazvané podle sbírky básní Roberta Gravese přebásněné Pavlem Šrůtem vyjde koncem února 2008 a Pospíšil jej natočil se
skupinou 5P v novém obsazení.
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku provozuje od loňského roku nový web. Jeho název „stránky pro kulturu regionu
Milevska“ svědčí o tom, že mají větší ambice než jen informovat o spolkové činnosti. Návštěvník zde samozřejmě najde informace o spolku jako takovém a o kulturních akcích a
projektech, které pořádá. Stránky se věnují rovněž regionální
literatuře a historii.
Pro běžného uživatele je nepochybně nejužitečnější kulturní kalendář. Své akce v něm zveřejňuje prozatím pět milevských organizací z oblasti kultury, mezi nimi Milevské muzeum nebo Dům kultury, a další budou přibývat. Provozovatelé
se chystají zapojit do zveřejňování i kulturní subjekty z obcí
mikroregionu. Zveřejňování zajišťují online přímo organizace,
které jsou do kalendáře zapojeny, spolek pak udržuje funkčnost systému a provádí jeho redakci.
Nejzajímavější pro uživatele je zcela jistě možnost filtrovat
informace, a tedy najít přesně ten program nebo žánr, který
ho zajímá. Hledá jen klubové pořady na měsíc dopředu? Zadá
si tedy požadavek do vyhledávače a ten mu vypíše jen zadané
akce. Rocková hudba? Plesy? Výstavy? Žádný problém. Není
tedy nutno se „prokousávat“ jinými programy a událostmi.
Kalendář tak není jen výčtem připravovaných akcí, ale skutečným nástrojem na vyhledávání, který v Milevsku dosud chyběl. Zájemci ho najdou na adrese www.kultura-milevsko.cz.
Další informace k webovým stránkám podá: Martin Třeštík, předseda Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku, tel.:
+420 777 783 619, e-mail: [email protected], a Jiří
Kálal, místopředseda Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku, tel.:
+420 739 070 853, e-mail: [email protected] .
HUDEBNÍ SKLEPY OKOŘENÍ BLUESMAN
PEPA STREICHL
Písničkáře Pepu Streichla zná většina posluchačů z koncertování s Jarkem Nohavicou v osmdesátých letech. Streichl
koncertuje od roku 1968 a byl to právě on, kdo přivedl Nohavicu prvně na ostravská podia. Posluchači si jistě vzpomenou
na jeho nepřehlédnutelný ostravský akcent a foukací harmoniku, kterou Nohavicu na více než sedmistech koncertech
doprovázel.
Mozková mrtvice, která si v devadesátých letech zákeřně na Streichla počíhala, ho dostala jen na sedm roků.
Začal se postupně vracet do života i na klubová pódia a teď
už zase nejen hraje na kytaru a zpívá, ale také skládá nové
písničky. Ty můžeme slyšet na novém CD Za dveřmi..., které
vydal s kapelou v létě 2006. Streichl se na něm vrací ke kořenům blues amerického jihu na počátku minulého století
v hudbě i v textech.
A co je pro Streichla blues? Nejpřesněji to vyjádřil Milan
Tesař v recenzi na CD: „Blues je uměním prožitku, uměním bohatého života a také uměním prásknout na sebe
i to, co má druhý skryto hluboko uvnitř.“ S jeho názorem se
naprosto ztotožňuji, sám bych to tak přesně vyjádřit nedokázal. V blues, které mám rád, je vždycky důraz na textu a
vždycky znamená smutek v duši. I hudební logika v něm
podléhá textu, což miluji. Mám rád staré černošské písně a
poctivě si je překládám... dodává k tomu Pepa Streichl. A právě písně z nového alba přiveze písničkář do Hospůdky ve Stodole 8. února a dozvíme se například, že za dveřmi nemusí být
pokaždé žena...
HANSARD A IRGLOVÁ V MILEVSKU
– TENTOKRÁT V KINĚ
Milevské kino uvádí od 6. do 8. února irský hudební film
Once (Jednou). Ve filmu hrají hlavní role zpěvačka a klavíristka Markéta Irglová a frontman irské kapely The Frames Glen
Hansard. Nízkorozpočtový snímek má od svého uvedení na
jaře 2007 obrovský a nečekaný úspěch u diváků v Americe
i v Evropě, a byl ověnčen mnoha filmovými cenami za hudbu.
Hudba z filmu je rovněž nominována na americké Grammy.
Většinu písní, které ve filmu zazní, měli možnost živě slyšet
návštěvníci koncertu v bazilice Milevského kláštera v létě
2006. Hansard s Irglovou obklopeni příležitostným hudebním seskupením The Swell Season připravili v mimořádném
prostředí kláštera početnému publiku nezapomenutelný
zážitek. Tím je bezesporu i snímek Once, nenechte si ho ujít.
Po uzávěrce: Dne 22. ledna 2008 byla nominována skladba
Falling Slowly z filmu Once autorů Glena Hansarda a Markéty
Irglové na Oscara v kategorii píseň! Jedná se o největší úspěch
v historii české hudby vůbec.
Josef Veverka
1. února 2008
www.milevsko-mesto.cz
13
FEJETON MICHALA KUPCE
ÚNOROVÉ NOVOROČNÍ BILANCOVÁNÍ
Skutečně je tomu tak, i v roce
2008 jsem vyprázdnil svůj myšlenkový tok, o čemž se můžete
přesvědčit právě na této stránce,
do mého fejetonu. Je sice již únor,
ale vzhledem k tomu, že toto číslo Milevského Zpravodaje ročníku´08 nese pořadové číslo jedna, je třeba se lehce ohlédnout
zpět. Ne že by mne tedy nějak
jímala ona prostá změna číslice
v letopočtu, zůstávám vůči ní
chladným už proto, že díky své
zmatenosti jsem ji začal psát na
veškeré dokumenty někdy v půlce srpna (občas mívám podobné problémy, tkaničku jsem se
naučil vázat až v páté třídě a
analogické hodiny mi dělají
potíže doposud), ale nostalgicky zavzpomínat, co nás minulo,
nikdy neuškodí. Mimochodem,
těch dvanáct měsíců, od doby,
co jsem začal psát do zpravodaje skutečně uteklo jako voda
a vůbec bych neřekl, že dokáži
nějakou podobnou zodpověd-
nost spojenou s pravidelností
zvládnout.
Je to totiž podobné, jako se
vztahem. Uplyne první rok a
říkáte si: „Bylo to krásné, ale
co dál??? Svatba, strom, dům,
dítě???“ Pokud jste jako já, nastíněná situace Vám vmete zděšení do tváře a temné stíny na
duši, takže vše vyřešíte sice zbabělým, leč vysoce účinným útěkem. Z rovnice žena (přítelkyně)
+ jeden rok života = výhledové
dítě, převedené na „novinový
sloupek“ mi vychází: fejeton +
rok života = výhledová kniha.
Takže když tak bilancuji, říkám
si, že na tom nejsem zas nikterak
špatně. A bude to ještě lepší!
Jakožto realista jsem si totiž
záměrně uložil předsevzetí,
jejichž plnění mi nejenže nebude
dělat problém, ale dokonce mne
budou činit šťastným a spokojeným. A věřte, že se nemohu
dočkat, až je začnu plnit. Více
polehávání, flámování a méně
fyzického vypětí, to jsou hlavní
pilíře mého letošního sebezlepšovacího programu.
Jsou ovšem věci, které mě
naplňují smutkem. Například
loni touto dobou jsem ještě doufal ve změnu nepříznivých větrů
v našem městečku, bylo půl roku
po regionálních volbách a já se
těšil, kolik dobrého se jistě vykoná.
Bohužel, postupem času nadšení
vystřídala skepse a zjištění, že ne
vše se mění dle mých představ
a nejtajnějších tužeb, ale tak to
v životě, nebo politice obecně,
asi prostě chodí. Ale nač plakat
nad rozlitým mlékem a stěžovat
si, že jsme do něj ještě nestihli ani
zamíchat kakao, uvidíme, co nám
letošek přinese.
Třeba na kulturním poli. Jistě
bude plno zajímavých divadelních představení v Domě kultury, výstav předních českých
umělců v Galerii M a koncertů
ve spoustě místních rockových
klubů, co jich tady jen máme.
A když ne, tak začnu sportovat.
Mohl bych být třeba průkopníkem curlingu v Milevsku. Stadion máme, koště se dá sehnat
bez větších potíží, jen tu žehličku, co se s ní hází bych si asi
musel objednat. Ovšem doufám, že ta varianta nenastane.
To by pak totiž znamenalo porušení jednoho z oněch předsevzetí, což by mohlo vyvolat značné
pochybnosti o kvalitách mého
charakteru a pevné vůle.
Závěrem bych Vám chtěl
popřát (i přes ten únor) co nejúspěšnější rok, stále veselou mysl
a co je nejdůležitější, abychom
se nebrali tak vážně. Budu končit verši z mé malé osobní série
Biřmování, v reakci na odezněné
Vánoce a naopak nenápadně se
blížící Velikonoce.
Chceš-li skonat jako světec
Život poté vést jen v nebi
Ve svou ruku přibij hřeby
V ruku tu, jež ňadra hněte
[email protected]
14
www.milevsko-mesto.cz
Kurz dějin umění 20. století
Program kina BIOS „eM“
1. – 4. 2. od 17.30 a 20.00 hod.
VÁCLAV
ČR – Retardovaný Václav (Ivan Trojan) pije krev všem okolo.
Přístupný
Vstupné: 64 + 1 Kč
5. – 8. 2. od 17.30 hod.
Český dabing!
KOUZELNÁ ROMANCE
USA – Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna
přemístí do současnosti.
Přístupný
Vstupné: 64 + 1 Kč
5. 2. od 20 hod.
HITMAN
USA – Adaptace populární počítačové hry.
Přístupný od 15 let
Vstupné: 59 + 1 Kč
6. – 8. 2. od 20 hod.
ONCE
Irsko – Nízkorozpočtový vynikající film. V hlavní roli: Markéta Irglová
a Glen Hansard.
Přístupný od 12 let
Vstupné: 59 + 1 Kč
9. – 11. 2. od 17.30 hod.
Národní galerie v Praze připravila ve spolupráci s kinem
Milevsko jednosemestrální kurz, který si klade za cíl důkladně
seznámit frekventanty s uměním 20. století. V průběhu kurzu poznáte české a světové výtvarné umění prostřednictvím
kvalitních obrazových prezentací. V rámci cyklu přednášejí
externí kurátoři pro edukační činnost Národní galerie. Přednášky budou probíhat v kině v Milevsku. Ke každé přednášce
bude k dispozici její stručný obsah. Zájemci mohou získat certifikát o absolvování kurzu.
Kurz doporučujeme studentům, kterým získané znalosti
usnadní úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ, dále
pak pedagogům, pracovníkům CK, průvodcům a všem milovníkům umění. Kurz probíhá jednou týdně od 18. ledna 2008
do 25. dubna 2008. Rezervace nutná.
Délka: 60 - 90 min. Den a čas: pátek, 15.00 - 16.30 hodin
Cena: 30,- Kč. Informace a rezervace na tel.: 382 521 216,
e-mail: [email protected]
PŘEDNÁŠKY V ÚNORU:
1. 2.
ŘÍŠE HRAČEK
USA – Komedie o mladé prodavačce (Natálie Portman), která nemá
z počátku takový úspěch jako měl on… Dustin Hoffman.
Přístupný
Vstupné: 69 + 1 Kč
8. 2.
9. – 11. ve 20 hod.
15. 2.
SEJMI JE VŠECHNY
USA – Akční film plný ostrého černého humoru s rychlým sledem
skvělých scén. V hlavních rolích: Monica Bellucci a Clive Owen.
Přístupný od 12 let
Vstupné: 69 + 1 Kč
12. – 17. od 17.30 a 20 hod.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR – Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných
touhách lásky a jedné svatbě. Režie Dušan Klein.
Přístupné od 12 let
Vstupné: 74 + 1 Kč
18. – 19. 2. od 17.30 a 20 hod.
P.S. MILUJI TĚ
USA – Netradiční romance začíná pohřbem. V hlavní roli Hilary Swank.
Přístupný od 12 let
Vstupné: 64 + 1 Kč
21. 2. od 17.30 a 20 hod.
CHUŤ LÁSKY
USA – Komedie o průzkumu lásky s Morganem Freemanem.
Přístupný
Vstupné: 64 + 1 Kč
22. – 23. 2. od 17.30 a 20 hod.
AMERICKÝ GANGSTER
USA – Ridley Scott vás zve do 70. let, v nichž ulicím vládne heroin a
heroinu vládne Denzel Washington. Nejlepší film měsíce!!!
Přístupný od 15 let
Vstupné: 64 + 1 Kč
24. – 25. 2. od 17. 30 hod.
ZLATÝ KOMPAS
USA – Fantastické dobrodružství, zasazené do světa, kde lidské
duše nabírají podobu zvířat.
Přístupný
Vstupné: 69 + 1 Kč
26. – 27. 2. od 17.30 a 20 hod.
SAW 4
USA – Myslíte si, že když je hádankář po smrti, že se nic dít nebude?
Dělali byste stejnou chybu jako detektiv.
Přístupný od 15 let
Vstupné: 64 + 1 Kč
28. 2. – 4. 3. od 17.30 a 20 hod.
PREMIÉRA
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR – Režisér Filip Renč vyslal skupinu dobrodruhů všeho druhu
sjíždět nebezpečnou řeku.
Přístupný
Vstupné: 74 + 1 Kč
Rezervace vstupenek na tel. 382 521 216.
1. února 2008
22. 2.
29. 2.
Český expresionismus a kubismus (E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek), přednášející: Markéta Ježková
Zrod abstraktního umění a nepředmětná malba
(F. Kupka, P. Mondrian, K. Malevič), přednášející: Mariana
Holá
Hnutí Dada a surrealismus v evropském umění (M.
Duchamps, R. Magritte, S. Dalí), přednášející: Mariana Holá
České meziválečné umění (J. Zrzavý, Toyen, J. Šíma),
přednášející: Blanka Lhotáková
České umění za II. světové války a socialistický realismus (Skupina 42, A. Diviš, M. Medek), přednášející: Ondřej
Horák
1. února 2008
15
www.milevsko-mesto.cz
Kulturní program
DŮM KULTURY
GALERIE M
(www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel. 382 521 918, 382 521 244
2. (sobota) od 14 hod. průvod Milevskem od Bažantnice
MILEVSKÉ MAŠKARY 2008
2. (sobota) od 18 – 24 hod.
prostory DK
MAŠKARNÍ MERENDA S FANTOMEM
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 522 082
4. 1. - 28. 2. 2008
19. ročník výstavy „Výtvarníci Milevska a okolí“
8. (pátek) od 18 hod.
prostory GM
Vyhlášení výsledků ankety SPORTOVEC 2007
- vyhodnocení masek z průvodu
5. – 7. (úterý, středa, čtvrtek) od 16 – 20 hod. učebna č. 6
KLUB M MUSIC
KURZ – ZÁKLADY PC
9. (sobota) od 14 hod.
ul. 5. května 111 • tel.: 774 962 600
loutkový sál
NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ – repríza loutkové pohádky
15. 2.
Hraje: loutkový soubor při DK
PÁRTY PRO NEZADANÉ
9. (sobota) od 20 hod.
od 19 hodin
prostory DK
SPORTOVNÍ PLES
LATINSKÁ ŠKOLA
Hraje RM band
12. (úterý) od 18 hod.
areál kláštera premonstrátů
učebna č. 2+3
DISKUZNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
na téma Hubneme s rozumem
6. 3.
13. (středa) od 18 hod.
Známý literát, básník, cestovatel.
velký sál
od 19.00 hod.
Večery v Latinské škole – MICHAL HORÁČEK
Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Milevska
13. (středa) od 18 hod.
loutkový sál
HOSPŮDKA VE STODOLE
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – pouze pro účastníky!
15. (pátek) od 20 hod.
PLES SENIORŮ 2008
K tanci a poslechu hrají: Zelená šestka, trio Allegro, Allegro plus pět
16. (sobota)
ul. Masarykova 160 • tel.: 602 880 434
velký sál
8. 2. od 19.30 hod.
Pepa STREICHL & Michal DRONSKI
velký sál
II. DIA PLES V MILEVSKU
19. (úterý) od 19.30 hod.
STEAKHOUSE NA PALUBĚ
velký sál
ul. Nádražní 752 • tel.: 731 527 375
HUMORNÉ POVÍDÁNÍ S...
Účinkují: Rudolf Hrušínský, Josef Carda, Michal Herzán
– varietní posezení
20. (středa) od 17 hod.
velký sál
KDO SE BOJÍ HEJKALA – pohádka pro děti
Účinkuje: Divadlo Sezimovo Ústí
20. (středa) od 18 hod.
loutkový sál
Turistická beseda KČT Milevsko na téma
ISLAND – vypráví Zdeněk Kolář
22. (pátek)
prostory DK
2. 2.
– promítnutí krátkého filmu Putování po kmeni Voptahů
9. 2.
velký sál
ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel. 382 521 458
Do Velikonoc
klášterní bazilika
VÝSTAVA DEVOČNÍCH - SVATÝCH OBRÁZKŮ
BABY PLES – uvádí DJ Lübke
Autory jsou Pavel Břicháček a Monika Poláková.
Vhodné pro žáky ZŠ
24. (neděle) od 14 hod.
od 18.53 hod.
4 STRINGS ROUTE (Country Sedlec-Prčice)
VEČER ZADÁN PRO ZVVZ – Enven
23. (sobota) od 16 hod.
od 19.07 hod.
KOMORNÍ TRIO KLEKLÝ PEPA (Tábor)
prostory DK
VELKÝ ZIMNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
2. 2. od 8.00 hod.
K tanci a poslechu hraje Pepa Kašpar
- mše svatá se svěcením svící
27. (středa) od 19.30 hod.
6. 2. od 8.00 a 17.00 hod.
velký sál
kostel sv. Bartoloměje na nám.
HROMNICE – Svátek Uvedení Páně do chrámu
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu
VYSOKÁ HRA
Divadelní hra, účinkuje divadlo Pavla Trávníčka
– mše sv. s popelcem u sv. Bartoloměje
29. (pátek)
10. 2. od 8.00 hod.
prostory DK
REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
K tanci a poslechu hraje Elizabeth
– mše sv. pro děti
klášterní bazilika
16
www.milevsko-mesto.cz
1. února 2008
KAM ZA SPORTEM
TURISTICKÝ KALENDÁŘ
NA MILEVSKÝCH
2. února – sobota – NA LYŽE! Lyžařský zájezd na Šumavu – Pláně, Kvilda. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.
3. února – neděle – TOULKY PO SPADANÉM LISTÍ
– Nadějkovsko. Odchod od Humaniky v 9.00 hod.
6. února – středa – ETIOPIE – turistická beseda. Vypráví
a promítá Karel Dvořák. DK – loutkový sál, od 18.00 hod.
9. února – sobota – NA LYŽE! Do oblasti Nadějkov – Chyšky
– podle sněhových podmínek. Odjezd v 8.00 hod. od sokolovny. Přihlášky do středy v Infocentru, tel. 382 521 321.
10. února – neděle – TOULKY PO SPADANÉM LISTÍ
– Stehlovice. Sraz na nádraží ČD.
16. února – sobota – NA LYŽE! Viz 9. února. Přihlášky do
středy v Infocentru, tel. 382 521 321.
17. února – neděle – TOULKY PO SPADANÉM LISTÍ
– Brtec. Sraz na nádraží ČD.
20. února – středa – ISLAND – turistická beseda. Vypráví
a promítá Zdeněk Kolář. DK – loutkový sál, od 18.00 hod.
23. února – sobota – TOULKY PO SPADANÉM LISTÍ
– Chyšecko. Odchod od Humaniky v 9.00 hod.
SPORTOVIŠTÍCH
SPORTOVNÍ HALA
Sobota
9. 2. 8.00 Turnaj házené
Sobota 16. 2. 8.00 Turnaj FC ZVVZ
Sobota 23. 2. 7.30 Turnaj TK ZVVZ st. žáci
ZIMNÍ STADION
Pátek
1. 2. 9.00 HC ZVVZ (8. +9. tř.) – Klatovy
Sobota
2. 2. 10.45 MHL Zbelítov – Obděnice
Neděle
3. 2. 11.00 HC ZVVZ dorost – Sušice
15.30 MHL Hrejkovice – Seals
17.45 MHL Olší – Bernartice
Sobota
9. 2. 7.45 MHL Berani – Hrejkovice
10.00 MHL Bernartice – Šibeňák
14.00 MHL Obděnice – Olší
17.00 HC ZVVZ ,,A“ – Mělník
Neděle 10. 2. 9.00 HC ZVVZ (4. tř.) – Č. Budějovice
10.45 MHL Seals – Zbelítov
17.00 TK Božetice – Vimperk
Sobota 16. 2. 9.00 HC ZVVZ (2. +3. tř.) – Písek, Vimperk
17.00 HC ZVZ ,,A“ – Klášterec
Neděle 17. 2. 10.00 HC ZVVZ (6. + 7. tř.) – Č. Krumlov
Středa 20. 2. 15.15 HC ZVVZ (6. + 7. tř.) – Příbram
23. – 24. 2. 8.00 HOBBY Turnaj
Středa 27. 2. 18.00 HC ZVVZ ,,A“ – Kolín
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Sobota
2. 2.
od 14.30 do 16.00 hod.
Neděle
3. 2.
od 13.45 do 15.15 hod.
Sobota
9. 2.
od 12.15 do 13.45 hod.
Neděle 10. 2.
od 13.00 do 14.15 hod.
Sobota 16. 2.
od 12.15 do 13.45 hod.
Neděle 17. 2.
od 13.45 do 15.15 hod.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Sobota
2. 2. 10.00 FC ZVVZ st. žáci – Týn nad Vltavou
11.30 FC ZVVZ ml. žáci – Týn nad Vltavou
Neděle
3.2. 8.45 FC ZVVZ st. žáci – Mirovice
12.00 OFS Chyšky – Kovářov
14.00 OFS FC ZVVZ ,,C“ – FC ZVVZ dorost
Sobota
9. 2. 10.00 OFS Oslov – Chyšky
12.00 OFS FC ZVVZ dorost – Kovářov
14.00 OFS FC ZVVZ ,,C“ – Božetice
Neděle 10. 2. 10.00 FC ZVVZ st. žáci – Bernartice
11.30 FC ZVVZ ml. žáci – Bernartice
13.00 FC ZVVZ ,,B“ – Petrovice
Středa 13. 2. 18.00 FC ZVVZ ,,A“ – Třeboň
Sobota 16. 2. 8.45 FC ZVVZ st. žáci – Kovářov
10.00 OFS Božetice – FC ZVVZ dorost
12.00 OFS Chyšky – FC ZVVZ ,,C“
14.00 OFS Kovářov – Oslov
Neděle 17. 2. 10.00 FC ZVVZ st. žáci – Votice
11.30 FC ZVVZ ml. žáci – Votice
15.00 Čimelice – Řepeč
Sobota 23. 2. 10.00 OFS FC ZVVZ dorost – Oslov
12.00 OFS FC ZVVZ ,,C“ – Kovářov
14.00 OFS Božetice – Chyšky
Neděle 24. 2. 10.00 FC ZVVZ st. žáci – FK Tábor
11.30 FC ZVVZ ml. žáci – FK Tábor
Středa 27. 2. 17.30 FC ZVVZ ,,A“ – Sp. Příbram
Uzávěrka příštího čísla Milevského zpravodaje je 15.
února 2008 ve 12 hodin. Těšíme se na Vaše příspěvky.
MILEVSKÝ ZPRAVODAJ - informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Milevský
kraj o.p.s., IČ: 26031663 • Adresa redakce: nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko, tel. 382
523 060 • Příjem inzerce v redakci • Redaktorka Šárka Hanzlíková (šh) • Redakční rada:
F. Troják, J. Kašpar, M. Doubek • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky,
odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Tiskne: LK TISK v.o.s.,
Masarykova 586, Milevsko.

Podobné dokumenty

Zpravodaj 5/2008

Zpravodaj 5/2008 na pronájem pozemků v lokalitě „U Václavského“. Dále vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav na akci „Modernizace MŠ Pastelka – Ateliér pro předškolní děti“, výběrové řízení na vým...

Více

černé čaje aromatizované

černé čaje aromatizované Faxovou objednávku vyplňte na tiskopis (kopii tiskopisu), který naleznete uvnitř katalogu. K rukám: expediční sklad.

Více

Muzsky_sovinismus_pro_pokrocile

Muzsky_sovinismus_pro_pokrocile postele, kdykoliv se panáčkovi zamane. " Nebo: „ To se na tebe asi všechny vykašlaly, že jsem ti teď dobrá, co?" A tak raději žije bez sexu, zvykne si na život bez sexu, předčasně bez sexu zestárne...

Více

The killing machine: Che Guevara – z komunistického buřiče

The killing machine: Che Guevara – z komunistického buřiče Guevarovy politiky hrubé síly. Egyptský vůdce Gamal Abdel Nasser ve svých memoárech vzpomíná, jak mu Che položil otázku kolik lidí opustilo zemi po pozemkové reformě. Když Nasser odpověděl, že nikd...

Více

Prosinec - Časopis Život v Kristu

Prosinec - Časopis Život v Kristu mnoho dalších věcí. Základní povinností věří, že mohou někomu věřit, že se studenta je učit se řádně žít a spolupra- o ně někdo zajímá, že jim někdo radí, z toho jsou určitě nejnadšenější. covat s ...

Více