Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2015/2016

Komentáře

Transkript

Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2015/2016
Ročník
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Předmět
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
Průřezová témata
OSV2c
VDO2
VDO2
OSV 2b,c
OSV1a,VDO1
VDO2
OSV2c
VDO2
VDO2
OSV2c
MuV1
Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2015/2016 - platné od 1. 9. 2013
Učivo, témata, pojmy
s dodatkem výstupů TechM k 1. 9. 2015
rozezná písmena (hlásky) a číslice
rozliší slova a věty
vysloví a rozezná délku samohlásek
pečlivě vyslovuje a opraví svou nesprávnou výslovnost
přečte plynule a s porozuměním text
vyjádří svými slovy krátkou zprávu
vytvoří zdvořilostní fráze
vypráví pohádku podle obrázkové osnovy
podílí se na dramatizaci pohádky/povídky
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
dodrží správné návyky psaní
napíše jednotlivé části písmen a číslic
napíše písmena a číslice na linku
spojí písmena do slov
napíše, opíše, přepíše krátké věty
použije velká písmena na počátku věty a u vlastních jmen
porozumí přečtenému textu a volně reprodukuje
zorientuje se v textu pro děti
zarecituje krátké básně, říkadla, rozpočítávadla
seznámí se s dětskými časopisy a knihami
zorientuje se v rozdělení hlásek
odůvodní a doplní ú nebo ů
vhodně doplní y/ý,i/í po měkkých a tvrdých souhláskách
vybere vhodné souhlásky do slov dle znělosti
napíše a vysloví skupiny dě, tě ně, bě, pě, vě
nalezne některé druhy slov
porovná významy slov
rozdělí slova v textu pomocí slabik
rozliší obecná a vlastní jména
na poslech zareaguje vhodně položenou otázkou
zaznamená podstatné informace z poslechu
použije větu v písemném i mluveném projevu
vytvoří větu jednoduchou a rozvine ji v souvětí
rozliší věty podle postoje mluvčího
dodrží základní komunikační pravidla společenského chování
užije v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných, přídavných jmen a sloves
spojí písmena do slabik a slov
přepíše,opíše a zkontroluje jednoduchý text
použije vhodná diakritická znaménka
použije dle pravidel velká písmena
napíše adresu, přání, krátký dopis
napíše text čitelně
dodrží hygienické návyky psaní
přečte plynule text a rozumí přečtenému textu
převypráví příběh, pohádku, povídku
zarecituje báseň
odříká rozpočítávadla, říkanky
pozná a doplní lidová rčení a pranostiky
písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice
věta, slovo, hláska
práce s hláskou
práce s hlasem, tempo
četba slov a vět
tvorba vět
blahopřání, poděkování,omluva,prosba
děj příběhu
hlavní postava,kladná a záporná postava
praktické naslouchání
správné sezení, držení tužky, umístění a sklon sešitu
čáry,oblouky,ovály,kličky,vlnovky,zátrhy
nácvik jednotlivých písmen a číslic
způsob napojování písmen a slabik
velké písmeno na začátku věty; tečka, vykřičník, otazník
začátek, konec věty, vlastní jména
čtení snadných slov, krátkých vět
nadpis, řádek, věta, konec věty
říkadlo, báseň, rozpočítávadlo, přísloví, hádanka
časopis, kniha
samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
umístění samohlásky ve slově
souhlásky tvrdé/měkké
souhlásky znělé/neznělé,slabikotvorné r/l
stlova se slabikami dě, tě ,ně, bě, pě, vě
podstatná jména,slovesa,předložky,spojky
slovní význam - slova nadřazená/podřazená,opozita/homonyma
slovo,slabika
jméno obecné, jméno vlastní
formulace otázky
třídění informací
věta, souvětí vyjádření ústní/písemné
věta, souvětí, doplňující otázky, spojky
věta rozkazovací, oznamovací, tázací, přací, znaménko za větou
u lékaře, v obchodě, v divadle, ve škole…
mluvený projev
rozestupu písmen ve slovech,spojování
analýza, syntézatextu, čtení s porozuměním
umísťování diakritických znamének
začátek věty, vlastní jména
forma adresy, dopisu,přání…
tvary písmen, mezery mezi slovy
sezení, držení pera, sklon sešitu, zrak
čtení hlasité/tiché, kontrolní otázky
slovní přízvuk, přirozená intonace
recitátor, intonace, rým, verš, báseň
říkanka, říkadlo, rozpočítávadla
lidové rčení, pranostika
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
VDO2
OSV2a
OSV1e
OSV1c
OSV2c
MEG1
MuV2
MEG1
OSV1b
OSV1a
OSV1a
OSV1e
OSV1e
OSV1d
zorientuje se v textu pro děti
pozná a přečte dětské časopisy a knihy
podílí se na dramatizaci pohádky, povídky
vymyslí krátký příběh
domyslí krátký příběh
rozliší zvukovou a grafickou podobu slova
určí věty
aktivně použije věcné významy slov
odůvodní psaní i/í po měkkých souhláskách
odůvodní psaní y/ý po tvrdých souhláskách
odůvodní a píše slova s i/y po obojetných souhláskách
vyhledá v textu a vymýšlí příbuzná slova ke slovům vyjmenovaným
napíše správně velká písmena
zeptá se na základní skladebnou dvojici
spojí věty do jednoduchého souvětí
rozliší věty podle postoje mluvčího
pozná a rozliší druhy slov
vyskloňuje podstatná jména
vyčasuje jednoduchá slovesa
plynule čte s porozuměním
pečlivě vyslovuje, opraví svou výslovnost, správně dýchá
recituje zpaměti
diskutuje nad četbou svou i spolužáků
posoudí úplnost či neúplnost sdělení
pohovoří o přečtených knihách
zdokonalí tvary písmen a číslic v opisu, přepisu
vyhledá na mapě, v textu vlastní jména řek, hor, pohoří
pracuje ve skupině na vytvoření drobné inscenace
rozliší žánry uměleckého textu
písemně sdělí vlastní myšlenky
seřadí slova podle abecedy
odůvodní a doplní správně souhlásky uvnitř i na konci slov
kontroluje vlastní písemný projev
pracuje s osnovou
zvládne základní hygienické návyky spojené se psaním
porovná významy slov, slova spisovná a nespisovná
vyznačí kořen slova
rozliší předložky a předpony
rozliší stavbu slova
použije správně předpony
napíše správně i/y po obojetných souhláskách
roztřídí slova podle společných znaků
rozliší mluvnické kategorie podstatných jmen
napíše správně i/y v koncovkách podstatných jmen
pracuje se slovesnými kategoriemi
vyhledá základní skladební dvojici
odliší větu jednoduchou a souvětí
použije vhodné spojovací výrazy
vytvoří vzorec souvětí, pracuje s různými typy souvětí
zvládne základní příklady syntaktického pravopisu
rozpozná přímou řeč
nadpis, odstavec, kapitola
obsah, hlavní/vedlejší postavy/vlastnosti
autor, herec, divadlo, film
jednoduchá osnova vyprávění- obrázková/slovní
děj, posloupnost děje
samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r, l.
věta jednoduchá nebo souvětí
slova protikladná, souznačná, nad a podřazená
měkké souhlásky ve slovech
tvrdé souhlásky ve slovech
vyjmenovaná slova
text, vyjmenovaná slova - obrázek
začátek věty, vlastní jména
podmět a přísudek
věty, spojky, spoj, výrazy, vzorec souvětí
oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
slovní druhy v základním tvaru
rod, číslo
osoba, číslo, čas, infinitiv
literární texty
technika čtení
báseň
naslouchání, čtení
orientace v textu
čtení
technika psaní
výcvik pravopisu vlastních jmen
pohádka, krátký příběh
pohádky, bajka, vyprávění, apod.
vyprávění, popis , pozdrav, dopis
soubor různých slov či obrázků
b/p, h/ch, s/z apod
vlastní slohová cvičení, dom.úkoly apod.
obrázková, slovní osnova
správné sezení, sklon sešitu, správný úchop pera
synonyma, antonyma, spisovná,citově zabarvená
slovní zásoba
text, vymýšlí slova s přeponou
kořen,předpona a příponová část a koncovka
předpony roz-, bez-, vz-, ob-, vvyjmenovaná a příbuzná slova
slovní druhy
rod, číslo, pád, vzor, tvary slov
pod. jména
osoba, číslo, čas, tvary slov
věta jednoduchá - podmět a přísudek
věta jednoduchá, souvětí
rozmanité spojovací výrazy
souvětí, spojovací výrazy
shoda přísudku s holým podmětem
věta uvozovací, přímá řeč
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
OSV2c
OSV2c
OSV2a
OSV2c
MuV1
OSV3a
MEG1
OSV1a
OSV1a
OSV1a
OSV2c
OSV2d
OSV2d
OSV1e
rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
rozliší podstatné a okrajové informace v textu, zaznamená je
reprodukuje ústně jednoduché texty
sestaví osnovu krátkého vyprávění
vytvoří krátký mluvený či písemný projev na základě osnovy
popíše osobu, věc
posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení
vede správně dialog, telefonický rozhovor
zvolí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo
vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je
volně reprodukuje text podle svých schopností
vytvoří jednoduchý text na dané téma
provádí jednoduchý rozbor literárních textů
pracuje ve skupině na vytvoření inscenace
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
recituje zpaměti
seznámí se s různými typy uměleckých textů
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
píše správně jednoduché komunikační žánry
vyplní dotazník
nalezne kořen slova
odvodí přípony a předpony
rozliší ve slově kořen, příponu, předponu a koncovku
rozezná zdvojené souhlásky
napíše správně předpony s-, z-, vznapíše správně předložky s, z
napíše správně skupiny mě/mně
zařadí slovo ke slovnímu druhu a využívá je v gramaticky správných tvarech
určí mluvnické kategorie podstatných jmen
rozliší druhy přídavných jmen
napíše správně zakončení ,í,ý,á,é u přídavných jmen
určí mluvnické kategorie u sloves
vyhledá základní skladebné dvojice, v neúplné základní skladebné dvojici označí základ věty
odůvodní shodu přísudku s podmětem
rozliší větu jednoduchou a souvětí, spojí větu jednoduchou v souvětí vhodnými spojovacími výrazy
vytvoří vzorec k danému souvětí
vytvoří různé typy souvětí podle daného vzorce
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
sestaví osnovu krátkého textu
tvoří text na základě dějové posloupnosti
popíše předmět, děj, pracovní postup
přečte s porozuměním texty přiměřené jeho věku
nalezne danou informaci
vypráví obsah textu, volně reprodukuje text
ztvární text - hrou
vytvoří vlastní literární text na dané téma
rozliší různé typy uměleckých a neuměleckých textů
čte potichu s porozuměním
zarecituje báseň, najde rýmy, vytvoří jiné rýmy
zanechá vzkaz na záznamníku
mluvený projev
vyhledávání klíčových slov
reprodukce
pravidla sestavování osnovy
členění na odstavce
vlastní popis osoby, hračky apod.
orientace v textu
vystižení jádra sdělení
oznámení tísňové situace
členění vět, frázování, barva hlasu
naslouchání, zážitkové čtení
naslouchání, čtení vhodných textů
vypravování - prázdniny, pohádka
verš, rým, básnický výraz, přirovnání
dramatizace situace, příběhu
uvědomělé čtení
báseň
pohádka, bajka, pověst, dobrodružný příběh, fantazie
smysluplné uspořádání vět do souvětí
vlastní psaní, dopis, inzerát
tiskopis
kořen slova
stavba slova
kořen slova
slovotvorný základ
předpony
předložky
bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
slovní druhy
pád, číslo, rod, vzor
přídavná jména
pravopis přídavných jmen
osoba, číslo, čas a způsob
skladba
shoda přísudku s podmětem
práce s větou
souvětí, spojovací výrazy
souvětí, spojovací výrazy
reprodukce
osnova - sestavení
vyprávění, úvod, stať, závěr
vlastní popis
uvědomělé čtení
vyhledávání v textu
čtení s porozuměním
dramatizace textu, divadlo, film
divadlo, film, rozhlas
pohádka, bajka, pověst, verš, přirovnání
tiché čtení
recitace, práce s básní
vzkaz, prosba, zpráva
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
6.
6.
ČJ
ČJ
6.
6.
6.
ČJ
ČJ
ČJ
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
OSV2c
zhodnotí správnost a užitečnost reklamy
vyčte z tiráže důležité údaje o knize
vyjmenuje základní znaky prózy, poezie a dramatu
na základě četby lyrického a epického textu vyjmenuje základní rozdíly mezi lyrikou a epikou
v pohádce nalezne její základní znaky
vybere z textu důležité myšlenky a komentuje je
vyjmenuje nejznámější autory pohádek
napíše vlastní pohádku
v bájích nalezne informace o hrdinech a bozích a stručně je charakterizuje
v ukázkách z českých pověstí nalezne pravdivé jádro
předvídá obsah či pokračování textu
přečte ukázky z dobrodružné prózy, nejzajímavější ukázku převypráví a vlastními slovy zhodnotí
přečte ukázky z prózy s tématem lidé a zvířata, nejzajímavější ukázku převypráví a vlastními slovy
zhodnotí
ilustruje vybraný příběh
v Pravidlech českého pravopisu, ve Slovníku spisovné češtiny a ve slovníku cizích slov nalezne poučení
o správném psaní daného slova
vytvoří druhy vět podle postoje mluvčího
rozliší otázky zjišťovací a doplňovací
v textu nalezne a určí rozvíjející větné členy : předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času a
způsobu
spojí jednoduché věty v souvětí
náležitě vysloví a napíše skupiny hlásek v daných slovech
správně klade slovní přízvuk
spisovně vyslovuje česká slova
vyjmenuje slovní druhy, rozdělí je na ohebné a neohebné
uvede znaky, podle kterých jednotlivé slovní druhy rozpozná
v textu správně určí slovní druh podle významu v dané větě
napíše pravopisně správně koncovky podstatných jmen, bezpečně odůvodní pomocí vzorů
podstatná jména vlastní napíše s velkým počátečním písmenem
vyskloňuje často používaná vlastní jména osobní a místní podle příslušných vzorů
v textu vyhledá přídavná jména, určí u nich pád, číslo a rod
vytvoří a v textu vyhledá jmenné tvary přídavných jmen
vyskloňuje přídavná jména podle příslušných vzorů
odliší přídavná jména od podstatných jmen ( dědečkovi psi- půjdu k dědečkovi)
vystupňuje přídavná jména
tvary 2. a 3. stupně vyhledá v Pravidlech
uvede příklady zesilování a zeslabování přídavných jmen pomocí různých příslovcí
vyhledá v textu zájmena a zařadí je ke správnému druhu
správně vyskloňuje a napíše tvary zájmena já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj
vyhledá v textu číslovky a zařadí je ke správnému druhu
vyskloňuje číslovky dva, oba, tři, čtyři
složitější číslovky napíše slovy
vytvoří správný tvar jmen počítaných předmětů
uvede charakteristické znaky sloves
k danému slovu vytvoří příbuzná slova
provede slovotvorný rozbor
rozdělí slovní zásobu podle spisovnosti a podle územního hlediska
napíše zprávu a oznámení
navštíví knihovnu a pomocí katalogu nalezne danou knihu
k daným slovům vytvoří synonyma, antonyma a homonyma
diskuze
tiráž
literární druhy
lyrika, epika
pohádky
pohádky
pohádky
pohádky
báje
pověsti
legendy
dobrodružná próza
próza
knižní ilustrace
jazykové příručky
věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, zvolací
tázací věta - zjišťovací, doplňovací
druhy větných členů - holé
věta hlavní a vedlejší, interpunkce
skupiny hlásek
slovní přízvuk
spisovná výslovnost
třídění slovních druhů
třídění slovních druhů
třídění slovních druhů
pravopis koncovek podstatných jmen
pravopis podstatných jmen
skloňování vlastních jmen osobních a místních
kategorie přídavných jmen
kategorie přídavných jmen
skloňování přídavných jmen
skloňování přídavných jmen
stupňování přídavných jmen
stupňování přídavných jmen
stupňování přídavných jmen
zájmena
zájmena
číslovky
číslovky
číslovky
číslovky
slovesa
slova příbuzná
slovo základové, slovotvorný základ
rozvrstvení národního jazyka
zpráva, oznámení
knihovny
význam slov (synonyma, antonyma, homonyma)
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
EV 3
OSV2a
EV 2
EV 2
sestaví referát na dané téma
smysluplně popíše předměty, pracovní postup, osobu
souvisle vypravuje příběh
sestaví osobní a úřední dopis
sestaví vlastní vypravování s použitím osnovy
popíše umělecké dílo
smysluplně popíše pracovní postup s využitím termínů
popíše a charakterizuje osobu
pořídí výpisky alespoň ze dvou textů na dané téma, na základě nich sestaví referát
přečte před spolužáky vlastní referát s využitím přiměřených verbálních, nonverbálních i paralingválních
prostředků řeči
napíše žádost
vytvoří pozvánku pro rodiče, spolužákynapř. na četbu svého referátu
v povídce rozliší autora, vypravěče, postavy
rozpozná autorský záměr, vztah autora k textu
vyjádří téma povídky a její hlavní myšlenku
porovná novelu s povídkou
přečte ukázky dobrodružné, detektivní a vědeckofantastické prózy, vyjádří svůj dojem z četby
vyjmenuje nejznámější autory dobrodružné, detektivní a vědeckofantastické prózy
přečte povídku od známého českého nebo světového autora
v textu nalezne přirovnání
v textu nalezne klíčová slova
v básni vyznačí verš, rým a základní rýmová schémata
napíše krátkou báseň s použitím vybraného rýmového schématu
převede úryvek literárního díla do podoby divadelního scénáře
vyjádří téma básně
zjistí základní informace o nejbližším divadle
ve Slovníku spisovné češtiny a ve slovníku cizích slov nalezne věcný význam daného slova
vyjadří podmět různými slovními druhy
vyjmenuje a v textu nalezne druhy přísudků
vyjmenuje a v textu nalezne druhy rozvíjejících větných členů
určí holé, rozvité a několikanásobné větné členy
nahradí větný člen vedlejší větou
vytvoří odchylky některých tvarů pod.jmen od tvarů vzorů (oči-oka…)
převede tvary přídavných jmen z jednotného do množného čísla (běloučký-běloučcí…)
vytvoří přídavná jména přivlastňovací z podstatných jmen
sestaví věty s vhodnými vztažnými zájmeny
vytvoří větu v rodě činném a trpném
uvede druhy vyjádření trpného rodu
vytvoří věty s příslovci místa, času, způsobu, míry a příčiny
vystupňuje dané příslovce
v textu pozná příslovečné spřežky a nejpoužívanější píše pravopisně správně
přiřadí předložku ke správnému pádu
vyjmenuje nejčastější spojky podřadicí a souřadicí
nahradí spojky v souvětích jinými spojkami
vytvoří věty s částicemi
rozpozná, kdy je dané slovo v textu částicí a kdy jiným slovním druhem
napíše věty s citoslovci
nahradí citoslovce slovesem
vyjmenuje způsoby tvoření slov
referát
popis předmětu, pracovního postupu,osoby
vypravování
dopis, druhy dopisů
osnova, vypravování
popis uměleckého díla
popis pracovního postupu, termíny
charakteristika a popis osoby
výpisky
referát
žádost
pozvánka
povídka
povídka
povídka
novela
dobrodružná, detektivní a vědeckofantastická próza
dobrodružná, detektivní a vědeckofantastická próza
povídka
přirovnání
orientace v textu
verš, rým
rým
dramatizace literárního textu
téma básně
divadlo
věcný význam slov, jazykové příručky
podmět - různé slovní druhy
přísudek slovesný, jmenný
předmět - pád, přívlastek - shodný, neshodný, předmět x příslovečné
určení, příslovečné určení - druhy
větný člen holý, rozvitý, několikanásobný
druhy vedlejších vět, kromě doplňkové
odchylky při skloňování podstatných jmen
množné číslo přídavných jmen
tvoření přídavných jmen přivlastňovacích
vztažná zájmena
slovesný rod
slovesný rod
příslovce
příslovce
příslovce
předložky
spojky
spojky
částice
částice
citoslovce
citoslovce
způsoby tvoření slov
7.
7.
7.
7.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
z daných slov odvodí nové slovo pomocí předpon, přípon a koncovek
spojí slova do složeniny
vyjmenuje a vysvětlí často používané zkratky a zkratková slova
v textu nalezne příklady slov jednoznačných a mnohoznačných, metafory a metonymie
odvozování
skládání slov
zkracování slov
význam slov (slova jednoznačná, mnohoznačná; metafora, metonymie)
7.
ČJ
spisovný a nespisovný jazyk
7.
8.
ČJ
ČJ
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
v krátké ukázce najde nespisovný výraz a vybere z nabízených možností správné převedení ukázky do
jazyka spisovného
rozdělí slovní zásobu podle sociálního hlediska a citového zabarvení
přednese nepřipravený projev s vhodným užitím verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
sestaví líčení
sestaví vlastní životopis s ohledem na jeho praktické využití
pořídí výtah
provede výklad daného tématu
napíše jednoduchou úvahu
přečte a převypráví libovolný biblický příběh
vyjmenuje základní části bible a hlavní biblické postavy
přečte příběh z Homérových eposů, nalezne a stručně charakterizuje hlavní postavy, v textu nalezne
zvláštnosti Homérova stylu
přečte ukázky z dalších velkých eposů, porovná je z hlediska děje, postav, autora
v Ezopových bajkách najde ponaučení
porovná bajky významných světových autorů bajek
z ukázek starší české lyriky vybere její hlavní témata a témata, která jsou aktuální i v současnosti
v Kosmově a Dalimilově kronice nalezne informace k danému tématu z české historie
porovná Kosmovu a Dalimilovu kroniku (autor, jazyk, doba vzniku)
v ukázce z Vlastního životopisu Karla IV. nalezne informace o Karlu IV.
vyjmenuje základní znaky literárního romantismu
porovná ukázky z děl významných romantiků z hlediska tématu, postav, děje, místa
vyjmenuje základní znaky literárního realismu
porovná ukázky z děl významných realistů z hlediska tématu, postav, děje, místa
na základě četby významných českých autorů 19. století charakterizuje jejich díla ( postavy, témata).
zhlédne filmové zpracování literární předlohy a formou referátu s prvky úvahy a s dodržením předem
daných formálních kritérií je porovná s knižní předlohou
z internetových zdrojů zjistí dané údaje o českých i světových autorech 19. století
vybere z díla ukázku, která se mu líbí, a přečte ji před třídou, zdůvodní svůj výběr
vyhledá v textu a určí druhy větných členů kromě doplňku
spojují několikanásobné větné členy pomocí významových poměrů
sestaví souvětí podřadné s různými druhy vedlejších vět
sestaví souvětí souřadné s větami v různých poměrech
doplní do věty jednoduché a do souvětí čárky a zdůvodní
v textu vyhledá obecná jména přejatá
nejčastěji užívaná obecná jména přejatá vyskloňuje podle vzorů
uvede příklady obecných jmen přejatých, která se neskloňují
vyhledá v textu cizí vlastní jména
cizí vlastní jména skloňuje podle příslušných vzorů
uvede příklady cizích vlastních jmen, která se neskloňují
určí u slovesa vid
vytvoří vidové dvojice
popíše postup, podle kterého zařadí sloveso ke správné třídě a vzoru
využívá různé způsoby obohacování slovní zásoby
daná slova cizího původu nahradí domácími slovy
EV 3
EV 1
MuV4
MuV4
rozvstvení národního jazyka
kultivovaný projev
líčení - subjektivně zabarvený popis
životopis
výtah
výklad
úvaha
bible
bible
Homérovy eposy
eposy
bajky
bajky
starší česká lyrika
české kronikářství
české kronikářství
autobiografie Karla IV.
romantismus
romantismus
realismus
realismus
česká literatura 19. století
filmové zpracování literární předlohy
informační zdroje
vlastní četba
větné členy
významové poměry
druhy vedlejších vět
souvětí souřadné
čárka v souvětí
skloňování obecných jmen přejatých
skloňování obecných jmen přejatých
skloňování obecných jmen přejatých
skloňování cizích vlastních jmen
skloňování cizích vlastních jmen
skloňování cizích vlastních jmen
slovesný vid
slovesný vid
slovesná třída a vzor
obohacování slovní zásoby
slova přejatá
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
8.
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČtG
8.
ČtG
8.
8.
8.
ČtG
ČtG
ČtG
8.
ČtG
8.
8.
ČtG
ČtG
8.
8.
ČtG
ČtG
MuV4
Med1b
Med1b
Med1a,d,e
EV 3
EV 1
Med1a,d,e
OSV 1a
spisovně vysloví daná slova cizího původu
vyjmenuje příklady sousloví, rčení a přísloví
vyjmenuje základní publicistické útvary a nalezne jejich příklady v masmédiích
porovná informace, názory a myšlenky v textu s dalšími texty
vybere z nabízených vět tu, ve které je /není pravopisná chyba
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení
vede diskuzi na dané téma se spolužáky
sestaví úvahu na dané téma
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
analyzuje předložený text a zařadí ho k danému funkčnímu stylu
sestaví profesní životopis
charakterizuje Haškův styl, postavu Švejka
vyjmenuje témata a základní znaky divadelní tvorby J. Voskovce a J. Wericha
porovná knižní a filmovou podobu Werichových pohádek
přečte a převypráví Čapkovu povídku
napíše krátkou úvahu na téma K.Čapek a nacismus
přečte ukázky z děl významných českých meziválečných básníků a charakterizuje je
porovná zpracování tématu 2. světová válka u významných českých a světových autorů
vysvětlí pojem samizdatová a exilová literatura, vyjmenuje hlavní představitele
sestaví přehled českých autorů 20. století, kteří dosáhli světového věhlasu
vysvětlí podstatu humoru Divadla Járy Cimrmana
vyjmenuje témata a základní znaky divadelní tvorby Suchého a Šlitra
přečte ukázky z děl současných českých autorů, jednoduše charakterizuje jejich styl
v textu nalezne metaforu a personifikaci
ve vybraném textu nalezne komiku, humor
rozhodne o výchozím textu, zda patří k hodnotné, či spíše ke konzumní literatuře
popíše proces vzniku knihy od autora až ke čtenáři
vytvoří složité souvětí souřadné a podřadné
definuje všechny druhy přívlastků a nalezne je v textu
odliší doplněk od příslovečného určení
obohatí větu o skladební zvláštnosti
sestaví souvětí s vedlejšími větami ve významovém poměru
z textu vybere slovní výrazy citově zabarvené
frekventovanější termíny nahradí českými ekvivalenty
kriticky zhodnotí obsah sdělení v masmédiích
sestaví souvětí s přímou řečí
nalezne v textu přechodníky
vyhledává v textu souvislosti na úrovni „já a text“
rozpozná, jak to, o čem čte, souvisí s jinými texty, případně jim odporuje
rozpozná, jak to, o čem čte, souvisí s poznatky a zkušenostmi, které již má, případně jim odporuje
klade otázky, na něž lze najít odpověď přímo v textu, a odpoví na ně
klade otázky , při nichž musí dedukovat a usuzovat na odpověď tím, že kombinuje různé části textu a
zároveň čte mezi řádky, a odpoví na ně
při vyhledávání podstatných informací využije prostředky, které pomáhají čtenáři určit, co pisatel
považuje za podstatné (pracuje s informačním aparátem: obsah, marginálie, rejstřík, poznámky…)
vybere a vlastními slovy stručně a výstižně vyjádří nejdůležitější informace obsažené v textu
formuluje shrnutí vlastními slovy se zaměřením na podstatné informace a s dodržováním logického
sledu myšlenek, informací
využívá užitečné způsoby, jak zaznamenat podstatné informace
formuluje klíčová slova ze shrnované pasáže, textu
slova přejatá, spisovná výslovnost
význam slov (sousloví, rčení, přísloví)
publicistické útvary
publicistické útvary
pravopis lexikální, syntaktický, morfologický, slovotvorný
publicistické útvary
diskuze
úvaha
úvaha
funkční styly
profesní životopis
Jaroslav Hašek
české meziválečné divadlo
filmové zpracování literární předlohy
Karel Čapek
Karel Čapek
česká meziválečná poezie
2. světová válka v literatuře
samizdatová a exilová literatura
významní čeští autoři ve 20. století
české divadlo 2. poloviny 20. století
české divadlo 2. poloviny 20. století
J. Škvorecký, M. Viewegh
metafora, personifikace
humor v literatuře
konzumní literatura
vznik knihy
složitá souvětí, vložené věty
přívlastek - holý, postupně rozvitý, několikanásobný přívlastek, volný,
těsný
doplněk a doplňková vazba, věta vedlejší doplňková
vsuvka, neúplná věta, samostatný větný člen
významový poměr vědlejších vět
citově zabarvené slovní výrazy
termíny, odborné názvosloví
masmédia
věta uvozovací, přímá
přechodníky
propojování informací na úrovni „já a text“
propojování informací na úrovni „text a text“
propojování informací na úrovni „text a svět kolem nás“
otázky nad textem
otázky nad textem
určování podstatných informací a myšlenek v textu
určování podstatných informací a myšlenek v textu
strategie shrnování textu
způsoby zaznamenávání podstatných informací z textu
klíčová slova
8.
8.
9.
ČtG
ČtG
ČtG
strategie předvídání
předvídá pokračování textu a svou předpověď zdůvodní
pravopisná, gramatická a stylistická rovina textu
nalezne v textu pravopisné, gramatické a stylistické chyby a nedostatky a opraví je
rekapituluje při samostatné četbě v určitých intervalech, co už přečetl, a tím si ověřuje, zda textu rozumí kontrola porozumění textu
9.
9.
9.
9.
ČtG
ČtG
ČtG
ČtG
rozpozná během četby, že textu nerozumí a zvolí účinnou strategii, aby textu znovu porozuměl
na základě usuzování dochází k závěrům, které nejsou v textu explicitně uvedeny
rozpozná autorský záměr
i bez otázek formuluje závěry, které ho nad textem napadly, mohou to být i otázky, domněnky, hypotézy
sledování porozumění a zjednání nápravy
strategie usuzování
autorský záměr
strategie usuzování
9.
9.
9.
9.
9.
9.
1.
1.
ČtG
ČtG
ČtG
ČtG
ČtG
ČtG
AJ
AJ
odliší to, co o postavách říká příběh, od (své) interpretace
odhaduje, jak textu budou (mohou) rozumět různí čtenáři
zhodnotí objektivitu a věrohodnost textu
ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
doplní informace z textu o další informace z jiných zdrojů
vytváří si představy o daném textu
pozdraví, představí se a rozloučí se, poděkuje
zopakuje a použije slova a slovní spojení - základní slovní zásoba
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
OSV 2c
fakta a interpretace
porozumění textu různými čtenáři
kritéria hodnocení objektivity a věrohodnosti textu
ověřování informací v textu
vztah textu k dalším informačním zdrojům
strategie vytváření představ
pozdravy,představování, rozloučení, poděkování
barvy, hračky, části těla, oblečení, zvířecí mazlíčci, cizokrajná zvířata,
jídlo ( dále jen slovní zásoba)
slovní zásoba
povely
povely
čísla od 1 do 6
čísla od 1 do 6
základní fráze
fráze a pozdravy
pokyny ve třídě: sit down, come on …
pokyny ve třídě: sit down, come on …
čísla do 12
čísla do 20
školní pomůcky, rodina, barvy, hračky, přídavná jména a vlastnosti,
domácí mazlíčci,
sloveso
have got jídlo, obličej, oblečení, nábytek (dále jen slovní
3. osoba, slovesa have got, oblečení
slovní zásoba
slovní zásoba
slovní zásoba
slovní zásoba
barvy, školní pomůcky, nábytek, zvířecí mazlíčci, pocity,obličej, rodina,
části těla, oblečení, jídlo, cizokrajná zvířata, oblíbené předměty (dále
jen slovní zásoba), koloběh vody
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
OSV1b
OSV 2a
Med 1a
Med 1d
OSV 2c, EV2
OSV 2c
OSV2c, EV2
OSV 1a
OSV1a
OSV2c, EV2
OSV1a
OSV1a
OSV1a
OSV2c
OSV2c
OSV2c
vysloví foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí číslům do 6
vyjmenuje čísla do 6
zeptá se kamaráda na jméno, věk
porozumí základním frázím, pozdravům
porozumí jednoduchým pokynům učitele
reaguje na jednoduché pokyny učitele
rozumí číslům do 12
orientuje se v číslech do 20
použije základní slovní zásobu
popíše svého kamaráda, fotografii člověka
jednoduchými větami popíše oblečení lidí
přepíše jednoduchá slova, doplní dle předlohy, vzoru
čte foneticky správně osvojená slovíčka a slovní spojení
rozliší grafickou a mluvenou podobu slova
aktivně se zapojí do jednoduché konverzace,
použije základní slovní zásobu, sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
použije základní fráze
doplní více písmen do slov
přepíše krátký text, obměňuje krátké texty slyšené konverzace
rozumí krátkým textům s obrázky, obrázkové příběhy
v jednoduchých textech najde známá slova, jména,fráze
přečte krátký rozhovor, dialog
představí se a řekne o sobě pár informací, vyplní osobní údaje ve formuláři
vede krátký dialog s kamarádem
požádá o něco a poděkuje
čte čísla do 20
vyjmenuje čísla do 20
slovní zásoba - to be, to have, like
slovní zásoba
slovní zásoba (např. vánoční a jiná přání)
obrázkové příběhy - komiks
orientace v textu, slovní zásoba
dialog, komiks
představení, pozravy
jak se ti daří, jméno, věk
žádost a poděkování
čísla do 20
čísla do 20
3.
AJ
3.
3.
3.
3.
3.
4.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
OSV 2c
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
Aj
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
Aj
AJ
OSV1b
OSV2c, EV1,2
OSV1a
OSV1e
OSV2c
OSV2c
OSV2c
MEG1
MEG3
OSV 1a
MEG 1,2
OSV 2c
OSV 2a
OSV 2c
OSV 1b
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností
slovní zásoba
zachytí smysl a obsah krátkého rozhovoru,když se mluví pomalu a zřetelně
speluje abecedu
použije abecední slovník učebnice
mluví o tom, co má/nemá rád, co se mu líbí/nelíbí
vyhledá v jednoduchém textu potřebné info, které se vztahují k osvojovaným tématům
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat
porozumění mluvenému slovu, slovní zásoba
abeceda
abeceda
nálady, pocity, I´m, He´s, She´s
základní slovní zásoba
hodební nástroje, sporty, místnosti a nábytek v domě, předložky,
nemoce, obchody a místa ve městě, činnosti ve volném čase, počasí,
vyučovací předměty, televizní pořady, zvířata ( dále jen slovní zásoba)
použije základní fráze
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
napíše základ. informace o sobě, národnost, adresu
vyplní osobní údaje do formuláře
přečte foneticky správně krátké příběhy s obrázky, čísly
najde potřebnou informace v textu
popíše kamaráda, zvíře
doplní a obmění text s obrázky
doplní krátkou chybějící informaci v textu podle poslechu
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času
rozumí slovům v jednoduchých větách s pečlivou výslovností
rozliší psanou a mluvenou podobu slova
zapojí se do jednoduchého rozhovoru
zeptá se kolik je hodin a odpoví
používá čísla do 100
speluje všechna slova
najde na mapě města Vel.Británie a vypráví o nich
zná anglickou měnu, královnu a některé tradice
použije základní slovní zásobu
mluví o tom, co má/nemá rád, co se mu líbí/nelíbí
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
napíše a správně vysloví čísla do 100
rozumí jednoduchým instrukcím a otázkám učitele
rozumí jednoduchým krátkým textům o sobě a své rodině
rozumí odkud lidé pocházejí
rozumí poslechovým tématickým textům s vizuální oporou
rozumí informacím v jednoduché konverzaci z běžného života
pracuje podle přečtených stručných instrukcí
vyplní osobní údaje do formuláře
čte a vyplní jednoduché křížovky
vyhledá základní informace např. kde a v kolik hodin
rozumí krátkým zprávám na pohlednicích, sms
rozumí krátkým textům se známou slovní zásobou a obrázky
zapojí se do jednoduchého telefonního rozhovoru
hláskuje slova
pokládá otázky týkající se orientace v prostoru s vhodnou předložkou
představí sebe a jiné lidi
zeptá se na cenu zboží a také ji vyjádří
používá jednoduché pokyny
zeptá se, kolik je hodin a odpoví na otázky o čase
slovní zásoba - to be, to have, like, can + zápory
pozdrav na pohlednici, vzkaz
slovní zásoba
vyplnění osob. údajů
komiks, dialog
slovní zásoba, orientace v textu
popis osoby a zvířete
slovní zásoba
slovní zásoba
slovní zásoba, fráze
slovní zásoba
slovní zásoba
slovní zásoba
hodiny, čas
čísla do 100
abeceda
města Velké Británie
život ve Velké Británii
dny v týdnu, škola, rozvrh hodin
TV program, do you like?
volný čas, aktivity
číslovky
instrukce, povely, příkazy
tématická slovní zásoba,přivlastňovací pád
názvy států
názvy předmětů
tématické rozhovory
tématický text - škola
druhy vět, rozhovor, vyprávění
křížovky, doplňující texty
časové údaje, předložky času, části dne
pohlednice, krátký dopis, sms-zkratky
tématické texty-škola,tělo,oblečení,město
číslovky 1-100, telefonování
abeceda, hláskování slov
základní jednoduché otázky, odpovědi, sloveso to be, předložky
pozdravy, rozloučení, představování
sloveso to have, how much is/are
rozkazovací způsob, tématická slovesa
časové údaje, dny v týdnu, předložky času
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
AJ
Aj
AJ
AJ
AJ
Aj
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
Aj
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
OSV2a
OSV 1e
OSV 2c
OSV 1e
OSV 1e
MEG 2
MEG 3
MEG 2
EV4
OSV 1b
OSV 2c
OSV 1b
EV 1
OSV 1e
MuV 1
MEG 1
EV1
MEG 1,2
EV3
MEG1
OSV 1b
OSV 1c
OSV 1c
OSV 1b
OSV 1b
MEG 2
OSV 1b
EV4
OSV 1d
popíše každodenní činnosti
popíše jednoduchým způsobem osobu
sdělí, co lidé právě dělají
napíše krátkou zprávu, pohled, dopis kamarádovi
zapojí se do jednoduchého rozhovoru
sestaví a popíše rozvrh hodin
sestaví a vyplní dotazník s použitím jednoduchých vět
popíše místnost, dům, město jednoduchým způsobem
popíše činnosti postav na obrázku
vyjmenuje hlavní anglicky mluvící země,rozezná jejich vlajky
porovná systém školství Velké Británie a České republiky
vyhledá informace o bydlení u nás a ve Velké Británii
napíše krátký text o školních prázdninách
rozumí krátkému textu o životním prostředí
rozumí tomu,co se odehrává v určitém měsíci
rozumí informacím v konverzaci o nakupování
vyhledá v textu známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
pojmenuje časové období (datum,roční období)
vyjádří, co má a nemá rád
pojmenuje zvířata a popíše jejich činnost
sdělí,co se stalo v minulosti ( to be )
objedná jídlo v restauraci,vede krátký rozhovor
vyplní průkazku, přihlášku
popíše svůj běžný den
popíše stavbu těla zvířete a jeho způsob života
napíše recept na oblíbené jídlo, popíše základní potraviny
porovná rozdíly ve způsobu trávení volného času lidí ve Velké Británii a u nás
rozumí textu o národních jídlech různých zemích
zařadí zvířata geograficky - ekosystémy
porovná a utřídí zeměpisné informace
popíše věci, osoby a události z běžného života
používá zeměpisné výrazy,popíše krajinu
pojmenuje kontinenty a státy,vyhledá je na mapě
hovoří o počasí a ročních obdobích
napíše email související s tématy, která mu jsou blízká
rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
vyjmenuje druhy pořadů v televizním programu
vyhledá informace o svátcích v anglofonních zemích
rozumí a reprodukuje vyprávění o členech rodiny
rozumí obsahu delšího a náročnějšího textu
vypráví, zeptá se, co se stalo v minulosti a odpoví.
zapojí se do rozhovoru a nabídne činnosti
řekne, co probíhalo v daném okamžiku v minulosti
mluví o budoucích plánech a záměrech
popíše rodokmen, vyjádří příbuzenské vztahy v širší rodině
popíše podrobněji své zájmy, záliby a koníčky
popíše rodinný život ve Velké Británii a najde rozdíly
napíše svoje plány do budoucna
porovná informace o dopravě mezi Velkou Británií a Českou republikou
rozumí rozhovorům týkajících se historie
navrhne a odmítne pozvání
přítomný čas prostý,názvy předmětů, sporty
přídavná jména, části těla
přítomný čas průběhový
pohled, dopis, zpráva
rozhovor, interwiev
názvy předmětů, rozvrh hodin
dotazník
projekt o svém bytě, domě, městě
přítomný čas průběhový, tématické slovní zásoba
Evropa a symboly států
školství, britské školy
velká čísla, ever/never, příslovce
tématická slovní zásoba
tématická slovní zásoba
přítomný čas prostý, měsíce,roční období, to be
slovní zásoba-jídlo a pití, some/any
tématické texty
řadové číslovky, měsíce,datum, roční období
přítomný čas prostý - zápor, otázka, oznam. věta
přít. č. průběhový, příd. jm., popis těla
to be - minulý čas, pravi a neprav slovesa
názvy jídel, tématická slovní zásoba
přihláška, průkazka, formulář
přít. čas prostý, dny v týdnu, předložky času
přídavná jména-velikost,části těla,názvy zvířat
názvy jídel, potravin, kuchařský recept, jídelníček
zábava ( divadlo, kino, sport, knihovny )
strava ve světě
slovní zásoba-zvířata
stupňování přídavných jmen, tématická slovní zásoba - country, people
stupňování přídavných jmen
zeměpisné popisné výrazy krajiny
názvy států a kontinentů
tématická slovní zásoba počasí
kamarádi, rodina, koníčky, škola, prázdniny
tématické rozhovory, frázování, slovní a větný přízvuk
tématická slovní zásoba - zábava
názvy svátků, datumy
příbuzenské vztahy
tématické texty
otázka-minulý čas,slovní zásoba-životní události
budoucí čas-slovní zásoba-vyjádření spokojenosti
minulý čas prostý x průběhový
budoucí čas,tématická slovní zásoba-škola,zaměst.
rodokmen, příbuzenské vztahy, přivlastňování
volný čas, tématická slovní zásoba
rodinný život ve Velké Británii
vyjádření názoru, budoucí čas, tématická slovní zásoba
tématická slovní zásoba, doprava, budoucí čas will
minulý čas průběhový x prostý, určitý člen
tématická slovní zásoba, fráze
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
Aj
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
MEG 3
OSV 2c
OSV 1d
OSV 1a
OSV 1a
MEG1,2
MEG2
OSV 1c
OSV 1c
EV 3
EV2
OSV 1d
OSV 2a
MEG 1
Med 1a
OSV1ab
OSV 1b
OSV 1e
OSV 1c
OSV 3b
OSV 1c
EV 3
EV2
OSV 1d
OSV 2a
vyhledá, co lidé dělají v danou dobu na různých částech zeměkoule
mluví o zážitcích a hodnotí je
hovoří o problémech a nabídne jejich řešení
přečtené informace vyhodnotí, porovná, doplní a používá
popíše cestu a směr
zpracuje vyhledané informace o Londýně
popíše stručné život významných osobností Velké Británie
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky v delších textech
napíše několik vět o sobě na základě výchozího textu
rozumí textu o módě
porozumí textu o zdravém životním stylu,
roztřídí věci podle materiálu použití
poruzumí rozhovoru o dietě a cvičení
zpracuje informace o zdravém životním stylu
čte články o zdraví a vypráví, co může dělat pro zdraví
určí a pojmenuje detailně části těla
vyplní dotazník o typu osobnosti
popíše vlastnosti a charakter osob
čte plynule s porozuměním neznámý text
prezentuje znalosti o Austrálii
rozumí náročnějšímu textu o historii
zapojí se do konverzace v běžných situacích
na základě vizuální opory vypráví příběh
čte s porozuměním text o globálním oteplování, stručně vysvětlí jeho podstatu
v textech vyhledá známé fráze, výrazy a slovní zásobu
popíše situace, které mohou/nemusí nastat v budoucnosti
čte text s předvídáním
čte s porozuměním odborný text v novinách
doplní chybějící informace podle poslechu
písemně reaguje na email
čte a reprodukuje obsah náročnějšího textu
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
shrne hlavní myšlenky textu či konverzace
písemě sestaví zdvořilou žádost
pojmenuje a charakterizuje jednotlivá povolání
vyplní žádost o práci
navrhne inzerát nebo reklamu
rozumí textu o módě
utvoří stránky do módního nebo sportovního časopisu
hovoří na téma změna image
porozumí textu o zdravém životním stylu
napíše zprávu o životě v minulosti a porovná se současností
rozumí textu o životních podmínkách kolem r. 1900
roztřídí věci podle materiálu použití
poruzumí rozhovoru o dietě a cvičení
zpracuje informace o zdravém životním stylu
čte články o zdraví a vypráví, co může dělat pro zdraví
určí a pojmenuje detailně části těla
vyplní dotazník o typu osobnosti
popíše vlastnosti a charakter osob
čte plynule s porozuměním neznámý text
časová pásma ve světě, minulý čas průběhový
předpřítomný čas
modální slovesa
tématické texty
směry, předložky místa, popis města/místa
Londýn- hlavní město Velké Británie, projekt
známí Britové - osobnosti kulturního a vědeckého života
tématicky zaměřené texty
moje rodina
tématická slovní zásoba - oblečení
životní styl mladých lidí
tématická slovní zásoba, materiály
stravovací návyky, jídlo
projekt - zdravý životní styl
modální slovesa can, must, should
rozšířená slovní zásoba - tělo
gramat.struktura- there´s someone…ing
přídavná jměna
tematické texty
Austrálie
minulý prostý a průběhový, nepravidelná slovesa
tématická slovní zásoba, slovní výrazy
tématická slovní zásoba, ING/TO
problém globálního oteplování, tématická slovní zásoba
tématická slovní zásoba
podmínkové věty
tématická slovní zásoba, vyjádření účelu
tématická slovní zásoba, systém časů, dotazník
tématická slovní zásoba, tázací zájmena
tématická slovní zásoba, email, ustálené slovní výrazy
předpřítomný čas, zábavní průmysl
tématicky zaměřené texty
tématicky zaměřené texty (konverzace)
dopis, email
temat.slovní zásoba-zaměstnání,příd.jm
formulář, osobní údaje
inzerát, reklama, formál. dopis
tématická slovní zásoba - oblečení
móda, módní časopis
předpřítomný čas x minulý čas
životní styl mladých lidí
minulé časy - prostý x průběhový
modální slovesa v min. čase
věci denní potřeby, materiály
stravovací návyky, jídlo
projekt - zdravý životní styl
modální slovesa can, must, should
rozšířená slovní zásoba - tělo
gramat.struktura- there´s someone…ing
přídavná jměna
tematické texty
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AJ
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
AjK
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
MEG 1
Med 1a
EV 4
Meg 2
OSV1ab
MED 1d
MED 1a
EV 4
OSV 1a
OSV 2c,1e
EV 1, 2, 3, 4,
MEG 1, 2, 3
OSV2c
OSV1b
OSV1a
MUV4
OSV1b
OSV1b
OSV2c
MEG1
OSV1b
MEG1, MUV4
prezentuje znalosti o Austrálii
popíše situace, které mohou/nemusí nastat v budoucnosti
čte s porozuměním odborný text
vysvětlí význam vody pro život
odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
prezentuje významná turistická místa v ČR
shrne hlavní myšlenky textu či konverzace
písemě sestaví zdvořilou žádost
pracuje s autentickými materiály - noviny, časopisy
dorozumí se v obchodě při běžném nakupování
zhodnotí význam médií ve společnosti
komunikuje o životním stylu
vyjádří svůj názor a stanoviska
dokáže popsat svůj zdravotní stav
popíše možnosti profesního uplatnění
reaguje na vzniklé problémy v modelových situacích a řeší je
správně používá základní gramatické struktury
čte plynule s porozuměním vybraný text
popíše situace, které mohou/nemusí nastat v budoucnosti
diskutuje o problémech naší planety
prezentuje významná místa v anglicky mluvících zemích
odvodí pravděpodobný význam nových slov
shrne hlavní myšlenky textu či konverzace
interpretuje odlišnosti tradic jednoltivých kultur
rozumí jednoduchým orientačním pokynům a informačním nápisům a reaguje na ně
hláskuje slova
rozumí základním frázím, pozdravům
rozliší grafickou a mluvenou podobu slova
používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník
sdělí ústně i písemně základní údaje o své rodině a o sobě, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
odpovídá
na jednoduché otázky týkající se školy, volného času a dalších osvojovaných témat a jeho
samotného
pochopí obsah a smysl jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace
porovná německé a české tradice a zvyky - vánoce, svátky
časuje daná slovesa
zachová správný pořádek slov ve větě
rozumí každodenním výrazům
rozumí obsahu jednoduchých textů a poskytne požadovanou informaci
pracuje podle přečtených stručných instrukcí
stručně reprodukuje krátký text
doplní krátkou chybějící informaci v textu podle poslechu
sestaví věty podle smyslu do správného pořadí
ukáže a popíše cestu, směr
vyhledá a zpracuje základní informace o Berlíně
vyhledá potřebné informace a odpověď na otázku s vizuální podporou
zapojí se do pečlivě vyslovované konverzace
odvodí pravidla použití préterita a perfekta ve větách
reaguje v obvyklých situacích - obchody, služby
mluví stručně o budoucích plánech a záměrech
vyhledá informace o významných osobnostech Německa
vytvoří vedlejší věty
doplní základní údaje do formulářů
Austrálie
podmínkové věty
trpný rod
problém životního prostředí - voda
tématicky zaměřené texty
geografie ČR
tématicky zaměřené texty (konverzace)
dopis, email
tematická slovní zásoba, autentické materiály
tematická slovní zásoba, frazeologie, modály
tematická slovní zásoba, hodnoticí výrazové prostředky
tematická slovní zásoba, rozhovor, diskuze
tematická slovní zásoba, hypotézy
tematická slovní zásoba, zdvořilostní fráze
tematická slovní zásoba, pohovor, plánování
tematická slovní zásoba, argument, návrhy
tematická slovní zásoba, systém časů
tematická slovní zásoba, práce s textem, analýza
tematická slovní zásoba, povinnost, hypotézy
tematická slovní zásoba, diskuze, výklad
tematická slovní zásoba, popis, referát, prezentace
tematická slovní zásoba, práce s textem, analýza
tematická slovní zásoba, rozhovor, projev
tematická slovní zásoba, diskuze, referát
pokyny, povely ve třídě, informační pokyny
tématická slovní zásoba
pozdravy
tématická slovní zásoba
jazykový slovník
tématická slovní zásoba
tématická slovní zásoba, slovosled vět, tázací zájmena
tématická slovní zásoba
Německo
časování sloves
pořádek slov ve větě
tématická slovní zásoba
tématické texty
téma škola
tématické texty
tématická slovní zásoba
tématické texty
směry, předložky místa
Berlín
tématické texty
konverzace
minulý čas
tématická slovní zásoba - obchod, služby
tématická slovní zásoba - škola, zaměstnání
osobnosti Německa
vedlejší věty
tématická slovní zásoba - zaměstnání, škola
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
7.- 9.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
NJ
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
3.
3.
3.
M
M
M
OSV1b
MED1d
EV1,2,3,4
OSV1a
OSV1e
OSV3a
OSV3a
OSV1a
OSV1a, 3a
OSV1e
MEG
OSV1e
zapojí se do konverzace dalších osob, poskytne informaci
správně používá základní gramatické struktury a věty v jednoduchých sděleních
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
vypráví jednoduchý příběh či událost
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
vyhledá a zpracuje informace o globálních problémech lidstva a planety
porozumí textu a vyřeší slovní úlohy s využitím početních operací + - do 20
vytvoří slovní úlohy s početními operacemi
přečte a zapíše číslo do 20
určí počet prvků v daném souboru 0-20
vytvoří soubory s daným počtem prvků do 20
rozloží číslo na dva sčítance
zorientuje se na číselné ose v rozsahu 0-20
porovná čísla, zapisuje vztah < = > do 20
sčítá a odčítá zpaměti do 20
zorientuje se v prostoru, používá termíny - před, za, hned před - za
vyřeší slovní úlohy se vztahy o n-více, o n-méně
zapíše počet prvků do tabulky
orientuje se ve schématických zápisech
rozpozná a modeluje jednoduché tvary a tělesa
staví a přestaví krychlovou stavbu podle plánu a zakreslí plán
určí a pojmenuje geometrické útvary
vytvoří slovní úlohy podle vzoru s využitím početních operací + - do 100
přečte a zapíše číslo v oboru 0-100
určí počet prvků v daném souboru 0-100
vytvoří soubory s daným počtem prvků do 100
zorientuje se na číselné ose v rozsahu 0-100
porovná přirozená čísla, zapíše vztah < = > do 100
sčítá a odčítá přirozená čísla do 100, využije při sčítání komutativnosti
doplní posloupnosti čísel
používá tabulku, vybírá a třídí objekty podle zadaných do 100
řeší slovní úlohy pomocí nestandartních algoritmů
řeší praktické slovní úlohy pomocí opakovaného sčítání, zformuluje odpověď
vyřeší příklady se závorkami, dodrží pravidla pro pořadí matematických operací
přečte údaje na hodinách, orientuje se v kalendáři
změří a porovná délky úseček
rozpozná a vymodeluje jednoduchá tělesa a určí na nich základní rovinné útvary
rozliší a popíše vlastnosti rovinných útvarů
vytvoří slovní úlohy s využitím početních operací do 1000
přečte a zapíše číslo do 1 000
určí počet prvků v daném souboru do 1 000
vytvoří soubory s daným počtem prvků do 1 000
zorientuje se na číselné ose v rozsahu 0-1 000
porovná přirozená čísla, zapíše vztah < = > do 1 000
provede zpaměti jednoduché početní operace do 1 000,
využije při pamětném počítání a řešení slovních úloh komutativnost a asociativnost
použije spoje násobilky, aplikuje při násobení komutativnost
rozloží přirozené číslo v desítkové soustavě
vyřeší příklady se závorkami, dodrží pravidla pro pořadí matematických operací
konverzace
gramatika
tématická slovní zásoba
tématické texty, dopis, e-mail
tématická slovní zásoba, systém času
tématická slovní zásoba, noviny, časopisy, internet
tématická slovní zásoba, prezentace
slovní úlohy s čísly 0 - 20
slovní úlohy s čísly 0 - 20
čísla 0 - 20
čísla 0 - 20
čísla 0 - 20
čísla 0 - 20
číselná osa 0 - 20
čísla 0 - 20
součet a rozdíl čísel bez přechodu přes desítku
číselná osa 0 - 20
slovní úlohy s čísly 0 - 20
slovní úlohy
sčítací trojúhelník, zápis krokování
geometrické tvary a tělesa
krychlové stavby
trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
slovní úlohy s čísly 0 - 100
čísla 0 - 100
čísla 0 - 100
čísla 0 - 100
číselná osa 0 - 100
čísla 0 - 100
součet a rozdíl čísel od 0 - 100
řady čísel
tabulky, grafy, šipkové diagramy a sítě
matematická prostředí, základní jednotky délky, objemu, měny
číselné osy, skupiny objektů
závorky
čas, hodina, minuta, kalendárium v ŽK
úsečka, lomená čára, jednotky délky - centimetr, milimetr
krychle, kvádr, válec, koule, plán stavby
čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
slovní úlohy s čísly 0 - 1 000
čísla 0 - 1 000
čísla 0 - 1 000
čísla 0 - 1 000
číselná osa 0 - 1 000
čísla 0 - 1 000
čísla 0 - 1 000, sčítání, odčítání, násobení, dělení
malá násobilka
rozklad čísla
užití závorek
3.
M
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
4.
M
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
M
M
M
M
M
M
M
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
EV2
OSV 3a
OSV 1a
OSV 1e
MEG1,MuV1
vyřeší slovní úlohy s využitím početních operací do 1000, využije při řešení a zkoušky výpočtu
komutativnost
doplní posloupnosti čísel a schémata
použije jednoduché převody jednotek času při práci s daty
převede jednotky délky
vymodeluje a popíše vzájemnou polohu přímek v rovině
změří a porovná délku
odhadne délku
určí obvod rovinného obrazce součtem délek stran
sestrojí základní rovinné útvary, dodrží zásady rýsování
přečte a zapíše číslo do 1 000 000 s užitím znalosti číselných řádů desítkové soustavy
určí počet prvků v daném souboru do 1 000 000
vytvoří soubory s daným počtem prvků do 1 000 000
zorientuje se na číselné ose v rozsahu 0-1 000 000
porovná přirozená čísla, zapíše vztah < = > do 1 000 000
zaokrouhlí přirozená čísla do 1 000 000 s použitím znaku pro zaokrouhlování
odhadne a kontroluje výsledky
provede zpaměti jednoduché početní operace
provede písemně (pod sebou) početní operace včetně kontroly výsledku, využívá znalosti přechodu
mezi číselnými řády
vyřeší a vytvoří slovní úlohy s využitím početních operací do 1 000 000, využívá komutativnost při
násobení, sčítání a provádění zkoušky výpočtu
sestrojí základní rovinné útvary
graficky sečte, odečte a porovná úsečky
sestrojí rovnoběžky, kolmice
vyřeší úlohy s výpočtem obvodu
určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod rovinného útvaru
určí osu souměrnosti překládáním papíru
vyhledá, zapíše, vytřídí a porovná data z tabulek, grafů, diagramů a posoudí reálnost vyhledaných údajů
slovní úlohy s čísly 0 - 1 000
použije názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku, zapíše zlomkem
modeluje a určí část celku ve formě zlomku
porovná zlomky se stejným jmenovatelem
vyřeší jednoduché nerovnice
provede písemně (pod sebou) početní operace včetně kontroly výsledku
provede rozbor problému,řeší problém
vytvoří slovní úlohy, aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
použije základní jednotky obsahu
vyřeší jednoduché slovní úlohy s výpočtem obsahu
určí hodnoty z grafu, sestavuje graf, tabulky, diagramy, posoudí reálnost vyhledaných údajů
sestrojí body v soustavě souřadnic
určí tělesa
vymodeluje tělesa
sestrojí kružnici s daným poloměrem
vymodeluje kvádr, krychli ze sítě
vyjádří celek z jeho dané části
sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem pomocí názorných obrázků, početní operace zapíše
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla na číselné ose, v čtvercové síti, kruhovém diagramu
porovná desetinná čísla
použije celá záporná čísla a vyznačí je na číselné ose
zlomky, zápis zlomku
zlomky
zlomky
nerovnice
písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
slovní úlohy, čísla větší než milión
slovní úlohy, čísla větší než milión
obsah čtverce, obdélníka
jednotky obsahu
úlohy s výpočtem obsahu
soustava souřadnic, tabulky, diagramy
body v soustavě souřadnic
jehlan, kužel
jehlan, kužel
kružnice
kvádr, krychle
polovina, třetina, čtvrtina, pětina, desetina, násobení, dělení
zlomky, čtvercová siť, kruhový diagram, číselná osa
desetinná čísla v řádu desetin
desetinná čísla v řádu desetin
celá záporná čísla, znak "-"
tabulky
převody hodina, minuta, sekunda, jízdní řády
jednotky délky
vzájemná poloha dvou přímek v rovině
jednotky délky - decimetr, metr
odhad délky
obvod obrazce
přímka,polopřímka úsečka
čísla 0 - 1 000 000
čísla 0 - 1 000 000
čísla 0 - 1 000 000
číselná osa 0 - 1 000 000
čísla 0 - 1 000 000
čísla 0 - 1 000 000, zaokrouhlování
odhad, práce s kalkulátorem
čísla 0 - 1000 000; sčítání, odčítání, násobení, dělení
čísla 0 - 1000 000; písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
slovní úlohy s čísly 0 - 1 000 000
čtverec, obdélník, trojúhelník obecný nebo zadaný délkami stran
úsečka, lomená čára
přímky a jejich poloha
úlohy s výpočtem obvodu podle vzorců
obvod mnohoúhelníku
osově souměrné útvary
tabulky, grafy, diagramy
5. M
5. M
6.- 9. M
OSV1a,1e
MEG2
6.- 9. M
6.- 9. M
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
M
M
M
M
OSV1e,MEG2
6.- 9. M
6.- 9. M
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
M
M
M
M
M
M
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
M
M
M
M
MEG2
MEG2
6.- 9. M
6.- 9. M
6.- 9. M
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
M
M
M
M
M
M
6.- 9. M
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
MaG
OSV1e
aplikuje záporná čísla v běžném životě, vyhledá jejich využití v praxi
přečte, porovná a zapíše celá záporná čísla
provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu a
odmocninu
zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek-část
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem, pracuje s měřítky map a plánů
řeší aplikační úlohy na procenta
matematizuje reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu výrazu, sčítá a odčítá mnohočleny,
provádí rozklad mnohočlenu pomocí vzorců a vytýkáním
formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát
v oboru celých a racionálních čísel
vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
porovnává soubory dat
určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti
vyjádří funkční vztahy tabulkou,rovnicí, grafem
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a
jednoduchých praktických problémů, využívá potřebnou matematickou symboliku
charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
určuje velikost úhlu měřením, výpočtem a odhadem
odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a
nepolohových konstrukčních úloh
načrtne a sestrojí rovinné útvary
užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově
souměrný útvar
určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), anylyzuje jejich vlastnosti
odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
načrtne a sestrojí sítě základních těles
načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
aplikuje logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení problémů a nalézá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací
řeší aplikační úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých
tematických celků a vzdělávacích oblastí
aplikuje poznatky o desetinných číslech v praktických úlohách
aplikuje poznatky o dělitelnosti v praktických úlohách
aplikuje poznatky o geometrických útvarech v rovině v praktických úlohách
aplikuje poznatky o racionálních číslech v praktických úlohách
aplikuje poznatky o procentech v praktických úlohách
aplikuje poznatky o poměru v praktických úlohách
aplikuje poznatky o mnohočlenech v praktických úlohách
aplikuje poznatky o pravoúhlém trojúhelníku v praktických úlohách
aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách
aplikuje poznatky o funkcích v praktických úlohách
teploměr, teplota, vyjádření dlužné částky
celá čísla v rozmezí - 100 až + 100
čísla desetinná, celá, zlomky, druhá mocnina a odmocnina, mocniny s
přirozeným mocnitelem
práce s kalkulátorem, zaokrouhlování
znaky dělitelnosti, prvočíslo, složené číslo, společný násobek, společný
dělitel
přirozené číslo, desetinné číslo, zlomek, procento, poměr
měřítko, trojčlenka, mapa, plán
procento, základ, procentová část, počet procent, úrokování
výrazy s proměnnou a jejich hodnota, mnohočleny
lineární rovnice, soustava dvou rovnic se dvěma neznámými
algoritmus
praktické závislosti a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, aritmetický
průměr
diagramy,
grafy, tabulky
číselná osa, soustava souřadnic, graf úměrnosti
lineární, konstantní, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce
matematizace praktických úloh
matematická symbolika, vzdálenost, délka, obsah, obvod, objem,
povrch, velikost, kolmice, vzájemná poloha přímek, Pythagorova věta
bod,přímka,úsečka,polopřímka,kružnice,kruh,troj- a mnohoúhelníky
úhloměr, druhy úhlů
obsah, obvod, jednotky délky a obsahu
osa úsečky,úhlu a pásu, rovnoběžka, kružnice, Thaletova kružnice
konstrukční úlohy
shodnost a podobnost trojúhelníků
osová a středová souměrnost
kvádr, krychle, hranoly, válec, jehlan, kužel, koule
objem a povrch těles, jednotky objemu
síť tělesa
pravoúhlé promítání
číselná a logická řada, obrázkové a číselné analogie
logické a netradiční geometrické úlohy
obvod, obsah, objem, povrch rovinných útvarů a hranolů
společný násobek, dělitel
osová a středová souměrnost, trojúhelník, rovnoběžník
zlomek
procento
měřítko, trojčlenka, úměrnost
lineární rovnice, soustava dvou rovnic o dvou neznámých
Pythagorova věta, podobnost pravoúhlých trojúhelníků
válec, kužel, jehlan, koule
lineární a nelineární funkce
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4
4
4
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
MED 1e
OSV 1a
OSV1a
OSV 1a
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
INF
INF
INF
INF
INF
INF
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
MED 1a
OSV 1a
OSV 1a
MED 1d
MED 1d,2a
MED 2b
OSV 1a
OSV 1a
OSV 1e
OSV 1a
MED 1c
OSV 1a
OSV 1a
OSV 1e
MED 2a
MED 2a
MED 1e
MED 1a,b
MED 1c
MED 2a
OSV 1a
OSV 1a
MED 2a
MED 1e
MED 1d
MED 1a
MED 2a
MED 2a
MED 1a
MED 2a
MED 2a,b
rozlišuje způsob uchovávání informací ve středověku a dnes
rozhodne o pravdivosti zadaných tvrzení pomocí internetu
správně vypne a zapne počítač, přihlásí se do počítače.
zvládá základní péči o počítač
dodržuje zásady hygieny práce s počítačem
ovládá spuštění a uzavření programu
používá základní operace se soubory a složkami
nakreslí výukový plakát
nacvičuje prstoklad prostřední řady počítačové klávesnice
používá správně mezerník a backspace
nacvičuje prstoklad v horní písemné řadě
napíše na PC jednoduchý text.
vybere si internetový portál zaměřený na dětské kvízy, poznávání, pohádky
využívá práci s více programy
je schopen přepsat text podle předlohy v rozsahu střední a horní řady písmen
nacvičuje prstoklad ve spodní písmenné řadě
systematicky utřídí uložené soubory do vytvořených složek
vytvoří složitější obrázky složených z více objektů
aplikuje kopírování a vkládání dat mezi různými programy
vytvoří jednoduchý leták s různým typem, barvou a velikostí písma, vhodně využívá nápovědu
vytvoří krátký filmový záznam
využívá internetový prohlížeč s webovými adresami
kriticky posuzuje důvěryhodnost informací
používá internetové encyklopedie pro objasnění pojmů
vytvoří a používá emailovou adresu, vytvoří komunikační forum ve třídě se spolužáky
vytvoří výukový plakát v textovém editoru a vhodným způsobem aplikuje seznamy a tabulky
při práci se schránkou využívá klávesnici a myš
vytvoří jednoduchou prezentaci s použitím základních grafických prvků
využívá možnosti internetového prohlížeče
dokáže navrhnout a obhájit potřebné internetové portály ve smyslu potřebných informací
vyhledá informace na internetu pomocí vzhodných vyhledávačů
rozezná jednotlivé typy softwarových licencí
ovládá způsob vytvoření vlastního e-mailového účtu
dokáže bezpečně odstranit nevyžádanou poštu
vytvoří filmovou upoutávku a uloží ji do vhodného souborového formátu
vysvětlí pojem základní desky, procesor, operační paměť, pevný disk, zdroj počítače, přídavné karty a
optická mechanika
navrhne možnosti odstranění zavirovaných dat
vytvoří pracovní list s využitím sloupcové vazby se záhlavím a zápatím
ovládá úpravu použitých fotografií a převod do vhodných grafických formátů
zpracuje audio a video ve vhodném programu
vytvoří a předvede prezentaci s animacemi a videoklipem
vytvoří internetovou prezentaci na internetovém portálu k tomu určeném
vytvoří tabulku ve vhodném tabulkovém formátu
zpracuje referát včetně obsahu a automatickým číslováním stránek
ze shromážděných dat vytváří grafy
vhodným způsobem aplikuje filtrování dat v tabulce
z upravených fotografií vytvoří fotoalbum a fotokoláž
vytvoří reklamní plakát
prezentuje informace s využitím grafů a vlastních šablon
naplánuje si a zaznamená úkoly na měsíc, zkontroluje splnění úkolů za měsíc
Formy předávání informací
Internetové vyhledávače, komunikace
Pravidla při práci s počítačem
Bezpečnost práce při používání PC
Hygiena, správné sezení u PC
Základní práce s okny (souštění, maximalizace, minimalizace, uzavření
programu)
Využívá
program Kalkulačka, Průzkumník, Kalkulačka, apod.
Využívá program pro malování
a, s, d, f, g, h, j, k, l, ů
q, w, e, r, t, z, u, i, o, p
obsluha klávesnice, práce s textovým editorem
Internet, výukové dětské portály
Multitasking
přepisuje krátké věty
y, x, c, v, b, n, m, ,, .
Souborový manažer
Program Malování s pokročilými funkcemi
Schránky operačního systému
Základní formátování písma, barva a velikost, nápověda
Obsluha jednoduchého fotoeditoru a programu pro audiozáznam
Internet a jeho význam
Internet, vyhledávání informací
Internet, Wikipedie
E-mail
Shopnost práce s textovým editorem
Schopnost práce při přenosu dat
programy pro prezentaci
Internetový prohlížeč a jeho funkce
Práce s internetem
Internet - vyhledávání informací
Používání informací v souladu se zákony
Práce s elektronickou poštou
Práce s elektronickou poštou
Audiovizuální a grafická tvorba
Vnitřní vybavení počítače
Počítačové viry
Pokročilé funkce textového editoru
Základy rastrové a vektorové grafiky
Audiovizuální a grafická tvorba
Práce s prezentací
Tvorba webové prezentace - registrace, autorizace, články, ankety,
sdílení, počítadlo)
Tabulkový
procesor - formát buněk, orámování, vzhled
Pokročilá práce s textovým editorem
Práce s tabulkovým procesorem
Práce s tabulkovým procesorem
Pokročilé funkce rastrové grafiky
Pokročilé funkce vektorové grafiky
Kombinuje prezentaci a tabulky
Internet - groupware (sdílení informací)
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
MED 1d
OSV 2a
OSV 2b
OSV 1b
OSV 1a
OSV 1c
OSV 1d
OSV 1d
OSV1a
OSV 1a
M
OSV1b
EV4
OSV1d
MeV1b
OSV2a
MuV4
OSV2a
OSV2c
MuV1,OSV2c
EV3
OSV1d,MeV1b
OSV1c,2c
VDO2
OSV 1a
M
EV4
VDO2
VDO1
EV1
EV4
OSV1c,2c
OSV2a,c
OSV 3a
M
využívá sdílení dat při skupinové práci
využívá výhody legálních freewarových aplikací
pomocí funkcí a tabulek ověřuje data a vypracuje referát
vytvoří prostorové textové logo
zpracuje ucelené video a umístí jej na internet
prezentuje oborovou práci
rozezná další nebezpečné metody šíření dat (hoax, phishing, atd.)
vysvětlí výhody legálního software
pamatuje si jméno učitele, spolužáků
orientuje se ve škole, v okolí školy
řekne adresu svého bydliště
vyjmenuje dny v týdnu
vyjmenuje zvyky a tradice
vyjmenuje měsíce, rozliší rozdíly minulost, současnost, budoucnost
rozliší činnost v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna
rozliší příbuzenské vztahy v rodině
zorientuje se v profesi svých rodičů
uplatňuje pravidla slušného chování
chová se bezpečně cestou do školy, popíše cestu do školy
určí části dne,orientuje se v čase
dodrží základní hygienické návyky,rozlišuje biologické rozdíly člověka
projeví vhodným chováním vztah ke zdraví
zareaguje adekvátně na pokyny dospělého při mimořádných událostech
využije bezpečná místa pro hru a trávení volného času
přiřadí čísla integrovaného záchranného systému
rozpozná české mince a bankovky
zorientuje se v příbuzenských svazcích X známí
charakterizuje jednotlivá roční období,sleduje změny v přírodě
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
zorientuje se v období ve vývoji lidského života
rozliší děj v minulosti,současnosti,budoucnosti
pojmenuje části lidského těla
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
rozliší různé druhy umění
odmítne komunikaci s neznámou osobou
rozliší dopravní prostředky
popíše nebezpečí různého charakteru, neohrožuje zdraví své a zdraví jiných
požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
zorientuje se v pravidlech bezpečnosti silničního provozu
uvede příklad využití platební karty
odhadne cenu některého zboží
popíše krajinu v okolí školy a domova
vyhledá a použije základní informace o své obci a její historii
rozliší základní rozdíly mezi jednotlivci, sebekritika a spolupráce při řešení problémů
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině
aplikuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
popíše komunikaci s operátory tísňových a krizových linek
označí možná nebezpečí
uplatní bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy
spočítá částku, která má být vrácena
vysvětlí funkci banky
Internet - clouding
Alternativní programy a operační systémy
Logické funkce tabulkového editoru, export dat
Expertní uživatelská práce k grafickými editory
Tvorba filmu
Tvorba prezentace - finále
Ochrana proti počítačovým virům
Aplikuje stahování dat z internetu podle principu volně použitelných
licencí ředitel,
(open source,
creative
commons,
wikimedia commons)
škola,
učitel, žák,
spolužák,
vychovatelka
vycházka
domov
dny v týdnu
Vánoce, Velikonoce
Nový rok, svátky, významné dny
volný čas-záliby,koníčky,sport
oslavy, narozeniny, svátky
rodina
soužití a chování lidí
chodník, silnice, přechod, značky, Policie
ráno, poledne, večer, včera, dnes
hygiena, otužování, popis postavy
chování v době nemoci, péče o nemocné, úraz
poplach atd.
bezpečnost ve škole, na ulici, na hřišti
telefonní čísla v nouzi
známí
jaro, léto, podzim, zima, čas jako fyzikální veličina
denní režim, zdravá strava, poh. režim, nemoc, úraz,
plod, novorozenec, kojenec, batole, předšk. věk,
letopočty, kalendář, čas. sled událostí, generace,
smysly, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
pošta, obchod, pekárna, stavba domu
hudba, tanec, divadlo, film, malířství, sochařství
prevence
doprava - lodní, letecká, silniční, železniční, metro
návykové látky, hrací automaty, internetová komunikace, šikana
modelové situace
dopravní hřiště,dopravní značky
automat na mléko, platební karty
hra na obchod
město,venkov
PSČ,počet obyv.,sousední obce,dopravní sítˇ, významné budovy, plán
města, služby,mezilidské
kultura vztahy
komunikace,
kopce, hory, potoky, části obce, lesy, rekreační oblasti a jejich zařízení
dopravní hřiště,dopravní značky, dopravní situace, bezpečnostní prvky,
chodec,
cyklistavolání, zprávný způsob volání na tísňovou linku
čísla
tísňového
neznámá místa, kontakt se zvířetem, neznámá osoba, elektronická
média
pravidla slušného a bezpečného chování
práce s tabulkou, praktické slovní úlohy
výplata, spoření, půjčka, platební karta
4.
4.
4.
4.
4.
4.
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
Spol
5.
5.
5.
5.
Spol
Spol
Spol
Spol
EV4
5.
Spol
OSV2b,c
5.
5.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
Spol
Spol
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
MED 1a
2.
2.
2.
2.
2.
Př
Př
Př
Př
Př
EV3
MEG1
VDO2
EV1
EV1
EV1
EV1
OSV 1c
MEG2
VDO2
EV4
MEG2
MEG3
OSV 1c
OSV 3a
EV1
OSV1a
OSV1a
OSV1a
OSV1a
OSV1a
OSV1a
EV1
EV3
EV3
EV1
EV1
EV1
EV1
EV4,MEG2
EV1
EV1
určí polohu České republiky
rozliší hlavní orgány státní moci,některé jejich zástupce,symboly našeho státu a jejich význam
posoudí význam měst z hlediska historického a současného
pracuje s časovými údaji
charakterizuje život v pravěku
rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích minulosti
sousední státy, světadíly
Česká republika-státní správa, zákony, symboly, prezident, vláda
významná města ČR
Dějiny - časový sled událostí
Pravěk - praktická ukázka zp.života a práce předků
Slované (SÁMO)Cyril a Metodě Kosmova kronika Lucemburkové Karel IV, Středověk - J.Hus, J. Źižka, bitvy, Habsburkové - Rudolf II.,
J.A.Komenský
využije knih, elektronických nosičů, galerií apod. k pochopení minulosti
určí světové strany podle mapy, orientuje se na nich
rozezná poledníky a rovnoběžky
určí nadmořské výšky,měřítka mapy,značky na mapě (vyzná se v legendě mapy)
vyhledá na mapě jednoduché údaje o přírodních podmínkách
účelně naplánuje svůj čas
sestaví jednoduchý osobní rozpočet
porovná způsob života v ČR a jiných zemích
orientuje se v základních formách vlastnictví
srovná a zhodnotí způsoby života v minulosti a současnosti
orientuje se v základních lidských právech, zhodnotí chování, které lidská práva porušuje
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků,význ. dnů
Staré pověsti české
S,Z,V,J + vedlejší světové strany
globus,mapy,plány,
legenda mapy
povrch, vodstvo
práce s kalendáriem v ŽK
příjmy a výdaje
cestování
vlastnictví - hmotný majetek, peníze…
proměny bydlení, předměty denní potřeby, apod.
základní lidská práva, protiprávní jednání
28.9. - Den české státnosti(Sv. Václav), 28.10. - Vznik samostatného
Československa, 17.11. - Boj za svobodu a demokracii, 8.5. Den
vítězství.
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí svého města
orientuje se na mapě ČR a Evropy
orientuje se v hlavních reáliích minulosti
surovinové zdroje, výroba, služby, obchod
sociální problémy, globální problémy přírodního prostředí
Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU cestování
Národní obrození, Rakousko - Uhersko, První světová válka,
Samostatná ČSR, Druhá světová válka, ČSSR, Návrat k demokracii ČR
analyzuje v modelových situacích vhodný způsob bezpečného chování v silničním provozu a v
hromadné dopravě
objasní na příkladech rizika půjčování peněz
vysvětlí, jak reklamovat zboží
uvede příklad pomoci volně žijícím zvířatům
charakterizuje roční období
rozezná ovoce a zeleninu
zakreslí proměny v přírodě
rozpozná jarní květiny
rozpozná dospělé zvíře x mládě
rozpozná lesní plody
rozliší druhy stromů
pečuje o pokojové květiny
charakterizuje jarní a podzimní práce na zahradě
pojmenuje druhy krajin
pojmenuje jednotlivé části rostliny
pojmenuje nejznámější květiny typické pro dané roční období
vycházka, výlet, výjezd, exkurze, docházka na trénink
popíše přírodu kolem sebe
rozpozná jednotlivé druhy zeleniny
rozezná rozdíly mezi městem a vesnicí
rozpozná jednotlivé druhy ovoce
pojmenuje různé druhy listnatých a jehličnatých stromů
porovnání přání a finančních možností
modelové situace
krmení zvířat v lese
léto, podzim, zima, jaro
ovoce a zelenina
podzim, zima, jaro, léto
rostliny kvetoucí na jaře
domácí a volně žijící zvířata(mláďata)
vycházka do lesa
vycházka, práce v sadu, na zahradě
květiny ve třídě-zalévání, péče o listy, apod.
práce na zahradě a na poli
lesy, pole, louky, hory, řeky
kořen, stonek, květ, list, plod
jaro-tulipán, sněženka, bledule, narcis, léto-růže, pivoňka, macečka,
podzim-astra, jiřina
ochrana přírody, ohleduplnost v přírodě
podle kořene, plodu, listu
vesnice X město
domácí x exotické
smrk, borovice, modřín, jedle, bříza, javor, lípa, buk, dub, jírovec
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
3.
3.
3.
Př
Př
Př
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
D
D
D
D
D
EV1
OSV1b
OSV1b
OSV1a
OSV1a
OSV1a
EV4
EV4
EV2
EV2
OSV1d
MeV1b
EV
EV
EV
EV
OSV1a
OSV1a
OSV1a
EV1,3
EV2
EV1
EV1
OSV1c
EV3
EV2
EV2
EV2
OSV1d,2b
OSV1b
OSV1a,b,e
pojmenuje základní části těla člověka
dramatizuje modelovou situaci - setkání s cizím člověkem
pozná, pojmenuje domácí a volně žijící živočichy
popíše části těla člověka
vyjmenuje smysly a smyslová ústrojí
třídí živočichy podle daných znaků
porovná stavbu těla jiných živočichů
popíše základní části kvetoucích rostlin
uvede příklady živé a neživé přírody
vysvětlí význam rostlin pro člověka
provede jednoduché pokusy u skupiny známých látek
pozná společné vlastnosti látek a použije některé jednotky měření
lidské tělo
bezpečné chování v krizové situaci (osobní bezpečí)
dvůr, les, pole, voda, louka
lidské tělo-stavba,povrch těla,kostra,svaly
zrak-oko sluch-ucho čich-nos hmat-kůže chuť-jazyk
ryba, obojživelník, plaz, savec, pták, hmyz
savec x plaz, pták x ryba
kořeny, stonky, listy, květy, plody
přírodniny- živé,neživé
užitek, estetika
sůl, cukr, křída, voda, hlína
hmotnost(váha,kg,g), objem(odměrný válec,l,ml), teplota(teploměry,
o
C), čas(hodiny,hod,min,s)
změří základní veličiny pomocí jednoduchých přístrojů a nástrojů
váhy, hodiny, válce, teploměry
rozezná základní horniny a nerosty
horniny,nerosty,ropa
definuje zásady zdravého života
čistota těla, oblečení, svého okolí, zdravá strava, otužování, denní
režim
přiměřeně k věku rozpozná špatný vliv reklamy
zdravá výživa
vyjmenuje základní části těla živočichů a vnitřní ústrojím
př."kočka domácí"-části těla, vnitřní ústrojí
vyjmenuje hlavní znaky života živočichů
potrava, dýchání, pohyb
charakterizuje rozdíly v průběhu života živočichů
průběh života - savci, ptáci, žába, motýl, zvířata a jejich mláďata
určí základní znaky rostlin
kvetoucí, nekvetoucí, houby, vyživování, dýchání, růst
zakreslí stavbu těla nekvetoucích rostlin a hub
kapradiny, mechy, řasy, houby
vyjmenuje rozdíly mezi živou a neživou přírodou
živá a neživá příroda
třídí listnaté a jehličnaté stromy podle daných znaků
druhy listnatých a jehličnatých stromů, plody, listy
pojmenuje některé druhy hub
houby
rozliší základní rozdíly mezi plazy,obojživelníky,hmyzem, uvede příklady těchto živočichů
plazi, obojživelníci, hmyz
rozliší rozdíly mezi hospodářskými a domácími zvířaty, pojmenuje je
vybraní živočichové
definuje rostliny a živočichy ve vybraných lokalitách
rostliny a živočichové
dramaticky ztvární jednoduché způsoby odmítání návykových látek
návykové látky a zdraví (prevence)
naplánuje, vykoná, zdůvodní a vyhodnotí jednoduchý pokus
vzduch, voda, půda
vyjmenuje na základě svých zkušeností a schopností rostliny v blízkosti lidských obydlí na podzim,v létě vybrané druhy rostlin
a na živočichy
jaře
třídí
v blízkosti lidských obydlí v daném ročním období
vybraní živočichové
charakterizuje rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním
prevence a první pomoc drobných poranění, přivolání pomoci
vyhodnotí správně dopravní situaci, vyvodí z ní adekvátní chování jako chodec a cyklista
dopravní značky, křižovatky, předcházení rizikovým situacím v dopravě
uvede příklady přírodních jevů a z nich vyplývajících rizik vzniku mimořádných událostí
požáry, povodně, vichřice
posoudí důsledky lidských činností na přírodu a člověka
likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy
roztřídí organismy do základních skupin
živé organismy
vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce a význam Slunce pro život na Zemi
Země ve vesmíru, Sluneční soustava, den x noc, roční období
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
muž x žena, počatek nového života, lidský život
vysvětlí základní funkce jednotlivých orgánových soustav člověka
soustava dýchací, trávící, rozmnožovací, oběhová, nervová, smysly,
kostra
změří základní fyzikální veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
jednoduché stroje, elektrická energie, člověk a přírodní zdroje voda
aplikuje základní hygienické a preventivní postupy přispívající k ochraně zdraví, ošetří drobná
péče o tělo a zdraví, základy první pomoci
poranění,rozpozná
život ohrožující
a zajistí
lékařskou
pomoc
orientuje
se v bezpečném
způsobuzranění
sexuálního
chování
chlapců
a dívek v daném věku
partnerství, rodičovství, nemoci přenosné a nepřenosné (HIV/ AIDS),
prevence přírodní jevy a mimořádné události
v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
specifické
zjistí informace o nejbližším archivu, muzeu, knihovně popř.galerii a skanzenu a popíše jejich činnost
místa pro uchování infomací o historii
vzhledem
k poznávání
minulosti
rozliší
období
před naším
letopočtem a našeho letopočtu, jednotlivá staletí a desetiletí
periodizace dějin
porovná současnou a historickou mapu
mapa v historii
rozdělí dějiny na základní dějinné etapy
periodizace dějin
porovná vědecký a náboženský výklad vzniku světa a člověka
vědecký a náboženský výklad vzniku světa a člověka
6.
D
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
D
D
D
D
D
D
D
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
EV 3
EV 3
EV 2
VDO4
MuV4
EV 3
MEG3
charakterizuje období paleolitu, neolitu a doby kovů z hlediska vývoje nástrojů, zbraní, způsobu obživy a
organizace společnosti
popíše vybraný obraz od pravěkého lovce
sestaví mapu pravěkého osídlení našich zemí a archeologických kultur na našem území
zakreslí do mapy místa vzniku prvních velkých zemědělských civilizací
uvede základní znaky hospodářství, uspořádání společnosti a náboženství starověkých států
sestaví atlas památek nejstarších civilizací, které se staly součástí světového kulturního dědictví
objasní vliv přírodních poměrů na rozvoj řecké společnosti
ve starých řeckých bájích nalezne informaci o řeckých bozích
charakterizuje počátky řeckých dějin a jejich vliv na vznik homérských eposů
na mapě vyznačí námořní obchod Řeků a řeckou kolonizaci
porovná státní zřízení, způsob života a kulturu v městských státech - Athény, Sparta
stručně popíše průběh řecko-perských válek
sestaví přehled přínosu řecké kultury pro rozvoj evropské civilizace, včetně osobností
doplní do mapy osídlení Itálie na počátku římských dějin
charakterizuje počátek římských dějin, dobu královskou, republiku a císařství, zejména z hlediska
společenského zřízení a uspořádání společnosti
vysvětlí podstatu a význam křesťanství v dějinách
sestaví přehled přínosu římské kultury pro rozvoj evropské civilizace, včetně osobností
vytvoří přehled a stručnou charakteristiku etnik v době stěhování národů
krátce chrakterizuje státy vzniklé rozpadem římské říše
charakterizuje uspořádání středověké feudální společnosti
porovná západoevropskou, byzantskou a islámskou kulturní oblast
vymezí úlohu církve v životě evropského středověkého člověka
sestaví fiktivní rozhovor s franským kupcem Sámem
objasní význam odkazu osobností Konstantina a Metoděje
sestaví rodokmen prvních historických Přemyslovců
sestaví charakteristiku knížete Václava
navrhne atlas románských památek u nás
vysvětlí význam důležitých státnických aktivit posledních Přemyslovců
navrhne vlastní uspořádání středověkého města
charakterizuje život středověkého zemědělce
charakterizuje priority jednotlivých Lucemburků na českém trůně
sestaví přehled kulturních památek vzniklých z podnětu Karla IV.
sestaví průvodce po gotických památkách, ve kterém demonstruje znaky gotické architektury
sestaví fiktivní rozhovor s Janem Husem
vysvětlí podstatu reformace
napíše stručnou kroniku husitských válek a přečte z ní ukázku ve třídě
stručně charakterizuje osobnosti Jiřího z Poděbrad a Jagellonců na českém trůně a jejich vládu
vyjmenuje příčiny námořních objevů
do mapy zakreslí nejvýznamnější námořní objevné plavby
vyvodí důsledky námořních objevů
sestaví přehled osobností renesance v kultuře, zejména ve výtvarném umění a architektuře
popíše vybrané dílo významného renesančního umělce
charakterizuje postavení českého státu v rámci habsburské monarchie a porovná je se současným
postavením ČRhabsburské
v rámci EUpanovníky 16. a počátku 17. století na českém trůně a jejich vztah k zemím
charakterizuje
Koruny české
vyjmenuje
příčiny a popíše průběh třicetileté války
porovná osobnosti J.A.Komenského a Albrechta Valdštejna
vyjmenuje důsledky třicetileté války pro české země
uvede konkrétní příklady absolutismu a parlamentního systému v Evropě v 16. a 17.století
paleolit, neolit a doba kovů
pravěké umění
naše země v pravěku
první velké zemědělské civilizace, podmínky vzniku státu
starověká Mezopotámie, Indie, Čína, starověký Egypt
kulturní památky starověkých států
přírodní poměry v antickém Řecku
řecké náboženství
počátky řeckých dějin, homérské eposy
řecká kolonizace, metropole
Athény a Sparta, demokracie, království
řecko-perské války, Marathon
řecká kultura, sport, významné osobnosti
počátky římských dějin
počátky antického Říma, Řím v době království, republiky a císařství
vznik křesťanství, vztah k judaizmu
římská kultura, sport, významné osobnosti
stěhování národů
zánik římské říše, raně feudální státy
feudální společnost
byzantská, islámská kultura, západoevropská raně středověká kultura,
křesťanství avíra,
islám
křesťanství,
světská a církevní moc, křížové výpravy, řády,
kacířství
Sámova říše
Velká Morava
vláda prvních Přemyslovců
kníže Václav
románská kultura
poslední Přemyslovci
vznik středověkých měst, řemesla, cechy
obdělávání půdy ve středověku
vláda Lucemburků
kultura doby Karla IV.
gotická kultura
Jan Hus
reformace církve, reformátoři
husitství
Jiří z Poděbrad, Jagellonci
námořní objevy
námořní objevy
námořní objevy
definice renesance, datace renesance, renesanční kultura,
znovunalezení
antiky
renesanční
kultura
vznik habsburské mnohonárodnostní monarchie
naše země v 16. a na počátku 17.století
třicetiletá válka, stavovské povstání a jeho důsledky
Jan Amos Komenský, Albrecht Valdštejn
rekatolizace, jezuité, zakázané knihy, "doba temna", robota, selská
povstání
anglická revoluce, Francie za Ludvíka XIV., české země po třicetileté
válce, Rusko a Prusko v 17. století, Severní Nizozemí na konci 16. st.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
9.
D
9.
9.
9.
9.
D
D
D
D
9.
D
EV 3
VDO4
MEG1
MEG1
VDO4
VDO4
MuV3
MuV2
charakterizuje osobnost a vládu M.Terezie a Josefa II.
sestaví přehled osobností baroka v kultuře, zejména ve výtvarném umění a architektuře
popíše dílo významného barokního umělce
sestaví přehled událostí boje amerických osad
porovná francouzskou revoluci s bojem amerických osad za nezávislost (příčiny, průběh, důsledky)
charakterizuje důsledky napoleonských válek
vyjmenuje důsledky průmyslové revoluce pro člověka, společnost a životní prostředí
sestaví přehled vynálezů a jejich autorů od počátku průmyslové revoluce do počátku 20. století
vypracuje kratší úvahu na téma význam národního obrození pro český národ
porovná příčiny, cíle a výsledky revolucí roku 1848 v Evropě
porovná perzekuci za Bachova neoabsolutismu s perzekucí v jiných dějinných obdobích čeké historie
osvícenský absolutismus
definice baroka, datace baroka, barokní kultura
barokní kultura
anglický kolonialismus, boje amerických osad za nezávislost
velká francouzská revoluce, vznik USA, ústava
napoleonské války
průmyslová revoluce v 18. a 19. století
průmyslová revoluce v 18. a 19. století
české národní obrození, národnostní hnutí v 19. st.
revoluční rok 1848 v Evropě a u nás
Bachův neoabsolutismus
vyjmenuje důsledky pádu Bachova neoabsolutismu pro český kulturní a politický život.
do mapy zakreslí hlavní části nově vzniklého Rakousko-Uherska
vyjmenuje důsledky vzniku Rakousko-Uherska pro český kulturní a politický život
vyjmenuje hlavní české politické strany na konci 19. st.a stručně charakterizuje jejich program
sestaví přehled významných evropských i světových politických událostí ve 2. polovině 19. st.
porovná vztah Čechů a Němců ve 2.polovině 19.st. a v současnosti
porovná postavení žen v 19.st a v současnosti
sestaví přehled uměleckých směrů a hnutí v 19.st. a uvede typické znaky a představitele
získá informace o 1.světové válce z různých zdrojů
popíše příčiny, záminku, průběh, výsledky a důsledky 1. světové války
popíše události kolem vzniku ČSR v souvislosti s 1.světovou válkou
vyjmenuje nedemokratické evropské státy a jejich hlavní představitele v meziválečném období
porovná komunizmus a fašizmus
vyjmenuje demokratické evropské státy a jejich hlavní představitele v meziválečném období
sestaví přehled národnostního složení obyvatel ČSR po 1.světové válce
napíše krátký referát o T.G.M.
popíše politický systém ČSR v meziválečném období
vyjmenuje významné osobnosti meziválečné ČSR z politické, hospodářské a kulturní oblasti a
charakterizuje jejich význam v dané oblasti
vyjmenuje příčiny světové hospodářské krize
vyjmenuje důsledky světové hospodářské krize
vyjmenuje způsoby řešení světové hospodářské krize
charakterizuje poměr německého fašizmu k židovskému národu a Romům
sestaví přehled událostí vedoucích k fašizaci Německa
vyjmenuje příčiny 2. světové války
sestaví přehled obou táborů států válčících ve 2. světové válce
do mapy zakreslí hlavní bitvy 2. světové války
krátce popíše průběh 2. světové války
popíše průběh 2. světové války na našem území
sestaví přehled významných osobností českého domácího a zahraničního odboje za 2. světové války
česká společnost po pádu Bachova neoabsolutismu
vznik Rakousko-Uherska
česká společnost po vzniku Rakousko-Uherska, ND
česká politická scéna na konci 19. století
sjednocení Německa a Itálie, viktoriánská Anglie, občenská válka v
USA,avláda
Napoleona
ve Francii,
poslední Romanovci v
Češi
Němci
ve druhé III.
polovině
19.století
emancipace
romantismus, realismus, secese
1.světová válka
1. světová válka, kolonialismus
vznik ČSR
Evropa mezi světovými válkami
nástup fašizmu a komunizmu v meziválečném období
Evropa mezi světovými válkami
národnostní problémy ČSR po 1. světové válce
T.G.M.
ČSR mezi světovými válkami
ČSR mezi světovými válkami
navštíví v nejbližším okolí místa upomínající na 2. světovou válku a zhodnotí jejich význam pro
současnost
vyjmenuje důsledky 2. světové války
do mapy zakreslí poválečné uspořádání Evropy
vysvětlí pojem studená válka
vyjmenuje nejvýraznější oblasti střetů zájmů mezi západním a východním mocenským blokem ve 2.
polovině 20. století
porovná NATO a Varšavskou smlouvu
naše země za 2. světové války
světová hospodářská krize
světová hospodářská krize
světová hospodářská krize
holocaust
nástup A.Hitlera k moci
2. světová válka
2. světová válka
2. světová válka
2. světová válka
naše země za 2. světové války
naše země za 2. světové války
2. světová válka
2. světová válka
studená válka
studená válka
NATO, Varšavská smlouva
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
D
D
D
D
D
D
D
9.
9.
D
D
9.
9.
9.
6.
6.
6.
6.
6.
D
D
D
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
MEG3
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
MuV3
7.
7.
7.
7.
7.
8.
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
OSV2b
8.
VkO
OSV 2b, OSV1b
8.
8.
VkO
VkO
OSV1c
VDO2
8.
VkO
VDO2
VDO2
VDO2
MEG3, EV 3
VDO1
OSV2b
VDO1
MuV3
MuV1
VDO1
VDO1a
VDO1
VDO3
Med1e
Med1A
Med1e
OSV2b
OSV2b
OSV2c
OSV2b
MuV3
OSV 1b
sestaví přehled známých českých osobností postižených politickými procesy
vysvětlí pojem pražské jaro
charakterizuje osobnost a čin Jana Palacha, Jana Zajíce
popíše činnost Státní bezpečnosti v ČSSR
popíše činnost Charty 77
vysvětlí pojem sametová revoluce
vyjmenuje hlavní mezinárodní i národní teroristické organizace ve 2.polovině 20.století a zhodnotí jejich
negativní činnost
sestaví přehled vynálezů 2. poloviny 20. století, které zásadním způsobem ovlivnily lidstvo
vyjmenuje nejvýznamnější světové organizace z oblasti politiky, kultury, vědy, humanitární pomoci a
ekologie působící ve 2. pol.20. století a krátce je charakterizuje
vyjmenuje nejdůležitější body evropské integrace ve 2. polovině 20. století
orientuje se v problémech současnosti
popíše základní problémy související s rozpadem koloniálních systémů ve 20. století
vyhledá a rozliší minimálně 5 odlišností u konkrétní zahraniční základní školy a základní školy v ČR
navrhne a vytvoří modelový školní řád
objasní svůj způsob učení a porovná ho s ostatními spolužáky
vysvětlí význam žákovské samosprávy
navrhne a vytvoří průvodce městem dle kritérií
respektuje menšiny žijící na území ČR
porovná konkrétní projevy nacionalismu s projevy vlastenectví
objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
porovná kulturu v ČR s vybranou kulturou, své výsledky prezentuje
rozliší záležitosti týkající se státní správy a samosprávy
vytvoří měřítko, které zhodnotí kdo by měl být považován za významnou osobnost a kdo ne
vytvoří plánek, který dokumentuje vandalské chování ve svém městě
navrhne a vytvoří pozvánku na jím vybranou kulturní akci
rozliší a porovná vybrané typy a formy států
rozliší a porovná demokratické a nedemokratické principy
objasní význam voleb v demokratické společnosti
navrhne způsoby, jak může konkrétně pomoci různým lidem v případě nouze či ohrožení
objasní přínos a možná nebezpečí působení masmédií na člověka
rozliší zábavní mediální sdělení od informativních a společensky významných
objasní přínos a možná nebezpečí působení reklamy na člověka
tvořivě řeší vybrané mezilidské situace do kterých se dostává v rodině, škole, v obci.
vysvětlí přínos spolupráce mezi lidmi při řešení konkrétních problémů
uplatní vhodné způsoby chování a komunikace ve společenském styku
na příkladech rozliší asertivní, pasivní a agresivní chování a navrhne způsob řešení konfliktu
na příkladech rozliší jednání morální a nemorální
rozpozná projevy rasistického a xenofobního chování, respektuje kulturní odlišnosti
rozpozná projevy kladných a záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí
a vhodně koriguje své chování a jednání
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních a splečných cílů, objasní význam vůle při
dosahování cílů a překonávání překážek
popíše jak lze rozvíjet své přednosti a překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
vysvětlí význam jednotlivých složek státní moci a jejich orgánů a vysvětlí rozdíly v jejich činnosti, uvede
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
jmenuje alespoň 3 dokumenty upravující lidská práva a objasní jejich význam
politické procesy
pražské jaro
Jan Palach , Jan Zajíc
Státní bezpečnost
Charta 77
sametová revoluce
terorismus
věda a technika ve 2. polovině 20. století
OSN, UNICEF, Greenpeace, UNESCO
evropská integrace
základní problémy současnosti
rozpad koloniálních systémů, mimoevropský svět
systém vzdělávání
školní řád, práva a povinnosti
příprava na vyučování, pěměťový typ, druhy paměti
školní parlament
kulturní a veřejný život v obci, mostecko, přírodní zajímavosti, historie,
současnost
národnostní menšiny a jejich tolerance
nacionalismu, vlastenectví, tolerance
státní symboly, vlastenectví, český jazyk, domov
kultura jiných národů
referendum, zastupitelstvo, obec, samospráva
významné osobnosti ČR
vandalismus
kulturní akce
monarchie, totalitarismus, demokracie, prezident
demokracie
volby a demokracie
obrana státu, solidarita
masmédia
zpravodajství, bulvár
reklama
třida, parta kamarádů jako soc. skupiny, tvořivost,
mezilidské situace
kooperace
společenské vzorce chování, etiketa
dorozumívání, porozumění, konflikt
morálka v osobním, veřejném životě
rasismus, xenofobie, stereotyp, předsudek, tolerance, diskriminace
charakter, rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychycké a sociální
sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, vůle
motivy, zájmy, potřeby, hodnoty, vlohy, schopnosti, dovednosti, talent
Ústava - státní moc v ČR - zákonodárná, výkonná a soudní
všeobecná deklarace lidských práv, Listina základních práv a svobod,
Úmluva o právech dítěte
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VDO2
8.
8.
VkO
VkO
MEG3
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
VkO
OSV1b
6.- 9. Fy
VDO2
VDO4
MEG1, EV3
OSV1b
OSV1b
MEG1, EV3
MEG3
VDO4
MEG3
MEG3
MEG3, EV3
EV2
6.- 9. Fy
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
Fy
Fy
Fy
Fy
EV3
EV2
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
OSV1a
OSV1a
vysvětlí význam a úlohu soudů, policie, st. zastupitelství
na příkladech rozliší protiprávní jednání, přestupek a trestný čin, porušení právní a mravní normy
zjednodušeně provede vybrané právní úkony a pochopí jejich důsledky
vysvětlí příčiny extrémní chudoby, vytvoří o nich vlastní reportáž
vytvoří si plán blízké budoucnosti
zhodnotí své dosavadní schopnosti, dovednosti, vědomosti a vytvoří tzv. reklamu na sebe
vytvoří soubor argumentů pro a proti globalizaci, svůj názor obhájí
popíše funkce a význam EU, vyhledá základní informace o členských zemí
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
na příkladu ČR zdůvodní podmínky členství v EU
uvede konkrétní příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání,
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
orgány právní ochrany
trestný čin, právní norma, mravní norma, presumpce nevinny
kupní smlouva, manželství , pracovní poměr, pronájem, atd.
globální problémy (ekologické, společenské)
životní cíle a plány
sebehodnocení, sebeprezentace
řešení globálních problémů
EU - význam, instituce …
korupce
EU a ČR
terorismus
uvede činnosti některých mezinárodních organizací
vyjádří svůj osobní názor na vybraný globální či lokální problém a popíše hlavní příčiny a důsledky pro
život lidstva
seřazuje životní hodnoty podle důležitosti
rozliší a porovná úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny
popíše vliv inflace na hodnotu peněz
vysvětlí rozdíl mezi tvz. "dobrým dluhem" a "špatným dluhem"
sestaví jednoduchy rozpočet, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, zváží nezbytnost konkrétních
výdajů princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
objasní
uvede příklady a možná rizika použití debetní a kreditní karty
vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
uvede a porovná některé způsoby nakládání s volnými prostředky
uvede a porovná některé způsoby krytí schodku
porovná různé banky z hlediska vedení běžného a spořícího účtu, z výsledků učiní závěr
porovná různé druhy pojištění
mezinárodní organizace (OSN, UNICEF, UNESCO, NATO)
Globalizace
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
délka, dráha, objem, hmotnost, čas, rychlost, síla, hustota, tlak, práce,
energie, výkon, teplo, teplota, elektrický proud, napětí a odpor
uvede konkrétní příklady jevů dokazující, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe
působí
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u
rovnoměrného pohybu těles
změří velikost působící síly
určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
látka a těleso, skupenství látek
využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé
výsledné síly v jednoduchých situacích
aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických
problémů
předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
síla, Newtonovy zákony
hierarchie hodnot
obchod, služby, výroba
marže, tvorba ceny, DPH
nabídka, poptávka, fungování trhu, konkurence
inflace, deflace, stagflace
zadlužení domácnosti
rozpočet domácnosti
výsledovka, rozvaha, zdroje příjmů a výdajů
ČOI, SOS, reklamace, fakturace
cashflow, investice, produkty finančního trhu
dluh, úvěr, leasing, reklama
běžný účet, trvalý příkaz, bankomat
úrozové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, majetkové pojištění
teplotní roztažnost
hustota, objem, hmotnost
pohyb tělesa
rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
síla
síla, páka, kladka, tření, Newtonovy pohybové zákony
páka
tlak, Pascalův zákon, kapaliny
tlak, kapaliny, vztlaková síla, hustota
práce, energie
výkon, práce, účinnost
6.- 9. Fy
OSV1e
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
EV3
6.- 9. Fy
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
6.- 9.
Fy
Fy
Fy
Fy
Fy
Fy
Fy
Fy
EV3
6.- 9. Fy
6.- 9. Fy
6.- 9.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
Fy
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
EV2
EV3
EV2
EV3
EV2
EV3
EV3
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení
energie
konkrétních problémů a úloh
určí v jednoduchých případech teplo přijaté nebo odevzdané tělesem
teplo
zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitně analyzuje příhodnost daného prostědí pro šíření zvuku
zvuk
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
rozliší stejnoměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu
změnysprávně
magnetického
pole v okolí
cívky na vznik indukovaného napětí v ní
zapojí
polovodičovou
diodu
využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prosředí a zákona odrazu světla
při řešení problémů a úloh
rozhodne o znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či
od kolmice, a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet
kolem planet
odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
rozpozná chemický děj, přeměnu látek
určí společné a rozdílné vlastnosti látek
rozliší tělěsa a látky
rozliší fyzikální a chemické vlastnosti látek
vyhledá chemické a fyzikální vlastnosti látek v tabulkách
rozliší směs a látku
rozliší různé typy směsí
určí složení roztoků
aplikuje pojmy složka,rozpouštědlo,koncentrovaný, zředěný,nasycený pro příklady z praxe
připraví roztok požadovaného složení
naváží požadovanou hmotnost
navrhne postup oddělování složek směsí
rozpozná typy oddělování složek směsí
hluk a životní prostředí
elektrický obvod
elektrický proud a napětí
vodič, izolant, polovodič
Ohmův zákon
elektromagnetická indukce, transformátor
polovodičová dioda
šíření světla, odraz světla
provádí filtraci
popíše destilační aparaturu
uvede příklady oddělování složek směsí v praxi a ve svém okolí
rozliší druhy vod a jejich základní vlastnosti
posoudí nebezpečnost látek a zacházení s nimi
uvede složení vzduchu
vysvětlí princip hašení
posoudí vlivy na rozpouštění látek v běžném životě
vyhledá příklady znečištění vody
používá pojem atom, molekula
rozliší chemický prvek a sloučeninu
popíše složení atomu a vznik iontů
popíše vznik chemické vazby
vyhledá v periodické soustavě běžné chemické prvky a jejich značky
rozliší chemickou značku a chemický vzorec
uvede složení chemické látky ze vzorce
lom světla, čočky
pohyb planet sluneční soustavy
hvězdy a planety
látky a tělesa,chemický děj
vlastnosti látek
barva,zápach,tvar,chuť,lesk,vzhled
hustota,tepl.tání a varu,
skupenství,rozpustnost,tep.a el.vodivost
směsi
stejnorodé a různorodé směsi
hmotnostní zlomek
koncentrace roztoku
rozpouštění,hmotnost
vážení
oddělování složek směsí
filtrace,destilace,krystalizace,sublimace,odstřeďování, usazování,
vyluhování
filtrační aparatura
destilační aparatura
oddělování složek směsí v praxi
voda a vzduch,v. pitná,destilovaná,odpadní
zásady bezpečnosti v chemii, R a S věty
složení vzduchu
hoření
roztoky, složení roztoků
ekologické havárie
částicové složení látek
molekula,elektronový obal a jádro
kationt,aniont,náboj
chemická vazba
chemické prvky a značky,protonové číslo
chemický vzorec
sloučenina
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
rozliší kovy a nekovy
uvede základní vlastnosti kovů a nekovů
uvede příklady slitin
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí
zapíše chemickými rovnicemi běžné chemické reakce
uvede zákon zachování hmotnosti pro jednoduché chemické reakce
vypočítá úlohy s využitím n,M,m,V,c,r
provede klasifikaci chemických reakcí
uvede faktory ovlivňující průběh chemických reakcí
zapíše z názvu sloučeniny vzorec a naopak
uvede vlastnosti a použití významných oxidů, halogenidů,hydroxidů,kyselin,solí kyselin
uvede zdroje znečišťování vzduchu
rozliší kyselé a zásadité roztoky indikátorem
určí a vyznačí na stupnici pH hodnoty běžných látek
navrhne možnosti omezení znečištění vody a vzduchu ve svém okolí
uvede využití neutralizace v praxi
vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou
posoudí vliv anorganických sloučenin na životní prostředí
popíše složení nejznámějších stavebních pojiv
vysvětlí vznik kyselých dešťů
uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí
zhodnotí význam vody pro život
uvede principy čištění vody
zhodnotí vliv člověka na ozonovou vrstvu
zhodnotí vliv kyselých dešťů na životní prostředí
vyhledá na mapě místa chemického průmyslu v České republice, vyhledá produkty jejich výroby
uvede faktory pro chemické reakce v praxi a při předcházení jejich nebezpečného průběhu
navrhne opatření pro předcházení vzniku kyselých dešťů
vyhledá základní zdroje vody
charakterizuje kyslík a jeho význam
zhodnotí význam typů chemických reakcí
vysvětlí skleníkový efekt a jeho vliv na životní prostředí
vysvětlí pojmy oxidace a redukce
zapíše rovnice jednoduchých redoxních reakcí
popíše výrobu železa a oceli
vysvětlí pojem koroze
kovy,nekovy
vlastnosti kovů a nekovů
slitiny
chemické reakce
chemické rovnice
zákon zachování hmotnosti
molární hmotnost a koncentrace,hustota, látkové množství
slučování,rozklad
faktory ovlivńující průběh chemických reakcí
chemické sloučeniny,názvosloví chem.slouč.
oxidy,kyseliny,sírany,dusičnany, fosforečnany,hydroxidy,halogenidy
teplotní inverze,smog,emise
oxidační číslo,pH,indikátory
kyselost,zásaditost
omezení znečišťování vody
neutralizace
tvrdá a měkká voda
anorganické látky a životní prostředí
beton,malta,sádra,cement
kyselé deště
průmyslová hnojiva
voda a život
chlorace,biol.čištění,čističky odpadních vod
člověk a ozónová vrstva
vliv kyselých dešťů na životní prostředí
chemická výroba v České republice
ovlivňování průběhu chemických reakcí
předcházení vzniku kyselých dešťů
oběh vody v přírodě
ozónová vrstva
význam chemických reakcí
skleníkový efekt
redoxní reakce,oxidace, redukce
rovnice redoxních reakcí
výroba železa a oceli,litina,vysoká pec
koroze
9.
Ch
9.
9.
9.
9.
Ch
Ch
Ch
Ch
uvede způsoby ochrany proti korozi
ochrana proti korozi
rozliší princip elektrolýzy a galvanického článku,uvede příklady jejich využití
rozliší exotermické a endotermické reakce
posoudí vliv spalování paliv na životní prostředí
uvede zásady bezpečné práce s hořlavinami
elektrolýza,galvanický článek,akumulátor
exotermické a endotermické reakce
paliva a životní prostředí
bezpečnost práce s hořlavinami
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Ch
rozliší anorganické a organické sloučeniny
uhlovodíky,organické látky
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
rozliší typy uhlovodíků, zapíše jejich vzorce
uvede zdroje jednoduchých uhlovodíků,jejich vlastnosti a využití
vyhledá produkty zpracování ropy a zemního plynu
rozezná deriváty uhlovodíků od jiných organických látek
rozliší typy derivátů uhlovodíků
alkany,alkeny,alkiny,areny
methan,ethan,propan,butan,oktan,benzen, naftalen,acetylen,ethylen
produkty zpracování ropy a zemního plynu
deriváty uhlovodíků
halogenové deriváty,alkoholy,fenoly,ketony, aldehydy,karboxylové
kyseliny,estery
methanol,ethanol,fenol,kyselina mravenčí, kys.octová, aceton,
formaldehyd
bílkoviny,tuky,sacharidy, vitamíny
9.
Ch
uvede vlastnosti a využití nejznámějších derivátů
9.
Ch
uvede příklady zdrojů bílkovin,tuků,sacharidů a vitamínů
EV2
EV3
EV1
EV3
EV2
EV3
EV3
EV3
EV2
EV2
EV2
EV2
EV4
EV4
EV4
EV1
EV1
EV1
EV1
MEG2
EV3
EV3,MEG1
EV2
EV1
9.
Ch
EV3
rozliší plasty od jiných látek,uvede jejich názvy
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
6.
6.
6.
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Ch
Př
Př
Př
EV3
vyhledá přípravu a využití různých látek v praxi
rozpozná označení hořlavých látek
uvede zásady bezpečnosti při práci s hořlavinami
zhodnotí význam výroby železa a oceli pro hospodářství
vyhledá příklady ropných havárií
uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska udržitelného rozvoje
zhodnotí význam umělých hmot pro člověka
posoudí vliv chemických látek na životní prostředí a zdraví člověka
posoudí význam recyklace odpadů
aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení situací z praxe
rozliší výchozí látky a produkty fotosyntézy, uvede podmínky pro její průběh
zhodnotí význam fotosyntézy pro život
uvede možnosti ochrany při úniku nebezpečných látek
posoudí potraviny z hlediska zdravé výživy
rozlišuje základní projevy a podmínky života, orientuje se v přehledu vývoje organismů
uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam
plasty a syntetická vlákna,polyethylen,
polystyren,polyvinylchlorid,umělá vlákna
průmyslová hnojiva,plasty,syntetická vlákna, stavební pojiva, keramika,
léčiva, pesticidy, drogy,detergenty,potraviny,biotechnologie
hořlaviny
zásady práce s hořlavinami
význam železa a oceli pro národní hospodářství
ropné havárie
fosilní paliva, uhlí,ropa,zemní plyn,jaderná energie
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
chemie a společnost,prvotní a druhotné suroviny
praktické využití plastů
chemické látky a životní prostředí
recyklace
hasící přístroje
přírodní látky,fotosyntéza
fotosyntéza a život
toxické látky,výbušniny
zdravá výživa
projevy života, podmínky života a rozmanitost přírody
vzájemné vztahy mezi organismy
potravní řetězce
6.
6.
6.
Př
Př
Př
EV2
popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel
třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů
základní struktura života - buňky
význam a zásady třídění organismů
základní struktura života - pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy
6.
6.
6.
Př
Př
Př
EV1
dědičnost a proměnlivost organismů
viry a bakterie
houby bez plodnic a s plodnicemi
6.
6.
6.
Př
Př
Př
vysvětlí podstatu nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka
rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických
znaků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
obajsní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích
6.
6.
Př
Př
obajsní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
lišejníky - stavba, symbióza, význam a výskyt
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
6.
Př
6.
Př
OSV1e
6.
Př
OSV1e
6.
6.
Př
Př
OSV1e
6.
Př
EV1
7.
Př
EV1
7.
Př
EV3
EV3
EV2
EV2
EV2
EV3
EV2
EV3
EV3
EV1
EV1
EV4
Osv1b
OSV1a
OSV1a
OSV1a
EV2
EV2
EV2
EV1
EV1
houby bez plodnic a s plodnicemi
lišejníky - stavba, symbióza, význam a výskyt
houby bez plodnic a s plodnicemi
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
vývoj a vývin a systém živočichů
taxonomických skupin
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich projevy a chování živočichů
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
aplikuje praktické poznávání přírody
praktické poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva a objasní na základě příkladu
základní princip existence živých a neživých složek ekosystému
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
bezpečnost práce při pozorování živé a neživé přírody
populace, společenstva, ekosystémy
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
taxonomických skupin
obratlovci - zástupci jednotlivých skupin
ekosystémy
obratlovci - vnější a vnitřní stavba těla
7.
Př
zhodnotí biotopní nároky a dokáže zdůvodnit související tělesné znaky a životní projevy některých
živočichů
odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým
orgánům
obratlovci - biotopní nároky a životní projevy
7.
Př
EV1
7.
Př
EV1
Př
porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v
rostlině jako celku
vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
stavba a význam jednotlivých částí těla rostlin (kořen, stonek, list, květ,
semeno a plod)
fotosyntéza, dýchání, růst a rozmnožování
7.
7.
Př
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů
7.
Př
odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
poznávání a zařazování daných zástupců řas, mechorostů,
kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin
význam rostlin a jejich ochrana
7.
Př
7.
7.
7.
Př
Př
Př
8.
8.
8.
Př
Př
Př
8.
Př
8.
Př
8.
Př
8.
Př
8.
8.
8.
Př
Př
Př
8.
8.
8.
9.
9.
Př
Př
Př
Př
Př
9.
Př
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
Př
EV1
OSV1a
EV1
OSV1a
EV1
OSV1e
EV4
OSV1e
EV4
EV3
EV3
EV2
EV2
EV2
OSV1b
anatomie a morfologie rostlin
uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy
ekosystému
aplikuje praktické poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody
vyhledá vybranou skupinu bylin a na základě informací vytvoří herbář s bylinami ze svého okolí bydliště
ekosystémy
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů
vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti
zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro čověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s
živočichy
porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, geny
dědičnost
význam a ochrana živočichů
praktické poznávání přírody
bezpečnost práce při pozorování živé a neživé přírody
praktické úkoly-tvorba herbáře
stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla
odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich projevy chování živočichů
způsob života a přizpůsobení danému prostředí
rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních
vývoj, vývin a systém živočichů
taxonomických skupin
určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vyvsvětlí jejich vztahy anatomie a fyziologie člověka (soustavy opěrná, pohybová, oběhová,
dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací)
orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
fylogeneze člověka
objasní vznik a vývoj nového jedince od početí až do stáří
ontogeneze člověka
rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
nemoci, úrazy a prevence
objasní význam zdravého způsobu života
aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla
pracuje s mikroskopem podle mikroskopického desatera, vytvoří zápis do protokolu, aplikuje základní
pravidlavliv
bezpečnosti
práce
LP na vznik a trvání života
objasní
jednotlivých
sférpři
Země
rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
životní styl
první pomoc při poranění
laboratorní práce
Země - vznik a stavba Země
nerosty a horniny
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu
vody
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
popíše sopečnou činnost, vysvětlí vznik zemětřesení
rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků
uvede možné dopady mimořádných událostí na ekosystém
uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání neživé přírody
vysvětlí možné dopady i ochranu před mimořádnými událostmi způsobené výkyvy počasí
vnitřní a vnější geologické děje
půdy
půdní typy a druhy
sopky, zemětřesení
geologická období Země
mimořádné události způsobené přírodními vlivy
podnebí a počasí ve vztahu k životu
mimořádné události způsobené přírodními vlivy
bezpečnost práce při LP
podnebí a počasí ve vztahu k životu
9.
Př
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
OsV1a
OSV1a
OSV1a
OSV1a
EV1
EV1
OSV1a
EV1
EV2
EV3
EV1
EV1
EV3
OSV1a
OSV1b
OSV1b
OSV1b
Ev2
pracuje s mikroskopem podle mikroskopického desatera, vytvoří zápis do protokolu, aplikuje základní
pravidla bezpečnosti práce při LP
vysvětlí vznik vesmíru a vývoj poznávání vesmíru
zhodnotí postavení Země ve vesmíru, porovná vlastnosti Země s ostatními tělesy
prokáže na konkrétních příkladech tvar Země
vysvětlí důsledky pohybů Země pro život
charakterizuje polohu, povrch a pohyb Měsíce
používá geografickou a topografickou a kartografickou terminologii
používá geografické pojmy - globus, měřítko, čáry
určí zeměpisnou polohu na mapách
vysvětlí délku dne a noci podle zeměpisné polohy
vysvětlí rozdílnost času na Zemi
rozezná druhy map a jejich využití
pracuje s mapami, zeměpisnými atlasy
vysvětlí pojem krajiny a určí její složky
vysvětlí stavbu zemského tělesa, dna oceánu
vysvětlí proces zemětřesení a sopečné činnosti, uvede příklady
vyhledá místa zemětřesení a sopečné činnosti
rozliší tvary zemského povrchu
vysvětlí procesy v atmosféře
charakterizuje podnebné pásy
rozliší objekty a jevy v hydrosféře
vysvětlí činnost vody
vyhledá na mapě moře, řeky, jezera, nádrže
uvede příklady znečištění a ochrany vod
vysvětlí procesy v pedosféře, lokalizuje půdní typy
charakterizuje hospodářské využití půd, jejich ochranu
vyhledá šířková pásma na Zemi na mapách
charakterizuje vzhled krajin
vysvětlí uspořádání rostlinstva a živočišstva v přírodním prostředí
posoudí vliv člověka na životní prostředí
uplatní v praxi zeměpisné poznatky
vysvětlí význam záchranného systému za mimořádných událostí
popíše vhodné chování v různých modelových situacích za mimořádných událostí
respektuje a vysvětlí zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině
vyhledá jednotlivé světadíly a oceány
určí polohu a porovná rozlohu světadílů a oceánů
charakterizuje přírodní poměry Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky
charakterizuje původní a současné obyvatelstvo světadílů
posoudí hospodářské aktivity světadílů
vyhledá oblasti Afriky, určí její významné státy
zhodnotí problémy oblastí Afriky
vyhledá státy a teritoria Australského svazu a Oceánie
uvede a vyhledá významná města Austrálie
vyhledá kulturní, zemědělské a průmyslové oblasti Ameriky
charakterizuje kulturní, zemědělské a průmyslové oblasti Ameriky
vyhledá státy Severní Ameriky
zhodnotí oblasti zemědělství a průmyslu Kanady a USA
uvede a vyhledá významná města Kanady a USA
vyhledá a charakterizuje významné státy Latinské Ameriky
charakterizuje význam a využití oceánů
laboratorní práce
vznik vesmíru
sluneční soustava
tvar Země
pohyby Země, střídání dne a noci, roční období
Měsíc
značky, výškopis, polohopis
mapy, globus
zeměpisná síť
den a noc
časová pásma
druhy map
orientace mapy, azimut, náčrty
složky krajin na Zemi
stavba Země
zemětřesení a sopečná činnost
sopečná činnost a zemětřesení na Zemi
vznik pohoří, zvětrávání, činnost vody, větru, ledu
počasí, oběh vzduchu, podnebí, větry,
podnebné pásy
oceán, moře, voda na pevnině
pohyby mořské vody, řeky, ledovec, jezera
mapa hydrosféry
ochrana vod
složení půdy, druhy a typy půd, eroze půd
využití půd a jejich ochrana
tropický les, savana, pouště, stepi, lesy, tundra
tropický les, savana, pouště, stepi, lesy, tundra
fauna a flora
využití a ochrana krajin
zeměpisné cvičení v přírodě
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy
ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy
světadíly a oceány
poloha a rozloha světadílů a oceánů
přírodní poměry světadílů
obyvatelstvo světadílů
hospodaření světadílů
oblasti Afriky
problémy Afriky
politické členění Australského svazu, Oceánie
města Austrálie
oblasti Ameriky
charakteristika oblastí Ameriky
státy Severní Ameriky
hospodářství USA, Kanady
města Kanady a USA
státy Latinské Ameriky
oceány
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Ev2
Ev1
MEG4
MuV3
MEG2
MEG2
Ev3
MEG3
MuV3
MuV2
Vdo2
Ev4
Ev2
Ev3
Ev4
Vdo2
Ev4
zhodnotí stav a problémy životního prostředí oceánů
vyhledá polární oblasti a uvede jejich význam
zhodnotí politickou a vědeckou spolupráci při využití polárních oblastí
popíše polohu a rozlohu Evropy
charakterizuje přírodní poměry
charakterizuje hlavní hospodářské aktivity Evropy
rozliší oblasti Evropy a určí soustředění obyvatelstva
rozliší náboženské směry obyvatel Evropy
vyhledá hospodářsky a politicky významné státy Evropy
vyhledá města významných států Evropy
vyhledá hospodářsky a politicky významné státy střední Evropy
vyhledá významná města střední Evropy
zhodnotí stav životního prostředí a rizikové faktory
posoudí integraci a spolupráci států Evropy
uplatní v praxi zeměpisné poznatky
charakterizuje polohu Asie, porovná rozlohu se světem
charakterizuje přírodní poměry Asie
posoudí demografický vývoj Asie
vyhledá šířková pásma v Asii
vyhledá hlavní kulturní a hospodářské oblasti Asie
charakterizuje oblasti Asie z hlediska hospodářství
vyhledá významné státy Asie z jednotlivých oblastí a jejich města
vysvětlí příčiny konfliktů v Jihozápadní Asii
zdůvodní zvláštní postavení Japonska a Jižní Korei v asijské oblasti
charakterizuje hospodářský rozvoj zemí Jihovýchodní Asie
posoudí demografii Indie a Číny
posoudí politickou a hospodářskou pozici Číny
objasní politické postavení Ruska ve světě
vyhledá zeměpisné oblasti Ruska v evropské a asijské části
charakterizuje hospodářství oblastí Ruska
vyhledá významná města Ruska
stanoví důležité mezníky naší historie
charakterizuje polohu a rozlohu ČR
popíše povrch ČR a jeho členění
vyhledá horopisné celky
zdůvodní ochranu přírody ČR
charakterizuje podnebí ČR
orientuje se v rozmístění vodstva a půd, fauny a flory
uvede příklady znečištění vodstva a půd ČR
posoudí otázky životního prostředí v ČR
zhodnotí demografii ČR, rozmístění obyvatelstva, náboženství
vymezí rozmístění sídel v ČR
uplatní v praxi zeměpisné poznatky
uvede předpoklady pro průmysl a zemědělství ČR
charakterizuje rozmístění průmyslu a zemědělství ČR
uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, dopravní uzly
vyhledá oblasti služeb a cestovního ruchu
zhodnotí dopad hospodářských aktivit na životní prostředí
vyhledá a jmenuje jednotlivé kraje ČR
charakterizuje přírodní a hospodářské aktivity regionů ČR
charakterizuje zvláštnosti a kulturní zajímavosti regionů ČR
životní prostředí oceánů
polární oblasti
využití polárních oblastí
poloha a rozloha Evropy
členitost, povrch, podnebí, vodstvo, přírodní zdoje
hospodářství Evropy
oblasti Evropy
náboženství v Evropě
státy Evropy
města Evropy
státy střední Evropy, naši sousedé
města střední Evropy
životní prostředí Evropy
EU, NATO, organizace
zeměpisné cvičení v přírodě
poloha a rozloha Asie
přírodní poměry Asie
obyvatelstvo Asie, náboženství
šířková pásma
oblasti Asie
hospodářství Asie
státy Asie
Jihozápadní Asie
Japonsko a Korea
Jihovýchodní Asie
obyvatelstvo Indie a Číny
Čína
postavení Ruska
oblasti Ruska
hospodářství Ruska
města Ruska
historie ČR
ČR a Evropa, střední Evropa, sousedé ČR
horopis ČR
horopis ČR
ochrana přírody v ČR
podnebí ČR
vodstvo a půdy ČR
znečištění vod a půd v ČR
životní prostředí ČR
obyvatelstvo ČR
sídla ČR
zeměpisné cvičení v přírodě
průmysl a zemědělství ČR
rozmístění průmyslu a zemědělství ČR
doprava v ČR
služby, rekreace a cestovní ruch
vliv hospodářství na ŽP
kraje ČR
význam krajů ČR
zajímavosti krajů ČR
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
MEG2
Vdo3
MuV3
MEG3
MEG3
MuV5
MEG2
Ev1
Ev1
Ev3
Ev3
Ev4
OSV2a
OSV1a
OSV2c
OSV1e
MuV2
OSV1d
OSV1d
OSV1e
OSV1a
OSV1
MuV2,OsV2a
OSV1e
OSV1e
OSV1e
Osv1e
OSV1e
OSV1e
MuV2
OSV1d
posoudí současné postavení regionů v ČR
vymezí území místního regionu
charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní význam místního regionu
uvede příklady působnosti ČR v mezinárodních organizacích
orientuje se v počtu a rozmístění obyvatelstva na Zemi
orientuje se v rozmístění ras, národů a náboženství na Zemi
orientuje se v rozmístění lidských sídel, velkoměst
vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství
zhodnotí funkci a rozmístění světových surovinových zdrojů a průmyslové výroby
zhodnotí funkci a rozmístění zemědělství, rybolovu a lesního hospodářství
posoudí činitele ovlivňující rekreaci a cestovní ruch
vyhledá oblasti cestovního ruchu v Evropě, na světě
uvede příklady politických, vojenských a hospodářských uskupení států
charakterizuje činnost OSN, EU, NATO
vyhledá politické, národnostní, náboženské konflikty ve světě
vyhledá nově vzniklé státy v souvislosti s událostmi ve světě
rozliší specifické znaky a funkce krajin
charakterizuje jednotlivé složky a typy krajin
uvede příklady přeměny přírodní krajiny lidskou činností
objasní vliv hospodářské činnosti na místní krajinu
vyjmenuje hlavní ekologické a globální problémy
uplatní zeměpisné poznatky v praxi
ovládá slova písní
zazpívá písně odlišného charakteru
při zpěvu správně dýchá, sedí či stojí
osvojí si dětské popěvky,říkadla,rozpočítadla
rozliší hlasy - zvuky - tóny kolem sebe
zazpívá slabě - silně,pomalu rychle
zazpívá jednoduché koledy
část textu zazpívá, část vyjádří pohybem
vytleská jednoduchý rytmus
doprovodí říkadlo, jednoduchou píseň
pochoduje a tančí podle rytmu
rozliší krátké / . / a dlouhé tóny / - /
rukou či graficky vyjadří postup melodie
při poslechu hudební skladby se seznámí s hudebními nástroji
rozliší mluvené slovo a zpěv
sluchem pozná, kdy se melodie opakuje, zesiluje či zeslabuje, zrychluje či zpomaluje
dbá na správnou hlasovou hygienu
na základě svých dispozic zazpívá intonačně čistě
rozliší vlastnosti tónů
vytleská krátké a dlouhé tóny, zrytmizuje jednoduché texty
doprovodí zpěv hrou na Orffovy nástroje
melodizuje jednoduchý motiv
melodii ztvární tancem
píseň doprovodí hrou na tělo
poslechem určí charakter písní
pozná hudební nástroje na obrázku i v hudební ukázce
doprovodí na melodické hudební nástroje jednoduchou píseň
na základě svých dispozic zazpívá intonačně čistě
provede správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu
význam regionů ČR
místní region
význam místního regionu pro ČR
postavení ČR v Evropě,EU,NATO,OSN
obyvatelstvo světa
obyvatelstvo světa
obyvatelstvo světa
světové hospodářství
surovinové zdroje a průmysl ve světě
zemědělství a rybolov, vodní hospodářství,lesní hospodářství
rekreace a cestovní ruch
oblasti cestovního ruchu
nadnárodní seskupení
charakteristika nadnárodního seskupení
ohniska konfliktů ve světě
aktualizace mapy světa
krajina
typy krajin
vliv člověka na krajinu
vliv člověka na krajinu v místě školy
ekologické problémy světa
zeměpisné cvičení v přírodě
lidové písně
pomalé, rychlé, smutné, veselé apod.
dýchání,výslovnost
Říkanky, rozpočítadla, rytmizace
ticho, zvuk-tón
pojmy -slabě, silně, pomalu , rychle
koledy, tradice
lidová píseň, lidový tanec
přízvuk na 1.době
tleskání, dupání, pleskání
pochod, tanec
rytmus, rytmizace
melodie stoupá, klesá
kytara, klavír, buben, housle,flétna
lidský hlas-hudební nástroj
poslechové skladby , písně na klavír
měkké nasazení, hlavový tón,zpívá brumendem
lidové i umělé písničky, koledy
délka,síla,barva,výška
2/4 takt- zpívá, mává--husa,kolo--pampeliška
triangl, hůlky, činelky,zvonek
otázka-odpověď
poskočný krok, držení při tanci
pleskání,dupání,luskání
pochodová, vokální - poslechové skladby 2.roč.
kytara, housle,flétna, trubka, kontrabas,buben
jednoduché ostinátní doprovody
písně z 2. ročníku i 3. ročníku, koledy
hlas.hygiena, rozezpívání
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7.
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
HV
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
OSV1e
OSV1d
OSV1e
OSV1d
OSV1e
OSV1e
MEG1
OSV1e
MEG1
MEG1
zazpívá a vytleská rytmicky přesně
vyjádří polku pohybem
doprovodí píseň
zazpívá kánon
vystřídá zpěv sólový se zpěvem třídy
provede taneční hry se zpěvem
zareaguje pohybem na znějící hudbu-vyjádří správné tempo
pozná a zazpívá českou hymnu
pozná hudební nástroje podle obrázku i zvuku
zazpívá intonačně a rytmicky přesně
orientuje se v grafickém záznamu písně
taktuje píseň
využije rytmické nástroje k předehře a dohře
provede taneční hry se zpěvem
rozpozná dynamická znaménka
pozná hudbu pochodovou a taneční
pozná hudební nástroje -poslechem i na obrázku
porovná hudbu vokální a instrumentální
zazpívá intonačně a rytmicky přesně
zazpívá dvojhlas
intonuje čistě durovou tóninu
zazpívá písně v mollové tónině
taktuje písně
reaguje pohybem na hudbu
rozpozná v jednoduché písni opakování některých částí
improvizuje jednoduchý text
využije hudební nástroje k doprovodné hře
na hudební nástroje zahraje správný rytmus
určí noty v Cdur
porovná výrazové prostředky
vysvětlí obsah ukázky
určí hudební nástroje v hudeb ukázce
rozpozná hudební nástroje
společně zpívá 10 libovolných písní v rozsahu c1 - c2 s důrazem na prodlužování výdechů a na vázání
tónů a hlavový
tón danou skladbu - posílení hudební paměti
poslechem
rozpozná
při poslechu rozezná hudební nástroje dechové, strunné, smyčcové (akustické, elektrické)
poslechem rozezná akord dur, moll
zapisuje noty do taktů dle zadaného rytmu
osvojí si práci s nástroji orffova instrumentáře
poslechem rozezná hudební žánry
poslechem rozezná autora skladby
navštíví prodejnu hudebnin (i na internetu) a seznámí se se sortimentem prodejny
vyjádří své vlastní pocity z vnímaného hudebního díla (řečí i pohybem)
rozezná výrazové prostředky hudby a reaguje na změny hudby-tempové dynamické a rytmické
pohybemse v notovém zápise
orientuje
zatančí kroky polky (valčíku), pohybově improvizuje
získá poznatky o libovolném interpretovi hudby a jeho díle a přednese je spolužákům
orientuje se na časové ose ve vývoji hudby
pozná jednoduchý takt u zahrané písně, taktuje
poslechem či pozorováním rozezná hudební útvary a jejich autory
samostatně interpretuje rytmický zápis
2/4 takt, 3/4 takt
polkový krok
Orffův instrumentář
kánon, např. Bejvávalo,Vyletěla holubička,Červená se line záře
zpěv, sólo, sborový zpěv
taneční kroky, hry
poslechové skladby 3.ročník
F.Škroup,J.K.Tyl-Fidlovačka
dechové hud.nástroje, klavír
hlasová cvičení, lidové písně
jednoduché písně
2/4 a 3/4 takt
Orffův instrumentář
písně ze zpěvníku + pohyb.
f, mf, p.
pochod, tanec
smyčcové, žesťové hudeb. nástroje
poslechové skladby
písně lidové i umělé
dvojhlas ve skupině, př. Náchodský zámeček
písně v durové tónině
písně v mollové tónině
takt 2/4,3/4 a 4/4
valčík, polka, pochod ,mazurka.
písňové formy- Okolo Třeboně, rondo-Pějme píseň dokola,
říkanky, svůj text
Orffův instrumentář i další hudeb. nástroje
2/4, 3/4, 4/4 takt
stupnice C dur ,akord,souzvuk
rytmus, melodie, barva, vlastnosti tónů
poslech. skladby -jaká je to hudba a proč.
klavír, kytara, housle, harfa, buben
obrázek či hudeb. nástroj
písně (MeG- píseň a tradice v cizím jazyce) různých stylů a žánrů
poslechové skladby různých hudebních stylů a žánrů
hudební nástroje
stavba akordu
notopis
rytmický doprovod
opera, opereta, muzikál, melodram, scénická hudba
Smetana – Má vlast, Prodaná nevěsta, Martinů – Otvírání studánek
hudební nástroje, hudební literatura, zpěvníky, ozvučovací technika
poslechové skladby dle výběru, orientace v prostoru - pohybové hry
výrazové prostředky, pojmy: Melodie, rytmus,. Pojmy: harmonie,
dynamika,
barva,
kontrast,
gradace
noty,
pomlky,
rytmické
značení,
dynamické znaménka
polkový krok, valčíkový krok,
pojmy: interpret, hudební skupina, žánry soudobé hudby (MEG-hudba v
Evropě)
periodizace
dějin hudby
druhy taktů
fugy, kánon, oratorium,balet, opera,symphonie
rytmická cvičení
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
HV
Hv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
3.
3.
Vv
Vv
OSV1e
MEG1
Med1d,Med1e
EV
OSV
OSV
EV
EV
VDO
Ev
VDO
OSV
sluchově rozezná odlišnost jednotlivých tónů nebo souzvuků
pomocí základních harmonických funkcí doprovodí jednoduchou skladbu, tvoří jednoduché doprovody
orientuje se na časové ose ve vývoji hudby
ocení přednosti vlastní hudební produkce i produkce ostatních
poslechem rozliší nástroje, které spolu vytvářejí vhodná hudební tělesa
ve skupině vymyslí a předvede krátkou ukázku scénického tance nebo melodramu
společně zpívá 10 libovolných písní v rozsahu a-e2
orientuje se v základních durových stupnících
získá poznatky o hudebním nástroji a přednese referát spolužákům
orientuje se v notovém zápise
ve skupině porovná produkci veřejnoprávních a privátních rádií a vyjádří svůj názor
rozpozná jevy v přírodě a obrazně je vyjádří
vyjádří výtvarně, jednoduše a spontáně svůj prožitek
vytvoří jednoduché výtvarné vyprávění
pozoruje přírodní útvary a uplatňuje je v plošném a prostorovém uspořádání
experimentuje s přírodním materiálem
prozkoumá a zaznamená tvar a funkci věcí
pozná vlastnosti barev
experimentuje s barvami
použije vhodně linie
rozliší základní prostorové i plošné objekty
řadí rytmicky prvky
rozliší hračku,loutku a maňáska
pozná jednoduché druhy výtvarného umění
pozoruje stavby ve svém okolí
navštíví vhodnou výstavu
posoudí práci svou i ostatních
vyjádří cíleněji svůj prožitek z různých událostí
pozoruje činnost lidí a své okolí s úmyslem výtvarného zobrazení
vytvoří jednoduché výtvarné vyprávění
pracuje s přírodním materiálem
zaznamená tvar předmětů ve svém okolí
použije cíleně barvy podle jejich základních vlastností
použije linii jako výrazový prostředek
uplatňuje linii ve vlastní tvorbě
rytmicky seřadí prvky v pásu
rozpozná ilustrace některých dětských autorů
rozliší hračky současné a z minulosti
rozpozná odlišnosti různých objektů
zúčastní se besedy,výstavy
zhodnotí práci svou i ostatních dle svých možností
organizuje svou výtvarnou práci a naplánuje ji
ovládá v jednoduchém provedení některé výtvarné techniky
vytvoří výtvarné vyprávění
zobrazí podle svých možností skutečnost s použitím různých materiálů a technik
vyřeší přiměřené úkoly v ploše
použije lineární kresbu
Intervaly
T,D,S, doprovody hudebně dramatických projevů
slohové zařazení
hra na melodické a rytmické nástroje
duo, trio, kvarteto, orchestr
scénický tanec, melodram
písně (MeG- píseň a tradice v cizím jazyce)
Stupnice Dur - předznamenání
hudební nástroje
paritura, hudební značení
interpretace znějící hudby-vyjádření vlastních soudů
barvy, odlišnosti, shody, vlastnosti
barvy a jejich symbolika
kresba v posloupnosti k částem příběhu, pohádky
tvar, barva, struktura, objem, příroda živá/neživá
otiskování, dotváření přírodnin, práce s pískem
křivky, ovály, kružnice…
barvy základní, husté/řídké, světlé /tmavé
rozpíjení, zapouštění
druhy linií, linie v různých materiálech
stavebnice, geomatrické tvary
řazení barevných ploch, přírodních materiálů, vystřihovaných tvarů,
otisků
funkce, využití, materiál, loutkové divadlo
malířství/obraz, sochařství/socha
vycházky-budovy obytné/kostel/zámek…
výstava
hodnocení, sebehodnocení
umělecká výtvarná tvorba
postava, rostliny a jejich okolí
umělecká výtvarná tvorba
otiskování, odlévání, dotváření přírodnin…
kresba, uhlem, tuší, křídou, vrypy, práce do mokrého podkladu…
světlost/tmavost, míchání barev
vyjádření pohybu, ohraničení…
linie v písku, hlíně,vrypy…
barvy, přírodniny, otisky…
J.Trnka, Z.Smetana, charakteristické rysy
materiál, oblečení,,,
výška, okna, tvar, funkce…
beseda s ilustrátorem dětských knih
povedené/nevydařené prvky způsob zlepšení
hygiena,Vv potřeby…
koláž, monotyp, tisk, frotáž, vrypy, kresba, malba
příběh, zážitek, pohádka, komiks
postava, předmět, pohyb, přírodniny, modelovací hmoty…
světlostní kontrast, střídání barev, harmonie
dřívko, tuš, uhel, přítlak/odlehčení záznam pohybu, ohraničení,tvaru…
užije rytmické střídání ploch v dekorativní tv.
pozná rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů
dekorativní pásy, balicí papír, látka…
A.Born, odlišnosti/shodnosti ilustrací
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
5.
5.
5.
Vv
Vv
Vv
5.
5.
5.
5.
5.
6.
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
Vv
6.
Vv
vyjádří lineárně a barevně stavbu a vnitřní členění objektů umělých forem
6.
Vv
esteticky vnímá vztahy v ploše; dekorativní rozvrstvení, výběr prvků
6.
Vv
6.
Vv
VDO
OSV
EV4
EV1
VDO
OSV1,2
OSV1
EV1
VDO4
EV3
Med1d
OSV2b
EV 2
OSV 1a
navštíví výtvarné a kulturní akce, besedy
posoudí svou práci i práci ostatních
volně zobrazí skutečnost na základě svého pozorování
použije základní kompoziční prvky
vyjádří děj ve vztahu k prostředí
vnímá proporce lidské postavy
jednoduše vyjádří morfologické znaky přírodnin
zjednodušeně výtvarně vyjádří objekty
použije vhodné výrazové prostředky k vyjádření prostoru
zobrazí téma vhodnou technikou
vytvoří dekorativní prvky v ploše pomocí linií
objeví prostorové řešení obytného prostoru
objeví a využije různých výrazových možností
uplatní vlastnosti barev v prostoru
porovná různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření
besedy s ilustrátory,malíři, návštěva galerie
obhajoba/náprava
malba krycí barvou,kresba uhlem,rudkou…
kontrast, pozadí
redukovaná barevná škála, kompoziční a prostrové vztahy
postava/prostředí, postava/hlava
linie/barva, objem/modelace
objekt/barva/prostředí
rovnoběžnost, perspektiva
kresba, malba, koláž…
zjednodušování prvků, barevná a tvarová kompozice
barvy, estetika, funkčnost, modely nábytku
linie, plocha, tvar, struktura
barvy světlé/tmavé, teplé/studené, mísení barev
dětské časopisy/knihy, charakteristiky, odlišnosti-skutečnost/ilustrace
pojmenuje různé druhy uměleckého vyjádření skutečnosti
pozná lidové umění a dekor
hodnotí výtvarné úpravy knih
navštíví besedy,výstavy,kulturní památky
zhodnotí práci svou i ostatních
zvolí vhodnou výtvarnou techniku k svému vlastnímu volnému zobrazení skutečnosti na základě
pozorování
uplatní základní kompoziční principy
malířství-krajina/portét, sochařství-socha…
zvyky/funkce
knihy dětské/pro dospělé-porovnání, časopisy
výtvarně vyjádří přírodní objekty
uvědomuje si prostorové zákonitosti životního prostředí
použije elementární teorii barev
vyřeší přiměřené dekorativní úkoly v prostoru a na ploše
použije písmo jako dekorativní prvek
uplatní linii a barvu jako dekorativní prostředek v plošné kompozici
diskutuje o užité a dekorativní tvorbě v bytovém prostředí
vytvoří jednoduché prostorové objekty
porovná některé druhy výtvarného umění
pracuje s prvky lidového umění
vyjádří výtvarnými prostředky krásu přírody a rozvíjí si vztah k životnímu prostředí
rozliší odlišnou funkci předmětů
navštíví kulturní zařízení
zhodnotí své práce i práce ostatních
rozvíjí výtvarné vnímání uvědomělým pozorováním
vytvoří práci pomocí kombinace výrazových prostředků založených na fantazii, smyslovém vnímání a
racionálním pohledu na svět kolem sebe
vysvětlí odlišnosti uměl.vyjádření skutečnosti od vnější podoby světa
obhajoba, kritika
kresba/rudka, uhel, dřívko, malba/tempery, krycí barvy, koláž, textilní
techniky,
práce s papírem
prostorovémodelování,
vztahy, redukovaná
barevná škála, pozadí, lidská
postava/prostředí
Tvar/stínování/modelování, morfologické znaky
rovnoběžnost, perspektiva
kontrast, způsoby míchání, dělení barev
symetrie/asymetrie
vyhledávání v knihách, střihání/koláže
kontrast barevných ploch a linií, linie různými nástroji v odlišných
materiálech
účelnost/estetika,barvy a jejich funkce
přírodniny, odpadové materiály…
umělecké vyjádření/skutečnost, současné/historické výtvarné umění
zvyky
kresba, malba a frotáž v přírodě
užitková, estetická, technická, materiální
galerie, výstavy, kulturní památky
podařené/nepodařené prvky, forma nápravy
kvalita linie, vystihnutí základních znaků přírodních a umělých forem
např: neživá příroda, detail a zvětšenina, řezy zeleniny
malba, teorie barev; barevné vztahy objektu a prostředí např: rotační
předměty, věci denní potřeby
dekorativní práce v ploše, kompozice zjednodušení, řazení, tvarové a
barevné kompozice, koláž, kombinované techniky
tématické práce vyjadřující zážitky a dojmy z osobního a
společenského života - dějový celek se vztahem k prostředí
uměl.vyjádření skutečnosti, výrazové prostředky nejtaršího výtvarného
umění
6.
Vv
rozliší různé druhy výtvarného umění
6.
6.
6.
7.
Vv
Vv
Vv
Vv
7.
7.
Vv
Vv
vyjádří proporce lidské postavy a hlavy
pozná různé způsoby výtvarného zobrazení prostorových jevů a vztahů
7.
Vv
aplikuje zásady lineární, tvarové a barevné dekorat.kompozice ohraničené a neukončené plochy
7.
Vv
Med 1c
uplatní písmo v sdělovací a funkční jednotě, experimentuje a hraje si s tvary písma
7.
Vv
OSV 2b
vytvoří dějový celek se vztahem ke konkrétnímu prostředí, založeném na celkovém vnímání a fantazii
7.
Vv
MEG 3
porozumí vztahům mezi uměním a skutečností
7.
Vv
MEG 3
vnímá funkci a význam hmotné výtvarné kultury; definuje znaky lidového umění
7.
Vv
EV 4
citlivě užije různé materiály k výrobkům s výtvarným výrazem
7.
8.
Vv
UmS
OSV 2d
posoudí svou práci v souvislosti s danými úkoly a ostatními pracemi
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového
období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
8.
UmS
8.
8.
8.
8.
8.
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
8.
8.
UmS
UmS
8.
UmS
8.
EV 4
OSV 2d
rozezná pojmy: originál, kopie, ilustrace, reprodukce
vybre a užije vhodný materiál k tvorbě užitkových a dekorativních výrobků
posoudí a vhodným způsobem prezentuje svou práci
výtvarně vyjádří charakteristiku, barevné a tvarové znaky a zajímavosti přírodnin a předmětů
druhy výtvarného umění,malířství, sochařství,architektura,výtvarné
exkurze,návštěva výstav
ilustrace, originál, kopie, reprodukce
prostorová tvorba - modelování, textil, papír, vlna např: figurky, loutky
vysvětlení obsahu práce s respektováním záměru autora
grafické techniky, koláž, pop art, kombinovaná technika, postižení
modelace, tvarové a barevné vztahy - přeměty denní potřeby
lidská postava tvarová a barevná nadsázka např: pohádkové bytosti
perspektivní zobrazení, rovnoběžné, průběžná poloha, sbíhání architektura
kontrast, vztahy tvarů ploch a barev v symetrické i asymetrické ploše,
posouvání, překlápění, vystřihování, překrývání
tvary lineárního, kresleného, plošného písma např: značky, poutače,
nápisy
tématické práce s využitím lineární a barevné kompozice vyjádření
prostorových vztahů, postavy v prostoru
proces a podmínky vzniku uměl.díla; malířství - figura, portrét, krajina,
zátiší; sochařství - socha, plastika, relief, busta, sousoší ap.; návštěva
galerií a výstav
znaky díla,osobnosti slohů-románské, gotika,lidové umění,výtvarné
ekxurze
zpracování materiálu s ohledem na výraz, linie, tvar a strukturu např:
batika, textilní aplikace, koláž apod.
hodnocení práce, prezentace díla ve veřejném prostoru
Slohové zařazení (starověk, středověk, novovověk), renesanční,
barokní písně, gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus
využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, zpívá dle svých
dispozic intonačně čistě v jednohlase, příp. ve vícehlase
vnímané hudební dílo zhodnotí z hlediska žánru a vyjádří vlastní názor a dojem
zhodnotí hudební klip po hudební a výtvarné stránce
pomocí audiovizuálních prostředků a programů představí interpreta
pomocí výtvarných technik vyjádří pocity z poslechu díla
kultivuje estetický vztah chápání a hodnocení hudebních děl, hmotné kultury, užité tvorby a estetických
aspektů životního prostředí
6 písní různých stylů a žánrů
EV1
rozvíjí výtvarné vnímání a vyjadřování přírodních a umělých forem, jejich stavbu a vztahy
vyjadřuje na základě tvořivosti,fantazie a představivosti zážitky a dojmy ze svého i společenského
života, vyjadřuje děj a vztah k němu
vyjádří základní proporce lidské postavy a její pohyb (bez detailu)
přírodní struktury rostlinné a živočišné říše, grafické techniky
expresivní a emocionální funkce barvy, výtvarné kompoziční
zákonitosti, ilustrace - barevná nadsázka
lidská postava, pohybové etudy, práce s linií a plošnou kompozicí
UmS
Med2a
poznává zákonitosti výběru písma, jeho sdělovací a výrazovou funkci
8.
UmS
Med1b
8.
UmS
OSV2d
chápe v užité tvorbě její podíl na estetické úrovni životního stylu, v experimentálních činnostech vyjádří
jednotu materiálu, funkce a výtvarného výrazu
vnímá, prožívá a hodnotí výtvarná díla
užitá grafická tvorba ve spojení písma a motivu (poutač, grafická
značka, nástěnka ap.
textilní aplikace, plech, dýha (reklamní poutače, hračky, mobily)
8.
UmS
OSV1a
MEG3
hudební dílo, autor, styl, žánr
hudební klip
autor, zpěvák, skladatel
hudba a výtvarné vyjádření
významná období českého výtvarného a hudebního umění, estetická
hodnota výrobku, průmyslový desing, architektura a její podíl na
formování život.prostředí
sebehodnocení výtvar.práce, konfrontace dojmů skupiny (návštěvy
výstav a galerií, výtvarné exkurze)
chápe funkci barvy jako prostředku vizuálního a psychického působení, ověřuje si symbolickou funkci a plošná barevná kompozice vyjadřující pocity tepla, proměny počasí,
expresivní působení barvy
ročních dob, psychické stavy
9.
UmS
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
UmS
9.
UmS
Med2a
9.
UmS
MEG1
9.
UmS
OSV2d
9.
UmS
EV4
1.
1.
1.
1.
1.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
OSV1e
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
1.
1.
Tv
Tv
2.
2.
2.
Tv
Tv
Tv
2.
2.
2.
2.
Tv
Tv
Tv
Tv
Med2a
OSV2c
Med2b
Med2a
OSV1a,c
OSV2b,d
orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v
hudbě a na základě toho přistupuje k hud. dílu jako k logicky utvářenému celku
20. století, spirituál, blues, rock, folk, pop, country, rapp, trempská
píseň, afroamerická hudba, rozvoj populární hudby, mimoevropská
píseň hudební dílo a jeho autor
vybere vhodnou hudbu pro promítání fotografií nebo pro prezentaci v Powerpointu
ve skupině navrhne a zrealizuje hudební reklamu
zhodnotí hudební klip po hudební a výtvarné stránce
vytvoří komiksový příběh k písni s dějovým základem
zpívá dle svých dispozic intonačně čistě v jednohlase, příp. ve vícehlase
vyjádří své pocity po shlédnutí hudebního filmu (po hudební i výtvarné stránce)
zhodnotí význam filmové hudby
ve skupině navrhne přebal na CD pomocí počítače
vytvoří vlastní hudební disk (kompilaci) ve formátu mp3, popř. jiném
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;
hudba a počítač,
reklama v hudbě, improvizace
hudební klip, módnost, modernost, kýč, inspirace
děj v písni
6 písní různých stylů a žánrů
hudební film
hudební film
hudba a výtvarné vyjádření
hudba a počítač
film, hudba, výtvarné umění
logo, piktogram, obal CD, imobilní objekty, návrhy na rekreační,
sportovní a obytnou architekturu, perspektiva - nárožná
symbolika (reklama, počítačová animace, comiks, digitální fotografie,
desing, výtvarná fantazie s počítačem)
klip, titulky a hudba k filmům, vkus, kýč, projektové práce - výtvarné a
hudební pohledy na daný jev, Litvínov - umělecký život výtvarný a
hudební, návštěvy výstav
užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá počítačovou
grafiku, fotografie, video, animace
uplatňuje reflexi (přemýšlení) vnímání - hudební, výtvarné a dramatické podněty
ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či vlastních výtvarných vyjádření v sociálních
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
výtvarně vyjadřuje tvarové, barevné a prostorové jevy
vyjádří pohybem rytmus, tempo, melodii
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnnostech
reaguje na základní pokyny a povely k osvojování činnosti a její organizaci
spolupracuje při jednoduchých týmových činnostech a soutěžích
zvládne základy koordinace pohybu
spojí tanec s chůzí a během
provede průpravné cviky na kotoul vpřed a kotoul vzad
zvládne odraz na trampolině
ručkuje
pohybuje se na zvýšené ploše
běhá dle svých možností
spojí běh s odrazem
hodí míčem z místa
manipuluje s náčiním
OSV2b,d
OSV2b
OSV1e
EV4
spolupracuje ve hře, při utkáních podle zjednodušených pravidel
zvládne jednoduché pohybové činnosti
provádí jednoduché cviky vhodné před pohybovou aktivitou a po pohybové aktivitě
pohybově ztvární hudbu
prokládá běh chůzí
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
provede průpravné cviky pro kotoul vpřed a vzad
skáče odrazem snožmo z trampolíny
vyskočí do vzporu dřepmo odrazem z trampolíny
prezentace vhodným médiem, reminiscence (ohlas)
krajina a architektonické prvky na základě pozorování, scénografie a
výtvarné akce v přírodě
taneční hry
vhodné oblečení a obutí
pořadová cvičení, povely signály
štafety, soutěže družstev, přesuny
chůze, běh, poskoky, obraty, SBC(speciální běžecká cvičení),
psychomotorická cvičení
cval, klus
kotoul vpřed, kotoul vzad
trampolína - odrážení
výdrž při visu
chůze s dopomocí
běh na 20 m
odraz na vyznačeném místě
správný postoj, držení míče, náklon při hodu
sportovní hry - s míči(psychomotorické míče, tenisáky, míče různých
velikostí), pálkami, frisbee, ringem atd.
házená, fotbal, basketbal, florbal atd.
drobné pohybové hry, psychomotorické hry, hry na rozvoj obratnosti,
rychlosti, vytrvalosti, síly
kloubní systém, rotační cvičení, relaxační cvičení
tanec, protahovací a zahřívací část při hudbě
pohyb v přírodě po vyznačené trase s překonáváním překážek,
vykonává různé pohybové úkoly
úklid náčiní a nářadí
kotoul vpřed, kotoul vzad
skoky a odrazy
skoky
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
šplhá 2m
pohybuje se na zvýšené ploše
zvládne techniku rychlého běhu dle individuálních předpokladů
spojí rozběh s odrazem
zvládne techniku hodu míčkem z místa i s přidáním chůze
provede jednoduchá cvičení vhodná před pohybovou aktivitou a po pohybové aktivitě
provede jednoduchá cvičení s využitím různých pomůcek
2.
Tv
OSV2d
manipuluje s míči
3.
3.
Tv
Tv
EV4
běhá v terénu
přeskočí přes překážku
šplh na tyči
lavička, kladina, žebřiny, jiné překážky
uběhne 60 m
skok do dálky
hody
kloubní systém, rotační cvičení, relaxační cvičení
cvičení s gymbally, overbally, tyčemi, trampolínkami, švihadly,
psychomotorická cvičení
pohybové hry různého zaměření s míči (rychlost, síla, vytrvalost,
obratnost)
crossový běh, fartlek
přeskok přes kozu, vysokou překážku (švédská bedna), jinou překážku
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
OSV1a
zvládne výskoky s odrazem
reaguje na startovní povely
zvládne rychlý běh dle svých možností
zvládne vytrvalý běh dle svých možností
zvládne skok do dálky s rozeběhem dle svých možností
zvládne hod kriketovým míčkem dle svých možností
zvládne různé druhy přeskoků
osvojí si základní pravidla vybraných sportovních her
osvojí si základní pravidla vybraných netradičních sportovních her
trampolína
nízký start,startovní povely
50 m
1000 m
skok daleký
hod na cíl
švihadlo - vajíčko, dvojšvih, přeskoky v pohybu atd.
fotbal, futsal, basketball, volejball, florbal, házená atd.
frisbee ultimate, brennball, ringo, tchoukball, intercross, softball atd.
3.
3.
3.
4.
Tv
Tv
Tv
Tv
EV4
zvládne hod zaměřený na cíl
zvládne průpravné cviky pro stoj na rukou
zvládne plavecké styly dle svých možností
rozvíjí obratnostní schopnosti
4.
4.
Tv
Tv
OSV1e
zařazuje cviky vhodné před pohybovou aktivitou a po pohybové aktivitě
do přípravy organismu na zátěž zařazuje psychomotorická cvičení
4.
4.
4.
4.
4.
4.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
EV4
orientuje se v terénu
šplhá 3m
udržuje rovnováhu, chodí, přebíhá, přeskakuje
zvládá kotoul vpřed a vza,nacvičuje kotoul letmo,kotoul ze zvýšené podložky
nacvičuje akrobatickou sestavu
posiluje,protahuje
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
hody míčem
stoj na hlavě
prsa, kraul, znak
kruhový provoz se zaměřením na obratnost s využitím mnoha pomůcek
v tělocvičně i v terénu
strečink, relaxační a dýchací cvičení
cvičení rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci, spolupráci horních a
dolních končetin
běh v terénu
tyč
lavičky(kladina),švédska bedna
kotoul
stoj na hlavě,kotoul, přemet stranou, cvik na rovhováhu
cvičení s váhou vlastního těla, tyče, míče, posilovací guma, švihadla,
žebřiny, lavičky, tyč, hrazda, kruhy
vybraný gymnastický prvek
průpravná cvičení pro stoj na rukou
překážková dráha
skoky
5.
5.
5.
Tv
Tv
Tv
OSV1a
OSV1a,2b,d
OSV1a, 2b,d
EV4
OSV1a,c
OSV1a,c
OSV1a,c
přeskočí přes překážku
zvládne stoj na rukou s oporou,se záchranou - vydrž 2s
běhá po vymezené dráze,překonává překážky
zvládne techniku skoku z místa a do dálky
zvládne techniku hodu míčkem
zvládne základní herní činnosti jednotlivce alespoň dvou vybraných sportovních her
zvládne základní herní činnosti jednotlivce alespoň dvou vybraných netradičních sportovních her
zdokonaluje plavecké styly
rozvíjí obratnostní schopnosti
rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků prožitkové a dobrodružné výchovy
chová se bezpečně v tělocvičně a na sportovištích
zvládá pořadová cvičení
fotbal, futsal, basketball, volejball, florbal, házená atd.
frisbee ultimate,brennball, ringo, tchoukball, intercross, softball atd.
prsa, kraul, znak
kruhový provoz se zaměřením na obratnost s využitím mnoha pomůcek
v tělocvičně i v terénu
outdoorové aktivity - orientační běh, bootcamp
poučení o bezpečnosti
nástupy, řady, družstva
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
5.
Tv
5.
Tv
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
OSV2c
šplhá 4m
přeskakuje překážku
přeskakuje švédskou bednu
provede kotoul letmo
zvládne stoj na rukou s oporou, se záchranou - výdrž 3s
posiluje, protahuje se
gymnastika - tyč
vybranné dva gymnastické prvky (např. roznožka, skrčka)
různé druhy přeskoků - rozvoj tvořivosti
kotoul letmo
stoj
cvičení s váhou vlastního těla, tyče, míče, posilovací guma, švihadla,
žebřiny, lavičky, tyč, hrazda, kruhy, overbally, gymbally, trampolínky
atd.
vede část hodiny zaměřenou na přípravu organismu před a po zátěži
kloubní systém, střečink, rotační cvičení, relaxační cvičení, dýchací
cvičení, s hudbou bez hudby, s náčiním, s nářadím atd.
obratnostní dráha - bootcamp a jeho varianty s využitím dostupných
pomůcek, v tělocvičně, na hřišti, v terénu
fotbal, futsal, basketball, volejball, florbal, házená atd.
frisbee ultimate,brennball, ringo, tchoukball, intercross, softball atd.
atletika - běh 50m
vytrvalostní běh
hod kriketovým, tenisovým míčkem
skoky
kruhový provoz se zaměřením na obratnost s využitím mnoha pomůcek
cvičení v přírodě
strečink, relaxační a dýchací cvičení
outdoorové aktivity - orientační běh, bootcamp, hry v přírodě
náskok do stoje na rukou, stoj na rukou s oporou, stoj na rukou s
dopomocí
rozběh
s náskokem snožmo na gymnastický můstek
hrazda-náskok do vzporu a odkmih
výmyk s dopomocí
podmet s dopomocí
šplh na tyči
kladina-chůze, obraty s jednuchými pohyby paží
úpoly-postoje, úskoky, úhyby, držení, pády
běhy-povely, nízký start
SBC, atletické abecedy
běh na krátké vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu (5m - 400m)
běh na dlouhé vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu ( 800m - 3000m)
skok daleký
skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)
štafety
hod míčkem po rozběhu
fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče,
přihrávka
po zemi na krátkou
a střední
vzdálenost,
přihrávka
hlavou na
basketbal-uvolňování
bez míče
a s míčem
(driblinkem,
obrátkou),
přihrávka jednoručmíčku
a obouruč
( na místě
a za vedení
pohybu),
střelba
jednoruč
florbal-zpracování
( tlumení,
převzetí),
míčku,
přihrávka
na místěpřihrávka
a za pohybu,
střelba střední
z místa aa dlouhou
po vedení
míčku
dribling,
na krátkou,
vzdálenost,
střelba po
dvojtaktu,
trojtaktu,
čtyřtaktu
odbití
obouruč
spodem,
vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok,
smeč Indiaca, Badminton
Ringo,
Softball, Brennball
Guts, Ultimate, Double Disc Court, Discathlon
střelba po dvojtaktu, trojtaktu, střelba z míst, chytání, přihrávání na
různé vzdálenosti,
místa,zaměřených
uvolňování hráče
s míčem
a bez
míče
preventivní
významvýběr
zdravotně
činností,
význam
biorytmů
pro zdravíLOH,
a pohybovou
aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a
program
ZOH
cvičení pro rozvoj flexibility, cvičení kompenzační ( po jednostranné
zátěži), cvičení vyrovnávací - korektivní ( podle úrovně oslabení),
overbally, gymbally, trampolínky, tyče, posilovací gumy atd.
rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti
OSV1a,2b,d
OSV1a,2b,d
EV4
OSV1a,c
OSV1e
hraje alespoň dvě vybrané sportovní hry dle zjednodušených pravidel a podmínek
hraje alespoň dvě vybrané netradiční sportovní hry dle zjednodušených pravidel a podmínek
zdokonalí rychlý běh dle svých možností
zdokonalí vytrvalý běh dle svých možností
zdokonalí hod míčkem dle svých možností
skáče z místa, do dálky dle svých možností
rozvíjí obratnostní schopnosti
rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků prožitkové a dobrodružné výchovy
zařazuje cviky vhodné před pohybovou aktivitou a po pohybové aktivitě
rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků zážitkové pedagogiky
zvládá stoj na rukou s dopomocí - 4s
zvládá průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku
nacvičuje výskok na hrazdu do vzporu a odkmih
nacvičuje výmyk odrazem jednonož
nacvičuje podmet po náskoku snožmo
ovládá techniku šplhu na tyči (4,5 m)
ovládá různé druhy chůze a jednoduché obraty
ovládá techniku základních držení, přetahů, přetlaků a úpolových odporů
ovládá startovní povely a základní techniku nízkého startu
nacvičuje průpravná a specielních cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
zdokonaluje rychlý běh dle svých možností
zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností
zdokonaluje se v technice rozběhu a odrazu při skoku dalekém
nacvičuje technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého
nacvičuje techniku štafetové předávky
nacvičuje techniku hodu míčkem
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu)
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v házené
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee
nacvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
rozliší pojmy: olympijské disciplíny, názvy nářadí a náčiní
předvede, že je schopen do svého denního režimu zařazovat základní cviky relaxační,
psychomotorické, kompenzační s využitím různých pomůcek
6.
Tv
6.
6.
Tv
Tv
6.
6.
6.
Tv
Tv
Tv
6.
Tv
nacvičuje salto vpřed
cvičení pro rozvoj flexibility, kompenzace, strečink
taktika a spolupráce, strategie, herní systém
handicap, ochrana přírody, čestné soupeření, dodržování pravidel,
respekt k opačnému pohlaví
salto vpřed
7.
Tv
zvládá stoj na rukou výdrž 3.vt
gymnastika-akrobacie
7.
Tv
zvládá přemetový poskok a přemet stranou
7.
Tv
nacvičuje výmyk odrazem obounož s dopomocí
gymnastika-akrobacie-přemet stranou s dopomocí, přemet stranou
samostatně
hrazda-výmyk
7.
Tv
nacvičuje přešvihy ve vzporu na hrazdě
přešvih levou, pravou
7.
Tv
nacvičuje jednoduchou sestavu
výmyk-přešvih-podmet
7.
Tv
zdokonaluje se v technice šplhu na tyči (4,5m)
šplh na tyči
7.
Tv
ovládá techniku jednoduchých náskoků a seskoků na kladině
7.
Tv
zvládá houpání s obraty v předhupu a záhupu
kladina (D)-náskok pomocí můstku s dopomocí, náskok bez můstku s
dopomocí,
seskoky
do duchny
kruhy-houpání
s obraty
7.
Tv
zvládá houpání se seskokem v záhupu
houpání se seskokem v záhupu
7.
Tv
nacvičuje techniku základních pádů
judo
7.
Tv
procvičuje průpravná a specielní cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
SBC, atletické abecedy
7.
Tv
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
7.
Tv
aplikuje cviky a sestavy pro různé účely a umí je převážně samostatně využít i v denním režimu
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro zdraví a a
pohybovou
aktivitu, škodlivý
vliv kouření,pití
a
protahovací
napínací (strečinková)
cvičení,
cvičení pro alkoholu
rozvoj kloubní
7.
Tv
zdokonaluje rychlý běh dle svých možností
pohyblivosti
a pohybové
běh
na krátké
vzdálenostiobratnosti
na dráze, hřišti, v terénu (5m - 400m)
7.
Tv
zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností
běh na dlouhé vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu ( 800m - 3000m)
7.
Tv
procvičuje se v technice rozběhu a odrazu při skoku dalekém
skok daleký
7.
Tv
procvičuje technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého
skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené
7.
Tv
nacvičuje jednoduchou pohybovou skladbu
odbití obouruč spodem, vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok,
smeč
pohybová skladba
7.
Tv
nacvičuje techniku základních postojů, držení, pohybu v postojích a odporu v nich
úpoly-nácvik s pasivním a aktivním odporem soupeře
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu)
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu
fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče,
přihrávka po zemi na krátkou
a střední
vzdálenost,
přihrávka
hlavou na
basketbal-uvolňování
bez míče
a s míčem
(driblinkem,
obrátkou),
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v házené
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách
dvojtaktu,
trojtaktu,
čtyřtaktu
odbití
obouruč
spodem,
vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok,
smeč
Ringo, Indiaca, Badminton
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách
Softball, Brennball
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee
Guts, Ultimate, Double Disc Court, Discathlon
7.
Tv
procvičuje elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu
7.
Tv
střelba po dvojtaktu, trojtaktu, střelba z míst, chytání, přihrávání na
různé
výběr
místa, herní
uvolňování
taktikavzdálenosti,
a spolupráce,
strategie,
systémhráče s míčem a bez míče
7.
Tv
jedná v duchu principů FAIR PLAY při pohybových aktivitách a naplňuje základní olympijské myšlenky
7.
Tv
7.
Tv
používá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů,
uživatele internetu
rozvíjí aerobní vytrvalostní schopnosti pomocí vybraných pohybových činností
7.
Tv
OSV 2b,c,d
OSV 2b,c,d
zhodnotí provedení osvojené pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny u sebe
a spolužáků.
rozvíjí aerobní vytrvalostní schopnosti pomocí vybraných pohybových činností
vytvoří vlastní pohybový program na letní prázdniny , svůj výběr zdůvodní z hlediska úrovně jeho
pohybových schopností a porovná ho s předchozím programem.
vybere a použije vhodné cviky před a po dané pohybové aktivitě.
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity
jedná v duchu principů FAIR PLAY při pohybových aktivitách a naplňuje základní olympijské myšlenky
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity
vytvoří vlastní pohybový program na letní prázdniny , svůj výběr zdůvodní z hlediska úrovně jeho
pohybových schopností a porovná ho s předchozím programem
sebehodnocení
Aerobic, Zumba, turistika, Jogging, Nordic walking
pohybový program
přihrávka jednoručmíčku
a obouruč
( na místě
a za vedení
pohybu),
střelba
jednoruč
florbal-zpracování
( tlumení,
převzetí),
míčku,
přihrávka
na místěpřihrávka
a za pohybu,
střelba střední
z místa aa dlouhou
po vedení
míčku
dribling,
na krátkou,
vzdálenost,
střelba po
handicap, ochrana přírody, čestné soupeření, dodržování pravidel,
respekt k opačnému pohlaví
gesta rozhodčích, pravidla, názvosloví
aerobic, zumba, turistika, jogging, nordic walking
pohybový program
7.
Tv
vybere a použije vhodné cviky před a po dané pohybové aktivitě
7.
Tv
uplatňuje hlavní zásady bezpečného chování při pohybových činnostech
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
procvičuje salto vpřed
změří srdeční frekvenci a ví, jak využít údaj pro úpravu pohybové zátěže
procvičuje kotoul vzad do zášvihu ( do stoje na rukou)
procvičuje provedení rondátu
provádí výmyk po odrazu obounož
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
nacvičuje komíhání ve visu
zvládá základy aerobního cvičení s hudbou
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity.
rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti
rozvíjí své schopnosti a dovednosti pomocí prvků zážitkové pedagogiky
ovládá startovní povely a základní techniku nízkého, polovysokého a vysokého startu
využívá průpravná a specielních cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
zdokonaluje rychlý běh dle svých možností
zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností
zdokonaluje se v technice rozběhu a odrazu při skoku dalekém
zdokonaluje technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého
zdokonaluje techniku štafetové předávky
zdokonaluje techniku hodu míčkem
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu)
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v házené
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee
zdokonaluje elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, organizátora a diváka během pohybových aktivit
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity
jedná v duchu
principů
FAIR PLAY
při pohybových
aktivitách adiváka,
naplňuje
základní
olympijské
myšlenky
používá
osvojené
názvosloví
na úrovni
cvičence, rozhodčího,
čtenáře
novin
a časopisů,
uživatele internetu
rozvíjí aerobní
vytrvalostní
schopnosti
pomocí
vybraných
činností
vytvoří
vlastní pohybový
program
na letní
prázdniny
, svůjpohybových
výběr zdůvodní
z hlediska úrovně jeho
pohybových schopností a porovná ho s předchozím programem
vybere a použije vhodné cviky před a po dané pohybové aktivitě
vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin na pohybový výkon
uplatňuje hlavní zásady bezpečného chování při pohybových činnostech
nacvičuje základní herní kombinace tradičních i netradičních sportovních her
zdokonaluje salto vpřed
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech
nacvičuje přemet vpřed
zacvičí jednoduchou sestavu z vybraných cviků
zvládá komíhání na hrazdě doskočné
nacvičuje výmyk tahem na hrazdě doskočné (CH)
nacvičuje toč vzad (CH)
zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích
cvičí podle slovních pokynů, případně podle grafického návodu
ovládá startovní povely a základní techniku nízkého, polovysokého a vysokého startu
využívá průpravná a specielních cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
OSV 2b,c,d
OSV 2b,c,d
cvičení pro rozvoj flexibility, kompenzace, strečink
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro zdraví a pohybovou aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a
salto vpřed
význam hodnot srdeční frekvence při TV a sportu, praktické využití pro
úpravu zátěže
gymnastika
- akrobacie-kotoul vzad do zášvihu
gymnastika - akrobacie-rondát
výmyk
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro
zdraví a pohybovou
kruhy-komíhání
ve visu aktivitu, škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a
aerobik
Taktika a spolupráce, strategie, herní systém
obratnostní dráha - bootcamp a jeho varianty s využitím dostupných
pomůcek,
tělocvičně,
na hřišti,běh,
v terénu
outdoorovév aktivity
- orientační
bootcamp atd.
běhy-povely, nízký start, polovysoký start, vysoký start
SBC, atletické abecedy, skokanská abeceda, vrhačská abeceda
běh na krátké vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu (5m - 400m)
běh na dlouhé vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu ( 800m - 3000m)
skok daleký
skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)
štafety
hod míčkem po rozběhu
fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče,
přihrávka po zemi na krátkou
a střední
vzdálenost,
přihrávka
hlavou na
basketbal-uvolňování
bez míče
a s míčem
(driblinkem,
obrátkou),
přihrávka
jednoručmíčku
a obouruč
( na místě
a za vedení
pohybu),
střelba
jednoruč
florbal-zpracování
( tlumení,
převzetí),
míčku,
přihrávka
na místěpřihrávka
a za pohybu,
střelba střední
z místa aa dlouhou
po vedení
míčku
dribling,
na krátkou,
vzdálenost,
střelba po
dvojtaktu,
trojtaktu,
čtyřtaktu
odbití
obouruč
spodem,
vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok,
smeč Indiaca, Badminton
Ringo,
Softball, Brennball
Guts, Ultimate, Double Disc Court, Discathlon
střelba po dvojtaktu, trojtaktu, střelba z míst, chytání, přihrávání na
různé a
vzdálenosti,
práva
povinnosti výběr místa, uvolňování hráče s míčem a bez míče
handicap,
ochrana přírody,
čestné
soupeření,
taktika a spolupráce,
strategie,
herní
systém dodržování pravidel,
respekt k opačnému pohlaví
gesta rozhodčích, pravidla, názvosloví
aerobic, zumba, turistika, jogging, nordic walking
pohybový program
cvičení pro rozvoj flexibility, kompenzace, strečink
doping
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro zdravíherní
a pohybovou
aktivitu,
základní
kombinace
(přihrajškodlivý
a běž) vliv kouření,pití alkoholu a
salto vpřed
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro zdraví a -pohybovou
aktivitu,vpřed
škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a
gymnastika
akrobacie-přemet
gymnastika - akrobacie-kotoul vpřed, vzad, letmo, vzadse švihem,
přemet stranou, stoj na ruku, přemet vpřed
hrazda-komíhání
hrazda-výmyk tahem
hrazda-toč vzad
technika dopomoci a záchrany
gymnastická terminologie, grafické znaky
běhy-povely, nízký start, polovysoký start, vysoký start
SBC, atletické abecedy, skokanská abeceda, vrhačská abeceda
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
8.
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
Tv
VkZ
8.
VKZ
OSV 1b, 2b,c
8.
VkZ
OSV 1c,d, EV2
8.
VkZ
OSV 1c,d,e
8.
VkZ
OSV 1d
8.
VkZ
OSV 1 b, c, d
8.
VkZ
OSV 1b,c
8.
VkZ
OSV 1b,c
8.
VkZ
OSV 1b,c,d
OSV 2b,c,d
OSV 1b, 2b,c
zdokonaluje rychlý běh dle svých možností
zdokonaluje vytrvalostní běh dle svých možností
ovládá techniku rozběhu a odrazu při skoku dalekém dle svých možností
ovládá technikou rozběhu, odrazu a letové fáze skoku vysokého dle svých možností
ovládá techniku štafetové předávky dle svých možností
ovládá techniku hodu míčkem dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce ve fotbalu (futsalu) dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v basketbalu dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce ve florbalu dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v házené dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v odbíjené dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních síťových hrách dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v netradičních pálkovacích hrách dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce s využitím Frisbee dle svých možností
ovládá elementární herní činnosti jednotlivce v Tchoukballu dle svých možností
rozlišuje mezi právy a povinnostmi hráče, rozhodčího, organizátora a diváka během pohybových aktivit
aktivně koordinuje činnosti se členy družstva před a v průběhu pohybové aktivity
jedná v duchu
principů
FAIR PLAY
při pohybových
aktivitách adiváka,
naplňuje
základní
olympijské
myšlenky
používá
osvojené
názvosloví
na úrovni
cvičence, rozhodčího,
čtenáře
novin
a časopisů,
uživatele internetu
rozvíjí aerobní vytrvalostní schopnosti pomocí vybraných pohybových činností
vytvoří vlastní pohybový program na letní prázdniny , svůj výběr zdůvodní z hlediska úrovně jeho
pohybových
schopností
porovná
s předchozím
programem
vybere
a použije
vhodnéacviky
předho
a po
dané pohybové
aktivitě
vysvětlí vliv užívání podpůrných látek a jiných škodlivin na pohybový výkon
uplatňuje hlavní zásady bezpečného chování při pohybových činnostech
naměří a porovná své výkony a výkony spolužáků v atletické soutěži
zorganizuje atletický víceboj pro vybrané spolužáky
zhodnotí provedení osvojené pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny u sebe
a spolužáků
rozpozná
činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením a upozorní na ně
popíše přínos zdravotního cvičení pro svůj zdravotní stav a psychiku a je schopen tato cvičení zařazovat
do svého pohybového
režimu
nacvičuje
základní herní
kombinace tradičních i netradičních sportovních her
ovládá salto vpřed
pozitivně komunikuje a spolupracuje v rodině a komunitě k utváření dobrých mezilidských vztahů
běh na krátké vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu (5m - 400m)
běh na dlouhé vzdálenosti na dráze, hřišti, v terénu ( 800m - 3000m)
skok daleký
skok střižmo, skok zádovým stylem (flop)
štafety
hod míčkem po rozběhu
fotbal-futsal-zpracování míče ( převzetí, tlumení), vedení míče,
přihrávka
po zemi na krátkou
a střední
vzdálenost,
přihrávka
hlavou na
basketbal-uvolňování
bez míče
a s míčem
(driblinkem,
obrátkou),
přihrávka jednoručmíčku
a obouruč
( na místě
a za vedení
pohybu),
střelba
jednoruč
florbal-zpracování
( tlumení,
převzetí),
míčku,
přihrávka
na místěpřihrávka
a za pohybu,
střelba střední
z místa aa dlouhou
po vedení
míčku
dribling,
na krátkou,
vzdálenost,
střelba po
dvojtaktu,
trojtaktu,
čtyřtaktu
odbití
obouruč
spodem,
vrchem, odbití jednoruč spodem, vrchem, blok,
smeč
Ringo, Indiaca, Badminton
Softball, Brennball
Guts, Ultimate, Double Disc Court, Discathlon
střelba po dvojtaktu, trojtaktu, střelba z míst, chytání, přihrávání na
různé
práva vzdálenosti,
a povinnosti výběr místa, uvolňování hráče s míčem a bez míče
handicap,
ochrana přírody,
čestné
soupeření,
taktika a spolupráce,
strategie,
herní
systém dodržování pravidel,
respekt k opačnému pohlaví
gesta rozhodčích, pravidla, názvosloví
aerobic, zumba, turistika, jogging, nordic walking
pohybový program
cvičení pro rozvoj flexibility, kompenzace, strečink
doping
preventivní význam zdravotně zaměřených činností, význam biorytmů
pro zdraví
a pohybovou
aktivitu,
škodlivý vliv kouření,pití alkoholu a
správný
zápis
naměřených
výkonů
atletické víceboje
sebereflexe, hodnocení
svalové dysbalance, zdravotní oslabení, kompenzace
cvičení rychlostně silová a rychlostní, cvičení vytrvalostní, cvičení pro
správné držení
těla, cvičení(přihraj
vyrovnávací
základní
herní kombinace
a běž) - korektivní, cvičení
salto vpřed
vztahy mezi lidmi a pravidla soužití v prostředí komunity, mezi lidmi,
rodina, škola, obec, spolek
vysvětlí role členů komunity, respektuje přijatá pravidla mezi spolužáky i jinými vrstevníky, přispívá k
role v rodině, třídě, spolku, vztahy ve dvojici a v prostředí komunity,
utváření dobrých mezilidských vztahů
kamarádství, láska, manželství a rodičovství
vysvětlí souvislost mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím a mezi základními lidskými potřebami zdravý způsob života
a hodnotou zdraví
posoudí různé způsoby chování lidí ke svému zdraví i ke zdraví druhých, vyvozuje osobní odpovědnost vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví - kvalita ovzduší a vody,
hluk, osvětlení, teplota
analyzuje zodpovědné chování ke svému zdraví, vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje tělesná a duševní hygiena, zásady osobní, intimní a duševní hygieny,
o něm
otužování, význam pohybu pro zdraví, pohybový režim
uplatňuje zdravé stravovací návyky, dbá na složení stravy a způsob stravování
zásady zdravého stravování, složení stravy, pitný režim, poruchy příjmu
potravy
vysvětlí nutnost aktivní podpory zdraví jako prevence před civilizačními nemocemi
ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a
jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, krví, sexuálním
kontaktem, hmyzem a zvířaty, ochrana před chronickými nepřenosnými
chorobami
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším
okolí
v případě potřeby rozumí nutnosti se svěřit se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá
odbornou pomoc při úrazech
podpora zdraví - prevence a intervence, odpovědnost za zdraví,
podpora zdravého životního stylu
úrazy v domácnosti, v dopravě, při sportu
8.
VkZ
OSV 1b,c,d,e
posoudí význam zdrženlivosti v dopívání, definuje a respektuje změny v období dospívání, vhodně na
ně reaguje a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví
rozhodne, jak se chovat v situacích ohrožení zdraví a v rizikovém prostředí
změny v životě člověka, dětství, puberta, dospívání, tělesné, duševní a
společenské změny
ochrana člověka za mimořádných událostí, známé i neznámé prostředí
8.
VkZ
OSV 1b, c, d, , OSV
2a, b, EV 4
8.
VkZ
OSV 1b,c,d, EV4
uplatní adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i
mimořádných událostí
aplikuje relaxační a kompenzační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, samostatně
využívá osvojené techniky překonávání únavy a stresu
posoudí význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, vysvětlí,
jak se chovat kultivovaně k opačnému pohlaví
živelné pohromy, terorismus
8.
VkZ
OSV 1b, c, d
8.
VkZ
OSV 1 c, d, e
8.
8.
VkZ
VkZ
OSV 2b, EV4
přejímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
zdůvodní rizika zneužívání návykových látek, uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika
spojená s jejich zneužíváním
uplatní osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve
škole i mimo ni
přenosné pohlavní choroby, HIV/AIDS
návykové látky
8.
VkZ
OSV 1 b, c, d
8.
VkZ
OSV2b,c,d,
MuV2,OSV3a
vysvětlí bezpečnou komunikaci s vrstevníky, s neznámými lidmi
mezilidské vztahy, komunikace, kooperace, přijímání názoru druhého,
aktivní naslouchání, respektování sebe sama i druhých, sebeochrana a
vzájemná pomoc
8.
VkZ
OSV 2b, Med 1e,
MUV2
8.
VkZ
OSV 2b, c
vyhodnotí možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační
ochrany proti manipulaci a agresi
dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, projevuje odpovědné chování při rizicích silniční a
železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu
šikana, násilí, sekty, reklamní vlivy, kriminalita mládeže, formy
sexuálního chování zneužívání děti
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, rizika silniční a železniční
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu, zvládání agresivity
8.
VkZ
OSV 1b c, d, EV3, 4
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
4.- 6.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, poskytne adekvátní 1. pomoc v případě
potřeby
kladně zhodnotí druhé, ocení je
respektuje názorovou odlišnost spolužáků
rozliší vhodné a nevhodné formy komunikace
rozliší komunikaci verbální a neverbální
rozpozná, zda dosáhl či nedosáhl cíle
vyjádří dobrý vztah k sobě i k druhým
rozvíjí svoji kreativitu, originalitu, tvořivost
rozvíjí smysl pro spravedlnost, odpovědnost
analyzuje vlastní cizí postoje, hodnoty, respektuje odlišné postoje a hodnoty
osvojí si chování podporující dobré vztahy, empatii
pracuje s kostkami ve skupině
postaví stavby dle své fantazie
chová se vhodně při stolování
pečuje o nenáročné květiny
pozoruje přírodu a zaznamená výsledky
zachází bezpečně s pomůckami
použije základní techniky práce s papírem
použije základní techniky práce s modelovací hmotou
vytvoří předměty,figurky dle fantazie z modelíny
vyrobí drobné předměty a dárky z přírodních materiálů
pracuje s přírodním materiálem
pracuje podle různých technik ve skupině
pojmenuje vybavení školní kuchyňky
zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
ochrana člověka za mimořádných událostí, 1. pomoc, klasifikace
mimořádných událostí, ochrana obyvatelstva
aktivity rozvíjející schopnost hovořit o svých citech
komunikace, aktivní naslouchání
nácvik komunikačních technik
psychohygiena, hodnocení sebe i druhých
hodnocení, sebehodnocení, kritéria hodnocení
aktivity rozvíjející kreativitu a iniciativu
nácvik dovednosti vyjádřit své city, dramatizace
modelové situace
praktický nácvik etického a prosociálního chování
aktivity zaměřené na rozvoj sebepoznání
kostky
kostky, stavebnice
stolování ( svačina, oběd )
zalévání, kypření, hnojení
roční období
tužka, nůžky, papír
utržení pruhu papíru, nalepování
válení v dlaních, prstech, na podložce
geometrické tvary, věci, zvířata
propichování, navlékání,spojováné, svazování
žaludy, kaštany, listy, koření
lidové tradice, zvyky - projekt
orientace ve školní kuchyňce
stavebnice
OSV 1b, c, d
EV
EV2
EV4
EV4
EV3
EV3
OSV2a,b
EV
sebepoznání, sebepojetí, sebekontrola, sebeovládání, psychohygiena,
překonávání únavy, stresu
sexuální dospívání a reprodukční zdraví, sexualita jako součást
formování osobnosti, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých,
poruchy pohlavní identity
auto-destruktivní závislosti - rizikové chování (alkohol, zbraně,
nezpečné látky) dopink ve sportu, patologické hráčství, práce s
počítačem
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
SPr
DaK
DaK
DaK
DaK
DaK
DaK
DaK
PřP
PřP
PřP
PřP
PřP
PřP
PřP
6.
9.
PřP
VoP
MuV2
seznámí se s druhy potravin
ochutná různé druhy ovoce a zeleniny
vypěstuje rostliny v květináči
pozoruje klíčení semen a jejich růst
provede základní pracovní techniky se všemi druhy papíru
sestaví modely dle své fantazie
připraví jednoduchý pokrm ze studené kuchyně
připraví stůl pro stolování
zvolí vhodné pomůcky podle druhu pěstitelských činností
vylisuje rostliny, listy, semena
pracuje s papírem podle slovního návodu a předlohy
vyrobí výrobky z netradičního materiálu
spolupracuje v různorodé skupině
rozliší vlastnosti stavebnicových prvků a dílů
dodrží zásady bezpečnosti práce a poskytne první pomoc při úrazu
připraví jednoduchý pokrm ze studené kuchyně
rychlí a předpěstovává rostliny
povede samostatně záznamy o postupech činností a pozorování
využije při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
udrží pořádek na pracovním místě
dodrží zásady hygieny
použije základní techniky práce s kartonem
použije základní pomůcky pro práci s kartonem
vytvoří prostorové i plošné modely
pracuje podle slovního návodu, náčrtu
provede jednoduchou montáž a demontáž
upraví v rámci estetiky pokrmy zdravé výživy
rozmnoží květiny pomocí řízků, dělení trsů, šlahouny
pozná některé druhy rostlin
seznámí se a řeší nebezpečí rostlin - drog
poskytne první pomoc při úrazu
vytvoří skládanky dle předlohy a slovního návodu
zorganizuje a naplánuje si práci
použije netradiční materiál
pracuje podle vlastního postupu a návrhu
navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky
provede montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
poskytne první pomoc při úrazu
dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostní předpisy
ověří a porovná funkčnost, nosnost, stabilitu jednoduchých konstrukčních prvků
sestaví podle návodu, plánu, náčrtu, jednoduchého programu daný model
používá základní vybavení kuchyně, kuchyňský inventář
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
udržuje pořádek a čistotu v kuchyňce
vybere vhodné potraviny se zásadami správné životosprávy
dodržuje zásady bezpečnosti práce a bezpečnostní předpisy
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
dodržuje základní principy stolování, zásady společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti
výběr, nákup, zdravá výživa
ovoce a zelenina
práce se semeny
hrách nebo fazole
přestřihování, trhání, muchlání, lepení, měření
montáž a demontáž
jednohubky, chlebíčky
čistota a pořádek
pokojové rostliny
jednoduchý herbář
origami, Rak papírník - pracovní listy
textil, drát, folie
lidové tradice, zvyky - projekt
délka, šířka, tvar
první pomoc
pomazánky
zelenina
záznamy o pozorování
lidové tradice, zvyky - projekt
bezpečnost práce
zásady hygieny
lepení, řezání, stříhání
nůžky, nože, lepidla,sponky,děrovačky,sešívačka
montáž a demontáž
návod, náčrt
montáž a demontáž
ovocné a zeleninové saláty
rozmnožování květin
pokojové, okrasné, jedovaté a léčivé rostliny
rostliny jako drogy
první pomoc
origami
organizace práce
textil, drát, folie
origami, dekorační předměty
prostorové stavebnice
stavebnice, konstrukční stavebnice
první pomoc
bezpečnost a hygiena
stavebnice
konstrukční stavebnice
školní kuchyňka - základní vybavení
sporák, lednice, mikrovlná trouba, kráječ
hygiena práce
zdravá výživa
bezpečnost práce
první pomoc
prostírání, zdobení stolů, zdobné prvky, květiny na stole
OSV2
připraví jednoduchý pokrm v souladu se zásadami zdravé výživy
využívá poradenských služeb
příprava pokrmu
učební materiály - výchovný poradce, Úřad práce
EV2
EV2
EV3
EV4
EV3
EV1
OSV2b,c
EV3
EV2
EV3
OSV2a,d
EV4
EV4
EV4
EV2
EV1
EV4
EV4
EV3
EV4
EV4
EV4
EV4
EV2
EV4
EV4
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
7.
7.
VoP
VoP
VoP
VoP
VoP
VoP
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
DigT
EV
EV
7.
7.
EV
EV
OSV2b
7.
7.
7.
EV
EV
EV
Med1a
7.
7.
EV
EV
OSV3a
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.- 9.
EV
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
Přpr
LH
OSV3b, MuV2
OSV3a
OSV3a
OSV2
OSV 1a
OSV 1a
OSV 1a
Med 1b
Med 2a
OSV2c
OSV1b
OSV2c
OSV3a
OSV3b
OSV3a
vyplňuje přihlášku na střední školu či odborné učiliště
prezentuje svou osobu v modelových situacích při vstupu na trh práce
zamyslí se nad problémem nezaměstnanosti formou úvahy
navštíví akce Úřadu práce
využívá profesní informace pro výběr vhodného vzdělání a povolání
posuzuje své možnosti při rozhodování a volbě povolání
dodržuje bezpečnost a hygienu práce při práci s počítačem
poskytne první pomoc při úrazu el. proudem
dodržuje pravidla, předpisy a bezpečnost při práci se svěřenou technikou
zálohuje data různými způsoby
vytvoří filmovou upoutávku a použije vlastní hudební a grafickou předlohu
synchronizuje a sdílí data
vhodně zkomprimuje vlastní filmovou tvorbu
orientuje se v terénu dle navigační techniky
přenese soubory dat pomocí bezdrátové technologie
propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
posoudí nabídky různých mobilních operátorů
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé
sebevědomí
analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá
práva
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení
přihláška
podnikání,volba profesní orientace
možnosti vzdělávání
volba profesní orientace
volba profesní orientace
trh práce
bezpečnost a hygiena práce u počítače
poskytne první pomoc při úrazu el. proudem
pravidla, předpisy a bezpečnost při práci se svěřenou technikou
záloha dat
nejběžnější záznamová média
synchronizace dat
komprimace dat
zpracování hlasových a grafických dat
WiFi, 3G
digitální zařízení
mobilní operátoři
otevřená komunikace a aktivní naslouchání
důstojnost a identita lidské osoby
analyzuje etické aspekty různých životních situací
rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů
iniciativa a komplexní prosociálnost
prosociální chování v osobních vztazích
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
zorientuje mapu
znázorní světové strany na mapě
určí světové strany v terénu pomocí buzoly
zjistí a zapíše souřadnice míst na mapě
určí azimut na mapě a v terénu
zjistí hustoty kapalin a pevných látek a ověří pokusem
připraví preparáty pro práci s mikroskopem
pozoruje a zakreslí zvětšené preparáty
orientuje se pomocí přírodních úkazů
určí pochodový úhel
vyhledá a určí topografické symboly
orientuje se na topografických mapách
provede krystalizaci
sestaví aparaturu na filtraci a provede ji
provede jednoduché spalování
určí pH různých látek
určí teplotu varu látek
určí objem kapalné a pevné látky
určí hmotnost kapalné a pevné látky
zvládne jízdu vpřed a vzad, přešlapování vpřed a vzad, brždění, vybruslování oblouků vše bez kotouče
aplikovaná etická výchova
mapa, atlas
práce s mapou
buzola,kompas
zeměpisná šířka a délka,GPS
azimut
hustota kapalin a pevných látek
mikroskopické preparáty
mikroskop
přírodní úkazy
azimut, buzola
topografické symboly
topografická mapa
krystalizace
filtrace
spalování
pH
teplota varu
odměrný válec
laboratorní, digitální váhy
bruslení
otevřená komunikace a aktivní naslouchání
asertivní chování
reálné a zobrazené vzory
iniciativa a komplexní prosociálnost
prosociální chování ve veřejném životě
8.- 9. LH
zvládne jízdu vpřed a vzad, přešlapování vpřed a vzad, brždění, vybruslování oblouků vše s kotoučem
bruslení
8.- 9.
8.- 9.
8.- 9.
1.
LH
LH
LH
MHej
zvládne přihrávku na krátkou i delší vzdálenost z místa i v pohybu
trénuje střelbu z krátké i delší vzdálenosti z místa i v pohybu
dodržuje taktické pokyny trenéra při tréninku i v utkáních
rozumí číslu v různých sémantických i strukturálních modelech
přihrávka
střelba
taktika
numerace v oboru do 5, 6,….20. modelování situací v prostředí
předmětů, kroků, trojúhelníků, šipek, her s kostkami (náhoda),
tvarových modelů čísel, neposedů, busů, hadů, schodišť, číselných
trojic, her na obchod, sousedů
1.
1.
MHej
MHej
má vhled do různých reprezentací malých čísel, porovnává čísla
orientuje se na číselné ose, sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel
čtení čísel 1,2,…..20 a 0,psaní čísel 1, 2, ….20 a 0,porovnávání čísel
práce s rytmem dynamickým i statickým; propedeutika číselné osy:
krokování, uspořádání podle počtu, velikosti, doplňování počtu nebo
čísel; propedeutika cyklické adresy: ciferník
1.
MHej
používá aditivní triádu také v kontextu
1.
MHej
řeší úlohy (i s antisignálem); tvoří analogické úlohy
paměťové řešení situací v dynamických prostředích: krokování, busů,
trojúhelníků, neposedů, číselných trojic, hadů
řešení slovních úloh sémantických i strukturálních; řešení slovních úloh
ve všech použitých prostředích; tvorba slovních úloh
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
MHej
MHej
MHej
MHej
MHej
MHej
MHej
MHej
dokáže číst a nastavit celé hodiny, zná strukturu týdne, má představu věku
eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek i tabulek
doplní tabulku, použije ji jako nástroj organizace souboru objektů; orientuje se ve schématech
vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci
vytvoří jednoduchou krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená těleso v plánu
má intuitivní představu čtverce a trojúhelníku také v prostředí obrazů z dřívek a origami
vyparketuje daný obdélník
orientuje se v zápisu desítkové soustavy do 100; sčítá a odčítá v oboru do 100; získává porozumění pro
násobení jednomístným číslem; v různých jazycích a kontextech významových i strukturálních poznává
aritmetické operace a vztahy mezi čísly; rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina
týden, hodiny, věk
úlohy z prostředí busu a krokování, nestandardní úlohy
doplňování tabulek; cestování v grafu, řešení grafu
orientace v prostoru
krychlové stavby; plán stavby
dřívkové stavby; papírové tvary
parketování
numerace v oboru do 15, 20, …..100; modelování situací v prostředí
busů, kroků, kostkových her, schodiště, Dědy Lesoně, součtových
trojúhelníků, neposedů, součtových tabulek, hadů, pavučin, sčítacích
trojic, sousedů, peněz, výstavišť; násobení v oboru malé násobilky;
propedeutika kmenových zlomků; ikonický jazyk v prostředí Lesoně
2.
MHej
rozšiřuje počítání v oboru do 100; zapisuje a čte čísla v oboru do 100; chápe rovnost a nerovnost
v různých sémantických kontextech (délka, čas, peníze…)
porovnávání čísel v početních úlohách, v pravidelnostech, slovních
úlohách; rovnost v prostředí kroků, rovnost a nerovnost v prostředí
Dědy Lesoně
2.
MHej
porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100 k modelování adresy, stavu, změny a porovnání
pravidelnosti; propedeutika číselné osy včetně prostředí schodišť,
propedeutika cyklické adresy: ciferníky; úlohy o věku
2.
MHej
řeší násobení formou opakovaného sčítání; dělí v oboru probraných násobilek na části a po částech
2.
MHej
řeší slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek, slovní úlohy se dvěma různými početními
úkony; tvoří analogické úlohy; poznává kombinatorický kontext násobení; modeluje a určí část celku
násobení a násobky v oboru malé násobilky; dělení na části a po
částech v různých prostředích
řešení úloh a) sémantických v prostředí kroků, schodů, busů, peněz,
Dědy Lesoně; b) strukturálních v prostředí součtových trojúhelníků,
pavučin, sčítacích tabulek, číselných tabulek, barevných trojic, hadů,
výstavišť, rozkladů, sousedů, neposedů, a násobilkových obdélníků;
řešení dalších slovních úloh, včetně kombinatorických situací
2.
2.
MHej
MHej
čte minuty, orientuje se v kalendáři
eviduje statické i dynamické situace pomocí ikon, slov, šipek, tabulek a grafů; tvoří z náhodných jevů
statistický soubor; poznává relační strukturu konkrétní životní zkušenosti
2.
MHej
používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 100; vybere a roztřídí soubory podle daných doplňování tabulky, včetně celého prostředí busů; cesta v grafu, včetně
vlastností; pracuje s grafem
celého prostředí výstavišť; řešení grafu v celém prostředí pavučin;
výběr objektů jistých vlastností a třídění
hodiny, roky, kalendář, úlohy o věku
prostředí kroků, schodů, busů, cyklotras, Dědy Lesoně a dalších úloh,
při nichž se data evidují tabulkou a grafem; prostředí rodiny;
propedeutika statistiky
2.
MHej
získává zkušenosti se základními rovinnými útvary a některými jejich vlastnostmi včetně souměrnosti;
orientuje se na čtverečkovaném papíru a využívá jej; pracuje s krychlovými tělesy, které zapisuje do
plánů; prostřednictvím metaforického jazyka pracuje s krychlí a sítí krychle
rovinné útvary - modelace na geodesce, s pomocí dřívek,
čtverečkovaného papíru apod; orientace v rovině v prostředí cyklotras;
krychlové stavby, jejich plány a proces konstrukce krychlových staveb;
prostředí Švadlenky – sítě krychle
2.
MHej
poznává jednotky délky – 1cm a 1m; má intuitivní představu o měření obsahu mřížových útvarů
měření; prostředí parketování; obvod a obsah útvaru ve čtvercové síti a
prostřednictvím měření
3.
MHej
orientuje se v desítkové soustavě do 1 000; aritmetické operace i vztahy mezi čísly poznává v různých
kontextech sémantických i strukturálních; rozviji porozumění pro jednoduché kmenové zlomky;
modeluje a určí část celku, užívá závorky, experimentuje s „-„ pro zápis celého záporného čísla
numerace v oboru do 1 000; modelování situaci v prostředích: a)
sémantických: autobus, krokováni a schody, děda Lesoň, peníze,
Biland, výstaviště; b) strukturálních: stovková tabulka, hadi a pavučiny;
propedeutika kmenových zlomků v kontextu části; propedeutika
dvojkové soustavy – Biland
3.
MHej
3.
MHej
rozšiřuje počítání, zapisuje a čte čísla v číselném oboru do 1 000; chápe rovnost a nerovnost i v různých
sémantických kontextech (např. počet, délka, obsah, čas, peníze)
porovnává čísla a užívá číselnou osu do 1 000 jak k modelování adresy, stavu, tak i změny a porovnání;
porovnává trojciferná čísla pomoci číselné osy
porovnáváni čísel v různých prostředích; číselná osa; číselné řady;
zaokrouhlování; evidence souboru dat tabulkou
číselné rytmy a pravidelnosti; sémantické modely čísel a číselné osy;
trojí role čísla na číselné ose (adresa, změna, vzdálenost); pohyb po
číselné ose – propedeutika záporných čísel; číselná osa jako nástroj
modelování
3.
MHej
má vhled do čtyř základních operaci, zpaměti provádí jednoduché operace, písemně zvládá sčítání,
paměťové i písemné sčítání, odčítání a násobení; písemné násobeni
odčítání a násobení v oboru do 1 000; děli (i se zbytkem) v oboru probraných násobilek; využívá početní obvyklým a indickým způsobem; pamětné děleni v rozsahu malé
operace k modelování sémantických situací
násobilky; děleni se zbytkem
3.
MHej
modeluje a řeší slovní úlohy využívající čtyř základních početních operací; tvoří analogické úlohy;
využiti aritmetických operaci k modelování situaci a procesů v
používá kombinatorické pojetí násobení; ovládá některé řešitelské strategie jako pokus – omyl, řetězeni prostředích: a) sémantických: autobus, krokováni a schody, děda
od konce, vyčerpáni všech možnosti, rozklad na podúlohy apod.
Lesoň, peníze, Biland;b) strukturálních: součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny, stovková tabulka, sčítací
tabulky, neposedové, algebrogramy, sousedé, indické násobeni;
kombinatorické situace.
3.
3.
MHej
MHej
prohlubuje znalosti o měřeni času v různých kontextech
eviduje složitější statické i dynamické situace pomoci znaků, slov, tabulek a grafů; pracuje s daty:
z náhodných jevů tvoří statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem;
prohlubuje své zkušenosti s kombinatorickými situacemi
hodiny, kalendář včetně úloh o věku
závislosti v různých aritmetických prostředích: a) sémantických:
autobus, krokování a schody, děda Lesoň, peníze, Biland, cyklotrasy a
autobusové linky, výstaviště, rodina; b) strukturálních: součtové
trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi a pavučiny, stovková tabulka,
sčítací tabulky, algebrogramy, sousedé, číselné řady; a geometrických:
cesty ve čtvercové mříži, mřížové i nemřížové objekty, parkety, dřívka,
krychlové stavby a krychlová tělesa; propedeutika statistiky,
pravděpodobnosti a funkčního myšlení
3.
MHej
používá tabulku jako nástroj organizace souboru objektů do 1 000; poznává některé obecné jevy z
kombinatoriky, ravděpodobnosti, statistiky, pravidelnosti a závislosti
doplňováni chybějících údajů do strukturované tabulky (např. bus,
stovková tabulka); využiti tabulky k porozuměni pravděpodobnostním
jevům; diagramy různých typů (vývojové, výstaviště, cyklostezky,
pavučiny,…)
3.
MHej
pracuje s krychlovými stavbami a tělesy v různých reprezentacích
3.
MHej
rozlišuje různé jednoduché mnohoúhelníky, kruh, kružnici, dále kvádr ,jehlan, válec, kužel a kouli
krychlové stavby, jejich plány, půdorys a nárys, proces konstrukce a
přestavby krychlové stavby
rovinné útvary: čtverec, obdélník, čtyřúhelník, pěti- a šestiúhelník,
trojúhelník – rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, kruh a kružnice v
různých prostředích; prostorové útvary: koule, kužel, válec, kvádr,
jehlan
3.
MHej
3.
MHej
pracuje s pojmy vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, střed, obvod, povrch, obsah, objem a vlastnostmi
útvarů
rýsuje jednoduché rovinné útvary
3.
MHej
využívá čtverečkovaný papír a jazyk šipek k propedeutice souřadnic v 2D
sítě krychle, sítě těles
geodeska a čtverečkovaný papír, mřížový útvar; orientace v rovině
v prostředí cyklotras
měřeni: obvod, obsah, propedeutika objemu
4.
MHej
počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a zaokrouhluje) v číselném oboru do 1 000 000; využívá
početní operace k modelování sémantických situací; modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě
zlomku, porovnává zlomky se stejnojmenným jmenovatelem v oboru kladných čísel; buduje představu
desetinného čísla
numerace v oboru do 1 000 000; pořadí početních operací; modelování
situací v prostředích: a) sémantických: autobus, krokování a schody,
děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště; b) strukturálních: stovková
tabulka, hadi a pavučiny; kmenové zlomky v kontextu části (počtu,
veličiny včetně času, úsečky, rovinného obrazce).
4.
4.
MHej
MHej
získá zkušenosti s pojmem parametr
buduje představu vícemístných přirozených čísel a operací s nimi; dělí jednomístným číslem (i se
zbytkem); porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla; účelně propojuje písemné i
pamětné počítání (i s použitím kalkulačky; seznamuje se s jazykem písmen)
parametr
pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení; písemné násobení
obvyklým i indickým způsobem; písemné dělení jednomístným číslem (i
se zbytkem); pohyb po číselné ose – propedeutika záporných čísel;
algebrogramy, hadi, pavučiny
4.
MHej
provádí složitější operace na číselné ose (zahušťování, zvětšování, zmenšování, změna měřítka),
zaokrouhluje; nabývá zkušenosti relací na zlomcích a operací se zlomky
porovnávání čísel v různých prostředích; číselné řady; zaokrouhlování;
měření a zaokrouhlování údajů; číselné rytmy a pravidelnosti;
sémantické modely číselné osy
4.
MHej
řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s antisignálem; tvoří analogické úlohy; rozumí
kombinatorickému pojetí násobení
využití aritmetických operací k modelování situací a procesů
v prostředích sémantických a strukturálních; kombinatorické situace
4.
MHej
rozvíjí si algoritmické myšlení; rozumí jednoduchým kombinatorickým a pravděpodobnostním situacím
evidence souboru dat tabulkou; doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky; využití tabulky k porozumění
pravděpodobnostních jevů; diagramy různých typů (vývojové,
výstaviště, cyklostezky, pavučiny); organizační principy
4.
MHej
používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací; tvoří obdobné úlohy; pracuje s daty:
z náhodných jevů tvoří statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem; nabývá
vhled do statistického souboru
závislosti v různých prostředích aritmetických, sémantických,
strukturálních i geometrických; propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti; práce s parametrem jako propedeutika funkčního
myšlení
4.
MHej
rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy i v prostředí čtverečkovaného papíru; sestrojí 2D rovinné útvary: čtverec, obdélník, n-úhelník, trojúhelník –
i 3D útvary daných vlastností (jednoduché konstrukce); aktivně používá některé geometrické jazyky
rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, kruh a kružnice v různých
prostředích; šipkový zápis rovinného útvaru; chirurgie; sova; krychlové
stavby, jejich plány, půdorys a nárys, proces konstrukce a přestavby
krychlové stavby; koule, kužel, válec, kvádr, jehlan; sítě těles
4.
MHej
4.
MHej
získává zkušenosti s měřením v geometrii včetně některých jednotek; pozná různé jednoduché
mnohoúhelníky
rozvíjí představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení; seznamuje se s
relací kolmost a rovnoběžnost ve 2D i 3D (modeluje).
měření a poměřování; evidence údajů; kmenové zlomky v kontextu
části (úsečky, rovinného obrazce)
vzájemná poloha dvou přímek; popis konstrukce kolmic a rovnoběžek;
konstrukce čtverce a obdélníku pomocí jejich úhlopříček
4.
MHej
rozvíjí představy o obvodu, obsahu a objemu prostřednictvím čtvercové sítě a modelace; pracuje
s jednotkami
parkety, dřívková geometrie; čtverečkovaný papír, mřížový útvar;
určování obsahu útvaru metodou rámování; měření: obvod, obsah,
objem
4.
MHej
rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti; využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek
k propedeutice souřadnic v 2D
středová i osová souměrnost; symetrie v různých geometrických
prostředích: výstaviště, cesty, mřížové i nemřížové objekty, parkety,
dřívka, krychlové stavby a krychlová tělesa
5.
MHej
počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a zaokrouhluje) v číselném oboru přes 1 000 000; využívá
početní operace k modelování sémantických situací
numerace v oboru do 1 000 000; pořadí početních operací; modelování
situací v prostředích: a) sémantických: autobus, krokování a schody,
děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště; b) strukturálních: stovková
tabulka, hadi a pavučiny
5.
MHej
modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
5.
MHej
5.
5.
MHej
MHej
kmenové zlomky v kontextu části (počtu, veličiny včetně času, úsečky,
rovinného obrazce)
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
kmenové zlomky v kontextu části (počtu, veličiny včetně času, úsečky,
rovinného obrazce)
přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
desetinná čísla
buduje představu vícemístných přirozených čísel a operací s nimi; dělí jednomístným číslem (i se
pamětní i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení; písemné
zbytkem); porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné násobení obvyklým i indickým způsobem; písemné dělení dvojciferným
ose
číslem; pohyb po číselné ose v oboru celých čísel; algebrogramy, hadi,
pavučiny
5.
MHej
účelně propojuje písemné i pamětní počítání i s použitím kalkulačky; seznamuje se s jazykem písmen
pamětní i písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení; písemné
násobení obvyklým i indickým způsobem; písemné dělení dvojciferným
číslem; pohyb po číselné ose v oboru celých čísel; algebrogramy, hadi,
pavučiny
5.
MHej
provádí složitější operace na číselné ose (zahušťování, zvětšování, zmenšování, změna měřítka),
zaokrouhluje
porovnávání čísel v různých prostředích; číselné řady; zaokrouhlování;
měření a zaokrouhlování údajů; číselné rytmy a pravidelnosti;
sémantické modely číselné osy
5.
MHej
řeší slovní úlohy včetně úloh dynamických a s úloh antisignálem;nabývá zkušenosti s kombinatorickým
pojetím násobení
využití aritmetických operací k modelování situací a procesů
v prostředích sémantických a strukturálních; kombinatorické situace
5.
MHej
rozvíjí algoritmické myšlení; získá zkušenosti s jednoduchými kombinatorickými a pravděpodobnostními evidence souboru dat tabulkou; doplňování scházejících údajů do
situacemi
strukturované tabulky; využití tabulky k porozumění
pravděpodobnostních jevů; diagramy různých typů (vývojové,
výstaviště, cyklostezky, pavučiny); organizační principy
5.
MHej
používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací; pracuje s daty; z náhodných jevů tvoří
statistický soubor, eviduje soubor dat a organizuje je tabulkou i grafem; nabývá vhled do statistického
souboru.
5.
MHej
rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy i v prostředí čtverečkovaného papíru; sestrojí 2D rovinné útvary: čtverec, obdélník, n-úhelník, trojúhelník –
i 3D útvary daných vlastností (jednoduché konstrukce); používá některé geometrické jazyky
rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, kruh a kružnice v různých
prostředích; šipkový zápis rovinného útvaru; krychlové stavby, jejich
plány, půdorys a nárys, proces konstrukce; koule, kužel, válec, kvádr,
jehlan; sítě těles
5.
MHej
5.
MHej
5.
MHej
získá zkušenosti s měřením v geometrii včetně některých jednotek; pozná různé jednoduché
mnohoúhelníky
rozvíjí představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení; seznamuje se s
relací kolmost a rovnoběžnost ve 2D i 3D s pomocí modelace
rozvíjí představy o obvodu, obsahu a objemu prostřednictvím čtvercové sítě a modelace; pracuje
s jednotkami
měření a poměřování; evidence údajů; kmenové zlomky v kontextu
části (úsečky, rovinného obrazce)
vzájemná poloha dvou přímek; popis konstrukce kolmic a rovnoběžek;
konstrukce čtverce a obdélníku
parkety, dřívková geometrie; čtverečkovaný papír, mřížový útvar;
určování obsahu útvaru metodou rámování; měření: obvod, obsah,
objem
5.
MHej
rozvíjí představy o středové i osové souměrnosti; využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek
k propedeutice souřadnic v 2D
středová i osová souměrnost; symetrie v různých geometrických
prostředích: výstaviště, cesty, mřížové i nemřížové objekty, parkety,
dřívka, krychlové stavby a krychlová tělesa
5.
MHej
ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus-omyl, řetězení od konce, vyčerpání všech možností,
rozklad na podúlohy apod.; objevuje zákonitost jako cestu k urychlení řešení úlohy
úlohy v různých prostředích a) sémantických: autobus, krokování a
schody, děda Lesoň, peníze, Biland, výstaviště, rodina; b)
strukturálních: součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi a
pavučiny,stovková tabulka, sčítací tabulky, algebrogramy, sousedé,
číselné trojice, číselné řady, číselná kouzla; c) geometrických: parkety,
dřívka
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
TechM
TechM
TechM
TechM
TechM
TechM
TechM
TechM
OSV1e
MuV2
EV4
EV2
OSV1e
Dodatek k 1. 9. 2015
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
reší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s
nástroji a první
nářadím
poskytne
pomoc při úrazu
určí úlohu techniky v životě člověka a její zneužití
vyrobí výrobek k dané tradici - Vánoce, Velikonoce
závislosti v různých prostředích aritmetických, sémantických,
strukturálních i geometrických; propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti; práce s parametrem jako propedeutika funkčního
myšlení
vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, komposity)
pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování, jednoduché
pracovní operace
postupytechnologické postupy
organizace
práce, adůležité
technické náčrty a výkresy, technické informace, návody
bezpečnost práce
první pomoc
úloha, zneužití a vliv na životní prostředí techniky
tradice a řemesla

Podobné dokumenty