ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO

Komentáře

Transkript

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO
ELECTRONIC ARTS
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE SOFTWARU V EU
CRYSIS 2
Toto licenční ujednání pro koncového uživatele (dále jen „Licenční smlouva“) je
smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. (dále jen
„společnost EA“). Tato Licenční smlouva se týká vašeho používání tohoto
softwarového produktu a veškeré doprovodné dokumentace a dále aktualizací
a upgradů, které jakkoliv nahrazují nebo doplňují tento software a nejsou
distribuovány se samostatnou licencí (dále jen souhrnně „Software“). Na tento
software získáváte licenci, avšak nestáváte se vlastníkem softwaru.
Stažením, instalací a používáním Softwaru souhlasíte a bez výjimky přijímáte
podmínky této Licenční smlouvy a zavazujete se být jimi vázáni. Níže uvedený
oddíl 2 popisuje údaje, které společnost EA může zpracovávat, shromažďovat a
ukládat data v průběhu poskytování služeb a podpory k tomuto softwaru dle
našich zásad na ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na
adresehttp://privacy.ea.com/cs.
1. Udělení omezené licence a podmínky použití.
A. Udělení Přijetím této Licenční smlouvy získáváte a společnost EA vám
uděluje osobní, omezenou a nevýlučnou licenci k nainstalování
a používání Softwaru výlučně k osobním a nekomerčním účelům, jak je
stanoveno dále v této Licenční smlouvě a doprovodné dokumentaci. Vámi
nabytá práva jsou podmíněna vaším dodržováním této Licenční smlouvy.
Jakékoliv komerční využití je zakázáno. Výslovně se zakazuje poskytovat
licenci dalším osobám, pronajímat, zapůjčovat za poplatek nebo jinak
distribuovat Software nebo práva k jeho užití. Podmínky Licenční smlouvy
vstupují v platnost k datu instalace nebo jiného použití Softwaru a končí
k některému z níže uvedených dat, podle toho, které z nich nastane dříve:
(i) Software odstraníte, (ii) předplatné Softwaru bude ukončeno, zrušeno
nebo jeho platnost vyprší, (iii) společnost EA ukončí tuto Licenční
smlouvu.
B. Další omezení Vaše právo používat tento Software je omezeno licencí
udělenou v části (A) a jinak nesmíte Software ani jeho komponenty bez
výslovného souhlasu společnosti EA kopírovat, veřejně vystavovat,
zamezovat v jeho funkci, šířit, předvádět, vydávat, upravovat ani z něj
vytvářet díla odvozená. Bez výslovného oprávnění společnosti EA
nesmíte Software zpřístupňovat v síti, kde by jej mohlo používat více
uživatelů. Máte zakázáno zpřístupnit Software v síti, odkud by jej mohlo
stáhnout více uživatelů. Nesmíte odstranit, pozměnit ani skrýt žádné
identifikační značky produktu, označení autorských práv, ochranné
známky či loga ani zákonná ujednání zahrnutá v Softwaru nebo
souvisejících produktech.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
C. Vyhrazení práv. Získali jste licenci k tomuto Softwaru a vaše práva jsou
vymezena touto Licenční smlouvou. S výjimkou výslovného poskytnutí
licence v tomto dokumentu si společnost EA vyhrazuje všechna práva,
nároky a zájmy týkající se Softwaru (včetně všech postav, příběhu,
obrázků, fotografií, animací, videa, hudby a textu) a veškerá autorská
práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví zde uvedená.
Tato Licenční smlouva je omezena na práva duševního vlastnictví
společnosti EA a jejích poskytovatelů licence k Softwaru a nezahrnuje
žádná práva k jiným patentům nebo duševnímu vlastnictví. S výjimkou
možného výslovného uvedení výjimky ze zákazu, kterou stanovují zákony
země vašeho trvalého pobytu, nesmíte pomocí žádných prostředků
dekompilovat, analyzovat ani zpětně překládat Software ani žádnou jeho
část.
D. Přístup k on-line funkcím a službám Pro přístup k on-line službám či
funkcím může být vyžadován účet Origin včetně: (i) přijetí smluvních
podmínek společnosti EA, jež popisují používání služeb on-line spolu se
Softwarem (k dispozici na adrese http://terms.ea.com/cs), (ii) přijetí
zásad společnosti EA o ochraně osobních údajů
(http://privacy.ea.com/cs) a (iii) registrace pomocí sériového kódu
dodávaného se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím či službám,
včetně obsahu ke stažení a přístupu k takovým funkcím, smí být použit
pouze platně licencovaný software a přístup je vyhrazen pouze vám
a vaší nejbližší rodině nebo členům vaší domácnosti.
E. Technická ochranná opatření Platnost vaší licence skončí okamžitě,
jestliže se pokusíte obejít technická ochranná opatření Softwaru.
PC verze tohoto Softwaru používá technologii on-line aktivace aplikace
Origin pro ochranu obsahu. Autentifikace Softwaru a ověření vaší
licence při prvním spuštění Softwaru v jakémkoliv jedinečném zařízení
(dále jen „autentifikace“) vyžaduje účet Origin (EA), včetně souhlasu
s Podmínkami využívání on-line služeb a Zásadami ochrany osobních
údajů společnosti EA (dostupnými na www.ea.com/cz), instalaci
klientské aplikace Origin (www.origin.com/cz/about), souhlas s Licenční
smlouvou s koncovým uživatelem aplikace Origin a připojení
k internetu. Během procesu autentifikace se ověřuje platnost sériového
kódu dodávaného společně se Softwarem. Pomocí jednoho sériového
kódu lze provést autentifikaci pouze jednoho účtu Origin (EA). V
souladu s výše uvedeným ustanovením není tento Software
přenosný. Společnost EA si vyhrazuje právo ověřit platnost vaší licence
prostřednictvím následné on-line autentifikace. Ačkoliv neexistuje
omezení na celkový počet zařízení, v nichž je možné Software
autentifikovat, spuštění a přístup k Softwaru nejsou možné ve více než
pěti (5) jedinečných zařízeních během 24 hodin. Při odstranění nebo
Crysis 2 EULA 1.30.2013
jiném zásahu do technických ochranných opatření nemusí Software
správně fungovat a dopustíte se vážného porušení této Licenční
smlouvy. Uživatelé počítačů MAC musí zaregistrovat svůj sériový kód,
aby získali přístup k on-line službám. Sériový kód si uchovejte, protože
ho můžete potřebovat k instalaci Softwaru v dalších zařízeních.
Technická ochranná opatření tohoto Softwaru mohou narušovat činnost
určitých aplikací, jako jsou například ladicí programy, přičemž takový
software lze potenciálně použít k obejití technologie na ochranu
přístupu, což zakazuje legislativa členských států EU, jež implementuje
nařízení o autorském zákoně (čl. 6) směrnice 2001/29/ES, a další platná
místní legislativa států, které nejsou členy EU.
F. Vaše příspěvky Výměnou za používání Softwaru a v rozsahu, v jakém
vaše příspěvky při používání tohoto Softwaru dávají vzniknout jakýmkoliv
nárokům na autorská práva, tímto udělujete společnosti EA výlučné,
trvalé, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné právo
a celosvětovou licenci k použití vašich příspěvků jakýmkoliv způsobem
a k jakémukoliv účelu ve spojitosti se Softwarem a souvisejícím zbožím
a službami včetně práv k reprodukci, kopírování, adaptacím, modifikacím,
provádění, vystavování, publikování, vysílání, přenášení a jiného
sdělování veřejnosti libovolnými prostředky, ať už v současné době
známými nebo neznámými, a k distribuci vašich příspěvků bez jakéhokoliv
dalšího oznámení nebo kompenzování libovolného typu za veškeré výše
uvedené skutečnosti. Nemůže-li být dle zákonů země vašeho trvalého
pobytu takové oprávnění uděleno trvale, zůstane udělené oprávnění
v platnosti po dobu maximálního trvání ochrany vztahující se na práva
k duševnímu vlastnictví dle zákonů země vašeho trvalého pobytu nebo
jakýchkoliv mezinárodních konvencí. Dále souhlasíte, že nebudete
uplatňovat žádná morální práva s ohledem na vaše příspěvky, které zde
licencujete společnosti EA. Oprávnění udělené společnosti EA zůstává
v platnosti i po ukončení platnosti této Licenční smlouvy.
2. Souhlas se zpracováním údajů. Společnost EA si uvědomuje, že je pro vás
důležité vědět, jakým způsobem se shromažďují, používají a sdílí informace o
vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto činnosti provedeme pečlivě
a rozumně. Informace o zákaznících jsou důležitou součástí našeho
podnikání, a společnost EA tak nikdy neprodá žádné třetí straně informace,
podle nichž by vás bylo možné identifikovat. Bez vašeho svolení nesdílíme
my ani agenti jednající našim jménem žádné informace, které umožňují
osobní identifikaci, s výjimkou ojedinělých případů, kdy je poskytnutí takových
údajů vyžadováno zákonem nebo slouží k prosazení zákonných práv
společnosti EA.
Během hraní této hry mohou společnost EA a její přidružené společnosti
shromažďovat a ukládat data z vašeho počítače nebo zařízení. Informace,
které společnost EA a její přidružené společnosti shromažďují, zahrnují
Crysis 2 EULA 1.30.2013
technické a související údaje týkající se vašeho počítače (nebo zařízení) a
operačního systému (včetně IP adresy a ID zařízení) a také informace o
používání Softwaru (včetně, nikoliv však výhradně, úspěšné instalace či
odstranění), hraní hry, statistikách používání, interakci se systémem a
hardwaru periférií. Hrajete-li tuto hru offline, data se v okamžiku případného
přístupu k online funkcím či službám přenesou do společnosti EA a jejích
přidružených společností. Společnost EA a její přidružené společnosti mohou
tyto informace používat ke zlepšení svých produktů a služeb, k tomu, aby
vám poskytovaly služby a komunikovaly s vámi (včetně marketingových
účelů), k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, dynamického
poskytování obsahu a podpory softwaru a k odstraňování chyb v softwaru a
dalšímu zlepšování možností používání. NESOUHLASÍTE-LI S TÍMTO
SHROMAŽĎOVÁNÍM A VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, SOFTWARE
NEINSTALUJETE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
Tyto a veškeré další údaje poskytované společnosti EA a/nebo shromážděné
společností EA v souvislosti s instalací a použitím tohoto Softwaru jsou
shromažďovány, využívány, ukládány a přenášeny společností EA Inc., 209
Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 v souladu se zásadami
ochrany osobních údajů společnosti EA, které naleznete na adrese
www.ea.com/cz. Je-li kterékoli ustanovení v tomto článku v rozporu nebo se
úplně neshoduje se zásadami ochrany osobních údajů společnosti EA, platí
zásady ochrany osobních údajů.
3. Souhlas se zveřejněním údajů.Pokud se zapojíte do využívání on-line
služeb, jako jsou např. hraní on-line nebo stahování a nahrávání obsahu,
společnost EA a její pobočky mohou také shromažďovat, používat, ukládat,
přenášet a zveřejňovat statistické údaje týkající se hraní her (včetně skóre,
hodnocení a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který je vámi vytvářen
a sdílen s ostatními hráči. Údaje, které vás osobně identifikují, jsou
shromažďovány, používány, ukládány a přenášeny v souladu se Zásadami
ochrany osobních údajů společnosti EA, umístěnými na www.ea.com/cz.
4. Ukončení platnosti. Platnost vašich práv v rámci této Licenční smlouvy
končí (nebo může být jejich platnost dle uvážení společnosti EA pozastavena)
v případě závažného porušení jakýchkoliv podmínek této Licenční smlouvy. V
příslušných případech, kdy společnost EA dospěje k názoru, že porušení
ustanovení smlouvy lze napravit a o této nápravě vás uvědomí, platnost této
Licenční smlouvy skončí v okamžiku, kdy porušení v rozumné lhůtě
nenapravíte ke spokojenosti společnosti EA (a v každém případě do 14 dnů
od přijetí takového upozornění).
Vaše práva v rámci této Licenční smlouvy skončí také v okamžiku, kdy
společnost EA ukončí podporu Softwaru (v takovém případě společnost EA
podnikne přiměřené úsilí, aby vás v přiměřené lhůtě předem informovala o
ukončení podpory).Ihned po ukončení platnosti této Licenční smlouvy (z
Crysis 2 EULA 1.30.2013
jakéhokoliv důvodu) musíte Software ihned přestat používat a odstranit
veškeré kopie Softwaru, které vlastníte nebo nad nimi máte kontrolu.
Jestliže dle tohoto článku ukončíte nebo pozastavíte užívání Softwaru,
v žádném případě nedojte k pozastavení nebo omezení žádných jiných akcí
z naší nebo vaší strany dle této Licenční smlouvy nebo jinak. Články 4 až 10
této Licenční smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy nebo
skončení její platnosti z libovolného důvodu.
5. Omezená záruka na záznamová média ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, KTERÁ SE
DODÁVAJÍ SE SOFTWAREM, NEVYKÁŽOU OD DATA ZAKOUPENÍ
ŽÁDNÉ VADY MATERIÁLU ANI VÝROBNÍ VADY PO DOBU UVEDENOU
V DOKUMENTACI DODÁVANÉ SE ZÁZNAMOVÝM MÉDIEM. TOTO JE
ZÁRUKA, KTERÁ DOPLŇUJE VAŠE PŘÍSLUŠNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, JEŽ
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOVLIVŇUJE. TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA, KTERÁ BYLA POUŽITA NESPRÁVNÝM
ZPŮSOBEM, BYLA POŠKOZENA NEBO PŘESPŘÍLIŠ POUŽÍVÁNA.
7. Omezení odpovědnosti.
7.1. Tento oddíl popisuje vzájemné finanční závazky mezi vámi a společností
EA, které se týkají níže uvedených skutečností:
7.1.1. jakékoliv porušení této Licenční smlouvy, ať již z jakéhokoliv
důvodu
7.1.2. jakékoliv vámi uskutečněné použití nebo další prodej Softwaru či
doprovodné dokumentace nebo jakéhokoliv produktu či služby, jež je
součástí Softwaru či doprovodné dokumentace,
7.1.3. a jakákoliv vyjádření, prohlášení či protiprávní čin (včetně
nedbalosti), k nimž dojde na základě či ve spojitosti s touto Licenční
smlouvou.
7.2. Žádné ustanovení této Licenční smlouvy neomezuje ani nevylučuje
závazky z vaší strany ani ze strany společnosti EA, které se týkají těchto
skutečností:
7.2.1. úmrtí nebo zranění osob z důvodu nedbalosti nebo
7.2.2. podvod či záměrné zkreslení skutečnosti nebo
7.2.3. porušení podmínek vyplývajících z platných ustanovení o
příslušném prodeji zboží a zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší
zemi trvalého pobytu nebo
7.2.4. záměrné nedodržení závazků nebo úmyslný nesprávný postup.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
7.3. V souladu s oddílem neponesete ani vy ani společnost EA za žádných
okolností žádnou vzájemnou odpovědnost, ať již by se týkala smlouvy,
úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti) či odškodnění nebo
porušení zákonných povinností či uvedení v omyl ani žádnou jinou
odpovědnost v níže uvedených případech:
7.3.1. ztráta příjmů
7.3.2. ztráta obchodního zisku či smluv
7.3.3. přerušení obchodní činnosti
7.3.4. ztráta možnosti použít finanční prostředky nebo předpokládané
úspory
7.3.5. ztráta informací
7.3.6. ztráta příležitosti, zákazníků či reputace
7.3.7. ztráta, poškození nebo narušení dat
7.3.8. nebo jakékoliv nepřímé či následné ztráty či škody jakéhokoliv
druhu, jakkoliv vzniklé, ať již způsobené záměrným porušením práva
(včetně nedbalosti), porušením smlouvy či jinak,
a to za předpokladu, že tento článek 7.3 nezabrání nárokům vzniklým
z důvodu ztráty či poškození vašeho hmotného majetku, který spadá pod
podmínky v oddílu 7, nebo jakýmkoliv jiným nárokům vzniklým z důvodu
přímých finančních ztrát, které nejsou vyloučeny v žádné kategorii
popsané výše v tomto oddílu 7.3.
7.4 V souladu s oddílem 7.2 a oddílem 7.3 bude nejvyšší úhrnná
odpovědnost společnosti EA na základě nebo ve spojitosti s touto
Licenční smlouvou či některou vedlejší smlouvou, ať již na základě
smlouvy či úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti) či jinak, za
každých okolností omezena částkou, kterou jste za Software skutečně
zaplatili.
8. Oddělitelnost a pokračování platnosti. Ukáže-li se, že některá část této
Licenční smlouvy není vymahatelná v zemi vašeho trvalého pobytu, pak se vy i
my shodujeme, že tuto část a zbytek Licenční smlouvy budeme interpretovat tak,
aby co možná nejlépe vyjadřovala vaše i naše záměry vyplývající z této Licenční
smlouvy. Jestliže se kromě toho ukáže, že některá část této Licenční smlouvy
není vymahatelná, vymahatelnost ostatních částí této Licenční smlouvy tím
zůstane nedotčena.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
9. Rozhodné právo. Tato Licenční smlouva a vaše používání Softwaru se řídí
zákony země vašeho trvalého pobytu a (ii) výslovně souhlasíte s tím, že výhradní
jurisdikcí pro jakékoliv nároky či činy vyplývající či související s touto Licenční
smlouvou či používáním aplikace budou soudy v zemi vašeho trvalého pobytu a
výslovně souhlasíte s výkonem osobní jurisdikce takových soudů.
10. Úplné znění smlouvy. Tato Licenční smlouva představuje úplné znění
smlouvy mezi vámi a společností EA s ohledem na Software a nahrazuje
jakékoliv předchozí smlouvy uzavřené mezi vámi a námi.
11. Technologie třetích stran. This Software contains third party technology.
The terms and conditions governing your use of this third party technology is set
forth in Exhibit A to this agreement. Pokud použijete Software v počítači MAC,
pak Software obsahuje technologii vyvinutou společností TransGaming Inc.
(„Cider”). Cider(tm) podléhá autorskému právu © 2000-2009 společnosti
TransGaming Inc. Podmínky, kterými se řídí způsob, jakým používáte technologii
společnosti Cider, jsou k dispozici na
http://eacom.s3.amazonaws.com:80/Cider+License.pdf.
12. Řešení sporů. Většinu stížností uživatelů lze vyřešit rychle a k vaší
spokojenosti přihlášením do našeho rozhraní podpory zákazníků na stránce
http://help.ea.com/cz prostřednictvím vašeho účtu. V nepravděpodobném
případě, kdy by společnost EA nemohla vyřešit některé záležitosti k vaší plné
spokojenosti (nebo nemůže-li společnost EA vyřešit záležitosti související s vaší
osobou poté, co se tak vynasnaží učinit neformálně), pak můžete vy nebo my
postoupit tuto záležitost k alternativnímu vyřešení sporu (například smírčí řízení
či rozhodčí soud) s předchozím písemným souhlasem druhé strany.
EXHIBIT A
ATI_Compress.h © 2007, 2008 Advanced Micro Devices, Inc.; 2004-2006 ATI Technologies Inc.
Annosoft Lipsync © Annosoft LLC.
BigDigits Arithmetic Library written by David Ireland © 2001 - 2008 by D.I. Management Services Pty Limited
(www.di-mgt.com.au). Used with permission.
Codejock XTREME TOOLKITPRO™ 2009 © 2009 Codejock Technologies, LLC
CRI Middleware SDK © 2006-2009 CRI Middleware Co., Ltd.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
FMOD © Fireli^ght Technologies, Pty.Ltd.
FreeType © 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm and Werner Lemberg
(http://freetype.fis.uniroma2.it/FTL.TXT)
Functor © 1994 Rich Hickey
Tímto je bezplatně poskytováno svolení používat, kopírovat, upravovat, šířit a prodávat tento software
k jakémukoliv účelu, za předpokladu, že se výše uvedené upozornění na autorská práva objeví ve všech
kopiích a upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení se objeví v související
dokumentaci. Rich Hickey nepodává žádná vyjádření týkající se vhodnosti tohoto softwaru k jakémukoliv
účelu. Poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovných či mlčky předpokládaných záruk.
Gamespy: tento produkt obsahuje softwarovou technologii licencovanou společností GameSpy Industries,
Inc. © 1999-2010 GameSpy Industries, Inc. GameSpy a design "Powered By GameSpy" jsou ochranné
známky společnosti GameSpy Industries, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Nabyvatel licence souhlasí a je si vědom, že veškerá data jím poskytnutá ve spojitosti s a v souvislosti s
používáním Gamespy podléhají dohodě o ochraně osobních údajů společnosti GameSpy ve formě, jak je k
nalezení na http://corp.ign.com/privacy.html.
JPEG Group library (Libjpg) © 2010 Independent JPEG Group (http://www.ijg.org/)
Libtiff software © 1988-1997 Sam Leffler; © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Tímto je bezplatně poskytováno svolení používat, kopírovat, upravovat, šířit a prodávat tento software a jeho
dokumentaci k jakémukoliv účelu, za předpokladu, že i) se výše uvedené upozornění na autorská práva
a toto upozornění na povolení objeví ve všech kopiích softwaru a související dokumentace, a ii) jméno Sam
Leffler a Silicon Graphics nebude použito v žádné reklamě nebo kampani vztahující se k tomuto softwaru
bez předchozího výslovného souhlasu Sama Lefflera a společnosti Silicon Graphics.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VYJÁDŘENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO JINÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.
SAM LEFFLER ANI SPOLEČNOST SILICON GRAPHICS NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ
ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
JAKÉHOKOLIV DRUHU, NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY, PLYNOUCÍ ZE ZTRÁTY POUŽITELNOSTI,
DAT NEBO ZISKU, BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI BYLI NA MOŽNOST ŠKOD UPOZORNĚNI,
A NEVZTAHUJE SE NA NĚ ANI ŽÁDNÁ JINÁ TEORIE O ODPOVĚDNOSTI PLYNOUCÍ NEBO
SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM A VÝKONEM TOHOTO SOFTWARU.
LUA version 5.1 © 1994–2010 Lua.org, PUC-Rio. (http://www.lua.org/license.html)
Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Software“)
je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a to včetně
neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, poskytování
sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, kterým software
poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky:
Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech
kopiích nebo podstatných částech softwaru.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ
ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO
JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM NEBO Z JEHO
POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH.
MTRand © 1997-2002 Makoto Matsumoto a Takuji Nishimura (http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~mmat/MT/MT2002/elicense.html)
Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Software“)
je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a to včetně
neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, poskytování
sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, kterým software
poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky:
Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech
kopiích nebo podstatných částech softwaru.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ
ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO
JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM NEBO Z JEHO
POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH.
Osr service © 2002 Rodrigo OSORIO. Všechna práva vyhrazena.
Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za
předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
1. Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se záruk.
2. Dále šířená binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou s ní
šířeny.
3. Jméno bstrlib ani jména přispěvatelů nesmějí být bez předchozího písemného povolení použita
k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK,
JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ,
NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ,
ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ANI
PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ
VČETNĚ, NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT NEBO
ZISKU; NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ), AŤ UŽ BY BYLY ZPŮSOBENÉ JAKKOLIV A NA ZÁKLADĚ
JAKÉKOLIV TEORIE O ODPOVĚDNOSTI, AŤ
UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO) A VYPLÝVAJÍCÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ
TOHOTO SOFTWARU, I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
Scaleform Gfx © 2005-2010 Scaleform Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Speex © 2002-2003, Jean-Marc Valin/Xiph.Org Foundation (http://www.xiph.org/licenses/bsd/speex)
Další šíření a používání v zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez úprav, je dovoleno za
předpokladu, že budou splněny následující podmínky:



Dále šířený zdrojový kód musí zachovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento
seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk.
Dále šířená binární forma musí uvádět výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam
podmínek a následující zřeknutí se záruk, a to v dokumentaci a/nebo jiných materiálech, které jsou
s ní šířeny.
Jméno Xiph.org Foundation ani jména přispěvatelů nesmějí být bez předchozího písemného
povolení použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE JE SVÝMI DRŽITELI AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELI POSKYTOVÁN „TAK,
JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ,
NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. NADACE ANI
JEJÍ PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ,
ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ČI SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITELNOSTI, DAT ČI ZISKU NEBO
PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JIŽ JAKKOLIV VZNIKLÉ A VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV
TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU SMLOUVY, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI
NEBO PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) A VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLO UPOZORNĚNO.
Squish image library © 2006 Simon Brown (http://code.google.com/p/libsquish)
Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Software“)
je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a to včetně
neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, poskytování
sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, kterým software
poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky:
Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech
kopiích nebo podstatných částech softwaru.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ
ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO
JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM NEBO Z JEHO
POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH.
STLPort © 1999, 2000 Boris Fomitchev (http://www.stlport.com/doc/license.html)
Tento materiál se poskytuje „tak, jak je“ bez naprosto žádných záruk, ať již výslovných či předpokládaných.
Jakékoliv použití je na vaše vlastní riziko.
Povolení používat nebo kopírovat tento software k jakémukoliv účelu se tímto uděluje bezplatně za
předpokladu, že výše uvedená upozornění zůstanou zachována ve všech kopiích. Povolení k úpravám kódu
a šíření upraveného kódu se uděluje za předpokladu, že budou zachovány výše zmíněná upozornění a ve
výše uvedeném opozornění na autorská práva bude vloženo upozornění na skutečnost, že kód byl upraven.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
Nabyvatel licence může šířit binární soubory zkompilované pomocí nástroje STLport (ať již v původní nebo
upravené verzi) bez jakýchkoliv poplatků či omezení.
Nabyvatel licence může šířit původní nebo upravené zdrojové kódy nástroje STLport za těchto podmínek:

Jsou splněny podmínky ve výše uvedeném povolení

Níže uvedená upozornění na autorská práva zůstanou zachována (jsou-li zmíněna) a jsou splněny
podmínky uvedené v souvisejícím svolení
© 1994 Hewlett-Packard Company
© 1996, 97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
© 1997 Moscow Center for SPARC Technology.
Tímto je bezplatně poskytováno svolení používat, kopírovat, upravovat, šířit a prodávat tento software a
související dokumentaci k jakémukoliv účelu, za předpokladu, že se výše uvedené upozornění na autorská
práva objeví ve všech kopiích a upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení se objeví
v související dokumentaci. Společnost Hewlett-Packard nepodává žádná vyjádření týkající se vhodnosti
tohoto softwaru k jakémukoliv účelu. Poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovných či mlčky předpokládaných
záruk.
Tímto je bezplatně poskytováno svolení používat, kopírovat, upravovat, šířit a prodávat tento software a
související dokumentaci k jakémukoliv účelu, za předpokladu, že se výše uvedené upozornění na autorská
práva objeví ve všech kopiích a upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení se objeví
v související dokumentaci. Společnost Silicon Graphics nepodává žádná vyjádření týkající se vhodnosti
tohoto softwaru k jakémukoliv účelu. Poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovných či mlčky předpokládaných
záruk.
Tímto je bezplatně poskytováno svolení používat, kopírovat, upravovat, šířit a prodávat tento software a
související dokumentaci k jakémukoliv účelu, za předpokladu, že se výše uvedené upozornění na autorská
práva objeví ve všech kopiích a upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení se objeví
v související dokumentaci. Moscow Center for SPARC Technology nepodává žádná vyjádření týkající se
vhodnosti tohoto softwaru k jakémukoliv účelu. Poskytuje se „tak, jak je“, bez výslovných či mlčky
předpokládaných záruk.
XML Expat © 2007 James Clarke et al. (http://expat.sourceforge.net)
Každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů s dokumentací (dále jen „Software“)
je tímto bezplatně poskytováno povolení obchodovat se softwarem bez jakýchkoliv omezení, a to včetně
neomezených práv na používání, kopírování, upravování, spojování, publikování, šíření, poskytování
sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a také poskytování stejného povolení osobám, kterým software
poskytuje, za předpokladu, že splní následující podmínky:
Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení musí být zahrnuto ve všech
kopiích nebo podstatných částech softwaru.
TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU,
VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY ANI DALŠÍ
ZÁVAZKY, AŤ UŽ VZNIKLÉ V DŮSLEDKU KONTRAKTU, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU NEBO
JINÝCH SKUTEČNOSTÍ PLYNOUCÍCH ZE SOFTWARU NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM NEBO Z JEHO
POUŽITÍ ČI OSTATNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ SE SOFTWAREM SPOJENÝCH.
zlib.h © 1995-2004 Jean-Loup Gailly a Mark Adler (http://www.gzip.org/zlib/zlib_license.html)
Tento software se poskytuje „tak, jak je“ bez jakýchkoliv výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk.
Autoři nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku používání tohoto
softwaru.
Crysis 2 EULA 1.30.2013
Tímto je komukoliv poskytováno svolení používat tento software za jakýmkoliv účelem, včetně komerčního
použití, a také jej svobodně měnit a dále šířit, za předpokladu, že splní následující podmínky:
1. Původ tohoto softwaru nesmí být mylně uváděn – nesmíte uvádět, že jste původní software napsali vy.
Používáte-li tento software v určitém produktu, poděkování v produktové dokumentaci bude oceněno, není
však vyžadováno.
2. Změněné verze zdrojového kódu musí být jasně označené jako změněné a nesmí být mylně uváděné
jako původní software.
3. Toto upozornění nesmí být odstraněno ani změněno v žádné distribuci zdrojového kódu.
Crysis 2 EULA 1.30.2013

Podobné dokumenty

please scroll down to review the crysis 3 eu eula applicable to you

please scroll down to review the crysis 3 eu eula applicable to you autentifikace se ověřuje platnost sériového kódu dodávaného s tímto Softwarem. Pomocí jednoho sériového kódu lze provést autentifikaci pouze jednoho účtu Origin (EA). V souladu s výše uvedeným usta...

Více

Battlefield 4 EULA for PC, Rest of World, except Germany

Battlefield 4 EULA for PC, Rest of World, except Germany (http://privacy.ea.com/cs) a registrace sériového kódu dodávaného společně se Softwarem. Pro přístup k on-line funkcím a/nebo službám, včetně obsahu ke stažení, smí být použit pouze licencovaný sof...

Více

SimCity EULA for ROW aside from Germany

SimCity EULA for ROW aside from Germany 2. Souhlas s použitím údajů. Společnost EA si uvědomuje, že je pro vás důležité vědět, jakým způsobem se shromažďují, používají a sdílí informace o vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto...

Více