LCD1701 - NEC Display Solutions Europe

Komentáře

Transkript

LCD1701 - NEC Display Solutions Europe
LCD1701
UÏivatelská pfiíruãka
VAROVÁNÍ
CHRA≈TE ZA¤ÍZENÍ P¤ED DE·TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICK¯M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ SE ZÁSUVKOU
PRODLUÎOVACÍ ·≈ÒRY NEBO JIN¯MI ZÁSUVKAMI, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT.
UPOZORNùNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM • NEOTVÍRAT
UPOZORNùNÍ: VZHLEDEM K RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ âÁST).
UVNIT¤ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTER¯CH UÎIVATEL MÒÎE ZASAHOVAT. SERVIS SVù¤TE
KVALIFIKOVANÉ OSOBù.
Tento symbol upozorÀuje uÏivatele na neizolované napûtí v rámci jednotky, jehoÏ intenzita mÛÏe b˘t
dostateãnû vysoká, aby zpÛsobila úraz elektrick˘m proudem. Jak˘koli kontakt s libovoln˘m dílem uvnitfi
jednotky je proto nebezpeãn˘.
Tento symbol upozorÀuje uÏivatele na dÛleÏitou literaturu t˘kající provozu a údrÏby jednotky dodanou spoleãnû
s tímto zafiízením. Chcete-li pfiedejít problémÛm, doporuãujeme peãlivé proãtení pfiíslu‰n˘ch materiálÛ.
Upozornûní:
Pfii provozu monitoru LCD1701 v síti se stfiídav˘m napûtím 220-240 V v Evropû pouÏívejte napájecí ‰ÀÛru dodávanou
s monitorem.
Ve Spojeném království se smí pouÏívat k tomuto monitoru jen schválená ‰ÀÛra BS se zalitou zástrãkou a s ãernou pojistkou
(5A). Není-li napájecí ‰ÀÛra souãástí zafiízení, spojte se s dodavatelem.
Ve v‰ech ostatních pfiípadech pouÏívejte napájecí ‰ÀÛru, která se shoduje se stfiídav˘m napûtím zásuvky a která vyhovuje
bezpeãnostním pfiedpisÛm dané zemû.
Prohlá‰ení
Prohlá‰ení v˘robce
Zde tímto prohla‰ujeme, Ïe barevn˘ monitor
LCD1701 (L172EN) je v souladu se
a je opatfien oznaãením
smûrnicemi 73/23/EEC:
– EN 60950
smûrnicemi 89/336/EEC:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
NEC-Mitsubishi Electric Visual
Systems, Corp.
MS Shibaura Bldg., 13-23,
Shibaura 4-chome,
Minato-Ku, Tokyo 108-0023, JAPAN
Spoleãnost NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc. jako partner ENERGYSTAR® urãila, Ïe tento produkt splÀuje
poÏadavky smûrnic ENERGYSTAR pro efektivní vyuÏití energie. ENERGYSTAR je v USA registrovaná známka. Znak ENERGYSTAR
nepfiedstavuje podporu EPA jakéhokoli produktu nebo sluÏby.
ErgoDesign je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation v Rakousku,
Beneluxu, Dánsku, Francii, Nûmecku, Itálii, Norsku, ·panûlsku, ·védsku a Spojeném království.
IBM PC/XT/AT, PS/2, MCGA, VGA, 8514/A a XGA jsou registrované obchodní znaãky spoleãnosti International Business
Machines Corporation.
Apple a Macintosh jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Apple Computer Inc.
Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky spoleãnosti Microsoft Corporation.
NEC je registrovaná ochranná známka spoleãnosti NEC Corporation.
V‰echny ostatní ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
âesky-1
âesky
UVNIT¤ ZA¤ÍZENÍ SE NACHÁZÍ VYSOKONAPùËOVÉ KOMPONENTY, PROTO SK¤Í≈ NEOTEVÍREJTE. SERVIS
SVù¤TE KVALIFIKOVANÉ OSOBù.
Pro zákazníky pouÏívající toto zafiízení v USA nebo v Kanadû
Prohlá‰ení kanadského oddûlení pro dodrÏování komunikaãních pfiedpisÛ
DOC: Tento digitální pfiístroj tfiídy B splÀuje v‰echny poÏadavky kanadsk˘ch pfiedpisÛ pro zafiízení zpÛsobující interferenci.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.
C-UL: Nese oznaãení C-UL a vyhovuje kanadsk˘m bezpeãnostním pfiedpisÛm podle normy CSA C22.2 No. 60950.
Ce produit porte la marque ‘C-UL’ et se conforme aux règlements de sûrele Canadiens selon CAN/CSA C22.2 No. 60950.
Informace Federální komise komunikací
1.
S barevn˘m monitorem LCD1701 pouÏívejte pfiedepsané kabely, aby nedocházelo k interferenci pfiíjmu rozhlasového
a televizního signálu.
(1)
Napájecí ‰ÀÛra musí b˘t schválena a musí vyhovovat bezpeãnostním pfiedpisÛm platn˘m v USA a splÀovat
následující podmínky.
Napájecí ‰ÀÛra
Délka
Tvar zástrãky
Nestínûn˘ typ, 3 pramenná
2,0 m
USA
(2)
2.
Stínûn˘ kabel pro obrazov˘ signál. PouÏíváním jin˘ch kabelÛ a adaptérÛ mÛÏe docházet k ru‰ení pfiíjmu
rozhlasového a televizního vysílání.
Toto zafiízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitÛm pro digitální zafiízení tfiídy B, na základû ãásti 15 pfiedpisÛ
FCC. Tyto limity jsou navrÏeny tak, aby poskytovaly pfiimûfienou ochranu pfied ‰kodlivou interferencí pfii instalaci v
domácnosti. Toto zafiízení generuje, vyuÏívá a mÛÏe vyzafiovat vysokofrekvenãní energii a pokud není instalováno a
pouÏíváno v souladu s tûmito pokyny, mÛÏe zpÛsobovat ‰kodlivou interferenci s rádiov˘mi komunikacemi. Není v‰ak
zaruãeno, Ïe k této interferenci v urãité konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zafiízení zpÛsobuje ‰kodlivou interferenci
s pfiíjmem rozhlasového nebo televizního signálu, coÏ je moÏné urãit vypnutím a zapnutím tohoto zafiízení, Ïádáme
uÏivatele, aby se pokusil odstranit tuto interferenci aplikací nûkterého z následujících opatfiení:
•
Natoãte nebo pfiemístûte pfiijímací anténu.
•
Zvût‰ete vzdálenost mezi zafiízením a pfiijímaãem.
•
Zafiízení pfiipojte do elektrické zásuvky jiného obvodu, neÏ je ten, k nûmuÏ je pfiipojen pfiijímaã.
•
Potfiebujete-li pomoc, obraÈte se na prodejce nebo zku‰eného odborníka.
V pfiípadû nutnosti by mûl uÏivatel kontaktovat prodejce nebo zku‰eného rádio/TV technika za úãelem dal‰ích
doporuãení. UÏivatel mÛÏe najít radu v následující broÏurce pfiipravené Federální komisí komunikací: „Jak identifikovat a
fie‰it problémy s rádio-TV interferencí“. Tato broÏurka je k dostání na úfiadu U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C., 20402, skladové ã. 004-000-00345-4.
Prohlá‰ení o shodû
Toto zafiízení je v souladu s pfiedpisy FCC ãástí 15. Provoz je závisl˘ na následujících dvou podmínkách. (1) Toto zafiízení nesmí
zpÛsobit ‰kodlivé ru‰ení a (2) toto zafiízení musí pfiijmout jakékoli ru‰ení, vãetnû ru‰ení, které mÛÏe zpÛsobit neÏádoucí provoz.
Strana odpovûdná v USA:
Adresa:
Tel. ã.:
NEC-Mitsubishi Electronics Display of America, Inc.
1250 N. Arlington Heights Road
Itasca, Illinois 60143-1248
(630) 467-3000
Typ produktu:
Monitor
Klasifikace zafiízení:
Periferní zafiízení tfiídy B
Modely:
LCD1701
Tímto prohla‰ujeme, Ïe zafiízení specifikované v˘‰e odpovídá
technick˘m standardÛm stanoven˘m pfiedpisy FCC.
âesky-2
Obsah
Dodávka nového monitoru LCD1701 NEC* by mûla obsahovat následující poloÏky:
monitor LCD1701 se naklánûcím podstavcem,
•
napájecí ‰ÀÛra,
•
kabel pro video signál,
•
uÏivatelská pfiíruãka,
•
CD-ROM (zahrnuje kompletní uÏivatelskou pfiíruãku ve formátu PDF).
Pro zobrazení uÏivatelské pfiíruãky musíte mít na poãítaãi nainstalovanou
aplikaci Acrobat Reader 4.0.
*
PÛvodní krabici a balicí materiál uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu nebo odeslání monitoru.
âesky
•
Rychl˘ start
Monitor LCD pfiipojíte k poãítaãi následujícím postupem:
1. Vypnûte poãítaã.
2. Sundejte kryt kabelu.
3. PC: V poãítaãi pfiipojte odpovídající 15kolíkovou mini-zástrãku D-SUB signálního kabelu ke konektoru grafické karty
(Obrázek A.1). Dotáhnûte v‰echny ‰rouby.
Mac: Pfiipojte kabelov˘ adaptér Macintosh monitoru LCD1701 k poãítaãi (Obrázek B.1). Zapojte 15kolíkovou mini-zástrãku
D-SUB signálního kabelu do adaptéru Macintosh monitoru LCD1701 (Obrázek B.1). Dotáhnûte v‰echny ‰rouby.
Adaptér kabelu
Macintosh (není
souãástí v˘bavy)
Poãítaãe Macintosh G3 a
G4 adaptér kabelu
Macintosh nevyÏadují
Obrázek B.1
Obrázek A.1
4. 15kolíkovou mini-zástrãku D-SUB kabelu pro video signál pfiipojte k odpovídajícímu konektoru na zadní stranû monitoru
(Obrázek C.1).
5. Pfiipojte napájecí ‰ÀÛru k monitoru LCD1701 a druh˘ konec zapojte do elektrické zásuvky. Umístûte kabel pro video signál a
napájení pod kryt kabelu (Obrázek C.1). Nasaìte zpût kryt kabelu.
POZNÁMKA: Upravte polohu kabelu pod krytem, aby nemohlo dojít k po‰kození kabelu nebo monitoru.
Upravte kabely dle obrázku tak, aby bylo feritové jádro a zaráÏka nad krytem kabelu (Obrázek C.1).
POZNÁMKA: V ãásti Upozornûní této pfiíruãky najdete pokyny k v˘bûru správné napájecí ‰ÀÛry.
âesky-3
Feritové jádro
Kryt kabelu
ZaráÏka
Obrázek C.1
6. Hlavní vypínaã na pravé stranû monitoru musí b˘t v poloze zapnuto (Obrázek D.1). Zapnûte pomocí tlaãítka napájení
monitor a poãítaã.
POZNÁMKA: Hlavní vypínaã pfiedstavuje skuteãn˘ vypínaã. Pokud je tento vypínaã v poloze vypnuto, monitor nelze zapnout
pfiedním tlaãítkem. NEP¤EPÍNEJTE vypínaã opakovanû.
Hlavní vypínaã
Tlaãítko napájení
Obrázek D.1
7. Pfii úvodní instalaci u vût‰iny ãasování funkce bezdotykového auto-sefiízení automaticky nastaví vhodnû monitor. K dal‰ímu
sefiízení pouÏijte následující ovladaãe OSM:
• automatické upravení kontrastu,
• automatické sefiízení.
Úpln˘ popis tûchto ovladaãÛ OSM je uveden v kapitole Ovladaãe v této uÏivatelské pfiíruãce.
POZNÁMKA: Vyskytnou-li se potíÏe, proãtûte si kapitolu OdstraÀování problémÛ dále v této pfiíruãce.
âesky-4
Naklánûní a otáãení
Uchopte obû strany obrazovky monitoru a upravte sklon a natoãení podle poÏadavkÛ (Obrázek TS.1).
Odstranûní podstavce monitoru pro jiné umístûní
Pfiíprava monitoru pro jiné moÏnosti umístûní:
2. Monitor umístûte obrazovkou dolÛ na hladk˘ povrch (Obrázek R.1).
3. Sundejte kryt závûsu (Obrázek R.1).
4. OdstraÀte 4 ‰roubky spojující monitor s podstavcem a sejmûte sestavu podstavce (Obrázek R.2), Monitor je nyní pfiipraven
pro alternativní uchycení.
5. Pfiipojte napájecí ‰ƒÛru a signální kabel do zadní ãásti monitoru (Obrázek R.3).
6. Pro upevnûní podstavce pouÏijte obrácen˘ postup.
POZNÁMKA: Jako alternativní montáÏní postup pouÏívejte pouze metodu kompatibilní s normou VESA.
Pfii sejmutí podstavce monitoru zacházejte se zafiízením opatrnû.
Obrázek TS.1
Kryt závûsu
Hladk˘ povrch
Obrázek R.1
âesky-5
âesky
1. Odpojte v‰echny kabely.
Obrázek R.2
Obrázek R.3
7. Tento displej je navrÏen k pouÏití spolu s pruÏn˘m ramenem. Pfii montáÏi pouÏijte pfiiloÏené ‰rouby (4 ks). Aby byly splnûny
bezpeãnostní poÏadavky, musí b˘t monitor namontován na rameno, které zaruãuje nezbytnou stabilitu s ohledem na
hmotnost monitoru. Monitor LCD je moÏno pouÏívat pouze se schválen˘m ramenem (napfi. znaãky GS).
Vyjmutí ‰roubÛ
Tlou‰Èka nosníku (ramene)
je 2,0 - 3,2 mm
Dotáhnûte
v‰echny ‰rouby
100 mm
100 mm
Technické údaje
4 ·ROUBY (M4)
(max. délka: 8,5 mm)
PouÏijete-li jin˘ vrut,
zkontrolujte hloubku
otvoru.
Hmotnost kompletu LCD: 4,6 kg (max.)
âesky-6
Ovládací prvky
Ovladaãe OSM (On-Screen Manager)
âesky
Ovládací prvky OSM na pfiední stranû monitoru mají následující funkce:
Chcete-li spustit ovládání OSM, stisknûte kterékoli z ovládacích tlaãítek (<, >, -, +, EXIT).
Ovládací prvek
Nabídka
EXIT
V˘stup z nabídky ovládacích prvkÛ OSM.
Pfiejde do hlavní nabídky OSM.
</>
Posunuje vyznaãenou plochu vlevo nebo vpravo a zvolí nûkterou z nabídek ovládacích prvkÛ.
Posunuje vyznaãenou oblast nahoru nebo dolÛ a zvolí nûkter˘ z ovládacích prvkÛ.
-/+
Posunutím li‰ty doleva nebo doprava se zvy‰uje nebo sniÏuje hodnota nastavení.
SELECT (V˘bûr) Funkce aktivního automatického sefiízení. Vstup do nabídky ovládacích prvkÛ OSM.
Vstup do podnabídky OSM.
RESET
Znovu nastaví zv˘raznûnou ovládací nabídku na nastavení z v˘roby.
POZNÁMKA: Stisknete-li RESET v hlavní nebo dílãí nabídce, objeví se dialogové okno s varováním, které umoÏní zru‰it funkci
RESET pomocí tlaãítka EXIT.
Prvky pro ovládání jasu a kontrastu
BRIGHTNESS (Jas)
Nastavuje celkovou svûtlost a jas pozadí obrazovky.
CONTRAST (Kontrast)
Nastavuje jas obrazu vzhledem k pozadí.
AUTO ADJUST (Automatické sefiízení)
Nastaví obraz pro nestandardní video vstupy.
Automatické sefiízení
Automaticky nastaví pozici obrazu, vodorovn˘ rozmûr a jemné nastavení.
Poziãní ovládací prvky
LEFT/RIGHT (Vlevo nebo vpravo)
Ovládá vodorovnou polohu obrazu na zobrazovací plo‰e monitoru LCD.
DOWN/UP (Nahoru nebo dolÛ)
Ovládá svislou polohu obrazu na zobrazovací plo‰e monitoru LCD.
H.SIZE (Vodorovn˘ rozmûr)
Upraví vodorovn˘ rozmûr zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení.
Pokud funkce “AUTO Adjust” nezajistí uspokojivé nastavení obrazu, mÛÏete obraz doladit pomocí funkce
“H.Size” (synchronizace bodu). K tomu lze pouÏít zkou‰ku na vzor moaré. Tato funkce mÛÏe zmûnit ‰ífiku
obrazu. Pomocí nabídky Left/Right umístûte obraz do stfiedu. Pokud je vodorovn˘ rozmûr H.Size nastaven
‰patnû, bude v˘sledek vypadat jako na ilustraci vlevo. Obraz by mûl b˘t jednolit˘.
Hodnota H.SIZE je
‰patná.
Hodnota H.SIZE je lep‰í.
âesky-7
Hodnota H.SIZE je
správná.
FINE (Jemné doladûní)
Zlep‰í zaostfiení, jasnost a stabilitu obrazu zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení.
Pokud funkce “Auto Adjust” a “H.Size” nezajistí uspokojivé nastavení obrazu, mÛÏete obraz doladit pomocí
funkce “Fine”. Zlep‰í zaostfiení, jasnost a stabilitu obrazu zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty tohoto nastavení.
K tomu lze pouÏít zkou‰ku na vzor moaré. Pokud je hodnota Fine nastavena ‰patnû, bude v˘sledek vypadat
jako na ilustraci vlevo. Obraz by mûl b˘t jednolit˘.
Hodnota FINE je
‰patná.
Hodnota FINE je
správná.
Systém fiízení barev
·est pfiedvoleb barev slouÏí k volbû poÏadovaného nastavení barvy (pfiedvolby barev sRGB a NATIVE jsou
standardní a nelze je mûnit).
R, G, B
Zv˘‰í nebo sníÏí obsah ãervené, zelené nebo modré barvy v závislosti na provedené volbû. Na obrazovce se
objeví zmûna barvy a na li‰tách je vidût smûr (zv˘‰ení nebo sníÏení intenzity barev).
sRGB
ReÏim sRGB znaãnû zlep‰uje vûrnost barev v prostfiedí stolního poãítaãe pomocí jediného barevného
prostoru RGB. S tímto prostfiedím s podporou barev mÛÏe obsluha snadno a s jistotou pfiená‰et barvy bez
dal‰í správy barev nutné ve vût‰inû bûÏn˘ch situací.
NATIVE (PÛvodní)
PÛvodní barva zobrazená na panelu LCD, kterou nelze upravit.
Nástroje
LANGUAGE (JAZYK)
Nabídka OSM je k dispozici v sedmi jazycích.
OSM POSITION (Poloha OSM)
Na obrazovce lze zvolit poÏadovanou polohu zobrazení ovladaãe OSM. Volba polohy OSM umoÏÀuje ruãnû
nastavit polohu ovládací nabídky OSM smûrem doleva, doprava, dolÛ nebo nahoru.
OSM TURN OFF (VYPNUTÍ OSM)
Nabídka ovládání OSM zÛstane zobrazena, dokud se pouÏívá. V dílãí nabídce OSM Turn Off (Vypnutí OSM)
lze nastavit prodlevu monitoru pro vypnutí nabídky ovládání OSM po posledním stisknutí tlaãítka.
Z pfiednastaven˘ch hodnot mÛÏe vybrat tyto prodlevy: 10, 20, 30, 45, 60 a 120 sekund.
OSM LOCK OUT (UZAMÃENÍ OSM)
ZnemoÏÀuje pfiístupu ke v‰em funkcím OSM, kromû funkce ztlumení, nastavení zvuku, jasu a kontrastu.
Pfii pokusu o aktivaci ovládání OSM v reÏimu uzamãení se na obrazovce objeví sdûlení, Ïe funkce OSM
jsou uzamãeny. K uzamãení funkcí OSM stisknûte a podrÏte tlaãítko SELECT a souãasnû stisknûte “+”.
K odemãení OSM stisknûte a podrÏte tlaãítko SELECT a souãasnû stisknûte “+”.
RESOLUTION NOTIFIER (Upozornûní na rozli‰ení)
Optimální rozli‰ení je 1280 x 1024. Je-li zvolena poloÏka ON (Zapnuto), objeví se po 30 sekundách na
obrazovce zpráva oznamující, Ïe rozli‰ení není 1280 x 1024.
HOT KEY (Rychlá volba)
Jas a kontrast lze upravit pfiímo. Pokud je tato funkce nastavena na ON (Zapnuto), lze jas nastavit pomocí
tlaãítek < nebo >, kontrast pomocí + nebo -, i kdyÏ je nabídka OSM vypnuta. Pfiístup do standardní nabídky
OSM se provede tlaãítkem EXIT.
âesky-8
OFF TIMER (Nastavení ãasu vypnutí)
Monitor se automaticky vypne po uplynutí ãasu nastaveného uÏivatelem.
FACTORY PRESET (Nastavení z v˘roby)
Informace
DISPLAY MODE (ReÏim zobrazení)
Indikuje aktuální rozli‰ení obrazu a nastavení kmitoãtu monitoru.
MONITOR INFO. (Informace o monitoru)
Zobrazí model monitoru a jeho sériové ãíslo.
Upozornûní OSM
Nabídky upozornûní OSM zmizí po stisknutí tlaãítka Exit.
NO SIGNAL (Není signál): Tato funkce v pfiípadû nepfiítomnosti signálu zobrazí upozornûní. Po zapnutí
monitoru nebo do‰lo-li ke zmûnû vstupního signálu nebo není-li video aktivní, zobrazí se okno No Signal.
RESOLUTION NOTIFIER (Upozornûní na rozli‰ení): Tato funkce upozorní na pouÏití optimalizovaného
rozli‰ení. Po zapnutí monitoru nebo pokud do‰lo ke zmûnû vstupního signálu nebo video signál není ve
správném rozli‰ení, otevfie se okno Resolution Notifier Tuto funkci lze deaktivovat v nabídce TOOL
(Nástroje).
OUT OF RANGE (Mimo rozsah): Tato funkce doporuãuje optimalizované rozli‰ení a obnovovací kmitoãet.
Po zapnutí monitoru nebo pokud do‰lo ke zmûnû vstupního signálu nebo video signál není ve správném
kmitoãtu, otevfie se okno Out Of Range.
âesky-9
âesky
Volba Factory Preset (Nastavení z v˘roby) umoÏÀuje vrátit v‰echna nastavení ovladaãÛ OSM na hodnoty
nastavené z v˘roby. Tlaãítko RESET je tfieba podrÏet stisknuté nûkolik vtefiin. K individuálnímu nastavení
se lze vrátit oznaãením pfiíslu‰n˘ch ovládacích prvkÛ a stisknutím tlaãítka RESET.
Provozní pokyny
Bezpeãnostní opatfiení a údrÏba
CHCETE-LI DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍ FUNKCE BAREVNÉHO
MONITORU LCD MULTISYNC, POSTUPUJTE P¤I INSTALACI
A NASTAVOVÁNÍ PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÒ:
•
MONITOR NEOTVÍREJTE. Uvnitfi monitoru nejsou Ïádné souãástky, které by si mohl uÏivatel sám opravit. Pfii otvírání nebo
odstraÀování krytÛ se vystavujete nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem a jin˘m rizikÛm. Ve‰keré zásahy tohoto druhu pfienechejte
odborníkÛm.
•
Dbejte, aby se do monitoru nedostaly tekutiny a nepouÏívejte ho v blízkosti vody.
•
Do mezer obalu nezasouvejte Ïádné pfiedmûty. Mohly by se dotknout nebezpeãn˘ch ãástí pod napûtím, coÏ mÛÏe zpÛsobit úraz
elektrick˘m proudem, poÏár nebo selhání zafiízení.
•
Na napájecí ‰ÀÛru nepokládejte Ïádné tûÏké pfiedmûty. Po‰kození izolace mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem nebo poÏár.
•
Produkt neumísÈujte na ‰ikmé a nestabilní vozíky, stojany nebo stoly; monitor se mÛÏe pádem váÏnû po‰kodit.
•
NeumisÈujte na monitor Ïádné pfiedmûty a nepouÏívejte monitor venku.
•
Fluorescenãní trubice v monitoru LCD obsahuje rtuÈ. Pfii likvidaci této trubice se fiiìte normami a pfiedpisy va‰ich úfiadÛ.
V níÏe popsan˘ch pfiípadech je nutno okamÏitû odpojit monitor ze sítû a pfiivolat odborného technika:
•
Dojde k po‰kození napájecí ‰ÀÛry.
•
Do monitoru se dostane kapalina nebo monitor upadne na zem.
•
Monitor byl vystaven de‰ti nebo vodû.
•
Monitor upadne nebo se po‰kodí jeho obal.
•
Monitor fiádnû nefunguje, pfiestoÏe jste dodrÏeli v‰echny pokyny.
•
Neoh˘bejte síÈovou ‰ÀÛru.
•
NepouÏívejte monitor na pfiíli‰ teplém, vlhkém nebo pra‰ném místû.
•
Nezakr˘vejte vûtrací otvory na monitoru.
•
JestliÏe monitor praskne, nedot˘kejte se tekut˘ch krystalÛ.
•
Pfii rozbití skla. Buìte opatrní.
•
Zajistûte kolem monitoru odpovídající odvûtrávání, aby se nepfiehfiíval. Nezakr˘vejte vûtrací otvory a neumísÈujte
monitor do blízkosti topidel a jin˘ch tepeln˘ch zdrojÛ. Nepokládejte na monitor Ïádné pfiedmûty.
•
Konektor napájecí ‰ÀÛry je hlavním prostfiedkem pro odpojení systému od pfiívodu elektrického napûtí. Monitor je
tfieba nainstalovat blízko elektrické zásuvky, k níÏ máte snadn˘ pfiístup.
•
Pfii dopravû a manipulaci zacházejte se zafiízením opatrnû. Obal uschovejte pro pfiípadnou pfiepravu.
UPOZORNùNÍ
•
Dosvit obrazu: Dosvitem obrazu se oznaãuje zbytkov˘ obraz (“duchy”) pfiedchozího obrazu, kter˘ zÛstane viditeln˘ na obrazovce.
Narozdíl od bûÏn˘ch monitorÛ není dosvit obrazu na displeji LCD permanentní, ale pfiesto by se mûlo pfiedejít zobrazení jednoho
obrazu po dlouhou dobu.
Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypnûte monitor na stejnû dlouhou dobu, po jakou byl poslední obraz zobrazen. JestliÏe byl
napfiíklad obraz na obrazovce hodinu a zÛstal po nûm zbytkov˘ obraz, mûli byste vypnout monitor opût na hodinu, aby obraz zmizel.
POZNÁMKA: Stejnû jako u v‰ech osobních zobrazovacích zafiízení doporuãuje firma NEC-Mitsubishi Electronics Display pravidelné
pouÏívání spofiiãÛ obrazovky pfii neãinnosti a vypnutí monitoru v dobû, kdy se nepouÏívá.
SPRÁVN¯M UMÍSTùNÍM A NASTAVENÍM MONITORU MÒÎETE P¤EDEJÍT
ÚNAVù OâÍ, BOLESTEM RAMEN A ·ÍJE. P¤I UMÍSËOVÁNÍ MONITORU
POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNÒ:
•
Pro dosaÏení optimálního v˘konu nechejte monitor 20 minut zahfiát.
•
Umístûte monitor do takové v˘‰ky, abyste horní ãást obrazovky mûli mírnû pod úrovní oãí.
Pohled na stfied obrazovky by mûl smûfiovat mírnû dolÛ.
•
Doporuãená minimální vzdálenost monitoru od oãí je 40 cm, maximální 70 cm. Optimální
vzdálenost je 50 cm.
•
Pfii práci zamûfiujte zrak pravidelnû na nûjak˘ pfiedmût vzdálen˘ nejménû 6 m, sníÏí tak
namáhání va‰eho zraku. âasto mrkejte.
•
Umístûte monitor v úhlu asi 90° k oknu a jin˘m svûteln˘m zdrojÛm tak, aby se neodráÏely na
obrazovce. Monitor sklopte tak, aby se na obrazovce neodráÏela stropní svûtla.
•
JestliÏe se nelze odrazu svûtla na obrazovce vyhnout, pouÏívejte filtr jako stínidlo.
•
Povrch monitoru LCD ãistûte jemnou látkou, která nepou‰tí vlákna a není agresivní.
Rozhodnû nepouÏívejte ãisticí roztoky nebo ãistiãe skel!
•
Jas a kontrast nastavte tak, aby byla zaji‰tûna optimální ãitelnost.
•
Stojan na dokumenty pouÏívejte v blízkosti obrazovky.
•
Obrazovku nebo referenãní materiál, se kter˘m pracujete, umístûte pfied sebe, abyste pfii psaní museli co nejménû otáãet hlavou.
•
Rozhodnû nezobrazujte nehybné vzory na dlouhou dobu, abyste zabránili dosvitu obrazu (magnetické zpoÏdûní obrazu).
•
Choìte pravidelnû na prohlídky k oãnímu lékafii.
âesky-10
Ergonomika
Pro maximální ergonomickou pohodu doporuãujeme:
VyuÏívejte v˘robcem nastavenou velikost a polohu (Size a Position) se standardním signálem.
•
PouÏijte pfiedvolbu nastavení barev.
•
PouÏívejte neprokládané signály s vertikální obnovovací frekvencí v rozsahu 60-75 Hz.
•
NepouÏívejte primárnû modrou barvu na tmavém pozadí; je ‰patnû vidût a zpÛsobuje únavu oãí v dÛsledku nedostateãného
kontrastu.
âesky
•
Technické údaje
Technické údaje monitoru
Monitor LCD1701 (L172EN)
Modul LCD
Úhlopfiíãka: 43,2 cm/17 palce
Skuteãná velikost obrazu: 43,2 cm/17 palce
PÛvodní rozli‰ení (Poãet bodÛ): 1280 x 1024
Vstupní signál
Poznámky
Aktivní matrice; displej s tekut˘mi krystaly
(LCD) s tranzistory s tenk˘m filmem (TFT);
rozteã bodÛ 0,264 mm; 250 cd/m2 bíl˘
jas, typick˘; kontrastní pomûr 450:1, typick˘
Video: ANALOGOV¯ 0,7 Vp-p/75 OhmÛ
Sync: Oddûlená úroveÀ synchronizace TTL
Horizontální synchronizace Kladná/záporná
Vertikální synchronizace Kladná/záporná
SloÏená synchronizace Kladná/záporná*3
Synchronizace na zelené (Video 0,7 Vp-p a Sync 0,3 Vp-p)*3
Barvy zobrazení
Analogov˘ vstup: 16,194,277
Rozsah synchronizace
ZáleÏí na pouÏívané grafické kartû.
Horizontální: 31,5 kHz aÏ 81,1 kHz
Vertikální: 56,0 Hz aÏ 75,0 Hz
Automaticky
Automaticky
Lev˘/Prav˘: 70°/70° kontrastní pomûr 10:1; 80°/80° kontrastní pomûr 5:1
Nahoru/DolÛ: 60°/60° kontrastní pomûr 10:1; 65°/75° kontrastní pomûr 5:1
Zobrazovací úhel
720 x 400*1 : text VGA
640 x 480*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
800 x 600*1 pfii 56 Hz aÏ 75 Hz
832 x 624*1 pfii 75 Hz
1024 x 768*1 pfii 60 Hz aÏ 75 Hz
1152 x 870*1 pfii 75 Hz
1280 x 1024*2 pfii 60 aÏ 75 Hz
Podporovaná rozli‰ení
Aktivní plocha Plocha
Horizontální: 338 mm
Vertikální: 270 mm
Nûkteré systémy nepodporují v‰echny
uvedené reÏimy.
Závisí na pouÏívaném ãasování signálu.
Napájení
AC 100-240 V 50/60 Hz
Jmenovit˘ proud
0,7 - 0,36 A
Rozmûry
374,0 mm (·) x 383,6 mm (V) x 196,0 mm (H)
Hmotnost
5,8 kg
Provozní prostfiedí
Provozní teplota:
Vlhkost:
Nadmofiská v˘‰ka:
Skladovací teplota:
Vlhkost:
Nadmofiská v˘‰ka:
5 °C aÏ 35 °C
30% aÏ 80%
0 aÏ 3.000 m
-10 °C aÏ +60 °C
10% aÏ 85%
0 aÏ 9.000 m
*1 Interpolovaná rozli‰ení: Pfii rozli‰eních, která jsou niωí neÏ poãet obrazov˘ch bodÛ na modulu LCD, mÛÏe se text zobrazit ponûkud odli‰nû. Toto zobrazení
je normální a nutné u v‰ech souãasn˘ch technologií ploch˘ch panelÛ pfii zobrazování jin˘ch neÏ pÛvodních rozli‰ení na celé obrazovce. U technologií ploch˘ch
panelÛ je kaÏd˘ bod na obrazovce ve skuteãnosti jeden pixel, takÏe pro roztaÏení zobrazení na celou obrazovku je tfieba provést interpolaci rozli‰ení.
*2 Podle NEC-Mitsubishi Electronics Display je doporuãené optimální rozli‰ení pfii obnovovacím kmitoãtu 60 Hz.
*3 Pokud na obrazovce není obraz pro SOG a kompozitní synchronizaci, dal‰í informace vám poskytneme na na‰í nouzové lince.
POZNÁMKA:
Zmûny technick˘ch údajÛ vyhrazeny bez upozornûní.
âesky-11
Vlastnosti
Zmen‰en˘ pÛdorys: Poskytuje ideální fie‰ení pro prostfiedí vyÏadující prvotfiídní kvalitu obrazu, ale s omezen˘mi poÏadavky na
velikost a hmotnost. Mal˘ pÛdorys a nízká hmotnost monitoru umoÏÀují snadnou manipulaci a pfiemísÈování.
¤ízení barev sRGB: Nová norma optimalizovaného fiízení barev, která umoÏÀuje porovnávání barev na displeji poãítaãe a na
jin˘ch periferiích. ReÏim sRGB, kter˘ je zaloÏen na kalibrovaném barevném prostoru, umoÏÀuje na optimálním znázornûní barev
a zpûtné kompatibilitû s jin˘mi bûÏn˘mi barevn˘mi normami.
Ovládací prvky OSM (On-Screen Manager): UmoÏÀují rychlé a snadné nastavení ve‰ker˘ch prvkÛ pomocí nabídky na
obrazovce.
Bezdotykové automatické sefiízení: Pfii úvodní instalaci funkce bezdotykového automatického sefiízení automaticky nastaví
vhodnû monitor.
Vlastnosti funkce ErgoDesign®: Dokonalej‰í ergonomie zlep‰uje pracovní prostfiedí, chrání zdraví uÏivatele a ‰etfií peníze.
Jedná se napfiíklad o ovladaãe OSM pro rychlé a snadné úpravy obrazu, naklápûcí základna pro nastavení optimálního úhlu
sledování, mal˘ pÛdorys a splnûní smûrnic MPRII a TCO pro niωí vyzafiování.
Plug and Play (k okamÏitému pouÏití): ¤e‰ení Microsoft v systému Windows 95/98/Me/2000/XP umoÏÀuje snadné nastavení
a instalaci, protoÏe vlastnosti monitoru se pfiená‰í automaticky pfiímo do poãítaãe (napfi. velikost obrazu, podporované rozli‰ení).
V˘kon monitoru se automaticky optimalizuje.
Systém IPM (Intelligent Power Manager – inteligentní správa energie): Poskytuje moderní zpÛsoby úspory energie, které
umoÏÀují monitoru pfiejít do reÏimu niωí spotfieby energie v dobû, kdy je zapnut˘, ale nepouÏívá se. Tato funkce uspofií dvû
tfietiny v˘dajÛ na napájení monitoru a sníÏí se vyzafiování a náklady na klimatizaci pracovního prostfiedí.
Multifrekvenãní technologie: Automaticky sladí frekvenci monitoru a grafické karty a zároveÀ zobrazuje poÏadované rozli‰ení.
Funkce FullScan: Tato funkce umoÏÀuje pfii vût‰inû rozli‰ení vyuÏívání celé plochy obrazovky s maximální plochou obrazu.
VESA Standard Mounting Interface (Standardní montáÏní rozhraní VESA): UmoÏÀuje uÏivateli pfiipojit monitor k
libovolnému montáÏnímu ramenu nebo konzole tfietí strany s normou VESA (rozteã 100 mm). UmoÏÀuje namontovat monitor na
zeì nebo na rameno pomocí libovolného vyhovujícího zafiízení tfietí strany.
âesky-12
OdstraÀování problémÛ
•
ZasuÀte fiádnû grafickou kartu do zásuvky.
•
Zkontrolujte, zda je hlavní vypínaã v poloze ON (Zapnuto). Tlaãítko napájení na pfiední stranû a vypínaã poãítaãe musí b˘t
v poloze ON (zapnuto).
•
Pfiesvûdãte se, Ïe byl na grafické kartû nebo v pouÏívaném systému zvolen podporovan˘ reÏim. (Pfii zmûnû grafického
reÏimu postupujte podle pfiíruãky ke grafické kartû nebo pfiíruãky k systému.)
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporuãená nastavení.
•
Zkontrolujte konektor signálního kabelu, zda kolíky nejsou zdeformované nebo zatlaãené dovnitfi.
Tlaãítko napájení bez odezvy
• Vypojte napájecí kabel monitoru ze zásuvky. Monitor se vypne a resetuje.
•
Zkontrolujte hlavní vypínaã na pravé stranû monitoru.
Dosvit obrazu
• Dosvit obrazu znamená, Ïe na obrazovce zÛstává “duch” obrazu i po vypnutí monitoru. Narozdíl od obrazovkov˘ch
monitorÛ dosvit obrazu u monitorÛ LCD není trval˘. Chcete-li zmírnit dosvit obrazu, vypnûte monitor na stejnû dlouhou
dobu, po jakou byl obraz zobrazen. JestliÏe byl obraz na obrazovce hodinu a zÛstal po nûm “duch”, mûli byste monitor
na hodinu vypnout, aby obraz zmizel.
POZNÁMKA:
Stejnû jako u osobních zobrazovacích zafiízení doporuãuje firma NEC-Mitsubishi Electronic Displays pravidelné
pouÏívání spofiiãÛ obrazovky pfii její neãinnosti.
Obraz je nestál˘, nezaostfien˘ nebo “plave”
• Zkontrolujte fiádné zapojení signálního kabelu do poãítaãe.
•
Pomocí ovládacích prvkÛ Sefiízení obrazu OSM zaostfiete a sefiiìte zobrazení zv˘‰ením nebo sníÏením hodnoty Fine
(Jemné doladûní). Pfii zmûnû reÏimu zobrazení bude moÏná tfieba znovu upravit nastavení OSM Image Adjust (Sefiízení
obrazu OSM).
•
Zkontrolujte monitor a grafickou kartu s ohledem na kompatibilitu a doporuãená ãasování signálu.
•
Je-li obraz zkreslen˘, zmûÀte video reÏim na neprokládan˘ a pouÏijte obnovovací kmitoãet 60 Hz.
Je zobrazeno hlá‰ení “OUT OF RANGE” (Mimo rozsah, obrazovka je buì ãerná nebo zobrazuje jen hrub˘ obraz)
• Na ãerné obrazovce je zobrazeno upozornûní OSM “OUT OF RANGE” (Mimo rozsah): Kmitoãet signálu je mimo rozsah.
Zvolte jeden z podporovan˘ch reÏimÛ.
Indikátor LED na monitoru nesvítí (není vidût zelená ani Ïlutá)
• Hlavní vypínaã musí b˘t v poloze ON (zapnuto) a napájecí ‰ÀÛra musí b˘t fiádnû pfiipojena.
Zobrazen˘ obraz nemá správnou velikost
• Pomocí ovládacích prvkÛ OSM Image Adjust (Sefiízení obrazu OSM) zvy‰te nebo sniÏte hodnotu H.size (Vod. rozmûr).
•
Pfiesvûdãte se, Ïe byl na grafické kartû nebo v pouÏívaném systému zvolen podporovan˘ reÏim. (Pfii zmûnû grafického
reÏimu postupujte podle pfiíruãky ke grafické kartû nebo pfiíruãky k systému.)
Îádn˘ obraz
• Není-li na obrazovce Ïádn˘ obraz, monitor vypnûte a znovu zapnûte.
•
Ujistûte se, Ïe poãítaã není v reÏimu úspory energie (dotknûte se libovolné klávesy nebo my‰i).
âesky-13
âesky
Není obraz
• Zkontrolujte fiádné zapojení signálního kabelu - propojení grafické karty s poãítaãem.
TCO’99 (Toto je pfieklad anglického textu TCO’99)
Blahopfiejeme! Zakoupili jste si zafiízení schválené
TCO’99, které je pfiíslu‰nû oznaãené! Získali jste tak
produkt, kter˘ byl vyvinut pro profesionální pouÏití.
Va‰e koupû také pfiispûla k omezení zátûÏe
Ïivotního prostfiedí a také k dal‰ímu v˘voji
ekologick˘ch elektronick˘ch v˘robkÛ.
Olovo**
Olovo se nachází v obrazovkách, stínítcích zobrazovacích
jednotek, pájce a kondenzátorech. Olovo po‰kozuje nervov˘
systém a ve vy‰‰ích dávkách zpÛsobuje otravu olovem.
PoÏadavek TCO’99 pouÏití olova dovoluje, protoÏe zatím nebyla
vyvinuta Ïádná vhodná náhrada.
Proã se pouÏívají ekologicky oznaãené poãítaãe?
Kadmium**
V mnoha zemích se ekologické oznaãování stalo bûÏnû uÏívanou
metodou, jak podpofiit ekologickou v˘robu a poskytování
ekologick˘ch sluÏeb. Hlavním problémem v souvislostí s poãítaãi a
dal‰ím elektronick˘m zafiízením je skuteãnost, Ïe v produktech a pfii
v˘robû se pouÏívají ‰kodlivé látky. Vût‰inu elektronick˘ch zafiízení
nelze recyklovat uspokojiv˘m zpÛsobem, proto znaãné procento
tûchto potenciálnû ‰kodliv˘ch látek dfiíve nebo pozdûji zasáhne
Ïivotní prostfiedí.
Z hlediska pracovního (interního) prostfiedí i Ïivotního (externího)
prostfiedí jsou dÛleÏité také jiné vlastnosti poãítaãe – napfiíklad
hladiny spotfieby energie. ProtoÏe v‰echny konvenãní zpÛsoby
v˘roby elektfiiny mají negativní dopad na Ïivotní prostfiedí (kyselé
emise a emise ovlivÀující poãasí, radioaktivní odpad atd.), je Ïivotnû
dÛleÏité energií ‰etfiit. Elektronická zafiízení v kanceláfiích spotfiebují
nesmírné mnoÏství energie, protoÏe jsou ãasto v nepfietrÏitém
provozu, aniÏ by se stále pouÏívala.
Co oznaãování zahrnuje?
Tento v˘robek splÀuje poÏadavky projektu TCO’99, kter˘ má na
starosti mezinárodní oznaãování osobních poãítaãÛ z hlediska
Ïivotního prostfiedí. Tento oznaãovací projekt byl vytvofien spoleãnou
snahou spoleãností TCO (·védská konfederace profesionálních
zamûstnancÛ), Svenska Naturskyddsforeningen (·védská
spoleãnost pro ochranu pfiírody) a Statens Energimyndighet
(·védská národní energetická administrativa).
Tyto poÏadavky zahrnují ‰irokou ‰kálu otázek: ekologii, ergonomiku,
pouÏitelnost, emisi elektrick˘ch a magnetick˘ch polí, spotfiebu
elektrické energie a elektrickou a poÏární bezpeãnost.
Tyto ekologické poÏadavky stanovují mimo jiné omezení na
pfiítomnost a pouÏívání tûÏk˘ch kovÛ, brómovan˘ch a chlórovan˘ch
prostfiedkÛ sniÏujících hofilavost, freonÛ (CFC) a chlorovan˘ch
rozpou‰tûdel. V˘robek musí b˘t pfiipraven pro recyklaci a v˘robce je
zavázán mít ekologick˘ program, kter˘ musí b˘t dodrÏován ve v‰ech
zemích, ve kter˘ch spoleãnost bude podnikat. Energetické
poÏadavky zahrnují poÏadavek, aby poãítaã nebo monitor po urãité
dobû neãinnosti sníÏil spotfiebu energie v jednom nebo více krocích
na niωí úroveÀ. âas pro opûtovnou aktivaci poãítaãe by mûl b˘t pro
uÏivatele pfiimûfien˘.
Oznaãené v˘robky musí splÀovat pfiísné ekologické poÏadavky
napfiíklad v oblastech omezení tvorby elektrick˘ch a magnetick˘ch
polí, fyzické a zrakové ergonomie a dobré pouÏitelnosti.
Ekologické poÏadavky
Prostfiedky sniÏující hofilavost
Prostfiedky sniÏující hofilavost se vyskytují v deskách s ti‰tûn˘mi
obvody, kabelech, skfiíních a krytech. Zpomalují ‰ífiení ohnû. AÏ 30%
obalu poãítaãové skfiínû se mÛÏe skládat z látek retardujících oheÀ.
Vût‰ina prostfiedkÛ sniÏujících hofilavost obsahuje brom nebo chlor a
souvisejí s dal‰í skupinou toxinÛ ovlivÀujících Ïivotní prostfiedí, PCB.
U nichÏ existuje podezfiení, Ïe z dÛvodu bio-akumulaãních* procesÛ
zpÛsobují váÏné po‰kození zdraví, vãetnû reproduktivních funkcí
ptákÛ Ïivících se rybami a savcÛ. Prostfiedky sniÏující hofilavost byly
objeveny v lidské krvi a v˘zkumníci mají obavy, Ïe mÛÏe dojít k
poruchám pfii v˘voji plodu.
Pfiíslu‰ná podmínka TCO’99 vyÏaduje, Ïe umûlohmotné souãásti
váÏící více neÏ 25 gramÛ nesmí obsahovat prostfiedky sniÏující
hofilavost s organicky vázan˘m bromem nebo chlórem. Prostfiedky
sniÏující hofilavost jsou povoleny u desek ti‰tûn˘ch spojÛ, protoÏe u
nich nejsou dostupné Ïádné náhrady.
âesky-14
Kadmium je pfiítomné v dobíjecích bateriích a ve vrstvách, které
vytváfiejí barvu u obrazovek nûkter˘ch poãítaãÛ. Kadmium
po‰kozuje nervov˘ systém a ve velk˘ch dávkách je toxické.
Pfiíslu‰n˘ poÏadavek TCO’99 uvádí, Ïe baterie, vrstvy obrazovek
vytváfiející barvu ani elektrické a elektronické souãástky nesmí
obsahovat kadmium.
RtuÈ**
RtuÈ je nûkdy obsaÏena v bateriích, relé a spínaãích. RtuÈ
po‰kozuje nervov˘ systém a ve vysok˘ch dávkách je toxická.
PoÏadavek TCO’99 uvádí, Ïe baterie nesmí obsahovat Ïádnou
rtuÈ. Také poÏaduje, aby rtuÈ nebyla obsaÏena v Ïádn˘ch
elektrick˘ch nebo elektronick˘ch souãástkách souvisejících se
zobrazovací jednotkou.
CFC (freony)
Freony (CFC) se nûkdy pouÏívají pfii um˘vání ti‰tûn˘ch desek se
spoji. Freony rozkládají ozón a tím naru‰ují ozónovou vrstvu ve
stratosféfie a zpÛsobují tak zv˘‰ené pfiíjímání ultrafialového záfiení
napfi. s následn˘m zv˘‰en˘m rizikem rakoviny kÛÏe (maligního
melanomu).
Pfiíslu‰n˘ poÏadavek TCO’99 uvádí, Ïe pfii v˘robû a montáÏi ani
pfii balení v˘robku se nesmí pouÏívat CFC ani HCFC.
*Pojem „bio-akumulaãní“ je definován jako látka, která se hromadí
v Ïiv˘ch organismech.
**Olovo, kadmium a rtuÈ jsou tûÏké kovy, které jsou bioakumulaãní.
Materiály obsahující úplné informace o kritériích spojen˘ch s
ochranou Ïivotního prostfiedí lze objednat na adrese:
TCO Development Unit
SE-114 94 Stockholm
SWEDEN
Faxové ãíslo: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): [email protected]
Aktuální informace o produktech schválen˘ch a oznaãen˘ch
TCO’99 lze také získat na adrese:
http://www.tcodevelopment.com

Podobné dokumenty

MultiSync LCD1560NX - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1560NX - NEC Display Solutions Europe V pfiípadû nutnosti by mûl uÏivatel kontaktovat prodejce nebo zku‰eného rádio/TV technika za úãelem dal‰ích doporuãení. UÏivatel mÛÏe najít radu v následující broÏurce pfiipravené Federální komisí ko...

Více

MultiSync LCD1850E - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1850E - NEC Display Solutions Europe Nepokládejte na monitor Ïádné pfiedmûty. Konektor napájecí ‰ÀÛry je hlavním prostfiedkem pro odpojení systému od pfiívodu elektrického napûtí. Monitor je tfieba nainstalovat blízko elektrické zásuvky, ...

Více

MultiSync LCD1960NX - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1960NX - NEC Display Solutions Europe monitoru nebo do‰lo-li ke zmûnû vstupního signálu nebo není-li video aktivní, zobrazí se okno No Signal. RESOLUTION NOTIFIER (Upozornûní na rozli‰ení): Tato funkce upozorní na pouÏití optimalizovan...

Více

MultiSync LCD1530V - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1530V - NEC Display Solutions Europe Nepokládejte na monitor Ïádné pfiedmûty. Upozornûní • Konektor napájecí ‰ÀÛry je hlavním prostfiedkem pro odpojení systému od pfiívodu elektrického napûtí. Monitor je tfieba nainstalovat blízko elektri...

Více

MultiSync LCD1525X - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1525X - NEC Display Solutions Europe NAPÁJECÍ ·≈ÒRU Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ âÁST). UVNIT¤ SE NENACHÁZEJÍ DÍLY, DO KTER¯CH UÎIVATEL MÒÎE ZASAHOVAT. SERVIS SVù¤TE KVALIFIKOVANÉ OSOBù. Tento symbol upozorÀuje u...

Více

Stahnout - NEC Display Solutions Europe

Stahnout - NEC Display Solutions Europe záruka, Ïe k ru‰ení pfii konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zafiízení zpÛsobuje ‰kodlivé ru‰ení pfiíjmu rozhlasového nebo televizního signálu, coÏ je moÏné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafií...

Více

MultiSync LCD175VXM+ MultiSync LCD195VXM+

MultiSync LCD175VXM+ MultiSync LCD195VXM+ zaruãeno, Ïe k této interferenci v urãité konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zafiízení zpÛsobuje ‰kodlivou interferenci s pfiíjmem rozhlasového nebo televizního signálu, coÏ je moÏné urãit vypnu...

Více

AccuSync AS191WM AccuSync AS221WM

AccuSync AS191WM AccuSync AS221WM záruka, Ïe k ru‰ení pfii konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zafiízení zpÛsobuje ‰kodlivé ru‰ení pfiíjmu rozhlasového nebo televizního signálu, coÏ je moÏné zjistit vypnutím a zapnutím daného zafií...

Více

MultiSync LCD1980SX - NEC Display Solutions Europe

MultiSync LCD1980SX - NEC Display Solutions Europe Tento symbol upozorÀuje uÏivatele na neizolované napûtí v rámci jednotky, jehoÏ intenzita mÛÏe b˘t dostateãnû vysoká, aby zpÛsobila úraz elektrick˘m proudem. Jak˘koli kontakt s libovoln˘m dílem uvn...

Více

Stáhnout

Stáhnout Stanice First Reflexes Vám umoÏní snadn˘ a rychl˘ pfiístup ke v‰em

Více