zde ke stažení - Město Ivanovice na Hané

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Město Ivanovice na Hané
ZPRAVODAJ
MĚSTA IVANOVICE NA HANÉ
ZDARMA
číslo 2/2012
1/2012
1
Slavnostní
otevření
víceúčelového
hřiště
2
1/2012
OBSAH
Slovo starosty
4
Pramen zdraví z přírody
31
Jednání rady města
5
U rodinné plotny
33
Usnesení 11 a 12
7
Malé zamyšlení
34
Z činnosti Komise pro občanské
Co se událo ve Chvalkovicích
35
záležitosti
12
MŠ Ivanovice na Hané
36
Z kulturních akcí
13
MŠ Chvalkovice
37
Připravuje se …
15
Školní okénko
38
Program kina
16
• Sběr
38
Nové knihy
17
• Mistři okresu
39
Z dopisů našich čtenářů
20
• Ve zdravém těle zdraví duch
39
Slavnostní otevření hřiště
21
• Den Země
40
Respono a.s. informuje
23
• Zdravotnická soutěž
41
Košt slivovice
24
• Přednáška pro 9. ročník
41
KČT - Pochod Praha-Prčice
25
• FILMFEST
42
Skautský oddíl
26
ZUŠ
43
Oslava ivanovického skautingu
28
Zahrada
43
Pionýr
29
SDH Ivanovice na Hané
45
Apoštolská církev
30
T. J. Sokol
46
Zpravodaj města Ivanovic na Hané. Vychází 4x ročně. Vydává Město Ivanovice na Hané, IČ: 291 846,
odpovědný redaktor Gabriela Hladká, tel. 517 325 661, e-mail: [email protected]
Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR 13041. Počet výtisků 1 220 ks. Fotografie: Pavel Miklošek,
Gabriela Hladká a archív.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava, tisk: Petr Brázda – vydavatelství Břeclav.
Vydáno 19. června 2012.
1/2012
Vychází zdarma.
3
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou v pořadí již druhé číslo Zpravodaje města Ivanovice na
Hané letošního roku a já mám opět milou povinnost napsat pár slov úvodem. Od vydání
předchozího čísla zpravodaje uplynulo čtvrt roku a udála se celá řada významných událostí. Vzhledem k prostoru, který zde mám vymezený, se pochopitelně nemohu zmínit
o všech, vyberu proto pouze ty nejpodstatnější.
Dne 29. března 2012 zastupitelstvo města na svém 12. zasedání projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2012. Rozpočet byl schválen ve výši 36 077 000,- Kč, při čemž
rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek 4 102 000,- Kč, který bude pokryt přebytkem
hospodaření z minulých let a dotací z Jihomoravského kraje. Zde se předpokládá, že
částka 938 000,- Kč bude určena na běžné výdaje a 3 164 000,- Kč je splátkou úvěru
Komerční bance a výpomoci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).
Z větších akcí, které již letos na základě schváleného rozpočtu byly nebo v současné
době jsou realizovány, bych rád uvedl následující.
Na stávajícím školním dvoře Základní školy (ZŠ) v Tyršově ulici bylo vybudováno
a dne 24. května slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Hřiště
bude v době vyučování sloužit žákům naší ZŠ, v mimoškolní dobu jej pak budou moci
využívat občané města (podmínky včetně provozního a návštěvního řádu budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách města).
Zhruba za 300 000,- Kč jsme v průběhu měsíce května provedli digitalizaci obrazu
a zvuku v kině pořízením a následnou instalací vícefunkčního výkonného dataprojektoru,
přehrávače blue ray a DVD disků a prostorového ozvučení sálu kina.
Podařilo se nám zahájit práce spojené s úpravou chodníků na městském hřbitově.
Část chodníků je již nově vydlážděná zámkovou dlažbou. Dláždění je v současné době
z důvodu potřeby plnění jiných úkolů spojených s údržbou a péči o veřejnou zeleň ve
městě pozastaveno, pokračovat v něm se bude na podzim letošního roku a na jaře roku
příštího.
Byly zahájeny opravy havarijního stavu budovy ZŠ v ulici Wiedermannova spočívající v provedení sanací stropů a omítek. Veřejnou zakázku malého rozsahu na základě
výběrového řízení získala společnost V.H.P. Ivanovice na Hané. V souvislosti s generální
opravou “Wiedermannky“ město požádalo o dotaci z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP) na zateplení vnějšího pláště budovy školy a výměnu oken. V současné
době již má naše žádost přidělené akceptační číslo.
Když už jsem u těch žádostí o dotace, rád bych na tomto místě zmínil i některé další.
Město kromě jiného i za účelem snížení prašnosti již v roce 2011 z OPŽP žádalo o dotaci
na pořízení samosběrného mycího a zametacího vozu. Vzhledem k jistým personálním
i jiným administrativním problémům, které byly na SFŽP v uplynulých měsících, se žádosti začaly hodnotit v podstatě až letos na jaře, a i zde jsme byli úspěšní a naší žádosti
bylo přiděleno akceptační číslo. V rámci Jihomoravského kraje (JMK) jsme v letošním
roce požádali o účelovou dotaci na dovybavení zásahového vozidla pro jednotku požární
ochrany města a Zastupitelstvo JMK městu schválilo dotaci ve výši 110 000 Kč. Dále
jsme požádali o mimořádné dotace z prostředků JMK na „Wiedermannku“ a opravu sousoší sv. Floriána. Připravenou máme ještě žádost o mimořádnou dotaci z prostředků
4
1/2012
JMK na opravu místní komunikace Velký Dvorek ve Chvalkovicích na Hané.
Prioritní akcí ve Chvalkovicích na Hané pro letošní rok je oprava místní komunikace
Velký Dvorek. V rozpočtu města je na opravu vyčleněna částka 2 000 000,- Kč. V souladu s platnou legislativou se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu a již proběhla
veřejná soutěž. Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání vybere zhotovitele
díla s tím, že předpokládaný termín zahájení opravy je v červenci letošního roku.
Vedení města se neustále a intenzivně zabývá problematikou bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě. Připravili jsme a do každé domácnosti jsme distribuovali Dotazník
k bezpečnosti ve městě. Výsledky dotazníkového šetření byly po jeho vyhodnocení publikovány na oficiálních webových stránkách města. Nebudu se zde proto těmito výsledky
podrobně zabývat. Odevzdáno bylo celkem 234 dotazníků a všem, kteří se do dotazníkového šetření aktivně zapojili, ještě jednou upřímně děkuji. Věřím, že k výsledkům dotazníkového šetření budou přihlížet i zastupitelé města při následném řešení problematiky
případného zřízení nebo nezřízení městské policie (MP) nebo vybudování resp. nevybudování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve městě. Vzhledem
k tomu, že v letošním roce na případné zřízení MP nebo vybudování MKDS není dostatek finančních prostředků, nezbývá nám, než doufat, že od 1. 1. 2013 dojde k tolik očekávané úpravě rozpočtového určení daní a podstatným způsobem se navýší příjmová část
rozpočtu města. Než však dojde k tomu, že zastupitelstvo města definitivně rozhodne,
vedení města již nechce a vlastně ani nemůže déle čekat a já jsem již absolvoval několik
jednání s krajským ředitelem Policie ČR v Brně a novým vedoucím Územního odboru
Policie ČR Blansko-Vyškov, výsledkem kterých je skutečnost, že během krátké doby
bude za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku mezi městem Ivanovice na Hané a krajským ředitelstvím Policie ČR
v Brně uzavřena koordinační dohoda. Pro město to bude znamenat, že k nám budou
častěji zajíždět hlídky Policie ČR (a to jak „dopraváci“, tak i hlídka obvodního oddělení
z Vyškova) a budou u nás „trávit“ podstatně více času. Město bude Policii ČR na tyto činnosti finančně přispívat (do konce roku 2012 by to mělo být kolem 50 000 Kč). Ke konci
roku 2012 vyhodnotíme, zda takto vynaložené finanční prostředky přinesly požadovaný
efekt a zda se situace na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě zlepšila.
Vzhledem ke zkušenostem měst a obcí obdobné velikosti jako naše město se však s největší pravděpodobností zřízení vlastní MP v budoucnu nevyhneme. O vývoji situace na
úseku bezpečnosti a veřejného pořádku Vás pochopitelně budu průběžně informovat.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych Vám všem v souvislosti s nástupem
léta a blížícím se obdobím prázdnin a letních dovolených popřál příjemné a klidné strávení nadcházejících dní.
Ing. Jozef Heretík, starosta města
Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Jednání rady města, dne 29.2.2012, se zabývalo následující problematikou:
- Bylo revokováno usnesení č. 1 z jednání rady města ze dne 6.2.2012, kterým byl
schválen návrh rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2012
- Byl projednán nový návrh rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2012
- Byla schválena hodnotící komise na akci „Sanace stropů a oprava vnitřních omítek – budova ZŠ Wiedermannova
1/2012
5
-
Bylo revokováno usnesení č. 2 rady města Ivanovice na Hané, které se týkalo odprodeje části pozemku p.č. 291 v k.ú. Ivanovice na Hané.
Jednání rady města, dne 12. 3. 2012, se zabývalo a schválilo rozpočet města Ivanovice na Hané na rok 2012 a doporučilo zastupitelstvu města takto sestavený rozpočet
schválit na veřejném zasedání.
Jednání rady města, které se uskutečnilo 28.3.2012 řešilo následující problematiku:
- vzalo na vědomí současný stav prací při opravě budovy ZŠ Wiedermannova
- vzalo na vědomí informaci o stavu prací na městském hřbitově
- projednala možný odprodej pozemků v prostorách bývalého střediska těžké mechanizace v k.ú. Ivanovice na Hané
- doporučila odboru hospodářsko-správnímu udělit souhlas s ukotvením telefonního
kabelu a rozvaděče MRS 10 QT na sloup VO, který je umístěn před budovou na
ul. Tyršova 225. Toto ukotvení je bráno jako věcné břemeno, ukotvení bude zpoplatněno za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč
- vzala na vědomí „Zprávu hlavní inventarizační komise“
- schválila návrh HIK na vyřazení majetku města na základě řádně provedené inventarizace majetku za rok 2011, včetně navrženého způsobu likvidace
- vzala na vědomí informaci ohledně harmonogramu prací při vybudování víceúčelového hřiště u ZŠ
- vzala na vědomí informaci ohledně možnosti rekonstrukce VO ve městě
- vzala na vědomí informaci ohledně stavu prací souvisejících s rekonstrukcí místní
komunikace Velký Dvorek v m.č. Chvalkovice na Hané.
Jednání rady města, dne 11.4.2012, se zabývalo následující problematikou:
- vzalo na vědomí informaci zástupce společnosti FLY EUROPE na osazení sloupů
veřejného osvětlení LED diodami
- projednala jednotlivé majetkové převody:
- schválila smlouvu o pronájmu mezi městem Ivanovice na Hané a Agrodružstvem
Tištín
- doporučila zastupitelstvu města odkoupit pozemky p.č. 3417 a 3002 o výměře
6497 m2 za 10,- Kč/m2 v k.ú. Medlovice
- schválila odprodej pozemku p.č. 1174, v k.ú. Ivanovice na Hané, o výměře 320 m2
zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální cena činí 25 000,- Kč
- neschválila přidělení dotace oddílu kopané ve výši 90,- tis. Kč
- schválila žádost SDH Ivanovice na Hané – dotace na ceny pro nejmenší závodníky
– memoriál Pitnera ve výši 3 000,- Kč
- schválila složení hodnotící komise na akci „Oprava ul. Velký Dvorek“
Jednání rady města, které proběhlo dne 25.4.2012 řešilo následující:
- vzalo na vědomí přidělení dotace z rozpočtu Jm kraje ve výši 110,- tis. Kč a schválilo
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města Ivanovice na Hané ve výši 90,- tis.
Kč na dovybavení vozidla SDH Ivanovice na Hané, které činí 200,- tis. Kč a je nepřekročitelné
- schválila žádost Osadního výboru Chvalkovice na Hané na pořádání dvou akcí v prostorách hasičské zbrojnice ve Chvalkovicích na Hané s tím, že obě dvě akce budou
6
1/2012
-
ukončeny ve 22:00 hod.
schválila převod finančních prostředků MŠ Ivanovice na Hané, z roku 2011, z hlavní
činnosti a hospodářské činnosti do rezervního fondu
vzala na vědomí návrhy Komise pro správu a rozvoj města
schválila odkup části pozemku p.č. 253/13 a pozemku p.č. 253/14, od manželů
Tichých, bytem Chvalkovice na Hané 6, v k.ú. Chvalkovice na Hané za cenu
50,- Kč/m2 a doporučila zastupitelstvu města odkup schválit.
Poslední jednání rady města proběhlo dne 16.5.2012 a projednávala se tato problematika:
- schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit „Směrnici k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ v oblasti služeb, dodávek a stavebních prací
- schválila Smlouvu mezi městem Ivanovice na Hané a společností Infos Leas o zřízení věcného břemene
- schválila Smlouvu mezi městem Ivanovice na Hané a společností Infos Leas
o uložení HDPE trubek v rámci stavby „INFOS Ivanovice na Hané (2011)“
- doporučila zastupitelstvu města schválit „Závěrečný účet města za rok 2011
- schválila finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč na zajištění zvýšení hlídkové činnosti
Policie ČR (ÚO Blansko-Vyškov) pro období od 1. 6. do 31. 12. 2012.
Pověřila starostu města jednat s krajským ředitelstvím Policie ČR JMK ohledně
uzavření písemné koordinační dohody za účelem stanovení společného postupu
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
- vzala na vědomí informaci starosty města ohledně nabídky společnosti Podpora
Naděje a schválila zakoupení jedné sady Novoročních přání v ceně 2 800,- Kč
- schválila finanční spoluúčast města při čerpání nadačního příspěvku na venkovní
fitness ve výši 49 989,- Kč a pověřila místostarostu města dalším jednáním s Nadací
správného životního stylu a společností COLMEX s.r.o.
- schválila za obvyklých podmínek pronájem tří místností na zdravotním středisku
Ing. Františku Galkovi a Stanislavu Kováčovi za účelem provozování finančního poradenství. Hospodářsko-správní odbor připraví nájemní smlouvu s tím, že výpovědní
lhůta bude stanovena na jeden měsíc.
- schválila pronájem bytu I. kategorie o výměře 101 m2 v DPS na ul. Mlýnská 801 paní
Vladislavě Boronkajové Judasové za obvyklých podmínek.
Ing. Jan Kovář, tajemník MěÚ
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 23. února 2012 v 18 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na
11. veřejném zasedání zastupitelstva města.
1/2012
7
ZM schválilo usnesení č. 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 11. veřejném zasedání zastupitelstva města ve složení Ing. Jozef Heretík, Ing. Vlastislav Drobílek, Mgr. Ludmila Rešková,
Ing. Petr Vinklárek a Libor Fiala.
ZM schválilo usnesení č. 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Jarmilu Zemanovou a pana
Milana Říhu, zapisovatelkou paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na 11. zasedání zastupitelstva města pověřuje pana Jana Rosáka.
ZM schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b zákona 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, schvaluje rozpočet města Ivanovice na Hané na rok 2012 ve výši
35.811.000,- Kč, při čemž rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek ve výši 3.836.000,- Kč,
který bude pokryt přebytkem z minulých let a dotací z Jihomoravského kraje.
Příjmy jsou tvořeny položkami:
daňové příjmy, poplatky správní a ostatní
dotace celkem
vlastní příjmy
kapitálové příjmy
Celkem
25.225.000,- Kč
3.894.100,- Kč
555.900,- Kč
2.300.000,- Kč
31.975.000,- Kč.
Výdaje:
vnitřní obchod, pohlednice, propagace
doprava
vodní hospodářství
vzdělávání – školství
kultura a zájmová činnost
tělovýchovná a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a rozvoj
ochrana životního prostředí
dávky sociálního zabezpečení
bezpečnost, ochrana obyvatelstva, krizové řízení
požární ochrana
státní správa a územní samospráva
finanční operace
Celkem:
40.000,- Kč
3.450.000,- Kč
633.000,- Kč
6.160.000,- Kč
3.474.000,- Kč
1.740.000,- Kč
3.478.000,- Kč
4.988.000,- Kč
191.000,- Kč
1.600.000,- Kč
542.700,- Kč
8.771.300,- Kč
743.000,- Kč
35.811.000,- Kč.
Dále zastupitelstvo města schvaluje rozpočet vedlejší hospodářské činnosti s příjmy celkem
1.392.000,- Kč a výdaji celkem 1.450.000,- Kč.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit hospodárné čerpání finančních prostředků města v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem, sledovat plnění rozpočtu
8
1/2012
a předkládat radě města návrhy na změny v rámci její kompetence.
ZM neschválilo usnesení č. 4.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané, konaného
dne 29. května 2012 v 18 hod. v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města schvaluje program, způsob diskuse a způsob hlasování na
12. veřejném zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 1.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města schvaluje pracovní předsednictvo na 12. veřejném zasedání ve
složení Ing. Jozef Heretík, Ing. Vlastislav Drobílek, Libor Fiala, Mgr. Ludmila Rešková
a Ing. Petr Vinklárek.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 2.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města schvaluje jako ověřovatele zápisu RSDr. Jaroslava Slámu
a MVDr. Josefa Lysáka, zapisovatelku paní Šárku Němcovou, kontrolou správnosti přijímaných usnesení na 12. zasedání zastupitelstva města pověřuje Pavla Mikloška.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 3.
Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b zákona 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, schvaluje rozpočet města Ivanovice na Hané na rok 2012 ve výši 36.077.000,Kč, při čemž rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří schodek 4.102.000,- Kč, který bude pokryt přebytkem z minulých let a dotací z Jihomoravského kraje (z čehož 938.000,- Kč je určeno na
běžné výdaje a 3.164.000,- Kč je splátka úvěru Komerční bance a výpomoci SFŽP).
Příjmy jsou tvořeny položkami:
daňové příjmy, poplatky správní a ostatní
dotace celkem
vlastní příjmy
kapitálové příjmy
Celkem
Výdaje:
vnitřní obchod, pohlednice, propagace
doprava
vodní hospodářství
vzdělávání – školství
1/2012
25.225.000,- Kč
3.894.100,- Kč
555.900,- Kč
2.300.000,- Kč
31.975.000,- Kč
40.000,- Kč
2.540.000,- Kč
633.000,- Kč
5.060.000,- Kč
9
kultura a zájmová činnost
tělovýchovná a zájmová činnost
bydlení, komunální služby a rozvoj
ochrana životního prostředí
dávky sociálního zabezpečení
bezpečnost, ochrana obyvatelstva, kriz. řízení
požární ochrana-dobrovolná část
státní správa a územní samospráva
finanční operace
splátka úvěru a výpomoci
Celkem:
3.414.000,- Kč
1.590.000,- Kč
3.208.000,- Kč
4.968.000,- Kč
191.000,- Kč
300.000,- Kč
350.000,- Kč
8.676.000,- Kč
1.943.000,- Kč
3.164.000,- Kč
36.077.000,- Kč.
Dále zastupitelstvo města schvaluje rozpočet vedlejší hospodářské činnosti s příjmy celkem 1.392.000,- Kč a výdaji celkem 1.450.000,- Kč.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit hospodárné čerpání finančních prostředků města v roce 2012 v souladu se schváleným rozpočtem, sledovat plnění rozpočtu
a předkládat radě města návrhy na změny v rámci její kompetence.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení číslo 4.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjčky z fondu obnovy nemovitostí na rok 2012
celkem třem žadatelům.
Celkem budou poskytnuty půjčky ve výši 350.000,- Kč.
Ukládá starostovi města a tajemníkovi plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 5.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 7 z 9. veřejného zasedání ze dne
10.11.2011 a schvaluje zrušení prodeje části pozemku parc.č. 291 v kat. území Ivanovice
na Hané z důvodu následného začlenění této části pozemku v jedné z dalších etap změny
územního plánu města do ploch veřejné či izolační zeleně, nebo ploch hřiště či sportoviště.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 6.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1157 (ostatní plocha) o výměře
372 m2 v kat. území Ivanovice na Hané za kupní cenu 111.600,- Kč s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s realizací prodeje. K výše uvedenému pozemku bude formou
osobního závazku uzavřeno věcné břemeno spočívající v právu přístupu, oprav a odstranění vedení kanalizační sítě.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 7.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 02/2010 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi vlastníkem městem Ivanovice na Hané,
10
1/2012
IČ 00291846 a provozovatelem Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 494 54 587, které se
týká nájemného vodohospodářského zařízení a ceny vodného za uvedených podmínek.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 8.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04/2011 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi městem Ivanovice na Hané, IČ 00291846,
a provozovatelem Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 494 54 587, které se týká nájemného vodohospodářského zařízení a ceny stočného za uvedených podmínek.
Ukládá starostovi a místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 9.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm. f zákona 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., která se uskuteční v květnu 2012, jakož i na jakémkoli jejím
odročení nebo odročeních, starostu Ing. Jozefa Heretíka a zmocňuje ho k zastupování
města při výkonu všech práv akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby hlasoval,
jednal, požadoval vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval a předkládal
návrhy a protinávrhy, činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné
k zajištění a jednání valné hromady a přijímal plnění v těchto právního úkonech.
Ukládá starostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 10.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f zákona 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, jako zástupce města na valné hromadě společnosti Respono a.s., Vyškov, která se uskuteční v květnu 2012, jakož i na jakémkoli jejím odročení
nebo odročeních, místostarostu Ing. Vlastislava Drobílka a zmocňuje ho k zastupování města při výkonu všech práv akcionáře této společnosti, zejména k tomu, aby
hlasoval, jednal, požadoval vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, uplatňoval
a předkládal návrhy a protinávrhy, činil závazná prohlášení, resp. činil další úkony, které jsou nezbytné k zajištění a jednání valné hromady a přijímal plnění v těchto právních
úkonech.
Ukládá místostarostovi města plnění přijatého usnesení.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 11.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města za první čtvrtletí roku 2012.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 12.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce zastupitelstva města a rady města na
2. čtvrtletí roku 2012.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 13.
1/2012
11
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2012
a ukládá předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2012 a ukládá předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schvaluje plán práce osadního výboru na rok 2012 a ukládá předsedovi výboru jeho plnění.
Zastupitelstvo města schválilo usnesení č. 14.
Zpracovala: Šárka Němcová
* Upraveno vzhledem k ochraně osobních údajů.
Z ČINNOSTI KPOZ při MěÚ Ivanovice na Hané
Slavnostního vítání nových občánků našeho města do života
dne 21. dubna 2012 se zúčastnili rodiče:
Vlastimil Čumpl a Marcela Dohnalová
se synem Radimem
Jakub Tumma a Simona Žvátorová
se synem Tadeášem
Miroslav Čepička a Irena Bednářová
se synem Miroslavem
Zuzana Novotná
s dcerou Annou
Zbyněk a Vladimíra Paláskovi
s dcerou Julií
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem o vítání nově narozených dětí do života
v obřadní síni MěÚ Ivanovice na Hané, aby se hlásili na matrice městského úřadu v průběhu celého roku, příp. na tel. 517 325 669.
VÝROČÍ DIAMANTOVÉ SVATBY
Diamantovou svatbu – 60 let společného života oslavili dne:
19.04.2012 – Oldřich Hlaváček a Růžena Hlaváčková, rozená Štrbíková
K tomuto významnému životnímu výročí jim přejeme především pevné zdraví, osobní
spokojenost a pohodu, životní optimismus a ještě mnoho dalších společných let.
M.K.
12
1/2012
Ivanovice na Hané
Vladimír Hejč
Drahomíra Jakubčíková
82 let
85 let
†18.03.2012
†27.03.2012
Chvalkovice na Hané
Anežka Vydrová
78 let
†14.04.2012
Bývalí občané Ivanovice na Hané
MVDr. Lubomír Svoboda
56 let
†25.03.2012
Miroslav Dohnal
84 let
†19.03.2012
Opustili nás…
Vyjadřujeme pozůstalým
upřímnou soustrast.
Zpracováno podle regionálního tisku.
Z KULTURNÍCH AKCÍ v našem městě
14. - 17. března 2012
BAZÁREK dětského oblečení, hraček
a sportovních potřeb probíhal od pondělí do pátku v malém sále kulturního domu
v době od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin. Akci uspořádalo Mateřské centrum Ivanovický rarášek ve
spolupráci s Městským úřadem Ivanovice
na Hané. Bazárek se stal velmi úspěšnou
akcí, proto jej organizátoři začali pořádat
pravidelně 2x ročně na jaře a na podzim.
pátek 20. dubna 2012
KONCERT KARLA PLÍHALA od 19 hodin
v kulturním domě. Karel Plíhal patří mezi
nejznámější osobnosti českého folku. Je
nejcitlivějším a nejpoetičtějším folkařem
současné české scény. Už přes dvacet pět
let chodí na jeho koncerty lidé všech věkových skupin, rozmanitých profesí i hudebních vyznání. Karel Plíhal jim dává svým
vystoupením uklidnění, přemítání, humor
a hlavně svůj nezaměnitelný přístup. Tvoří
neopakovatelné texty plné poetiky, hledá
a nachází zajímavé rýmy a slovní spojení
a s lehkostí je doplňuje příjemnými melodiemi. Koncertní vystoupení Karla Plíhala bylo
velmi komorní, jednalo se o koláž hezkých
1/2012
písniček, melodií a humorných básniček.
Návštěvníci odcházeli z koncertu dobře
naladěni, s lehkým pohlazením po duši.
pátek 30. března 2012
PODVEČER S ANDERSENEM v městské
knihovně. I naše knihovna se opět připojila
k celostátní akci, která se konala ve většině knihoven, školních družinách, mateřských i základních školách během měsíce
dubna. Děti i někteří rodiče se sešli v 17.30
hodin, aby při četbě pohádek strávili pěkný podvečer. Nechyběl ani doprovodný
výtvarný program, které si pro děti připravila paní knihovnice. Jako vzpomínku na
tento večer si domů každé dítě odnášelo
vlastnoruční výrobek.
13
sobota 28. dubna 2012
KONCERT Velkého dechového orchestru
mladých z Němčic nad Hanou v kulturním
domě od 19 hodin. Velký sál byl zaplněn
návštěvníky koncertu. Mladí umělci své
obecenstvo opět nezklamali. Program
koncertu byl pestrý od lidových písní, přes
vážné kousky až k filmové a muzikálové
hudbě. Zaznělo plno krásných skladeb. Při
některých z nich šel posluchačům i mráz
po zádech.
sobota 8. května 2012
JARNÍ TRH na náměstí od 9 do 12 hod.
s doprovodným programem:
14
•
10 - 12 hod. Koncert dechové hudby na
prostranství před vstupem do kulturního
domu. I když koncert bohužel narušil
déšť, největší vytrvalci setrvali pod velkými slunečníky až do úplného závěru
koncertu, který byl ve dvanáct hodin.
Kapelu ani posluchače déšť neodradil.
•
9 - 12 a 13.30 - 16 hod. Jarní výstava v malém sále KD, kde bylo možno
zhlédnout práce žáků ZŠ Ivanovice na
Hané a dětí MŠ Ivanovice na Hané,
MŠ Chvalkovice na Hané. Výtvarné
práce našich děti byly opravdu zdařilé.
Výstava byla návštěvníkům přístupná
až do 17. května.
1/2012
•
14 hod. Oslava svátku matek ve velkém sále kulturního domu.
Svátek všech maminek jsme oslavili
vystoupením, které si pro ně připravily
a pečlivě nacvičily děti z MŠ Mlýnská
a ZUŠ Ivanovice na Hané pod vedením
svých pedagogů.
čtvrtek 14. června 2012
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE za přítomnosti třídních učitelek byli v Městské knihovně Ivanovice na Hané prvňáčci
pasováni na čtenáře. Po prokázání znalosti
čtení a pronesení pasovací formule, moudrou čarodějnicí, obdržely děti pasovací certifikát a drobnou sladkost. Prvňáčci, jejichž
rodiče souhlasili s přihlášením do knihovny,
si poté mohli zapůjčit své první knížky.
úterý 22. května 2012
DIVOKÉ KOČKY - vystoupení travesty skupiny z Ostravy v kulturním domě od 19 hodin.
Dvouhodinový zábavný pořad. Na sále vládla
velmi příjemná a uvolněná atmosféra. Diváci
si užili spoustu humoru a legrace.
pátek 8. června 2012
VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽIVÁ VODA - ve
velkém sále kulturního domu byla v 16
hodin zahájena vernisáží výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ Ivanovice na
Hané ŽIVÁ VODA. Výstava byla návštěvníkům přístupna do 20. června.
Hred.
PŘIPRAVUJE SE …
neděle 24. června 2012
U příležitosti MDD, který připadá na 1. června připravili městský úřad a kino Ivanka novou,
českou, filmovou, rodinnou komedii MODRÝ TYGR. Začátek představení v 17.00 hod.
Vstup volný.
1/2012
15
sobota 8. září 2012
SLAVNOSTI BABÍHO LÉTA v areálu letního kina od 15.00 hod. Pořádá městský úřad ve
spolupráci se zájmovými organizacemi města.
neděle 26. srpna 2012
LETNÍ FILMOVÝ FESTIVÁLEK
Kino Ivanka a městský úřad pro Vás připravili od 15.00 hod. přehlídku filmů v digitálním
formátu. Pásmo pro děti a dobrodružný film. Vstup volný.
23. - 27.10.2012
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ, poprvé v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Festival patří v rámci soutěžních putovních filmových festivalů mezi
největší festivaly v České republice a svým charakterem a tématy i mezi největší na
světě. Jedná se o putovní soutěžní festival cestopisných, dobrodružných, extrémních
a adrenalinových filmů, odehrávajících se v přírodě. Uvidíte filmy ve čtyřech kategoriích
– dobrodružný sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružný vodní sportovní
film, cestopisný film.
pátek 16. listopadu 2012
vystoupení travesty skupiny DIVOKÉ KOČKY z Ostravy v kulturním domě od 19.00 hod.
Vstupné 160,- Kč, předprodej bude probíhat v městské knihovně, tel. 517 363 397.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zasílání pozvánek na kulturní a společenské
akce e-mailem, aby se hlásili na městském úřadě, v kanceláři č.1 u paní Gabriely Hladké,
e-mail: [email protected] nebo tel. 517 325 661.
Hred.
POZVÁNKA DO KINA
16
LETNÍ KINO
červenec
St 11.07.2012 v 21,00 hod.
Pa 13.07.2012 v 21,00 hod.
St 18.07.2012 v 21,00 hod.
Pa 20.07.2012 v 21,00 hod.
St 25.07.2012 v 21,00 hod.
Pa 27.07.2012 v 21,00 hod.
KONTRABAND
PROBUDÍM SE VČERA
KOCOUR V BOTÁCH
MERUŇKOVÝ OSTROV
MUŽI V ČERNÉM 3 – MIB3
LÍBÁŠ JAKO BŮH
srpen
St 01.08.2012 v 20,30 hod.
Pa 03.08.2012 v 20,30 hod.
St 08.08.2012 v 20,30 hod.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
SCHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ
1/2012
Pa
St
Pa
10.08.2012 v 20,30 hod.
15.08.2012 v 20,30 hod.
17.08.2012 v 20,30 hod.
MUŽI V NADĚJI
BITEVNÍ LOĎ
VRTĚTI ŽENOU
KINO IVANKA
LETNÍ FILMOVÝ FESTIVÁLEK
Ne 26.08.2012 od 15.00 hod. Přehlídka filmů v digitálním formátu.
Pásmo pro děti + dobrodružný film. Vstup volný.
Běžný provoz Kina Ivanka bude zahájen 9. září 2012 a uvede filmovou nabídku jak
v klasickém formátu, tak v digitálním. V normě Cinema E se zvukem Dolby Digital 7.1
s možností promítání 3D filmů.
Pracovníci kina se těší na Vaši návštěvu! Neseďte doma a přijďte se bavit a podpořit
provoz kina.
NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
BELETRIE:
Alena Jakoubková: Čiň manželu dobře – peklem se ti odmění – Agáta Pierotová
vyrůstá v rodině, kde matka je bohyně a otec ušlápnutý pod jehlovým podpatkem matčina luxusního střevíčku. Agáta avšak sní o tom, že ona to jednou v manželství povede jinak. Vysní si tradiční rodinu, kde ona bude pečovat o byt a děti a vyvařovat teplé
večeře, zatímco manžel ji bude zbožňovat. Zbyšek Lom vypadá jako slibný kandidát –
a Agáta se vrhá slepě do manželství. Zbyškovi však vyhovuje jen ta část Agátina plánu,
v níž mu poskytuje kompletní servis. Zbožňovat manželku? Ani nápad…! Raději po nocích
prohání ženské. Agátě trvá víc než deset let, než se vzbouří – ale pak to stojí za to!
Táňa Keleová-Vasilková: Květiny pro Lauru – mladí manželé Laura a Ivan si
vychutnávají své štěstí… až do chvíle, kdy jim zemře jediný syn, sedmiletý Tomášek.
Jejich životy a vztah jsou podrobeny té nejtěžší zkoušce. Dokážou ji zvládnout? Budou
umět přijmout bolest, kterou jim život nadělil? Jak se vyvine jejich další osud?
Lisa Jackson: Hrobař – probudila se v temném, uzavřeném prostoru. Shora k ní
tlumeně doléhal krutý smích, přehlušovaný zvukem sypané hlíny. Ke svému zděšení si
uvědomila, že je pohřbívána zaživa. Její zoufalý výkřik však slyšel jen sadistický vrah…
Novinářka Nikki Gillettová sní o kariéře ve světě velkých zpráv a doufá, že se jí tam podaří proniknout prostřednictvím článku o sériovém vrahovi, kterému dala přezdívku Hrobař.
Ve snaze získat co nejvíce informací se pověsí na paty policistovi Pierci Reedovi, který
na případu pracuje, ale brzy začne mít podezření, že Pierce před ní něco závažného
tají.
1/2012
17
Lars Kepler: Hypnotizér – psychiatr Erik Maria Bark je uznávaný odborník na léčbu
traumat. Jedné prosincové noci mu zavolá kriminální inspektor Joona Linna a prosí ho,
aby okamžitě přijel do nemocnice k těžce zraněnému patnáctiletému chlapci, kterého
policisté objevili jako jediného přeživšího v rodinném domku. Erik se v minulosti po dlouhou dobu věnoval hypnóze a pouze s jeho pomocí může policie chlapce vyslechnout
a zjistit, kdo brutálně zavraždil jeho rodiče a mladší sestru. Erik však praxi hypnotizéra
ukončil před deseti lety a žádost o pomoc v něm probudí bolestné vzpomínky. Komisařovu prosbu zprvu odmítne, nakonec se však nechá přesvědčit a všichni se rázem ocitnou
ve víru dramatických událostí.
Iva Hercíková: Plástev medu – autorka sleduje s lehkým úsměvem osudy nájemníků jednoho domu, „té podivné krabice s balkony podobnými zobáčkům, která v sobě
ukrývá devět bytů. Tři v přízemí, čtyři v prvním patře a dva veliké byty ve druhém. V nich
bydlí „lidé od kumštu“, herečky, výtvarnice, vědecký pracovník, rodiny spisovatele a filmaře, lidé nejrůznějších povah, usilovně hledající ideálního partnera a toužící naplnit své
romantické představy. Autorce připomíná dům svou strukturou plástve medu a obyvatelé
čilé včelky, které přelétají sem a tam k novým večírkům, náhodným nevěrám a všemožně
usilují o své štěstí na zemi…
Magda Váňová: S tváří beránka – získat si lásku a důvěru trvá někdy celá léta, ale
přijít o ně může člověk během jediného dne. Ze zdánlivě nevinných příčin se takto rozpadá vztah charizmatického houslaře Zbyška a jeho ženy Violy, kteří se dostanou pod
tlakem anonymních dopisů do vleklé manželské krize. Viola si neuváženě zaflirtovala
s neomaleným sukničkářem Beranem, který se nechce smířit s tím, že ho odmítla, a
hledá cestičky, jak se pomstít. Ale není jediný, kdo by rád Violu pokořil. Usiluje o to i její
nejlepší přítelkyně Olina, věčně nespokojená manželka Zbyškova bratra. Od chvíle, kdy
se obě vdaly, jednají ve všem protichůdně a Olina se užírá Violinými úspěchy.
Martina Formanová: Nevěra po americku – dva manželské páry a komunikace
přes internet tvoří půdorys nového románu Martiny Formanové, jehož děj nás zavede
do současného New Yorku. U společné večeře se setkávají dvě spřátelené manželské
dvojice. Obě působí navenek úspěšně a spokojeně, a teprve bližší pohled pod povrch
jejich životů ukazuje, kolik vášní, dramat i pochyb tato fasáda skrývá. John, Andrea, Liz
a Harold mají každý svou pevně určenou životní roli, a na prahu čtyřicítky zjišťují, že ani
jeden s ní nejsou spokojeni. Není náhodou, že jediným místem, kde se cítí svobodní, je
internet. Teda alespoň do chvíle, než se tajná identita potká s realitou.
Pavel Jansa: Stařec a mord – novopečený důchodce se za inspirací pro svoji literární prvotinu vydal do malého města nedaleko Brna. Za pár dní tam vyjela i brněnská
mordparta, ta ovšem kvůli vraždě nejbohatšího místního podnikatele ... Z rukopisu čilého
penzisty se dalo vyčíst mnohé, co činu předcházelo. Jak do městečka přijel rodák, počítačový expert, jak tam hodlal velkoryse investovat, jak se ho kdekdo pokoušel získat pro
své plány i jak ho zaujala jistá mladá dáma zato kriminalisté se pořád neměli čeho chytit.
Kdo zabíjel a proč, když ti, kteří měli motiv, měli zároveň i alibi?
Becca Fitzpatrick: Zavržený – Nora Greyová je svědomitá, chytrá a rozhodně nemá
ráda riziko. Jenže se zamiluje do Patche a to je její první chyba. Patchova minulost je
18
1/2012
totiž všechno, jen ne nevinná. A nejlepší, co kdy udělal, bylo, že se zamiloval do Nory.
Seznámili se na hodině biologie a Nora chce jediné – držet se od něj co nejdál. Jenže jak
se zdá, Patch je vždy o dva kroky napřed. Dívka na sobě cítí jeho pohled, i když Patch
není nablízku. Cítí jeho přítomnost, i když je v pokoji sama. A když své okouzlení nedokáže déle tajit, vyjde najevo, kdo Patch ve skutečnosti je a proč ji vyhledal. A ze všech
otázek, které se dotýkají jeho minulosti, si Nora a Patch mohou navzájem položit jen
jedinou: „Jak hluboko dokážeš padnout?“
Simona Monyová: Utrhnout se ze řetězu - hrdinku knihy, žurnalistku, její manžel využívá spíš jen jako kuchařku a služku, ani ho nenapadne jí s něčím pomoci, a i čtrnáctiletá dcera
je v tomto ohledu otci značně podobná. Takovýhle život ji ubíjí, cítí se vyčerpaná a bez života
a veškeré její pokusy manželství ještě oživit vycházejí naprázdno. Nefungující manželství
měla i její nejlepší kamarádka, která ovšem poté, co se zamilovala do mladšího muže, skutečně rodinu opustila a začala nový život. I přes vlastní neštěstí vyjádří novinářka s tímto
radikálním řešením nesouhlas. Její pohled se ale brzy změní, když se naprosto neplánovaně
sblíží se svým švagrem. Vztah, který měl původně být pouze nic neohrožujícím románkem,
začíná nabírat na důležitosti. Je na ústřední hrdince, aby se rozhodla jak dál...
Petra Soukupová: Marta v roce vetřelce – o Martě si rodiče myslí, že je chytrá
a mohlo by z ní něco být, hlavně když bude studovat a nebude se flákat. Mladší sestra si
o ní myslí, že je to nafoukaná nána, starší bratr, že se pořád chová jako malá, a Robert, její
kolega z práce, že není k zahození. Babička ji už nepoznává. Ale tahle kniha není o tom,
jak vidí Martu ostatní, tohle je její deník. Devatenáctiletá Marta Žáková úspěšně odmaturovala, byla přijata na vysokou školu a na prázdninové brigádě se zamilovala. Vše se zdá být
v pořádku, přesně tak, jak si to Marta představuje. Nečekaný spád událostí však obrátí její
život naruby a z nadějné studentky se rázem stává „největší lůza světa“.
KNIHY PRO DĚTI:
Annie Auerbach: Vítejte na ranči – na ranč Horseland přijíždí limuzína a všichni
jsou zvědaví, jaká rozmazlená dívenka se to mezi ně chystá. Sarah to tak nemá na
začátku vůbec lehké a prožívá se svou kobylkou Scarlet perné chvilky. Ale když se nebojácně vrhne do záchrany ostatních koní a vůbec přitom nedbá na svou drahou značkovou bundu, ostatní pochopí, že vzhled někdy může klamat.
Annie Auerbach: Znovu v sedle – během tréninku prožije Molly ošklivý pád z klisny
Calypso. Strach z toho, že by mohla ještě někdy spadnout, jí pak brání, aby se do sedla
znovu vrátila. Všichni na ranči si dělají starosti – bude Molly ještě někdy jezdit? Zvítězí
nad svým strachem?
Annie Auerbach: Vítězství za každou cenu – každý v Horselandu ví, že soutěžení
je přirozená součást světa jezdců a koní. Ale bohužel pouze jeden jezdec může reprezentovat ranč na blížícím se mezinárodním mistrovství. Přátelské klání se rychle mění
v souboj plný raněných citů, všichni jezdci se snaží zvítězit, a jako by zapomněli, co je
na světě nejdůležitější. Přece přátelství! Podaří se jim včas zachránit potrhané nitky
kamarádství?
1/2012
19
Peyo: Šmoulí polévka – co se tentokrát děje ve šmoulí vesničce? Obr Tlustožrout
sní, na co přijde, a má pořád obrovský hlad. Gargamel mu doporučí šmoulí polévku.
Hrůza! Přece modří skřítci neskončí v břiše toho nenasyty! Pomůže Taťka Šmoula?
Martina Drijverová: Zlobilky – byly jednou holčičky a ty moc a moc zlobily. Jedna si pořád vymýšlela, že ji něco kousne, druhá se nechtěla mýt, jiná stále na někoho
neslušně ukazovala. Další se toulaly a byly strašné nepořádnice. A co teprve ty ostatní!
S takovými zlobilkami si ani rodiče nevěděli rady, ale na každého jednou dojde. A cože
se těm holčičkám stalo? Přečtěte si sami – zlobit se opravdu nevyplácí!
Peyo: Příběh šmouly mrněte – dětský komiks. Obsahuje též: Šmoula kutil, Šmoulí
malování a Šmoulózní svátek.
Peyo: Šmoulové na plovárně - Komiksový příběh známých modrých skřítků, kteří
tentokrát dovádí u vody. Šmoulové se rozhodnou, že už je nebaví stále pracovat a zvelebovat svou vesničku. Nutně si potřebují odpočinout a tak se vydají k jezeru do hor, kde
si postaví malé lázně.
Václav Čtvrtek: Pohádka o myslivci a víle – milé děti, určitě dobře znáte příhody
hajného Robátka z Večerníčku a také z pohádkových knížek Václava Čtvrtka. Ale znáte je opravdu všechny? V této knížce najdete jednu, kterou jste nejspíš ještě nečetly.
Pohádka o myslivci a víle, která vyšla naposledy před více než třiceti lety, je z doby, kdy
Robátko nebyl ještě hajný, ale obyčejný myslivec. Ale již tehdy měl problémy s hrabětem
a vílou.
Václav Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečkovi – Kačenka bydlí s tlustým dědečkem v hezkém domku se zahrádkou. Dědeček rád sedává v houpací židli doma i venku
a čeká na Kačenku, až se vrátí ze školy. A co se jim během roku přihodilo? Poprvé se
všechno prozradí v této knížce.
Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ
Jednou skautem - skautem navždy
Kdo v dětském věku nechtěl být třeba Robinsonem, Kolumbem, nesnil o výpravách
po stopách Marka Póla, Hanzelky a Zikmunda či sjíždění divokých řek? Aspoň takhle
spát ve stanu, srubu nebo pod širákem! Tyto sny pomáhají správným klukům a holkám
naplňovat různé organizace, mimochodem vedené vesměs dobrovolníky, již dlouhé řádky let. Například Sokol již 150, skautský Junák 100, KČT bez mála také. A to nesmíme
opomenout další, jako jsou Ochránci přírody, Pionýr atp. Kdo jednou propadl kouzlu
pobytu v přírodě s partou kamarádů, nepropásne jednu příležitost vyrazit si ven znovu
a znovu. Žádné Kung-Pao, řízek či svíčková se nevyrovná chuti vlastnoručně opečeného
špekáčku, uvařeného čaje i s jehličím, nebo hrachové polévce ze sáčku! A když to počasí
nedovolí? Na co pak máme fotografie a hlavně vzpomínky? Pokud se pak najde někdo,
komu stojí za to dát si tu práci a vzpomínky své i kamarádů dát dohromady a dokonce knižně vydat, nezbývá než smeknout! Takovouto doslova historii trempů zpracoval
20
1/2012
a vydal u příležitosti 75. výročí vzniku skautské organizace v Ivanovicích na Hané pod
názvem „Proměny jednoho junáckého oddílu“ Doc. PhDr. Miloš Kadlčák, CSc. Zakládající členové Ivanovické „Jedničky“ sice již odešli „do věčných lovišť“, ale pod přezdívkou
Dava ho znají nejen vrstevníci nýbrž i generace „vlčat a světlušek“. Zážitky z nočních
hlídek, orientačních pochodů, plnění „bojových“ úkolů, písničky u táboráků, ba i služba
u kuchyně jsou věci, na které se nezapomíná. Letošní doslova „aprílové počasí přímo
vybízí k nahlédnutí do této vzpomínkové publikace. Zasednout do křesla, listovat ve
vzpomínkách a „zpátky do trenek“! Kdo nezažil, těžko pochopí.
Díky příteli „Davo“
Hombré.
Vážený pane inženýre, pane starosto!
Jsem jeden z těch, kteří se po ukončení 2. světové války, dočkali založení skautského hnutí ve městě Ivanovice na Hané. Jako mladý chlapec jsem měl možnost, po
ukončení tehdejší měšťanské školy, vstoupit do junáckého oddílu.
Počátky skautingu, jakož i další osudy tohoto mládežnického hnutí, popisuje zcela
zasvěceným způsobem ten, který celý svůj život věnuje skautingu. Můj dávný spolužák
z měšťanky, rovněž jeden z prvních skautů, podává ve své knize „Proměny jednoho
junáckého oddílu“ vývoj a rozvoj tohoto mládežnického hnutí. Dnes uznávaný a vynikající pedagog, docent PhDr. Miloš Kadlčák, Csc., podává ve své obšírné publikaci přehled
skautingu v Ivanovicích od konce druhé světové války po dnešní dobu. Při pročítání této
knihy je třeba jen a jen vzpomenout těch, kteří mnoho svého času věnovali dětem a mládeži, budoucnu naší krásné vlasti.
Je třeba poděkovat člověku, který stovky hodin věnoval při sepisování činnosti junáckého hnutí ve městě. Věnovat se dětem a mládeži je jistě nedocenitelná činnost. Vynikajícím způsobem to ve své „práci“ vystihl autor knihy.
Pan starosta města jistě najde vhodnou příležitost k ocenění autora knihy, který skvělým způsobem a láskou k junáctví plní heslo „Jednou skautem, navždy skautem“!
Jeden z prvních skautů v Ivanovicích n. H.
PaedDr. Antonín „Zaďa“ Zavadil, Rýmařov
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
V Ivanovicích na Hané je konečně k dispozici každému milovníkovi sportů a aktivního života víceúčelové hřiště. Ve čtvrtek 24. května se uskutečnilo jeho slavnostní
otevření v prostorách ZŠ Ivanovice na Hané, kterého se zúčastnili představitelé města
Ivanovice na Hané, starostové okolních obcí, zástupci firem a široká veřejnost. Zahajovací projevy přednesl starosta města Ing. Jozef Heretík, ředitel ZŠ Mgr. Miroslav
Růžička a zástupce firmy Prostavby a.s. Ing. Jaroslav Bubla, která výstavbu hřiště
realizovala. Po slavnostním přestřižení pásky předvedli žáci dramatického kroužku,
jak by mohla vypadat hodina tělocviku, a další školáci ukázky různých sportů, které
1/2012
21
je na hřišti možné bez problémů hrát. Na hřišti s umělým povrchem se dá hrát tenis,
volejbal, nohejbal, ale také malá kopaná nebo florbal. Zcela jistě uspokojí širokou
škálu sportovních nadšenců, kteří se již dlouho před otevřením hlásili na pravidelnou
aktivní návštěvu.
Výstavbu hřiště, které vyšlo na necelý milion korun, podpořila kromě peněz z ivanovického rozpočtu také krajská dotace ve výši dvě stě padesáti tisíc korun.
Hřiště bude sloužit nejen obyvatelům Ivanovic na Hané, ale i lidem z okolních
obcí. Zatímco pro ivanovickou mládež do 18 let je hřiště k dispozici zdarma, dospělí či organizované skupiny pak budou hradit sto korun za hodinu. Objednávky se
uskutečňují prostřednictvím telefonu či e-mailu u hlavního správce hřiště – paní
A. Kolářové /tel: 737 383 626/, která rezervaci zanese do počítačového programu,
který je na stránkách města a dává účastníkům přehled o volných místech v rozvrhu.
Pro pravidla chování na hřišti je vytvořen provozní řád a je rovněž umístěn na stránkách města.
Zde určitě najdete i všechny další potřebné informace, abyste se stali hojnými
a možná i pravidelnými účastníky sportování na tomto hřišti. Tím přispějete nejen
ke zlepšení své fyzické kondice, ale i k udržování pěkného a motivujícího prostředí,
což každý sportovec bere jako samozřejmost a náhodný návštěvník se přidá a velmi
ocení!
Ing. Vlastislav Drobílek
místostarosta města Ivanovice na Hané
22
1/2012
RESPONO a.s. Vyškov – aktuální informace o společnosti
Dne 24. května 2012 proběhla v Sokolském domě ve Vyškově devatenáctá řádná
valná hromada společnosti Respono, a.s. Dovolte mi prosím seznámit vás s důležitými
schválenými záměry z této valné hromady.
Společnost Respono, a.s., se sídlem ve Vyškově, byla založena podle zakladatelské smlouvy uzavřené dne 20.07.1993 a registrována obchodním rejstříkem
dne 25.08.1993. Vznikla jako obchodní společnost pro zajištění svozu, odstraňování
a separace komunálního odpadu vznikajícího v regionu okresu Vyškov a dále pro
zajištění výstavby a provozu skládky komunálního odpadu v Kozlanech. Akciovou
společnost založilo v roce 1993 76 obcí okresu Vyškov. K 31.12. 2011 je počet obcí
– akcionářů 88, včetně 9 obcí okresu Prostějov. Základní kapitál činí 53.310 tis.
Kč. Největším akcionářem je město Vyškov, které vlastní 38,32 % akcií společnosti.
Město Ivanovice na Hané vlastní 144 ks akcií (2,7 %), nominální hodnota 1 ks akcie
je 10.000,- Kč.
Nyní stručně k ekonomice společnosti:
Za rok 2011 společnost vytvořila účetní zisk k rozdělení ve výši 8.633.666,79
Kč. Jeho rozdělení schválila valná hromada následovně: příděl do rezervního fondu
431.683,- Kč, příděl do sociálního fondu 501.984,- Kč a do nerozdělitelného zisku
(na pořízení investic) – 7.699.999,79 Kč. Průměrný evidovaný počet zaměstnanců
v roce 2011 činil 99. Plán nákladů a výnosů na rok 2012 schválený valnou hromadou
předpokládá výnosy celkem 105.519,6 tis. Kč, náklady 103.013,9 tis. Kč a plánovaný
hospodářský výsledek před zdaněním 2.505,7 tis. Kč. Nižší hospodářský výsledek plánovaný na rok 2012 je způsoben převedením příspěvku od EKO-KOMU z Respona,
a.s., na jednotlivé obce.
Nakládání společnosti s odpady v roce 2011
U druhotných surovin bylo vyseparováno od obcí: 1.605,90 tun papíru, 980,17 tun
plastu, 1.320,95 tun skla, 30,65 tun nápojových kartonů. Na skládku v Kozlanech bylo
uloženo celkem 26.710,9 tun odpadu, z toho bylo 17.514,9 tun odpadu komunálního.
Dále bylo na skládce v roce 2011 zkompostováno 450,78 tun biologického odpadu,
který slouží dále k rekultivaci skládky. Skládkový plyn je využíván v kogenerační jednotce k výrobě elektrické energie. V roce 2011 představovala vyrobená elektrická energie 621.775 kWh.
Velmi významná je spolupráce s firmou SAKO Brno, a.s., (spalovna komunálního odpadu). Do spalovny bylo v roce 2011 navezeno celkem 10.448,52 tun odpadu
a z toho množství bylo 9.107 tun směsného komunálního odpadu a 1.328,5 tuny nevyužitelných složek plastu z dotřiďovací linky. Touto spoluprací si Respono významně
šetří kapacitu skládky v Kozlanech. Společnost Respono provozuje rovněž 7 sběrných
dvorů, na kterých bylo v minulém roce sesbíráno 4.538,75 tun odpadu, z toho bylo 218
tun nebezpečného odpadu. Při mobilním svozu bylo sesbíráno 36 tun nebezpečných
odpadů a 140,5 tuny elektrozařízení. Na demontážní dílnu bylo příjato 460,3 tun materiálu, což bylo například 8.275 ks televizorů nebo 3.556 ks PC monitorů.
1/2012
23
Od dubna letošního roku zahájila společnost Respono rovněž svoz bioodpadu,
zatím v intervalu 1x za 14 dní. Řada občanů si jistě všimla svozového vozidla s hezkou
reklamou a nápisem „Vezeme bioodpad“. Za měsíc duben bylo svezeno celkem 144,1
tun bioodpadu, z toho 3,53 tun z Ivanovic na Hané.
Výše uvedenými čísly jsem nechtěl čtenáře Zpravodaje našeho města obtěžovat.
Mým cílem bylo poskytnout stručné informace o činnosti společnosti, jejímž akcionářem je i naše město. Snad se mi to podařilo.
Co se týká výstavby bioplynové stanice ve Vyškově, která bude po uvedení do provozu zpracovávat mimo jiné i bioodpad, tak v současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby, který by měl být vybrán do 01.06.2012.
S blížícím se příchodem léta přeji dětem hezké prázdniny, dospělým příjemnou
a slunnou dovolenou, zahrádkářům a zemědělcům dobré počasí pro jejich úrodu.
MVDr. Josef Lysák
člen představenstva RESPONO, a.s.
5. ročník koštu slivovice v Ivanovicích na Hané
Košt měl vítěze, ale neměl poražených ...
Už pátý ivanovický košt slivovice, který se stává tradičním místem ochutnávání pro
úspěšné pěstitele ovoce, kteří
je dokáží zkapalnit, se letos stal
až nečekaně úspěšným.
V sobotu 21. dubna čekalo na všechny účastníky celkem 41 vzorků – 14 v kategorii různých pálenek /převážně
meruňka a hruška/, rekordních
27 potom v kategorii slivovice.
Vzorky byly nejen z Ivanovicka,
ale i širšího okolí, prezentovali
se tradiční účastníci, ale objevili
se i nováčci.
Pořadatelé košt pojímají nikoli jako soutěž s vysloveně odborným hodnocením,
ale spíše jako přátelskou akci, při níž hodnotí jak ti, kdo přinesou vzorek, tak veřejnost.
Letos tedy bylo co hodnotit – nejen co do množství, ale i do kvality. Výsledky
provázelo několik překvapení, ale jak už bylo řečeno, jednalo se spíš o to, jak komu
slivovice chutnala, než aby bylo stanoveno jednoznačné umístění.
Nejlépe hodnocenými nakonec byla meruňková pálenka pana Aloise Geršla, druhý v bodovém hodnocení skončil Fr. Smékal, třetí Zdeněk Zrotál.
V kategorii slivovice se nejvíce zamlouvala ta, kterou vypálil Michal Patloka, stříbro si odnesl Vladimír Klimek, bronz patří René Moravcovi.
24
1/2012
Ke cti koštérů je třeba dodat, že nápor zvládli bez zaváhání, i když museli koštovat hodně opatrně – 41 vzorků, které vesměs ochutnali, je přece jen slušná dávka.
Předáním cen, které věnovalo město Ivanovice na Hané, sdružení obcí Ivanovická brána a několik jednotlivců, skončila oficiální část akce. Pak ještě následovalo
bonusové koštování pro ty, kdo si i nadále věřili.
Proč ne, když všechny byly dobré.
M.K.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
POCHOD PRAHA – PRČICE
KČT ve Chvalkovicích na Hané uspořádal v sobotu 19.5.2012 autobusový zájezd
na 47. ročník populárního pochodu Praha - Prčice. Autobus s 35 turisty vyjížděl ve
3 hodiny 15 minut ráno z Chvalkovic, se zastávkou v Ivanovicích, Drysicích a Vyškově. Šli jsme trasu dlouhou 26 km ze Střezimíře. Trasa byla vedena přes Starý zámek,
Borotín, Červený Újezd až do Prčice. Počasí nám přálo a tak se celý den opravdu
vydařil. Všichni naši účastníci „zdrávi došli“ a v cíli je čekala za odměnu tentokrát
zelená botička. Na start a potom domů nás bezpečně dovezl řidič autobusu Václav
Zeman.
Drahoš Baláš
předseda KČT Chvalkovice na Hané
1/2012
25
6. skautský oddíl Ivanovice na Hané hlásí:
Jarní tábornický pětiboj aneb kdo neskáče přes potok, není skaut.
V neděli 25. 3. 2012 proběhla snad jedna z největších oddílových akcí. Jarní tábornický pětiboj. Tato akce se koná každý rok. Až do minulého roku se hrálo v pětiboji
o jeden veliký pohár. Ale protože se oddíl rozdělil na mladší a starší družiny, hraje se,
taktéž od minulého roku, o poháry dva. U již zmiňovaného velkého poháru nebude těžké
vyjmenovat jeho nositele. Zatím nikdo jiný, než-li družina Rysů, nevyhrál tento velký
pohár. Pohár pro mladší vyhrála minulý rok družina Vyder.
Nedělní ráno nastal veliký zvrat. Z družiny Rysů se totiž sešli jen dva. Rádce Doktor
(Pavel Vaculík II.) a podrádce Venďóž (Vendula Pospíšilová). Snad všichni si tedy kladli
stejnou otázky: Uspějí Rysi letos? Začalo se ostatním svítat na dobré časy? Tentokráte proti sobě soupeřily starší družiny Orlů, Jelenů a Rysů. Z mladších soupeřily Lišky,
Veverky a Vydry.
Poté, co jsme se všichni sešli na
klubovně, zahájil se pětiboj. První
disciplína byla stavba stanů. My starší jsme měli postavit stany, takzvaná ,,áčka“, ze dvou celt a provázku.
Bylo to nesmírně těžké. Nejprve jsme
museli správně spojit dvě celty v jednu. Už v této první fázi nastal problém.
Ten jsme ale rychle vyřešili a vzápětí
nastal druhý problém. Kam postavit
stan? Později: jak postavit stan tak,
aby držel tvar? Mladší zas měli postavit stan zvaný ,,iglú“. Nakonec se to
přece jen povedlo všem družinám.
Všechny družiny postavily stan, první disciplína byla za námi, a tedy mohli všichni vyrazit
na těžkou cestu plnou překážek, ale taky plnou překrásných zážitků.
Vyrazili jsme podél potůčku ke Chválkovicím. Tady teprve jsme pochopili téma. Skočili jsme totiž přes potok. Ušli jsme podle potoka pár metrů a zase jsme skákali na druhou
stranu. Pak jsme objevili krásné místečko pro druhou disciplínu. Pro starší přišla morseovka a pro mladší oheň. Mladší rozdělávali oheň a my, starší, jsme museli přeskočit
potok, vzít lísteček s jedním písmenkem morseovky, který byl pochopitelně na druhé
straně potoka, přeskočit potok zpět a vyluštit ono písmeno. Musím říct, že písmen tam
bylo asi dvaadvacet. Čili čtyřiačtyřicetkrát jsme museli přeskakovat potok, abychom získali šifru morseovky. Po dlouhém hloubání a přemýšlení jsme vyluštili šifru: ,,Oslavme
skautské století“, kterou jsme zprvu moc nechápali. Ale náš vůdce Vlastík nám ji vysvětlil. Skauting v Česku slaví sto let od založení. Tedy jsme po dokončení druhé disciplíny
oslavovali. Oslavovali jsme pochodem. Přímým pochodem ku třetí disciplíně.
Další disciplínou byl pro starší oheň a pro mladší azimutový běh. Starší měli za úkol
rozdělat oheň z přírodních zdrojů a za využití KPZ krabičky (Krabička poslední záchrany). Poté uvařit litr a půl vody. Mimo disciplínu si uvařit ve vodě těstoviny. S čímž úzce
souvisí fakt, že po této disciplíně jsme měli oběd. Oběd to byl vydatný. Těstoviny s boloň26
1/2012
skou omáčkou. Rysům se těstoviny zvlášť povedly. Julka jim do kotlíku přisypala krapet
soli, Doktorovi se to zdálo moc, ale Julka jen ledabyle odpověděla: ,,Neboj, mám to ve
voku!“ A když jsme všichni z tohoto kotlíku ochutnali, jak říká Vlastík: ,,Jen slušné vychování nám brání v tom, abychom to nevyplivli.“
Po obědě měli mladší morseovku a starší dostali azimutový běh. My, kteří jsme běželi
azimutový běh, jsme dostali do rukou buzolu a vyrazili jsme. Na určeném místě jsme
nastavili azimut, tedy číslo na číselníku buzoly, počítali kroky a na druhém místě, na
které jsme dorazili, další azimut. A tak to šlo až do cíle. Naprosto vyčerpáni pokračovali
jsme v cestě zpět do Ivanovic na Hané. Podle potoka, samozřejmě. Až se všichni dotrousili ke Kačáku, přišla poslední, ale veledůležitá disciplína. Protože právě teď bylo skóre
vyrovnané. Každá družina starších měla po osmi bodech. Teď tedy záleželo na tom, jak
kdo umí uzlovat. Uzlovaly se základní uzly. Dračí smyčka, ambulantní spojka, lodní uzel,
zkracovačka, škotová spojka a zvláštní uzel, autíčka.
Po ukončení poslední disciplíny se vyhlásil nástup. Nyní se rozhodne. Kdo vyhraje
letošní pětiboj? Rysi v nevelikém obsazení už neměli tolikero šancí, jako vpředešlých
ročnících, ale přesto měli krásné výsledky po celý den. Tedy, i kdyby Rysi tentokrát neobhájili titul, nedalo by se říct, že nebyli dobří.,,My už jsme ani nepočítali s úspěchem.
Věděli jsme moc dobře, že tentokrát nevyhrajeme“, říká Venďóž. Vlastík vyřkl vítěze.
Výsledky byly překvapivé, pro někoho uspokojivé, někteří by byli mlátili s čepicemi do
země, ale my, to jest skauti, umíme přijímat porážku. Ba dokonce umíme i přát vítězství
jiným!
U mladších
1. místo - Vydry, 2. místo - Lišky, 3. místo - Veverky
U starších
1. místo - Rysi, 2. místo - Jeleni, 3. místo - Orli
I přes velkou účast by všichni byli rádi, kdybychom se příští pětiboj sešli ještě v počtu
hojnějším. Třeba, když u Rysů bude víc členů, předají konečně svůj, už šest let držený
pohár, nějaké jiné, dobré družině. Všichni držíme palce, aby se příští pětiboj vyvedl, jako
ten letošní, a abychom na ten letošní všichni vzpomínali s láskou.
Pavel Vaculík II.
Doktor, Rádce družiny Rysů.
Střediskové jamboree aneb setkání skautů celého střediska Vyškov
Dne 13.4.2012 jsme se vypravili do Ruprechtova na střediskové jamboree. Julka a Vlastík nás (starší) odvezli až na Malinou. Jelo nás osm (Terka, Kika, Venďa,
Peťa, Petra, Bára, Ondra a Tom). Po příjezdu nám přidělili chatku, abychom se mohli
ubytovat. Poté jsme měli první malý nástup, kde jsme se dozvěděli organizační věci.
Nástup skončil a my jsme si sundali boty i ponožky a oči si zavázali šátky. Měli jsme
se seznámit s půdou, šli jsme lesem, loukou, bahnem i po betonu. I když jsme byli
hrozně promrzlí, těšili jsme se na další úkoly. Tentokrát jsme přenášeli vodu v Africe z oblastí oáz do oblastí sucha. Čekala nás spousta nástrah, ale naštěstí jsme
to všichni zvládli. Hned po nošení vody jsme dostali nelehký úkol. Tentokrát jsme
zachraňovali les před vykácením. Firma, co les kácela, nechtěla nechat své těžby.
Nakonec se nám povedlo, že opustila les, a my se mohli zase radovat z vítězství.
1/2012
27
Večer většina z nás lehala do postele značně unavená, jenom Terka, Tom a Venďa
zůstali v hlavní budově a radili se, na co se bude zítra hrát. Vrtalo nám hlavou, co
tam tak dlouho dělají. Najednou jsme uslyšeli křik. Někdo křičel, ať opustíme chatky. Až venku nám došlo, že jde o stezku odvahy. Myslím, že se všichni trochu báli
a moc se jim nechtělo, protože byli unaveni. Nakonec jsme se shodli, že stezka byla
super! Ondra dokonce pomáhal strašit. Potom už jsme opravdu šli spát. Druhý den
ráno přijeli naši mladší kamarádi, taky jich bylo osm: Janička, Janička, Jarda, Zuzka,
Eva, Kamča, Hanka a Amča. Na slavnostním nástupu se představily všechny oddíly
v plné kráse. Potom starší skauti zahráli scénku o dějinách českého skautingu. Další
hry byly na poli. Ze soukromého letadla nám pilot házel barevné stužky, kam jsme se
měli všichni podepsat a napsat své předsevzetí do dalších 100 let skautingu. Všem
se nám to moc líbilo. V poledne jsme s vyhládlým žaludkem zasedli k obědu. Odpoledne jsme hráli hry. Nakonec jsme po sobě vše uklidili a pomalu jsme se autobusy
vraceli domů. Všichni jsme se vrátili pořádku, plní pěkných zážitků, které bychom si
všichni znovu rádi zopakovali.
Terka Jedličková (Rádyjo)
Rádce družiny Jeleni
OSLAVA IVANOVICKÉHO SKAUTINGU
Skauti v Ivanovicích na Hané slavili. Na pozadí stoletých oslav československého
skautingu se v sobotu 2. června odpoledne sešly na junácké klubovně „Na Simbovce“
všechny generace místních skautů a skautek, aby si připomenuly 75. výročí vzniku
skautingu v našem městě a zároveň už i 5 let činnosti nově obnoveného junáckého
oddílu.
Na padesát přítomných skautů a hostů přivítal po slavnostním nástupu vedoucí
současného 6. skautského oddílu Vlastislav Drobílek krátkým proslovem o historii
a hlavně o současnosti junáckého oddílu, poté dostal slovo předválečný člen oddílu
a pozdější vedoucí ivanovické „Jedničky“ Miloš Kadlčák, na kterého navázala slovy
o činnosti oddílu v letech 1999 – 2001 Iva Lasovská roz. Pitnerová.
Před slavnostním nástupem proběhla ukázka stavby tee-pee, v klubovně byly fotografie, deníky, zápisníky, kroniky a nástěnky mapující jednotlivé etapy činnosti skautů
v Ivanovicích na Hané, promítal se film z táborů v 70. letech,
venku na ohništi byl připraven
gulášek. A k tomu všemu se
přidalo nádherné, skoro letní
počasí.
Z nejstarší generace skautů se zúčastnili: Jaroslav Musil
(jeden ze zakládajících členů
oddílu), Miloš Kadlčák, Karel
Vilimovský, Antonín Zavadil,
28
1/2012
Josef Knapp, Adolf Zámečník,
Adolf Novotný, Vladimír Šrubař,
Vladimír a František Francovi.
Velice početně byla zastoupena generace skautů roku
1969 – 70 a pozdějších táborníků let 1970 – 74, i generace roku
1990; a samozřejmě nechyběla
poslední generace – současní
členové 6. Ivanovického oddílu.
Na závěr už jen zbývá
popřát všem ivanovickým skautům a skautkám slunce nad hlavou a spoustu krásných zážitků
při jejich putování po junácké
stezce.
PIONÝR Ivanovice na Hané
IX. IVANOVICKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
V sobotu 19. května se konal již devátý ročník ivanovických olympijských her.
Počasí nám letos přálo a 28 soutěžících se utkalo v již tradičních disciplínách skok
z místa vpřed, skok vzad, člunkový běh, běh na trampolíně, hod míčkem na cíl, střelba ze vzduchovky (nejmenší házeli šipky),
střelba lukem a prakem. Většinu soutěžících
potrápily již tradičně střelby, ale i tak jejich
výsledky byly velmi pěkné. Všichni soutěžící
dostali diplom a věcnou odměnu, ti nejlepší
i opravdovou medaili.
Nejmladší dívky:
1. Barbora Šepková
2. Vlaďka Zouharová
3. Anna Hejtmánková
Nejmladší chlapci: 1. Tomáš Mareš
2. Maxim Novák
Mladší dívky:
1. Hana Pacolová
2. Patricie Remžová
3, Vendula Hromková
Mladší chlapci:
1. Michal Šebek
2. Martin Heger
3. Ondřej Zouhar
1/2012
29
Harry Potter
Pokud se chcete naučit kouzlit, zahrát famfrpál, hledat Kámen mudrců, objevit
Tajemnou komnatu, soutěžit o Ohnivý pohár a bojovat s Tím jehož jméno nesmíme
vyslovit, pojeďte s námi do Bradavic. V ty se speciálním kouzlem změní stanový tábor
v Ruprechtově na Sluneční pasece ve dnech 14. – 28. 7. 2012. Informace u J. Bejšovcové tel. 724 110 184.
Z dění Apoštolské církve v Ivanovicích na Hané
IVANOVICKÁ SYNAGOGA
...jednání o pronájmu synagogy s Československou církví husitskou
nadále probíhají a vypadají nadějně. Snad již budu moci napsat v příštím
čísle Zpravodaje, že je smlouva uzavřena. I přes to již můžeme synagogu
využívat. Od května jsme začali pořádat různé akce – bohoslužby, komunitní
akci s organizací IQ Roma, koncert skupiny Dewlo a přihlásili jsme synagogu
do celostátní akce NOC KOSTELŮ.
Synagoga je krásná budova pro bohoslužebné činnosti, ale je též využitelná pro koncerty, výstavy, besedy apod. Tím Vám, občanům Ivanovic na Hané, chci dát výzvu
– pokud byste chtěli synagogu využít k výše uvedeným účelům, prosím, kontaktujte mne.
Naše církev v ní bude pravidelně pořádat
bohoslužby – a to zatím každou 3. neděli v měsíci + každý pátek před 1. nedělí v měsíci + další akce. Každý pátek od 18:30 hod. v synagoze
probíhá modlitební shromáždění otevřené pro
každého, kdo se chce připojit. Na nástěnce synagogy bude vystaven aktuální program.
Kdokoliv by si chtěl synagogu prohlédnout
v jinou dobu, kontaktujte mne, rád Vás provedu
a řeknu něco i o její historii.
30
1/2012
ZACHRAŇME SPOLEČNĚ IVANOVICKOU SYNAGOGU
Pokud se nám podaří budovu získat do dlouhodobého pronájmu, budeme chtít
provést určitou rekonstrukci a opravy. Naše církev není velká a nemá dostatek financí
k hrazení těchto prací, proto budeme usilovat o různé grantové projekty a oslovovat
firmy a jednotlivce k ochotě přispět. Z nejdůležitějších věcí, co je třeba udělat – oprava
vstupních dveří, vybudování WC (+ přípojka vody, kanalizace, plynu), rekonstrukce elektrického vedení, topení...
Proto se na Vás obracím s prosbou o přispění – a to buď do kasičky při návštěvě
synagogy či na bankovní účet: 214971777/0300 variabilní symbol 343434
KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ
„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu“
Bible, Žalm 122/1
Tento verš z Bible mluví o radosti, o něčem, co je velmi důležité pro život každého
člověka. Jak můžeme spojit radost a křesťanství? Žalmista ukazuje na radost, která vychází ne z navštívení nějakého chrámu, ale ze setkání s živým Bohem. Je to možné – mít
osobní setkání s Bohem? Každý čtenář Bible se v Ní může
dočíst mnoho příběhů lidí, kteří se s Bohem osobně setkali.
Toto setkání často způsobilo radost, pokoj, lásku. I v dnešní době nás Bible vyzývá, abychom se s Bohem setkávali
a tuto radost prožívali. Proto Vás chci pozvat do synagogy – je to místo s velkým duchovním dědictvím, místo pro
setkávání s Bohem – rádi Vás přivítáme... a budeme rádi za
způsobenou radost z Boží blízkosti.
Více info:
pastor Jiří Pospíšil
mobil 739600008
[email protected],
www.acivanovice.webnode.cz
PRAMEN ZDRAVÍ Z PŘÍRODY
Pýr plazivý léčí dnu, revma a snižuje cholesterol
Plevel, řekli bychom snad... pýr, který je mnohými z nás
považován za obtížnou rostlinu, je úžasným přírodním lékem.
Nejen že „čistí krev“ a pomáhá léčit kloubní onemocnění, dokonce snižuje cholesterol, detoxikuje játra a ledviny...
Pro někoho obyčejná tráva, pro jiného obtížný plevel.. Pýr plazivý je ve skutečnosti velmi účinným lékem na celou řadu nemocí
a zdravotních potíží. U nás se vyskytuje opravdu hojně. Roste
i na místech, kde se jiným rostlinám nedaří, jako na rumištích,
u cest a v příkopech, ale i na polích, loukách a zahradách. Pýr
1/2012
31
dorůstá až kolem 1,5 m výšky. Jeho květem je typický plochý klas, podle kterého ho
také nejlépe identifikujeme. Pro léčebné účely sbíráme kořen nebo jeho celý oddenek,
nejlépe v září-říjnu, ale v případě potřeby i v jarních měsících. Sušit bychom ho měli co
nejrychleji, na slunci nebo v sušičce či troubě, uskladníme ho pak v dobře hermeticky
uzavíratelné nádobě. Pýr užíváme ve formě čaje, účinnější je odvar (recept si uvedeme
na konci článku).
Pýr plazivý - to pravé pro detoxikaci
Pýr je velice účinným močopudným a odvodňovacím prostředkem, v čemž tkví většina jeho léčivých vlastností. Říká se o něm že „čistí krev“, tedy že nás zbavuje usazených
toxinů v těle. Jeho účinek je však v porovnání s jinými bylinami poměrně mocný, přičemž
nesmírnou výhodou pýru je, že nejsou známé žádné jeho nežádoucí účinky, lze ho tedy
bez obav užívat i dlouhodobě. Detoxikace našemu tělu všeobecně prospívá a zvyšuje
naší obranyschopnost. U pýru je čistící síla podtržena tím, že dokáže rozpouštět a odplavovat i odolnější usazeniny, jež v našem těle páchají závažné zdravotní problémy.
Pýr je účinným lékem při dně a revma
Látky obsažené v této bylině umí rozpouštět solné usazeniny, které hrají stěžejní
roli při artrotických potížích a při dně. Zbavit se těchto nebezpečných krystalků není
jednoduché, pýr se nám však může stát jedním z nemnoha opravdu účinných přírodních
pomocníků. V případě, že trpíme dnou nebo revma, měli bychom zařadit čaj z pýru plazivého do našeho pitného režimu pravidelně. Pýr z našeho těla vyplavuje tzv. močovinu
- rozpouští urátové krystalky a odvádí je z těla ven.
Pýr čistí ledviny a močové cesty
Močopudný účinek a schopnost rozpouštět usazeniny je také ta pravá kombinace pro
léčbu kaménků a písku v ledvinách a močových cestách vůbec. Detoxikace těchto orgánů nám také pomůže, pokud trpíme ledvinovou nedostatečností, nebo častými záněty
močových cest. Schopnost odvodňovat organismus ocení samozřejmě i lidé trpící otoky
a zadržováním vody v těle.
Pýr pro snižování cholesterolu v krvi
V pýru se nachází látka inositol, který nejspíš stojí za dalším příznivým vlivem této
bylinky, a to snižováním hladiny cholesterolu v krvi. Tedy i v případě, že máme hladinu
cholesterolu dlouhodobě nad zdravým normálem, užíváme odvar z pýru pravidelně po
delší období. Samozřejmou součástí léčby by měla být trvalá změna stravovacích návyků s omezením tuků. Pýr se doporučuje i při diabetes, měl by totiž snižovat i hladinu krevního cukru. Čistící účinek pýru se projevuje i v dalších orgánech našeho těla, například
játrech. Celková detoxikace často viditelně prospěje i lidem trpícím kožními potížemi,
jako je trudovitost pleti, akné, ekzémy a lupénka. Čaj z pýru plazivého je dobré užívat
také např. po léčbě antibiotiky, po chemoterapii nebo po dlouhodobé aplikaci silných
syntetických preparátů, kde hrozí zanesení organismu toxiny.
Recept na čaj / odvar z pýru plazivého
2 lžičky sušené drogy zalijeme 0,25 ml studené vody, přivedeme k varu a cca 5-10
min povaříme. Slijeme a užíváme několikrát denně, podle závažnosti potíží. Mimo již
32
1/2012
zmíněných indikací můžeme pýr také přidávat do bylinných čajových směsí při nachlazení, infekčních onemocněních nebo trávicích potížích.
U RODINNÉ PLOTNY
Gril vytlačil opékání na klacku
Letní počasí vyhání celou řadu lidí ven ke grilům. Velká část z nich si posezení na
zahradě zpříjemňuje občerstvením. Stejně jako ve zbytku Evropy, i v Čechách je stále
oblíbenější grilování, které vytlačuje tradiční „opékání na klacku“. Tento trend pozitivně
hodnotí především odborníci na výživu, jelikož grilování je na rozdíl od tradičního opékání spojeno s menším množstvím zdravotních rizik.
Velká část lidí dává před restauracemi přednost pohodlí domova.
„Grilování nepředstavuje pouze přípravu jídla, ale je spojováno s pobytem na čerstvém vzduchu, s přáteli a příjemnou atmosférou. Což jsou faktory snižující dnes téměř
všude přítomný stres. Odborníci se shodují, že občasná konzumace takto připravených
pokrmů není pro organismus nikterak závadná. Stejně jako u ostatních pokrmů, i zde
platí rčení: všeho s mírou.
Na co si dát pozor
Grilování se může zdát jako triviální činnost, kterou zvládne každý. I pro tuto aktivitu
však platí celá řada pravidel a pouček, jejichž dodržováním můžete předejít celé řadě,
převážně zdravotních, problémů.
Vše začíná správným výběrem masa a jeho přípravou. Před marinováním by mělo
dojít k odstranění veškerých tukových tkání, které nejsnadněji podléhají uhelnatění.
V dnešní době je možné zakoupit již naložené maso, i to bychom však měli podrobit kontrole, zda neobsahuje nějaké přebytečné tukové části. „Na jednu stranu příprava masa
na grilu snižuje množství tuku, které následně sníme oproti běžnému smažení. Ale na
druhou stranu nesprávným grilováním můžeme kontaminovat maso karcinogenními látkami, které se tvoří buďto odkapáváním tuku na rozžhavené uhlí či dřevo anebo se látky
vytvářejí v tekutině uvolňované při zahřátí masa v procesu hnědnutí masa.
Uhlí, plyn nebo elektřina?
Nejčastější je využití klasického grilu na dřevěné uhlí. Právě u něj však hrozí největší
riziko kontaminace masa karcinogeny. Částečným řešením tohoto problému může být
použití alobalových misek. Jinou, i když dražší, alternativou je použití elektrického či
plynového grilu s možností odkapávání tuku do vody, či grilování na lávovém kameni.
Opomíjet by se neměl ani výběr vhodného podpalovače, který by měl vždy vyhořet před
samotným grilováním masa.
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i nástrojům, kterými s masem manipulujeme.
1/2012
33
„Používáme-li stejné kleště nebo vidličky na syrové i upečené maso, může dojít k jeho
kontaminaci bakteriemi. Tento problém se nejčastěji objevuje u kuřecího masa, a to
v důsledku výskytu bakterií salmonely. K nákaze salmonelou může dojít i při přípravě, kdy
použijeme stejné prkénko či nůž na maso a poté na zeleninu. Základem je proto důkladné
oplachování použitých kuchyňských pomůcek nebo jejich rozdělení podle použití.
Informací o správném grilování už máme dost a proto s chutí do praktického využití.
Zde vám předkládáme několik dobrých receptů.
Gyros špízy
800 g vepřové kýty, 4 cibule, 2 papriky, olej, 3 lžičky Mix Gyros.
Maso nakrájíme přes vlákna na plátky a poté na kostičky, okořeníme směsí Gyros,
přelijeme olejem a necháme 20 minut odležet. Cibuli nakrájíme na čtvrtinky a rozdělíme
na plátky, papriku nakrájíme na kostičky. Suroviny střídavě napíchneme na krátké špízy.
Špízy zabalíme do alobalu, vložíme na rozpálený gril a pozvolna opékáme. Přibližně po
hodině špízy z alobalu vyjmeme, znovu vložíme přímo na rošt a ze všech stran opečeme, aby maso dostalo správnou barvu. Při opékání potíráme výpekem, který nám zbyl na
alobalu. Podáváme se zeleninovým salátem, pečenými brambory nebo bílým chlebem.
Balkánské špízy
200 g kuřecích stehenních řízků, 200 g vepřového masa, 120 g anglické slaniny,
2 cibule, 2 papriky kapie, olej na pečení, 1 balení Mix Balkánské ražniči.
Všechny suroviny nakrájíme na kostičky a rozdělíme na 4 díly. Maso a slaninu okořeníme směsí a pokapeme olejem. Poté střídavě se zeleninou napichujeme suroviny na
špíz. Necháme alespoň ½ hodiny odležet. Špízy grilujeme na venkovním grilu přímo na
roštu nebo zabalené s kouskem másla v alobalu.
Kuře na grilu
1 malé kuře, 2 lžíce oleje, ½ balení koření Mix Kuře grilované.
Kuře obrátíme na prsa, podél páteře ho nůžkami rozdělíme, páteř odstřihneme
a vyjmeme. Poté kuře obrátíme a prsní kost stlačíme, aby se kuře zploštilo. Poté důkladně z obou stran okořeníme směsí Mix Kuře grilované, potřeme olejem a necháme cca
10 minut působit. Okořeněné kuře grilujeme na venkovním grilu dozlatova.
MALÉ ZAMYŠLENÍ
O rodičích a jejich dětech
Už dlouho se snažím přijít na to, co lidstvu přináší volná výchova dovolující dětem,
aby mohly dělat a dostat všechno, co si zamanou. Ještě před několika lety jsme kritizovali nezvedence takzvaně vyspělých zemí. Jako vše, také tohle k nám se zpožděním došlo, možná však ještě důkladněji. Jen ať si zkusí máma dát dítěti za přestupek
pohlavek, už vůbec nemluvě o tátovi, který občas sundá pásek, aby svému potomkovi
34
1/2012
ukázal, zač je toho loket. Nesouhlasíte-li, hoďte po mně kamenem. Nemluvím pochopitelně o týrání dětí, které má už v sobě cosi patologického. Mladý stromek je třeba
ohýbat, ne kácet.
Odjakživa si myslím, že výchova dětí je nejtěžším úkolem, jaký na rodiče čeká.
Vyžaduje nejen lásku, trpělivost a pochopení, ale také důslednost a schopnost v pravou chvíli zasáhnout svou autoritou. Jenom tak malý človíček pozná mantinely, kam
může, i když je zatím neohodnotí jako prostředek své ochrany.
Nedávno jsme oslavili svátek matek. Nejsou to snad právě matky, na nichž leží tíha
největší?
Přicházejí i léta, kdy si děti myslí o rodičích to nejhorší. Naštěstí však bývají časem
dokonce vděčné za varovná opatření, jimiž je nejbližší lidé chtěli připravit do života.
Upřímně a bez donucení pak mámě přinesou kytku a vtisknou letmou pusu. Žádných
slov netřeba, i bez nich dárkyni života zablaží pocit, že svůj úkol plní dobře. A nepřestane v tom úsilí, dokud bude dýchat. Jen podle potřeb změní způsoby a taktiku.
Kladu si však otázku, je-li tomu tak i v rodinách, kde děti vůbec nepoznají, co je
odpovědnost, úcta a pokora všeobecně. Obávám se, že rodičům těchto dětí je potom
často smutno. Ale bohužel, velkého či dospělého nezvedence, z kterého vyrostl sobec,
který si neváží nikoho a ničeho, umí jen brát a ne dávat, a vlastně má rád jen sám
sebe, již nikdo nepřevychová.
Z činnosti Osadního výboru Chvalkovice na Hané
Co nového ve Chvalkovicích na Hané?
Osadní výbor ve Chvalkovicích na Hané se dne 16. dubna 2012 sešel na svém druhém
zasedání v letošním roce. Co bylo předmětem?
Členové se věnovali vyhodnocení dvou
akcí, a to Dětského bálu a Besedy s důchodci. Obě akce byly velmi úspěšné, vešly se
do rozpočtu a měly dobrou společenskou
úroveň. Děkujeme tímto všem organizacím,
důchodcům, rodičům a všem, kteří se svými
příspěvky podíleli na zdárném průběhu obou
akcí. Děkujeme i za příspěvek od městského
úřadu, který byl řádně schválen a dostal se do
rozpočtu. Obě akce plánujeme i na příští rok,
stala se z nich, zvláště z dětského maškarního
bálu tradice, bez které si ani dost dobře neumíme představit ukončení zimní sezony. Besedy s důchodci se letos zúčastnili i noví spoluobčané, kteří pobývají v Domově u Zámku.
Dne 30. dubna proběhla již také tradiční akce „Slet čarodějnic“. Zatím nebyla vyhodnocena na schůzi osadního výboru, ale předběžně můžeme říci, že byla úspěšná nejméně
v jedné ze sledovaných kategorií a tou je počet účastníků. Podrobnější zhodnocení provedeme v dalším čísle Zpravodaje.
1/2012
35
Zasedání osadního výboru se rovněž zabývalo i předběžnou přípravou Vítání prázdnin
v rámci Mezinárodního dne dětí. Akce proběhne v prostorách hasičské zbrojnice a zahrady.
Původní termín se připravoval na 23. 6. 2012.
Protože však zrovna nebyl k sehnání skákací
hrad pro děti, změnil se na den 15. 6. 2012.
Rovněž byl doplněn stávající plán práce na rok 2012. Na základě připomínek se
osadní výbor rozhodl alespoň 1x za rok svolat
veřejné zasedání osadního výboru, kde by se
mohly diskutovat všechny palčivé otázky naší
místní části. První veřejné zasedání proběhne
dne 18. června 2012 v 18.00 hod ve společenské místnosti úřadovny městského úřadu ve
Chvalkovicích na Hané.
Členové při svém jednání nezapomněli na
otázku naplňování požadavku občanů Chvalkovic na Hané. Prioritou v tomto roce je akce
s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici
Velký Dvorek“. Dne 16. 4. 2012 se sešla radou
města nominovaná komise pro hodnocení
nabídek firem, které se přihlásí do výběrového
řízení. Předpokládaný termín dokončení prací
na komunikaci ve Velkém Dvorku je 30. 9. 2012. V současné době, kdy píšeme tento článek
bylo ukončeno výběrové řízení a proběhlo otvírání obálek s nabídkami zúčastněných firem.
V době, kdy budete Zpravodaj číst, již bude známá i firma, která akci provede. Pokud vše
proběhne tak, jak má být, budou práce zahájeny v termínu od 11. 6. 2012. Osadní výbor
rozhodl, že všechny zápisy ze zasedání budou vyvěšeny na úředních tabulích i na internetových stránkách osadního výboru městského úřadu. Ale bude využíváno i hlášení místního
rozhlasu, jehož prostřednictvím budou občané informování o konání akcí a zároveň pozváni
k účasti na nich.
Na závěr žádáme v zastoupení sboru dobrovolných hasičů všechny občany, aby dbali zejména v teplých a tropických dnech požární bezpečnosti a tak předcházeli případným
požárům, škodám na majetku i zdraví.
Za osadní výbor Bohumil Čumpl, předseda
MŠ Ivanovice na Hané
Plavčíci z ivanovické mateřské školy opět v bazénu
I v letošním roce se předškoláci z Mateřské školy Ivanovice na Hané zúčastnili plaveckého výcviku. Od listopadu loňského roku do ledna jsme každou středu společně se školáky
nasedli do autobusu, který nás odvezl do krytého bazénu ve Vyškově. Tam už na nás čekala
paní učitelka plavecké školy, aby nás seznámila s prostředím bazénu i pomůckami.
36
1/2012
V průběhu 5 lekcí si obě skupiny předškoláků osvojily základy splývání, plavání
s kruhy i žížalami, naučily se potápět
i sjíždět skluzavku. Odměnou všem dětem
bylo nejen MOKRÉ VYSVĚDČENÍ, ale také
zlaté medaile a sladkosti, které děti obdržely
na závěr kurzu v mateřské škole.
Spoustu dalších plaveckých zážitků
přeje
Marcela Svobodníková
učitelka MŠ
MŠ Chvalkovice
JARO VE CHVALKOVICKÉ ŠKOLCE
Letošní jaro jsme přívítali hodně brzy. Sotva jsme se stačili připravit a už se zazelenala a rozkvetla příroda kolem nás. Pěkné počasí nám umožnilo jarní vycházky, při kterých
jsme přírodu a život v ní pozorovali. Děterm se líbila také návštěva na hasičské zbrojnici,
pří níž jsme si prohlédli hasičskou výstroj a výzbroj, ale nejen to – děti si mohly vyzkoušet
jednoduchou stříkačku, ale i to, jaké je to v kabině hasičského auta.
Marie Konvičná,
vedoucí učitelka
1/2012
37
ŠKOLNÍ OKÉNKO
VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
Také v letošním školním roce 2011/2012 proběhla na naší základní škole již tradiční soutěž směřující k podpoře Dne Země – Sběr starého papíru. Do akce i tentokrát zasáhli žáci
téměř ze všech tříd. Společně s rodiči a širší veřejností se nám podařilo sesbírat přes sedmnáct tun surovin určených k druhotnému zpracování, čímž jsme překročili skoro o více než
jednu tunu množství nasbíraného papíru za loňský školní rok. Celkové množství papíru činilo
17 408 kg! Konkrétní bližší výsledky letošního sběru přináší následující tabulka.
Výkupní cena starého papíru se pohybovala v maximální výši 1,50 Kč za 1 kg odevzdaného papíru – v závislosti na jednorázové hmotnosti kontejneru při dílčích odvozech. Naše
poděkování v tomto ohledu proto patří i spolupracující firmě RESPONO, a.s. Tato se jako již
každoročně podílela v závěrečné fázi na hladkém průběhu celé akce. Finanční prostředky
získané realizací této soutěže půjdou z velké části jako každým rokem na podporu fondu
žákovské knihovny a nákup pracovních sešitů pro žáky nejúspěšnějších tříd.
V důsledku rekonstrukce asfaltového hřiště na školním dvoře a jeho přestavbou na zcela
nové víceúčelové hřiště pro veřejné užívání jsme dočasně přišli o část podstatného zázemí
– plechovou garáž, která nám dlouhá léta sloužila pro uskladňování starého papíru. Všichni
ovšem věříme v dobrou spolupráci s naším zřizovatelem v tom, že společnými silami budeme schopni pro následující školní rok zajistit odpovídající prostory pro pokračování výše
zmíněné akce i do budoucna.
A nyní již k individuálním výsledkům našich nejpilnějších „sběračů“:
1.
místo
Nikola Hanáčková 8. třída 1 357 kg
2.
místo
Monika Stupková 3. třída 1 095 kg
3.
místo
Jaroslav Pacola 2. třída 1 039 kg
CELKOVÉ POěADÍ TěÍD
SBċR PAPÍRU
2011/2012
Celkové
poĜadí
TĜída
Poþet žákĤ
Množství na jednoho žáka [kg]
CELKEM
[kg]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3.
2.
8.
5.
4.
6. A
9. B
1. B
7.
6. B
1. A
9. A
1. C
27
25
31
20
25
19
21
15
29
20
15
17
9
138,26
124,32
76,23
83,00
58,92
66,95
49,10
48,87
24,48
33,25
25,27
16,53
0,00
3 733
3 108
2 363
1 660
1 473
1 272
1 031
733
710
665
379
281
0
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ
17 408
Děkuji všem, kteří se do zmíněné akce během celého roku jakýmkoliv způsobem a odevzdaným množstvím starého papíru zapojili, a projevili tím tak i svůj kladný postoj k životnímu
prostředí.
Mgr. Lubomír Judas
38
1/2012
Mistři okresu!
Volejbal je zdánlivě těžká hra – jakmile spadne balon na zem, je to chyba
a za tu se platí… Chceme-li se však naučit jeho základy a odoláme počátečním
neúspěchům, tak potom už víme, že to
může být i náš kamarád ve volném čase,
při rekreačních příležitostech a nebo
i ve sportovních soutěžích. Již několikrát
měla naše škola, v kategorii chlapců,
blízko k vítězství v okresní soutěži škol,
ale vždy to bylo „jen“ druhé místo – prohra ve finále. Sice úspěch, ale ne takový,
aby plně uspokojil. Až letos! Parta, která vznikala během tří let, cítila, že už to
může přijít. Páteční volejbalový kroužek většinou ukazoval, “že jde snad i o jiné žáky naší
školy“! Snaha, zájem, chuť bojovat a zlepšovat se, to byly hlavní přednosti, které posouvaly
tým na čele s kapitánem Pavlem Zalešákem k touze po zlatých medailích z okresu. A to se
také 19.4.2012 podařilo! Vyhráli jsme svou skupinu a v dramatickém finále jsme porazili
domácí Vyškov Letní pole 2:1 na sety! Jako vítězný tým jsme 16.5.2012 reprezentovali okres
na krajském finále v Brně. Tady nám ale chyběly pověstné krůčky, tentokrát ve zkušenosti,
aby se nám podařilo vyhrát aspoň jeden zápas, neboť jsme je měli všechny velmi dobře
rozjeté. Ale páté místo se počítá! Když k tomu přidáme tři vítězná přípravná utkání s vyškovským oddílem volejbalu stejně starých kluků, nezbývá, než naše kluky pochválit a vyslovit
přání, aby dokázali podobný sportovní duch rozdávat i v jiných činnostech jak ve městě
v Ivanovicích na Hané, tak i v okolních obcích. O úspěch se zasloužili: Pavel Zalešák, Filip
a Adam Rychlí, Jiří Holba, Tomáš Bulko, Ondřej Surovček, Josef Novotný, Jakub Doležel,
Tomáš Kužílek, Vladimír Giblo, Rostislav Hrnčiřík a Martin Janda.
Poděkování
Velmi oceňujeme rozšíření sportovních možností, které nám nabízí nové víceúčelové hřiště slavnostně otevřené 24.5.2012 na školním dvoře. I touto cestou chci poděkovat
vedení města za úsilí a vstřícný postoj v konkrétních nabídkách k vyplňování volného času
nejen našich žáků, ale i veškeré mládeže a samozřejmě i všech dospělých, neboť sport
umí kouzlit nejen po stránce fyzické, ale i duševní.
Mgr.Miroslav Růžička
ředitel školy a vedoucí kroužku
Ve zdravém těle, zdravý duch
Dne 20.4.2012 proběhlo ve Vyškově na hřišti ZŠ Morávkova okresní kolo fotbalové
soutěže McDonald’s Cup. Tak jako každý rok jsme se této akce zúčastnili a se ctí skončili
na třetím místě. Za naši školu bojovali žáci 2. a 3. třídy: Dan Crha, Marek Bačovský, Dominik Hepnar, Michal Krupica, Matěj Pokorný, Adam Kocourek, David Hromek a Jan Kučera.
Našimi soupeři byli žáci základních škol Vyškov Purkyňova, Tyršova, Morávkova a ZŠ
Rousínov. K našemu krásnému umístění přispěli nemalou měrou fandící rodiče, kteří nám
1/2012
39
udělali báječnou kulisu. Touto cestou bych
jim chtěla poděkovat. Sportovní dopoledne
jsme si nejen báječně užili, ale poznali jsme
i nové kamarády, a již dnes se těšíme na další ročník této soutěže, kde se opět setkáme
a porovnáme své síly.
Mgr. Jitka Cupáková
Den Země a Smeťáci
My jsme dva Smeťáci, neznáme legraci,
my máme za práci zničit civilizaci!
Zdají se vám podivná tato slova jedné z písniček?
Hravou formou se snaží dětem vysvětlit, jak bychom se měli i neměli chovat k místu, kde žijeme. Připomínají nám, že žijeme na planetě, která potřebuje naši péči. Den
věnovaný Zemi, to je Mezinárodní den Země, který se každoročně koná 22. dubna.
Stal se největším svátkem životního prostředí na světě. Poprvé ho lidé v Česku slavili
v roce 1990. Svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. Tento den se stal symbolem úklidu přírody
a aktivit, jejichž cílem je zlepšit stav životního prostředí. Umožňuje, abychom vnímali
naši krajinu, prostředí, ve kterém žijeme. Je
třeba, abychom si připomínali, jak důležité je
pro náš život.
Žáci naší školy letos věnovali den planetě Zemi již 19. dubna. Vybaveni rukavicemi
a plastovými pytli se vydali po trasách našeho města a sbírali odpadky, které někteří lidé
nemají snahu odložit tam, kam patří. Nevěřili byste, co všechno děti v různých částech
města našly. Kromě této úklidové cesty žáky
z prvního stupně čekal ještě výukový pořad
Tonda Obal na cestách, což je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci odpadů. Srozumitelnou formou odpověděla žákům na otázky:
Proč se třídí odpady? Co se třídí? Jak se
odpady recyklují? Společně s lektorem si žáci
zopakovali základní vědomosti a ukázali si,
na mnoha obrazech z různých míst na světě,
důsledky špatné péče o prostředí, ve kterém
žijeme. Snad si na toto poučení vzpomenou
vždy, když budou vyhazovat odpadky, když si
rozbalí žvýkačku, oplatky nebo vyrazí na výlet
do přírody.
Mgr. Ludmila Rešková
40
1/2012
Mladí zdravotníci nejlepší v okrese a úspěšní reprezentanti
v krajském kole!
Dne 10.5.2012 jsme za naši školu jeli na okresní kolo mladých zdravotníků ve Vyškově.
Naše družstvo ve složení: velitel Hana Hřebíčková, Michaela Nováková, Nikola Trochtová,
Jana Medková, Martina Kalvodová z 9. tříd a Oldřich Kupka z 8. třídy, se probojovalo až na
krajské kolo, které se uskutečnilo 25.5.2012 v Brně u hasičské zbrojnice. Program soutěže
byl skoro stejný jako na okresním kole – tři stanoviště, kde byla různá zranění, a cílem bylo
správně diagnostikovat zranění a ošetřit zraněné. Za špatné ošetření se strhávaly body,
dohlíželi na nás zkušení záchranáři a figuranty dělali žáci ze zdravotnických středních
škol. Dále jsme zde měli prohlídku záchranky a hasičského vozu, poučení o bezpečnosti
a záchraně tonoucího ve vodě a malou diskusi o dopravě s policií. Všichni na nás byli
velmi milí, dostali jsme oběd ve vedlejší
restauraci Slunečnice. Soutěž skončila po 14 hodině s malým zpožděním.
Za půl hodiny, v 14:30 bylo vyhlášení
výsledků. Na stupních vítězů jsme se
tentokrát neumístili, ale nevadí. Nasbírali jsme dost zkušeností, které by se
nám mohly v budoucnu hodit, kdybychom se dostali do podobných situací.
Chybky, které jsme udělali, si budeme
pamatovat, a snad už v podobných
situacích nebudeme chybovat. Celá
soutěž s červeným křížem má něco do
sebe, byla to skvělá zkušenost!
Napsala: Jana Medková 9. A
PŘEDNÁŠKA PRO 9. ROČNÍK
Dne 15. května 2012 se zúčastnili naši žáci 9. tříd přednášky na téma „Sex, AIDS a vztahy“. Tato přednáška byla zrealizována ve spolupráci s panem Jiřím Pospíšilem z Ivanovic na
Hané, který je zároveň lektorem občanského sdružení ACET, o. s. Toto sdružení pracuje ve
23 zemích světa, mezi jeho hlavní činnosti patří především práce s dětmi a mládeží, poskytování poradenství, realizace přednášek a kurzů, školení a tvorba vzdělávacích programů.
Sdružení nabízí školám celou škálu témat pro přednášky – my jsme využili právě výše uvedené. Smyslem bylo zamyšlení se nad hledáním cesty, jak zabránit šíření AIDS/HIV. Zájmem
lektora bylo povzbudit a vést žáky k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě
a viděli sex také z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn byl i negativní
vliv drog na lidský organismus a význam odpovědného sexuálního chování. Touto cestou
bych velmi rád poděkoval panu Pospíšilovi za uvedení přednášky a věřím, že pro žáky byla
dostatečně motivující pro zamyšlení se nad problémem, který v současné době částečně
ustupuje z našich myslí. Přitom pouhý pohled do aktuálních statistik naznačuje, že nebezpečí pro lidstvo je v tomto směru stále stupňováno.
Mgr. Lubomír Judas
školní metodik prevence
1/2012
41
Nadějné trio filmařek ze Školní TV míří do Prahy
Do finále letošního Filmfestu postoupil také snímek tří mladých filmařek ze
základní školy v Ivanovicích na Hané. Při
vymýšlení a tvorbě snímku vsadila děvčata, která tvoří tým školní televize, na
jeden z osvědčených filmařských receptů
– na kontrast mezi naprostým ňoumou
a všeznalým specialistou, kterému se daří
vše, na co sáhne. S nápadem přišel učitel informatiky a zároveň zástupce ředitele školy Mgr. Petr Jordán. „Pan učitel za
námi přišel, jestli nechceme něco natočit
a přihlásit se do soutěže. Tak jsme se s děvčaty domluvily, našly jsme si knížku s fyzikálními
pokusy a začaly nejdřív psát scénář. Pak jsme začaly točit náš film,“ vykládá jedna z členek
školní televize Nikola Štěrbová. Filmový festival, který v polovině června pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, se zaměřil právě na krátké filmy z oblasti
fyziky, matematiky a informatiky. „Nejdřív jsme chtěly, aby tam něco vybuchlo. Pak jsme
ale začaly trochu rozmýšlet a vybrali jsme i méně akční pokusy. Takže začínáme ukázkou
odstředivé síly a setrvačnosti. Také u nich jsme se však snažily, aby ukázky byly dynamické.
Nakonec pak vypustíme raketu,“ dodává Nikola. Nadarmo se však neříká, že i mistr tesař
se někdy utne, a tak při jednom záběru zazněla pomyslná klapka téměř padesátkrát. „Pokus
k setrvačnosti se skládá ze dvou lahví, které jsou na sobě postavené hrdly proti sobě. Mezi
nimi je pak proužek papíru, který je potřeba vytrhnout, aniž by lahve spadly. Tak to jsme točily
snad padesátkrát, než se nám to podařilo,“ přidává Nikola i jednu veselou historku z natáčení. Jinak stačilo děvčatům ke spokojenosti i méně záběrů. „Z každého pokusu jsme natočily
kolem deseti záběrů. Z nich jsme pak vybíraly nejlepší záznam, na kterém bylo všechno
správně vidět a dobře slyšet. Pak jsme je poskládaly za sebe a sestříhaly,“ popisuje práce ve
střížně Nikola Hanáčková.
Na filmu samozřejmě děvčata pracovala po škole ve svém volném čase. „Práce na devítiminutovém filmu nám trvaly přes dva měsíce. Bylo to dané množstvím jednotlivých záběrů.
Třeba první reportáž z výletu do Prahy jsme měly hotovou za týden,“ vysvětluje třetí členka
týmu Pavlína Vybíralová. Právě reportáž ze školního výletu do hlavního města byla prvním
dílem ivanovické školní televize, které vznikla při kroužku tvořivosti na počítači na začátku
letošního školního roku. „Byl to můj dávný nápad, něco takového udělat, ale školní televize
začala pořádně vznikat až se zapojením mediální výchovy do výuky informatiky osmých
a devátých ročníků,“ podotýká vedoucí filmařského kroužku Mgr. Petr Jordán. Tvorbu nově
vzniklé školní televize teď přerušila práce na soutěžním snímku, po prázdninách se však
chtějí do práce opět pustit naplno. „V příštím roce chceme zhruba každé čtvrtletí vytvořit
reportážní filmy, které by shrnovaly uplynulé dění na škole, například soutěže, výlety, exkurze, ale i běžný život. Tady uvažujeme i o spolupráci s dramatickým kroužkem, odkud by
k nám mohl přijít budoucí moderátor. Přece jenom děti z dramatického kroužku umí lépe
mluvit, a děti z kroužku tvořivosti na počítači jsou zase odborníci na editaci videa. Společně
by tak mohlo vzniknout skvělé dílo,“ plánuje Jordán.
autor + foto: Roman Volek
Vyškovský deník, redakčně upraveno
42
1/2012
ZUŠ Ivanovice na Hané
OZNÁMENÍ
ZUŠ Ivanovice na Hané bude od školního roku 2012/2013 otevírat varhanní oddělení, které povede paní učitelka Barbora Sedláková – absolventka varhanní hry na Konzervatoři v Brně.
Mgr. Kamil Sedlák
ředitel ZUŠ
ZAHRADA
RADY NAŠICH BABIČEK – Hnojení a péče o rostliny I.
Živiny potřebovaly rostliny odjakživa. Naši předkové používali kompost nebo rostlinná hnojiva vyrobená z kostivalu a měsíčku. Při pletí, okopávání a zalévání dbali na
používání úsporných technik, aby nevynakládali více námahy, než bylo nezbytně nutné.
KOMPOST
Použití kompostu je důležité pro dobrou chuť a nezáleží na tom, zda se jedná o brambory, mrkev, rajčata nebo jinou zeleninu – kompostem hnojená zelenina chutná nejlépe.
Vyváženost živin zajistí mimo jiné zdravý vývoj a dobrou skladovatelnost plodů z vaší
zahrady. Kompost odnepaměti slouží jako jakási zahradníkova spořitelna. V závislosti
na regionu se dávala přednost jeho založení pod ořešákem, černým bezem nebo lískovým keřem. Listy dřeviny chrání kompost před vysušením od slunce a vyplavením vodou.
Moderní textilie splňují týž účel. Avšak ovocné stromy by se v blízkosti kompostu neměly
vyskytovat. Přehnojení má za následek choulostivění dřevin, které jsou pak méně odolné
vůči mrazu a houbovým chorobám, jako je padlí. Mnozí zahradníci kompost betonují, aby
„vypadal čistě a uklizeně“. Kompost ale potřebuje kontakt se zemí, aby se do něj mohli
nastěhovat dešťovky a ostatní drobní živočichové. Nemáte-li jinou možnost, položte nejprve na betonovou plochu po obrysu budoucího kompostu cihly a na ně naskládejte prkna,
čímž zabráníte tomu, že se kompost takříkajíc udusí ve vlastní šťávě.
Kompost z listí
Každý podzim spadne v mnoha zahradách spousta listí. Nejjednodušší metodou, jak
listí proměnit v cenný humus, je shrabat je mezi ovocné stromy nebo keře a zlehka je
zapracovat do země. O zbytek se postarají dešťovky a mikroorganismy. Budete-li zalévat
plochu výtažkem z kopřivy, urychlíte proces rozkladu, který je závislý na množství dusíku. Vedle tohoto způsobu plošného kompostování můžete listí také shrabat na hromadu.
Nasekané listy zetlí rychleji než celé, uděláte tedy dobře, když je shrabete na trávník
v tenčích vrstvách a přejedete po nich sekačkou na trávu. Nadrobno nasekané listí promíchané s nasekanou trávou ze zásobníku sekačky navrstvěte s ostatním zahradním
a kuchyňským odpadem na hromadu. Nemáte-li žádný další odpad, prolévejte každou
vrstvu nasekaného listí střídavě kopřivovým a heřmánkovým výtažkem. Tlení rovněž
1/2012
43
urychlí několik hrstí mletého vápence nasypaných skrovně přes hromadu. Aby vítr neodnášel kousky listí, přihoďte nakonec několik lopat půdy.
Kompost z trávy
Mnoho zahradníků si myslí, že nasekaná tráva nezetlí, a vyhazuje ji proto do popelnice. Ve skutečnosti jemná zelená stébla hrudkovatí a plesniví pouze v tlustých vrstvách. Učiníte lépe, když necháte posekanou trávu předtím, než ji v tenkých vrstvách
dáte na kompost, několik dní rozprostřenou schnout. Pokud se nakupí větší množství
trávy, vytvořte z této zavadlé masy promíchané s půdou a s odpadem hromadu, kterou ještě posypte mletým vápencem. Takový kompost obsahuje množství dusíku a je
ideálním hnojivem pro rajčata, hlávkové zelí a ostatní rostliny s vysokými nároky na
živiny. Posekaná tráva se dobře hodí také k mulčování nebo k plošnému kompostování, pokud ji však nerozložíte v příliš tlustých vrstvách.
Slimáci ano, či ne?
Ačkoli mohou na záhonu se zeleninou napáchat velké škody, na kompostu plní
důležitou úlohu při rozmělňování měkkých částí rostlin. Pokud zde najdou dostatek potravy, nevydají se pustošit sazenice salátu či ředkviček. Jejich vajíčka můžete
v kompostu nacházet od pozdního jara. Při jarním rozmísťování hnojiva pak vajíčka,
respektive malé slimáky rozneste po záhonech. Jelikož horko vajíčka zabíjí, zkušení
zahradníci kompost na podzim převracejí a přimíchávají do něho čerstvě nasekanou
trávu, která začne kvasit a zahřívat kompost.
Kam s hnojem?
„Kdo nepoužívá hnůj, bude packal až do smrti,“ říkávalo se ještě před 100 lety.
Žádná rostliny v zahradě nebyla ušetřena dávce hnoje. Ten sloužil jako hnojivo, ochrana před mrazem či pro zahřívání půdy. Natlelý kravský hnůj se přidával mezi stromy,
štědře se pamatovalo i na zeleninu, někdy až příliš. Nezřídka se stávalo, že červená
řepa nebo hlávkové zelí páchlo po močůvce a krouhané zelí v sudech plesnivělo, místo
aby zkvasilo, protože rostliny byly přehnojené dusíkem. „Vykrmené“ rostliny se navíc
stávaly náchylné k chorobám a napadení škůdci. Kravský hnůj je sice vynikající hnojivo, ale pouze v kompostované formě. Měli byste jej tedy míchat s půdou, a pokud je to
možné, přidávat na hromadu také zahradní odpad. Po dvojím obrácení je tmavý, jemně
hrudkovaný kompost připraven k použití. Rajčata nebo papriky ošetřované kompostem
z hnoje rostou obzvláště dobře.
Hnůj i od drobného zvířectva
Rovněž hnůj od dalších býložravců, jako jsou králíci, morčata, ovce, kozy, holubi
nebo slepice se v kompostované formě hodí jako hnojivo. Dříve se tento hnůj míchal
s jinými druhy, dnes však mívají zahradníci k dispozici pouze malá množství, která se
v tenkých vrstvách přidávají do běžného kompostu. Pokud zahradníci potřebovali rychle účinkující hnojivo, promíchali slepičí nebo holubí hnůj s vodou a nechali jej 14 dní
kvasit. Pak jej scedili a používali v silně zředěném poměru (1:50).
44
1/2012
Osvědčené triky
Mléko proti houbám
Postřiky mléčnou vodou (2 l plnotučného mléka na 10 l vody) působí preventivně
proti plísni bramborové (Phytophthora infestans), musí se však provádět za slunečných
dnů časně zrána. Pro vylepšení účinku můžete občas použít také vývar. U okurek, cuket
a dýní posiluje sprcha mlékem obranné síly rostlin proti padlí. Místo čerstvého mléka
můžete použít také přírodní jogurt neupravovaný tepelně (bez ovoce a zahušťovadel)
nebo šťávu ze syrového zelí.
Skořice proti mravencům
Pokud chcete mravence donutit k dobrovolnému přestěhování, třeba proto, že začínají
být v domě nebo zimní zahradě poněkud obtížní, zasuňte do mraveniště tyčinku skořice
nebo skořicí či práškem do pečiva posypte jejich frekventované cesty. Jestliže se uhnízdili
v květináčích, zalévejte rostliny často a řádně pelyňkovým vývarem. Dobrovolně se mravenci přestěhují, vysázíte-li v okolí mraveniště nebo přímo v něm routu vonnou, levanduli
či rozmarýn nebo tam umístíte alespoň jejich výhonky.
*pokračování v dalším čísle zpravodaje.
čerpáno s knihy: Andrea Kern – Rady našich babiček
SDH IVANOVICE NA HANÉ
Od nového roku 2012 se ve SDH Ivanovice na Hané udála
spousta akcí, závodů a zásahů.
Jako první akce pro SDH Ivanovice na Hané byl tradiční Hasičský bál. Ten se
konal 18. února v KD v Ivanovicích na Hané. Kapela, která bavila celý večer společnost, byla DORADO. Tímto bychom chtěli poděkovat všem hasičům, kteří vypomáhali během celých dvou dnů, a především všem sponzorům, kteří se podíleli na naši
bohaté tombole. Hasičská mládež začala svůj rok 2012 tradičním branným závodem
v Pístovicích. Na stanovištích mladí hasiči z Ivanovic ukázali, co se během zimy naučili.
V kategorii přípravka za SDH Ivanovice soutěžila 2 družstva. Z celkových 8 družstev se umístila na krásném 3. a 7. místě. U mladších žáků byla konkurence vyšší, a to
37 družstev. Mladší žáci se umístili na 7. a 31. místě. U starších žáků
bylo zúčastněných 28 družstev. SDH
Ivanovice na Hané vyslalo jednu hlídku, která tento den neměla vydařený
a starší žáci skončili na 17. místě.
Letos se SDH Ivanovice na Hané
rozhodl, že poprvé bude konat „Pálení čarodějnic“. Počasí hasičům přálo,
avšak čarodějnice měly co dělat, aby
se neupekly dříve, než se oheň zapálil.
1/2012
45
Celý program se konal v areálu letního kina, kde po celou dobu akce zněly dětské písničky,
a kde bylo připraveno několik stanovišť s různými soutěžemi. Nad každou soutěží dohlížela
čarodějnice tomu určená. Během celých asi dvou hodin se hlasovalo o Miss čarodějnici
a čaroděje. Ta se vyhlásila, jakmile si všechny děti zasoutěžily a vyrobily vlastní čarodějnici. Na konci dne se zapálila vatra, kde byla na kůlu připevněna „ivanovská čarodějnice“,
která byla následně upálena. Vedle velkého ohně udělali hasiči menší oheň, kde bylo možno si opéct přinesené špekáčky. Po celou dobu akce bylo občerstvení zajištěno.
1. května se konal tradiční již X. ročník Memoriálu Zdeňka Pitnera. Zde probíhaly dvě disciplíny – požární útok, přebor jednotlivců v 60 m s překážkami v kategorii přípravka, mladší
žáci, starší žáci. Na domácí půdě se ivanovským mladým hasičům dařilo tak napůl. Přípravka skončila z celkově 4 družstev na 2. místě. U mladších žáků se zúčastnilo 17 družstev
a z Ivanovic skončili mladší na 1. místě a mladší závodníci na místě 13. U starších žáků se
bohužel rozpojila hadice a to jim přineslo 13. místo z celkově 15 závodících družstev.
Další závody, na kterých se předvedli mladší a starší žáci z Ivanovic byly v Hostěrádkách – Rešově, Kroužku a Pustiměři. Na každé soutěži se družstva dostala do první desítky zúčastněných. Hasičskou mládež však čeká ještě měsíc a něco, kdy jsou závody určeny právě pro ně. A protože je pořád co zdokonalovat, musí každý týden pečlivě trénovat.
S sříchodem jara začali trénovat a rozehřívat se muži i ženy. VC Vyškova začala dne 12. května v Drnovicích, kam se vydalo jedno družstvo mužů, které je také přihlášeno do velké ceny a dvě družstva žen. Ivanovice na Hané družstvo A, které je
také přihlášeno do VC a dále dorostenky, které svůj útok běžely s přetlakovým ventilem. Dalším závodem byly Šaratice hned 13. května. U bodovaných družstev se jeden
den dařilo ženám a druhý den mužům. Celkově jsou muži na 9. místě a ženy na místě
4. U dorostenek bylo umístění na 10. a pak na 6. místě.
Posledním závodem, který ovšem nebyl v lize, byly Vrchoslavice. Na tuto soutěž se
vydala dvě družstva, a to muži a dorostenky. U mužů Ivanovice s předstihem vyhráli
a ženy skončily také na krásném 3. místě.
Pro Vaše děti jsme připravili letní tábor v nádechu svátků, který se bude konat od 28.
července – 4. srpna 2012 ve Vřesovicích u Kyjova. Cena pobytu je 1200,- Kč za osobu.
Informace: tel. 774 363 024, e-mail: [email protected]
Kristýna Sekaninová
vedoucí mládeže
T. J. Sokol Ivanovice na Hané
Sobota pro zdraví
Sobota 31. 3. 2012 byla nazvána
Sobotou pro zdraví. V 9,30 h zahájila tuto
akci paní Hanáková přednáškou na téma
Zdravý životní styl a stravovací návyky. Přednáška trvala něco o kolo hodiny
a bylo vidět opravdový zájem 13 zúčastně-
46
1/2012
ných žen, které přednášející „bombardovaly“ svými dotazy. Co by to bylo za Sobotu
pro zdraví, kdyby neproběhlo nějaké cvičení…Na rozehřátí se začalo s prvky aerobiku,
složených do jednoduché sestavy. Posilování bylo zpestřeno malými míčky – overbally.
Dále se pokračovalo v ukázce cvičení na velkých míčích – opět jednoduchá sestava
a malé posilování. Na závěr proběhlo protažení.
Na kole Ivanovickou bránou a jejím okolím
8.5. vyšlo vždy počasí a tak jsme se rozhodli
datum neměnit ani letošní rok. Kdo by si nechtěl
volný den - svátek zpestřit projížďkou na kole.
I když letos vyšlo 8.5. na úterý, nenechalo si čtvrtý ročník akce „Na kole ivanovickou bránou“ ujít 121 cyklistů, kteří mezi 9.00
a 10.00 hod. odstartovali ze sokolovny. Tato
hojná účast překvapila nejednoho z pořadatelů. Počítali jsme s mírným nárůstem
oproti loňskému ročníku asi o 20 lidí, takže
celkově 80. Na tento počet byly připraveny
i materiály, pro start. Takže při startu začínala brzy improvizace
Účastníci si mohli vybrat ze tří připravených tras, a to 15 km, druhá cca 30 km
a 50 km. Všechny trasy vedly po silnici a cyklostezkách. Nejdelší trasa procházela
i lesem. Na trasách byly rozmístěny kontroly, kde cyklisté obdrželi razítka za projetí.
I přes malé problémy vše dobře
dopadlo. Každý z cyklistů obdržel v cíli
účastnický list, drobnou sladkost a mapky,
kterými nás vybavilo město. Na každého
se dostala i klobáska a pivečko.
Počasí nám letos opět vyšlo, takže už
teď víme, že 8. 5. 2013 se můžeme těšit na
pátý ročník této akce.
Přijďte si zasportovat do sokolovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
17,30 – 18,30
18,00 – 19,00
19,00 – 20,00
17,30 – 18,30
18,30 – 19, 30
19,00 – 21,00
19,00 – 20,00
Kalanetika
Zumba
Aerobik
Kalanetika
Velké míče
Volejbal
Zumba
Pozn.: v letních měsících (červenec, srpen) výše uvedené cvičení neprobíhá
Mimo uvedený rozvrh lze po domluvě v sokolovně provozovat další sporty (stolní
tenis, badminton, nohejbal…)
1/2012
47
Připravujeme
- konec června - Výstava k příležitosti 150. let výročí založení Sokola
- červenec - letní noc
- začátek září - Z večerníčku do večerníku
Přesné termíny akcí budou oznámeny prostřednictví rozhlasu, informačních nástěnek a na stránkách: www.sokolivanovice.ic.cz
Veronika Krylová
starostka T. J. Sokol Ivanovice na Hané
T. J. Sokol Ivanovice na Hané - FLORBAL
Florbalisté Ivanovic na
Hané reprezentovali naše
město v jihomoravském přeboru mužů. Zatímco A tým
vstupoval do sezony s cílem
hrát špici tabulky, B tým se po
značné obměně kádru spíše
sehrával. Předsezonní cíle
se víceméně vyplnily, když
áčko na konci sezony skončilo v desetičlenné tabulce
třetí, se ztrátou sedmi bodů
na vedoucí, a tím pádem
postupující Kuřim. I přes
zlepšenou hru v druhé polovině sezony se rezervní B družstvo umístilo na nelichotivém předposledním místě se ziskem pěti bodů. Předvedené výkony na konci sezony
však jsou příslibem do dalšího ročníku. Zejména proto, že se spousta mladých nadějných hráčů rozehrála k výborným výkonům a je pravděpodobné, že v příští sezoně
nás potáhnou ještě k lepším
výsledkům. Na začátku nového školního roku pak plánujeme uskutečnit nábor mladých
chlapců, kteří pak budou
důstojnou náhradou za končící starší hráče, případně
utvoří mládežnické družstvo.
Petr Heroudek
vedoucí mužstva
48
1/2012
Jihomoravský přebor mužů – divize B
1/2012
49
Jihomoravský přebor mužů – divize A
50
1/2012
30. dubna – Filipojakubská noc
Pálení ivanovické čarodějnice na
hasičské zbrojnici.
Slet čarodějnic ve Chvalkovicích na Hané.
1/2012
51
Na kole Ivanovickou bránou
Na kole Ivanovickou bránou
52
1/2012

Podobné dokumenty