06/2016 Bysterské noviny

Komentáře

Transkript

06/2016 Bysterské noviny
Roçník XXI ., çíslo 228
N OVI N Y MëSTA BYSTRÉH O
çerven 201 6
Dêti, seznamte se,Fotografie
to zje
akce sifotbal
mûæete prohlédnout na
den_Mesic_naboru_1 .6. 201 6/, video pak
na https: //www.youtube. com/watch?v=
pEo09fxMuGk&feature= youtu. be Karel Sabin
Do
památek
pûjdou
tisíc
V leto¿ním
roce p‡istoupilo mêsto
Byst- Stavení desítky
je od roku 1 772 obÿvané
Brtouno-
a drobnÿch objektû památkového charakteru
çástkou 70 000,− Kç podílí Pardubickÿ kraj.
Litinová socha sv. Jana Nepomuckého se
nachází na nám. Na Podkovê a je souçástí
mêstské památkové zóny, její autorství a stá‡í není známo, p‡edpokládá se 1 9. století.
Socha sv. Jana Nepomuckého v podæivotní
velikosti stojí na osmibokém podstavci neogotického charakteru. Rovnêæ osmibokou
základnu tvo‡í dva sesazené æulové schody.
Socha i podstavec jsou z litiny, podesta je
æulová. Zatímco socha je jednodílnÿ odlitek s p‡idanÿmi atributy ratolesti a k‡íæe
v rukou a svatozá‡e kolem hlavy, podstavec
je sestaven z mnoha dílû p‡idanÿch na základní osmibokÿ tvar. Vertikální pojetí postavy je spí¿e jednodu¿¿í formy, bez hlub¿í
modelace. Na so¿e je z‡ejmé, æe tvarosloví
je pod‡ízeno nejen dobê vzniku díla, ale
také technologii vÿroby. Celkové vyznêní
postavy je charakteristické strnulostí.
Ikonograficky se jedná o nejçastêj¿í trojrozmêrnÿ zpûsob zobrazení sv. Jana Nepomuckého. Svêtec, coby kanovník obleçenÿ
typicky v albê (dlouhá ko¿ile ke kotníkûm),
rochetê (roucho ke kolenûm zdobené na lemech krajkou) a klerice (vrchní kabátek),
dræí v rukou k‡íæ s uk‡iæovanÿm Jeæí¿em
Kristem a kolem hlavy s kvadrátkem (téæ
P‡esnê têmito slovy jsme mohli a mêli
zahájit akci, která zde probêhla 1 . çervna
v rámci celostátní kampanê Mêsíc náborû. Zda zaznêla, nevím. Zato ale vím, æe
pro mnohé zúçastnêné byla vûbec prvním
setkáním s fotbalem. Byla totiæ urçena pro
3− 8 leté dêti, které jsme chtêli s tímto
sportem seznámit. Na deseti stanovi¿tích si
mohly vyzkou¿et bêhání, skákání, práci
s míçem i st‡ílení na branku.
Samotné zápolení v¿ak zaçalo aæ po
úvodním slovu moderátora Ladislava Báçi
a starosty mêsta Ing. Miloslava Sejkory.
Celkem se této akce zúçastnilo 21 3 dêtí
z pêti mate‡skÿch a dvou základních ¿kol
z Bystrého a okolí. Mezi plnêním jednotlivÿch úkolû se dêti mohly obçerstvit p‡ipravenÿm pitím a ovocem. Po skonçení pak
obdræely sladkou odmênu a pamêtní medaili. Z h‡i¿tê odcházely unavené, ale spokojené. Nêkteré dokonce slíbily, æe se za
námi p‡ijdou na h‡i¿tê opêt podívat. Uæ teâ
se na nê tê¿íme!
ré k opravám dvou vÿznamnÿch památek
− Brtounovy chalupy a litinové sochy
sv. Jana Nepomuckého na nám. Na Podkovê.
Brtounova chalupa ç. 1 37 ve Ved‡elovê
ulici pat‡í v Bystrém mezi nejstar¿í dochovaná obydlí. ùdaje sahají aæ k roku 1 723,
kdy na obecním místê postavil Ji‡ík Michl
chalupu. Byl majitelem do roku 1 765. Toho
roku dostal chalupu zeƒ Jan ¢enk za 1 0 kop.
https: //karelsabin. rajce. idnes. cz/Fotbalovy_
vÿm rodem. Nejznámêj¿ím majitelem chalupy byl v letech 1 848 − 1 868 Jan Brtoun
se svou æenou Annou. Jan Brtoun, jedna
z postav románu Terézy Novákové Na Librovê gruntê, byl vlastenec, propagátor my¿lenek Karla Havlíçka Borovského. Na ‡ímse
domu je vyryt krouæek o prûmêru 1 1 cm,
coæ prÿ znaçilo velikost bochánku chleba
v roce 1 81 1 . Stavba je vÿznamnÿm dokladem lidového stavitelství, v ní umístêné minimuzeum ¿evcovského ‡emesla kaædoroçnê
láká desítky náv¿têvníkû. Proto vyæaduje
pravidelnou a peçlivou údræbu.
Leto¿ní opravy jsou rozdêleny do t‡í
çástí, p‡içemæ na kaædou probêhlo samostatné poptávkové ‡ízení. V první etapê
bude odbourán komín a následnê postaven
novÿ. Tuto çást prací provede pan Petr Zítka z Jedlové. Poté bude následovat vÿmêna
¿patného ¿indele a celkovÿ nátêr st‡echy.
Zde podala nejniæ¿í nabídku firma Martin
Odehnal, Proseç. Firma Jaroslav Bedná‡,
Borová pak vymêní ruçnê dlabané d‡evêné
okapy a oplocení. Celková cena za v¿echny
práce çiní 279 999,− Kç. Na financování se
z dotaçního programu Podpora stavební
obnovy a restaurování kulturních památek
Pokraçování na str. 2
Do památek pûjdou
desítky tisíc
hvêzdy, nikoliv 8. Je ale moæné, æe dochoPokraçování ze str. 1
biret / çty‡hranná pokrÿvka hlavy) má svatozᇠs pêti hvêzdami.
P‡i zbêæném pohledu dílo pûsobilo vcelku udræovanê, ov¿em bliæ¿í zkoumání ukázalo mnohá po¿kození. Tím nejzávaænêj¿ím
byly çetné praskliny podstavce, docházelo
k deformaci kovovÿch plátû i p‡idanÿch
prvkû, a proto hrozilo zborcení podstavce
a pád sochy. Nêkteré dekorativní prvky
podstavce nebyly úplné, povrchy byly prorezlé. Socha samotná nebyla naru¿ena, ale
barevné úpravy byly nekvalitní, poslední
dochovaná barevnost sochy navíc neodpovídala ikonografii. Co se tÿçe hvêzd na svatozá‡i, poçet je správnÿ, ov¿em cípû má bÿt
v p‡ípadê sv. Jana Nepomuckého 6 u kaædé
vanÿ zpûsob interpretace hvêzd svatozá‡e
této sochy je pûvodní.
Na základê prûzkumu památky byla navræena koncepce restaurování a postup prací. Cílem zásahu je zlep¿ení stavu památky
p‡i zachování jejích historickÿch, kulturních
a umêlecko‡emeslnÿch hodnot. Restaurátorskÿ zásah zajistí dobrou stabilitu a kondici
v¿ech çástí. Dominantní fází restaurování
bude oprava podstavce a stejnê tak práce s barevnÿmi úpravami, kde cílem bude obnova
pûvodního ‡e¿ení, pop‡ípadê realizace adekvátní polychromie odpovídající ikonografické
typologii sv. Jana Nepomuckého. Pûvodní
materiály musí bÿt maximální moænou mêrou respektovány, av¿ak v p‡ípadê nutnosti
mûæe dojít k adekvátním náhradám pûvodních hmot çi prvkû, zejména u vnit‡ní nosné konstrukce podstavce (¿rouby, vÿztuhy
apod. ). Je moæno také p‡ípadnê doplnit
vnit‡ní novou pomocnou konstrukci, bude-li
to s ohledem na stav autentickÿch hmot æádoucí. Chybêjící zdobné prvky vnê budou
doplnêny. U v¿ech kovovÿch çástí bude dûslednê o¿et‡ena koroze, kámen bude oçi¿tên od neæádoucích stékancû barvy.
Z vypsaného vÿbêrového ‡ízení vy¿el vítêznê BcA. Michal Durdis, kterÿ 1 3. kvêtna
zahájil práce, sochu demontoval a odvezl
do ateliéru k dal¿ímu restaurování. Socha
by se na svoje místo mêla vrátit na podzim.
Cena restaurování çiní 1 51 250,− Kç a padesáti procenty p‡ispêje Pardubickÿ kraj
z Programu obnovy venkova.
Mgr. Jan Neudert, místostarosta mêsta
Æáci
základní ¿koly nav¿tívili Senát Parlamentu Çeské republiky
Vædy na zaçátku kvêtna se æáci 6. − 9. orloje v 1 0 hodin, vy¿el, a tak jsme mohli s historií jak této instituce, tak jejího sídla
roçníku vydávají na vlastivêdnou exkurzi,
aby objevovali krásná a zajímavá místa na¿í
vlasti. 1 2. kvêtna 51 æákû a æákyñ nasedlo
do autobusu a vypravilo se do hlavního
mêsta Çeské republiky, do Prahy.
Putování Prahou zaçalo u Pra¿né brány,
Celetnou ulicí jsme do¿li na Staromêstské
námêstí. Çasovÿ plán, stihnout odbíjení
obdivovat umêní na¿ich p‡edkû. Ze Staromêstského námêstí jsme zamí‡ili k hlavnímu cíli na¿í exkurze, k Senátu Parlamentu
Çeské republiky, kterÿ sídlí ve Vald¿tejnském paláci. Zatímco se první skupina vydala na prohlídku, druhá odpoçívala v zahradách, aby se pozdêji vyst‡ídaly. Prohlídka
Senátu, zasedacích místností a seznámení
byla zajímavou zku¿eností.
Exkurze do Prahy se nemûæe obejít bez
procházky po Karlovê mostê. I kdyæ nás
tady zastihla krátká de¿ƒová p‡eháñka, vychutnali jsme si cestu od Malostranské
mostecké vêæe k Staromêstské vêæi a zase
zpátky. A vzhûru na Hrad. Kolem chrámu
sv. Mikulá¿e a Nerudovou ulicí jsme dorazili k bránê Praæského hradu. Tady jsme
bohuæel narazili na p‡ípravu ceremoniálu
otev‡ení komory s korunovaçními klenoty,
takæe nêkteré çásti Hradu vçetnê katedrály
sv. Víta byly uzav‡eny. Vydali jsme se proto
k letohrádku královny Anny a k Loretê, kde
na¿e procházka Prahou pomalu konçila, protoæe uæ na nás çekal autobus, aby nás bezpeçnê dopravil do Bystrého.
Mgr. Jan Neudert,
uçitel dêjepisu Z¢ Bystré
Fotbalovÿ
kemp v Bystrém
TJ Sokol Bystré zve
Chcete hrátvystupoval
divadlo?
a rád by roz¿í‡il svoji pûsobnost
Mêsto Bystré se mûæe chlubit bohatou divadelní tradicí. Divadlo, to bÿvá silnÿ záæitek
pro diváky, herce i dal¿í úçastníky. Divadlo
p‡iná¿í poznatky, napêtí, humor, dobrou náladu a smích, p‡eçasto radost a obças i pláç.
Je ¿koda, æe se momentálnê v Bystrém
ochotníci nescházejí a nezkou¿ejí, ale t‡eba
není v¿em dnûm konec. Vêtrem o¿lehanÿ soubor VOFUK ze ¢têpánova také v Bystrém
strana 2
právê do Bystrého. Hledá proto místní herce a dal¿í zájemce o çinnost v ochotnickém
souboru. Nacviçovat a pûsobit se bude v Bystrém, mohl by z toho vzniknout opravdu
bystrÿ VOFUK.
Zájemci se mohou hlásit na kontaktech: 736 677 058 nebo [email protected]
seznam. cz
− HJ−
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
v¿echny mladé fotbalisty a fotbalistky ve vêku
od 5 do 1 0 let k úçasti
na fotbalovém kempu,
kterÿ se uskuteçní zde
v Bystrém, a to ve
dnech 1 0. − 1 2. srpna.
Kemp bude probíhat formou fotbalovÿch tréninkû, k nimæ se
budeme scházet vædy v dobê od 9 do 1 7 hod.
na h‡i¿ti za sokolovnou. Pro úçastníky je
p‡ipraven pitnÿ reæim a celodenní strava
v podobê dvou svaçinek a obêdu. Na závêr,
v pátek odpoledne, probêhne turnaj mezi
úçastníky a dojde i na p‡ekvapení.
Cena kempu je 400, − Kç za osobu.
P‡ihlá¿ky provádêjte telefonicky na tel. ç.
724 531 1 43 (Karel Sabin), 607 074 373
(Ji‡í Jukl).
çerven 201 6
VeNa¿eSpeciální
základní
to
æije Ví¿kola se tradiçnê zapojila
jiæ do nebo video¿kole
soutêæního díla
e− mailem.
9. roçníku soutêæe v manuální zruçnosti na
téma Mûj stroj, kterou vyhlásily Æelezárny
¢têpánov. ùkolem bylo dodat fotografie
têze volila ¿iroká ve‡ejnost prost‡ednictvím
hlasování na facebooku. Konkurence byla
veliká, p‡esto nás to neodradilo a v¿echny
Poznávací
zájezd − nejen pro seniory
Komise sociální a obçanského souæití celÿ zámeckÿ komplex nazÿván Malÿ
mêsta Bystré Vás zve, váæení a milí, na
poznávací zájezd Proseç − Zderaz − Luæe − hrad Ko¿umberk − Nové Hrady.
Popis zájezdu
První na¿e zastávka bude v Proseçi , kde
si prohlédneme kostel sv. Mikulá¿e, dne¿ní
podoba je z roku 1 91 3. Projdeme se k domku, kde pobÿvala v letech 1 908 aæ 1 91 2 ke
konci svého æivota spisovatelka Teréza Nováková, nav¿tívíme Muzeum dÿmek v roubeném domku na námêstí.
Dále budeme pokraçovat do obce Zderaz. Zde nav¿tívíme pískovcové obydlí vytesané ve skále. Dal¿ím na¿ím cílem bude
mêsto Luæe (3 000 obyvatel), které leæí
v okrese Chrudim, na pomezí Çeskomoravské vrchoviny, u b‡ehu ‡eky Novohradky
s vÿraznÿm dominantním vrchem − Chlumkem, kde stojí barokní kostel − chrám
Panny Marie na Chlumku. Chrám charakterizuje vznosnost, která pûsobí p‡i pohledu
z blízka i z dálky. (Je domluvena prohlídka
chrámu s odbornÿm vÿkladem). V centru
mêsta se nachází zrestaurovaná æidovská
synagoga (po domluvê moæno nav¿tívit).
Obêd bude p‡ipravenÿ ve Vídeñské restauraci na námêstí v Luæi.
Po obêdê se projdeme parkem Hamzovy
léçebny pro nemocné s pohybovÿm ústrojím. V têsné blízkosti léçebny se tyçí z‡íceniny hradu Ko¿umberk. Bude-li zájem,
mûæeme nav¿tívit areál hradu s muzeem.
P‡i zpáteçní cestê domû si prohlédneme
rokokovÿ zámek Nové Hrady. Pro svoji
architektonickou jedineçnost a umístêní bÿvá
çerven 201 6
Schönbrunn nebo Çeské Versailles. Opravenÿ barokní ¿pÿchar v zámeckém areálu
se promênil v první çeské muzeum cyklistiky. Zde je moæná prohlídka zámku, pop‡.
procházka zámeckou zahradou. Domû se
budeme vracet kolem chaty Polanka, p‡es
Proseç a Poliçku.
Organizaçní informace
Termín zájezdu: çtvrtek 15. zá‡í 2016,
odjezd z Bystrého v 8.00 hod. z autobusového nádraæí, p‡edpokládanÿ návrat mezi
1 6. a 1 7. hodinou.
Obêd: Pro rychlej¿í obsluhu budeme
volit ze dvou jídel: 1 ) Smaæenÿ ku‡ecí ‡ízek
(1 20 g), brambor, okurka 85,− Kç. 2) Ku‡ecí p‡írodní plátek (1 20 g), brambor,
zeleninová obloha 85,− Kç. Jídlo a nápoj
si hradí kaædÿ sám. Prosíme, p‡i p‡ihlá¿ení
zájezdu vênujte pozornost vÿbêru jídla (volba ç. 1 , nebo ç. 2), Va¿e volba jídla je závazná.
Orientaçní cena zájezdu 150,− Kç
vçetnê vstupného (Muzeum dÿmek, skalní
obydlí, Muzeum a hrad Ko¿umberk, zámek
Nové Hrady). Skuteçná cena zájezdu závisí
na poçtu úçastníkû (cena za dopravu),
p‡eplatek bude vrácen. Mêsto Bystré jsme
poæádali o finançní p‡íspêvek − çásteçná
úhrada vstupného.
P‡ihlá¿ení zájezdu vç. volby jídla
k obêdu (ç. 1 , nebo ç. 2) probíhá v Informaçním centru v Bystrém od 1. 7. 2016.
Zájemci z okolních obcí, sdêlte prosím kontaktní telefon pro p‡ípad zmêny termínu
Zdenêk Mrkos, çlen komise
zájezdu.
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
t‡ídy se aktivnê zapojily. O p‡ední místa
bojovalo dílo s názvem Zeleninostroj ze
t‡ídy paní uçitelky R. Horáçkové. A získalo nakonec 1 . místo! Krásné 4. místo získal
stroj na recyklaci odpadu New Age Machine ze t‡ídy pana uçitele M. Çermáka.
Gratulujeme!
Nadace ÇEZ vyhlásila celostátní vÿtvarnou soutêæ Pohádkové narozeniny elektrárny Dlouhé stránê. V leto¿ním roce slaví
tato p‡eçerpávací vodní elektrárna, vystavêná uprost‡ed Jeseníkû, 20 let od uvedení
do provozu. Cílem bylo vyrobit maskota
elektrárny v 3D verzi, vymyslet mu jméno
a p‡íbêh. Za na¿i ¿kolu se tohoto nelehkého
úkolu zhostila 2. t‡ída. O tom, kdo ceny získá, rozhodovala porota sloæená z noviná‡û,
zástupcû Nadace ÇEZ a pracovníkû elektrárny Dlouhé stránê. Spoleçnÿmi silami æáci
se svÿmi pedagogy vytvo‡ili p‡í¿erku Stránênku a vymysleli o ní poutavÿ p‡íbêh. Malé
zklamání z nezískání p‡edních míst bylo,
ale my jsme s vÿslednou prací na¿ich æákû
spokojeni. V¿em pat‡í obrovská pochvala!
V pondêlí 30. 5. uspo‡ádaly paní uçitelky z MFD projektovÿ den s názvem Æivot
na Zemi. Prvotním úkolem byla kreativní
tvorba jednotlivÿch t‡íd v podobê koláæe
s motivem toho, co çlovêk nevytvo‡il.
V deset hodin dopoledne jsme se spoleçnê
se¿li v zámeckém parku, kde byla p‡ipravena jednotlivá stanovi¿tê plná zajímavÿch
aktivit zamê‡enÿch na nezbytné souçásti æivota. Vzhledem k pêknému poçasí, dobré
náladê a pestrÿm úkolûm se akce poda‡ila.
¢kolní rok 201 5/201 6 zdárnê spêje ke
svému konci. T‡ídenní ¿kolní vÿlet do Hodonína a Centra Eden v Byst‡ici nad Pern¿tejnem uzav‡e celoroçní snaæení a stane se
spoleçnê s vysvêdçením tou nejvêt¿í odmênou za ¿kolní práci. Pak uæ æáky i jejich
uçitele çekají zaslouæenê prázdniny, a tak
nezbÿvá neæ pop‡át, aƒ jsou plné p‡íjemnÿch záæitkû, odpoçinku, bezpeçí, pohody
a spokojenÿch tvá‡í. Aƒ naçerpáme v¿ichni
sílu a energii na dal¿í ¿kolní rok. Krásné
léto!
Bc. Monika Bure¿ová
Pozvánka
Je to jiæ deset let od obnovení Çeské
besedy v Bystrém. P‡i nácviku, zkou¿kách i vystoupení jsme zaæili spoustu
legrace i krásnÿch okamæikû. Tançili jsme
doma v Bystrém, na setkáních taneçníkû Çeské besedy Pardubického kraje
i na plesech a rûznÿch akcích v okolí.
Velkou çást Evropy jsme s tímto tancem
seznámili a na¿e vystoupení mêla vædy
velkÿ úspêch.
Bohuæel, ças se nedá zastavit a tak
nám nêkte‡í taneçníci s tancem skonçili.
Tançíte rádi a máte rádi veselou partu?
P‡ijâte doplnit na¿e ‡ídnoucí taneçní kruhy. Tê¿íme se na nové, svêæí taneçníky.
Kontakt: Vêra Bure¿ová − 606 683 263,
Terka Uherková − 724 756 900
strana 3
N ejvêt¿í cyklistickÿ ù spêch
mlad¿í fotbalové p‡ípravky
V sobotu 28. kvêtna se na¿e mlad¿í p‡íprav- Sebranicemi a druhou Litomy¿lí skuteçnê
svátek republiky kapravek
zúçastnila okresního poháru mlad¿ích p‡í- umístila na bronzové p‡íçce. Rád bych klu v Litomy¿li. V základní skupinê obsa- kûm podêkoval za skvêle odmakanÿ turv
Bystrém
dila
po
velice vyda‡eném vÿkonu druhé místo naj a celou sezónu 201 5/1 6. Velkÿ dík pat‡í
Na poslední víkend v çervenci se do
Bystrého sjedou ze v¿ech koutû republiky
nejlep¿í cyklistiçtí amatér¿tí závodníci soutêæit o titul mistra ÇR. Po‡adatelem závodu
je Cyklistickÿ klub Orbea Czech Masters
ve spolupráci s mêstem Bystré. Celkem je
p‡ihlá¿eno více neæ 250 závodníkû.
Program závodû
V sobotu 30. çervence se pojede çasovka jednotlivcû. Start bude ve 1 3 hodin na
silnici pod h‡i¿têm, cíl pak u rybníku Panskÿ. Závodníci startují v minutovÿch intervalech, traƒ vede p‡es Hamry do Svojanova,
P‡edmêstí a zpêt.
V nedêli 31. çervence se jede okruhovÿ
závod jednotlivÿch kategorií. Start první
skupiny je v 1 0 hodin na námêstí. Trasa
okruhového závodu povede okruhem Bystré − Hamry − Svojanov − P‡edmêstí −
Hlásnice − k‡iæovatka nad Trpínem − Bystré. Kategorie A, B startují ve 1 3. 30 hodin
a çeká je 5 okruhû a 6 krát Hlásenskÿ kopec, cíl je nad Hlásnicí.
Dal¿í dûleæité informace
ùçastníky silniçního provozu upozorñujeme na dopravní uzavírky, které se budou
s têmito závody pojit. V p‡ípadê sobotní
çasovky bude traƒ uzav‡ena v dobê od 13 do
17 hod., v nedêli pak bude okruh závodu
uzav‡en v dobê od 10 do 16.15 hod.
P‡edev¿ím vás ale v¿echny zveme, aƒ uæ
jste vêt¿ími çi men¿ími p‡íznivci cyklistiky,
abyste p‡i¿li a svojí úçastí tento jedineçnÿ
cyklistickÿ závod podpo‡ili. Bude stát za to!
V sobotu i v nedêli odpoledne po skonçení
závodu bude na hasiçské zahradê probíhat slavnostní vyhodnocení závodû. Bude
p‡ipraveno bohaté obçerstvení vçetnê hudby
a spoleçenského programu.
Spolupo‡ádání závodu podpo‡ilo zastupitelstvo mêsta. Závod se koná pod zá¿titou
hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.
Pozn. : Propozice závodu a dal¿í informace na: www. sk− mp. cz, www. bystre. cz
Ing. Miloslav Sejkora, starosta
a zajistila si tak moænost hrát o 3. místo v cel- i rodiçûm, kte‡í nás celou sezónu podporokovém po‡adí. Po jednoznaçném vítêzství nad vali a na závêreçnÿ turnaj v Litomy¿li doraB‡ezovou nad Svitavou se za suverénními zili v hojném poçtu. Dêkujeme.
Vÿsledky − základní skupina
Skóre Skórovali
Bystré − Çistá
5 : 0 3x Bure¿, Navrátil, Dostál
Bystré − Litomy¿l
1 : 7 Bure¿
Bystré − Jaromê‡ice 8 : 0 2x Martinû, 2x ¢touraç, Bure¿, Dostál, Simajchl, Barto¿ek
Vÿsledky − o 3. místo
Skóre Skórovali
Bystré − B‡ezová n. S. 2 : 0 Bure¿, Simajchl
Hráli: David Bure¿, Jenda Dostál, Adam Barto¿ek, Prokop Martinû, Patrik Simajchl, Jakub ¢touraç, Vojta Navrátil, Dan Eisner, Ondra Hanzl Karel Sabin, trenér p‡ípravky
Zahrádká‡ská
poradna
Çervenec
na zahradê
Çervenec je mêsíc,
kdy vrcholí léto, obvykle bÿvá taky nejteplej¿í. Je obdobím skliznê,
barevnÿch kvêtû a dlouhÿch teplÿch nocí strávenÿch venku. I kdyæ
horké poçasí p‡iná¿í bou‡ky a vláhu, je to
právê çervenec, kdy máme na zahradê nejvíc práce se zálivkou a vÿæivou. Pokud se
chystáte na del¿í dovolenou, je t‡eba zajistit
v¿e vças.
Okrasná zahrada
Letniçky zá‡í v okrasné zahradê teplÿmi
odstíny æluté a oranæové, záhony zdobí spoustu trvalek, které vybízejí k ‡ezu nebo k su¿ení. Çervenec je mêsícem vûní a chutí. Pat‡í v¿ak také k nejteplej¿ím mêsícûm v roce,
Svoz plastû
vVçervenci
a srpnu
çervenci svoz plastû probêhne v po
4. a v út 19. V srpnu pak kaædÿ lichÿ tÿden v úterÿ, tj. 2. , 16. a 30.
Rozpis
zubní pohotovosti − çervenec,733srpen
2.− 3. 7. MDDr. Irena Elçknerová, Poliçka, 1 . máje 606
1 52 435
5. 7.
6. 7.
9.− 10. 7.
16.− 17. 7.
23.− 24. 7.
6.− 7. 8.
13.− 14. 8.
20.− 21. 8.
27.− 28. 8.
strana 4
MUDr. Adolf Eliá¿, Litomy¿l, Kpt. Jaro¿e 404
zubní léka‡ Nataliya Filip, Litomy¿l, Kpt. Jaro¿e 404
MUDr. Leona Ka¿parová, Poliçka, Rûæová 1 95
MUDr. Eva Kopecká, Bystré, nám. Na Podkovê 25
MUDr. Pavel Kossler, Poliçka, Ha¿kova 445
MUDr. Zdena Králová, Litomy¿l, Druæstevní 69
MUDr. Patrik Krpçiar, Litomy¿l, Nerudova 207
MUDr. Marta Kuçerová, Poliçka, Smetanova 55
MDDr. Vojtêch Martinec, Litomy¿l, J. E. Purkynê 1 1 50
461 61 2 733
461 61 2 733
775 724 524
606 1 82 71 5
461 724 369
461 1 00 497
461 61 9 670
461 724 635
461 61 5 402
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
proto nám nejvíce práce p‡inese pravidelné
zalévání záhonû a okrasnÿch nádob. Nejvhodnêj¿í dobou pro zalévání je çasnê zrána nebo
v podveçer. Pro bohaté kvetení je dûleæité pravidelné hnojení. Zásobte se vÿæivou vças,
na trhu je ‡ada speciálních p‡ípravkû, které
vyhovují specifickÿm poæadavkûm rostlin.
V çervenci bychom nemêli zapomenout na
‡ez æivÿch plotû ze stálezelenÿch d‡evin. Letniçkám, trvalkám a rûæím pravidelnê odstrañujeme odkvetlé kvêty, které by rostlinu
zbyteçnê vysilovaly. V çervenci také mûæeme zaçít s ‡ízkováním nêkterÿch rostlin nap‡.
plaménkû a rûæí. Pokud jsme je¿tê na konci
çervna nestihli vyndat cibule tulipánû, narcisû a hyacintû, máme nejvy¿¿í ças. Kromê
toho záhony pravidelnê odplevelujeme a vysoké trsy trvalek p‡ipevñujeme k opo‡e.
Zaçínáme s ‡ezem a su¿ením rostlin, které
jsou vhodné do suchÿch kytic a vazeb.
Ovocná zahrada
V çervenci dokonçujeme sklizeñ angre¿tu, rybízu, malin a pozdních t‡e¿ní a vi¿ní. Koncem mêsíce uæ zaçínají postupnê
dozrávat letní jablka a hru¿ky, dále meruñky, broskve, ostruæiny a ¿vestky. Vêtve obsypané plody je t‡eba podep‡ít kûly, aby se
nezlomily. Po sklizni vi¿ní a t‡e¿ní je t‡eba
provést jejich ‡ez. Dále je po sklizni t‡eba
vênovat péçi jahodníku, kterÿ vydatnê zalijeme, odplevelíme a pohnojíme Cereritem.
Odstraníme mu také p‡ebyteçné ¿lahouny,
aby se rostlina zbyteçnê nevysilovala.
O¿et‡ujeme ho také proti skvrnitosti listû
p‡ípravky Kuprikol, Champion nebo Novozir. Stáleplodící rostliny v¿ak neo¿et‡ujeme. Koncem mêsíce je moæné zapoçít s vÿsadbou mladÿch rostlin jahodníkû. Nêkolik
tÿdnû po dozrání peckovin (broskvoní a merunêk) je vydatnê zaléváme, stejnê jako
ovocné d‡eviny vysazené na ja‡e.
Pokraçování na str. 5
çerven 201 6
Zahrádká‡ská poradna
Pokraçování ze str. 4
Zeleninová zahrada
V çervenci sklízíme poslední zbytky jarní
zeleniny, které je¿tê na záhonech zbyly. Budeme mít dostatek prostoru pro péçi o letní
druhy. Koncem mêsíce si mûæeme pochutnat
na vlastní úrodê rajçat a okurek. V çervenci
je t‡eba dbát na pravidelnou zálivku, zejména
pór, kvêták a celer jsou na ni nároçné stejnê
tak jako na p‡ísun æivin. Záhony se zeleninou proto pravidelnê zaléváme a hnojíme.
Pravidelnê sklízíme bylinky, které pokud
hned nespot‡ebujeme, mûæeme usu¿it nebo
zmrazit. Je¿tê je ças na osetí záhonû nêkterÿmi druhy zeleniny, které budeme sklízet
zhruba za 1 − 2 mêsíce.
aplikovat ráno a veçer, aby se voda zbyteçnê
rychle neodpa‡ovala. Obzvlῃ u trávníkû,
které byly zaloæené v tomto roce, je vydatná zálivka t‡eba. V létê je také dûleæité
trávník p‡ihnojovat. Základem p‡i aplikaci
hnojiva je, aby pûda nebyla vyprahlá a aby
hnojivo bylo aplikováno rovnomêrnê. Po
krátké dobê se nerovnomêrná aplikace projeví − málo pohnojená plocha bude bled¿í
a rûst nebude tolik vÿraznÿ. Naopak kde
bude hnojiva p‡íli¿ mnoho, tráva mûæe bÿt
spálená a uhynout. V çervenci je moæné
travní plochu provzdu¿nit pomocí obyçejnÿch vidlí nebo speciálních hrábí.
Truhlíky
Rostliny v truhlíkách a okrasnÿch nádobách pravidelnê zaléváme. Za sluneçnÿch
Trávníky
Travní plochu pravidelnê seçeme a za dní je zálivka nutná kaædÿ den, pokud
teplÿch dní zavlaæujeme. Ideální je zálivku nevlastníme samozavlaæovací nádoby.
Kulturní komise mêsta Bystré Vás zve na
”EZBÅ”SKÉ SYMPOZIUM
WOODART
6
8. − 1 3. 8. 201201
6
Zahrada za Hasiçskou zbrojnicí
P‡ijâte se podívat, jak pod rukama ¿ikovnÿch ‡ezbá‡û vznikají sochy na téma
Laviçky a æidliçky, posaâte se lidiçky.
Kiosek s obçerstvením bude otev‡en od úterÿ do soboty vædy od 1 4.00 hodin.
V sobotu 1 3. 8. od 1 4.00 hod. probêhne p‡edstavení zhotovenÿch dêl,
zatançí taneçní soubor Çeská beseda,
pro dêti je p‡ipraveno loutkové divadlo a dal¿í program.
Letniçky a balkónové rostliny p‡ihnojujeme
zpravidla jednou tÿdnê, ideální je pro tento
úçel Kristalon − plod a kvêt. Pravidelnê
odstrañujeme odkvetlé kvêty, aby nedocházelo k tvorbê semen. Podpo‡íme tím dal¿í
kvetení. Péçi je t‡eba vênovat i pokojovÿm
rostlinám. Kromê zálivky nêkteré druhy
ocení i zvÿ¿ení vlhkosti, které zajistíme
pravidelnÿm rosením listû. Ne v¿echny
rostliny v¿ak tuto péçi ocení. Navíc v létê
je vhodné pokojové rostliny chránit p‡ed
sluneçním úpalem. Pokud máme æaluzie, je vÿhodou, æe mûæeme nastavit sklon
lamel.
Pokud odjíædíme na dovolenou, je t‡eba
zajistit rostlinám pravidelnÿ p‡ísun vody.
Pokud nám bude kvêtiny nêkdo po dobu
na¿í nep‡ítomnosti zalévat, máme po starostech. Pakliæe tomu tak není, musíme si
poradit sami. P‡ednê rostliny dostateçnê
zalijeme a dop‡ejeme jim sprchu, pop‡. je
pouze orosíme. Tÿden s dostateçnou zálivkou urçitê vydræí. Jestliæe v¿ak odjíædíme
déle neæ na tÿden a p‡edpovêâ poçasí dovolené p‡eje, za horkÿch dní rostliny pot‡ebují
zálivku vy¿¿í. Je moæné zakoupit speciální
zásobní nádræ na vodu s çasovÿm spínaçem,
která dokáæe zavlaæovat aæ 36 kvêtináçû.
Nemêli bychom zapomenout ani na truhlíky v oknech a na balkonech. V p‡ípadê, æe
jsme jiæ s nep‡ítomností poçítali a po‡ídili
jsme si samozavlaæovací truhlíky, máme
o starost ménê. Tyto truhlíky jsou opat‡eny
dvojitÿm dnem s velkou zásobárnou vody.
Voda se ke kvêtinám dostane nasáváním
textilních knotû, které jsou v truhlíku.
Kyncl Ladislav, tajemník ZO ÇZS
Zajímavá místa Bystrého
Rybník Rebeka
a jeho blízké okolí
Tento rybník je v po‡adí pátÿm rybníkem
na Bysterském potoku. D‡íve byl oznaçován
jako rybník Dolní, Æidûv, také Pod chmelnicí. V minulosti se nêkdej¿í panské pole nad
rybníkem vyuæívalo k pêstování chmele pro
vrchnostenskÿ pivovar. Chmelnici zde zaloæil
Jan Bezdruæickÿ z Kolovrat koncem 1 6. století. Nejçastêji je ale rybník nazÿván Rebeka
podle hrabênky Marie Rebeky. Jeho vÿmêra je 0,8 hektaru.
Marie Rebeka Josefa, hrabênka z Hohenemsu a Harrachu (1 742− 1 81 6) se provdala
za Franti¿ka Xavera, hrabête z Harrachu,
pána na zámku v Kunínê na severní Moravê. Z jejich manæelství se narodila jediná
dcera Marie Valburka (1 762− 1 825). Její
kmotrou byla . . . (viz tajenka). Obê hrabênky
zanechaly v bysterském místopisu svá jména
− Marie Rebeka v pojmenování rybníka, Marie Valburka v pojmenování údolí k Hamrûm.
Na louce mezi pivovarem a rybníkem Rebeka bÿvala panská bêlidla. Lnêné plátno, p‡edtím namoçené v kádi s vápennou
vodou, se zde rozprostíralo na trávu, kropilo se a sluneçními paprsky bêlilo. Mnohé
plátno se také barvilo.
Tehdej¿í obyvatele Bystrého suæovaly çasté povodnê, takové jako v roce 1 607, kdy jak
pí¿e kronikᇠvelká voda v¿echny rybníky
strhala, na¿têstí æivot lidskÿ na zmar nep‡i¿el, protoæe nynêj¿í Podmêstí dosud nestálo. V létê roku 1 81 1 p‡icházela nad Bystré
bou‡e za bou‡í. Velká voda toho roku zpûsobila protræení rybníka Rebeka. Podobnê se také
stalo po velké prûtræi mraçen v roce 1 938.
Pod hrází rybníka byla v domê çp. 1 91
z‡ízena vrchnostenská palírna a vyrábêl
se zde líh a likéry. V historickÿch knihách
o Bystrém je od Franti¿ka Elçknera napsáno: Bysterskÿ pivovar a palírnu zaloæil
bezpochyby Jan Bezdruæickÿ z Kolovrat.
Od roku 1 670 se v Bystrém zachovaly zprávy
o bysterském pivovarnictví a lihovarnictví.
Lihovar vyrábêl pálenku z æita a jeçmene.
Pokraçování na str. 6
çerven 201 6
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
strana 5
Zajímavá místa Bystrého
Pokraçování ze str. 5
Na jedno taæení, p‡i kterém se vytáhlo 200
æejdlíkû (71 l), se spot‡ebovaly 2 korce
( ~1 44 kg) æita nebo jeçmene, korec ( ~65 kg)
ovsa a 2, 5 libry (1 , 3 kg) anÿzu. Pálenku
dodávala vrchnost do devíti krçem na panství a mimo to ji posílala na vêdra (1 vêdro
= 62 l) do Prahy. V kronikách je zmiñován
¿enk U bílé rûæe, kterÿ byl v çp. 1 91 jiæ
roku 1 71 2. V druhé polovinê 1 9. století mêl
tuto vÿrobu pronajatou Mosses Skutezskÿ,
obçan æidovské národnosti. V domê dræel
také ¿enk, kterÿ byl bysterskÿmi hojnê nav¿têvován. V samé blízkosti Palírny, pod
hrází za potokem, stála do nedávné doby
p‡ízemní budova. V minulosti slouæila k velmi skromnému bydlení. Zchátralé stavení
bylo v roce 201 3 odstranêno.
Aæ do roku 1 928 Palírna pat‡ila bysterskému velkostatku a slouæila k ubytování
‡emeslníkû i ú‡edníkû. Mêsto ji odkoupilo
za 40. 000 Kç a adaptovalo ji nákladem
91 .000 Kç na obecní chudobinec. Na opravu
chudobince v roce 1 943 mêsto vypsalo ve‡ejnou sbírku a vydalo publikaci o Bystrém.
Autorem publikace je pan Karel Zámeçník.
Vybrali jsme krátkou citaci: Kaædému
z nás, kdo se jednou na cestê k Bystrému
zastaví na vÿ¿inê u hartmanské kaple nad
hrobem hrabênky Marie Rebeky z Harrachu a vznícenÿm zrakem obejme celÿ ten
zvlnênÿ kraj, v jehoæ lûnê se hrdê zvedá
majestát bysterskÿch vêæí, zarosí se zrak
a v srdci probudí se láska k têmto krás nÿm, av¿ak hmotnÿmi dary tak skoupÿm
kopcûm. S têmito my¿lenkami p‡icházíte
k prvním bysterskÿm chaloupkám, probleskujících zelení nad t‡pytivou hladinou rybníka Rebeky. Starÿmi, ale mladê zelenÿmi
korunami ka¿tanû pohlíæí na vás starobylé
sídlo pánû na Bystrém − bysterskÿ zámek .
Po poæáru 8. çervna 1 959 pro¿la Palírna
celkovou modernizací a dodnes slouæí jako
bytovÿ dûm.
Rybník Rebeka je majetkem mêsta. Zastupitelé Mêsta Bystré v loñském roce
rozhodli provést opravu havarijního stavu
hráze a stavidla. Oprava byla provedena,
rybník je znovu napu¿tên, zarybnên a dál
slouæí Çeskému rybá‡skému svazu Bystré
D. + S.
k chovu ryb.
strana 6
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
çerven 201 6
U dálosti ve fotografiích
Ohlédnutí za tím, co se od poslednê událo, poskytnou spí¿e fotky, neæ slova, p‡esto . . . První t‡i nám p‡ipomínají Zpívání v máji, tradiçní program Základní ¿koly, kterÿ se konal 28. kvêtna, a vystoupení, která nabídl. Hudbu a zpêv zajistil pêveckÿ sbor Notiçka,
pobavení pak dramatické krouæky, které z klasickÿch dêl − Cesty kolem svêta za 80 dní a Kytice − vytvo‡ily zcela neot‡elé divadelní kousky.
Dal¿í fotka zachycuje vystoupení æákû ZU¢, které probêhlo 3. çervna v rámci Setkání seniorû.
Foto: Z¢ Bystré, ZU¢ Bystré
Fotky zachycující krále, rytí‡e a dêti s písmeny nabízejí ohlédnutí za Pasováním prvñáçkû na çtená‡e, které probêhlo 2. çervna s cílem
zpeçetit, æe se prvñáçkûm poda‡ilo popasovat s nelehkÿm úkolem, nauçili se çíst a stali se tak rytí‡i krásného slova.
Foto: knihovna
Rozesmáté tvá‡e z posledních dvou fotek pak svêdçí o tom, æe se zda‡il i Dêtskÿ den, kterÿ se konal 1 8. çervna.
çerven 201 6
N O VI N Y Më STA B YSTR É H O
Foto: Bára Jurá¿ová
strana 7
Inzerce
Hledáme brigádníka
na pozici o¿et‡ovatel/ka skotu
Nástup moænÿ ihned po za¿kolení
Informace na tel. ç. 608 030 207
Místo − Nyklovice
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
83 rokû − Marie Müllerová (7. 6.1933)
82 rokû − Ján Nemec (8. 6.1934)
71 rokû − Zdenêk Elçkner (13. 6.1945)
70 rokû − Ladislav Kyncl (18. 6.1946)
Srdeçnê blahop‡ejeme.
Milí çtená‡i, v termínu od 18. do
29. çervence, si u¿et‡ete cestu. Z dûvodu çerpání dovolené bude knihovna
zav‡ena. Uæijte si léto a v srpnu opêt na
ZK
vidênou!
Písemnÿ souhlas s uve‡ejnêním získáte na IC, matrice.
Zveme Vás do Kraje
Smetany a Martinû
− çervenec 201 6
Kulturní kalendᇠléto 201Mistrovství
6 SAC
Litomy¿l
Na prázdniny jsou v Bystrém plánovány
následující akce:
1 1 . − 1 4. çervence − Filmovÿ tÿden
− Kino Bystré Vás srdeçnê zve na letní filmovÿ tÿden, bêhem nêhoæ uvede filmy Lída
Pomezí
bude kaædÿ den v 1 9: 00 hod. , dêtské p‡edstavení od 1 7: 00 hod. v kinê.
1 5. çervence − Letní kino − Kino Bystré Vás srdeçnê zve do letního kina na çeskÿ
film Jak básníci çekají na zázrak . Promítání zaçíná od 21 : 30 hod. na zahradê za
Hasiçskou zbrojnicí.
1 6. çervence − Zábavné odpoledne
− SDH Bystré Vás zve na dêtské zábavné
odpoledne, které se bude konat od 1 4: 00
hod. Probêhne námêtové cviçení vÿjezdové
jednotky SDH Bystré. Místo cviçení bude
vças up‡esnêno. Program bude pokraçovat
na hasiçské zahradê ukázkami hasiçskÿch
dovedností a soutêæemi pro dêti i dospêlé.
K tanci i poslechu bude hrát DJ Æuæu. Obçerstvení zaji¿têno.
1 . 7.− 26. 8. − Toulovcovy prázdninové pátky
− Toulovcovo námêstí − kaædÿ pátek o prázdninách se koná pohádka nejen pro dêti (od
1 8: 00) a koncert nejen pro dospêlé (od 1 9: 30)
8. a 9. 7. − Aerovleky − Modelá‡ské leti¿tê Vlkov − Setkání modelá‡û s modely
vÿkonnÿch vêtroñû a maket. Starty budou
provádêny aerovleky pomocí vleçnÿch motorovÿch letadel. Zajímavá podívaná pro
p‡íznivce bezmotorového létání
1 6. 7. − Life: festival − Primátorská
hráz, 1 1 . 00 hod. − vystoupí: No name,
Marek Ztracenÿ, Voxel, Vladimír Mi¿ík
& Etc, Th! s & Vojta Kotek, Dirty Way, Dêdovy blechy − vstupné: 280 Kç v p‡edprodeji (IC Litomy¿l, IC Svitavy, IC Vysoké
Mÿto), 360 Kç na místê, 500 Kç V. I. P.
1 6. 7. − oslavy 1 30 let od zaloæení SDH
Pomezí − areál u Z¢ horní
Sebranice
24. 7. − Anenská pouƒ na Vysokém
Lese − v 1 5 hodin zaçne m¿e svatá a od
1 6 hodin bude posezení s harmonikou
a malÿm obçerstvením.
28. 7. − pohádka Jeníçek a Ma‡enka
− Kali¿tê u k‡íæku pod lípami, 1 7 hodin
− zahraje loutkové divadlo Kozlík.
Lubná
5. 7. − LUBENSKÅ K”ïDLOVKA − letní areál, od 1 3.00 hod. − hrají: Poliçanka,
Bobrûvanka, Libkovanka − parkování v areálu, obçerstvení, vstupné 1 30 Kç
23. 7. − Pouƒová zábava − letní areál,
20.00 hod. − hraje Rytmik Jedlová
30. 7. − Pouƒové dozvuky: zábava −
letní areál, 20.00 hod. − hraje ROCK FACTOR
Baarová, Osm hroznÿch, Revenant zmrtvÿch
vstání a Pat a Mat ve filmu . Promítat se
Poliçka
Do 31 . 8. − Poznávej se − interaktivní
vÿstava o lidském têle, jeæ navazuje na
úspê¿nou vÿstavu Hry a klamy IQ Landia
Liberec − velkÿ a malÿ vÿstavní sál Centra
Bohuslava Martinû
2. − 6. 7. − Královské slavnosti na hradê
Svojanovê − formou tradiçních hradních
slavností budou probíhat p‡edstavení kouzelníka, kejklí‡e, ukázky historickÿch tancû
a historického ¿ermu, nedílnou souçástí je
p‡íjezd druæiny krále P‡emysla Otakara II.
a královny Kunhuty na hrad
1 2. − 1 7. 7. − Æivot na vêæi − kostÿmové
prohlídky rodné svêtniçky Bohuslava Martinû
23. 7. − Festival akustické hudby na
Svojanovê − jiæ sedmÿ roçník festivalu,
p‡edstavující netradiçní hudební æánr klasické country a folk neozvuçené hudby.
30. − 31 . çervence −
ÇR 2016 − Cyklistickÿ klub Orbea Czech
Masters a Mêsto Bystré po‡ádají cyklistické
závody amatérskÿch cyklistû, které budou
rozdêleny do 2 dnû. První den probêhne
çasovka jednotlivcû a druhÿ den silniçní
závod. Podrobné informace a p‡ihlá¿ky na
www. bystre. cz
8. − 1 3. srpna − ”ezbá‡ské sympozium
− Woodart 2016 − Kulturní komise mêsta
Bystré Vás srdeçnê zve na tradiçní ‡ezbá‡ské symposium tentokrát na téma Laviçky
a æidliçky, posaâte se lidiçky . Celÿ tÿden
budete mít opêt moænost sledovat práci ‡ezbá‡û, v sobotu probêhne spoleçenské odpoledne. Akce se bude konat na hasiçské
zahradê, obçerstvení zaji¿têno.
25. srpna − Rozlouçení s prázdninami
− zábavné odpoledne pro dêti na motivy
knihy Most do zemê Therabithia − po‡ádá
Mêstská knihovna v rámci projektu Nezapomeñte (se) vrátit. Akce se bude konat od
1 5: 30 do 1 9: 00 hod. v knihovnê.
Informaçní centrum
Old‡i¿
1 . 7. − Den otcû i têch budoucích aneb
soutêæní odpoledne pro celou rodinu − areál
za Orlovnou, 1 7 hod. − soutêæe: o nejoriginálnêj¿í nemotorovÿ dopravní prost‡edek,
o nezruçnêj¿ího tátu, pro dêti a celou rodinu, konçí táborákem s kytarou.
1 5.− 1 7. 7. − Pouƒové slavnosti − pá 1 5. 7.
od 20.00 hod. diskotéka na parketu za Orlovnou, so 1 6. 7. od 20.00 od taneçní zábava
na parketu za Orlovnou − hraje Kyvadlo,
ne 1 7. 7. odpolední posezení s hudbou
¢irokÿ Dûl
2. 7. − Sraz veteránû − 9− 1 2 hod. − prezentace // 1 3 hod. − vyjíæâka dle mapy //
1 5 hod. − vyhlá¿ení automobilu srazu, motocyklu srazu, dobového obleçení srazu − bohatá
tombola, 1. cena veterán − startovné: zdarma
do r. v. 1 945, do r. v. 1 980 1 00,− Kç
Bysterské noviny – periodickÿ tisk územnê samosprávného celku, çerven 201 6. Vychází 1 x mêsíçnê. Vydává Mêsto Bystré, tel. 461 741 241 ,
fax 461 742 333, www. bystre. cz, e-mail: [email protected] cz. Registrováno ministerstvem kultury ÇR, znaçka MK ÇR E1 2020. Náklad 700 vÿtiskû.
Sazba a tisk: DTP centrum, v. o. s. Svitavy, tel. 777 248 806. Cena: do domácností zdarma. Uzávêrka dal¿ího çísla 1 5. srpna 201 6.

Podobné dokumenty

02/2016 Bysterské noviny

02/2016 Bysterské noviny pana dêkana doprovodili k místu jeho posledního odpoçinku, na h‡bitov do Dob‡íva. Jeho památku si p‡ipomeneme v pátek 18. 3. 2016. V 1 7 hodin se v kinosále uskuteçní beseda...

Více

Herbie uvolněn

Herbie uvolněn ne bo He rbie Ha nco ck. To byly o riginální nováto rs ké pro j evy nové progresivní afroamerické hudební kultury, z jejíæ energie æ ij e E vro p a d o d n e s . Au d io s ynte tizé ry, j e j ic h ...

Více

sebranické noviny

sebranické noviny na koupališti v Sebranicích seznámit s vodními sporty, a to s windsurfingem a paddleboardingem pod vedením odborného instruktora, kterým je pan Mgr. Pavel Saqua z Litomyšle. Příjemné počasí a dobrá...

Více

Festival 2007

Festival 2007 Ji‡í Novák: Kamikadze aneb opravdové lezení Carlos Suarez: Vnit‡ní hora P”ESTÅVKA Kurt Albert, Holger Heuber: Extrémy v lezení R. Baum, P. Pospí¿il, M. Holubec: Skialpinismus a extrémy Martin Mina‡...

Více