Download, Soubor ke stažení

Komentáře

Transkript

Download, Soubor ke stažení
Tištěné vydání, 100ks - vyšlo 21.12.2015; Vydavatel - Foltr Rostislav, Granátová 1929, 511 01 Turnov, Czech republic, IČO: 435 29 721,
registrováno u MK ČR - E 17 668; tel.: +420 603 169093, +420 605 725807, @-mail - [email protected], web.- www.casopiszivnostnik.estranky.cz
ŽIVNOSTNÍK 2/2015, zdarma
Catharsis Decoding
Historické podvrhy globálního prediktora (GP) - elit západního světa:
Bilderberger, CFR, FED, Vatikán atp.;
Motto:
„V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním společenským
systémem, v extrémech takovéto elity získávají praxi zločinecké organizace. Proto je v dnešním světě přítomno
tolik zlo, především zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnickíé čistky, současná genocida Palestiny a
náboženská hegemonie, dnešní poslední islámská výprava k zničení kulturních hodnot Evropy, III. světový konflikt.
Úvod:
Je to amatérský a diletantský pohled na historii. Amatérský od latinského slovesa “amare“, které znamená osobu, která miluje to co dělá.
Diletantský zase odvozené z latinského “delectare“ - “nalézat potěšení v něčem“, je to tedy něco, co někdo dělá rád. Civilizace se nachází
v přirozené fázi své Evoluce, tou fází je rozštěpené vědomí a ztráta kolektivní paměti. Je za to zodpovědný stav a vývojová fáze
nejdůležitějšího lidského orgánu – mozku. V lidské rase se evolučně oddělila od ostatního společenského systému společensky závadná a
nebezpečná elitní rasa někdy až psychopatů a sociopatů, tím jak se vzájemně pokrevně křížili jen ve svých rodokmenech elit. Tato elitní
rasa lidí není dána barvou pleti, vyznáním víry, identifikuje se s psychologickým profilem osobnosti, má charakteristiku nadnárodní okultní
sekty vyvolených. Nedochází ke správnému vyvážení citu a rozumu, tedy spolupráci Malého a Velkého mozku. Aby stav byl vyvážený, musel
by být Velký mozek polovičním a nebo Malý mozek dvojnásobným. Mohli bychom tak nabýt dojmu, že bychom pak byli jen tupými a
primitivními tvory. Není tomu tak, protože smysl pro harmonii, spravedlnost a především schopnost tak zvaného spolucítění s druhými
nepramení prvotně z funkce Velkého mozku. Přebujelost znalostí, fantazií a myšlenkových forem Velkého mozku je dnes více jak
dvojnásobnou, než stupeň jaký v tomto prožívali lidé před tisíciletími. Tito lidé nežili přitom citově méněcenněji než my dnes. Nebyli ani
méně šťastnými ve svém prožívání, než jsou lidé dnešní civilizace. Původní obyvatelé Ameriky nebyli šťastnými, když byli násilím
konvertováni ke Křesťanství, nejsou ani šťastní dnešní obyvatelé Blízkého východu, když jsou násilím anektováni nadnárodním kapitálem a
petrodolarů. Dnešní obecná domněnka, že co největší množství vědomostních znalostí posouvá současně člověka kupředu i v rovině sociálního
vnímání, v rovině empatie, je více než bláhová. Tak zvaná empatie, schopnost zdravého sociálního vnímání je právě jen a jen výsledkem čisté
funkce Malého mozku. Nevyvážení materialisté jsou vůči všemu, co jest nad jejich schopností roztřiďovat, chladně kalkulovat a
ketegorizovat nejapně posměšní a útoční. Na druhou stranu nevyvážení duchovní jsou natolik mimo realitu materiálního světa, že učí své
posluchače k askezi, která je přímo nahání do smyčky otroctví korporátního fašismu a destruktivně tvůrčího kapitálu, která se postupně
utahuje. Vůči všemu zdravě kalkulovanému a meteriálnímu jsou arogantně opovržliví. Je to varování před úpadkem Západní civilizace
rozštěpeným vědomím. Je to jako když střídá levá noha pravou na cestě za Zdrojem vědomostí, asi přichází doba, kdy přirozené evoluční
tlaky Malý mozek stimulují v pomyslný vyvažující krok Evoluce k Velkému mozku v oblasti socilogie a zdravého duchovního rozvoje civilizace.
Je to v podstatě nejvnitřnější a nejskrytější selhání civilizace, potlačení ženského elementu. Náboženské elity jsou většinou nemocný po
duchovní hegemonii, elitní náboženské ego především neurolingvisticky programuje své místní kvantové pole, karmu své části civilizace je
zaslepeno nekontrolovatelnou mocí, politikou a finančním vlivem, působí více méně v pozadí a konspirativně. Nemá to nic společného se
zdravou vírou, víra je především nauka o tom, jak funguje zdravá lidská mysl, jak probíhají karmické toky energií a spojitost kvantového
pole lidských myslí s kvantovým polem okolního mikrokosmu, makrokosmu, universa i všech dimenzí. Je to o hledání původu III.světové války
která se zažehla zinscenovaným teroristickým útokem 11.09.2001 na WTC, následně vytvořením v prvopočátku jen imaginárního nepřítele
Západní části civilizace a následnou válkou proti terorismu, poslední jakoby křížovou výpravou, ale ve skutečností výpravou jen za nelegálním
ziskem nejen nerostných surovin. Je to hledání kořenů zločinů proti lidskosti. Ve středověku si náboženští vůdci vytvořili “Kladivo na
čarodějnice“, dnes válku proti terorismu. Dokonce vytvářeli falzum historie, jakýsi duchovní Holokaust (pálení knih) národů Evropy, které
jsou především potomci Keltské a Slovanské etnogeneze. Je to hledání příčin, jak je možný, že někdy na nejvyšších postech v politice,
náboženství vidíme to nejhorší, co může systém vyprodukovat, že společenský systém není schopen volit ty nejserioznější. Jak je vůbec
možný, že se nechá ostatní společenský systém po staletí ovládat falešnou realitou historie. Jak je vůbec možný, že se ostatní společenský
systém nechá tupě manipulovat masmédii od BIBLE až po korporátní TV. Jednou z hlavních příčin je, že většina společenských systémů
doposud fungovala především na principu korupční pyramidy, jakéhosi multilevel marketingu korupce, zednářský systém Bilderberger group
atp.; Je neoddiskutovatelné, že je to právě to, co nastartovalo nenažraný planetární sociologicko-ekonomický systém, který nevratně
drancuje zdroje planety a přitom stačí vytáhnout ze “šuflíku“ moderní energetické technologie. Je to hledání o to naléhavější, že se to
ještě možná dá zastavit kultivovaným hnutím mysli kultivovaných chytrých lidí, fundovaných sociologů, historiků a evolučních psychoanalytiků,
je to výzva nejen k zamyšlení, ale i slíbená osnova k napsání historické pravdy. Historickou pravdu nemůže napsat jedinec, ale kultivované
hnutí mysli lidí v celé hierarchii společenského systému. Jedna z cest z tohoto pomyslně začarovaného kruhu vede přes obecnou vzdělanost,
právo na vzdělání dostupné všem v celé hierarchii globálního společenského systému. Bude se muset vytvořit takový globální společenský
systém, kde budou všechny sociologicko-ekonomické skupiny kontrolovatelné zákonem, před kterým si budou muset být všichni rovni. Bude to
muset být něco jako Robotizovaný Komunikační Systém, který bude schopen uhlídat kriminální činnost jednotlivců, ale i teroristických,
zločineckých a politických uskupení, zpravodajských služeb, církví atp.; Je to výzva především pro vědní obor informatiky.
1/32
Tento historický pohled je pohled selfmademana nepatřícího k žádné náboženské komunitě, kde v nepřeberném množství knih běžně
dostupných i méně dostupných, různých podnětech od kultivovaných lidí, nepřeberném množství internetových dezinformací a pravd je
hledána osobní pravda a přesvědčení intuicí, ale i chladnou kalkulací o tom jak tyto stěžejní historické události probíhají a evolučně se
vyvíjí. Je to tedy osobní přesvědčení, slíbená osnova pro seriozní, moudré, nestranné, vzdělané učence a historiky Západní i Východní
části civilizace. Není na místě intuici a emoce podceňovat, ale je důležité vše dokazovat hmotně s odstupem evoluce a času. Veškeré
duchovní pohnutky dojdou tehdy pravdy, pokud jsou dokázány experimentální vědou. Intuice a emoce mají své místo v lidské psychice,
protože když emoce nemůžeme zažít našimi smysly, jak to že jsme si vědomi našich emocí. Mé osobní přesvědčení je, že pokud se bude
pátrat do hloubky historie, analyzovat různé historické příčiny a důsledky evolučně-duchovního vývoje různých sociologických skupin,
dopátráme se, že kořenem zla je především falešná realita historie vývoje elit Západní části civilizace, kde elity především v jimi
vlastněných masmédiích zfalšovali a manipulují historické pravdy. Všechny elity bez rozdílu – politické, náboženské a korporátní mnoho slov
použily a používají k manipulaci, než k informování a vzdělávání posluchače. Symboliku většinou použili k rozdělení lidí, než aby ji použili k
jejich sjednocení. Pokud dojde k epochálnímu posunu vědomí v seriozní Planetární civilizaci, tak jak ji prognozoval velký myslitel Pierre
Teilhard De Chardin a vývojové tendence za posledních 30 let tomu přesvědčivě nasvědčují, bude to kolosální duchovní změna lidstva. Lidé,
kteří nebudou seriozně vzděláni a historickou pravdou připraveni, nebudou se schopni vyrovnat s náhlými změnami uvnitř lidské psychiky,
týká se to především rigidních elit, které z toho mohou začít šílet a začít dělat vyloženě bláznivá rozhodnutí. Jediný způsob, jak se
vyvarovat destruktivního horizontu událostí, jak se připravit na to, co nás čeká, je najít pravdu v našem dosavadním Životě. Nejen pravdu o
vládě, obchodu, vědě, sociologii, náboženstvích, společenském systému, destruktivně tvůrčím kapitálu – všem externím, ale především pravdu
o nás samých, pozitivně tvůrčím principu uvnitř naší psychiky. V Západní kultuře, především u duchovních vůdců Křeťanství jsme byli
vyučováni, že být normální znamená být vždy jen poslušně šťastný, chápající a nikdy v sebezáchově reflektivně přiměřeně i agresivní. Zní to
hodnověrně, ale není tomu tak. Nesmíme mentálně tlumit žádnou negativní ani pozitivní energii, protože to způsobuje nerovnováhu a
povolnost, která je ve své podstatě pro jedince destruktivní a elity toho zneužívají. Abychom ovládli naše emoce, musíme je pochopit, ne s
nimi bojovat. Musíme je přijmout a dovolit jim sloužit svému účelu, poučit se z nich, nechat je transformovat do pozitivně tvůrčího procesu
osobního rozvoje, kterým jsme stejně unášeni a máme na to vliv jen částečný. Strach v masách lidí dává elitám možnost nás ovládat, proto
zde máme události jako útok na WTC, ptačí a prasečí chřipku, atp., řečeno z recese, ještě tady nebyla rybí chřipka, nemoc šíleně
dementních politiků, nemoc nekontrolovatelných zpravodajců a nemoc korporátních i náboženských bohočlověků, vyvolené rasy sociopatů.
Úzké elity nahoře nejsou nic, čeho bychom se měli bát. Pracovali tisíce let skryti za scénou, jako když vrána k vráně sedá, aby manipulovali
se strachem mas lidí. Fungovalo jim to po tisíce let, ale jen doposud, dnes jsou už odhaleni, hlavně díky existenci internetu, moderních
technologií informatiky a hlavně objevu fotonově-kvantového přenosu informací časoprostorem v čase T=“0“, je to konec destruktivně
tvůrčích elit, po nich přijdou velmi pravděpodobně pozitivně tvůrčí elity, nebo se z těch současných destruktivních transformují v pozitivní.
Sociologicko-ekonomickou evolucí se za posledních 4000let elity transformovaly a vydělily od ostatního sociologicko ekonomického systému do
oblastí které nejsou kontrolovatelné ostatním společenským systémem a mají největší vliv na společenský systém ať je jakýkoli. Je to
především oblast finančníctví mezinárodních bankéřů, zpravodajské služby, náboženství, politika a věda ve vojenství. Největší destrukcí je,
že zatím ještě nikdo nevynalezl sociologicko-ekonomický systém, který by byl schopen zajistit, aby tyto elity byly kontrolovatelné ostatním
společenským systémem, prozatím jsou nekontrolovatelné a ostatní část společenského systému tato privilegia otrocky financuje.
Za současné vývojové tendence a historické excesy jsou především zodpovědné elity vzešlé ze Starého zákona, Nového zákona Bible a jako
reakce na toto také elity z militantního politického Islámu. Jsou to v podstatě tři nejbohatší nadnárodní firmy civilizace, které vlastní
korporátní TV, filmový průmysl, prostě nástroje k davové manipulaci a psychóze, jedna má jako obchodní značku “Pyramidu na jednodolarové
bankovce“, druhá “Člověka přibitého na kříži“ a ta třetí teror v přímém TV přenosu. Zatím nevytvořily seriozní společenský systém, doposud
jen finančně a duchovně vykořisťovali pracovitost, oblbovali a ohlupovali široké masy lidí. Proč temná strana elit stále vyhrává? Mají
znalosti o naší spojitosti s Universem i poznatky, které jsme zapomněli, které naši starověcí a dávnověcí předci všichni dobře znali.
Starověké civilizace Neolitu - předpotopní Keltové, Féničané, Minoané atd., následně Egypťané, Suméřané, Mayové, opět Mynoané,
Féničané, Keltové atd. užívali kalendáře sestavené podle cyklů úplňků měsíce. Naučili se počítat rok v souladu s přírodními cykly slunovratů a
rovnodenností. Mayský učenec ze 7. stol.n.l. Pacal Votan zanechal mocné poselství pro následující generace: “Pokud se civilizace chce
uchránit před zničením biosféry a noosféry, musí se vrátit k životu v přirozeném čase“. Náš 12-ti měsíční kalendář je něco externího,
neorganického vůči životu v přirozeném čase mechaniky nebeských těles. Toto je známo jako “Chyba v čase“. Vnímání času v souladu s
cyklikou dopadů slunečního záření má vliv na lidskou psychiku. Život na planetě stvořilo primární a sekundární kosmické záření. Lidský
organismus i ostatní fauna a flóra se vyladily s cykly dopadů záření z Měsíce, Slunce a naší Galaxie, Mléčné dráhy. Užívání Solárního
kalendáře, sestaveného podle měsíčních cyklů má takový vliv na psychiku jedince, že jej vyladí k životu v přirozeném čase a dovede k
zdravějšímu životnímu stylu. Náboženské elity mají plnou hubu slova “láska, bůh“, aby udrželi masy lidí v poslušnosti ohlupováním a
oblbováním jak tupé ovce a “ovčany“. Toto slovo má váhu, pokud si jej pozitivně tvůrčím způsobem ztotožníme s obecnou vzdělaností a
porozumění o spojitosti každého jedince se vším mikrokosmem, makrokosmem, Universem – to vyplývá z nejnovějších poznatků kvantové
mechaniky. Elity se nejvíce bojí obecné vzdělanosti a zdravého sebevědomí širokých mas lidí, je to nezadržitelný evoluční tlak, kterému
destruktivní elity podlehnou, je to už asi otázka jen několika let. To jak pracují se strachy lidí, má co do činění s tím jak funguje DNA a
její spojitost s Universem. Naše spojitost s Universem: DNA funguje jako řídící lokátor pro rozvoj, pozitivní reparece a uzdravení buněk,
přijímá i vysílá fotony světla a fonony zvuku. Řídí vývoj buněk, přijímá z okolního Universa pozitivní energii (i destruktivní energii, pokud ji
nevyblokujeme osobní vírou) a vyzařuje ji do kvantového pole fyzické hmoty lidského těla. Záporně a destruktivně naladění jedinci, mají
menší předpoklady pro uzdravovací proces uvnitř buňek. Tato energie, kterou vnímá tělo skrze DNA je elektromagnetické vlnění, což je
forma světla, které my nevidíme, je to takzvaná duše. Podle zákona o zachování energie, duše po odumření buněk ve fyzické hmotě lidského
těla neodumře, ale rozplyne se a spojí s okolním elektromagnetickým vlněním v hmotě okolního Universa. Tato energie se stává součásti
nekonečného kvanta této energie a může být v následném okamžiku použita ke stavbě nové hmoty, může to být hmota anorganická,
organická i pravděpodobně hmota dalšího řádu skupenství. Jelikož se tímto momentem stává součástí nekonečného kvanta
elektromagnetického vlnění – tudíž světla, stává se součástí energie která nově tvoří v nekonečném časoprostoru. Život se v Universu šíří
“Fotonově-kvantovou teleportací“, klasickým oskenováním stavby DNA , experimentální věda ještě bude muset dokázat zda se i oskenují
(dědí) emoce, paměť atp., velmi pravděpodobně ano.
2/32
Hodně v tomto napovídají tyto fenomény:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
Evoluce uvnitř DNA působením ionizačního záření;
emoční spojitost jednovaječných dvojčat, je to zároveň i takzvaná “Druhová paměť“;
vazba emočních frekvencí s DNA;
takzvaný “Fantom DNA efektu“;
naše Galaxie – Mléčná dráha, způsob jakým funguje nabalování hmoty do středu a její ozařování;
fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie;
mezigalaktická teleportace Života;
1, Princip Evoluce uvnitř lidského organismu je dobře patrný z následujícího obrázku a schématu, vnější vlivy chemické, sonické, biologické,
elektromagnetické, skalární, mikrovlnné a především ionizační záření způsobují narušení DNA a následná schopnost organismu pozitivně
mutovat reparacemi DNA, vede do dalších generací nejsilnější jedince, ti slabší umírají, lze to ovlivnit pozitivně tvůrčí vírou jedince.
Život na planetě Zemi vytvořilo “Primární a sekundární Kosmické záření“.
a, primární Kosmické záření - při interakci s mezihvězdnou hmotou, především s čísticemi mzihvězdného prachu, stimulovalo chemické reakce
mezi atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, při nichž ve velkém množtví vznikly některé důležité biogenní sloučeniny (aminokyseliny, … asi i
jiná skupenství ), které se dostaly na Zemi a později sloužily jako výchozí “Stavební materiál“ pro vznik a vývoj živé hmoty.
Je důležité zde zdůraznit, že právě lidská DNA je také složena jen z atomů uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku, je to náš základní stavební
materiál. Tento proces se nazývá “Syntéza biogenních sloučenin“.
b, sekundární Kosmické záření - především “Ionizační záření“, tudíž záření odfiltrované atmosférou planety v ranných stádiích vývoje
Života na Zemi způsobovalo pestré spektrum mutací, z nichž přirodním výběrem byly do dalších generací přenášeny “Pozitivní mutace“
jakožto nositelé Evoluce. Tento proces se nazývá “Mutagenní účinky Kosmického záření“. Ionizující záření je záření, jehož kvantové částice
mají natolik vysokou energii, že jsou schopny vyrážet elektrony z atomového obalu a tím způsobovat ionizaci látek. Odpovídá tomu zhruba
energie E>5keV. Ionizace je slovo pocházející z řeckého “Ion“- poutník. Ionty, “Poutníci“ jsou elektricky nabité částice atomární velikosti –
atomy, molekuly, ale někdy i celé skupiny atomů a molekul. Přidáním elektronu k atomu určitého prvku dojde k uvolnění jisté energie, která
se označuje “Elektronová afinita“. Je to tedy energie, která se uvolní, nebo kterou musíme dodat při přidání jednoho elektronu k atomu.
Někdy v budoucnu experimentální věda asi dokáže, že neverbální přenos myšlenek a emocí mezi jednovaječnými dvojčaty, lidmi, vším živým i
Zdrojem je velmi pravděpodobně uskutečňován “Ionty – Poutníky“. Kromě vnějších vlivů na mutagenní změny DNA je i vliv vnitřní, je to
pozitivně tvůrčí víra v přírodovědu a spojitost s mikrokosmem i makrokosmem Universa. Je to největší objev od doby Neolitu, za posledních
12 000 let. Způsob jak se s tímto fenoménem vyrovnat je nejen osobní víra, ale i obecná vzdělanost dostupná všem. Náhlé skoky v Evoluci
způsobují především náhlé přílivy energetického záření z Universa, které není nepřátelské ale ani přátelské, je indiferentní.
Více je patrné z následujících obrázků:
3/32
Každý jedinec tento proces může nenásilně pozitivně ovlivňovat uvnitř vlastního těla osobním přesvědčením a vírou ve své nejvnitřnější
i nejskrytější představivosti, imaginaci a obrazotvornosti. Tímto je jedinec schopen pozitivně ovlivnit uzdravovací proces uvnitř buněk,
vyladění vědomí i podvědomí s okolním prostředím, vyladění s Universem a rozdrtit různé předpojatosti. Tato technika je především předmět
osobní hluboce intimní víry a má největší efekt při procesu usínání. Je to skvělá technika, která může skvěle podpořit to, oč se snaží
klasická medicína a je dostupná všem. Toto vyzařování fotonů a fononů má co do činění s “Druhovou pamětí“ a “Programem druhu“.
Otázku pestrosti živočišných druhů dobře vyjádřil Pierre Teilhard de Chardin. Přirovnáním řečeno, Život se geneticky rozprostřel do
pestrosti ras a živočišných druhů, aby se získalo co nejvíce poznání a zkušeností potřebných k naší seriozní Genezi v Universu. Historická
zkušenost nám dává najevo, že každá rasa, socilologická skupina i druh má alespoň nepatrné své určité kvantum pozitiva použitelného ke
společné Transformaci a Genezi. To přirovnání spočívá v pomyslné představě, jako by Život započal z bodu jednoho planetárního pólu,
rozpestřil se do nekonečného množství poledníků, nyní se nachází před prahem rovníku, prahem sebegeneze a po překročení tohoto prahu
veškerá pestrost Života na planetě začne směrovat do jednoho bodu porozumění přírodovědné pravdě svou Genezí v Univerzu.
2, Efekt druhové paměti – zneužívají ji především tvůrci některých náboženských spisů, dnešních masmédií, korporátní TV, falzifikátoři
historie, manipulátoři se ztrátou kolektivní historické paměti. Korporátní noviny a politická prohlášení. Zneužívají toho především někteří
náboženští duchovní vůdci, agitátoři, politici, TV a filmová propaganda. Prostě opakované tvrzení sugescí, ikdyby to byla sebevětší lež, se
nakonec stává falešnou realitou (obrazně řečeno Matrixem) a následně to začnou papouškovat masmédia, velká část populace pasivních
konzumentů a diváků začne fungovat vlivem “Efektu sté opice“. Při manipulaci se širokýma masama lidí jde o takzvaný “Efekt sté opice“.
Princip, který lze experimentálně aplikovat spočívá v tom, když budeme mít tři skupiny primátů, tedy i lidí, čítající každá více jak 100
jedinců, tyto budou fyzicky i vizuelně odděleny, pak naučíme v jedné skupině více jak 100 jedinců určitou dovednost, například u primátů si
umýt bramboru před jídlem, u lidí se naleje do hlav masmédii dezinformace nebo náboženské dogma, pak se tato dovednost nebo
dezinformace, dogma jakoby zázrakem přenese do dalších skupin, ačkoliv byly odděleny. Následně nově narození jedinci získávají tuto
dovednost, u člověka někdy lidskou blbost automaticky, znalost kterou je jejich matka nemusí učit. Je to skrytá strategie „Architektů
manipulace“. Obdobnou “Druhovou pamětí“ disponují jednovaječná dvojčata, dokázala to experimentální věda. Elity ohlupováním a oblbováním
lidí manipulují s celýma masama, jediná obrana je obecná seriozní vzdělanost ztvrzená vědou. V Bibli duchovní vůdci programují do svých
posluchačů takovou neurolingvistiku, která je v podstatě apocalyptická, lze to pokládat za jeden z největších zločinů proti lidskosti v historii
civilizace, apocalyptismus v Bibli obsažený je vinnen za běh dnešních událostí. Člověk se rodí prostě s genetickou výbavou po rodičích a
záleží jen na tom, aby systém byl schopen všem dát stejné právo na seriozní výchovu a vzdělanost. Společenský systém, který se zbaví
xenofobie strachu z obecné vzdělanosti širokých mas lidí, bude pro budoucí Planetární civilizaci ten nejvýkonnější i nejserioznější – nejblíže
je tomuto principu učení Konfucia, Asiaté.
3, Naše DNA, jejimž stavebním materiálem je atom uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku reaguje a mutuje v závislosti na frekvenci a síle
Kosmického záření fotonů. Také hudba a slovo je projevem energie, fononové energie. Tyto energie působí tak, že způsobují různé emoce,
různé energetické emoce. Toto vše se frekvenčně skládá, můžeme i řící transformuje, nebo i syntetizuje se šroubovicí DNA. Tento proces
působením přirodních sil probíhal většinou pozitivně-tvůrčím způsobem do doby, než starověcí kněží začali vytvářet destruktivně-tvůrčí
princip vývoje historických událostí, především starozákonní apocalyptické vize, modlitby, a dnešní neuro-lingvistické programování
fannaticky věřících teroristů. Ti co nedávno zaútočili v Paříži provedli útok na naprosto nevinný lidi, který nemají v podstatě žádný vliv na
politiku a vojenské operace nadnárodních elit, keré jsou vinny za decimování islámské civilizace od 11.09.2001. Celý historický vývoj od
období Neolitu dospěl ke strachu elit z přelidnění planety a vzhledem k nejmodernějším technologiím zbraňových systémů, si jsou elity
konečně vědomy nebezpečí totální destrukce lidské rasy. Nezbude nic jiného, než vše začít řešit porozuměním všem přírodovědným
zákonitostem a světu kolem nás. Jsou dvě základní emoce, strach a obecná vzdělanost. Strach má pomalou dlouhou vibrační, frekvenční
sinusovku transformovanou do DNA. Obecná vzdělanost má velmi krátkou a rychlou frekvenční sinusovku, tudíž má více styčných bodů s
DNA na jednotku délky i objemu. Osoby se strachem mají omezené množství styčných bodů, s kterými se mohou vyladit s Universem a nově
příchozími podmínkami.
4/32
Pokud budou všechny sociologické skupiny dostatečně vzdělány, budou mít více styčných bodů potřebných na kódování po celé délce
genetického materiálu DNA. Je to důkaz o spojitosti emocí s genetickým kódem, a emoce mají zase spojitost s vnějšími přírodními vlivy,
především elektromagnetickým vlněním – světlem.
4, Spojitost lidské DNA s energií přicházející ze Slunce, středu naší Galaxie a Mezigalaktického časoprostoru lze dobře demonstrovat na
experimentu ruského kvantového fyzika Vladinmíra Poponina. Umístil vzorek DNA do chráněného prostoru s vakuem a působil na něj
laserovým světlem. Před vložením vzorku DNA do kontejneru byly fotony světla rozprostřeny rovnoměrně. Po odstranění vzorku DNA z
kontejneru zůstaly fotony sestaveny jako otisk struktury DNA ještě dlouho po té, elektromagnetické pole světla vykazovalo tuto strukturu
DNA jako by oskenováním. Toto je známo jako “Fantom DNA efektu“ - tímto oskenováním živé tkáně se šíří informace Života v Galixiích.
Věda tímto vyplnila velice důležitou hranici mezi fyzickým a duševním světem, někteří tomuto jevu říkají Bůh. Naše emoce přímo ovlivňují
strukturu naší DNA, uzdravovací procesy v lidském organismu i schopnost vyladit elektromagnetický puls uvnitř našeho organismu s pulsem
celého Universa. Na buněčné úrovni odpovídají naše těla zdravím, nebo nemocemi na buněčný elektromagnetický puls. Buňky získávají tento
puls z mozku, který získává puls ze srdce, které získává puls ze Země. Planeta je vyladěna s kvantem elektromagnetického pulsu celé
Sluneční soustavy, do které přichází z naší Galaxie, a ve finále z celého nekonečného mezigalaktického časoprostoru. Doslova sdílíme puls s
existencí všeho. Tento jev nám ukazuje a “Učí nás“ o existenci jakéhosi dosud neznámého pole, které je fyzikální vlastností podobné vakuu.
Toto pole je extrémně citlivé – může být excitováno (přechod na vyšší energetickou hladinu) téměř nulovou energií. Je to manifestace,
která nám demonstruje substrukturu, která je schopna urychlit částice takovou energií, že jsou schopny úniku axiálním směrem z černé díry
v srdci naší Galaxie. Tato substruktura je velmi pravděpodobně ve finále nezářící energie a hmota – tudíž antihmota. Dále je opodstatněné
tvrdit, že každý živý organismus je jemně, ale nepřetržitě spjat se svým prostředím. Život je jakousi manifestací (jakoby divadelním
představením či zjevením) neustálých jemných interakcí (vzájemného působení) vlnových polí toho, čemu říkáme hmota a vakuovým polem.
Věřící tomu mohou říkat také Bůh. Lze říci, že vakuum registruje chování časoprostoru a evoluci živých organismů i systémů ve formě
interferujících (prolínajících a následně zesilujících či zeslabujících) se vln. Demonstrovali jsme si to výše v bodě 3.; Zaznamenané
(oskenované) vzorce těchto forem Života vytvářejí pole holografických informací. Živé organismy, hmotné energetické systémy od molekul,
přes buňky a mnohobuněčné organismy, včetně mozku, dekódují, čtou informace, které byly Životem zakódovány a zapsány do tohoto pole.
Tímto můžeme také definovat karmu jedince, sociologické skupiny, části civilizace i celé planetární civilizace. Takže to, co se nyní děje není
náhodou, ale je to přímý dusledek nadnárodní politiky a vojenských operací štábu nadnárodních elit: Globálního Prediktora, Bildergerger
group, CFR, FED atd.; Pro jakékoli věřící je Kvantová mechanika vysvětlení Boha a Života věčného. V časoprostoru je oskenována
individuální charakteristika DNA zemřelého organismu, která je zase někde v Galaktickém časoprostoru dekódována jako zkušenost, paměť z
předchozího Života DNA zemřelého, která se objeví jako zkušenost či vnuknutí u jiného živého organismu. Vakuum toto oskenování
pravděpodobně přenáší také do nezářící energie a hmoty – antihmoty, a tím se tyto holografické matrice dostávají i do mezigalktického
časoprostoru, ale o tom více v bodě č.7.; Vakuum takto funguje jako jakési universální vzájemně propojené vysílající a přijímající
holografické pole informací. Co se týká rychlosti tohoto holografického přenosu informací, tak rychlost světla je asi jeho pomalejší brácha.
Proto se v historii objevili nadaní lidé jako proroci, vědmy, přínosci, tvořitelé, vynálezci. Mozek těchto lidí si prostě holografickým
zvnitřněním dokázal stáhnout a dekódovat potřebnou informaci z časoprostou v čase T-“0“. Postupem času, jak bude lidská DNA více
ozařována a bude aktivováno více kódů aminokyselin v DNA, těchto lidí bude přibývat. V horizontu několika tisíců let, se u většiny lidí asi
projeví fenomén, že si lidský mozek vyvine schopnost v čase T-“0“ holograficky dekodovat pravdu, bude to revoluce v informatice, bude to
“Život v pravdě“, pro kterou bylo mnoho lidí upáleno a zabito, elity konečně pochopí sounáležitost s ostatními lidmi. V běžném a praktickém
životě to zjednodušeně řečeno znamená, že jak uvažuji o světě kolem sebe, sousedovi, šéfovi, podřízeném, partnerovi, partnerce,
zaměstnanci, poslanci, senátorovi má vliv na to, jak ten “můj“ svět, soused, šéf, poslanec atp. bude jednat. To, co od okolí očekáváš, to se
naprogramuje do místního časoprostoru, samozřejmě ve spleti sítí dalších různých holografických sítí jiných sítí, do jejich budoucího
chování. Holografické pole informací je dnes vlastně moderní bojiště, ve kterém se tvoří nová civilizace. Lidské tělo i každý živý organismus
je více než jen biochemický stroj. Na první pohled se lidské tělo zdá být jen “biopole“ elektrické a megnetické postaty. Je dokázáno, že
naše těla jsou ovlivňována daleko jemnějšími energiemi, k biochemické a elektromagnetické podstatě našeho těla musíme přidat i biopole
emoční - “mentální, duchovní“, tato třetí podstata živého organismu zprostředkovává propojení a naladění s nulovým polem kvantového
vakua, Křesťan, Muslim, Žid i istatní ortodoxní věřící mohou řící - propojení a naladění s Bohem. Za některých okolností je lidský mozek
schopen se “Šamansky naladit“ na vibrace molekul a atomů, pomáhat léčit klasické medicíně skoro všechny nemoci. Je to dostupné každému
jedinci, stačí si umět před usnutím velmi dobře představit uzdravovací proces v postiženém místě těla a nechat si od lékaře vysvětlit oč se
klasická medicína snaží. Každý živý organismus existuje v nekonečném předivu celé biosféry a Universa. Každý z nás tím, jak žije a myslí
přispívá k celkovému obrazu společenského systému i zdraví uvnitř těla. Každý z nás tím, jaký svět očekává, takový svět také pomáhá
uskutečňovat a zatím je více kazisvětů než tvořitelů. Ono to něco nás chce především učit obecné vzdělanosti, ukázat nám dveře, abychom
je ale sami dokázali otevřít a vejít. To by zcela jistě potvrdili všichni moudří učenci historie od neoliticko-starověkých šamanů, Keltských
Druidů, přes Konfůcia, hinduistické, budhistické, židovské, křesťanské i islámské myslitelé až po Teilharda s Grygarem atd.;
5, Stále dochází k překrucování věčných pravd, které zde byly mnohem dříve než všechna náboženství. Vědecké, zpravodajské, politické a
náboženské elity se stále snaží mlžit vědomosti o naší spojitosti s Universem aby si udrželi monopol své moci a vlivu. S tím jak se
nezadržitelným způsobem rozvíjí “Holografická informatika“, je blízko konec jejich monopolu na tyto vědomosti. Je to způsobeno tím, že
jsme stále všichni ve zhruba v 1/3 svého duchovního vývoje, naše DNA má 64 potenciálních kódů aminokyselin, ale máme zatím aktivních jen
20 aminokyselin. Všichni jsme stále nižší organizmy a bude tomu tak, dokud naše DNA nebude mít alespoň aktivních 50% aminokyselin.
Má to spojitost s tím, na jaké vzdálenosti od středu Gaklaxie se nachází naše Sluneční soustava. Nyní se nacházíme v 1/3 od vnějšího
okraje Galaxie, proto máme aktivní jen 1/3 aminokyselin v naší DNA. Pokud se nachází nějaká další forma Života v naší Galaxii, nám
nejbližší bude taková, která bude na přibližně stejném poloměru Galaxie, blíže ke středu Galaxie budou vyvíjeny vyšší formy Života.
Ačkoliv je naše Galaxie obrovská, čítá cca 200 miliard hvězd a jejich planet, těles s příznivým prostředím pro rozvoj Života - exoplanet v
nejbližším okolí Sluneční soustavy je minimum. Především proto, že čím více věda zkoumá okolní Universum, docházíme k poznání, že pozice
planety Zěmě a shoda okolností pro vytvoření Života je velmi unikátní. Za dalších několik tisíc let bude lidstvo zase o něco možná moudřejší,
a zcela jistě osídlí další tělesa v okolním Universu. Princip Života uvnitř naší Galaxie spočívá v tom jak střed Galaxie přitahuje mezihvězdnou
a mezigalaktickou hmotu a následně ji vyvrhuje z Černé díry ve středu naší Galaxie – Mléčné dráhy. Galaxie rotací přitahuje
mezigalaktickou nezářící energii a hmotu, tedy antihmotu, z níž se na vnějších ramenech galaxií stává energie a hmota zářící. Středová
oblast je intenzivním zdrojem rádiových vln, infračerveného a rentgenového záření. Ve středu Galaxie je tajemný zdroj nesmírné energie.
Jeho hmotnost je asi milionkrát větší než sluneční. Je to velmi pravděpodobně Černá díra, která požírá okolní hmotu, kterou si přitahuje z
prstence kupícího se kolem ní, je schopna pohltit i světlo. V rovníkových oblastech, odkud je vidět téměř celá obloha, lidé naší Galaxii
nazývají Zářící pás, Nebeský pás, Mléčný kruh, jinde dostala jméno Nebeská řeka či Stříbrná řeka.
5/32
Někde ji lidé považují za Nebeskou cestu, pěšinu či dráhu, jako je tomu v Indoevropských pranárodech, tedy i ve Slovanských jazycích.
Slované to nazývali “Nebeskou cestou“, jako by intuitivně dali správnou výrazovou formu něčemu, co dokazuje Kvantová mechanika, cesta
Života v Galaxii opravdu spočívá, ale o tom více v bodě č.7;
Sluneční soustava uvnitř naší Galaxie:
Jedná se o spirální Galaxii s centrální příčkou a radiálními rameny, které začínají skoro ve středu a vytváří spirálovitý tvar. Slunce a naše
Sluneční soustava se otáčí kolem středu Galaxie – galaktického středu, v kterém se zároveň nachází nejužší průměr Černé díry, jejiž poloha
osy vůči spirálním ramenům je “Axiální centrální příčka“. Sluneční soustava potřebuje pro dokončení oběhu přibližně 220 milionů let.
Vědecká obec se domnívá, že Slunce a Sluneční soustava obíhá kolem středu Galaxie konstantní rychlostí. Za svou existenci tedy vykonali
méně jak 25 oběhů kolem středu Galaxie. Podle teorie zde uvedené, kterou samozřejmě musí dokázat experimentální věda, tomu tak zcela
ale není. Totiž tím jak se nabaluje spirální rameno a jsme vtahováni ke “Zdroji“, máme menší obvodovou rychlost. Možná se i tím dostáváme
duchovně z entropie (chaosu) vědomí, tím jak je více aktivována DNA a tím i budem vzdělanější a mudřejší, je to samozřejmě obrovský
časový horizont událostí. Spirální ramena obsahují mezihvězdnou hmotu, difůzní mlhoviny, mladé hvězdy a kulové hvězdokupy. Naše Galaxie
má pravděpodobně 200 hvězdokup, z kterých jich známe asi 150. Kulové hvězdokupy jsou silně koncentrovány směrem ke galaktickému
středu. Náš Sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech Galaxie, proto jsme stále nižší organismy a je tolik duchovní entropie, zločinů
proti lidskosti atp.; Máme aktivovánu jen 1/3 naší DNA, protože naši DNA aktivuje “Zdroj“ v “Srdci“ naší Galaxie a my se zatím nacházíme
v 1/3 poloměru našeho galaktického systému. Aktivaci DNA lze urychlit pozitivně tvůrčí vírou v obecnou vzdělanost, moudrost a v to, že
současné destruktivně tvůrčí elity “Překlapnou“ na pozitivně tvůrčí elity. Nacházíme se zhruba 14 světelných let nad rovinou galaktického
disku a 26 000 světelných let od galaktického středu. Slunce leží v jednom menším spirálním rameni známém jako Místní rameno nebo
rameno Orion, asi ve dvou třetinách od galaktického středu. Toto rameno se nachází mezi ramenem Střelce a Persea, V místě, kde se
nacházíme je tloušťka diskové části Galaxie pouze 3000 světelných let. Poměrem tloušťky a průměru se naše Galaxie – Mléčná dráha
podobá hudebnímu CD. Uprostřed Galaxie je Černá díra, kde má nejužší průměr. Její osa je “Axiální centrální příčka Galaxie“ a směrem od
středu se kuželovitě zvětšuje její průměr oběma směry. My ji nevidíme, protože u středu je na jejím “Plášti“ soutředěna hmota ze
spirálních ramen. Jak tato hmota padá a urychluje se obrovskou gravitací Černé díry do centra Galaxie, tak se zahřívá a vysílá energii,
kterou spektrálně pozorujeme, vnímáme a část také vidíme jako světlo. Emoční vnímání této energie někteří věřící nazývají Bohem.
Střed Galaxie září jako 100 milonů Sluncí, ale svou velikostí by se vešel do oběžné dráhy Jupitera. Uprostřed Černé díry je Vakuum
obrovské intenzity, kde rotačně urychlí zářící hmotu na rychlost větší, než je rychlost světla, ze zářící energie a hmoty se stává jiné
skupenství, nezářící energie a hmota – antihmota. Tímto se nám zářící energie a hmota ztratí z našeho horizontu událostí. “Kvantum hmoty
spirálními rameny do Galaxie vtažené se rovná kvantu antihmoty Černou dírou z Galaxie vyvržené“. Manifestaci principu, jakým způsobem je
částice antihmoty vyvržena Černou dírou z Galaxie lze provést jednoduše. V prostorné dílně, nejlépe bez oken, uprostřed ukotvíme dnem
k zemi kuželovitou nádobu. Stlačeným vzduchem roztočíme na maximum malé ložisko a vhodíme na plocho do nádoby a okamžitě zalehnem.
6, Fotonově-kvantová teleportace Života uvnitř Galaxie: Je to v podstatě jednoduchý princip, který určitě pochopí všichni “Balvani
kvadratičtí“ zatížení egem materiální či duchovní podstaty. Je to světlo, část spektra elektromagnetického záření, které má schopnost
skenovat struktury živých organismů, především struktury RNA a DNA, tak jak to ve svém experimentu dokázal ruský kvantový fyzik
Vladimír Poponin. Když se na svět kolem nás podíváme pomyslným elektronovým mikroskopem, který by byl zároveň schopen zahytit celé
panorama Univerza, zjistíme, že se vše nachází v “Poli světla“, totiž elektromagnetickém poli i vakua. Hmota kolem nás i naše těla jsou
složena z atomů, elektronů, fotonů, různého kvanta částic, které mají mezi sebou vazbu v elektromagnetickém poli. Nejenže jsme ozařováni
z našeho Slunce, ale i z okolního Universa a to především ze srdce naší Galaxie, Mléčné dráhy. Toto záření prochází vší hmotou, našimi
těly i všemi neurony. Planety jsou ozařovány těmito oskenovanými informacemi přímo, ale jsou i schopny zachytit informaci putující v
blízkosti Universem. Ta schopnost spočívá v tom, že elektromagnetické pole planety prostě přitáhne oskenovanou informaci z
meziplanetárního prostředí. Je to tedy elektromagnetické pole planet, které je schopno svou gravitací zakřivit časoprostor kolem sebe,
stáhnout si informace z okolního časoprostoru Universa. Dokázal to ve svém experimentu Albert Einstein.
6/32
Nejen že planety jsou schopny stáhnout informaci, ale toto záření je i schopno pokračovat dál až do vnějších oblastí Galaxie, a nést
sdělení i o nás. Pokud se na své cestě setká s planetou, která má alespoň základní biogenní podmínky pro rozvoj Života, tak si informaci o
nás stáhne. To samé platí v případě, pokud k nám k planetě Zemi doputuje informace z vnitřních částí Galaxie, planeta si svým gravitačním
polem tuto informaci stáhne a to se velmi pravděpodobně během historie zhmotnilo u všech vizionářů a učenců od neoliticko-starověkých
šamanů, keltských druidů, přes Konfůcia, hinduistické, budhistické, židovské, křesťanské i islámské myslitelé. Platí to pro: “Positive et
Destruktivum“.
Vydavatel: “Pravda přírodovědných zákonitostí se Universem šíří od Zdroje světla všemi směry stejnoměrně formou
fotonově-kvantové teleportace. Zakřiveným časoprostorem se šíří formou demony-kvantovou teleportací v čase T=0;“
7, Mezigalaktická teleportace Života: Galaxie nabaluje hmotu i energii z mezigalaktického prostoru, to že ji nevidíme je způsobeno tím, že
je to nezářící energie a hmota - antihmota, avšak je tam. Postupným vtahováním ji Galaxie ozařuje a stává se z hmoty a energie nezářící,
skupenství zářící hmoty a energie. Když skupenství zářící hmoty a energie doputuje ke středu Galaxie, je vtažena do obrovského urychlení,
rotace, odstředění a vyvržení z Galaxie centrální axiální osou, ze spodního či horního horizontu Galaxie. Ze zářící hmoty a energie se stává
opět nezářící hmota a energie – antihmota. Znovu tedy, částice uvnitř Černé díry jsou urychleny rychlostí větší, než je rychlost světla, tím
se nám ztratí z našeho horizontu událostí – proto je nevidíme, ani obávanou Černou díru. Vidíme jen zářící hmotu a energii na vnějším plášti
Černé díry u středu Galaxie. Z fotonů se stávají jejich antičástice – demony (nezaměnovat s démoni). Tak jako fotony, tak i demony jsou
schopny nést časoprostorem oskenovanou informaci RNA i DNA. Tak jak dopadají struktury Demonů zpět do Galaxie na různém poloměru,
jsou ozařovány a stávají se z nich opět struktury fotonů. Tuto informaci jsou demony schopny přenést také do mezigalaktického prostoru,
odkud si tuto informaci ztahují Galaxie vnější radiální cestou z antihmoty. Podle současných odhadů je v Universu 70% skryté (nezářící)
energie, 25% skryté (nezářící) hmoty, jen 4% běžné zářící energie a 1% jsou tělesa v solárních systémech hvězd. Možná jednou
experimentální věda dokáže, že Galaxie jsou vlastně výkonné chemicko-fyzikální reaktory na přeměnu hmoty v antihmotu, ale i zároveň
přeměnu antihmoty v hmotu, nevyčerpatelný zdroj energie, perpetum mobile a tím i Život věčný. Ervin Laszlo kdysi na konferenci v Praze
přednesl “Teorii torzních polí“, všechny objekty od atomů až po Galaxie, vytvářejí ve vakuu víry. Jakésy torzní fantomy, které přežívají i
za absence původních spinových interakcí (vzájemného působení částic v atomu a působení neorbitálního momentu hybnosti), tudíž přežívají
oskenované struktury DNA, RNA jako fantomy informací, které nesou fotony a demony časoprostorem.
Zde bych tedy rád prezentoval teorii “Dialektiky hmoty a antihmoty uvnitř Galaxie“. Tak jako fotony jsou schopny nést časoprostorem
informaci o DNA, RNA, tak jsou toho schopny i antičástice fotonů – demony (nezaměňovat s démoni). Jednoduše tedy řečeno. Galaxie si
svou rotací přitahuje z mezigalaktického časoprostoru nezářící energii a hmotu – antihmotu. Ve středu Galaxie se nachází Černá díra, kde
je na malém průměru soustředěna obrovská gravitace, která je způsobena obrovskou silou vakua Černé díry a dochází k obrovskému
zakřivení časoprostoru. To se manifestuje tím, že hmota, tedy i naše Sluneční soustava, nebo její zbytky v dalekém horizontu událostí, až
doputují k centru Galaxie, jsou na vnějším plášti Černé díry urychleny a rozrotovány na rychlost vyšší, než je rychlost světla. Z částic
hmoty se stanou částice antihmoty, a touto rychlostí vyšší, než je rychlost světla se nám ztratí z našeho horizontu událostí, nevidíme je.
Osa Černé díry je “Centrální axiální příčka Galaxie“, můžeme si ji představit jako tvar trumpety nad i pod diskem Galaxie, více napoví
obrázky. Průměr kužele Černé díry se zvětšuje dle vzdáleností od disku Galaxie s tím, jak se snižuje vzájemné působení gravitace hmoty a
antihmoty. Částice antihmoty se po urychlení v centru Galaxie rozrotují na rychlost větší, než je rychlost světla, a po povrchu pláště černé
díry jsou buď horní, nebo dolní stranou vyvrženy do mezigalaktického prostoru. Z toho plyne, že cestovat v čase nemohou organizmy jako
my, ale mohou struktury fotonů a demonů, holografické informace, je to jiná forma Života, než jsme my. Tímto se dá i vysvětlit jev
inspirace, déjávu, vnuknutí a vize, proto se vyskytli v historii nadaní lidé, kteří dokázali dekódovat pravdu, moudrost, budoucnost, vynalézat
- vědět potřebnou informaci v čase T-“0“. Lidský mozek je orgán organické hmoty, který je schopen a uzpůsoben tyto informace
holograficky rozkódovat v čase T-“0“. Některé částice demonů po zpomalení dopadají zpět do Galaxie na různých poloměrech a struktury
informací RNA a DNA v nich obsažené se ozářením mění ve struktury fotonové, tyto struktury pak dekoduje v čase T-“0“ mozek.
Organismy jako my, které budou mít aktivováno více jak 50% kódů aminokyselin v DNA, budou umět cestovat meziplanetárním prostorem,
určitě i mezihvězdným a mezigalaktickým prostorem. Budou to ale poutníci, kteří se už nestihnou ve svém Životě vrátit na Zemi, v důsledku
obrovských vzdáleností. Také proto, že Země bude v dalekém horizontu událostí prostě už neobyvatelná. Ke Genezi v Universu lidskou rasu
podnítí touha po poznání Nových světů, přelidnění planety a také její omezené zdroje surovin. Struktury fotonů a demonů, fantomy
informací mají vliv na naši cestu Životem, ať se nám to líbí nebo ne, naše životy jsou podřízeny jejich vlivu zákonitostí dialektiky duchovní
moci hmoty a antihmoty. Geneze bude jen dovolena, uskutečnitelná tím stylem, že civilizace nejdříve dosáhne takové duchovní, sociální a
technologické vyspělosti, že se sama svou hloupostí nezničí. V současné době nejsme v tomto moc přesvědčivý organismy. Naše Galaxie je
jen jedna z nekonečného množství variací přeměny hmoty v antihmotu i antihmoty v hmotu formou torzního pole, není vůbec nutné doputovat
až do centra Galaxie, spíše se jeví náš smysl Života v tom, že asi na půli cesty Sluneční soustavy do srdce Galaxie dojde ke Genezi lidské
rasy a osídlování Nových světů “Poutníky po hvězdách“, opustíme rodnou hlínu. Tak jako každou teorii, tak i tuto musí dokázat
experimentální věda a historie.
7/32
Životaschopné Křesťanství,
kulturní hodnoty Keltské a Slovanské etnogeneze životaschopné na území Euro-Asie:
Současná umělá a řízená imigrace Islámu do Evropy elitou západního světa - Globálním Prediktorem, není nic jiného, než záměrné
rozmělnění kulturních hodnot nejen národů Keltské a Slovanské etnogeneze Evropy, ale v podstatě i Islamistů do Evropy přícházejících, jen
hlupák to nevidí. Je opodstatněné se domnívat, že je nadčasový plán Globalizační Predikce následně Islamisty přesunout na budoucí bojiště
na Ukrajině. Není zde žádná nadpřirozená síla, která by v průběhu těchto událostí mocensky zasáhla v prospěch ostatního lidstva (například
dle biblického “Zjevení Janova“), lidé musí sami prohlédnout, zvítězit nad silami zla dle pozitivně tvůrčích principů Evoluce Noosféry. To
nejskrytější, o co jde Globální Predikci, je vrhnout civilizaci co nejvíce zpět, nyní před uvolněním antigravitačních pohonů a poznatků fyziky
o jednotném Kvantovém poli. Otázkou je, co si současné Evropské národy počnou s těmito skrytými skutečnostmi a zlovolnými konspiracemi.
Nyní jde o znovuobjevení přírodních pravd o spojitosti člověka s okolním Universem a jejich rozšíření do takových rozměrů, o nichž si
starověk i středověk mohli jenom nechat zdát. Je to právě obyčejný člověk, který se musí dostatečně vzdělat, aby se svobodně mohl
vzepřít osudovým silám, prozřít a přidat se na správnou stranu v boji mezi totalitními a tvůrčími silami naprogramovanými v místním
Kvantovém poli, vlastním úsilím změnit falešnou realitu – MATRIX. Měl by to být silný duchovní impuls, ale zároveň kultivovaný, aby se
nestal zatemněním mysli.
Jižní oblast Francie, území Visigótů, známého pod jménem Carcassone, je oblast z které se rozšířilo duchovní učení zvané “Katarství“
(z řeckého slova katharsis = znovuzrození ). Učení které může dát dobré základy pro nové a životaschopné Křesťansví Evropy odolné vůči
Islámské invazi, dostatečně naplněné obecnou vzdělaností populace, ale i vybavené adekvátní morální, duchovní i fyzickou silou.
Kataři se nesnažili o vytvoření rigidní církve, byli stoupenci gnostického Křesťanství, zachovávajícího původního ducha učení Ptolemaie XV.,
odvolávali se na původní evangelium sepsané těmi, kteří jej osobně znali a byli jeho přímými žáky, jako například Marie Magdalena. Jádrem
jejich gnostického duchovního hnutí byly vzory chování, sociální praxe, právo a spravedlnost v té formě, která se odvíjela nejen z
liberálního pojetí Starého zákona, Keltské duchovní spojitosti s přírodou ale i učení Hinduismu. Síla a nesmrtelnost tohoto učení spočívá v
obecné vzdělanosti, jejich učení předběhlo dobu o tisíce let a jejich doba obecné vzdělanosti ještě přijde. Ptolemaie XV. svým životním
příběhem transformoval vzdělanost svého otce, matky i učení Starého zákona a Hinduismu. Kataři byli zcela oddáni pravdě, odmítali
bezuzdnou moc, nadvládu a hromadění bohatství. Tím se stali nebezpečnými nejprve pro židovský Sanhedrin a později i pro Římskokatolickou
církev. Církev se cítila mocensky ohrožená, to vedlo k několika křížovým výpravám proti Katarům. Během této křižáky provedené genocídy,
bylo místní obyvatelstvo decimováno a násilím nastolena Římskokatolická verze Křesťanství. Zbytky Katarů, kteří unikli masovému vraždění
se rozprchli po Evropě především do dnešní oblasti severozápadní Francie - Bretaně, následně Irska a Skotska.
Poměrně početná skupina Katarů se usídlila také v Bohemii, neboť jim tato oblast byla blízká svým “Keltským“ původem a stále doutnajícím
odporem k římskému papeži a jeho dogmatické církvi. Česká kotlina je prostor Keltské etnogeneze, z četného množství Keltských kmenů
rozesetých po Evropě mají pro Čechy význam především Bójové, jsou to také naši předci a tehdejší jejich země se nazývala “Boihaemia“ a
od nich pochází původní název České kotliny – Bohemia. Katary král Václav I. nepronásledoval, protože si z církve zase tak moc vrásky
nedělal. Kataři byli většinou šikovní a zkušení řemeslníci a kulturně vyspělí lidé. V Bohemii se vytvořily díky jim takzvané řemeslné “Cechy“ a
od nich pochází další název naší země - “Čechy“. Jen tak mimochodem z řemeslné šikovnosti Keltogermánů a jejich cechů pochází název
města “Cáchy“, důkaz Keltské etnogeneze v Evropě. Během temné církevní inkvizice se v Německu označení “Katar“ zkomolilo na “Katzer“ a
z toho se i vyvinul český název “Kacíř“. V každém společenském systému je největším zlem elita, která je nekontrolovatelná ostatním
společenským systémem, mezi tyto elity v celé své historii patřila i církev a je tomu tak dodnes, v extrémech takové elity získávají praxi
zločinné organizace. Proto je v dnešním světě tolik přítomno zlo a především zločin proti lidskosti jako byl Holokaust, etnické čistky,
současná genocida Palestiny a III. světový konflikt, poslední křížová výprava proti Islámu, následná jakoby karmická odveta Islámské
invaze do Evropy, ale je to jen vše výsledek manipulace Globálního Prtediktora. Tentokrát se zlo zhroutí samo do sebe, vytvořili si svou
vlastní řízenou demolici anebo možná reparaci, přirovnáním řečeno reparaci podobnou té, která probíhá uvnitř DNA působením´ionizačního
záření. Nic se v dnešním světě neděje, aby o tom nevěděl Globální Prediktor, Vatikán, Ilumináti a lidé za oponou. Při zkoumání každé
sociologické skupiny, nám historická zkušenost ukazuje, že kolektivní vina neexistuje, zlem v dnešním světě jsou vinni právě oni, mají tu
moc, to změnit.
Jeden z nejnovějších vědeckých poznatků využitelný pro moderní žívotaschopné Křesťanství:
Nejnovější objevy ruských vědců přináší vysvětlení možných schopností člověka. Již je tomu pár let dozadu, co se ruským vědcům jako
prvním na světě podařilo komplexně přeprogramovat lidskou DNA, a to prostřednictvím specifických verbálních výrazů a frekvence. Genetici
jsou tak konečně schopni vysvětlit jevy, které dříve byly považovány za tajemné a v podstatě i nemožné. Jevy, které byly klasickou vědou
zcela odmítány. Objev mohl být uskutečněn díky tomu, že se ruští vědci odvážili vkročit na území, které bylo až do nedávna považováno za
velké tabu a kde západní vědci měli dokonce zakázáno provádět jakýkoliv výzkum (to platilo zhruba do roku 1998). Jak mnozí tuší, ve hře
je tzv. “Nekódující část lidské DNA“. Po celou dobu byla veškerá studia zaměřena výhradně a pouze na 10% celkové kapacity naší DNA,
která bývá označována jako “Kódující DNA“. Je zodpovědná například za stavbu bílkovin. V mnoha jiných materiálech skupina ruských vědců
v čele s biofyzikem a molekulárním biologem Peterem Garjajevem byla přesvědčena o tom, že “Zbylých“ 90% lidské DNA (nekódující část)
musí obsahovat nesmírně cenné informace a pro nás zatím neznámý potenciál. Velmi záhy jmenovaná skupina ruských vědců zjistila, že k
plnému pochopení pravého účelu nekódující DNA budou potřebovat lingvisty. Tato skutečnost může být pro laického čtenáře velmi
překvapující, neboť profese lingvisty na první pohled jen stěží může souviset s problematikou lidské genetiky. Jenomže opak je pravdou.
Takto nastavená spolupráce přinesla velmi zajímavé ovoce. Zjistili se velmi nečekané skutečnosti. Například skutečnost, že náš genetický
kód používá pravidla gramatiky a syntaxe takovým způsobem, který je blízký lidskému jazyku. Zároveň se zjistilo, že i samotná struktura
DNA v režimu alkalických párů funguje podle pravidel gramatiky a syntaxe. Závěr těchto objevů je vskutku ohromující. Ukazuje se totiž, že
všechny lidské jazyky jsou velmi specifickou verbalizací naší DNA. Ovšem nejúžasnější objev na vědce teprve čekal. Prokázalo se totiž, že
život a kvalitu DNA lze upravit prostřednictvím specifických slov a frází (manter). Tato klíčová slova a fráze jsou reprezentanty zcela na
základě konkrétních frekvencí. Tyto frekvence lze následně modulovat a to jak na akustické, tak i světelné bázi. Tento proces je pak
základem pozitivního ovlivnění buněčného metabolismu, který nám umožňuje dokonce i opravit genetické vady. Použitím výše uvedené metody,
která postupem času procházela celou řadu úprav a vylepšení, dosáhla vědecká skupina vedená dr. Garjajevem zcela radikálních výsledků.
Například se jim podařilo bez jakéhokoliv invazivního zásahu přeprogramovat buňky žabího embrya na embryo mloka. Ještě před deseti lety
by něco podobného bylo považováno buď za zcela nemožné, nebo za zázrak. Výsledky výzkumu také poskytly vědecké vysvětlení, proč má
například hypnóza tak silný vliv na lidské vědomí i organismus. Naše DNA je naprogramována takovým způsobem, aby ze své podstaty
reagovala na slova. V podstatě všechny formy sugesce jsou založeny především na tomto fenoménu. Ruští vědci jsou také schopni vysvětlit,
proč tato specifická metoda nefunguje se stejným úspěchem u každého člověka, který by jí používal. Jde o to, že správná a efektivní
“Komunikace“ s DNA vyžaduje správně nastavenou frekvenci v rámci vnitřního komunikačního mostu. Mnohé v tomto ohledu souvisí s
frekvencí lidského vědomí. Ruští vědci jsou přesvědčeni o tom, že tak, jak bude narůstat frekvence lidského vědomí, nebude již zapotřebí
akustických nebo světelných zesilovačů a lidé si spontánně vystačí s vlastními slovy a myšlenkami. Ruští vědci pracující v Garjajevově týmu
také objevili genetický základ intuice, resp. “Hyperkomunikačního procesu“, který je základem mystického osvícení nebo situace, kdy člověk
z externího zdroje náhle obdrží důležité informace. V naší době se tento jev stal poměrně hodně vzácným.
8/32
Vědci zjistili, že hyperkomunikačnímu přenosu brání především stres, úzkost a tzv. mozková hyperaktivita, což jsou symptomy, které jsou
v současné společnosti velmi rozšířené a záměrně “Globálními Prediktory“ aktivovány. U některých zvířat, jako jsou například mravenci,
existuje pevně stanovená aktivní hyperkomunikační síť. Ví se například, že když je mravenčí královna fyzicky odstraněna z kolonie a
přesunuta na jiné i velmi vzdálené místo, všichni mravenci v kolonii fungují, pracují a budují podle stanoveného plánu. Nicméně v okamžiku,
kdy je mravenčí královna zabita, veškerá potřebná aktivita v mraveništi ustává, a to nejdéle do 80 až 100 vteřin po úmrtí mravenčí
královny. Na základě této skutečnosti jsou vědci přesvědčeni o tom, že pokud je mravenčí královna na živu má přístup k vědomé matrici
všech členů mravenčí kolonie. Nyní několik vědeckých týmů pracuje na metodologii, jak reaktivovat hyperkomunikační přenos informací na
lidské úrovni. Pokud by se to podařilo, objevily by se zcela nové a velmi efektivní možnosti výuky ryze na mentální úrovni, kde by vzdálenost
a zřejmě i čas nehrály vůbec žádnou roli. Zároveň se prokázalo, že lidská DNA je schopna produkovat ohromné množství miniaturních
“Červích děr“ na molekulární úrovni společně s jevem, který je znám jako “Einstein-Rosenův most“. To by potvrzovalo možnost přenosu
informací mimo prostor a čas na kvantové úrovni, ke kterému dochází mimo naše fyzické vědomí. Pokud by se nám podařilo vědomě aktivovat
tento proces na úrovni fyzického vědomí, mohli bychom použít naši DNA k přenosu a příjmu informací v napojení na datovou síť Vesmíru
zcela vědomě. Výsledky získané ruskými vědci nabyly tak revolučního charakteru, že nezadržitelně spustily vznik dalších vědeckých skupin a
pracovišť i na jiných místech světa (USA, Kanada, Holandsko, Německo, Austrálie atp.). V současné době všechna tato pracoviště mezi
sebou aktivně komunikují a postupně dochází k sjednocení výzkumu, kdy se jednotlivá pracoviště soustřeďují na zcela konkrétní dílčí
problematiku. Tento trend je úžasnou výzvou a nadějí směrem do budoucna. Měli bychom doufat, že všechny tyto objevy budou využity
konstruktivním způsobem pro dobro nás všech na této planetě.
Einstein – Rosenovi mosty:
Kvantové desatero pravd o Životě
Náš svět, jak jej vnímáme, má určité vlastnosti. Jejich existenci nemůžeme oddělovat od úhlu pohledu pozorovatele. Například skládací
stolička je z našeho pohledu nevelká, ale pro mravence je naprosto obrovská. My ji vnímáme jako pevnou, avšak neutrino jí pronikne
obrovskou rychlostí, protože její atomy jsou pro něj vzájemně vzdálené jako-by několik kilometrů. Krátce řečeno, ani jeden z objektivních
faktů, o něž obvykle opíráme svou realitu, není ve své podstatě hodnověrný. Tyto fakta jsou takový, jak si je vykládá daný pozorovatel.
Objektivní, na pozorovateli nezávislý svět neexistuje, stovky procesů probíhajících ve vašem organismu, jimž obvykle nevěnujeme žádnou
pozornost, jako je dýchání, trávení, zvýšení nebo pokles krevního tlaku, růst nových buněk, detoxikace atd., můžeme ovlivnit. Už sám fakt
soustředění pozornosti na automatické procesy probíhající v těle změní proces našeho stárnutí, neboť během času schopnost našeho těla
koordinovat tyto funkce slábne. Všechny takzvané mimovolní funkce, od srdečního tepu a dechu po trávení a hormonální regulaci můžeme
ovlivnit. V laboratořích zabývajících se výzkumem duševních a fyzických schopností člověka se pacienti naučili silou vlastní vůle snižovat svůj
krevní tlak nebo omezit vylučování kyselin stimulujících vznik žaludečního vředu. Proč nenahradit staré stereotypy vnímání novými? Existuje
množství technik, které člověku mohou výborně posloužit.
Naše těla jsou složena z atomů, které jsou složeny z energií informací. Domníváme se, že naše těla jsou tvořena pevnou hmotou, nicméně
fyzika nás učí, že 99,9999 % každého atomu tvoří prázdný prostor. Subatomární částice řítící se rychlostí světla tímto prostorem jsou ve
skutečnosti svazky energií. Celý vesmír, včetně těla se skládají z subatomárních částic. Pole vakua uvnitř každého atomu skrývá v sobě
energie informací daného stupně intelektu. Genetika umisťuje tento intelekt do DNA, Život vzniká když DNA převede svůj stupeň intelektu
ke svému aktivnímu nestabilnímu dvojníkovi RNA – ta pronikne do buňky a bity daných informací předá tisícům enzymů. Enzymy potom využijí
tyto bity informací k produkci proteinů. V každém bodě této posloupnosti se energie a informace navzájem obměňují, jinak by žádný Život
nevznikl.
Intelekt a tělo jsou neoddělitelné. Stupeň intelektu se dokáže projevovat na úrovni myšlenek i na úrovni molekul. Například takovou emoci,
jakou je strach, můžeme určit jako abstraktní pocit i jako hmatatelnou molekulu jednoho z hormonů, adrenalinu. Bez pocitu strachu by
nebylo hormonu, bez hormonu by nebylo pocitu strachu. Ať se naše mysl zaměří na cokoli, způsobuje tím zároveň vznik odpovídající
chemické látky. Medicína teprve začíná využívat spojení síly myšlenky a těla. Všeobecně známé placebo přináší ve 30% případů stejné
ulehčení, jaké by přinesla aplikace skutečně účinného léku proti bolesti. Placebo má však více funkcí, než obyčejný prášek, neboť je
využitelné nejenom jako prostředek proti bolesti, ale také jako prostředek snižující krevní tlak a využitelný dokonce i v boji s nádory.
Jelikož jedna neškodná tableta dosahuje tolika rozličných výsledků, nevyhnutelně to vede k závěru, že systém myšlenka-tělo je schopno
vyvolat jakoukoli biochemickou reakci, dostane-li intelekt patřičný podnět.
Biochemie těla je produktem vědomí. Názor, že tělo je nerozumný stroj, převládá ve vědomí většiny lidí. Přesto však procento lidí
zemřelých na rakovinu a srdeční onemocnění je podstatně vyšší mezi těmi, kdo se z různých důvodů nacházejí v trvalém stavu zvýšeného
psychického stresu, než u těch, kdo jdou životem s vědomím jasného cíle a v psychické pohodě. Podle nového obecně přijímaného názoru
vědomí proces stárnutí podstatně ovlivňuje. Zoufat si, protože stárnu, znamená stárnout ještě rychleji. Známé úsloví „Člověk je tak starý,
jak se cítí“, má velmi hluboký smysl.
9/32
Vnímání je naučený fenomén. Různé typy vnímání – lásky, nenávisti, radosti či odporu – stimulují tělo naprosto odlišnými způsoby. Člověk
zničený ztrátou zaměstnání projektuje svou beznaděj do všech úseků vlastního těla. V důsledku toho mozek přestává vylučovat transmitéry,
snižuje se hladina hormonů, je porušen spánkový cyklus, neuropeptidické receptory na povrchu buněk jsou poškozeny, tromby získávají na
lepkavosti a roste jejich kumulativní tendence. V slzách smutku je více chemických usazenin než v slzách vyvolaných radostí. Ve stavu
radosti se celý chemický profil naprosto změní v dokonalý opak. Veškerá biochemie probíhá uvnitř vědomí; každá buňka je si dokonale
vědoma toho, co a jak si člověk myslí. Jakmile plně pochopíme tuto skutečnost, iluze o tom, že jsme obětí současného dění, na milost a
nemilost náhody vydaní a degenerováni, se rozplyne.
Impulsy intelektu vědomí podněcují každou vteřinu tělo k obnově. Dokud nové a nové impulsy stále přicházejí do mozku, je tělo rovněž
schopno nově reagovat. V tom je veškerá podstata tajemství vitality jedince, kultury i národa. Nové poznatky, nové dovednosti, nové
způsoby nahlížení světa napomáhají rozvoji systému vědomí-tělo a dokud se toto děje, je přirozená tendence k ustavičné obnově velmi
výrazná. Na místě, kde sídlí vaše přesvědčení, kde máte pocit úpadku jedince, kultury, národa, tam usaďte nový moudrý level víry – že
každým okamžikem se tolo vše obnovuje, aby se de-facto počalo vše každým okamžikem obnovovat.
I přes zdánlivě zřetelnou oddělenost našich individualit jsme všichni spojeni se systémem Kvantového pole veškerého Vesmíru. Z pohledu
jednotného vědomí jsou lidé, věci a události zdánlivě mimo sféru našeho bytí, “Kdesi daleko“. Vše je energeticky propojeno nepatrnými
svazky informací nekonečného pole nazývaného Vesmír. Toto vědomí pomáhá pochopit, že svět nemusí být hrozbou, pokud s těmito energiemi
umíme pracovat a pochopit, dává to sílu odrazit atak i pochopit proud kolektivního vědomí. Kolektivní vědomí je jenom nekonečně rozšířeným
vědomím jedince. Svět kolem nás je takový, jaký očekáváme ať vědomě, nebo nevědomě pasivitou.
Čas není absolutní. Reálným základem všech věcí je věčnost a to, čemu říkáme čas, je ve skutečnosti její kvantitativní vyjádření. Čas byl
vždy vnímán jako střela letící vpřed. Komplexní geometrie Kvantového prostoru však tento mýtus definitivně pohřbila. Čas se podle jejích
ustanovení může přemisťovat všemi směry a dokonce se i zastavit. Je to tedy pouze vaše vědomí, které vytváří vámi vnímaný čas.
Každý z nás, pokud chce, žije v realitě neovlivňované jakýmikoli změnami, mimo veškerých destruktivních proměn. Poznání této reality
umožnuje dostat veškeré špatné změny pod svou kontrolu. Fakt, že čas je spojen s vědomím, ukazuje, že si lze vybrat také naprosto jiný
způsob fungování, což jedince přivede k poznání neměnnosti. Od nejútlejšího dětství cítíme, že jistá naše součást se nikdy nemění. Této
neměnné části říkají indičtí mudrci jednoduše “Já“. Z pohledu jednotného Vědomí je svět možné vysvětlit jako proud Ducha – a ten je
Vědomím. Proto naším základním cílem může být navázání blízkého vztahu se svým “Já“.
Nejsme oběti stárnutí, nemocí a smrti. Ty jsou součástmi scénáře, nikoli samotného pozorovatele, který žádným změnám nepodléhá.
Prvopočátkem života je tvořivost. Když se dotýkáme svého vědomí, dotýkáme se tvůrčí energie. Podle starého paradigmatu život řídí DNA,
neuvěřitelně složitá molekula, která zatím genetikům vydala pouhé jedno procento svých tajemství. Podle nových vědeckých poznatků řídí
život vědomí. Oběťmi předčasného stárnutí, nemocí a smrti se stáváme v důsledku mezer ve svých znalostech o sobě samých. Ztráta
uvědomění znamená ztrátu životní energie “Prány“, není “Tam kdesi daleko“, máme ji uvnitř.
Globální Prediktor a jeho válečné tažení proti Evropě
Je to směs motivů k vymazání z mapy světa národů Evropy. Jde o totální podmanění, morální devastaci, fyzickou redukci národů Evropy.
V případě Germánů jde o pomstu Globálního Prediktora za Holokaust, nejde o vyčistění karmy kdysi zmanipulovaného národa, tak jako nejde
o vyčištění karmy mezi Ukrajinou a Ruskem. Globální Prediktor má zájem jen na generování zla na planetě Zemi, dle rčení “Když se dva
perou, prediktoři vydělávají a smějí za oponou“. Záměrná masová islámská imigrace do Evropy je jen předmostí pro spuštění občanské války
v Evropě, to globálnímu prediktorovi umožní nastolit v Evropě vojenskou diktaturu a stanné právo, pro lepší ovládnutí teritoria. Velmi
pravděpodobné je, že tuto imigraci ustojí jen země “Visegradu“ s Rakouskem a Švýcarskem. Přijde doba, že budeme muset přijmout
uprchlíky, ale uprchlíky z původních národů Evropy, následně se semknout, uhájit naše společné kulturní a historické hodnoty. Proto je
potřeba připomenout kulturní a jazykové dědictví i hodnoty původních národů Evropy.
O Keltech úplně jinak
Vznik a vývoj Keltů v Evropě je obestřen tajemstvím, jelikož jejich dávnou historii psala elita 1.tisíciletí a tuto psali tak jak se jim hodilo.
Keltové jsou jedním z nejtajemnějších evropských národů. Dodnes je jejich existence, původ i vlastní historie obestřena mnoha záhadami,
ale také omyly, předsudky a úmyslně překroucenými fakty. Keltové obývali prakticky téměř celý evropský kontinent, stáli u zrodu mnoha
jeho národů a ovlivnili tak nesmazatelně jejich kulturu. Keltové nejsou tajemní jen pro nás. Tajemní se zdáli i svým současníkům, zejména
Římanům, kteří občas nerozuměli jejich abstraktnímu vyjadřování. Nechápali původ zvláštní hrdosti, cti a odvahy Keltů, kteří se od nich
tolik odlišovali nejen svojí povahou a vystupováním, ale i pojetím okolního světa a jeho vnímáním.
10/32
Koncem 19. století dochází k oblibě keltské hudby, zvyků, historie a vůbec obliba všeho Keltského nesmírně vzrůstá - a to nejenom na
evropském kontinentu, kde byli Keltové doma, nýbrž po celém světě. Motiv především asi spočívá v propojení jejich kultury s přírodou,
jejími zákonitostmi a cykly. Je zajímavé sledovat, jak si lidé ve Spojených státech či Austrálii najednou "Vzpomínají" na svůj Irský nebo
Skotský původ a hlásí se k potomkům tohoto národa. To obyvatelé Irska, Skotska, Bretoňska či ostrova Man o svém původu pochybovat
nemusejí. Keltská kultura u nich totiž "Přežila". Její vývoj zůstal nepřerušen a proto zvyky a kulturu z těchto zemí nadále považujeme za
Keltské. Dokonce i Křesťanství se zde vyvinulo ve zvláštní odnož a přizpůsobilo své učení místnímu, Keltskému vlivu. Jak jsou na tom ale
ostatní národy? A odkud se vlastně ti Keltové vzali? Odkdy jsou Keltové Kelty, kdy se asi narodil první Kelt? První písemné zprávy o Keltech
máme od antických autorů. Pocházejí z 5. a 6. století před naším letopočtem, kdy se středomořské národy poprvé s Kelty setkali. Znamená
to, že tehdy již zde Keltové byli, měli svou typickou kulturu i jméno. To, že si říkali Keltové, víme od řeckých autorů - ti totiž důsledně
nazývali národy jejich vlastním jazykem. A tak řečtí autoři popisovali jakýsi národ Keltoi, který má svou domovinu kdesi severně od Alp.
Římané si, na rozdíl od Řeků, pojmenovali Kelty po svém, říkali jim Galové. Protože zanechali mnoho písemných památek, vžilo se toto
pojmenování Keltů dosti pevně - území dnešní Francie, dobyté Caesarem, dostalo název Galie a např. Portugalsko odvozuje svůj název od
skutečnosti, že Keltové na jejich území měli důležité přístavy. Podle archeologických nálezů však Keltové se svojí typickou kulturou
existovali už dříve. Jejich původ musíme hledat na samém počátku doby železné a zřejmě ještě dříve. Keltové jako národ odnikud nepřišli.
To můžeme tvrdit na základě dosti spolehlivých archeologických výzkumů. Keltský národ a jeho charakteristická kultura vznikl na poměrně
přesně ohraničeném území střední Evropy. Tato oblast je vymezena na jihu Alpami, západě Rýnem, na severu Labem a na východě Karpaty.
Zde, v samém středu Evropy, se někdy na počátku prvního tisíciletí před Kristem možná narodil první Kelt. Přesné ohraničení, od kdy tu byli
Keltové však nalézt nelze. Keltské etnikum se nějakou dobu formovalo a vyvíjelo. Lidé, kteří dali vzniknout Keltskému národu, patřili do
několika bezejmenných skupin, jež jsou známy jen archeologům pod víceméně pracovními názvy: Mohylové kultury, Lid zvoncových pohárů,
Kultura popelnicových polí, Bylanská kultura, Knovízská kultura a další. S výjimkou lidu Zvoncových pohárů, jehož předkové pocházeli z jihu
Španělska a severoafrického pobřeží, jsou předkové Keltů indoevropského původu. Od 8. do 4. století př. n. l., trvalo tzv. Halštatské
období, spadající do starší doby železné. V té době jsou již Keltové jasně definovaní tzv. Halštatskou kulturou, která se vyznačovala
pohřbíváním svých zemřelých do mohyl. Jejich hradiště a osady nacházejí archeologové u nás především na území jižních a západních Čech.
V 16. stol. před Kristem vzniklo také naše neznámější Keltské hradiště v Čechách a bylo druhým největším keltským městem ve střední
Evropě. Ve 4. stol. př. n. l. se daly Keltské kmeny do pohybu. Vlivem četných kontaktů s okolním světem se změnila i kultura a o této době
hovoříme jako o Laténském období (400 - 0 př.n.l.). V tomto období došlo k největšímu rozkvětu Keltské civilizace. Na přelomu letopočtu
se Keltové dostávají do kleští dvou mocných sousedů - bojovných Keltogermánů a rozpínající se Římské říše. Rozdělené a nejednotné malé
Keltské kmeny prohrávají jednu bitvu za druhou a podléhají svým soupeřům. V naší zemi vítězí Keltogermánské kmeny, v jižní a západní
Evropě probíhá vítězné tažení Římanů. Tuto situaci zažil a zachytil ve svých verších Publius Cornelius Tacitus (asi 56 - 117 n. l.):
"Protože bojovali rozděleni,
byli všichni poraženi.
Kdyby byli jednotni,
zvítězit by byli schopni"
Nyní však k původu Keltů. Bylo to opravdu tak, jak nám říkají archeologové? Sami Keltové totiž ve svých legendách tvrdí, že jejich
předkové přišli z jakési ostrovní říše, poté co jí zaplavilo moře. Někteří antičtí autoři (Ammianus Marcellinus a Eforos z Kýmé) se domnívali,
že Keltové prý kdysi žili na ostrovech v Severním moři za ústím Rýna. Odtud je prý vyhnaly neustálé války a mohutné záplavy. Významný
řecký historik ze 4. stol. př. n. l., Eforos z Kýmé, popisoval, že Keltové tvrdošíjně setrvávali ve své zemi, i když jich zahynulo mnohem
více při katastrofálních záplavách než ve válkách. Je dost možné, že tito autoři hovořili o dnešním Nizozemsku. Ale všechno může být ještě
jinak. Eforos žil ve 4. stol. před Kristem a hovořil již o Keltech, nikoliv o jejich předcích. Mohl tedy popisovat události staré jen několik
desítek či stovek let z doby, kdy Keltské etnikum v Evropě již bylo rozvinuto. Pověsti o velké potopě ostrovní říše i záhadné znalosti
jejich kněží (Druidů) by mohl být stopou, která nás přivádí k jiné velké legendě - k Atlantidě. Mohli předkové Keltů pocházet z Atlantidy?
Mohly ohromující znalosti Druidů pocházet od legendárních atlantských kněží? Víme, že Keltové uctívali ohromné megalitické stavby Menhiry, Dolomeny, a Kromlechy. Nebyli zřejmě jejich tvůrci, tyto stavby zde byly mnohem dříve než se zformoval Keltský národ. Ale
Keltové osídlili přesně stejné oblasti s výskytem těchto megalitických památek a jejich kněží je pravidelně navštěvovali. Znali jejich funkci?
Věděli, kdo a proč je postavil? Jakou technologií, antigravitační? Většina megalitických památek pochází z konce mladší doby kamenné a
otázku kdo a proč je postavil, dosud nikdo uspokojivě nezodpověděl. Megalitické památky jsou dávány do souvislosti s bájnými Atlanťany.
Je to jen spekulace, samotná existence Atlantidy (ať už byla kdekoliv) dosud potvrzena nebyla. Mohla by však vysvětlit řadu otazníků a
mimo jiné i tajemný původ Keltů. Nic to však nemění na skutečnosti, že Keltové, tak jak je známe, vznikli ve střední Evropě a mimo jiné
také v naší zemi. Na rozdíl od ostatních národů zde byli skutečně doma, nebyli to žádní přistěhovalci. Založili zde kulturu, která zanechala
nesmazatelné stopy v našich i evropských dějinách. Keltský kmen Bójů dal naší zemi první název - Bohemia, pocházející z latinského
Boiohaemum (země Bójů). Keltové byli národem, který zde jako první zúrodnil půdu a založil pole, stavěl první města, cesty a razil první
mince. V následujících stoletích osídlil - a svým způsobem sjednotil - téměř celou Evropu od Portugalska po malou Asii, od Britských ostrovů
až po Itálii. V jisté době se tedy v Evropě hovořilo téměř stejným jazykem, vyznávalo stejné náboženství a dodržovaly stejné zákony. Jen
vládu měli Keltové "Decentralizovanou", neboť žili v kmenovém společenství rodinných klanů a malých království - nikdy nepodlehli touze po
vytvoření mocné říše, tak jako jejich současníci a soupeři Římané. Snad tolik ctili svobodu a nesvázanost, odpovídalo to zřejmě i jejich
povaze.
Rozšíření Keltů
jádro halštatské kultury okolo 6. století př. n. l.
maximální expanze ve 3. století př. n. l.
Lusitánie na pyrenejském poloostrově, kde je keltská přítomnost nejistá
"šest keltských národů", kterým zůstalo mnoho mluvčích keltským jazykem do raného novověku
území, kde se dosud keltský jazyk používá
11/32
O Slovanech úplně jinak
Slovanskou etnogenezi správně pochopíme, když se nám do rukou dostanou nejstarší písemnosti z doby předhistorické, jejichž pisatelé i
jazyk, jímž promlouvají, byly věci dosud zcela neznámou. Hledání neznámých pisatelů se táhne dějinami již dva tisíce let. Je to příběh
napínavý, ba přímo detektivní, je to celohistorické drama, skrývající četná tajemství a neproniknutelné záhady. Avšak jen zdánlivě
neproniknutelné, jak bude následně prokázáno. Je to pravda skrytá pod nánosem polopravd a dogmat, kterou se v minulých stoletích pokusila
odhalit už řada badatelů. Mozaika ztvárňující dávnou společnost se rodila obtížně, kousek po kousku, za cenu četných omylů. Dekodovalo se
obtížně za použití původních nápisů a dílčích poznatků jiných luštitelů, jakož i mnoha dostupných pramenů. Nyní předkládaný obraz dávné
společnosti je výsledkem náročné práce mnoha badatelů. Pro mnohé čtenáře bude možná tento historický pohled nezvyklý a překvapující,
neboť je odlišný od obrazu dávných časů, jak jej ztvárňuje oficiální věda.
Mnozí představitelé vědy si studiem historických pramenů vytvořili už vyhraněné představy o minulosti a každý jiný výsledek, vycházející z
lidových pramenů a popírající jejich závěry považují za Kacířský a nepřijatelný. Pro ty bude lépe, když toto nebudou číst. Zato to může být
přínos čtenářům nepředpojatým a žádostivým překvapivých poznatků. Ze strany oficiální vědy je často vytýkáno, že je nemožné, aby jediné
etnikum, o jehož dávné existenci se ani neví, vykonalo na celé Zemi tolik užitečné práce. Ale to dokládají právě uvedené nápisy, které po
sobě zanechali ponížení a v dějinách utajení otroci. Ostatně tyto nápisy žádná historická fakta nevyvracejí, naopak je jen doplňují o věci
utajené a zastřené kdysi posvátnými "Tabu". Právě tuto záclonu nápisy poodhrnují. Novou interpretací nápisů, znamená přehodnotit dosud
známé poznatky a podívat se na ně jinak, z jiného úhlu, aby obrysy historické pravdy vyšly z přítmí dávných mýtů a tím osvětlily i dnešní
přítomnost.
Krétské hliněné tabulky - "Jazykem krétských hliněných tabulek není řečtina, nýbrž jazyk předřecké vládnoucí skupiny“. Rozluštění tohoto
zapomenutého slabičného písma zůstane navždy spojeno se jménem Michael Ventris.
Kdo vlastně tabulky napsal?
Veškeré tabulky s písmem byly nalezeny v palácích a se zánikem paláců i jejich uživatelů končí také užívání tohoto písma. Kdežto v lidovém
prostředí poddaných ani jeden nápis. Z toho tedy vyplynul pro badatele jednoznačný závěr, navozený už objevitelem tabulek Evansem, že
znalost písma patřila výhradně palácové vrchnosti a že nevzdělaný poddaný lid písmo neznal. To je ovšem jen optický klam. Po doslovném
přečtení tabulek zjišťujeme, že jimi poddaní zaznamenávali zboží jako povinné daně v naturáliích, dodávané panstvu do paláců. A panstvo by
si asi nešpinilo ruce měkkým blátem tabulek. V civilním prostředí poddaných se nenašel ani jeden nápis zřejmě proto, že u nich bylo k písmu
užíváno listu vegetace, dřeva, tkanin apod., což se nezachovalo. Texty tabulek nemohou být řecké už proto, že v době užívání tohoto
slabičného písma řečtina ještě neexistovala. Utvářela se později pod vlivem jazyka domácího předřeckého obyvatelstva až po zániku tohoto
písma, které spolu s paláci zaniklo strašlivou sopečnou katastrofou. První řecké texty pocházejí až z 8. století př.n.l. v dílech Homérových,
psané ovšem už evropským písmem hláskovým. Pro záznam slov řeckých bylo totiž slabičné písmo nevhodné, jak si už někteří badatelé všimli.
Například řecké slovo "Krístés" (Tvůrce) s neslabičnými souhláskami "Kr-st-" nelze slabičnými znaky zapsat. To znamená, že tohoto
slabičného písma musel užívat nějaký starší národ z doby předřecké, jehož jazyk byl převážně slabičný. A jestliže tento lid znalý písma byl
pak v postavení poddaných a otroků, pak to otevírá zcela nečekané perspektivy pro výklad celých dějin. Ale kdo to byl? Takový národ z
dějin vůbec neznáme!
Mohou být texty tabulek "Praslovanské"?
To bude asi mnohým čtenářům připadat zcela nemožné a holý nesmysl. Je přece dobře známo, že Slované se zrodili v Evropě asi v 5.-6.
století našeho letopočtu a písmo vůbec neznali, byli nevzdělanými barbary a analfabety. Že by tedy obývali egejskou oblast už před Řeky a
krétskými Mínojci a znali navíc písmo, je vyloučeno. Tak to aspoň zní v českém dovětku k publikaci o písmu sovětského autora Viktora
Dračuka "Svědkové tisíciletí“ (Praha 1985. str.153), kde čteme toto: "Nejstarším dochovaným písmem Slovanů je Hlaholice a Cyrilice,
jejichž vznik je spojen se jmény Slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863). ...Mnozí vědci se sice domnívají, že Slované měli své
primitivní pohanské písmo ještě dříve, než se o tom zmiňují některé historické prameny. Neví se však, jaký by měl být jeho charakter...
Starší Slované mohli snad mít znakové systémy, používané při věštění či k označení časových termínů. Ty mohly později získat hodnoty
zvukové, jak je tomu např. u Skandinávských run, takže se někdy mluví o Slovanském písmu runovém. Potom užívali Slované patrně písmena
latinská nebo písmena jiných abeced. A však jednoznačné a důvěryhodné doklady toho, že Slované měli nějaké písmo před přijetím
Křesťanství - žádné nejsou!" Takové a podobné úvahy vycházejí zajisté až z pozdního středověku a z jednostranných historických zpráv
držitelů moci, kdy Slovanům bylo vnucováno písmo Latinské a ideologie Římanů, která jim byla cizí. Jimi byli Slované už ve starověku
prohlašováni za něco méněcenného, nepřiznán jim ani nos mezi očima, tím méně znalost písma. Takže v dějinách nefigurovali, byli pouze
bezejmennými služebníky a otroky. Tak tomu bylo nejen u Římanů, u Řeků a Mínojců před nimi, ale i u jiných národů.
Tím se stalo, že o Slovanech nevíme dnes z doby předhistorické naprosto nic, ani to, že vůbec existovali. Dovíme se o nich jen z jejich
vlastních písemností, pokud je po sobě zanechali. Když Vetrisuv výklad textů tabulek neuspokojuje, lze je číst podle jím stanovených hodnot
znaku bez předpokladu, že jsou "Řecké". Tu najednou některá slova připadají blízká slovům slovanským. Zpočátku to je jen zábavná a
nezávazná hříčka, jíž se nepřikládá velký význam, protože se to zdá nepravděpodobné. Na tabulce číslo 10, je psáno v textu
"NÁ- WÁNÁ...", stačí k prvnímu slůvku přidat nenapsané "-S", pro než toto slabičné písmo nemá znaku, čili "Nás Wáná" (nás Wány, Slowány) a už je zde etnické jméno pisatelů tabulek. Pak je nasnadě upřesnit Ventrisem stanovené hodnoty některých znaku podle hláskosloví
staré Slovanštiny na principu "Akrofonie" (o ní viz dále) - a ejhle - texty začnou najednou promlouvat ryzí archaickou
S l o v a n š t i n o u!
A když takto čtené texty dávají v souvislých větách logický smysl a vypovídají o společenských poměrech mezi Minojskými pány a poddanými
pisateli tabulek na Krétě, to už zní velmi pravděpodobně. Potom si musíme přiznat, že historické zprávy nás informovaly nespolehlivě a že
existenci Slovanů musíme posunout do mnohem dávnější minulosti a přisoudit jim i znalost písma. Ale nejen že už v době předhistorické
písma užívali. Snad se autoři výše uvedených úvah nebudou zlobit, když se jejich závěry obrátí docela naruby. Jejich Slovanské
"Analfabety" začnem považovat za vynálezce prvního fonetického slabičného písma vůbec, které pak sami po světě roznášeli v pozadí
slavných civilizací. Tato první složka původního kompozita zůstala pak ve všech evropských jazycích pro označení otroka natrvalo až
dodnes takto: nor. "Slav", něm. "Slave", angl. "Slave", franc. "É-sclave", špan. "Sclavo", Ital. "Schiavo" (čti skjavo). Anebo ve starších
jazycích se vycházelo z Praslovanštiny takto: stind. "Paria" (párajá = pracovat), řec. "Douleos" (od "djeuo" - dílo - práce), lat. "Servus"
(od "sěrjá - trousit - zasévat), maď. "Rab-solga" (od rabóta - sluha) ... apod. Název Slavjan znamenal všude "Otrok; co Slovan to otrok
a jiných otroku kromě Slovanů zřejmě nebylo. Tím se zároveň vysvětlí, proč toto zotročené etnikum, ač všude tvořilo základní obyvatelstvo
ve velkém množství, z celých dějin úplně vypadlo. Na evropském kontinentě se časem rozrůznili a aby se navzájem odlišili, sami se
nazývali podle obývaných krajin jako "Pomořané - Polabané - Moravané - Korutanci - Horváti (Horalé) – Slatinové (bažiňáci) - Serbi (rolníci
v nížinách)... a podobně. Nebo podle panovnických skupin Bulhaři - Čechové - Poláci´(polovci - lovci) - Němci (od řeky Němenu) ... apod.
Přesto souhrnný název "Slované" se potajmu udržoval, ale pro “Klatbu“ vůči tomuto etniku nebylo dovoleno jej užívat.
12/32
Rodiště dávných Slovanů
Poté co nás Praslovanské nápisy dovedly na Krétu a do Řecka druhého tisíciletí př. n. l., jazykové prvky Praslovanské nás vedou ještě dále
do Orientu, nyní už nebudeme hledat rodiště tohoto etnika ve středověké Evropě. Vodítkem nám mohou být nejstarší a dodnes platné místní
názvy ve Středním Orientě, dané snad už na počátku neolitu usedlými zemědělci, kteří krajinu trvale obývali. Některé místní názvy v těch
končinách pocházejí zajisté od vládnoucích kruhů, ale ty jsou pozdější a odvozené z pohanské mytologie. Kdežto názvy Praslovanské jsou
věcné a reálné, označují hory skalnaté, lesnaté nebo zasněžené, řeky podle barvy vody nebo praktického užitku :.. apod.
Tyto názvy dokumentují nejstarší jazyk Praslovanský, jak jsme jej poznali z hliněných tabulek Krétsko-Mykénských (č. 1 až 12).
Je to především název veletoku Amu-Darjá, který dal neolitickým zemědělcům první obživu a tomuto názvu rozumíme takto:
ÁMU - DARJÁ - první složka starého kompozita ÁMU- je původní přivlastňovací zájmeno ve 3. pádě, čes. "N-ám" a druhá složka -DARJÁ
znamená "Darující' (srv. dnešní ženské jméno "Dárjá" - darující děti). Čili celý původní název ve významu "Nám - Darující" asi proto, že
tato řeka svými náplavami z Pamírských velehor "Darovala" těmto prvním zemědělcům úrodu. Takto lze název odvodit teprve po rozluštění
textu hliněných tabulek Kréty a Mykénského Řecka. Dodatečně je dobré pročíst časopis Mojmírova říše (roč. 1938, č. 2 - 6, str. 23), kde
slavistický badatel ThDr. Fr. Přikryl dochází k témuž závěru. Jen s tím rozdílem, že těmto dávným Slovanům přisuzuje Přikryl pohanství a
vede je odtud přímo do Evropy, ale nebylo tomu tak. Z této Ámudarské pravlasti se pak Praslované šířili do světa a poznatek od této řeky
získaný je vedl k tomu, že všude nejdříve vyhledávali k osídlení povodí velkých řek a jejich úrodné náplavy. Tak tomu bylo v poříčí "Žluté
řeky“ v Číně, Hindu a Gangu v Indii, mezopotamských Eufratu a Tigridu, egyptského Nilu, italské Rúmy, pak Rhony, Seiny, Rýna, Dunaje,
Labe, Volhy ... atd.
PA-MÍR - kdyby nic jiného, pak tento název označuje přímo "Pravlast" neolitických Praslovanů. Totiž předpona "PA-" znamená naše "Pra-"
a kořen názvu -MÍR znamená "Svět - domov - vlast" jak je to patrné z ruštiny. Čili název PAMÍR = "pra-vlast", původní domov Praslovanů.
SYR-DARJÁ - název této severnější řeky neznamená ovšem "Darující sýr", jak bychom se podle dnešní češtiny mohli domnívat. Slůvko "Sirsyr-sur" znamenalo v praslovanštině "Nad-navíc" (srv. lat. a franc. "Sur" téhož významu) a v tom smyslu je i "Sýr" nadproduktem z mléka.
Čili název "SYR-DARJA" asi od toho, že když se Praslované ze své Ámudarské pravlasti hnuli na sever, dávala jim tato řeka úrodu "Navíc".
Ale hnuli se také na východ do Himalájské náhorní roviny, kde zanechali další názvy řek, dnes. "Jarkand-Darjá", "Kašgar-Darjá" ... apod.
HIMÁ-LAJÁ - název těchto velehor je čistě Praslovanský. První složka "HIMÁ-" je starý název, čes. "Zima" a druhá složka "-LAJÁ"
znamená "Ležící-prodlévající', čili celý název "Zima trvající - prodlévající' a tím se právě tyto nejvyšší velehory zeměkoule vyznačují.
Název "Himá" se starou předponou "H-" do ind. "Hima" (zima – sníh), odvozeno od slovesa "Ímajá" (ujímat - ubírat), protože v tomto
období příroda ubírá světla - tepla - potravy, později v Evropě satemováno na bul. "Z-ímá" a čes. "Zima". Druhá složka "-LAJA" zanechala
u nás četné místní názvy jako "Lyso-láje, Viso-láje, Vizá-laje" ... apod. kde naši dávní předkové už v neolitu trvale "Prodlévali". Slovesný
starý přechodník "Lájec" (Prodlévající) je též doložen náp. č. 50.
DUBIA - dodnes platný název hlubokého himalájského údolí, od Praslovanského "Dúbjá" (Hlubina), dodnes srch. "Dúbiti" (Hloubiti) a strom
"Dub", z jehož dřeva se hloubily lodě a nádoby, čes. "Dubina" (Údolí).
LADAK - věčně zaledněná himalájská hora, od praslov. "Lád", srch. "Lád" (Led), srch. "ládan" ("Ledovy";~ čes. "leden"), první ledový měsíc
v roce. ... atd. Tyto a další názvy zřejmě dokumentují někdejší Praslovany.
Další ukázka
Střední Asie - ačkoliv v infiltraci neolitických Praslovanů z Ámudarské pravlasti směrem na západ byla zábranou sousední poušť Kara - Kum
a jiné. Přesto se řídce i do střední Asie dostali a zanechali tam své jazykové prvky zvané "Nostratické", jak dokládá
"Slovar nostratičeských jazykov" od autoru Iljič - Svityč, tedy prvky příbuzné se Slovanskými. Nejvýrazněji ovšem v sousedství Číny v
literatuře "Tocharské" donedávna živé. Ze samotné Číny pod tlakem císařů prchali Praslované směrem východním do Koreje, Vietnamu a
Indočíny, kde se dodnes udrželo jejich slabičné písmo a četné jazykové prvky i Praslovanský sociální světonázor. Například Korejská
pohádka "Dívka Voňavý - vlas" se svým sociálním obsahem proti zvůli panstva od moravských lidových pohádek neliší. Japonsko - nástup
neolitu je zde od Číny sice o něco pozdější a musel probíhat už před terorem čínských císařů. Také vláda Kromaňonské samurajské šlechty
je zde pozdější, proto se zde Praslovanský živel uchoval dodnes výrazněji než v Číně. Jinak společenské poměry podobné jako v Číně:
přelidnění, laciné pracovní sily, vánoční a velikonoční zvyky, rodinné vztahy, venkovské zemědělství dnes stejné jako u evropských Slovanů,
vyspělá věda a technika. Čeští technici a umělci, kteří se vrátili z Japonska vyprávějí, že poznali v Japonštině mnohá slova Slovanská.
Například jap. "Haj" ("Ano" - od praslov. slovesa "Háji;" - obhajovat - souhlasit), jako dodnes ve slovenčině "Hej" téhož významu. Dále
jap. "Mama" (naše "Máma“ - maminka), jap. "Čuj!" (dej pozor!) jako pol. "Czuj!" téhož významu, jap. "Ano - Ne?" (je to tak nebo ne?),
jap. "Co - to - mate?" (co si přejete, ale i co – to počkejte) ... atd. Vrcholem všeho je japonská lidová píseň. Výtvarník Ivan Popovic při
své výstavě v Tokiu bydlel v soukromí u japonské rodiny. V den jeho narozenin mu zazpívali starou japonskou lidovou píseň a oslavenec měl
dojem, že zpívají "Horela lipka horela, pod ní má milá seděla - hej - teče voda shora, čistá je jako já, točí se dokola okolo javora". Ta
japonská píseň má totiž naprosto stejnou melodii a stejný rytmus, dokonce i to "-Hej-" mezi strofami tam je a má i stejný obsah. Začíná
slovy japonskými "Ó jaki maši mi dori ..." (Ó jaký plamen můj strom ...). Vysvětlení by bylo snadné: nějaký Japonec donesl tu píseň z
návštěvy u nás do Japonska, jejich napodobivost je známá. Jenže v japonštině se vyskytují slova a názvy neobyčejně archaické
Praslovanštiny, které v evropské Slovanštině už dávno vymizely. Například jap. "Dori" (strom) z praslov. "Dorewo - děrcwó" (Strom), nebo
název obchodního mrakodrapu v Tokiu " A L P A N", nápis psaný vedle japonského i latinkou. Ten název je v plném znění doložen nápisy č.
57 a 58 ve významu "Lampa - lucerna - svícen" a její obrázek posloužil k akrofonickému odvození hlásky "A-" slabičného písma KrétoMykénského z 2. tisíciletí př. n. l.; Takových příkladů je v Japonštině více. Tichomoří - neolitičtí Praslované se nedali odradit ani velkým
Tichým oceánem, k tomu měli vlastní vynález, čluny opatřené plachtami, jak to dokládá řecká báje o Prométheovi. Už v 7. tisíciletí př. n. l.
jsou doloženi na Havajských ostrovech, později ve 4. tisíciletí na Velikonočním ostrově, tam doloženi "Lapitskou" keramikou a slabičným
písmem i skromným zemědělstvím. Potom se dostali až na Novou Guineu a do Austrálie, kde zanechali bumerang a po genetickém smíšení u
tamních mužů plnovous. Praslovanští písaři vkládali do chrámových spisů nejen svou vlastní filosofii, odlišnou od falických a sexuálních kultů
Árjů, ale také převážnou část své Praslovanštiny, jen poněkud doplněné pohanskými pojmy Árijskými. Dokonce i jména pohanských bohů a
jiných pojmů jsou odvozena z Praslovanštiny písařů takto: ohnivý bůh AGNI (Ahniě - ohně), dárce života bůh ŠÍVA (Živáji - živý), jehož
mužský úd je v indických chrámech uctíván dodnes, bůh magie "GÁDÍ (hadí síla v páteři), bůh obrody VIŠNU (praslov. "Vesna" - jaro),
bohyně moudrosti KÁLÍ (Kaliti – tvrditi), pán tvorstva BRAHMA (od praslov. "Prána" - síla), záření těla "Aura" ,(Zora - záře)... atd.
Rovněž náboženské sekty indické mají názvy Praslovanské UPANIŠADÁ (U pánu sedá), náboženský spis BHAGAVAT GÍTA (Bohová
moudrost), kde slovo "Gítá" souvisí se srch. "Hítar" a čes. "Chytrý" (Moudrý). Též jméno "Budha" (Buditel) je odvozeno z praslov. "Budjejá"
(Budit – probouzet). Na indickém zemědělském venkově se mluví starou Slovanštinou dodnes, jak ukazuje tato Indická věta: "Džo pije máre,
dzo napije bi máre“, stpol. "Kto pije marie, kto nie pije biso marie" (Kdo pije mře, kdo nepije též mře). Totiž indické "Džo" pochází z
Praslov. "Ščo" (Co - kdo). Indické číslovky platí od sanskrtu dodnes a zní takto: eka - dúva -tíri - čatúr - panča - šáš - satam - ašva nava - dáša ... atd., jsou jen starou formou dnešních všeslovanských. Pak běžné profánní názvy jako ind. "Pavitra" (naše povidla), ind.
"Šibira" (naše Sibíř) ve významu vlastně "Sever", odkud odvozují venkovští Indové svůj původ, tedy od severně ležící pravlasti Ámudarské.
Je to i název velehor HIMÁ-LAJE, kde ind. "Híma" je původní formou dnešního všeslovanského "Zima".
13/32
Dále jsou to místní názvy jako např. ind. "DÍLÍ" (u nás polní trať "Díly" u každé obce) ... aj. Jak si vysvětlit tuto blízkou příbuznost
Indičtiny s evropskou Slovanštinou? Řekli bychom, že jazyk se nešíří povětřím, jak nakažlivá nemoc, ani nepřeskakuje tisíciletí, ale jej
roznášejí živí lidé. Střední Orient - šíření Neolitiků nebylo zajisté souvislé jako pochod bojového šiku, spíš to byla volná infiltrace rodin či
skupin rodin různými směry současně. Snad současně s průnikem do Indie postupovali Praslované z Ámudarské pravlasti povodím reky Heri rud (Hára - rud = zásoba kovových rud) do Afganistanu a Iránu. Časem se rozmnožili a zabydleli celé tyto krajiny až do severní
Mezopotámie, kde zakládají neolitickou osadu Džarmo (Jařmo?) už okolo 6800 př. n. l. Zde našli neolitičtí Praslované neobyčejně úrodné
náplavy veletoku Eufratu a Tigridu a když v průběhu více jak tří tisíciletí zabydleli a obdělali celou Mezopotámii, přepadli je Tatarští
Sumerové, kteří si zde vytvořili nad nimi své panství. Sám název "Mezo - potamie" je původu praslovanského a znamená "Mezi – potočí“
(Meziříčí). V iránských jazycích zanechali Praslované "Satemové" jazykové prvky (irán. "Satem" = sáto-sto), četné místní názvy a
Praslovanská slova: Irán. "Čaj" (čaj), "Uši" (ucho), "Čašá" (Číše), "Dživa" (Živý), "Budjate" (Budíte), "Kata" (Chata), "Mazga" (Mozek),
"Vazaiti" (Vozit) ... atd. V 70. letech našeho století přilákala tato afgánsko - iránská oblast archeology italské, sovětské a
západoněmecké, kteří zde odhalili nejstarší neolitické památky. Referuje o tom italský archeolog Maurizio Tosi v publikaci "Věda a lidstvo".
A sice v tom smyslu, že na dávných základech venkovské výroby Neolitiků zde od 4.tisíciletí zřídily cizí dobyvatelské kmeny městské
aglomerace a vykořisťovaly neolitický venkov. Byly zde nalezeny nádherné šperky ze zlata a drahokamů, luxusní vybavení panstva, rovněž
kruhová zrcadla s držadlem, téměř stejná, jaké italští Praslované vyráběli pro Etrusky.
Jak hodnotit jazyky:
Pro každého jedince je nejdokonalejším, nejcennějším a nejkrásnějším pouze ten jazyk, jemuž se naučil v dětství od své matky. Takto
hodnotili svůj jazyk Řekové, Římané, Keltogermáni... aj., bez ohledu na to, že vznikl smíšením prvku různých jazyků. A když už byl časem
takto vypracovaný, stal se tento jazyk národním, který sjednocoval veškeré obyvatelstvo země, v něm vznikala dokonalá literární, básnická
a vědecká i náboženská díla, což museli respektovat i jazykovědci toho národa. A jelikož vládnoucí kruhy té země měly velkou vojenskou
moc, vnucovaly pak svůj jazyk i jiným národům jako jazyk jiným nadřazený. Jsou však i jiná objektivnější kritéria, než mocenská. Je sice
možné, že na počátku neolitu, kdy se praslovanština teprve utvářela, byla na výrazy ještě poměrně chudá a nelibozvučná. Avšak rozrůstáním
činnosti těchto lidí byla jejich slovní zásoba na pevných mluvnických zákonitostech rozhojňována a upřesňována, což byl proces dlouhodobý.
Takže za oněch 12 000 let dodnes, dosáhla všeslovanština svými jazyky nepřekonané množství slovní zásoby a dokonalost vyjadřování ve
všech oborech lidské činnosti, od fyzické práce až po básnictví, vědu a náboženství. Také Praslované si svého jazyka jako nejcennější
kulturní hodnoty vážili a jej milovali, ale jak nebyli výbojní a agresivní, museli se ho vzdávat.
Například Němčina má pro dívku jediný název "Mädchen" nebo "Mädel" stejného významu. Kdežto jenom Čeština jich má hnedle asi dvanáct:
poněkud odlišných významových odstínech: dívka - dívenka - divoženka - děva - děvka - děvečka - děvuša - děvče - děvčice - děvucha děvuška - děvuna - děvčisko ... apod. To se týká i všech názvu rodinných vztahu s bohatým rejstříkem od chladnosti k něžnosti u názvu:
máma - táta - bratr- - sestra - babička - dědeček - bratranec - sestřenice - strýc - teta - synovec - neteř - švagr - švagrová ...
atd. Pak je to nekonečná řada názvů nejen vozů, postrojů tažného dobytka, krojových obleků, domů a staveb, ale také četných jejich dílců
a součástí. Dále nespočetné množství nářadí a nástrojů k práci všech řemesel, názvu pěstovaných i přírodních rostlin, zemin a nerostů i
přírodních jevů ... atd. Suma sumárum čeští jazykovědci spočítali, jak uvádí ostravský bohemista doc. PhDr. J. Hubáček: jenom čeština má
nejméně 300 000 základních slovních kořenů, z nichž pomocí předpon, přípon, přehlásek, dělení a kompozit lze vyjádřit na devět miliónu
pojmů a poněkud odlišných významů. Naproti tomu např. preferovaná Latina má pouze asi 30 000 slov veškeré slovní zásoby, z níž značná
část je převzata z Praslovanštiny původních obyvatel Itálie. Zhruba tolik mají Norština a Švédština, rovněž obohacené původní
Praslovanštinou těch zemí (srv- nor. "Svine" ze slov. "Svině", nor. "Skrin" ze slov. "Skříň" apod.). Bohatší je Němčina s větším podílem
Praslovanštiny germanizované, takže má asi 170 000 slov a Angličtina z více jazyků poskládaná má asi 250 000 slov při zjednodušené
gramatice. Ale to je stále jen nepatrný zlomek slovní zásoby všech jazyků Slovanských. V hodnocení Slovanštiny krajně negativní roli
sehrály v novém věku vládnoucí kruhy církevní, které tu věc naroubovaly na zfalšované Křesťanství (samy ovšem s převahou pohanství).
Našly si také falešný důvod k tomu, aby Slovanštinu celoevropského obyvatelstva prohlásily za jazyk "Bezbožný a Kacířský", který na
každém kroku likvidovaly a hodnotily jako zaostalý a primitivní. Teprve nyní zjišťujeme z uvedených písemností, že je to jazyk dnes
12 000 let starý a za tu dobu natolik rozhojněný a zdokonalený, že jej můžeme dnes hodnotit bez jakéhokoliv šovinismu a nadržování
vlastnímu jazyku, za nejdokonalejší jazyk na světě. Za jazyk mezinárodní se ovšem nehodí, protože je příliš složitý a na učení obtížný.
Sami Slované se jej učí od dětství až do stáří, ale kompletně do všech výrazů řemesel jej nezvládnou ani celé týmy jazykových ústavů.
Proto se jako mezinárodní jazyk ujala jednodušší angličtina, už tak po světě dost rozšířená. A ikdyby se současné Islámské populační bombě
podařilo pokořit Británii, angličtina velmi pravděpodobně zůstane jazykem světovým, mezinárodním.
14/32
Ariadnina nit:
Proč dnešní západní část civilizace ovládá elita, která je tvořena lidmi, kteří se zasloužili za destruktivně tvůrčí směřování planetární
civilizace? Od starověku zapředená až do současnosti se vine Ariadnina nit charakterizována tím, že tu máme vždy za oponou skrytou elitu,
která se samolibě považuje za nadřazenou rasu veškeré ostatmí populaci a zároveň si během historie vytváří různé sociologické skupiny
indoktrinované vyvoleností své nad ostatní populací, to z toho důvodu aby skryté elitě tato socilogocká skupima zajistila nadčasové cíle
globální moci. Socilogická skupina, kterou když využije skrytá elita, tak se jí zbaví jak obyčejných Židů v Holokaustu. Dnes v Evropě tou
nadřazenou rasou jsou korporátmím fašismem indoktrinovaní Islamisté. Dnešní indoktrinace Islamistů v západní Evropě má být uměle
vygradovaná rádoby karmická odveta za kolonialismus mocností před 1. světovou válkou. Moudrý Islám se snaží žít svým Životem ve svých
zemích původu. Nebo v Syrii, Iráku či Kurdistánu bojuje za osvobození své vlasti od korporátního fašizmu.
Globální Prediktor, dnešní skrytá samolibou vyvoleností nadřazená elita už nejsou jen nejbohatší chazarští Židi a ortodoxní aškenázi Židi,
ale je to “Klubko elitářských klubů“ ( FED, Bildergerger, Lions club, Rotary club, CFR, Římský club, Zednáři, Ilumináti atp.).
Když to klubko “Vhodíme do minulosti“, rozvine se:
II. Světová válka, 1945 – 1939, financování za úvěr válčících stran, Hitlera si zafinancovali, indoktrinovali, zamyslete se nad tím…
zavraždil snad Hitler nějakého Židovského mezinárodního bankéře? odpověď zní ne, Holokaust nadčasově posloužil k placení dalších reparací
Německem v poválečném uspořádání; I. Světová válka, 1918 – 1914, válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými
koloniálními mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy, Globální Prediktor opět na úvěr financoval válčící
strany a využil nenažranosti mocností; Rusko 1917, VŘSR, Velká říjnová socialistická revoluce, financování Bolševiků z Židovských bank v
New Yorku; USA 1913 – založen bankovní federální rezervní systém, FED který definitivně pomocí financí vyrušil nezavislost USA jako
bývalé kolonie Britského imperia, “Dejte mi možnost tisknout a ovládat peníze národa a nebude mě zajímat, kdo tvoří zákony.“ M. A.
Rothschild ; USA 1865 – 1861, občanská válka Sever proti Jihu, financování za úvěr obou válčících stran; Evropa 1815 – 1803,
Napoleonské války, finanční převzetí Britského imperia, pět bratrů Rothschildů pracuje společně na dodání zlata Wellingtonově armádě (přes
Nathana v Anglii) i Napoleonově armádě (přes Jacoba ve Francii) a začínají svou politiku financování obou stran ve válkách.
Díky skutečnosti, že tito bratři měli banky rozšířeny po celé Evropě, dávalo jim to možnost vybudovat bezkonkurenční síť tajných cest a
rychlých kurýrů. Tito Rothschildovi kurýři byli jediní obchodníci, kteří měli povoleno projít přes Anglickou i Francouzskou blokádu. Byli to
také tito kurýři, kdo udržoval Nathana Mayera Rothschilda informovaného o průběhu války, takže mohl používat tuto zpravodajskou službu,
aby kupoval a prodával ze své pozice při výměně akcií v souladu s touto službou. V té době byly Britské cenné papíry obchodované v
prostorách výměny dluhopisů. Nathan Mayer Rothschild nařídil všem svým pracovníkům v těchto prostorách, aby začali prodávat. Před
ostatními obchodníky předstírali, že Británie prohrála válku a proto začali zoufale prodávat i ostatní. Z toho důvodu cena prudce klesla na
hodnotě a tehdy dal Nathan Mayer Rothschild tiché instrukce svým pracovníkům, aby skoupili všechny dostupné akcie, které jim přišly pod
ruku. Když dorazili zprávy o tom, že Británie ve skutečnosti válku vyhrála, akcie stouply na ceně dokonce ještě vyšší než před začátkem
války, čímž přinesli Nathanovi Mayerovi Rothschild zisk přibližně 20:1. Toto dalo Rothschildům úplnou kontrolu Britské ekonomiky, v té době
už finančního centra světa po porážce Napoleona a přinucení Anglie založit Bank of England, kterou kontroloval Nathan Mayer Rothschild.
Nathan Mayer Rothschild později prohlásil: "Nezajímá mne která loutka je posazena na Anglický trůn, aby vládla říši, nad kterou slunce
nikdy nezapadá. Kdo kontroluje oběh peněz v Británii, kontroluje celé Britské impérium", západní část civilizace.
Chazarská říše, aškenázští Židé:
100- 800 n.l. Chazaři byli původně kočovný, později polokočovný Turkitský národ nejasného původu, který obýval střední Asii. Tím, jak
jeho příslušníci postupně bohatli z kontroly tranzitního obchodu mezi Evropským severem a Orientem, stále více přecházeli k usedlému
způsobu života. Jejich nejdůležitějším obchodním střediskem a zároveň panovnickou rezidencí se stala pevnost Itil v deltě Volhy. Chazaři
nebyli “Semiti“. Byli asiatským národem patřícím k mongoloidní rase a moderní antropologové je považovažují za Turkofiny. Chazaři byli z
Asie vytlačeni ostatními národy, které ji obývali a s nimiž vedli nepřetržité války. Chazaři napadli východní Evropu, aby se vyhnuli dalším
porážkám v Asii. Bojovným Chazarům nečinilo problém dobýt a podmanit si dvacet pět mírumilovných rolnických národů východní Evropy,
povětšinou Slovany, obývající přibližně jeden milión čtverečních mil. V poměrně krátké době Chazaři vytvořili největší, nejmocnější a
pravděpodobně i nejbohatší království východní Evropy. Chazaři byli v době svého vpádu do Evropy pohanským národem. Jejich náboženství
bylo kombinací falického uctívání a jiných forem modlářství, které přetrvalo až do 7. století. Židé, kteří byli byzantským panovníkem Lvem
III. vyhoštěni z Konstantinopole, našli domov mezi pohanskými Chazary. Kolem roku 740 n. l. v konkurenci mezi Křesťanskými a
Muslimskými misionáři získali Židovští misionáři Chazarského vládce pro Židovskou víru. Dnešní Židé jsou z největší části potomky Chazarů,
kteří kolem roku 740 n. l. přestoupili na Židovskou víru. Král Bulan si po zavržení Křesťanství i Islámu vybral za budoucí státní náboženství
víru, tehdy označovanou jako “ Babylonský talmudismus“, dnes známou a praktikovanou pod názvem “Judaismus“. Tato událost je v historii
bohatě doložena. V této historické události je přítomna transformace Židovské ideologie peněžnictví, vyvolenosti národa k vládě nad světem,
vším jeho bohatstvím a kočovnou, kořistnou povahou Chazarů. Babylonský talmudismus se stal národním náboženstvím Chazarie a skrývalo se
v něm to samé zlo, jímž tato země proslula už dříve. Chazaři bohužel pokračovali v zločinném jednání, okrádali a vraždili pocestné ze zemí
obklopujících Chazarii. Často se přitom pokoušeli přisvojit si totožnost svých obětí a stali se mistry převleků a falešných identit, což je
praxe, která jim vydržela dokonce až dodneška – spolu s krvavými lidskými oběťmi, jimiž uctívali starověkého Baala. V Chazárii byla jen
nepatrná část safardských Židů, příchozích z Byzantské říše a z oblasti bývalé Novobabylonské říše. To co jim pomohlo přežít v krutovládě
Chazarů, byla znalost magie peněžnictví a “Testament“ (ideologie babylonského talmudismu vyvolenosti), nauky ustavené v babylonském exilu,
do které zasvětili Chazary. 1 200 n.l. – Rusku a ostatním sousedním zemím dochází trpělivost a přecházejí od slov k činům. Okokolní země
pod vedením Ruska vtrhli do Chazarie, aby učinily přítrž zločinům, které Chazaři páchali na jejich lidech za účelem krvavých obětí Baalovi.
Vůdci Chazarů disponovali propracovanou sítí kurýrů, díky níž byli před invazí varováni předem a stihli utéct na západ, a to s veškerým svým
zlatem a stříbrem obrovské ceny. Rozptílili se především ve východní a střední Evropě. Schovávali se a přeskupovali, přijali nové identity.
Potajnu pokračovali ve svých rituálech krvavých obětí a věřili v Baala, že jim poskytne celý svět a jeho bohatství. Tyto oběti není nic jiného
v dnešní moderní době, než standartní korporátní fašismuz, nepohodlný politik je prostě odstraněn, (J.F.Kennedy, Martin Luther King,
šíření v moderních masmediích krvavého zastrašování – dekapitace, atd.). Fakta bezpochyby dokazují, že východoevropští Židé nejsou v
žádném případě Semité, ale jsou mongoloidního původu a nemají se Semity žádný etnický nebo antropologický vztah. Neoblomný výzkum
rovněž pravdivě dokázal, že takzvaní a samozvaní “Židé“ nemohli být v žádné etapě svých dějin správně považováni za přímé lineární
potomky legendárních “Ztracených deseti kmenů“ podle biblické tradice. Takzvaní a samozvaní “Židé“ východní Evropy v moderní historii
nemohou legitimně poukazovat na jediného starověkého předka, který by byť jen položil nohu na území Palestiny v době biblických dějin.
Výzkum též odhalil, že takzvaní a samozvaní “Židé“ východní Evropy nikdy nebyli “Semity“, “Semity“ nejsou a ani za ně, při největší
obrazotvornosti, nebudou moci být pokládáni. Vyčerpávající výzkum též neodvolatelně odmítá jako fantastický výmysl Křesťany všeobecně
přijímaný názor, že takzvaní a samozvaní “Židé“ východní Evropy jsou legendárním “vyvoleným národem“, což z kazatelen tak výřečně
propaguje křesťanské zmanipulované duchovenstvo.
15/32
600 př.n.l. - 100 n.l., Babylonský exil, safardští Židé a jejich následný rozptyl v oblasti středomoří:
Po králi Šalamounovi (Siamunovi) vládl v Israeli král Rechabeáma 933-916, následně se stát rozpadl na Judské a Izraelské království.
Judské království bylo vyvráceno roku 586 př.n.l. novobabylonským vládcem Nabukadnesarem, ten odvedl do zajetí vzdělané a řemesel znalé
Hebrejce (Judejce, Židy), se záminkou, že to jsou původní Summeřané (Babyloňané). Babylonský exil pomohl Židům k sebeuvědomění,
vytvořili Bibli – Testament, takzvanou “Přenosnou vlast Židů“, vznikají první Synagogy. Roku 539 př.n.l. perský vládce Churuš (Kyros) dobyl
Babylon. Ve své nábožensky a jazykově tolerantní říši dovolil Židům návrat do vlasti, ale jen část Židů tohoto práva využila, část zůstala v
rozptýlení čili Diaspoře. Z velké části safardských Židů, se stali schopní obchodníci, to jim dalo svobodu pohybu po celém středomoří dostali
se až do tehdejší Hispanie. Po Babylonském exilu byly celé generace velmi dobře vybaveny Testanentem a velmi dobře vybaveny pradávnou
moudrostí Babylonu, nejbohatšího města starověku. Moudrostí magie peněz předanou Summeru civilizací udajně archeoastronautů, dle Ericha
von Danikena. Uměli ocenit hodnotu peněz, znali zákon o zisku a tvorbě úspor, řídili se pravidlem, že peníze dělají peníze. Dokázali to, po
čem všichni toužíme – mít bezpečně zajištěnou budoucnost.
Hebrejské bojovné kmeny MANESSEH a DEN (DAN) se spojili a vytvořili MACE-DAN-IANS, Makedonce. Se svým zlatem a bohatstvím
utektli do Řecka. Nosili bílé sukně, jako Egyptští faraoni, hráli na kozí měchy a adoptovali Řeckou kulturu. Usadili se v údolí řeky, kterou
pojmenovali podle kmene Dan (Danau, Dunaj). Okolo roku 322 př.n.l. jejich vojevůdce Alexandr Veliký znovu dobyl Egypt a ustavil svého
generála Ptolemaie I. novým hebrejským faraonem Egypta.
Podle legend byli Židé na pyrenejském poloostrově již za časů krále Šalamouna, pravdou je, že Židovské osídlení je v těchto místech velmi
staré. Židé v Hispánii určitě žili v dobách římské nadvlády a následně i v dobách vlády Vizigótů. Původně měli status svobodného národa.
Situace se začala zhoršovat s nastolením středověkého církevního Křesťanství ve Vizigótské říši a nakonec se zcela změnila v neprospěch
Židů.
Během Holokaustu byla vyvražděna téměř celá sefardská komunita v Nizozemí, dále v Řecku a zbývající komunita v Soluni. Podobně ve
spolupráci s pro-nacistickými kruhy v Srbsku a Chorvatsku, byla vyvražděna většina Židů na území celé bývalé Jugoslávie. Opačný případ
nastal v Bulharsku, které Židy vydat odmítlo a téměř celá Židovská komunita emigrovala po válce do Palestiny. V Itálii došlo k deportacím a
k vraždění Židů i přes nesouhlas velké části obyvatelstva, především po kapitulaci Itálie. Kdo měl tedy největší zájem o vyvraždění
safardských Židů? Ti kteří se cítili nejvíce ohroženi jejich historickou pravdou bytí, skrytá elita samozvaných aškenázi Židů. Je zde
paralela v Křesťanství, kde církev se cítila ohrožena historickou pravdou bytí Katarů.
Mezi safardskými Židy lze dohledat duchovni pohnutky, které se stotožňují s pozitivně tvůrčím nádhledem k směřování planetární civilizace,
ušlechtilým Judaismem, který nemá zapotřebí ideologie o nadřazenosti své rasy a vyvolenosti k vládě nad světem a vším jeho bohatstvím.
Příklad jeden z mnoha, Benjamin H. Freedman. Narodil se roku 1890 v Židovské rodině. Byl úspěšným Židovským obchodníkem v New Yorku
a určitou dobu byl hlavním majitelem Woodbury Soap Company. Roku 1945 se rozešel s organizovaným Židovstvem a strávil zbytek svého
života v boji proti němu a odhalováním Židovských pokusů o ovládnutí USA.
16/32
Freedman dobře věděl o čem mluví, protože byl v nejvyšších postech organizovaného židovstva v Americe a dobře znal jeho praktiky a cíle.
Osobně znal Woodrowa Wilsona, Franklina Roosvelta, Josepha Kennedyho, Johna F. Kennedyho a mnoho jiných důležitých osobností. Došel k
přesvědčení, že Sionisté a organizované židovstvo cílevědomě dělají všechno možné k ovládnutí USA. Freedman napsal 10. října 1954 dopis
židovi Davidu Goldsteinovi, který konvertoval na Křesťanství. Tento dopis potom vyšel jako kniha pod názvem “Facts are Facts“ (vydalo: CPA
Books, 10. března 1998, New York).
Ve své knize Freedman potvrdil fakt, že východoevropští Židé jsou Chazarského původu. Tento fakt se stává nevyvratitelnou skutečností.
Tito podle Freedmana “Samozvaní Židé“ nikdy v historii neměli byť jen nejmenší etnický vztah s Palestinou a neexistují mezi nimi a
kterýmkoliv etnikem, které někdy vstoupilo do historické Palestiny, žádné etnické nebo antropologické vazby.
Ariadnina nit, její počátek:
Co zapředlo dogma nadřazenosti národa a bylo špatně iterpretováno? Sionističtí Židé nejsou vyvolený národ od Boha, je to národ jako každý
jiný a vůči ostatním rovnoprávný. Je tedy nepřípustné, aby se povyšovali, nebo byly povyšováni nad ostatní národy světa. Toto povyšování je
kořen jejich utrpení a prokletí, až se sami zbaví tohoto dogmatu, z tohoto prokletí se sami osvobodí. Dokonce nejsou jediní potomci
Hebrejců.
Nevyvolil si je a Kanaán jim nedaroval bůh, ale jejich patriarcha, dvojjediná historická postava – faraon Thutmose III = Mose = Mojžíš
uctívaný v Egyptě jako Bůh.
Bilbický příběh Židů začíná Abrahámem, který se narodil ve městě Ur v Summeru okolo roku 2000 př.n.l.; Je to oblast dnešního
Iráku, soutok řek Eufratu a Tigridu. Z historickéhio hlediska nejde vyhranit původ žádného národa, protože každý je součástí
všeho, národy a civilizace se vzájemně prolínaly. Faktem je, že doposud destruktivně.Tehdejší oblast byla tvořena především městskými
státy, od Neolitu se lidi začali po planetě usazovat v údolích řek, začalo se rozvíjet zemědělství a řemesla. O obživu už nebyla
nouze, potřeba pracovních sil si vynutila mnoho dětí v rodinách, obvykle 10-12, rozených plánovitě. V řadě následných generacích počet
obyvatel obrovsky narůstal, docházelo k přelidnění osídlené krajiny, které půda už neuživila. Takže přibývající mladé generace byly nuceny
si hledat obživu a uplatnění v jiných oblastech. V Neolitu k tomu přispívaly lovecké kmeny Kromaňonců a ve Starověku kmeny kočovné, které
mezi zemědělce a městské státy vnikaly, loupily a vraždily, obyvatelé prchali co nejdále od těchto napadených lokalit.
To urychlilo rozptyl v podstatě nestěhovavých a usedlých lidí, byly to prvopočátky stěhování národů.
Národy Starověku byly: Semito-hamité - Egypťané, Asyřané, Arabové, Akkadové, Hebrejci ( Izraelité);
Východní Semité - Akkadové, Asyřané, Babylóňané;
Západní Semité – Pelištejci(Filištíni, Plalestinci), Féničané(Libanonci);
Indoevropané - Chetité, Keltové, Řekové, Minoané, Indové, Keltogermáni, Slovani, Balt. národy;
Amerika – Mayové;
SUMMER:
V tomto období vznikají počátky směny, sociální rozvrstvenosti, zárodky ranných státních útvarů - vojsko, zákony, kněží, úředníci.
Rozvinula se společenské dělba práce, základní techniky zpracování mědi, skladování potravin a surovin. Rozvoj byl spojen především s
rozšířením znalosti písma, který umožnil rodícím se státům zavést stálý správní a náboženský aparát. Postupem času bohatství Summerů
začalo přitahovat pozornost Nomádů, pouštních kmenů ze severu, i západu, což byli také jedni z původních předků Izraelitů, kteří uctívali
božstvo planety Saturn - “EL“. Jelikož Egypt byl izolovanější od kočovných národů než Summer, migrovaly do Egypta z východu Semitskoasijské třídy dělníků a umělců, nejdříve údolím řek Eufrat a Tigrit na sever Sumeru (dnešní Syrie), pak podél pobřeží Středozemního moře
do oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů (dnešní Libanon, Izrael, Palestina), pak dále do Egypta. V Summeru byli mistři výstavby důmyslného
a složitého systému zavlažování, který byl zřizován v rámci chrámového hospodářství. Důlezitým impulzem jejich uplatnění byl vynález kola,
hrnčířského kruhu. Byli to architekti paláců Summérského polyteistického náboženství a až 50m vysokých stupňovitých pyramid “Zikkurat“.
Abrahám byl bohatý kupec, tito měli nejsvobodnější pohyb v tehdejší době, se svou sestrou Sárou odešel z městského státu Ur.
V oblasi Semitsko-Hiksoské se dočasně usadil jako obchodník, zde si vzal za manželku svou sestru Sáru. Postupem času shromáždil početnou
skupinu stavitelů stupňovitých chrámů a zavlažovacích systémů ze Summeru, následně pokračovali do Egypta. Dávní Egypťané si zapisovali
detailní záznamy o historii své kultury na stěnách nádob, chrámů a hrobek za pomocí znakového písma a obrázků, kterému se říká
hieroglify. Historičtí experti nenašli naprosto žádný důkaz, že hebrejští Židé žili v Egyptě jen jako otroci a že byli vyhnáni z Egypta.
Neexistuje jediný archeologický důkaz pro Mojžíše a ostatní postavy Starého zákona od Abraháma, přes Jákoba, Josefa až ke králi
Davidovi a Šalamounovi. Existuje ale dostatek důkazů o egyptských faraonech na kterých jsou tyto biblické postavy založeny. Starý zákon
pečlivě zakryl a dezinformuje spojení mezi egyptskými faraony a hebrejskými patriarchy mícháním historických faktů s mýty, legendami a
starými pověstmi biblickými.
Většina migrace Semitsko-asijské populace se stala v Egyptě dočasně otroky při stavbě pyramid. V Egyptě byly ale především jako otroci
populace z jižního toku Nilu. S Abrahamem do Egypta dorazila vzdělaná skupina architektů, stavitelů a umělců. V té době byl faraonem
Mentuhotep IV. (11. dynastie cca 2040 – 1991 př.n.l.) Abrahám dal svou sestru a manželku Sáru jako sexuální otrokyni do harému
faraonovi. Za to byl odměněn zlatem a stříbrem. Abrahám dostal slib od faraona uctívaného jako bůh (Biblicky – úmluvu od boha), že jeho
jméno bude veliké a jeho národ bude také veliký. Dále s ním udělal úmluvu o obřízce, aby si označil své stavitelé a dělníky, odříznutím
předkožky. Toto zmrzačení má více co dělat se značkou hebrejského vlastnictví, než s hygienou. Dále Abrahám vykonával u faraona funkci
vysokého úředníka, rádce a vezíra, proženil se do Egyptské šlechty, vzal si egypťanku Hagar. Zároveň se Abrahamovi a Sáře narodil syn
Izák, což nebylo po vůli Faraona. Na příkaz vládce měl syna svázat a zabít, nakonec ale nechal zabít faraona a stal se sám vládcem,
protože měl dostatečný finanční a politický vliv. Dal si egyptské jméno Amenemhet I. (12.dynastie cca 1991 – 1962 př.n.l.) podle
egyptského boha slunce “AMON-Re“. V Hebrejštině to může být přehláskováním Amen, Amon, Omon, Amun, což používají Hinduisté, Židé,
Křesťané a Muslimové na konci modlitby, neurolingvistického programování. Aníž si to tito lidé po celém světě uvědomují, uctívají AMONRe, staroegyptského slunečního Boha. Starý zákon (Testament) je duchovní kniha pro Křesťany i Muslimy. Amen se stále objevuje v Bibli a
je skryt ve slovu testament. Amen doslova znamerná “On, který je skryt“. Mnoho lidí se domnívá, že amen znamená – budiž, nebo tak jest.
Ale v King1, str.36. Starého zákona je Amen indentifikován jako pán Bohů. V roce 1818 n.l. učinil Antonio Labelo revoluční objev, který
identifikuje biblického Abraháma jako Egyptského faraona Amenemheta I.; V průběhu vykopávek v Údolí králů objevil 11 egyptských mumií,
papirusové svitky, hieroglyfy a nákresy. Jeden z těchto nápisů byl interpretován Mormon Joseph Smithem jako Abrahám sedící na
Egyptském trůně. Josef Smith publikoval svoje nálezy v “Knize Abrahámově“ roku 1842, o dva roky později byl zavražděný. Dnes jediná
hrobka, kam nemá veřejnost přístup, je hrobka faraona Amenemheta I., (Abraháma), je to archa úmluvy. Archa úmluvy ani biblický Svatý
grál není nic nadpřirozeného. Archa úmluvy je truhlice s ostatky Faraona Amenemheta I.( Abraháma), předka Hebrejců a Svatý grál je
jednoduše historická pravda. Jak biblický příběh pokračuje dál vyroste Abrahámovi syn Izák s dalšími syny Jákobem a Isou. Vražedné
soupeření mezi bratry donutí Jákoba utéct do města Bétel v Kanaánu (dnešní Izrael, Palestina). Podle biblických příběhů se Jákob oženil se
svými dvěma sestřenicemi od 12-ti synů jeho otce.
17/32
V Kanaánu oblasti Semitsko-Hiksoských kmenů získává se svým klanem válečné umění. Jelikož Egypt neměl suroviny, bronz dovažel, tak
přechod z doby bronzové do doby železné se uskutečnil dříve v oblasti Semitsko-Hiksoské a Egypt v tomto pomalu zaostával. Jákob zde
získal výhodu vůči svým bratrům v Egyptě, výhodu válečnického umění pro boj zblízka – meče, helmy, štíty a rychlé vozy. Jeho
stejnojmenný syn Jákob se svým klanem a nejoblíbenějším synem Josefem svrhli egyptské faraony, potomky Abrahamovi a obsadili egyptský
trůn cca r 1655 př.n.l.;. Protože jméno Semitsko-Hiksoského faraona Jakubher (13.dynastie cca 1655-1646 př.n.l. ) je Aramejské jméno
pro Jákoba, experti to interpretují, jako faktický důkaz, že biblický Jákob a Hiksoský král Jakubher je jedna a ta samá historická
postava. Historické záznamy ukazují, že tito Semitsko-Hiksoští králové vládli Egyptu více než 100 let. Následně se Egypťané vzbouřili proti
těmto Semitským králům a zatlačili je do severního Egypta. Josef, nejoblíbenější ze synů Jákoba (Jakubhera) v Egyptě zastával funci
úředníka jako velký vezír, v období sucha vykupoval všechnu půdu od hladovějících lidí a pak jim danil příjmy 1/5. Změnil si své jméno na
egyptské Zapenapenia ( ten, který může odhalovat tajemství). Souběžně s porážkou Semitsko-Hiksoských králů Egypťany, zakryl svou
Hebrejskou identitu, tím že si vzal Egyptskou ženu, proženil se do Egyptské šlechty. Okolo roku 1500 př.n.l. byla dojednána úmluva, že
Semitsko-asijská třída dělníků, stavitelů a architektů bude moci poklidně odejít z Egypta do Kanaánu a nebudou zabiti. Této třídě se tehdy
říkalo Harabejci, následně se to užívalo jako Hebrejcí. Původ tohoto jejich pojmenování má u jejich patriarchy Abraháma (slovní přesmyčka
Habrahámové) a jeho předka Hebera. Dnešní Hebrejština vykazuje známky modernizovaných egyptských hieroglifů. O poklidné přesídlení do
Kanaánu se postaral jejich patriarcha Zapenapenia (Josef), protože měl v Egyptě velký finanční a politický vliv. Tato sociologická skupina
Hebrejců byli původní předci starověkých Izraelitů, bylo to společenství různých Semitsko-asijských dělníků, stavitelů umělců a architektů,
byli to lidé především ze Summeru, Asyřané, Arabové, Akkadové, Babyloňané, Pelištejci (Filištíni, Palestinci), Féničané (Libanonci).
Semitsko-Hiksoské vojsko porazil faraon Ahmose I., který dokončil to, co započali jeho předchůdci Sekenenre Tao a Kamose.
K jeho úspěchu vedlo to, že okopíroval zbraně Hyksósů, vyzbrojil svoji armádu válečnými vozy, vojáky luky a meči, které nahradily
dosavadní sekyry. Některým oddílům dal do výbavy kopí s dlouhými hroty a přilby. Jeho předchůdce Sekenenre Tao (česky Statečný), si
udržel jistou nezávislost na Hyksósech, byl pouze králem Horního Egypta, sídlil ve Vasetu (Thébách). Následně vznikla Nová říše a dalším
faraonem byl Thutmose I. (18. thébská dynastie 1550 – 1525 př.n.l.), měl dceru Hatšepsut, která se stala manželkou svého nevlastního
bratra Thutmose II.; Protože Hatšepsut nemohla dát trůnu potomka, Thutmose II. vybral hebrejskou služebnici Isis, aby porodila
mužského následníka, kterého pojmenovali Thutmose III.( je to biblický Mojžíš); Isis pomáhala Hatšepsut Mojžíše vychovávat a v dospělosti
mu moudře sdělila jeho původ a historii národa Hebrejců. Hatšepsut po smrti Thutmose II. převzala poručnictví nad mladým Thutmose III.
(Mojžíš), sice mu přidělila titul spoluvládce, ale o vládnutí se starala sama.
Pro posílení své autority se nechávala zpodobňovat s usirovým vousem a na veřejnosti nosila mužské oblečení. Po její smrti se Mojžíš stal
samostatným panovníkem Thutmose III., ihned po nástupu na trůn začal ničit sochy, které zpodobňovaly Hatšepsut a její jméno smazával
ze všech nápisů. Organizoval vojenské kampaně, aby ochraňoval své Hebrejské druhy v Kanaánu. Se svou mocnou armádou porazil tehdejší
nepřátelé Hyksos-Semitů, Hebrejců. Po slavné bitvě “Migedo“ v Kanaánu roku cca 1471 př.n.l. si Thutmose III. (Mojžíš) vybral své
guvernéry z 12-ti Hebrejských kmenů. Na Egyptském ostrově Philaé nechal zbudovat chrám ISIS na památku své biologické matky ISIS.
Chrám byl později obnoven Ptolemaiovskými králi Egypta. Hebrejci usazení v Kanaánu přejmenovali oblast na Israel. Zde je decodum
pojmenování “IS-RA-EL“, jelikož to bylo společenství národů, které uctívaly v podstatě tři bohy, složily název z těchto personifikací bohů.
IS - je personifikace bohyně moudrosti a uctívání matky Thutmose III. (Mojžíše). Tuto personifikaci moudrosti měla i Kleopatra VII.,
poslední Ptolemaiovský faraon a matka Ptolemaie XV., kterému dala také personifikaci moudrosti ISA, kterému zase lidé v městě Betlém
dali přívlastek ISUS (Josua) Nazaretský. Jeho životní cesta skončila v úctě místních lidí, ve městě Hinduistických učenců - Šrínagáru, kde
ho nazývali ISA syn Boha (Gaiuse Julia Caesara).
AMON-RA je personifikace slunečního boha který se uctíval v neděli. Část personifikace a její obměny Amen, Omon, Amon, Amun se
používají dodnes v náboženských knihách Hinduistů, Křesťanů a Muslimů. Je to skryto i v názvu Starého zákona, Testament. Tuto
personifikaci má také skrytou ve svém egyptském jméně Abrahám, faraon Amenemhet I.; Tato personifikace slunečního boha se nachází u
mnoha egyptských panovníků.
12, dynastie cca 2000-1780 př.n.l.: Amenemhet II.,III.,IV.;
18, dynastie cca 1550-1070 př.n.l: Amenhotep I.,II.,III.IV., Tutanchamon;
Amenhotep IV. - také nazývaný Achnaton, se vymyká veškerým staletým pravidlům Egyptské vlády a státního uskupení. Zavrhl tísíce
Egyptských bohů i mocného AMON-RA(RE), již na začátku svého panování vyhlásil jediného pravého boha – Atona – ztělesněného ve
slunečním kotouči a sebe za jeho jediného syna, spojnici mezi bohem a lidmi. (Takto podobně podvedla Římskokatolická církev miliony lidí po
celém světě s historickou postavou Ptolemaie XV., ISUSE, Josua, Ježíše Nazaretského, ISY . Samozřejmě to byl člověk jako každý jiný,
nebyl to bohočlověk, byl výjmečně nadaný díky vzdělání své matky, otce a hinduistických učenců, Bůh v osobní personifikaci neexistuje,
duchovní moc hmoty, esoterika, kvantová mechanika ale ano). Tímto vzniklo monoteistické náboženství, z kterého se historií
neurolingvistického programování, modlitbama vyvinul Judausmus, Křesťanství a Islám. Achnaton nechal postavit velké množství chrámů pro
slunečního boha, původně stotožňovaného s Re (Ra).
19, dynastie cca 1307-1196 př.n.l.: Ramesse I.,II.; Amenmesse;
20, dynastie cca 1196-1070 př.n.l.: Ramesse I.,II.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.;
21, dynastie cca 1070-945 př.n.l.: Amenmesse, Amenemope, Siamon;
V této dynastii se nacházejí dvě dvojjediné historické postavy starověkého Egypta a Bible. Pesbachaennuit I. také nazývaný Psusennes I.
a Siamon. Hitorie odkrývá že faraon Peusennes I. krom Egyptu, také vládl Kanaánu 50 let cca 1039-991 př.n.l., ve stejném čase vládl
Kanaánu 50 let také král David cca 1012-962 př.n.l., oba bojovali proti lidem moře, zvaným Metaíni, Hetaiti a Filištíni, což byly bojovné
části původních národů oblasti Kanaánu. Oba dva měli syny s téměř identickými jmény. Král David měl syna Solomon (Šalamoun), kde Sol
znamená “Syn“ a “Omon“ je alternativou Amon (Amen). Tedy syn boha Amona. Psusennes I. (král David) měl syna Siamon, kde Si také
znamená syn a Amon je alternativou pro Amen. Tedy také syn boha Amona. Solomon (Šalamoun) cca 970-931 př.n.l.; Siamon cca 978-959
př.n.l.; Z faktu, že sluneční bůh byl uctíván v sedmém dni týdne, lze etnolingvisticky dekódovat původ slova neděle, anglicky “Sunday“.
Židovská hvězda Davidova je symbolika, která má také původ ve starověkém Egyptě – Jsou to dvě vklíněné pyramidy. EL Kanajci, kteří žili
také v oblasti dnešního Izraele a Palestiny uctívali boha planety Saturn – EL, uctívali ho v šestém dni týdne, tedy v sobotu. Z tohoto faktu
se také etnolingvisticky dekóduje název šestého dne v týdnu - sobota, anglicky “Sathurday“, neboli “Saturn-Day“. Jak je vidět “Slovo“ má
magickou moc vystopovat a dekódovat historickou pravdu, je to nejlepší zbraň kultivovaných a chytrých lidí. Složením těchto personifikací
božstva moudrosti ISIS, slunečního boha AMON-RA a boha planety Saturn EL, rozkódujem původ slova Izrael, tedy původ názvu státního
útvaru Izrael – IS-RA-EL, mělo by to tedy být podle původního záměru společenství rovnoprávných národů a nemělo by docházet ke
genocídě Palestinců. Oni za to nemohou že jejich původní zem Římská říše přejmenovala na Palestinu podle Filištínů. Palestinci jsou také
potomci původních starověkých obyvatel oblasti – Kanajců, Egypťanů, Asyřanů, Arabů, Akkadů, Hebrejců, Babyloňanů, Pelištejců a
Féničanů. Jádro historického konfliktu spočívá v tom, že ta oblast byla historický průsečík zájmů různých velmocí, zároveň byli Hebrejci
neurolingvisticky programováni kněžími, že jsou vyvolený národ od Boha, po pár generacích náboženské sugesce se zapomělo mezi běžnými
lidmi, že oním bohem byl jen takto uctívaný člověk - faraon Thutmose III. (Mojžíš), který jim zárověň daroval zem zvanou Kanaán.
Historickou pravdu si uchovávali ústně jen jejich náboženské špičky – židovští kněží.
18/32
Chudým vrstvám nezbylo, než zůstat v oblasti a různě konvertovat k různým říším během následné historie, někteří byli odvlečeni do zajetí.
Ti bohatí a válečníci se rozptýlili po světě, protože na to měli finance a sílu, z některých takto rozptýlených se vyvinuli Makedonci (kmeny
Manesseh a Den), Vikingové (VI.King) opět jako část předků-“Lidé moře“, Sionismus a dogma vládnout celému světu. Vzniklo to historicky,
tato struktura se začala formovat ještě v biblických a předbiblických dobách. Ve své podstatě “Judaismus“ je instrukce, návod pro vojáky
globalismu, a také plán činností, které byly stanoveny v podobě náboženských souborů pro lepší osvojení si mezi vykonavateli starých časů.
Dnes Tóru a Talmud zcela pozoruhodně nahradila korporátní “Etika“ – snaha vydělat peníze přes mrtovoly. Začalo se to formovat v
předbiblických dobách jako instrukce a návod pro vyvolené vojáky světovlády. Toto mohlo být na planetu Zemi zavlečeno trosečníky–
archeoastronauty. Avšak v dnešní době nejsou hmatatelné důkazy jejich přítomnosti, takže jako by tu nikdy nebyli a vytvoření “Seriozní
planetární civilizace“ spočívá jen a jen na nás samotných.
Globální predikce se stěhuje do Ruska?
Koncem léta 2015 a začátkem podzimu “Světová vláda“ (Zatím ještě v uvozovkách) končí projekt “USA“ a přistupuje k následné etapě
svého plánu na uskutečnění kontroly nad světem – vytvoření z Ruska světového finančního, transportního, vědeckého, vojenského a – a to
především – morálně-mravního centra přitažlivosti nejprve bývalých republik SSSR, později pro celou Euroasii a jako vyvrcholení – i celé
planety. Začněme tím, že pokud se domníváme, že sto obchodníků se může domluvit na ceně ovoce a zeleniny, ale tucet největších bankéřů
není schopno uskutečnit domluvu ve finanční sféře, pak mne můžete nazvat konspirátorem a dál už nic nečíst.
Skupina rodinných klanů, které dosáhly prakticky plné kontroly nad světovým finančním systémem a ovládají vlády mnohých zemí, je známá
jako “Světová vláda“ (Ikdyž skutečnost přesněji vyjádříme pojmenováním “Společenští parazité“ nebo “Paraziti společnosti“), nyní přistoupila
k završující etapě svého plánu na nastolení kontroly nad celým světem. A pak z výrazu “Světová vláda“ bude možné odstranit uvozovky – k
jejich triumfu, k naší lítosti a potom bohužel k všeobecné tragédii lidstva.
Prostudujeme-li historii této skupiny (Nazvěme ji OP-kartelem, Oil-Petroleum kartelem), etapy jejího konání na uchvácení kontroly nad
světem, a její konečný cíl, je pak možné se (Hypoteticky) postavit na jejich místo a potom není složité vysvětlit mnohé události minulosti,
události současné a také předpovědět, co budou dělat dál. Záměrně není třeba zacházet do hlubin věků, protože to by zabralo příliš mnoho
času a článek by byl obsáhlý, ti kdo by si to však přáli, mohou se “Pohrabat“ na síti, Matrixu internetového kyberprostoru a potřebné
informace si najít a vyfiltrovat. Začněme hned 20. stoletím. Kvůli krátkosti prezentace není třeba podrobně zkoumat každý fakt v
detailech a dokazovat každé tvrzení, odkazy ke zdrojům, stačí naznačit jen obrys a “Základní tahy štětcem“. Mimochodem, pokud je čtenář
v obraze, může hned přejít k nadpisu “Nový plán“ (tam budou obrázky).
Kdo “Oni“ jsou?
Všichni slyší jen jména Rothschildů a Rockefellerů, ale ve skutečnosti právě oni nejsou těmi hlavními v OP-kartelu. Tato a ještě některá
další jména v některých historických etapách “Zasvítila“, a proto o nich víme. Nejsou si vzájemně nepřáteli, tedy alespoň ne smrtelnými, ne
víc než finanční ředitel a ředitel výroby v jakékoli velké společnosti. Ti se také nemusí vzájemně milovat z důvodu občas protichůdných
zájmů, ale nebudou z toho kvůli osobní averzi ničit podnik, kde drží odpovědné posty, a generální ředitel by jim to ani nedovolil. Tedy
obecně, aby to bylo zcela jasné: Rothschildi mají v OP-kartelu dpovědnost za finance, Rockefellerové za energetiku. Kdo je generálním
ředitelem nebo kdo jsou další jejich “Kolegové“, se možná někdy dozvíme, ale kdo jsou majitelé této pomyslné společnosti se patrně
nedozvíme nikdy. Aby jsme měli představu o objemu kapitálu kontrolovaného OP-kartelem, pak například klan Rothschildů (podniky,
nemovitosti, zásoby zdrojů) představují TŘI STA BILIONŮ dolarů. Teď jistě chápete, že Forbesův seznam miliardářů je vlastně jen kus
papíru na zdi kanceláře s titulkem “Naši nejlepší manažeři“ a že setkání Bilderbergského klubu je seminářem těchto manažerů na téma “Jak
máme nejlépe plnit úkoly zadané nám vedením na příští rok“.
Převážná většina klanů OP-kartelu má Židovský původ (slovo “Židovský“ budu používat pouze ve vztahu k těm, koho k nim zahrnují a sami
sebe za ně považují, ale kteří nebyli vychováni na “Hodnotách“ Tóry a Talmudu). Vzniklo to historicky, tato struktura se začala formovat
ještě v biblických a předbiblických dobách. Ve své podstatě “Judaismus“ je instrukce, návod pro vojáky globalismu, a také plán činností,
které byly stanoveny v podobě náboženských souborů pro lepší osvojení si mezi vykonavateli starých časů. Dnes Tóru a Talmud zcela
pozoruhodně nahradila korporátní “Etika“ – snaha vydělat peníze přes mrtvoly. Ale v řadách OP-kartelu jsou i nežidé, například
Rockefellerové, to jsou Anglosasové. Připojili se relativně před nedávnem, až v předposlední etapě plánu, kdy se efektivita stala důležitější
než utajení akcí. Utajení, které bylo snazší udržet v úzkém etno-náboženském kruhu v průběhu předchozích etap činnosti vládnoucí elity
Židů (Levitů).
Co potřebují:
Vládu nad světem. Proto potřebují i Rusko (“Heartland“). Dříve, když jsem ještě nevěděl to, co už vím dnes, nechápal jsem, proč
posledních tisíc let z Evropy do Ruska neustále proudily vlny invazí (kromě periody “Mongolo-tatarské“, proč a proč ty uvozovky si
vysvětlíme později). Co tak cenného bylo v Rusku pro civilizaci této úrovně? Kromě obyvatelstva, které je možné si zotročit, absolutně nic.
Dlouhá zima, oblast rizikového zemědělství a odbojný národ. Proč Napoleon shromáždil celou kontinentální Evropu pod svou korouhev a vrhl
se na Moskvu, když nejlogičtějším pro obsazení státu by byl útok na hlavní město, kterým už více jak sto let byl Petrohrad? Jeho
vydrancování, zničení řízení a potom postupné obsazování kousků území v chaosu se rozpadajícího státu? Vojska Napoleona stála v Pobaltí –
do Pítěru to měli co by dup, ale oni ne, “Veselejší“ jim připadalo jít přes Smolenské bažiny. Hitlera také z neznámého důvodu Leningrad
moc nezajímal, bylo rozhodnuto sice město umořit, ale ne ho vzít útokem. Tak v čem je zakopaný pes? Ukazuje se, že sever není ten
žádoucí směr. Pokud budeme zkoumat všechny tyto výpravy na východ hlouběji, ukáže se, že sponzory válek s Ruskem a samozřejmě i
režiséry úkolů byli vždy – Židé. Po tomto konstatování mnozí opáčí, že Židé určitě nemohli sponzorovat Hitlerovo ničení Židů v Evropě i v
SSSR. Jak by mohli platit ničení svých? Jenže ve skutečnosti Židé nebyli v Evropě likvidováni, sbírali je sice do táborů, ale vůbec ne kvůli
totální masové likvidaci úplně všech (Holokaust, plynové komory, Osvětim – to všechno posloužilo globální predikci k nadčasovým cílům).
Zbídačené obyčejné, většinou konvertované Židy, potom dopravovali do Palestiny. Velká část evropských Židů, kteří se ocitli v
koncentračních táborech, zahynula z banální příčiny – z hladu, když na konci války letectvo USA a Anglie rozbombardovalo sklady potravin.
Vzpomeňte si na fronty Němců u polních vojenských mobilních kuchyní ve starých kinožurnálech. Ale Židé v SSSR byli likvidováni masově,
jako například v Babím Jaru, přičemž někdy i rukama samotných Židů. Málokdo ví, že i ve Wehrmachtu sloužilo na 120 – 150 tisíc Židů a
položidů, a to od řadových vojáků až po generály (vygooglujte si jméno Brian Michael Rigg). Faktem je, že stejně jako u většiny evropských
národů i u Němců se národnost považovala v následnictví po otcovské linii…, a dál už se sami dovtípíte. Když přijmete hodnocení Rigga a
údaje o množství Židovských rodin v Německu před válkou, je možné tvrdit, že téměř každá Židovská rodina poslala jednoho ze svých synů
na východní frontu… Tak v čem byl rozdíl mezi židy SSSR a Evropy? Rozdíl byl v ideologii a přesvědčení. Někteří zůstali “Opravdovými“
Židy a jiní se stali “Komunisty“, jejichž vedení rozhodlo nedělit se v Rusku o uchvácenou moc s Levity, ale nasměrovat šestinu světové souše
samostatně. Jenže v náboženských dogmatech Judaismu je: kdo zradí Levity a Jahve, musí být okamžitě zničen. Do roku 1940 Levité stále
ještě doufali zapůsobit na své bývalé podřízené, ale sekáček do hlavy občana USA Bronsteina “Lva Trockého“ (pomýšlejícího na osvojení si
prostředků OP-kartelu na revoluci a zároveň hlavního organizátora této revoluce) se stal signálem, že domluva není a nebude možná. Poté se
už válce Evropy a SSSR nedalo vyhnout.
19/32
Chazarský kaganát – minulost a budoucnost:
Chazarský kaganát byl původně Židovským státem. Tam vládla bílá elita a prostí lidé byli snědí, ostatně tak tomu bylo v mnohých státech
starého Východu, počínaje Egyptem a konče Persií. Nyní takový obraz můžeme jasně vidět v Indii – čím vyšší kasta, tím světlejší kůže a
oční duhovka. (Tímto tématem se nebudem nyní podrobně zabývat, později vysvětlíme proč.)
poznámka vydavatele: Ostatně tak je to zamýšleno se současným děním v Evropě a Islámskou invazí, prostě Evropany naředit s Islamisty.
Výsledné světle hnědé rase by zase vládla bílá vyvolená elita.
Později do chazarské elity začali pronikat Židé skrze takzvaný “Institut židovských nevěst“. Židé vždy nabízeli své nejkrásnější dívky za
ženu silným tohoto světa (vzpomínáte na příběh Mojžíše?). “Dívky“ byly nejen krásné, ale také daleko zkušenější, pokud jde o sex, než
místní “Aborigejky“, což se také vždy velmi líbilo elitám. Potom rodily děti, které podle Židovských zákonů (Halakha) jsou už Židy a
vychovávají se v odpovídajícím duchu. Jejich nežidovský otec se stává otevřeným bojovníkem proti nepřátelům Židů, a jeho děti – jsou Židé.
Klasický efekt “Kukačky“. Tak se stalo, že už za pár století se celá vládnoucí elita Chazárie a stejně tak státní byrokracie střední třídy
stala zcela Židovskou. A Judaismus se dokonce stal státním náboženstvím. Chazarský kaganát se v těch dobách nacházel na důležité
křižovatce obchodních cest. Veškerý obchod osy Evropa – Asie (Čína, Indie, Persie) šel přes Chazary. Židé Chazarského kaganátu v tu dobu
podchytili téměř veškerý světový obchod, rozmísťujíce své faktorie (později nazvané “Ghetta“) ve všech zemích účastnících se obchodu.
Uzavřené Židovské komunity obchodníků vznikly po všech karavanních cestách. Tehdy do svých rukou Židé získali obrovské zdroje a
Chazarský kaganát se začal šířit do všech zemí: buď si vzpurné sousedy vybojoval silou, nebo si koupil jejich elity. Dá se říci, že to byl
první pokus získat světovou nadvládu na tehdejší úrovni rozvoje civilizace. Ale přání předchůdců OP-kartelu směřovala na Rusko a zejména
na knížete Svjatoslava Chrabrého. Ten byl nejen statečný v boji, ale také chytrý. Pochopil, že když zvítězí nad Chazary, Židé postaví nové
dobře vyzbrojené pluky, protože peněz na to mají dost a mohou najímat žodáky z celého Východu. Proto udělal následující taktiku –
nebojoval s chazarskými hordami, ale vyčkal si chvíli, kdy hlavní chazarská města byla slabě chráněna, a po těch městech se “Prošel“ s
nevelkou, ale pohyblivou armádou. V důsledku toho byla chazarská elita částečně zlikvidována, částečně rozprášena, obyvatelé a pluky
Chazarského státu se rozběhli do svých etnických rodišť, kam nesahala ruka Svjatoslava – a tím Chazarský kaganát skončil jako stát.
První ztělesnění snu Židů o světovém panství padlo. Ale faktorie Byzantských, Bucharských, Perských a Evropských Židů se nikam
nepoděly, ohromný kapitál a tajná síť jejich vzájemných vztahů zůstaly a posloužily postupnému znovuobsazování finančních pozic ve většině
zemí světa. Ale památka na minulost velikého Chazarského kaganátu lákala Levity znovu si osedlat obchodní cesty Evropy a Asie, nacházeje
se na tom nejbezpečnějším místě na zemi, v Rusku. Tam, kde nejsou zemětřesení, uragány, tsunami, sucha, spalující slunce nebo naopak
nezdravá vlhkost tropických bažin. Vypusťme kvůli zkrácení následující tisíciletí a zastavme se až ve 20. století. Ti, kdo se o to zajímají,
si mohou sami najít informace, podotýkám jen, že stojí za to se podívat na buržoazní revoluce v Evropě a jejich výsledky, a také se podívat
na propojení Napoleona a Rothschildů v bitvě u Waterloo a její následky pro Velkou Británii.
Dvacáté století
V letech 1900 – 1905 byly skrze Jacoba Shiffa (zmocněnce OP-kartelu v tu dobu, emisara kartelu) vyděleny obrovské částky na
modernizaci japonské armády pro budoucí válku s Ruskem.
1905 – válka Japonska s Ruskem, financování revoluce v Rusku na pozadí války, revoluce se nepodařila, ale do jisté míry se podařilo
“Rozhoupat lodičky“.
1913 – založení FEDu – USA “Privatizovány“ OP-kartelem, od té chvíle, pokud bude vláda USA potřebovat peníze, nesmí si je jen tak
vytisknout, kolik potřebuje, ale bere si je od FEDu na dluh. Tak se vláda USA dostává pod plnou kontrolu OP-kartelu. Tímto krokem jsou
ušlechtilé cíle otců zakladetelů USA zničeny. Rovněž tak přes kontrolu refinancování získává OP-kartel možnost ovlivňovat veškerou
ekonomiku USA. A nyní jim zbývá rozšířit tento svůj vliv z USA na celý svět.
1914 – OP-kartel zažehuje první světovou válku. Finance utíkají z nestabilní bojující Evropy do tichého přístavu USA. Válka je také
nezbytná ke snížení životní úrovně obyvatel v Rusku i v Evropě a tím se připravuje půda pro budoucí revoluce a války.
1917 – revoluce v Rusku, k “Místním“ revolucionářům se připojuje “Dohlížitel“ na vynakládání financí přidělených na revoluci skrze Jacoba
Shiffa. Tohoto dohlížitele nazývají Lejb Bronstein (Lev Trocký), který byl – občanem USA. Před odplutím parníku naloženého miniarmádou
Židovských bojovníků z amerického přístavu se setkává s prezidentem USA. Bronstein skrze svoji ženu je vzdáleným bratrancem
Rothschildů. Rád nosí uniformu námořní pěchoty USA z těch let. Pomocí chytře vybrané ideologie, neomezených finančních prostředků a
záškodníků (Zahraničních “Spojenců“) Židé uchvátí moc v Rusku. Jako krytí je používán Lenin – jako místní kádr, ale když ten pochopí, o co
jde, začíná vystupovat proti Trockému a spol. Vyslouží si zranění, izoluje se v Gorkách a posléze umírá. Dále podle předem připraveného
plánu “Světového požáru“ mělo Rusko začít bojovat s celým světem za ideály komunismu a ruský národ měl “Přirozeným způsobem“ v
nekonečných válkách zmizet. Ale mladší bratři bílých Židů-Levitů (vládnoucí koleno Židů), černí Židé (Potomci chazarských, nečistých, podle
názoru Levitů krví) rozhodli, že jim do rukou i tak padlo ohromné bohatství – celá země se svým totalitním zřízením. Proč by měli ještě
bojovat za zájmy zaoceánských “Kolegů“, když je mezi elitu stejně nepřijmou (Na rozdíl od slibovaného místa v pyramidě řízení osobně pro
Bronsteina a některé další revolucionáře) a nyní v sovětském Rusku budou sami cary-králi. Do čela skupiny černých židů (Přesněji Židů –
komunistů – internacionalistů, neboť judaismus v čistém chápání už nedodržovali) se postavil Josif Džugašvili (Stalin). Tato skupina potichu
odsunula skupinu Trockého od moci a v dalším kroku zničila jeho následovníky i jeho samotného. Přitom nejdříve ho propouštějí za hranice, s
archívem (!!!) strany, který je nyní uložen v USA. Zdá se, že v té době byl Stalin ještě na “Určitém háčku“ u OP-kartelu nebo možná
nechtěl pálit poslední mosty. Ale v okamžiku, kdy schválil vraždu Trockého, už pocítil plnou nezávislost na kartelu.
20. léta – OP-kartel začíná připravovat příchod národního socialismu do Německa, jehož hlavním úkolem bylo – zničit Židy v SSSR, kteří se
postavili proti levitům. Druhý, avšak neméně důležitý úkol zněl: Německo prohraje válku, ale přitom maximálně oslabí Rusy, aby následné
dobytí Ruska Anglosasy (se kterými se Židé vždycky snadno domluvili díky společné lásce ke kapitálu a připravenosti podrobit si celé národy)
proběhlo úspěšně. Současně je třeba uspořádat masívní pronásledování obyčejných Židů. Část zničit (Zejména vzbouřené potomky Chazarů),
část shromáždit v koncentračních táborech a pak poslat do Palestiny (A vy nyní možná přemýšlíte, proč se Rommel snažil dostat na tehdy
britský Blízký východ? Věc nespočívala jen ve zdejších nalezištích ropy, podle plánu kartelu bylo nutné na Blízkém východě vytvořit velkou
Židovskou komunitu). Židé z velké části vždy zaujímali parazitní sociální mezery a nevytvářeli produkty, ale rozmísťovali je, kontrolujíce při
tom obchodní proudy, a také formovali společenské mínění skrze vliv v umění, medicíně, módě atd. Jenže problém je v tom, že když je
parazitů příliš mnoho, začínají ohrožovat život svého hostitele, takže levité se periodicky zabývali “Samočistkou“. Nejprve vlastníma rukama
(pamatujete na Mojžíše?: “I řekl jim: tak pravil Hospodin Bůh Izraelitům: vezměte každý svůj meč na bok svůj, projděte táborem od brány
k bráně a obráceně a zabijte každého svého bratra, každého přítele svého, každého bližního svého. 32:27) a potom cizími (Když se pozorně
podíváte, tak nejen organizátory, ale dokonce častěji vykonavateli “Genocidy“ Židů byli samotní Židé nebo položidé. Často se připomíná:
Torquemada – Španělsko, Orlik-Konkel v Babím Jaru). Takže to dopomohlo k imidž pronásledovaného a trpícího lidu. Tlačit na soucit je moc
dobrá strategie!!!
20/32
30. léta – OP-kartel vkládá ohromný kapitál do vojenského průmyslu Německa a během několika let tu dochází´k nebývalému vzestupu
ekonomiky. Hitler mezi Němci získává nepopiratelnou autoritu. Ale pokud někde něco přibylo, znamená to, že někde něco muselo ubýt – kvůli
odlivu kapitálu z USA začíná období ekonomické krize, takzvaná Velká hospodářská krize. Ale krize v USA donutila OP-kartel pracovat na
sebe, proto padlo ohromné množství bank a podniků, samozřejmě že úvěry od FEDu dostávaly jen “Košer“ banky a důsledkem toho bylo,
že velká část finančního sektoru přešla od evropských nových (“Emigrantů“ do USA v době první světové války) i starých (místních,
amerických Anglosasů) do Židovských bank. Většina podniků taktéž změnila své vlastníky a nyní patří klanům OP-kartelu. Stejná strategie
se ještě jednou opakovala v roce 2008, kdy Anglosaské banky-“Ovce“ byly vážně zaříznuty a nakonec spořádány ve prospěch bank OPkartelu.
1939 – začátek druhé světové války. Německo vytváří průmyslovou a mobilizační základnu pro vpád na Východ.
1941- celá kontinentální Evropa je pod vedením Hitlera (vzpomeňte na Napoleona a jeho “Tým Evropy“) a napadá SSSR. Sami si můžete
najít, kolik v procentech bylo konkrétně Němců v té armádě a jaký rozměr ekonomiky Evropy byl tehdy mobilizován ve prospěch Německa.
USA a Velká Británie očekávaly maximální ztráty a byly připraveny připojit se k SSSR, kdyby Německo přineslo Rusku příliš velký úder a
válka by byla ukončena, ale dochází ke známému ruskému zázraku – SSSR začíná nejprve Německo vytlačovat a potom ho poráží. A jen pod
hrozbou pochodu armády SSSR k La Manche a Gibraltaru “Spojenci“ konečně vstoupili do války.
1945 – vítězství nad Německem. Doporučuji vám vyhledat si plán “Spojenců“ nazvaný “Nemyslitelné“, který nebyl realizován kvůli jasné
vojenské převaze SSSR.
1953 – Stalin byl zavražděn. Kartel oživil hluboko zakonzervovanou síť “Starých trockistů“ v SSSR.
1953 – 1991 – Dochází k plánovanému postupnému omezování hrdosti občanů SSSR na svoji zemi. Vytváří se obraz jasného Západu a
skličujícího SSSR. K cizincům se v SSSR zavádí chování jako k elitám, v mnohých hotelích, restauracích a obchodech je dokonce vymezen
vstup jen pro ty, kdo mají valuty, to znamená jen pro cizince. Sebeúcta a hrdost občanů SSSR je programově ubíjena nespočetnými
problémy a bytovými nesnázemi. Výsledkem je, že občané SSSR radostně vítají rozpad vlastní země a doufají v západní ráj: svět –
přátelství – žvýkačka (viz dnešní Ukrajina).
Nový plán
90 roky. Zdálo se, že nastoupil ten moment, kdy je možné skrze loutkovou vládu dosáhnout plného chaosu a nepořádku a poté přivést vojska
OSN – údajně kvůli kontrole jaderných zbraní – a po konfiskaci jaderného štítu rozdělit celé bývalé Rusko na sektory odpovědnosti (jako
Německo v roce 1945). Nakonec místní obyvatelstvo zničit africkým hladem a nemocemi. A pak by se konečně uskutečnil odvěký sen OPkartelu–Ruský národ by byl zničen a nebránil by vytvoření “Heartlandu“! Kartel dosáhl takových výšek a vítězství proto, že umí činit závěry
ze svých minulých chybných strategií. Jenže najednou se objeví člověk velikosti Stalina nebo Minina/Požárského, zorganizuje ruský národ k
odporu. Historie ukázala, že Ruský národ nelze porazit zvnějšku, nelze ho porazit silou. Proto se plán změnil. Příliš mnoho je v sázce, příliš
dlouho se snažili o naplnění svých plánů, aby to teď vzdali. Namísto zničení ruského národa “Ohněm“ válek a “Vodou“ chudoby (Vodkou), je
vymyšlen plán testu “Měděných trubek“. Plán změny ruského člověka na jakéhosi hloupého a zabezpečeného současného “Průměrného
Američana“ s kalkulačkou místo srdce a televizí místo mozku. Takže podle tohoto nového plánu novým národem vyvolených se stanou Rusové,
a “Mladší bratr“ Žid (Kterému není cizí být šedou eminencí). Rusku pomůže získat náležející (Zde bez sarkazmu) místo – jako největší země
světa, centra světové ekonomiky, průmyslu i vědy, křižovatky všech světových transportních toků, centra kontroly a přerozdělení světových
zásob, morálního vzoru pro všechny a světového mírotvůrce (Války, OP-kartel to přece umí zařídit tak, že není jasné, kdo je vinen jejich
rozpoutáním). Pak budoucí základ “Impéria Země“ – Rusko musí zákonitě – zdegenerovat. Ruský vítěz porazí anglosaského drakona s
židovským srdcem uvnitř a sám pak se změní v drakona s přesně stejnými vnitřnostmi.
Jak bude plán realizován
Dříve než vyznačíme hlavní mezníky tohoto plánu OP-kartelu, podívejme se na několik zajímavých obrázků. V současné ekonomice existují
dva zdroje, dva sloupy současného typu civilizace – ROPA a ZEMNÍ PLYN. Představme si, že jsme v paralelním světě, kde nejsou tato
ložiska důležitá – všechno by tam bylo úplně jinak než u nás. Nebyla by tam doprava pomocí spalovacích motorů, místo asfaltových silnic
betonové, vozidla s “Tykadly“ jako u trolejbusu, nejmodernější lokomotivy a obrovská letadla-vzducholodi s atomovými reaktory…
Celkově úplný sci-fi. Ale náš svět je takový, jaký je, a proto ropa i plyn jsou nejdůležitější zdroje současné civilizace.
21/32
Ložiska ropy a zemního plynu jsou rozptýlena po celém světě – trochu tam a trochu tady. Ale ta největší a nejvýhodnější pro zpracování
jsou naleziště na západní Sibiři a na Blízkém a Středním východě.
Západní Sibiř má, jak známo, složité klimatické podmínky, proto jižní ropa je na těžbu levnější. Proto přihlédněme k Blízkému a Střednímu
východu:
Základní zásoby jsou, jak je patrné z předchozího obrázku, v bazénech Perského zálivu a Kaspického moře. Další významná naleziště
vzdálenější od “Velké louže“ má Irák, menší jsou v Sýrii, nemnoho jich je v Turecku a Uzbekistánu a značné zásoby plynu má Tádžikistán.
Na následující mapě je struktura exportu ropy a plynu:
22/32
Zajímavé je, že magistrální ropovody na světě kromě Ruska téměř nejsou (výjimkou je ropovod Irák – Sýrie a centrálně – evropský
ropovod). Východoevropské ropovody lze rovněž počítat k Ruským a to jak historií vzniku, tak i zemí původu, odkud je čerpáno. Všimněme si
však, že na této mapě jsou trasy námořní přepravy ropy a zemního plynu naznačeny chybně. Například ropu z Perského zálivu vezou do
Evropy nikoli kolem Afriky, ale přes Bab-el-Mandebský průliv a dále do Středozemího moře přes Suezský kanál.
Abychom si představili mořský transport (a to nejen ropy), podívejme se na mapu světových obchodních tras:
Na této mapě jsou velmi dobře vidět “Úzká místa“ mořských transportních tras. Je to Suezský kanál, Panamský kanál, Bab-el-Mandebský
průliv, Malacký průliv, Gibraltar, La-Manche. Všechny ostatní průlivy a kanály není tak nákladné obejít. Všimněte si také jasnosti Evropy.
Je tam obrovský vnitřní tok nákladů, v Číně naopak je vnitřní doprava málo rozvinutá. Dokonce méně než v evropské části Ruska. Názorně
je vidět, že Čína pracuje nikoli pro vnitřní trh, ale pro export. Podívejte se také na Kanadu – zdá se, že severněji, než je šířka
Krasnodaru, tam skoro nikdo nežije. V následujícím textu se ještě nejednou budeme k těmto mapám vracet. Takže před OP-kartelem stojí
úkol – všechny, co se podaří, světové obchodní trasy (především ropy a plynu) přeorientovat na/přes Rusko, ostatní zminimalizovat nebo
ještě lépe odstranit, protože co nekontroluješ, to může v budoucnu hrát proti tobě. Hlavním úkolem OP-kartelu v první etapě je: ropa i
plyn Kaspiku a Perského zálivu musí jít na sever, do Ruska, které je bude prodávat, stejně jako svou ropu a plyn Evropě a Číně (Korei,
Japonsku a dalším “Východním pracantům“). Hlavním v těžbě ropy bude Írán, který už dlouho s pomocí sankcí trénují v nenávisti k
západnímu světu (USA a Evropě). Pokud se pozorně podíváte na mapu dole a srovnáte ji s obrázkem č. 2, bude jasné, která ropná naleziště
připadnou Íránu (šíitská teritoria budou buď pod jeho protektorátem, nebo dokonce vstoupí do jeho sestavy), a kde bude těžba ropy
zničena nebo alespoň minimalizována.
23/32
Zajímavá je otázka Ázerbajdžánu. Málokdo ví, že v Íránu žije více Ázerbajdžánců než v Ázerbajdžánu samotném. Je možné, že v první
etapě bude Ázerbajdžán nebo jeho část (kromě Karabachu a území Lezginů) spadat pod protektorát Íránu, nebo dokonce vstoupí do jeho
sestavy. No a perspektivně bude Írán stejně připojen k Rusku, přesněji k tomu státu (není důležité, jak se bude nazývat – Euroasijský svaz
nebo nějak tak), jehož základem bude RF. Írán nebude mít cesty ani na Západ, ani na Východ (vlastně už je skoro nemá nyní). Jen na
sever. Na západ i na východ od Íránu je formováno Globálním Prediktorem územní anarchie a nekonečných válek. Pro lepší pochopení
následujícího textu je dobré uvést ještě jednu mapu. Tentokrát je to mapa etnik Blízkého a Středního východu.
Takže jaké události očekává Blízký a Střední východ stejně jako jeho sousední země?
Turecko v důsledku ekonomické krize (sankce Ruska + profesionálové nepřímých akcí z USA) dojde k vlastnímu majdanu (což je mimochodem
Turecké slovo), jehož zkouška právě probíhá. A dále – revoluce, chaos, mezietnické střety a územní ztráty. Vznikne nový stát Kurdistán
(jeho Irácká a Syrská část jsou už v pozoru) a ten se okamžitě stane trnem pro Írán (kde rovněž žije hodně Kurdů). Turecko má nyní
problémy se všemi svými sousedy kvůli podpoře DAIŠ (ISIL) a imperiálním ambicím. Jakmile v Turecku vypuknou občanské nepokoje,
okamžitě přijde o členství v NATO (Řekové a Arméni budou nadšeni, Kypr, Karská oblast právě tak…) Mimochodem raketové systémy Patriot
(USA) a vojenský personál (Německo) už byly z Turecka odstraněny.
Zajímavé bude, kdo ovládne úžiny. Připadnou Rusku, nebo se tam nejprve projeví nekompetentnost místních natovců (Řekové / Bulhaři) a
teprve pak budou průlivy předány Rusku? A ještě jeden zajímavý moment. V Turecku žije víc Gruzínců než v Gruzii. Pokud se Gruzie bude
pohybovat správným směrem (Zbavení občanství Saakašviliho, pomlouvání jeho politiky) – pokud to tak půjde dál, bude mít Gruzie šanci,
přijde-li vhodný okamžik, veřejně uzavřít téma EU a NATO a smířit se s Ruskem. Pak podá přihlášku do Celní unie a získá teritoria, která
svého času ztratila ve prospěch Turecka. Ázerbajdžán, jakmile propukne v Turecku chaos, Ázerbajdžán bude moci svoji ropu prodávat
jedině přes Rusko. A buď (Pod vedením Alieva) se dobrovolně připojí k celní unii, nebo tam Aliev nebude a bude tam revoluce a občanská
válka. Ale s tím samým výsledkem. Na severu Rusko, na jihu Írán, na západě zvětšující se na úkor Turecka. Arménie, ustoupit není kam.
Sýrie, Bašár Asad nemůže vybojovat celé území Sýrie. Tak je to vymyšleno. Musí spolehlivě kontrolovat pobřeží a přilehlá území Šíitů a
Alavitů – to bude Nová Sýrie. Tato území budou součástí jedné z plánovaných dopravních tepen budoucnosti. DAIŠ, to je na dlouho. Stát (a
fakticky “To“ už má příznaky státnosti), založený na takovém lidožroutském fundamentalismu je neobyčejně odolný. Zničit ho je možné
jedině totální likvidací podporujícího ho obyvatelstva (násilí + náboženství = vysoceefektivní spojení). Žádné raketové útoky tady nepomohou,
snad jen mohou “Přidat formu“ a nasměrovat expanzi náboženských fanatiků potřebným směrem. Řekněme k “Porodním bábám“ do Turecka,
Evropy nebo do Saúdské Arábie. Kurdistán se na mapách objeví už brzy. Po nepořádcích v Turecku oznámí svou nezávislost a k němu se
rychle připojí Irácké a Syrské části Kurdistánu. Kurdistán bude mít skvělé vztahy s Ruskem a Sýrií, napjatou spolupráci s Íránem a
nenávist se zmenšujícím se Tureckem a rostoucím DAIŠ. Přes Kurdistán rovněž povede dopravní tepna, která povede dál do Ruska přes
Arménii nebo Gruzii (A třeba tam i tam). Jemen, v tomto státě nyní probíhá občanská válka vyprovokovaná intervencí Saúdské Arábie. Je
tu spousta zbraní, spousta lodí a člunů včetně vojenských. Po pádu Saúdské Arábie se z Jemenu stane skvělý konkurent somálských pirátů.
Evropa si popláče nad Bab-el-Mandebským průlivem hemžícím se piráty a pak pokorně požádá o nedemokratickou ropu z Ruska. Saúdská
Arábie, ta se změní v nevelký Svatý islámský stát (od Mediny po Mekku), a to bez Saudů. Pobřeží Perského zálivu připadne Šíitské arabské
republice, která vznikne z Šíitské části Iráku, Kuvajtu, východní Saúdské Arábie a ostatní drobotiny typu Kuvajt, Bahrajn. Bude se
nacházet pod protektorátem a vojenskou ochranou Íránu a později vstoupí do jeho sestavy, protože existenci této ŠAR bude neustále
ohrožovat DAIŠ a ochránit ji bude moci jedině Írán.
24/32
Jižní části přejdou k Jemenu (nebo Jemenům), pokud tam z anarchie současné občanské války dokážou obnovit svou státnost. Sever dostane
Jordánsko, jestliže samo dokáže odolat DAIŠ a nestane se ještě jedním jí vybojovaným územím. Všechno ostatní získá DAIŠ a k tomu se
bude snažit uchvátit pro muslimy posvátnou Mekku a Medinu, jakýsi Islámský Vatikán. Ale to jim nejspíš nedovolí udělat. Jsou možné i
přímé vojenské střety mezi Íránem a Saúdskou Arábií, které však druhý z těchto států přivedou k ještě rychlejšímu konci. Izrael, velký
pozor, hrozí nový Holocaust, na starý už bylo zapomenuto a navíc už vylezla fakta o jeho zveličení. Leviti čas od času snižují počet
vykonavatelů svých plánů. 200 – 300 tisíc jich může atakovat DAIŠ a všichni budou Židy uctívat jako obětinu ještě dalších 50 let. Leviti je
už nebudou potřebovat. Protože leviti se budou snažit udělat nový “Vyvolený národ“ z Rusů. Polovina Izraele zůstane na místě (částečně
jejich řady potom doplní “New-Yorkčané“ židovského původu). A ti, co mluví rusky, pojedou do Ruska. Manažeři ovládající jak jazyk vládců,
tak i jazyk podřízených se přece vždycky hodí. Izrael se pak stejně jako Sýrie (a možná i Libanon) stane tranzitní zemí pro obchodní trasu
Afrika – Rusko. Turkmenistán, brzy sem z Afghánistánu vtrhne DAIŠ. Číně se podařilo položit plynovod mimo Rusko a to není v pořádku.
Plyn i ropa z Turkmenu musí jít na sever a ne na východ. Není důležité, kdo zachrání Turkmenistán od DAIŠ – Rusko nebo Írán – výsledek
bude jeden: suverenitu ztratí stejně jako kontrolu nad nalezišti plynu a ropy. Mimochodem – Turkmenistán je nejpohodlnější cesta pro
iránský (z Perského zálivu v podstatě) transport plynu a ropy do Ruska. Ropovody a plynovody se laciněji vedou pustinou po břehu moře než
v horách Kavkazu nebo po dnu Kaspického moře. Uzbekistán, částečně nebo úplně bude okupován DAIŠ, dlouho. Rusko do toho ruce strkat
nebude. Cíl je stejný – izolace přímé (minoucí Rusko) obchodní, ropné i plynové trasy. Navíc blízkost DAIŠ u hranic Kazachstánu bude
stimulovat rychlejší integraci Ruska a Kazachstánu. Afghánistán a Pákistán, toto bude území neuhasitelných střetů mezi Talibánem a DAIŠ.
Chaos a válka. Cílem je neumožnit vznik přímé obchodní trasy mezi Íránem a Čínou, Indií a dalšími blízkovýchodními zeměmi.
Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Bělorusko, Arménie: To budou země celní unie. Před vámi je základ – nové Aliance. Bez
ohledu na to, jak se bude jmenovat – třeba Euroasijské unie. Dále se připojí i další bývalé republiky SSSR a pak bývalé země RVHP, a
dokonce i ty mimo ni. A připojí se výhradně z dobré vůle a s písněmi. Protože žít bez Ruska v novém světě bude velmi špatné – OP-kartel
to už zajistí. Ukrajinu zatím vynecháme a situaci zde rozebereme později.
Důležité shrnutí: všechno špatné na světě bude činěno rukama USA, NATO, DAIŠ a dalších. Rusko jen bude všechny zachraňovat a všem
pomáhat. Tak to je vymyšlené OP-kartelem. Tak bude růst a šířit se nepopiratelná morální autorita budoucí Světové říše. Evropa, jako
Evropané jsme příliš zeslábli, uvidíme jestli se semknem a vzchopíme. Migranti už začali s trochou napětí, ale to ještě nestačí. Brzy
Evropanům začne méně konfortní život a poznáme asi, co to znamená tvrdě pracovat, abychom nakrmili sebe a své rodiny. A konflikty s
Araby a Afričany nás budou udržovat ve formě. Evropa a Čína budou si vzájemně přímými konkurenty jako hlavní průmyslová síla na výrobu
spotřebního zboží. Čína mimochodem teprve rozvíjí vnitřní spotřebitelský trh. Až se v každé čínské rodině objeví automobil, představitelé
Číny a Evropy budou v recepcích ruských ropných přepravců a Gazpromu nocovat. Mořské přepravní tepny. Nejprve se vraťme k obrázku č.
4 a pozorně si prohlédněte tuto zajímavou mapu. Tak tomu je dnes. Ale brzy tomu už tak nebude.
Bude tomu takto:
25/32
Rozdíl je na první pohled jasný. Délka severní mořské cesty je okolo 6000 mil a cesty přes Suezský průplav téměř 13000 mil. A teď si
představte, že rudé moře se stalo velmi nebezpečným pro lodní dopravu (Jemen, Somálsko a ještě další, ale o tom později). – Z toho jasně
vyplývá, že z Číny do Evropy je možné rychleji doplout přes Panamský průplav, než obeplouvat Afriku. A teď si představte, že problém je
také v Malakském průlivu a v oblasti Panamského kanálu. Výsledek – alternativa k severní mořské cestě prostě není. V čem je nyní hlavní
nedostatek této severní mořské cesty? V těžko předvídatelném počasí a v zalednění. Bez ledoborce se tu v zimě nedá projet, a dokonce i v
létě je třeba pozorně sledovat ledovce a ledové kry. A to je riskantní. Proto je i vysoké pojištění – takže nehledě na dvakrát kratší cestu
bude asi přece jen výhodnější dopravovat náklady po té delší. Jenže nyní popřemýšlejte, proč se teď tak aktivně obnovuje severní mořská
cesta a proč podél ní se obnovují a staví nové vojenské základny? Prý se to děje na ochranu nerostných surovin v ruském sektoru Arktidy.
Ale ve světě je přece mnoho nalezišť ještě neotevřených a v daleko příhodnějších přírodních podmínkách… Ve skutečnosti je to ochrana
severní mořské cesty. Otázkou je – pro koho?
Piráti XXI. Století?
Ve světě je jedna zatím ještě bohatá země, jejíž vnitřní měnou zatím ještě mezi sebou platí téměř všechny země světa. Země, která nic
tak zvláštního nevyrábí. Kromě zbraní. Země, která téměř úplně postrádá průmyslovou základnu na svém území, a do které nikdo posledních
20 – 30 let neinvestuje. A dokonce i síly jaderného odstrašení za ty roky hodně sešly.
USA
Zdá se, že způsob jak překonat komplot Globálního Prediktora, je bolestný návrat k opravdovým principům státnosti otců zakladatelů USA
a vytvořit novou futuristicky-energetickou zkákladnu ekonomiky nezávislou na fosilních palivech. Nové jaderné zbraně už nejsou vyvíjeny a
zbývající jsou vyváženy ze země a rozmístěny na zahraničních základnách. Země, která je téměř vyškrtnuta z globální rovnováhy ropy a
plynu – břidlicová naleziště dovolují více nekupovat ropu, a pokud tato země prostě zmizí, na ropnou rovnováhu, rovnováhu prodeje a nákupu
ropy, to nebude mít žádný vliv. V této zemi je zhloupnutí vystaveno nejen obyvatelstvo, ale i politici se tu mění na hlavy mluvící o
blahobytné hlouposti. Takže pro USA OP-kartel připravil novou roli: ze základny světové vlády, světového finančnictví a PR centra
budou proměněny – na piráty, na piráty v pravém slova smyslu. USA byly postupně zbaveny výrobní základny a ponechaly si pouze výrobu
zbraní a ano ještě Hollywood a Apple/Google/Microsoft. Ti poslední se velmi snadno vyvezou do libovolné země světa, a to okamžitě, tím
spíš, že už mají filiálky v mnohých zemích. Hlavním kapitálem show-byznysu a soft-společností jsou lidé, a ti se přemísťují do kterékoli
části světa velmi rychle, stačí je jen vylekat a oni ujedou sami, dokonce i na své náklady. Zdálo by se, že USA mají obrovské zlaté zásoby,
které by je měly zachránit po pádu dolarové pyramidy.
Deset zemí majících největší zlaté zásoby (únor 2015) v tunách:
26/32
I když velká část rezerv zemí “Sedmičky“ – jsou valuty, nikoli zlato:
Ale mnozí experti se domnívají, že i ono zlato fyzicky se nacházející v USA – pokud se vůbec nachází – pak je falešné.
Podívejte se například na toto video:
https://youtu.be/wjxrMVOGPOQ
Dá se říci, že po pádu dolaru bude na USA dost žalostný pohled – boháč, který nežil v reálném světě těžké práce, najednou všechno
ztratí; aby mohl přežít, potřebuje peníze, ale aby si je mohl vydělat, budou mu chybět výrobní prostředky. Bude mít jen kulomet a přání
žít tak dobře jako dřív…
Aby celý svět nabyl dojmu, že USA nepadly pod tlakem ekonomických problémů, ale byly Ruskem poraženy v civilizačních závodech, je
nutný přímý vojenský střet, aby USA prohrály, ale nedošlo při tom k rozsáhlému jadernému konfliktu. Vojenská porážka USA způsobená
Ruskem (nebo pod velením Ruska), to je velmi důležitý bod plánu OP-kartelu. Pokud by došlo jen ke zhroucení americké ekonomiky, pak by
se při rozmotávání klubka příčin mohlo dojít k OP-kartelu. A to oni nechtějí. A zároveň, jestliže USA proti sobě nasměřují velkou část zemí
světa a zároveň prohrají s Ruskem, vytvoří z něj obrovskou morálně-politickou autoritu. Je nemyslitelné, že k vojenskému konfliktu dojde v
pouštích Sýrie, spíš je pravděpodobné, že k němu dojde v žlutých polích pod modrou oblohou… Je důležité, aby zvítězil rozum intelektu do
konfliktu vtáhnutých národů a vyblokování z tohoto válečného komplotu zájmů Globálního Prediktora. A tím jsme se dostali k Ukrajině. Pro
ni je připraven osud bitevního pole mezi vojsky USA (plus jeho spojenci z NATO) a “Opolčením“ Novorossie, ale ve skutečnosti “Dovolenkáři“
z RF a “Kadyrovci“. V určitý moment po dalším ukrajinském ostřelování Doněcka a Luhanska nastoupí vojsko Novorossie do útoku a poměrně
snadno ukrajinskou armádu odrazí až ke hranicím své oblasti. Poté na žádost vlády Ukrajiny, zavedou USA svá vojska (a přivedou s sebou
hlavně Pobalťany, Poláky a Rumuny; Ostatní Evropané budou mít pravděpodobně dost rozumu, aby se do toho nedali zatáhnout) ze základen
v Evropě, kam už je dopravena výzbroj a personál. Odrazí se armáda Novorossie zpět k Doněcku a Luhansku. Situace pro Novorossii bude
těžká, téměř ztracená, ale přijedou na pomoc dobrovolníci a dovolenkáři z celého Ruska, zvedne se Kadyrov s islámskými dobrovolníky (pod
jeho velením nebudou jen Čečenci, ale příslušníci všech muslimských zemí, všichni ti, kdo utíkali po horách před drony USA a skřípěli přitom
zuby z bezmocnosti, ti všichni přijdou na Ukrajinu, aby se střetli s vojsky USA tváří v tvář v pozemním boji). Na straně NATO a Ukrajiny
se mohou objevit i jako žoldáci imigranti z Evropy. Pak nastane opravdová poziční válka, těžká a krvavá. Ale bez použití jaderných zbraní a
bez viditelného vměšování Ruska, i když všichni ve světě budou přesvědčeni, že s USA bojuje Rusko společně s muslimy na obou stranách.
USA / NATO budou vraždit jako vždycky: nebudou rozlišovat, kdo je civil a kdo ne, udeří po několika svatbách v poltavských vesnicích nebo
pohřbech v Čerkassech a tím konečně otevřou oči dnes ještě zombírovaným Ukrajincům. A ti pak i samotné slovo “Ukrajina“ budou chápat
jako nadávku a tvrdit: “My jsme taky Rusové“. USA válku prohrají a po tom se už snadno zhroutí jejich ekonomika (začátek konce nastane
například krachem mnohonásobně předražených akcií Apple), dojde k obrovské devalvaci amerického dolaru – jeho cena bude nižší než
cena papíru, na kterém bude vytištěn.
27/32
Všichni rozumní specialiské se derou z USA do Evropy a Ruska (k zamyšlení, pro koho se stavělo Skolkovo?). Společnosti sem přenesou svá
ústředí, protože na území USA jim už pšenka nepokvete. Na území Ruska se už připravuje infrastruktura, například bez velkého humbuku se
pracuje na spuštění burzy v Petrohradě na obchodování s ropou a dalšími přírodními zdroji v RUBLECH a to je jen jeden z příkladů. Čtenáři,
kteří se o to budou blíže zajímat, se mohou hodně dozvědět například z projektu sdelanounas.ru. Budoucnost USA – nuzná krajina zaplavená
zbraněmi. Svět Šíleného Maxe. Dále – nepokoje a občanská válka. USA jsou už na to připravovány Hollywoodem a zaplaveny zbraněmi.
(v Texasu například už je povolené veřejné nošení zbraní).
Také stojí za to se podívat na statistiku růstu prodeje osobních zbraní občanům USA za poslední roky. Během americké občanské války
nebo těsně po ní dojde k erupci Yellowstonu (nebo bude uspořádána nějaká jiná celoamerická “Přírodní“ katastrofa, např. přiklonění
meteoritu). Nálože jsou již pravděpodobně uloženy a jejich výbuchy vyvolají erupce v přesně určeném termínu. Budou miliony obětí,
nepředstavitelná zkáza, ale nikdo nepřijde na pomoc (kromě Ruska). Představte si typického Američana: nejdříve pohodlný život, důvěra, že
USA jsou pupkem světa přinášejícím všem ostatním (nedorozvinutým) zemím světa demokracii a dobro – a najednou prohra s nějakými Rusy a
islámskými partyzány (což je obzvlášť nepříjemné, protože dokonce ani pravidelným vojskem!), zhroucení ekonomiky, strašlivá erupce vulkánu
(a nikdo ze “Spojenců“ jim nepomůže). Před nimi – bídný život farmáře nebo nutnost vzpomenout si na své kořeny anglosaského piráta a
používat lodě, děla a rakety kvůli výdělku. A samozřejmě také pokračovat ve výrobě nových lodí a děl a raket. A sebrat těm sprostým
Číňanům, Evropanům a Muslimům to, co Americe “Po právu“ dluží. Nebude důležité, zda se USA zachovají jako celek, nebo každý stát půjde
svou cestou, na skutečnosti to nic nezmění. Snad to nebude území banditismu a pirátství. Takové země jako Anglie, nebo Japonsko byly v
určité době svého vývoje také zjevně pirátské, což je dáno jejich ostrovní geografií – prostě přepadly loď, okradly ji a honem domů, na
svůj ostrov. Bude-li se někdo chtít pomstít, suchozemské vojsko sem nedojde a flotily se nebojíme, protože my máme tu největší! USA
mohou být takovou pirátskou základnou. Základnou všech základen… Po vzniku takového mocného pirátského hnízda nebudou světové obchodní
trasy v bezpečí; ať půjdou po souši nebo po vodě, budou muset mít s sebou doprovodný konvoj. Rusko může ochránit severní mořskou cestu,
ta se také stane hlavní mořskou tepnou Evropa – Asie. Ostatní mořské cesty se však stanou příliš drahými – piráti a pojišťovny se o to už
postarají.
Tak takhle bude vypadat skutečná nová Hedvábná stezka. Čína dnes nechce záviset na Rusku a snaží se realizovat paralelní trasy, které
Rusko míjejí, aby se nedostala do závislosti na jediné trase. Navíc se v nedaleké budoucnosti bude muset vzdát i Tibetu, i Ujgurstanu, i
svých severních území až po Velkou čínskou zeď. Čína se totiž bude muset vrátit do svých původních hranic. A pak se k (EAS) připojí.
Rusko
Mnozí Rusové si řeknou: zbohatneme – a je to skvělé, už to mělo dávno být. Nikdo si úspěch a zajištění nezaslouží víc než Rusové a další
domorodé národy Ruska. Už se dost natrápili, nabojovali za mír na celém světě a dostávali vždy jen plivance od většiny těch, komu pomohli.
Teď však přišla jejich chvíle. Na jedné straně s tímto názorem plně souhlasím, ale na druhou stranu… Vzpomeňte si na své přátele nebo
známé, kterým se podařilo zbohatnout. Zůstali stejní? Prošli úspěšně zkouškou medovými troubami? Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tímto
testem projde jen drtivá menšina lidí. Už nyní se někteří “Specialisté“ z moskevského kancelářského planktonu dívají na Tádžiky v
oranžových vestách, uklízející moskevské ulice, jako na hmyz. Co bude, až tento plankton bude mít výplatu třikrát vyšší, přiměje ho to snad
pracovat ještě usilovněji? S tímto něšvarem záludně už nyní kalkuluje Globální Prediktor. Vezměte si, že před nějakými 60 – 70 lety žili i v
USA docela jiní Američané, kteří uměli pracovat a pracovali rádi, vytvářeli nové, pokrok šel vpřed, homosexualitu nepokládali za normu a ti,
co se odchýlili byli řádně vzděláni a přidržovali se konzervativních rodinných hodnot. Ano, i tehdy byli snad až příliš vypočítaví – jak se
říká, v hlavě vždy jim pracovala kalkulačka na dolary – ale jinak – jinak to byli docela slušní lidé.
28/32
Jenže za těch 60 – 70 let se úplně změnili díky vnucenému systému testování ve vzdělávání (i my jsme už dostali své “Jednotné státní
testy“), díky reklamě, sexuální promiskuitě, drogám a především – díky nízkým úrokovým sazbám (možnost žít na vysoké noze už nyní a ne
až si vydělám, což dělá lidi infantilními) a díky vysokým podporám v nezaměstnanosti, které lidi nemotivují k práci, ale k parazitinímu
způsobu života. Ale pokud bude ve vedení nezkažených 90 % (v první řadě vědců a vojenských specialistů), to naprosto stačí na to, aby
Rusko udrželi na úrovni životaschopné pro rozvoj seriozní Planetární civilizace. Pokud ovšem za oponou ve vedení státu (EAS) nebude stát
OP-kartel s jeho bezednými kapsami a nestoudnými stínovými intrikami. Celou situaci můžeme shrnout na mapě Euroasie (uvnitř článku).
Modrými šipkami jsou znázorněny dopravní toky, fialovými směr exportu ropy a plynu. Černou barvou jsou obkreslena území nestability s
islámským faktorem (DAIŠ – IS, Talibán atd.), která se možná zvrhnou ve středověké klerikální státy bojující se všemi. Obecně jsou
to místa nestability a válek v příštích letech. Světle zelenou je vyznačen budoucí stát Kurdů. Tmavě zelenou je budoucí Írán a jemu
podřízená území. Hranice jsou vyznačeny nepřesně, protože se mohou měnit na tu i na druhou stranu. Podstatou je, že Íránu bude
znemožněno exportovat ropu a plyn kamkoli jinam než do Ruska. Aljaška bude možná dost rychle vrácena Rusku, jsou na to všechny
potřebné dokumenty. Navíc v jisté době Abramovič, budoucí gubernátor Čukotky, získal na světě největší stroj na hloubení tunelů. Něco mi
říká, že tunel pod Beringovou úžinou je už téměř hotov (tak trochu recese, ale není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu).
Podívejte se ještě jednou na mapu a uvidíte, že Rusko je křižovatkou všech obchodních cest Evropy, Afriky, Asie i Ameriky. Má všechno,
co potřebuje Globální Prediktor k založení impéria planety Země.
Vladimír Vladimirovič Putin
V prní řadě prosím nehanit jméno, ikdyž se to naše media neurolingvisticky snaží do populace programovat. Osobně si myslím, že to je jeden
ze základních stavební menhirů pro novou seriozní Planetární civilizaci. Takový lidi, budeli-li jich více a bude-li nám dáno z hůry, budou
nedějí pro všechny i obyčejný Židy. Za koho tu je on? V podstatě na tom nezáleží. Existuje tu mnoho pravděpodobných gradací, ale
výsledek bude vždy tentýž (samozřejmě za předpokladu, že Putin je rozumný člověk, osobně mu zatím věřím).
1, Celou svou duší si – stejně jako OP-kartel – přeje vytvořit z Ruska světovou velmoc. Klidně může být dokonce i součástí pyramidy řízení
OP-kartelu.
Nebo
2, Nechápe, proč se Rusku (narozdíl od 90. let) tak dobře daří. Prostě jen dělá svou práci (maje při tom nápadnou pomoc od OP-kartelu) a
vlastní úspěšnost přičítá náhodě a boží pomoci.
Nebo
3, Chápe, co chce OP-kartel, vidí v budoucnosti nebezpečí, ale alternativu pokládá za ještě horší. Řídí v proudu a přijímá rozhodnutí podle
aktuální situace.
Nebo
4, Ví o plánech OP-kartelu a tyto plány se mu velmi nelíbí. Má alternativní plán, ale kdykoli chce udělat nějaké rozhodnutí, je rázně zahnán
do pevných hranic naplánovaného směřování. Zahánějí ho a odřezávají všechny možné alternativy: demonstrují masové oběti – sestřelení a
výbuchy letadel, teroristické útoky atd. (s jasným poselstvím, že obětí může být daleko víc). Zemi sice vede po této slepé koleji, ale stále
čeká na šanci, kdy by bylo možné z ní seskočit; stále má na paměti, že OP-kartel sní o jeho fyzickém odstranění a záměně jiným,
povolnějším prezidentem Ruska (sekáček v lebce Trockého byl jasným signálem Stalina na konfrontaci, v podobné roli je asi i Obama, viz
vražda J.F.Kennedyho, takový prostě je náš svět). Ale OP-kartel umí svou práci. Nyní je v Rusku za Trockého rozvinutý koncept. Trockých
je tu hodně. Někteří z nich se dokonce snaží stát těmi hlavními:
29/32
Čubajs, trockista u hrobu Trockého v Mexiku
Vážení čtenáři, když uvidíte “Sekáček na maso“ nad Ruskem – všechno pochopíte. Potom buďte připraveni na opravdu složitou dobu. Ale
pokud k tomu nedojde, pak všechno půjde podle serioznějšího plánu. V každém případě s možnostmi OP-kartelu ohledně financí, vlivu na
média a masovou kulturu se jeho plánu, aby se Rusko stalo nejbohatší a nejvlivnější zemí světa a stalo se základem nové Planetární
civilizace, se nikomu a ničemu nepodaří zabránit. A dále už všechno závisí na Rusech: jestli se změní a OP-kartelu se podaří dosáhnout
toho, co si naplánoval už před tisíciletími, anebo peníze a sláva z nich neudělají nafoukané, nestoudné a lhostejné pinďosy. Pak planeta
Země bude mít ještě šanci stát se světem poledne a ne půlnoci. A na závěr, se ještě vráťme k Ukrajině. Válečný oheň na Ukrajině se
rozhoříval velmi špatně, zejména zpočátku a to z prostého důvodu. Historicky a v Kvantovém poli je zakodováno, Ukrajinci i Rusové jsou
jeden národ, Ruský národ vzešel z “Kyjevské Rusi“, to garantuje blok proti historické maniupulaci Globálního Prediktora. Válka je vůl, pokud
si pozorně zanalyzujete jednotlivé události nechávající za sebou oběti a žhavící vášně a vzájemnou nenávist, pak všude zahlédnete žoldáky
OP-kartelu. Lidé, kteří vyšli v Mariupolu beze zbraní proti obrněným vozům byli přesvědčeni, že do nich střílet nebudou, stejně tak i
mítingující na Kulikově poli nevěřili, že budou zaživa upalováni. A vzpomeňte si, že v Oděse část ultras i pravoseků přišla sice nacisticky
opojená, ale když uviděli budovu v plamenech, dokonce se pokoušeli pomoci těm, kdo se snažili utéct okny – ale druhá, malá část dorážela
zraněné, kteří skočili z oken na druhé straně průčelí. Obyvatelé Donbasu zpočátku šli na obrněnou techniku s pěstmi a holemi – a Ukrajinské
Ozbrojené Síly váhaly střílet do bezbranných. Ale vraždy lidí z jedné i z druhé strany zafungovaly jako spouštěcí mechanismus (s tím
pracuje Globální Prediktor) a začalo ostřelování obydlených oblastí měst Donbasu, masové vraždění civilistů, což potom dovedlo k
Ilovajskému a dalším kotlům. Mírumilovnost člověka do té doby, než zabijí jeho přítele, souseda, příbuzného nebo spolusloužícího se
razantně změní po utrpěné ztrátě.
Doporučil bych hledat zaměstnance zahraničních soukromých vojenských oddílů mezi obránci majdanu, mezi těmi, kdo upalovali a doráželi
lidi v Domě odborů, mezi prvními “Strelkovci“ a mezi prvními “Dobrobaty“ (členy dobrovolnických batalionů). Stojí za zmínku, že obě strany
– i opolčení Donbasu i OSU hovořily o “Třetí straně“ střílející ze zálohy na oba protivníky. Zpočátku se OP-kartel bez nich neobešel, ale
když se oheň války rozhoří, už se dál živí sám a začne pracovat systém “Za bratra!“, “Za kamaráda!“, “Za vlast!“ atd. Když ukrobloggeři
vykřikovali o zradě generálů, měli pravdu. V době, kdy opolčení Donbasu ještě nebylo armádou Novorossie, OSU společně s mnoha
“Dobrovolníky“ mohly Donbas zničit silou zbraní i počtem vojáků. Ale takový nebyl plán OP-kartelu, proto náčelníci OSU předávali (nikoli
zadarmo samozřejmě) tanky, artilerii i další vojenskou techniku opolčencům a velitelé se navíc s opolčenci dělili o informace o rozložení vojsk
OSU a “Svidomých dobrovolníků“ a rovněž vyzrazovali strategické a taktické plány. Toho si všimli i samotní vojáci OSU (Osvobozené Síly
Ukrajiny), že jakmile se rozmístili v určitém místě, okamžitě na nich začaly “Pracovat“ dělostřelecké systémy opolčení… Strany jsou
připraveny zabíjet jeden druhého ve vzájemné nenávisti, výzbroj armády Novorossie není horší než u Ukrajinské armády, nu a bojovný duch
je na tom dnes už lépe. A tak dál čeká Ukrajinu skutečná válka, válka s velkým počtem obětí a devastací. Obyvateli centrální Ukrajiny,
obracím se k tobě, protože na Tvé schopnosti přemýšlet závisí, zda přežiješ Ty a Tvá rodina, nebo ne. Jakmile v televizi uslyšíš, že vláda
pozvala NATO a USA (nejdříve samozřejmě “Mírotvůrce“ OSN, a když oni to vzdají, tak NATO), aby “Ochránili zemi před terorismem z
Donbasu a Ruska“ – na nic nečekej, seber rodinu a okamžitě utíkej, nejlépe na východ Ukrajiny ke Slovanům, nebo raději hned i do Ruska,
a jestli jsi zapálený západěnec (hloupých lidí mi je také líto) – tak do Evropy, také ke Slovanům, protože válka dojde i na západní Ukrajinu.
Ale ve střední bude eventuelně nejhorší. Západ (země NATO) nikdy neměl příliš slitování s civilními obyvateli – vzpomeň si na bombardování
Drážďan a taky na Hirošimu. Ano, ani Muslimové, kteří budou bojovat proti USA / NATO se nebudou nijak zvlášť zabývat rozlišováním
obytného domu od štábu nepřítele. Není to jejich země, kašlou na místní, hlavně jim nesmí bránit zabíjet Američany, kterým se velmi
potřebují pomstít za roky ponížení, kdy se museli ukrývat před drony v horách a pouštních doupatech. A na válkou zničené území potom
odvezou občany Izraele “Zachráněné“ před DAIŠ, plus obyvatele New Yorku (centra humanitární katastrofy).
30/32
Existuje ještě další varianta a já ji tu prozradím, i když její realizace není uvěřitelná, protože mozky lidí na Ukrajině jsou příliš
zasviněné propagandou. Představte si, že lid Ukrajiny vyjde znova, tentokrát ale na opravdovou revoluci a změní svoji zemi na “Pro
Všeslovanskou jednotu“, uvědomí si podstatu společné historie Ukrajiny a Ruska, společnou Slovanskou etnogenezi, která se zrodila na
Kyjevské Rusi v 10. století n. letopočtu. Revoluci, která projeví zájem o vstup do EAS, nebo ještě lépe hned do sestavy Ruska, která odloví
a ve vězeních usadí aktivní majdanisty a vyčistí Ukrajinu od band pravoseků, ultras a dalších extrémistů. Jedině tak se může Ukrajina
zachránit před milionovými oběťmi, Evropa od dalších desítek milionů běženců z válkou zničené země.
Putin, jak ukázaly minulé události, válku opravdu nechce, ale jestli dojde k fyzickému ohrožení Rusů na Ukrajině, pak už nějaké
“Mírotvůrcovství“ neprojde. OP-kartel si pak bude muset najít jiné místo, kde uspořádat válku, ale už to, lidé Ukrajiny - Slované, nebude
válka Vaše. Opakuji však – bohužel velmi málo věřím v takový vývoj událostí… A proto opakuji: občane Ukrajiny, uslyšíš-li od vlády “Amerika
nám pomůže!“ – vezmi nohy na ramena. Lépe být živým běžencem, než mrtvým odvážlivcem.
Výše uvedené platí nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny obyvatele zemí sousedících s Ruskem. Čím déle se budete bránit sjednocení se
Slovanskou jednotou, Ruskem a doufat jen v současnou Evropu, “Veliké Turecko“ nebo “Velikou Čínu“, tím víc strádání a utrpení to přinese
vašim občanům. Vliv OP-kartelu je dnes natolik silný, že porazit ho je možné jedině kultivovaným a dostatečně tvrdým spojením
Všeslovanské a Všekeltské jednoty v jednu zemi rozměrem nemenší než Ruské impérium 19. století a s vlivem na světové procesy
neustupujícím současné podobě USA a doby konce 90. let. Takové budoucí konfrontace nebudou vojenské ani revoluční, ale ideologické – čím
více totiž na sobě zabijete komárů, tím víc jich přiláká zápach krve. Proto prostě – použijte repelent. Jestliže v nynějších podmínkách si
moc Ruska bude přát zbavit se vlivu OP-kartelu například tím, že provede stalinské čistky v politice, médiích a mezi obyvateli, ve výsledku
to dopadne jako SSSR v letech 1937 – 39 – stát izolovaný od technologií a zdrojů, na kterých se za pár let potkají koalice zemí
kontrolovaných OP-kartelem. To není zrovna optimistický scénář…, ale to doufám nehrozí, když budou u kormidla natolik inteligentní lidi
jako Putin, Medvěděv, Lavrov!
V jaké lhůtě proběhnou výše zmíněné události?
Zde nejsou důležitá data, ale následnost událostí. Válka na Ukrajině začne možná po skončení topné sezóny (zimním vrcholu spotřeby) v
Evropě, pak bude možné riskovat poškození plynovodu na území Ukrajiny (obě strany se samozřejmě budou snažit je udržet v provozu, ale
může náhodně explodovat jeden z páteřních proudů). Nyní se první trasa Severního proudu používá na 50 % (podle energetické dohody EU,
která bude smetena ze stolu, pokud vznikne reálná hrozba energetického nedostatku); pokud ji naloží na 100 %, pak Německo vydrží i
následující zimu a pak už bude dokončení druhé trasy na obzoru. A ostatní Rumuno-Poláci budou běhat s vypoulenýma očima a nakupovat
zkapalněný plyn z Kataru nebo USA – třeba drahý, ale hlavně že nebudou muset všechno předělávat na uhlí. Dále v zorganizování a
provedení opravdových bojů, na základě nichž mohou USA “Bezpečně“ prohrát válku, je potřeba alespoň půl roku. To znamená, že
ekonomická krize v USA nebude dříve jak v srpnu až září, ihned po vojenské a politické kapitulaci (objeví se fakta nejen o sestřeleném
malajsijském letadle nad Donbasem, ale i o jihokorojském boeingu – úder na pověst USA bude kombinovaný). Dále je potřeba vyčkat, než
všichni potřební specialisté odjedou z USA do nějaké “Normální země“ za “Normální“ plat a pak bude možné probudit Yellowstone,
Kalifornský zlom, přiklonění meteoritu nebo nějaké jiné “Big-Bada Boom“. K útoku DAIŠ na Turkmenii dojde po dokončení plynovodu do Číny.
DAIŠ zajde i do Saúdské Arábie, aby “Pomohl“ potlačit povstání šíitů, k němuž dojde v důsledku nějaké provokace mezi Íránem a Saúdy – a
v sunnitských oblastech už zůstane. Írán se stane spásou šíitů okolo Perského zálivu a zároveň si zabere produkci ropy. Rusko zas bude
spasením ne zcela neutrálních Turkmenů před hrdlořezy z DAIŠ nebo Talibánu. Dále ex-USA bude “Pirátit“, kde se dá, od břehů Číny až
do Perského zálivu a Írán přijde na “Geniální“ myšlenku o severní trase transportu ropy a plynu. A tak se severní cesta stane
nejbezpečnější dopravní tepnou světa. V Rusku nejprve oživnou vzpomínky na SSSR, pak proběhne 20 – 30 let adresné propagandy a i
Finsko-Polsko vzpomene na šťastný život v Ruském impériu. Bývalé země RVHP vřele zavzpomínají na etapu “Stagnace“. Mongolsko bude
“16. republika“. Slovanská jednota! Korejci, Vietnamci, Kuba – nejlepší přátelé SSSR! Aljaška byla prodána nezákonně! Árijští staří Rusové
a Írán. Sanskrt – starověký jazyk Praslovanů a Hinduistů. Tibet – bratrský region Burjatů a Kalmyků. Německo je na starých územích
západních Slovanů – Lutičů, Venedů, Obdritů a vůbec – východní Němci, to jsou přece poněmčení Slované! Sýrie, Jordánsko, Izrael – svatá
země pro všechny Křesťany. Souvěrci Koptové z Egypta. Berberové a Skotové – migranti ze starověké Skýthie (zkráceně – staří Rusové). A
vy, obchodní žraloci, pochopili jste všechno? V jaké zemi a v jakých oborech bude možné v brzké době vydělávat? A vy, liberálové, brzy se
splní váš sen, ale ne tak, jak jste si přáli. A vy všichni ostatní občané Ruska, zůstaňte poctivými a spolehlivými lidmi, až vám na hlavu
spadne bohatství a sláva. Nebude to lehké nezdegenerovat.
Vy Evropané, nás čeká těžká zkouška odolnosti tradic a kultury. Islámský stát (ISIS) je podvod řízený ze zahraniční Globálním
Prediktorem. Uprchlická krize je strategií organizovanou, připravovanou pomocí ISIS na převezení “Trojského koně“ armád ISIS do Evropy.
Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být
samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených
Arabských Emirátů “Etisalat“, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci
komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic. Příkazy a velení jde
přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom
místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat, kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což
je v podstatě partyzánský způsob boje a to jako-by bráněním veřejného pořádku nejen v “No go“ zónách, infiltrací domácího obyvatelstva a
kontaktem s již žijícími skupinami v EU. Toto je důkaz, že celý systém v EU je reprezentován zrádci jako Merkelová, Hollande, Junckers,
Faymann a ostatními. Totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku vedenou zvnitřku.
Organizační struktura bojovníků tzv. Islámského státu (Kalifátu) (ISIS) v Evropě:
Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již
existujícími strukturami, které v Evropě již působí. "Válka v Evropě se začala" prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním
Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť Muslimských vojenských struktur v Německu. "Toto je výsledek mimořádné porady
ředitelství tří sousedních spolkových zemí", dodal. Jeho britští kolegové podnikli operativní zásah, odhalující síť Muslimských partyzánů v
oblasti Midlands. Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do
Evropy. Uprchlíci komunikují většinou přes Dubajského operátora firmy Etisalat, nyní je už asi vše zablokováno, komunikovali neustále jen a
výhradně přes roamingové partnery v Evropě.. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v Německé spolkové zemi
Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii. Podle různých svědectví je v Evropě odhadem více než 450 tisíc
bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají, nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. "Maďarská armáda je ve
stavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic", prohlásil premiér Orbán.
31/32
Vyzývám, jestli se vzchopí veškerá Všekeltská a Všeslovanská jednota :
Do Evropy nejdou v drtivé většině žádní zoufalí imigranti,
prchající před válkou, ale neurolingvisticky naprogramovaní rádo-by otrokáři a vrazi nás, našich dětí a našich vnoučat.
Je to “Trojský kůň“ Globalizační Predikce !!!
Závěr: Globální Predikce - vzniklo to historicky, tato struktura se začala formovat ještě v biblických a předbiblických dobách. Ve své
podstatě “Judaismus“ je instrukce, návod pro vojáky globalismu a také plán činností, které byly stanoveny v podobě náboženských souborů
pro lepší osvojení si mezi vykonavateli starých časů. Dnes Tóru a Talmud zcela pozoruhodně nahradila korporátní “Etika“ – snaha vydělat
peníze přes mrtvoly. Ale v řadách Oil Petroleum-kartelu jsou i nežidé, například Rockefellerové, to jsou Anglosasové. Připojili se relativně
před nedávnem, až v předposlední etapě plánu, kdy se efektivita stala důležitější než utajení akcí. Utajení, které bylo snazší udržet v
úzkém etno-náboženském kruhu v průběhu předchozích etap činností vládnoucí elity Židů (Levitů). Naskýtá se otázka komu by ve finále
nejvíce prospěl konečný totalitní sdpolečenský systém v rukou několika málo rodin. Čistě hypoteticky, mohlo by se jevit, že nejvíce
trosečníkům-archeoastronautům, kteří sem na planetu Zemi tuto Ariadninu nit zapředli (Zavlekli jak virus stupidity) ve Starověku, kteří se
jednou vrátí. Mohlo by se to jevit jako neuro-lingvistický program k budoucímu předání globálního totalitního společenského systému úzkou
vládnoucí elitou Vetřelcům budoucnosti, ať po dobrém, či po zlém (Likvidace úzké vládnoucí elity je mnohem jednodušší, než zlikvidovat
společenství národů). Skutečnost je ale velmi pravděpodobně mnohem jednodušší – je to vše jen přežitek Starověku. Je jen na nás
samotných vystavět si moudrou a seriozní “Planetární civilizaci“.
Zdroje: internetový kyberprostor, kniha: Antonín Horák - O Slovanech úplně jinak; www.nwoo.org, www.zvedavec.org, www.astronuklfyzika.cz, česká nezávislá TV;
kniha: Pierre Teilhard de Chardin – Vesmír a lidstvo; Mihály Czsikszentmihalyi – O štěstí a smyslu života; Hans-Joachim Zillmer – Darwinův omyl; Kolumbus přišel poslední;
Henry Makow Ph.D. - Ilumináti; Sekta, jež se zmocnila světa; Dr. Tag a Dr. Judith Powel – Silvova metoda, Ovládnutí mysli pro 90. léta; Dr. Joseph Murphy – Moc podvědomí;
Zecharia Sitchin – Kosmický kód; Čchi An-Kuei – Tajemství lidské tváře;
YouTube přednášky: Nassim Haramein – Propojený Vesmír; přednáška v Metafyzické knihovně v The Rogue Valley, 2003; Větší otázky;
MUDr. František Koukolík DrSc. - Mocenská posedlost; Vzpoura deprivantů;
RuTube: Keltové - 1. díl – Na počátku; Keltové - 2. díl – Poražení hrdinové; Keltové - 3. díl – Posvátné háje; Keltové - 4. díl - Od Kamelotu ke Kristu; Keltové - 5. díl – Legendy a skutečnost ;
Duchovní svět 1 - první díl; Duchovní svět 1 - druhý díl; Duchovní svět 1 - třetí díl; Duchovní svět 2 - první díl; Duchovní svět 2 - druhý díl; Duchovní svět 2 - třetí díl;
32/32

Podobné dokumenty

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Klíč - součástí dodávky sedlové odbočky. Vrták pro odbočující větev DN 150 a DN 200 - KGEAMV200 (součástí sk. 22)

Více

The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické

The Promis - Katharsis Evangelium Decodum Evangelium historické na to, co nás čeká, je najít pravdu v našem dosavadním Životě. Nejen pravdu o vládě, obchodu, vědě, sociologii, náboženstvích, společenském systému, destruktivně tvůrčím kapitálu – všem externím, a...

Více

Elitní spolky

Elitní spolky lidí je nekonečná. S dosaţením něčeho okamţitě touţíme po něčem dalším. Stejně tak mocní zákulisní aktéři, kteří se postupem věků dostávali stále k většímu bohatství a moci, touţí po další stále vě...

Více