Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Komentáře

Transkript

Stáhnout v PDF - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
MASARYKOVAtVEŘEJNÁ
KNIHOVNAtVSETÍN
&
TuristickétiNFORMAČNÍt
CENTRUM
DUBENt4/2015
MAGAZÍN
MVK
Masarykovaveřejná
knihovnaVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755141
email:[email protected]
http://www.mvk.cz
http://www.facebook.
com/mvk.vsetin
Turistickéinformační
centrumVsetín
Dolnínáměstí1356
75501Vsetín
tel.:575755111
[email protected]
http://vsetin.mic.cz
http://www.facebook.
com/ic.vsetin
knihovnaDolnínáměstí
aturistickéinformačnícentrum
pondělí-pátek 10:00-18:00
středa
08:00-18:00
sobota
09:00-12:00
turistickéinformačnícentrum
+půjčovna2.patro
městsképobočky
Luh,Rokytnice
pondělí,středa 10:00-12:00
13:00-17:00
úterý,pátek
10:00-12:00
13:00-16:00
čtvrtek,sobota zavřeno
ÚVODNÍK
kurzůvěnujtepozornost
novinkám–kurspečení
kváskovéhochlebaakurs
zentangle–sprvní
ukázkovoulekcízdarma?
Zajímavábudoutakétémata
čtvrtečníchbesed–od
cestovánípřeslabužnictvíaž
kbeseděsesochařiAlenou
MatějkouaLarsem
Widenfalkem?
Vítejteudubnovéhozpravodaje?
Covněmnajdete?
Napřelomuroku4015C401ýproběhlo
dotazníkovéšetřeníovašíspokojenostis
knihovnou–svýsledkyvásseznámímestručně
uvnitřtohotočíslašpodrobné
výsledkyjsounawebuknihovny
avtištěnépodoběvevšech "jaro!začínÁ!v!knihovně,!přijďte,!jsme!
v!knihovně!kvůli!vÁm.
půjčovnách?Dobréohlasyjsou
příjemné!velikonoce!"
stálenarubriku“Čtemea
doporučujeme“,
ObytovésituacinaVsetíně
knihyzdedoporučovanésipůjčujestálevíce
přijďtepobesedovats
čtenářů?Nahlédnětedoníivyg
vedoucíodborusociálních
Dubnovéakcejsouspojenysjarem
věcípaníMgr?Alenou
aVelikonocemi(tradičníValašskéVelikonoce
Bekovoušatodne4D?dubna?
vTuristickéminformačnímcentruP4?dubnaVš
druhýročníkjarníhokabelovéhojarmarkuš
Azačínajíopětjarní
jarníodpoledníčteníhned1?dubna…
vycházkyspanemDrlíkem
Prostorprosoutěženídostanoumilovníciher
–první4:?dubnag
vpravidelnémJsinatahu"P1ý?dubnaV?Hostem
opětbudeJardaČesnekapodtitulem
PříjemnéVelikonoce???
dobnovéhosetkáníjevyprávěníahistorky?
Můžetesetěšittakénadalšíročníkliterární
HelenaGajdušková
soutěžeTalentzešuplíku?Zpřipravovaných
PŘEČTĚTEySIéyCOyNÁSyZAUJALO
PravidelněyVÁmydoporučujemeyknihyéykteréyjsmey
četliéy ay kteréy nÁsy zaujalyWy Nechtey sey zlÁkaty
některýmiy zy našichy tipůWy Dnesy doporučujey
Jaroslavy sochoray ay hanay malÁWy VíCEy RECENZíy
NAJDETEy NAy WEBOVýCHy STRÁNKÁCHy KNIHOVNYy vy
rubriceyzčtemeyaydoporučujemezW
ySestřenky PrvníyzÁkon:ySamayčepelyWWW
AndrzejyPilipiuky JoeyAbercrombie
Shodaokolnostízpůsobísetkánítří
mladýchdívekCKateřinyTStanislavy
aMonikyLSpolečněmusípřijmoutvýzvu
apostavitsenepřízniosuduLBojujíproti
nepřátelůmTlidskézloběahloupostiL
NeobvykláknihaTnajejíchžstránkách
sousedíalchymiesinformatikouTdýkaz
bulatovéoceliskalašnikovemašavlese
používástejněčastojakolaptopLRomán
opřátelstvíTodvazeTobětováníamagiiLLL
Výborněnapsanáknihasneotřepaným
dějemLPostupnězjišťujuTžeopravdu
kvalitní„nejenomžfantasyliteratura
většinoupocházízpolsképrodukceL
ŽánrovějetatoknihatěžcezařaditelnáL
PřestožeobsahujeprvkyfantasyTvšeje
podrobenovědeckémuzkoumánía
následněvysvětlenoLRozhodně
doporučujiLPřečtenodoslovajedním
dechemL
TrilogieTkterázastupuježánrtemné
fantasyTvásodprvníchřádkůvtáhnedo
dějeplnéhointrikTkrvavýchbitevT
černéhohumoruaopravdunevšedních
postavTkterérozhodněnemajíčistý
trestnírejstříkLChvílemijebudete
nenávidětTchvílemilitovatanakonec
zjistíteTžejstesijezamilovaliL
BarbarskéhobojovníkaLogena
DevítiprsťákaTkterýmáproblémyse
sebekontrolouTJezaladanLutharTdo
sebezahleděnéhosamolibéhospratkaa
inkvizitoraGloktuTzatrpkléhomrzáka
bezpřátelTsvededohromadyhrozba
válkyLLL
VěřteTževámbudoupopřečtení
poslednívětyzávěrečnéhodílutihle
podivnítýpkovéchybětL„Nejhorším
nepřátelůmbudeodpuštěnoCaleteprve
ažbudouvisetžL
DOPORUČUJEyJaroslavysochora DOPORUČUJEyhanaymalÁ
NOVÉžKNIHY
PokudneníknihadostupnávpůjčovněDmůžetesijisnadnozarezervovatV
EdwardžRutherfurd PeteržMay
Paříž PÁnžohně
KaždáhistoriePařížeje
dějinamijejíchstaveb–gotické
majestátnostiNotreDameD
masivníhotělesaLouvruD
oslnivéholeskuVersaillesado
nebečnícíEiffelovyvěžeV
Rutherfurdtytobudovy
zabydlujereálnýmilidmiDkteří
bojujíDkteřídovádějíDkteřílžou
ašidíDkteřížijíamilujíod
založeníměstazaŘímanůaž
ponadčasovýmilostnýpříběh
AbelardaaHéloisea
mučednictvíJohankyzArkuD
odpozlacenénádhery
bourbonskýchkrálůažpo
hrůzyfrancouzskérevoluceDod
blyštivéhoNapoleonova
císařstvíažponacistickou
okupacianeuvěřitelnýzápas
francouzskéhohnutíodporuV
PříběhoděsivýchvraždáchDkteréspojujeještě
děsivějšítajemstvíVPrvnísvazeksériečínských
thrillerůVČínskýdetektivLiJenpátráspolus
americkousoudnílékařkouMargaret
Campbellovoupovrahovivysocepostaveného
vládníhovědceDjehožděsivěohořeláDdoutnající
mrtvolabylanalezenavpekingskémparkuV
RobertžGalbraith
HedvÁbník
HedvábníkDdruháknihazřadyvysoce
oceňovanýchdetektivníchrománůsCormoranem
Strikemajehoenergickoumladouasistentkou
RobinEllacottovouDjestrhujícíačtivýpříběhV
KdyžzmizíspisovatelOwenQuineDjehoženase
obrátínasoukroméhodetektivaCormoranaStrikaV
ZpočátkusedomníváDžesenapárdníněkam
vypařilDalevšejejinakVVV
výsledky
průzkumu spokojenosti
Odlistopadu7fIždoúnora7fISproběhlyvknihovněprůzkumyspokojenosti
dětskýchidospělýchuživatelů9Podrobnévýsledkyjsoudostupnévtištěnépodobě
vpůjčovnáchknihovnyinawebovýchstránkách9
Zdevámnabízímestručnéseznámenísvýsledkyprůzkumuprodospělé:
DotazníkzodpověděloIžTrespondentů9Nejvícedotazovanýchnavštěvujeknihovnu
jednouměsíčně3žTzN)jedenkrátzaIždníjinavštěvuje7žzajednoutýdně7fz9
Nejčastějinavštěvovanájecentrálnípůjčovna397zN)čítárna3I6zNaturistické
informačnícentrum3ISzN9Idospělírespondentinavštěvujídětsképůjčovny3I7zN9
Naprostávětšina3cca7SzNdotazovanýchjesúrovníjednotlivýchpůjčoven)které
znají)velminebospíšespokojena9Téměř9fzdotazovanýchvyužíváknihovnupro
svůjvolnýčasaccaSfziprostudium9Provoznídobaknihovnyvelminebospíše
vyhovuje9Stizuživatelů9Spokojenostsvyužívanýmislužbami3výpůjčníslužby)
kopírovacísluž[email protected]ří[email protected]ísluž[email protected]čníarešerní
služ[email protected]ípoř[email protected]ělávacíakce,jevpřípadě@žerespondentitytyslužby
využívají@velmivysoká0uvýpůjčníchslužebjetéměř8f5dotázanýchvelmi
spokojeno,xZrovnatakjsouuživatelévelmiaspíšespokojenisnabídkoufondu
[email protected]č[email protected]éainformační[email protected],xSdostupností
knihovnyjevelmiaspíšespokojeno9ú5dotázanýchxSprostoramiknihovnyje
spokojeno9%5uživatelůxPřes9f5dotazovanýchsouhlasí@žepracovníciknihovny
jsouvstřícníamajídostatečnouúroveňodbornýchznalostíxWebovoustránku
knihovnyvyužívá9%50jednouza)%dnítéměř8f5,dotazovanýchxxx
Prozískánívíceinformacízprůzkumunavštivtenašepůjčovnyneboweb.
Děkujemevšem,kteřísedoprůzkumuzapojili!
TALENT ze šUPLíKU 7
Talentzešuplíkuúaneb
Nechnásobjevittvénadání
sedmýročníkliterárnísoutěže
vpoeziiapróze
téma:„Ó,mocnálásko,kterádokážezměnit
zvířevčlověka,stejnějakočlověkavezvíře.“
WilliamShakespeare
Hlavnícenaprovítěze–tablet1
Aletakémožnostautorskéhočtení
vknihovněvrámcibesedy
seznámýmspisovatelem
azveřejněnípracívelektronickém
sborníkux
Pravidlajsoujednoduchá:
PokudjeTi)Zaž[email protected]
pošlisvépříspěvkyvpróze
čivpoeziivelektronicképodoběnaeRmail:
[email protected]
Rozsahmaxx)fstranA%
Termíndodánípracíod1.3.do31.8.2015
OSOBNOST9MĚSÍCE
petr9odehnal
PetrOdehnalsenarodilveSlavičíněažije
veValašskýchKloboukáchxZdeipracuje
jakohistorikLvěnujeseregionálním
dějinámxJešéfredaktoremVlastivědných
kapitolzValašskoklobouckaLčlenem
redakčníchradValašska–vlastivědné
revueLčasopisuVýchodníMoravaaZVUKL
kderovněžpublikujeodbornéčlánkyx
SvéliterárníaliterárněTkriticképráce
publikujevHostuLLiterárníchnovináchL
PsímvíněLTextechLTvaruLZVUKuadx
Vroce5005obdrželLiterárnícenu
VladimíraVokolkaxRoku500)vydal
básnickousbírkuAbudutakisynovi
U500)yLdálejeautoremmonografií
ovalašskýchobcíchLidečkoU500RyL
LačnovU50R0yimístasvéhobydliště
ValašskéKloboukyLkterávyšlapod
názvemZpříběhůměstaValašské
KloboukyRA)1T5001ú1)0letměstských
právValašskéKloboukyU500)yxVroce
50R5vydalknihuZadlúhýchvečerů–
pověstiapohádkyzHornolidečskaLkterá
jepsánavalašskýmnářečímxJejízvukovou
podobunačetlLudvíkVaculíkxPavel
Kotrlavesvérecenzikeknizeuvádíú
JPřestožesejednáopohádkyDpublikace
potěšínejenomděti:JetakédoklademDžeje
stálecoobjevovat]atonejenom
varchivech-ažeještědalšítextynasvé
objeveníčekají:J
Zdroj:
LiterárníjaroZlínK86T[online]:K86T[cit:
K86Tz89z8R]:Dostupnéz:
http://K86T:literarnijaro:cz/autori/petrz
odehnal/K38A
KOTRLADPavel:Recenzeačlánky:Poznámkovýblok
PavlaKotrly[online]:K86K[cit:K86Rz8Oz63]:
Dostupnéz:http://recenze:kotrla:com/r63O:php
Zdrojfotografie:
PavelKotrla
historik,9literÁrní9kritik9a9bÁsník
9
*9209dubna919759Slavičín
CO SE DěJE V KNIHOVNě
VALAŠSKÉVELIKONOCE
čtvrteklDdubnaR7pP99–7áP99hodinR
Turistickéinformačnícentrum
Zvykyatradicevknihovně
Velikonočnívajíčka2pleteníjednoduché
pomlázky2výrobavelikonočníhopřekvapení2…
Atmosféruzpříjemnívalašskémelodie
ALENAMATĚJKAALARSWIDENFALK
čtvrtekyDdubnaR7ýP99hodinRKklub
AlenaMatějkaBčeskásochařka
auměleckásklářka
LarsWidenfalkBšvédskýsochař2tvůrce
kamennýchhouslípodleStradivarihonákresu
proEXPOž992
Besedasúspěšnýmiumělci
JIHOVÝCHODNÍASIENAKOLE
čtvrtek7pDdubnaR7ýP99hodinR
společenskýsálknihovny
PětiměsíčnícyklojízdaThajskem2Laosem2
VietnamemaKambodžou
Povídáníopestrobarevnémsvětě
buddhistickýchchrámů2městskémmumraji2
rozsáhlýchpralesích2honosnékoloniální
architektuřeasijskýchsídelichudých
bambusovýchpřístřešcíchobyvatelvenkova
PřednášíPcestovateléDominikaSommerová
aMartinHessler
duben S KNIHOVNOU
JAKSEŽIJELABUŽNÍKŮM
čtvrtekÉHšdubnaíC-úTThodiní
společenskýsálknihovny
Besedaosoučasnémstavugastronomie
vČeskérepubliceavesvětě
Povídatsibudemeioaristologii,kteroulze
studovatnakatedřearistologienaFakultě
společenskýchstudiípřivysokéškole
HumanitasveVsetíně
Přednáší:MgršVladimírPoštulka-aristolog,
spisovatelatextař,jedenzprvníchčeských
gurmet-kritiků,stálýhodnotitelproněmecký
prestižníčasopisDerFeinschmecker.
BYTYVEVLASTNICTVÍMĚSTAVSETÍN
ASYSTÉMJEJICHPRONAJÍMÁNÍ
pondělíÉ-šdubnaíC-úTThodiníKklub
BytyvevlastnictvíměstaVsetínaasystém
jejichpronajímání
Přijďtepodebatovatobytovéproblematice
svedoucíodborusociálníchvěcí
MgršAlenouBekovou
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
ČTEMEPRORADOST
středaCšdubnaíCTúTThodiníKklub
anebCosečtevmateřskéškole
Přijďtesiposlechnoutzábavnéčtení
PUTOVÁNÍPOJORDÁNSKUAIZRAELI
ZVUKOVÁKNIHOVNA
úterý-šdubnaíCOúTThodiní
společenskýsálknihovny
vpodáníPavlaKostečky
knihovna v dubnu
ČTEMEZNOVINEK
čtvrtekýzdubna3ÁP2CChodin3
centrálnípůjčovna
SeznámenísknižníminovinkamiZkterési
můžeterovnouvypůjčit
JSINATAHUí
středaÁÍzdubna3ÁD2DChodz3Kklub
BylonebyloanebHravépovídáníaposlouchání
Vyprávěníjakozákladhry
konečněprostorprovašifantazii
DixitZČernéhistorkyZBíléhistorkyZModré
historkyZStoryCubesZBylonebylo…
VhlavníroliZBlábolZKonceptamnohodalších
Host4JardaČesnek
VYCHÁZKYSMILANEMDRLÍKEM
PUTÝRKA
úterýLúzdubnavÁÁ2DChodin
Pěšítrasa4HorníJasenkaPUZemánkůJZ
NadDřevojánkyZPutýrkaZLopuniceZDušná
P3kmJNOdjezdzautobusovéhonádraží
PstanovištěčN..Jv664OLhodinnaJasenkuZ
návratautobusem
zDušnéN
VIRTUÁLNÍUNIVERZITATŘETÍHOVĚKU
kurzBarokníarchitekturavČechách
videopřednáškyvknihovnězapřítomnosti
moderátoradoplněnésamostudiem
od8NLLdo66NLLhodNZspolečenskýsálvestředu
P9N2NZ..N2NJ
VZdĚLÁvÁNÍ
PEČENÍKVÁSKOVÉHOCHLEBA
společenskýsálknihovny
TermínkurzufAZjodADZNNdoAVZNNhodin)
LektorkafMariePechová
CenafANNKč)KapacitafGNosob
SOCIÁLNÍSÍTĚAKOMUNIKACENA
INTERNETU-FENOMÉNVPOČÍTAČOVÉ
KOMUNIKACIPROZAČÁTEČNÍKY
Počítačováučebnaknihovny
TermínkurzufA-Z)AxZ)GNZ)GGZjZ
odAéZNNdoAgZNNhodin5pondělkyastředy6
LektorkafHanaMalá
CenafjNNKč)KapacitafAGosob
Vstupnípředpoklady:
Základníznalostinternetuae-mailu
KURZZENTANGLE
společenskýsálknihovny
TermínyfAjZ)GAZaGgZdubna
odAxZ-NdoADZ-Nhodin
ZENTANGLEHčinnostspojujícívsoběrelaxaci
suměnímHvýsledkemjsoudrobnávýtvarná
dílkavytvořenázevzorů)kterésenaučíkreslit
LektorkafDagmarVaďurová
Cenaf-NNKč)KapacitafAGosob
KURZYANGLIČTINYPROSENIORY
maláučebnaGZpatro)
DolnínáměstíA-xé)Vsetín
Kontaktníosobaprokurzy
podrobnéinformaceapřihláškyf
MgrZKateřinaJanošková)telZfxDxDxxA-é
MVKVsetín)DolnínáměstíA-xé
Jemožnésepřihlašovatielektronicky
prostřednictvímwwwZmvkZcz
kabelkový jarmark
KABELKOVÝJARMARK
JAROCHCEZMĚNU
Máteveskříni„slušné“kabelky0kteréseVámjiž
omrzely0nehodísebarevně0zkrátkaužje
nenosíte?Samabysteuvítalanějakoujinou?
Zapojtesedo„Kabelovéhojarmarku
vknihovně“)
Darujtesvoukabelku–čistouPnepotrhanouP
veslušnémstavu
Kde?TuristickéinformačnícentrumVsetín–
Dolnínáměstí
Kdy?od-)března–ý5)dubna-4ý5
Můžetevložitinepotřebnou5jižpřečtenou
knihu
Přijďtesikoupitkabelkuna
Kabelkovýjarmark
Kde?TuristickéinformačnícentrumDvpřípadě
příznivéhopočasívenku2
Kdy?-P)dubna-4ýAodý4)44hodin
Cena-kskabelkyc0PýKč
PŘEKVAPENÍVKABELCE–KNIHAZDARMA
Výtěžekzakcebudevěnovánnanákup
dětskýchknížekaherdoknihovny
Vloňskémrocezískalaknihovnavýprodejem
kabelektéměřý4)4440(Kč)Penízebylyvyužity
nanákupdětskýchknihaherdopůjčoven)
ZbylékabelkybylyvěnoványAzylovémudomu
promatkysdětmiveVsetíněaDiakoniiVsetín)
Podaříseletosčástkunavýšit?n
PřipravujemeNocliteratury
13.května
letos
nahřbitově
aveTřechopicích
Použitéobrázky:Heidipickels5m_loes8dKbtr6l5
theliteratepenguin8d4Muymy5VictorNizovtsev5dozydog8d3fjx2x
EmilyJane5theresahelmer8d5rt8wn5archívMVK
© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN
DUBEN 2015