Titan 34 UW

Komentáře

Transkript

Titan 34 UW
08/2012
Titan 34 UW
Návod k obsluze
Art.: 80060906 cs
Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte!
Návod k obsluze uschovejte!
Prohlášení o shodě ES
podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES
Firma:
HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1
D-92421 Schwandorf
prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek
HORSCH Titan 34 UW od sériového č.
27031250
na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost
a ochranu zdraví podle směrnice ES 2006/42/ES.
Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny
ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace:
EN ISO 12100
EN ISO 4254-1
Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
Zemědělské a lesnické stroje a traktory.
Technické prostředky pro zajištění bezpečnosti - Všeobecně
Schwandorf, 25.03.2009
Místo a datum
Osoba odpovědná za dokumentaci:
Gerhard Muck
________________________________________
M. Horsch
P. Horsch
(Jednatel)
(Vývoj a konstrukce)
Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení
Potvrzení o převzetí
Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku!
Komu
HORSCH Maschinen GmbH
Postfach 10 38
D-92401 Schwandorf
Fax: +49 (0) 9431 / 41364
Typ stroje:........................................................
Sériové číslo:...................................................
Datum dodání: ................................................
Vydání návodu k provozu: 08/2012
předváděcí stroj – první použití
předváděcí stroj – změna stanoviště
předváděcí stroj – konečný prodej - použití
nový stroj – konečný prodej – první použití
stroj zákazníka – změna stanoviště
80060906 Titan 34 UW cs
Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu pro výše uvedený stroj.
Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti
práce se strojem.
........................................................................
Jméno servisního technika
Prodejce
Jméno: . ..........................................................
Zákazník
Jméno: . ..........................................................
Ulice: ..............................................................
Ulice: ..............................................................
PSČ: ...............................................................
PSČ: ...............................................................
Obec: ..............................................................
Obec: ..............................................................
Tel.: ................................................................
Tel.: ................................................................
Fax:.................................................................
Fax:.................................................................
E-mail: ............................................................
E-mail: ............................................................
Č. zák.:............................................................
Č. zák.:............................................................
Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo
předán servisnímu technikovi.
........................................................................
Místo, datum prvního proškolení
........................................................................
Podpis kupujícího
- Překlad původního návodu k obsluze -
Identifikace stroje
Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu:
Sériové číslo: ...................................................
Typ stroje: .......................................................
Rok výroby: ......................................................
První uvedení do provozu:................................
Příslušenství: ..................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Datum vydání návodu k obsluze: 08/2012
Poslední změna: 07/2013
Adresa prodejce:
Jméno:
Ulice: Obec: Tel.: Zák. č.: Prodejce:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Adresa spol. HORSCH:
HORSCH Maschinen GmbH
92421 Schwandorf, Sitzenhof 1
92401 Schwandorf, Postfach 1038
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zák. č.: HORSCH:
+49 (0) 9431 / 7143-0
+49 (0) 9431 / 41364
[email protected]
......................................................................
Obsah
Úvod..............................................................3
Předmluva.....................................................3
Zpracování reklamačních nároků..................3
Určený účel použití........................................4
Následné škody...........................................4
Oprávněný personál obsluhy.........................5
Ochranné vybavení.......................................5
Bezpečnost práce a ochrana .......................
zdraví při práci.............................................6
Bezpečnostní symboly a štítky......................6
Bezpečnost provozu......................................8
Bezpečnost dopravy......................................8
Bezpečnost práce..........................................8
Připojení / odpojení......................................8
Při používání................................................9
Ošetřování a údržba......................................9
Přizpůsobení kloubového hřídele ...............10
Postavení kloubového hřídele do úhlu.....10
Zkrácení kloubového hřídele...................10
Montáž kloubového hřídele......................11
Technika / obsluha....................................12
Technické údaje..........................................12
Zapřažení stroje..........................................12
Osvětlení.....................................................13
Hydraulika...................................................14
Posuvná náprava.......................................14
Vykládání...................................................15
Odstavení stroje..........................................16
Zakrytí plachtou...........................................16
2
Vážicí zařízení GT 400...............................17
Technické údaje........................................17
Indikátor vážení - obsluha.........................19
Tisk ID pole a kumulativních hodnot..........21
Menu 1 až 4 a kalibrace............................23
Kalibrace váhy...........................................25
Provedení autotestu..................................25
Provedení kalibrace...................................25
Instalace......................................................27
Kabeláž Vážící zařízení.............................28
Vyhledávání závad......................................29
Brzdová soustava......................................31
Ošetřování a údržba..................................33
Čištění.........................................................33
Intervaly údržby...........................................33
Konzervace................................................33
Mazání stroje.............................................34
Hygiena....................................................34
Přehled údržby............................................35
Výměna převodového oleje.....................36
Utahovací momenty pro metrické šrouby....37
Utahovací momenty - palcové šrouby.........38
Úvod
Předmluva
Před uvedením stroje do provozu si pozorně
přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm
uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a
zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte
bezpečnostní pokyny!
Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost
HORSCH žádnou záruku.
Tento návod vám má usnadnit seznámení se
strojem a umožnit plné využití jeho možností v
souladu s určením.
S návodem k obsluze musí být seznámena
každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např.
¾¾ obsluze
(včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče)
¾¾ opravách (údržba, kontroly)
¾¾ přepravě
Zpracování reklamačních
nároků
Žádosti o uplatnění reklamace je nutno doručit
prostřednictvím vašeho prodejce servisnímu
oddělení společnosti HORSCH ve Schwandorfu.
Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději
do 4 týdnů od výskytu závady.
Tyto vadné díly odešlete očištěné a vyprázdněné společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH
nejpozději do 4 týdnů.
Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly
uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších
rozhodnutí.
Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak
10 hodin práce musí být předem projednány se
servisním oddělením HORSCH.
S návodem k obsluze dostanete i potvrzení o
převzetí.
Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a
údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení
o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje.
Záruční doba začíná běžet datem dodání.
U vyobrazení a technických údajů uvedených v
tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH
vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke
zlepšení stroje.
3
Určený účel použití
Následné škody
Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem
techniky a uznávanými bezpečnostními předpisy. Přesto při používání může nastat nebezpečí
poranění uživatele nebo třetích osob, příp. poškození stroje nebo jiných věcí.
Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a
pečlivě. Přesto se mohou i při použití v souladu
s určením vyskytnout poruchy funkčnosti (až
po úplný výpadek), ke kterým může dojít např.
z těchto příčin:
Stroj používejte jenom v technicky bezvadném
stavu, pouze k určenému účelu, s vědomím
možného nebezpečí a v souladu s bezpečnostními předpisy a dodržováním návodu k obsluze!
Ihned odstraňte především závady, které mohou
negativně ovlivnit bezpečnost.
¾¾ Ucpání
Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze
osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích.
Originální náhradní díly a příslušenství HORSCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj.
Náhradní díly a příslušenství dodané jinými
výrobci nebyly podrobeny našim zkouškám a
nemají naše schválení.
Montáž nebo používání jiných produktů než
HORSCH může proto mimo jiné negativně
změnit dané vlastnosti stroje a tím i bezpečnost
osob a stroje.
Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů
a příslušenství nenese společnost HORSCH
jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou
záruku.
Stroj je určen k překládce obilí, hnojiva a sypkého materiálu v zemědělství. Jakékoli použití
přesahující tento rámec, např. použití jako dopravní prostředek, je považováno za použití v
rozporu s určením.
Za takto způsobené škody společnost HORSCH
neručí. Riziko nese výhradně uživatel.
Je nutno dodržovat příslušné platné předpisy
bezpečnosti práce a ostatní obecně platná
bezpečnostně technická a pracovně zdravotní
pravidla a pravidla silničního provozu.
K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy.
4
nebo tvorba můstků (např. cizími
částicemi, vlhkým osivem nebo hnojivem,
lepivým mořením)
¾¾ Opotřebení dílů podléhajících opotřebení
(např. šnek a kloubový hřídel)
¾¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů
¾¾ Chybné nebo nevhodné otáčky pohonu a
pojezdové rychlosti
¾¾ Chybná obsluha stroje
Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci stroje.
Nárok na náhradu škod, které nevznikly na
stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení
za následné škody z důvodu chyb při obsluze.
V tomto návodu k obsluze
V návodu k obsluze se rozlišují tři různá upozornění na nebezpečí resp. bezpečnostními
pokyny. Používají se tyto piktogramy:
důležitá upozornění!
Když hrozí nebezpečí zranění!
Oprávněný personál obsluhy
Na stroji smějí pracovat pouze osoby, které
k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly
náležitě zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího
personálu je 16 let.
Obsluhující personál musí mít platný řidičský
průkaz. Obsluha nese v pracovní zóně odpovědnost vůči třetím osobám.
Provozovatel musí
Když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob!
¾¾ dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod
k obsluze.
se, že si obsluhující personál přečetl
návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu.
¾¾ ujistit
Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji.
Návod k obsluze je součástí stroje.
Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte.
Ochranné vybavení
Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům.
¾¾ Přiléhavé oblečení
¾¾ Ochranné pracovní
Je třeba se vyvarovat pracovních postupů, které
by mohly ovlivnit bezpečnost při práci.
Pro provoz a údržbu potřebujete:
rukavice chránící před
strojními díly s ostrými hranami
¾¾ Ochranné brýle chránící proti prachu nebo
rozstřiku při manipulaci s hnojivy
¾¾ Dodržujte předpisy výrobce hnojiva
¾¾ Při zacházení s mořidly nebo mořeným osivem používejte ochranné respirační masky
a ochranné pracovní rukavice. Dodržujte
předpisy výrobce mořidla.
5
Bezpečnost práce a
ochrana zdraví při práci
Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní předpisy platí pro všechny kapitoly v
tomto návodu k obsluze.
Bezpečnostní symboly a štítky
Před uvedením stroje do provozu si
přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny!
Nikdy nesahejte do otáčejícího se
šneku.
00380055
Před provedením údržby a oprav
vypněte motor a vytáhněte klíček.
00380163
Nikdy nesahejte do rotačních dílů,
například kloubových a hnacích
hřídelů.
00380147
00380294
Nebezpečí z unikající kapaliny pod
tlakem, dodržujte pokyny v návodu
k obsluze!
Jízda osob na stroji je zakázána!
00380133
Nezdržujte se v rozsahu otáčení
sklápěcích dílů stroje!
Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se
v ní mohou díly pohybovat!
00380135
6
00380054
00380134
Označení hydraulických hadic
Symbol je vždy na hadici, která vyžaduje tlak pro
uvedení stroje do přepravní polohy (zvednutí,
sklopení atd.).
00110683
Poprvé po 50 km nebo 10 hodinách dotáhněte
kolové matice / šrouby. Denně dotahujte - viz
Přehled údržby.
00110684
Zasunutí / vysunutí nápravy
00380359
Překládací
00110686háky; při překládání zavěste v těchto
místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.).
00110685
Opěrná patka
Maschine
Aufkleber
Zeichnung
00110682
00110687
Maschine
00110681
Sklopení / vyklopení šneku
alle
Zeichnungsnummer
Dateiname
00110681 - 7
Zeichnung
Aufkleber
00110687
00110682
00380880
00110684
00110687
00110682
Šoupátko šneku
00110684
00110683
00110686
00110684
Maschine
alle
Zeichnung
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
00110685
Maschine
Aufkleber
Zeichnung
Zeichnungsnumm
Verladehacken
Dateiname
00380880
Entw.
ed
Datum
Nov 06
00110686
Zeichnungsnummer
00110681 - 7
7
00110686
Dateiname
Bezpečnost provozu
Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení
pracovníky distributora, zástupcem výrobního
závodu nebo pracovníky firmy HORSCH. Vyplněné potvrzení o přejímce je třeba zaslat zpět
do firmy HORSCH.
Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje
důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, nainstalovaná na stroji a jsou plně funkční.
¾¾ Pravidelně
kontrolujte pevné utažení všech
šroubů a matic a případně je dotáhněte.
¾¾ Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik.
¾¾ V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte.
¾¾ Přizpůsobte kloubový hřídel podle traktoru
a provozujte jen s předepsaným ochranným
zařízením.
Bezpečnost dopravy
Při jízdě po veřejných komunikacích platí pravidla silničního provozu.
Před každou jízdou po silnici zkontrolujte funkčnost osvětlení a brzdy a dodržujte přepravní
šířku a výšku.
Vždy zasuňte posuvnou nápravu a sklopte šnek.
Na veřejných komunikacích lze přepravovat
pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002
O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení
musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou
vyhláškou.
Dávejte pozor na přípustné zatížení na nápravu,
nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby
se zachovala dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují přídavné
agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na
paměti setrvačnou hmotnost těchto nástaveb.
8
Před jízdou po silnici očistěte stroj / pneumatiky od nahromaděné zeminy.
Jízda osob na stroji je přísně zakázána.
Při přepravě po veřejných komunikacích jezděte rychlostí max. 25 km/h a vždy s prázdným zásobníkem.
Bezpečnost práce
Vedle pokynů v návodu k obsluze dodržujte i
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vydané profesními agrárními organizacemi!
Pozor!
Při vyklopeném šneku dávejte pozor na jeho
vzdálenost od elektrického vedení!
Připojení / odpojení
Při připojování a odpojování stroje na tažné
zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění.
¾¾ Stroj zajistěte proti samovolnému pohybu.
¾¾ Při couvání postupujte se zvýšenou opatrnos-
tí. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem
a strojem.
¾¾ Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném
podkladu.
¾¾ Stiskněte parkovací brzdu.
Brzdová soustava
Překládací stroj je vybaven provozní a parkovací
brzdou.
Brzdová soustava musí být během jízdy po
silnici vždy připojena a plně funkční.
Po připojení stroje a před začátkem přepravní
jízdy vždy nejprve zkontrolujte funkci a stav
brzdové soustavy a uvolněte parkovací brzdu.
Na hydraulickém okruhu
¾¾ Hydraulické
hadice připojujte na traktoru
teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na
traktoru i stroji.
¾¾ Hydraulická soustava je pod tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození
všech vedení, hadic a šroubení!
¾¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár!
¾¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře!
Pro vyloučení chyb při obsluze by měly být
zásuvky a konektory hydraulických funkčních
přípojek mezi traktorem a strojem označeny.
Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být
řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány.
Při používání
¾¾ Před
rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte blízké okolí stroje (přítomnost
dětí). Dbejte na dostatečný výhled.
¾¾ Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno.
¾¾ V dosahu pohybu hydraulicky ovládaných dílů
se nesmí zdržovat žádné osoby.
¾¾ Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze u stojícího stroje. Během provozu je
jízda osob na stroji zakázána!
Ošetřování a údržba
¾¾ Dodržujte
intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu
k obsluze.
¾¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací
odstavte stroj na rovné ploše o dostatečné
nosnosti a zajistěte jej proti samovolnému
pohybu.
¾¾ Před čištěním stroje vysokotlakým čističem
zakryjte všechny otvory, do nichž z bezpečnostních a funkčních důvodů nesmí proniknout voda, pára nebo čisticí prostředky. Proud
vody nesměrujte přímo na elektrické nebo
elektronické komponenty.
¾¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné
spoje všech hydraulických vedení.
¾¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození.
Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte!
¾¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji
odpojte od přívodu elektrického proudu.
¾¾ Při svařování na stroji odpojte kabely od počítačů a jiných elektronických komponent. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování.
¾¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte.
Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Lak je vytvrzený až po
zhruba 3 měsících a dříve by se mohl
poškodit.
9
Přizpůsobení kloubového
hřídele
Před nasazením stroje a při přepřahání traktoru se musí kloubový hřídel přizpůsobit podle
traktoru.
Kloubové hřídele i přetěžovací a volnoběžné
spojky jsou závislé na zařízení a výkonu.
Nesmí se nahrazovat jinou výbavou.
Maximálně přípustné otáčky pohonu kloubového hřídele a možné změny převodů najdete v
návodu k obsluze namontované rotační brány.
Postavení kloubového hřídele do úhlu
Postavení kloubového hřídele do úhlu v provozu
má velký vliv na životnost kloubů.
Úhly by měly být co nejmenší, klouby na straně
traktoru a stroje by měly být ve stejném úhlu a
při jízdě v přímém směru paralelní.
U zapřažených strojů by měl být otočný a přívěsný bod pokud možno uprostřed kloubového
hřídele.
Zkrácení kloubového hřídele
Kloubový hřídel montujte jen při zastaveném
motoru a vypnutém vývodovém hřídeli.
Používejte jen kloubový hřídel s předepsaným
ochranným vybavením!
Pojistky kloubového hřídele musí bezpečně
zapadnout.
Dodržujte provozní délku
Přizpůsobení kloubového hřídele
¾¾ Pro
nastavení délky podržte vedle sebe poloviny kloubových hřídelí v nejkratší provozní poloze a označte.
¾¾ Vnitřní a vnější pažnice rovnoměrně zkraťte.
¾¾ Vnitřní a vnější posuvný profil zkraťte o stejnou délku jako pažnici.
¾¾ Zarovnejte hrany a pečlivě odstraňte třísky.
Pak kloubový hřídel namažte.
Provozní délka kloubového hřídele
Snažte se o co největší překrytí. Kloubový hřídel je možné za provozu roztáhnout jen o polovinu krytu posuvného profilu Pu v zasunutém
stavu Lz.
10
Montáž kloubového hřídele
Před každým uvedením kloubového hřídele do
provozu zkontrolujte, zda uzávěry bezpečně
zapadly.
Zavěšení řetězu
¾¾ Zavěste
Montáž kloubového hřídele
A - Rychlouzávěr QS
Stáhněte tažnou objímku zpět, dokud se nezastaví v otevřené poloze. Nasuňte kloubový hřídel
na vývodový hřídel, až automaticky zapadne
rychlouzávěr QS. Tažná objímka se pak musí
volně otáčet.
záchytný řetěz tak, aby byl zajištěn
dostatečný rozsah otáčení kloubového hřídele
ve všech provozních polohách.
¾¾ Záchytný řetěz nepoužívejte k zavěšení kloubového hřídele.
B - Posuvný kolík
Stiskněte posuvný kolík a současně nasuňte
kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne
uzávěr.
C - Tažný uzávěr
Stáhněte tažný uzávěr a současně nasuňte
kloubový hřídel na vývodový hřídel, až zapadne
uzávěr.
11
Technika / obsluha
Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Přepravní šířka:.....................................2,96 m
Přepravní výška:................................... 4,00 m
Výška se šnekem:................................ 5,00 m
Délka:....................................................8,13 m
Pracovní záběr v poli:............................3,55 m
Hmotnost v prázdném stavu:.............. 6 700 kg
Zatížení na nápravu v
prázdném stavu:................................. 5 280 kg
Zatížení na čepu závěsu v
prázdném stavu:................................. 1 420 kg
Pole
Zatížení na nápravu max.:................ 28 500 kg
Zatížení na čepu závěsu max.:.......... 4 000 kg
Standardní provedení
Objem zásobníku:...................................34 m³
Šnek - sklopný ø:.................................600 mm
Kloubový hřídel do:.......................... 700 1/min. Brzdy: ............................................ Vzduchová
Pneumatiky: . ................................ 900/60 R32
Nosnost na pneumatiku při
2,4 bar:............................................ 10 590 kg
2,8 bar:............................................ 11 590 kg
3,2 bar:............................................ 12 460 kg
3,4 bar:............................................ 13 010 kg
3,8 bar:............................................ 14 025 kg
Potřebný výkon traktoru
Výkon traktoru od: ..................150 kW/200 HP
1 x dvojčinný okruh: . ...........Posuvná náprava
1 x dvojčinný okruh: . .............. Sklopení šneku
1 x dvojčinný okruh: . ............. Šoupátko šneku
1 x dvojčinný okruh: . ............. Odstavné opěry
12
Zapřažení stroje
Při připojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby.
Zapřažení:
¾¾ Stroj zapřáhněte za traktor.
¾¾ Připojte hadice hydrauliky, vedení brzdové
soustavy a kabely pro osvětlení a vážící zařízení.
¾¾ Uvolněte parkovací brzdu zatlačením spínače
na brzdovém ventilu směrem nahoru.
Pomocí řídicí jednotky sklopte podpěry.
Všechny kabely, vedení a hadice uložte tak, aby
během provozu (průjezd zatáček) nedošlo k jejich poškození.
Všechny konektory (hydraulické, elektrické a
pneumatické) udržujte v čistotě a dbejte na pevnost jejich spojení.
V důsledku znečištění konektorů pronikají nečistoty i do protékajících médií. Konektory následně netěsní a v připojených konstrukčních
skupinách dochází k funkčním poruchám a výpadkům.
Pro vyloučení chyb při připojování jsou
konektory označeny.
U všech hydraulických pohybů snižte před dorazem rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušného ventilu na řídicí jednotce.
Nosnost pneumatik
Při vytížení max. nosnosti musí být pneumatiky
nahuštěny na 3,8 bar. Jinak by mohlo dojít k poškození pneumatik v důsledku přetížení.
Kontrolujte tlak vzduchu pravidelně, nejlépe
každý den!
hnung
eleuchtung
Osvětlení
Konektor a zapojení kabelů:
Č. Ozn. Barva
Funkce
R
5
3
3.1
3.2
2
1
6
5
3.3
1
7
4
1
2
3
4
5
6
7
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
54 g
31
R
58 R
54
58 L
žlutá
- - -
bílá
zelená
hnědá
červená
černá
Blikač vlevo
--Kostra
Blikač vpravo
Konc. sv. vpravo
Brzdová světla
Konc. sv. vlevo
Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí!
4.1
6
4.2
7
8
L
4
4.3
Instalace osvětlení
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
7.
8.
Zeichnungsnummer
Konektor 7pólový
Rozvaděč
Koncová svítilna vpravo
Žárovka ukaz. směru (blikač)
Žárovka koncového světla
Žárovka brzdového světla
Koncová svítilna vlevo
Žárovka brzdového světla
Žárovka koncového světla
Žárovka ukaz. směru (blikač)
Reflektor v nádrži
Senzor
Relé
Reflektor na šneku
Dateiname
Beleucht.skf
Entw.
ed
Datum
okt 09
13
Hydraulika
Posuvná náprava
Nápravu je možné v poli hydraulicky rozšířit.
Tím se zlepší stabilita ve svahových polohách
a díky různým rozchodům kol vzhledem k traktoru se sníží sníží stlačení půdy.
1
2
5
Pomocí řídicí jednotky vysuňte nebo zasuňte
nápravu a jeďte pomalu dál, dokud se náprava
zcela nezasune nebo nevysune.
6
3
4
4
Hydraulika Titan 34 UW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Řídicí jednotka
Hydr. spojka
Hydr. válec šneku
Hydr. válec posuvné nápravy
Hydr. válec šoupátka
Hydr. válec odstavné opěry
Řídicí jednotky v traktoru musí být při
nepoužívání nebo v přepravní poloze
zajištěny nebo zablokovány.
Při vysouvání a zasouvání šneku se nesmí zdržovat žádné osoby v pojezdové oblasti nebo v
dosahu žebříku.
Při jízdě po silnici musí být náprava
zcela zasunutá.
Pak ovládací jednotku zajistěte proti
neúmyslnému spuštění.
Před dorazem snižte rychlost pohybujících se dílů stroje přiškrcením příslušZeichnungsnummer
ného ventilu na řídicí jednotce!
34262600
14
Dateiname
Entw.
ed
Datum
sep 08
Vykládání
Pozor - nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Při vyklopeném šneku kontrolujte výšku
stroje v blízkosti elektrického vedení.
Pro vyprázdnění obsahu zásobníku zajeďte
na vykládku.
¾¾ Vyklopte šnek až na doraz.
¾¾ Zapněte kloubový hřídel.
Šnek může být poháněn rychlostí až 700 ot./min. Podle dosavadních zkušeností se většina druhů sypkých hmot rychle vyprázdní už při 540 ot./min., přičemž vyprazdňování probíhá šetrněji.
¾¾ Při zvýšených otáčkách traktoru pomalu otevřete šoupátko pomocí řídicí jednotky.
Poloha šoupátka se zobrazí na stupnici u roury šneku.
¾¾ Na konci vykládání nebo u prázdného zásobníku zavřete šoupátko a po krátkém doběhu
šneku vypněte pohon kloubového hřídele.
¾¾ Šnek opět sklopte i na poli. Při jízdě po silnici musí být sklopený.
Zbytky v zásobníku je možné vyprázdnit pomocí šoupátka na dně zásobníku.
Za tím účelem podstavte vhodnou nádobu a ručním kolečkem otevřete šoupátko.
Ruční kolečko pro vyprázdnění zbytků
Při čištění nebo odstraňování zbytků
může být nutné vstoupit do zásobníku.
Šnek přitom nesmí být zapnutý!
Vypněte traktor a vytáhněte klíč.
Vyprazdňovací otáčky
Šnek by měl být poháněn rychlostí max. 700 ot./min. Při vyšších otáčkách vznikají v pohonu vibrace, které mohou stroj poškodit.Vyšší
otáčky také vždy nevedou ke zvýšení výkonu,
protože v závislosti na sypkém materiálu se s
rostoucími otáčkami snižuje plnění.Dosavadní
zkušenosti ukazují, že max. výkon při vykládání
je u většiny druhů sypkého materiálu dosažen
při 500 - 600 ot./min.
Vykládací šnek
15
Odstavení stroje
Překládací stroj by se měl odstavit v hale nebo
pod přístřeškem, aby se v zásobníku nehromadila vlhkost.
Pokud je stroj odstaven venku, mělo by být vypouštěcí šoupátko otevřené, aby mohla lépe odtékat dešťová voda nebo sníh.
Šoupátko na šneku by mělo být otevřené, aby
byla pístnice zatažena a tím chráněna proti korozi.
Zakrytí plachtou
Pro zakrytí přepravovaného materiálu lze konstrukci vybavit plachtou (doplňková výbava).
Plachta chrání přepravovaný materiál před deštěm a prachem.
Při pojíždění dávejte pozor na okolí. V
pojížděcí oblasti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby (děti).
¾¾ Stroj
odstavujte na vodorovném a pevném
podkladu.
¾¾ Vysuňte hydraulické opěrky.
¾¾ Zatáhněte parkovací brzdu zatlačením červeného tlačítka na brzdovém ventilu směrem
dolů.
¾¾ Hydraulická vedení a elektrické spoje rozpojte
a zavěste do příslušných držáků.
¾¾ Rozpojte brzdová vedení
¾¾ Odeberte kloubový hřídel a uložte do určeného držáku
¾¾ Vypřažení stroje
¾¾ Odvodněte vzdušník a při delším odstavení
uzavřete hadicové spojky.
¾¾ Počítač vážícího zařízení uchovávejte v suchých prostorách.
Plachty
Plachta se natahuje a stahuje přes konstrukci
klikou. Vyjměte kliku z držáku a pohybujte s ní
ve směru pojezdu dozadu.
Otočným pohybem kliky se plachta natahuje
nebo stahuje.
Pokud jste překládali hnojivo, důkladně omyjte
zásobník i stroj. Hnojivo je agresivní a podporuje korozi. Velmi agresivně napadá především
pozinkované díly, jako jsou šrouby.
Klika plachty
V zimě dávejte pozor na sněhovou zátěž.
Při nebezpečí hustého sněžení plachtu příp.
předem stáhněte, nebo odstavte pod střechu.
Funkce stahovacího mechanismu (pryžový protitah) může být při nízkých teplotách narušena.
16
Vážicí zařízení GT 400
HELLO
Technické údaje
Rozměry
DxVxŠ: 260 mm x 190 mm x 105 mm (10,25” x 8,0” x 4”)
Signál vážní tyče
Hmotnost
Auto Range
2,04 kg (4,5 lbs)
Texty nápovědy
Texty nápovědy v 10 jazycích u delších textů se na displeji posouvejte
Síťové napětí Vážní tyče
8 VDC nominální
může řídit deset vážních tyčí s 350 Ohm
zkratuvzdorné
ATK
Automatická teplotní kompenzace interní elektroniky pro přesné vážení
Kompatibilní s vážními tyčemi se signálem přes
0,25 mV/V v celém rozsahu
(volitelné) pro zvýšení rozlišení v zobrazovacích
impulsech
u hodnot hmotnosti 300 a 600 zobrazovacích
impulsů
Konektory
Odolný vůči vnějším vlivům, kulatý konektor
AMP z plastu, pozlacené kontakty
Napájení
10,5 až 16,0 VDC
160 mA nominální se čtyřmi 350 Ω LC
Nastavení a kalibrace
přes čelní panel
17
Rozsah brutto
Displej max. 999.999
Varování při nízkém stavu baterií
Aktivuje se při nominální hodnotě10,5 V
Libra (Lb)/Kilo
volitelné
Displej
STD EZ
EZ VIEW
Režim blokování (Hold)
Používá se u mobilních aplikací, aby se zobrazená hmotnost stabilizovala, když se váha
pohybuje.
Nedestruktivní paměť
EEPROM
Provozní teplota
6číselný LCD 1,1” na výšku
6číselný LCD 1,7” na výšku
Rozlišení displeje
Lze nastavit na max. 40 000 zobrazovacích
impulsů 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5,
10, 20, 50, 100
-29 °C až 60 °C
-20 °F až 140 °F Vstupy pro externí signály
Tárování/Receptura předem/Zadat nové přednastavení
Obnovovací frekvence displeje
volitelné: 1, 2, 3, 4krát za sekundu
Korekce nulového bodu (Zero Track)
lze volně zvolit: zap./vyp.
Přesnost rozsahu
±(0,1 % + 0,005 % °F) nebo
(0,1 % + 0,009 % °C) plná váha ± 1 OutputCount
Hlásič pohybu (Motion)
Lze volně zvolit: zap./vyp.
Přesnost
(0,005 % °F.) nebo (0,009 % °C) plná váha ±1
Output-Count pro měnič 0,5 mV/V
Plášť
IP65, IEC 529
Algoritmus vážení
4 interně volitelné filtry pro optimální výkon
(general (obecně), slow (pomalu), fast (rychle)
a lock-on (aretovat))
18
Čištění
K čištění indikátoru nepoužívejte tekoucí vodu (vysokotlaký čistič, vodní hadici).
Nabíjení baterie a svářecí práce
Odpojte od indikátoru vážení všechny
kabely, a teprve pak můžete nabíjet baterii nebo provádět na zařízení svařovací práce. V opačném případě může
být poškozen indikátor vážení nebo připojené vážní tyče.
Indikátor vážení - obsluha
1.
Stisknutím a držením po dobu 3 sekund se indikátor vážení vynuluje
2.
Spuštění a zastavení registrace vysypávání, indikátor zobrazí vysypané
množství a předá data do sériového rozhraní (pokud existuje)
3.
Změna názvu (ID) a zobrazení kumulativních hodnot
4.
Zapnutí a vypnutí indikátoru vážení
5. Net
Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení netto
6. Print
Šipka bliká, když se tiskne
7. Gross
Šipka bliká, když se nacházíte v režimu vážení brutto
8. Unload
Šipka bliká, když se nacházíte v režimu nakládání nebo vysypávání
9
10
11
9. Rozhraní napájení
– Připojení pro síťový kabel
10. Rozhraní vážní tyče
– Připojení pro kabel J-Box
11. Sériové rozhraní/Rozhraní tiskárny
– Připojení tiskárny/DDL (volitelné)
19
Zapnutí nebo vypnutí indikátoru vážení
Nakládání a vysypávání
ed
Entw.
Datum
Juli 05
Maschine
Maschine
Po naložení vozu postupujte podle níže uvedených pokynů, aby se vysypávání registrovalo.
Pozor:
Pro co nejpřesnější registraci by mělo zařízení
stát na rovném podkladu.
00380358
Zeichnungsnummer
Dateiname
Zeichnung
Vorlage
HELLO / bye
Zeichnungsnummer
00380358
Datum
Juli 05
Zeichnung
1
Maschine
Entw.
ed
O
Vorlage
Dateiname
1. Pro zapnutí nebo vypnutí indikátoru stiskněte
.
Maschine
1
UNLOAD
1. Pro spuštění registrace vysypávání stiskněte
. Na displeji se střídavě zobrazuje 0 kg
a unload. Šipky u NET a UNLOAD blikají.
Maschine
Maschine
Zeichnung
Vorlage
1
Spusťte vysypávání nebo rozprašování. Na displeji se zobrazí vysypané množství a unload.
Nastavení indikátoru vážení na nulu
O
Pozor:
Pokud nebyl indikátor vážení správně nastaven
na 0, projeví se to jen u hmotnosti brutto. Vysypaná hmotnost (netto) se zobrazí správně.
Zeichnungsnummer
00380358
Dateiname
stisknuté po dobu 3 sekund,
1. Držte
aby se indikátor vážení vynuloval.
Entw.
ed
Datum
20
Juli 05
2
2. Stiskněte
, pokud jste s vysypáváním hotovi. Vysypané množství se připočte ke kumulativnímu množství a buď se vytiskne, nebo se
uloží do DDL. Šipka u PRINT během ukládání
dat bliká.
Maschine
Maschine
Tisk ID pole a kumulativních
hodnot
Maschine
Maschine
Pozor:
Tisk a uložení dat do DDL je možné jen se sériovým rozhraním (J905).
Zeichnung
Vorlage
Změna ID pole
Zadání ID jména zákazníka nebo pole
Zeichnung
Vorlage
320O
FIELD
Zeichnungsnummer
00380358
Zeichnungsnummer
00380358
Dateiname
Dateiname
Entw.
ed
3. Indikátor vážení pak zobrazí zbývající hmotnost na voze.
Datum
Entw.
ed
Juli 05
3
4
1/2
5
Datum
Juli 05
. Na displeji se zobrazí pole,
1. Stiskněte
následované jménem nebo číslem, jehož znak
vlevo bliká.
2. Pro změnu blikajícího znaku stiskněte
Pro výběr dalšího znaku stiskněte
.
3. Pomocí
ků pozpátku.
.
můžete procházet seznam zna-
4. Stiskněte
pro uložení změn a pro přechod na „Tisk kumulativních hodnot“.
21
Tisk kumulativních hodnot
(jen s volitelným sériovým rozhraním)
Uloží kumulativní hodnoty ve formátu PRTACC.
¾¾ Všechny
hodnoty se sčítají, dokud nedáte
příkaz „Vymazat“.
¾¾ Hmotnost se vždy uloží jako kladná hodnota.
Formáty tisku
Pro uložení/tisk kumulativní hodnoty (PRTACC)
a dat pole (FELD ID) jsou k dispozici 3 formáty
tisku.
prtacc
3
2
1. Po uložení ID pole (viz výše) se na displeji
krátce zobrazí PRTACC, následováno kumulovanou hmotností.
Vytisknou se/uloží následující data:
¾¾ ID pole
¾¾ Hmotnost
¾¾ Štítek s hmotností NE (netto), GR (brutto)
¾¾ Kumulativní hmotnost
¾¾ Tisk Kumulativní štítek
¾¾ Datum a čas
PRTAC1: FIELD ID, 4856, GR, 274575, PA,
05FE08, 1:44P
, pokud se chcete vrátit do re2. Stiskněte
žimu vážení brutto nebo
PRTAC2: FIELD ID, 05FE08, 1:44P 4856, GR,
274575, P
3. Stiskněte
, zatímco je na displeji zobrazená kumulativní hmotnost. Paměť se pak vymaže. Indikátor zobrazí „ACCUMULATOR geheugen leeg“ a automaticky se vrátí do režimu
vážení brutto.
PRTAC3: FIELD ID, 5977, KG, GR, 309719,
PA, 05FE08, 4:42P
Uložení/tisk hmotnosti brutto
(jen s volitelným sériovým rozhraním)
540O
1
1. Držte
stisknuté po dobu 3 sekund, pokud chcete hmotnost zobrazenou na displeji manuálně přičíst ke kumulativním hodnotám nebo
odeslat na tiskárnu, příp. do DDL.
22
Kromě toho se vytiskne jednotka hmotnosti
(kg nebo lb).
Pro změnu formátu tisku (PRTFMT) viz „Nastavení“
Menu 1 až 4 a kalibrace
Díky různým možnostem nastavení indikátoru je možné funkci flexibilně upravit. V následující
tabulce najdete možnosti, které máte.
Proveďte kroky 1 až 6, abyste se dostali do menu nastavení.
1. Držte
2. Stiskněte
a
stisknuté po dobu 3 sekund, abyste se dostali do menu nastavení.
pro volbu požadovaného menu – 1, 2, 3, 4 – CALIB nebo ENDE.
3. Pro výběr menu stiskněte
.
4. Pro listování různým nastavením stiskněte
5. Pro změnu nastavení stiskněte
6. Stiskněte
7. Držte
.
.
pro uložení změn a pro přechod na další nastavení.
stisknuté a pak stiskněte
, abyste se dostali zpět do režimu vážení.
23
Nastavení
(Displej)
Volba (zobrazení)
Popis
Menu 1: Základní funkce většiny indikátorů vážení
Jazyk
Angličtina
Jazyk, ve kterém se na displeji zobrazují
Holandština
nastavení a texty
Francouzština
Němčina
Španělština
Dánština
Maďarština
a další
Zobrazovací jednotka
Aktualizace zobrazení 1,2,3 nebo 4krát za
sekundu
ID pole
Pole, zákazník nebo vůz
Zobrazení času
Čas
Menu 2: Funkce času, tisku, komunikace a vážení
24 hodin
xx:xx:xx
Zobrazení času AM/PM nebo 24 hod.
Nastavení času pomocí
a
Zobrazení data
Datum
např. DDMMRR
xx xx xx
Zobrazení data
Nastavení data pomocí
Tisknout 1 řádku
on / off
Všechna data se vytisknou v 1 řádce
Formát tisku
Kumulativní hodnota
podle výběru
Volba formátu tisku
Reset Baterie tiskárny
Display Count
Menu 3: Kalibrační nastavení indikátoru vážení
01, 02, - 20, 50, 00
a
Vyberte kroky (kg), po kterých se má přírůstek hmotnosti zobrazovat.
Při příliš malých krocích bude hmotnost
nestabilní.
Jednotka displeje
lb / kg
Zobrazení v lb nebo kg
Kapacita
25 000
Zadejte maximální ložnou hmotnost.
Menu 4: Přednastavení, dávkovací a čítací funkce
u GT 400 se nepoužívá
Změna nastavení a kalibračního čísla
Než tyto hodnoty změníte, kontaktujte
svého prodejce Digi-Star.
24
Kalibrace váhy
V případě odchylek indikace od skutečné hmotnosti nebo po opravách na systému vážení se
musí vážicí zařízení zkalibrovat.
K tomu je zapotřebí váha pro vozidla, pomocí
níž se dá zvážit hmotnost traktoru a plně naloženého vozidla Titan.
Při seřizování lze změnit čísla "SETUP" a "CAL".
Obě čísla se zobrazí během autotestu a musí
se poznamenat.
Pomocí SETUP Č. lze kontrolovat následující
funkce.
¾¾ Metoda vážení (W MTHD)
¾¾ Jednotky - (KG nebo LB)
¾¾ Zobrazení stavu počítadla
¾¾ Přírůstek
¾¾ Kapacita měřítka
Provedení kalibrace
Při kalibraci se musí zobrazit stabilní hodnoty.
Postup neodstraňuje nestabilitu, inkonzistence
ani zprávu "Range".
HELLO
Provedení autotestu
2
TEST
1. Zvažte traktor s prázdným překládacím vozem a hmotnost si poznamenejte.
2. Stiskněte tlačítko
řízení.
1
1. Stiskněte tlačítko
blikat KG nebo LB.
2/3/4
, až na displeji začne
uvolněte a stiskněte
2. Tlačítko
spuštění autotestu.
0
pro
3. Při zobrazení čísel stiskněte tlačítko
pro pozastavení autotestu a poznamenání
čísel.
SETUP Č.: ________________________
CAL Č.: ___________________________
4. Stiskněte tlačítko
autotestu.
a zapněte vážicí za-
pro pokračování v
3
3. Stiskněte tlačítko
na 3 sekundy a tím
indikaci nastavte na "0".
4. Překládací vůz naložte 15 - 25 t. Čím vyšší je hmotnost, bude přesnější může být kalibrace. Poznamenejte si údaj hmotnosti,
např. 20780 kg.
25
5. Traktor s plným překládacím vozem znovu
postavte na váhu, zvažte a hmotnost si poznamenejte, např. bez pohotovostní hmotnosti z bodu 1 zůstává 20600 kg.
a
stiskněte na 3 sekun6. Tlačítka
dy. Na displeji se zobrazí "SETUP" s 6místným číslem (číslice vpravo bliká).
9. Novou hodnotu kalibrace zadejte (pravá číslice bliká).
Tlačítko
stiskněte tolikrát, až se zobrazí správné číslo.
Stiskněte tlačítko
pro přechod doleva k
další číslici - tato číslice bliká.
zase stiskněte tolikrát, až se
Tlačítko
zobrazí správné číslo.
Postup opakujte, až se zapíše nová hodnota
kalibrace.
setup
21165
6
6
. Na displeji se zob7. Stiskněte tlačítko
razí "CAL" s 5místným číslem (číslice vpravo bliká) - dosavadní hodnota kalibrace. Toto
číslo si zapište.
7
8. Nyní lze vypočítat novou hodnotu kalibrace.
x stará hodnota
kalibrace
např.
20600 kg x 21350 = 21165
20780 kg
Nová hodnota kalibrace je 21165
26
4
3
1
pro ulo10.Naposledy stiskněte tlačítko
žení hodnoty kalibrace. Ukazatel přeskočí
zpět na zobrazení hmotnosti.
11.Indikaci ještě jednou zkontrolujte známou
hmotností.
CAL 21350
Hmotnost (váha)
Indikace vážení 1
Instalace
Rail Mount
se závěsnou lištou
A
B
C
D
E
F
G
Označení
Ram Halter
Standard
A
B
C
Označení
Wing Mount
Wedge mount
Č. artiklu:
403769
403980
403770
405069
403771
405124
405084
Popis
Bracket - Str Top Mount
Bracket - Robo Mounting
Bracket - Wing Mount
U Bolt 1/4 20 x 3,25 ZP
Modified Plastic Wedge Mount
Mount Bracket with U - Bolts
Drážka 1/4 20 Top Locking Flange
U - Bolt Base
Twist Lock
Č. artiklu:
403180
403179
404230
Popis
Ram Mount
Mount Base 1" Ball U-Bolt
Ram Suction cup W/Twist Lock
s postranními třmínky
se šroubem s okem
s klínem
se sací miskou
27
Kabeláž Vážící zařízení
M
Maaschine
sch
ine
Ze
Vo ichnun
rla g
ge
Ze
00 ichnun
38 gsn
03 umm
58 er
Da
tein
am
e
Napájecí napětí
1
červená
2
černá
3
oranžová
4
modrá
En
ed tw.
Da
Juli tum
05
+ 12 V
Kostra
12 V výstup relé
externí výstup
Kabel
Vážní tyč
M
Maaschine
sch
ine
Ze
Vo ichnun
rla g
ge
M
Maaschine
sch
ine
Ze
00 ichnun
38 gsn
03 umm
58 er
Ze
Vo ichnun
rla g
ge
Da
tein
am
e
En
ed tw.
Uspořádání vývodu J- Box
1
červená
12 V +
2
zelená
Signál 3
bílá
Signál +
4
černá
Kostra
5
bezbarvý
stínění
Da
Juli tum
05
Ze
00 ichnun
38 gsn
03 umm
58 er
Da
tein
am
e
En
ed tw.
28
Da
Juli tum
05
ed
Juli 05
Entw.
Datum
Vorlage
Maschine
00380358
Zeichnung
Maschine
Zeichnungsnummer
Vorlage
Dateiname Zeichnung
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Maschine
ed
Entw.
Maschine
Juli 05
00380358
Datum
Zeichnungsnummer
Dateiname
Vorlage
00380358
Zeichnung
ed
Entw.
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Juli 05
Datum
Dateiname
ed
Entw.
Juli 05
Datum
Juli 05
Datum
Maschine
Maschine
Vorlage
Zeichnung
Vorlage
Maschine
Vorlage
Maschine
Maschine
00380358
Zeichnungsnummer
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Maschine
Maschine
ed
Entw.
Zeichnung
Dateiname
ed
Entw.
00380358
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Zeichnung
Vorlage
Špatně připojeno
Připojte červený vodič k plus
pólu a černý vodič k minus
pólu.
Pokud testujete napětí pomocí
multimetru, měříte je přes Pin
1 (kladné) a Pin 2 (záporné)?
Měřicí přístroj by měl ukázat
hodnotu mezi 10,5 a 14,5 VDC.
Když se používá napájení pro
traktory: černý –vodič připojte
na kladný a bílý vodič na
záporný pól.
Vorlage
Maschine
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Juli 05
Datum
Entw.
Juli 05
ed
Maschine
Zeichnung
Vorlage
00380358
Maschine
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
Datum
Zeichnungsnummer
Vorlage
Maschine
Sejměte víko J-Boxu.
Nevhodný indikátor vážení
Zkuste jiný indikátor vážení
(příp. jiný model nebo jinou
konfiguraci).
Maschine
Ano
Indikátor vážení je
pravděpodobně špatně
konfigurovaný a kalibrovaný.
Zkontrolujte nálepky na spodní
straně. Zde je uvedeno,
pro který druh vážních tyčí
je indikátor kalibrovaný.
Když stisknete tlačítko ON,
zatímco je indikátor vážení
zapnutý, zobrazí se postupně
konfigurační (SETUP) a
kalibrační čísla (CAL). Musí se
shodovat s čísly na nálepce
na spodní straně zařízení.
Bližší informace vám poskytne
prodejce.
Ne
Maschine
Je zobrazení na indikátoru
vážení při zatížení vážních tyčí
shodné?
Nedostatečná baterie
Vyměňte baterii. Slabou baterii
lze omylem považovat za
funkční, když se testuje bez
zátěže nebo s malou zátěží.
Maschine
Dateiname
Dateiname
Entw.
ed
Ano
Datum
Juli 05
Je J-Box uvnitř vlhký?
Ne
Zeichnungsnummer
00380358
Dateiname
Zkontrolujte spoje.
Pozorujte zobrazení na displeji
při pohybování kabely a vodiči
a při tlaku na desku tištěného
spoje v J-Boxu. Sami poznáte,
když se spoj uvolnil nebo je
špatně přiletovaný.
Vysušte J-Box (fénem).
Zkontrolujte správné upevnění
přesuvných matic. Jsou kabely
namontovány tak, aby mohla
stékat voda? Je poškozené
těsnění?
Entw.
ed
Datum
Juli 05
Vorlage
Maschine
00380358
Zeichnungsnummer
Datum
Zeichnung
Dateiname
ed
Juli 05
Datum
Entw.
Juli 05
ed
00380358
Maschine
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
Entw.
Datum
Ano Špatné připojení nebo
uvolněné vodiče v J-Boxu?
Ne
Zeichnung
Vorlage
Dále na následující stránku
Maschine
Maschine
Vyměňte nebo opravte J-Box.
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Maschine
Juli 05
Vorlage
Maschine
Juli 05
Datum
Juli 05
Datum
Ano
Maschine
Vorlage
Maschine
Datum
Juli 05
Jsou všechny hodnoty kladné?
(Při záporných hodnotách je
zřejmě příslušná vážní tyč
namontovaná opačně).
Indikátor je
pravděpodobně
vadný. Otestujte pro
jistotu jiný. Pozor:
Elektrické rušení
(mobilní telefony,
CB-přístroje, vysílače,
elektromotory atd.)
může funkci ovlivnit.
Kabely vážních tyčí
nesmí být upevněny
na hydraulickém
vedení nebo na
zásobnících.
Špatné propojení
Zkontrolujte špatné propojení/
kontakty napájecího napětí.
Pohybujte kabelem sem a tam.
Maschine
Maschine
Entw.
ed
Ano
Zkontrolujte kabely
J-Boxu a vážních tyčí,
zda nejsou uvolněné
kontakty, zda nedošlo
k naříznutí, zeslabení a
poškození.
Dateiname
Dateiname
Ano
Ne
Zeichnungsnummer
Zeichnungsnummer
Každou vážní tyč zatěžte
vlastní vahou. Reaguje
indikátor na toto zatížení?
00380358
Pokud načítání probíhá
nestabilně nebo bliká [±
RANGE], odpojte kabel J-Boxu
od indikátoru vážení.
Problém přetrvává?
00380358
Ano
Ne
Zapíná se indikátor vážení?
Ne
Zeichnung
Zeichnung
Vorlage
Probíhá načítání na indikátoru
vážení stabilně?
Vorlage
Maschine
Maschine
Ano
Maschine
Start
Maschine
Vyhledávání závad
29
Juli 05
Datum
Maschine
Vorlage
Maschine
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Juli 05
Datum
Maschine
Maschine
Zeichnung
Vorlage
Pokračování
Maschine
Maschine
Vorlage
Zeichnung
00380358
Zeichnungsnummer
ed
Dateiname
Entw.
Juli 05
Datum
Ano Nastavte indikátor vážení na nulu (stiskněte tlačítko
ZERO po dobu 3 sekund). Na displeji indikátoru vážení
se zobrazí hodnota 0.
Maschine
Maschine
Zeichnungsnummer
00380358
Odpojte všechny vodiče kabelů vážní tyče od
připojovacích svorek v J-Boxu. Nechejte indikátor
vážní tyče během uvolňování a opětovného
upevňování vodičů zapnutý. Zkratováním vodičů se
tyče ani indikátor nepoškodí. Probíhá načítání po
odstranění vážních tyčí stabilně?
Vorlage
00380358
Zeichnung
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Juli 05
Datum
Dateiname
00380358
Zeichnungsnummer
Dateiname
Datum
Zeichnung
Juli 05
Vorlage
ed
Entw.
Juli 05
Datum
00380358
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Maschine
Datum
Juli 05
Vyměňte J-Box. Upozorňujeme, že elektrické
rušení (mobilní telefony, CB-přístroje, vysílače,
elektromotory atd.) může ovlivnit funkci indikátoru
vážení.
Maschine
Entw.
ed
Ne
Pozor: Postupně připojujte vážní tyče k J-Boxu (ne
několik současně). Každá vážní tyč dodá načtenou
hodnotu. Při testování dávejte pozor na nepravidelnosti
nebo problémy se stabilitou při načítání, blikání [±
RANGE] na displeji, zobrazení záporných hodnot atd.
Pokud u některé z vážních tyčí neprobíhá načítání
normálně, pak tyč zřejmě není v pořádku.
Poznamenejte si načtenou hodnotu na indikátoru
vážení s připojenou vážní tyčí.
Maschine
Zeichnung
Maschine
Maschine
Vorlage
00380358
Zeichnungsnummer
ed
Dateiname
Entw.
Juli 05
Datum
ed
Entw.
Juli 05
Datum
ed
Dateiname
Zeichnungsnummer
00380358
Maschine
Vorlage
Maschine
Zeichnung
00380358
Zeichnungsnummer
Dateiname
ed
Entw.
Juli 05
Datum
Maschine
Maschine
Zeichnung
Vorlage
Zeichnung
Datum
Juli 05
Vorlage
Entw.
ed
Maschine
Dateiname
Dateiname
Nečekejte, že načtené hodnoty budou po připojení u
všech vážních tyčí stejné. Mezi jednotlivými tyčemi
mohou být velké rozdíly, hlavně tehdy, pokud je
jedna z nich výrazněji zatížena.
Připojte vážní tyč. Poznamenejte si hodnotu první
vážní tyče. Uvolněte vážní tyč a nastavte indikátor
vážení na nulu. Druhá hodnota zobrazená na displeji.
Indikátor opět vynulujte a zatěžte připojenou vážní tyč;
poznamenejte si hmotnostní přírůstek.
Maschine
Zeichnungsnummer
Zeichnungsnummer
00380358
Entw.
Datum
Juli 05
Zeichnung
00380358
Zeichnung
Vorlage
Zopakujte předchozí kroky se všemi ostatními
vážními tyčemi. Nezapomeňte si důkladně
poznamenat u každé vážní tyče načtené hodnoty.
Zeichnungsnummer
00380358
Dateiname
Entw.
ed
Datum
Juli 05
30
Pozor: Pokud vážní tyč reaguje na hmotnost, je J-Box v
pořádku. V opačném případě není v pořádku buď vážní
tyč, nebo J-Box. Otestujte ostatní vážní tyče.
Pokud načítání probíhá beze změn, je J-Box vadný;
vyměňte ho.
Maschine
Zeichnung
Maschine
Maschine
Nastavte indikátor vážení na nulu a zatěžte
připojenou vážní tyč vlastní vahou. Poznamenejte
si přírůstek hmotnosti. Pokud je vážní tyč připojena,
zobrazí se příliš vysoká hodnota.
Maschine
Vorlage
Maschine
Vorlage
Připojte opět vážní tyč na některou z připojovacích
svorek v J-Boxu. Která hodnota se pro jednotlivé vážní
tyče zobrazí, závisí na jejím druhu a na hmotnosti,
kterou je zatížena. Normálně by měly být zobrazené
hodnoty kladné a stabilní.
Pokud jste indikátor vynulovali, a pak zatížili vážní tyč
vlastní vahou, zobrazí indikátor váhy pravděpodobně
troj- až čtyřnásobek vaší hmotnosti. Při zatížení se musí
jednat u všech vážních tyčí o zhruba stejnou hodnotu.
Vadné vážní tyče způsobují nestabilní načítání; na
displeji bliká [± RANGE] nebo zobrazená hodnota je
nižší, příp. vyšší než dvojnásobek průměrné hodnoty
jiných vážních tyčí. Rozdíly mohou signalizovat závady
vážní tyče nebo jiný problém.
Brzdová soustava
Překládací stroj je vybaven dvouokruhovou hydraulickou brzdovou soustavou se střadačovými
pružinovými brzdovými válečky.
1
1
2
3
1
2
Vypřažení
Stroj musí být při vypřahání vždy zajištěn parkovací brzdou.
Při vypřahání odpojte nejprve červenou a potom žlutou připojovací hlavici.
3
2
4
5
7
6
Zapřažení
Stroj musí být při zapřahání vždy zajištěn parkovací brzdou.
Při zapřahání připojte nejprve připojovací hlavici "brzda" (žlutá) a potom připojovací hlavici
"záloha" (červená).
Zatlačte spínač parkovací brzdy nahoru, a tím
ji uvolněte.
Aby se stroj při ztrátě tlaku v provozní brzdě nadal do pohybu, musí být vždy zajištěn parkovací brzdou (1).
Spínač parkovací brzdy (1) posuňte dolů.
7
Pneumatická brzda
1.
2.
3.
4.
Připojovací hlavice "brzda" žlutá
Připojovací hlavice "záloha" červená
Potrubní filtr
Brzdný ventil přívěsu s regulátorem brzdné síly a
parkovací brzdou
5. Vzdušník
6. Odvodňovací ventil
7. Střadačové pružinové
brzdové
válečky
1 Anschluß
Bremse
gelb
2 Anschluß Vorrat rot
3 Rohrleitungsfilter
Nastavení regulátoru
brzdné síly
4 Anhängerbremsventil
Regulátor brzdné síly
redukuje
působící brzd5 Luftkessel
ný tlak.
6 Entwässerungsventil
7 Federspeicherbremszylinder
Nastavení se musí přizpůsobit ručně stavu naložení.
Nastavovací páčku lze přepnout na "prázdný částečná zátěž - plný".
Při jízdě na silnici musí být zásobník prázdný
a páčka pak musí být nastavena na "prázdný".
Maschine
alle m. federspeicher
Zeichnung
Druckluftbremse
Dateiname
2
1
3
Brzdový ventil
1. Použití parkovací brzdy
2. Použití provozní brzdy
3. Regulátor brzdné síly
Pro parkovací brzdu jsou namontovány střadačové pružinové brzdové válečky.
Při plných vzdušnicích lze brzdu uvolnit i manuálně a pohybovat překládacím strojem bez
účinnosti brzd.
Entworfen
ed
Datum
jul 09
31
Stroj však musí být nejprve zapřažen
nebo zajištěn proti samovolnému pohybu jinými prostředky.
Po veřejných komunikacích nesmí jezdit bez brzdy.
Uvolnění brzdy:
Zatlačte spínač provozní brzdy (2) nahoru, a
tím ji uvolněte.
Pak přepněte spínač parkovací brzdy (1) směrem nahoru, parkovací brzda se otevře.
Před odstavením stroje přepněte spínač parkovací brzdy zase dolů, parkovací brzda se opět zabrzdí.
Údržba:
¾¾ Během provozu denně odvodňujte vzdušníky.
¾¾ V případě potřeby, avšak alespoň jednou za
rok, vyčistěte potrubní filtry.
¾¾ Každý rok zkontrolujte opotřebení brzdového
obložení a případě je vyměňte.
Potrubní filtr
32
Ukončení sezóny
Pro zajištění funkční bezpečnosti ventilů by měla
být do pneumatické soustavy přimíchána nemrznoucí směs podle návodu k obsluze traktoru.
Tato směs udržuje těsnění v pružném stavu a
snižuje tvorbu koroze ve vedeních a vzdušnících.
V rámci prevence vzniku škod v důsledku vlhka
můžete uzavřít připojovací hlavice záslepkami
nebo plastovými sáčky.
Nouzové zařízení
Střadačové pružinové brzdové válečky lze v případě nouze odbrzdit mechanicky.
K tomuto účelu vyšroubujte šroub na krytu pružinového střadače, až se brzda uvolní.
Ošetřování a údržba
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro
ošetřování a údržbu.
Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy
za různých provozních podmínek.
Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován v
přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby se
zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu.
Pro zachování bezporuchového provozu je důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny
v doporučených intervalech.
Čištění
Pro udržení připravenosti k použití a pro dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně čistěte
a ošetřujte.
Hydraulické válce a ložiska nečistěte
vysokotlakým čističem nebo přímým
proudem vody. Těsnění a ložiska nejsou při vysokém tlaku vodotěsná.
Intervaly údržby
Intervaly údržby jsou dány mnoha různými
faktory.
Tak různé podmínky použití, vlivy počasí, pracovní rychlosti a půdní podmínky ovlivňují intervaly údržby, ale i kvalita používaných maziv a
ošetřujících přípravků určují dobu do příští péče.
Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační.
Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací
údržby přizpůsobit daným podmínkám.
Pravidelná údržba je základem pro stále připravený stroj. Ošetřované stroje snižují riziko
výpadku a zajišťují hospodárný provoz stroje.
Konzervace
Pokud se má stroj na delší dobu odstavit:
¾¾ Pokud možno stroj odstavte pod střechou.
¾¾ Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte
jenom biologicky snadno odbouratelné oleje,
např. řepkový olej.
¾¾ Kola odlehčete.
Plastové a pryžové díly se nesmí postříkat olejem ani antikorozním ochranným prostředkem. Tyto díly by mohly
zkřehnout a lámat se.
33
Mazání stroje
Stroj by se měl mazat pravidelně a po každém
tlakovém čištění.
To zaručí připravenost k použití a snižuje náklady na opravy a časy prostojů.
Hygiena
Při předepsaném používání nepředstavují maziva a minerální olejové produkty žádné nebezpečí pro zdraví.
Delší kontakt kůže nebo vdechnutí výparů by se
však měly vyloučit.
Servis
Firma HORSCH si přeje, abyste se strojem a s
námi byli plně spokojeni.
V případě problému se obracejte na svého
prodejce.
Pracovníci zákaznického servisu našich smluvních prodejců a pracovníci zákaznického servisu
firmy Horsch jsou připraveni Vám pomoci.
Pro co nejrychlejší vyřešení technických nedostatků Vás prosíme o podporu.
Pomozte personálu zákaznického servisu vyloučit další dotazy poskytnutím těchto informací:
¾¾ Zákaznické číslo
¾¾ Jméno pracovníka pro styk se zákazníkem
¾¾ Jméno a adresa
¾¾ Typ stroje a sériové číslo
¾¾ Datum koupě a provozní hodiny
¾¾ Druh problému
34
Přehled
údržby
Přehled údržby
Titan 34 UW
po prvních provozních hodinách
Pracovní pokyny
Všechny šroubové a zásuvné spoje,
hydraulická zapojení a
kola bezpodmínečně dotáhněte.
z důvodu sedání materiálu nebo např. kvůli zbytkům
laku mezi šroubovými spoji nebo čepy kola se mohou
uvolnit i šroubové spoje, které byly při montáži pevně
utaženy, a způsobit tak volné a netěsné hydraulické
spoje nebo oválné otvory v ráfcích.
Dotažení kol - všechny
M18 x 1,5 - 300 Nm
M22 x 1,5 - 510 Nm
¾¾ poprvé po 10 hodinách nebo 50 km
¾¾ znovu po 10 hodinách nebo 50 km
¾¾ pak denně dotahujte, než se šrouby usadí a další dotažení už není možné.
¾¾ pak vždy před začátkem sezóny a každých dalších
50 hodin provozu
Interval
při používání
Kloubový hřídel
Odmastit kardanový kloub, namazat posuvnou trubku
50 h
Ložisko hnací hřídele
Namazat ložisko
50 h
Dvojitý kloub u převodovky
Namazat kardanový kloub
50 h
Posuvná náprava
namazat
50 h
Válce sklápění
Namazat čepy
50 h
Vypouštěcí šoupátko
namazat
v případě
potřeby
Rámy a spojovací díly rámů
Kontrola stavu, pevného utažení a opotřebení
před použitím
Hydraulické hadice a součásti
Kontrola těsnosti, upevnění a míst otěru
před použitím
Převodovka (hlavní převodovka)
Kontrola hladiny oleje
Výměna oleje asi 5,5 l (80W - 90)
před použitím
2 roky
Převodovka (nahoře v dopravním potrubí) Výměna oleje asi 1,5 l (80W - 90)
2 roky
Kola, matice kol a huštění
Stav, pevné dotažení, huštění do 3,8 bar
před použitím
Osvětlení a výstražné tabulky
Stav, funkce a čistota
před použitím
po sezóně
Celý stroj
Provedení vyčištění a ošetření
Pístnice hydraulických válců
Pístnice chraňte olejem, tukem nebo jinými prostředky
proti korozi
Mazací místa
Dvojitý kloub
Hnací hřídel
35
¾¾Dolijte nový převodový olej 80W-90 asi 5,5 l
plnicím otvorem (2) až ke spodní hraně.
¾¾Plnicí a kontrolní šroub opět zašroubujte.
Válce sklápění
Výměna převodového oleje
Šnekový převod
Výměna oleje:
Pro výměnu oleje vymontujte převodovku.
2
1
Hlavní převodovka
1. Vypouštěcí šroub
2. Plnicí a kontrolní šroub
Kontrola hladiny oleje:
Při kontrole stavu oleje uvolněte šroub (2), hladina oleje musí sahat až k otvoru.
Výměna oleje:
¾¾Nechejte převodovku chvíli běžet, aby se olej
zahřál a rozředil.
¾¾Vypněte vývodový hřídel a traktor.
¾¾Postavte pod šroub (1) nádobu na starý olej
a uvolněte oba šrouby (1 a 2).
¾¾Nechejte olej vytéct, a pak zase zašroubujte
šroub (1).
36
¾¾Zafixujte polohu šneku dřevěnými klíny.
¾¾Uvolněte zvenčí všechny tři šrouby držáku na
trubce šneku.
¾¾Vytáhněte převodovku.
¾¾Opatrně vytáhněte hnací hřídel a nechejte vytékat starý olej do vhodné nádoby.
¾¾Nalijte nový převodový olej 80W-90 asi 1,5 l.
¾¾Hnací hřídel opět opatrně zasuňte.
¾¾Nasaďte převodovku na šnek a opět upevněte třemi šrouby.
¾¾Odstraňte dřevěné klíny.
Utahovací momenty pro metrické šrouby
Utahovací momenty jsou pouhým vodítkem a platí obecně.
Šrouby a matice se přitom nesmějí ošetřovat mazivy, neboť to mění součinitel tření.
Utahovací momenty šroubů - metrické šrouby v Nm
Velikost
ø mm
Stoupání
mm
Provedení šroubů - třídy pevnosti
4.8
5.8
8.8
10.9
12.9
3
0,50
0,9
1,1
1,8
2,6
3,0
4
0,70
1,6
2,0
3,1
4,5
5,3
5
0,80
3,2
4,0
6,1
8,9
10,4
6
1,00
5,5
6,8
10,4
15,3
17,9
7
1,00
9,3
11,5
17,2
25
30
8
1,25
13,6
16,8
25
37
44
8
1,00
14,5
18
27
40
47
10
1,50
26,6
33
50
73
86
10
1,25
28
35
53
78
91
12
1,75
46
56
86
127
148
12
1,25
50
62
95
139
163
14
2,00
73
90
137
201
235
14
1,50
79
96
150
220
257
16
2,00
113
141
214
314
369
16
1,50
121
150
229
336
393
18
2,50
157
194
306
435
509
18
1,50
178
220
345
491
575
20
2,50
222
275
432
615
719
20
1,50
248
307
482
687
804
22
2,50
305
376
502
843
987
22
1,50
337
416
654
932
1090
24
3,00
383
474
744
1080
1240
24
2,00
420
519
814
1160
1360
27
3,00
568
703
1000
1570
1840
27
2,00
615
760
1200
1700
1990
30
3,50
772
995
1500
2130
2500
30
2,00
850
1060
1670
2370
2380
Kolové matice
Kolové šrouby
300
510
37
Utahovací momenty - palcové šrouby
Utahovací momenty jsou pouhým vodítkem a platí obecně.
Šrouby a matice se přitom nesmějí ošetřovat mazivy, neboť to mění součinitel tření.
Utahovací momenty šroubů - palcové šrouby v Nm
Průměr
šroubů
38
Pevnost 2
Pevnost 5
Pevnost 8
Žádná značka na hlavě
3 značek na hlavě
6 značek na hlavě
Palec
mm
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
Hrubý závit
Jemný závit
1/4
6,4
5,6
6,3
8,6
9,8
12,2
13,5
5/16
7,9
10,8
12,2
17,6
19,0
24,4
27,1
3/8
9,5
20,3
23,0
31,2
35,2
44,7
50,2
7/16
11,1
33,9
36,6
50,2
55,6
70,5
78,6
1/2
12,7
47,5
54,2
77,3
86,8
108,5
122,0
9/16
14,3
67,8
81,3
108,5
122,0
156,0
176,3
5/8
15,9
95,0
108,5
149,1
169,5
216,0
244,0
3/4
19,1
169,5
189,8
271,1
298,3
380,0
427,0
7/8
22,2
176,3
196,6
433,9
474,5
610,0
678,0
1
25,4
257,6
278,0
650,8
718,6
915,2
1017
1 1/8
28,6
359,3
406,8
813,5
908,4
1302
1458
1 1/4
31,8
508,5
562,7
1139
1261
1844
2034
1 3/8
34,9
664,4
759,3
1491
1695
2414
2753
1 1/2
38,1
881,3
989,8
1966
2237
3128
3620

Podobné dokumenty

Titan 34 UW

Titan 34 UW Nikdy nesahejte do otáčejícího se šneku!

Více