PRO IT12 002 0 1 z 45 BCS Engineering, as tel.: 541 597

Komentáře

Transkript

PRO IT12 002 0 1 z 45 BCS Engineering, as tel.: 541 597
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
1
…….
BCS Engineering, a.s.
Purkyňova 79a
657 25 Brno
tel.: 541 597 101, 541 210 432
fax.: 541 249 651
e-mail: [email protected]
http://www.bcs-eng.cz
Sídlo společnosti
z
45
of …..
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
2
…….
z
45
of …..
PROJEKTOVÁNÍ A DODÁVKY INVESTIČNÍCH CELKŮ
_______________________________________________________
PROFIL AKTIVIT SPOLEČNOSTI
Společnost poskytuje svým zákazníkům kompletní služby potřebné při projektování a výstavbě
nových investičních celků, nebo při modernizacích či intenzifikacích stávajících výrobních
jednotek a to v oblastech:
•
•
•
•
•
•
chemie, petrochemie
energetika
potravinářský průmysl, biotechnologie
pneudopravy sypkých látek
ochrana životního prostředí – ekologické projekty
ASŘTP a elektro
Pro zákazníky zajišťujeme:
• dodávky na klíč
• poradenské služby
• know-how
− vlastní
− nakupované
• řízení projektů
• projektovou dokumentaci
− pro územní řízení a stavební povolení
− realizační – strojní, ASŘTP, elektro a stavební
− výrobní dokumentaci zařízení
• realizaci projektu
− hmotné dodávky
− montáž
• komplexní zkoušky a uvedení do provozu
• servisní služby
SYSTÉM JAKOSTI
Ve společnost je zaváděn systém řízení jakosti. Pracuje se na získání certifikace pro systém řízení
jakosti dle EN – ISO 9001. Certifikaci bude provádět Lloyd´s Register Quality Assurance.
BCS Engineering, a.s. úspěšně prošla audity firem ALSTOM Power, Siemens, ABB Lummus
Global (CB&I Lummus) a je oprávněna pro tyto dodávat.
Projekty pro energetiku jsou zpracovávány v souladu se systémem KKS.
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
3
…….
z
45
of …..
LIDÉ A TECHNICKÝ POTENCIÁL
Pro splnění těchto činností a služeb firma disponuje odborníky s bohatými zkušenostmi při
projektování, realizaci a uvádění do provozu průmyslových závodů v tuzemsku i v zahraničí.
Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání.
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Projektová dokumentace je vytvářena v prostředí AutoCAD a AutoPlant (3D). Pro výkresy části
ASŘTP a elektro je používána nadstavba ePLAN. Technologické výpočty jsou simulovány
špičkovým simulačním programem HYSYS. V prostředí AutoCad se rovněž zpracovává výrobní
dokumentace jednotlivých aparátů včetně detailů.
VALIDACE
Společnost je schopna zabezpečit validaci počítačových řídících systémů a SW pro jednotlivá
zařízení nebo pro celý proces. Validace dokumentuje shodu mezi technickým návrhem a
skutečností, provádí se na instalovaném zařízení za definovaných provozních podmínek.
EKONOMICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ NÁVRATNOSTI INVESTIC
Pro výpočet rentability a ekonomické návratnosti připravovaných investic (finanční analýza) je
používán autorizovaný SW UNIDO COMFAR III Expert (v české i anglické verzi).
CERTIFIKACE
Společnost je certifikována firmou Rockwell Automation a firmou Mitsubishi Electric pro
zpracování projektové dokumentace řídících systémů, zpracování uživatelského SW, zpracování
vizualizace a uvádění řídících systémů do provozu.
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
4
…….
z
45
of …..
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Sídlo společnosti
Purkyňova 79a, 657 25 Brno
IČO
60719443
Rok založení
1994
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo
vložky 1396.
Akcionáři společnosti :
Výkonný management společnosti
Statutární orgán
Předseda představenstva a ředitel a.s.
Ing. Karel Kostelník
tel.: 541 597 101, [email protected]
Místopředseda představenstva, tech. ředitel
Ing. Milan Mynář
tel.: 541 597 201, [email protected]
Člen představenstva, ekonomický ředitel
Ing. Blažena Klubalová
tel.: 541 597 401, [email protected]
Členové představenstva
Ing. Lumír Drahanský
Evžen Uher
Dozorčí rada
Předseda
Místopředseda
Člen
Ing. Petr Dvořák
Ing. Jiří Brožek
Alena Komárková
Majetková účast
BCS Engineering, a.s. je 100% vlastníkem dceřinné společnosti BCS Control, s.r.o.,
která vyrábí rozvaděče nízkého napětí pro ASŘTP, elektro a provádí montáž ASŘTP a
elektro.
Ostatní
Společnost je členem Obchodní a hospodářské komory v Brně.
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
5
…….
Jak nás najdete
z
45
of …..
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
6
…….
z
45
of …..
VÝBĚR Z OBLASTÍ AKTIVIT SPOLEČNOSTI
Chemie, petrochemie
• procesy anorganické a organické výroby chemikálií
• maleinanhydridová chemie a biochemie
− kyselina L (+) - vinná
− kyselina D, L vinná
• tankoviště a stáčení rafinérských produktů
• procesní jednotky rafinerií
• pomocné energetické jednotky rafinerií
Energetika
• turbogenerátory
• kotelny, výtopny
• jednotky na využití odpadního tepla
Potravinářský průmysl, biotechnologie
• komplexní zpracování pšenice
• výroba škrobových sirupů
• výroba potravinářského lihu a bezvodého palivového lihu
• výroba metylesteru (bionafty)
• výroba kyseliny citrónové
• výroba kyseliny mléčné a jejich derivátů
• výroba sladkovodních řas
• zpracování bílkovinných odpadů
• zpracování zemědělských produktů na suroviny pro potravinářský průmysl
• zpracování mléka, výroba mléčných výrobků
V oblasti potravinářského průmyslu a biotechnologií společnost úzce spolupracuje s
Chemickotechnologickou fakultou STU v Bratislavě, Fakultou chemickou a Ústavem
procesního a ekologického inženýrství v Brně.
Pneudoprava sypkých látek
• doprava popílku, ložového popele
• pneudoprava sypkých látek a chemikálií
• stáčení a doprava vápence, cementu
• dávkování aditiva do fluidních kotlů
• doprava potravinářských produktů (výbušných i lepivých)
Ochrana životního prostředí – ekologické projekty
• odprašování spalin
• čištění odpadních vod z chemických provozů
• linky na zpracování ojetých pneumatik
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
7
…….
z
45
of …..
ASŘTP a elektro
Činnost spočívá v zajištění části ASŘTP a elektro dodávaných investičních celků, tak i v
zajišťování samostatných zakázek pro zákazníky.
ASŘTP
• zpracování projektů všech stupňů pro procesní řízení
− místní a dálkové měření
− provozní analýza plynů a kapalin z hlediska ekologických, hygienických a
provozních norem
− bilanční a fakturační měření
• programování a dodávku PLC / DCS systémů :
− Allen Bradley
− Siemens
− Honeywell
− Mitsubishi
− Yokogawa
− ABB
• zpracování, naprogramování a uvedení do provozu komunikačních sítí na úrovni
operátorské, supervizní, podnikové a managementu
• zpracování řídících SW a vizualizace řízení procesů
• optimalizace řízení výroby
Elektro (stavební a technologické)
• slaboproud, světelná instalace
• silnoproud včetně VN a trafostanic
Společnost úzce spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií –
Ústavem automatizace a řídící techniky.
Společnost je integrátorem firem Rockwell Automation - Allen Bradley, Mitsubishi a
Wonderware.
BCS Control, s.r.o. – dceřiná společnost
• výroba rozvaděčů nízkého napětí
• montáž ASŘTP a elektro
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
8
…….
z
45
of …..
Organizační schéma
Ředitel a.s.
Ing. Karel Kostelník
Sekretariát
Vedoucí projektů
Informatika a SŘJ
Ing. Jiří Brožek
Ekonomický úsek
Marketing
Ing. Blažena Klubalová
Realizace
Příprava a
realizace staveb
Technický úsek
Ing. Milan Mynář
Procesní inženýři
Ing. Petr Dvořák
Strojní projekce
Stroje a zařízení
Potrubí
Konstrukce strojů a
zařízení
Pneudoprava
ASŘTP a elektro
Procesní měření
Uživatelský SW
Elektro
Ochrana
životního prostředí
Stavební a
ocelové konstrukce
Stavební část
Příslušenství kotlů
Zajištění výstavby
BCS Control, s.r.o.
Výroba rozvaděčů
Montáž ASŘTP a
elektro
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
9
…….
z
45
of …..
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
10
…….
z
45
of …..
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
11
…….
z
45
of …..
Referenční list BCS Engineering, a.s.
• Chemie, petrochemie, energetika, ekologie, potravinářský
průmysl
• Pneudoprava sypkých materiálů
• ASŘTP a elektro
• Výroba rozvaděčů, sdružovacích skříní, UPS,
simulátorů a analyzátorových skříní
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
12
…….
z
45
of …..
CHEMIE, PETROCHEMIE, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
A BIOCHEMIE
Místo stavby
018
MBÚ Třeboň
011
Objednavatel
MBÚ Třeboň
Činnost
Název stavby
Měsíc/rok
ukončení
09/94
Vnitřní úprava
fermentoru
Dodávka
Agro-Bio Moravia Agro-Bio Moravia
Přerov
Přerov
Komplexní zpracování
pšenice
Studie investičního záměru
11/94
001
Citric India Ltd.
Bombay
Kyselina citrónová
Dodávka skleněných ventilů
12/94
005
AKTIVA Kaznějov AKTIVA Kaznějov
Rozvod a skladování
dextrózy
Studie
04/95
012
MBÚ Třeboň
MBÚ Třeboň
Řasy - kultivační
plošiny
Projektová realizační dokumentace
05/95
009
Proagro Klatovy
Proagro Klatovy
Výroba kyseliny mléčné Projektová dokumentace pro stavební
povolení
08/95
016
KEMIFLOC Přerov IDZ Přerov
Rekonstrukce výroby
síranu železitého
08/95
100
AKTIVA Kaznějov AKTIVA Kaznějov
Úprava kompresorovny Projektová realizační dokumentace,
technická pomoc
08/95
108
Fosfa Poštorná
Fosfa Poštorná
Odprášení sody
Technická studie
08/95
148
MEDIPHARM
Hustopeče
MEDIPHARM
Hustopeče
Úprava fermentorů
Konstrukční dokumentace, dodávka,
montáž, technická pomoc
01/96
120
Tanex Hrádek
nad Nisou
Tanex Jaroměř
Enzymatická hydrolýza Projekt a dodávka části strojní,
bílkovinných odpadů
ASŘTP a elektro
02/96
090
ZD Fruiko
Prušánky
ZD Fruiko
Prušánky
Zprovoznění výroby
kaseinu
Technicko-ekonomická studie
05/96
015
Vertex Litomyšl
Moning
Týniště nad Orlicí
Varna lubrikací Výroba skleněných
vláken
Projektová realizační dokumentace,
konstrukční dokumentace aparátů
06/96
211
MBÚ Třeboň
MBÚ Třeboň
Kultivační plošina
polykarbonát
Projekt, dodávka a montáž strojní
části
06/96
157
Deza Valašské
Meziříčí
VÚCHZ
Brno
Spalovna - DPS 05
Čištění spalin
Projektová realizační dokumentace
strojní části
06/96
204
BIOPO Leopoldov BIOPO Leopoldov
Modernizace lihovaru
Studie modernizace výroby
rafinovaného lihu z melasy a dodávka
zařízení
02/97
117
JE Jaslovské
Bohunice
Slovria Trnava, SR
Zpracovatelské
Konstrukční dokumentace a dodávka
centrum radioaktivních potrubního materiálu
odpadů
07/97
165
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Výroba škrobového
sirupu
Projekt a dodávka technologické části
11/97
225
MBÚ Třeboň
MBÚ Třeboň
Úprava fermentorů
Projekt, dodávka a odborná technická
pomoc
12/97
Citric India Ltd.
Bombay
Projektová dokumentace pro stavební
povolení a projektová realizační
dokumentace (ŘS SATCOM)
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
13
…….
Dodávka pufovacích děl, jejich hořáků
plyn. zařízení a řízení
z
45
of …..
163
Vitana
provoz Prostějov
Vitana
provoz Prostějov
Pufovací děla
01/98
191
JE Jaslovské
Bohunice
Slovria Trnava
SR
Zpracovatelské
Dodávka ventilů pro PS
centrum radioaktivních 03,04,06,10,13,14,15
odpadů
399
Jihlavské
mlékárny
Jihlavské mlékárny Odpařovací stanice
Jihlava
syrovátky
Studie odparky
06/98
391
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Rozšíření filtrace
(bubnový vakuový filtr)
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
08/98
334
MEDIPHARM
Hustopeče
MEDIPHARM
Hustopeče
Obměna fermentační
linky
Projekt, dodávka, montáž
11/98
455
KEMIFLOC Přerov IDZ Přerov
Odsávací zařízení
Projektová dokumentace
pracoviště rozplavování
chlorečnanu sodného
01/99
439
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Nádrže sirupu
Projekt, dodávka, montáž
01/99
450
MEDIPHARM
Hustopeče
MEDIPHARM
Hustopeče
Oprava míchadla
fermentoru
Technická dokumentace, provedení
opravy
01/99
400
Bystřice
n/Pernštýnem
Šperlík Brno
Zemědělský lihovar
Projektová dokumentace pro územní
řízení a ekonomická studie
01/99
436
Karlov Dvor Cífer A.B.S. Konštrukcie
SK
Cífer, SK
Rafinerie lihu
Projektová dokumentace pro stavební
povolení
03/99
220
Chlorella Hellas
Kalamata, Řecko
Chlorella Hellas
Kalamata, Řecko
Závod pro kultivaci a
zpracování řas
Projekt pro stavební povolení
03/99
366
Cukrovar
Sládkovičovo
BAVEX CK
Sládkovičovo
Melasový lihovar
Přípravná a projektová dokumentace
stavby
05/99
220
Chlorella Hellas
Kalamata
Řecko
Chlorella Hellas
Kalamata
Řecko
Závod pro kultivaci a
zpracování řas
Realizační projektová dokumentace
08/99
477
CITURGIA
BIOCHEMICALS
Indie
CITURGIA
BIOCHEMICALS
Indie
Úprava izolace kyseliny Studie, zkoušky
citronové
01/00
220
Chlorella Hellas
Kalamata
Řecko
Chlorella Hellas
Kalamata
Řecko
Závod pro kultivaci a
zpracování řas
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu testovací plošiny
04/00
541
Accra Ghana
Sri Laxmi
Tema, Ghana
Závod na komplexní
zpracování manioku
Studie (Prefeasibility study)
04/00
629
Liehovar Prietrž
IRAF Bratislava
Zemědělský lihovar
Zpracování dokumentace skutečného
stavu
05/00
594
Cukrovar Vrbátky Cukrovar Vrbátky
Rekonstrukce
energetiky cukrovaru
Studie výstavby kotelny
05/00
538
HMZ Bruntál
HMZ Bruntál
Loužení kobaltu
Projektová dokumentace pro stavební
povolení a projektová realizační
dokumentace
05/00
528
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Ionexové čištění
sirupových šťáv
Projekt, dodávka, montáž, SW,
uvedení do provozu
06/00
612
FRUIKO Prušánky FRUIKO Prušánky
Optimalizace odparky
jablečných šťáv
Projekt, dodávka, uvedení do provozu
07/00
03/98
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
14
…….
648
AMYLON
Havlíčkův Brod
700
AMYLON
Havlíčkův Brod
z
45
of …..
Úpravna vody
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
07/00
Cukrovar Vrbátky Cukrovar Vrbátky
Rekonstrukce kotelny
s turbínou
Studie návrhu rekonstrukce
10/00
698
Liehovar Prietrž
Rekonstrukce lihovaru
Návrh rekonstrukce
11/00
688
Novácké
ZOMAPLAST
chemické závody Přerov
Distribuce surovin
Výrobní dokumentace zařízení
11/00
554
Naftan,
Novopolock
Bělorusko
Rekonstrukce
vakuového bloku
Zpracování Basic Designu
03/01
736
BONITA Zásmuky INTERPLAN CZ
Brno
Čokoládovna
v Zásmukách
Realizační projektová dokumentace
části strojní, elektro a ASŘTP
03/01
689
AMYLON
Havlíčkův Brod
Mísírna sirupů
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
03/01
697
AKTIVA Kaznějov AKTIVA Kaznějov
ČOV odpařovací
stanice šlempy
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
08/01
540
BIOTIKA
Slovenská Lupča
SK
BIOTIKA
Slovenská Lupča
SK
Výroba kyseliny vinné
Know-how, projekt, dodávka,
technologie BCS
08/01
743
SAINT-GOBAIN
ORSIL
Častolovice
SAINT-GOBAIN
ORSIL
Častolovice
Rekonstrukce zdrojů
pojivového
hospodářství
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
10/01
617
Teplárna
Strakonice
PBS Velká Bíteš
Rekonstrukce strojní
části napáječek
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
11/01
846
E.P.G. Rotterdam E.P.G Rotterdam
Holandsko
Holandsko
Potrubí pro Pumpskid
Zpracování Detail Designu
11/01
851
Naftan
Novopolock
Bělorusko
KOCH-GLITSCH
Brno
Stripování kyselých vod Zpracování Basic Designu
12/01
850
Rafinerie
Chepos Engineering Centrální tankoviště
Brno
Zpracování Basic Design
01/02
753
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna I. Etapa
Proket, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
01/02
896
Kotelna
Pivovar Uh. Brod
MONTA Uh.
Hradiště
Přístavba kotle
Zpracování dokumentace pro
stavební řízení
02/02
677
Plynový závod
Sosnogorsk
Škoda JS Brno
Rekonstrukce
plynového závodu
Zpracování projektu organizace
výstavby
02/02
882
Most
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Násypka pro kalandr
Most
Projekt, dodávka
02/02
826
AVX Staré Město
INTERPLAN CZ
Brno
Kompresorovna a
vakuová stanice
Realizační projekt. dokumentace
strojní
02/02
870
SOFRED
Chateaubriant
Francie
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Recyklační linka II
Proket, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
08/02
IRAF Bratislava
KOCH-GLITSCH
Brno
AMYLON
Havlíčkův Brod
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
15
…….
z
45
of …..
920
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Sušárna lepku
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
12/02
918
ČOV Brno
ARKO Technology
Brno
Vyhnívací a
uskladňovací nádrže
Detail Design
02/03
878
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna - II. Etapa
Proket, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
02/03
852
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka Kolín Likvidace odplynů
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
03/03
945
ČOV Brno
ARKO Technology
Brno
Kalové hospodářství
Detail Design
03/03
1059
ČOV Brno
Ondeo Degrémont
složka Brno
Biofiltr
Detail Design
08/03
1037
AVX Uh. Hradiště INTERPLAN CZ
– Sady
Brno
Přestavba zařízení
AVX
Realizační projektová dokumentace
strojní
09/03
1051
MILPO
PROEURO Praha
Police nad Metují
Rekonstrukce mlékárny Zpracování studie proveditelnosti
(Feasibility Study)
10/03
1079
BIOETANOL
Skalice nad
Svitavou
BIOETANOL
Skalice nad
Svitavou
Závod na výrobu
bioetanolu
3
80 000 m a/rok
Zpracování podnikatelského záměru
11/03
1104
KPS Metal
Mor. Budějovice
KPS Metal
Mor. Budějovice
Výroba skleněných
vláken
Statický výpočet reaktoru
11/03
1007
CHEM-UNIO
Chotín
SK
CHEM-UNIO
Chotín
SK
Stáčení kapalné síry
Studie proveditelnosti
11/03
1079
BIOETANOL
Skalice nad
Svitavou
GPM Engineering
Brno
Závod na výrobu
bioetanolu
3
80 000 m a/rok
Skalice nad Svitavou
Vypracování podnikatelského záměru
(Prefeasibility Study)
11/03
1081
Cukrovar Kopidlno Cukrovar Kopidlno
Závod na výrobu
bioetanolu
3
80 000 m a/rok
Kopidlno
Vypracování podnikatelského záměru
(Prefeasibility Study)
11/03
932
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka Kolín Výroba syntronů
Projekt pro stavební povolení
12/03
1070
Spolchemie
Ústí nad Labem
KPS Metal
Mor. Budějovice
Výroba epoxidových
pryskyřic
Výpočty a zpracování výr.
dokumentace tlakových nádob
03/04
1048
Oecosynt
Moudon
Švýcarsko
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Granulační linka
pneumatik
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
03/04
1112
Bioetanol Šurany
Slovensko
United Industries
Bratislava
Závod na výrobu
bioetanolu
3
80 000 m a/rok
Zpracování podnikatelského záměru
04/04
924
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro Vývoj, konstrukční dokumentace
kolejové vozidlo Dm12 strojní
06/04
1083
Hügli Food
Zásmuky
Hügli Food
Zásmuky
Rekonstrukce výroby
čokoládových hmot
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu mlecích linek, chlazení a
otápění technologie
06/04
1074
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojová skříň brzdy
pro kolejové vozidlo
Konstrukční dokumentace strojní
06/04
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
16
…….
z
45
of …..
1122
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Výroba denaxu a
syntronů
Zpracování dokumentace skutečného
stavu
10/04
1145
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Výroba kyanovodíku
Zpracování dokumentace skutečného
stavu
10/04
1149
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Likvidace odplynů
Technická pomoc při najíždění
10/04
1172
FEI
Czech Republic
Brno
FEI
Czech Republic
Brno
Snížení emisí TOC z
výroby
Měření skutečného stavu a návrh
řešení na úpravy
10/04
1152
Plynový závod
Sosnogorsk
Ruská federace
Škoda JS Brno
Rekonstrukce
plynového závodu
Technická pomoc při individuálních
zkouškách potrubí
11/04
1211
Sokolovská
uhelná
místo Vřesová
Chepos Engineering Inovace chlazení plynu Zpracování dispozičního řešení
Brno
02/05
1178
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojové skříně brzdy Zpracování konstrukční dokumentace
pro kolejová vozidla
strojní pro seriovou výrobu
03/05
1183
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Stáčecí místo
nebezpečných látek stáčiště syntrony
Zpracování dokumentace pro
stavební povolení
03/05
1214
FEI
Czech Republic
Brno
Buhral
Holandsko
Rekonstrukce
vzduchotechniky
odmašťovací linky
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
05/05
1228
Plynový závod
Kazachstán
PTS Engineering
Brno
Rekonstrukce
plynového závodu
Zpracování výrobní dokumentace
aparátů dle ASME a GOST
05/05
1246
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Přemístění sušárny
škrobu
Zpracování projektové dokumentace
07/05
1273
AMYLON Polná
AMYLON
Havlíčkův Brod
Závodní energetika
Výkonová zkouška a kontrola kotle K1
08/05
1230
Teplárna
Otrokovice
JSP Nová Paka
Řízení parní turbíny
Zpracování konstrukční dokumentace
manostatové skříně
09/05
1288
LUOYANG
Čína
CHEM-UNIO
Chotín, SK
Výroba nerozpustné
síry
Technická pomoc, kontrola výroby
09/05
1292
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Závodní energetika
Výkonové zkoušky kotlů K1, K2
09/05
1256
Moravský lihovar
Kojetín
Moravský lihovar
Kojetín
Trasa melasových
výpalků
Návrh a dodávka uzavíracích armatur
11/05
1162
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro Zpracování konstrukční dokumentace
kolejová vozidla Dm12 strojní pro seriovou výrobu
12/05
1225
PILKINGTON
Ramenskaja
Rusko
Chepos Engineering Výroba dusíku, vodíku
Brno
a vzduchu MaR
Zpracování technické dokumentace
pasportů dle GOST
12/05
1304
MEGA Praha
MEGA Praha
Výroba bioetanolu
Zpracování studie a srovnání
výrobních technologií
12/05
1332
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Spalovna RTC
Oprava a najetí spalovny
02/06
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
17
…….
z
45
of …..
1315
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojové skříně brzdy Zpracování konstrukční dokumentace
pro kolejová vozidla
pro dodávku 2 skříní
04/06
1360
Mlékárna
Tirgu Mures
Rumunsko
Invensys Systems
(APV) Brno
Rekonstrukce mlékárny Strojní projektová dokumentace
části PS
09/06
1371
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka
Kolín
Rekonstrukce spalovny Zpracování projektové dokumentace,
odplynů z výroby RTC dodávka, montáž, uvedení do
provozu
09/06
1366
DERA Czech
Production
Brno
INTERPLAN CZ
Brno
Výrobní hala pro
míchání koření
Zpracování technologické části
výrobní haly
10/06
1393
Synthesia Semtín SINDAT
Pardubice
Engineering
Praha
Organické speciality karbodiimify
Detail Design
PS Adiabatická absorbce
PS Chladící voda
11/06
1407
Unilevers
Nelahozeves
Invensys Systems
(APV) Brno
Sanitační stanice CIP
Zpracování strojní projektové
dokumentace
12/06
1350
Chemopetrol
Litvínov
Chepos Engineering Spalování biopaliva
Brno
Detail Design strojní části
03/07
1419
Rafinerie Basrah
Irak
KPS Metal
Moravské
Budějovice
Balené jednotky
míchacího zařízení
Projekt, výrobní dokumentace,
dodávka, montáž, zkoušky
04/07
1330
LUKOIL
ABB Lummus
Neftochim Burgas Global Brno
Bulharsko
Rekonstrukce AVD
Detail Design
04/07
1415
FEI Czech
Republic
Brno
FEI Czech Republic Adsorbce odplynů
Brno
z odmašťovací linky
Projekt, dodávka, uvedení do provozu
(stavba na klíč)
09/07
1452
Koksovna
Svoboda
Ostrava
Hutní projekt
Frýdek-Místek
Hermetizace
chemických provozů
I-etapa
Detail Design strojní části
09/07
1473
Jungbunzlauer
Jungbunzlauer
Austria Pernhofen Austria Pernhofen
Rakousko
Rakousko
Kotelna
Detail Design strojní části
03/08
1501
Kotelna v CTZ
TENZA
Uherské Hradiště Brno
Posílení zdrojové části, Detail Design strojní části
kotelna, strojovna
06/08
1513
KG Jenisej
Rusko
KPS Metal
Moravské
Budějovice
Aparáty
E2, E3, E5-E8
Zpracování konstrukční dokumentace
aparátů, výpočty dle ASME
07/08
1539
Krasavino
Rusko
TESLA
Praha
Jednotka pro úpravnu
vody PS 010
Detail Design technologické části
01/09
1127
BIOETANOL
Skalice nad
Svitavou
BIOETANOL
Skalice nad
Svitavou
Závod na výrobu
bioetanolu
3
80 000 m a/rok
Zpracování dokumentace pro
rozhodnutí o umístění stavby
(územní řízení)
02/09
1591
Rourkela
Indie
Hutní projekt
Frýdek-Místek
Vypírka koksárenských Výpočty a technologické návrhy
plynů
aparátů vypírky benzolu a naftalénu
05/09
1618
Vinné sklepy
Valtice
GASMETR
WATER
Brno
Nádrže na víno
08/09
Statický výpočet a zpracování
výrobní dokumentace OK
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
18
…….
z
45
of …..
1600
Botanický ústav
Třeboň
ZD Dublovice
TERMIZO
Liberec
Dvě jednotky pro
kultivaci řas
Zpracování projektové dokumentace,
dodávka, montáž, uvedení do
provozu
12/09
1612
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Hala sušení
Zpracování projektové
realizační dokumentace strojní části
12/09
1640
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Hala sušení
Zpracování rozpočtu k projektové
realizační dokumentaci strojní části
12/09
1643
Rourkela
Indie
Hutní projekt
Frýdek-Místek
Vypírka koksárenských Konstrukční zpracování desorbéru
plynů
09/10
1672
Teplárna
Otrokovice
ORGREZ Brno
Snížení Nox kotle
Zpracování projektové dokumentace
DVR, DSP
05/11
1743
Teplárna
Otrokovice
ORGREZ
Brno
Rekonstrukce DESOX
Zpracování dokumentace pro
stavební povolení
05/11
1773
Teplárny
Otrokovice
ORGREZ
Brno
Souběžné odsíření
Zpracování dokumentace pro
stavební povolení
05/11
1676
Univerzita TB
Zlín
Univerzita TB
Zlín
Zkušební zařízení
esterifikace olejů
Zpracování projektové realizační
dokumentace, dodávka, montáž,
uvedení do provozu
v realizaci
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
19
…….
z
45
of …..
PNEUDOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLŮ
Místo stavby
Činnost
Pneudoprava
Dodávka podavačů
Měsíc/rok
ukončení
07/98
Teplárna Olomouc IVO POWER Eng.
Finsko
Pneudoprava
Dodávka podavačů
11/98
140
Elektrárna Ledvice ABB energetické
systémy, Brno
Fluidní kotel
Projekt, dodávka a uvedení do
provozu pneudopravy vápence
11/98
332
ČEZ Elektrárna
Tisová
ČEZ Elektrárna
Tisová
Rekonstrukce
pneudopravy
Projekt, dodávka a uvedení do
provozu
12/98
231
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava škrobu a Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
dextrinu
provozu - I. etapa
05/99
346
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB ENS
Brno
Pneudoprava ložového Projekt, dodávka, montáž a uvedení
popele
do provozu
11/99
347
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB ENS
Brno
Pneudoprava popílku
z LJ
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
11/99
347
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB ENS
Brno
Pneudoprava
polétavého popílku
z EO
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
11/99
348
Teplárna Plzeň III. Etapa
ABB ENS
Brno
Zařízení vnitřního
vápencového hosp.
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
11/99
231
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava škrobu a Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
dextrinu
provozu - II. etapa
11/99
564
Čína - Pneuplan
Oy
Pneuplan Oy
Finsko
Podavač 84 l
Dodávka
02/00
345
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB ENS
Brno
Pneudoprava vnějšího
vápence
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
02/00
614
Teplárna Kladno
ABB Alstom Power Dodávka profukovacích Projekt, dodávka
Brno
trysek
03/00
729
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB Alstom Power Pneudoprava
Brno
polétavého popílku záložní ventilátor
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu
06/00
588
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava škrobu a Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
dextrinu
provozu - III. etapa
10/00
691
Pneuplan Oy
Finsko
Pneuplan Oy
Finsko
Míchací zařízení
aglomerátu
Zpracování konstrukční dokumentace
02/01
890
Frantschach
Energo, Štětí
Frantschach Energo Pneudoprava
Štětí
hrubozrného vápence
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
04/01
781
Teplárna Plzeň III. etapa
ABB Alstom Power Filtry pro pneudopravu Projekt, dodávka, montáž a uvedení
Brno
vnějšího vápence
do provozu
06/01
877
Frantschach
Energo, Štětí
Frantschach Energo Rekonstrukce
Štětí
pneudopravy vápence
02/02
868
Teplárna Plzeň III. etapa
Plzeňská
teplárenská
378
SEPAP Štětí
313
Objednavatel
PneuplanOy
Finsko
Název stavby
Technická pomoc - studie
Pneudoprava vnějšího Projekt, dodávka filtrů
vápence, rekonstrukce
filtru
06/02
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
20
…….
937
Saint-Gobain
Pneuplan Oy
Vertex Hodonice Finsko
974
Frantschach
Energo, Štětí
1034
Rekonstrukce dopravy
materiálu
z
45
of …..
Dodávka podavače
10/02
Frantschach Energo Rekonstrukce
Štětí
pneudopravy vápence
Vypracování návrhu rekonstrukce
11/02
Česká rafinérská
Kralupy n/V
ABB Lummus
Global Brno
Pneudoprava prachu
z EO
Zpracování Basic Designu
10/03
1113
Turów
Polsko
Pneuplan Oy
Finsko
Rekonstrukce
pneudopravy popele
Technická pomoc
12/03
1102
Plzeňská
teplárenská
Plzeňská
teplárenská
Rekonstrukce
pneudopravy kotlů
K4, K5
Studie rekonstrukce pneudopravy
01/04
1092
Frantschach
Energo, Štětí
Frantschach Energo Rekonstrukce
Vypracování studie a posouzení
Štětí
pneudopravy ložového stávajícího stavu
popele
03/04
1096
Česká rafinérská
Kralupy n/V
ABB Lummus
Global Brno
Pneudoprava prachu
z EO
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
08/04
1226
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava škrobu
Dodávka náhradních manžet
03/05
1129
Plzeňská
teplárenská
Plzeňská
teplárenská
Seřízení pneudopravy
popele
Technická servisní činnost
04/05
1263
Elektrárna
BergkamenDortmund
Německo
Pneuplan Oy
Finsko
Pneudoprava popele
Technická pomoc pro najetí
07/05
1298
Hügli
Zásmuky
Pouling Praha
Výstavba nové
čokoládovny
Projekt dávkování suchých surovin
10/05
1215
United Energy
Komořany
ALSTOM Power
Brno
Rekonstrukce
Projekt, dodávka a uvedení do
dávkování vápence do provozu
kotle K2
11/05
1307
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava škrobu
Dodávka pryžových manžet
11/05
1319
Česká rafinérská
Kralupy n/V
ELMEP
Kralupy n/V
Pneudoprava katalyt.
prachu z EO na FCC
Servis pneudopravy
01/06
1364
Ruskaja
pivovarennaja
kompanija
Rjazaň, Rusko
Euromopos
Olomouc
Pneudoprava sladu a
ječmene v pivovaru
Projekt, dodávka, supervize při
montáži a uvedení do provozu
10/06
1240
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č. 3
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
12/06
1333
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Pneudoprava a
dávkování granulátu
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
03/07
1378
Slovnaft
Bratislava
IDO Hutný projekt
Bratislava
Pneumatická doprava
prachu z katalyzátoru
z FCC
Projekt pro stavební povolení
04/07
1326
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.1
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
11/07
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
21
…….
z
45
of …..
1461
ČEZ
Elektrárna
Komořany
Austrian Energy&
Environment
Brno
Pneudoprava ložového Technická pomoc při uvádění
popele a polétavého
pneudopravy kotle K6 do provozu
popílku, kotel K6
12/07
1511
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Dodávka 3 ks
Výrobní dokumentace,
ocelolitinových
dodávka
komorových podavačů
09/08
1433
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.4
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
11/08
1440
Slovnaft
Bratislava
Slovnaft
Bratislava
Pneudoprava
katalyzátorového
prachu z EO na FCC
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
12/08
1573
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Pneudoprava popílku
z kotle K6 mezi sily
Projekt, dodávka, demontáž, montáž,
uvedení do provozu
05/09
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č. 2
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu
07/09
1538
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
INVELT SERVIS
Plzeň
Pneudoprava inertu u
kotle K7
Projekt, dodávka, uvedení do
provozu, montáž elektro
05/10
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Pneudoprava popele
Projekt, dodávka, supervize montáže
propadu z roštu K7 a ze a uvedení do provozu
zadních tahů
05/10
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Pneudoprava popílku
Projekt, dodávka, supervize montáže
z elektroodlučovače K7 a uvedení do provozu
05/10
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Mechanická doprava
popele z fluidní vrstvy
K7
Projekt, dodávka, supervize montáže
a uvedení do provozu
05/10
1638
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ALSTOM
Brno
Pneudoprava drcené
škváry z kotle K5
Projekt, dodávka, supervize montáže
a uvedení do provozu
07/10
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Silo popelovin z kotle
K7, suché
vyprazdňování
Projekt, supervize montáže a uvedení
do provozu
09/10
1720
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Pneudoprava popele
z K7
Dodávka náhradního vlnovce hubice
12/10
1716
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Mechanická doprava
popele z fluidní vrstvy
K7-rekonstrukce
Projekt, dodávka, supervize montáže
a uvedení do provozu
03/11
1767
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Pneudoprava popele
propadu z roštu K7
Oprava šnekových dopravníků
05/11
1736
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Pneudoprava popela
K6
Dodávka náhradních dílů Dome
valve, Line valve, pohony
05/11
1715
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Silo drcené škváry kotlů Projekt, dodávka, montáž a uvedení
K4 a K5 - mokré
do provozu
vyprazdňování
1520
07/11
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
22
…….
1723
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Energo IPT
Pneudoprava drcené
škváry z kotle K4 do
nového sila K4 a K5
Projekt, dodávka, supervize montáže
a uvedení do provozu
z
45
of …..
07/11
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
23
…….
z
45
of …..
ASŘTP a ELEKTRO
Místo stavby
Objednavatel
Nuclea Třebíč
Název stavby
Činnost
109
JE Dukovany
122
Elektrárna Mělník Bress
Brno
Chlazení oleje
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu části ASŘTP a elektro (ŘS
Diamo)
12/95
052
ŽĎAS Žďár nad
Sázavou
Profimex
Brno
Emulzní hospodářství
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu části ASŘTP a elektro
02/96
003
Teplárny Brno
provoz Špitálka
Moning
Týniště nad Orlicí
Rekonstrukce
teplárenského kotle
250 t/h
Projektová dokumentace pro stavební
povolení a projektová realizační
dokumentace ASŘTP a elektro (ŘS
Honeywell TDC 3000)
06/96
003
Teplárny Brno
provoz Špitálka
Inteka
Brno
Dávkování fosfátu
Projektová realizační dokumentace
ASŘTP a elektro
06/96
026
Iromez Pelhřimov Bress
Brno
Řízení turbíny
Projekt a dodávka části ASŘTP a
elektro
06/96
217
OÚ Kobylnice
Jares
Brno
Plynová kotelna - část
ASŘTP
Realizační projektová dokumentace
části ASŘTP
08/96
041
Papírny
Předkláštěří
Bress
Brno
Protitlaká turbína
Projekt, dodávka a montáž části
ASŘTP a elektro (ŘS Allen Bradley,
SLC 500, vizualizace InTouch)
09/96
039
Deza Valašské
Meziříčí
Technopetrol
Engineering
Brno
Jednotka ohřevu smoly Projekt, dodávka a montáž části
ASŘTP a elektro (ŘS Honeywell UDC
9000)
214
Dobrušské
strojírny
Mitchel Engineering Elektro zařízení SO 01 Projekt pro stavební povolení a
Brno
a SO 02
projektová realizační dokumentace
201
Teplárny Brno
provoz Červený
Mlýn
Energoservis
Hodonín
Horkovodní kotle 2x27
MW
Projekt a dodávka části ASŘTP vč.
uživatelského SW (ŘS Siemens PLC
S7-300)
11/96
014
Energzet Brno
Unis
Brno
Rekonstrukce řízení
turbíny a kotlů
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu, autorský dozor části ASŘTP
a elektro (ŘS Honeywell UDC 9000)
12/96
224
MCHZ Ostrava
odbor výzkumu a
vývoje
MCHZ Ostrava
MCHZ Ostrava
Dodávka regulačních ventilů na
vzduch a dusík
12/96
110
ZZN Havlíčkův
Brod
Bress
Brno
Plynofikace areálu
Projekt, dodávka a uvedení do
provozu části ASŘTP a elektro
01/97
248
Vertex Hodonice
Pneuplan Oy
Finsko
Rekonstrukce výroby
skleněných vláken
Dodávka ventilů
01/97
159
Colorlak Uherské Inteka
Hradiště
Brno
Rekonstrukce
tepelného zdroje - I.
etapa
Projekt, dodávka a uvedení do
provozu části ASŘTP, dodávka
uživatelského SW Amit
06/97
252
Cementárna
Turňa
Rekonstrukce mlýnice
Dodávka PLC, uživatelského SW a
uvedení do provozu (ŘS Siemens S7400)
07/97
EBG ČR
Elektrotechnik
Brno
Ventily včetně ovládání Dodávka a kompletace
na primárním okruhu
Měsíc
ukončení
10/95
09/96
09/96
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
24
…….
ABB EJF Instalace
Brno
Olejové hospodářství
298
Energo centrum
Kladno
292
COLORLAK
COLORLAK
Uherské Hradiště Uherské Hradiště
Rekonstrukce
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
tepelného zdroje do provozu části ASŘTP
fakturační měření páry
10/97
259
Teplárna Plzeň
ABB Energi
Dánsko
Odstranění produktu
odsíření z provozu
teplárny - pneudoprava
popelovin
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu části ASŘTP, dodávka
uživatelského SW (ŘS Allen Bradley
SLC 500 + DeviceNet)
10/97
256
JE Temelín
Regula Praha
JE Temelín
Dodávka regulačních ventilů
s pohonem
10/97
318
Cukrovar Kojetín
Cukrovar Kojetín
Výroba cukru
Řídící software pro řízení výroby
10/97
317
Teplárny Brno
provoz Červený
Mlýn
ABB energetické
systémy
Brno
Horkovodní kotle 2x27
MW
Přepracování realizační dokumentace
do systému KKS
11/97
165
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Výroba škrobového
sirupu
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu (ŘS Allen Bradley, SLC
500, vizualizace InTouch 32 k tagů)
11/97
262
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Řízení 1/4 hodinového Projekt, dodávka, montáž a uvedení
maxima
do provozu
01/98
221
Teplárna Plzeň
ABB energetické
systémy
Brno
Odstranění produktu
odsíření z provozu
teplárny Plzeň
Řídící rozvaděč s SLC 500 a
komunikační skříní s FLEX I/O
01/98
245
Slovenské
celulósky a
papírny
Ružomberok
ABB energetické
systémy
Brno
Řízení turbíny
Řídící rozvaděč s Mitsubishi PLC
02/98
327
ZZN Havlíčkův
Brod
ZZN Havlíčkův Brod Bezdrátový přenos
Skříň dálkového přenosu
signalizace, poruch a
poplachů (radiopaging)
03/98
382
Energzet Brno
ABB ENS Brno
Projekt ASŘTP a elektro
04/98
414
Papírny
Předklášteří
Chem – Aqua Praha Sledování hmotnost.
průtoku páry
Uživatelský SW
07/98
373
Pegas Znojmo
Pegas Znojmo
379
Výměníková stanice
Dodávka zařízení ASŘTP
z
45
of …..
09/97
Řízení 1/4 hodinového Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
maxima
provozu
09/98
Cukrovar Vrbátky Cukrovar Vrbátky
Dodávka a zapojení
generátoru el. energie
Skříň teplotních alarmů
09/98
316
Teplárna Klatovy
PBS Velká Bíteš
Protitlaká turbína
s generátorem
Řídící skříň s SLC Allen Bradley
10/98
337
Teplárna Klatovy
Termo Engineering Redukční stanice páry
Brno
s chlazením
Projekt, dodávka, montáž a uvedení
do provozu části ASŘTP a elektro
10/98
392
Kymore
Indie
ABB turbíny Brno
Uživatelský SW, uvedení do provozu
11/98
279
DEZA
závod Organic
Otrokovice
Mitchel Engineering Homogenizace a balení Projekt, dodávka a uvedení do
Brno
anthrachinonu
provozu části ASŘTP a elektro
265
Teplárny Brno
Červený Mlýn
Unis
Brno
Uvedení turbíny do
provozu
Propojení ŘS kotlů s
paroplynem
Řídící panel Simatic S7
11/98
12/98
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
25
…….
z
45
of …..
457
Teplárna Klatovy
PBS Velká Bíteš
Řízení turbíny
Řešení el. ochran
12/98
263
KOTHARI
Indie
ABB Energetické
systémy
Brno
Řízení turbíny,
komunikace systému
Woodward 505E a
MITSUBISHI
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW, dodávka
komunikačních převodníků (ŘS
MITSUBISHI, protokol MODBUS
RTU)
12/98
446
Teplárna Kyjov
ABB Energetické
systémy, Brno
Řízení turbíny
Konstrukční zpracování a dodávka
rozvaděče (ŘS TURLOOP)
02/99
470
CHEMPEX Brno
CHEMPEX Brno
Fléra
Projekt ASŘTP
03/99
482
Teplárna Plzeň
Plzeňská
Teplárenská
Úpravy SW k míchačce Projekt, SW (ŘS Allen Bradley)
LÖDIGE
06/99
445
Teplárna
Strakonice
PBS Velká Bíteš
Rekonstrukce ASŘTP a Realizační projekt ASŘTP a elektro,
elektro pro napájecí
dodávky rozvaděčů
stanice
07/99
486
Teplárna Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Míchací centrum
odsíření
Rozšíření řídícího systému
07/99
460
ČEZ JE Temelín
Regula Praha
Dodávka řídícího
ventilu
Projekt, dodávka
09/99
517
BOLTON
Anglie
ABB Alstom Power Motorické rozvaděče
Brno
pro servopohony
Projekt pro motorické rozvaděče MCC
10/99
438
BOLTON
Anglie
ABB ENS
Brno
ŘS TURLOP pro parní
turbínu
Řídící rozvaděč s A3N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
11/99
451
FAIYUM
Egypt
ABB ENS
Brno
ŘS TURLOP pro dvě
turbosoustrojí
Řídící rozvaděč s A2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
11/99
544
ABB Alstom
Power
ABB Alstom Power Testovací simulátory
Brno
Konstrukční zpracování, dodávka
01/00
354
ČEZ JE Temelín
SAGE
Brno
Zpracování programového vybavení
01/00
525
VASA
Finsko
ABB Alstom Power Rozvaděč pro turbínu
Brno
Řídící rozvaděč s A2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72A
01/00
570
Cukrovar Sugars
& Chemicals
KOTA
Indie
ABB Alstom Power Cukrovar - řízení
Brno
turbíny
Technická pomoc při uvádění turbíny
do provozu
02/00
596
Teplárna Plzeň
Plzeňská
Teplárenská
Doplnění vizualizace
pneudopravy
Projekt, SW
02/00
593
Teplárna Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Míchací centrum
odsíření
Doplnění řídícího systému (ŘS Allen
Bradley)
02/00
592
BOLTON
Anglie
ABB Alstom Power Řídící systém pro parní Dodávka měniče a ND
Brno
turbínu
03/00
513
TADLA
Maroko
ABB Alstom Power ŘS TURLOP pro parní
Brno
turbínu
Řídící rozvaděč s FXO2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
04/00
536
Teplárna Štúrovo ABB Alstom Power Rozvaděč a řízení
Brno
turbíny
Řídící systém FX Mitsubishi s
grafickým panelem
04/00
562
Teplárna Klatovy
Rekonstrukce rozvaděče s ŘS Allen
Bradley SLC 500
05/00
Teplárna Klatovy
Programové řízení
odstředivek
Rozšíření ASŘTP
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
26
…….
z
45
of …..
567
ZINC
Korea
ABB Alstom Power Rozvaděč a řídící
Brno
systém turbíny I
556
Energzet Brno
KKK Velká Bíteš
513
TADLA
Maroko
ABB Alstom Power ŘS TURLOP pro parní
Brno
turbínu
652
Teplárna Plzeň
MPCs-Energo
Praha
Pneudoprava popelovin Doplnění řídícího SW (ŘS Allen
Bradley)
06/00
619
Teplárna Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Přemístění kabelových Projekt, dodávka, montáž
tras
07/00
612
Fruiko Prušánky
Fruiko Prušánky
Rekonstrukce MaR
odparky
Rekonstrukce rozvaděče s SLC 500
Allen Bradley
07/00
568
Teplárna Plzeň
LINHART
ELEKTRO
Brno
Míchací centrum 2
Projekt, dodávka, montáž ASŘTP,
SW, komunikační skříň s FLEX I/O
(ŘS Allen Bradley)
07/00
653
Cukrovar
Prosenice
Hanácká
potravinářská
společnost
Prostějov
Úpravy ASŘTP
cukrovaru
Projekt, dodávka, montáž
08/00
665
VASA
Finsko
ABB Alstom Power ND pro rozvaděč
Brno
Dodávka náhradních dílů
08/00
668
Energzet Brno
Energzet Brno
Úprava řídícího
rozvaděče
Projekt, dodávka, úpravy
08/00
696
BOLTON
Anglie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka tlumících podložek
10/00
699
ZINC
Korea
ABB Alstom Power Rozvaděč a řídící
Brno
systém turbíny
Dodávka galvanických oddělovačů
10/00
643
Česká rafinérská
Litvínov
ABB Lummus
Global, Brno
Centrální velín
Dodávka reléových skříní
10/00
714
Vetropack
Moravia Glass
Kyjov
MGG Brno
Regulace chlazení
Realizační projekt ASŘTP
forem sklářského stroje
590
ZINC
Korea
ABB Alstom Power Rozvaděč a řídící
Brno
sytém turbíny II
Řídící systém s A2N Mitsubishi
12/00
718
Pneuplan OY
Finsko
Pneuplan OY
Finsko
Zpracování SW pro JUMBO
12/00
535
PLIVA - Lachema PLIVA - Lachema
Brno
Brno
Validace řídících
Zpracování projektu, provedení
systémů výroby čistých validace, závěrečná zpráva
médií
01/01
687
Koupaliště
Bystřice
n/Pernštýnem
INTERPLAN CZ
Brno
Rekonstrukce
koupaliště
Projekt elektro a měření
01/01
711
Nemocnice
Brno – Bohunice
IB Structure Brno
Morfologické centrum
Dodávka rozvaděčů
02/01
746
Česká rafinérská
Litvínov
Cheming Pardubice Instalace ROV
Dodávka sdružovacích skříní
04/01
Řízení výměníkové
stanice
Pneudoprava popele
Řídící rozvaděč s A3N Mitsubishi
05/00
Řídící rozvaděč s MXL 1500 Allen
Bradley
06/00
Uživatelský SW
06/00
12/00
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
27
…….
z
45
of …..
737
AVX Bohemia
Staré Město
INTERPLAN CZ
Brno
Výstavba nového
závodu AVX
Projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavebního povolení –
Části ASŘTP a elektro
04/01
577
CLOQUET
USA
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS Allen Bradley),
dodávka rozvaděče
05/01
742
JE Temelín
Regula Praha
Úprava potrubí
Dodávka regulačního ventilu
05/01
730
Szczecin
Polsko
Alstom Power
Brno
Řízení turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
rozvaděče
05/01
792
PLIVA - Lachema PLIVA - Lachema
Brno
Brno
Validace SW tiskárny
štítků
Zpracování projektu, provedení
validace, závěrečná zpráva
06/01
622
Projekty v ČR
John Allen/Ericsson Silnoproud pro věže
Praha
mobilních telefonů
Realizační projekty elektro
06/01
804
Fribourg
Francie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Technická pomoc při zkouškách ŘS
07/01
784
ALUSUISSE
Děčín
INTERPLAN CZ
Brno
Výstavba haly 25
Realizační projektová dokumentace
elektro
07/01
752
HARNOSAND
Švédsko
Alstom Power
Brno
Rozvaděče pro řízení
turbíny
Dodávka rozvaděčů
08/01
795
PLIVA - Lachema PLIVA - Lachema
Brno
Brno
Validace etiketovačky
HEA 103
Zpracování projektu, provedení
validace, závěrečná zpráva
08/01
828
Mangalore
Indie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka uživatelského SW,
technická pomoc při najíždění turbíny
10/01
753
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna I. Etapa
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu (ŘS Allen Bradley SLC 500,
vizualizace InTouch 1000 tagů)
01/02
790
TON Holešov
PBS Velká Bíteš
Řídící systém parní
turbíny
Projekt, dodávka, montáž, uživatelský
SW (ŘS Allen Bradley Micrologix
1200)
01/02
863
HARNOSAND
Švédsko
Alstom Power
Brno
Najíždění parní turbíny Technická pomoc při najíždění
01/02
826
AVX Staré Město
INTERPLAN CZ
Brno
Kompresorovna a
vakuová stanice
Realizační projekt. dokumentace
elektro a ASŘTP
02/02
750
FINA
Belgie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
04/02
844
Papírny
Předklášteří
Papírny
Předklášteří
Bilancování spotřeby
energií
Dodávka uživatelského SW
06/02
876
ZSNP
Žiar nad Hronom
SK
PBS - DIZ Brno
MaR a elektro kotle
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS SIMATIC S7),
dodávka rozvaděčů, montáž ASŘTP a
elektro, uvedení do provozu
07/02
749
PISA
Itálie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
08/02
870
SOFRED
Chateaubriant
Francie
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Recyklační linka II
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS Allen Bradley
Micrologic 1200)
08/02
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
28
…….
z
45
of …..
800
PLIVA - Lachema PLIVA - Lachema
Brno
Brno
Validace ŘS
vzduchotechniky
960
Fruiko Prušánky
Fruiko Prušánky
Odparka jablečné šťávy Zpracování SW pro optimalizaci
chodu odparky
09/02
796
CORLU
Turecko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi)
10/02
920
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Sušárna lepku
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu (ŘS Allen Bradley SLC 500,
vizualizace InTouch)
12/02
967
Choulgnán
Chile
Alstom Brazil
Řízení turbíny
Úprava SW, odborná pomoc při
uvádění do provozu TURLOOP
12/02
990
AVX Uherské
Hradiště
INTERPLAN CZ
Brno
Terminace (Úprava
vývodů)
Projektová dokumentace elektro
01/03
878
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna - II. Etapa
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
provozu (ŘS Allen Bradley SLC 500,
vizualizace InTouch)
02/03
959
MIELEC
Polsko
Alstom Power
Brno
Rozvaděče pro řízení
turbíny
Dodávka rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
03/03
1014
AVX Uherské
Hradiště
INTERPLAN CZ
Brno
Rozšíření laboratoří
Realizační projektová dokumentace
elektro
03/03
1026
BRESON
Kolín
BRESON
Kolín
Výstavba tepelného
zdroje
Projektová dokumentace ASŘTP a
elektro
04/03
894
Aberdeen
USA
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC 5 Allen
Bradley), dodávka rozvaděče
05/03
997
Arauco Licancel
Chile
Alstom Brazil
Řízení turbíny
Úprava SW, odborná pomoc při
uvádění do provozu TURLOOP
05/03
1004
Alstom Power
Brno
Alstom Power
Brno
Dodávka rozvaděče
turbíny TURLOOP 3
Konstrukční zpracování (ŘS
Mitsubishi)
06/03
1095
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Odparka sirupů
Dodávka a montáž ASŘTP a
zpracování řídícího SW, uvedení do
provozu
11/03
1027
PLIVA-Lachema
Brno
PLIVA-Lachema
Brno
Validace řídícího
systému plnícího a
pertlovacího zařízení
Zpracování projektu, provedení
validace, závěrečná zpráva
12/03
1075
Důl Nástup
Tušimice
ABD Group
Brno
Vzorkovače pásů
Zpracování řídícího SW, uvedení do
provozu
12/03
977
LINCOLN
USA
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC 5 Allen
Bradley), dodávka rozvaděče
02/04
1115
CORLU
Turecko
Siemens
Brno
Náhradní díly
Dodávka náhradních dílů
02/04
1048
Oecosynt
Moudon
Švýcarsko
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Granulační línka
pneumatik
Projektová dokumentace ASŘTP a
elektro. Dodávka a montáž HW
řídícího systému, dodávka
uživatelského SW (ŘS Siemens
Simatic S7-300)
03/04
Zpracování projektu, provedení
validace, závěrečná zpráva
09/02
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
29
…….
z
45
of …..
1037
AVX Uherské
Hradiště
INTERPLAN CZ
Brno
Přestavba zařízení
AVX
Realizační projekt elektro
04/04
871
Virginal
Belgie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
04/04
901
Belaruskali
Bělorusko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS ControlLogix
Allen Bradley), dodávka rozvaděče
04/04
1006
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Příprava a ředění
sirupů pro sušárnu
sirupů
Dodávka MaR, doplnění řídícího SW
04/04
995
PLIVA-Lachema
Brno
PLIVA-Lachema
Brno
Validace řídícího
systému čistých médií
Zpracování projektu, provedení
validace, závěrečná zpráva
05/04
1130
TADLA
Maroko
Siemens Demag
Dalaval Industrial
Turbomachinery
Brno
ŘS TURLOOP pro
parní turbínu
Revize operátorské stanice
(ŘS Mitsubishi)
05/04
924
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro Vývoj, dokumentace elektro
kolejové vozidlo Dm12
06/04
1083
Hügli
Zásmuky
Hügli
Zásmuky
Rekonstrukce
čokoládovny – řízení
technologie
Projektová dokumentace ASŘTP a
elektro. Dodávka a montáž
HW,řídícího systému, dodávka
uživatelského SW (ŘS Siemens
Simatic S7-300)
06/04
1074
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojová skříň brzdy
pro kolejové vozidlo
Konstrukční dokumentace elektro
06/04
1066
Ústav fyziky
plazmatu AV ČR
Praha
ATEKO
Hradec Králové
Likvidace
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do
nebezpečných odpadů provozu chlazení plynu, části ASŘTP
a elektro, zpracování SW
07/04
1096
Česká rafinérská ABB Lummus
Kralupy n/Vltavou Global Brno
Pneudoprava prachu
z EO
Projektová dokumentace ASŘTP a
elektro. Dodávka a montáž HW
řídícího systému, dodávka
uživatelského SW (ŘS Siemens
Simatic S7-200)
08/04
1165
Obchodní dům
CENTRUM
Brno
Posouzení technického Studie technického stavu elektro a
stavu
MaR
09/04
1168
Stavba rodinného Category
domu, Brno
Brno
Projektová
dokumentace
Zpracování realizační dokumentace
elektro
09/04
1173
MEDIPHARM
Hustopeče
MEDIPHARM
Hustopeče
Fermentační linka
Úpravy řídícího SW fermentace a
vizualizace In Touch
10/04
1177
VIRGINAL
Belgie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Úprava SW a technická pomoc při
najířdění turbíny (ŘS PLC Mitsubishi)
10/04
1180
US Steel
Košice
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Technická pomoc SW při najíždění
regulátoru ochrany Mitsubishi
12/04
John Allen
Associates
Praha
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
30
…….
z
45
of …..
1047
Pančevo
Srbsko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
12/04
1202
TADLA
Maroko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Úprava operátorské stanice (ŘS
Mitsubishi), zprovoznění vizualizace
CITEC
01/05
1206
Dopravní podnik
města Brna
CATEGORY
Brno
Rekonstrukce servisní
haly
Projektová dokumentace elektro
01/05
1136
ALKMAAR
Holandsko
Demag Dalaval
Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Technická pomoc při najíždění
(ŘS PLC Mitsubishi)
02/05
1216
MEDIPHARM
Hustopeče
MEDIPHARM
Hustopeče
Fermentační línka
Dodávka snímačů teploty
03/05
1178
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojové skříně brzdy Zpracování konstrukční dokumentace
pro kolejová vozidla
elektro pro seriovou výrobu
04/05
1192
Farmington
USA
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Zprovoznění řídícího systému PLC
Mitsubishi, regulátor Woodward,
Bently Nevada
04/05
1224
Hügli Food
Zásmuky
Hügli Food
Zásmuky
Výroba čokolády
Návrh, dodávka a uvedení do provozu
záložního zdroje UPS
05/05
1068
IVM Eeklo
Belgie
Demag Dalaval
Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
05/05
1196
IZTEK
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Zpracování projektové dokumentace
a dodávka řídícího rozvaděče (ŘS
Siemens Simatic S7-300, S7-400)
05/05
1227
ZINC
Korea
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řídící rozvaděč turbíny Dodávka náhradních dílů řídícího
systému Mitsubishi
1251
Škrobárny
Horažďovice
Škrobárny
Horažďovice
Pneudoprava dextrinu
Oprava řídícího systému
06/05
1164
CEBI
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a dozbrojení rozvaděčů,
dodávka uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka montážního
materiálu
09/05
1245
Slovenské
celulósky a
papírny
Ružomberok
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Úprava řídícího systému Nematron
09/05
1243
BILIBINO
Rusko
Řízení parní turbíny
ČSOB Praha
Zpracování projektu, dodávka
rozvaděče (řídící regulátor Woodward
505E)
Zpracování realizační dokumentace
elektro
09/05
1278
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Category
Brno
1280
PISA
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Úprava řídícího SW (ŘS Mitsubishi,
vizualizace SITECT)
09/05
Úprava budovy
06/05
09/05
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
31
…….
z
45
of …..
1137
PAN PAC
Nový Zéland
Demag Delaval
Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Dodávka a konfigurace HW, dodávka
uživatelského SW (ŘS PLC
Mitsubishi), dodávka rozvaděče
10/05
1203
REGUTEC
Němčičky
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Řídící systém pro
míchání granulátu
Dodávka a konfigurace HW (ŘS AMIT
ART 4000A), dodávka uživatelského
SW, dodávka rozvaděče, uvedení do
provozu
10/05
1210
ČEZ
Elektrárny Poříčí
JSP Nová Paka
Rekonstrukce parní
turbíny TG3
Zpracování projektové dokumentace
kabeláže, napojení na ŘS, dodávka
montážního materiálu, montáž,
uvedení do provozu
11/05
1233
Burrup
Austrálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Zprovoznění řídícího systému PLC
Mitsubishi, regulátor Woodward,
Bently Nevada
12/05
1272
Čeljabinsk
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300), dodávka rozvaděče
12/05
1275
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Výroba škrobových
sirupů
Dodávka nových PC, úprava řídícího
SW (ŘS Allen Bradley, SLC 500,
vizualizace In Touch)
12/05
1162
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro
kolejová vozidla DM12
Zpracování konstrukční dokumentace
ASŘTP pro seriovou výrobu 15 ks
12/05
1296
Čeljabinsk
Rusko
ELTECO-UPS
Rožnov pod
Radhoštěm
Rozvaděč pro parní
turbínu Siemens
Zpracování výrobní dokumentace
rozvaděče pro UPS
12/05
1277
SNC Lavalin
Siemens Industrial
Toronto - Kanada Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Zpracování řídícího systému PLC
Mitsubishi, regulátor Woodward,
Bently Nevada
01/06
1329
Plzeňská
teplárenská
MOTOR-SERVIS IN Doprava popele
Plzeň
Dodávka zámků solenoidových skříní
02/06
1300
TON Holešov
První brněnská
strojírna
Velká Bíteš
Řízení parní turbíny
Úprava řídícího SW (ŘS Allen
Bradley Micrologix 1200), instalace
ochran
03/06
1306
Bogazliyan
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní protitlaké
turbíny 2 ks
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka řídících
rozvaděčů (ŘS Siemens Simatic S7400, S7-300)
04/06
1315
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojové skříně brzdy Zpracování konstrukční dokumentace
pro kolejová vozidla
elektro pro dodávku 2 skříní
04/06
1264
Zouxian
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
2 ks
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW (Řídící regulátor
Woodward 505, EPRO, Bently
Nevada), dodávka řídících rozvaděčů
a tlačítkových skříní
05/06
1357
Minerva
Boskovice
INTERPLAN CZ
Brno
Přístřešek nad
manipulačním
prostorem
Zpracování projektové dokumentace
elektro
05/06
1348
KART ARENA
Litomyšl
INTERPLAN CZ
Brno
Motokárová hala
Zpracování projektové dokumentace
elektro
06/06
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
32
…….
z
45
of …..
Řízení parní turbíny
Úpravy SW
06/06
Obchodní centrum INTERPLAN CZ
TESCO
Brno
Třinec
Venkovní osvětlení
centra
Zpracování tendrové a realizační
dokumentace
07/06
1372
Siemens
Drásov
INTERPLAN CZ
Brno
Nástavba
administrativního
přístavku
Zpracování projektové dokumentace
elektro
07/06
1345
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Intenzifikace sušárny
lepku
Dodávka el. motoru, softstartéru,
úpravy rozvaděče
08/06
1380
Obytné domy
Brno-Žabovřesky
Voltage
Brno
Rekonstrukce
výměníkových stanic
Dodávka a montáž částí elektro a
MaR
08/06
1387
Teplárna Brno
Maloměřice
PBS Energo
Velká Bíteš
Řízení parní turbíny
Dozbrojení rozvaděče pro napájení
převodníku Woodward
08/06
1354
Cieszyn
Polsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Řízení parní turbíny
Úpravy SW
09/06
1390
Pisa
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Řízení parní turbíny
Úpravy řídícího SW (ŘS PLC
Mitsubishi)
09/06
1391
ZINC
Korea
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Řízení parní turbíny
Úpravy řídícího SW (ŘS A3N
Mitsubishi)
09/06
1395
TH
Ratíškovice
INTERPLAN CZ
Brno
Rekonstrukce skladu
hutního materiálu
Zpracování projektové dokumentace
elektro
09/06
1401
Siemens
Drásov
INTERPLAN CZ
Brno
Přepojení přívodu
rozvaděče IT
Zpracování technologické části
projektové dokumentace
10/06
1352
Przyjazn
Polsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka řídících
rozvaděčů (ŘS Siemens Simatic S7400, S7-300)
10/06
1394
IZTEK
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Úpravy řídícího SW (ŘS Siemens
Simatic S7-300, S7-400)
10/06
1396
Farmington
USA
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Technická pomoc při najíždění (ŘS
PLC Mitsubishi, regulátor Woodward,
Bentley Nevada)
10/06
1397
ZORIN
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Technická pomoc při řešení
reklamace. Rozvaděč Turloop (ŘS
PLC Mitsubishi, regulátor EPRO,
Bentley Nevada)
10/06
1398
EEKLO
Belgie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Řízení parní turbíny
Úpravy řídícího SW (ŘS PLC
Mitsubishi)
10/06
1364
BOLTON
Anglie
1340
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
33
…….
z
45
of …..
1422
Strogino 1
Rusko
ELTECO-UPS
Rožnov p/R
Řízení parní
kondenzační turbíny
1379
SKIC
Thajsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Servis
Brno
Start box pro nouzové Projekt a dodávka startboxu
olejové čerpadlo turbíny
02/07
1383
Monopoli
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka řídících
rozvaděčů (ŘS Siemens Simatic S7400, S7-300)
02/07
1417
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Rozšíření ŘS a SW
v sušárně škrobu
Doplnění měření, úpravy rozvaděče a
SW (ŘS Allen Bradley), vizualizace
InTouch
02/07
1432
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Úpravy řízení při sušení Doplnění měření, úpravy rozvaděče a
B škrobu a sušení
SW (ŘS Allen Bradley, vizualizace
lepku
InTouch)
03/07
1454
Chemopetrol
Litvínov
INTERPLAN CZ
Brno
Elektro sociálního
zařízení
Zpracování projektové dokumentace
elektro
06/07
1344
ADATO Levice
SK
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC)
08/07
1427
FAENZA
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC)
08/07
1425
AISIN AI
Nový závod
Brno
INTERPLAN CZ
Brno
Vnitřní elektroinstalace Zpracování projektové dokumentace
elektro
11/07
1485
Obchodní centrum INTERPLAN CZ
TESCO Třinec
Brno
Osvětlení reklamního
pylonu
Zpracování projektové dokumentace
elektro
11/07
1274
Condong&
Broadwater
Austrálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
2 ks
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC)
12/07
1478
Výrobní hala
pro ALPS
Sebranice
INTERPLAN CZ
Brno
Vnitřní elektroinstalace Zpracování projektové dokumentace
elektro
05/08
1534
LYCKEBY
AMYLEX
Horažďovice
LYCKEBY
AMYLEX
Horažďovice
Výroba dextrinu
Úprava SW
05/08
1384
Strogino 1
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC), redundance PLC a SW
06/08
1479
Nyirseg
Maďarsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávka rozvaděčů
06/08
Zpracování výrobní dokumentace a
dodávka rozvaděče pro UPS
01/07
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
34
…….
z
45
of …..
1535
JSP
Jičín
JSP
Jičín
Dodávka 4 ks
APO skříněk
Zpracování výrobní dokumentace,
dodávka skříněk
O6/08
1530
Siemens
Drásov
INTERPLAN CZ
Brno
Rozšíření navijárny
Zpracování projektové dokumentace
elektro (DSP)
07/08
1550
TESCO
Vyškov
INTERPLAN CZ
Brno
Reklamní pylon
Zpracování realizační projektové
dokumentace elektro
07/08
1510
Molfetta
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávka rozvaděčů
09/08
1464
Zicunaga
Španělsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávka rozvaděčů, zpracování SW
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC)
11/08
1498
Kovohuty
Krompachy
Slovensko
PBS DIZ
Brno
Energocentrum,
výroba páry
a kondenzace
Projekt MaR a elektro, dodávky,
montáž, uvedení do provozu,
zpracování řídícího SW (ŘS Siemens
Simatic S7 300, operátorský panel
Siemens OP 277)
11/08
1532
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Ve škrobárně záložní
PC v prachotěsné
chlazené skříni
Dodávka PC, konstrukční zpracování,
dodávka skříně, aktualizace SW
11/08
1440
Slovnaft
Bratislava
Slovnaft
Bratislava
Pneudoprava
katalyzátorového
prachu
Projekt ASŘTP, elektro, dodávka,
montáž HW řídícího systému,
zpracování uživatelského SW,
uvedení do provozu
(ŘS Allen Bradley, Micrologix 1100)
12/08
1579
Hala Měnín
INTERPLAN CZ
Brno
Rekonstrukce budovy
Zpracování projektové dokumentace
elektro pro stavební povolení
01/09
1588
BSJ group
Brno
BSJ group
Brno
Rozvaděč RVZT
Projekt a dodávka rozvaděče
03/09
1381
Kirovograd
Ukrajina
PBS Energo
Velká Bíteš
Řízení parní protitlaké
turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů
a části polní instrumentace,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-300, vizualizace Siemens,
operátorský panel OP 270)
03/09
1573
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
Rekonstrukce
pneudopravy v zákotlí
K6
Projekt ASŘTP, elektro, projekt
uživatelského SW, uvedení do
provozu
05/09
1610
FLYBACK
Úmyslovice
INTERPLAN CZ
Brno
Rekonstrukce haly
Zpracování projektové dokumentace
elektro pro stavební povolení
06/09
1460
Keahole
USA – Havaj
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Allen Bradley,
PLC Control Logix)
07/09
1611
FEI
Czech Republic
Brno
FEI
Czech Republic
Brno
Snížení emisí TOC z
výroby
Dodávka měřidla provozních hodin
07/09
1617
GUMOTEX
Břeclav
AUTIS
Brno
Robotizační linka
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávka rozvaděče (ŘS Siemens
Simatic S7-300)
08/09
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
35
…….
z
45
of …..
Řízení natáčení
lopatek turbíny
Úprava a doplnění SW
(ŘS Allen Bradley SLC)
09/09
Obvodní oddělení INTERPLAN CZ
Policie ČR
Brno
Orlová
Administrativní
budova
Zpracování projektové dokumentace
elektro pro stavební povolení
09/09
1444
Keppel
Singapore
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů,
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC)
11/09
1574
Energetika
Třinec
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-servis
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování výrobní dokumentace,
konfigurace HW, dodávka a montáž
rozvaděčů
11/09
1645
Strojírna Oslavany INTERPLAN CZ
Brno
Rekonstrukce
výrobního areálu
Zpracování projektové dokumentace
elektro pro stavební povolení
01/10
1674
Obchodní centrum INTERPLAN CZ
Nová Zdaboř
Brno
Příbram
Úprava vstupu do OC
Zpracování projektové dokumentace
elektro
04/10
1616
Paroplyn
Siemens Industrial
Povážská Bystrica Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování výrobní dokumentace,
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300)
05/10
1660
Dopravní podnik
Brno
Dopravní podnik
Brno
Rekonstrukce rozvodny Zpracování realizační projektové
a kuchyní
dokumentace elektro
05/10
1538
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
INVELT SERVIS
Plzeň
Pneudoprava inertu u
kotle K7
Projekt ASŘTP, elektro, dodávka,
montáž HW řídícího systému,
zpracování uživatelského SW,
uvedení do provozu
(ŘS Allen Bradley, Micrologix 1100)
05/10
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Vnější popelové
hospodářství
kotle K7
Projekt ASŘTP, elektro, dodávka,
montáž HW řídícího systému,
zpracování uživatelského SW,
uvedení do provozu
(ŘS Allen Bradley, Micrologix 1100)
05/10
1662
Žilina
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-servis
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování výrobní dokumentace,
konfigurace HW, dodávka a montáž
rozvaděče (ŘS Siemens Simatic S7300)
06/10
1638
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ALSTOM
Brno
Pneudoprava drcené
škváry z kotle K5
Projekt, dodávka, montáž ASŘ a
uvedení do provozu
07/10
Altel Zlín
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-servis
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování výrobní dokumentace,
konfigurace HW, dodávka a montáž
rozvaděče (ŘS Siemens Simatic S7300)
07/10
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ALSTOM
Brno
Pneudoprava škváry
u kotle K5
Projekt ASŘTP, elektro, dodávka,
montáž HW řídícího systému,
zpracování uživatelského SW,
uvedení do provozu
(ŘS Allen Bradley, Micrologix 1100)
07/10
1624
Klatovská
plynárenská
1615
1659
1638
PBS Energo
Velká Bíteš
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
36
…….
z
45
of …..
1647
Covanta
USA
Siemens Industrial
Turbomachinery
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka
rozvaděčů(ŘS Siemens Simatic S7400, S7-300)
10/10
1710
Sejong Canopy
Karviná
Interplan CZ
Brno
Přístřešek mezi halami Zpracování projektové dokumentace
elektro
12/10
1725
EEKLO
Belgie
SIEMENS
Německo
Řízení parní turbíny
Úprava řídícího systému (ŘS PLC
Mitsubishi)
12/10
1739
Siemens Industrial Siemens Industrial
Turbomachnery
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Návrh a dodávka skříňky pro optický
převodník
02/11
1703
NARVA
Estonsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300)
03/11
1746
Amylon
Havl. Brod
Amylon
Havl. Brod
Výroba škrobu
Úprava SW v sušárně škrobu
03/11
1663
BRUNEI LNG
Brunej
Siemens
Singapor
Řízení parní
kondenzační turbíny
NAjíždění turbíny (ŘS Siemens
Simatic S7-400, S7-300, vizualizace
Siemens WIN CC, redundance PLC a
SW)
04/11
1754
Continental
Frenštát
Thonauer
Brno
Řízení vytvrzovací pece Úprava řídícího SW (Allen Bradley
Micrologic)
04/11
1759
Kusaiba
Irak
Sigma Lutín
Ovládání čerpadla
Zpracování výrobní dokumentace 3
ks svorkovnic
04/11
1732
VUT FEKT
Brno
Promed
Brno
Elektrické rozvody
laboratoří
Zpracování projektové dokumentace
elektro
05/11
1455
Strogino 2
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
najetí
Zpracování projektu, dodávka a
konfigurace HW, dodávka rozvaděčů, v realizaci
zpracování SW (ŘS Siemens Simatic
S7-400, S7-300, vizualizace Siemens
WIN CC), redundance PLC a SW
1495
Mufindi
Tanzanie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
najetí
dodávka rozvaděčů, zpracování SW
v realizaci
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC)
1476
Ústav fyziky
plazmatu AV ČR
Praha
Ústav fyziky
plazmatu AV ČR
Praha
Projekt, dodávka, montáž, uvedení do v realizaci
Likvidace
nebezpečných odpadů, provozu části ASRTP a elektro,
část ASŘTP a elektro zpracování řídícího SW
1560
Kurgan 1,2
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
najetí
v realizaci
dodávka rozvaděčů, zpracování SW
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC)
1505
Walcz
Polsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
najetí
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávka rozvaděčů, zpracování SW
v realizaci
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC)
Siemens Industrial
Turbomachinery
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW,
dodávky rozvaděčů, zpracování SW
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC,
redundance PLC a SW)
1560 Kurgan 2
dodatek Rusko
najetí v
realizaci
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
37
…….
z
45
of …..
1704
Klaipeda
Litva
Siemens Industrial
Turbomachinery
Řízení parní
kondenzační turbíny
Zpracování projektu, konfigurace HW, v realizaci
dodávka rozvaděčů, zpracování SW
(ŘS Siemens Simatic S7-400, S7300, vizualizace Siemens WIN CC)
1766
Rusko
Sigma
Lutín
vodní turbíny
Zpracování výrobní dokumentace pro
4 ks rozvaděčů pro natáčení lopatek
v realizaci
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
38
…….
z
45
of …..
VÝROBA ROZVADĚČŮ nn do 1000 V,
SDRUŽOVACÍCH SKŘÍNÍ, UPS, SIMULÁTORŮ A
ANALYZÁTOROVÝCH SKŘÍNÍ
Všechna zařízení jsou vyráběna v BCS Control, s.r.o.
jejímž 100% vlastníkem je BCS Engineering, a.s.
Místo stavby
Objednavatel
Název stavby
Činnost
265
Teplárny Brno
Červený Mlýn
UNIS
Brno
Propojení ŘS kotlů
s paroplynem
Řídící panel Simatic S7
Měsíc
ukončení
12/98
446
Teplárna Kyjov
ABB ENS
Brno
Řídící rozvaděč pro
turbínu
Rozvaděč (ŘS Turloop)
02/99
517
BOLTON
Anglie
ABB Alstom Power Motorické rozvaděče
Brno
pro servopohony
Výroba motorických rozvaděčů MCC
10/99
438
BOLTON
Anglie
ABB ENS
Brno
ŘS TURLOP pro parní
turbínu
Řídící rozvaděč s A3N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
11/99
451
FAIYUM
Egypt
ABB ENS
Brno
ŘS TURLOP pro dvě
turbosoustrojí
Řídící rozvaděč s A2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
11/99
544
ABB Alstom
Power
ABB Alstom Power Dodávka simulátorů
Brno
Simulátory pro turbínu
12/99
525
VASA
Finsko
ABB Alstom Power Rozvaděč pro turbínu
Brno
Řídící rozvaděč s A2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72A
01/00
592
BOLTON
Anglie
ABB Alstom Power Měnič pro rozvaděč
Brno
Výroba měniče
02/00
556
Energzet Brno
KKK Velká Bíteš
Výroba skříní automatu Micrologix
1500
03/00
513
TADLA
Maroko
ABB Alstom Power ŘS TURLOP pro parní
Brno
turbínu
Řídící rozvaděč s FXO2N Mitsubishi,
UPS 24 V DC, 72 A
04/00
536
Teplárna Štúrovo ABB Alstom Power Rozvaděč a řízení
Brno
turbíny
Řídící systém FX Mitsubishi s
grafickým panelem
04/00
562
Teplárna Klatovy
Teplárna Klatovy
Rekonstrukce rozvaděče s SLC 500
Allen Bradley
05/00
567
ZINC
Korea
ABB Alstom Power Rozvaděč a řídící
Brno
systém turbíny I, II
Řídící rozvaděč s A3N Mitsubishi
05/00
668
Energzet Brno
ENERGZET Brno
Řízení výměníkové
stanice
Řídící rozvaděč s MXL 1500 Allen
Bradley
06/00
445
Teplárna
Strakonice
PBS Velká Bíteš
Rekonstrukce ASŘTP a Výroba rozvaděčů ASŘTP a elektro
silnoproud
elektro pro napájecí
stanice
07/00
568
Teplárna Plzeň
Linhart Elektro
Brno
Řídící systém pro
míchací centrum 2
Komunikační skříň s FLEX I/O Allen
Bradley
07/00
512
Fruiko Prušánky
FRUIKO Prušánky
Rekonstrukce MaR
odparky
Rekonstrukce rozvaděče s SLC 500
Allen Bradley
07/00
643
Česká rafinérská
Litvínov
ABB Lummus
Global, Brno
Centrální velín
Výroba reléových skříní
10/00
Řízení výměníkové
stanice
Rozšíření ASŘTP
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
39
…….
590
ZINC
Korea
ABB Alstom Power Řízení parní turbíny
Brno
577
CLOQUET
USA
Alstom Power
Brno
711
Nemocnice
Brno - Bohunice
IB Structure Brno
746
Česká rafinérská
Litvínov
Cheming Pardubice Instalace ROV
730
Szczecin
Polsko
Alstom Power
Brno
749
PISA
Itálie
750
z
45
of …..
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS A2N
Mitsubishi)
12/00
Řízení turbíny
Výroba rozvaděče (ŘS Allen Bradley)
02/01
Morfologické centrum
Výroba rozvaděčů
02/01
Výroba sdružovacích skříní
04/01
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče
05/01
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
07/01
FINA
Belgie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
08/01
752
HARNOSAND
Švédsko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče
08/01
790
TON Holešov
PBS Velká Bíteš
Řídící systém parní
turbíny
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
Micrologix 1200)
10/01
796
CORLU
Turecko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Řídící rozvaděč (ŘS PLC Mitsubishi)
12/01
753
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna I. Etapa
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
SLC 500), rozvaděč elektro
silnoproud
01/02
852
LZ Draslovka
Kolín
LZ Draslovka Kolín Likvidace odplynů
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
Micrologix 1500), rozvaděč
silnoproudu
03/02
870
SOFRED
Chateaubriant
Francie
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Recyklační linka II
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
Micrologix 1200), rozvaděč elektro
silnoproud
04/02
876
ZSNP
Žiar nad Hronom
SK
PBS - DIZ Brno
MaR a elektro kotle
Řídící rozvaděč (ŘS Siemens Simatic
S7, OP 27), rozvaděč elektro
silnoproud
04/02
871
Virginal
Belgie
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Řídící rozvaděč (ŘS Mitsubishi)
06/02
894
Aberdeen
USA
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
PLC 5)
09/02
901
Belaruskali
Bělorusko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
ControlLogix)
10/02
920
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Sušárna lepku
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
SLC 500), rozvaděč elektro
silnoproud
10/02
878
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Škrobárna – II. etapa
Řídící rozvaděč (ŘS Allen Bradley
SLC 500), rozvaděč elektro
silnoproud
10/02
959
MIELEC
Polsko
Alstom Power
Brno
Rozvaděč pro řízení
turbíny
Řídící rozvaděč ŘS PLC Mitsubishi)
03/03
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
40
…….
z
45
of …..
1015
KILI
Šlapanice
Category Brno
Skladovací hala
Výroba a dodávka rozvaděčů elektro
04/03
1018
Category
Brno
Category Brno
Rozvaděč RMS3 elektro
Výroba rozvaděče
05/03
1004
Alstom Power
Brno
Alstom Power
Brno
Rozvaděč turbíny
Výroba rozvaděče TURLOOP 3, ŘS
Mitsubishi
06/03
977
LINCOLN
USA
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Allen Bradley)
08/03
1074
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojová skříň brzdy
pro kolejové vozidlo
Výroba skříně
11/03
924
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro Výroba skříní
kolejové vozidlo Dm12
12/03
1047
Pančevo
Srbsko
Alstom Power
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
12/03
1048
Oecosynt
Maudon
Švýcarsko
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Granulační línka
pneumatik
Výroba a dodávka rozvaděčů (ŘS
Simatic S7-300)
01/04
1068
IVM Eeklo
Belgie
Demag Delaval
Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
02/04
1124
AXIMA 1
AXIMA Brno
Rozvaděč pro klikový
lis
Výroba rozvaděče
04/04
1083
Hügli
Zásmuky
Hügli
Zásmuky
Rekonstrukce
čokoládovny – řízení
technologie
Výroba a dodávka rozvaděčů (ŘS
Simatic S7-300)
06/04
1135
AXIMA 2
AXIMA Brno
Rozvaděč pro pec
Plzeň
Výroba rozvaděče
06/04
1141
AXIMA 3
AXIMA Brno
Řízení technologického Výroba řídícího rozvaděče (ŘS
procesu
Siemens Simatic S7-200)
07/04
1146
Category Brno
Category Brno
Rozvaděč elektro pro
kompresory
Výroba rozvaděče
07/04
1147
AXIMA 4
AXIMA Brno
Ukládací zařízení
Výroba rozvaděče
07/04
1153
AXIMA 5
AXIMA Brno
Rozvaděč stroje
Výroba rozvaděče
08/04
1161
AXIMA 6
AXIMA Brno
Rozvaděč pro pec
Klatovy
Výroba rozvaděče
08/04
1163
AXIMA 7
AXIMA Brno
Rozvaděč pro jehlovku Výroba rozvaděče
Ivančice
09/04
1166
AXIMA 8
AXIMA Brno
Rozvaděč pro chlazení Výroba rozvaděče
temper ZORA
09/04
1174
AXIMA 9
AXIMA Brno
Rozvaděč pro čerpací
stanici bioplynu
Výroba rozvaděče
10/04
1187
AXIMA 10
AXIMA Brno
Rozvaděče RM1, OP1, Výroba rozvaděčů
2,3
11/04
1181
VUES Brno
ADTEC Brno
Rozvaděč pro
zkušebnu el. motorů
12/04
Výroba 4 polí rozvaděče
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
41
…….
z
45
of …..
1201
AXIMA 11
AXIMA Brno
Rozvaděč dle
dokumentace ZE
410085
Výroba rozvaděče
01/05
1208
AXIMA 12
AXIMA Brno
Rozvaděč RM1
testovací stolice pro
zakázku ZE 450055
Výroba rozvaděče
01/05
1164
CEBI
Turecko
Siemens Industrial
turbimachinery
Brno
Rozvaděč parní
kondenzační turbíny
Výroba rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
02/05
1137
PAN PAC
Nový Zéland
Demag Delaval
Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS PLC
Mitsubishi)
02/05
1204
Magnitogorsk
Rusko
ELTECO-UPS
Rožnov pod
Radhoštěm
Rozvaděč pro turbínu
Siemens
Výroba rozvaděče
03/05
1234
VUES Brno
VUES Brno
Panely pro zkušební
pracoviště
Zapojení 2 ks panelů
04/05
1196
IZTEK
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Rozvaděč parní
kondenzační turbíny
Výroba rozvaděče (ŘS Siemens
Simatic S7-300, S7-400)
05/05
1178
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojové skříně brzdy Sériová výroba skříní pro 15 vozů
pro kolejová vozidla
08/05
1230
Teplárna
Otrokovice
JSP Nová Paka
Řízení parní turbíny
Výroba manostatové skříně
09/05
1243
BILIBINO
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
Výroba řídícího rozvaděče. Řídící
regulátor Woodward 505E
09/05
1203
REGUTEC
Němčičky
REGUTEC
Němčičky u
Židlochovic
Řídící systém pro
míchání granulátu
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS AMIT
ART 4000A)
10/05
1210
ČEZ
Elektrárny Poříčí
JSP Nová Paka
Rekonstrukce parní
turbíny
Výroba, montáž a zapojení
sdružovacích skříní
11/05
1272
Čeljabinsk
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS Siemens Simatic S7-400, S7-300)
12/05
1162
Finské dráhy
Finsko
ČKD Vagonka
Ostrava
Přístrojové skříně pro Seriová výroba skříní pro 15 vozů
kolejová vozidla Dm12
12/05
1396
Čeljabinsk
Rusko
ELTECO-UPS
Rožnov pod
Radhoštěm
Rozvaděč pro parní
turbínu
Výroba rozvaděče pro UPS
12/05
1297
AMYLON
Havlíčkův Brod
AMYLON
Havlíčkův Brod
Výroba škrobových
sirupů
Oprava náhradního zdroje (UPS)
12/05
1306
Bogazliyan
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní protitlaké
turbíny 2 ks
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
04/06
1315
Finské dráhy
Finsko
SAB WABCO
Třemošnice
Přístrojová skříň brzdy
pro kolejová vozidla
Výroba 2 ks skříní
04/06
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
42
…….
z
45
of …..
1264
Zouxian
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní turbíny
2 ks
Výroba řídících rozvaděčů (Řídící
regulátor Woodward 505, EPRO,
Bently Nevada)
05/06
1274
Condong&
Broadwater
Austrálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
05/06
1387
Teplárna Brno
Maloměřice
PBS Energo
Velká Bíteš
Řízení parní turbíny
Dozbrojení rozvaděče pro napájení
převodníku Woodward
08/06
1352
Przyjazn
Polsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
10/06
1385
Friesland
Rumunsko
Invensys Systems
(APV)
Brno
Rekonstrukce mlékárny Výroba rozvaděče v nerezovém
potravinářském provedení (Řídící
automat Siemens)
10/06
1344
ADATO Levice
SK
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
11/06
1383
Monopoli
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
12/06
1384
Strogino
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
redundance PLC
12/06
1240
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.3
Výroba řídících skříněk pneudopravy,
montážní zapojení skříní
12/06
1422
Strogino
Rusko
ELTECO-UPS
Rožnov p/R
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba rozvaděče pro UPS
01/07
1381
Kirovograd
Ukrajina
PBS Energo
Velká Bíteš
Řízení parní protitlaké
turbíny
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS
Siemens Simatic S7-300, operátorský
panel OP 270), montáž na turbínu
06/07
1427
FAENZA
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
08/07
1326
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.1
Výroba řídících skříněk pneudopravy,
montážní zapojení skříní
11/07
1440
Slovnaft
Bratislava
Slovnaft
Bratislava
Pneudoprava
katalyzátorového
prachu z FCC
Výroba řídícího rozvaděče (ŘS Allen
Bradley, Micrologix 1100)
12/07
1444
Keppel
Singapore
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
12/07
1468
Obchodní centrun Aircondition
Štěrboholy Praha Brno
Rozvaděče MaR 74 ks Výroba rozvaděčů
12/07
1493
JSP Jičín
Požární skříňky
01/08
JSP Jičín
Výroba skříněk
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
43
…….
z
45
of …..
1455
Strogino 2
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
redundance PLC
01/08
1464
Zicunaga
Španělsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
04/08
1460
Keahole
USA – Havaj
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS Allen
Bradley, PLC Control Logix)
06/08
1479
Nyirseg
Maďarsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
06/08
1535
JSP
Jičín
JSP
Jičín
Požární skříňky APO
Výroba 4 ks APO skříněk
06/08
1495
Mufindi
Tanzania
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
08/08
1505
Walcz
Polsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
09/08
1510
Molfetta
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
09/08
1433
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.4
Výroba řídících skříněk pneudopravy,
montážní zapojení skříní
11/08
1575
Krasavino
Rusko
PSG International
Brno
Výstavba GT-TEC
Krasavino
Výroba rozvaděčů CJU 501, 502
03/09
1588
BSJ group
Brno
BSJ group
Brno
Rozvaděč RVZT
Výroba rozvaděče
03/09
1560
Kurgan 1,2
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300,
vizualizace Siemens WIN CC)
06/09
1520
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
ČEZ
Elektrárna
Chvaletice
Rekonstrukce
pneudopravy popílku
bloku č.2
Výroba řídících skříněk pneudopravy,
montážní zapojení skříní
07/09
1617
GUMOTEX
Břeclav
AUTIS
Brno
Robotizační linka
Výroba rozvaděče,
(ŘS Siemens Simatic S7-300)
08/09
1574
Energetika
Třinec
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-servis
Stavba TK2
Výroba a montáž řídícího rozvaděče
(RS Siemens Simatic S7-300)
11/09
1641
ZEVO
Malešice
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
01/10
1538
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
INVELT SERVIS
Plzeň
Pneudoprava inertu
kotle K7
Výroba ovládací skříně pneudopravy,
montážní zapojení skříně, montáž
MaR k pneudopravě
02/10
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
44
…….
z
45
of …..
1545
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ČKD-DIZ
Praha
Vnější popelové
hospodářství
kotle K7
Výroba řídícího rozvaděče, výroba
ovládacích skříněk pneudopravy,
(ŘS Allen Bradley, Micrologix 1100)
02/10
1652
Bonolo
Itálie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
03/10
1670
Jugozapadnaja
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno-výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
04/10
1616
Paroplyn
Siemens Industrial
Povážská Bystrica Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
05/10
1686
JSP
Jičín
JSP
Jičín
Požární skříňky
Výroba 8 ks skříněk
06/10
1683
Vadinar C2
Indie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
06/10
1662
Žilinská
teplárenská
Žilina
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno- servis
Turbína SST-600-VE63 Výroba a montáž řídícího rozvaděče
(ŘS Siemens Simatic S7-300)
06/10
1693
Vadinar C1
Indie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
07/10
1696
GALVA
Prostějov
Autis Brno
Doplnění stávajícího
rozvaděče
Výroba doplňujícího rozvaděče
07/10
1659
Altel
Zlín
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno- servis
Turbína SST-600-VE63 Výroba a montáž řídícího rozvaděče
(ŘS Siemens Simatic S7-300)
07/10
1638
Plzeňská
teplárenská
Plzeň
ALSTOM
Brno
Pneudoprava škváry
u kotle K5
Výroba ovládací skříně pneudopravy,
montážní zapojení skříní
07/10
1692
Vadinar C4
Indie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
09/10
1647
Covanta
USA
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
10/10
1560
Kurgan 2
Rusko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, vizualizace
Siemens WIN CC, redundance PLC a
SW)
12/10
1740
Hamcogen
Belgie
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
02/11
1741
KMK Paper
Turecko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
02/11
1748
Kaidy Wuhan 9
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
03/11
Kód – Code
Rev.
PRO IT12 002
0
Strana – Page
45
…….
z
45
of …..
1703
NARVA
Estonsko
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300)
03/11
1749
Gwang Gyo
Jižní Korea
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
04/11
1760
Kaidy Wuhan 10
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
04/11
1761
Kaidy Wuhan 11
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
04/11
1759
Kusaiba
Irak
Sigma Lutín
Ovládání čerpadel
3 ks svorkovnic
04/11
1764
Kaidy Wuhan 12
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
05/11
1765
Kaidy Wuhan 13
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
05/11
1766
Rusko
Sigma Lutín
Vodní turbíny
Výroba 4 ks rozvaděčů pro natáčení
lopatek
v realizaci
1704
Klaipeda
Litva
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno
Řízení parní
kondenzační turbíny
Výroba řídících rozvaděčů (ŘS
Siemens Simatic S7-400, S7-300),
vizualizace Siemens WIN CC
v realizaci
1774
Kaidy Wuhan 14
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
v realizaci
1775
Kaidy Wuhan 15
Čína
Siemens Industrial
Turbomachinery
Brno – výroba
Parní kondenzační
turbína
Montáž měření na turbíně ve výrobě
Siemens
v realizaci

Podobné dokumenty

AREÁL Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Informace určené

AREÁL Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Informace určené klasifikovaných jako vysoce toxické toxické výzkum a výroba čistých a speciálních chemikálií, výroba a rozvod tepelné energie montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení, montáž a op...

Více

Program konference 2011 - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Program konference 2011 - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Matocha K., Materiálový a Kander L., metalurgický Kuboň Z., výzkum s.r.o., Šťastný R., ČEZ, a.s. Pavlík V.

Více

ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agropol Chem, s.r.o., Opletalova 4, 11376 Praha 1/ Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Agromix Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kol...

Více

Teplovodní a horkovodní kotle

Teplovodní a horkovodní kotle Již po desetiletí se stará LOOS technika o komfortní kotelní provoz, bezpečnost na nejvyšší úrovni a vysokou pohotovost všech výrobců páry a horké vody. Vlastní vývoj a vlastní výroba regulačních a...

Více

Projektování v Uherském Brodě

Projektování v Uherském Brodě Projektové středisko Uherský Brod bylo řešeno formou přímého prodeje na základě odsouhlaseného privatizačního projektu. Vznikla společnost s názvem EGP INVEST, spol. s r. o., se sídlem v Uherském B...

Více

Významné akce 3.

Významné akce 3. Významné akce Levandulové kouzlení II

Více

Corrie ten Boom - Tulák pro Krista

Corrie ten Boom - Tulák pro Krista letiště. „Jsem velmi unavená,“ řekla tante Corrie, „ráda bych si na chvilku odpočinula.“ Za chvíli již ležela na levandulí provoněné pokrývce naší dcery. Otevřel jsem okno, aby dovnitř mohl jemný t...

Více

reference - Envirmine spol. s ro

reference - Envirmine spol. s ro - rozšíření činnosti do dalších oblastí průmyslu

Více

Informační zpravodaj 2005_01_strana1

Informační zpravodaj 2005_01_strana1 Informační zpravodaj 2005/1 Regenerace CT a ST směsi s vodním sklem

Více