Plánky 3

Komentáře

Transkript

Plánky 3
ZMĚNA Č.2 ÚPO ÚHERCE
SEZNAM DÍLČÍCH ZMĚN
I. etapa
* Zastavitelné plochy
2U-1 - dopravní koridor pro přeložku železniční tratě č. 180, š 300m, p.p.č. 1249/1, 1261/1,
1261/2, 1262/1, 1262/2, 1267/1, 1267/2, 1269/1, 1270/1, 1270/2, 1271, 1272, 1273/1,
1275, 1276, 1278, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1289/1, 1289/2, 1294/2, 1295/1, 1295/2,
1295/3, 1296, 1299/1, 1299/3, 1300/1, 1307, 1308/1, 1308/2, 1310/5, 1314, 1320, 1354/1, 1356,
1668/107, 1668/108, 1668/109, 1668/110, 1668/111, 1668/112, 1668/113, 1668/114, 1668/115,
1668/116, 1668/118, 1668/119, 1668/42, 1668/43, 1668/44, 1668/45, 990/5
2U-3 - dopravní koridor pro přeložku silnice II./180, š.100m, p.p.č. 1244, 1245,
1261/1, 1262/1, 1262/2, 1264/2, 1265/1, 1265/2, 1266/1, 1266/5, 1308/1,
1308/2, 1309/1, 1309/2, 1311/3, 1311/4, 1668/106, 1668/107, 1668/108, 1668/109,
1668/110, 1668/111, 1668/112, 1668/113, 1668/27, 1668/28, 1668/40, 1668/41,
1668/42, 1668/43, 1668/44, 1668/99, 990/5
2U-4 – změna ZPF na zastavitelnou plochu technické vybavenosti – centrální ČOV,
p.p.č. 1273/1, 1273/2
2U-5 – změna funkce zastavitelné plochy č.45 technické vybavenosti na průmyslovou
výrobu jako rozšíření plochy č.42, p.p.č. 1276, 1297/2
2U-6 – změna ZPF na zastavitelnou plochu průmyslové výroby jako rozšíření plochy č.41,
p.p.č. 1273/1, 1273/2, 1273/3
2U-7 – změna funkce na ppč.1509/1 ze zastavěné plochy smíšené na plochu
parkoviště, místní a účelové komunikace, p.p.č. 1509/1
2U-8 – rozšíření zastavitelné plochy č.38 pro podnikatelskou činnost o plochu
kompostárny č.56, p.p.č. 1294/1, 1303/8
2U-9 – změna funkce zastavitelných ploch sportu č.48 a 19 na plochy bydlení jako
rozšíření plochy bydlení č.36, p.p.č. 1294/1, 1305/26, 1305/29, 1494,
1498/1, 1499, 1507/1, 1507/2, 1658/1
2U-10 – změna ZPF na zastavitelnou plochu průmyslové výroby na jihovýchodním okraji
území obce – rozšíření areálu Prefa Zbůch, p.p.č. 1258/2, 1258/3, 1258/4,
1258/5, 1258/6
2U-11 - zastavitelná smíšená plocha severně u výrobní plochy č. 22 na místě zahrad v ZÚ,
p.p.č. 1337/1, 1338, 1339,
2U-13 - změna funkce zastavitelné plochy bydlení č. 62 na smíšenou plochu, p.p.č. 1348/1
2U-14 - změna funkce zastavitelné plochy bydlení č.31 na smíšenou plochu, p.p.č. 1318/1, 1318/6
2U-15 - změna ZPF na západním okraji obce u výrobní plochy č.22 na zastavitelnou
smíšenou plochu, p.p.č. 1329/1
2U-16 – změna územní rezervy na zastavitelnou plochu bydlení na západním okraji obce,
p.p.č 1410/3, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1414/5, 1414/8, 1414/9, 1429/2, 1430
2U-17 – rozšíření plochy bydlení č.30 západním směrem o zahrady v ZÚ, p.p.č. 1453/2,
1453/3, 1453/4, 1453/8, 1454, 1456/1, 1456/4, 1456/5, 1456/6,
1456/7, 1456/9, 1473/5
2U-18 – rozšíření plochy bydlení č.29 východním směrem o zahrady v ZÚ, p.p.č. 1335, 1336, 1649
2U-19 - zastavitelná plocha bydlení v zahradách v ZÚ v jižní části obce, p.p.č. 1348/1,
1600, 1602, 1604, 1606, 1607/7, 1607/8, 1608/1, 1609, 620
2U-20 – rozšíření ploch bydlení č.35 a 36 západním směrem o zahrady a zbytkovou
plochu pole v ZÚ, p.p.č. 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 1512, 1513/1, 1513/2, 1517
2U-21– změna zahrad v ZÚ a ZPF na zastavitelnou plochu výroby a služeb
- plocha pro podnikatelskou činnost v kontaktu s obytnou zástavbou
na východním okraji obce dle ÚR ,p.p.č. 1658/1, 1658/2, 1659/1, 1659/2, 1659/4
2U-22 – zastavitelná plocha bydlení na jižním okraji obce, ppč.1317/1, 1318/1
2U-23 - zastavitelná plocha bydlení v jihovýchodní části obce na místě zahrad v ZÚ,
p.p.č. 1313/1, 1571, 1573, 1575, 1577/1, 1580, 1582, 1584, 1586, 1587,
1590, 1592, 1595, 1597
2U-24 - dopravní koridor pro propojení stávající a přeložené železniční tratě č.180,
š. koridoru 120m, p.p.č. 1354/1
2U-25 - změna funkce zastavitelné plochy výroby a služeb č.59
na plochu pro podnikatelskou činnost mimo kontakt s obytnou zástavbou,
ppč. 1318/1, 1317/1, 1318/6, 1318/4, 1317/3, 1347/1, 1347/2, 1318/5
2U-27 - dočasně zastavitelná plocha na ZPF specifické výroby
pro FVE na jihovýchodním okraji obce, ppč. 1313/1, 1310/7
2U-28 - scelení výrobní zóny jihozápad v místech rušeného lokálního ÚSES,
p.p.č. 1273/1, 1274/1, 1274/3, 1276, 1289/1, 1294/2, 1294/3, 1296, 1297/1, 1297/2, 1299/1,
1303/1, 1305/18, 1305/19, 1305/20
část odůvodnění
LEGENDA
NÁVRH NÁVRH ÚZEMNÍ
I.etapa II.etapa REZERVY
hranice zastavěného území k 15.07.2008
územní rezerva
hranice rozvojových ploch v území
rozvojové plochy schválené v ÚPD
plochy dočasně zastavitelné - FVE
změna funkce zastavěné plochy - bez územního záboru
zrušení zastavitelné plochy dle ÚPD - bez územního záboru
limit využití území - bez územního záboru
hranice a čísla BPEJ
STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU V ROZVOJOVÝCH LOKALITÁCH:
orná půda
trvalý travní porost
zahrada, sad
PUPFL
ostatní plocha
vodní plochy a toky
CCC
4.67.01 - V.
CCC
CCC
C CC
C
C C
C
C
C
CC C
CC C
C
C CC
CC C
CC C
C
C
C
33 8
C C
C CC
C
C C
CCCC
CC
CC C C
CC C CCC
CC
C
C C C C CC
C
C
CCC
CC
CC
C CC
C CCC C
C C CC
C C
CC CC
CC C
CCC C
C CC
C C
CCC C
C CCCC
CC C
C C
C CCC C
CC
C C
C CCCC
C
CCC
CC
C CC
CCCC
C C CC C
CCCCC
34 4
CC
CCC
35 0
CCC
34 6
33
1
338
338
34 0
CCC
CCC
CCC
33 7
350
332
4.30.04 - V.
33 1
CCC
C
34 7
29
33
6
35
7
334
4.48.11 - IV.
33 6
4.48.11 - IV.
34 0
4.30.04 - V.
2U-3
33 8
CCC
33 8
34 0
33 8
CCC
7
33
CCC
CCC
34 8
34
2
34 6
35
0
33
2U-2
4.67.01 - V.
CCC
4.30.01 - III.
C
CC
32 8
2
33
33 8
CCC
2K-4
4.67.01 - V.
33 5
33 6
5
33
33
9
CC
35
35
33 9
7
33
CCC
8
32
2R-1
336
34
4
CCC
34 3
C
CC
CCC
34 6
35 4
C C C C C C C C CC C C
C C CC C C C C C C C C C
C CC C C C
CCC C C C CCC
C C C C CCCCCC
CCC
C C CC
CC
CCC CCC
CCC
C CCC C C C CC CC
CCCC
CC C CC C C C CCC
CCC
CC
CC
C CCC
CC
CCC
C
CC
C
C
CC
C
CCC
C CC
C
C
CC
C
C C C
C CC C
C C C C C
C CCC CC
CC C C C C C CC C C C C
CC CCCCC CCC
C C C CC CC
C CC
CC C
CCC C CC
CCCC
C CC C C CC
C CCC
C C C CC C CC C C
C CC C CC C C C C CC C CCCC
CC
CC C
C
C
C
CC
334
33 4
C
CC
C
CC
CCC
C
CC
4.67.01 - V.
CCC
35 0
4.30.01 - III.
35 0
C
CC
33 3
332
C
CC
CCC
6
34
333
4.47.02 - III.
CCC
34 0
33 4
C
CC
36
2
CCC
CCC
2U-10
obsah
ÚHERCE
CC
C
C
C
CCC
36 6
odpovědný projektant
kreslil
Ing.arch.A.Kasková
I.Jatiová
Úherce
Obec
Pořizovatel
MěÚ Nýřany
Změna č. 2 ÚPO Úherce
část odůvodnění
C
CCC
36 4
2U-1
CCC
CCC
36 2
4.48.11 - IV.
CCC
2U-24
35 6
36 0
CCC
CCC
358
9
33
0
34
23
vedoucí projektant
Ing.arch.A.Kasková
Plzeňský
Kraj
Obec s rozš.působ. Nýřany
35
CCC
C
CC
35 4
CCC
8
34
35 2
CC
C
CCC
2
34
35 6
CCC
C
C
CC
35 2
CCC
CCC
CC
34 4
2R-1
CCC
CCC
CC
C
C
CC
34
8
CC
CC
C
CCC
C
CC
C C
CC
C C C
CC C
C
CC C C
C
CC
CCC
C
C
CC
C CC CC C
C C C C
C CC
C C CC
C CCC CC C C C C C
C CC C
C C C C C
CC
CCCC
CCCCCC C CC
C C
CC
C C C C CCCC
C CC C C
CCC C CC
C CC C CC C
C
CC C
C C
CC
C C
CC C
C
CC C
CC C
CC C
C
CC C
C
CC C
CC
C
C
C
34 1
C C
CC
CCCC
CCC C C C C
C C CC
C CCC
C C C CC C C
C CCC
CCC C C C CC
CC
C CC
CCC CCC C
CC C
C C CCC
C C
CC
CCCC
C CC
C
CCC
C C
C CC
C
CC
CCC C
CC
CC C C
CCC
C
CC
CC
C CC
CC
C
CC
CCCCC C
CCC
C CC
C C C
CC
C
CC
C C
C C
C
C CC C
C
CC
C
CC C
CC
C
C
C
C
C
CC
CCC C CC
C CC
C
CC
CC
CCC C C
CC
C C
C CC
C
C
C CCC C C C
CC CC
C
C
C CCC
CC C CC
C C CC
C C
CC
CC
CCC CCC C C
C CCC
C C CC C CC
CC C
CC
C CCC C C C C
C C CC C C
CC C
C
CCC C
C
CC C
CC C C C
CC
C CC
C
8
33
4.30.04 - V.
4.67.01 - V.
C
CC
34
0
4.64.01 - II.
4.31.14 - V.
C
CC
CCC
34
2
34 8
33 2
0
33
4.48.11 - IV.
4
33
33 7
34
6
CCC
2
34
3
33
2U-26
34
4
34
8
4.30.04 - V.
2U-1
CCC
33
6
33 8
34 1
34
8
4.64.01 - II.
33 5
4.67.01 - V.
4.30.01 - III.
2U-6
2K-6
2K-2
29
4.30.04 - V.
35 2
4.30.11 - IV.
4.30.04 - V.
331
C
1
34
3
34
33 7
6
34
4.30.01 - III.
35 4
35
0
35 0
34
6
34
8
33 2
2U-6
2U-4
2K-9
33 8
4
34
4
33
4.64.01 - II.
35
2U-27
33 5
23
6
33
CC
C
C
C
2K-10
4.33.11 - II.
C C
C CC
C
CC
CC
2U-5
33 3
C
C
33 4
C C CC
2U-23
4.30.14 - V.
34 8
29
33
4
34 6
C C C
C C CC C
C
CCCC
C C CC C C C
CC
CCCCC
C CC C C
CCC CC
C CCCC C
CCCCCCC
CCC
4.30.11 - IV.
33
5
6
33
C
CC
CC CC
CCC
CC C C
C
C CC
33 5
C
C
34
3
C
CC
34 4
C C
C CC
C
C C CCC
CCCCCC
C
CC
CC
2U-14
2K-6
C
CC C
C C
C C CC CC CC
C CC
C CC
C
CCC
C C
CC
C CC
CC C
CCCC
CCCCCCCC
C C CC
C
C CC
C
2U-14
4.33.11 - II.
2U-28
C C
C
C CC
CCC
C
CC
CC
C
C
C C
C C
C
CC
CC
C C C
C
CC C
CC
CCC
C
C
CCC
CC
CC C
C
CC
C
4.67.01 - V.
CC
2U-22
C
CC
CCCCCCC
C CC
CCC CC
C C C
C C CC
CCCC
CC C
CC C
C
CCCC CC
C
34 4
343
C
2K-11
4.48.11 - IV.
2K-8
2U-19
C
C CC
C
C
C
C
C CCCC
CC
C CC
CC
CC
CCC
C C
CC C
C C
C CC CC
C C CCC
C CC
CC C
CC
CC
CCC
C
23
2U-25
335
C CCC
C CC
C
CC
C
C
4.30.11 - IV.
4.48.11 - IV.
C CCC
C
29
C CC
C C
CC
C C C C C C CCCC C
CC C
C CC
C CCCCCC C CC CC
CC CC
C C CC C C C C C CC
CC C C C
CCC
CCC C
C C C
CCC
CCC
C CCC
C C C C CC
CC
CC CCCCC
CC CCCC
C C CC
CCC CC C
C
C C
C CC
C CC
C CC
C
C
CC
CCC
C C
C
C
CCC
C
C
CC C
C
CC C
C C
C CC
C
C
CC C
CCC
CC C
C
CCC
C
C
C
C
CC
C
CC
C
C CC
C C
C
C
29
CC
C C CC
C
CC C
C CCC
C
CCC
2U-15
2K-7
2U-13
4.30.14 - V.
2U-21
3
33
35
29
35
C
C
C
C CCCCC
CC
C
C
C C
CC
CCC
CC
C C CC
C C
C C CC
CC
CCC
CC
2R-3
34 8
342
2U-12
2U-28
C
C C CC
C C C
C C
C CC
CCC
C CC C C C
CC
C CC
CC CCCCC
C
C
2-U2
2K-6
C C C
C CC
CC CC CC C C
CC C CC
CC C
C CC C
CC
CC
CCC
34
5
C
C
C
C
C
C
29
CCC
CC
4.30.01 - III.
2K-6
4.30.01 - III.
2U-9
C
34
6
C
C
CC C
C C
CC C
CCCC
C CCCC
C CC
C CC
C C
CCCCCC
CC
C C CCC C C C
CC
C
CC
CCCC
CC
C
C
CC
34
2
346
C
33 5
23
CCC
344
C
0
34
2
34
33 4
4.64.01 - II.
34 2
344
C C
C
CC
C CC
CCC
C
C
C
CCC
33 8
CC C
C
C
CC
CCC
CCCCC CC
CC C
CC
CC C C CC
34 3
C
C
C
CCC
2U-9
CC
CCC
C C
C
CC
34 6
2R-2
29
29
29
C
C
C C
CCCC
C CC
CC
34 4C
C
CC
CC C C C
CC
C CCC
C C
C CC
CCC
CC C
C CC
CC
CCC CC
CC C
2U-11
2U-8
4.48.14 - V.
35 6
35 4
CCC
33 8
C
C C CC C C C C C C C C
C
C
C C CC C C C C C C C C
C CC
C CCC
CC C
C C CCCCC
C C CC C C
C CC
C CCCC
C CCCC
C C CCC
C CC CC CC
CCC
C CCC
CCCC
CC
C C CC C C CCC
CC C
CCCC
C CC C
CC
29
4.30.11 - IV.
2U-20
CC
C
C C C C C C C C CC
C C C C
C CCC
C C C CC C CCC C
CC
CCC
C C CCC C CC
C
C CC CC C C CC C CC
CC
C C
CC
C CC
34 6
29
2
34
34 4
2U-9
C
C
C CCC
34 1
34
2U-7
35
2U-18
35
0
34
9
C
CC
CC
C
C
C C CC
C C
CCC
CCC CCC C C
CC C
CC CCC CC C C
C CC
CCC CCC
C CC
C
C C CC C
CCC
CCCCC
CC
CCCC
C
C CC CC
CC
C
C CCCC
C C
CC C
C
C CC
C CC
CCC
C C C
CCC
C C CC
CCCCC CC
CC CC
CC
C
C
CC
C
CCC
34 2
35
0
CCC
CCC
34
8
C
C CC
CC
CCC C
C
C
CC
CC
C
C
CC C C
CC
C CC C
CC CC C
CC C C
C CC C
CCC
C
4.67.01 - V.
34 1
CC
C
CCC C
C
C
C
C C
CC
2U-16
35
0
CC
C
35
0
CC
C
CC
C
35 2
6
33
CCC
CCC
C
CC
CC
C
4.31.01 - IV.
C C
CC
C C
C CC
C C
CC
C C
C
C
C
CCC
C
C
CCC
34 5
CC
C
C
C
C
C C CC C
CCCC C
CC
CC
C CC
C CCCC
CCC
C C
CCC
C CC
C
C
C
C
C
4.31.01 - IV.
0
34
340
C C C
C C CC
CCC CCC C
CCC
CC C CC CCC C C C
C C C
C
CC C C
CCC
C CC CC
C CCC C
C
C CC
CC
C
C
C CC
CC
C
CCC
C
C C CC
C
CC
CC
CC C C
CC
C C C C
C
C
CC
C CCC CC
C CCC
C
C
C
C C C
CC
C CC
CCCCC CC
CC
C CC
CC
CC
CC
C C C
CCCC
CC C C
C CC
C
C C CCCC
C CC
CC
C C
C C
CC C
CC
C C
CCC
C
C C C C
C CC C
CC
C CC
CC
C C
C
CC
C CC
CC
C
C
CC C C C
CC C
CC C
CC C C C
CC
C
C C CCC
C
C C
C C
C C
C
C
CC
6
34
4.48.11 - IV.
34 5
CCC
35
C
CC
C
29
34 5
34 4
342
4.31.11 - IV.
4
34
23
4
34
CC
2K-3
34 1
C
C CC C C C C C
C CC
CC C
C C
CC
C C CC C C
C C CCC
C C CC
C C CC
CC
C
CCC
C C C C
CC CC
C CC CCC
C C CCC
CC C
CCC C
C CCCCC C C C C
C CCC C CC
CCC
C CC C
CC C
CC
C CC CC
C C C
C CC
C C
CCC
CCC
CCCC C
C C CC C C
CCC
C CC C
C C
CCC
CC CC
C CCC C C C
CCC
C C
C CC
C CCC
C
5
34
CCC
CCC
C CC
C CCC C C
CCC
CC
C C
CC C
CC C C
CC
CC
CCCC C
C CC
C
C CCC
CC
CC
CCCC C C
CC
C
CCC C
CC
CCC
C CC
CC
C C
CC
C
4.30.01 - III.
34 2
C
2U-17
2U-16
348
CC
C
C
C CC
CCCC C C
CC
CC
CCC
CC
CC
34
2
CC
350
C
CCC
35 0
4.48.11 - IV.
CC
349
8
34
C
CCC
C
35 4
35 2
2K-5
35 2
C C
CC C CC
C
CC C
C CCC CC C C CC
CCCCC C C C
CCC
C CC
C C
CCC
C CC
35
2
CCC
34 6
29
4.30.01 - III.
2
35
C C CC C C C C
CCCCC
CCCCC
CC CC
C CCC
CC
35
4
35
2
4.48.14- V.
CCC
34 9
35
6
35 6
CCC
34 8
350
C
C C CC C CC
CC C
C C CC C C
CC
CC
CCCCC
CC C
CCC
CC C
CC
CC
CCC
CCC
CC
C CCC
C CCCC
C C C C
C C CC C C
CCCC
C C CC C CCCC
C
CC C
C C CC
CC C C
CCC
C C CCC
CC
C CC
CC C
CC
342
CCC
35 0
0
35
35 6
CCC
CCC
4.31.14 - V.
4.22.12 - IV.
35
2
35
0
35 6
C
CC
35
8
35
6
35
4
36 0
35 2
4.30.01 - III.
35 4
2
34
4.30.11 - IV.
CCC
4.31.11 - IV.
6
35
36 2
35 4
46
C
CC
CCC
CCC
CCC
CC
C
3
6
34
CCC
4.30.11 - IV.
35 2
6
34
CCC
CCC
35 8
8
34
6
34
6
34
29CCC
CCC
CCC
CCC
CCC
34 2
4
34
34
8
CCC
CCC
354
4.48.11 - IV.
29
CC
C
Datum nabytí účinnosti:
12. 9. 2012
34
CCC 5
35
4
C
CC
34
0
mokřady
Datum vydání:
23. 8. 2012
II. etapa
* Zastavitelné plochy
2U-26 - změna funkce schválené plochy č. 39 pro podnikatelskou činnost na plochu
výroby a služeb ve II. etapě jižně od obce, ppč. 1668/105, 1316/1, 1668/37
CCC
vodní plochy a toky
4.39.19 - V.
2
34
ostatní plocha
33 8
CCC
PUPFL
b) Číslo jednací:
66/12
c) Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele:
Ing. Stanislav Plešmíd,
vedoucí odboru územního plánování MěÚ Nýřany
C CC
CC C
CC C CCC
C C CC C C
CCCC
C C CC C C
C CCC CCC C CC C
CCCCCC C CC
C
C CC CC
C C CC
C CC CC
C
CCC
CCCCC C
C
C CCCC
C C
C
CCC
C C C CC
CC
C CC
C
C
C
C C
C
C CC C
C CC
CC
C
C C
CC
C
C
CC CC
C
C CC
C
C
CC
zahrada, sad
35
4
TTP
a) Označení správního orgánu, který změnu č. 2 ÚPO Úherce vydal:
Obec Úherce
CCC
CCC
CCC
Záznam o účinosti
CC
C
orná půda
2K-2 – zrušení zastavitelné plochy pro podnikatelskou činnost č. 39 a změna na
neurbanizované území - ZPF, p.p.č. 1311/1
2K-3 – mokřad jako protipovodňová opatření Lučního potoka dle Studie protipovodňových
opatření Vejprnického a Lučního potoka, p.p.č. 1400/2, 1400/4, 1401
2K-4 – Přírodní rezerva Nový Rybník včetně OP jako limit využití území, p.p.č. 1248,
1249/1, 1249/2, 1251/1, 1251/2, 1253/1, 1269/1, 1279, 1280/1, 1280/2, 1281, 1284/2
2K-5 – protihlukový val na severním okraji obce, p.p.č. 1429/2
2K-6 – plochy mimolesní zeleně jako aktualizace ÚSES - lokální ÚSES
východně od přeložky silnice I/26 v kontaktu s výrobní zónou Jihozápad, p.p.č. 1294/2, 990/2,
1312/9, 1312/2, 1273/1, 1296, 1311/2, 1311/6, 1301, 1289/1, 1293, 1292/3, 1292/1, 1299/1,
1295/1, 1297/2, 1276, 1303/1, 1292/2, 1297/1
2K-7 – nové odvodňovací koryto z návsi do Lučního potoka dle DUR, p.p.č. 1318/4, 1347/2,
1348/1, 1608/1, 1620, 1622/1, 1622/5, 1623/1
2K-8 - rozšíření pásu izolační zeleně mezi plochou bydlení 2U-19
a plochou pro podnikatelskou činnost 2U-25 na místě zahrad v ZÚ,
p.p.č. 1600, 1602, 1604, 1606
2K-9 - koridor zeleně s cyklostezkou na jihovýchodním okraji obce, ppč. 1312/1, 1310/7, 1312/7, 1668/35
2K-10 - koridor zeleně na jižním okraji obce, ppč. 1317/2, 1316/2, 1318/1, 1317/1, 1319, 1316/3
2K-11 - ochranná a izolační zeleň mezi plochou bydlení 2U-22 a plochou pro
podnikatelskou činnost 2U-25, ppč. 1318/1, 1317/1
CCC
STRUKTURA PŮDNÍHO FONDU MIMO ROZVOJOVÉ LOKALITY:
I. etapa
* Nezastavěné plochy
C C
CC
C C
4.30.04 - V.tř.
KRAJINNÉ ÚZEMÍ:
C C
CCC
CC
C C C C C C C C CC C C C
CC
CCC
CCCCCC
CCCCCCC
CCC
C CC
C CCC
CC C
C
C
označení územních rezerv
C C CC C C C
C CC CC C
CCCC
C CCC
C C
CCCC
C CCC
CC
CC
CCC C CC
CC C
C
C C
2R-1
CCC
CC
označení dílčích změn řešených změnou č. 2 ÚPO Úherce
2U-26
2R-1 - územní rezerva pro dopravní koridor VRT, š.300m, p.p.č.
1249/1, 1262/1, 1262/2, 1267/1, 1269/1, 1270/1, 1271, 1272, 1273/1, 1273/3, 1275, 1276,
1278, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1289/1, 1289/2, 1294/2, 1295/1, 1295/2, 1295/3,
1296, 1299/1, 1299/3, 1300/1, 1308/1, 1308/2, 1308/3, 1309/1, 1309/2, 1310/5, 1311/2, 1311/3,
1311/4, 1311/5, 1314, 1315, 1316/1, 1320, 1352/1, 1353, 1354/1, 1355, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1390, 1391, 1392, 1668/100, 1668/101, 1668/106, 1668/107,
1668/108, 1668/109, 1668/110, 1668/111, 1668/112, 1668/113, 1668/27, 1668/28, 1668/40, 1668/41,
1668/42, 1668/43, 1668/44, 1668/99, 990/5
2R-2 - územní rezerva pro plochu bydlení na západním okraji obce, ppč. 1414/1, 1414/8
2R-3 - územní rezerva pro plochu bydlení na jihozápadním okraji obce, ppč. 1329/1
CCC
C
2U-1
C
C CC CC
CCCC
CCC
C C CC
C C CC C C C
C
CCCC
CCCC
CC
C
CC
CCC
hranice správního území obce
C CC C C C C C CC C C C
C CCC
C CCC
CC
CC C
C CC
C CC
CCCCC
C C CCC
ÚZEMNÍ REZERVY:
C
CC
CCC
I. etapa
* Plochy přestavby
2U-2 - dopravní koridor pro přeložku silnice I./26, š.100m a 200m,
p.p.č. 1273/1, 1273/2,
1274/1, 1274/2, 1294/1, 1294/2, 1303/1, 1303/15, 1303/4, 1303/6, 1303/8,
1303/9, 1305/1, 1305/10, 1305/11, 1305/12, 1305/14, 1305/15, 1305/18, 1305/19,
1305/22, 1305/23, 1305/24, 1305/25, 1305/27, 1305/4, 1305/5, 1308/2, 1309/2,
1310/5, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1311/5, 1311/6, 1312/1, 1312/2,
1312/7, 1312/8, 1312/9, 1314, 1315, 1316/1, 1320, 1354/1, 1356, 1667/111,
1667/115, 1667/16, 1667/17, 1667/18, 1667/19, 1667/20, 1667/21, 1667/24,
1667/63, 1667/64, 1667/86, 1668/1, 1668/10, 1668/100, 1668/101, 1668/102,
1668/103, 1668/104, 1668/11, 1668/12, 1668/120, 1668/121, 1668/13, 1668/14,
1668/15, 1668/16, 1668/17, 1668/18, 1668/19, 1668/2, 1668/20, 1668/21,
1668/22, 1668/23, 1668/24, 1668/25, 1668/26, 1668/27, 1668/28, 1668/3,
1668/36, 1668/38, 1668/4, 1668/47, 1668/48, 1668/49, 1668/5, 1668/50, 1668/51,
1668/52, 1668/53, 1668/54, 1668/55, 1668/56, 1668/57, 1668/58, 1668/59,
1668/6, 1668/60, 1668/61, 1668/62, 1668/63, 1668/64, 1668/65, 1668/66,
1668/67, 1668/68, 1668/69, 1668/7, 1668/70, 1668/71, 1668/72, 1668/73,
1668/74, 1668/75, 1668/76, 1668/77, 1668/78, 1668/79, 1668/8, 1668/80,
1668/81,1668/82, 1668/83, 1668/84, 1668/85, 1668/86, 1668/87, 1668/88,
1668/89, 1668/9, 1668/90, 1668/91, 1668/92, 1668/93, 1668/94, 1668/95,
1668/96, 1668/97, 1668/98, 990/4, 990/6
2U-12 - přestavba bývalého zemědělského areálu na západním
okraji obce u výrobní plochy č.22 na smíšenou plochu, p.p.č. 1333/1
C
STAV
°
URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ:
Vliv na ŽP, ZPF a les
datum
stupeň
IX./2012
č.zak.
5010 - VI.
Vydaná změna č. 2
výkres číslo
měřítko
4
1:5 000

Podobné dokumenty

Změna č. 1 ÚPO Chlum Svaté Maří v. č. 1a

Změna č. 1 ÚPO Chlum Svaté Maří v. č. 1a Z1-3/2010 - změna funkčního využití plochy sídelní zeleně v ZÚ na zastavitelnou CCC plochu s funkčním využitím bydlení vesnické – BV, k. ú. Chlum Svaté Maří, CCC p. p. č. 41/2 a p. p. č. 41/1

Více

Chotíkov ZVV

Chotíkov ZVV Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který pořizuje na žádost obce Chotíkov územní plán obce podle §6 odstavec 1...

Více

Plánky 1

Plánky 1 Plochy funkčního využití území

Více

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území C/P-P1 - přestavba tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s místní komunikací - PVk C/P-P2 - sanace a revitalizace tělesa důlní vlečky na veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru park...

Více

Výkres technické infrastruktury

Výkres technické infrastruktury H/Z-D2 - otočka aut u vodojemu v Hřebečné - DS H/Z-D3 - parkoviště u letního koupaliště v Hřebečné - DS H/Z-D4 - parkoviště u vleků v Hřebečné - DS H/Z-D5 - parkoviště v Hřebečné podél silnice III/...

Více

Změna č. 1 ÚPO Chlum Svaté Maří v. č. 1a

Změna č. 1 ÚPO Chlum Svaté Maří v. č. 1a C C C CCCC C C CCC CCCCCC C C C C CC C C CC C CC C C C C CC CCC C C CC C CC C CCCCCC C CC CC C C C C C CC CC C C C C CC C C C C CC C C C C CC C C C CC C C CC C C C C CC C C C C C C C CC C C C C C C...

Více

Hlavní výkres

Hlavní výkres sídla včetně revitalizace občasného vodního toku - PVz1 - veřejné prostranství s místní komunikací na západním okraji sídla - PVk

Více

Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny

Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny C CCC CC CC C C CCC C CC C C CC C C C C CC CC C C C CC C CC CC C CC C C CC C C CC CCC C CCC C C C CC C C C C C CC CC C C C CC C C C C C C CC C C C C C C CC C CC C C C CC C C C C C C CC C C CC CC C ...

Více

Koordinační výkres - detail Hlavno

Koordinační výkres - detail Hlavno H/Z-B1 - dostavba ZÚ na západě sídla a v centru sídla severně nad silnicí III/21218 do Citic -188/5 BV H/Z-B2 - dostavba ZÚ jižně pod silnicí III/21218 do Citic - BV

Více

vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu-detail-uprava

vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu-detail-uprava CC CC CC CCCCCC C CC CC C C C C C C CCCCCC CC C CC C C C CCCCC C CCCC CC C C CC C CC C C C C C CC C CC C C C C C CC C C CCC CCC C C C CC C CCCC C CCCC C CCC CCCCCCCCC CCC C C CCCC C CC CCC C C C C ...

Více