včetně přílohy

Komentáře

Transkript

včetně přílohy
3/2012
neprodejný
dvouměsíčník
DAŠICKÉ
OZVĚNY
Dašice, Malolánské, Pod Dubem, Prachovice, Velkolánské, Zminný
1
Pietní slavnosti ke Dni vítězství a 70. výročí heydrichiády
5. května se uskutečnila v Dašicích pietní slavnost, která byla součástí souboru akcí pořádaných ČSSD ve spolupráci s KSČM, Armádou ČR,
Svazem Rusínů v Čechách, městem Dašice a obcí Moravany. V Sadové ulici byl u hasičské zbrojnice položen věnec k pamětní desce Josefa
Kaňky, poté se průvod zúčastněných vydal ulicí Mirka Křičenského k pomníku padlých, kde byl odhalen pomník kpt. Antonína Kubizňáka,
příslušníka 311. bombardovací perutě RAF. Akce se konala pod záštitou a za účasti náměstka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého
a poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miroslava Váni (ČSSD) a Ing. Květy Matuškové (KSČM). Závěrečného setkání v hospodě Na Ostrově se účastnil též vojenský a letecký přidělenec velvyslanectví Ruské federace v České republice plk. Oleg Smirnov.
Antonín Kubizňák
Antonín Kubizňák se narodil v Dašicích 14. května 1911 v domě
čp. 176, tj. v dnešní Velkolánské ulici. Jeho matka Anežka, rozená
Kučerová, pocházela z Kostěnic, otec Vincenc byl potomkem starého
rozvětveného rodu Kubizňáků z Platěnic.
Antonín byl starší ze dvou bratrů. Spolu s o rok mladším Václavem
prožívali nelehké dětství, v té době byli nejen obyvatelé Dašic sužováni útrapami první světové války. Po smrti otce Vincence se matka Anežka Kubizňáková v roce 1920 podruhé vdala a oba bratry již
od jejich útlého dětství vychovával nevlastní otec. V roce 1928 rodinu
zasáhla další tragická událost, kdy se bratr Václav v nedožitých šestnácti letech utopil při koupání v řece Chrudimce u Žižína.
Antonín vystudoval reálné gymnázium a po maturitní zkoušce nastoupil na vojenskou prezenční službu. V říjnu 1930 byl přidělen do důstojnické školy, později absolvoval vojenskou akademii. Odtud byl v hodnosti poručíka pěchoty přiřazen k 6. hraničnímu praporu v Ipoľských
Šahách na Slovensku. Krátce nato byl vyslán do aplikačního kurzu
pro letecké pozorovatele ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově.
„...Poznal jsem ho jako poručíka pěchoty v roce 1935 v Prostějově.
Byl to skromný, velmi svědomitý a taktní důstojník. Toužil stát se pilotem, což se mu splnilo“, vzpomíná na něj legendární generálporučík
František Fajtl.
Nakonec byl tedy Antonín Kubizňák dle svého přání skutečně přiřazen k letectvu, kde prošel pilotním výcvikem. Po okupaci republiky
emigroval 26. července 1939 do Polska, odkud se dostal do města
Agde v jižní Francii, ve kterém byl zřízen vojenský tábor pro československé dobrovolníky. Tam se tehdy potkal i s kamarády ze svého rodiště Dašic - Sláva Vápeník, Vašek Kindl, Jirka Volšík, Mirek Křičenský
a Mirek Špot, který se také k Dašicím hlásil, protože tam měl děvče.
Památku jednoho z nich, Miroslava Křičenského, uctili dašičtí občané po skončení druhé světové války pamětní deskou zde na sou-
2
sedním domě čp. 306. Všichni českoslovenští dobrovolníci se tehdy
do Francie dostávali složitými cestami přes celou Evropu, vedeni vlasteneckou touhou - bojovat proti okupantům, bránit svoji republiku.
V červnu 1940 se Antonín Kubizňák, spolu se svojí jednotkou, přeplavil lodí do Anglie, kde absolvoval výcvik u Royal Air Force na vícemotorových bombardovacích letounech ve funkci prvního pilota. Po ukončení kurzu byl v hodnosti Pilot Officer přidělen k 311. československé
bombardovací peruti. Jako velitel osádky letounu Vicker Wellington se
zúčastnil v prosinci 1940 několika náletů, hlavně na doky a přístavy
v Německu. Při útoku na Emden 2. ledna 1941 se dostal Kubizňákův
letoun do husté protiletadlové palby. Po letu trvajícím přes 5 hodin
napočítali mechanici ve stroji 11 průstřelů od střepin. Jedna z nich
rozřízla přednímu střelci Rudolfu Bolfikovi botu, aniž by jej zranila. To
bylo naposledy, co osud Antonínovi a jeho spolubojovníkům přál...
O dva týdny později, 16. ledna 1941, provedlo pět osádek letounů
311. peruti nálet na naftové nádrže v přístavu Wilhelmshaven ležícím v Jadském zálivu Severního moře. Toho dne bylo nebe zataženo
sněhovými mraky. Za letu se na letounech tvořila námraza a teplota
uvnitř se pohybovala okolo mínus 35 stupňů Celsia. Letoun Antonína
Kubizňáka úspěšně odbombardoval a vracel se zpět. Ve 21 hodin
a 18 minut pozemní stanice určila jejich polohu 40 až 45 mil východně od Británie. Poslední zprávou, která byla stanicí přijata ve 22 hodin 21 minut, byl volací kód letounu „X625“. Dál už nic.
Před sněhovou bouří a ledovým mořem neměli Bohuslav Baumruk,
Jindřich Leskauer, Josef Hudec, Jaromír Král, Rudolf Bolfik a velitel
osádky letadla, pilot Antonín Kubizňák žádnou šanci. Těla šesti členů
posádky moře nikdy nevydalo. Jejich jména jsou na věčnou paměť
uvedena na Památníku obětem 2. světové války Runnymede u anglického města Egham.
Jan Horský
O Čem se jednalo na radnici
Výběr z usnesení rady města:
• Rada města jmenovala dnem 27. 3. 2012 Mgr. Ladu Morávkovou
ředitelkou ZŠ Dašice, okres Pardubice, na dobu určitou do 31. 7.
2012.
• Rada města vzala na vědomí informace o zrušení spojů č. 10
a 11 na lince č. 650 650 Dašice – Hradec Králové.
• Rada města vzala na vědomí informace JUDr. Světlany
Pecháčkové ohledně podání žaloby na určení vlastnictví (pozemky Valy) a pověřila starostu podáním žaloby na neplatnost
zástavních smluv.
• Rada města pověřila starostu podáním žaloby o vyklizení na firmu EE Investment a.s. a také podáním exekuce na dlužné částky
nájemného.
• Rada města pověřila starostu ukončením nájemní smlouvy s firmou Red Wolf Beverages CZ s. r. o. a podáním exekuce na dlužné částky nájemného.
• Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Dašice za rok 2011.
• Rada města vzala na vědomí výrok auditora o ověření účetní
závěrky za rok 2011 MŠ Dašice.
• Rada města Dašice jmenovala s účinností od 1. srpna 2012
na dobu určitou 6 let paní Bc. Zlatu Závůrkovou na pracovní místo ředitelky MŠ Dašice.
•R
ada města souhlasila se zapůjčením místnosti v KD Klubu maminek.
•R
ada města schválila „Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ a „Zadávací dokumentaci“ na akci „Dětské hřiště park
Dašice“ a pověřila starostu podpisem.
• Rada města navrhla rozdělení dotace z Programu regenerace
MPZ a MPR takto: 300.000,- Kč na opravu budovy Komenského
25, Dašice, 100.000,- Kč na opravu kostela Narození Panny
Marie v Dašicích a doporučila zastupitelstvu ke schválení.
• Rada města v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2001 o symbolech města a jejich užívání, souhlasila s použitím symbolu města Dašice při příležitosti 50. výročí vzniku
vojenského útvaru 6165 Lipník nad Bečvou.
• Rada města souhlasila s prodejem popcornu a cukrové vaty
v Dašicích s tím, že prodej se uskuteční pouze na náměstí v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011.
• Rada města vzala na vědomí výrok auditora o ověření účetní
závěrky za rok 2011 v ZŠ Dašice a o výsledcích kontrol z Krajské
hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru PK a Státní
inspekce bezpečnosti práce a pověřila místostarostu kontrolou
odstranění závad.
• Rada města schválila Smlouvu o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s. r. o., Praha v oblasti práva
občanského, obchodního a práva veřejných zakázek a pověřila
starostu podpisem smlouvy.
• Rada města souhlasila s pronájmem klubovny a tělocvičny v kasárnách dne 26. 5. 2012 Tělovýchovné organizaci Orel jednota
Dašice.
• Rada města vzala na vědomí pravidla pro přijímání dětí
do Mateřské školy Dašice.
• Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy o hlavních
prázdninách v termínu 9. 7. 2012–16. 8. 2012.
• Rada města schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou
TREPART s.r.o. ke Sběrnému dvoru Dašice a pověřila starostu
podpisem dodatku.
Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ
informujeme
Předání Zlatých křížů
V Kaiserštejnském paláci v Praze bylo 12. května 2012 předáno
ocenění Českého červeného kříže Zlatý kříž za 160 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek panu Jiřímu Halířovi z Dašic.
Děkujeme mu za jeho přístup k dárcovství krve a k ocenění mu
upřímně gratulujeme.
Lenka Havlovcová
Můžeme za Vámi přijet na domluvené místo
Již více než rok mohou obyvatelé Pardubického kraje zdarma využít sociální služby podpory a poradenství.
Romodrom, o. s., v Pardubickém kraji pomáhá potřebným lidem
při řešení jejich tíživé sociální situace. Sociální pracovníci sdružení
pracují na kontaktních místech v okresech Pardubice, Chrudim,
Ústí nad Orlicí a Svitavy, kde společně s osobami po výkonu trestu
či jejich rodinnými příslušníky hledají zaměstnání nebo řeší dluhy
a exekuce. Pomáhají vyřizovat sociální dávky, jednají s úřady a institucemi, hledají bydlení a poskytují materiální pomoc (ošacení
a potraviny).
V případě, že i Vy potřebujete konzultovat svou situaci, můžete
telefonicky či osobně kontaktovat pracovníky o. s. Romodrom –
Vězeňský program Pardubice v jejich Pardubické kanceláři, Sukova
tř. 1556 (budova, kde sídlí Krajský soud Pardubice),
Pondělí až čtvrtek 9:00 –11:00 13:00 –15:00 hod.,
soc. pracovnice: Dvořáková Sophia,
tel. 774 792 313, e-mail: [email protected]
V neděli 3. června 2012 se uskuteční Dětský den v Dašicích.
Na děti čekají:
dopoledne tradiční běh Dašicemi: start bude u ZŠ v 9 hodin
kategorie:
2.–3. třída (mohou i odvážní prvňáci), 4.–5. třída, 6.–7. třída
Ukončení bude cca ve 12 hod. u KD Dašice
v prostorách KD Dašice odpoledne plné zábavy
- pojízdné loutkové divadlo pana Libora Štumpfa,
kreslíř Miroslav Alexa, malování na obličej
a modelování balónků, skákací hrad,
ukázky výcviku psů a další.
Pro děti i rodiče bude připraveno občerstvení.
Všichni jste srdečně zváni.
„Žijeme jen tehdy, dokud něco tvoříme“. (Feuchtersleben)
1. 6. 2012 Malování na textil – trička + kontury malby na sklo
15. 6. 2012 Malování na sklo – zakončení kreativního tvoření
Tvoříme vždy 1x za 14 dní, v pátek od 18.30 hod. v klubovně KD
Dašice pod vedením paní Nadi Matějovské. Vstup je volný, hradíme pouze spotřebovaný materiál.
Přijďte mezi nás.
Lenka Havlovcová
3
pětaosmdesáté výročí
Dne 26. června 1927 proběhl u příležitosti padesátiletého trvání Sboru dobrovolných hasičů
v Dašicích krajinský sjezd žup: albrechtické, holické, chrudimské, královéhradecké, pardubické,
přeloučské a vysokomýtské.
Byla to velká sláva, kterou žilo celé naše město
a v důsledku čehož Dašice navštívily spousty lidí
z širokého okolí. Že se jednalo o událost nadevše
významnou, svědčí i to, že si dašičtí nechali k této
příležitosti zhotovit pamětní odznaky a vydali
brožuru „Památník sboru dobrovolných hasičů
v Dašicích 1877–1927“.
Díky moderní technologii a hlavně sběratelské
vášni, můžeme čtenářům Dašických ozvěn ukázat dobový snímek z tohoto slavnostního dne, ale
i onen mosazný odznak, v plné své kráse.
Vladimír Stibor
PLK. ANTONÍN HORA 1923–1985
Narodil se 3. 12. 1923 v Dašicích. Pocházel z rodiny dělníka a měl 6 sourozenců. V letech
1928–1936 vychodil základní školu v Dašicích. Do roku 1945 pracoval jako zemědělský dělník
a v témže roce nastoupil na vojenskou prezenční službu. Po návratu roku 1947 pracoval nadále
v zemědělství a stal se členem KSČ. Jako aktivní dobrovolný hasič byl roku 1950 vybrán a následně schválen do funkce okresního velitele požární ochrany v nově utvořeném okrese Holice.
Zde byl zařazen do funkce inspektora OV KSČ a rady ONV.
Roku 1952 se oženil s Drahomírou Pulpitovou, která ho v požární ochraně vždy podporovala
a výrazně mu pomáhala. Sama byla aktivní členkou místního sboru dobrovolných hasičů a dodnes žije v Dašicích.
Měli spolu čtyři děti. Nejstaršího syna Jiřího, mladšího Milana, nejmladšího Jaroslava a dceru Drahomíru.
V roce 1953 byl přeřazen na Krajský národní výbor Pardubice jako pracovník krajské inspekce požární ochrany a roku 1955 vybrán
a schválen na jednoroční školu požární ochrany do tehdejšího SSSR v Leningradě.
Po návratu byl jmenován do funkce krajského náčelníka požární ochrany na krajském národním výboře v Pardubicích, následně roku
1960 do funkce náčelníka KIPO na Vč KNV v Hradci Králové. V letech 1964–1965 absolvoval všeobecně vzdělávací školu a o dva roky
později byl vyslán do školy požárních inženýrů do tehdejšího NDR v Magdeburku.
Po návratu ze školy v NDR byl jmenován do funkce náčelníka krajské inspekce požární ochrany Vč KNV v Hradci Králové a to roku 1970.
Zapojil se do politických a veřejně prospěšných funkcí, hlavně ve směru pomoci dobrovolné požární ochrany v místě bydliště, ke zlepšení
činnosti místního sboru dobrovolných hasičů v Dašicích.
Do důchodu odešel v 60 letech v roce 1983. Dožil se dvou vnoučat a vnučky. Důchodu si však nestačil užít a svou bohatou životní pouť
zakončil roku 1985.
Petra Kořínková a Tomáš Plevák
4
Pamatujete na „Bělouna“?
Tvůrce legendární cvičebnice by slavil 100 let!
Kdo spočítal "Bělouna",
přijímačky z matematiky
vždycky udělal!
Naprostá většina dnešních třicátníků a starších
má stále v živé paměti nekonečné hodiny strávené
nad výpočty příkladů ze
Sbírky úloh matematiky
pro základní školy s velkým nápisem Běloun. Už
jen přítomnost knihy na
stole vyvolávala v mnohých lehkou nervozitu až nechuť. Nevyřešené slovní úlohy se dořešovaly na pracovištích, kde bezradní rodiče sháněli rady od spolupracovníků. Učebnice (sbírka), které se neřeklo jinak než „Běloun“,
byla a stále je legendou. Bez nadsázky lze říci, že kdo ji poctivě
spočítal, neměl problém se dostat na jakoukoliv střední školu, kde
byla u přijímacích zkoušek matematika nutná...
František Běloun se narodil v Dašicích 13. dubna 1912. Po maturitě na reálce v Pardubicích odešel v roce 1931 na Slovensko,
kde vyučoval na obecných a měšťanských školách. Mezitím v roce
1933 složil maturitní zkoušku na učitelském ústavu v Chrudimi.
V roce 1939 se vrátil zpět do Čech a působil na školách v Peruci
na Lounsku, Praze a Chroustovicích, kde byl pod policejním dozorem pro důvodné podezření z účasti na odboji. V roce 1943 byl
totálně nasazen, po osvobození v roce 1945 vykonával ještě jeden
rok dobrovolnou vojenskou službu. Po návratu pak učil na školách
ve Zbraslavi, Davli, Mníšku a Radotíně. Přitom dálkově studoval
na Vysoké škole pedagogické v Praze, na které získal v roce 1952
doktorát pedagogických věd a v roce 1960 aprobaci pro vyučování matematice a deskriptivní geometrie na středních školách.
Od roku 1954 se po mnohaleté pedagogické praxi trvale věnoval
otázkám metodiky vyučování matematiky, a to jako metodik v Ústavu
pro další vzdělávání učitelů a později v Krajském pedagogickém ústavu
v Praze. V roce 1976 odešel do důchodu, zemřel 4. srpna 1992.
Do historie české matematiky a pedagogiky se František Běloun zapsal
především jako autor mnoha didaktických statí, učebnic, metodických
průvodců, sbírek příkladů a tabulek.
Pracoval v redakčních radách časopisů Matematika ve škole, Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie aj.
V letech 1965‑1969 byl hlavním sekretářem Jednoty československých
matematiků a fyziků.
Jan Horský, s použitím článku „Pamatujete na Bělouna?“
na http://technet.idnes.cz
velikonoce ve škole
Na závěr března otevřela místní základní
škola své brány všem
vyznavačům
svátků
jara. Spolu s dašickými zahrádkáři jsme
uspořádali velikonoční
výstavu. Zahájení se
zúčastnili i pan starosta
Mgr. Petr Zikmund a pan místostarosta Ing. Jan Foldyna. Velkou
oporou nám při přípravě celé akce byl pan M. Zeman, který do naší
školy přivedl mnoho vystavovatelů a prodejců. Svými výrobky se
pochlubili naši žáci a děti z MŠ Dašice. Rodiče a další návštěvníci
měli možnost prožít si velmi zdařilé vystoupení menších i velkých
dětí z naší ZŠ, na které se žáci připravovali pod vedením Mgr. M.
Krpatové a Mgr. J. Vaňousové. Samy děti zkoušely ve velikonočních dílničkách zdobení perníčků, pletení pomlázek (pan Lorenc
z Kostěnic prokázal nejprve velkou dávku osobní statečnosti při
zajištění proutků na pomlázky a později obrovskou dávku trpělivosti při samotném pletení pomlázek), zhotovení kuřátek z vlny nebo
svoji zdatnost při plnění velikonočního trojboje. Své síly ve hře nervů změřili v pátek také borci, kteří rozumí běhu šachových figurek
po šachovnici. První místo obsadil náš nadějný šachový mág Vojta
Rybyšar ze 4. třídy. V naší školní kavárničce si mohli návštěvníci
dát svoji odpolední kávu nebo čaj a ochutnat drobnou sladkost,
kterou upekly naše paní kuchařky. Vzhledem k aprílovému počasí,
kdy se sluníčko pralo se sněhovými mraky a teplota ještě nevykazovala příliš jarní hodnoty, jsme očekávali nevelký zájem v duchu
„Březen za kamna vlezem, … .“ Nakonec nás velmi potěšila poměrně velká návštěvnost a doufám, že je znamením zájmu veřejnosti
o dění na naší škole. To je pro nás totiž povzbuzením pro přípravu
dalších aktivit směřovaných na veřejnost.
Mgr. Lada Morávková
5
hokej chrudim 2012
Dne 11. 3. 2012 se v hokejovém stánku v Chrudimi uskutečnil
již tradiční duel mezi týmy HC Starší vs. HC Ještě Starší. Někteří
z borců museli před duelem navštívit několik obchodů, neboť jejich
výstroj nevydržela pod náporem zubu času. Další už doma zjišťovali, že rodinní příslušníci některé součásti výstroje raději uschovali, aby ušetřili jejich tělesné schránky případnému úrazu. Jiní si
sice přivezli tři páry bruslí, ale vlivem poškození nemohli najít pár,
na kterém by mohli vyjet na led. To už vůbec není řeč o těch jedincích, kteří svou nominaci utopili večer před zápasem na tradičním
Hasičském plese. Tento rok byl před duelem mírně favorizován tým
Ještě Starších díky zkušenosti na všech postech.
Nominace HC Staří:
brankář: Vojtěch Jirout, obrana: Milan Hora mladší, Jan Šafář,
Daniel Teplý, útoky: Michal Polák, David Šafařík, Daniel Buchtele,
Jaroslav Špaček, Jakub Lainer, Petr Kučera.
Nominace HC Ještě Starší:
brankář: Vlastimil Jech, obrana: Pavel Shejbal, Jaroslav Hora,
Milan Hora starší, útoky: Jaroslav Buchtele, Jiří Šmejda, Josef
Brunovský, Pavel Čermák, Zdenek Sládek
Začátek utkání byl ve znamení velkého tempa, kdy se ihned v úvodu prosadil Daniel Teplý a dal první gól utkání. Pak jakoby tým
starších ukolébán snadným vedením usnul na vavřínech a nestačil se divit, když prohrával 2:1, neboť na gól Josefa Brunovského
z dorážky navázal střelou Jaroslav Hora. Oba týmy měly po tomto
několik šancí, kdy se vždy vyznamenali oba strážci svatyní. V pěkném tempu bylo vidět i několik silových situací, kdy si například
Zdenek Sládek vyšlápl na Šafaříka a zavezl ho do sítě, bohužel
i s vlastním gólmanem, aby chvíli na to tentýž hráč schytal bodyček od mstícího se Jana Šafáře. Vypuštěn byl i Josef Brunovský,
který stylem "ala pijavice" nedal dýchat samostatně unikajícímu
Šafaříkovi. Na to se nemohl již dívat Milan Hora mladší a uklidil
puk za záda V. Jecha. 2:2. Pak se hra přelévala z jedné strany
na druhou, kdy zásluhou Jakuba Lainera a Jaroslava Špačka odskočil tým starších od ještě starších o dva góly. To však nenechalo
klidným Pavla Čermáka a po samostatném úniku nedal gólmanovi
šanci 3:4. Pak Zdenek Sládek z nulového úhlu zavěsil bombou pod
víko na 4:4. Na toto začal úřadovat Pavel Shejbal, kdy se pasoval
do role vyjednavače, srdnatě podporován Josefem Brunovským,
a to při vstřeleném gólu Daniela Buchteleho, který nakonec nebyl
uznán pro postavení mimo hru. Avšak nic naplat, ihned na to se
prosadil opět z dorážky David Šafařík a bylo beztak 5:4. Do konce
utkání zbývalo 5 minut. Strach o výsledek stál starší vítězství, kdy
se trefil Jiří Šmejda na 5:5. No a vítězství vystřelil Zdenek Sládek
po hrubé chybě obrany, která vypadala jako když si čte raději reklamní poutače umístěné v každém rohu na mantinelech 5:6.
Konečný výsledek HC Starší vs. HC Ještě Starší 5:6
Góly HC Starší: Daniel Teplý, Milan Hora mladší, Jakub Lainer,
Jaroslav Špaček, David Šafařík.
Góly HC Ještě Starší: Josef Brunovský, Jaroslav Hora, Pavel
Čermák, Jiří Šmejda, Zdenek Sládek 2 x.
David Šafařík
Městská knihovna Dašice
Vás srdečně zve
na výstavu
autorských panenek
Marie Fouskové a Dagmar Jankové
Panenky jako umělecké dílo
Panenky jsou rozmístěny v prostorách MěK Dašice
a výstava je volně přístupná ve dnech
21. 5. 2012–29. 6. 2012
ve výpůjční dny knihovny
(případně po domluvě i mimo ně)
6
dašické pálení čarodějnic 2012
30° C ve stínu, nebe vymetené bez jediného mráčku, všichni jsme se viděli spíš někdy u vody než
u ohně – tak letos začínalo již tradiční Dašické pálení čarodějnic.
Úderem 17. hodiny se první dětští účastníci dali
do zdolávání jednotlivých úkolů na čarodějné cestě kolem fotbalového hřiště. Plnili úkoly, dostávali
za ně razítka a nakonec diplom za jejich úspěšné
splnění a drobné dárky. Jako každý rok, i letos byly
vyhlášeny čarodějnické miss. Všichni, kdo byli
převlečeni za čarodějnice a čaroděje, měli šanci.
Nakonec bylo odměněno deset dětí, z toho první
tři čarodějnice dostaly i šerpu.
V dětské kategorii to byly:
1. místo – Terezka Bednáriková
2. místo – Anežka Kristejnová
3. místo – Pepinka a Viki Kristejnovy
Titul zasloužilé čarodějnice si vysloužila v letošním
roce paní Romana Jarošová.
Musím říci, že některé kostýmy byly opravdu moc
pěkné a že si maminky dětí s nimi opravdu pohrály. Program pokračoval tanečním vystoupením dětí
ze ZŠ Dašice pod vedením paní učitelky Šťastné,
dále hudebním vystoupením Karla Hynka Gotta
a potom na všechny čekalo žonglérské vystoupení
„Cik Cak“.
Než soudce pronesl závěrečnou řeč nad obžalovanou čarodějnicí, vyprovodily ji všechny přítomné
čarodějnice za zvuku bubnu na její poslední cestě.
Po vyřčení nelítostného ortelu „upálit!“ si s ní její
kolegyně zatančily poslední čarodějnický taneček
a oheň mohl být zapálen.
Letošní čawrodějnice organizovaly poprvé pod vedením paní Kláry Fenclové Iveta Dejdarová a Jitka
Metelková a celá řada dalších žen a dívek, které
soutěžily s dětmi na jednotlivých stanovištích.
Všem těm ještě jednou moc a moc děkujeme.
Celé odpoledne a poté i večer zajišťoval po hudební stránce pan Tibor Ďuráč, který to zvládl na „1“.
Občerstvení bylo zajištěno ve spolupráci s restaurací Dašické sklepy. Dozor nad ohněm měli samozřejmě dašičtí hasiči.
Akce, jako taková, se samozřejmě nedá zvládnout
bez pomoci sponzorů a příznivců. Chtěli bychom
jim na tomto místě poděkovat, stejně jako vedení města Dašice za podporu při organizaci akce
a Spartě Dašice zastoupené hlavně ženami – paní
Ladou Morávkovou a Katkou Hořeňovskou.
Dašické pálení čarodějnic 2012 je úspěšně
za námi a my všichni se můžeme těšit na další
akce.
Za všechny organizátory Lenka Havlovcová
7
NOC S ANDERSeNEM 2012
I letos se již po šesté naše knihovna připojila k celostátnímu projektu na podporu dětského čtenářství. Tato akce, která v naší republice
poprvé proběhla v roce 2000, je pojmenovaná podle nejznámějšího
pohádkáře, dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, na
jehož narozeniny (2. dubna) připadá i mezinárodní Den dětské knihy.
Paradoxem zůstává, že sám spisovatel děti ve velké oblibě neměl…
Celkem třináct dětí (pod pohledem zkušené knihovnice paní
Havlovcové, její dcery - učitelky Katky a jedné nezkušené leč zletilé
dobrovolnice) přespalo v noci z 30. na 31. března mezi regály nabitými knihami. V pátek od 17:50 se na knihovnický stůl počaly snášet tácy s buchtami od starostlivých maminek, pod okny se začaly
vršit batohy a spacáky a ticho z těchto kulturních prostor definitivně
zmizelo v 18:03. Pro malé čtenáře byl připraven program, zaměstnávající nejen jejich ruce a hlavy, ale prověřující i jejich pohybovou zdatnost. Děti bojovaly s hádankami, luštily, vybarvovaly, kreslily, vyrobily
si vlastní záložky a čtenářský deník. Za každý splněný úkol jim byly
uděleny body, které směnily za lístky do tomboly. Ta musela být (pro
sílící nátlak z řad drobného čtenářstva) vyhlášena ještě před půlnocí. S pocitem vítězů, po vzájemné výměně nechtěných cen, se vše
odebralo do spacáků. Nebyl by to ale ten pravý „knihovnický tábor“
bez pohádky na dobrou noc, o kterou se postarala paní Havlovcová.
Sobotní ráno odkrylo spící bojiště. Malí válečníci byli probuzeni na
snídani, kterou všichni hrdinně zdolali. V 08:20 se ticho vrátilo do
zdí vážené instituce, kde jej můžete, s trochou štěstí, nalézt i dnes.
Pomineme-li neustále se ztrácející losovací lístky, druhého dne pak
zapomenuté kusy šatstva, svačiny a dokonce i vyhrané dárky, proběhly celé manévry bez problémů. Zapomenuté drobnosti byly ponechány v knihovně jako memento toho velkého dne. Budou zde vystaveny, dokud si je jejich majitelé nevyzvednou, nebo do příští Noci
s Andersenem, kdy se oficiálně stanou majetkem Dašické knihovny.
Nocování v knihovně popsala Zuzka Martinková
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V květnu slaví narozeniny
Anna Horáková
Mária Nadrchalová
Alena Štěpánková
Jana Opočenská
Jaroslava Nechvílová
Jiří Neubauer
Miroslav Žatecký
Malolánské
Dašice
Dašice
Dašice
Dašice
Dašice
Dašice
V červnu slaví narozeniny
Ing. Petr Torhan
František Vaněk
Jindřiška Schejbalová
Dašice
Dašice
Dašice
Marie Hefková
Milena Kabeláčová
Jana Čermáková
Emilie Herelová
Dašice
Dašice
Dašice
Dašice
Narodili se ...
Daniel Holub
Václav Mareš
Opustili nás ...
Marie Baťová
Magda Provazníková
Oldřich Chmelík
Vysoké Chvojno, dašický rodák
Dašické ozvěny, dvouměsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČO 273481,
šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Vladimír Stibor, Ing. Jan Horský, grafická úprava a tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54,
533 04 Sezemice, vydané číslo: 032012, vychází: v Dašicích 21 5 2012, ceník inzerce: 1 strana: 1000,- Kč, ½ strany: 500,- Kč, ¼ strany: 250,- Kč, příjem
objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: 466 950 073, e-mail: [email protected] nebo podatelna Městského
úřadu Dašice, tel.: 466 951 036, fax: 466 951 062, e-mail: [email protected]
8
SDH Dašice a
Liga okresu Pardubice
zve na
Memoriál
Antonína Hory
v sobotu 2. června 2012
Prezence:
11:30–12:30 hodin
Pravidla: dle LPO
Zahájení:
ve 13:00 hodin na
fotbalovém hřišti
Liga: muži 3B, ženy 2B
Pohár: rozstřely 2B
PLOTOVÉ CENTRUM
pletiva, sloupky, vzpěry, brány a branky, svařované panely a sítě, plotové dílce,
dráty, podhrabové desky, drobný kompletační materiál, rozvoz zboží a kompletní
realizace oplocení
Pardubice – Černá za Bory
Průmyslová 718
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá 8:00 – 17:00 hodin
Jarní prodejní akce – při odběru zboží nad
1000,- Kč obdržíte zdarma repelent proti
komárům a klíšťatům nebo kosmetickou
vazelínu.
Akce končí 30. června 2012
Veškerý náš sortiment naleznete na www.ploty-eshop.cz nebo www.t-string.cz nebo Vám Vaše
dotazy zodpovíme na těchto kontaktech
tel:
466 670 955, 724 183 168
fax:
466 670 824
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty