systém audio rds s kompaktním diskem systém audio rds

Komentáře

Transkript

systém audio rds s kompaktním diskem systém audio rds
SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M
SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È
S MÌNIÈEM CD*
C
A
B
D
R
S
E
F
G
H
O
V
1
* Podle verze nebo vybavení.
N
2
L
C
W
A
B
D
M
F
G
H
T
1
2
4
W
5
6
6
3
3
* Podle verze nebo vybavení.
U
J
N
O
V
4
5
I
S MÌNIÈEM CD*
K
L
M
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 17
SYS T É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAÈÍTEK
A
RDS
B
TA
Funkce RDS.
Sledování stanic RDS.
Režim sledování lokálních stanic.
N
AUDIO
Volání funkcí pro audio nastavení:
výšky, hloubky, loudness, fader, rovnováha,
hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy.
Dopravní hlášení.
Funkce PTY (volba typu programu).
O
1 až 6
Režim Rádio:
Pøedvolba stanic uložených do pamìti.
Zapnutí/vypnutí.
Nastavení hlasitosti.
D
Volba režimu Rádio.
Volba frekvenèního rozsahu a série pamìtí.
Automatické ukládání stanic do pamìti
(Autostore).
E
Vkládání CD.
F
Režim rádio:
Sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD a mìniè CD:
Výbìr CD.
R
Volba režimu CD.
S
Volba režimu Mìniè CD.
V
Ovládání z volantu
1
Režim Rádio:
Prezentace stanic uložených v pamìti.
Režim CD a mìniè CD:
Sestupné vyhledávání skladby.
Zrychlený poslech pøi rychlém posunu zpìt.
Režim CD a mìniè CD:
Výbìr CD.
2
G
MAN
H
Režim CD a mìniè CD:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech pøi rychloposuvu vpøed.
3
Režim Rádio:
Sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD a mìniè CD:
Sestupné vyhledávání skladby.
Zrychlený poslech pøi posunu zpìt.
Režim Rádio:
Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim CD a mìniè CD:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech pøi rychloposuvu vpøed.
I
Režim Rádio:
Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim Rádio:
Aktivace režimu automatického nebo ruèního
vyhledávání frekvence.
Režim CD a mìniè CD:
Aktivace nebo deaktivace funkce Zrychlený poslech.
Vyjmutí CD.
L
Regulace AUDIO smìrem nahoru.
M
Regulace AUDIO smìrem dolù.
17
4
5
6
4+6
W
Zvyšování hlasitosti.
SRC
Pøechod z jednoho režimu na druhý:
(RÁDIO, CD, MÌNIÈ CD).
Snižování hlasitosti.
Souèasné stisknutí obou tlaèítek:
MUTE (doèasné vypnutí zvuku).
Mìniè CD
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
StrÆnka 18
SYS T É M AU D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAÈÍTEK
18
A
RDS
B
TA
C
D
10:15
Funkce RDS.
Sledování stanic RDS.
Režim sledování lokálních stanic.
N
AUDIO
Volání funkcí pro audio nastavení:
Ekvalizéry, hloubky, výšky, loudness, fader,
rovnováha, hlasitost v závislosti na rychlosti jízdy.
Dopravní hlášení.
O
1 až 6
Režim Rádio:
Pøedvolba stanic uložených do pamìti.
Zapnutí/vypnutí.
Nastavení hlasitosti.
BND/AST
F
Volba vlnového rozsahu a série pamìtí.
Automatické ukládání stanic do pamìti
(Autostore).
Režim Rádio:
Sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim Mìniè CD:
Sestupné vyhledávání skladby.
Zrychlený poslech pøi posunu zpìt.
G
MAN
Režim Mìniè CD:
Výbìr CD.
T
U
Pøihrádka kazety.
SRC
V
Ovládání z volantu
1
Režim Rádio:
Prezentace stanic uložených v pamìti.
Režim Rádio:
Aktivace režimu automatického nebo ruèního
ladìní frekvence.
Režim Mìniè CD:
Výbìr CD.
2
Režim Rádio:
Vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim Mìniè CD:
Aktivace nebo deaktivace funkce Zrychlený poslech.
H
Režim Kazetový pøehrávaè:
Rychloposuv vpøed.
Režim Mìniè CD:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech pøi rychloposuvu vpøed.
Režim Rádio:
Automatické vzestupné vyhledávání frekvencí.
Režim Mìniè CD:
Vzestupné vyhledávání skladeb.
Zrychlený poslech pøi rychloposuvu vpøed.
J
Rychloposuv vzad.
K
Rychloposuv vpøed.
3
Režim Rádio:
Sestupné vyhledávání frekvencí.
Režim Kazetový pøehrávaè:
Rychloposuv vzad.
Režim Mìniè CD:
Sestupné vyhledávání skladby.
Zrychlený poslech pøi posunu zpìt.
4
J+K
Souèasné stisknutí obou tlaèítek:
Na polovièní zdvih zmìna smìru pøetáèení.
Nadoraz vyjmutí kazety.
L
Regulace AUDIO smìrem nahoru.
M
Regulace AUDIO smìrem dolù.
Volba režimu:
(RÁDIO, KAZETOVÝ PØEHRÁVAÈ, MÌNIÈ CD).
5
6
4+6
W
Zvyšování hlasitosti.
SRC
Pøechod z jednoho režimu na druhý:
(RÁDIO, KAZETOVÝ PØEHRÁVAÈ, MÌNIÈ CD).
Snižování hlasitosti.
Souèasné stisknutí obou tlaèítek:
MUTE (doèasné vypnutí zvuku).
Režim Mìniè CD.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 19
VŠEOBECNÉ FUNKCE
19
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Klíè ve spínací skøíòce musí být v poloze 1 nebo 2. Stisknìte tlaèítko (C), autorádio se zapne/vypne.
Zapamatujte si:
- Pokud pøed vypnutím spínací skøíòky bylo autorádio v provozu, pøi opìtovném zapnutí spínací skøíòky se autorádio zapne automaticky. Stisknutí tlaèítka (C) není zapotøebí.
- Po vypnutí spínací skøíòky lze autorádio zapnout, aniž by byl klíè zasunut ve spínací skøíòce. Zapnutí se provede stisknutím tlaèítka (C). Autorádio se vypne po 30 minutách.
ZABEZPEÈENÍ PROTI KRÁDEŽI
Autorádio je zakódováno, takže mùže fungovat pouze ve Vašem vozidle.
Pokud by bylo instalováno v jiném automobilu, nebude pracovat.
Zapamatujte si:
- Ochrana proti krádeži pracuje zcela automaticky a nevyžaduje žádnou obsluhu.
VOLBA REŽIMU AUDIO (Systém Audio Compact Disc):
RÁDIO
Pro výbìr režimu Audio stisknìte tlaèítko (D).
CD
Po vložení CD se pøehrávaè automaticky spustí.
Pro ruèní zapnutí režimu CD stisknìte, pokud je CD vložen a rádio aktivováno, tlaèítko (R).
MÌNIÈ CD
Pro výbìr režimu Mìniè CD stisknìte tlaèítko (S).
VOLBA REŽIMU AUDIO (Systém Audio Cassette):
RÁDIO
Pro výbìr režimu Rádio stisknìte tlaèítko (U).
KAZETOVÝ PØEHRÁVAÈ
Po vložení kazety se pøehrávaè automaticky spustí.
Pro ruèní zapnutí režimu kazetového pøehrávaèe stisknìte, pokud je kazeta vložená a rádio aktivováno, tlaèítko (U).
MÌNIÈ CD
Pro výbìr režimu Mìniè CD stisknìte tlaèítko (U).
Tuto funkci mùžete aktivovat i stisknutím tlaèítka (5) ovladaèe na volantu (V).
Zapamatujte si:
- Pøi vypnutí autorádia se jeho nastavení uloží do pamìti a po opìtovném zapnutí rádia se obnoví.
2449.zlom_017.qxd
20
27.4.2004
10:15
StrÆnka 20
A U D I O N A S TAV E N Í
NASTAVENÍ HLASITOSTI
Otáèením ovladaèe (C) se hlasitost rádia zvyšuje nebo snižuje.
Displej indikuje „HLASITOST“ v závislosti na aktuálním nastavení.
Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat pomocí tlaèítek (4) a (6) ovladaèe na volantu (V).
Zapamatujte si:
- Úroveò hlasitosti po opìtovném zapnutí autorádia bude stejná jako úroveò nastavená pøed jeho vypnutím.
- Úroveò hlasitosti autorádia je automaticky korigována v závislosti na rychlosti jízdy vozidla, pokud je funkce „Hlasitost v závislosti na rychlosti
jízdy vozidla“ aktivována.
DOÈASNÉ VYPNUTÍ ZVUKU
Tato funkce se aktivuje souèasným stisknutím tlaèítek (4) a (6) ovladaèe na volantu (V).
Zvuk bude pøerušen bez ohledu na zvolený zdroj signálu.
Displej indikuje „MUTE“.
K zapnutí zvuku stisknìte jedno z tlaèítek ovladaèe na volantu.
NASTAVENÍ AKUSTIKY
Každým stisknutím tlaèítka (N) se zobrazí na displeji parametr funkce výšky, hloubky, loudness, fader (rozdìlení zvuku mezi pøední a zadní
reproduktory), rovnováha (rozdìlení zvuku mezi pravé a levé reproduktory) a hlasitost jako funkce rychlosti, doplnìné údajem aktuálního nastavení.
Tlaèítka (L) nebo (M) umožòují zmìnu hodnoty zobrazené funkce.
Zapamatujte si:
- Pokud je autorádio nìkolik sekund v klidu, pøepne se do režimu normálního zobrazení.
- Regulace výšek a hloubek se provádí individuálnì pro každý zdroj signálu a nastavení mùže být rozdílné.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 21
REŽIM RÁDIO
21
POZNÁMKY K PØÍJMOVÝM PODMÍNKÁM RÁDIA
Vaše autorádio je vystaveno vlivùm, se kterými se u domácích pøijímaèù nesetkáte, proto je pøíjem jak v pásmu AM, tak i v pásmu FM z rùzných pøíèin rušen, což však není zpùsobeno kvalitou zaøízení, ale rùznými vlivy pùsobícími na šíøení rádiového signálu.
V pásmu AM mùžete zaregistrovat poruchy pøíjmu pøi prùjezdu pod vedením vysokého napìtí, pod mosty nebo pøi prùjezdu tunely.
V pásmu FM mùže zpùsobit poruchy pøíjmu vzdálenost vysílaèe, rùzné pøekážky (hory, návrší, budovy atd.) a zastínìní nìkterých prostorù
(místa bez pokrytí signálem).
VOLBA REŽIMU RÁDIO
Stisknìte tlaèítko (D) nebo tlaèítko (U) u systému audio kazetový pøehrávaè, zaøízení se aktivuje.
Tuto operaci lze provést rovnìž pomocí tlaèítka (5) ovladaèe na volantu (V).
VOLBA FREKVENÈNÍHO ROZSAHU A SÉRIE PAMÌTÍ
Postupnými stisky tlaèítka (D) pøechází radiotelefon postupnì na jednotlivé pamìt’ové série FM1, FM2 a FM3 pro frekvenèní rozsah FM a na
pamìt’ovou sérii MW/LW (støední/dlouhé vlny) pro frekvenèní rozsah AM.
AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ (režim automatického vyhledávání aktivován)
Stisknìte krátce jedno z tlaèítek (H) nebo (F), k vyhledání pøíjmu následující nebo pøedchozí stanice ve zvoleném frekvenèním rozsahu.
Pøidržením stisknutého tlaèítka (H) nebo (F) lze zajistit plynulé zobrazení mìnících se frekvencí. Po uvolnìní tlaèítka se pøelaïování zastaví.
Tuto operaci lze provést rovnìž pomocí tlaèítek (2) a (3) ovladaèe na volantu (V).
Pokud autorádio nezachytí název stanice, zobrazí alespoò její frekvenci, vyhledání této stanice lze provést ruènì.
RUÈNÍ LADÌNÍ (režim ruèního ladìní aktivován)
Pro výbìr režimu ruèního ladìní stisknìte krátce tlaèítko „MAN“ (G).
Displej indikuje „MN“ a údaj o frekvenci.
Pøidržením stisknutého tlaèítka (H) nebo (F) lze zajistit plynulé zobrazení mìnících se frekvencí. Po uvolnìní tlaèítka se pøelaïování zastaví.
Autorádio zùstane na pøíjmu zobrazené frekvence.
Návrat do režimu automatického vyhledávání se provede automaticky po uplynutí nìkolika sekund nebo je možný pomocí stisknutí tlaèítka
„MAN“ (G).
CITLIVOST VYHLEDÁVÁNÍ
Automatické vyhledávání stanic mùže probíhat na dvou úrovních citlivosti:
- Pro pøíjem silných vysílaèù zvolte režim lokálního vyhledávání „LO“ (výchozí nastavení).
- Pro pøíjem slabších nebo vzdálených vysílaèù zvolte režim zvýšené citlivosti „DX“.
Vyhledávání stanice se nejdøíve provádí s citlivostí „LO“ (lokální), a poté s citlivostí „DX“ (vzdálený).
U systému Audio Compact Disc lze zadat pøímo vyhledávání s citlivostí „DX“ (vzdálený), dvojím stisknutím jednoho z tlaèítek (H) nebo (F).
2449.zlom_017.qxd
22
27.4.2004
10:15
StrÆnka 22
REŽIM RÁDIO
RUÈNÍ UKLÁDÁNÍ DO PAMÌTI
Pomocí tlaèítka (D) zvolte frekvenèní rozsah a sérii pamìt’ových míst.
Automatickým režimem nebo ruènì vyhledejte požadovanou stanici.
Podržte po dobu nejménì dvou sekund stisknuté nìkteré z tlaèítek pøedvolby „1“ až „6“ (O).
Krátkodobé pøerušení a obnovení zvuku potvrzuje, že je stanice uložena do pamìti.
AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ VYSÍLAÈÙ DO PAMÌTI (funkce AUTOSTORE)
Pokud v rozsahu FM podržíte po dobu delší než dvì sekundy stisknuté tlaèítko (D), uloží autorádio automaticky do pamìt’ové série FM3 šest nejsilnìjších vysílaèù.
Displej indikuje „FM AST“.
- Autorádio ukládá šest nejsilnìjších vysílaèù pøi souèasném vymazání døíve uložených 6ti vysílaèù.
- Po uložení se autorádio automaticky pøepne na první pamìt’ové místo série FM3.
Zapamatujte si:
- Pokud je aktivována žádost o dopravní hlášení (viz SYSTÉM RDS), pak se pøednostnì ukládají vysílaèe s touto službou. Pokud žádná z novì
nalezených stanic tuto možnost nenabízí, zùstanou v pamìti uloženy pøedchozí stanice.
- Pokud bylo nalezeno ménì než šest vysílaèù, zùstanou zbývající pamìt’ová místa prázdná.
VYVOLÁNÍ STANIC ULOŽENÝCH DO PAMÌTI
Krátkým stiskem tlaèítka (D) lze volit frekvenèní rozsah a požadovanou pamìt’ovou sérii.
Krátký stisk jednoho z tlaèítek pøedvolby „1“ až „6“ (O) vyvolá stanici uloženou na tomto pamìt’ovém místì.
Pokud se jedná o stanici RDS, bude pøed názvem stanice nìkolik sekund indikována vysílací frekvence.
U stanic RDS mùže jejich volba vyvolat hledání frekvence odpovídající regionu, v nìmž se nacházíte (viz systém RDS).
Tuto operaci mùžete rovnìž provést pomocí tlaèítka (1) ovladaèe na volantu (V).
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 23
SYSTÉM RDS
23
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS (RADIO DATA SYSTEM) V ROZSAHU FM
Vìtšina stanic FM systém RDS, kterým je vybaveno Vaše autorádio, používá.
Tento systém umožòuje takovým stanicím vysílat kromì zvukového programu i nezvuková data.
Tato data Vám umožòují pøístup k rùzným funkcím, které jsou v této kapitole popsány, z nichž nejdùležitìjší je zobrazení názvu stanice, krátkodobé pøepnutí na poslech dopravních hlášení a nebo automatické sledování stanice.
Tento systém Vám umožòuje zùstat na pøíjmu stanice nezávisle na frekvenci používané v regionu, kterým právì projíždíte.
PØELAÏOVÁNÍ STANIC RDS
Autorádio vždy naladí nejlepší možný pøíjem.
Pøístroj neustále kontroluje seznam dalších frekvencí pøíslušejících pøijímané stanici a automaticky ladí frekvenci s nejsilnìjším signálem (pokud
stanice vysílá na více vysílaèích nebo frekvencích).
Stisknìte tlaèítko „RDS“ (A).
Pokud stanice nemá v oblasti, ve které se právì nacházíte, k dispozici jiné frekvence, mùžete toto vyhledávání deaktivovat. Za tím úèelem musí
být funkce automatického sledování vypnuta.
Opìtovným stisknutím tlaèítka „RDS“ (A), se funkce automatického sledování vypne.
Zapamatujte si:
- Pokud má pøijímaná stanice k dispozici systém RDS s automatickým sledováním frekvence, svítí kontrolka „RDS“ a na displeji se zobrazuje
„NÁZEV“ stanice.
- Pokud má pøijímaná stanice k dispozici systém RDS bez automatického sledování frekvence, kontrolka „RDS“ trvale bliká a na displeji se zobrazuje „NÁZEV“ stanice.
- Pokud pøijímaná stanice nemá k dispozici systém RDS, kontrolka „RDS“ trvale bliká a na displeji se zobrazuje pouze frekvence.
- Pokud je funkce automatického sledování stanice deaktivována, kontrolka „RDS“ nebude svítit. Na displeji se zobrazuje „NÁZEV“ stanic
používajících systém RDS a frekvence stanic nepoužívajících systém RDS.
REŽIM REGIONÁLNÍHO SLEDOVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že nìkteré stanice jsou organizovány formou vnitøní sítì, vysílají buï ve stejném èase rùzné programy nebo spoleèné programy v odlišném èase.
Mùžete zvolit sledování:
- Buï výhradnì regionální stanice.
- Nebo celé sítì s možností pøíjmu jiného programu.
Stiskem tlaèítka „RDS“ (A) na dobu delší než dvì sekundy se provede aktivace nebo deaktivace tohoto režimu.
Zapamatujte si:
- Pokud je tento režim aktivován, rádio se nebude pøepínat z jedné regionální stanice na jinou.
- Aktivace tohoto režimu aktivuje funkci RDS.
2449.zlom_017.qxd
24
27.4.2004
10:15
StrÆnka 24
SYSTÉM RDS
DOPRAVNÍ INFORMACE
Nìkteré stanice umožòují vysílání tìchto hlášení díky funkci „TA“.
K aktivaci této funkce stisknìte tlaèítko „TA“ (B).
Tato funkce Vám umožní bìhem poslechu jiného zaøízení než rádia nebo pøi poslechu stanice, která taková hlášení nevysílá, automatické
doèasné pøepnutí na stanici FM, která je vysílá.
Bìhem vysílání tìchto hlášení se originální zdroj na chvíli pøeruší a po ukonèení vysílání zprávy se pøepne zpìt na pùvodní hudební program.
Zapamatujte si:
- Ve fázi ladìní stanice pøi automatickém ukládání do pamìti se, pokud je funkce „TA“ aktivní, vysílaèe zapojené do tohoto systému naladí,
resp. uloží do pamìtí pøednostnì.
- Musíte mít pøepnuto na pásmo FM.
- Pøijímaná stanice musí provozovat systém dopravního hlášení pomocí RDS.
- Stanice pracující v síti (EON) mají regionální vysílaèe, které vysílají odlišný vlastní program: mùžete poslouchat nìkterý z tìchto programù a pøepnout na stanici stejné sítì vysílající dopravní hlášení.
- Dopravní hlášení mùžete bìhem pøíjmu vypnout stisknutím tlaèítka „TA“ (B).
NASTAVENÍ HLASITOSTI U DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ
Hlasitost zvuku pøi vysílání dopravních informací lze nastavit samostatnì a nezávisle na základním vysílání.
V prùbìhu vysílání dopravních informací seøiïte hlasitost otáèením ovladaèe (C).
Seøízení je uloženo do pamìti.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 25
SYSTÉM RDS
25
VOLBA TYPU PROGRAMU (u systému AUDIO s pøehrávaèem kompaktních diskù)
Nìkteré stanice nabízejí možnost pøednostního poslechu typu programu vybraného ze seznamu 15ti položek.
1 NEWS
Krátké informace,
2 AFFAIRS
Ekonomické poøady,
3 INFO
Všeobecné informace,
4 SPORT
Sportovní informace,
5 EDUCATE
Vzdìlávací programy,
6 DRAMA
Seriály a dramatizace,
7 CULTURE
Kulturní poøady,
8 SCIENCE
Vìdecké poøady,
9 VARIED
Ostatní programy,
10 POP M
Populární hudba,
11 ROCK M
Rocková hudba,
12 M.O.R.M
Zábava,
13 LIGHT M
Lehká hudba,
14 CLASSICS
Klasická hudba,
15 OTHER M
Jiná hudba.
Po dobu delší než dvì sekundy dlouze tisknìte tlaèítko „TA“ (B).
Stisknìte tlaèítko (H) nebo (F), provede se výbìr požadovaného programu.
Pak jsou k dispozici dvì možnosti:
VYHLEDÁVÁNÍ STANICE VYSÍLAJÍCÍ DANÝ TYP PROGRAMU
Pokud jste vybral typ požadovaného programu, stisknìte jedno z tlaèítek (F) nebo (H). Autorádio naladí první ze stanic vysílající daný typ programu. Pokud žádnou takovou nenalezne, vrátí se na výchozí stanici a ukonèí režim PTY.
ÈEKÁNÍ NA VYSÍLÁNÍ ZVOLENÉHO TYPU PROGRAMU
Po volbì zvoleného typu programu vyèkává autorádio na zahájení jeho vysílání.
Jakmile je vysílaný program shodný s vybraným typem, autorádio automaticky nastaví stanici, pøitom zobrazí nejprve typ programu a poté
název stanice.
Tato funkce pøeruší vysílání jakéhokoli jiného zdroje audiosignálu.
Po ukonèení vysílání se autorádio vrátí do výchozího režimu.
Pokud nedojde k žádné volbì, po uplynutí nìkolika sekund se autorádio pøepne do výchozího režimu.
OPUŠTÌNÍ REŽIMU PTY
Opuštìní tohoto režimu je možné po stisknutí tlaèítka „TA“ (B), na dobu delší než 2 sekundy, kdy se autorádio vrátí do normálního režimu.
2449.zlom_017.qxd
26
27.4.2004
10:15
StrÆnka 26
REŽIM CD
VOLBA REŽIMU CD
Zasunutím CD potištìnou stranou nahoru do pøehrávaèe je pøehrávání automaticky spuštìno.
Pro ruèní zapnutí režimu CD stisknìte, pokud je CD vložené, tlaèítko (R).
Tuto operaci lze provést rovnìž pomocí tlaèítka (5) ovladaèe na volantu (V).
VYJMUTÍ CD
CD je možné vyjmout po stisknutí tlaèítka (I), autorádio pøejde automaticky do režimu Rádio.
Pokud není CD vyjmuto z pøehrávaèe bìhem 10 až 15 sekund po jeho vysunutí z pøehrávaèe, je automaticky zasunuto zpìt, avšak jeho pøehrávání
není spuštìno.
VÝBÌR SKLADBY
Stisknutí tlaèítka (H) umožòuje pøechod na poslech následující skladby.
Stisknutí tlaèítka (F) umožòuje návrat na zaèátek aktuálnì pøehrávané skladby, pomocí druhého stisknutí tlaèítka se pøepnete na zaèátek pøedchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožòuje pøehrávání více skladeb.
Tuto funkci mùžete aktivovat i stisknutím tlaèítek (2) a (3) ovladaèe na volantu (V).
Bìhem poslechu CD zobrazuje displej èíslo skladby a dobu poslechu.
Pøíklad: Pokud posloucháte 3. skladbu již 2 minuty a 15 sekund, displej zobrazí „T03 02:15“.
ZRYCHLENÝ POSLECH
Pro zrychlený poslech kompaktního disku stisknìte tlaèítko (G), a poté držte stisknuté jedno z tlaèítek (H) nebo (F) pro zrychlený poslech smìrem vpøed nebo vzad. Po uvolnìní tlaèítka se pøehrávání vrátí do normálního režimu.
Pokud nedošlo k žádné akci u jednoho z tlaèítek (H) nebo (F) se tato funkce po uplynutí nìkolika sekund deaktivuje, stejnì jako po opìtovném
stisknutí tlaèítka (G).
PØEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POØADÍ (poøadí pøehrávání vybrané náhodnì pøehrávaèem CD)
Dlouze stisknìte tlaèítko (R) po dobu déle než dvì sekundy.
Na displeji se zobrazí „RDM“ a èíslo skladby.
K deaktivování této funkce stisknìte toto tlaèítko na dobu delší než dvì sekundy.
BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ
Z bezpeènostních dùvodù nepoužívejte mìniè CD, pokud teplota v kabinì pøekroèí +60 °C nebo pokud je teplota nižší než -10 °C.
Když je teplota pøíliš vysoká, zabrání Vám automatická ochrana v používání mìnièe až do doby, kdy teplota klesne na normální úroveò.
MANIPULACE S KOMPAKTNÍMI DISKY
Zabraòte pádùm CD. Ukládejte CD v bezprašném prostøedí. Nesahejte na nì prsty. Rýhy na povrchu CD mohou vyvolat nepøíjemné zvukové efekty. Nenalepujte na CD nálepky. Nepište na CD. Nesnažte se pøehrávat deformované nebo poškozené CD. Nevystavujte CD nadmìrnému teplu
ani sluneèním paprskùm.
Povrch CD lze èistit mìkkým suchým hadøíkem vždy smìrem od støedu k okrajùm.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 27
R E Ž I M K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È
27
VOLBA REŽIMU KAZETOVÝ PØEHRÁVAÈ
Zasunutím kazety do pøehrávaèe je pøehrávání automaticky spuštìno.
Pro ruèní zapnutí režimu Kazetový pøehrávaè stisknìte, pokud je kazeta vložena, tlaèítko (U).
Tuto funkci mùžete aktivovat i stisknutím tlaèítka (5) ovladaèe na volantu (V).
VYJMUTÍ KAZETY
Souèasným stiskem až nadoraz tlaèítek (J) a (K), se kazeta vysune z mechaniky a pøehrávaè se pøepne do režimu Rádio.
SMÌR PØEHRÁVÁNÍ
Pøehrávaè snímá postupnì 1. a 2. stranu kazety. Smìr pøehrávání se mìní automaticky po dohrání první strany.
Pro ruèní pøepnutí smìru pøehrávání stisknìte souèasnì obì tlaèítka (J) a (K), avšak pouze do poloviny zdvihu tìchto tlaèítek
RYCHLÝ POSUV PÁSKU VPØED NEBO VZAD
Stisknutím jednoho z tlaèítek (J) nebo (K) až do jeho zablokování ve stisknuté poloze lze zajistit zrychlený posuv pásku vpøed nebo vzad.
Pøerušení posuvu je možné stisknutím opaèného z obou tlaèítek.
Tuto operaci lze provést rovnìž pomocí tlaèítek (2) a (3) ovladaèe na volantu (V).
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
Pøehrávaè audiokazet je velmi pøesný mechanizmus. Jeho správná funkce je podmínìna dodržováním následujících doporuèení:
• Používejte pouze kvalitní audiokazety. Nekvalitní kazety mohou být pøíèinou nesprávné funkce i sníženého výkonu.
• Používejte výhradnì kazety délky C60 nebo C90.
• Nenechávejte kazety vystaveny pøímému pùsobení sluneèních paprskù (napø. na palubní desce), protože mùže v dùsledku zvýšené teploty
dojít k deformaci pouzdra audiokazety.
• Nesnažte se pøehrávat kazety, jejichž páska je uvolnìná.
2449.zlom_017.qxd
28
27.4.2004
10:15
StrÆnka 28
REŽIM MÌNIÈ CD
REŽIM PØEHRÁVAÈ CD (Compact Disc)
Toto zaøízení zahrnuje: mìniè CD (W), nacházející se v zavazadlovém prostoru vozidla a zásobník na 6 diskù.
VKLÁDÁNÍ CD DO ZÁSOBNÍKU
Vysuòte zásuvku zásobníku.
Vložte jeden disk.
Zásuvku uzavøete zasunutím do zásobníku.
Zapamatujte si:
- Nikdy nevysunujte souèasnì více než jednu zásuvku.
- Každá zásuvka mùže obsahovat pouze jeden disk.
- Mìniè CD nebude fungovat, pokud je disk zasunut opaènì.
- Pøi zasouvání zásuvky s CD tlaète na zásuvku a nikoli pøímo na CD.
VYJMUTÍ DISKÙ
Disky vyjímejte jeden po druhém otevøením zásuvky pøíslušného disku (pozice 1 až 6).
VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU CD DO MÌNIÈE
Otevøete dvíøka mìnièe.
Zásobník držte úzkou stranou smìrem k otvoru mìnièe CD.
Zásobník lehce zatlaète do otvoru mìnièe, až uslyšíte cvaknutí mechanizmu.
Uzavøete dvíøka, aby do zásobníku nevnikal prach nebo cizí pøedmìty.
VYJÍMÁNÍ ZÁSOBNÍKU
Otevøete dvíøka mìnièe.
Stisknìte tlaèítko „EJECT“: zásobník se zèásti vysune.
Zásobník opatrnì vytáhnìte.
Uzavøete dvíøka mìnièe.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 29
REŽIM MÌNIÈ CD
29
VOLBA REŽIMU MÌNIÈ CD
Stisknìte tlaèítko (S) u systému audio s kompaktním diskem nebo tlaèítko (U) u systému audio s kazetovým pøehrávaèem.
Po vložení zásobníku se zaène pøehrávat první skladba prvního CD.
Tuto operaci lze provést rovnìž pomocí tlaèítka (5) ovladaèe na volantu (V).
VÝBÌR CD
Stisknìte jedno z tlaèítek pøedvoleb „1“ až „6“ (O) až je vybrán disk, který chcete poslouchat.
Pøehrávání první skladby se spustí automaticky.
Tuto funkci mùžete aktivovat i pomocí otoèného ovladaèe (1) na ovladaèi volantu (V).
Po každé zmìnì zdroje signálu se pøi návratu na režim CD pøehrávání spustí od místa, kde bylo pøerušeno.
VÝBÌR SKLADBY
Stisknutí tlaèítka (H) umožòuje pøechod na poslech následující skladby.
Stisknutí tlaèítka (F) umožòuje návrat na zaèátek aktuálnì pøehrávané skladby, pomocí druhého stisknutí tlaèítka se pøepnete na zaèátek pøedchozí skladby.
Vícenásobné postupné stisknutí umožòuje pøehrávání více skladeb.
Tuto funkci mùžete aktivovat i stisknutím tlaèítek (2) a (3) ovladaèe na volantu (V).
Bìhem poslechu CD zobrazuje displej èíslo skladby a dobu poslechu.
Pøíklad: Pokud posloucháte 3. skladbu již 2 minuty a 15 sekund, displej zobrazí „T03 02:15“.
ZRYCHLENÝ POSLECH
Pro zrychlený poslech kompaktního disku stisknìte tlaèítko (G), (displej indikuje „MAN“) a poté držte stisknuté jedno z tlaèítek (F) nebo (H) pro
zrychlený poslech smìrem vpøed nebo vzad. Po uvolnìní tlaèítka se pøehrávání vrátí do normálního režimu.
Pokud nedošlo k žádné akci u jednoho z tlaèítek (F) nebo (H) se tato funkce po uplynutí nìkolika sekund deaktivuje, stejnì jako po opìtovném
stisknutí tlaèítka (G).
PØEHRÁVÁNÍ V NÁHODNÉM POØADÍ (poøadí pøehrávání vybrané náhodnì pøehrávaèem CD)
Stisknìte tlaèítko (S) u systému audio s kompaktním diskem nebo tlaèítko (U) u systému audio s kazetovým pøehrávaèem na dobu delší než
dvì sekundy.
Displej indikuje „RDM“ u systému audio s kompaktním diskem nebo „Rand ON“ u systému audio s kazetovým pøehrávaèem.
K deaktivování této funkce stisknìte toto tlaèítko na dobu delší než dvì sekundy.
Zapamatujte si:
- Pokud je tato funkce aktivována, bude náhodný výbìr platit pouze pro vybraný disk.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
30
StrÆnka 30
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
POPIS
• 3 vlnové rozsahy (MW/LW/FM) a pøehrávaè CD.
• Dálkové ovládání na volantu.
• Noèní podsvícení.
AUDIO
• Maximální výkon 4 x 35 W.
• Nastavování rovnováhy vpøedu/vzadu a vlevo/vpravo.
• Loudness.
• Oddìlené nastavení basù/výšek.
• Regulace hlasitosti podle rychlosti jízdy.
TUNER
• RDS Eon PTY (systém audio s kompaktním diskem).
• Nezávislé zobrazování názvu (PS) a sledování programu (RDS).
• Tlaèítko Dopravní informace (TA).
• 24 pøedvoleb (18 FM - 6 MW/LW).
• Automatické ukládání nejsilnìjších vysílaèù do pamìti (AST).
KAZETOVÝ PØEHRÁVAÈ
• Auto-Reverse.
• Blokování rychloposuvu vpøed a vzad.
PØEHRÁVAÈ CD
• Pøehrávání skladeb v náhodném poøadí.
OVLÁDÁNÍ CD
• Ovládání mìnièe CD.
• Pøehrávání skladeb v náhodném poøadí.
ZABEZPEÈENÍ
• Automatická ochrana proti krádeži.
SYSTÉM RDS-EON (ENHANCED OTHER NETWORKS)
• Autorádio vyhledává nejen zadanou stanici, ale i pøidružené stanice, které mezi sebou komunikují: využívá se zde možnosti vysílat pøi poslechu dopravní informace pøidružené stanice.
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 31
POZNÁMKY
31
2449.zlom_017.qxd
27.4.2004
10:15
StrÆnka 32
32
AUTOMOBILES CITROËN
Société Anonyme au capital de
16 000 000 Euro
Immeuble Colisée III
12, rue Fructidor
75835 PARIS CEDEX 17
R.C.S. Paris 642 050 199
SIRET 642 050 199 00 917
Zákaznický servis
www.citroen.fr
CITROËN Èeská republika, s.r.o.
IBC Pobøežní 3
186 00 Praha 8
tel.: 224 835 600
fax: 224 835 656
www.citroen.cz
CITROËN ASSISTANCE
800 101 210
Popis a obrázky jsou nezávazné.
AUTOMOBILES CITROËN si vyhrazuje právo na zmìny modelù a jejich vybavení bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.
Pro firmu CITROËN Èeská republika, s.r.o. vyrobila firma MARTEN, spol. s r. o. v roce 2004.

Podobné dokumenty

Citroën C5 – návod navigace, palubního počítače a

Citroën C5 – návod navigace, palubního počítače a Pokud je klíè ve spínací skøíòce v poloze 1 nebo 2, stisknìte tlaèítko (C), sekce audio u radiotelefonu se zapne/vypne. Zapamatujte si: - Pokud byla sekce audio u radiotelefonu v provozu pøed vypnu...

Více

Mlynářské noviny 4-2012 - Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlynářské noviny 4-2012 - Svaz průmyslových mlýnů ČR významnì zlepší transparentnost informací jak pro obèany, tak pro výrobní odvìtví. Pro všechny bude nyní snadnìjší získat pøesné informace o tom, jaké aromatické látky mohou být v potravinách použí...

Více

core vision

core vision Browser Mode - ruèní nebo automatické otáèení stránek (Auto / Manual) Flip Time - interval mezi otáèením stránek v automatickém režimu, lze nastavit 10 / 15 / 20 / 25 / 30 sekund

Více

návod Snake brace

návod Snake brace uživatelé odbornì proškoleni k bezpeènému využívání tohoto systému a všech jeho složek. 2.Používejte pouze osobní vybavení pro zachycení pádu nebo systémy pro zamezení pohybu do míst s rizikem pádu...

Více

Alzheimerova choroba v rodině

Alzheimerova choroba v rodině Pokud jste se již s Alzheimerovou chorobou setkali, víte lépe než kdokoli jiný, jak tìžké je se s ní vyrovnat. Nejspíš jste už pochopili, že pøedevším musíte najít dostatek síly sami v sobì, protož...

Více

Produktový list

Produktový list Série Parrot MKi zahrnuje v souèasné dobì 3 typy zaøízení. Každé z nich je dodáváno s bezdrátovým radiofrekvenèním dálkovým ovládáním. Nejdùležitìjší rozdíly mezi jednotlivými sadami série Parrot M...

Více

Den - UP

Den - UP Babylónie 8. stol. BC den = 12 kaspu, 1 kaspu = 2 hodiny Přední východ a Evropa den 12 hodin a noc 12 hodin - sluneční hodiny

Více

WCOH - Sweb.cz

WCOH - Sweb.cz ④ Rusko ⑤ Severní Amerika "23" ⑥ Česko ⑦ USA ⑧ Finsko Nejužitečnější hráč

Více

ZDE

ZDE Pro Čechy je obtížné v krátkosti vystihnout, co vše turnaj dětem nabízí. Pro české děti se toho ve sportu mnoho nedělá, proto je pro mladé hráče, jejich rodiče i trenéry turnaj tak silným a neopak...

Více

PDF ( 345k ) - Miloš Zajíc

PDF ( 345k ) - Miloš Zajíc Pokud nìkdo vyžaduje zcela pøesné nastavení, pøipojí si místo C7 kapacitní trimr (je zde na nìj prostor) a mùže nastavit kmitoèet zcela pøesnì. Pro bìžné využití pøístroje jako VKV FM pøijímaèe je ...

Více