Zpravodaj KKO 2012 - Klub krátkosrstý ohař

Komentáře

Transkript

Zpravodaj KKO 2012 - Klub krátkosrstý ohař
KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ - Členská přihláška
Předseda Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, Krnsko, tel.:+420 777 000 706
Žádám o přijetí za člena KKO.
Jméno a příjmení ............................................................................................... RČ ........................................................................
Datum a místo narození .....................................................................................................................................................................
Povolání ............................................................................ Národnost .............................................................................................
Adresa bydliště .................................................................................................................................................................................
PSČ ......................................................... Okres ......................................................... Telefon .......................................................
Jsem držitelem plemene ............................................................................ Od r. .............................................................................
Jsem chovatelem plemene ......................................................................... Od r. ............................................................................
Mám chráněný název chovatelské stanice ..........................................................................................................................................
Jsem držitelem loveckého lístku a ČMMJ registrován u OMS .......................................................................................................
Jsem rozhodčím pro zkoušky lov. psů .................................................................................................................................................
Jsem výstavním rozhodčím pro plemena ...........................................................................................................................................
V .....................................................................................................................................
Datum ..................................................
Vlastnoruční podpis ............................................................................
vyplněnou přihlášku zašlete na adresu matrikáře klubu: Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63 Chroustovice, tel.: +420
775 672 076, e-mail: [email protected]
Členské příspěvky na rok 2013
Členský příspěvek na rok 2013 ve výši 300,- Kč je nutné
uhradit nejpozději do 31. ledna 2013 na účet Klubu krátkosrstý ohař vedený u Komerční banky v Benátkách nad
Jizerou, číslo:
78 - 4759350207/0100
Možnosti platby:
1/vkladem na účet přímo v Komerční bance, kdekoliv
v České republice.
Kvůli přesné identifikaci je nutné uvést: do rubriky:
a/do rubriky „ specifický symbol „ Vaše rodné číslo /dobrovolně pro snazší identifikaci /
b/do rubriky „ Vklad jménem „Vaše jméno, příjmení a adresu
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
2/převodem z účtu na účet
a/do popisu příkazce prosím uveďte, že se jedná o členský
příspěvek na rok 2012
b/do popisu pro příjemce uveďte Vaše jméno, příjmení a
adresu
Nezapomeňte prosím uhradit včas a přesně podle výše
uvedeného návodu, jinak nebude příspěvek správně identifikován !!!!!!!!!!!!
Úhradou členského příspěvku na rok 2013, do termínu
31. 01. 2013 ve prospěch výše uvedeného účtu, výrazně
usnadníte činnost klubu.
Členské příspěvky na rok 2013 a další léta již není možné
platit v hotovosti, ale pouze na výše uvedený účet!
1
Pozvánka 2013
na výroční členskou schůzi Klubu krátkosrstý ohař,
která se koná v neděli
dne 10. března 2013 od 10,00 hodin
v hotelu Heso, v Nepřevázce u Mladé Boleslavi
Program schůze:
1/Zahájení
2/Volba návrhové a volební komise
3/Zpráva o činnosti klubu od poslední VČS
4/Zpráva hlavního poradce chovu
5/Zpráva výcvikáře
6/Zpráva matrikáře
7/Zpráva ekonoma
8/Zpráva dozorčí rady
9/Diskuse k předneseným zprávám
10/Přestávka
11/Návrh na úpravu stanov KKO
11/Volby do výboru, dozorčí rady a komisí KKO
11/Zkušební řád pro IKP a jeho aplikace
12/Diskuse
13/Usnesení a závěr schůze
V Jizerním Vtelně dne 20. listopadu 2012
Ing. Václav Vlasák
předseda KKO
Slovo úvodem:
Vážené dámy, vážení pánové,
právě máte možnost pročíst nebo jenom prolistovat
Zpravodaj Klubu krátkosrstý ohař, který se ohlíží za rokem
2012. Stejným způsobem jako v minulých letech podává
obraz hlavně o klubové činnosti a činnosti našich členů.
Rok 2012 byl pro klub velice náročný. Naši členové
zorganizovali v průběhu roku Memoriál Václava Vančury
podle zkušebního řádu pro zkoušky vloh ohařů. Dále 3x
zkoušky vloh, 3x podzimní zkoušky, mezinárodní všestranné zkoušky – Memoriál Františka Horela. Naši členové se
výrazně zasloužili o uspořádání memoriálu Jitky Hromadové, sestávajícího se ze zkoušek vloh, lesních zkoušek a
vodní práce. V oblasti CACITové aktivity našeho klubu Memoriál Josefa Nováka – mezinárodní letní Field Trial a Memoriál Milana Novotného, podle mezinárodního řádu pro
polní a vodní práci. Podíleli jsme se na uspořádání klubové
výstavy bez zadání titulu Klubový vítěz v Hlučíně, i na klubové výstavě se zadáním titulu klubový vítěz v Zákupech
u České Lípy, při sdružené výstavě tří klubů ohařů.
Zorganizovat tak obrovské množství akcí je velice náročné a proto všem, kteří se podíleli na přípravě akcí patří
můj veliký dík i obdiv.
Výborných výsledků dosáhli naši chovatelé a cvičitelé na výstavách i zkouškách. Stačí připomenout výsledky
ohařů z našeho klubu na národních a mezinárodních výstavách i výstavách mimo republiku, kde odchovy z našeho klubu přispěly k vysoké úrovni plemene NKO namátkou mohu jmenovat Lucky Black ze Štípek, Absolut pod
Doubravským vrškem, jeho matka Alfa z Tomešova dvora.
Na klubové výstavě KCHNKO v Českých Budějovicích
psi a feny feny z našich odchovů získali oba tituly CAJC,
dále třikrát CAC. Fena Alfa z Tomešova dvora získala v šesti
letech dokonce titul klubové vítězky konkurenčního klubu.
Její potomci / každý z jiného vrhu a po jiném psovi / získali
na této výstavě tituly CAJC a CAC. Je třeba poděkovat majiteli feny panu Temkovičovi za umožnění prezentace této
krásné feny na mnoha výstavách po dobu několika let.
Krásnou přehlídkou našich odchovů byly obě klubové
výstavy pořádané našim klubem. Na výstavu do Hlučína se
dostavilo pouze 13 jedinců, bylo však all round rozhodčím
Petrem Řehánkem zadáno jedenáct výborných, což svědčí o vysoké úrovni předvedených jedinců. Na výstavu do
Zákup bylo přihlášeno ve všech třídách včetně štěňat 63
NKO, dostavilo se 58 a 24 z nich bylo vybráno do chovu. Na
tuto výstavu se nám podařilo zabezpečit zahraničního rozhodčího – místopředsedu Německého spolkového klubu
Wolfganga M. Caspera.
Podobně jako loni se není možné nezmínit o úspěších
našich zástupců na mezinárodních Field Trialech u nás i v
zahraničí. Ohaři Pavla Navrátila – zejména Mona z Vápenek a Miroslava Kalíka – Silver del Rade Savič, ale i Rio jsou
velmi často zárukou výborné podívané na výbornou práci
krátkosrstého ohaře před ranou. Díky nim se dostáváme
stále více do kontaktu se světovou špičkou v oblasti FT. Letošní úspěch Mony z Vápenek, jak na ME kontinentálních
ohařů a MS NKO v Jarním FT v Chorvatsku dále třetí místo
Silvera del Rade Savič na MS v lovu s ohaři, v říjnu v Srbsku
opět nebyly náhodné .
Vlajkovou lodí našeho klubu v oblasti zkoušek jsou mezinárodní zkoušky z polní a vodní práce - Memoriál Milana
Novotného. Jsou spojovacím článkem mezi FT a všestrannou prací. Ve vyspělé Evropě je tento typ zkoušky v různých stupních náročnosti / BICP, IKP, Kleemannovy zkoušky
/ nejrozšířenějším nejen pro krátkosrsté, ale i další kontinentální ohaře. Podobně jako v minulém roce nejvýše byly
hodnoceny špičky v oblasti FT, i všestranné práce.
Za zahraniční reprezentaci KKO patří dík našim zástupcům / vůdcům i rozhodčím /na Kleemannových zkouškách
v Německu – Dolním Sasku. Gert ze Štípek a Magda z Vtelenských polí na těchto vrcholných zkouškách pro NKO obstáli a získali tituly KS – Kleemann Sieger, pro krátkosrsté
ohaře tituly v zemi původu maximálně možné - velice prestižní ocenění nejen pro ně, jejich chovatele a majitele, ale i
pro náš klub a náš stát.
V minulém Zpravodaji jsem psal o úmorných jednáních
o chovných podmínkách, pro zařazení psů a fen plemene
NKO do chovu všemi třemi kluby, které byly schváleny dne
14. 07. 2011 v Praze. Zde bylo také stanoveno, že výběry do
chovu se konají pouze na klubových a speciálních výstavách. Pouze pokud se všechny tři kluby dohodnou, mohou
být uspořádány další dva výběry za rok. Ještě v červenci
2011 jsme však dostali dopis od hlavního poradce chovu
KCHNKO Dr. Šrámka Csc., že jejich klub bude nad rámec
klubových výstav vybírat také v Litoměřicích. Toto ozná-
2
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
mil bez dohody s námi i KKO Brno. Tudíž po dohodě s KKO
Brno jsme se dohodli vybírat /naše dva kluby dohromady/
při únorové výstavě v Brně. Toto jsme také provedli. Jaké
však bylo rozčarování, když jsme dostali dopis od PČMKU,
že jsme porušili podmínky pro zařazení do chovu atd. Toto
bylo řešeno v PČMKU na základě udání ze strany KCHNKO.
Tedy klub, který porušil podmínky jako první, ještě udává.
Připomíná mi to staré české přísloví „ zloděj křičí chyťte zloděje „. Na toto udání jsme reagovali, a PČMKU nám při svém
zasedání v červnu 2012 dalo za pravdu, a jasně stanovilo,
že pokud budou pořádány výběry nad rámec klubových a
speciálních výstav u plemene NKO, tak pouze po písemné
dohodě. Výbor klubu na svém zasedání dne 11. 08. 2012
v Zákupech přijal usnesení, že pro rok 2013 se dohoda o
nadrámcových výběrech do chovu podepisovat nebude.
Vážené dámy, vážení pánové,
naše velké úsilí v pořádání akcí bude pokračovat i v roce
2013. Plán akcí je uveden ve Zpravodaji, včetně spojení na
osobu, která má akci za náš klub na starosti.
V plánu akcí je upoutávka na IKP 2013, které světový
klub pořádá třetí týden v září příštího roku v Čejkovicích u
Hodonína, ve spolupráci s KCHNKO. Zájem ze strany členů
našeho klubu o tuto akci je velký, předpokládáme účast
více než 10 NKO z našeho klubu. Věřím, že KCHNKO jako
spolupořadatel IKP nepřipraví našim rozhodčím nebo vůdcům nějaké nemilé překvapení, tak jak jsme od jeho čelních funkcionářů pravidelně zvyklí v posledních letech.
V letech 2011a 2012 se velice osvědčilo placení startovného na naše klubové zkoušky ještě před uzávěrkou přihlášek, a pouze na účet klubu. I když někteří pořadatelé se
tomu bránili a brání, výsledky plateb dopředu hovoří jednoznačně a tento trend bude pokračovat. Stejně tak i placení členských příspěvků. Návod je uveden v samostatné
kapitole o členských příspěvcích.
Velkým přínosem pro náš klub i informovanost o něm
jsou internetové stránky. Každá významná akce týkající se
NKO, ale také akcí, kde se účastní členové našeho klubu,
je většinou velice brzy po svém konání zaznamenána na
stránkách a často doplněna i fotografiemi.
Na www.klubkratkosrstyohar.cz najdete podobně jako
v letech minulých důležité formuláře. Například přihlášku
do klubu, přihlášku na zkoušky, propozice jednotlivých
klubových zkoušek. Stejně tak odkazy na stránky dalších
klubů ohařů v České republice i v zahraničí.
Zvláštní místo zaujímá rubrika návštěvní kniha, do které
ze strany klubu nezasahujeme. Někdy jsme upozorňováni,
že zbytečně umožňujeme na našich stránkách uveřejnit
méně důstojné příspěvky. Máme však možnost sledovat
různé názory na různých úrovních, máme možnost sledovat vyjadřovací schopnosti a úroveň pisatelů. Dovídáme se
různé informace o našem plemeni, o myslivcích, chovatelích i funkcionářích.
Naše klubové stránky mají výbornou úroveň, mezi kluby ohařů v České republice patří již několik let na vrchol.
Vážené dámy, vážení pánové, členové, členky a příznivci
našeho klubu,
dne 12. března 2013 uplyne 20. let od chvíle, kdy byl
založen v Kařezu u Zbirohu Klub krátkosrstý ohař. Budeme
slavit 20. výročí založení našeho klubu. Budeme bilancovat a přemýšlet, co se nám povedlo, co se nepovedlo, co se
mohlo povést lépe. Určitě budeme vzpomínat na ty, kteří
se zasloužili o svébytnost našeho klubu, kteří pracovali v
jeho prospěch dlouhá léta, zejména však otce zakladatele
Ing. Miloslava Holuba, bez jehož jasné myšlenky by klub
založen nebyl.
Za dobu trvání klubu se podařilo prosadit černé zbarvení do ČR, početnější vrhy, neomezovat stáří chovného psa.
Částečně se podařilo směrem k zemi původu změnit podmínky pro zařazení do chovu. Klub postupně rozvinul své
aktivity v pořádání zkoušek. V posledních letech každoročně plánujeme tři akce se zadáním titulu CACIT a v průměru
dvojnásobně zkoušek se zadáním titulu CACT. Každoročně
pořádáme dvě klubové výstavy a pravidelně se zúčastňujeme akcí v zahraničí jako IKP, Kleemannovy zkoušky, MS
NKO v podzimním i jarním FT. Oba náš klub také pořádal
v letech 2004 a 2008 v České republice. Chci poděkovat
všem, kteří při pořádání domácích klubových i světových
akcí pomohli.
Dvacáté výročí založení klubu je i vhodné jubileum pro
výměnu stráží. Na výroční členské schůzi v březnu 2013
proběhnou řádné volby do výboru, dozorčí rady i komisí
klubu. Bude zvolen nový výbor, ale i nový předseda a místopředseda. Dosavadní místopředseda RNDr. Petr Dvořák
svou funkci po 20 letech obhajovat nebude. Za vykonanou
práci a pomoc, kterou nezištně věnoval klubu, si dovoluji
z tohoto místa moc poděkovat. Stejně tak já nebudu kandidovat na předsedu klubu ani do výboru. Věřím, že výbor
bude nejen omlazen a obohacen novou aktivitou, ale také
že místa ve vedení zaujme generace mladých, schopných,
pracovitých a čestných lidí schopných vést klub, ale i rozvoj plemene alespoň dalších 20 let.
Vážení členové a příznivci našeho klubu,
dovolte mi popřát Vám všem i Vašim rodinám v roce 2013
mnoho zdraví, osobních úspěchů, a určitě také mnoho
chovatelských a cvičitelských úspěchů s německými krátkosrstými ohaři.
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
3
V Jizerním Vtelně dne 20. 11. 2012
Ing. Václav Vlasák
Klubové zkoušky vloh ohařů CACT
Mezinárodní field trial CACIT,CACT
Ve dnech 21. 4.a 22. 4. 2012 proběhly v honitbě MS Skalka
Blažovice KZV CACT a MFT CACIT,CACT.
Pořadatel ČMMJ OMS Brno-venkov a Klub krátkosrstý ohař
ČR
Honitba MS Skalka Blažovice
Rozhodčí KZV vrchní rozhodčí- Jaroslav Malý
rozhodčí: Martin Kříž, Ladislav Kuchta, Miloš Nováček, ing.
Václav Vlasák, Mgr. Miroslav Drahota, Petr Herčík
Ke zkouškám vloh nastoupilo 20 ohařů, obstalo 15 ohařů
všichni v I.ceně v následujícím pořadí
1.Wind Golo z Kvítele NKO pes 228 b. CACT vítěz přehlídkového hledání ,vůdce Stanislav Šafář
2.Theo z Taranky BO pes 225 b. CACT vůdce Marcela Horáčková
3.Nega z Mešinské hájovny POI fena 221b. vůdce Luboš
Mrkvica
4.Jolly z Mešinské hájovny AS pes 220b. vůdce Lucie Svobodová
5.Ares z Rumzí NKO pes 216 b. vůdce Jana Baštová
6.Archie z Mešinské hájovny POI fena 216 b. vůdce Lucie
Svobodová
7.Atrey Forewer Hero of Diam Weim VOK pes 213 b. vůdce
ing. arch. Miroslav Varga
8.Fergie z Rybníků VOK fena 213 b.vůdce Jan Vepřek
9.Cartier Love de Donawitz VOK pes 211 b. vůdce Simona
Hamrlová
10. Bety ze Selských lesů NKO fena 209 b.vůdce Ondřej Urban
11.Tokay mon Tresore d´Amour BA pes 206 b. vůdce Miroslav Horáček
12.Argo dei Giotto IO pes 201 b. vůdce ing. Pavel Kyša
13.Catalina z Mešinské hájovny MOK fena 196 b. vůdce Ing.
Jarmila Pokorná
14.Blue Eyes Princess Pontanus VOK fena 194 b. vůdce Jana
Crhonková
15.Luna z Vlasteckého vrchu MMO fena 188 b. vůdce Marcela Langrová Mezinárodního FT CACIT,CACT se zůčastnilo 9 ohařů bohužel žádný nebodoval.
Výsledek MFT ovlivnila nízká krytina s ubíhající pernatou
zvěří a velké množství zaječí zvěře.
MFT posuzovali pánové Ing. Jozef Jursa CSc. a Josef Slavík
Stanislav Šafář
ředitel zkoušek
Memoriál Václava Vančury 2012
MS Kolovraty na východním okraji Prahy hostilo podruhé za
sebou příznivce ohařů, kteří se sešli při příležitosti uctění památky významného kynologa Václava Vančury. Konal se již
devatenáctý ročník.
Chladnější květnové počasí bez deště bylo ideální pro
předvedení ohařů. Na MVV bylo přihlášeno 24 ohařů, dostavilo se 23, dva byli odvolání, obstálo 21 ohařů, všichni v I.ceně,
s velmi rozdílným počtem bodů.
Pořadatelé zkoušky velmi dobře připravili. Honitba byla
velmi dobře zazvěřena, zejména srstnatou zvěří. Porosty ozimých obilovin byly pro zkoušky vhodně vybrány. Panu řediteli
zkoušek Martinu Pínovi s celým jeho týmem patří dík.
Na MVV 2012 posuzovali:
1 skupina - Pavel Vach a Bohuslav Mužák
2. skupina – Milan Kazda a Vladimír Dufek
3. skupina – Ladislav Svoboda a Petr Herčík
Na závěr zkoušek bylo provedeno tradiční přehlídkové hledání.
Výsledky jsou následující:
1/Inga z Panských lesů, MOK, vůdce Patricie Dlouhá – I.c.
226b., CACT
2/King v.d. Kreppelse Heide, ČF, vůdce Petr Zoubek – I.c. 225
b., CACT- vítěz přehlídkového hledání
3/Archie z Mešinské hájovny, POI, vůdce Jiří Drábek – I.c. 225
b., CACT
4/Armani Tajemství Karpat, MOK, vůdce Barbora Holzlová –
I.c. 225 b., res.CACT
5/Erna z Čimelických strání, NKO, vůdce Radek Dufek – I.c. 225
b., CACT
6/Baloo Bonel Boglarca, MOK, vůdce Jan Kotík – I.c. 225 b.
7/Cylka Boncov majer, NDRO, vůdce Stefan Holenyi – I.c.. 225
b., CACT
8/Avar od Heraka, NKO, vůdce Miroslav Kalík – I.c. 223 b., res.
CACT
9/Rogger z Vtelenských polí, NKO, vůdce Mgr. Miroslav Drahota – I.c. 221 b.
10/Asuncion Casta Argentum, VOK, vůdce Martina Tipplová –
I.c. 221 b.
11/Bona z Králova dvora, MOK, vůdce Milena Slabová I.c. – 219
b.
12/Asina od Spikalských lip, NKO, vůdce Lumír Růžička – I.c.
217 b.
13/Emony z Mešinské hájovny, POI,vůdce Jiří Drábek – I.c. 217
b.
14/Enco, NKO, vůdce Petr Zoubek– I.c. 216 b.
15/ Umbria Ross Cynopolis, SPI, vůdce Bc. Tereza Holoubková
– I.c. 216 b. , CACT
16/Dita od Panského rybníka, ČF, vůdce Pavla Mičulková – I.c.
215 b.
17/ Amigo ze Stáje Sonata, VOK, vůdce MUDr. Jitka Pavlíčková
– I.c. 215 b.
18/Goja ze Skřivolánů, VOK, vůdce Bc. Šárka Smutná – I.c. 212
b.
19/Le Fol du Vent Fala Lovea, VOK, vůdce Jiří Drábek – I.c. 210
b.
20/Aggie a Clown Sagia Gray, MOK, vůdce Alice Horáková – I.c.
199 b.
21/ Bernard Ariadnina nit, MOK, vůdce Taťána Rašková – I.c.,
189 b.
V Jizerním Vtelně dne 14. 05. 2012
Ing. Václav Vlasák
vrchní rozhodčí
4
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Podzimní zkoušky CACT zkoušky,
CACT - 30. 05. 2012
OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK KARLOVY VARY A KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ
Přehled výsledků podzimních zkoušek konaných dne 26.
05. 2012 v Mezirolí
1) FANY OD HOŘENICKÉ TVRZE, VMO, Lukáš DUŠEK, 300 b.,
1. cena, CACT
2) AJK Z ELEVENU, MOK, Rudolf MAREK, 297 b., 1. c., CACT
3) BEN Z KAMENICKÉHO ÚDOLÍ, KO, Jaroslav LINHART, 297
b., 1 cena, CACT
4) FENOMENA TEAM YOSHIHIRO, VOK, Mgr. Ing. Tomasz
WIŃSKI, 293 b., 1 c., CACT
5) PATRICK JUN. OD NEZ. POTOKA,VMO, Iva HOLÁ, 292
b.,1. cena
6) DRAGO Z CHEJVALSKÝCH LESU, MOK, Jan KOŤÍK, 290 b.,
1. c., res CACT
7) CILKA Z VASTUKA, KO, P. VACH, 286 b., 1. cena
8) KESSY OD ŘEKY LOMNICE, KO, Vladislav FLÍČEK, 272 b.,
1. cena
9) ANEAS FONS VITAE, KO, Dominika PILBAUEROVÁ, 269
b., 1. cena
10) ARKA OD PRAMENE ROKYTKY, MMO, Jiří SINGER, 267
b., 1. cena
11) FENOMENA TEAMS ZEMS, VOK,Ewa BLAUCIAK, 259 b.,
1. cena
12) ZOUY OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY, MMO, Jana ŠMÍDOVÁ, 254
b., 1. cena
13) QAS OD NEZDICKÉHO POTOKA, KO, Lenka FIALOVÁ,
243 b., 1. cena
14) ASTA OD PŘÍSEČNICKÉ PŘEHRADY vůdce: L. PŘIBIL -obstál
5/ Nelson z Czarnego Dworu, NKO, vůdce Eva Poledníková
– I.c., 222 bodů
6/ Arnošt Bertoni Prague MOK, vůdce Lucie Šimečková –
I.c., 216 bodů
7/ Asta z Městečka na Dlani, ČF, vůdce Martin Tyller – I.c.,
216 bodů
8/ Bandy ze Slezských lesů, VOK, vůdce Luboš Holubec –
I.c., 213 bodů
9/ Luk z Mrákovské škály, NKO, vůdce Libor Jelínek – I.c.,
211 bodů
10/ Ruffain z Vtelenských polí, NKO, vůdce Pavel Vach – I.c.,
211 bodů
11/ Baron Star Moravia, MOK, vůdce Eva Sodomková – I.c.,
202 bodů
12/ Bolt Ariadnina Nit, MOK, vůdce Jiří Ščučka – I.c., 199
bodů
13/ Rafael z Vtelenských polí, NKO, vůdce Tomáš Jelínek –
I.c., 199 bodů
Posuzovali: vrchní rozhodčí – Vladimír Kulhánek, rozhodčí – Jiří Trojan, Roman Moravec, Jaroslav Matěna a Lucie
Svobodová
Celkem: přihlášeno 18 psů, prezentováno 15 psů dokončilo 14 psů. Jeden pes odstoupil
Výsledky ZV – Chrudim – Luže dne 02.
06. 2012
Město Luže a OMS Chrudim ve spolupráci s naším klubem pořádal ZV ohařů dne 2.6.2012 v honitbě MS Hubert
Luže. Sraz byl v obci Luže v restauraci Kovárna.
Bylo přihlášeno a dostavilo se čtrnáct ohařů – 5 NKO, 4
MOK, 2 VOK, 1 VOD, 1 POI, 1 ČF.
Za více než příznivého počasí, ve výborně připravených
a zazvěřených terénech obstálo 13 psů v I. ceně a jeden
vůdce odvolal.
Výsledky byly následující:
1/ Perla z Knollovy školy, POI, vůdce Jiří Drábek – I.c., 225
bodů
2/ Golda z Černých blat, NKO, vůdce Jiří Pospíšil – I.c., 225
bodů
3/ Bea aus der Engelstadt, VOD, vůdce Josef Havel – I.c.,
225 bodů
4/ Dante z Chejlavských lesů, MOK, vůdce Leona Mejzrová – I.c., 225 bodů
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
5
Memoriál Jitky Hromadové
Výsledky:
1. Zerrro z Otmického polesí, ČF, Lenka Lebedová, 561 b.,
I. c.
2. Bora z Dvorku Čahourku, GS, Jiřina Moravcová, 558 b., I.
c.
3. Marley ze Štípek, NKO, Luděk Müller, 557 b., I. c.
4. Fenomena Team Yoshihiro,VOK, Mgr. Inž. Tomasz Wiňski
(PL), 557 b., I. c.
5. Best Alfa Ori, VOK, Simona Marková, 556 b., I. c.
6. Perla z Knollovy školy, POI, Jiří Drábek, 551 b., I. c.
7. Ilias ze Štípek, NKO, Mgr. Martina Müllerová, 550 b., I c.
8. Ajk z Elevenu, MOK, Marek Rudolf, 547 b., I. c.
9. Salto z Kyjovic, ČF, Pavel Hermann, 546 b., I. c.
10. Bazilea Grey Eminence, VOK, Šárka Večeřáková, 524 b.,
I. c.,
11. Aenes Fons Vitae, NKO, Dominika Pilbauerová, 503 b.,
II. c.
12. Condora Bell od Křemence, MOK, MVDr. Petr Špánek,
523 b., III. c.
13. Cyrano Grey Eminence, VOK, Tomasz Patej (PL) 432 b
14. Archie Keiviento, NKO, Marcel Driezes (NL), 407 b
15. Ozar od Nezdického potoka, VMO, Kateřina Svobodová,
365 b.
16. Angela Mila id Ochotnichiego Dvora, NKO, Elena Melnikova (ESP), 312 b.
17. Cir od Velké lípy, NDrO, Ing. Michal Matěják, 303 b.
18. Fenomena Team Zemes, VOK, Ewa Blauciak (PL), 277 b.
Dne 29. 8. 2011 byly uspořádány klubové podzimní zkoušky klubu krátkosrstý ohař. Těchto zkoušek se mohli zúčastnit ohaři všech plemen. Zkoušky se pořádaly ve spolupráci
s OMS-Klatovy. Konaly se na okrese Klatovy v honitbě Mířenice – Letovy. Na zkoušky bylo přihlášeno 10 psů,
dostavilo se 10.
Po slavnostním zahájení v pěkném prostředí zámeckého parku pronesl zahajovací řeč ředitel zkoušek Reisinger
Martin, který účastníky přivítal již na osmém ročníku pořádaných těchto zkoušek a řekl pár slov o honitbě. Poté pře-
dal slovo Jaroslavu Šímovi, který přivítal účastníky jménem ČMMJ, OMS Klatovy a klubu KKO a pak se ujal své funkce
vrchního rozhodčího.
Po rozlosování do 2 skupin a veterinární prohlídce se
všichni rozjeli na určená místa.
V honitbě byla zvěř pernatá, která byla i částečně vypuštěna. Někteří měli štěstí a měli i zvěř srstnatou ( srnčí, zajíc).
Ukončení zkoušek proběhlo opět v zámeckém parku v
Nalžovských Horách, kde po slavnostním zatroubení trubačů, bylo vyhlášení výsledků.
Po úspěšném vyhodnocení zkoušek byly vůdcům předány
poháry a věcné dary. Bylo zřejmé z ohlasu účastníků, že se
zkoušky podařily a že tyto zkoušky měly velkou úroveň. I
rozhodčí byli velice spokojeni s připravenosti psů na zkoušky a bylo řečeno,že takto by měli vypadat zkoužky se zadáním titulu CACT.
Zúčastnilo se 10 psů z toho v první ceně 8 ve druhé ceně
jeden a jeden odstoupil
1 Ela ze Žďárských luk, NODR, Brůžková Alena, 297 b., I. c.,
CACT
2 Archie z Mešinské hájovny, POI, 297 b., I. c., CACT
3 Nox ze Štípek, NKO, Koldinský Václav, 279 b., I. c., CACT
4 Hektor od Milavečských mohyl, NKO, 297 b., I. c., res. CACT
5 Le Fol Du Vent Fala Lové a, VOK, 289 b, I. c., CACT
6 Ila Soběšický kobylín, POI, 289 b., res. CACT
7 Lovka ze Tchořovic, NKO, 284 b., I. c.
8 Odie Svatoborský revír, VMO, 279 b., I. c.
9 Orson Svatoborský revír, VMO, 273
b., II. c.
Sbor rozhodčích byl delegován takto:vrchní rozhodčí : Šíma Jaroslav
rozhodčí : Petrmichl Karel, Černý Radek, MVDr Hlaváč Miroslav, Najnar
Jiří, čekatel Voch Josef,
Poděkování patří hlavně ing. Polákovi , Jaroslavu Šímovi, pani Šímové, která zabezpečovala občerstvení
venku, členům MS a všem, kteří se
na přípravě a hladkém průběhu této
akce účastnili.
Vrchní rozhodčí
Šíma Jaroslav
6
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Podzimní zkoušky CACT
Memoriál Milana Novotného
Těšany 08. – 09. 09. 2012
Ve spolupráci s OMS Brno-venkov a zejména s členem KK
OMS Jaromírem Gratclem, připravil náš klub, v čele s panem Stanislavem Šafářem letošní MMN.
Již po patnácté se zadáním titulů CACIT a CACT.
Byly vybrány vynikající terény pro polní i vodní práci, zorganizováno občerstvení rozhodčích vůdců i personálu, zabezpečen dostatek cen pro vůdce.
Na původní počet 15 přihlášených psů / dostavilo se
13- jeden z Ukrajiny, dva z Polska, 10 z ČR /, rozdělených do
dvou skupin. Sbor rozhodčích byl mezinárodní – dva hosté
ze Slovenska a čtyři rozhodčí z Česka.
Posuzovali: 1 skupina - Ing.Václav Vlasák – HR , Jozef Benovic, Pavel Vach, 2 skupina – Mgr. Miroslav Drahota – HR,
Vlastimil Polakovič, Josef Rozkošný
V sobotu odpoledne proběhla přehlídka exteriéru. Zde
většina přítomných ohařů získala známku výborná. V neděli potom proběhly samotné zkoušky v poli a na vodě.
Nastoupilo 12 ohařů, protože třináctý účastník – fena NKO
z Polska se začala hárat. Obstálo 9 ohařů. Sedm v první
ceně a dva ve druhé ceně.
Vyvrcholením, které rozhodlo v nedělní pozdní odpoledne o zadání titulů, bylo přehlídkové hledání – schausuche. Do něj postoupily dvě feny s plným počtem bodů.
Titul CACIT nebyl zadán, protože vítězka, ale ani druhá fena
v pořadí neměly možnost vystavit pernatou zvěř. Srstnatou zvěř však vystavily opakovaně výborně.
Celkové výsledky MMN 2012:
1/Aida zpod Agátov, NKO, V 1, I.cena 136 bodů, CACT
vedoucí Stanislav Šafář
2/Ira Moon Eyes, NKO, V 3, I.cena 136 bodů, res.CACT,
vedoucí Leszek Bruckman, Polsko
3/Keira od Řeky Lomnice , NKO, V 4,I.cena 133 bodů ,
vedoucí Ing. Ladislav Kopsa
4/Fiord Czarny Dwor ze Skolnitego, NKO, V 1, BOB, BIS, I.cena 133 bodů
vedoucí Alexander Gapon, Ukrajina
5/Juno ze Štípek, NKO, V 2, 1.cena 133 bodů
vedoucí Pavel Večeřa
6/Willy vom Gestmoor, NKO, V 3, I.cena 136 bodů, nejlepší voda vedoucí MUDr.František Karpat
7/Oki z Vápenek, NKO, VD, I.cena, 133 bodů vedoucí Petr Zoubek
8/Archie z Mešinské hájovny, POI, V1,BOB, II.cena, 131 bodů vedoucí Bc. Lucie Svobodová
9/Bayard zpod Agátov, NKO, V 2, II.cena 131 bodů, vedou-
cí Martina Rymerová
Věřím, že příští ročník, který se bude konat pravděpodobně v okrese Teplice, bude stejně pěknou přehlídkou
ohařů a jejich prací jako ročník letošní.
V Jizerním Vtelně dne 11. 09. 2012
Ing. Václav Vlasák
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Memoriál Františka Horela
CACIT a CACT
13. -14. 10. 2012, Mladá Boleslav - Nepřevázka
Seznam startujících:
1) Aticus Fons Vitae, NKO - Ing. Václav Vlasák
2) Keira od řeky Lomnice NKO – Ing. Ladislav Kopsa
3) Art z Vlkavských koutů, ČF – Josef Vacarda
4) Zar z Mešínské hájovny, POI – Jana Pavlová
5) Katy ze Sokolí doliny, VOK – Michal Sládek
6) Chán z Oklikova, POI – Josef Rozkošný
7) Ina z Klobouckého lesa, NKO – Ing. Josef Paroubek
8) Asina od Spikalských lip, NKO - Ladislav Svoboda
9) Le Fol Du Vent Fala Love´a, VOK – Jiří Drábek
10) Archie z Mešínské hájovny, POI – Lucie Svobodová
11) Fessi z Remízu, NDO – Jan Hýbner
12) Art Ga He Mi, MOK – Jiří Koutský
13) Dar od Anabušského lesíka, ČF – Pavel Němec
14) Odra ze Srbeckých luhů, NKO – Václav Polák
15) Jasta z Doubravanských polí, NKO – Josef Poděbradský
16) Kazan z Polánského revíru, NKO – David Šoltýs
17) Hak z Ouhelí, NKO – Antonín Hovorka
Na MFH posuzovali:
Vrchní rozhodčí: Mgr. Miroslav DRAHOTA – MB
Velké pole: Armin Prinz – Marktredwitz, SRN
Václav Koldínský – Plzeň
Malé pole: Václav Mudroch – MB
Stanislav Ludvík – NB
Voda: Vladimír Kulhánek – ZR
Vladimír Dufek – PZ
Barvy: Petr Herčík – NB
Milan Kazda – NB
Václav Černý – KL
Bohuslav Mužák – ME
Vlečky: Pavel Vach – KO
Ing. Jiří Michl – NB
Drobné disciplíny: Josef Kratochvíl – NB
Hubert Kreps - KH
Přehled výsledků:
Ze 17 ti startujících psů obstálo pouze 5 psů a to 2 ve II.
ceně a 3 ve III. ceně.
1/ Vítězem se stala fena NKO Odra ze Srbeckých luhů, vedená Václavem Polákem, která uspěla ve II. ceně s počtem
467 bodů (barva – 2)
2/ fena NDO Fessi z Remízu vedená Janem Hýbnerem,
která uspěla ve II. ceně s počtem 466 bodů
(hledání-rychlost – 2)
3/ fena NKO Keira od řeky Lomnice vedená Ing. Ladislavem Kopsou, která skončila ve III. ceně s počtem 438 bodů
(ochota k práci na vodě – 1)
4/ fena pointer Archie z Mešínské hájovny vedená Bc.
Lucií Svobodovou, která uspěla ve III. ceně s počtem 417
bodů (společný hon – 1)
5/ fena NKO Jasta z Doubravanských polí a to ve III. ceně
s počtem 410 bodů (ochota k práci na vodě – 1)
Neuspělo 12 startujících psů !!!
2 – barva 0,
7 – dohledávka pohozené kachny v rákosí – 0
7
1 – vystavování – 0
1 – klid pernatá – 0
1 - přinášení pernaté – 0
Celá soutěž byla pořadateli vzorně připravena. Zavěření honiteb (pole, voda) bylo na vynikající úrovni. Prostory pro lesní práci byly rovněž velice vhodně uspořádány. Velké poděkování patří spolupořádající subjektům: MS
„Mezilesí“ Čachovice – vodní práce, MS Luštěnice – malé
pole, MS Bezděčín – velké pole, VLS s.p., divize Mimoň,
LS Lipník – lesní disciplíny. Rozhodčí posuzovali přísně,
avšak zcela v souladu s platným Zkušebním řádem. Po celou dobu soutěže nebyl podán žádný protest. Neobvykle
vysoké procento psů neuspělo při dohledávce pohozené
kachny v rákosí.
I.c.- 266 bodů
9/ Ambra Buona Casa, MOK, vedoucí Jiřina Legátová – I.c.
– 253 bodů
Poděkování za přípravu a hladký průběh patří OMS Mladá Boleslav, jeho kynologické komisi v čele s
panem Mgr. Miroslavem Drahotou a všem dlouhodobě
osvědčeným výše uvedeným honitbám pro naše klubové
akce.
V Jizerním Vtelně dne 21. 10. 2012
Ing. Václav Vlasák
Mgr. Miroslav Drahota
vrchní rozhodčí
Výsledky ZV a PZ – Mladá Boleslav –
Nepřevázka dne 19.10. 2012
OMS Mladá Boleslav ve spolupráci s naším klubem pořádal PZ ohařů se zadáním titulů CACT dne 19. 10. 2012 v
honitbách MS Jizerní Vtelno a MS Čachovice.Ve stejný den
proběhly ZV ohařů v MS Bezděčín. Sraz na oboje zkoušky byl v kynology osvědčené restauraci „Na Statku „ v obci
Nepřevázka. V tento den bylo nádherné teplé počasí, které
přispělo k rychlému vyhledání pernaté i srstnaté zvěře na
obou akcích.
ZV – přihlášeno bylo 5 ohařů, dostavili se 4, obstáli 3
Posuzovali Václav Mudroch – vrchní rozhodčí, rozhodčí Ladislav Svoboda a Přemysl Tvrzník
Výsledky byly následující:
1/ Otava z Vtelenských polí, NKO, vedoucí MUDr. Silvie Štěpánková – I.c. – 221 bodů
2/ Borek Boy Pepinos, NKO, vedoucí Ing. Jarmila Pokorná –
II.c. ,190 bodů /poslušnost 2 /
3/ Haidy od Vavřinečského rybníka, vedoucí Ing. Jarmila
Pokorná – III.c., 186 bodů / systém 2 /
PZ – přihlášeno bylo 16 ohařů, dostavilo 14, obstálo 9
- všichni v I. ceně
Posuzovali: Ing. Václav Vlasák - vrchní rozhodčí, rozhodčí –
Rudolf Vondráček, Vladimír Šmíd, Mgr. Miroslav Drahota,
Václav Lenděl, Vladimír Dufek a Ing. Jiří Knotner
Výsledky byly následující:
1/ Keira od řeky Lomnice, NKO, vedoucí Ing. Ladislav Kopsa
– I.c. – 297 bodů – CACT
2/ Karo z Pramínku, NKO, vedoucí Martin Čerych – I.c. – 296
bodů –res. CACT
3/ Dante z Chejlavských lesů, MOK, vedoucí Leona Mejzrová - I.c.– 295 bodů – CACT
4/ Artemis Danitty, MOK, vedoucí Jan Šlosar – I.c. – 293
bodů
5/ Chan z Mešinské hájovny, NKO, vedoucí Vladimír Kulhánek- I.c. – 292 bodů
6/ Rafael z Vtelenských polí,NKO, vedoucí Tomáš Jelínek –
I.c. – 292 bodů
7/ Iko z Mešinské hájovny,NKO, vedoucí Jiří Drábek – I.c.288 bodů
8/ Jenny ze Sokolí doliny,VOK, vedoucí Luboš Holubec –
8
Vítězka PZ - Keira od řeky Lomnice a Ing. Ladislav Kopsa
Mistrovství světa v lovu s ohaři a Mistrovství světa Sv. Huberta pro lovce
s ohaři 2012, Srbsko
Obě mistrovství se letos uskutečnila u srbských měst Niš a
Natalinec ve dnech 18. -21. října 2012.
Mezi 22 státy světa byla zastoupena výprava České republiky panem Petrem Zoubkem, panem Miroslavem Kalíkem
a panem Pavlem Navrátilem. Mistrovství světa v lovu s
ohaři je dvoudenní soutěž posuzovaná dle vlastních pravidel stanovených FCI. Sv. Hubert je samostatnou soutěží
lovce se psem.
Pro tyto soutěže organizátoři připravili překrásné terény s ideálním množstvím zvěře. Bohužel povětrnostní a
teplotní podmínky znemožňovaly startujícím soutěže dokončit.
Pro příklad uvádím, že v první den startovalo 62 kontinentálních ohařů a uspěl jen jediný pes. Ve skupinách anglických ohařů byly výsledky podobné.
V soutěži Svatého Huberta reprezentovali Českou republiku pan Kalík a pan Blažka. Výkon pana Kalíka s jeho
psem Silver del Rade Savič byl ohodnocen nejvyšším počtem bodů ve skupině a znamenal tak postup do finálové
baráže. Dle výkonu v baráži obsadil Miroslav Kalík se Silverem v Mistrovství světa Sv. Huberta 3.místo . Díky výkonům našich lovců a jejich psů na soutěži Svatého Huberta
získala Česká republika celkové 2. místo v hodnocení týmů
mužů.
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Josef Hendl oslavil devadesáté narozeniny
Devadesáti let se v naší populaci dožije málokdo. Aktivně
cvičit a úspěšně předvádět psy v tomto požehnaném věku
dokáže snad jen Josef Hendl. Kdo se letos zúčastnil MKP
v Plzni měl možnost pana Hendla vidět přímo v akci. Svou
účast na letošním MKP proměnil ve výborný úspěch. Jeho
pes byl hodnocen sice ve II. ceně, ale s nejvyšším počtem
bodů mezi těmi, kteří soutěž úspěšně dokončili.
Josef Hendl se narodil dne 20. 10. 1922 v Čáslavi. Podstatnou část života, od roku 1946, tedy 66 let, prožil a žije
v Lukavci u Lovosic. Kynologii se věnuje od počátku 70. let
minulého století a kromě výborných cvičitelských výsledků / výcvik ohařů je v nazírání oslavence na kynologii disciplinou číslo 1 / má také registrovánu chovatelskou stanici „
z Lukavských strání „. Je rozhodčím pro všestrannou práci i
FT ohařů a dokonce i rozhodčím pro výkon malých loveckých psů. Není pro něho problém na VZ ohařů posuzovat
práci na velkém poli. Každoroční litoměřická mezinárodní
výstava psů - Nord Bohemia Canis, je celkem málo představitelná bez jeho aktivní spolupráce. Dlouhá léta působil v různých funkcích v kynologii, zejména v kynologické
komisi OMS Litoměřice a hlavně jako člen výboru a výcvikář, nejdříve v KCHKO, a později v našem Klubu krátkosrstý ohař. Jeho velkou zásluhou je prohloubení spolupráce
Josef Hendl a Flik z Visálku
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
s německými chovateli NKO, zejména z oblasti
Saska.
Spoluzakladatel a vůdčí osobnost „Litoměřické školy výcviku ohařů„. Významně spolupracoval a spolupracuje s výbornými vůdci,
jako byl Josef Novák a jako jsou Václav Kratochvíl a Daniel Křivan. Dá se říci, že jeho „technologický postup„ nebo možná snad „metodika„ pro přípravu ohařů na vrcholné akce jako
jsou MRK a MKP, a taktika při vlastním vedení,
vynesla na piedestal těchto soutěží nejen výše
jmenované, ale i další kynology zejména z Litoměřicka.
Za téměř 40 let, co pana Hendla znám ,si
dobře pamatuji jeho významné ohaře. Celou
řadu z nich, připravil na vrcholné akce. Zmíním z mého pohledu nejdůležitější: Car z Jablonského lesa, Majka z Klokočky - vítězka MFV,
Blesk z Látek, Marko z Pouště, Dan z Keblouky
– vítěz MRK, dále na IKP 1991 v Siofoku plný
počet bodů, Flot z Lukavských strání – vítěz MMN, asi
nejúspěšnější Mars z Kvítele – Vítěz MKP z roku 2002, Vítěz MMN 2003, účastník IKP 2003 s plným počtem bodů,
účastník Evropského jarního poháru v Itálii 2003, účastník
MS NKO v PFT 2004 a také účastník MS v PFT v roce 2004,
Cleo vom Urswalder Vorwerk – plný počet bodů na IKP
2005, Flik z Visálku –vítěz MMN 2007, Alma z Chotěšova a
letošní absolvent MRK a MKP – Gary z Visálku, a také vítěz
MFV. Z uvedeného výčtu je patrné, že pan Hendl vyhrál
všechny všestranné významné soutěže ohařů v ČR. Pro
nás je potěšitelné, že se mnohokrát zúčastnil naší klubové
soutěže – vlajkové lodi našeho klubu v oblasti zkoušekzkoušek z polní a vodní práce – Memoriálu Milana Novotného, který v letech 1996, 2003 a 2007 vyhrál. Na MMN
z roku 2007, kdy ve finále přehlídkového hledání soutěžil
se svým dlouholetým souputníkem Josefem Novákem,
(a bohužel naposledy), kdy oba psi, a stejně tak oba vůdci
předvedli mistrovské výkony, budeme dlouho vzpomínat.
Do dalších let přeji panu Hendlovi jménem svým, celého klubu, ale určitě i všech příznivců ohařů mnoho zdraví,
spokojenosti a hlavně další výborné ohaře.
Ing. Václav Vlasák
Tři stálice litoměřické kynologie - p. Křivan, Němec, Hendl
9
Ing. Jiří FORMÁNEK
Milan HLAVÁČ
ANTONY Shefis
ADOR Liškův Liol
AIDA z Rohatecké slatiny
IGOR z Martinských hájů
ATOS z Lánských polí
DIANA z Čimelických strání
CUBA z Tišnovských revírů
3
4
5
6
7
8
9
Vladimír DUFEK
Jaroslav PECH
Josef HENDL
Josef SIKORA
Mgr. Martina MÜLLEROVÁ
Ing. Jaroslav NOVOTNÝ
Bc. Radim DUDA
Simona MARKOVÁ
Ing. Olga HRABÁKOVÁ
Vítězslav ŠESTÁK
Luděk MÜLLER
10 HIP z Ouhelí
11 GAL z Visálku
12 GARY z Visálku
13 HARDY z Koblova
14 ILIAS ze Štípek
15 BROK z Lovčických tarasů
16 CHESI z Mešinské hájovny
17 BEST Alfa Ori
18 KESSY z Ranského letiště
19 KID od Letu
20 GERT ze Štípek
Zdeněk ČECHVALA
Vladimír SEMERÁD
Jiří ČERNÝ
Tomáš KRUTINA
Milan KAZDA
Jiří KOTLÍK
AJŠA od Cikánského potoka
2
František HLADÍK
Vůdce
VABI z Ústína
Jméno psa
1
Los
1.9. - 2.9.2012
MRK
Práce na barvě jako
Plemeno
4
3
3
4
Společný hon
3
NKO O
NDO V
NKO V
4
3
4
3
V 4
V 4
VOK V
POI
CF
2
3
V 4
NKO V
CF
NKO V
NKO H
4
3
NKO H
1
NKO V
3
MOK V
NKO V
0
H 3
NKO H
CF
NKO H
VOK H
NKO V
NKO O
Hledání - systém a styl
2
3
3
3
3
3
2
2
4
1
4
3
0
4
0
3
4
3
3
2
Hledání - rychlost
4
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
0
4
0
4
4
3
4
4
Hledání - vytrvalost
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
4
4
4
Vystavování
4
0
0
4
2
4
0
4
4
3
4
4
0
4
0
3
4
0
2
3
Postupování
4
2
0
4
2
4
0
4
4
2
4
4
0
4
0
3
4
1
2
3
Klid před zvěří srstnatou
Klid před zvěří pernatou
Nos
3 3 4
2 3 1
3 3 0
4 4 3
3 0 4
4 4 3
2 0 3
4 4 3
4 4 3
2 0 3
4 4 4
4 4 3
0 0 0
4 4 4
0 0 0
3 4 4
4 4 4
2 3 2
3 4 2
3 0 4
Chování po výstřelu
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
Dohl. střel. a pohoz. pern. a srst.
4
0
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
Přin. vleč. zvěře na dálku v poli
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
Poslušnost
0
3
4
3
3
4
2
2
3
0
4
4
4
4
0
4
4
3
2
3
CELKEM V POLI
196
124
151
217
183
227
128
215
218
145
236
222
73
231
40
204
236
105
175
152
Přinášení kachny z hl. vody
Ochota k práci v hlub. vodě
3 3
1 4
3 3
4 4
4 4
4 4
3 4
4 4
4 3
4 4
4 4
4 4
3 4
4 4
4 4
4 4
4 4
0 0
4 3
0 0
Nahán. a dohled. kachny v rákosí
4
4
1
3
2
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
1
4
0
4
0
Dohledávka kachny v rákosí
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
0
4
0
0
CELKEM VE VODĚ
64
60
49
67
62
72
68
72
68
72
72
62
43
72
72
57
72
0
68
Přinášení lišky přes překážku
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
vodič
Šoulačka s odložením
3 0
3 3
4 4
4 3
4 1
4 4
3 4
4 4
2 2
4 0
4 0
4 3
0 0
4 2
0 0
4 0
3 0
0 0
4 3
0 0
hlásič
oznamovač vč. hlasitého
4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3
0 4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 3
0 4
0 0
0 0
0 0
Vyhledávání zvěře v houštinách
Přinášení vlečené lišky v lese
Přinášení vlečeného zajíce v lese
4 4 4
4 2 3
4 4 3
4 4 4
4 2 4
4 4 4
4 4 4
4 4 4
4 4 3
4 4 4
4 4 4
4 2 3
0 0 0
4 4 3
0 0 0
4 4 4
4 4 4
0 0 0
4 4 4
0 0 0
Dohledávka pohozené lišky
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
3 4
0 0
4 4
0 0
4 4
4 4
0 0
4 4
0 0
Slídění
PRÁCE V LESE
Chování na stanovišti
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
0
4
0
4
4
0
4
0
Vodění na řemeni
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
0
4
0
4
3
0
4
0
0
CELKEM V LESE
136
115
133
130
110
136
130
136
111
134
144
116
0
121
0
136
138
0
130
PŘINÁŠENÍ
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
Přinášení pernaté zvěře
PRÁCE VE VODĚ
4 4
2 4
4 3
3 3
3 4
4 4
3 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 3
2 0
3 4
4 0
4 3
4 4
0 0
4 3
4 0
Přinášení srstnaté zvěře
PRÁCE V POLI
Přinášení lišky
10
48
40
40
40
44
48
44
48
48
48
48
44
24
44
32
44
48
16
40
32
PŘINÁŠENÍ CELKEM
CELKOVÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ Memoriál Richarda Knolla, strana 1
CELKOVÉ BODY
444
339
373
454
399
483
370
471
445
399
500
444
140
468
144
441
494
121
413
184
CELKOVÉ POŘADÍ
11
16
14
4
13
3
15
8
6
12
1
7
19
5
18
9
2
20
10
17
VÝSLEDNÁ CENA
I.
I.
III.
II.
I.
II.
II.
III.
I.
III.
MKR výsledky
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
MKP výsledky
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
11
12
CELKEM JEDINCŮ 161
PROCENTICKÉ VYJÁDŘENÍ
počet vrhů 22
průměr na vrh 7,32
Z Vtelensých polí
79815-7982006.03.2012
KS Eiko v.d. Zista
Kristýna z Vtel. polí Z Hazmburka
79821-79827
13.03.2012
Best Baron od Edita z Ploskovických
Habrovického ryb.zámků
Boy Pepinos
28.03.2012
Best Baron od Arka od Lesa Svíbu
79858-79870Habrovického ryb.
Z Podřipských hájů 08.04.2012
Best Baron odHexa od Hradu Lukova
79878-79886Habrovického ryb.
Špalíček
06.03.2012
Pikolo z Bilice
Aida zpod Agátov
79901-79907
Z Dlouhého vrchu
24.04.2012
Atari Jasénky
Inka od Nezdického 79922-79930potoka
Od Nezdického potoka
21.04.2012Ador Liškův liol
Norma od Nezdického
79932-79940potoka
Z Vápenek
10.05.2012
Silver del Rade Savič
Mona z Vápenek
79967-79973
Z Mešinské hájovny
16.05.2012
Scout vom Riverwoods
Cita z Mešinské hájovny
80041-80046
Na komářím vrchu22.05.2012Bruno z Tomešova dvora
Bona z Dasnické kotliny
80057-80064
Of Bohemian Forest 13.06.2011Basco vom Osterberg
Mendy od Nezdického
Paradisepotoka
80078-80086
Od Šaratických zřídel
20.06.2012Basco vom Osterberg
Isola del Sogni Moon Eyes
80087-80093
Ze Staré vody 09.07.2012
Dan z Ploskovických zámků
Ruby z Budiměřických polí
80131-80139
Z Tomešova dvora
21.07.2012Pino z Potoňské lúky
Ája z Tomešova dvora
80140-80145
Z Borovnických lesů
05.07.2012Emir Roncalli ŠpalíčekLotty z Brettova dvora
80159-80162
Z Drnovských rovin
22.07.2012
Best Baron odOrka z Vtelenských polí
80172-80181Habrovického ryb.
Z Mešinské hájovny
21.06.2012Ilex II. Neurarenberg
Eira z Mešinské hájovny
80182-80189
Z Vtelenských polí
18.08.2012
Lex z Ćeského lesa
Osaca z Vtelenských polí
80196
Z Býchorska
03.10.2012
Fram z Knollovy školy
Heda z Býchorska
80228-80234
Špalíček
15.11.2012
KS Faros aus der KönigswaldElodie du Nid au Nobles
80245-80252
Amber Ja-Sta Czech
5
7
47
5
3
4
8
92
73
4
9
96
7
3
3
2
7
8
161
100
1
1
8
4
2
1
1
5
2
4
827987
26
41
51
49541625
6
47
7
4
4
8
4
55
2
4
8
105
42
5
6
1
541
4
3
2
6
5
3
9
4
5
3
4
4
4
7
9
6
8
2
42
6
2
2
7
1
1
7
7
6
4
4
2
3
131
13
32
4
7
5
8
3
3
5
6
3
1
1
1
8
Basco vom Osterberg
Ja-Sta Czech
12.02.2012
Počet štěňat PsiFenyHnědý HnědýČernýČernáHn.
Čer.
štěňat ve vrhuběl.běl.Strakoš
Strakoš
Chovatelská
stanice
ČLP a tetovací číslaDatum vrhuOtec
Matka
Štěňata narozená a zapsaná v klubu krátkosrstý ohař v roce 2012
Chov v KKO
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
13
MUDr.František Karpat, U viaduktu 25, Brno-Chrlice
tel: 608 053 904
Majitel :
Rozhodčí :
RNDr.Petr Dvořák
Ing. Václav Vlasák
Vybrán do chovu
dne :
13.08.2011
KV Zákupy
č. 131/III
CHOVNÝ PES
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost : 4
barva : hnědý bělouš
Rozhodčí :
Ing. Václav Vlasák
Mudr. Nahodil
Vladimír Kulhánek
Vybrán do chovu
dne :
11.8.2012
KV Zákupy
č. 130/III
CHOVNÝ PES
Majitel : Luděk Müller, Šilheřovice 11, 747 15, 776 127 797,
[email protected], www.zestipek.cz
Oko : hnědé
kvadratický, kompaktní pes, raná výcviková zralost
65 cm
Výška :
65 cm
Výška :
barva : hnědý bělouš
Vady :
Vady :
Oko : hnědé
Přednosti :
Přednosti : samčí pohlavní výraz, vynikající vodní práce
Hledání- systém a styl : 4
Vystavování : 4
Ochota do vody :
4
Nos : 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost : 4
Nos : 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Hledání- systém a styl : 4
Vystavování : 4
Ochota do vody : 3
Ocenění na zkouškách: 2x ZV, PZ, 2x LZ, 2x SZVP, MJH, 2x VZ – vše I.cena
vržen dne : 17.06.2011
Marley ze Štípek
Ocenění na zkouškách: Derby – I.c.ZV-I.c, PZ-I.c .MMN-I.c., VZ-I.c.
ĆLP / KO / 79603/12
Jméno psa :
Ocenění na výstavách : výborný, 2x CAJC, BOJ, CAC, res. CACIB
vržen dne : 29.11.2009
Willy vom Geestmoor
Karta chovného psa NKO
Ocenění na výstavách : výborný, res. CAC, HD – B1
ĆLP / KO / 80 227 /12
Jméno psa :
Karta chovného psa NKO
Figaro Czarny Dwór ze
Skolnitego
PKR.VII-11347
hnědý bělouš
výborný
Champion PL
Champion UA
BOB 4x
CACIB
Nejlepší pes v plem./PL 2x
PZ-I.c.
Próby polowe-I.c.
2x FT-I.c.
Goran Di Dual Status
BEK-51405
derest z brazem
HDA1, BS
Champion VDH
D1
VGP 1, VBR
Jaga II z Czarnego dworu
PKR.VII-9590
deresz
T1, KKW1, KFT2, MFT2
Champion PL
Glorie ze Štípek
Tor ze Štípek
ČLP/KO/73054/04
ČLP/KO/77677/10
HD frei
CACIB 3x, Res. CACIB
CAC CZ 2x, CACA
CWC 2x
U-VZ-I.c., PZ, ZV-I.c.
Brita z Ludger
hnědý bělouš, plotny
DKK 0/0
Národní vítěz
CAC 2x
výborna
PZ-I.c.
černý bělouš
ČLP/KO/73510/04
hn.bělouš s mas. plotny
velmi dobrá
U-VZ-I.c., PZ-I.c.
Mem.F.Vojt./VZ-II.c.
Mem.M. Novot.-I.c.
Rocky KS von Neuarenberg Quent vom Wittekind
0081/04
HD 0
D1(J), S1(J),VBR
LN, VJP74, SJ
SW1/1BTR
0377/97
D1, S1, BTR
HD0
V
HN
V
HN
Alline KS vom Schwarzen
Adler
0535/96
D1, CACIB,VDHCH
CAC, VBR, AZP1, IKP1
HD0
V
HN
Jogurt KS vom Hege-Haus
0958/00
D1 D1 S1 LN VBR
BTR BOB CACIB
IKP1, HD0, V
HN
Charme II KS
vom Hege-Haus
0938/04
HD0
D1, S1LN,VBR,BTR
CACIB,CAC,EJS,BOB
ES, SW1
V
HN
14
Duna KS vom Hege-Haus
0113/99
D1 D1 S1 BTR IKP1
SW1 ISCH
HD0
V, HN
Ambross Di Dual Status
BEK-22511
Yard KS vom Hege - Haus
99291
Traute KS vom Hege - Haus
38196
Chroma Di Dual Status
Nougat KS vom Hege - Haus
BEK-31767
37095
Traute KS vom Hege - Haus
38196
Irbis vom Hege - Haus
Viles KS vom Hege - Haus
0741/00
0373/97
deresz CEEu Ch01
Zwetsche vom Hege - Haus
CH INT.,CH.PL,FT. D1
104597
Sake z Czarnego dworu
Eberhard vom Hege - Haus
PKR.VII-8359
0368/99
deresz, P-I.
Orka z Czarnego Dworu
CH.PL, CACIB
PKR.VII-4817
Nord z Vtelenských polí
Don von der Holledau
ČLP/KO/66245/95
ČLP/KO/66334/94
černý bělouš, CACIT
Bessy z Rokytňan
Ch.Int.,Ch.CZ,IKP-I.c.,MKP-III.c. ČLP/KO/63088/92
Hera ze Štípek
Marko ze Štípek
ČLP/KO/70756/01
ČLP/KO/66025/95
hn.bělouš s mas.plotny
Cedra ze Štípek
CH.CZ,Ch.SK,PZ-I.c.,ZV-I.c.
ČLP/KO/69152/99
Atos ze Štípek
Or z Jeklíku
ČLP/KO/68803/98
ČLP/KO/65900/95
bělouš,hnědá hlava
Kima ze Štípek
DKKO 0/0,Ch.Int.MKP-I.c.,
ČLP/KO/64929/93
Juka z Bohumínských bažin
Erik z Ficáku
ČLP/KO/71542/02
ČLP/KO/68244/97
hn.bělouš s mas.plotny
Hexa z Bohumínských bažin
Vít.tř., výborná, PZ-I.c.
ČLP/KO/66403/96
Lucas vom Wittekind
0616/94
D1,S1,BTR,AZP1 (oE)
HD0, SG, MS
Erra vom Wittekind
0711/90
D3, D2, S1
HD0,V,HN
Wasov Rothenuffeln
0586/95
D2,S1,D1,D1,HZP180,IKP1SW2
BTR HD0,V HN
Erra von der Wacht im Walde
0894/96
D2 D1 S1 BTR VBR IKP2
HD0 V MS
Beau vom Hege-Haus
0510/98
D1 S1 SW1 VGP1 CACIB
UCH ISCHCH, IKP1,HD0 V, HN
Kreide vom Hege-Haus
0089/95
D1 D2 HZP182 S1 BTR
SW2 IKP1 VBR-E, HD0, SG
Nougat KS vom Hege-Haus
0370/95
D1 S1)oE), VBR, VBR-E,IKP1
BTR, ICH, DCH-VDH, HD0, V, HN
Joy KS vom Hege-Haus
0409/94
D1 D1 S1 SW1
HD0 V HN
Ingles vom Wittekind
37792
Iris vom Wittekind
0744/92
Cäsar vom Hiller Moor
1149/85
Edda von Suthfeld
0192/83
Amigo Ksvon der Asseburg
0057/91
Usta Rothenuffeln
1044/93
Fock vom Ebsdorfegrund
0711/89
Wespe von der Wacht im Walde
1066/88
Diamant KS vom Hege-Haus
0490/93
Traute KS vom Hege-Haus
0381/96
Diamant KS vom Hege-Haus
0490/93
Persilia KS vom Hege-Haus
0397/90
Yard KS vom Hege-Haus
0992/91
Yelly KS vom Hege-Haus
0994/91
Ariel KS vom Hege-Haus
0470/92
Kamee vom Hege-Haus
1027/88
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
15
Oko : hnědé
Majitel : Kalík Miroslav, Královice 64, 274 01 Slaný,
tel: 724 328 409
Výška : 62
Vady :
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost: 4
133 / III
import z Chorvatska
jako chovný
Vybrán do chovu
č.
CHOVNÝ PES
Barva : tmavý hnědý bělouš
Hledání-systém a styl :4
Vystavování : 4
Ochota do vody:
Přednosti : výborná polní práce, ovladatelnost
Nos: 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí :
FT - 5x CACIT, 4x res. CACIT, 14x CACT, EXC
Ocenění na zkouškách :
vržen dne : 06.05.2006
výborný
Rio
Ocenění na výstavách :
ČLP/KO/80002/12
Jméno psa :
Karta chovného psa NKO
barva :
Oko : hnědé
Rozhodčí :
Josef Novák
Miroslav Václavík
dne : 03.09.2011
v
Rozhodčí :
Vybrán do chovu
Vybrán
chovu
č. do132
/ III
Barva : hnědý bělouš
CHOVNÝ PES
Majitel : Zdeněk Vaněk, Kosmova 886, 686 03 Staré Město
č.
Tel: +420
CHOVNÝ PES
Přednosti
:
Přednosti
:
Vady :
Vady :
Výška :
oko : hnědé
MajitelVýška
:
: 64 cm
Rychlost:
Rychlost:44
Postupování:
Postupování:43
Poslušnost: 4
ZV,SVP,LZ vše I.c.,PZ- III.c, VZ-II.c.
Nos :Nos:
4
4
HledáníHledání-systém
systém a styl
a styl
: 4:4
Vytrvalost:
4
Vystavování
: 4: 4
Vytrvalost:
4
Vystavování
Nahánění
v rákosí:
dodo
vody
: 4
Nahánění
v rákosí : 4Ochota
Ochota
vody:
Ocenění
Ocenění
na zkouškách
na zkouškách
:
:
Ocenění
Ocenění
na výstavách
na výstavách
:
:výborný
výborný 1, Vítěz třídy
vržen dne : 13.05.2010
Grim z Mešinské hájovny
ĆLP / KO / 78 892 / 12 vržen dne :
ČLP/KO/
Jméno
Jméno
psa : psa :
KartaKarta
chovného
chovného
psa NKO
psa NKO
Barbar
z Mešinské hájovny
ČLP/KO/75575/07
hnědý bělouš
CACIB,BOB
výborný
VZ-I.c.
MRK-I.c.
MKP-I.c. - Všestr vítěz
Trix ze Štípek
ČLP/KO/70864/00
hnědý bělouš
výborný
VZ-I.c.
Alina Tergy
ČLP/KO/70771/01
hnědý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
Eira z Mešinské hájovny
Juno z Českého lesa
ČLP/KO/76575/10
ČLP/KO/72996/03
hnědý bělouš
výborný
CAC
VZ-I.c.
černý bělouš
výborná, CAC
PZ-I.c.
LZ-I.c.
SVP-I.c.
Agi od Orlice Borohrádek
ČLP/KO/73866/07
černý bělouš
velmi dobrá
PZ-I.c.
Unno di Pra Capone
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
černý bělouš
MRK,MKP,IKP
Hera ze Štípek
ČLP/KO/70756/01
hnědý bělouš
výb., PZ-I.c.
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
černý bělouš
Svět.vítěz, VZ-I.c.
Xeni z Českého lesa
ČLP/KO/66529/96
v.d.
PZ-I.c.
Elko vom Habichtsberg
0177/97
černý bělouš
IKP,HZP
Ariel Tergy
ČLP/KO/70994/01
hnědý strakoš
ICH, PZ-I.c.
Remo ze Śtípek
ČLP/KO/72721/02
ICH,BOB,CACIB,CAC,CH-CZ
MRK,MKP,MMN
Běta z Hamáče
ČLP/KO/70919/02
hnědý bělouš
res.CAC,MRK,CACT
Carlos del Savio
Pradellinensis Omar
LOI 98/156779
CE 260104
Nora del Savio
LOI 03/126692
CE 301173
Dora
Iuri di Pra Capone
LOI01/32341
CE 302964
Kita
CE 290991
Birba
Athos
LOI 01/907
LOI 02/132877
LOI 99/36058
Elba
CE 331119
Atena
LOI 99/84969
16
Gerry della Sarga
Fido
CE 320 507
Milli di San Caterina
del Sasso
CE 369519
Don v.d. Holledau
ČLP/KO/66344/95
Bessy z Rokytňan
ČLP/KO/63088/92
Marko ze Štípek
ČLP/KO/66025/95
Cedra ze Śtípek
ČLP/KO/69152/99
Karlos vom Osterberg
ČLP/KO/65207/94
Flér z Kaplanek
ČLP/KO/65526/95
Ilex vom Poettsiepen
0043/90
Betty vom Weltersberg
ČLP/KO/63634/93
Rambo KS vom Roten Sch.
0781/93
Nike von der Poggenburg
1695
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
Xeni z Českého lesa
ČLP/KO/66529/96
Atos ze Štípek
ČLP/KO/68803/98
Envy ze Štípek
ČLP/KO/69792/00
Chyt z Jaroslavských polí
ČLP/KO/67145/96
Asta z Moravcova dvora
ČLP/KO/67528/97
Reb del Poggetto
CE 172389
Pradellinensis Anja
CE 231700
Bel Ventum Elf
CE 267605
Iana del savio
CE 255188
Epi du Clos de la Gattine
CE 296 250
Foce di Pra Capone
CE 280743
Ergo di San Fiorano
CE 209548
Kira
CE 228957
Geronimo
CE 339841
Lina della Sarga
CE 311090
Pradellinensis Omar
CE 260104
Chetti del Granduca
CE 301943
Pradellinensis Omar
CE 260104
Dira
CE 250286
Tomax dei Maranensis
CE 278391
Uria della Chiusa
CE 333426
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
17
Rozhodčí :
Ing. Václav Vlasák
Jan Toman
Martina Rymerová
Vybrán do chovu
dne :
04.02.2012
MV Brno
č. 135/III
CHOVNÝ PES
Petr Cvíček, Rumburská 249/12, 190 00 Praha 9
tel: 602 110 052
Majitel :
Oko : tmavé
65 cm
Výška :
Vady :
Rychlost: 4
Postupování: 4
Poslušnost : 4
barva : celočerný
Hledání- systém a styl : 4
Vystavování : 4
Ochota do vody :
4
Přednosti : samčí pohlavní výraz
Nos : 4
Vytrvalost: 4
Nahánění v rákosí: 4
Majitel :
Výška :
Vady :
134 / III
Rozhodčí :
Bohumil Tašek
Petr Volný
Emil Grossman
dne : 12.04.2008
v Ostravě
Vybrán do chovu
č.
CHOVNÝ PES
Martina Rymerová, Jandova 100, 748 01, Hlučín-Darkovičky
Tel: +420 605 503 316
Oko : tmavé
Rychlost: 3
Postupování: 4
Poslušnost: 4
Barva : černý bělouš
Hledání-systém a styl :3
Vystavování : 4
Ochota do vody: 3
Ušlechtilá samčí hlava
64 cm
Přednosti :
Nos: 4
Vytrvalost: 3
Nahánění v rákosí : 4
PZ, SVP, LZ – I.c., VZ – vše II.cena
Ocenění na zkouškách :
vržen dne : 09.12.2006
Ocenění na zkouškách: ZV-I.c, MVV-I.c. 2x PZ-I.c .- 2x CACT, MMN-I.c.,
LZ-I.c., VZ-I.c., BZ-I.c.
Caro Jasénky
výborný, CAJC, CAC,CACIB, NV, BOB
ĆLP / KO / 76 464 / 12
Jméno psa :
Ocenění na výstavách :
vržen dne : 23.06.2010
Aaron vom Engelsheim
Karta chovného psa NKO
Ocenění na výstavách : výborný, CAC, res.CACIB
ĆLP / KO / 79 117 /12
Jméno psa :
Karta chovného psa NKO
Arco Jasénky
Prince Ruffain
Lord Tergy
ČLP/KO/68588/98
černý bělouš
ČLP/KO/71974/02
Světový vítěz
Rena z Vtelenských polí
černý bělouš
ČLP/KO/67908/00
res. CACIB, Klubový vítěz
černý bělouš
VZ-I.c.
výb. PZ, CH CZ,NV,KV,BOB
Marko ze Štípek
Hera ze Śtípek
ČLP/KO/66025/95
CACIB
ČLP/KO/70756/01
VZ-I.c.
hnědý bělouš
Cedra ze Śtípek
výborná
CAC,NV, 5x CACIB,2x BOB ČLP/KO/69152/99
hnědý bělouš
CH CZ,CH PL,, CH SK
výbroná, PZ-I.c., LZ-III.c.
PZ-I.c.
Karlos vom Osterberg
Aris Akcezal
ČLP/KO/65207/94
černý bělouš
ČLP/KO/66245/95
výborný, MRK,MJS
Dita Aruzam
výborný, OV, 3x CACIB,
ČLP/KO/68094/98
3x BOB,5x CAC
černý bělouš
VZ, MRK,MKP,IKP,MMNvýborná , PZ-I.c.
CACIT
Jean vom Hege-Haus
Cira ze Śtípek
0405/94
HD 0
ČLP/KO/71072/00
2x CACIB, HZP,VGP
hnědá
Joli ze Śtípek
ČLP/KO/64604/93
výborná
hnědý bělouš
PZ-I.c.
výborný, PZ-I.c.
Carlos vom Osterberg
ČLP/KO/65207/94
Flér z Kaplanek
ČLP/KO/65526/95
Don v.d. Holledau
ČLP/KO/66334/94
Bessy z Rokytňan
ČLP/KO/63088/92
Aran z Panšťáku
ČLP/KO/61872/90
Kima ze Štípek
ČLP/KO/64929/93
Jean vom Hege-Haus
0405/94
Joli ze Śtípek
ČLP/KO/64604/93
Irtis z Českého lesa
ČLP/KO/60189/88
Betty vom Weltersberg
ČLP/KO/63634/93
Nord z Vtelenských polí
ČLP/KO/66245/95
Tisa z Boleslavských tůní
ČLP/KO/64015/94
Ariel KS vom Hege- Haus
0470/92
Kamee vom Hege-Haus
1027/88
Arco v.d. Sieben Brunnen
1237/87
Stela z Hoferova dvora
ČLP/KO/58979/87
Ungaro KS
vom Hege-Haus
Ingolf
0446/03
0740/00
černý bělouš
HD A1
výborný
CAC,CACIB
D,S,IKP,VBRe,SW
D,BTR
Nougat KS vom Hege-Haus
0370/95
Betula KS vom Hege-Haus
0481/92
Firn KS vom Hege-Haus
0796/93
Isadora vom Hege-Haus
0403/94
Nougat KS vom Hege-Haus
0370/95
Joy KS vom Hege-Haus
0409/94
Ariel KS vom Hege-Haus
0470/92
Betula KS vom Hege-Haus
0481/92
Mondlicht KS vom Hege-Haus
0367/89
Distel vom Osterberg
0559/89
Terz KS Engholms
1140/89
Aline v.d. Wacht im Walde
1056/92
Utz Waidmans
0095/91
Maja v.d. Asseburg
0227/87
Ex vom Ebsdorfergrund
1048/88
Quinta vom Osterberg
0457/94
ČLP/KO/74391/06
černý bělouš
výborný
CAC,CACIB,BOB
Champion CZ
VZ-II.c.
Pet ze Śtípek
ČLP/KO/73056/06
černý bělouš
výborná
CACIB,BOB
PZ-I.c.
ZV-I.c.
D,S,VBR,VBRE,IKP,BTR
Kleemann
Cessy vom Osterberg
1140/08
hnědá
sehr gut
HD frei
D,S,BTR,IKP,VBR
18
vom Hege-Haus
Vlies KS vom Hege Haus
0373/97
ICH,HD frei
D,S,SW,LN
Zwetsche vom Hege-Haus
1045/97
D,S,VBR,BTR
Emmily KS vom Hege-Haus Xamboss vom Hege-Haus
0935/97
HD0
CACIB,IKP 1
Traute KS vom Hege-Haus
0381/96
HD0
D,S,IKP.VBR
D,S,IKP,VBR,BTR
Kleemann
Ivo vom Osterberg
Heiko vom Osterberg
0716/91
HD frei
0697/01
D,HZP,AZP,IKP,BTR
WCH,CACIB,V 1 Kleemann Elsa vom Ludwigstein
0959/96
BOB,BOG
HD frei
D,VJP,HZP
D,S,IKP,BTR,WS,VBR
Roncalli v.d. Asseburg
Onja KS vom Osterberg
0309/94
HD frei, CACIB
1020/03
D,S,HZP,SW,VRB
HD frei
Wanja vom Osterberg
sehr gut
0773/96
HD frei
D,S
D,S
0373/99
HD frei
vorzuglich
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Klubová výstava NKO,
Hlučín – 12. 5. 2012
Posuzoval: Petr Řehánek
Výsledky:
PSI
Třída mladých:
MARLEY ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAJC
Figaro Czarny Dwor ze Skolnitego x Glorie ze Štípek
Mezitřída:
LEONARDO ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC
Atari Jasénky x Nessi z Bilice
ARGUS Z FUCIMANOVA DOMU, velmi dobrý 2
Olli vom Delme Horst x Rena ze Záplav
ART DENGO BAR, velmi dobrý 3
Eiko KS von der Zista x Ballance Baron od Habrovického rybníka
Třída otevřená:
FARAO JASÉNKY, výborný 2, res. CAC
Dor Jasénky x Pet ze Štípek
LUCKY BLACK ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC
Atari Jasénky x Nessi z Bilice
Třída pracovní:
BAYARD SPOD AGÁTOV, výborný 1, CAC, BOB
Trix ze Štípek x Edda Špalíček
Třída šampionů:
CHRIS ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC
Pinó z Potoňskej lúky x Poly ze Štípek
Třída veteránů:
ATARI JASÉNKY, výborný, BOV
Prince Ruffain Rapa Nui x Hera ze Štípek
FENY
Třída mladých:
MIA ZE ŠTÍPEK, velmi dobrá 2
Figaro Czarny dwór ze Skolnitego x Glorie ze Štípek
IRIA ZE SNU NEMRODA, velmi dobrá 1
Ataman z Hubertowych Lowisk x Grappa ze Snu Nemroda
Třída pracovní:
KEIRA OD ŘEKY LOMNICE, výborná 1, CAC
Ar z Jeklíku x Dina z Husína
Třída šampionů:
CZEREMCHA ZE SNU NEMRODA, výborná 1, CAC
Dor Jasenky x Grappa ze Snu Nemroda
Klubová výstava NKO, se zadáním titulu Klubový vítěz, Zákupy
Klubová výstava a výběr do chovu – 11. 08. 2012 Zákupy u
České Lípy
Na klubovou výstavu se zadáním titulů KV bylo přihlášeno 63 jedinců.
Obsazeny byly i třídy štěňat, dorostu i vítězů. Rozlehlý
zámecký park v Zákupech poskytl velmi důstojné prostředí
pro takto významný podnik. Tři kluby – KCHMHO, KDO a
KKO uspořáday výstavu již druhý rok po sobě, na stejném
místě i ve stejný čas – druhý víkend v srpnu. Podle počtu
přihlášených doba dovolených nijak nevadila, i když ne
všichni NKO se dostavili.
Posuzoval pan Wolfgang M. Casper, místopředseda Německého spolkového klubu NKO a předseda regionálního
klubu v Sársku.
Výstava byla velmi dobře zorganizována, za což patří
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
velký dík slečně Lucii Svobodové – ředitelce výstavy. Dík
patří také Ing. Ladislavu Kopsovi, který se zhostil funkce
vedoucího kruhu, a jeho dceři Tereze při komunikaci s panem rozhodčím v němčině. Za poskytnuté fotografie velice
děkujeme paní Zuzaně Nedavaškové.
Na výstavě proběhl řádný výběr do chovu. Komise pracovala ve složení Vladimír Kulhánek, MUDr.František Nahodil, a Ing. Václav Vlasák. Zapisovatelem komise byl Stanislav Šafář. Komise vybrala následující jedince NKO jako
kandidáty chovu – 11 psů a 13 fen:
Psi:
Číslo katalogu 112 – Im z Mešinské hájovny, o: Iko Fresena,
m.Cita z Mešinské hájovny
Číslo katalogu 113 – Marley ze Štípek, o:Figaro Czarny
Dwor ze Skol., m: Glorie ze Štípek
Číslo katalogu 115 – Rafael z Vtelenských polí, o: Basco
vom Osterberg, m: Kristýna z Vtelenských polí
Číslo katalogu 116 – Adam Dengo Bar, o: KS Eiko v.d. Zista,
m: Ballance Baron od Habrovického ryb.
Číslo katalogu 118 – Iko z Mešinské hájovny, o: Iko Fresena,
m: Cita z Mešinské hájovny
Číslo katalogu 119 – Ruffain z Vtelenských polí, o: Basco
vom Osterberg, m:Kristýna z Vtelenských polí
Číslo katalogu 121 – Rogger z Vtelenských polí, o: Basco
vom Osterberg, m:Kristýna z Vtelenských polí
Číslo katalogu 124 – Amor od Spikalských lip, o: Mon Fransto, m: Magda z Vtelenských polí
Číslo katalogu 126 – Aron z Hazmburka, o: Mon Fransto, m:
Edita z Ploskovických zámků
Číslo katalogu 129 – Ice z Mešinské hájovny, o: Iko Fresena,
m: Cita z Mešinské hájovny
Číslo katalogů 130 – Nelson z Czarnego Dworu, o: Drop z
Czarnego Dworu,m:Gloria z Czarnego Dworu
Feny:
Číslo katalogu 145 – Gita z Černých blat, o: Draco Jasénky,
m: Era z Mešinské hájovny
Číslo katalogu 147 – Irie z Mešinské hájovny, Iko Fresena,
m: Cita z Mešinské hájovny
Číslo katalogu 148 – Charis z Mešinské hájovny, o:Atari Jasénky, m:Eira z Mešinské hájovny
Číslo katalogu 149 – Patricie od Nezdického potoka, o:
Ador Liškův liol, m: Norma od Nezdického pot.
Číslo katalogu 150 – Ronnie z Cidlinovy špičky, o: Morris od
Nezdic.potoka, m: Kira z Cidlinovy špičky
Číslo katalogu 152 – Aga z Hospildu, o: Atari Jasénky, m:
Brisa ze Soldátovy hvězdy
Číslo katalogu 153 – Ágnes Boy Pepinos, o: Trix ze Śtípek,
m: Nora od Nezdického potoka
Číslo katalogu 154 – Agnes od Spikalských lip, o: Mon Fransto, m: Magda z Vtelenských polí
Číslo katalogu 157 – Getty z Mešinské hájovny, Bruno z Mešinské hájovny, m: Eira z Mešinské háj.
Číslo katalogu 158 – Cher z Býchorska, o: Best Baron od
Habrovického pot., m: Dora z Býchorska
Číslo katalogu 159 – Odra z Vtelenských polí. o: KS Eiko v.d.
Zista, m: Gaja z Czarnego Dworu
Číslo katalogu 160 – Olga z Vtelenských polí, o: KS Eiko v.d.
Zista, m: Gaja z Czarnego Dworu
Číslo katalogu 161 – Roxy z Cidlinovy špičky, o: Morris od
Nezdic. potoka, m: Kira z Cidlinovy špičky
Následují výsledky výstavy:
19
NĚMECKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ
PSI – Třída štěňat
Kat.č. 106
Sancho z Vtelenských polí (ČLP/KO/79815) nar. 06. 03. 2012
o: KS Eiko v.d. Zista m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Josef Rozkošný
VN2
Kat.č. 107
Semir z Vtelenských polí (ČLP/KO/79816) nar. 06. 03. 2012
o: KS Eiko v.d. Zista m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Aleš Matras
NENASTOUPIL
Kat.č. 108
Silvio z Vtelenských polí (ČLP/KO/79817) nar. 06. 03. 2012
o: KS Eiko v.d. Zista m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Vladimír Kulhánek
VN1
Kat.č. 111
Chan z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79442) nar. 11. 03. 2011
o: ICh.Atari Jasénky m: Eira z Mešinské hájovny
ch: Jiří Drábek maj: Vladimír Kulhánek
VD4
Kat.č. 112
Im z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79449) nar. 12. 04. 2011
o: Iko Fresena m: Ch.Cita z Mešinské hájovny
ch: Jiří Drábek maj: Roman Kostelecký
VD3
Kat.č. 113
Marley ze Štípek (ČLP/KO/79603) nar. 17. 06. 2011
o: Figaro Czarny Dwor ze Skolnitego m: Glorie ze Štípek
ch: Luděk Müller maj: Luděk Müller V1, CAJC, BOJ
Kat.č. 114
Nox ze Štípek (ČLP/KO/79658) nar. 27. 07. 2011
o: Quent von Göttlesbrunnerhof m: Nessi z Bilice
ch: Luděk Müller maj: Václav Koldinský
NENASTOUPIL
Kat.č. 115
Rafael z Vtelenských polí (ČLP/KO/79268) nar. 12. 02. 2011
o: Basco vom Osterberg m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Tomáš Jelínek
VD
PSI – Třída mladých
Kat.č. 109
Agard od Slámy (ČLP/KO/79665) nar. 16. 07. 2011
o: ICh.Bruno z Mešinské hájovny m: Elza z Krutého lesa
ch: Ladislav Sláma maj: Adéla Bruknerová
VD2
Kat.č. 110
Berry Fons Vitae (ČLP/KO/79681) nar. 17. 07. 2011
o: Basco vom Osterberg m: Abbey Ja-Sta Czech
ch: Jindřich Löffelmann maj: Jindřich Löffelmann
VD
PSI – Mezitřída
Kat.č. 116
Adam Dengo Bar (ČLP/KO/79153) nar. 02. 10. 2010
o: Eiko KS von der Zista m: Ballance Baron od Habrovického rybníka
ch: MUDr. Jan Koláčný maj: Ing. Zita Krepsová a Milan Jirkovský
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ
Kat.č. 117
Errol Hunting Trophy (COR A 2659-10/119) nar. 28. 09. 2010
o: King del Rade Savič m: Avaline Frida
ch: M. a D. Murarescu maj: Stanislav Šafář a M. a D. Murarescu
VD4
Kat.č. 118
Iko z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79448) nar. 12. 04. 2011
o: Iko Fresena m: Ch.Cita z Mešinské hájovny
ch: Jiří Drábek maj: Jiří Drábek
20
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
V2, Res.CAC
Kat.č. 119
Ruffain z Vtelenských polí (ČLP/KO/79270) nar. 12. 02. 2011
o: Basco vom Osterberg m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Pavel Vach
VD
Kat.č. 120
Pluto od Nezdického potoka (ČLP/KO/79255) nar. 28. 01. 2011
o: Ador Liškův liol m: Norma od Nezdického potoka
ch: Ing. Milan Polák maj: Ing. Zdeněk Procházka
VD
Kat.č. 121
Rogger z Vtelenských polí (ČLP/KO/79269) nar. 12. 02. 2011
o: Basco vom Osterberg m: Kristýna z Vtelenských polí
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Mgr. Miroslav Drahota
V3
PSI – Třída otevřená
Kat.č. 122
Lancelot ze Štípek (ČLP/KO/79070) nar. 27. 07. 2010
o: ICh.Atari Jasénky m: Nessi z Bilice
ch: Luděk Müller maj: Pavel Kubeša
neposouzen
Kat.č. 123
Absolut pod Doubravským vrchem (ČLP/KO/78805) nar. 01.06.2010
o: Ataman Duma Kazana m: Alfa z Tomešova dvora
ch: Jan Temkovič maj: Jan Temkovič
VD
Kat.č. 124
Amor od Spikalských lip (ČLP/KO/78832) nar. 15. 05. 2010
o: Mon Fransto m: Magda z Vtelenských polí
ch: Lumír Růžička maj: Hana Vyrtychová
VD
Kat.č. 125
Anry od Červenického potoka (ČLP/KO/78618) nar. 04. 03. 2010
o: ICh.Bruno z Mešinské hájovny m: Friga od Hradu Lukova
ch: Ing. Zita Krepsová maj: Tereza Dvořáčková
V1
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Kat.č. 126
Aron z Hazmburka (ČLP/KO/78829) nar. 08. 05. 2010
o: Mon Fransto m: Edita z Ploskovických zámků
ch: Petr Prokop maj: Hana Vyrtychová
VD
Kat.č. 127
Car od Tesařovy stráně (ČLP/KO/78943) nar. 03. 07. 2010
o: Vayt Šípová m: Bora od Včelích úlů
ch: Miroslav Hrdý maj: Martin Beneš
V4
Kat.č. 128
Hasan z Býchorska (ČLP/KO/77393) nar. 27. 04. 2008
o: Ataman Duma Kazana m: Dora z Býchorska
ch: Pavel Vach maj: David Krojídlo
VD
Kat.č. 129
Ice z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79451) nar. 12. 04. 2011
o: Iko Fresena m: Ch.Cita z Mešinské hájovny
ch: Jiří Drábek maj: Daniel Soukup
V2
Kat.č. 130
Nelson z Czarnego dworu (ČLP/KO/78974) nar. 03. 04. 2010
o: Drop z Czarnego dworu m: Gloria z Czarnego dworu
ch: Wojciech Burski maj: Eva Poledníková
V3
Kat.č. 131
Obama z Vtelenských polí (ČLP/KO/78851) nar. 01. 01. 2009
o: KS Eiko v.d. Zista m: Gaja z Czarnego Dworu
ch: Ing. Václav Vlasák maj: MUDr. František Nahodil
NENASTOUPIL
PSI – Třída pracovní
Kat.č. 132
Aaron vom Engelsheim (ČLP/KO/79117) nar. 23. 06. 2010
o: Ungaro vom Hege-Haus m: Cessy vom Osterberg
ch: Eugen Belima maj: Petr Cvíček V3
Kat.č. 133
Agir z Baborského vršku (ČLP/KO/78660) nar. 06. 04. 2010
o: Flot od Nezdického potoka m: Messie od Nezdického potoka
ch: Ivana Musilová maj: Naděžda Hladká
V4
Kat.č. 134
Altaj z Rumzí (ČLP/KO/78543) nar. 04. 02. 2010
o: Ch.Barbar z Mešinské hájovny m: Clera Jasénky
ch: Tomáš Kovařík maj: Martin Kraj
VD
Kat.č. 135
Grey z Czarnego dworu (ČLP/KO/78025) nar. 21. 07. 2008
o: Malomközi Joker m: Uche z Czarnego dworu
ch: Wojciech Burski maj: Eva Poledníková
V2, Res.CAC
Kat.č. 136
21
Lucky Black ze Štípek (ČLP/KO/79066) nar. 27. 07. 2010
o: ICh.Atari Jasénky m: Nessi z Bilice
ch: Luděk Müller maj: Luděk Müller
V1, CAC
Kat.č. 143
Bailey pod Doubravským vrchem (ČLP/KO/79708) nar. 10. 08. 2011
o: ICh. Atari Jasénky m: Alfa z Tomešova dvora
ch: Jan Temkovič maj: Nikola Toměšová
VD
Kat.č. 144
Bora z Hnátnické trojice (ČLP/KO/79637) nar. 24. 06. 2011
o: Lomar z Bilice m: Olly od Prokopova blesku
ch: Mgr. Jaroslav Jireš maj: Jakub Nedvěd
VD1
Kat.č. 145
Gita z Černých blat (ČLP/KO/79349) nar. 22. 03. 2011
o: Draco Jasénky m: Era z Mešinské hájovny
ch: Jiří Pospíšil maj: Jiří Drábek
VD4
Kat.č. 146
Iria ze Snu Nemroda (ČLP/KO/79730) nar. 15. 04. 2011
o: Ataman z Hubertowych Lowisk m: Grappa ze Snu Nemroda
ch: I. + W. Cihoň maj: Pavel Kubeša
VD3
Kat.č. 147
PSI – Třída vítězů
Irie z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79454) nar. 12. 04. 2011
Kat.č. 137
o: Iko Fresena m: Ch.Cita z Mešinské hájovny
Ch.Bruno z Tomešova dvora (ČLP/KO/77788) nar. 23. 09. 2008
ch: Jiří Drábek maj: Martina Slanařová + Jiří Drábek
o: Fram z Knollovy školy m: Inspirace z Chlumína
VD2
ch: Miroslav Tomeš maj: Michal Sokol
FENY – Mezitřída
V1
Kat.č. 148
Kat.č. 138
Charis z Mešinské hájovny (ČLP/KO/79444) nar. 11. 03. 2011
ICh.Gert ze Štípek (ČLP/KO/77671) nar. 04. 07. 2008
o: ICh.Atari Jasénky m: Eira z Mešinské hájovny
o: Tor ze Štípek m: Brita z Ludger
ch: Jiří Drábek maj: Jiří Drábek
ch: Luděk Müller maj: Mgr. Michael Kretek
V1, CAC
V2
Kat.č. 149
FENY – Třída štěňat
Patricie od Nezdického potoka (ČLP/KO/79256) nar. 28. 01. 2011
Kat.č. 139
o: Ador Liškův liol m: Norma od Nezdického potoka
Salma z Vtelenských polí (ČLP/KO/79818) nar. 06. 03. 2012
ch: Ing. Milan Polák maj: Jaroslav Križan
o: KS Eiko v.d. Zista m: Kristýna z Vtelenských polí
VD2
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Ing. Václav Vlasák
Kat.č. 150
VN1, NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ
Ronnie z Cidlinovy špičky (ČLP/KO/79229) nar. 08. 02. 2011
Kat.č. 140
o: Morris od Nezdického potoka m: Kira z Cidlinovy špičky
Shirley z Vtelenských polí (ČLP/KO/79819) nar. 06. 03. 2012
ch: Zdeněk Helikar maj: Zdeněk Helikar
o: KS Eiko v.d. Zista m: Kristýna z Vtelenských polí
VD3
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Robert Budínský
Kat.č. 151
NENASTOUPIL
Ruby z Cidlinovy špičky (ČLP/KO/79233) nar. 08. 02. 2011
FENY – Třída dorostu
o: Morris od Nezdického potoka m: Kira z Cidlinovy špičky
Kat.č. 141
ch: Zdeněk Helikar maj: Jan Šumichrast
Fantastic Girl Ja-Sta Czech (ČLP/KO/79840) nar. 12. 02. 2012
NENASTOUPIL
o: Basco vom Osterberg m: Amber Ja-Sta Czech
FENY – Třída otevřená
ch: Jana Urianková maj: Jana Urianková
Kat.č. 152
VN1
Aga z Hospildu (ČLP/KO/77669) nar. 29. 07. 2008
FENY – Třída mladých
o: ICh.Atari Jasénky m: Brisa ze Soldátovy hvězdy
Kat.č. 142
ch: Pavel Prát maj: Eva Pacnerová
Afrodita od Čertovy studánky (ČLP/KO/79551) nar. 01. 06. 2011 V3
o: Basco vom Osterberg m: Ina od Nezdického potoka Kat.č. 153
ch: Michal Smetana maj: Klára Zelenková
Ágnes Boy Pepinos (ČLP/KO/79044) nar. 25. 07. 2010
VD
o: Ch.Trix ze Štípek m: Nora od Nezdického potoka
ch: Josef Ouzký maj: Radoslav Novák
22
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
VD
Kat.č. 154
Agnes od Spikalských lip (ČLP/KO/78837) nar. 15. 05. 2010
o: Mon Fransto m: Magda z Vtelenských polí
ch: Lumír Růžička maj: Lumír Růžička
VD
Kat.č. 155
Aimy Boy Pepinos (ČLP/KO/29047) nar. 25. 07. 2010
o: Ch.Trix ze Štípek m: Nora od Nezdického potoka
ch: Josef Ouzký maj: Radoslav Novák
VD
Kat.č. 156
Bauty Anuk Ja-Sta Czech (ČLP/KO/78690) nar. 20. 03. 2010
o: Caro KS vom Rahe m: Able Ja-Sta Czech
ch: Jana Urianková maj: Jana Urianková
V2, Res.CAC
FENY – Třída pracovní
Kat.č. 162
Kat.č. 157 Aisha pod Doubravským vrchem (ČLP/KO/78809) nar. 01. 06. 2010
Getty z Mešinské hájovny (ČLP/KO/78898) nar. 13. 05. 2010
o: Ataman Duma Kazana m: Alfa z Tomešova dvora
o: ICh.Bruno z Mešinské hájovny m: Eira z Mešinské hájovny
ch: Jan Temkovič maj: Jaroslav Vondráček ch: Jiří Drábek maj: Jiří Cífka
V1, CAC, NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ PES
VD
Kat.č. 163
Kat.č. 158
Asina od Spikalských lip (ČLP/KO/78839) nar. 15. 05. 2010
Cher z Býchorska (ČLP/KO/78313) nar. 26. 06. 2009
o: Mon Fransto m: Magda z Vtelenských polí
o: Best Baron od Habrovického rybníka m: Dora z Býchorska
ch: Lumír Růžička maj: Lumír Růžička
ch: Pavel Vach maj: Pavel Vach
V2, Res.CAC
VD
Kat.č. 164
Kat.č. 159
Flair z Mešinské hájovny (ČLP/KO/77850) nar. 15. 01. 2009
Odra z Vtelenských polí (ČLP/KO/77854) nar. 01. 01. 2009
o: Ch.Barbar z Mešinské hájovny m: Era z Mešinské hájovny
o: KS Eiko v.d. Zista m: Gaja z Czarnego Dworu ch: Jiří Drábek maj: Jiří Drábek
ch: Ing. Václav Vlasák maj: Zdeněk Fidler
V4
V4
Kat.č. 165
Kat.č. 160
Optima vom Theelshof (ČLP/KO/78636) nar. 31. 12. 2009
Olga z Vtelenských polí (ČLP/KO/77855) nar. 01. 01. 2009
o: Polo vom Gleistal m: Ida vom Theelshof
o: KS Eiko v.d. Zista m: Gaja z Czarnego Dworu ch: Edith Teel maj: Veronika Vaštová
ch: Ing. Václav Vlasák maj: František Šťastný
V3
V
Kat.č. 166
Kat.č. 161
Percy z Cidlinovy špičky ČLP/KO/78084) nar. 23. 04. 2009
Roxy z Cidlinovy špičky (ČLP/KO/79236) nar. 08. 02. 2011
o: Dan z Ploskovických zámků m: Kira z Cidlinovy špičky
o: Morris od Nezdického potoka m: Kira z Cidlinovy špičky ch: Zdeněk Helikar maj: Pavel Škorpil
ch: Zdeněk Helikar maj: Přemysl Tvrzník
V
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOB
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
23
FENY – Třída vítězů
Kat.č. 167
Alfa z Tomešova dvora (ČLP/KO/76441) nar. 05. 12. 2006
o: Echo z Ránského letiště m: Inspirace z Chlumína
ch: Miroslav Tomeš maj: Jan Temkovič
V1, CAC
Kat.č. 168
Inka od Nezdického potoka (ČLP/KO/76459) nar. 31. 12. 2006
o: Baron vom Amazonas m: Eny od Nezdického potoka
ch: Ing. Milan Polák maj: Adéla Paučová
V2, Res.CAC
Errol Hunting Trophy
Inka od Nezdického potoka a Alfa z Tomešova dvora
Chan z Mešinské hájovny
Aaron vom Engelsheim
Bruno z Tomešova dvora
Marley ze Štípek
Adam Dengo Bar
Ruffain z Vtelenských polí
24
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Klubová výstava Zákupy - nástup a závěrečné soutěže
Ředitelka výstavy
Rozhodčí a organizátoři výstavy
Nejlepší pár psů - CHS z Mešinské hájovny
Nejlepší chovatelská skupina pod Doubravským vrchem
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Lucky Black ze Štípek
BOB - Roxy z Cidlinovy špičky s maj. Tvrzníkem a rozhodčím
Casperem
25
Plán akcí Klubu krátkosrstý ohař v roce 2013
Zkoušky:
27. 04. 2013 – Klubové zkoušky vloh – Brno – venkov,
se zadáním titulu CACT, startovní poplatek 500,- Kč, pro
nečleny klubu 700,- Kč, přihlášky přijímá do 01. 04. 2013
Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí u Brna, tel: 724
147 935, e-mail:[email protected]
27. 04.-28. 04. 2013 – Mezinárodní Field Trial – Brno
venkov, se zadáním titulů CACIT a CACT pro kontinentální i britská plemena, startovní poplatky dle propozic,
přihlášky přijímá Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí
u Brna, tel: 724 147 935, email: [email protected]
cz
01. 05. 2013 – Klubové zkoušky vloh – Bruntál, startovní poplatek 400,- Kč, pro nečleny klubu 600,- Kč, přihlášky
přijímá do 01.04.2013 pan Pavel Navrátil, Nové Heřmínovy
174, 792 01 Bruntál, tel: 606 289 177, email: [email protected]
12. 05. 2013 – Memoriál Václava Vančury – Praha 10, se
zadáním titulu CACT, startovní poplatek 500,-Kč, pro nečleny klubu 700,-Kč, přihlášky přijímá do 10. 04. 2013 pan
Pavel Vach, Býchory 98, 280 02, Kolín, tel: 602 293 918, e-mail: vach.zbý[email protected]
18. 05. 2013 – Klubové podzimní zkoušky – Brno-venkov, se zadáním titulu CACT,startovní poplatek 700,-Kč,
pro nečleny klubu 900,-Kč. Přihlášky na oboje zkoušky
přijímá do 15.04.2013 Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03,
Podolí u Brna, tel: 724 147 935, e-mail: [email protected]
seznam.cz
01. 06. 2013 - Klubové zkoušky vloh – Chrudim, místo
konání Luže, se zadáním titulu CACT, startovní poplatek
pro členy klubu 500,- Kč, pro nečleny klubu 700,- Kč.
Národní Field Trial - Chrudim, místo konání Luže, se zadáním titulu CACT pro kontinentální i britská plemena,
startovní poplatky dle Propozic. Přihlášky na obě zkoušky
přijímá do 10. 05.2013 Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63,
Chroustovice, tel: 775 672 076, email: [email protected]
seznam.cz
27. 07 .-28. 07. 2013 – Memoriál Jitky Hromadové –
Opava, místo konání Albertovec, se zadáním titulu
CACT, soubor tří akci ZV, LZ a VP za dva dny, startovní poplatky: ZV – 300,- Kč pro členy, 500,- Kč pro nečleny klubu,
LZ – 500,- Kč pro členy, pro nečleny 700,- Kč, VP – 400,- Kč
pro nečleny 600,- Kč. Při přihlášení na všechny tři zkoušky
sleva pro členy 300,- Kč. Uzávěrka přihlášek do 01. 07. 2013.
Přihlášky přijímá Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice, tel: 00420 731 346, e-mail: [email protected]
24. 08. 2012 – Klubové podzimní zkoušky – Brno – venkov, se zadáním titulu CACT,startovní poplatek 700,-Kč pro
členy klubu, pro nečleny 900,- Kč. Přihlášky přijímá do 31.
07. 2013 Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03, Podolí u Brna,
tel. 724 147 935, e-mail: [email protected]
28. 08. 2013 – Klubové podzimní zkoušky – Klatovy - Sušice – Nalžovské hory, se zadáním titulu CACT, startovní
poplatek 700,-Kč, pro nečleny klubu 900,-Kč.
Klubové zkoušky vloh – Klatovy – Sušice- Nalžovské
Hory, startovní poplatek 400,- Kč pro členy klubu, pro
nečleny 600,- kč. Přihlášky na oboje zkoušky přijímá do
01.08.2013 pan Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01,
26
Sušice, tel: 605 147 396, 376 524 417, e-mail: [email protected]
seznam.cz
01. -02. 09. 2013 – Klubové všestranné zkoušky ohařů –
Mladá Boleslav, startovní poplatek 1500,- Kč, pro nečleny
klubu 2000,- Kč. Přihlášky přijímá do 31. 07. 2013 Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno 6, 294 31 Krnsko, tel: 777 000 706,
e-mail: [email protected]
14. 09. 2013 - CZECH OPEN – Memoriál Josefa Nováka
– CACIT,CACT pro kontinentální plemena ohařů, místo konání Teplice, startovní poplatky dle propozic. Přihlášky přijímá do 10. 08. 2013 Olga Hrabáková, Štěpánov 15,418 01,
Bílina, Tel: 605 837 237, e-mail: [email protected]
14. - 15. 09. 2013 – Memoriál Milana Novotného – Teplice se zadáním titulů CACIT a CACT, startovní poplatek
800,- Kč, přihlášky přijímá do 10. 07. 2013, Olga Hrabáková,
Štěpánov 15, 418 01 Bílina, tel: 605 837 237, e-mail: [email protected]
19. -21. 09. 2013 – IKP – Česká republika – pořadatel KCHNKO- Hodonín Čejkovice – podle mezinárodní
zkušebního řádu pro IKP, startovní poplatek 180,- EUR.
Ohař musí mít při podání přihlášky absolvovány ZV, PZ,
z toho alespoň 2x první cenu, dále výstavu, alespoň v.d.,
VBRe nebo odpovídající zkoušku. Přihlášky nejpozději do
20.05.2011, zasílejte na adresu: Ing. Václav Vlasák, Jizerní
Vtelno 6, 294 31 Krnsko. Tel:777 000 706, e-mail: [email protected]
Akce Světového klubu NKO
12. - 13. 10. 2013 – Memoriál Františka Horela - Mezinárodní všestranné zkoušky – CACIT,CACT, Mladá Boleslav – místo konání Nepřevázka, startovní poplatek
1500,-Kč, pro nečleny klubu 2000,-Kč, pro nečleny ČMMJ i
klubu 3000,- Kč. Přihlášky přijímá do 20. 08. 2013 Miroslav
Drahota, Polní 48, 294 43 Čachovice, tel: 721 898 155, e-mail: [email protected]
18. 10. 2013 – Klubové podzimní zkoušky, Mladá Boleslav – Jizerní Vtelno, se zadáním titulu CACT, startovní
poplatek 700,-Kč, pro nečleny 900,- Kč
Klubové zkoušky vloh, Mladá Boleslav – Jizerní Vtelno,
startovní poplatek pro členy 400,-Kč, pro nečleny 600,- Kč
Národní Field Trial – se zadáním titulu CACT, Mladá Boleslav – Jizerní Vtelno, pro britská i kontinentální plemena. Startovní poplatky dle propozic. Přihlášky na všechny
zkoušky přijímá do 10.09.2013 Ing. Václav Vlasák Jizerní
Vtelno 6, 294 31, tel: 777 000 706, e-mail: [email protected]
post.cz
Výstavy:
18. 05. 2013 – Klubová výstava Opava – Hlučín, se zadáním titulu klubový vítěz. Informace na www.kynologie-kozmice.wz.cz, nebo Luděk Müller, Štípky 11, 747 15,
Šilheřovice, tel. 00420 731 421 346, e-mail: [email protected]
10. 08. 2013 – Klubová výstava Česká Lípa - Zákupy, se
zadáním titulu CAC, informace na www.klubkratkosrsty
ohar.cz nebo Luděk Müller, Štípky11, 747 15, Šilheřovice,
tel.00420 731 421 346, e-mail: [email protected] Na
obou klubových výstavách proběhnou výběry do chovu!
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Na všech klubových zkouškách vloh / ZV / včetně MVV a
MJH může přihlášený NKO absolvovat i jarní svod. Je však
nutné zároveň s přihláškou na klubové ZV zaslat i požadavek na zajištění svodu. Akce jsou řádně projednány s příslušnými OMS. Vzhledem k vysokému počtu konání akcí,
i s ohledem na nové podmínky pro zařazení do chovu v
našem klubu může u zkoušek dojít k případným změnám
termínů a míst konání, s přihlédnutím k počtu přihlášených jedinců, zazvěření honiteb a vývoj počasí. Stejně tak
může dojít ke zrušení plánovaných zkoušek. Propozice na
výše uvedené zkoušky a výstavy budou postupně zveřejněny na klubových stránkách www.klubkratkosrstyohar.cz
Na výše uvedené klubové zkoušky budou přijati
pouze ti ohaři, jejichž majitelé do termínu uzávěrky
přihlášek, zároveň se zasláním přihlášky uhradí startovní poplatek na účet u Komerční banky v Benátkách
nad Jizerou:
43-1533800267/0100
Variabilní symbol: je vždy identický s datem zkoušek.
Např. na Memoriál Václava Vančury bude variabilní
symbol: 12052013
Delegaci rozhodčích na všechny výše uvedené klubové zkoušky provede sekretariát ČMKJ na návrh Klubu
krátkosrstý ohař.
V Jizerním Vtelně dne 30. 09. 2012 Ing. Václav Vlasák
Kleemann 2012 - KS Scout vom Riverwoods
Seznam chovných psů platný od 01. 01. 2012
46/III Mars z Kvítele Člp 71806/01, výb. CAC, VZ, MRK, MKP-vítěz-CACIT,
nar. 23. 04. 2000
MMN–vítěz–CACIT, MS NKO PFT
hnědý bělouš
o: Ergo z Týnce
m: Dolly vom Silur
tel:+420 606 475 098
maj. Josef Hendl, Lukavec 135, 410 02, Lovosice
55/III Juno z Českého
nar.10. 10. 2001
černý bělouš
tel:
Člp 72996/03, výb. CAC, lesa VZ
o: Elko vom Habichtsberg
m: Ariel Tergy
maj. Ladislav Kopřiva, Zahradní čtvrť 26P, 373 33, Nové Hrady
63/III Zoran z Brník.
Člp 72456/04, výb., VZ
stráně
nar. 27. 03. 2001
o: Brit ze Svibince
hnědák
m: Uta z Brníkovské stráně
tel:+420 736 541 054
maj. Oldřich Laub, Žižkova 486, 277 16, Všetaty
64/III Trix ze Štípek
Člp 73053/04, výb., CAC, CACIB, BOB
nar. 24. 12. 2001
Eurozuchtschau – BIS, VZ
hnědý bělouš
o: Nord z Vtelenských polí
m: Hera ze Štípek
tel.+420 605 503 316
maj. Martina Rymerová, Darko-
vičky 100, 748 01, Hlučín
66/III Ataman D. Kazana Člp 73910/04, výb.,CAC, VZ,IK
P,MRK,MKP,MMN, MFT
nar. 28. 09. 2002
2x CACIT,3x CACT,2x res.CACT
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
hnědý bělouš
tel:+420 776 127 797 o: Nougad ze Štípek
m: Dumka z Czarnego Dworu
maj. Zuzana Mullerová, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
67/III Jasan z Bilice
nar. 07. 05. 2003
hnědý bělouš
tel.+420 568 642 331
Člp 74505/04, výb., VZ – MFV
o: Upp Engholms
m: Bena z Bilice
maj. Kateřina Knotková, Mohel
no 466, 675 75
69/III Cit od Mileho
nar. 05. 05. 2001
hnědý bělouš
tel:
Člp 72 552/05 , výb. CAC, VZ
o: Chary z Plentova dvora
m: Haidy z Kocmánku
maj. Miloš Dalešický, Borek 14, 286 01, Čáslav
72/III Dino z Mšen. lázní
nar. 17. 04. 2003
hnědý bělouš
tel: +420 724 632 442
Člp 73 962/05, výb. CAJC, VZ
o: Viking z Vtelenských polí
m: Aranka z Mšených lázní
maj. Zdeněk Razák, Na Pankráci 348, 411 19, Mšené Lázně
76/III Lex z Českého lesa Člp 73 911/06, výb., res. CACIB, VZ
nar. 15. 03. 2003
o: Emír od Řeky Lomnice
černý bělouš
m: Chance z Českého lesa
tel:
maj. Karel Rohla, Hroznětínská 45, 362 32, Otovice
78/III Cit z Liščína
nar. 18. 04. 2003
Člp 74 056/05, výb., VZ
o: Mars z Kvítele
27
hnědý bělouš
tel.
m: Vanda z Brníkovské stráně
maj. Lubomír Malý, Slatina 84, 410 02, Lovosice
84/III Nord z Českého
lesa
nar. 07. 02. 2004
černý bělouš
tel: +420 603 239 922
Člp 74 489/06, výb., VZ
87/III Atari Jasénky
nar. 12. 01. 2004
černý bělouš
tel: +420 605 503 316
Člp 74 394/07, výborný, CAJC, CAC, CACIB, BOB
MVV, MMN, VZ
o: Prince Ruffain Rapa – Nui
m: Hera ze Štípek
maj. Martina Rymerová, Darko
vičky 100,748 01, Hlučín
89/III Dan z Plosk. zámků
nar. 22. 03. 2005
hnědák
tel: +420 775 730 429
Člp 75 324/07, výborný, CAJC, res. CAC, VZ, MMN
o: Uno Afoli
m: Bora ze Slatinské bažantnice
maj. Petr Prokop, Chelčického 580, Libochovice,411 17
o: Emír od Řeky Lomnice
m: ICH. Ariel Tergy
maj. Pavel Moulis, Švermova 748/II, 337 01,Rokycany
90/III Doran ze Sold.
Člp 75 416/07, výborný, CAC, hvězdy
VZ, MFV, MFH- CACT
nar. 02. 06. 2005
o: Vigo Afoli
hnědý bělouš
m: Ambra ze Soldátovy hvěz-
dy
tel: +420 604 716 468
maj. Josef Rozkošný, Zborov-
ská 444, Přelouč, 535 01
91/III Fram z Knollovy Člp 74 447/07, výborný, VZ, školyIKP
nar. 06. 02. 2004
o: Kantus vom Rhonblick
hnědý bělouš
m: Dasta z Čeperáku
tel: +420 602 740 684
maj. MUDr. Jiří Macháček, Círk-
vice 238, 285 33
92/III Axel z Mešin.
ČLP 74 451/07, velmi dobrý, hájovnyVZ
nar. 29. 01. 2004
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Alina Tergy
tel: +420 775 672 684
maj. Jiří Drábek, Zalažany 30, 538 63, Chroustovice
93/III Kim ze Štípek
nar. 13. 07. 1999
hnědý bělouš
tel: +420 731 421 346
ČLP 71 420/02, výborný, res. CA
CIB, VZ
o: Aran z Panšťáku
m: Merry ze Štípek
maj. Luděk Muller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
98/III Flot od Nez. ČLP 75 124 / 08, velmi dobrý, PotokaMMN,VZ
nar. 03. 01. 2005
o: Reno Engholms
hnědobílý strakoš
m: Rita od Nezdického potoka
tel: +420 604 387 793
maj: Jan Faschingbauer, Hrad
ská 88, 344 01, Domažlice
28
100/III Best Baron od
Habr. rybníka nar. 02. 06. 2008
černobílý strakoš
tel:+420 776 177 869
ČLP 76 152/08,CAJC,CAC,CACI
B,BOB,Český junior šampion, MMN,VZ
o: Baron vom Amazonas
m: Gitta z Českého lesa
maj. Mgr. Markéta Jindrová, Úpořiny 6, 415 01, Teplice
101/III Mon Fransto
ČLP 75 248/08, výborný, CAC, res. CACIB, VZ
nar: 06. 03. 2005
o: Ar z Jeklíku
hnědák
m: Lola Fransto
tel.+420 603 801 808
maj: Hana Vyrtychová,K lomu 1359, 293 01, Mladá Boleslav
102/III Akim od Včelích ČLP 74 229/08, výborný, res. úlůCAC, VZ
nar. 26. 05. 2003
o: Haky z Pelhřimova
hnědák s náprs.
m: Bora z Jasánků
tel: +420
maj. Jiří Šídlo, Svojetice 163, 251 62
103/III Alf na Komářím ČLP 76 967/08, výborný, CAC, vrchuCACIB, VZ
o: Cik z Krutého lesa
nar. 25. 06. 2007
m: Bělka Boleslavské Písčiny
tm. hnědý bělouš
maj. Antonín Urban, Na písku 653, 250 02, Stará Boleslav
tel:+420 731 542 960
105/III Hero z Ránského ČLP 76 336/08, velmi dobrý, letištěMMN, VZ
o: Baron vom Amazonas
nar. 11. 08. 2006
m: Etta z Ránského letiště
hnědák
maj. Zdeněk Vítek, České Zlatní
ky 70,434 01, Most
tel:+420 605 837 327
106/III Amo Theogonia ČLP 77 830/08, výborný, CAC, CACIB, VZ, CACT
nar. 01. 07. 2006
o: Atos ze Štípek
hnědý bělouš
m: Czama z Czarnego Dworu
tel:+420 775 672 076
maj. Jiří Drábek a Joanna Boczkowska, Zalažany 30, 538 63, Chroustovice
109/III Aran z Vrábče
ČLP 77 049/09, výborný, res.
CAC, VZ
nar. 07. 08. 2007
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Alda z Husína
tel:+420 603 288 101
maj. JUDr. Marie Lochovská, Ver
dunská 26, 160 00, Praha 6
110/III Adar z Černého
hřiště
nar. 20. 03. 2008
hnědý bělouš
tel:+420 605 119 173
ČLP 77 347/09, velmi dobrý, VZ
o: Ben z Drnovských rovin
m: Chita z Pelhřimova
maj. Josef Sobín, Za Špýcharem 244, 270 61, Lány
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
111/III Morris od Nezdic- ČLP/KO/77 111/09, výborný, kého potoka
CAC,VZ
o: Baron vom Amazonas
černý s náprs.
m: Eny od Nezdického potoka
tel:+420 602 434 542
maj.: Miroslav Hurt, Čižice 153, 332 09, Štěnovice
113/III Fllo Plameni Pas ČLP 77 696/09, velmi dobrý, VZ, MMN,CACIT,CACT
nar. 24. 01. 2007
o: Ralph od Beranjskih Vratnica
hnědý bělouš
m: Sara
tel:+420 731 421 346
maj: Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
114/III Alf z Tomešova
dvora
nar. 05. 12. 2006
hnědý bělouš
tel:+420 605 837 237
ČLP/KO/ 76 438/09, výborný, VZ
115/III Basco vom Osterberg
nar. 15. 04. 2008
hnědý bělouš
tel:+420 604 250 666
ČLP/KO/78 530/10,výborný,
CAC,res.CACIB, VZ, MMN
o: WS Heiko KS vom Osterberg
m: Gina vom Osterberg
maj. Jana Uriánková, Hradiště 25, 335 44, Kasejovice
o: Echo z Ránského letiště
m: Inspirace z Chlumína
maj: Olga Hrabáková, Štěpánov 15, 418 01, Bílina
116/III Gall z Ránského ČLP/KO/76341/10, velmi dobrý,
let VZ
nar. 15. 07. 2006
o: Argo z Bilice
hnědý bělouš
m: Suse vom Lingenauer Holz
tel:+420
maj.Jiří Scheithauer, Slatina 131, 410 02, Lovosice
117/III Silver del Rade Savič nar. 01. 09.2006
hnědý bělouš
tel:+420 724 328 409
ČLP/KO/78570/10, výborný, FT,
CACIT, MMN
o: Lord del Rade Savič
m: Pamela del Rade Savič
maj. Miroslav Kalík, Královice 64, 274 01, Slaný
118/III Goya del Rade ČLP/KO/78569/10, výborný, FT,
SavičCACIT
nar. 16. 03. 2010
o: Prinz del Rade Savič
hnědý bělouš
m: Melodi del Rade Savič
tel:+420 724 329 409
maj: Miroslav Kalík, Královice 64, 274 01, Slaný
119/III Kir z Pramínku ČLP/KO77089/10, výborný, CAJ
C,CAC,Český champion, VZ
nar. 19. 09. 2007
černý bělouš
o: Faraon od Nezdického poto
ka
m: Jesi Fransto
tel:+605 150 528
maj. Josef Chramosta, Mělnická 164, 277 38, Mělnické Vtelno
120/III KS Gert ze Štípek ČLP/KO/77671/10, výborný,3x CAJC, 5x CAC,CACIB,4x BOB,
nar. 04. 07. 2008
Český junior šampion, HD A, MJH, VZ CACT, MMN, Světový
černý bělouš
vítěz mladých - BOB Junior, IKP ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
V2, Kurzhaar Sieger
o: Tor ze Štípek
m: Brita z Ludger
tel:+420 777 887
maj. Mgr. Michael Kretek, Rybář
ská 6, 747 22, Dolní Benešov
121/III Dar z Mockova ČLP/KO/76229/10, výborný, 4x
dvora
CAC, res.CACIB, Český šampion, VZ
nar. 23. 06. 2006
černý bělouš
o: Tor ze Štípek
m: Alka z Mockova dvora
tel:+420 607 507 050
maj. Marcela Fialová, Tlučná 188, 330 26
122/III Or ze Srbeckých ČLP/KO/76355/10, výborný
luhů res.CAC, VZ
nar. 05. 09. 2006
o: Lesan z Prosečské vysočiny
hnědý bělouš
m: Gita ze Smědé
tel:+420 723 420 276
maj. Ladislav Svoboda, U Silvie 518, 294 73, Benátky nad. Jize-
rou
123/III Hasan z Býchorska
nar. 27. 04. 2008
hnědý bělouš
tel:+420 602 293 918
ČLP/KO/77393/10, výborný
, CAC, res.CACIB, VZ,MMN
o: Ataman Duma Kazana
m: Dora z Býchorska
maj. David Krojidlo, Němčice 120, 280 02, Kolín
124/III Bruno z ČLP/KO/77788/11, výborný, Tomešova dvora
Český šampion,Vítěz CSV, CAJC,
CAC,CACIB,BOB, VZ
nar. 23. 09. 2008
o: Fram z Knollovy školy
černý bělouš
m: Inspirace z Chlumína
tel.+420 603 845 231
maj. Michal Sokol, Ruská 192, 417 01, Dubí
125/III Ilias ze Štípek
ČLP/KO/ 78598/11, výborný, MJH,VZ
nar. 22. 02. 2010
o: Tor ze Śtípek
hnědý bělouš
m: Nata z Bilice
tel:+420 776 127 797
maj. Luděk Müller, Štípky 11, 747 15, Šilheřovice
126/III Bennet ze Snu ČLP/KO/78500/11, výborný, CAJC,CAC,BOB,VZ Nemroda o: Dor Jasénky
nar. 27. 04. 2009
m: Grappa ze Snu Nemroda
hnědák
tel:+420 605 011 916
maj. Liliana Václavíková, Mezina 86,792 01,Bruntál
127/III Gary z Visálku
nar. 18. 04. 2011
hnědý bělouš
tel.+606 475 098
ČLP/KO/78679/11, výborný CAJC, VZ, MJS,MFV,MRK,MKP
o: Echo z Ránského letiště
m: Faty z Visálku
maj. Josef Hendl, Lukavec 135, 410 02, Lovosice
128/III Faraon z Mešinské hájovny nar. 15. 01. 2009
ČLP/KO/77846/11, výborný,
CAC, VZ
o: Barbar z Mešinské hájovny
29
černý bělouš
tel.+420
m: Era z Mešinské hájovny
maj. Radim Soukup, Vrchovské-
ho 1009,537 01, Chrudim
129/III Emir Roncalli
ČLP/KO/76051/09, výborný, ŠpalíčekVZ,IKP
o: Dagobert vom Hege-Haus
nar. 28. 04. 2006
m: Magda Tišnov
hnědý bělouš
tel.+420 777 183 254
maj. Stanislav Šafář, Podolí 375, 664 03
130/III Marley ze Śtípek ČLP/KO/79603/12,výborný, 2x CAJC, BOJ, CAC, res.CACIB, VZ
nar. 17.06.2011
o: Figaro Czarny Dwor ze Skolni
tego
hnědý bělouš
m: Glorie ze Śtípek
tel:+420 776 127 797
maj. Luděk Müller, Štípky 11, 747 15 Šilheřovice
131/III Willy vom ČLP/KO/80227/12, výborný, Geestmoorres.
CAC, HD-B1, MMN, VZ
nar. 29.11.2009
o: Rocky vom Neuarenberg
hnědý bělouš
m: Charme II KS vom Hege-
Haus
tel.+420 608 053 904
maj. MUDr.František Karpat, U viaduktu 25, 643 00 Brno-Chrli
ce
Změny v seznamu chovných psů:
Zařazeni v průběhu roku 2012:
130/III Marley ze Śtípek
131/III Willy vom Geestmoor
132/III Grim z Mešinské hájovny
133/III Rio
134/III Caro Jasénky
135/III Aaron vom Engelsheim
Vyřazeni v průběhu roku 2012:
70/III Echo z Ránského letiště - uhynul
99/III Rambo z Chlumína – vyřazen na přání majitele
Změna majitele a doplnění ocenění v průběhu roku
2012:
114/III Alf z Tomešova dvora, nový majitel: Olga Hrabáková,
Śtěpánov 15, 418 01 Bílina
120/III KS Gert ze Štípek – Kleemannovy zkoušky, titul
Kurzhaar Sieger
127/III Gary z Visálku – MJS,MRK,MFV,MKP
Perspektivní chovní psi v Rakousku
132/III Grim z Mešinské ČLP/KO/78 892/12, výborný, Víhájovnytěz třídy, VZ
o: Barbar z Mešinské hájovny
nar. 13.05.2010
m: Eira z Mešinské hájovny
hnědý bělouš
tel.+420
maj. Zdeněk Vacek, Kosmova 886,686 03 Staré Město
133/III Rio
nar. 06.05.2006
tm.hnědý bělouš
tel.+420 724 328 409
ČLP/KO/80002/12, výborný, FT – 5x CACIT, 14x CACT
o: Unno di Pra Capone
m: Birba
maj. Miroslav Kalík, Královice 64, 274 01 Slaný
134/III Caro Jasénky
ČLP/KO/ 76 464 /12, výborný, CAJC,CAC,CACIB,NV,BOB, VZ
nar. 09.12.2006
o: Arco Jasénky
černý bělouš
m: Pet ze Štípek
tel.+420 605 503 316
maj. Martina Rymerová, Jando-
va 100, 748 01 Hlučín - Darko-
vičky
135/III Aaron vom Engelsheim nar. 23.06.2010
celočerný
tel:+420 602 110 052
Balu vom Tanneck
ČLP/KO/79 117/12, výbor ný, CAC, res.CACIB, MMN, VZ
o: Ungaro vom Hege-Haus
m: Cessy vom Osterberg
maj. Petr Cvíček, Rumburská 249/12,190 00 Praha 9
Duke vom Axberg
30
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
Úspěch českých ohařů v Německu
piny psů a fen. Pouze u vůdců
s více psy není toto striktně
dodržováno. Tyto vrcholné
zkoušky se posuzují v poli a
na vodě, podle mezinárodního řádu pro polní a vodní
práci kontinentálních ohařů.
Zahrnují discipliny:
1/ Nos
2/ Hledání
3/ Vystavování a postupování
4/ Samostatná práce na vodě a
v rákosí / stobern ohne ente /
Ve dnech 13. - 15. září 2012 se konaly v Dolním Sasku již 40.
Kleemannovy zkoušky, nejvýznamější zkoušky pro německé krátkosrsté ohaře na světě. Vlastní název zní Dr.Kleeman Zuchtauslezeprüfung. První se konaly v roce 1939.
Druhé v roce 1949, poté každoročně až do roku 1962. Dále
v každý sudý rok. V lichý rok se pořádá IKP – mezinárodní
zkoušky krátkosrstých ohařů. Pokud bychom chtěli přesně přeložit, tak asi by název zněl: Kleemanovy výběrové
chovné zkoušky.
Předměstí hlavního města Dolního Saska- Hannoveru,
Altwarmbuchen a uvnitř hotelový komplex Hennies byly
centrem zkoušek. Na zkoušky se kvalifikovalo a bylo přijato
135 německých krátkosrstých ohařů z různých zemí Evropy- Německa, Rakouska, Holandska, Maďarska, Španělska,
Ukrajiny, ale i USA a hlavně také dva NKO z České republiky. Teprve potřetí v historii se objevili čeští ohaři s českými
vůdci na tomto vrcholném podniku pro NKO. V roce 2004
se úspěšně zúčastnila jedna fena, v roce 2010 bohužel bez
úspěchu dva psi a jedna fena. Ale k podmínkám pro přijetí.
Aby se NKO na tyto zkoušky vůbec mohl přihlásit, musí
absolvovat Derby, v našem případě zkoušky vloh, SOLMS
podobné našim PZ, VGP - což jsou všestranné zkoušky, ovšem s racionálnějším zkušebním řádem pro práci ohařů, na
rozdíl od nás a Slovenska. Dále ohař musí prokázat, že je
schopen dohledat postřelenou kachnu a prokázat ostrost
na škodnou, obojí při praktické myslivosti. Také musí být
oceněn známkou nejméně velmi dobrá ve třídě dospělých
na výstavě a mít výsledek z rentgenu na DKK v rozsahu
A1,A2,B1 nebo maximálně B2, vyhodnoceném v Německu
pouze jedním specialistou.
Čtvrteční přehlídky exteriéru se zúčastnilo 122 NKO,
včetně dvou našich, kteří oba získali ocenění výborná. Byli
posouzeni vždy trojicí rozhodčích a celkem se posuzovalo
ve čtyřech kruzích.
Pátek 14. září 2012 a následná sobota dopoledne byly
vyhrazeny samotnému posuzování. To proběhlo ve 31
skupinách. Dbá se, aby byly vylosovány samostatné sku-
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012
5/ Práce na stopě živé kachny
6/ Přinášení kachny z vody
7/ Poslušnost před zvěří a po
výstřelu
8/ Poslušnost bez zvěře
Skupina vždy tří rozhodčích ve skupině, vždy
s jedním hlavním, může udělit známky v rozsahu 0-4, přičemž, aby ohař obstál, musí
získat téměř samé čtyřky, kromě přinášení kachny a poslušnosti před zvěří a po výstřelu. Zde musí dostat alespoň
známku 3. Celkové hodnocení je pouze, že ohař obstál
nebo neobstál.
V tom je hlavní rozdíl oproti IKP, kde pes může dosáhnout na známky 3 v poli a ve vodě, a přesto obstojí, i když
ve 2. ceně.
Postup jednotlivých skupin je řízen přesným programem. Přibližně polovina skupin začíná v poli a druhá na
vodě. Například 7,30 voda a 13,00 pole. Skupiny byly rozděleny do revírů asi do 60 km od centra soutěže. Vzdálenost z pole na vhodný terén pro vyzkoušení vodní práce
byla třeba i 70 km.
Některé skupiny, zvláště ty, které měly pouze tři startující nebo které byly v lépe zazvěřených revírech, případně
část psů ze skupiny vypadla, zvládly zkoušky za den. Mezi
nimi byli i oba účastníci z našeho státu, kteří zvládli nástrahy Kleemanových zkoušek, získali titul KS / Kurzhaar
Sieger / a již v pátek večer jsme dohromady mohli úspěch
oslavit. Tudíž:
Pes - číslo katalogu 111 - černý bělouš KS Gert ze Štípek,ČLP/KO/77671/10, majitel Mgr. Michael Kretek, vůdce Luděk Müller a fena- číslo katalogu 131 - hnědý bělouš KS Magda z Vtelenských polí, ČLP/KO/77460/10,
majitel a vůdce Lumír Růžička se stali teprve druhým a
třetím úspěšným startujícím na Kleemannových zkouškách z Česka v historii Kleemannových zkoušek. První byla
v roce 2004 KS Brita od Mileho.
Vítězem zkoušek se nestane chovný před nechovným,
to jsou již skoro všichni, ani nejmladší, ale ten, který získá
co nejvíce známek 4h / znamená známku 4 a písmeno h
–zkratka v němčině pro hervorragend, česky přibližně znamená supervýkon nebo možná znamenitý výkon /.
Vítězkou zkoušek s titulem CACIT se stala KS Sirka vom
Jydebek, vedená Clausem-Peterem Andresenem. Získala
ve třech disciplinách známku 4h. Res. CACIT získala fena KS
31
Dina vom Konigsleite, vedená Manfredem Tumou.
V sobotu odpoledne proběhlo přehlídkové hledání –
schausuche nebo také stichsuche, jak Němci toto hledání
ve dvojicích někdy označují. Toho se účastní všichni NKO,
kteří obstojí a získají titul KS. Zde se zadává další titul CACIT. Během třech a půl hodiny s jednou přestávkou se podařilo třem rozhodčím – prezidentovi Světového a spolkového klubu Prof. Herbertu Lemmerovi, hlavnímu poradci
chovu spolkového klubu Gerdu Schadovi a řediteli zkoušek a vedoucímu plemenné knihy v Německu Michaelu
Hammererovi vylučovacím způsobem vybrat finalisty a
zadat tituly.
Vítězkou schausuche se stala a titul CACIT fena Luna
vom Kronsberg vedená Sonjou Kretschmer. Poraženou finalistkou byla Onja vom Eichenforst vedená Manfrédem
Witlandem, která v semifinále porazila Magdu z Vtelenských polí vedenou Lumírem Růžičkou. Ani Gert ze Štípek
se v schausuche neztratil. Postoupil do druhého kola. Pro
české barvy a hlavně Klub krátkosrstý ohař, odkud pes i
fena pocházejí, obrovský úspěch.
Slavnostní sobotní večer proběhl ve znamení vyhlášení
výsledků jak Kleemannových zkoušek, tak následného přehlídkového hledání, ale hlavně dobré nálady, kuloárního
hodnocení i navazování nových kontaktů. Tímto večírkem
skončil také stoprocentně úspěšný víkend účasti českých
ohařů na vrcholném podniku pro NKO.
Ze 122 NKO / 49 psů a 73 fen /, kteří nastoupili na přehlídku exteriéru bylo hodnoceno 58 výborně. Z počtu 122
na Kleemannových zkouškách obstálo 73 NKO / 27 psů a
45 fen /, tj. 59,8%. Známka 4h byla zadána 29x, z toho 11x
v poli a 18x na vodě.
Kromě úspěšných ohařů Gerta ze Štípek a Magdy z Vtelenských polí, přihlášených Klubem krátkosrstý ohař / KKO
ČR / se z Česka také zúčastnili rozhodčí delegovaní všemi třemi kluby z Česka: MVDr.Čestmír Šrámek- KCHNKO,
Vladimír Kulhánek –KKO Brno, Petr Buba, MUDr.František
Nahodil a Ing. Václav Vlasák – KKO ČR. Bližší informace pro
zájemce o výše uvedené i o NKO jsou na stránkách KKO
ČR – www.klubkratkosrstyohar.cz, kde v odkazech najdete
vše úplně podrobně v odkazech na www.deutsch-kurzhaar.de/kleemann2012.
V Jizerním Vtelně dne 22. 09. 2012
Ing. Václav Vlasák
32
ZPRAVODAJ KLUB KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ 2012

Podobné dokumenty