Proběhla rekonstrukce kina Modrý kříž v Kutné Hoře

Komentáře

Transkript

Proběhla rekonstrukce kina Modrý kříž v Kutné Hoře
měsíčník :: číslo 03 / 2010 :: vychází 26. 2. 2010
březen 2010
neprodejné
Proběhla rekonstrukce kina Modrý kříž v Kutné Hoře
Kutnohorské kino prošlo v prosinci a lednu rekonstrukcí, která
spočívala jednak v osazení hlediště
novými sedačkami, ale především
ve vybavení promítací kabiny kina
novou technologií, umožňující
promítání filmů ve formátu 3D
i uvádění přímých přenosů významných kulturních i jiných
událostí z celého světa. Byly provedeny i drobné úpravy (vymalování
některých prostor, zprovoznění
pokladny, instalace šatnových věšáků, zajištění vhodného prostoru
pro prodej občerstvení ap.) směřující k celkovému vylepšení interiéru
kina. Po rekonstrukci byl provoz
kina zahájen přímým přenosem
z Metropolitní opery New York již
16. ledna. Naši diváci tak mohli na
plátně kina sledovat jeden z nejlákavějších titulů sezóny 2009/2010
– Bizetovu Carmen, v titulní roli
s fenomenální Elīnou Garančou.
Představení navštívilo 158 spokojených diváků, kteří ocenili rozšíření
kulturní nabídky ve městě o výji-
Listujeme:
na straně 2
Zprávy z rady města
na straně 3
Zprávy ze zastupitelstva
na straně 4
MŠ Sedlec
na straně 5
Otázky pro starostu
na straně 8
Olympiáda dětí a mládeže
mečné zážitky, které přenosy přinášejí. V sobotu 6. 2. byl realizován
přímý přenos Verdiho opery Simon
Boccanegra s Placidem Domingem
v titulní roli. Tato sezóna nabízí ještě dva další tituly, na které se mohou milovníci operního umění těšit
– představení Thomasova Hamleta
27. března a uvedení Rossiniho Armidy 1. května. Potěšující je skutečnost, že přímé přenosy lákají do
kutnohorského kina nejen diváky
z Kutné Hory a z jejího blízkého
okolí, ale přivádějí sem i návštěvníky ze vzdálených míst, např.
z Tábora a z Prahy. Na přání mnoha návštěvníků přenosů plánujeme
v nejbližších měsících i dva záznamy operních představení Met NY,
a to 7. března Hoffmannovy povídky J. Offenbacha a v dubnu Carmen
G. Bizeta (pro ty, kteří neměli možnost sledovat přímý přenos).
Promítání filmů bylo zahájeno
23. ledna uvedením AVATARU 3D
režiséra Jamese Camerona, podle
statistik již nyní nejúspěšnějšího
filmu (z hlediska tržeb i návštěvnosti) všech dob. V lednu jsme
uvedli osm jeho vyprodaných projekcí a mimo to sedm dalších filmů.
AVATAR 3D je na programu kina,
vedle ostatních uváděných filmů,
ještě i v dalších měsících. Jeho projekce v našem kině lákají stále hodně diváků ze širokého okolí Kutné
Hory (přijíždějí nejen z Kolína
a Čáslavi, ale také např. z Českého
Brodu, Plaňan, Vlašimi aj.).
Zahájení činnosti kina vybaveného nejmodernější složitou
digitální technologií přináší však
i jistá úskalí. Dokonalé sladění
všech komponentů je třeba mnohokrát ověřit, doplnit a vyzkoušet
a zjištěné nedostatky odstranit.
Ve snaze, aby přerušení provozu
kina bylo co nejkratší, docházelo,
bohužel, i k situacím, že některá
filmová představení měla určité
technické nedostatky a dvě se právě
z těchto důvodů vůbec neuskutečnila. Za tyto nepříjemnosti se našim divákům omlouváme a děkujeme jim za pochopení. Uděláme vše
pro to, aby k podobným situacím
již nedocházelo a věříme, že kutnohorské kino bude svým divákům
nadále přinášet pouze příjemné zážitky v podobě ničím nerušených
projekcí nejlepších filmů z nabídky
našich filmových distributorů.
Jana Kozáková,
ředitelka Městského Tylova divadla
Dotaci na realizaci rekonstrukce kina poskytl:
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
březen 2010
strana 2
Zprávy z rady města - 19. 1. a 9. 2. 2010
Nemocnice
Jednání
se
zúčastnila
JUDr.
Opočenská,
jednatelka
společnosti
Nemocnice
Kutná Hora.
Podala informace o výpovědích
zaměstnanců – jednáno s Úřadem
práce, který je ochoten vyplatit
tříměsíční odstupné za podmínky,
že organizace vyhlásí insolvenci.
Všichni odstoupivší lékaři jsou
již nahrazeni novými. Proběhla
jednání s pojišťovnami, všechny
pojišťovny dodaly platby záloh.
Odprodej majetku nemocnice
(auta, sklady, zásoby spotřebního materiálu aj.) v odhadní výši
6.792.951,- Kč (bez DPH). Získané
finance budou přednostně využity
na platy zaměstnanců za období
roku 2009, ne však na odstupné.
Paní jednatelka požádala radu
města o svolání mimořádného
jednání valné hromady společnosti k rozhodnutí insolvence. Informovala také o tom, že oslovila
nestrannou advokátní kancelář
v Tachově (JUDr. Schulmann), kterého zplnomocnila a informovala
jej o veškerých soudních sporech.
Sdělila, že koncem února chce
rezignovat na svoji funkci, proto
jej doporučila pro další jednání
ve sporech, které jsou vedeny.
Parkování
Na jednání rady byl dále pozván
Ing. Milan Zelenka, zástupce firmy
Designa – dopravní systémy, zabývající se parkovacími systémy a organizací dopravy v klidu. Seznámil
přítomné s možností řešení dopravy
v historickém jádru Kutné Hory a po
následující diskusi bylo dohodnuto,
že firma Designa zpracuje podklady
pro zadání studie dopravy v klidu.
Různé
V bodě různé poděkovala Ing.
Marie Štorková za úžasný zážitek z prvního přímého přenosu
z Metropolitní opery v New Yorku,
v kině Svět dne 16. ledna. Doporučila opatřit ještě čtecí zařízení českých titulků.
Dále bylo jednáno o sněhové kalamitě, vedení města informovalo
o každodenních jednáních v rámci
likvidace kalamity. Vyskytly se nějaké stížnosti, ale sněhu bylo tolik,
že nebylo v lidských silách, ani za
pomoci dostupné techniky, uklidit
celé město hned tak, aby to vyhovovalo všem obyvatelům i v okrajových čtvrtích.
Ve věci pronájmu klubu Alfa
přednesl žádost pana Trešla místostarosta Zimmermann: Pan Trešl
měl jít do pronájmu s Josefem Maturou, který však od záměru odstoupil. Pan Trešl není schopen sám
nést náklady na energie a navrhoval
by dát zpět Klub pod divadlo a on
by v rámci toho provozoval malé
taneční kurzy, taneční večery a podobný druh zábavy, který ve městě,
zvláště pro střední generaci, chybí.
Radním by se návrh líbil, ale Klub
pod divadlem by znamenal opětovné náklady pro Město. Starosta
navrhl nabídnout Klub k prodeji.
Návrh přijat 7 hlasy.
Sportovní centrum
V rámci 2. rady města dne 9. února se nejprve uskutečnila prohlídka
nového sportovního centra ve Štefánikově ulici (bývalá octárna). Radním se úprava objektu zdála velmi
zajímavá a zdařilá hlavně tím, že
byl zachován původní průmyslový
ráz budovy (železobetonová konstrukce), do kterého citlivě zapadá
současné využití.
Pivovar
Po prohlídce následovalo zasedání rady, kde mimo jiné byla podána
informace k pivovaru. Heineken
nabídl prodej technologie Městu za
20 mil. Město osloví zájemce o pronájem pivovaru s tím, že bude od
případného zájemce požadovat, aby
se vložených 20 mil. městu vrátilo.
Sněhová kalamita
V souvislosti se sněhovou kalamitou došlo v Technických službách
k přečerpání fin. prostředků určených na zimní údržbu. K této problematice se rada Města opětovně
vrátí a místostarosta Zimmermann
byl pověřen úkolem zajistit způsob,
jak tento finanční propad vyřešit.
Různé
Byla přijata různá usnesení, se
kterými jsou občané seznamováni
na úřední desce. Mezi nimi například:
Studie víceúčelové sportovní haly
Klimeška. Bude financována pomocí dotace (asi 120 mil. Kč), termín
dokončení rok 2012.
Ke stavebním úpravám objektu
Havlíčkovo nám. č. p. 87: horní patro domu by mělo být využito pro
městský úřad, protože Město chce
uvolnit kanceláře ve věži Vlašského
dvora pro Průvodcovskou službu.
Schváleno, aby kinu byl vrácen
původní název kino Modrý kříž. Jde
o vrácení se k tradici a připomínce
historie (název U Modrého kříže
kino původně dostalo pro sousedství s gotickým domem Hotel Modrý kříž, který musel později ustoupit
výstavbě Spořitelního domu).
Vyhověno žádosti osadního výboru Poličany o zřízení linky školního autobusu Kutná Hora – Poličany ve 14 hod.
K žádosti Pavla Apolena na povolení hudební produkce v parku pod
Vlašským dvorem se rada usnesla,
vzhledem ke stížnostem na hluk,
povolit tuto akci pouze do 21. hodiny.
Václav Zimmermann, člen RM
Rozhovor s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem
Dočetl jsem se, že jste přišel
s plánem na obnovu zahrad Jezuitské koleje. Co je na tom pravdy
a jak rychle by měla obnova probíhat?
Kraji patří nádherný prostor za
Jezuitskou kolejí, který desetiletí
ležel ladem. Jsou zde hrůzostrašné
haly a rozpadlá skladiště. Chceme tomuto prostoru co nejrychleji
vdechnout život a vrátit jej původnímu účelu – tj. vybudovat zde
krásné zahrady určené k relaxaci
lidí. Během příštích týdnů začneme
s bouráním plechových skladišť.
Co všechno v zahradách bude?
Pracujeme na vyhlášení soutěže
na projekt. Celý prostor jsem si prošel se spolupracovníky a zkoušeli
jsme načrtnout nové prvky, třeba
otočné hlediště přírodního divadla, zahradní restauraci se zahradní terasou s výhledem na chrám sv.
Barbory nebo užití tekoucí vody
v prostoru zahrady. Vodní živel sem
patří, budu přemlouvat architekty,
aby na něj nezapomněli.
Otočné hlediště divadla, o to je
obrovský zájem v Českém Krumlově, který je také památkou
UNESCO, nehrozí v Kutné Hoře
podobné spory s památkáři?
Myslím, že nehrozí. Dnes je
tento prostor zastavěn plechovým
hangárem a okolí vyasfaltováno,
tudíž cokoli, co prostoru vdechne
život a atraktivitu, bude lepší, než
co je tam teď. Navíc chceme citlivé řešení s pokorou k unikátnímu
okolí. Ne žádné železobetonové
monstrum. Budu se přimlouvat za
lehké nerušící hlediště, nejlépe ze
dřeva, které zapadne do okolí.
Zdá se, že Kutné Hoře je věnována za Vašeho vedení kraje velká
pozornost. Je to jen můj dojem
nebo je to nějaký Váš záměr?
Je to záměr. Kutná Hora je památkou UNESCO. Úžasné město
plné památek. Perla nejen našeho
kraje, ale celé země. Chtěl bych vidět Kutnou Horu jako neoficiální
hlavní město kraje. Určitě jako centrum kultury, vzdělání a turistiky.
Přivítali jsme Vaši aktivitu
při dražbě vzácné iluminace, ale
moc jsme nevěřili, že se to podaří. Takové věci se na dražbě objevují jen velmi zřídka, v případě
této iluminace lze s nadsázkou
říci, že jednou za sto let. Před
necelými sto lety totiž zmizela
a byla považována za navždy
ztracenou. Věřil jste, že se dražba zdaří?
Na dražbu mě upozornil ředitel Galerie Středočeského kraje
(GASK) Mgr. Jan Třeštík. Hned
jsem nabyl dojmu, že ji musíme
pro Kutnou Horu získat. Máte
pravdu, že taková příležitost nastane tak jednou za sto let, tudíž už nikdy ve svém životě se
k podobné příležitosti nedostanu.
Neváhal jsem ani minutu a vrhl
se s Třeštíkem do tohoto dobrodružství. Je to skvělá věc, kterou
budou obdivovat i naši vnukové
a jejich děti. Jsem rád, že jsem
měl tu čest takovou věc získat.
Je to něco jako Mona Lisa našeho kraje, Kutné Hory. Iluminace
a jednotlivé motivy se mohou stát
značkou pro celý kraj. Je to magnet pro turisty, což jsme dokázali
už první den, kdy byla vystavena.
Přišlo se podívat přes šest tisíc
lidí.
Pracujete na brzkém otevření
GASK, plánujete nějaké překvapení?
Bohužel jsme převzali Jezuitskou kolej ve stavu, kdy otevření
bylo v nedohlednu. Bývalý ředitel
muzea nechtěl plnit naše zadání
a urychlit práce na otevření a neustále jen snášel argumenty, proč
galerii nelze otevřít v nejbližších
letech. To byl hlavní důvod, proč
jsme ho vyměnili. Kdyby zůstal,
tak bychom kolej neotevřeli ani
za pět let. Nyní jsme v situaci, kdy
začnou soutěže na vnitřní vybavení, probíhá dokončování fasád
a okolí. Děláme vše, abychom galerii otevřeli na jaře 2010. Máme
skutečně překvapení, ale nechci
ho teď vyzradit.
pokračování na str. 3
březen 2010
strana 3
Zprávy ze zastupitelstva města - 26. 1. 2010
25 zastupitelů usedlo
poprvé ve volebním roce
2010 na svá
místa v Rytířském sále
Vlašského
dvora. Poprvé
se také začínalo již od 15 hodin.
O prezentaci města
V úvodu dostala slovo jednatelka firmy Průvodcovská služba, s. r. o. Ivana Vopálková, která
promluvila o probíhajících i připravovaných akcích na podporu
propagace města. Především hovořila o Grand Prix 2010 Region
v Brně (Náš kraj 2009), na kterém
se Průvodcovská služba umístila
na 3. místě a byla jí udělena speciální cena v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Rovněž rozdala
zastupitelům nejnovější brožuru,
kterou se Kutná Hora prezentuje
při stávající veletržní sezoně.
Sníh, sníh, sníh…
Dotazy a připomínky občanů
se vcelku logicky nesly ve znamení právě probíhající sněhové
kalamity a stížností na odklízení
sněhu ve městě, zejména v jeho
okrajových částech. Dále přišlo
na řadu již mnohokrát diskutované vybírání poplatků v domě
s pečovatelskou službou, park
pod Vlašským dvorem a činnost
centra pro postižené.
Ekonomické záležitosti
Materiály majetkového oddělení, jakož i změny územního plánu
byly schvalovány hladce a velkou
většinou hlasů. Diskuse nastala u bodu rozpočtová opatření
schválená radou města. Předsedkyně finančního výboru Venuše
Železná (ODS) upozornila, že
u většiny položek chybí řádné
zdůvodnění, proto požadovala,
aby bylo zdůvodnění předloženo
na příštím zasedání. Jiří Janoušek
(ČSSD) její návrh podpořil, naopak Jaroslav Rezler (KDU-ČSL)
vyjádřil názor, že každý zastupitel se může s žádostí o vysvětlení,
má-li o něj zájem, obrátit přímo
na ekonomický odbor. Zastupitelstvo nakonec vzalo rozpočtová
opatření na vědomí nejtěsnější
většinou 14 hlasů, 16 zastupitelů
pak podpořilo návrh, jímž ukládá
radě a správcům kapitol předložit
zastupitelstvu odůvodnění změn
u položek vyšších než 1 milion
korun.
Ožije pivovar?
Rušno bylo také kolem prodloužení termínu usnesení, jímž
byl zadán úkol jednat o odkoupení technologie pivovaru od firmy
Heineken zpět za cenu, za kterou
byla prodána. Podle Jana Havlovice (Kutnohorská liga) se ukazuje, že starosta Ivo Šalátek (ODS)
s firmou nejednal. Starosta toto
popřel, upozornil, že je nutné
znát tržní cenu technologie. Ivo
Šalátek dále popřel tvrzení Milana Krčíka (KSČM) podle kterého
byla převážná část technologie již
rozmontována a odvezena. Již se
hlásí zájemci o vaření piva v Kutné Hoře, ale konečné slovo musí
mít zastupitelstvo. 20 zastupitelů
nakonec odsouhlasilo prodloužení termínu do 31. března.
A opět nemocnice
Zastupitelé Jan a Magdalena
Havlovicovi (Kutnohorská liga)
a Martin Hlavatý (KSČM) předložili materiál k vývoji v kutnohorské nemocnici, který těsně
před projednáním stáhli. I tak
ale se svým stanoviskem vystoupila jednatelka Nemocnice Kutná
Hora, s. r. o. Alice Opočenská.
Prohlásila, že nemá žádný právní
vztah k Oblastní nemocnici Kolín
ani ke Středočeskému kraji a že
neučinila žádné kroky v rozporu
se zákonem a proti zájmům nemocnice. Proto všem předložila
memorandum advokátní kanceláře Schulmann a Stachová. Její
právní zástupce pan Schulmann
vysvětlil právní kroky paní jed-
natelky a potvrdil, že ke střetu
zájmů ani ke krácení věřitelů
v žádném případě nedošlo. Potvrdil, že nemocnice je předlužena
a proto dojde k vyhlášení insolvence. Alice Opočenská dále seznámila členy ZM s kroky, které
učinila od 21. prosince 2009, kdy
byla do funkce jmenována – zaměstnanci, kteří měli zájem přestoupit pod Kolín podepsali nové
smlouvy, někteří ukončili pracovní poměr a cca 40 zaměstnancům
byla ukončena pracovní smlouva
dohodou pro nadbytečnost.
Různé
V tomto bodě asi největší pozornost vzbudil návrh místostarosty Václava Zimmermanna
(ODS), který požádal o vrácení
finančních prostředků na propojení kotelen Hlouška a Šipší z rezervy zpět na investice. Pokud by
se kotelny propojily, došlo by ke
snížení nákladů a společnost by
tak cenu za teplo spotřebitelům
mohla podstatně zlevnit. Investice by se měla vrátit do zhruba
deseti let. Proti se vyslovili například starosta Ivo Šalátek a Marie
Štorková (KDU-ČSL), ale místostarostův návrh nakonec našel
pochopení u 16 přítomných a byl
schválen. Kompletní usnesení najdete na www.mu.kutnahora.cz.
Jindřich Bartoň, člen ZM
Rozhovor s hejtmanem MUDr. Davidem Rathem
dokončení ze str. 2
Jak teď vypadá situace s Královskou univerzitou v Kutné
Hoře?
Návrh prošel druhým čtením ve
Sněmovně a čeká nás čtení konečné. Je to dost napínavé, zastánci
i odpůrci jsou téměř v rovnováze. Nechápu odpor ODS, dokonce
i paní Talmanová, která chce kandidovat do Senátu za Kutnohorsko, je proti. Proti je i paní Šojdrová od lidovců i pan Kalousek za
TOP O9. My jsme přitom ochotni
jít i na kompromis, že by nejprve
vznikla vysoká škola neuniverzitního typu. Navíc jsem poslancům
vysvětloval, že zvláště o projekt
vybudování studií kunsthistorie
a restaurátorství v Kutné Hoře
projevil zájem i prof. Fajt, odborník celosvětového formátu, který
působí na Berlínské a Lipské univerzitě vedle University Karlovy.
Má zájem tento projekt řídit. Držme si palce, aby nám to vyšlo.
Naposledy jsme spolu mluvili
ký. Nemusí se každému líbit, ale
chtěl jsem obraz od žijícího malíře, který tvoří v našem kraji, a tak
volba padla na vás.
delší dobu u mě v ateliéru, kdy
jste si vyzvedl portrét T. G. Masaryka. Jaký je Váš vztah k našemu
prvnímu prezidentovi?
Jsem zastáncem přístupu, kdy
by si společnost měla neustále
připomínat své kořeny, své základy, na kterých stojí, a lidi, co
je budovali a vymýšleli. V naší
zemi je to především prezident
Masaryk. Statečný, schopný, ráz-
ný a vzdělaný politik, co budoval
moderní parlamentní demokracii
a upozorňoval na nezbytnost sociálních přístupů. Měl své názory
a za ty se nebál rvát, riskovat odsouzení společnosti i vlastní život.
Jsem rád, že jste mi jeho portrét
namaloval. Visí v hlavním jednacím sále zastupitelstva kraje, tedy
v krajském parlamentu. Našli se
kritici, že portrét je takový či ona-
Kraj převzal kutnohorskou nemocnici, jaké s ní máte plány?
Zdejší nemocnice si prošla těžkým obdobím, kdy ji spravovali
soukromí nájemci a směřovali ji
k prodeji za co nejnižší cenu, tudíž
ji vysávali, aby jim padla zdarma
do klína. Proto jsme nabídli městu
pomoc, a to ji využilo. Jsem přesvědčen, že jsme tímto krokem
nemocnici zachránili. Naším cílem je ji stabilizovat jak odborně, tak ekonomicky. Hlavní roli
v tom musí sehrát krajská kolínská
nemocnice. Chceme mít v Kutné
Hoře dobrou nemocnici zajišťující
všechny akutní výkony v základních oborech. Bude nás to stát nemalé peníze a hodně úsilí, ale jsem
přesvědčen, že to za to stojí. Kutná
Hora má mít vlastní nemocnici.
Otázky hejtmanovi položil
Vladimír Zubov
březen 2010
strana 4
Seriál „Mateřské školy v Kutné Hoře“
Mateřská škola Sedlec
Sedlec je jedna z částí města Kutná Hora. Roku 1142 zde bylo založeno cisterciácké opatství, nejstarší
v českých zemích s klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie
a Sv. Jana Křtitele, který je od roku
1995 na seznamu UNESCO.
Kde nás najdete?
V komplexu těchto historických
budov, které tvoří naše významné
sousedy – fara; Kostnice; zámek
knížete Schwarzenberga; Sedlecký
klášter a sousedící bývalá základní
škola – dnes Hostel s poštou.
Naše mateřská škola je umístěna
ve významné ulici, která byla opravená a dotovaná z EU.
Rovněž naše škola se dočkala celkové rekonstrukce v roce 2008, ta
proměnila celkový vzhled interiéru
i exteriéru budovy v nepřehlédnutelnou a zároveň vkusně zapadající
dominantu do komplexu historických budov.
Rekonstrukce byla dotována
z MěÚ Kutná Hora, práci prováděla firma K+T – stavební a montážní
práce Kutná Hora. Výsledek předčil
všechna očekávání.
Naše budova bývalé školy skrývá
dostatečně pohodlné prostory připomínající rodinné prostředí, které
přirozeně navozuje pohodu, klid
a radostnou atmosféru.
Vybavení odpovídá náročným
požadavkům hygieny, novým trendům ve výbavě hraček a pomůcek.
Pravidelným přemisťováním dětí
po kamenné budově dochází k přirozenému otužování dětí, zručnosti
a samostatnosti.
Budova je patrová – v přízemí je
umístěna šatna dětí; jídelna a výdejna stravy; kancelář vedoucí zařízení;
šatna provozní pracovnice s provozním zázemím. V patře je třída a tři
herny se sociálním zázemím. Poslední z heren se odpoledne mění
na ložnici. Jsme jednotřídní školka,
kterou navštěvují děti zpravidla od
3 do 6 let.
Co chceme pro naše děti
Chceme dětem umožnit prožívat
kouzelný svět dětství uprostřed pohádek a jejich fantazie a zároveň je
nenásilnou formou připravovat na
reálný život, zejména pro budoucí
školní docházku.
Filosofie naší mateřské školy:
„Naším cílem není, aby všechny
děti byly stejné, ale aby byly stejně
šťastné.“
Organizační zajištění MŠ
O děti se stará miniaturní kolektiv – dvě plně kvalifikované pedagogické pracovnice – vedoucí učitelka
Dagmar Novotná a její zástupkyně
Kateřina Rozkošná, které se snaží
o to, aby čas trávený bez maminky
dětem utekl rychle a radostně.
Úklid a výdej jídel zabezpečuje
Hana Čížková.
Co můžeme dětem nabídnout
Pracujeme podle ŠVP DUHA,
který již svým názvem napovídá,
že se výchovná a pedagogická práce
prolíná, navazuje a doplňuje dle pravidel a zákonitostí přírody, harmonie a souladu s okolním světem. Plnění výchovných úkolů zařazujeme
tak, abychom co nejméně omezovali
spontaneitu dětí a snažíme se co nej-
více respektovat jejich osobní dispozice. Snažíme se nevynechat žádnou
z důležitých oblastí, kompetencí,
vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro rozvoj dětí. Vstupu do
školy předchází náročnější program
pro 3. ročník za využití podpůrného
programu, jehož plnění a dosažené
výsledky vytváří portfólio každého
dítěte, které slouží k odbornému
posouzení, zda má dítě předpoklady
pro vstup do ZŠ.
Chceme dětem čas strávený
v mateřské škole naplnit pohodou,
radostí, smysluplnými činnostmi
a vyvarovat je zbytečnému stresu.
Mezi pravidelné akce školy patří
oslavy narozenin, Mikuláše, Vánoc,
Velikonoc, Den matek, MDD, karneval, loučení se školáky, ukázky
cvičení pro rodiče, vánoční koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
procházky do přírody na Kaňk, výlety vláčkem, návštěvy knihovny,
Hasičů, Záchranné služby, Tylova
divadla; různé besedy – téma 1. pomoci, Policie a bezpečnost. Každoročně se děti seznamují hravou formou s vodou v Plavecké škole KH.
Divadelní společnosti jsou zvány
i do MŠ s loutkovým a maňáskovým
představením.
Dále nabízíme adaptační režim,
hudební chvilky, hru na flétnu a výuku anglického jazyka pod vedením
zkušené lektorky Mgr. K. Havlíčkové.
Dagmar Novotná,
vedoucí zařízení
březen 2010
strana 5
Otázky pro starostu města Ivo Šalátka
V letošním
roce je dle
meteorologů
nejhorší zima
za
posledních čtyřicet
let. Občané
často nejsou
spokojeni
s odklízením
sněhu můžete, pane starosto říci,
kolik zatím letošní zima stála peněz a z jaké kapitoly rozpočtu je to
hrazeno?
Letošní zima byla skutečně výjimečná hlavně množstvím sněhu,
kterého dosud (konec ledna) spadlo
na 1m2 v Kutné Hoře více jak 60 kg.
Jenom historické centrum ,,obdrželo“ nadílku těžkou 20 000 tun.
Vzhledem k tomuto objemu není
z technického ani finančního hlediska možné odklidit všechen sníh
z centra, ale i dalších částí města.
Zimní údržba nás dosud stála asi
2,5 milionů korun. Tato částka není
krytá rozpočtem města. Zastupitelstvo bude muset udělat příslušné rozpočtové změny, což nebude
jednoduché. Na zimní údržbu se
počítalo v rozpočtu s částkou asi 3x
menší, která byla v minulých letech
dostačující. Není v silách žádného města v republice odklidit sníh
v takovém rozsahu, abychom mohli být všichni naprosto spokojeni.
Odhad na úplné odklizení ze všech
ulic je okolo 15 milionů korun.
Skončilo už definitivně přestě-
hování úředníků z Lidky do budovy bývalého okresního úřadu?
Stěhování z Lidky skončilo,
všechny agendy již fungují v budově bývalého okresního úřadu.
Minimálně využívaný sál úřadu
je teď stoprocentně využit jako
přepážkové pracoviště správního
a dopravního odboru. V souvislosti
se stěhováním úředníků počítáme
v letošním roce také s uvolněním
prostorů ve Vlašském dvoře. Část
mezi audienční síní a Svatováclavskou kaplí bude použita pro rozšíření turistického okruhu.
Na posledním jednání zastupitelstva byl odsouhlasen investiční
záměr ve výši 11 milionů Kč do
propojení kotelen v Tebisu. Můžete nastínit, jaký bude další postup
v této záležitosti?
Podle mého názoru tato investice
neměla být prioritou tohoto zastupitelstva. K propojení soustav mohlo dojít bez větších rizik kdykoliv
později. Návratnost této investice je
totiž 10 - 15 let. Přednesené zdůvodnění, že dojde ke zlevnění tepla pro
odběratele, nemůže být akceptováno. Kdybychom chtěli zlevnit teplo
odběratelům ihned, mohli bychom
snížit nájem Tebisu dejme tomu o 2
milióny a úsporného efektu by bylo
dosaženo okamžitě. Nehledě na to,
že v příjmové části rozpočtu města
tyto peníze nikdy nebudou. Bude se
muset financovat z úvěru, což celou
akci dále prodraží. Bylo to z mého
pohledu ukvapené a nepromyšlené
rozhodnutí. Ušetřené peníze mohly být použity například na opravy
komunikací po tvrdé zimě, na které
v rozpočtu peníze chybí.
Pane starosto, můžete říci, jaké
akce město připravuje pro zvýšení
turistického ruchu?
Turistická sezóna bude již tradičně zahájena tzv. Probuzením Kutné
Hory. Pátý ročník si nenechte ujít
v sobotu 10. dubna. Netradiční
průvod městem bude tentokrát po
stopách husitů a začne u kláštera Voršilek. Průvodcovská služba
už zahájila informační kampaň
na veletrzích v Brně i Praze. Vlašský dvůr se v letošním roce zapojí
s večerními prohlídkami do prázdninové akce Kutnohorské léto,
kterou pořádá občanské sdružení
Kutnohorsko. Průvodcovská služba
bude v letošním roce pokračovat
v realizaci projektu ,,Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí“ s podporou
evropských fondů, který našemu
městu mimo jiné umožní zviditelnění v podobě bilboardů na dálnicích D1 a D11 a také na některých
silnicích první třídy. Dále Průvodcovská služba připravuje nabídku
programových balíčků, které chce
nabízet přímo v Praze. Rovněž budou pokračovat společné propagační akce se sdruženími Česká inspirace a České dědictví UNESCO.
V souvislosti s připravovanou
výstavbou sportovní multifunkč-
ní haly se chci zeptat, zda si myslíte, že město skutečně tuto halu
potřebuje a jak bude celý projekt
financován?
Město sportovní halu na míčové hry rozhodně potřebuje. Zatím
se tyto sporty provozují v jednotlivých tělocvičnách nebo na venkovních hřištích roztříštěně po celé
Kutné Hoře. Soustředit tyto sporty
pod jednu střechu bude jednoznačně přínosem pro všechny a může to
být ve výsledku i finančně úspornější než dosud. Takové sportovní
zařízení má většina měst dávno
postavené. Je tak trochu ostudou
našeho města, že takovou halu ještě
nemáme.
Hala je navržena jako standardní
zařízení, ale odlišná bude v tom, že
bude mít jeden hrací sál navíc – tudíž dva sály. V nich bude umožněno hrát všechny druhy míčových
sportů na amatérské i profesionální
úrovni.
Co se týká financování předpokládáme, že bude zajištěno
z evropských zdrojů, ale v určitém
časovém období mohou být použity prostředky z rozpočtu města. V tomto roce bude zpracována
dokumentace pro územní řízení,
v příštím roce podrobná stavební
dokumentace pro stavební řízení
a tím bude splněna prvotní podmínka pro podání žádosti o dotaci.
O tom ale bude již rozhodovat nově
zvolené zastupitelstvo.
Otázky pokládal
Michal Beneš
březen 2010
strana 6
Ondřej Maleček - Z luhů a hájů, obrazy
Galerie
Felixe
Jeneweina
města Kutné
Hory, Vlašský
dvůr,
5. 3. - 30. 3.
2010
Studium
1991 - 1996 Gymnázium Nad
alejí, Praha (maturita); 1994 - 1995
Grossmont High School. La Mesa,
CA, USA (maturita); 1996 - 1997
Pedagogická fakulta UK, obor český jazyk - výtvarná výchova, Praha; 1997 - 2001 Divadelní fakulta
AMU, scénografie (prof. Malina,
prof. Dušek); 2001 – BcA; 2000 Vysoká škola Umělecko-průmyslová, ateliér malby (prof. Nešleha,
prof. Diviš); 2005 - stáž na vysoké
škole výtvarných umění v Aténách;
2006 - MgA.
Samostatné výstavy
2006 - Galerie NoD - Roxy, Praha; 2009 - Café Marathon, Praha;
2009 - Šumava, Galerie Makráč,
Praha.
Účast na výstavách
2000 - studentská výstava ve sklepení Letohrádku královny Anny,
Praha; 2001 - studentská výstava
v Plasích; 2004 - Ateliér malby, GFJ,
Kutná Hora; Studenti, Galerie Louvre, Praha; 2005 - Speciální nabídka, Galerie Doubner, Praha; Ateliér
malby, Galerie Duna Tri, Bystřice
nad Pernštejnem; výstava malby
v hotelu Barcelo, Praha; výstava ke
120. výročí založení VŠUP, Galerie
Mánes, Praha; 2006 - Podzimní
kvítí, bohnický areál v Praze; Ateliér malby, kulturní centrum Bazilika, České Budějovice; AVU / VŠUP,
Galerie AVU, budova VŠUP, Praha; Konfrontace mladých autorů,
Galerie Artkontakt Brno, Galerie
XXL Louny, Galerie Vltavín, Praha; 2007 - Kráska a zvíře, Galerie
Nová Síň, Praha; Jenewein-Kutná
Hora, VII. sympozium současného výtvarného umění, GFJ Kutná
Hora; Designblok 07, Praha; Obr.
v Louvru, Praha - oficiální založení výtvarné skupiny Obr; 2008 - 1.
Českoněmecké sympozium, Galerie
Klenová; Obr., výstava v Galery in
Bewegung, Landshut, Německo; In-
pression, Senzor Gallery Collective,
Praha (P. Pastrňák, PodeBal, P. Písařík, P. Lysáček, J. Špaňhel, S. Merhout, V. Kabzan, KW, E. Percossi,
V. Skrepl); Obr. v Mánesu, Výstavní
síň Galerie Mánes, Praha; Obr. nad
Brnem, Galerie AULA, FaVU Brno;
2009 - Obr. na písku, Galerie Tranzit - dielne, Bratislava, SK.
Ondřej Maleček (1977) prošel
rozmanitým studiem. Rok strávil
na pražské Pedagogické fakultě
UK – obor český jazyk a výtvarná
výchova, poté přešel na Divadelní
fakultu AMU – obor scénografie
(1997–2001), kde získal bakalářský
titul. Nakonec absolvoval malířský ateliér pražské Vysoké školy
umělecko-průmyslové u prof. Pavla Nešlehy a prof. Stanislava Diviše
(2000 – 2006). Mezitím stačil ještě
realizovat stáž na Vysoké škole výtvarných umění v Aténách (2005).
V roce 2006 byl nominován Galerií
Klatovy/Klenová na cenu Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Je také
spoluzakladatelem malířské gene-
rační skupiny Obr (s D. Hanvaldem,
M. Krajcem, J. Achrerem a K. Štědrým). Ondřej Maleček, svého času
jeden z nejvýraznějších Divišových
žáků, je dosud jedním z nejpozoruhodnějších talentů současné malířské scény. Dlouhodobě zpracovával
máchovské téma Máje. Malečkova
sympatická uvolněná forma koresponduje s viděním pochmurnosti
z jiného úhlu, zčásti bezuzdně veselého jak v barokních kramářských
písních, zčásti prostě jen nahozeného jistotou moderní malířské gesce
plynoucí z poučeného vědomí. Naivistická zjednodušená lehkost formy i barevných tónů nás uvádí do
příjemné tenze vůči existenciálním
symbolům mortalismu. Národovecké úsilí romantismu devatenáctého století je parafrázováno jasnými symboly, které si udržují svou
platnost i pro nás. Přes silně zjevný
literární rys Malečkovy tvorby, nevnímáme ho nikdy jako negativní,
spíše naopak. Je přesně tím pojítkem mezi formou a obsahem, které
je zárukou srozumitelnosti.
Aleš Rezler
Plán činnosti na rok 2010 občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou
Blahopřejeme
Březen: Zahájení počítačového
kurzu pro seniory Zruč a KH.
1. dubna: Aprílové setkání seniorů v klubu ALFA Kutná Hora
(v případě, že bude mít klub provozovatele)
13. dubna: Přednáška o cestování
Egyptem - Kutná Hora DPS
26. května: Poznávací zájezd do
Chlumce nad Cidlinou a Kuksu
6. června: Setkání seniorů v sálu
Centrin Zruč nad Sázavou
Červen: Autobusový zájezd do
Keblova na „Heligonky“
5. září: Setkání seniorů v sálu
Centrin Zruč nad Sázavou
22. září: Poznávací zájezd Telč
V měsíci únoru 2010 oslavily
svá životní jubilea
naše spoluobčanky paní Jarmila
Buchtová, Eliška
Nováková, Růžena Lebedová, Růžena Ludvíková, Helena Novotná,
Zdeňka Krupková, Emilie Chocholáčková, Maria Szilágyi, Marie Krištofová, Božena Tuláčková
a pánové Jiří Matějček, Ladislav
Stránský, Vladimír Keller, Jiří Zalužanský a Otokar Svoboda. Město
Kutná Hora jim předalo gratulace
a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
a Pelhřimov
1. října: Benefiční představení
v Národním divadle
12. října: Přednáška o cestování Egyptem – klub důchodců Zruč
n./S.
Listopad: Předadventní setkání seniorů v klubu ALFA K. Hora
(v případě, že bude mít klub provozovatele)
Listopad: Setkání seniorů v sálu
Centrin Zruč nad Sázavou
11. prosince: Vánoční projížďka
Prahou
Upřesnění některých akcí bude
doplněno v průběhu roku. Autobusy na zájezdy budou podle zájmu
vypravovány ze Zruče nad Sázavou
a z Kutné Hory. Termíny akcí budou
kromě stálých propagačních míst
uváděny i v kulturní příloze Kutnohorských listů a Zručských novin, na
webových stránkách www.zivot90zrucns.cz. Změna plánu vyhrazena.
Pro veřejnost je otevřeno informační centrum Života 90 v Kutné Hoře, Benešova 649, v pondělí
až pátek od 8.00 do 16.00 hodin.
Zde můžete získat další informace
o službách Ž90. Nabízíme zdravotní, sociální i všeobecné poradenství,
měření tlaku, přístup na internet.
Současně je zde možno uhradit
i členské příspěvky.
březen 2010
strana 7
Začala tvorba 2. Komunitního plánu města Kutná Hora
Zastupitelé města Kutná Hora
dne 15. 12. 2009 souhlasili svým
Usnesením č. 295/09 se záměrem
městě Kutná Hora vytvořena udržitelná struktura, která se skládá
z koordinační skupiny komunit-
pořízení 2. Komunitního plánu
města Kutná Hora a tak v lednu
letošního roku započal další v pořadí 2. proces komunitního
plánování sociálních služeb.
Posláním komunitního plánování je zajištění dostupnosti sociálních služeb a efektivnějšího
využívání finančních prostředků
v této oblasti.
Pro zajištění fungování procesu komunitního plánování je ve
ního plánu, pět pracovních skupin
a jejich manažerů, kteří společně
tvoří manažerský tým. Základní
komunikace mezi poskytovateli
sociálních služeb, uživateli a zadavateli sociálních služeb se odehrává právě v pracovních skupinách,
kde se mimo jiné členové dozvídají
důležité informace o vývoji v dané
oblasti, finančních zdrojích, možnostech spolupráce apod. Velkým
přínosem je rozvíjející se komu-
Z ÚŘEDNÍ DESKY
Prodeje a pronájmy majetku města
Kontakt: Odbor správy majetku
- oddělení správy nemovitostí MěÚ
Kutná Hora tel.: 327 710 170
Pronájem:
1) Výběrové řízení č. SN 03/10
na pronájem bytové jednotky v ul.
Barborská č. p. 30 v Kutné Hoře
o velikosti 4+1 s celkovou plochou bytu 119,90 m 2 . Cena minimálního měsíčního nájemného je
ve výši 8.500,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 17. 3. 2010 v 15.00
hod.
2) Výběrové řízení č. SN 04/10
na pronájem bytové jednotky
v ul. Mincířská č. p. 107 v Kutné
Hoře o velikosti 3+1 s celkovou
plochou bytu 131,10 m 2 . Cena
minimálního měsíčního nájemného je ve výši 9.000,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 17. 3. 2010
v 15.00 hod.
3) Výběrové řízení č. SN 5/10
na pronájem nebytových prostor
v nemovitosti č. p. 56, Národního
odboje v Kutné Hoře. Způsob využití: turistická ubytovna nebo
hostel. Minimální cena za roční
pronájem 120.230,- Kč. Uzávěrka
přihlášek do tohoto výběrového
řízení je dne 17. 3. 2010 v 10.00
hod.
4) Výběrové řízení č. SN
1/10 na pronájem nebytových
prostor – garáže u nemovitosti č. p. 388, Tylova ul. v Kutné
Hoře. Minimální cena za pronájem 350,- Kč/m 2/rok. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3. 3. 2010
v 10.00 hod.
5) Záměr pronajmout nebytové
prostory v suterénu nemovitosti
(sklepní prostory) č. p. 638, Benešova ul., Kutná Hora.
Celé znění výběrového řízení
včetně zvláštních podmínek je
zveřejněno na úředních deskách
Města Kutná Hora a webové adrese: www.mu.kutnahora.cz.
nikace a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních
služeb, jejichž společným cílem je
spokojený klient.
V lednu a únoru letošního roku
byly v pracovních skupinách provedeny za vedení Michala Polesného z Ústí nad Labem SWOT analýzy, které poslouží jako podklad
tvorby cílů a opatření ve druhém
komunitním plánu.
docílíme dostupných a kvalitních
sociálních služeb v našem městě. Pro ty z Vás, kteří máte zájem
o sociální služby a dění ve městě je
jistě zajímavá informace, že pracovní skupiny jsou stále otevřené
i Vašim nápadům!
Kontakt pro více informací:
Barbora Nováková, tel.: 327 710
291, e-mail: [email protected]
Všem, kteří se na naplňování 1.
a na tvorbě 2. Komunitního plánu
podílejí, chci tímto velice poděkovat. Věřím, že společným úsilím
Barbora Nováková,
sociální pracovník,
specialista na komunitní plán
Vrchní rada Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje informuje
V letošním roce byla stanovena Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje jako hlavní priorita „preventivní činnost
v oblasti veřejného pořádku“.
Z poznatků zjištěných v roce
2009 je základní příčinou velké
části delikventního jednání drogová závislost a její šíření na území Středočeského kraje. Policie
České republiky aktivně působí
v boji proti drogové kriminalitě,
zároveň by však uvítala aktivní
spolupráci i občanů samotných.
Z tohoto důvodu nechal vrchní
rada Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje plk. JUDR.
Václav Kučera zřídit telefonní linku 974 861 717 a e-mail drogam.
[email protected] k možnosti předávání adresných či anonymních
poznatků k výrobě nebo distribuci drog.
redakce
Úřad práce informuje
Na
konci
prvého měsíce
letošního roku
evidoval Úřad
práce v Kutné Hoře celkem 4060 osob
(o 1087 více než před rokem). Celkem se v průběhu měsíce ledna
zaevidovalo 609 osob. Míra registrované nezaměstnanosti činila
10,04 % (před rokem 7,65 %).
Evidováno bylo 358 volných
míst (před rokem 261).
Z našeho města bylo evidováno
1071 osob, míra nezaměstnanosti 9,52 %. (Před rokem 819 osob.
Míra nezaměstnanosti 7,20 %).
Z hlediska věkové struktury
bylo evidováno 144 osob ve věku
50 – 54 let, 140 osob věku 35 – 39
let. Věkový průměr všech evidovaných občanů města činil
40,30 let.
březen 2010
strana 8
Zlato a bronz z olympiády pro Gymnázium Jiřího Ortena
Gymnázium Jiřího Ortena zaznamenalo v týdnu od 31. 1. do 5. 2.
2010 další nemalý úspěch.
Tentokrát se o něj postarala na
celostátním sportovním poli studentka sekundy Bára Morysková, která získala na olympijských
hrách, pořádaných Libereckým
krajem, bronzovou a zlatou medaili ve snowboardových disciplinách
snowbordcrossu a paralelním obřím slalomu v kategorii mladších
žákyň.
Do nominace se dostala díky
své úspěšné účasti na předcházející zimní olympiádě dětí a mládeže
a dlouhodobé spolupráci Gymnázia
Jiřího Ortena s Krajským úřadem
Středočeského kraje, o kterou se již
několik let, při zajišťování sportov-
ních akcí pro mládež, stará profesor
gymnázia Mgr. Jiří Němeček.
Ten, společně s dalším profesorem Mgr. Lukášem Kačerem,
dostal důvěru pro nominaci sportovců v disciplínách snowboarding
a biatlon.
Z GJO jeli ve snowboardových
disciplinách soutěžit celkem tři
studenti. Bára Morysková, Adéla
Prokopová a Jan Grenár. Čtvrtým
závodníkem se stal Petr Havlovic (kategorie mladší žáci) ze ZŠ
Kremnická. Snowboardisté absolvovali před olympiádou sedmidenní soustředění v Itálii v lyžařském
středisku Aprica. Bára ale v té době
měla školní lyžařský kurz. Individuální přípravu tak absolvovala se
svým tatínkem tady v Čechách.
V biatlonu hájilo barvy Středočeského kraje celkem pět studentů
GJO. Jakub Masopust, Tereza Papoušková, Šárka Žáčková, Jana Lipská, Jan Tvrdík. Tito studenti prošli
sítem několika nominačních soustředění a absolvovali přípravu na
lyžích v tuzemsku v Krkonoších.
Všichni sportovci naší výpravy
podali během dětské olympiády
výkony na hranici svých možností
a zažili na vlastní kůži atmosféru
vrcholné sportovní akce, kterou
dozajista Hry IV. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR byly.
Více o ODM 2010 a fotografie z této akce naleznete na
www.odm2010.cz
nebo
na
www.gymkh.cz
Jiří Němeček
Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře
Městské hry Olympiády dětí
a mládeže v Kutné Hoře se konají na
sportovištích v Kutné Hoře v dvouletých cyklech od roku 2004. Her se
účastní 6 kutnohorských škol (4 základní + 2 víceletá gymnázia). Žáci
a žákyně I. a II. stupně škol soutěží
v těchto věkových kategoriích: I. st.:
3. - 5. ročník, II. st.: 6. - 7. ročník,
8. - 9. ročník.
Sportovní program Her tvoří 10
sportů – atletika, cyklistika, plavání, stolní tenis, šplh, basketbal,
florbal, fotbal, miniházená (nově
zařazený sport) a vybíjená.
Pořadateli jsou ASŠK, Městský
úřad v Kutné Hoře a jednotlivé školy. Olympiády se konají pod záštitou
Českého olympijského výboru.
Městské Hry jsou sportovní akcí,
která je pořádána v duchu principů
a myšlenek olympismu, je svátkem
sportu pro všechny zúčastněné, diváky i pro celé město. Hry propagují
olympismus, jeho hodnoty jako toleranci, měření sil v duchu fair-play,
uznání sportovních kvalit soupeře,
přátelství, apod. Příprava na Hry
slouží jako vhodný příklad volno-
časových aktivit dětí a prevence negativních společenských jevů.
Městské Hry jsou velkou sportovní událostí pro město Kutná Hora,
v abecedním pořadí, projev předsedy Organizačního výboru, následuje zahájení Her starostou města,
přinesení olympijské vlajky, zapá-
kutnohorské školy i jejich účastníky, stávají se i prezentací sportovní
akce v rámci Středočeského kraje.
Samotné Hry probíhají podle
olympijského protokolu – hymna
ČOV, přivítání starosty a hostů, nástup zúčastněných škol
lení olympijského ohně, slib sportovců a rozhodčích, státní hymna
a poté začne kulturní program –
vystoupení mažoretek, gymnastů,
tanečnic, sportovních gymnastek,
ukázky aerobiku.
Mezi členy štafety s olympijskou
pochodní se v dosavadní historii
Her představily významné osobnosti českého sportu - dvojnásobný
olympijský vítěz z Atlanty 1996,
kanoista Martin Doktor, držitelka stříbrné olympijské medaile
z OH 1980 a světová rekordmanka
v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová, mistryně světa v běhu na 800
m Ludmila Formanová, účastník
OH 1988, atlet a kutnohorský rodák
Zdeněk Lubenský.
Hry vrcholí po osmi dnech napínavých soubojů maratónem
a slavnostním zakončením na stadiónu Olympie. Součástí závěrečného
ceremoniálu je i vyhlášení neoficiálního pořadí škol podle počtu získaných zlatých medailí. Historicky
prvním vítězem se stala ZŠ Žižkov
(2004). O dva roky později zvítězila
ZŠ Jana Palacha. Zatím z posledního vítězství se radovali žáci ZŠ T. G.
Masaryka (2008).
A kdo zvítězí letos? Bude to některá z dalších zúčastněných škol
nebo někdo z předchozích vítězů?
Odpověď poznáme koncem června.
Radek Jásek
Množství odpadů a kolik nás stál jeho svoz v roce 2009
V roce 2009 poprvé přesáhlo
množství svezených směsných
odpadů z města váhu 6000 t.
Představuje to 295 kg/osobu,
tedy o 35 kg/osobu více než
v roce 2008. Objemného odpadu
se svezlo 494 t, což je o neuvěřitelných 73 % více než v roce
2008. Svoz a likvidace odpadů nás stály 21,75 milionů Kč.
Místní poplatek 500 Kč na trvale bydlící osobu zajistil výběr
částky 9,7 mil. Kč. Za vytříděné
komodity jsme od EKOKOMU
získali 2 mil. Kč. Snadno tedy
vypočítáme, že zbylých více než
10 mil Kč uhradilo Město Kutná
Hora z městského rozpočtu.
Odvážejte objemné odpady
na skládku do Čáslavi,
rostlinný odpad do Zersu
v Neškaredicích.
V tomto roce mohou občané
předávat nejen nebezpečné odpady, ale i objemné odpady do 100
kg, zdarma na skládce v Čáslavi,
a to po prokázání zaplacení po-
platku za odpad a své totožnosti.
Všechny typy elektrospotřebičů
zde odeberou v rámci „zpětného odběru“. Předání proveďte ve
všedních dnech od 9.00 do 16.00
hod. a stvrďte svým podpisem.
Také kompostárna ZERS v Neškaredících odebere rostlinné odpady od občanů města zdarma,
po prokázání zaplacení poplatku
a totožnosti, každý všední den
od 7.00 do 16.00 hod. V lichých
sobotách dopoledne, po dohodě
na tel.: 724 782 358.
Opravený kalendář harmonogramu svozu odpadů z ulice
je přílohou tohoto výtisku
Kutnohorských listů.
Vzhledem k tomu, že v kalendáři „harmonogramu“ z lednového
čísla, jsou chybně označeny dny
v týdnech svozu v druhé polovině
roku, zasíláme Vám opravený kalendář jako přílohu tohoto čísla.
Zároveň se všem občanům města omlouvám a doufám, že svozy
proběhnou tak jak mají.
Shyamoli Hájková

Podobné dokumenty

Rozhovor s místostarostou Václavem Zimmermannem

Rozhovor s místostarostou Václavem Zimmermannem diskusi byl také 14 hlasy schválen. Po pětihodinovém maratónu se tak unavení zastupitelé rozešli do svých domovů. Celé znění usnesení naleznete na www.mu.kutnahora.cz. Jindřich Bartoň, člen ZM

Více

V kutné Hoře jako Ve ŠVýcarSku?

V kutné Hoře jako Ve ŠVýcarSku? restaurace na ohradní zdi. • Souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu nádvoří bývalého pivovaru pro hudební produkci, nájmu bývalé stáčírny, dílny a přízemních prostorů za účelem pořádání hudebního f...

Více