change yourlife

Komentáře

Transkript

change yourlife
manuale d’istruzioni
instruction manual
manuel d’instructions
handbuch anweisungen
manual de instrucciones
change
your
life
manuale d’istruzioni
Italiano
2
istruzioni d’uso per il cavatappi
1. Tenere la spirale del cavatappi perfettamente verticale sul tappo.
2. Stringere le maniglie del cavatappi sul collo della bottiglia, dopodiché estrarre il tappo (vedi
istruzioni fotografiche a pag. 2).
per rimuovere il tappo dalla spirale
1. Ruotare la leva riportandola nella sua posizione originale. Uno scatto bloccherà il tappo.
2. Ruotare nuovamente la leva in senso inverso stringendo leggermente le maniglie del cavatappi. Il tappo tenderà ad uscire automaticamente senza sforzo.
Attenzione: non stringere con forza le maniglie sul tappo. Ciò può causare la piegatura della
spirale con conseguente malfunzionamento del meccanismo di estrzione.
Italiano
manuale d’istruzioni
3
instruction manual
English
4
use instruction
1. Keep the spiral of the corkscrew perfectly vertical with the cork.
2. Move handles of the corkscrew towards the neck of the bottle then pull up to remove the cork
(see instruction pictures on page 2).
to remove cork from the spiral
1. Rotate the lever to bring it back to its original position. A release will stop the cork.
2. Twist the lever again in the opposite direction while gently tightening the handles of the corkscrew. The cork will automatically come out of the bottle without any effort.
Warning: do not use too much power to tighten the handle of the corkscrew. This may cause the
spiral to bend with consequent malfunctioning of the extraction mechanism.
1. Tenir la spirale du tire-buchon parfaitament verticale au buchon.
2. Replier les deux manettes du tire-buchon vers le goulot de la bouteille et tirer vers le haut
pour retirer le bouchon (voir illustrations à la page 2).
Français
mode d’utilisation
pour retirer le bouchon de la spirale
manuel d’instructions
1. Tourner le manche pour le replacer dans sa position initiale. Une sûreté arrêtera le bouchon.
2. Tourner de nouveau le manche du tire-bouchon dans la direction opposée en serrant légèrement les deux manettes. Le bouchon se dégagera sans effort.
Mise en garde: ne pas resserrer trop fort les manettes du tire-buchon. Cela pourrait tordre la
spirale du tire-bouchon et en affecter le méchanisme d’extraction.
5
handbuch anweisungen
Deutsche
6
anwendungsvorschriften
1. Halten Sie den Spiral des Korkenzieher tadellos vertikal mit dem Korken.
2. bewegung Handgriffe des Korkenziehers in Richtung zum Ansatz der Flasche, ziehen dann
hoch, um den Korken zu entfernen (sehen Sie Anweisung Abbildungen Seite 2).
korken von vom soiral entfernen
1. Drehen Sie den Hebel, um ihn zurück zu seiner Ausgangsstellung zu hollen. Eine Freigabe
stoppt den Korken.
2. Verdrehen Sie den Hebel wieder in der entgegengesetzten Richtung während die Handgriffe
des Korkenziehers leicht festziehen. Der Korken kommt automatisch aus die Flasche ohne
irgendeine Bemühung heraus.
Warnung: verwenden Sie nicht zu viel Energie, den Handgriff des Korkenziehers festzuziehen.
Dieses kann das gewundene Verbiegen verursachen mit dem konsequenten Stören der Extraktioneinheit.
1. Guardar el espiral del sacacorchos perfectamente vertical con el corcho.
2. Mover la manija del sacacorchos hacia el cuello de la botella entonces levántese para quitar
el corcho (ver los cuadros de las instrucciones en la página 2).
Español
instrucciones para el uso
para quitar el corcho del espiral
manual de instrucciones
1. Rotar la palanca para traerla de nuevo a su posición original. Un lanzamiento parará el corcho.
2. Torcer la palanca otra vez en la dirección opuesta mientras que suavemente aprieta las manijas del sacacorchos. El corcho saldrá automáticamente de la botella sin ningún esfuerzo.
Advertencia: no utilizar demasiada energía para apretar la manija del sacacorchos. Esto puede
causar la flexión del espiral con consiguente malfuncionamento del mecanismo de la extracción.
7
návod
Návod k použití
1. Udržujte spirálu vývrtky perfektně svisle ke korkové zátce.
2. Posuňte rukojeti vývrtky proti hrdlu lahve a zatáhněte nahoru, abyste vytáhli zátku.
Odstranění zátky ze spirály
Cechoslovák
1. Otočte páčku zpět do původní pozice. Zarážka korek zastaví.
2. Točte páčkou znovu v opačném směru a zároveň lehce sevřete rukojeti vývrtky. Zátka automaticky vyjde z lahve bez jakékoliv námahy.
Varování: nepoužívejte příliš mnoho síly k sevření rukojeti vývrtky. To by mohlo zapříčinit ohnutí
spirály s následnou poruchou vyjímacího mechanismu.
8
Záruku můžete uplatnit po dobu 12 měsíců na čerpací stanici Agip, na které byl výrobek zakoupen. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní závady nebo vady materiálu, není však rozšířena
na ty části, které jsou opotřebeny během používání.
Záruka se rovněž nevztahuje na vady a poškození způsobená nevhodným používáním.
1. A dugóhúzó spirálját tartsa teljesen merőlegesen a dugóra.
2. A dugóhúzó nyeleit mozdítsa az üveg nyaka felé, majd húzza fel azokat, hogy a dugót kivehesse a spirálból (lásd a 2. oldali ábrákat).
Magyar
Használati utasítás
hogy a dugót kivehesse a spirálból
Importato e distribuito da Brandani®gift group
Imported and distribuited byBrandani®gift group
Importeè et distribuè by Brandani®gift group
Eingefuehrt und verteilt von Brandani®gift group
Importado e distibuido da Brandani®gift group
használati kézikönyv
1. Forgassa a fogantyút az eredeti helyzetébe. A dugót egy fék meg fogja állítani.
2. Forgassa el újra a fogantyút az ellenkező irányba, közben pedig finoman szorítsa be a
dugóhúzó nyeleit. A dugó ekkor könnyedén, automatikusan kijön az üvegből.
Figyelem! A dugóhúzó nyelét ne szorítsa meg túl erősen, ezáltal ugyanis elhajlíthatja a spirált,
aminek eredményeképpen a kihúzó mechanizmus rosszul fog működni.
9
BRANDANI GIFT GROUP
Via Caravaggio, 1
51012 – Pescia (Pistoia) Italy
ph. +39 0572 45971
fax +39 0572 459743
[email protected]
www.brandani.it

Podobné dokumenty