Page 1 /"// Příloha č. 2 k \yhlášce č` 500/2006 sb Paspořt č.,Í1 údaje

Komentáře

Transkript

Page 1 /"// Příloha č. 2 k \yhlášce č` 500/2006 sb Paspořt č.,Í1 údaje
/"//
Příloha č. 2 k \yhlášce č' 500/2006 sb
Paspořt č.,Í1údaje o území
U
úřádu / úřadu územniho Dláíování
MěstŠkýúřad stáný' odbor tajemníka
l. oddil _ poskytoYatel údaje (identifikačníúdaje)
1.
Jméno a
nazev
výzkumný ústav m€liorací a ochřany půdy' v.Y.i.
2.
Identifikačníčíslon€bo obdobnÝ ú
c
z
0
tmenl
0
/
0
2
7
0
4
9
3. sídlo poŠkytoYatele ídaie a kontakt
Praha
5
Zbraslav
1562',7
c) ulice lČast obce
Žabovřeská
e) iméno
'
Dříimení á filnkce
Aleš sekanina. vedoucí laboratoře BIs Bmo
+420 60645',7399
[email protected]
II. oddíl -
boÚiÍovaná půdně ekologick'í iednotka -
5.
vznik Údaje
o území
a) právní předpis ú spřávni řozhodnutí
o území
'idaj
BPEJ
ú.iiný
Vyhláška č.327l]998 Sb.. kterou se stanovi
b) ze dne
15. 12. 1998
charaktcristika bonitovaných půdně ekologických
jeJn,'rek a po*rrp proj<jich \cdcnt a dlLualizaci
12.12. 2002
vyh1áška č- 546/2002 Sb.. kterou se něni
vyhláška č. 327l1998 sb., kterou se stanovi
charakteristika boni1()vaných půdně ckolo8ických
ednotek a oostuo Dro ieiich vedeni a aklualizacr
6. Územní lokalizace údaje o území
název katastráln jho/katastřáli jch Územ
Bakov
b)
člslo katastrálnlbo/kataslÍarlnlcll
lního/katastÍálníchú
uzoml
603198
ó03201
604194
Bílichov
7'19516
RraÍkovice ll velvar
609579
6
t3ttz7
Budihostice
Bvseň
6544r8
ceřá.licc u Pá]ečku
1l',l10L
6t 6605
62063',7
Dolín
Dolni Kamenice u Velvar
Drchkov
Dmck
ó28506
DrDov
7975
Dřínov u ZloDic
ó:]]062
654426
633054
6325r1
ll
64020'1
tlorni Kamenice
Hořešovice
HořešoVičkv
u l-ukova
688932
I{osDo7ín
645117
645125
645575
Hťdlív
6'18035
Chržin
Jaíoice
Jedomělice
JemníLv
Ješí1
Kámenn,í Most
Kloh k!
648965
(,54434
65',7646
65
8103
658243
70418l
666424
666',793
KnovíZ
K('h! lníky
Královice
Kutrovice
Kvtc
Kvílioe
u
667188
666432
Zlonic
Libovice u Slarrého
Lískí
Loucká
Lukov
Luníkov
Nabdín
Neorobvlice u Ku{rovic
Netovice
Neuměřice
Osluchov
olÍub\'
Páleč u Zlonic
Plchov
Podlešítl
Poštovice
Přelic
Risutv u S1aného
sazená
\l'ůry
slaný
Smečno
Stradonice u Zlonic
s]apinice ! cechách
Tnláň
TrDoměchv
'l řebíz
uhy
vcIká Bučnla
633071
6780t l
'719532
6783'16
68347',7
68491
79331
I
I
686905
620645
688941
191529
ó9096]
6206s3
609587
678040
149524
704199
19't545
749508
1t't398
717110
12t816
'723983
66ó807
726869
714551
'/45182
746291
640221
149362
7508.1r
155196
758311
16)',7R4
1616iA
768812
770035
'773506
'7't9954
1',79962
VÍbičlnY
V\šinek
Zichovec
797553
785563
785989
'193129
792985
'/93337
794104
!i4s9
c)
7q-56'
ai.l.' Čis]a pa(clnl ic li úacInc icho iciich uvedenl
Předání údajůo úz€mí
ntiev dokum€ntu
BPEJ.shp
7.
a)
svazk
datum
29.5.2014
listťl' nosieů
l nosič CD/DVD
nebo soubor stžený prostřednicfuín geoinfonnutnihopo,r'álu
měřítko ma
sow^c cts
zobrazeD
u digitálDích dat ieiich popis (rnetadata). zeiinena
FoÍmát texlové/tabulkovéčásti
pdf/ dbf
Formát grafické části (s uvedením programu, vc
shp (ESRI Shapefile)
kterém ie zpracována)
Typ (linie, bod, plocha)
plocha
DatoÚ mod€l' včetoě popisu,íatovycJ' wsteu
odboríý obsah map
BPEJ
hranice. okfsků
vymezených BPEJ a příslušných kód.i;
základní kód 85;
popis kódů: přiložen na nosiči cD,/DVD,
ke staženínageoinFormačni portálu sowAc GIs.
v publikaci ,.Metodika niapování a aktualizace
bonitovaných půdně ekologických jednotek,.'
VUMOP, v.v.i., Praha 2013. ISBN 978-80-87161-
2l.a. Vetodik.l .ehralena sPÚ
Medium
nosič. velikost souborťt
405230i2011ze dne lO. U9.20ll
nosič CD/DVD
velikost souboru 4-24
8.
Prohl ní poskÍovatele údaje
(
R
pod aj'
MR
Prohlašuii, že všechny inÍormace' uvedené v tomto pasportu a dokumentaci
údaje o územíjsousprávné,
úplnéa aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankenich důsledků u ptipaat
nesp.'iunc ol ne,iptnc
předal)ého údaje podle \ 28 odsl. l .la\ebnlho zaloná
t-
III. oddíl _ potvraení správlosti poslq/tnutého údaje o území
9.
vyjádř€ní poslTtovat€le
údaiůke Šprávnosti poskyttrutého údaje
Předávaná datová sada BPEJ je součástí. k datu piedani aktualni' iednotné celostátDi databáze BPEJ.
Aktualizace' prováděná na základě pověřeni MZe ČR ! so(lladu s !) h|ás(otl MZc CR č' 32711998 Sb.'
kterou se sta[oví charakteristika bonitovaných pťldnčekologických jodno{ek a postup projejich vedení
a aktualizaci,.je prováděna nepřetržitě podle schváleného plánu aktualizace ÚpÚ MZe ctt.
vymezcní územi Krajského Úřadu bylo provedeno na základě číse1níkuclsoRP ČsÚ a vcktorcvého
souboru spÍávních a katas{rálních hranic ČR s databfuí ČÚZK' platného k datu předání.
Při veřejném publikování je nutno vždy dodržet podmínky ochrany dat, kdy poiizovatel územně
analýických podkladů v rozsahu své úzenrnípůsobnosti.je povinen zajislit zakreslení textu,.Mapový
podklad BPEJ o VÚMoP' v.v'i., 2o]4' přímo r1o mapového díla ; jeho elektronického formátu
neodděIitelným Zpúsobem'
Pfohlášení poskytovatele údájů
Prohlašuji. Že všcchny informace' uvedené v I[I. oddíle, jsou správné, úpinéa aktuální' Jsem si vědom
sankčníchdůsledků podle 6 28 odst. ] stavebniho ákona.
10.
Aleš sekaDina. vedoucí laboratoře BIS Brno
datum a podpis op.ávněné osoby poskyova\le údaie

Podobné dokumenty

Vysoce výkonné karbidové vrtáky

Vysoce výkonné karbidové vrtáky přičemž uspokojují potřebu vysokého objemu výroby v čase. V případě materiálově specifických nástrojů je k symbolu značky přidáno písmeno vztahující se ke klasifikacím materiálu ISO pro označení vh...

Více

Brotherhood : All

Brotherhood : All platil bezvyhradn6 . Prost6 bychom si vybrali o n6co vice z kantal Pravda je jinx. I kdyf budeme chodit ke tfem odbornikum najednou, poniceni zdravi bez naLsi aktivni spoluprice a podpory nenapravf...

Více

diáře 2015 ceník

diáře 2015 ceník bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bílý bí...

Více