Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics

Komentáře

Transkript

Pyro-LogTM - Morgan Thermal Ceramics
Pyro-LogTM
Informace o v˘robku
P¤EDNOSTI
•
Odolnost vÛãi rekrystalizaci pfii vysok˘ch teplotách.
•
Pyro-Log je dodáván ve standardních nestlaãen˘ch
objemov˘ch hmotnostech aÏ do 240kg/m3. Lubrikace
obsaÏená v Pyro-Logu umoÏÀuje stlaãení pfii instalaci a tím
dosaÏení vysoké pevnosti.
•
Kombinace
vysok˘ch
objemov˘ch
hmotností
a
nepropustnost infraãerveného záfiení zaji‰Èují nízkou
tepelnou vodivost Pyro-Logu pfii vysoké teplotû.
•
Pyro-Log je jedineãn˘ svou schopností zmûnit svou strukturu
po vypálení z pomûrnû mûkkého, stlaãitelného materiálu na
pevn˘ materiál se strukturou podobnou deskám.
•
Tvrd˘ povrch získan˘ po vypálení dodává v˘jimeãnû vysokou
odolnost vÛãi abrasi proudícími plyny. Tato odolnost mÛÏe
b˘t je‰tû dodateãnû zv˘‰ena postfiikem horkého povrchu
Cerapreg nebo Kaowool tvrdidlem (aÏ do 40-45 m/s) nebo
politím Kaowool bíl˘m tmelem (aÏ do 50-55 m/s).
Pyro LogTM je 152 mm silná, vysoce ãistá, jehlovaná rohoÏ
dodávaná ve standardních nestlaãen˘ch objemov˘ch
hmotnostech aÏ do 240kg/m3.
•
Témûfi monolitická struktura získaná po vypálení poskytuje
dobrou zátûÏovou nosnost a odolnost.
Vertikálnû rozmístûná vlákna mají v˘jimeãnou jednotnost
rozmûrÛ a pfiirozenû nízk˘ obsah nevláknit˘ch ãástic.
•
Pyro-Log je snadno fiezateln˘ a formátovateln˘ do
potfiebn˘ch tvarÛ tak, aby se pfiizpÛsobil dle poÏadavkÛ
jednotliv˘ch aplikací.
•
Jedineãná struktura Pyro-LogÛ umoÏÀuje vyrobit tvarované
L-rohové moduly, které se pouÏívají pfii aplikacích kolem
vnitfiních i venkovních rohÛ vyzdívek.
•
Odolnost vÛãi tepeln˘m ‰okÛm.
•
Dobrá akustická izolace.
POPIS
Pyro-Log nabízí jedineãné fie‰ení problémÛ, ke kter˘m dochází
v nejtûωích podmínkách pecních vyzdívek.
TYP
Pyro-Log rohoÏ s vysokou objemovou hmotností.
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA TRVALÉHO POUÎITÍ
Pyro-LogTM Standard (R tfiída):
Pyro-LogTM Zirconia (H trída):
1260°C
1425°C
Maximální teplota trvalého pouÏití závisí na zpÛsobu aplikace. V
pfiípadû pochybností kontaktujte Va‰eho zástupce firmy Thermal
Ceramics.
POUÎITÍ
Pyro-Logy mají mnoho zpÛsobÛ pouÏití v rÛzn˘ch odvûtvích
prÛmyslu, jako napfi.:
•
Keramick˘ prÛmysl (izolace pecních vozÛ, pecní dna)
•
Hutnictví (krokové pece-izolace)
•
V‰eobecné pouÏití (projektované tvary)
•
Pyro-Log je základním materiálem pro v˘robu modulÛ s
oznaãením Pyro-Bloc.
Pyro-LogTM
Informace o v˘robku
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Teplota trvalého pouÏití
°C
Standard
(R tfiída)
1260
Zirconia
(H tfiída)
1425
bílá
bílá
Vlastnosti zji‰tûné v okolních podmínkách (23°C/50% RH)
• Barva
• Objemová hmotnost nestlaãená
kg/m3
160
192
240
160
192
240
V˘konnost pfii vysok˘ch teplotách
• Ztráta Ïíháním pfii 2h/800°C
%
<0.25
<0.25
• Stálá lineární zmûna po 24 h
pfii teplotû:
1000°C
1100°C
1200°C
1300°C
1400°C
%
%
%
%
%
1.6
2.3
3
-
0.6
1.0
1.6
3.2
3
400°C
600°C
800°C
1000°C
W/m.K
W/m.K
W/m.K
W/m.K
napfiíã rohoÏe
160 192 240
0.08 0.08 0.07
0.12 0.11 0.10
0.17 0.15 0.13
0.22 0.19 0.17
podél rohoÏe
160 192 240
0.10 0.10 0.09
0.17 0.16 0.14
0.25 0.23 0.20
0.34 0.32 0.28
Specifické teplo pfii teplotû 1080°C
kJ/kg.K
1.13
1.13
%
%
%
55
45
-
47
37
15
• Tepelná vodivost (ASTM)
pfii teplotû:
•
Chemical Composition
SiO2
Al2O3
ZrO2
Provedení a balení
Standardní tlou‰Èka 152 mm.
Standardní rozmûry 1000 x 610 x 152 mm.
Speciální rozmûry jsou vyfiezávány z Pyro-LogÛ o rozmûrech 152 x 1220 x 11940 mm.
Dodávány jsou také Pyro-Logy v tlou‰Èkách 100 a 125 mm.
Nestandardní tlou‰Èky a rozmûry jsou dodávány s ohledem na objednané mnoÏství.
Balení v kartonech.
Vበmístní prodejce:
Vበdistributor:
Thermal Ceramics Polska
ul. Towarowa 9
44-100 Gliwice
Tel: +48 32 3053113
Tel: +48 32 3053114
Fax: +48 32 3053115
V‰echny zde udané technické hodnoty jsou typick˘m prÛmûrem hodnot získan˘m v souladu s uznan˘mi zku‰ebními metodami a jsou závislé na obecnû pouÏívan˘ch v˘robních
tolerancích. Mohou b˘t zmûnûny bez pfiedchozího upozornûní. Data zde uvedená by nemûla b˘t pouÏita pro nespecifické úãely. V pfiípadû jak˘chkoliv dal‰ích potfiebn˘ch
informací kontaktujte Va‰eho zástupce firmy Thermal Ceramics.
Thermal Ceramics Marketing Offices
Thermal Ceramics Americas
2102 Old Savannah Road
Augusta, Georgia 30903
Tel: +1 706 796 4200
Fax: +1 706 796 4398
E-mail: [email protected]
Thermal Ceramics Asia Pacific
28 Jalan Kilang Barat
Kewalram House, Singapore 159362
Tel: +65 6273 1351
Fax: +65 6273 0165
E-mail: [email protected]
Thermal Ceramics Europe
Tebay Road, Bromborough
Wirral CH62 3PH UK
Tel: +44 (0) 151 334 4030
Fax: +44 (0) 151 334 1684
E-mail: [email protected]
Website: www.thermalceramics.com
5-6-03 C 7/03

Podobné dokumenty

pdf 241 kB - Centrum Korálek

pdf 241 kB - Centrum Korálek jako samostatnou práci s následnou společnou kontrolou. Pro skupiny, pro něž by byla samostatná četba příliš náročná, je vhodné text přečíst a přeložit společně. Řešení úkolů: 1)1,8m a 240kg 2) a)P...

Více

Wasserfibel CZ_Version 7_TPa_6571_br_katadyn

Wasserfibel CZ_Version 7_TPa_6571_br_katadyn druhem onemocnění z vody je zasažen každý 2. cestovatel v meziregionálním  nebo mezistátním měřítku. Průjem může občas převrátit plán cesty vzhůru  nohama. Dosud nebyla objevena žádná vakcína, kter...

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog papírem k udrÏení such˘ch bradavek a dvorcÛ zabraÀuje pronikání vlhkosti z mléka, které vytéká ven mezi jednotliv˘m kojením, a zpÛsobuje podráÏdûní. CHRÁNIâ PRSNÍCH BRADAVEK, kód: 64460 PouÏijte je...

Více

ZDE - Wigo spol. s ro

ZDE - Wigo spol. s ro Trubky RAUTHERM S a ve‰keré souãásti systému je nutno nakládat a vykládat pod odborn˘m dozorem, pfiepravovat a skladovat materiál odpovídajícím zpÛsobem. Nechránûné trubky nesmûjí b˘t taÏeny po zem...

Více

Katalog výrobků

Katalog výrobků Máme na paměti, že existují různé povrchy a práce na nich není vždy snadná, proto jsme z našich zařízení vytvořili Vašeho nejlepšího pomocníka. MAST EXPLORER také nabízí širokou škálu možností a do...

Více

Sanace balkonŰ a teras

Sanace balkonŰ a teras IDEÁLNÍ PRO SANACI STAR¯CH BALKONÒ

Více

DUAL SEAL

DUAL SEAL velmi dÛleÏitou roli pro v˘robu vodotûsného v˘robku odolného vÛãi ultrafialovému záfiení, kter˘ velmi tûsnû izoluje proti vodû na kterékoli plo‰e, která s ním pfiijde do kontaktu .

Více

PO·KOZOVÁNÍ UMůLCŇ

PO·KOZOVÁNÍ UMůLCŇ fiivé osobnosti – své skuteãné umûlce. pro nûkoho pfiiná‰í pfiíli‰ velké nároky, aby je Od starovûkého ¤ecka a ¤íma pfies mohl unést. A také lze lehce uvûfiit, Ïe abyste se renesanci aÏ ke svûtu dne‰ka ...

Více

DUAL SEAL – A. Výplňové zdivo

DUAL SEAL – A. Výplňové zdivo velmi dÛleÏitou roli pro v˘robu vodotûsného v˘robku odolného vÛãi ultrafialovému záfiení, kter˘ velmi tûsnû izoluje proti vodû na kterékoli plo‰e, která s ním pfiijde do kontaktu .

Více