14 PRO HOCKEY

Komentáře

Transkript

14 PRO HOCKEY
14
PRO HOCKEY
Jágrovy
promûny
aneb
„Povídání o hokejovém králi“
Dobrá, dobrá, nesbírá tolik bodÛ jako míval Gretzky nebo
Lemieux. ProÏívá svoje krize, pfiepadají ho nevrlé
nálady, obãas vynechá trénink Pittsburgh Penguins.
Pr˘ neumí bránit a chová se jako velké,
rozmazlené dítû. Ale fiíkejte si co chcete,
Jaromír Jágr je pfies v‰echny v˘tky kritikÛ
pánem v‰ech hokejistÛ na svûtû. Jen na
nûj nedávno uhodilo citlivé období,
kter˘m hvûzdy pfied tfiicítkou procházejí.
Jak a v ãem Jágr dospûl? Jaká
promûna ho je‰tû ãeká?
AUTOR KAREL KNAP
PRO HOCKEY
15
JAROMÍRjágr
H
OKEJISTA JÁGR
âas kvapí a deset let staãilo obrat
pravé kfiídlo s ãíslem ‰edesát osm
o rÛÏové tváfie a kudrliny sahající do pÛli zad.
UÏ se nepouÏívá pfiezdívka Mario Junior, jeÏ
vznikla pro následovníka slavného centra
Lemieuxe. Osmadvacetilet˘ Jágr má o patnáct
kilo víc, uÏ to není rozpustil˘ v˘rostek
z Hnidous. Pouze se zarostlou tváfií jej uvidíte
v˘jimeãnû, dnes, stejnû jako v roce 1990.
MoÏná uÏ není tak pronikavû rychl˘ bruslafi
jako dfiív, stal se tankem, kter˘ jen tak nûkdo
nepfievrátí. Ve stehnech skr˘vá ohromnou
sílu, má jedineãnou stabilitu. UÏ se tolik
neprosazuje individuálními prÛniky, nelítá do
kaÏdého souboje naplno. Pfie‰el na dospûlej‰í
hokej, pouÏívá hlavu.
Poutá na sebe dva aÏ tfii soupefie, pak
vykoumá dokonal˘ pas. Zdá se, Ïe to zkou‰í
naslepo, ale on dokáÏe vytu‰it, kam si spoluhráã najede, tfiebaÏe ho nevidí. Je to JágrÛv
‰est˘ smysl. „S Jágrem v lajnû máte v jednom
kuse pfiesilovku ãtyfii na tfii,“ tvrdí centr Jan
Hrdina. „Navíc není sobec, kanon˘r typu
Bretta Hulla. Já mu dám puk a on mi ho
vrátí.“
Fanou‰ci Jágra milují.
Vidí v ãeském hráãi
svÛj nejvût‰í idol.
Oproti minulosti Jágr spí‰ tvofií hru, ale
zároveÀ víc neÏ kdykoliv pfiedtím zkou‰í gólmany svou ranou zápûstím. Coby Ïák a dorostenec byl zvykl˘ protáhnout kotouã pfies pût
protivníkÛ a dovézt ho aÏ do branky.
Nepotfieboval stfiílet, takÏe to neumûl. AÏ
v NHL se to nauãil. Po trénincích zÛstával na
ledû a pálil do úmoru. Dnes má jedineãnou
zbraÀ, jakmile dostane prostor prohne se jako
luk a z ãepele vymr‰tí puk s mimofiádnou
rychlostí a pfiesností.
Pfied ãasem zapracoval rovnûÏ na golfovém
úderu, techniku odkoukal od Teemu
Selänneho. Vcelku úspû‰nû. Pamatujete na
gól z voleje, kter˘m po pfiihrávce Martina
Straky v prodlouÏení rozhodl zápas play off
1999 proti New Jersey?
JÁGR A BRÁNùNÍ
Je‰tû Jágrova proslulá defenziva. „KaÏd˘ by
mûl dûlat to, co ovládá nejlíp. Já nejsem
Ïádná hvûzda v bourání, tûÏko nûkoho pfieválcuju u mantinelu, takÏe rad‰i útoãím,“ tvrdívá kapitán Penguins. Není to jen Jágrovsk˘
bonmot.
Nûkdo tfieba namítá, Ïe Jágr si loni nezaslouÏil Hart Trophy, protoÏe nebránil. JenÏe
tenhle argument není úplnû pfiesn˘.
V pravidlech pro hlasování o Hart
Trophy stojí: „...pro hráãe, kter˘ je
svému t˘mu nejvíc uÏiteãn˘...“
Ani slovo o v‰estrannosti.
Brankáfi Dominik Ha‰ek také
nedával góly, prostû dobfie
chytal. Tak dobfie, Ïe byl pro
své muÏstvo nepostradateln˘
a Hartovu cenu si vyslouÏil
dvakrát za sebou.
Podobnû je Jágr prospû‰n˘
kolektivu sv˘mi jedineãn˘mi
ofenzivními dovednostmi. Bez nûj
by se Penguins v uplynulé sezonû do play
off pravdûpodobnû nedopachtili. Nyní, pod
Hlinkou a s rozjet˘m Kovaljovem uÏ dokáÏí
vyhrávat, pfiestoÏe se kapitánovi nedafií. To
ov‰em je‰tû v pfiedchozí zimû nepfiicházelo v úvahu.
A co se t˘ãe Jágrova vztahu k návratÛm do vlastního pásma, urãitû v NHL
bruslí pár defenzivnûj‰ích forvardÛ.
Nebo pár set...
Jágr upravuje svÛj styl v play off,
ukáznil se tfieba na olympiádû v Naganu.
Selke Trophy pro nejlépe bránícího útoãníka pfiesto nejspí‰ nikdy nepfievezme. On mu to
jeho „boÏsk˘“ talent pro zakonãení nedovolí.
SPOLUHRÁâ JÁGR
Kdo mÛÏe popsat Jágrovo chování v kolektivu, neÏ jeho spoluhráãi v Pittsburghu, ktefií
s ním v sezonû tráví kaÏd˘ den.
„KaÏdopádnû je lep‰í hrát s ním, neÏ proti
nûmu,“ opakuje kanadsk˘ obránce Bob
Boughner s úsmûvem.
16
PRO HOCKEY
Jágr patfií mezi sportovce, ktefií dokáÏí vyburcovat cel˘
stadion v‰ude na svûtû.
„NeÏ jsem pfii‰el do Pittsburghu, sly‰el
jsem, Ïe je arogantní a tak. Ale jak jsem ho
poznal, nic takového fiíct nemÛÏu,“ vykládal
rusk˘ forvard Alexej Kovaljov.
„Je to fajn chlap, kdykoliv nûco potfiebuje‰,
pomÛÏe ti. A samozfiejmû je to fantastick˘
hokejista,“ fiekl slovensk˘ mladík Robert
Döme, kter˘ nyní hraje za Kladno.
„Upfiímnû na nûj nemÛÏu povûdût nic zlého.
Hned na prvním kempu mû pozval na veãefii,
i kdyÏ jsme se vÛbec neznali. Jaromír nebo
paní Jágrová mi pokaÏdé vy‰li vstfiíc. DÏegr
poradí i na stfiídaãce, hodnû jsem se nauãil uÏ
tím, Ïe jsem ho pozoroval.“ ToÈ hodnocení
ãeského centra Jana Hrdiny.
A útoãník Martin Straka ãasto vykládá:
„Zase nám to ukázal. KdyÏ zápas vrcholí, b˘vá
to obvykle DÏegr, kdo dá rozhodující gól.“
JÁGR A SLÁVA
Fanou‰ci po nûm ‰ílí, zboÏÀují ho. Svût mu
leÏí u nohou. Snad nikde v Americe ani
v âesku si nemÛÏe jen tak vyjít na ulici, na
koupali‰tû nebo do restaurace. Pohybuje se
mezi honorací - kulturní, sportovní i politickou. Vydûlává milion dolarÛ mûsíãnû, dennû
Je to fajn kluk.
Kdykoliv nûco
potfiebujete, je
pfiipraven vám pomoci. A navíc je neuvûfiitelnû dobr˘ hokejista.
ROBERT DÖME
JAROMÍRjágr
Jágra mÛÏou na cestû k brance zastavit jen jeho vlastní zranûní, nebo Jaromír Jágr sám.
se o nûm pí‰e v desítkách novin a ãasopisÛ,
pofiád na nûj mífií kamery.
B˘val vesel˘, bezstarostn˘ a pfiístupn˘.
Mediální cirkus, bohatství a sláva jej vytrhly
z bûÏného Ïivota ãeského kluka ze statku na
okraji Kladna. âas od ãasu se to dá jen tûÏko
unést, zÛstat normální, nepodlehnout man˘rÛm, které vefiejnost vidí jako pustou nafoukanost a rozmar.
Pittsburgh na nûm léta visí. KdyÏ se
Jágrovi nedafií, ocitá se pod palbou pfiipomínek, v‰eteãn˘ch dotazÛ, uprostfied nepfiedstavitelného tlaku. Psychicky ho to vyãerpá.
Pofiád jej srovnávají s legendami Gretzkym
a Lemieuxem. B˘val kritizován, Ïe není správn˘m reprezentantem hokejového království. Îe
se vyh˘bá novináfiÛm. Ani Wayne Gretzky se
nenechal vÏdy pfiemluvit k rozhovoru a uzavfien˘ Mario Lemieux uÏ si vÛbec reportéry
nepou‰tûl k tûlu. Komentátofii leckdy potfiebují zaujmout ãtenáfie, proto si jednodu‰e r˘pnou
do Jágra... A pár jich to dûlá s chutí.
Jágr má v sobû kus rebela, coÏ se projevilo
uÏ na základní ‰kole, kdy si Ïákovskou kníÏku vyzdobil fotografií amerického prezidenta
Ronalda Reagana, tehdy nepfiítele socialistického âeskoslovenska. Pozdûji vyboãoval
z fiady nespoutan˘mi loknami. Nepfiijímá vnucenou roli hokejového vûrozvûsta zdûdûnou
po Gretzkym. V interview nerad odpovídá frázemi, k smrti rád vtipkuje.
Proto v nedávné krizi neodpovûdûl na opatánskou funkci. Víc komunikoval s novináfii,
kující se otázku „V ãem to vûzí, Ïe se vám
burcoval muÏstvo na stfiídaãce. Na olympiádû
nedafií?“ tuctov˘m zpÛsobem: „Není to ono,
v Naganu i v nelítostn˘ch bitvách o Stanley
musím b˘t trpûliv˘,
Cup ukázal horu nasazení, plnil taktické
zÛstat optimisticúkoly.
k˘ a pracovat
Pfied tfiicítkou vplouvá do zlomového obdopro muÏstvo.“
bí. Napfiíklad útoãníci Mike Modano a Steve
Nechce pfiihlouple recitoJaromír Jágr oslavuje.
vat
milionkrát
omleté formulky. Proto
vypûnil: „Nevím, dejte mi
uÏ pokoj!“
Jágr není bez chyb. Kdepak, to
ani náhodou. Obãas se tváfií kysele
a schovává se za tmav˘mi br˘lemi. Ale
Ïádná hvûzda nevystupuje vÏdy a v‰ude
pfiátelsky a pokornû.
VÒDCE JÁGR
Kdysi zahledûn˘ do sebe, soustfiedûn˘ na
vlastní v˘kony a statistiky, Jágr mûl daleko
do role lídra. S trochou nadsázky nesdílel
radost z vítûzství Penguins, kdyÏ sám nepobral pár bodÛ. Stfiádání gólÛ a asistencí povaÏoval za svoje poslání. Podle nich mûfiil svou
úspû‰nost. Nedávno pochopil, Ïe dokáÏe b˘t
uÏiteãn˘ i jinak. Pfiítel a spoluhráã Ron
Francis ho pouãil.
Právû po Francisovi, kter˘ pfiestoupil do
Caroliny, pfievzal Jágr v Pittsburghu kapi-
PRO HOCKEY
17
JAROMÍRjágr
Jágr umí fantasticky pfiihrát a navíc sám skvûle zakonãit. Zlep‰uje se kaÏd˘m rokem.
Yzerman to dobfie znají. Oba hledûli zejména
na produktivitu, v níÏ excelovali. JenÏe scházela jim podstatná vûc. Stanley Cup. Ten sami
vystfiílet nemohli. Silné trenérské osobnosti je
pfievychovávaly na t˘mové hráãe. Modano se
hádal s Kenem Hitchcockem v Dallasu
a Yzerman se vzpíral Scottymu Bowmanovi
v Detroitu. Nakonec se nechali pfiesvûdãit a po
ãase si pohár pochovali v náruãí.
Bezpochyby by nedotáhli k triumfu Atlantu
nebo Columbus, nicménû vyhrál by Dallas bez
Modana a Detroit bez Yzermana? TûÏko.
V Pittsburghu zfiejmû probíhá Jágrova promûna a la Modano a Yzerman. Neobejde se bez
emotivních scén, debat s kouãem Ivanem
Hlinkou a kontroverzí s tiskem. Ale Jágr
nesmírnû touÏí vybojovat Stanley Cup coby
tahoun a kapitán. Pfied lety si na nûj sáhl
pouze jako souãástka Lemieuxovy party. Sám
je natolik chytr˘, aby pochopil, Ïe se musí pfiizpÛsobit muÏstvu a Hlinkovi, aby se mu jeho
sen splnil.
JÁGR A âESKÁ BANDA
RovnûÏ ve vztahu ke krajanÛm v klubu se
JágrÛv postoj vyvíjí. V raném období zámofiské
kariéry si zoufal v osamûní neznámého mûsta.
Neumûl anglicky, bylo mu do breku, chtûl se
vrátit domÛ. Pak mu vedení pofiídilo jako opatrovníka veterána Jifiího Hrdinu. âerstvû plnolet˘ Jágr okfiál, se star‰ím pfiítelem si uÏil fÛru
legrace.
Podobnû blízcí si byli s Martinem Strakou.
Pozdûj‰í rozrÛstání ãeské kolonie se pfiiãítalo
JAROMÍRjágr
Jágr mûl od poãátku obavy z angaÏmá ãeského trenéra. „Pfiichází jako první Evropan,
nebude to mít jednoduché. Pan Hlinka se musí
ke v‰em chovat stejnû, k âechÛm i k ostatním.
Ale on to ví, je na to dost chytr˘.“ Tu‰il, Ïe
jeho odpovûdnost jako ‰éfa ãeského klanu
je‰tû vyroste.
Hokejové kruhy znají Hlinku i Jágra jako
v˘razné osobnosti a jejich spolupráci pfiirozenû provázejí konflikty. Pfieli se o centra prvního útoku. Hlinka si na tomhle místû pfiedstavoval ·imíãka, Jágr nechtûl ztratit Hrdinu.
Oba mají jinou pfiedstavu o systému bránûní
útoãníkÛ, ov‰em to neznamená nijak mimofiádnou nebo dokonce chorobnou situaci.
Navenek se tihle známí muÏi vzájemnû podporují. KaÏd˘ mluví o druhém s respektem,
tfiebaÏe se v listopadu psalo o Jágrovû
vzpoufie proti Hlinkovi.
„Pan Hlinka se mû snaÏí
povzbudit, znáte ho. Máme
perfektní
vztah.
A o nûjak˘ch hádkách nemÛÏe b˘t fieã,“ du‰oval se hráã.
„Novináfii tady ãekají na kaÏd˘ náznak senzace. A kdo chce psa bít... Znáte to.“
A co Hlinka na kritiku, jeÏ se na Jágra pfiivalila v listopadu a prosinci? „âetl jsem
o Jardovi hodnû ãlánkÛ v Americe i v ãesk˘ch
novinách a vÛbec se mi to nelíbí. Není to vÛãi
nûmu fér.“
Jágrovû pfiání obklopit se ãesk˘mi kumpány,
coÏ ov‰em platilo jenom do urãitého okamÏiku. AngaÏmá kouãe Hlinky, pfiíchody mladíkÛ
Krafta, Melichara a Rozsívala i veteránÛ
Beránka se ·imíãkem ‰ly témûfi v˘hradnû
mimo nûj.
Nechal se sly‰et, Ïe muÏstvo s pfiíli‰ vysok˘m zastoupením evropsk˘ch hokejistÛ
nemÛÏe nic vyhrát.
Pfied rozjezdem souãasné sezony dokonce
prohlásil: „Majitel Lemieux a manaÏer Patrick
sázejí na evropsk˘ styl. Já o tom nejsem tak
úplnû pfiesvûdãen˘. Potfiebujeme ovládat víc
stylÛ, aby se jin˘m t˘mÛm na nás hÛfi hledal
recept. KdyÏ nám to nepÛjde technicky, musíme to zkusit jinak, tfieba vût‰í tvrdostí.
NemÛÏeme zkou‰et prorazit jedním zpÛsobem
jako berani.“
JÁGR KONTRA HLINKA
V zámofií obãas probleskne mylná domnûnka
podle níÏ si Jágr do Pittsburghu pfiivedl kouãe
Ivana Hlinku. Ve‰keré lanafiení ov‰em probûhlo na jiné úrovni. KdyÏ byl odvolán Kevin
Constantine a funkci pfievzal Herb Brooks,
vûdûlo se, Ïe dobrák „Herbie“ nechce u Pens
zÛstat natrvalo. Tehdy se hráãi posadili
v kabinû a rozmlouvali, kdo by pfiipadal
v úvahu pro del‰í období. Robert Lang pr˘
jako první zmínil Hlinkovo jméno.
fakta
Jméno: Jaromír Jágr
Narozen: 15. února 1972 v Kladnû
Váha: 103 kg
V˘‰ka: 188 cm
Kluby NHL: Pittsburgh (90-)
Dal‰í kluby: Poldi Kladno, Bolzano a Schalke
Úspûchy: Stanley Cup 1991 a 1992; zlatá medaile
z OH 1998; Art Ross Trophy (nejvíce bodÛ v NHL
v sezonû) 1995, 1998, 1999, 2000; Hart Trophy (nejuÏiteãnûj‰í hráã NHL) 1999; Lester B. Pearson Award (nejlep‰í hokejista podle
ostatních hráãÛ) 1999, 2000; úãast v prvním t˘mu All Star (1995, 1996, 1998,
1999, 2000); úãast v T˘mu nováãkÛ NHL 1991; úãast na All Star Game 1992,
1993, 1996, 1998, 1999, 2000
Pfiíjem: 9 482 708 dolarÛ za sezonu
Sezona
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
Total
Kub
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Pittsburgh
Z
80
70
81
80
48
82
63
77
81
63
G
27
32
34
32
32
62
47
35
44
42
A
30
37
60
67
38
87
48
67
83
54
B
57
69
94
99
70
149
95
102
127
96
+/-4
12
30
15
0
31
22
17
17
25
725
387
571
958
188
Jágr se nenarodil jako pfiirozen˘ vÛdce. Ale uãí se
a aÏ ãas ukáÏe, zda dokáÏe zvládnout funkci kapitána
za v‰ech okolností.
JÁGR A MARIO
Hlinku uznává, ale opravdu od srdce Jaromír
Jágr nejvíc ctí chlapíka jménem Mario
Lemieux. VzhlíÏel k nûmu uÏ jako kluk.
Gretzkyho milovali v‰ichni, on si na‰el idol
v centrovi s ãíslem 66.
„VÏdycky jsem v nûm vidûl pfiítele, ãlovûka,
od kterého jsem se uãil, ãlovûka, co rozumí
hokeji,“ vyznal se, kdyÏ Lemieux, majitel
podstatné ãásti klubu Penguins, v prosinci
oznámil, Ïe v pûtatfiiceti vzkfiísí svou profesionální kariéru.
Také Lemieux ví, co v Jágrovi má. Nejvût‰í
kasovní trhák v NHL. Na koho jiného by mûli
chodit plné tribuny neÏ na Jágra? „Jaromír je
nejlep‰í hráã na svûtû,“ tvrdí ãasto. Nûkdo
namítá, Ïe z Jágrovy mzdy by se dalo uÏivit
pût vynikajících mlad˘ch útoãníkÛ. Nicménû
Amerika visí na hvûzdách, skuteãné celebrity
se cení víc neÏ dav nadprÛmûrn˘ch.
Majitel Lemieux rozhlásil, Ïe Jágr je neprodejn˘. Zaplatil mu sto tisíc dolarÛ jako prémii
za zisk Hart Trophy, byÈ Jágr v hlasování
novináfiÛ o jedin˘ bod podlehl Prongerovi ze
Saint Louis. „Sv˘mi v˘kony si cenu zaslouÏil,“
znûlo vysvûtlení.
NeÏ se Mario Lemieux vrátil do NHL, asistoval u ‰esta‰edesáti Jágrov˘ch branek. A Jágr
zase u osma‰edesáti Mariov˘ch. Nepfiipadá
vám kombinace 66 + 68 povûdomá? Jo, jo,
pánové s tûmito proslul˘mi ãísly se znovu
chystají svûtu ukázat velké vûci. Sledujte
Pittsburgh.
KAREL KNAP je hokejov˘m redaktorem
deníku MF DNES
PRO HOCKEY
19

Podobné dokumenty

Jeho Magnificence

Jeho Magnificence KdyÏ se ho jeden novináfi otázal, co by poradil spoluhráãi pfied zápasem se slavn˘m 66.

Více

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho

Od své první sezony v NHL je povaĎován za jednoho tato pfiíhoda, která jen potvrzuje Selänneho prostû stfiílí, Kariya musí mít urãen˘ nûjak˘ pfiesn˘ cíl – má neodolatelnou touhu se zlep‰oslova o Kariyovû perfekcionismu. 16 PRO HOCKEY

Více

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají bude mladík Jan Hanzlík. Po pÛlroãní anabázi pod Viktorem Tichonovem v CSKA Moskva se do muÏstva vrátil mistr svûta z Norimberka 2001 Martin Richter. Z Nashvillu pfii‰el obrovit˘ Robert Schnábel, kt...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha V˘bûr Vsetína v extralize tápe. V ‰estnácti odehran˘ch zápasech je‰tû nedokázal zvítûzit a topí se na poslední pfiíãce extraligové tabulky. MuÏstvo vybojovalo pouze tfii body za dvû remízy a jednu pr...

Více

Zde naleznete jeho kompletní životopis.

Zde naleznete jeho kompletní životopis. Za mé kariéry od roku 1950 do dne‰ního dne mám absolvováno 1.910 závodÛ, z toho pfies 1.281 vítûzn˘ch. V leto‰ním roce bych se rád zúãastnil závodu Mistrovství Evropy a v‰ech rychlostních závodÛ v ...

Více

Zde

Zde vestu je pûtatfiicet bodÛ navíc, za odstfielovaãského hejkala padesát. Vzhledem k tomu, Ïe byl srpnov˘ den a na nebi ani mráãek, nûkter˘m závodníkÛm jsem jejich hejkaly opravdu nezávidûl. Tûch pade...

Více

Untitled - Astronomická expedice v Úpici

Untitled - Astronomická expedice v Úpici Tuhle jsem si fiíkal, Ïe je na ãase uspofiádat malou faktografickou v˘stavu: ¤ada vedoucích, jejich pomocníkÛ i obyãejn˘ch expediãníkÛ jezdí do Úpice uÏ mnoho rokÛ. Vzácnû dokonce i celá desetiletí...

Více

Po dramatické bitvě s Itálií naděje na účast na MS v Brazílii trvá!

Po dramatické bitvě s Itálií naděje na účast na MS v Brazílii trvá! Ve vyspělých ligách chodí lidi hojně na všechna utkání. Před plnými tribunami mají hráči jinou motivaci ukázat, co v nich je, než před prázdnými nebo poloprázdnými ochozy. My jsme si se Spartou v ú...

Více