Zobrazení čelistí a zubů

Komentáře

Transkript

Zobrazení čelistí a zubů
MDCT čelistí a zubů
Škola výpočetní tomografie 2011
Šlapanice u Brna
19.-20.5.2011
Radiologie a stomatologie
• tvrdé tkáně
- zuby
- skelet (obě čelisti, lícní kosti…)
- maxilární siny
• Head and Neck imaging
• Oral radiology
• měkké tkáně
- obličej (basaliom, karcinom, rhabdomyosarkom)
- slinné žlázy
- vestibulum a dutina ústní
- jazyk a tonsily
přínos MDCT
1 – 320…aneb co se změnilo v zobrazení hlavy a krku?
rychlejší akvizice dat
- úrazy
- neklidní pacienti
- dýchací a polykací pohyby
 redukce pohybových artefaktů
vysoké prostorové rozlišení
- detailní zobrazení drobných struktur
izotropní nebo téměř izotropní zobrazení
- přehledné zobrazení komplikovaných struktur
- kvalitní planární a objemové rekonstrukce
skenovací protokoly
komplikované struktury
- tenké obrazy
- více rovin
- kostní i měkkotkáňové okno
- objemové rekonstrukce
kV
mAs
4-64 řad
120
200 - 250
rotace (s)
1≥
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
1≥
rek. kernel
měkké tkáně a
skelet
šíře obrazu
(mm)
1,5 – 0,75
paranazální dutiny
zánětlivé procesy
- možnost snížení mAs
- bez kontrastní látky
kV
mAs
rozsah: frontální siny – horní čelist
hodnocení: MPR – axiální a koronární
VRT a MinIP
4-64 řad
120
70 - 100
rotace (s)
1
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
1 – 1,5
rek. kernel
měkké tkáně a
skelet
šíře vrstvy
(mm)
2 – 1,5
tzv. dentální CT
původně pro plánování implantologických výkonů
kV
další indikace
- cystické a osteolytické léze
- hyperdenzní léze a tumory
- trauma
- pooperační komplikace
- ortodontické indikace
mAs
4-64 řad
120
80 – 90
rotace (s)
1
kolimace
(mm)
1 - 0,6
pitch
1≥
rek. kernel
měkké tkáně a
skelet
šíře obrazu
(mm)
2≥
plánování vyšetření
rozsah: horní, dolní nebo obě čelisti
horní hranice: spodina orbity
správná pozice hlavy (rovina skusu v rovině skenu): tzn. větší záklon
čelistní léze / indikace CT
• maligní tumory
• benigní tumory / odontogenní léze
• záněty
• vedlejší nosní dutiny
• ortodoncie a implantologie
• TMK
• trauma
odontogenní tumory
• Odontogenní tumory
- epiteliální (ektodermální)
- mesenchymální (mezodermální)
- smíšené
• Odontogenní cysty
- zánětlivé
- vývojové
• Neodontogenní čelistní léze
- neodontogenní cysty
- velkobuněčné léze
- fibrooseální léze
- osteitis condensans
Prein J et al. Atlas der Tumoren des Gesichtsschädels.
Springer-Verlag 1985
odontogenní tumory
Odontogenní tumory
ameloblastom
adenomatoidní odontogenní tumor
kalcifikující epiteliální odont. tumor
ameloblastický fibrom
odontom
odontogenní myxom
cementom (cementoblastom)
Odontogenní cysty
radikulární (periapikální) cysta
paradentální cysta
folikulární cysta
odontogenní keratocysta
Neodontogenní léze
fibrooseální léze
traumatická cysta
velkobuněčný granulom
aneuryzmatická kostní cysta
fibrózní dysplazie
Dunlap CH, Odontogenic Tumors. UMKC School of Dentistry, August 2001
charakteristika
ostré ohraničení
- pevné pouzdro
expanzivní růst
- tlakové změny v okolí
destruktivní charakter
- resorpce skeletu
- resorpce apexů způsobující ztrátu zubů
produktivní charakter
- odontogenní tkáně
- tkáně mesenchymálního původu
- kalcifikace
kortikalis
- zeslabení a tzv. „cortical bone swelling“
- periostální reakce (periostóza)
patologické fraktury
vzhledem k lokalizaci způsobují závažné změny
nutnost chirurgického řešení
Malhotra A et al. Benign Jaw Tumors and Tumor-like Conditions
Ameloblastom
Odontom
cementoblastom
cysty
radikulární
folikulární
s odontomem
folikulární
ameloblastom ? ?radikulární cysta? ?osteoidní osteom
osteoidní osteom
ameloblastom
radikulární cysta
ameloblastom ?
cherubismus
?cystogranulom?
ameloblastom
?cherubismus
cystogranulom
osteom
nádorům podobné afekce
OM
akutní OM
chron.
Cherubismus
fibrózní dysplázie
tumorózní a cystické léze - shrnutí
benigní léze v „maligní“ lokalizaci
expanzivní i destruktivní charakter
nutné přesné zobrazení před biopsií či operací
MDCT
– ideální metoda k hodnocení rozsahu a charakteru léze
– lze provést jen základní rozdělení
– přesné určení léze není možné, ale ani nutné
- náročné i pro patologa
- vhodné i pro pooperační follow-up (u benigních)
Spolupráce se stomatochirurgem
odontogenní záněty
kariézní chrup
periodontitis
osteomyelitis
kolemčelistní zánět (prosáknutí, absces)
šíření zánětu
- parafaryngeální prostor
- hrudník
…
kontrastní látka
- 50-70 ml, 3-4 ml/s
- zpoždění cca 10-15 sek.
odontogenní záněty
odontogenní záněty
odontogenní záněty
vývojové vady zubů
retence zubu (zubů)
transpozice
hyperodoncie
hypoplazie či aplazie (hypodoncie)
čelistí vady (rozštěpy, progenie…)
před ortopedickým rozšířením čelisti
po ortopedické rozšíření čelisti
přesné zobrazení situace v čelistech
hodnocení
Dentální analýza (Dental software – Siemens)
- panoramatické obrazy (jako OPG)
- paraaxiální obrazy – implantologie
MPR v základních rovinách + v krátké i dlouhé ose hodnocených zubů
- hodnocení vztahů k okolní strukturám (antra, nosní a ústní dutina)
- resorpce skeletu event. okolních kořenů
- hodnocení periodontální štěrbiny (synostóza)
VRT - kvalitní prostorová informace
- možnost separace zubů „odstraněním“ skeletu
retence 23 + mesiodens
šikmá
koronární
sagitální
MPR
vv dlouhé
krátké
MPR
MPR ose
šikmá
MPRVRT
ose
transpozice 23, 24
VRT
OPG
TMK
• Artropatie
• dental
• bez k.l.
• celá dolní čelist
strategie vyšetřování čelistí
minimálně 2 speciální protokoly
„nejvyšší kvalita“
vhodný rozsah vyšetření
„full dose“ (s kontrastní látkou)
- maligní procesy
- zánětlivé proces měkkých částí
- zároveň s krkem
„low dose“ (nativně)
- zobrazení skeletu a zubů
- trauma
- odontogenní tumory
- ortodoncie
- TMK
…
- zobrazení VDN
závěr
speciální disciplína
velkém množství patologických nálezů
obtížná diferenciace
nutná komunikace se stomatology

Podobné dokumenty

MDCT čelistí a zubů - radiologieplzen.eu

MDCT čelistí a zubů - radiologieplzen.eu - zuby - skelet (obě čelisti, lícní kosti…) - maxilární siny • Head and Neck imaging • Oral radiology

Více

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí

3/19 Chirurgie benigních kostních afekcí byly popsány i centrální obrovskobunûãné granulomy v mal˘ch kostech ruky a nohy. Nejãastûji postihuje Ïeny do 30 let. Uvádí se, Ïe mÛÏe vznikat jako reakce na nitrokostní krvácení nebo zánût. Vût‰i...

Více

absolvenstká práce - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední

absolvenstká práce - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední onemocnění v orofaciální oblasti je rozebrána spíše z pohledu dentální hygieny. Absolventská práce dále pojednává o důležitosti prevence, především prevence primární, ale i sekundární a terciární a...

Více

Stomatochirurgický občasník - Česká stomatochirurgická společnost

Stomatochirurgický občasník - Česká stomatochirurgická společnost potenciálu a tendenci k pooperačním recidivám bývají označovány jako „agresivní cysty čelistí“ (23). Předpokládá se, že právě z těchto cyst mohou za určitých podmínek vzniknout čelistní karcinomy. ...

Více

Plná velikost

Plná velikost klasifikačního systému nemocí se objevují již v 19.století, kdy v r. 1896 navrhl Bertillon klasifikaci chorob pro mezinárodní použití. V následujících desetiletích bylo na řadě mezinárodních setkán...

Více

GenetiKa ve StOMatOlOGii - Ústav biologie a lékařské genetiky 1

GenetiKa ve StOMatOlOGii - Ústav biologie a lékařské genetiky 1 narušení mezenchymo-epiteliálních interakcí v oblasti dentální lišty. Dospěl k  tomuto názoru při analýze souborů rodin probandů s  retencí špičáku horní čelisti, kde se hypodoncie vyskytovala význ...

Více

tonzilektomie - Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

tonzilektomie - Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hnisavá hlíza vznikající v peritonzilárním prostoru (mezi patrovou mandlí a stěnou hltanu) nebo v parafaryngeálním prostoru

Více