SMS 50L12EU

Komentáře

Transkript

SMS 50L12EU
SMS 50L12EU
Návod k obsluze
SMS 50L12EU
Q4ACZM2383
1
5HVHWVHF
K
%
K
PLQ
$
K
6WDUW
&
5HVHWVHF
Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí. Příslušné
programy a speciální funkce si prosím zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.
cs
Obsah
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . 4
P i dodání: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
P i instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
V denním provozu . . . . . . . . . . . . . . . . 4
P i d tech v domácnosti . . . . . . . . . . .
4
zablokování tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . 5
P i vzniklých škodách . . . . . . . . . . . . . 5
P i likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Seznámení se s myčkou nádobí . .. . . . 5
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vnit ní prostor myčky nádobí . . . . . . 5
Za ízení ke zm kčování vody . . .. . . . . 6
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tabulka tvrdosti vody . . . . . . . . . . . . 6
Speciální s l $ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 7
Použití speciální soli . . . . . . . . . . . . . . 7
Kombinované mycí prost edky . . . . . 7
Vypnutí ukazatel zm kčování vody . . . 7
Leštidlo % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení množství leštidla . . . . . . . . . 8
Vypnutí ukazatele dopln ní leštidla . . 8
Nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Není vhodné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Poškození sklenic a nádobí . . . . . . . . 9
Uložení nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vyklizení nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Šálky a sklenice . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hrnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Koš na p íbory . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sklopné trny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
P estavení výšky koše . . . . . . . . . . . 11
Mycí prost edek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pln ní mycího prost edku . . . . . . . . . 12
Kombinovaný mycí prost edek . . . . . 13
P ehled program . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Volba programu . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upozorn ní pro zkušební ústavy . . . . 14
P ídavné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Úspora času (VarioSpeed) . . . . . . . . 15
Mytí nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programová data . . . . . . . . . . . . . . . .
Aqua Senzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí myčky nádobí . . . . . . . . . . . .
Ukazatel zbytkového času . . . . . . . . .
Časová p edvolba . . . . . . . . . . . . . . .
Konec programu . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické vypnutí po ukončení
programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí myčky nádobí . . . . . . . . . . . .
P erušení programu . . . . . . . . . . . . . .
P erušení programu . . . . . . . . . . . . . .
Zm na programu . . . . . . . . . . . . . . . .
Intenzivní sušení . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Celkový stav spot ebiče . . . . . . . . . . .
Speciální s l a leštidlo . . . . . . . . . . . .
Sítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ost ikovací ramena . . . . . . . . . . . . . .
Odstran ní poruch vlastními silami . .
Čerpadlo odpadní vody . . . . . . . . . . .
... p i zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... p i nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . .
... na myčce nádobí . . . . . . . . . . . . . .
... p i mytí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... na nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zákaznický servis . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . .
Dodání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P ípojka odpadní vody . . . . . . . . . . . .
P ípojka čerstvé vody . . . . . . . . . . . .
Elektrické p ipojení . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P eprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zabezpečení proti zamrznutí
(Vyprázdn ní spot ebiče) . . . . . . . . . .
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staré spot ebiče . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
26
cs
Bezpečnostní pokyny
P i dodání:
– Okamžit zkontrolujte obal a myčku
nádobí z hlediska poškození
p i p eprav . Neuvád jte poškozený
spot ebič do provozu. Kontaktujte
obratem Vašeho dodavatele či
prodejce.
– Zlikvidujte, prosím, p edpisov obalový
materiál.
– Obal a jeho části nep enechávejte
hrajícím si d tem. Hrozí nebezpečí
udušení skládanými kartony a fóliemi.
P i instalaci
Jak se spot ebič náležit instaluje
a p ipojí, si p ečt te v kapitole “Instalace”.
V denním provozu
– Používejte myčku nádobí pouze
v domácnosti a pouze k uvedenému
účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
– D ti nebo osoby, které z d vodu svých
fyzických, senzorických nebo
duševních schopností nebo
své nezkušenosti nebo neznalosti
nejsou schopné spot ebič ovládat,
nesmí tento spot ebič bez dohledu
nebo pokynu odpov dné osoby
používat.
– Nesedejte si nebo nestoupejte
na otev ená dví ka. Myčka nádobí se
m že p evrátit.
– U standardních myček nádobí dbejte
na to, že p i p epln ných koších se
myčka nádobí m že p evrhnout.
– Nedávejte do mycího prostoru žádné
rozpoušt dlo. Hrozí nebezpečí
výbuchu.
– Za chodu programu otvírejte dví ka
myčky nádobí opatrn . Hrozí
nebezpečí, že ze spot ebiče vyst íkne
horká voda.
– Aby se zabránilo poran ní nap . vlivem
klopýtnutí, m la by se myčka nádobí
otevírat pouze krátkodob k napln ní
nebo vyklizení.
4
– Dodržujte bezpečnostní upozorn ní,
pop . pokyny k použití na obalech
od mycích p ípravk a leštidel.
ã=Varování
Nože a jiné kuchy ské náčiní s ostrými
špičkami se v košíku na p íbory musí
uložit špičkami sm rem dol .
P i d tech v domácnosti
– Nedovolte d tem, aby si hrály se
spot ebičem nebo jej obsluhovaly.
– Udržujte malé d ti v dostatečné
vzdálenosti od mycího prost edku,
regenerační soli a leštidla. Tyto mycí
prost edky mohou zp sobit poleptání
v ústech, hrtanu a očích nebo vést
k udušení.
– Zabra te p ístupu d tí k otev ené
myčce nádobí. Voda v mycím prostoru
není pitná, mohla by ješt obsahovat
zbytky mycího prost edku.
Dbejte na to, aby d ti nesahaly
do záchytné misky na tablety 12.
Malé prsty by se mohly p isk ípnout
v zá ezech.
– Jestliže je spot ebič zabudován
ve vyšší poloze, dávejte p i otvírání
a zavírání dví ek pozor na to,
aby nebyly d ti p isk ípnuty nebo
zmáčknuty mezi dví ka spot ebiče
a níže se nacházející sk í ku.
cs
D tská pojistka
(zablokování tlačítek)
Váš spot ebič m žete zajistit proti
neúmyslnému p erušení programu
(nap . chybnou obsluhou d tmi).
Aktivování zablokování tlačítek:
– Spus te požadovaný program.
– Držte tlačítko + cca 4 sek. stisknuté,
až se ’– zobrazí na číslicovém
ukazateli.
Bude-li b hem pr b hu programu n které
tlačítko stisknuté, zobrazí se ’–
na číslicovém ukazateli. P erušení
programu (Reset) není možné.
Deaktivování zablokování tlačítek:
– Držte tlačítko + cca 4 sek. stisknuté,
až na ukazateli zhasne ’–.
S ukončením programu (‹:‹‹ v číslicové
indikaci) je zrušeno blokování tlačítek.
P i výpadku sít z stane blokování tlačítek
zachováno. P i každém novém spušt ní
programu se zablokování musí op t
aktivovat.
P i vzniklých škodách
– Opravy a zásahy sm jí provád t pouze
odborníci. K tomuto účelu musí být
spot ebič odpojen od sít . Vytáhn te
sí ovou zástrčku nebo vypn te
pojistkový automat. Zav ete vodovodní
kohoutek.
P i likvidaci
– P ipravte dosloužilý spot ebič k ádné
likvidaci tak, aby se zabránilo
p ípadným zran ním.
– Dopravte myčku nádobí k ádné
likvidaci.
ã=Varování
D ti se mohou v myčce nádobí zav ít
(nebezpečí udušení) nebo se dostat
do jiných nebezpečných situací.
Z tohoto d vodu: Vytáhn te sí ovou
zástrčku, od ízn te sí ový kabel
a odstra te jej. Zámek dví ek a d tskou
pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se
dví ka dále nedala zav ít.
Seznámení se s myčkou
nádobí
Vyobrazení ovládacího panelu a vnit ního
prostoru myčky nádobí se nachází vp edu
na obalu.
Na jednotlivé pozice bude upozorn no
v textu.
Ovládací panel
(
0
8
@
H
P
X
`
h
)"
Vypínač ZAP./VYP.
Programová tlačítka **
Otvírač dví ek
P edvolba času
P ídavné funkce **
Tlačítko START
Ukazatel “Kontrola p ívodu vody”
Ukazatel dopln ní soli
Ukazatel dopln ní leštidla
Číslicový ukazatel
** Počet podle modelu
Vnit ní prostor myčky nádobí
1"
1*
12
1:
1B
1J
1R
1Z
1b
1j
9"
9*
Horní koš na nádobí
Odkládání nož *
Záchytná miska na tablety
Horní ost ikovací rameno
Dolní ost ikovací rameno
Zásobník regenerační soli
Sítka
Koš na p íbory
Spodní koš na nádobí
Zásobník na leštidlo leštidlo
Komora pro mycí prost edek
Uzavírací zástrčka komory mycího
prost edku
92 Typový štítek
* není součástí tohoto modelu
5
cs
Za ízení ke zm kčování vody
Pro dobré výsledky mytí pot ebuje myčka
nádobí m kkou vodu, tzn. vodu obsahující
málo vápna, jinak se na nádobí a vnit ku
nádob usazují bílé vápenaté zbytky.
Vodovodní voda s více než 7° dH
(1,2 mmol/l) (od hodnoty nastavení •:‹‚)
se musí voda zm kčovat. D je se to
pomocí speciální soli (regenerační s l)
ve zm kčovacím za ízení myčky nádobí.
Nastavení a tím pot ebné množství soli
je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní
vody (viz tabulka).
Tabulka tvrdosti vody
5R]VDK
+RGQRWD
WYUGRVWLYRG\ WYUGRVWL
ƒG+
PPROO
+RGQRWD
QDVWDYHQi
QDâVSRWłHELÿL
PčNNi
‡¯¯
PčNNi
‡¯³
VWłHGQč
‡¯›
VWłHGQč
‡¯´
VWłHGQč
‡¯ž
WYUGi
‡¯‚
Nastavení
WYUGi
‡¯±
P idávané množství soli je nastavitelné
od •:‹‹ do •:‹ˆ.
U nastavené hodnoty •:‹‹ není pot ebná
žádná s l.
– Zjist te si hodnotu tvrdosti Vaší
vodovodní vody. Tady pom že
vodárna.
– Nastavovanou hodnotu si zjist te
v tabulce tvrdosti vody.
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Držte stisknuté tlačítko programu #
a tiskn te tlačítko START P
tak dlouho, až se zobrazí číslicová
indikace •:‹....
– Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
Pro zm nu nastavení:
– Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty •:‹ˆ,
skočí ukazatel zp t na •:‹‹ (vyp).
– Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží
ve spot ebiči.
WYUGi
‡¯Å
6
cs
Speciální s l $
Použití speciální soli
Dopln ní soli se musí vždy provést
bezprost edn p ed zapnutím spot ebiče.
Tím se dosáhne toho, že p etékající roztok
soli se okamžit spláchne a v myčce
nádobí nem že dojít ke korozi.
– Otev ete šroubovací uzáv r zásobníku
1J.
– Napl te nádobu vodou (nutné pouze
p i prvním uvedení do provozu).
– Potom napl te speciální s l (žádnou
jedlou s l nebo tablety).
P i tom se vypuzuje a odtéká voda.
Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel
dopln ní soli `, m la by se op t doplnit
speciální s l.
Použití mycích prost edk
s komponentou soli
Vypnutí ukazatele dopl ování
soli/zm kčování vody
Jestliže ukazatel dopln ní soli ` ruší,
(nap . p i použití kombinovaných mycích
prost edk s komponentou soli), lze
jej vypnout.
– Postupujte jak je popsáno pod bodem
“Nastavení zm kčovacího za ízení”
a nastavte hodnotu na •:‹‹.
Tím jsou zm kčovací za ízení
a ukazatel dopl ení soli vypnuté.
ã=Varování
– Nikdy nepl te mycí prost edek
do nádoby pro speciální s l. Zničíte tím
zm kčovací za ízení.
– Z d vodu ochrany p ed poškozením
zp sobeným korozí, se dopln ní soli
musí vždy provést bezprost edn p ed
zapnutím spot ebiče.
P i použití kombinovaných mycích
prost edk s komponentou soli, lze
všeobecn až do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)
od speciální soli upustit. P i tvrdosti vody
v tší než 21° dH je také zde nutno použít
speciální s l.
7
cs
Nastavení množství leštidla
Leštidlo %
Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel
dopln ní leštidla h, je ješt k dispozici
rezerva leštidla na 1 – 2 mycí procesy.
M lo by se doplnit leštidlo.
Leštící prost edek se v myčce používá
k lešt ní skla a odstra ování skvrn
z nádobí. Používejte pouze leštící p ípravky
pro myčky, používané v domácnosti.
Kombinovaný mycí prost edek
s komponentou leštidla lze používat pouze
do tvrdosti vody 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). P i tvrdosti vody
v tší než 21° dH je také zde nutné použití
leštidla.
– Otev ete zásobník 1j tím,
že zmáčknete a nadzvednete p íložku
na víku.
– Nechejte opatrn natéct leštidlo
až po značku max. na plnicím otvoru.
PD[
– Zavírejte víko, až slyšiteln zaskočí.
– Rozlité leštidlo pop . ut ete hadrem,
aby p i p íštím mycím procesu nedošlo
k nadm rné tvorb p ny.
8
P idávané množství leštidla je nastavitelné
od §:‹‹ do §:‹‡. Ze závodu je nastaven
stupe §:‹†.
Množství leštidla zm te pouze tehdy,
pokud na nádobí z stávají šmouhy
(nastavte nižší stupe ) nebo skvrny
po vod (nastavte vyšší stupe ).
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Držte stisknuté tlačítko programu #
a tiskn te tlačítko START P
tak dlouho, až se zobrazí číslicová
indikace •:‹....
– Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
– Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové indikaci )"
zobrazí hodnota §:‹† nastavená
ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
– Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty §:‹‡
skočí ukazatel zp t na §:‹‹ (vyp).
– Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
Vypnutí ukazatele dopln ní
leštidla
Jestliže ukazatel dopln ní leštidla h ruší,
(nap . p i použití kombinovaných mycích
prost edk s komponentou soli), lze
jej vypnout.
– Postupujte jak je popsáno pod bodem
“Nastavení množství leštidla”
a nastavte hodnotu na §:‹‹.
Tím se ukazatel dopln ní leštidla h
vypne.
cs
Nádobí
Není vhodné
– Části p íbor a nádobí ze d eva.
– Choulostivé dekorační sklenice,
um leckopr myslové a antické nádobí.
Tyto ozdoby nejsou odolné proti mytí
v myčkách nádobí.
– Um lohmotné díly, které nejsou odolné
v či teplu.
– M d né a cínové nádobí.
– Části nádobí znečist né popelem,
voskem, mazacím tukem nebo barvou.
Ozdoby na skle, hliníkové a st íbrné díly
mohou mít p i mytí sklon k zabarvení
a vyblednutí. Také n které druhy skla
(jako nap . p edm ty z k iš álového skla)
mohou být po mnoha mycích procesech
zakalené.
Vyklizení nádobí
Aby se zabránilo odkapávání kapek vody
z horního koše na nádobí ve spodním
koši, doporučuje se vyprazd ovat
spot ebič zdola nahoru.
Horké nádobí je citlivé na dotyk!
Po ukončení programu je proto nechejte
v myčce nádobí tak dlouho vychladnout,
až je m žete dob e uchopit.
Šálky a sklenice
Horní koš na nádobí 1"
Poškození sklenic a nádobí
P íčiny:
– Druh skla a zp sob výroby skla.
– Chemické složení mycího prost edku.
– Teplota vody mycího programu.
Doporučení:
– Používejte pouze sklenice a porcelán,
které jsou výrobcem označené jako
vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
– Používejte mycí prost edek, který
je označen jako šet ící nádobí.
– Po ukončení programu vyndejte sklo
a p íbory z myčky nádobí co nejd íve.
Hrnce
Spodní koš na nádobí 1b
Uložení nádobí
– Odstra te velké zbytky jídla. P edb žné
umytí pod tekoucí vodou není nutné.
– Nádobí uložte tak, aby
– nádobí stálo spolehliv
a nemohlo se p evrhnout.
– všechny nádoby byly postaveny
otvorem dol .
– vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubením postavte šikmo,
aby voda mohla odtékat.
– nebránilo otáčení obou
ost ikovacích ramen 1: a 1B.
Velmi malé díly nádobí se nemají mýt
v myčce nádobí, protože mohou lehce
vypadnout z koše.
9
cs
Tip
Siln znečist né nádobí (hrnce) byste m li
umístit do spodního koše. Z d vodu
siln jšího ost ikovacího paprsku obdržíte
lepší výsledek mytí.
Tip
Další p íklady, jak m žete Vaši myčku
nádobí optimáln zaplnit, najdete na naší
domovské stránce jako bezplatný
download (stažení). P íslušnou
internetovou adresu si prosím zjist te
na zadní stran tohoto návodu k použití.
Koš na p íbory
P íbory byste m li vždy uspo ádat
nerozt íd né, špičatou stranou sm rem
dol .
Aby se zabránilo poran ní, položte dlouhé,
špičaté díly a nože na odkládaní nož .
10
Sklopné trny
K lepšímu uspo ádání hrc , mís a sklenic
jsou trny sklopné.
cs
P estavení výšky koše
Horní koš na nádobí 1" je možné podle
pot eby výškov p estav t podle toho,
pot ebujete-li pro vysoké nádobí v
horním nebo ve spodním koši více místa.
Výška spot ebiče 81,5 cm
Stupe 1 max. ø
Stupe 2 max. ø
Stupe 3 max. ø
Horní koš s postranními páčkami
– Vytáhn te horní koš na nádobí 1".
– Ke spušt ní zatlačte postupn
ob páčky vlevo a vpravo na vn jších
stranách koše sm rem dovnit . Držte
p itom koš pevn ze strany za horní
okraj, aby trhavým pohybem nespadl
dol .
Horní koš Spodní koš
22 cm
30 cm
24,5 cm
27,5 cm
27 cm
25 cm
– Ke zvednutí uchopte koš na stranách
na horním okraji a zvedn te
jej sm rem nahoru.
– D íve než koš op t zasunete,
p esv dčte se, že leží na obou
stranách ve stejné výšce. Jinak se
nedají zav ít dví ka myčky a horní
ost ikovací rameno nemá žádné
spojení k cirkulaci vody.
11
cs
Mycí prost edek
M žete používat tablety jakož i práškové
nebo tekuté mycí prost edky pro myčky
nádobí, v žádném p ípad ale prost edky
pro ruční mytí nádobí. Podle znečist ní lze
s práškovým nebo tekutým mycím
prost edkem dávkování individuáln
p izp sobit. Tablety obsahují pro všechny
mycí úkoly dostatečné množství účinných
látek. Moderní, účinné mycí prost edky
používají p evážn nízkoalkalickou
recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty
vážou vápno obsažené ve vod . Enzymy
odbourávají škrob a rozpoušt jí bílkoviny.
Mycí prost edky jsou z ídka bez fosfát .
Tyto mycí prost edky mají slabší
schopnost vázat vápno a vyžadují v tší
dávkovací množství. K odstran ní
barevných skvrn (nap . čaj, kečup) se
v tšinou používají b lidla na bázi kyslíku.
Upozorn ní
Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečn
dodržujte pokyny na obalu mycích
prost edk !
P i dalších dotazech Vám doporučujeme,
abyste se obrátili na poradny výrobc
mycích prost edk .
Pln ní mycího prost edku
– Je-li komora pro mycí prost edek 9"
ješt uzav ená, stiskn te uzavírací
zástrčku 9*, abyste komoru otev eli.
Napl te mycí prost edek do suché
komory pro mycí prost edek 9"
(vložte tabletu nap íč, ne na výšku).
Dávkování: viz pokyny výrobce
na obalu.
Rozd lení dávkování v komo e
pro mycí prost edek 9" Vám p itom
pom že naplnit správné množství
práškového nebo tekutého mycího
prost edku.
P i normálním znečist ní obvykle stačí
20 ml–25 ml. P i použití tablet stačí
jedna tableta.
PO
PO
PO
– Posunutím nahoru zavírejte víko
komory pro mycí prost edek, až uzáv r
bezproblémov zaskočí.
ã=Varování
Dodržujte bezpečnostní upozorn ní,
pop . pokyny k použití na obalech
od mycích p ípravk a leštidel.
Komora pro mycí prost edek se
v závislosti na programu automaticky
otev e v optimální časový okamžik.
Práškový nebo tekutý mycí
prost edek se ve spot ebiči rozd lí
a rozpustí, tableta spadne do záchytné
misky na tablety a dávkovan se zde
rozpustí.
12
cs
Tip
U málo znečist ného nádobí stačí obvykle
trochu menší množství mycího prost edku
než je uvedeno.
Vhodné čisticí a ošet ovací prost edky si
m žete koupit online na naší internetové
stránce nebo v zákaznickém servisu (viz
zadní strana).
Kombinovaný mycí prost edek
Krom b žných mycích prost edk
(samostatné) se nabízí ada produkt
s p ídavnými funkcemi. Tyto produkty
obsahují krom mycího prost edku často
také leštidlo a s l (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 atd.) ješt p ídavné
komponenty, jako nap . ochrana skla nebo
lesk nerezového nádobí. Kombinované
mycí prost edky p sobí pouze do určitého
stupn tvrdosti vody (v tšinou 21°dH).
Nad touto mezí se musí p idávat s l
a leštidlo.
Jakmile se používají kombinované mycí
produkty, p izp sobí se mycí program
automaticky tak, že se vždy docílí
co nejlepší výsledky mytí a sušení.
ã=Varování
– Nepokládejte do záchytné misky
na tablety 12 žádné drobné díly
k mytí, zabrání se tím rovnom rnému
rozpoušt ní tablety.
– Chcete-li po spušt ní programu p idat
nádobí, nepoužívejte záchytnou misku
na tablety 12 jako rukoje horního
koše. Mohla by se v ní již nacházet
tableta a p ijdete do kontaktu
s částečn rozpušt nou tabletou.
Upozorn ní
– Optimálních mycích a sušicích
výsledk dosáhnete použitím
samostatných mycích prost edk
ve spojení s odd leným použitím soli
a leštidla.
– U krátkých program nemohou tablety
vlivem rozdílného chování
p i rozpoušt ní eventuáln dosáhnout
plné mycí schopnosti a mohou také
z stat nerozpušt né zbytky mycího
prost edku. Pro tyto programy jsou
vhodn jší mycí prost edky
v práškovém provedení.
– U programu “Intenzivní” (u n kterých
model ) je dostatečné dávkování jedné
tablety. P i použití práškových mycích
prost edk m žete navíc trochu mycího
prost edku rozsypat na dví ka
spot ebiče.
– Také když svítí ukazatel dopln ní
leštidla a/nebo soli, b ží mycí program
p i použití kombinovaných mycích
prost edk bezvadn .
– P i použití mycích prost edk
s ochranným obalem rozpustným
ve vod : Uchopte obal pouze suchýma
rukama a napl te mycí prost edek
pouze do absolutn suché komory
pro mycí prost edek, jinak m že dojít
ke slepení.
– Chcete-li p ejít z kombinovaných
mycích prost edk na samostatné mycí
prost edky dbejte na to,
aby zm kčovací za ízení a množství
leštidla byly nastaveny na správnou
hodnotu.
13
cs
P ehled program
V tomto p ehledu je zobrazen max. možný počet program . Odpovídající programy
Vaší myčky nádobí si prosím p evezm te z Vašeho ovládacího panelu.
Druh nádobí
hrnce, pánve,
nechoulostivé
nádobí a p íbory
Druh znečist ní
siln ulpívající
p ipečené nebo
zaschlé zbytky jídel,
obsahující škrob nebo
bílkoviny
Program
Možné p ídavné
funkce
±/°
Intenzivn 70°
Á
všechny
Auto 45° – 65°
smíšené nádobí a
p íbory
lehce zaschlé zbytky
jídel b žných
v domácnosti
á/à
Eco 50°
choulostivé
nádobí, p íbory s
málo ulpívající, čerstvé
tepeln
zbytky jídel
choulostivými
plasty a sklenice
é/è
Jemn 40°
ñ/ð
Intenzivní zóna
Úspora času
Poloviční nápl
Extra sušení
Extra sušení
Rychle 45°
všechny druhy
nádobí
studené opláchnutí,
mezimytí
ù/ø
P edmytí
Volba programu
Podle druhu nádobí a stupn znečist ní
m žete zvolit vhodný program.
Upozorn ní pro zkušební ústavy
Zkušební ústavy obdrží podmínky pro
srovnávací testy na vyžádání e-mailem na
[email protected]
Je pot ebné číslo spot ebiče (E­Nr.)
a výrobní číslo (FD), které najdete na
typovém štítku 92 na dve ích spot ebiče.
14
žádné
Pr b h programu
P edmytí
Mytí 70°
Mezimytí
Lešt ní 65°
Sušení
Pomocí senzoriky se
optimalizuje podle
znečist ní.
P edmytí
Mytí 50°
Mezimytí
Lešt ní 65°
Sušení
P edmytí
Mytí 40°
Mezimytí
Lešt ní 55°
Sušení
Mytí 45°
Mezimytí
Lešt ní 55°
P edmytí
cs
P ídavné funkce
lze aktivovat pomocí tlačítek "p ídavné
funkce" H.
Ÿ Úspora času (VarioSpeed)
Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle
zvoleného mycího programu zkrátit dobu
chodu programu o cca 20% až 50%.
P íslušná zm na doby b hu se zobrazí
na číslicové indikaci )". Aby se
p i zkrácené dob b hu docílilo optimálních mycích výsledk , zvýší se spot eba
vody a energie.
Mytí nádobí
Programová data
Programové údaje (hodnoty spot eby)
najdete v krátkém návodu. Vztahují se
na normální podmínky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné
ovliv ující faktory jako nap . teplota vody
nebo tlak v potrubí mohou vést
k odchylkám.
Aqua Senzor
Aqua Senzor je optické m icí za ízení
(sv telná závora), se kterým se m í
zakalení mycí vody.
Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky
podle programu. Je-li aquasenzor aktivní,
m že se “čistá” mycí voda p evzít
do následující mycí lázn a spot eba
vody se sníží o 3 – 6 litr . Je-li stupe
znečišt ní vyšší, bude voda odčerpána
a nahrazena vodou čistou.
V automatických programech se navíc
teplota a doba chodu p izp sobí stupni
znečist ní.
Zapnutí myčky nádobí
– Otev ete úpln vodovodní kohout.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
Bliká ukazatel naposledy zvoleného
programu. Tento program z stane
navolený, nestiskne-li se jiné tlačítko
programu 0. Na číslicové
indikaci )" bliká p edpokládaná doba
trvání programu.
– Stiskn te tlačítko START P.
Spustí se b h programu.
15
cs
Ukazatel zbytkového času
P i volb programu se na číslicové
indikaci zobrazí zbývající doba trvání
programu )".
Doba trvání je b hem programu určena
tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož
i stupn m znečist ní a m že se m nit
(v závislosti na zvoleném programu).
Časová p edvolba
Spušt ní programu m žete v hodinových
krocích posunout až o 24 hodin.
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Stiskn te tlačítko @ +, až číslicová
indikace )" skočí na œ:‹‚.
– Stiskn te tolikrát tlačítko @ + nebo –,
až zobrazený čas odpovídá Vašim
požadavk m.
– Stiskn te tlačítko START P,
p edvolba času je aktivována.
– Ke zrušení p edvolby času stiskn te
tolikrát tlačítko @ + nebo –, až se na
číslicové indikaci zobrazí )" œ:‹‹.
Až do spušt ní programu m žete Vaši
volbu libovoln m nit.
Konec programu
Program je ukončen, když se
na číslicovém ukazateli )" zobrazí
hodnota ‹:‹‹.
Automatické vypnutí po ukončení
programu
K šet ení energie se myčka nádobí 1 min.
po ukončení programu vypne (nastavení
ze závodu).
Automatické vypnutí je nastavitelné
od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
˜:‹‹ Spot ebič se automaticky nevypne
˜:‹‚ Vypnutí po 1 min
˜:‹ƒ Vypnutí po 120 min
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Držte stisknuté tlačítko programu #
a tiskn te tlačítko START P
tak dlouho, až se zobrazí číslicová
indikace •:‹....
– Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
– Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové indikaci )"
zobrazí hodnota ˜:‹‚ nastavená
ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
– Stiskn te programové tlačítko 3.
S každým stisknutím tlačítka se
nastavovací hodnota zvýší o jeden
stupe ; je-li dosaženo hodnoty ˜:‹ƒ
skočí ukazatel zp t na ˜:‹‹ (vyp).
– Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
Vypnutí myčky nádobí
Krátkou dobu po ukončení programu:
– Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Zav ete vodovodní kohoutek (odpadá
u Aquastopu).
– Po vychladnutí vyndejte nádobí.
16
cs
ã=Varování
Nechejte prosím dví ka k vyjmutí nádobí
po ukončení programu úpln otev ená
a nenechávejte je op ená. Eventuáln
ješt unikající vodní pára by mohla
poškodit choulostivé pracovní desky.
P erušení programu
– Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
Sv telné indikace zhasnou. Program
z stane uložen v pam ti.
Jestliže p i teplovodní p ípojce nebo
oh áté myčce nádobí byla otev ena
dví ka myčky nádobí, nechejte dví ka
nejprve n kolik minut p iv ená a potom
je zav ete. Jinak se vlivem expanze
(p etlaku) mohou samovoln otev ít
dví ka spot ebiče nebo ze spot ebiče
unikat voda.
– K pokračování programu op t zapn te
vypínač ZAP./VYP. (.
P erušení programu (Reset)
– Stiskn te cca 3 sek. tlačítko
START P.
Na číslicovém ukazateli )" se
zobrazí ‹:‹‚.
– Pr b h programu trvá cca. 1 minutu.
Na číslicovém ukazateli )" se
zobrazí ‹:‹‹.
– Vypn te vypínač ZAP./VYP. (.
Intenzivní sušení
P i lešt ní se pracuje s vyšší teplotou
a tím se dosáhne zlepšeného výsledku
sušení. M že se p i tom nepatrn zvýšit
doba b hu. (Pozor u choulostivých částí
nádobí!)
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
– Držte stisknuté tlačítko programu #
a tiskn te tlačítko START P
tak dlouho, až se zobrazí číslicová
indikace )" •:‹....
– Uvoln te ob tlačítka.
Bliká sv telná indikace tlačítka # a
na číslicové indikaci )" se zobrazí
hodnota nastavená ze závodu •:‹….
– Stiskn te tlačítko programu #
tolikrát, až se na číslicové indikaci )"
zobrazí hodnota š:‹‹ nastavená
ze závodu.
Pro zm nu nastavení:
– Stisknutím tlačítka 3 m žete
zapnout š:‹‚ nebo vypnout š:‹‹
intenzivní sušení.
– Stiskn te tlačítko START P.
Nastavená hodnota se uloží.
Zm na programu
Po stisknutí tlačítka START P není
možná žádná zm na programu.
Zm na programu je možná pouze pomocí
p erušení programu (Reset).
17
cs
Údržba a péče
Pravidelná kontrola a údržba Vašeho
spot ebiče pomáhá zabránit poruchám.
Šet í to čas a p edchází se tím
mrzutostem.
Celkový stav spot ebiče
– Zkontrolujte mycí prostor z hlediska
usazenin tuk a vápna.
Najdete-li takové usazeniny, potom:
– Napl te komoru mycím prost edkem.
Spus te spot ebič bez nádobí
s programem s nejvyšší mycí teplotou.
K čist ní spot ebiče používejte pouze
čističe/čističe pro spot ebiče, vhodné
speciáln pro myčky nádobí.
– Utírejte pravideln t sn ní dví ek
myčky vlhkým hadrem.
Nepoužívejte k čist ní Vaší myčky nádobí
nikdy parní čistič. Výrobce neručí
za eventuální následné škody.
Utírejte pravideln čelní stranu spot ebiče
a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí
voda a trochu mycího prost edku.
Nepoužívejte houby s hrubým povrchem
a drhnoucí čisticí prost edky, oba mohou
zp sobit poškrábání povrch spot ebiče.
U nerezových spot ebič : Vyhn te se
používání savých had ík nebo je p ed
prvním použitím n kolikrát d kladn
vyperte, aby se zabránilo korozi.
Sítka
Sítka 1R zachycují p ed čerpadlem hrubé
nečistoty v mycí vod . Tyto nečistoty
mohou sítka p íležitostn ucpat.
Sítkový systém se skládá z hrubého sítka,
plochého, jemného sítka a mikrosítka.
– Zkontrolujte sítka po každém mytí
na zbytky pokrm .
– Uvoln te otáčením sítový válec, podle
vyobrazení a vyndejte sítkový systém.
ã=Varování
Nepoužívejte nikdy čisticí prost edky
pro domácnost obsahující chlór! Ohrožení
zdraví!
Speciální s l a leštidlo
– Kontrolujte ukazatelé dopln ní `
a h. Eventuáln dopl te s l a/nebo
leštidlo.
18
– Odstra te p ípadné zbytky potravin
a vyčist te sítka pod tekoucí vodou.
– Namontujte op t v opačném po adí
sítkový systém a dbejte na to, aby
po zav ení byla označení šipkami proti
sob .
cs
Ost ikovací ramena
Vápno a nečistoty z mycí vody mohou
zablokovat trysky a uložení ost ikovacích
ramen 1: a 1B.
– Kontrolujte výstupní trysky
ost ikovacích ramen p ed ucpáním
ucpání.
– Odšroubujte horní ost ikovací rameno
1:.
– Stáhn te nahoru spodní ost ikovací
rameno 1B.
Odstran ní poruch vlastními
silami
Podle zkušeností lze mnoho poruch, které
se vyskytují v b žném provozu, odstranit
vlastními silami. To zajistí, že máte
spot ebič op t rychle k dispozici. V
následujícím p ehledu najdete možné
p íčiny chybových funkcí a pomocné
pokyny pro jejich odstran ní.
Upozorn ní
Pokud by se spot ebič b hem mytí nádobí
z neznámých d vod zastavil nebo
nespustil, prove te nejd íve funkci
P erušení programu (Reset).
(Viz kapitola Mytí nádobí)
ã=Varování
Zobrazí-li se na číslicové indikaci )" kód
chyby (“:‹‚ až “:„‹ ), musí se spot ebič
zásadn nejd íve odpojit od elektrické sít
a uzav ít vodovodní kohoutek.
Určité chyby (viz následující popis chyb)
m žete odstranit sami, u všech ostatních
chyb zavolejte prosím zákaznický servis
a uve te zobrazenou chybu “:XX.
– Vyčist te ost ikovací ramena
pod tekoucí vodou.
– Upevn te op t ost ikovací ramena
zaskočením, event. je pevn
p išroubujte.
ã=Varování
Myslete na to: Opravy sm jí provád t
pouze odborníci. Je-li nutná vým na
n které součásti, dbejte na to, aby byly
použity pouze originální náhradní díly.
Neodbornými opravami nebo nepoužitím
originálních díl mohou pro uživatele
vzniknout značné škody a nebezpečí.
19
cs
Čerpadlo odpadní vody
... p i zapnutí
Velké zbytky jídel z mycí vody, které nebyly
sítky zadrženy, mohou zablokovat
čerpadlo odpadní vody. Mycí voda se
potom nebude odčerpávat a stojí nad
sítkem.
V tomto p ípad :
– Zásadn nejd íve odpojte spot ebič od
elektrické sít .
– Vymontujte sítka 1R.
– Vyčerpejte vodu, event. si vezm te
na pomoc mycí houbu.
– Pomocí lžičky (podle vyobrazení)
nadzvedejte kryt čerpadla až to
cvakne, potom uchopte kryt za st nu
a vytahujte nejprve sm rem nahoru,
až je patrný odpor a potom dop edu.
Myčka nádobí se neuvede do provozu.
– Není v po ádku domovní pojistka.
– Není zasunuta zástrčka myčky
do zásuvky.
– Nejsou správn zav ená dví ka myčky
nádobí.
... p i nastavení
Nefunguje zm na nastavení, program se
spustí.
– Bylo stisknuto nesprávné tlačítko
programu. P erušte program
(viz kapitola “P erušení programu
(Reset)”) a začn te od začátku.
– Nečekali jste na ukončení programu.
... na myčce nádobí
– Zkontrolujte vnit ní prostor
a eventuáln odstra te cizí t lesa.
– Umíst te kryt do p vodní polohy, tlačte
jej sm rem dol a zaaretujte.
.OLFN
– Namontujte síta.
20
Dolní ost ikovací rameno se otáčí ztuha
– Zablokované
ost ikovací rameno.
Dve e se nedají zav it.
– Zámek dve í je p estaven. K nastavení
do p vodní polohy zav ete dve e
zvýšenou silou.
Víko komory mycího prost edku se nedá
uzav ít.
– Je p epln ná komora pro mycí
prost edek nebo mechanizmus
je zablokovaný slepenými zbytky
mycího prost edku.
Zbytky mycího prost edku v komo e
pro mycí prost edek.
– Komora byla p i pln ní vlhká.
Svítí ukazatel “Kontrola p ívodu
vody” X.
– Je zav ený vodovodní kohoutek.
– P erušení p ívodu vody.
– P ívodní hadice je p elomená.
cs
– Sítko v p ívodu vody je ucpané.
– Vypn te myčku nádobí. Vytáhn te
zástrčku myčky nádobí.
– Zav ete vodovodní kohoutek.
– Vyčist te sítko v p ívodní hadici.
– Zajist te elektrické napájení.
– Otev ete vodovodní kohout.
– Zapn te myčku nádobí.
– Po ukončení programu z stane stát
v myčce nádobí voda.
– (“:ƒ…) Ucpaná nebo p elomená
hadice odpadní vody.
Ucpaná sítka.
– (“:ƒ†) Zablokované čerpadlo
odpadní vody, není zaskočen kryt
čerpadla odpadní vody
(viz Čerpadlo odpadní vody).
– Ucpaná sítka.
– Program ješt není ukončen.
Počkejte na konec programu
(na číslicovém ukazateli se
zobrazí ‹:‹‹) nebo prove te funkci
“Reset”.
Kód chyby “:ƒƒ
– Znečist ná nebo ucpaná sítka 1R.
Nesvítí ukazatel dopln ní soli ` a/nebo
leštidla h.
– Ukazatel(e) dopln ní je(jsou)
vypnutý(é).
– K dispozici je dostatek soli/leštidla.
Svítí ukazatel dopln ní soli `.
– Chybí s l.
Dopl te speciální s l.
– Čidlo nerozpozná tablety soli.
Použijte jinou speciální s l.
... p i mytí
Tvo í se p íliš mnoho p ny
– V zásobníku leštícího prost edku
je prost edek na ruční mytí.
Rozlité leštidlo vede k nadm rné
tvorb p ny, z tohoto d vodu je prosím
odstra te hadrem.
V pr b hu mytí se myčka nádobí zastaví
– P erušení p ívodu elektrického proudu.
– P erušení p ívodu vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu
– Je zp soben položením vodovodního
potrubí a nemá vliv na funkci myčky
nádobí. Odstran ní není možné.
Nárazový/klepající hluk p i mytí.
– Ost ikovací rameno naráží na nádobí.
– Nádobí není správn uloženo.
... na nádobí
Zbytky jídla na nádobí.
– P íliš t sn uspo ádané nádobí,
p epln ný koš na nádobí.
– P íliš málo mycího prost edku.
– P íliš slabý mycí program.
– Zabrán no otáčení ost ikovacího
ramena.
– Trysky ost ikovacích ramen jsou
ucpané.
– Ucpaná sítka.
– Sítka jsou nesprávn nasazená.
– Zablokováno čerpadlo odpadní vody.
– Horní koš není vpravo a vlevo
nastavený na stejnou výšku.
Čaj nebo zbytky rt nky nejsou úpln
odstran ny
– Mycí prost edek má p íliš malý b licí
účinek.
– P íliš nízká mycí teplota.
– P íliš málo mycího prost edku/
nevhodný mycí prost edek.
21
cs
Bílé skvrny na nádobí/sklenice z stanou
mléčné.
P i použití mycích prost edk
neobsahujících fosforečnany m že
p i tvrdé potrubní vod snáze docházet
k tvorb bílých usazenin na nádobí
a st nách nádobí.
– P íliš málo mycího prost edku/
nevhodný mycí prost edek.
– Zvolen p íliš slabý program.
– Žádné leštidlo/p íliš málo leštidla.
– Žádná s l/p íliš málo soli.
– Zm kčovací za ízení je nastaveno
na nesprávnou hodnotu.
– Není zašroubován uzáv r nádržky
pro s l.
Obra te se na výrobce mycího prost edku,
zejména když:
– je-li nádobí po ukončení programu
velmi mokré.
– jestliže vznikají vápenaté povlaky.
Nepr hledné, zabarvené sklenice,
neomyvatelné povlaky.
– Nevhodný mycí prost edek.
– Sklenice nejsou odolné proti mytí
v myčce nádobí.
Šmouhy na sklenicích a p íborech,
sklenice s kovovým vzhledem (leskem).
– P íliš mnoho leštidla.
Zabarvení na um lohmotných dílech.
– P íliš málo mycího prost edku/
nevhodný mycí prost edek.
– Zvolen p íliš slabý program.
Stopy rzi na p íborech.
– P íbory nejsou odolné proti rezav ní.
– P íliš vysoký obsah soli v mycí vod ,
protože není pevn zašroubován
uzáv r nádržky pro s l nebo se
p i dopl ování soli rozsypala s l.
Nádobí není suché.
– Dví ka myčky nádobí byla otev ena
p íliš brzy a nádobí vyklizeno p íliš
rychle.
– Byl zvolen program bez sušení.
– P íliš málo leštidla/nevhodné leštidlo.
– Aktivujte intenzivní sušení.
– Použitý kombinovaný mycí prost edek
má špatný sušicí výkon.
Použijte leštidlo (nastavení viz kapitola
Leštidlo).
22
Zákaznický servis
Kdyby se Vám nepoda ilo poruchu
odstranit, obra te se prosím na Váš
zákaznický servis. Kontaktní údaje
nejbližšího zákaznického servisu najdete
na zadní stran tohoto návodu k obsluze
nebo v p iloženém seznamu zákaznických
servis . P i zavolání uve te číslo myčky
nádobí (E­Nr. = 1) a výrobní číslo FD
(FD = 2), která se nacházejí na typovém
štítku 92 na dve ích myčky nádobí.
)'
Spolehn te se na kompetenci výrobce.
Obra te se na nás. Tím si zajistíte, že
oprava bude provedena vyškolenými
servisními techniky, kte í jsou vybaveni
originálními náhradními díly pro Vaše
domácí spot ebiče.
cs
Instalace
K ádnému provozu musí být myčka
nádobí odborn p ipojena. Údaje
pro p ívod a odtok, jakož i elektrické
p ípojné hodnoty musí odpovídat
požadovaným kritériím, jak jsou stanovena
v následujících odstavcích, pop .
v montážním návodu.
P i montáži dodržujte po adí pracovních
krok :
– Kontrola p i dodání
– Instalace
– P ípojka odpadní vody
– P ípojka čerstvé vody
– Elektrické p ipojení.
Bezpečnostní pokyny
– Prove te postavení a p ipojení podle
instalačních a montážních návod .
– P i instalaci musí být myčka nádobí
odpojená od sít .
– Zajist te, aby zemnicí systém
elektrické domovní instalace byl
p edpisov nainstalován.
– Elektrické podmínky p ipojení musí
souhlasit s údaji na typovém štítku 92
myčky nádobí.
– Bude-li sí ový p ívod tohoto spot ebiče
poškozen, musí se vym nit
za speciální p ípojku.
Aby se zabránilo ohrožení, smí tuto
p ípojku vym nit pouze zákaznický
servis.
– Jestliže se má myčka nádobí vestav t
do vysoké sk ín , musí se tato sk í
náležit upevnit.
– Vestavné a integrovatelné myčky
nádobí instalujte pouze pod spojité
pracovní desky, které jsou
sešroubovány se sousedními
sk í kami, aby byla zajišt na stabilita.
– Neinstalujte spot ebič v blízkosti
tepelných zdroj (otopná t lesa,
zásobníky tepla, sporáky nebo jiné
spot ebiče, vytvá ející teplo)
a nemontujte jej pod varné pole.
– Po instalaci myčky nádobí musí být
zástrčka voln p ístupná.
– U n kterých model :
Plastikové pouzdro na vodní p ípojce
obsahuje elektrický ventil, v p ívodní
hadici se nacházejí napájecí vedení.
Tuto hadici ne ežte, nepono ujte
plastikové pouzdro do vody.
ã=Varování
Nestojí-li spot ebič ve výklenku a tím
je p ístupná boční st na, musí se
z bezpečnostních d vod oblast záv su
dví ek z boku zakrýt (nebezpečí poran ní).
Kryty obdržíte jako zvláštní p íslušenství
v zákaznickém servisu nebo
ve specializovaných prodejnách.
Dodání
Vaše myčka nádobí byla v závod
d kladn p ezkoušena z hlediska její
bezvadné funkce. Z staly p i tom malé
vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím
cyklu.
23
cs
Technické údaje
P ípojka odpadní vody
Hmotnost:
max. 60 kg
Nap tí:
220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
P ípojná hodnota:
2,0–2,4 kW
Jišt ní:
10/16 A
Tlak vody:
minimáln 0,05 MPa (0,5 bar), maximáln
1 MPa (10 bar). P i vyšším tlaku vody
musíte namontovat redukční tlakový ventil.
P ítokové množství:
minimáln 10 litr /minutu.
Teplota vody:
studená voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.
– Pot ebné pracovní kroky si p evezm te
z montážního návodu, eventuáln
namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
– P ipojte hadici odpadní vody pomocí
p iložených součástí na odtokové hrdlo
sifónu.
Dbejte na to, aby odtoková hadice
nebyla p elomena, zmáčknuta
nebo zamotaná do sebe a žádné
uzavírací víčko v odtoku neomezovalo
odtékání odpadní vody.
Postavení
Pot ebné rozm ry pro vestav ní si
p evezm te z montážního návodu.
Spot ebič nastavte s pomocí výškov
nastavitelných nožiček do vodorovné
polohy. Dbejte p itom na bezpečnou
stabilitu myčky nádobí.
– Vestavné a integrované spot ebiče,
které se dodatečn instalovaly jako
voln stojící spot ebič, se musí zajistit
proti p evrhnutí, nap . p išroubováním
na ze nebo vestav ním pod pr chozí
pracovní desku, která
je sešroubována se sousedními
sk í kami.
– Spot ebič lze beze všeho zabudovat
mezi d ev né nebo um lohmotné st ny
do kuchy ské bu ky. Není-li
po vestav ní sí ová zástrčka voln
p ístupná, musí být pro spln ní
p íslušných bezpečnostních p edpis
na stran instalace k dispozici
všepólový odpojovač se vzdáleností
kontakt minimáln 3 mm.
24
P ípojka čerstvé vody
– P ípojku čerstvé vody p ipojte podle
montážního návodu pomocí
p iložených součástí na vodovodní
kohout.
Dbejte na to, aby p ípojka čerstvé vody
nebyla p elomená, p imáčknutá nebo
zamotaná.
– P i vým n spot ebiče se musí vždy
použít nová p ívodní hadice vody.
Tlak vody:
minimáln 0,05 MPa (0,5 bar), maximáln
1 MPa (10 bar). P i vyšším tlaku vody
musíte namontovat redukční tlakový ventil.
P ítokové množství:
Minimáln 10 litr /minutu.
Teplota vody:
studená voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.
cs
Elektrické p ipojení
– P ipojte spot ebič pouze na st ídavé
nap tí v rozsahu 220 V až 240 V
a 50 Hz nebo 60 Hz do p edpisov
nainstalované zásuvky s ochranným
vodičem. Pot ebné jišt ní viz typový
štítek 92.
– Sí ová zásuvka musí být v blízkosti
spot ebiče a také po vestav ní voln
p ístupná.
– Zm ny na p ípojce sm jí provád t
pouze odborníci.
– Prodloužení sí ového napájecího
kabelu se smí zakoupit pouze
v zákaznickém servisu.
– P i použití chrániče s chybovým
proudem se smí používat pouze typ se
značkou ‚. Pouze tento zaručuje
spln ní současn platných p edpis .
– Spot ebič je vybaven bezpečnostním
systémem proti úniku vody. Dbejte
na to, že tento systém funguje pouze
p i p ipojeném napájení proudem.
Demontáž
Také zde dodržujte po adí pracovních
krok .
– Odpojte spot ebič od elektrické sít .
– Zav ete p ívod vody.
– Odšroubujte p ípojku odpadní
a čerstvé vody.
– Vyšroubujte upev ovací šrouby
pod pracovní deskou.
– Demontujte, je-li k dispozici, soklové
prkno.
– Myčku nádobí vytáhn te, p itom
opatrn vytahujte hadici.
25
cs
P eprava
Vypus te myčku nádobí a zajist te volné
díly.
Myčka nádobí se musí vyprázdnit
pomocí následujících krok :
– Otev ete vodovodní kohout.
– Zav ete dví ka.
– Zapn te vypínač ZAP./VYP. (.
Rozsvítí se ukazatelé naposledy
zvoleného programu.
– Zvolte program s nejvyšší teplotou.
Na číslicovém ukazateli )" se zobrazí
p edpokládaná doba trvání programu.
– Stiskn te tlačítko Start P.
Spustí se b h programu.
– Po cca 4 minutách stiskn te tlačítko
START P tak dlouho, až se zobrazí
číslicová indikace ‹:‹‚.
Po cca 1 min. se na číslicové indikaci
zobrazí ‹:‹‹.
– Vypn te spot ebič ( a zav ete
vodovodní kohoutek.
P epravujte spot ebič pouze ve svislé
poloze.
(Tím se do ízení stroje nedostane žádná
zbytková voda a nezp sobí chybný b h
programu).
Zabezpečení proti zamrznutí
Stojí-li spot ebič v místnosti ohrožené
mrazem (nap . rekreační chata), musí se
spot ebič úpln vypustit (viz P eprava).
– Uzav ete vodovodní kohoutek,
odšroubujte p ívodní hadici a nechejte
vodu vytéct.
Likvidace
Jak obal nových spot ebič , tak také staré
spot ebiče obsahují cenné suroviny
a recyklovatelné materiály.
Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozd lené
podle druh .
O aktuálních likvidačních možnostech se
prosím informujte u Vašeho odborného
prodejce nebo u Vaší obecní,
pop . m stské správy.
Obal
Všechny plastové díly spot ebiče jsou
označeny mezinárodn normovanou
značkou (nap . >PS< polystyrén).
P i likvidaci spot ebiče je tím možné
rozd lení podle čistých druh plastových
odpad .
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny
pod bodem “P i dodání”.
Staré spot ebiče
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny
pod bodem “P i likvidaci”.
Tento spot ebič je označen podle
evropské sm rnice 2002/96/EC
o odpadních elektrických
a elektronických za ízeních (OEEZ)
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE). Sm rnice
stanoví rámec pro vratnost
a recyklaci starých spot ebič ,
platný v celé EU.
=PčQ\Y\KUD]HQ\
26
5R]VWķLNRYDFtKODYDQDâSOHFK\QDâSHþHQt
3RPRFtWpWRRVWŀLNRYDFtKODY\PŔšHWHPñWYHONpSOHFK\QHERPŀtšN\DâURYQčšWDOtŀH
VâSUŔPčUHPYčWňtPQHšâFPWDOtŀHSURâODEXšQtN\WDOtŀHQDâWčVWRYLQ\VHUYtURYDFtWDOtŀH
.âWRPX~ÿHOXY\QGHMWHKRUQtNRňDâQDVDāWHRVWŀLNRYDFtKODYXWDNMDNMHâY\REUD]HQR
QDâQiNUHVX
$E\âRVWŀLNRYDFtSDSUVHNPRKO]DVDKRYDWQDâYňHFKQ\ÿiVWLXVSRŀiGHMWHSURVtPSOHFK\
SRGOHY\REUD]HQtPD[âSOHFK\QDâSHÿHQtDââPŀtšN\
3URYR]XMWHP\ÿNXQiGREtYšG\VâKRUQtPNRňHPQHERUR]VWŀLNRYDFtKODYRXQDâSOHFK\
QDâSHÿHQt
není součástí tohoto modelu, moåQRdoobjednat jako zvláãtnípřísluãenství
=iUXND$48$6723
PEQBEÇVTQPUŜFCJĴŇCF["RVB4UPQ
/BWÒDLOÇSPLŇNOB[ÇSVLVWŇĴJQSPEÇWBKÒDÒNVWZQMáWBKÒDÒN[LVQOÒTNMPVWZ
BOBWÒDLOBÜÒ[ÇSVDFOBTQPUŜFCJĴQPTLZUOFNFOÇISBEV[BOÇTMFEVKÒDÒDIQPENÒOFL
%PKEFMJWMJWFNDIZCZOBÜFIPTZTUÎNV"RVB4UPQLFÜLPEķ[QŇTPCFOÎWPEPV
OBISBEÒNFÜLPEZTPVLSPNáNVãJWBUFMŇN,[BCF[QFĴFOÒQSPUJÝOJLVWPEZNVTÒCáU
TQPUŜFCJĴQŜJQPKFOOBFMFLUSJDLPVTÒņ
5BUP[ÇSVLBQMBUÒQPDFMPVEPCVãJWPUOPTUJTQPUŜFCJĴF
1ŜFEQPLMBEFNOÇSPLVOB[ÇSVLVKFPECPSOÎOBJOTUBMPWÇOÒBQŜJQPKFOÒTQPUŜFCJĴF
T"RVB4UPQQPEMFOBÜFIPOÇWPEV;BISOVKFUPUBLÎPECPSOķOBNPOUPWBOÎ
QSPEMPVãFOÒ"RVB4UPQPSJHJOÇMOÒQŜÒTMVÜFOTUWÒ
/BÜF[ÇSVLBTFOFW[UBIVKF
OBWBEOÇQŜÒWPEOÒQPUSVCÒOFCPBSNBUVSZBãLQŜÒQPKDF"RVB4UPQ
OBWPEPWPEOÒNLPIPVULV
/BTQPUŜFCJĴFT"RVB4UPQOFOÒ[ÇTBEOķOVUOPCķIFNQSPWP[VEPIMÒãFU
QPQŜKFQPUPNV[BWŜFOÒNWPEPWPEOÒIPLPIPVULV[BKJTUJU
1PV[FWQŜÒQBEķEFMÜÒOFQŜÒUPNOPTUJWF7BÜFNCZUķOBQŜQŜJOķLPMJLBUáEFOOÒ
EPWPMFOÎV[BWŜFUFWPEPWPEOÒLPIPVUFL
2EMHGQiYNDRSUDY\DSRUDGHQVWYtSĜLSRUXFKiFK
$; ,POUBLUOÒÝEBKFWÜFDI[FNÒOBKEFUFWQŜJMPãFOÎNTF[OBNV[ÇLB[OJDLáDITFSWJTŇ
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
ZZZERVFKKRPHFRP
INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Obchodní značka BSH:
BOSCH
Značka
SMS 50L12EU
Prodejní označení
Počet standardních sad nádobí
12
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejjnižší spotřeba až D …nejvyšší
spotřeba)
A+
Spotřeba energie 1) v kWh
290
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W
Spotřeba vody 2) v l
3300
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)
Standardní program
1,02
0,1/0,1
3)
Doba trvání standardního programu v min
A
Eco 50°C
195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.
0
Hlučnost 4) v dB (A) re 1 pW
48
Vestavný spotřebič, určený k montáži
ne
1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se
napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná
spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na
štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního
nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto
spotřebiče je 48 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem
k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez
upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz
Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami
uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst.
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně,
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání
v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším
napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou
neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče
Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.
Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný
reklamační protokol.
„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí,
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o
používání spotřebiče.“
SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH
Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559
Firma
Martin Jansta
A PROFI SERVIS s.r.o.
Irena Komárková ml.
Ulice
Město
Tovární 17
280 02 Kolín 5
Pražská 83
294 71 Benátky nad Jizerou
Slovanské údolí 31 318 00 Plzeň
Marek Pollet
Vřesinská 24
326 00 Plzeň
KL servis
Bergmannova 112
ELMOT v.o.s
Blahoslavova 1a
356 04 Sokolov - Dolní
Rychnov
370 04 České Budějovice
ELEKTRO Jankovský s.r.o.
nám. Míru 204
388 01 Blatná
Bekl
Bílkova 3011
390 02 Tábor
BMK servis s.r.o.
B. I. SERVIS
Chýnovská 98
Horova 9
391 56 Tábor - Měšice
400 01 Ústí n./Labem
Petr KUČERA
RADEK MENČÍK
Topolová 1234
Proletářská 120
434 01 Most
460 02 Liberec 23
Wh-servis s.r.o.
A - Z Chlazení
Žitavská 63
Piletická 45
460 11 Liberec 11
503 41 Hradec Králové 7
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.
Smilova 390
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.
Malé náměstí 110
SERVIS ČERNÝ S.R.O.
ALPHA servis s.r.o.
Mírové náměstí 99 550 01 Broumov
28. října 22
563 01 Lanškroun
VIKI, spol. s r.o.
Dana Bednaříková
Caffe Idea - Blažek
Faraheit servis s.r.o.
Karel Veselý
Majakovského 8
Charbulova 73
Cacovická 66a
Kaštanová 12
Gagarinova 39
586 01 Jihlava
618 00 Brno
618 00 Brno
620 00 Brno
669 02 Znojmo
Jan Liška
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.
Žďárského 214
Malá strana 286
674 01 Třebíč
696 03 Dubňany
Martin Wlazlo MW
Žerotínova 1155/3
Stanislav Novotný
Hoblíkova 15
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
741 01 Nový Jičín
Lumír Majnuš
Bílovecká 146
747 06 Opava 6
Bosch servis centrum spol. s r.o.
Elektoservis Živěla
Nábřeží 596
760 01 Zlín
Dolní Novosadská 779 00 Olomouc 9
34
Polní 20
790 81 Česká Ves u
Jeseníku
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK
s.r.o.
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK
s.r.o.
Polní 20
telefon
321723670
603201133
724888887
377387406
377387057
377241172
733133300
608151231
mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
530 02 Pardubice
387438911
731583433
387437681
383422554
607749068
381256300
381256303
800231231
472734300
603202588
476441914
482736542
602288130
774573399
495221313
602661664
602405453
500 03 Hradec Králové
602405453
[email protected]
491522881
465322747
465322734
567303546
548530004
541240656
548210358
515246788
515264792
602758214
518365157
602564967
602709146
595136057
724269275
556702804
724043490
723081976
602282902
[email protected]
[email protected]
790 81 Česká Ves u
Jeseníku
577211029
585434844
585435688
602767106
774811730;
584428208
602767106
774811730
584428208
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
jankovsky.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
biservis.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
elektroopravna.cz
[email protected]
[email protected]
cz; [email protected]; [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz
Návod na obsluhu
SMS 50L12EU
Q4ACZM2383
1
7 8 9 10
Reset 3 sec.
h.
B
h.
min.
A
h.
Start
C
Reset 3sec
3
1
2
4
5
6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Na obrázku je vyobrazený maximálny počet umývacích programov a špeciálnych funkcií.
Príslušné programy a špeciálne funkcie si prosím zistite na paneli vášho spotrebiča.
2
Obsah
Bezpečnostné pokyny .................................4
Pri dodaní .....................................................4
Pri inštalácii ..................................................4
V dennej prevádzke ......................................4
Pri deťoch v domácnosti ...............................4
Detská poistka
(zablokovanie tlačidiel) .................................5
Pri vzniknutých škodách ...............................5
Pri likvidácii ...................................................5
Zoznámenie sa s umývačkou riadu ............5
Ovládací panel ..............................................5
Vnútorný priestor umývačky riadu ................5
Zariadenie na zmäkčovanie vody ...............6
Nastavenie ....................................................6
Tabuľka tvrdosti vody ....................................6
Špeciálna soľ ................................................7
Použitie špeciálnej soli ..................................7
Použitie čistiacich prostriedkov
s obsahom soli ..............................................7
Vypnutie ukazovateľa doplnenia soli/
zmäkčovania vody ........................................7
Leštidlo ..........................................................8
Nastavenie množstva leštidla .......................8
Vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla ..........................................8
Riad ...............................................................9
Nevhodný riad ..............................................9
Poškodenie pohárov a riadu .........................9
Uloženie riadu ..............................................9
Vybranie riadu ..............................................9
Šálky a poháre .............................................9
Hrnce ............................................................9
Kôš na príbor ..............................................10
Sklopné tŕne ...............................................10
Nastavenie výšky koša ................................11
Prostriedok na umývanie ..........................12
Plnenie prostriedku na umývanie ................12
Kombinovaný čistiaci prostriedok ...............13
Prehľad programov ...................................14
trvania programu ........................................16
Časová predvoľba ......................................16
Koniec programu ........................................16
Automatické vypnutie po
ukončení programu ....................................16
Vypnutie spotrebiča ....................................16
Prerušenie programu ..................................17
Prerušenie programu (Reset) .....................17
Zmena programu ........................................17
Intenzívne sušenie ......................................17
Údržba a starostlivosť ...............................18
Celkový stav spotrebiča .............................18
Špeciálna soľ a leštidlo ...............................18
Sitká ............................................................18
Ostrekovacie ramená .................................19
Odstránenie porúch
vlastnými silami .........................................19
Čerpadlo odpadovej vody ...........................20
... pri zapnutí ...............................................20
... pri nastavení ...........................................20
... na umývačke riadu .................................20
... pri umývaní .............................................21
... na riade ...................................................21
Zákaznícky servis .......................................22
Inštalácia .....................................................23
Bezpečnostné pokyny ................................23
Dodanie ......................................................23
Technické údaje ..........................................24
Postavenie ..................................................24
Prípojka odpadovej vody ............................24
Prípojka čerstvej vody .................................24
Pripojenie k elektrickej sieti ........................25
Demontáž ...................................................25
Preprava .....................................................26
Zabezpečenie proti zamrznutiu ...................26
Likvidácia ....................................................26
Obal ............................................................26
Staré spotrebiče ...........................................26
Voľba programu ..........................................14
Pokyny pre skúšobné ústavy ......................14
Prídavné funkcie ........................................15
Úspora času (VarioSpeed) ........................ 15
Umývanie riadu ..........................................15
Programové údaje ......................................15
Aqua-Senzor ..............................................15
Zapnutie umývačky riadu ...........................15
Ukazovateľ zostatkového času
3
Bezpečnostné pokyny
Pri dodaní:
− Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia,
príp. pokyny na použitie na obaloch od
čistiacich prípravkov a leštidiel.
− Ihneď skontrolujte obal a umývačku riadu
z hľadiska poškodenia pri preprave.
Neuvádzajte poškodený spotrebič do
prevádzky. Kontaktujte obratom Vášho
dodávateľa alebo predajcu.
Nože a iné kuchynské pomôcky s ostrými
hrotmi sa v košíku na príbor musia uložiť
špičkou smerom dolu.
− Obalový materiál, prosím, zlikvidujte
podľa predpisov.
Pri deťoch v domácnosti
− Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalom
a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo
udusenia skladanými kartónmi a fóliami.
− Nedovoľte deťom, aby sa hrali so
spotrebičom, alebo ho obsluhovali.
Pri inštalácii
Ako sa má spotrebič správne nainštalovať a
pripojiť, si prečítate v kapitole “Inštalácia”.
V dennej prevádzke
− Používajte túto umývačku riadu iba v
domácnosti a iba na uvedený účel:
na umývanie riadu v domácnosti.
− Deti alebo osoby, ktoré z dôvodu svojich
fyzických, senzorických alebo duševných
schopností alebo svojej neskúsenosti
alebo nevedomosti nie sú schopné
spotrebič ovládať, nesmú tento spotrebič
bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej
osoby používať.
− Nesadajte si, alebo nestúpajte na
otvorené dvierka. Umývačka riadu sa
môže prevrátiť.
− Pri štandardných umývačkách riadu môže
pri preplnení košov dôjsť k prevráteniu.
− Nedávajte do umývacieho priestoru
žiadne rozpúšťadlo.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
− Počas programu otvárajte dvierka
umývačky riadu veľmi opatrne. Hrozí
nebezpečenstvo, že zo spotrebiča
vystriekne horúca voda.
− Aby sa zabránilo poraneniu napr. vplyvom
potknutia, mala by sa umývačka riadu
otvárať iba na krátky čas pre naplnenie,
alebo vyprázdnenie.
4
ã=Varovanie
− Udržiavajte malé deti v dostatočnej
vzdialenosti od čistiaceho prostriedku,
soli a leštidla. Tieto prostriedky môžu
spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a
očiach, alebo viesť k uduseniu.
− Zabráňte prístupu detí k otvorenej
umývačke riadu. Voda v umývacom
priestore nie je pitná, mohla by ešte
obsahovať zvyšky prostriedku na
umývanie.
Zaistite, aby deti nesiahali do záchytnej
misky na tablety . Malé prsty by sa
mohli privrieť v zárezoch.
− Ak je spotrebič zabudovaný vo výške,
dávajte pri otváraní a zatváraní dvierok
pozor na to, aby neboli deti privreté,
alebo stlačené medzi dvierka spotrebiča
a nižšie sa nachádzajúcu skrinku.
Detská poistka
(zablokovanie tlačidiel)
Váš spotrebič môžete zaistiť proti
neúmyselnému prerušeniu programu
(napr. chybnou obsluhou deťmi).
Aktivovanie zablokovania tlačidiel:
– Spusťte požadovaný program.
– Držte tlačidlo B cca 4 sek. stlačené, až
sa CL zobrazí na číselnom ukazovateli.
Ak bude počas priebehu programu niektoré
tlačidlo stlačené, zobrazí sa CL na číselnom
ukazovateli. Prerušenie programu (Reset)
nie je možné.
Deaktivovanie zablokovania tlačidiel:
– Držte tlačidlo B cca 4 sek. stlačené, až
na ukazovateli zhasne CL.
S ukončením programu (0:00 v číselnom
ukazovateli) je zrušené blokovanie tlačidiel.
Pri výpadku elektrického prúdu zostane
blokovanie tlačidiel zachované. Pri každom
novom spustení programu sa zablokovanie
musí opäť aktivovať.
Pri vzniknutých škodách
– Opravy a zásahy môže vykonávať
iba odborník. Pre tento účel musí byť
spotrebič odpojený od elektrickej siete.
Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite
poistku v poistkovej skrini.
Zatvorte vodovodný kohútik.
Pri likvidácii
– Pripravte starý spotrebič k poriadnej
likvidácii tak, aby sa zabránilo prípadným
zraneniam.
– Zlikvidujte spotrebič v súlade s platnými
predpismi.
ã=Varovanie
Deti by sa mohli v umývačke riadu zatvoriť
(nebezpečenstvo udusenia), alebo sa dostať
do iných nebezpečných situácií.
Z tohto dôvodu: Vytiahnite sieťovú zástrčku,
odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámok
dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii)
zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali
zatvoriť.
Zoznámenie sa s umývačkou
riadu
Vyobrazenie ovládacieho panela a
vnútorného priestoru umývačky riadu sa
nachádza vpredu na obale.
Na jednotlivé pozície budete upozornený v
texte.
Ovládací panel










Hlavný vypínač ZAP./VYP.
Programové tlačidlá **
Otvárač dvierok
Predvoľba času
Prídavné funkcie **
Tlačidlo START
Ukazovateľ “Kontrola prívodu vody”
Ukazovateľ doplnenia soli
Ukazovateľ doplnenia leštidla
Číselný ukazovateľ
** počet podľa modelu
Vnútorný priestor umývačky riadu













Horný kôš na riad
Odkladanie nožov *
Záchytná miska pre tablety
Horné ostrekovacie rameno
Dolné ostrekovacie rameno
Zásobník pre špeciálnu soľ
Sitká
Kôš na príbor
Dolný kôš na riad
Zásobník pre leštidlo
Komora pre čistiaci prostriedok
Uzatváracia zástrčka komory čistiaceho prostriedku
Typový štítok
* nie je súčasťou tohto modelu
5
Zariadenie na zmäkčovanie
vody
Pre kvalitné umývanie potrebuje umývačka
riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu
málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri
riadu bude usadzovať vodný kameň.
Voda z vodovodu s viac ako 7° dH
(1,2 mmol/l) (od hodnoty nastavenia H:01)
sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou
špeciálnej soli (regeneračná soľ) v
zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.
Nastavenia a tým potrebné množstvo soli
je závislé od stupňa tvrdosti Vašej vody z
vodovodu (viď tabuľka).
Nastavenie
Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od
H:00 do H:07.
Pri nastavenej hodnote tvrdosti H:00 nie je
potrebná žiadna soľ.
– Zistite si hodnotu tvrdosti Vašej vody
z vodovodu. Pomoc Vám poskytne
vodárensky podnik.
– Nastavovanú hodnotu si nájdite v
tabuľke tvrdosti vody.
– Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
– Držte stlačené tlačidlo programu A a
tlačte tlačidlo START 6 tak dlho, až sa
zobrazí číselný ukazovateľ H:0....
– Uvoľnite obidve tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a
na číselnom ukazovateli  sa zobrazí
hodnota nastavená zo závodu H:04.
Pre zmenu nastavenia:
– Stlačte programové tlačidlo C.
S každým stlačením tlačidla sa
nastavovacia hodnota zvýši o jeden
stupeň; ak je dosiahnutá hodnota H:07,
skočí ukazovateľ späť na H:00 (vyp.).
– Stlačte tlačidlo START 6.
Nastavená hodnota sa uloží v spotrebiči.
6
Tabuľka tvrdosti vody
Hodnota Rozsah
­€
tvrdosti
tvrdosti
mmol/l
Hodnota
nastavená

na
spotrebiči
mäkká

mäkká

stredná

stredná

stredná

tvrdá

tvrdá


tvrdá


vody °dH
Špeciálna soľ $
Použitie špeciálnej soli
Doplnenie soli sa musí vždy vykonať
bezprostredne pred zapnutím spotrebiča.
Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok
soli sa okamžite spláchne a v umývačke
riadu nemôže dôjsť ku korózii.
ã=Varovanie
– Nikdy neplňte prostriedok na umývanie
do nádoby pre špeciálnu soľ. Zničili by
ste tým zmäkčovacie zariadenie.
– Soľ musíte doplniť vždy bezprostredne
pred zapnutím spotrebiča, zabránite tak
jeho poškodeniu vplyvom korózie.
− Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka
soli .
− Naplňte nádobu vodou (potrebné iba
pri prvom zapnutí spotrebiča).
− Potom naplňte špeciálnu soľ
(nepoužívajte kuchynskú soľ ani
tablety). Pri plnení soli dochádza k
vytláčaniu vody a jej odtekaniu.
Akonáhle sa na ovládacom paneli rozsvieti
ukazovateľ doplnenia soli 8, mala by sa
opäť doplniť špeciálna soľ.
Použitie čistiacich prostriedkov s
obsahom soli
Pri použití kombinovaných čistiacich
prostriedkov s obsahom soli, môžete
všeobecne až do tvrdosti vody 21° dH (37°
fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli
upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej ako 21° dH
je potrebné použiť špeciálnu soľ.
Vypnutie ukazovateľa doplnenia
soli/zmäkčovania vody
Ak Vás ukazovateľ doplnenia soli 8 ruší,
(napr. pri použití kombinovaných čistiacich
prostriedkov s obsahom soli), je možné ho
vypnúť.
– Postupujte ako je popísané pod bodom
“Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia”
a nastavte hodnotu na H:00.
Tým sú zmäkčovacie zariadenie a
ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.
7
Nastavenie množstva leštidla
Leštidlo %
Akonáhle sa na ovládacom paneli rozsvieti
ukazovateľ doplnenia leštidla 9, je ešte k
dispozícii rezerva leštidla na 1 – 2 umývania.
Ihneď potom by ste mali leštidlo doplniť.
Leštiaci prostriedok sa v umývačke riadu
používa na leštenie skla a odstránenie škvŕn
z riadu. Používajte iba leštiace prípravky
určené pre umývačky riadu, používané v
domácnosti.
Kombinované prostriedky na umývanie s
obsahom leštidla je možné používať iba do
tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7
mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej ako 21° dH
je tiež potrebné použitie leštidla.
– Otvorte zásobník  tým, že stlačíte a
nadvihnete príložku na veku.
Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné
od :00 do :06. Z továrne je nastavený
stupeň :05.
Množstvo leštiaceho prostriedku zmeňte
iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy
(nastavte nižší stupeň), alebo škvrny po
vode (nastavte vyšší stupeň).
– Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
– Držte stlačené tlačidlo programu A a
tlačte tlačidlo START 6 tak dlho, až sa
zobrazí číselný ukazovateľ H:0....
– Uvoľnite obidve tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a
na číselnom ukazovateľovi  sa zobrazí
hodnota nastavená zo závodu H:04.
– Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až
sa na číselnom ukazovateľovi  zobrazí
hodnota :05 nastavená zo závodu.
Pre zmenu nastavení:
– Stlačte programové tlačidlo C.
S každým stlačením tlačidla sa
nastavovacia hodnota zvýši o jeden
stupeň; ak je dosiahnutá hodnota :06
skočí ukazovateľ späť na :00 (vyp.).
– Stlačte tlačidlo START 6.
Nastavená hodnota sa uloží.
– Do plniaceho otvoru nalejte opatrne
leštidlo až po značku max.
Vypnutie ukazovateľa doplnenia
leštidla
Ak Vás ukazovateľ doplnenia leštidla 9 ruší
(napr. pri použití kombinovaných čistiacich
prostriedkov s obsahom soli), je možné ho
vypnúť.
– Zatvorte veko, až počuteľne nezacvakne.
– Rozliate leštidlo prípadne utrite utierkou,
aby ste zabránili nadmernej tvorbe peny
pri ďalšom umývaní.
8
– Postupujte ako je popísané pod bodom
“Nastavenie množstva leštidla” a nastavte
hodnotu na :00.
Tým vypnete ukazovateľ doplnenia
leštidla 9.
Riad
Nevhodný riad
− Časti príboru a riadu vyrobených z dreva.
− Citlivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselné a starožitné nádoby. Tieto
ozdoby nie sú odolné voči umývaniu v
umývačkách riadu.
− Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné
voči teplu.
− Medený a cínový riad.
− Riad znečistený popolom, voskom,
mastiacim tukom, alebo farbou.
Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely
môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu
a vyblednutiu. Dokonca niektoré druhy skla
(ako napr. predmety z kryštálového skla)
môžu byť po viacerých čistiacich procesoch
zahmlené.
Vybranie riadu
Aby ste zabránili odkvapkávaniu kvapiek
vody z horného koša na riad v dolnom koši,
odporúčame najskôr vybrať riad z dolného
koša a potom postupovať smerom hore.
Horúci riad je citlivý na dotyk!
Po ukončení programu ho preto nechajte
v umývačke riadu vychladnúť, pokiaľ ho
nebudete môcť bez problémov vybrať.
Šálky a poháre
Horný kôš na riad .
Poškodenie pohárov a riadu
Príčiny:
− Druh skla a spôsob výroby skla.
− Chemické zloženie čistiaceho prostriedku.
− Teplota vody programu.
Odporúčania:
− Používajte iba poháre a porcelán, ktoré
sú výrobcom označené ako vhodné na
umývanie v umývačkách riadu.
− Používajte prostriedok na umývanie,
ktorý je šetrný k riadu.
– Po ukončení programu vyberte sklo a
príbor z umývačky riadu čo najskôr.
Hrnce
Dolný koš na riad .
Uloženie riadu
− Odstráňte veľké zvyšky jedla. Predbežné
umývanie pod tečúcou vodou nie je
potrebné.
− Riad uložte tak, aby:
− stál spoľahlivo a neprevrátil sa;
− všetky nádoby boli postavené otvorom
dolu;
− vypuklé kusy, alebo kusy s prehĺbením
stáli šikmo, aby voda odtiekla;
− neprekážal otáčaniu obidvoch
ostrekovacích ramien  a .
Veľmi malé diely riadu by sa nemali umývať
v umývačke riadu, pretože môžu ľahko
vypadnúť z koša.
9
Tip
Sklopné tŕne
Veľmi znečistený riad (hrnce) by ste mali
umiestniť do dolného koša. Z dôvodu
väčšieho ostrekovacieho lúča budete mať
lepší výsledok umývania.
Pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a
pohárov sú tŕne sklopné.
Tip
Ďalšie príklady, ako môžete Vašu umývačku
riadu optimálne naplniť, nájdete na našej
webovej stránke ako bezplatný download
(stiahnutie). Príslušnú internetovú adresu si
prosím zistite na zadnej strane tohto návodu
na obsluhu.
Kôš na príbor
Príbor by ste vždy mali usporiadať
neroztriedený, špicatou stranou smerom
dolu.
Aby sa zabránilo poraneniu, položte dlhé,
špicaté diely a nože na odkladanie nožov.
10
Nastavenie výšky koša
Horný kôš s postrannými páčkami
Horný kôš na riad  je možné podľa
potreby výškovo prestaviť podľa toho, či
potrebujete pre vysoké nádoby v hornom
alebo v dolnom koši viac miesta.
– Vytiahnite horný kôš na riad .
Výška spotrebiča 81,5 cm
Stupeň 1 max. Ø
Stupeň 2 max. Ø
Stupeň 3 max. Ø
Horný kôš
22 cm
24,5 cm
27 cm
Dolný kôš
30 cm
27,5 cm
25 cm
– Pre spustenie zatlačte postupne obidve
páčky vľavo a vpravo na vonkajších
stranách koša smerom do vnútra. Držte
pritom kôš pevne zo strany za horný
okraj, aby trhavým pohybom nespadol
dolu.
– Pre zdvihnutie uchopte kôš na stranách
na hornom okraji a zdvihnite ho smerom
hore.
– Skôr ako kôš opäť zasuniete, uistite sa,
že leží na obidvoch stranách v rovnakej
výške. Inak sa nedajú zatvoriť dvierka
umývačky riadu a horné ostrekovacie
rameno nemá žiadne spojenie na
cirkuláciu vody.
11
Prostriedok na umývanie
Môžete používať tablety ako aj práškové
alebo tekuté prostriedky na umývanie pre
umývačky riadu, v žiadnom prípade ale
prostriedky pre ručné umývanie riadu.
Podľa znečistenia je možné s práškovým
alebo tekutým prostriedkom dávkovania
individuálne prispôsobiť. Tablety obsahujú
pre všetky procesy umývania dostatočné
množstvo účinných látok. Moderné,
účinné prostriedky na umývanie používajú
prevažne nízko alkalickú receptúru s
fosfátmi a enzýmami. Fosfáty viažu vápnik
obsiahnutý vo vode. Enzýmy odburávajú
škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Prostriedky
na umývanie sú zriedka bez fosfátov. Tieto
prostriedky na umývanie majú slabšiu
schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie
dávkovacie množstvo. Pre odstránenie
farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa
väčšinou používajú bielidla na báze kyslíka.
Poznámka
Pre dobrý výsledok umývania
bezpodmienečne dodržiavajte pokyny na
obale prostriedkov na umývanie!
Pri ďalších otázkach Vám odporúčame,
aby ste sa obrátili na výrobcu prostriedkov
na umývanie.
Plnenie prostriedku na umývanie
− Ak je komora pre čistiaci prostriedok
 ešte uzatvorená, stlačte uzatváraciu
zástrčku , aby ste komoru otvorili.
Naplňte čistiaci prostriedok do suchej
komory pre čistiaci prostriedok 
(vložte tabletu naprieč, nie na výšku).
Dávkovanie: viď pokyny výrobcu
na obale.
Rozdelenie dávkovania v komore pre
čistiaci prostriedok  Vám pritom
pomôže naplniť správne množstvo
práškového alebo tekutého čistiaceho
prostriedku.
Pri normálnom znečistení obvykle stačí
20 ml–25 ml. Pri použití tabliet stačí jedna
tableta.
− Posunutím smerom hore zatvorte veko
komory pre čistiaci prostriedok, až uzáver
bez problémov zaskočí.
ã=
Varovanie
Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia,
popr. pokyny na použitie na obaloch
od prípravkov na umývanie a leštidiel.
Komora pre čistiaci prostriedok sa v
závislosti od programu automaticky
otvorí v optimálnom časovom okamihu.
Práškový, alebo tekutý čistiaci prostriedok
sa v spotrebiči rozdelí a rozpustí, tableta
spadne do priehradky, kde sa rozpúšťa
po dávkach.
12
Tip:
Pri málo znečistenom riade stačí obvykle
trochu menšie množstvo prostriedku na
umývanie ako je uvedené.
Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si
môžete zakúpiť online na našej internetovej
stránke alebo v zákazníckom servise
(viď zadná strana).
Kombinovaný čistiaci prostriedok
Okrem bežných prostriedkov na umývanie
(samostatné) dostať kúpiť aj radu produktov
s prídavnými funkciami. Tieto produkty
obsahujú okrem prostriedku na umývanie
často taktiež leštidlo a soľ (3in1) a podľa
kombinácie (4in1, 5in1 atď.) ešte prídavné
komponenty, ako napr. ochrana skla alebo
lesk nerezového riadu. Kombinované
prostriedky na umývanie pôsobia iba do
určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou
21°dH). Nad touto medzou sa musí pridávať
soľ a leštidlo.
Keď sa používajú kombinované produkty
na umývanie, prispôsobí sa program
automaticky tak, že sa vždy docieli čo
najlepší výsledok umývania a sušenia.
ã=
Varovanie
– Neukladajte do záchytnej misky
na tablety  žiadne malé diely na
umývanie, zabráni sa tým rovnomernému
rozpúšťaniu tablety.
– Ak chcete po spustení programu pridať
do spotrebiča ďalší riad, nepoužívajte
záchytnú misku na tablety  ako
rukoväť horného koša. Tableta by sa
už mohla nachádzať vo vnútri a tak by
ste sa dostali do kontaktu s čiastočne
rozpustenou tabletou.
Upozornenie
– Najlepšie výsledky umývania a sušenia
dosiahnete použitím samostatných
prostriedkov na umývanie v spojení s
oddeleným použitím soli a leštidla.
– Vplyvom rozdielnej rozpustnosti
umývacích tabliet rôznych výrobcov sa
prípadne môže stať, že sa pri krátkych
programoch plne nerozvinie ich účinok
a v spotrebiči zostanú nerozpustené
zvyšky. Pre tieto programy sú vhodnejšie
prostriedky na umývanie v práškovom
prevedení.
– Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých
modeloch) je dostatočné dávkovanie
jednej tablety. Pri použití práškových
prostriedkov na umývanie môžete naviac
trochu prostriedku na umývanie rozsypať
na dvierka spotrebiča.
– Taktiež keď svieti ukazovateľ doplnenia
leštidla alebo soli, plynie program
umývania pri použití kombinovaných
prostriedkov na umývanie bezchybne.
– Ak používate čistiace prostriedky s
ochranným obalom rozpustným vo vode,
dotýkajte sa tohto obalu len suchými
rukami a prostriedok na umývanie naplňte
len do suchej komory, inak v komore po
ukončení umývania môžu zostať zlepené
zvyšky prostriedku na umývanie.
– Ak chcete prejsť z kombinovaných
čistiacich prostriedkov na samostatné
prostriedky na umývanie dbajte na to,
aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo
leštidla boli nastavené na správnu
hodnotu.
13
Prehľad programov
V tomto prehľade je uvedený max. možný počet programov.
Príslušné programy Vášho spotrebiča si, prosím, zistite na ovládacom paneli.
Druh riadu
Druh znečistenia Program
hrnce,
panvice
odolný
riad a
príbory
veľmi priľnuté
pripečené alebo
zaschnuté zvyšky
jedla, obsahujúce
škrob alebo
bielkoviny
zmiešaný riad
a príbory
ľahko zaschnuté
zvyšky jedla
bežných
v domácnosti
citlivý riad,
príbory s
plastmi citlivými
na teplo a
poháre
málo priľnuté,
čerstvé
zvyšky jedla
všetky druhy
riadu
studené
predumytie,
medziumytie
Možné prídavné Priebeh programu
funkcie
Predumytie
Umytie 70º
Medziumytie
Leštenie 65°
Intenzívny 70°
Sušenie
Pomocou senzoriky
sa optimalizuje podľa
všetky
Auto 45°-65°
znečistenie.
Predumytie
Umytie 50º
Medziumytie
Leštenie 65°
Eco 50°C
Sušenie
Predumytie
Intenzívna zóna
Umytie 40º
Úspora času
é/è
Medziumytie
Polovičná náplň
Leštenie 55°
Jemný 40°
Extra sušenie
Sušenie
Umytie 45º
Extra sušenie
Medziumytie
Rýchly 45°
Leštenie 55º
±/°
Á
á/à
ñ/ð
ù/ø
Predumytie
Voľba programu
Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia
môžete zvoliť vhodný program.
Pokyny pre skúšobné ústavy
Podmienky k porovnávaciemu testu
obdržíte na vyžiadanie emailom:
[email protected]
Je potrebné číslo spotrebiče (E) a výrobné
číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku
 na dvierkach spotrebiča.
14
žiadne
Predumytie
Prídavné funkcie
Môžete aktivovať pomocou tlačidiel
„prídavné funkcie“ 5.
Ÿ Úspora času (VarioSpeed)
Pomocou funkcie >>Úspora času<< je
možné podľa zvoleného programu skrátiť
čas prevádzky programu o cca 20% až
50%. Príslušné skrátenie času programu sa
zobrazí na číselnom ukazovateli 0.
Aby sa pri skrátenom čase programu
dosiahli optimálne výsledky umývania a
sušenia, zvýši sa spotreba vody a energie.
Umývanie riadu
Programové údaje
Programové údaje (hodnoty spotreby)
nájdete v skrátenom návode. Vzťahujú sa
na normálne podmienky a nastavenú
hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdielne
ovplyvňujúce faktory ako napr. teplota vody,
alebo tlak v potrubí môžu viesť k odchýlkam.
Aqua-Senzor
Aqua-Senzor je optické meracie zariadenie
(svetelná závora), pomocou ktorého sa
meria zakalenie vody.
Aktivácia Aqua-Senzoru prebieha špecificky
podľa programu. Ak je Aqua-Senzor v
prevádzke, môže sa „čistá“ voda použiť pre
nasledujúce umývanie a spotreba vody sa
zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia
vyšší, bude voda odčerpaná a nahradená
vodou čistou.
V automatických programoch sa naviac
teplota a čas prevádzky prispôsobia stupňu
znečistenia.
Zapnutie umývačky riadu
− Otvorte úplne vodovodný kohútik.
− Zapnite vypínač ZAP./VYP. .
Bliká ukazovateľ naposledy zvoleného
programu. Tento program zostane
zvolený, ak nestlačíte iné tlačidlo
programu 2. Na číselnom ukazovateli
0 bliká predpokladaný čas trvania
programu.
− Stlačte tlačidlo START 6.
Program sa spustí.
15
Ukazovateľ zostatkového času
trvania programu
Automatické vypnutie po ukončení
programu
Po zvolení programu sa na číselnom
ukazovateli zobrazí zostávajúci čas
trvania programu 0.
Čas trvania je počas programu určený
tvrdosťou vody, množstvom riadu ako aj
stupňom znečistenia a môže sa meniť
(v závislosti na zvolenom programe).
Pre šetrenie energie sa umývačka riadu
1 min. po ukončení programu vypne
(nastavenie z výroby).
Časová predvoľba
Spustenie programu môžete v hodinových
krokoch posunúť až o 24 hodín.
– Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Zapnite hlavný vypínač ZAP./VYP. .
– Stlačte tlačidlo 4 +, až číselný
ukazovateľ 0 skočí na h:01.
– Stlačte toľkokrát tlačidlo 4 + alebo –,
až zobrazený čas zodpovedá Vašej
požiadavke.
– Stlačte tlačidlo START 6,
predvoľba času je aktivovaná.
– Pre zrušenie predvoľby času stlačte
toľkokrát tlačidlo 4 + alebo –, až sa na
číselnom ukazovateli 0 zobrazí h:00.
Až do spustenia programu môžete Vašu
voľbu ľubovoľne meniť.
Koniec programu
Program je ukončený, keď sa na číselnom
ukazovateli 0 zobrazí hodnota 0:00.
Automatické vypnutie je nastaviteľné od
P:00 do P:02.
P:00
P:01
P:02
Spotrebič sa automatický nevypne.
Vypnutie po 1 minúte.
Vypnutie po 120 minútach.
– Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
– Stlačte a držte stlačené tlačidlo programu
1 a stlačte tlačidlo START 6, pokým sa
nezobrazí indikácia H:0....
– Uvoľnite obidve tlačidlá.
Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na
číslicovej indikácii 0 sa zobrazí hodnota
nastavená z výroby H:4....
– Stláčajte tlačidlo programu A, pokým
sa na číslicovej indikácii 0 nezobrazí
hodnota P:01 nastavená vo výrobe.
Zmena nastavenia:
– Stlačte programové tlačidlo C.
Každým stlačením tlačidla sa
nastavovacia hodnota zvýši o jeden
stupeň; ak je dosiahnutá hodnota P:02
skočí ukazovateľ späť na P:00 (vyp).
– Stlačte tlačidlo START 6.
Nastavená hodnota sa uloží.
Vypnutie umývačky riadu
Nakrátko po ukončení programu:
– Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
– Zatvorte vodovodný kohútik (neplatí pri
Aquastope).
– Po vychladnutí vyberte riad.
16
ã=Varovanie
Pre vybranie riadu po ukončení programu
úplne otvorte dvierka spotrebiča a
nenechajte ich pootvorené. Unikajúca vodná
para by mohla poškodiť citlivé pracovné
dosky.
Prerušenie programu
– Vypnite hlavný vypínač ZAP./VYP. .
Svetelné ukazovatele zhasnú. Program
zostane uložený v pamäti.
Ak je umývačka riadu pripojená k teplej
vode, alebo ak už bola ohriata, nechajte
dvierka po ich otvorení najskôr niekoľko
minút privreté a potom ich zatvorte.
Inak sa vplyvom expanzie (pretlaku)
môžu samovoľne prudko otvoriť dvierka
spotrebiča, alebo môže zo spotrebiča
unikať voda.
– Pre pokračovanie programu opäť zapnite
hlavný vypínač ZAP./VYP. .
Prerušenie programu (Reset)
– Stlačte tlačidlo START 6 a držte ho
stlačené 3 sekundy.
Na číselnom ukazovateli 0 sa zobrazí
:.
Intenzívne sušenie
Pri leštení spotrebič pracuje s vyššou
teplotou a tým sa dosiahne zlepšený
výsledok sušenia. Môže sa pri tom nepatrne
zvýšiť čas. (Pozor pri citlivých častiach
riadu!).
– Zatvorte dvierka spotrebiča.
– Zapnite hlavný vypínač ZAP./VYP. .
– Držte stlačené tlačidlo programu A
a tlačte tlačidlo START 6 tak dlho, až
sa zobrazí číselný ukazovateľ 0 H:....
–
Uvoľnite obidve tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a
na číselnom ukazovateli 0 sa zobrazí
hodnota nastavená zo závodu H:4.
– Stlačte tlačidlo programu A
toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli
0 zobrazí hodnota d:0 nastavená zo
závodu.
Pre zmenu nastavení:
– Stlačením tlačidla C môžete
zapnúť d:1 alebo vypnúť d:0
intenzívne sušenie.
– Stlačte tlačidlo START 6.
Nastavená hodnota sa uloží.
– Priebeh programu trvá cca 1 minútu. Na
číselnom ukazovateli 0 sa zobrazí :.
– Vypnite hlavný vypínač ZAP./VYP. .
Zmena programu
Po stlačení tlačidla START 6 nie je
možná žiadna zmena programu.
Zmena programu je možná iba pomocou
prerušenia programu (Reset).
17
Údržba a starostlivosť
Pravidelná kontrola a údržba Vášho
spotrebiča pomáha zabrániť poruchám.
Šetrí to čas a predchádza sa tým
mrzutostiam.
Celkový stav spotrebiča
− Skontrolujte, či sa v priestore umývania
neusadil tuk alebo vápnik.
Ak sa také usadeniny objavia, potom:
Sitká
Sitká  zachytávajú pred čerpadlom hrubé
nečistoty vo vode. Tieto nečistoty môžu
spôsobiť upchanie sitiek.
Systém sitiek sa skladá z hrubého sitka,
plochého, jemného sitka a mikrositka.
− Skontrolujte sitká po každom umývaní a
ak je to potrebné, odstráňte zachytené
nečistoty.
− Vyskrutkujte sitkový valec (viď obrázok) a
vyberte sitká.
− Naplňte komoru čistiacim prostriedkom.
Spusťte spotrebič bez riadu na programe
s najvyššou teplotou umývania.
Na čistenie spotrebiča používajte len
prostriedky určené pre umývačky riadu.
− Utierajte pravidelne tesnenie dvierok
umývačky vlhkou utierkou.
Na čistenie Vášho spotrebiča nikdy
nepoužívajte parný čistič. Výrobca neručí
za prípadné škody.
Utierajte pravidelne čelnú stranu spotrebiča
a panel ľahko navlhčenou utierkou; stačí
voda s trochou prostriedku na umývanie
riadu. Nepoužívajte špongie s drsným
povrchom a agresívne čistiace prostriedky,
môžu spôsobiť poškrabanie povrchu
spotrebiča.
Pri spotrebičoch s nerezovej ocele
nepoužívajte savé utierky, príp. ich pred
prvým použitím niekoľkokrát poriadne
vyperte, aby sa zabránilo korózii.
ã=Varovanie
Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky pre
domácnosť obsahujúce chlór! Ohrozenie
zdravia!
Špeciálna soľ a leštidlo
− Kontrolujte ukazovatele doplnenia 8 a
9. V prípade potreby doplňte soľ a/alebo
leštidlo.
18
− Odstráňte prípadné zvyšky a sitká
vypláchnite pod tečúcou vodou.
− Systém sitiek nasaďte v opačnom poradí
a dbajte na to, aby sa šípky po zatvorení
nachádzali oproti sebe.
Ostrekovacie ramená
Vápnik a nečistoty obsiahnuté vo vode môžu
upchať trysky a uloženie ostrekovacích
ramien  a .
− Skontrolujte, či nedošlo k upchaniu
trysiek ostrekovacích ramien zvyškami
jedla.
− Ak je tak, vyskrutkujte horné ostrekovacie
rameno .
− Vytiahnite smerom hore dolné
ostrekovacie rameno .
− Vyčistite ostrekovacie ramená pod
tečúcou vodou.
− Ostrekovacie ramená opäť nasaďte, príp.
pevne zaskrutkujte.
Odstránenie porúch
vlastnými silami
Zo skúseností vieme, že väčšinu malých
porúch, ktoré sa pri používaní umývačky riadu
objavia, ste schopný odstrániť sami, bez toho,
aby ste museli volať zákaznícky servis.
To Vám ušetrí peniaze a umožní rýchle
uvedenie umývačky riadu do prevádzky.
Nasledujúci prehľad Vám pomôže nájsť
príčiny vyskytujúcich sa porúch.
Upozornenie
Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania
riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo
nespustil, vykonajte najskôr funkciu
Prerušenie programu (Reset).
(Viď kapitola Umývanie riadu)
ã=Varovanie
Ak sa na číselnom ukazovateli  zobrazí
kód chyby (E:01 až E:30), musíte spotrebič
najskôr odpojiť od elektrickej siete a zatvoriť
vodovodný kohútik.
Určité poruchy (viď nasledujúci popis
porúch) môžete odstrániť sami, pri všetkých
ostatných chybách zavolajte, prosím,
zákaznícky servis a uveďte zobrazenú
chybu E:XX.
ã=Varovanie
Nezabudnite: Opravy môžu vykonávať iba
odborníci. Ak je potrebná výmena niektorej
súčasti, dbajte na to, aby boli použité iba
originálne náhradné diely. Neodbornými
opravami, alebo nepoužitím originálnych
dielov môžu pre užívateľa vzniknúť značné
škody a nebezpečenstvo.
19
Čerpadlo odpadovej vody
... pri zapnutí
Veľké zvyšky jedla z vody, ktoré nezachytili
sitká, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej
vody. Voda sa potom nebude odčerpávať a
bude stáť nad sitkom.
V tomto prípade:
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.
− Poistka v poistkovej skrini je chybná.
− Spotrebič nie je pripojený k elektrickej
sieti; zasuňte sieťovú zástrčku.
− Najskôr odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
− Nie sú správne zatvorené dvierka
spotrebiča.
− Odmontujte sitká .
... pri nastavení
− Odčerpajte vodu; ak je to potrebné,
vezmite si na pomoc špongiu.
Nefunguje zmena nastavení, program sa
spustí.
− Pomocou lyžičky (podľa vyobrazenia)
nadvihnite kryt čerpadla, pokiaľ
necvakne, potom uchopte kryt za stenu
a vyťahujte smerom hore až na doraz a
potom smerom dopredu.
− Bolo stlačené nesprávne tlačidlo
programu. Prerušte program
(viď kapitola “Prerušenie programu
(Reset)”) a začnite od začiatku.
− Nepočkali ste na ukončenie programu.
... na umývačke riadu
Dolné ostrekovacie rameno sa ťažko
otáča.
− Zablokované ostrekovacie rameno.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.
– Zámka dvierok preskočila. Aby ste ju
vrátili do pôvodnej polohy, zatvorte
dvierka zvýšenou silou.
− Skontrolujte, či sa vo vnútornom priestore
nenachádzajú cudzie telesá a prípadne
ich odstráňte.
− Kryt nasaďte do pôvodnej polohy
a zatlačte ho smerom dolu, pokiaľ
nezacvakne.
Veko komory prostriedku na umývanie sa
nedá zatvoriť.
− Je preplnená komora pre čistiaci
prostriedok, alebo mechanizmus je
zablokovaný zlepenými zvyškami
prostriedku na umývanie.
Zvyšky prostriedku na umývanie sú v
komore pre prostriedok na umývanie.
− Komora bola pri plnení vlhká.
Svieti ukazovateľ „Kontrola prívodu
vody“ 7.
− Je zatvorený vodovodný kohútik.
− Prerušenie prívodu vody.
− Prívodná hadici prelomená.
− Namontujte sitká.
20
− Sitko v prívode vody je upchané.
− Spotrebič vypnite a vytiahnite
sieťovú zástrčku.
− Zatvorte vodovodný kohútik.
− Sitko v prívodnej hadici vyčistite.
... pri umývaní
Tvorí sa veľmi veľa peny.
− V zásobníku leštiaceho prostriedku je
prostriedok na ručné umývanie.
Rozliate leštidlo môže pri ďalšom
umývaní viesť k nadmernej tvorbe peny,
preto rozliate leštidlo odstráňte pomocou
utierky.
Spotrebič sa v priebehu umývania
zastaví.
− Prerušenie prívodu elektrického prúdu.
− Prerušenie prívodu vody.
− Obnovte dodávku elektrického prúdu
− Otvorte vodovodný kohútik.
− Zapnite spotrebič.
− Po ukončení programu zostane stáť v
umývačke riadu voda.
− (E:24) Upchaná, alebo prelomená
hadica odpadovej vody.
Upchané sitká.
− (E:25) Zablokované čerpadlo
odpadovej vody, veko na čerpadle
odpadovej vody nie je správne
nasadené
(viď Údržba a starostlivosť).
Tlkot plniaceho ventila.
− Je spôsobený položením vodovodného
potrubia a nemá vplyv na funkciu
spotrebiča. Odstránenie nie je možné.
Tlkot / klepanie pri umývaní.
− Ostrekovacie rameno naráža na riad.
− Riad nie je správne uložený.
... na riade
Zvyšky jedla na riade.
− Riad je uložený veľmi blízko seba.
Kôš je preplnený.
− Veľmi málo prostriedku na umývanie.
− Upchané sitká.
− Veľmi slabý program umývania.
− Program ešte nie je ukončený.
Počkajte na ukončenie programu
(na číselnom ukazovateli sa
zobrazí 0:00), alebo vykonajte
funkciu „Reset“.
− Prekážky v otáčaní ostrekovacieho
ramena.
Kód chyby E:22.
− Znečistené alebo upchané sitká .
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli 8
alebo leštidla 9.
− Ukazovatele doplnenia sú vypnuté.
− V spotrebiči sa nachádza dostatočné množstvo soli / leštidla.
Svieti ukazovateľ doplnenia soli 8.
– Chýba soľ.
Doplňte špeciálnu soľ.
– Senzor nie je schopný rozoznať tablety
soli. Použite inú špeciálnu soľ.
− Trysky ostrekovacích ramien sú upchané.
− Sitká sú upchané.
− Sitká sú nesprávne nasadené.
− Zablokované čerpadlo odtokovej vody.
− Strany horného koša na riad sa
nenachádzajú v rovnakej výške.
Zvyšky čaju, alebo rúžu nie sú úplne
odstránené.
− Prostriedok na umývanie s veľmi slabým
bieliacim účinkom.
− Veľmi nízka teplota umývania.
− Veľmi málo prostriedku na umývanie /
nevhodný prostriedok na umývanie.
21
Na riade zostávajú biele škvrny / poháre
zostanú mliečne.
Po použití prostriedkov na umývanie bez
fosfátov môže pri tvrdej vode z potrubia
ľahšie dochádzať k tvorbe bielych usadenín
na riade a príslušenstve spotrebiča.
− Veľmi málo prostriedku na umývanie /
nevhodný prostriedok na umývanie.
− Zvolený veľmi slabý program.
− Žiadne leštidlo / veľmi málo leštidla.
− Žiadna soľ / veľmi málo soli.
− Zmäkčovacie zariadenie je nastavené na
nesprávnu hodnotu.
− Uzáver zásobníka soli nie je pevne
zaskrutkovaný.
Obráťte sa na výrobcu prostriedku na
umývanie, najmä keď:
− je riad po ukončení programu veľmi mokrý.
− tvorí sa vodný kameň.
Poháre sú matné a zmenili farbu, povlaky
sa nedajú umyť.
− Nevhodný prostriedok na umývanie.
− Poháre nie sú odolné voči umývaniu v
umývačke riadu.
Šmuhy na pohároch a príboroch s
kovovým vzhľadom (leskom).
− Veľmi veľa leštidla.
Zafarbenie na umelohmotných dieloch.
− Veľmi málo prostriedku na umývanie /
nevhodný prostriedok na umývanie.
− Zvolený veľmi slabý program.
Stopy hrdze na príboroch.
− Príbory nie sú odolné voči hrdzaveniu.
− Veľmi vysoký obsah soli vo vode z
umývania. Skrutkovací uzáver zásobníka
soli nie je pevne uzatvorený, alebo ste
rozsypali veľmi veľa soli pri doplnení.
Riad nie je suchý.
− Otvorili ste dvierka spotrebiča a vybrali
ste riad veľmi skoro.
− Bol zvolený program bez sušenia.
− Nastavili ste množstvo pridávaného
leštidla na veľmi nízku hodnotu.
− Aktivujte intenzívne sušenie.
− Použitý kombinovaný prostriedok na
umývanie má nesprávny sušiaci výkon.
Použite leštidlo (nastavenie viď kapitola
Leštidlo).
22
Zákaznícky servis
Ak sa Vám nepodarí poruchu odstrániť,
obráťte sa prosím na Váš zákaznícky servis.
Adresu najbližšieho servisného strediska
nájdete v záručnom liste. Pri volaní uveďte
číslo spotrebiča (E =1) a výrobné číslo FD
(FD = 2), ktoré sa nachádzajú na typovom
štítku  na dvierkach umývačky riadu.
Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.
Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že
oprava bude vykonaná vyškoleným
servisným technikom, ktorý je vybavený
originálnymi náhradnými dielmi pre Vaše
domáce spotrebiče.
Inštalácia
Pre poriadnu prevádzku musí byť umývačka
riadu odborne pripojená. Údaje pre prítok
a odtok a hodnoty elektrického pripojenia
musia vyhovovať požadovaným kritériám,
ako sú stanovené v nasledujúcich
odstavcoch, príp. v montážnom návode.
Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných
krokov:
− Kontrola spotrebiča pri dodaní
− Inštalácia
− Prípojka odpadovej vody
− Prípojka čerstvej vody
− Elektrické pripojenie
Bezpečnostné pokyny
− Pri inštalácii a pripojení spotrebiča k
elektrickej sieti sa riaďte priloženým
návodom na inštaláciu a montáž.
− Pred inštaláciou musí byť umývačka
riadu odpojená od siete.
− Zaistite, aby uzemňovací systém
elektrickej inštalácie bol predpisovo
inštalovaný.
− Podmienky pripojenia k elektrickej sieti sa
musia zhodovať s údajmi uvedenými na
výrobnom štítku  umývačky riadu.
− Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla
tohto spotrebiča, musí byť nahradený
zvláštnym prípojným káblom.
Aby sa zabránilo rôznym poraneniam,
mal by výmenu vykonať iba technik
zákazníckeho servisu.
− Vstavané a integrované spotrebiče
inštalujte iba pod spojité pracovné dosky,
ktoré sú zoskrutkované so susednými
skrinkami, aby bola zaistená stabilita.
− Neinštalujte spotrebič v blízkosti
tepelných zdrojov (vykurovacie telesá,
zásobníky tepla, sporáky, alebo
iné spotrebiče, vytvárajúce teplo) a
nemontujte ich pod varný panel.
− Po inštalácii spotrebiča musí byť zástrčka
voľne prístupná.
− Pri niektorých modeloch:
Plastové púzdro na vodnej prípojke
obsahuje elektrický ventil, v prívodnej
hadici sa nachádza napájacie vedenie.
Túto hadicu nerežte, neponárajte
plastové púzdro do vody.
ã=Varovanie
Ak spotrebič nestojí vo výklenku a tým je
prístupná niektorá jeho bočná stena, musí
sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu
dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo
poranenia). Kryty obdržíte ako zvláštne
príslušenstvo v zákazníckom servise, alebo v
špecializovaných predajniach.
Dodanie
Vaša umývačka riadu bola vo výrobnom
podniku dôkladne preskúšaná z hľadiska
jej bezchybnej funkcie. Zostali pritom malé
vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom
umývaní.
− V prípade vstavania do vysokej skrine,
musí byť spotrebič pripevnený v súlade s
platnými predpismi.
23
Technické údaje
Prípojka odpadovej vody
Hmotnosť:
max. 60 kg
– Potrebné pracovné kroky si zistite
z montážneho návodu, prípadne
namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
Napätie:
220–240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Prípojná hodnota:
2,0–2,4 kW
Istenie:
10/16 A
Tlak vody:
Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne
1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody
musíte namontovať redukčný tlakový ventil.
Prítokové množstvo:
Minimálne 10 litrov/minútu.
Teplota vody:
Studená voda, pri teplej vode max.
teplota 60 °C.
Postavenie
Potrebné rozmery pre vstavanie si pozrite
v montážnom návode. Spotrebič nastavte s
pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek
do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na
bezpečnú stabilitu spotrebiča.
− Vstavané a integrované umývačky
riadu, ktoré sú dodatočne postavené
ako stacionárne spotrebiče, musia
byť zaistené proti prevráteniu, napr.
priskrutkovaním ku stene alebo
vstavaním pod priebežnú pracovnú
dosku, ktorá je zoskrutkovaná so
susednými skrinkami.
− Spotrebič je možné zabudovať do
kuchynskej linky bez ďalších drevených,
alebo umelohmotných medzistien. Ak
spotrebič nie je pripojený k elektrickej
sieti pomocou sieťovej zástrčky, musí byť
pre splnenie príslušných bezpečnostných
predpisov k dispozícii na strane inštalácie
viacpólové odpájacie zariadenie s
rozstupom kontaktov aspoň 3 mm.
24
– Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou
priložených súčastí na odtokové hrdlo
sifónu.
Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola
prelomená, stlačená, alebo zamotaná.
Uistite sa, že uzatváracie veko nebráni
odtekaniu odpadovej vody.
Prípojka čerstvej vody
– Prípojku čerstvej vody pripojte podľa
montážneho návodu pomocou
priložených súčastí na vodovodný
kohútik.
Dbajte na to, aby prípojka čerstvej vody
nebola prelomená, stlačená, alebo
zamotaná.
– Pri výmene spotrebiča musí byť vždy
použitá nová prívodná hadica vody.
Tlak vody:
Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne
1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody
musíte namontovať redukčný tlakový ventil.
Prítokové množstvo:
Minimálne 10 litrov/minútu.
Teplota vody:
Studená voda, pri teplej vode max.
teplota 60 °C.
Pripojenie k elektrickej sieti
– Pripojte spotrebič iba na striedavé
napätie v rozsahu 220 V až 240 V a
50 Hz, alebo 60 Hz do predpisovo
nainštalovanej zásuvky s ochranným
uzemňovacím vodičom. Potrebné istenie
viď typový štítok .
– Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti
spotrebiča a musí byť voľne prístupná.
– Zmeny na prípojke môže vykonávať iba
odborník.
– Predĺženie pripájacieho kábla môže
vykonať iba odborník zo zákazníckeho
servisu.
– Pri použití ochranného spínača
chybového prúdu môžete použiť iba typ
so značkou
. Iba tento typ ochranného
spínača zaručuje splnenie predpisov
platných v súčasnosti.
– Spotrebič je vybavený bezpečnostným
systémom vody. Tento systém funguje
iba vtedy, ak je spotrebič pripojený k
elektrickej sieti.
Demontáž
Taktiež tu je dôležité poradie pracovných
úkonov:
– Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
– Zatvorte prívod vody.
– Odskrutkujte prípojku odpadovej aj
čerstvej vody.
– Odskrutkujte upevňovacie skrutky pod
pracovnou doskou.
– Demontujte, ak je k dispozícii, doskový
podstavec.
– Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne
vyťahujte aj hadicu.
25
Preprava
Vypustíte umývačku riadu a zaistite voľné
diely.
Spotrebič sa musí vyprázdniť podľa
nasledujúcich krokov:
− Otvorte vodovodný kohútik.
− Zatvorte dvierka.
− Zapnite hlavný vypínač ZAP./VYP. .
Rozsvietia sa ukazovatele naposledy
zvoleného programu.
− Zvoľte program s najvyššou teplotou.
Na číselnom ukazovateli  sa zobrazí
predpokladaný čas trvania programu.
− Stlačte tlačidlo START 6.
Program sa spustí.
− Po uplynutí cca 4 minút stlačte tlačidlo
START 6 a držte ho stlačené tak
dlho, pokiaľ sa na číselnom ukazovateli
nezobrazí :.
Po uplynutí cca 1 min. sa na číselnom
ukazovateli zobrazí :.
− Vypnite spotrebič  a zatvorte
vodovodný kohútik.
Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe.
(V opačnom prípade sa zvyšná voda môže
dostať do riadenia umývačky riadu a viesť k
chybnému priebehu programu.)
Zabezpečenie proti zamrznutiu
Ak spotrebič stojí v miestnosti ohrozenej
mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa
spotrebič úplne vypustiť (viď „Preprava“).
– Uzatvorte vodovodný kohútik,
odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte
vodu vytiecť.
Likvidácia
Obaly nových spotrebičov aj staré
spotrebiče obsahujú cenné suroviny a
recyklovateľné materiáli.
Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené
podľa druhov.
O aktuálnych likvidačných možnostiach
sa prosím informujte u Vášho odborného
predajcu, alebo na obecnom, alebo
mestskom úrade.
Obal
Všetky umelohmotné diely spotrebiča sú
označené medzinárodne štandardizovanými
skratkami (napr. >PS< polystyrén).
To umožňuje pri likvidácii spotrebiča
ich rozdelenie podľa druhovo čistých
umelohmotných odpadov.
Dodržiavajte, prosím, bezpečnostné pokyny
v kapitole „Pri dodaní“.
Staré spotrebiče
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené
v časti „Pri likvidácii“.
Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/96/EC o
nakladaní s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami - WEEE (waste
electrical and electronic equipment). Smernica ustanovuje jednotný európsky rámec pre návratnosť
a recykláciu starých spotrebičov,
platný v celej EÚ.
Zmeny vyhradené
26
Ostrekovacia hlava na plechy na pečenie *
Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy, alebo mriežky a tiež taniere
s priemerom väčším ako 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie
taniere). Pre tento účel vyberte horný kôš a nasaďte ostrekovaciu hlavu tak, ako je
vyobrazené na nákrese.
Aby ostrekovací lúč mohol zasiahnuť všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa
vyobrazenia (max. 4 plechy na pečenie a 2 mriežky).
Prevádzkujte umývačku riadu vždy s horným košom, alebo ostrekovacou hlavou na plechy
na pečenie!
* nie je súčasťou výrobku, je možné doobjednať ako zvláštne príslušenstvo
27
Záruka AQUA-STOP
(odpadá pri spotrebičoch bez systému Aqua-Stop)
Naviac k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a
naviac k našej záruke na spotrebič, poskytujeme náhradu za nasledujúcich podmienok:
1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou,
uhradíme škody súkromným užívateľom. Pre zabezpečenie proti úniku vody musí byť
spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej doby životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča so
systémom Aqua-Stop podľa nášho návodu. Toto zahrňuje tiež odborne namontované
predĺženie systému Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje
na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až k prípojke systému Aqua-Stop na
vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče so systémom Aqua-Stop nie je zásadne potrebné dohliadať počas
prevádzky, popr. ich potom zaistiť uzavretím vodovodného kohútiku. Iba v prípade dlhšej
neprítomnosti vo Vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke, Vám odporúčame
uzavrieť vodovodný kohútik.
28
INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Obchodná značka BSH:
Značka
BOSCH
Predajné označenie
SMS 50L12EU
Počet štandardných sád riadu
12
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D …
najvyššia spotreba)
A+
Spotreba energie 1) v kWh
290
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh
1,02
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W
Spotreba vody 2) v l
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia
účinnosť)
Štandardný program 3)
Doba trvania štandardného programu v min
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.
Hlučnosť
4)
v dB (A) re 1 pW
Vstavaný spotrebič, určený na montáž
0,1/0,1
3300
A
Eco 50°C
195
0
48
nie
1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri
ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie.
Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná
spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa. 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie
uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne
znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej
spotreby vody a energie.
4) Hlučnosť podľa Euópskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto
spotrebiča je 48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1pW.
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez
upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk
29
Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode
Vážený zákazník,
Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s. r. o.
Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča,
musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem
v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre
pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.
Záručné podmienky
• na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
• pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný
blok, faktúru a pod.)
• ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný
v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
• za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia,
nadmerným používaním výrobku
• záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci
• ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude
zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
• záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná
zložka Bratislava zaniká, ak:
• je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
• údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na
výrobnom štítku spotrebiča
• výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s
platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
• výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou
oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a
spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla,
prípadne bez elektrickej koncovky
• bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
• závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
• sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa,
neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.
Rozšírená záruka nad rámec zákona
Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je
výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú
dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou
spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.
Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho
životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné
prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni
odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a
ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce
do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona
č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky
prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí
spotřebiče s.r.o.
„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“
Peter Špik
Martin Ščasný servis domácich
spotrebičov
Viva elektroservis, s. r.o.
LASER Komárno spol. s r.o.
Ing. Ľubor Kolesár Kubis
ELEKTROSERVIS VALTIM
EXPRES servis Anna Elmanová
Domoss Technika a.s.
TATRACHLAD POPRAD s.r.o.
BARAN servis - Baran Luboš
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter
www.vivaservis.sk
www.laser-kn.sk
www.spikelektro.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
044/4396413
043/4003424
047/5811877
02/45958855
035/7702688
055/6221477
056/6423290
037/6524597
033/7744810
052/7722023
051/7721439
046/5485778
054/4746227
02/38103355
0905577817
0902272727
0903702458
0905259983
0905664258
0905722111
0915222454
0905894769
0903855309
0903524108
033/7742417
0903906828
0903904572
0905264822
0903 527102
0918996988
ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK
Mýtna 17
Mesačná 20
Komenského 14
Ul.Obrancov mieru 9
Spojovacia 7
Žilinská 47
Továrenská ul.č.3
Švábska 6695/57A
V.Clementisa 6
N.B.ELEKTROCENTRUM
041/5640627
Partizánska 14
Kazanská 56
B. Bartóka 24
Elpra spol. s r.o.
[email protected]
BSC - servis centrum spol. s r.o.
www.bsc-serviscentrum.eu [email protected]
Jozef Rožník
www.bshservis.sk
rozní[email protected]
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS
[email protected]
www.m-servis.sk
[email protected]
085 01 Bardejov
821 07 Bratislava
Liptovská Lužná 496
Hlavná ul. č. 5
Mateja Bela 37
Hviezdoslavová 34
Bratislava
Komárno
Košice
Michalovce
Nitra
Piešťany
Poprad
Prešov
Prievidza
811 07
945 01
040 01
071 01
949 01
920 01
058 01
080 05
971 01
Komenského 38
www.domoss.sk
www.tatrachlad.sk
www.baranservis.sk
www.peterpavlicekelektroservis.sk
979 01 Rimavská
Sobota
Ružomberok
Sučany
Trenčín
Zvolen
045/5400798
034 72
038 52
911 08
960 01
M-SERVIS Mareš Jaroslav
010 01 Žilina
Seznam servisních partnerů a informace o záručních
podmínkách naleznete na:
www.bosch-home.com/cz
infolinka: +420 251 095 555
Zoznam servisných partnerov a informácie o záručných
podmienkach nájdete na:
www.bosch-home.com/sk
infolinka: +421 244 452 041

Podobné dokumenty

SMS 53N72EU

SMS 53N72EU – Stiskn te programové tlačítko 3. S každým stisknutím tlačítka se nastavovací hodnota zvýší o jeden stupe ; je-li dosaženo hodnoty •:‹ˆ, skočí ukazatel zp t na •:‹‹ (vyp). – Stiskn te tlačítko STA...

Více

Návod - Moderni

Návod - Moderni prošly přísnými kvalitativními kontrolami během celého procesu výroby a které byly pečlivě otestovány, aby uspokojily všechny vaše požadavky, pokud jde o špičkovou úroveň úpravy pokrmů. Z ochrannéh...

Více

Hilti pd30

Hilti pd30 Vedle technických bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. 5.1 Základní bezpečnostní předpisy a) Ne...

Více

SPS 53M68EU - Bagatelle.sk

SPS 53M68EU - Bagatelle.sk Dopln ní soli se musí vždy provést bezprost edn p ed zapnutím spot ebiče. Tím se dosáhne toho, že p etékající roztok soli se okamžit spláchne a v myčce nádobí nem že dojít ke korozi. 1. Otev ete šr...

Více

katalog cx-80 2011 sk,cz

katalog cx-80 2011 sk,cz Čistí, chráni a maže: zbrane, hračky, skateboardy, korčule a lyžiarsku výstroj. Preniká do najtenších medzier mechanizmov a zariadení. Zabraňuje zamŕzaniu zámkov. Obsah: 100 ml, 200 ml, 400 ml, 5L,...

Více

Donaldson aplikace v PDF (čeština) 4,6MB

Donaldson aplikace v PDF (čeština) 4,6MB filtrační systém, firma Donaldson má vždy řešení. Neustále zdokonalované technologie Donaldson, prodávané rovněž pod značkami Torit a DCE, jsou nepřekonatelné a poskytují jedinečné systémy filtrace...

Více