GOJO Antibacterial Foam Soap

Komentáře

Transkript

GOJO Antibacterial Foam Soap
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 23.09.13
1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Obchodní jméno
GOJO Antibacterial Foam Soap
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo přípravku
Biocidní výrobek na tělesnou hygienu
Určená použití
SU22
SU21
PC8
PC39
AC30
Cosmetics
Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby,
řemesla)
Spotřebitelské použití: Privátní domácnosti (= veřejnost = spotřebitelé)
Biocidy (např. desinfekční prostředky a prostředky k hubení škůdců)
Kosmetika, produkty pro osobní péči
Jiné výrobky s určeným uvolňováním látek
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Adresa
vanBaerle Swiss Hygiene s.r.o
Pernerova 168
53002 Pardubice
Telefonní číslo
00420466818213
Útvar pro
Pověřenec pro nebezpečné zboží / +41 61 415 91 11
poskytování
informací / telefon
E-mail adresa osoby [email protected]
odpovědné za tento
bezpečnostní list
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační centrum České republiky +420 224 919 293
2. Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES.
2.2. Prvky označení
Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H226
H400
Hořlavá kapalina a páry.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Označení podle směrnic EK 67/548/EWG a 1999/45/EG
Strana 1(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum vydání 23.09.13
Zařazení bylo provedeno podle postupu výpočtu uvedeného ve Směrnici o přípravcích (99/45/EWG).
Symboly nebezpečí
dráždivý
Nebezpečný pro životní
prostředí
R-věty
36
50/53
10
Dráždí oči.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
Hořlavý.
2.3. Další nebezpečnost
Dráždí oči.
3. Složení/informace o složkách
3.2. Směsi
Chemická charakteristika
Neutrální vodný tenzidový roztok s obsahem lihu
Nebezpečné složky
Propane-1,2-diol
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
57-55-6
200-338-0
>
Ethanol
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
64-17-5
200-578-6
>
F, R11
10
<
15
%
10
<
15
%
10
%
5
%
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Flam. Liq. 2
Lauric Acid
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
143-07-7
205-582-1
>
Xi, R36/38
5
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
2-Aminoethanol
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
141-43-5
205-483-3
>
3
Xn, R20/21/22
C, R34
H225
<
H315
H319
<
Strana 2(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
H312
H302
H314
H332
Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
STOT SE 3
H335
>= 5
Propanoic acid, 2-hydroxyČíslo CAS
50-21-5
Číslo EINECS
200-018-0
Koncentrace
>
1
<
5
Zařazení
Xi, R37/38-R41
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Datum vydání 23.09.13
%
H315
H318
H335
Glycine, N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-,N'-coco acyl derivs.
Číslo CAS
61791-32-0
Číslo EINECS
263-164-4
Koncentrace
>
1
<
5
%
Zařazení
Xi, R41
R52
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Eye Dam. 1
Aquatic chronic 2
Triclosan
Číslo CAS
Číslo EINECS
Koncentrace
Zařazení
3380-34-5
222-182-2
>
Xi, R36/38
N, R50/53
0.25
Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
Aquatic Chronic 1
Aquatic Acute 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
H318
H411
<
H410
H400
H315
H319
Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
M = 100
4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při styku s kůží
Opláchnout vodou.
Strana 3(11)
1
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum vydání 23.09.13
Při styku s očima
Rozevřít oční víčka, důkladně vyplachovat oči (15 minut). odstranit kontaktní šošovky. Přepravit k
lékařskému ošetření.
Při požití
Důkladně vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Přepravit k lékařskému ošetření.
Zajistit vlastní ochranu poskytovatele první pomoci
Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti! Neprovádějte umělé dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu.
Použijte respirační sáček nebo ventilátor.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Následujcí symptomy se mohou projevit: Poruchy vidění, If decomposition products are inhaled the
following symptoms can occur: Respiratory complaints.
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Pokyny pro lékaře / Ošetření
Ošetřovat symptomaticky. Lékařský dohled po dobu nejméně 48 hodin.
5. Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
Vhodné hasící prostředky
Suché hasivo, Oxid uhličitý. Vodní mlha, Pěna
Nevhodné hasicí prostředky
Ostrý proud vody
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Tento výrobek je hořlavý. Rozpouštědla mohou vytvářet v případě požáru extrémní tlak. Uzavřené
nádoby mohou prasknout a vznítit se. V případě požáru se tvoří toxické a vznětlivé plyny. Při požáru se
mohou uvolnit: Nitrosní plyny ( NOx ); Oxid uhelnatý (CO); Oxid uhličitý (CO2)
5.3. Pokyny pro hasiče
Speciální ochranné vybavení pro hasiče
Používat přístroj na ochranu dýchacích cest, který je nezávislý na okolním vzduchu. Běžná opatření při
požárech chemických látek.
Ostatní údaje
Ohrožené nádoby chladit proudem vody. Collect contaminated fire extinguishing water separately. Do
not allow entering drains or surface water.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Uchávávat mimo zdrojů zapálení. Používat osobní ochranný oděv. Vytváří s vodou kluzké povlaky.
Zajistit dostatečné větrání. Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle kapitol 7 a 8).
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí. Zamezit úniku do podloží/do půdy.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zachycovat materiálem pro pohlcování kapalin (např. pískem, křemelinou, univerzálním pojivem).
Přepravit ve vhodných nádobách k recyklaci nebo ke zneškodnění.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle kapitol 7 a 8). Informace ke zneškodnování viz Oddíl 13.
Strana 4(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum vydání 23.09.13
7. Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezit úderů, tření a vzniku elektrostatického náboje; nebezpečí vznícení!. Proveďte preventivní
opatření proti výbojům statické elektřiny.
Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny. Při zpracování se uvolnují vysoce těkavé, hořlavé složky.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a
směsí
Požadavky na skladovací prostory a kontejnery
Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávat v originálním, těsně uzavřeném obalu.
Pokyny pro společné skladování
Neskladovat společně se silnými oxidačními činidly.
VCI třída skladování
VCI třída skladování
3B
Hořlavé kapaliny
Skladovací třída podle TRGS 510
Skladovací
třída podle TRGS 510
10
Hořlavé kapaliny
Další informace o skladovacích podmínkách
Chránit před přímými účinky slunečního záření.
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Disinfectant; Cleaning agent
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice
Propane-1,2-diol
Seznam
WEL
Typ
TWA
Hodnota
10
mg/m3
Stav: 8/2007; Poznámky: United Kingdom
Ethanol
Seznam
SUVA
Typ
MAK
Hodnota
960
mg/m3
Mezní hodnota krátkodobé
1920
mg/m3
expozice
Maximální mez: 4x15; Těhotenská skupina: C; Stav: 2012
2-Aminoethanol
Seznam
SUVA
Typ
MAK
Hodnota
5
mg/m3
Mezní hodnota krátkodobé
10
mg/m3
expozice
Maximální mez: 4x15; Stav: 2012
Strana 5(11)
500
1000
ppm(V)
ppm(V)
2
4
ppm(V)
ppm(V)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum vydání 23.09.13
8.2. Omezování expozice
Technická opatření / Hygienická opatření
Nevdechovat aerosoly.
Ochrana rukou
Není požadováno.
Ochrana očí
Při přelévání se doporučují ochranné brýle.
Ochrana těla
Není nutná žádná speciální ochrana těla.
Omezování expozice životního prostředí
Úprava odpadního kalu, např. termická redukce odpadního kalu
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Forma
Barva
Zápach
Mez zápachu
Poznámky
kapalný, nízkoviskózní
mléčně bílý
charakteristický
Není k dispozici
Specifický povrch
Poznámky
Není k dispozici
Velikost částeček
Poznámky
Nelze použít
pH
Hodnota
cca
7.8
do
9.7
Bod tání
Poznámky
Není k dispozici
Bod vzplanutí
Hodnota
Metoda
=
42
closed cup
Koeficient odpařování
Poznámky
Není k dispozici
Hořlavost
Hořlavý.
Spodní mez výbušnosti
Poznámky
Není k dispozici
Tlak par
Poznámky
Není k dispozici
Hustota páry
Poznámky
Není k dispozici
Hustota
Poznámky
Není k dispozici
Rozpustnost ve vodě
Poznámky
velmi dobře rozpustný
Strana 6(11)
°C
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum vydání 23.09.13
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)
Poznámky
Není k dispozici
Teplota vznícení
Poznámky
Není k dispozici
Termický rozklad
Poznámky
Není k dispozici
Viskozita
Poznámky
Není k dispozici
Doba výtoku
Poznámky
Není k dispozici
Oxidační vlastnosti
Hodnocení
Nejsou známy.
10. Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Evolution of flammable mixtures possible in air when heated above flash point and/or during spraying or
misting.
10.2. Chemická stabilita
Chránit před přímými účinky slunečního záření.
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
Thermal decomposition can lead to the escape of irritating gases and vapours.
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Chránit před přímými účinky slunečního záření. Ignition hazard. Stabilní při zadaných skladovacích
podmínkách.
Termický rozklad
Poznámky
Není k dispozici
10.5. Neslučitelné materiály
Rozklad vodou, kyselinami a louhy. Reakce s alkáliemi a kovy.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.
11. Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní orální toxicita (Složky)
Propane-1,2-diol
Species
LD50
Ethanol
Species
LD50
2-Aminoethanol
Species
LD50
Krysa
=
20000
mg/kg
Krysa
=
7060
mg/kg
Krysa
=
1720
mg/kg
Akutní dermální toxicita (Složky)
Strana 7(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Propane-1,2-diol
Species
LD50
2-Aminoethanol
Species
LD50
Datum vydání 23.09.13
Králík
=
20800
mg/kg
Králík
=
1010
mg/kg
senzibilizace
Cesta absorpce
Species
Hodnocení
dermálně
Člověk
nesenzibilizující
Subakutní, subchronická a dlouhotrvající toxicita (Složky)
Triclosan
subchronická toxicita
Cesta absorpce
Species
Dávka
Triclosan
subchronická toxicita
Cesta absorpce
Species
Dávka
dermálně
Krysa
=
10
mg/kg
orálně
Krysa
=
52
mg/kg
Mutagenita
Poznámky
Není k dispozici
Toxicita pro reprodukci
Poznámky
Není k dispozici
Karcinogenita
Poznámky
Není k dispozici
12. Ekologické informace
12.1. Toxicita
Toxicita pro ryby (Složky)
Propane-1,2-diol
Species
LC50
Doba expozice
Oncorhynchus mykiss
>
100
=
96
h
mg/l
Daphnia magna
>
100
=
48
mg/l
h
>
=
h
Toxicita pro Dafnie (Složky)
Propane-1,2-diol
Species
EC50
Doba expozice
Toxicita pro řasy (Složky)
Propane-1,2-diol
EC50
Doba expozice
100
72
mg/l
12.2. Perzistence a rozložitelnost
Všeobecné pokyny.
Není k dispozici
Fyzikálně chemické způsoby likvidace
Strana 8(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Datum revize: 17.06.13
Nahrazuje verzi: - / CH
Poznámky
Žádné údaje k dispozici.
12.3. Bioakumulační potenciál
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)
Poznámky
Není k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Všeobecné pokyny.
Nelze použít
12.6. Jiné nepříznivé účinky
Potenciál globálního oteplování
Poznámky
neurčeno
13. Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Likvidace zbytku produktu
Kód odpadu-EAK
20 01 29*
detergenty obsahující nebezpečné látky
Spalujte ve vhodném spalovacím zařízení. Je nutné dbát na úřední předpisy .
Znečištěné obaly
Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava ADR/RID
14.1. Číslo OSN
UN 3082
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciátor nebezpečí
Triclosan
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
9
Bezpečnostní značka
9
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Ekologicky nebezpečný
Námorní přeprava IMDG/GGVSee
14.1. Číslo OSN
UN 3082
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Iniciátor nebezpečí
Triclosan
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
9
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
Letecká doprava
14.1. Číslo OSN
UN 3082
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Strana 9(11)
Datum vydání 23.09.13
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 23.09.13
Iniciátor nebezpečí
Triclosan
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
9
14.4. Obalová skupina
Skupina balení
III
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
15. Informace o předpisech
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní
předpisy týkající se látky nebo směsi
Národní předpisy Švýcarsko
Číslo BAG T
CHZN2655
Další informace
All components are contained in the TSCA inventory or exempted.
16. Další informace
R-věty uvedené v oddílu 3
11
20/21/22
34
36/38
37/38
41
50/53
52
Vysoce hořlavý .
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
Způsobuje poleptání.
Dráždí oči a kůži.
Dráždí dý chací orgány a kůži.
Nebezpečí vážného poškození očí.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Škodlivý pro vodní organismy.
H-věty uvedené v oddílu 3
H225
H302
H312
H314
H315
H318
H319
H332
H335
H400
H410
H411
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Zdraví škodlivý při požití.
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Vysoce toxický pro vodní organismy.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Kategorie CLP u oddílu 3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic chronic 2
Aquatic Chronic 1
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Akutní toxicita, Kategorie 4
Nebezpečný pro vodní prostředí, AKUTNÍ, Kategorie 1
Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 2
Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 1
Vážné poškození očí, Kategorie 1
Podráždění očí, Kategorie 2
Hořlavá kapalina, Kategorie 2
Žíravost pro kůži, Kategorie 1B
Dráždivost pro kůži, Kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3
Zkratky
Strana 10(11)
Bezpečnostní list podle (EG) Nr. 1907/2006
Obchodní jméno: GOJO Antibacterial Foam Soap
Císlo látky: PT-00294
Verze: 1 / CH
Nahrazuje verzi: - / CH
Datum revize: 17.06.13
Datum vydání 23.09.13
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
ADR: Accord europ‚en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Air Transport Association
EAK: Europ„ischer Abfallkatalog
DNEL: Derived no effect level
NOEC: No observable effect concentration
Doplňující informace
Změny proti poslední verzi budou vysvětleny na okraji: ***
Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro
zajištění bezpečné maniplace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku.
Strana 11(11)

Podobné dokumenty

4608097079000_CZ_CS_1000

4608097079000_CZ_CS_1000 nedostatečného větrání, kdy nelze koncentrace par rozpouštědel udržovat pod mezními hodnotami v ovzduší,

Více

Relatex complex

Relatex complex 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku Water deionizer

Více