Holýšovský zpravodaj

Komentáře

Transkript

Holýšovský zpravodaj
Holýšovský
zpravodaj
Zpravodaj vydává mìsto Holýšov
Ro čník 16 • Číslo 112 • L e den 2014 • Z darma
n Informace z jednání
Rady města Holýšov
n Informace z jednání
Zastupitelstva města Holýšov
n Sdělení o poskytnutí dotace
na projekt Územní plán města
Holýšov
n Ceník služeb odvozu
komunálního odpadu
n Úhradník služeb poskytovaných
pečovatelskou službou Holýšov
n Informace ze základní školy
a ZUŠ
n Pozvánky na akce
n Holýšov v roce 1948 - 1. část
n Zprávy ze sportu
Město Holýšov
zve na
15. Městský ples
v pátek 7.2. 2014
Vážení občané,
přelom roku a měsíc leden se zatím vyznačuje neobvykle teplým počasím. To vše nám
umožnilo dokončit nejen plánované investice, ale celou řadu připravených oprav, se kterými
se již v loňském městském rozpočtu nepočítalo. Rozpočet po rozpočtové změně č. 4 ve
výdajích překračuje 96 mil. Kč, přičemž rozdíl oproti příjmům byl pokryt prostředky na
bankovních účtech. Město opět nepotřebovalo žádný bankovní úvěr a celková zadluženost
byla snížena.
V závěru roku společnost ČEZ zkolaudovala v Holýšově nejrychleji postavenou transformovnu v dějinách energetiky západních Čech. Vedení ČEZ Distribuce se před třemi
lety rozhodlo pro výstavbu zcela nového zařízení, pro které se ve spolupráci s holýšovskou
radnicí podařilo najít ideální místo. Vyšli jsme ve všech směrech vstříc, neboť jsme si
uvědomovali, kolik pracovních míst závisí na kvalitním zásobování elektrickou energií.
Celková investice přes 60 mil. Kč znamená stabilnější zásobování a hlavně možnosti dalšího
rozvoje města na tradičním uzlu elektrifikační sítě.
Dobrá spolupráce s firmou ČEZ v letošním roce bude pokračovat pokládkou nových
zemních kabelů NN v ulicích Školní, Italská, Francouzská, Sokolovská, Malá, Luční, Pod
Poštou, Tylova, Slepá, Truhlářská a Příčná. Práce o celkových nákladech kolem 11 mil. Kč
budou dokončeny do konce roku. Město v této situaci bude koordinovat v těchto ulicích a
některých dalších místech přiložení kabelů veřejného osvětlení a provede v těchto ulicích
instalace nového veřejného osvětlení. Tyto práce budou financovány z rozpočtu města,
do návrhu rozpočtu budeme počítat s částkou do 2 mil. Kč. Díky zpracované pasportizaci
veřejného osvětlení a připravené modernizaci jsme schopni úsporami ve spotřebě nových
svítidel dosáhnout předpokládané návratnosti vynaložených prostředků.
Smyslem realizovaného projektu „Revitalizace centra města“, hrazeného z prostředků
EU a návazně zpracovaného Regulačního plánu centra, byl návrat k charakteru původní
zástavby náměstí. Již v roce 2010 se podařilo vykoupit „tzv. dřevák“ včetně pozemků v okolí
a následně nemovitost č.p.18 za budovou nové části radnice. Zde byly provedeny nejnutnější opravy pohledové části vstupu, kapličky a špejcharu. Jsme rádi, že se pomocí dalšího
projektu a prostředků z evropských fondů zdařil najít účel využití a opravit samotnou
nemovitost, která určitě nebyla chloubou a spíše hyzdila okolí radnice. Po několikaletém
úsilí byl v samotném závěru roku zkolaudován a slavnostně otevřen „Dům dějin Holýšovska“. Věříme, že bude plnit své poslání a stane se organickým a hlavně využívaným
a navštěvovaným zařízením.
Do následující části zimy přeji trochu sněhu, příjemnou plesovou sezónu a v celém
letošním roce ještě jednou mnoho zdaru.
Antonín Pazour, starosta města
Informace z jednání Rady města Holýšov (RMH)
Schůze RMH se konala dne 2., 16. a 30. prosince 2013 a 6. ledna 2014.
Rada města Holýšov:
• vzala na vědomí cenu vodného pro měs- • souhlasila s podáním Žádosti Městskému
to Holýšov na rok 2014 ve výši 37,25 Kč úřadu Stod, Odboru životního prostředí,
včetně DPH.
sídlem Stod, Sokolovská 566, o prodloužení
• schválila cenu stočného pro město Ho- platnosti povolení k vypouštění odpadních
lýšov na rok 2014 ve výši 25,16 Kč včetně vod do vod povrchových do levostranného
DPH.
bezejmenného přítoku významného vod~1~
pokračování na str. 2
pokračování ze str. 1
ního toku Radbuza z ČOV areálu bývalých
kasáren v Holýšově.
• schválila Úhradník služeb poskytovaných
pečovatelskou službou Holýšov, který bude
platný od 1. 1. 2014.
• vzala na vědomí Protokol o výsledku
kontroly a metodické pomoci podle zákona
o matrikách ze dne 11. 11. 2013, zpracovaný
Městským úřadem Stod, Odborem správním
a dopravním.
• vzala na vědomí děkovný dopis Krajské
správy Českého statistického úřadu v Plzni
spolupráci při organizování a zabezpečení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR.
• souhlasila s prodloužením pronájmu holýšovských městských lesů a porostů panu
Jaroslavu Žákovi.
• nevyhověla žádosti o prominutí pohledávky, která vznikla za nezaplacené stravné
v období květen až srpen 2012 za dítě Milan
Lukeš ve výši 1.881 Kč v Mateřské škole
Holýšov, a uložila Mateřské škole Holýšov
vést tuto pohledávku v evidenci a vymáhat jí.
• schválila Ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro
občany města Holýšova od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2014 podle předloženého návrhu.
• schválila Výroční zprávu Základní školy
Holýšov za školní rok 2012/2013.
• schválila Zápis z jednání Školské rady
při Základní škole Holýšov konaného dne
28. 11. 2013.
• vzala na vědomí Předávací protokol
vypracovaný společností CNE Trade, s. r.
o., sídlem Plzeň, Částkova 74, jehož předmětem je vypracování a předání průkazů
energetické náročnosti vybraných budov
města Holýšova.
• souhlasila s tím, že město Holýšov přispěje
finanční částkou 5.000 Kč z rozpočtu města
na rok 2014 na pořízení 59. babyboxu, který
bude od 18. 12. 2013 umístěn v Domažlické
nemocnici.
• doporučila ZMH přispět finanční částkou
25.000 Kč z rozpočtu města Holýšov na rok
2014 na ultrazvuk 3D na gynekologicko-porodnické oddělení Stodské nemocnice.
• schválila v souladu s usnesením č. 300
ZMH ze dne 18. 12. 2013 Rozpočtové
opatření města Holýšova na rok 2013 číslo
5 podle předloženého návrhu.
• vzala na vědomí Zápis 2. schůze výběrové
komise ve věci výběrového řízení na obsazení nového pracovního místa vedoucího
organizační složky města Holýšova Dům
dějin Holýšovska, která se uskutečnila dne
19. 12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři
starosty v budově Městského úřadu Holýšov
podle předloženého návrhu.
• jmenovala v souladu se Zřizovací listinou
organizační složky Dům dějin Holýšovska
jako vedoucího organizační složky města
Holýšova Dům dějin Holýšovska pana Josefa Haise, narozeného 4. 12. 1981, bytem
Staňkov, Pod Mastníkem 107. Jmenování
je účinné od 1. 2. 2014.
• souhlasila odložit rozhodnutí o kácení
2 ks Picea pungens (smrk pichlavý) a 1 ks
Pinus ponderosa (borovice těžká), které se
nacházejí v blízkosti rekonstrukce plotu kolem soukromého pozemku parc. č. 1360/10
a na pozemku parc. č. 1360/1 (KN) v katastrálním území Holýšov, do doby prošetření
na místě.
• souhlasila s údržbou 1 ks Prunus avium
(třešeň), která se nachází na pozemku parc.
č. 1145/2 (KN) v katastrálním území Holýšov v těsné blízkosti garáží na stavebních
parcelách č. 814 až 828.
• nesouhlasila s pokácením 3 ks Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá), které se
nacházejí na pozemku parc. č. 1402/1 (KN)
a 1402/2 (KN) vše v katastrálním území
Holýšov v blízkosti bytových domů čp. 411
a 412 v Holýšově.
• souhlasila s pokácením 1 ks Picea pungens
(smrk stříbrný), který se nachází na pozemku parc. č. 1297/1 (KN) v katastrálním
území Holýšov u garáže pana Jana Pilného,
bytem Holýšov, třída 1. máje 492.
• nesouhlasila s pokácením 1 ks Picea
pungens (smrk pichlavý), který se nachází
na pozemku parc. č. 1404/1 (KN) v katastrálním území Holýšov.
• souhlasila s tím, že pokácení stromu
provede na náklady města Holýšova společnost Městské technické a bytové středisko
Holýšov, s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5.
května 14, a s tím, že prořezání, ošetření či
jiné úpravy včetně sledování bezpečnosti
na nekácených stromech a výsadbu nových
dřevin provede na náklady města Holýšova
podnikatel v oboru arboristiky pan Tomáš
Hupač, Profi Tree Work, bytem Holýšov,
Táborová 447, podle předložené cenové
nabídky.
• souhlasila s využitím společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
v Holýšově, MUDr. Šlejmara 235, pro poskytování aktivizační činnosti – trénování
paměti seniorů, které bude probíhat vždy ve
středu od 16:00 do 17:30 hodin pod vedením
paní Karly Burdové.
• vzala na vědomí zastupování pana Ladislava Doležala, bytem Krchleby, Jiráskova 20,
při zajištění výkonu činností vyplývajících
ze Smlouvy o dílo na rozvoz a roznášku
obědů pro seniory a další občany, jejichž stav
takovou službu vyžaduje, uzavřené dne 27.
prosince 2001 ve znění pozdějších dodatků
na rok 2014, a to panem Hynkem Doležalem, bytem Staňkov, Malá 399/I.
• schválila Časový harmonogram vypracovaný společností Czech Nature Energy,
a. s., sídlem Plzeň, Částkova 689/74, jehož
předmětem je postup převzetí blokové
kotelny čp. 582 v Holýšově od společnosti
PPT Potrubní technika, s. r. o., sídlem Plzeň - Černice, Na Vápenicích 862/1, a to
až po zahájení provozu kotelny městem
Holýšov prostřednictvím společnosti Městské technické a bytové středisko Holýšov,
s. r. o., sídlem Holýšov, náměstí 5. května 14
a stanovila odpovědnou osobou za návrhy,
kontrolu a plnění Časového harmonogramu
referenta Oddělení majetku a investic Městského úřadu Holýšov Ing. Karla Boháčka.
• neměla námitek k umístění zařízení
v rámci Projektu „Klidné příhraničí“ realizovaným Plzeňským krajem – ukazatele
rychlosti s HDTV kamerou umožňující čtení RZ, a to na komunikaci I/26 na Jiráskově
třídě v Holýšově směrem od Plzně u čp. 269.
• vzala na vědomí informaci o ukončení
přijímání přihlášek do výběrového řízení
na obsazení uvolněného pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace města Holýšova Městské kulturní středisko Holýšov dne
30. prosince 2013 a konstatuje, že na příští
schůzi budou vybráni uchazeči, kteří budou
následně pozváni na osobní pohovory.
Zpracoval:
tajemník MěÚ Holýšov
Mgr. Bc. Kamil Šefl
Informace z jednání Zastupitelstva města Holýšov
Ceník služeb
Zasedání se konalo dne 18. prosince 2013
Odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu
• schválilo Zápis č. 4/2013 zasedání finančního výboru ze dne 11. 12. 2013.
• schválilo Rozpočtové opatření Města
Holýšov na rok 2013 číslo 4.
• do 31. 12. 2013 stanovilo v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci RMH k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Rozpočtové zapojení
účelově přidělených finančních prostředků
a rozpočtové zapojení finančních prostředků
nutných na zajištění chodu obce v případě
havárií a k odvrácení možných škod.
• schválilo Pravidla rozpočtového provizória na rok 2014: Podle § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
změn a doplnění, bude město Holýšov realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro
zajištění běžného provozu města Holýšova
a všech jím zřízených organizací, realizovat
pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu
a ve výjimečných situacích (havarijní stav,
nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví), realizovat investiční rozpočtové
výdaje pouze na již zahájené akce, realizovat
rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze
smluvních či jinak daných závazků města
vůči třetím osobám, rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizória se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.
• schválilo Zápis 3. zasedání kontrolního
výboru Zastupitelstva města Holýšova ze
dne 31. října 2013.
• schválilo Plán schůzí RMH na 1. polovinu
roku 2014. Termíny schůzí RMH jsou sta-
noveny na 6. a 20. ledna, 3. a 17. února, 10.
a 24. března, 7. a 28. dubna, 12. a 26. května,
9. a 23. června.
• schválilo Plán zasedání ZMH na 1. polovinu roku 2014. Termíny zasedání ZMH
jsou stanoveny na 17. března a 16. června.
• zvolilo v souladu se zákonem č. 6/2002
Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých
zákonů (zákon o soudech a soudcích),
v platném znění, pro výkon funkce přísedícího u Okresního soudu v Domažlicích
ve volebním období 2014 – 2018 paní Jitku
Volfíkovou.
• souhlasilo se vznikem dobrovolného
svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí
Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388.
• schválilo Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí „Vodohospodářský svazek
obcí Domažlicka“, sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 388, v předloženém znění,
na základě které vstupuje město Holýšov do
tohoto svazku.
• schválilo Stanovy Vodohospodářského
svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou
součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí.
• pověřilo zastupováním města Holýšova
v dobrovolném svazku obcí „Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka“ starostu města
Holýšova Ing. Antonína Pazoura.
• schválilo Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Holýšov a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka.
• schválilo Rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2014.
Zpracoval:
tajemník MěÚ Holýšov Mgr. Bc. Kamil Šefl
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/17.08528
Prioritní osa 5- Národní podpora územního rozvoje
S D Ě L E N Í
Sdělujeme občanům, že Městu Holýšov byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj
zprostředkujícím subjektem – Centrem pro regionální rozvoj ČR, pobočka pro NUTS II
Jihozápad, Písek dotace na realizaci projektu: Územní plán města Holýšov.
Pořizovatel územního plánu:
Město Holýšov, stavební odbor, odpovědná osoba Jaroslav Kubica
Zpracovatel územního plánu:
A.F. ATELIER odpovědná osoba Ing. arch. Oldřich Fára
Finanční rámec projektu:
Vysoutěžená cena projektu: 1 109 866,70 Kč včetně DPH
Výše poskytnuté dotace:
776 149,- Kč
Toto sdělení bylo vyhotoveno v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pořizovatel: Jaroslav Kubica
~3~
pro občany Města Holýšov
od 1.1.2014 – 31.12.2014
Město: Holýšov
Typ
ČetnostCena
služby rok
a objem
svozů
2014/(Kč)
nádoby
ročně
bez DPH
Popelnice 2 x týdně (104)
4 228
110, 120 l 1 x týdně (52)
2 178
Kombinovaný (40) 1 747
1 x 14 dní (26)
1 195
1 x 1 měsíc (12)
674
Popelnice
240 l
1 x týdně (52)
Kombinovaný (40)
1 x 14 dní (26)
Kontejner
1 100 l
2 x týdně (104)
1 x týdně (52)
1 x 14 dní (26)
4 236
3 503
2 277
32 994
16 656
8 970
Výše uvedené ceny jsou stanoveny při
vynášce nádoby na vzdálenost do 10 m.
Cena za pronájem nádoby:
rok 2014
80, 110, 120 l
135 Kč/rok bez DPH
240 l
216 Kč/rok bez DPH
1 100 l
1 200 Kč/rok bez DPH
- na pronajaté nádoby zajišťujeme údržbu
a servis
K cenám bude připočtena platná DPH.
Schváleno RM usnesením
ze dne 16. 12. 2013
MKS nabízí
k odprodeji:
staré vyřazené
stoly ze sálu
velikost desky:
80 x 80 cm 3 ks
120 x 80 cm9 ks
Cena 100,- Kč / 1 ks
Informace
v kanceláři MKS
tel. 379 491 111
ÚHRADNÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
PEČOVATELSKOU
HOLÝŠOV
ÚHRADNÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCHSLUŽBOU
PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
HOLÝŠOV
2014
sazba
maximální
Holýšov
možná sazba
a) pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o
vlastní osobu
Vandalství
V době, kdy jsme si všichni přáli štěstí,
zdraví a pohodu a usmívali jsme se na
sebe, tak někdo dokázal přijít a takto
zničit dva stromy na sídlišti Na Stráni.
Není k tomuto ošklivému činu co dodat.
H.Valachovičová
1. pomoc a podpora při podání jídla a pití
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
60,- Kč/hod
120,- Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
60,- Kč/hod
120,- Kč/hod
3. pomoc při použití WC
60,- Kč/hod
120,- Kč/hod
b)pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
c)poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
2. dovoz nebo donáška jídla
10,- Kč/úkon
25,- Kč/úkon
3. pomoc při přípravě jídla a pití
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
4. příprava a podání jídla a pití
90,- Kč/hod.
120,- Kč/hod.
1. běžný úklid a údržba domácnosti
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
2. údržba domácích spotřebičů
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
4. donáška vody
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
60,- Kč/hod
120,- Kč/hod
7. velký (tj. týdenní) nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
8. praní a žehlení ložního prádla, jeho drobné opravy
60,- Kč/úkon
110,- Kč/úkon
40,- Kč/kg
60,- Kč/kg
40,- Kč/kg
60,- Kč/kg
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
90,- Kč/hod
120,- Kč/hod
d)pomoc při zajištění chodu domácnosti
9. praní a žehlení osobního prádla, jeho drobné opravy
e) zprostředkování
kontaktu se společenským
prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a
doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení,
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět
Koordinátorka PS – Mgr. Zlatuše Gersdorfová – 379 412 632
Pečovatelka Daniela Konopíková – 607 268 993, 605 572 933
V instrukcích pro posuzování žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014
- průměrná úhrada nesmí klesnout pod 60,- Kč/hod.
Stanovené maximální ceny jsou uvedeny s ohledem na platnou vyhlášku 505/2006 Sb.,
pro r. 2013, která se ještě může změnit.
Kdykoliv bylo ohlášené navyšování důchodů, vyhláška se navyšovala př. ze 110,- Kč/ hod.
na 120,- Kč/ hod.
PRONAJMU BYT
V HOLÝŠOVĚ 2+1.
Ihned!
Tel.732 335 726, 728 351 926
Žádáme majitele psů,
aby uklízeli psí exkrementy!
Redakční rada
~4~
Cup song
Zápis do prvních ročníků
Zápis budoucích prvňáčků bude probíhat v budově Základní
školy Holýšov ve dnech 3. 2. od 14 do 17 hodin a 4.2. od 14 do 16
hodin. Jen pro pořádek připomínám, že s sebou je třeba přinést
rodný list a kartičku pojišťovny dítěte, OP zákonného zástupce
a přezůvky.
Víte, co mají společného žluté
plastové kelímky, hodiny hudební výchovy a Youtube? No přeci
cupsong. Uznávám, že hádanka
je pro ty, kdo neusedají pravidelně do školních lavic, těžká, ale
snad ji vysvětlí to, že naši žáci
s paní učitelkou Šolcovou nacvičili píseň, se kterou by mohli
směle vystupovat. A abyste neřekli, že vás o ten zážitek někdo
ošidil, podívejte se sami. Odkaz
na video najdete na školních
stránkách www.zsholysov.cz
Prosincové koncerty
Každý prosinec můžeme s jistotou očekávat několik věcí, na
které se lze těšit. Kromě Vánoc a s nimi spojených příprav jsou to
bezpochyby i již tradičně pořádané koncerty, které spojují příjemné
s dobrým. Již 17.12. se uskutečnil benefiční koncert pro speciální
ZŠ v Merklíně. V rámci programu vystoupili vítězové Sedmihlásku, taneční skupiny studia Sheyla a oddíly ČSRS. Výtěžek 5 967
Kč předala ředitelka ZŠ Ivana Sedláková ředitelce speciální ZŠ
v Merklíně Ivaně Kováčové.
V pořadí druhý z koncertů se uskutečnil 22.12. a vystupovala na
něm holýšovská Hudba Sauna, jejíž koncerty pravidelně rozhýbou
i zarputilé lenochody, jako jsem já. I letos Hudba Sauna věnovala
škole značný obnos, 37 130 Kč, za který jim moc děkujeme. V době,
kdy dopisuji tento článek, žáci se svými vyučujícími diskutují, jak
účelně využít tuto sumu. Výsledek jejich debaty rád zveřejním
v některém z dalších čísel. Než tento článek uzavřu, ještě jednou
bych rád poděkoval všem, kteří jsou ochotni podpořit práci jiných
a věnovat jim část svého výdělku.
Martínek, toho času učitel
Jak pomáhali žáci naší
školy v roce 2013
Za papír a pomerančovou a citrónovou kůru jsme utržili 26 576,Kč a na benefičním koncertě se vybralo 5 967,- Kč. Celkem jsme
získali 32 543,- Kč.
Peníze jsme věnovali:
Žákům speciální ZŠ v Merklíně 5 967,- Kč
Adopci na dálku Issaga Dialo z Quinei 7 500,- Kč
Asima Ibrahim z Keni 7 200,- Kč
Adopci klokana rudokrkého v ZOO Plzeň 3 000,- Kč
Příspěvek na 2 anonymní rodiny
v rámci projektu " Dobrý anděl" 8 878,- Kč
Poslední příspěvek byl odeslán dvěma rodinám žijícím v Plzni,
první matce žijící s dcerou a synem, který má syndrom primární
ciliární dyskineze. Ve druhém případě jde o rodinu žijící se synem,
který má akutní lymfoblastickou leukémii.
Celý rok jsme vybírali alobal, hliníkové plechovky od nápojů,
plastová víčka, Tím jsme pomáhali hlavně dětem z MŠ v Kvíčovicích a malému Kubíkovi.
Od podzimu vybírá II. A plechovky od konzerv a staré železo,
které manželé Glacovi odvážejí do sběrných surovin. Výtěžek byl
věnován dvěma žákům naší školy s celiakií a cukrovkou.
Ve všem nadále pokračujeme i tento školní rok.
Co chystáme.
Po Zimním koncertu, na který
si před vánočními svátky našlo
cestu poměrně mnoho diváků,
se v dalším období soustředíme
mimo jiné na přípravu žáků
na některé soutěže, vypsané
MŠMT. Soutěžit se bude ve hře
na klavír, na kytaru, ve zpěvu a ve
výtvarném oboru. Tyto soutěže
chápeme především jako dobrou
příležitost pro žáky a učitele k setkávání s kolegy z ostatních škol a
k získávání cenných zkušeností.
A podobný přínos také očekáváme od připravovaného
mezinárodního setkání našich a
německých hudebníků v Brünnthalu u Kastlu, kam se vypraví
sedm našich žáků ve dnech 15. –
17. 1. 2014. Toto setkání nazvané
Musik Camp se uskutečnilo
již v minulém roce a žáci z něj
přijeli plni zajímavých zážitků
a s novou motivací do dalšího
studia. Pevně věříme, že i tentokrát společné hraní a prožívání
doprovodného programu bude
přínosné pro obě strany.
Samozřejmě budeme také
koncertovat, ať již formou menších vystoupení v sálku školy
(viz foto), nebo prostřednictvím
větších koncertů v různých veřejných prostorách ve městě. Termíny koncertů budou postupně
zveřejňovány v tisku.
Norbert Štěřík
Martínek, toho času učitel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informace o akcích: www.mestoholysov.cz, tel. 379 491 111
Nově jsme na facebooku - Městské kulturní středisko Holýšov
~5~
Akce v KD Holýšov – únor 2014
So
1.2. O cenu města Holýšova
- 21. ročník soutěže v tancích
od 13 hod.; organizuje TŠ Krejčík Plzeň
Pá 7.2. 15. Městský ples – organizuje Město Holýšov od 20 hod.,
hraje taneční orchestr JK Band
z Roudnice n/Labem, vstupenky
á 140,- Kč
Ne 9.2. Dětský karneval – od 14 hod.; po
47. organizuje oddíl basketu při
TJ Holýšov
So 15.2.Zájezd do Divadla Na Fidlovačce – Šumař na střeše
So 15.2.Výroční členská schůze ČZS
Čt 20.2.Holýšovská setkání s dechovkou
– Březovská desítka s kapelníkem Jiřím Homolkou od 18 hod.,
vstup 100,- a 60,- Kč
So 22.2.Kreativní kurz - pletení z pedigu od 14 hod. v klubovně
So 22.2.Sportovní ples - 34. ročník organizuje od 20 hod. HC Holýšov,
hraje Holýšovská trojka, vstup
130,- Kč
Út 25.2.Přátelské setkání seniorů z našeho regionu při muzice a tanci
– kapela Atlas a Zlata Kráčmerová – od 17 hod. na malém sále,
vstup 30,- Kč
Čt 27.2.Irské balady od 19 hod. na malém sále, vstup 90,- Kč
Kino - únor 2014
Změna programu vyhrazena - Jednotné vstupné 50,- Kč
www.mestoholysov.cz
So 1.2. 17.30 h. Rebelka - Animovaný/
Fantasy/Akční/Dobrodružný/
Komedie/USA, 2012, 90 min.
Odvážná Merida, lučištnice a impulzivní dcera krále Ferguse
a královny Elinor, stane tváří
v tvář tradici, osudu a nejkrutější
bestii.
St 5.2. 20.00 h. Přijde letos Ježíšek?
- Romantický/Česko/Slovensko/
Mexiko, 2013, 100 min Příběh
dvou rodin, které se rozhodly, že
Vánoce jsou prostě od toho, aby
se konaly dobré skutky, přání se
plnila za každou cenu ...
v příběhu, který je určen nejen
dětem.
St 19.2. 20.00 h. Maturita - Komedie/
Česko, 2013, 87 min. Nadšenec
pro elektroniku a počítače Martin
se vsadí s kamarády, že se nabourá do ministerského serveru
a stáhne zadání maturitních
otázek.
So 22.2. 17.30 h. Kocour v botách - Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/USA, 2011, 87 min.
Titulního hrdinu zastihneme
v době, která časově předchází
setkání se zeleným zlobrem.
So 8.2. 20.00 h. Rozkoš v oblacích - Komedie/Španělsko/ 2013, 90 min;
Nevhodný mládeži do 15 let!
Děj nejnovější komedie Pedra Almodóvara se odehrává v letadle
mířícím do Mexika.
St 12.2. 20.00 h. Líbánky - Drama/
Česko/Slovensko, 2013, 98 min
Děj se odehrává v čase dvou dnů
svatební oslavy.
So 15.2. 17.30 h. Pan Tau - Rodinný/Fantasy/Československo/Západní
Německo, 1988, 90 min. Poslední
setkání s kouzelným panem Tau
Informace pastorační rady při kostele
sv. Petra a Pavla v Holýšově
Za pastorační radu při kostele sv. Petra
a Pavla v Holýšově a MKS děkuji všem,
ať malým či velkým, kteří si našli před
Vánocemi cestu do kostela a tak krásně
ozdobili vánoční stromek.
Touto cestou také děkuji za příkladnou spolupráci bývalé ředitelce MKS
v Holýšově paní Věře Šlejmarové a věřím,
že s jejím nástupcem bude spolupráce
mezi MKS a kostelem i nadále pokračovat; dále děkuji Jaroslavu Kubicovi ze
stavebního úřadu v Holýšově a i všem
ostatním, kteří nám byli jakkoliv nápomocni.
Přeji všem obyvatelům Holýšova a
přilehlých obcí do roku 2014 hodně
zdraví, štěstí, lásky, pohody, pracovních
a jiných úspěchů, … a také hodně božího
požehnání.
Dále je nutno informovat, že 15. 12.
2013 zanikla z nařízení Plzeňského
biskupství Římsko-katolická farnost
v Holýšově a ve Staňkově. Tím vznikla tzv.
„Spojená duchovní správa“ v Holýšově a
ve Staňkově. Administrátorem „Spojené duchovní správy v Holýšově a ve
Staňkově“ je P. Wojciech Pelowski ze
Staňkova a dosavadní administrátor
v Holýšově P. Hubert Hain i nadále
zůstává v Holýšově a byl ustanoven do
„Spojené duchovní správy“.
Pro běžného návštěvníka bohoslužeb
se nic nemění. Bohoslužby zůstávají tak,
jak byly (více na www.farnostholysov.cz),
případné dotazy je možné směřovat na
mail: [email protected]
Za pastorační radu při holýšovském kostele
Honza Jung
~6~
Pozvánky na akce:
O cenu města Holýšova
So 1.2. 2014 od 13 hod.
Pořadatelé soutěže město Holýšov a Taneční škola Krejčík zvou všechny na 21. ročník taneční soutěže O cenu města Holýšova.
Máte možnost vidět dětské, dospělé i seniorské taneční páry, a to ve standardních i latinskoamerických tancích. Věřím, že si najdete
na tuto událost čas a přijdete podpořit taneční páry, které se sjedou z celé České republiky.
Za pořadatele srdečně zve Evžen Krejčík.
15. Městský ples
Pá 7.2. 2014 od 20 hod.
Město Holýšov pořádá v pátek 7. února 2014 od 20 hodin v Kulturním domě
v Holýšově 15. městský ples. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr JK
Band z Roudnice nad Labem. Čeká Vás
bohatý program a tradiční tombola.
C ena vstup enky je 140 Kč, p ouze
v předprodeji od 20. 1. 2014 na Městském úřadě Holýšov v kanceláři starosty.
Vstup ve společenském obleku.
Dětský karneval
Ne 9.2. 2014 od 14 hod.
Oddíl basketu při TJ Holýšov zve všechny
děti i rodiče na tradiční již 47. maškarní
karneval, který se koná od 14 do 17 hod.
v kulturním domě.
Kreativní kurz
- pletení z pedigu
So 22.2. 2014 od 14 hod. v klubovně
Čeká vás pletení kulaté dózy s víkem.
Na dno i víko použijeme překližková dna,
která budeme oplétat přírodním či barevným pedigem. S sebou si přineste ostré
nůžky utěrku a šídlo
Cena 270,- Kč; přihlášky v MKS do 17.2.
Lektorka kurzu Blanka Multrusová
Vyhlašujeme soutěž o nejlepší štrůdl. Cena
pro výherce 500,- Kč.
Na všechny se těší Zlata Kráčmerová
34. Sportovní ples
Čtvrtek 27.2. od 19 hod. na malém sále
Zazní známé skladby i unikáty z folklorních sbírek a autentických zdrojů, většinou
s anglickými texty v podání zpěvačky, skladatelky, textařky Věry Kláskové.
Věra Klásková je vyhledávanou účastnicí
českých festivalů inspirovaných keltskou
kulturou. Jejími silnými zbraněmi jsou
komorní kultivovaný projev, pěvecký výraz
a citlivě respektovaná atmosféra textu písně,
která je umožněna dobrou znalostí jazyka.
Věra Klásková je překladatelka z angličtiny (např. Saroyan, Doyle, Whiting, Campbell, M. Amis, P. Taylor).
Předprodej vstupenek od 10.2. 2014
v kanceláři MKS. Vstup 90,- Kč.
So 22.2. 2014 od 20 hod.
Hokejový klub – HC Holýšov zve všechny
na 34. Sportovní ples. K tanci a poslechu
hraje Holýšovská trojka. Je připravena bohatá tombola. Vstupenky v ceně á 130,- Kč
jsou v předprodeji v Papírnictví pod školou
(pí Hájková) od pondělí 3.2. do pátku 21.2.
dle otevírací doby obchodu.
Přátelské setkání seniorů
z našeho regionu při muzice
a tanci
Út 25.2. 2014 od 17 hod.
Město Holýšov ve spolupráci se Zlatou
Kráčmerovou zvou do přísálí Kulturního domu Holýšov všechny seniory.
Na posledním setkání minulého roku byla
tato akce velice pozitivně hodnocena. Napoprvé se sešlo 120 účastníků - hostů z Křimic,
Nýřan, Stoda, Holýšova, Staňkova i okolí. Organizátorka Zlata Kráčmerová byla oslovena,
zda-li by se toto setkání mohlo stát tradicí.
Tak Vás milí přátelé dechové hudby srdečně
zveme k tanci a zpěvu pokaždé s jinou kapelou. Vstupné, díky podpoře města Holýšova,
pouhých 30,- Kč. Přijďte mezi nás, popovídat
si se sousedy, zazpívat, zatancovat. Účast
tentokrát přislíbili také senioři ze Kdyně.
Zahraje myslivecká kapela Atlas s kapelníkem Miroslavem Čepickým, zazpívají Pavla Hřebcová a Zlata Kráčmerová.
Irské balady
Výstava „Umělecká řemesla“
6.1. – 7.2. 2014
Srdečně zveme do galerie kulturního
domu všechny, kteří zatím nevyužili příležitosti navštívit výstavu, kde své umění
představují naši „sousedé“ Miroslav Bor,
Pavel Bozděch, Jiří Březina, Milan Stauber,
Jan Staněk a připojil se Miroslav Baťka,
o kterých spousta lidí neví, že tvoří tak
krásné věci. Využijte poslední možné dny
– výstava je otevřená pro veřejnost v úterý,
středu, čtvrtek od 14 do16 hodin, nebo dle
domluvy v kanceláři MKS.
Informace o akcích:
www.mestoholysov.cz, tel. 379 491 111
Nově jsme na facebooku
- Městské kulturní středisko Holýšov
PRODÁM BYT 1+1
38m2 v osobním
vlastnictví - 3. patro,
sídliště PMV
GARÁŽ za Penny.
Cena dohodou
Telefon 737 384 734
Členky divadelní společnosti při Anglickém klubu Holýšov se
představily ve hře Švestka z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
ve dnech 12. a 13. ledna. Přes 200 diváků se velmi dobře bavilo
a aplausem poděkovalo za skvělé výkony.
~7~
VZPOMÍNKY VÁM NIKDO NEVEZME
I když je doba vánoční již dávno za
námi, zážitky a vzpomínky na příjemné
chvíle nám zůstávají. Já osobně budu dlouho
a ráda vzpomínat na „Vánoční koledování
na Barboře“ 29.12. 2013. A to nejen proto,
že jsme si s žáky ZUŠ Staňkov, s kantory,
kteří je připravili, a se souborem Collegium
musicum zahráli a zazpívali koledy. Na tom-
to místě se totiž také setkala řada dobrých
známých, kteří přispěli pořadateli - farnosti
Holýšov - peněžním darem cca 2000 korun,
které budou použity na opravu kostela sv.
Barbory, jehož vlastníkem je Občanské
sdružení Syndicus Hereditas z Prahy.
Pro učitele je nejlepším dárkem, když
vidí, že předává kulturní dědictví a tradice
svým žákům a pomáhá rozvíjet jejich vztah
ke kulturním památkám, ale působí i na
sociální cítění ke starší generaci. Tím mám
na mysli vystoupení v Domově důchodců
v Černovicích, kde děti a Collegium musicum ze Staňkova zpříjemnili vánoční
odpoledne dědečkům a babičkám.
Iva Zahořová
Noc v Dětském centru OVEČKA
Akce se uskutečnila 13.12. 2013. Zúčastnilo se osm dětí ve věku 5 až 11 let. Rodiče
předali své ratolesti tetám okolo 18 hodiny. Následoval volný program přizpůsobený
přáním dětí - malovaly se obrázky, pak se
zpívalo a tancovalo za doprovodu kytary. Potom se děti rozdělily o přinesené
svačinky, vyčistily si zuby a ulehly na při-
pravené postýlky. Teta Lucka přečetla poučný příběh, o kterém děti mohly přemýšlet
a vyjadřovat své názory. Noc proběhla podle
očekávání poklidně. Přáli bychom vám vidět rozzářené oči dětí
a spokojené úsměvy rodičů. Myslíme si, že to
svědčí o tom, že se akce opravdu vydařila. Těšíme se na další kouzelné zážitky s Vašimi dětmi.
Tety z Ovečky
Tříkrálová sbírka 2014
V letošní – již čtrnácté tříkrálové sbírce – jsme navštívili domovy
našich občanů, kteří pravidelně vítají naše koledníky. Tři králové
jim zazpívali písničku a popřáli radost do nového roku. Ti, kteří
chtěli přispět svým finančním darem (na podporu těch, kdo se ocitli
v nouzi, nebo neměli to štěstí narodit se jako my do bohaté země
v míru), mohli tak učinit prostřednictvím našich pokladniček. A byli
štědří! Celkem jsme vybrali v Holýšově a šesti okolních vesnicích
17.379 Kč. Letos ke skupince vedené Janem a Ludmilou Glacovými
přibyla i druhá z mateřského centra Ovečka, které se ujali jejich
dobrovolníci v čele s Luckou Ticháčkovou.
Chceme poděkovat všem, kteří se na práci při sbírce podíleli –
koledníčkům – v první skupině se střídali Klárka Pražáková, Petra
Šizlingová, Hanka Žigmundová, Katka Žigmundová, Petra Neubauerová, Matěj Repka a Klárka Glacová, ve druhé skupině Terezka
Ticháčková, Anežka Stočková a Helenka Repková.
Setkali jsme se s mnoha známými ze sbírek minulých let, řadu lidí
jsme nezastihli doma, k některým jsme už nestihli zajít.
Milé bylo i setkání v okolních vesnicích – v Dolní Kamenici,
Neuměři, Všekarech, Křenovech, Honezovicích a Hradišťanech.
Ani tam si ve svojí štědrosti nezadali.
Naše letošní charitní projekty navazovaly na loňské – darem
podpoříme Domov pro matku a dítě v Havlovicích (4.127), klienty
z Domova v Meclově pro lidi s psychickým handicapem bez rodinného zázemí (4.128), mateřské centrum Ovečka v Holýšově (3.041),
projekty Charity Plzeň (2.607), projekty Charity ČR (869), celostátní
režii sbírky (869) a pomoc do zahraničí (1.738) Kč. Celkem jsme
vybrali 17.379 Kč, tedy o 4.537 Kč více než loni.
Poděkování posíláme našemu městskému úřadu a všem dalším,
kdo spolupracovali na místní sbírce. Pro nás všechny bylo nejkrásnější odměnou radostné přijetí i společné sdílení solidarity s těmi,
kdo nemají tolik, co my.
Jan Glac
~8~
HOLÝŠOV V ROCE 1948 – 1. část
Počátek roku 1948 v obci Holýšov nebyl
nijak hektický, jak by se mohlo na počátku
tohoto bouřlivého roku očekávat. Tentokrát
dosavadní systém, který jsme použili pro
popis dění v Holýšově v letech 1946 a 1947
opustíme a nahlédneme rovnou do protokolů místní stanice Sboru národní bezpečnosti.
Situační zpráva ze dne 13.2. 1948 popisuje
situaci v obci slovy: „Bezpečnostní poměry
v obvodě zdejší stanice SNB jsou dobré.
Rovněž snášenlivost obyvatelstva, až na
některé jednotlivé případy jako ku příkladu
paní Kubecové a Augustina Bílka z Holýšova,
je dobrá. Zdejší osídlenci, zvláště národní
správci živností a rodinných domků dychtivě očekávají provedení přídělového řízení,
čímž odpadne panující nejistota a zavládne
uklidnění. Provedení přídělového řízení, bude
mít velký vliv na uspořádání poměrů v obci.“
Jedinou zásadní událostí v obci v době od
začátku roku do sepsání této zprávy, za kterou mohl stát mezistranický spor, mohl být
snad případ ze dne 10. respektive 11.2. 1948.
V situační zprávě je popsán slovy: „Dne
11.2.1948 o 5 hodině, když byl oslavován
konec masopustu, vyvolali určití jednotlivci
v hostinci „U Červených“ v Holýšově rvačku, při které byl těžce zraněn Václav Hess,
holič z Holýšova, který musel být dopraven
do veřejné nemocnice v Plzni. Jmenovaný
utrpěl zranění na obličeji a očích, následkem
čehož vůbec nevidí.“ Politický podtext této
události však není nijak zřejmý.
Ani v knize zápisů rady Místního národního výboru nenalezneme v zápisech
vedených od počátku roku prakticky až do
21.2.1948 žádný náznak zostření sporů mezi
stranami, které se podílejí na řízení chodu
obce. Obec vstoupila do nového roku se
staronovým předsedou Místního národního
výboru Jakubem Šimanem a zasedání rady
a schůze MNV v termínech 8.1. 1948, 22.1.
1948, 8.2. 1948 a 19.8. 1948 nenesou náznaky nesouladu a mezistranické rivality. Proto
se útok na osobu předsedy MNV Jakuba
Šimana, který zasáhne obec dne 21.2. 1948
jeví jako překvapivý, neočekávaný, zkrátka
jako blesk z čistého nebe. Dne 21.2. 1948
přináší časopis Nový den článek, ve kterém
je samotný předseda Jakub Šiman označen
jako pachatel trestného činu proti národní
cti. Přesné znění tohoto článku však není
k dispozici. Na základě zveřejnění tohoto
článku svolává stejného dne, tedy 21.2. 1948,
samotný předseda Jakub Šiman mimořádnou schůzi MNV, které se zúčastní na 300
obyvatel obce. Zápis z této schůze ze dne
21.2. 1948 uvádí: „Pan předseda sdělil, že
byl v článku časopisu Nový den z dnešního
dne obviněn, že byl Mimořádným lidovým
soudem v Táboře odsouzen pro přečin proti
národní cti, a jak je tedy možné, že mohl volit
a být dokonce zvolen za předsedu MNV, když
se dopustil takového činu. Po přečtení článku
podal pan předseda informace k celému jeho
obvinění, z jakého důvodu k jeho obvinění
došlo a předložil úřední doklady o tom,
že se ničeho nečestného nedopustil, a že bylo
Dr. Edvardu Benešovi a předsedovi vlády
Klementu Gottwaldovi. Telegramy byly
odeslány s těmito texty:
„Pane prezidente!
Víme, že nás neopustíte a zbavíte národ
těch, kteří tak dlouho svým přístupem ve
vládě ruší výstavbu naší republiky, věříme
Vám i vládě Klementa Gottwalda, a jsme
Na dlouhou dobu poslední Oslavy osvobození Československa spojenci z roku 1948
v Kolovči ještě za přítmnosti amerických vojáků.
trestní řízení vedené proti němu v roce 1946
zastaveno. Dále předložil doklady o tom, že
byl okupanty pronásledován a působil v podzemním partyzánském hnutí. Pro objasnění
celého případu žádal pan předseda, aby bylo
v dnešní mimořádné schůzi rozhodnuto,
zda-li se mu projevuje nadále důvěra, jinak
že by byl nucen po tomto napadení v Novém
dnu resignovat na funkci předsedy. Pan Brožovský Václav, jako zástupce Strany sociálně
demokratické prohlašuje, že se jejich místní
organizace neztotožňuje se článkem v Novém
dnu a že článek byl uveřejněn bez jejich vědomosti. Po debatě, které se zúčastnila většina
přítomných bylo na návrh Josefa Ticháčka
jednohlasně usneseno, že se předsedovi MNV
Jakubovi Šimanovi vyslovuje úplná důvěra
všech zástupců politických stran zastoupených
v MNV, nevyjímaje zástupce strany sociálně
demokratické a bylo usneseno, aby ve funkci
předsedy MNV setrval.“
Zápis z jednání této mimořádné schůze
je také v roce 1948 prvním zápisem, který
zmiňuje únorovou politickou krizi, která se
zatím odbývá jenom v nejvyšších politických
patrech. Zástupci všech politických stran se
dne 21.2. 1948 dokázali ještě sjednotit na
postupu, jaký MNV v Holýšově k celé věci
zaujme. Po konečném hlasování, kdy je 19
hlasy proti třem hlasům schváleno odeslání
dvou telegramů a to jednak prezidentovi
~9~
přesvědčeni, že bude doplněna tak, aby byla
složena ze skutečně pokrokových zástupců
národní fronty. Odmítáme tvoření protidemokratických bloků jako zradu a protistátní
činnost“.
Text telegramu, který byl odeslán Klementu Gottwaldovi se příliš nelišil:
„Pane předsedo vlády!
Víme, že nás neopustíte a zbavíte národ
těch, kteří tak dlouho svým postupem ve vládě
ruší výstavbu republiky. Věříme Vám a jsme
přesvědčeni, že bude doplněna tak, že bude
složena ze skutečně pokrokových zástupců
národní fronty. Odmítáme tvoření protidemokratických bloků jako zradu a protistátní
činnost.“
První dopad pražských únorových událostí zasáhl do života v Holýšově hned
následující den. Jediný den po podepsání
demise členů vlády dosavadním prezidentem Dr. Edvardem Benešem a otevření
dveří pro konečné vítězství komunistů je
v Holýšově svolaná další mimořádná veřejná
schůze. Schůze MNV se uskuteční dne 29.2.
1948 v továrním sále zatím ještě národního
podniku Zbrojovka Brno. Zápis z této mimořádné schůze o budoucnosti obce ledacos
napoví: „V důsledku nové situace, která v naší
republice nastala, podali resignaci na členství
v MNV členové Josef Ticháček, Josef Hotovec,
Oldřich Bohata a náhradník Václav Filip za
pokračování na str. 10
pokračování ze str. 9
stranu národně socialistickou. Pan Ladislav
Sobotka zaslal oznámení o utvoření akčního
výboru za stranu národně socialistickou
a zaslal návrh nových členů do MNV.
K tomuto oznámení sdělil pan předseda,
že dle nových směrnic o MNV rozhoduje
o doplnění nových členů a náhradníků do
MNV místní akční výbor národní fronty.
Pan předseda pak přečetl přípis okresního
akčního výboru, dle kterého se mají v každé obci ustanoviti akční výbory. Za tímto
účelem byla svolána dne 25.2. 1948 schůze
všech politických organizací a státotvorných
složek, na které byl navržen nový akční
výbor. Předsedou nového akčního výboru
byl zvolen Jan Rádl.“
Datem 25.2. 1948 lze tedy považovat
historickou činnost politických stran, ale
i dalších a to sportovních i zájmových
hnutí v obci s výjimkou Komunistické
strany Československa za ukončenou,
neboť jejich mluvčím a zároveň jejich
zástupcem bude do budoucna vždy již jen
akční výbor národní fronty.
Sestavil: Jan Valeš
Zdroje: SOA Horšovský Týn – kniha zápisů rady
SOA Tachov – zpravodajská hlášení stanice
SNB Holýšov
Fotografie: Josef Jehlík
Pozvánka na besedu
Ve středu 26. 2. 2014
od 15 hodin se ve společenské
místnosti v Domě s pečovatelskou službou uskuteční již
2. beseda pro seniory na téma:
Ubráním se?
Hostem besedy je zástupce
Městské Policie z Prahy.
Hana Valachovičová
Ze sportu ...
Holýšovští basketbalisté si přivezli 5. místo
z Vánočního mezinárodního turnaje
O vánočních prázdninách
se družstvo BKK Holýšov zúčastnilo třídenního Vánočního
mezinárodního turnaje v Plzni,
který se pořádal již druhým
rokem. Turnaje se účastnilo
celkem 800 sportovců ve věkové
kategorii 10-14 let. Přihlášeno
bylo 58 družstev, včetně 20
týmů ze zahraničních zemí, jako
jsou Litva, Lotyšsko, Slovinsko,
Německo, Rakousko, Slovensko.
Týmy byly rozděleny do 4 věkových kategorii a to kategorie
U10 (r.2004 ), U11 (r.2003), U13
(r.2001) a U14 (r.2000).
Náš oddíl měl zastoupení
hned ve dvou kategoriích - U10
a U11.
V kategorii U10 se účastnili
2 naši hráči: Syrovátka Tomáš
+ Martínek Štěpán a 3 hráčky:
Hupačová Eliška + Pelikánová
Kateřina + Vůchová Hanka,
kteří byli vybráni do družstva
„Výběr Západních Čech“. Toto
družstvo bylo složeno z hráčů
z různých oddílů. Jejich trenérem byl plzeňský trenér Lokomotivy Plzeň Petr Kalabza.
Družstvo hrálo v kategorii U10,
kde bylo přihlášeno 8 družstev,
která byla rozdělena do dvou
základních skupin. V základní
skupině družstvo Výběru Západních Čech poznalo pouze
jednu porážku a to od družstva
Tigers Č.Budějovice. Díky této
porážce postupovali z 2. místa
ze skupiny do semifinále, kde
nastoupili proti družstvu SŠBK
Sadská. Přes veškerou snahu boj
o medaile prohráli. Nakonec
se z vítězství a tím i z bronzové medaile radovalo družstvo
SŠBK Sadská. Družstvo Výběru
Západních Čech skončilo na
krásném 4.místě.
V této kategorii byly uděleny i
osobní ceny hráčů jako nejlepší
Jména k fotce Výběru Západních Čech: č. 23 – Pelikánová K.,
č.18 – Hupačová E., č. 21 – Syrovátka T., č. 7 . Martínek Š.,
č. 20 – Vůchová H.
střelec, nejužitečnější hráč a nejlepší obránce turnaje.
Cenu BEST DEFENDER
(nejlepší obránce) získala naše
hráčka Kateřina Pelikánová.
Konečné umístění družstev:
1. místo BV Chemnitz 99 (Německo), 2. místo Tigers Č.Budějovice, 3. místo SŠBK Sadská , 4.
místo Výběr Západních Čech,
5.místo DBaK Plzeň, 6.místo BK
Klatovy, 7. místo BK Sokolov, 8.
místo BK Loko. 34. ZŠ Plzeň.
v základní skupině poznali jednu porážku a to proti družstvu
SŠB Pardubice a díky tomu
jsme postupovali do osmifinále
z druhé pozice.
V boji o čtvrtfinále jsme narazili na zahraniční tým Keleja
(Slovinsko). Tento tým byl složený pouze z chlapců, kteří na
první pohled měli výškovou
i tělesnou převahu. Přesto jsme
o postup do čtvrtfinále chtěli
bojovat. Zápas byl velice vyrov-
Družstvo BK Karpem Holýšov se účastnilo turnaje v kategorii U11. V této kategorii bylo
přihlášeno 18 družstev. Bohužel
na poslední chvíli se odhlásily
některé ze zahraničních týmů
a tak konečný stav zúčastněných
družstev skončil na čísle 14. Tato
družstva byla rozdělena do 4 základních skupin. Do osmifinále
postupovala z každé skupiny
dvě družstva, která se umístila
na prvních příčkách. My jsme
naný. Nakonec však vítězství
slavilo družstvo Keleja skórem
48:40. I když jsme prohráli, byl
to nejkrásnější zápas turnaje
a výkon dětí byl obdivuhodný.
Díky této prohře jsme přišli
o šanci bojovat o medaile. Čekal
nás boj o umístění ve skupině
5-8 místo. V této části jsme
měli dva soupeře družstvo Tygři
Praha a Sršni Sokol Písek. Oba
dva zápasy jsme vyhráli a tím si
zajistili 5. místo.
pokračování na str. 11
~ 10 ~
pokračování ze str. 10
Konečné umístění družstev:
1.místo BK Sokol Pelhřimov,
2.místo BK Klatovy, 3.místo
KK Keleja (Slovinsko), 4. místo
SŠB Pardubice, 5. místo BKK
Holýšov, 6. místo Sršni Sokol
Písek, 7.místo BK Loko.Plzeň,
8. místo Tygři Praha, 9. místo
BK Strakonice, 10.místo Tigers
Č.Budějovice, 11.místo DBaK
Plzeň, 12. místo BKM Žilina (Slovensko), 13.místo DJK
Wüzburg (Německo), 14. místo
BKJ ZŠ Terchová (Slovensko).
Závěrem bych chtěla poděkovat za podporu rodičů, kteří
nás každý den na turnaj doprovázeli a samozřejmě dětem,
které podaly výborný výkon,
o čemž svědčí naše umístění. Pro
všechny to byl nádherný zážitek
a určitě jsme získali mnoho zkušeností, které určitě v nejbližší
době zúročíme ať už v soutěži či
na Mistrovství České republiky,
které nás čeká v dubnu.
Za BKK Holýšov trenérka
Zuzka Pelikánová
Fotbalistům začala příprava na jarní část soutěží
V minulých dvou číslech Holýšovského
zpravodaje jsme si mohli přečíst hodnocení fotbalových soutěží v podzimní části
ročníku 2013/14. V prosincovém čísle došlo
k tiskové chybě v odstavci, kde jsme psali
o tom, že nemáme v mužstvu áčka střelce.
Proto v dnešním čísle tuto chybu opravujeme: „Že nemáme střelce, o tom svědčí to,
že v 6 zápasech jsme nedali žádný gól, ve 3
zápasech pouze 1 a ve 3 zápasech pouze 2,
pouze 3x jsme dali více než 2 góly.“
Nyní už k přípravě na jaro. Nejdříve
s přípravou začali žáci, kteří už od listopadu chodí na tréninky do sportovní haly.
Postupně se přidal dorost a pak i muži. Už
v lednu začal pro muže zimní turnaj v Plzni
na Doubravce. Muži A se ve své skupině
postupně utkají s těmito soupeři: už v sobotu 18.1.v prvním zápase se Slavojem Stod,
výsledek už jistě znáte... Program dalších
zápasů:
neděle 2.2. ve 12.00 FK - Chlumčany
neděle 9.2. v 10.00 FK - Město Touškov
sobota 15.2. ve 12.00 FK - Mýto
úterý 18.2. v 18.00 FK - ZČE Plzeň
neděle 23.2. v 16.00 FK - Rapid Plzeň
O týden později sehrají poslední zápas
o umístění.
Určitě příznivce oddílu zajímá, k jakým
změnám dojde v kádrech hráčů, zejména u
družstva mužů A. Už tradičně změny nastanou. Někteří naši hráči mají opět chuť naše
mužstvo opustit a výboru nastane úkol sehnat náhrady. Všechna jména nejsou zatím
stoprocentně známá, vše je zatím v jednání.
Zatím se ví, že do Německa chtějí odejít Petr
Dostálík a Miroslav Vachtl. Do Kolovče se
chce vrátit Roman Baxa a také tam chce
odejít Martin Lukáš. Ty dvě poslední změny
už se objevily v okresním tisku, tedy v Domažlickém deníku. Jistě už v příštím čísle
budeme moci oznámit více.
Z dalšího dění v oddíle jistě stojí za zmínku, že v prosinci byl opět pořádán Vánoční
halový turnaj, kterého se zúčastnilo 8 vesměs
domácích mužstev. V lednu pořádal oddíl už
3. Fotbalový ples.
J. Fictum
Turisté připravili plán akcí na 1. pololetí 2014
Koncem prosince se sešel výbor odboru
turistiky TJ Holýšov, aby si zhodnotil svoji
činnost za 2. pololetí roku 2013 a také aby
připravil plán akcí na 1. pololetí nového
roku.
V lednu odbor pořádal výroční členskou
schůzi, na které zhodnotil svoji činnost a
hospodaření za rok 2013. K tomu se vrátíme
v příštím čísle našeho zpravodaje.
Jaké akce připravil výbor na 1. pololetí
2014? Budou to opět tradiční akce, mezi
které patří novoroční vycházka, která již
proběhla (30 turistů se vydalo do okolí
Kvíčovic), v únoru Valentýnská vycházka,
v sobotu 12. dubna otvírání Floriánské stu-
dánky a 30. dubna se uskuteční prvomájová
vycházka spojená s opékáním vuřtů.
Autobusový zájezd je naplánován na úterý
27. května. Turisté vyjedou do Ploskovic,
kde navštíví zdejší zámek a také grottu, což
je umělá jeskyně s lasturovými fontánami a
sochami atlantů. Také si zde připomenou
příběh Adama Ploskovského a jeho protivníka Dalibora z Kozojed, vězněného a sťatého
roku 1498 na Pražském hradě. Pak přejedou
do Litoměřic, kde se projdou městem se
zajímavými památkami. Na zpáteční cestě se
zastaví v Peruci, kde jim Boženina studánka a Oldřichův dub připomenou příběh o
knížeti Oldřichovi a pradleně Boženě. Dále
je ještě v plánu krátká zastávka a prohlídka
města Rakovník.
Na červen je v plánu už 8. ročník turistického pochodu „Holýšovské kilometry“.
Ten se uskuteční v sobotu 21. června a turisté věří, že občané našeho města pomohou
překonat dosavadní rekord v účasti. V roce
2013 se pochodu zúčastnilo 166 lidí.
Dále turisté plánují, že opět několikrát
využijí volných míst v autobuse a pojedou
s fotbalisty, aby se prošli v okolí obcí, kde
se bude hrát utkání. Samozřejmostí jsou
vycházky v okolí Holýšova, pokračuje také
tradice denních zdravotních vycházek.
J. Fictum
Poslední kolo žákovské ligy v zápase
Dne 30.11.2013 se konalo
v Mariánských Lázních 4. kolo
žákovské ligy v zápase řecko-římském a volném stylu.
Turnaje se zúčastnilo 70 zápasníků z Plzně Sokol I., Plzně
Lokomotiva, Stříbra, Březové,
Nejdku, Holýšova a M. Lázní.
Za Holýšov se zde představili
ve váze do 26 kg N. Hodoušek a
V. Suremka. Hodoušek obsadil
první místo, Suremka druhé a
nechali za sebou všechny své
soupeře. Ve váze do 30 kg zápasil
V. Fencl, ten obsadil místo třetí,
když dvakrát vyhrál a dvakrát
prohrál. Ve váze do 32 kg zápasil
Jiří Fencl a ten po vyrovnaných
bojích obsadil konečné druhé
místo. Ve váze do 34 kg zápasil
V. Ibehej, ten bohužel nevyhrál
ani jedno utkání. Ve váze do 37
kg zápasili D. Morávka a P. Nový,
Morávka bohužel dvakrát prohrál a dál v turnaji nepokračoval. Zato P. Nový neprohrál ani
jednou a suveréně si dokráčel
pro vítězství. Ve váze do 40 kg
zápasil M. Šimek, který teprve sbírá zkušenosti a bohužel
všechna svá utkání prohrál. Ve
váze do 44 kg zápasil I. Švígler,
který dominoval a obsadil první
místo. Hmotnostní kategorii do
47 kg zápasil F. J. Lange, který
jednoznačně vyhrál všechna
utkání a obsadil první místo.
Stejně tak si počínal i D. Kolář,
který vyhrál ve hmotnostní
kategorii do 67 kg.
pokračování na str. 12
~ 11 ~
pokračování ze str. 11
Za mladší žáky zápasil pouze D. Bogner,
který obsadil první místo a stejně tak si počínala i jediná ml. žákyně T. Konopíková, která
taky obsadila celkově první místo.
Jelikož to byl poslední turnaj ligy, rozhodovalo se zde i o konečném pořadí oddílů.
V Přípravce A skončil Holýšov jen těsně pod
stupni vítězů za vítěznou Olympií Březová,
druhou Lokomotivou Plzeň a třetím Nejdkem. Celkově tedy obsadil holýšovský oddíl
4. příčku. Na celkovém umístění nechalo
bohužel dopad prodloužení rekonstrukce
sportovní haly TJ Holýšov. Náš oddíl se tak
třetího kola nemohl účastnit a ztratil možnost boje o první místo a propadl bohužel až
na celkové čtvrté místo. Mladší žáci obsadili
poslední místo, když jediným členem je D.
Bogner a i přes dobré výsledky bohužel
nemáme více ml. žáků a tak to na lepší než
poslední místo nemohlo být.
Trenéři Z. Valachovič a M. Konopík byli
celkem spokojeni s jednotlivými výkony
u všech svěřenců, zápasil se zde volný styl
a to není naše priorita, i přes to jsme posbírali spoustu bodů. Oddíl Holýšova měl
sedm prvních míst se třinácti borci. Velkou
podporou byli rodiče, kteří nás v hojném
počtu přijeli povzbudit a podpořit.
Zdeněk Valachovič ml.
Stodská firma HEVOLIT GROUP společně s německým partnerem rozšiřuje
svůj montážní tým a hledá 2 pracovníky pro provádění
speciálních stavebních prací v Čechách a v Německu.
Nástup je možný únor / březen 2014
Požadujeme:Dobrou fyzickou kondici, zručnost, spolehlivost, ŘP skupiny B-E nebo C-E,
znalost němčiny výhodou.
Nabízíme: Uplatnění ve stabilizované česko-německé společnosti, nadstandardní ohodnocení podle realizovaných zakázek.
Kontakt: tel. 00420 - 602 707 277 • email: [email protected] • web: hevolitgroup.cz
Zpravodaj vydává Město Holýšov, čj. MK ČR E 11542
Zveřejněné články nemusí být shod­né s názorem redakce.
Uzávěrka č. 113 - 13. 2. 2014
Náklad 2200 ks.
Redakční rada: Věra Šlejmarová - šéfredaktor, Bc. Hana Valachovičová - zástupce šéfredaktora,
Josef Fictum, Mgr. Libuše Hrubá, Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a Ing. Jan Glac
Adresa: Městské kulturní středisko Holýšov, Americká 516, tel. 379 491 111.
~ 12 ~
E-mail: [email protected]
Holýšovský zpravodaj č. 113 vyjde 27. 2. 2014
Tisk a grafická úprava:
Tisk Domažlice • Plzeňská knihvazba s.r.o.
Hruškova 611 • Domažlice • tel. 379 423 214
e-mail: [email protected]
www. plzenska-knihvazba.cz

Podobné dokumenty

Holýšovský zpravodaj Holýšovský zpravodaj

Holýšovský zpravodaj Holýšovský zpravodaj Přeji vám příznivé počasí na Petra a Pavla a pohodu při dovolených ať doma či v zahraničí. Antonín Pazour, starosta města

Více