SHK426 - Nakupted.cz

Komentáře

Transkript

SHK426 - Nakupted.cz
CZ
Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický kultivátor Sharks SH 1529
Obj. číslo SHK426
Výrobce a dovozce: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary
Distributor do SR: SHARKS SLOVAKIA, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec
PLASTOVÝ/KARTÓNOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ,
HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
Upozornění:
Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech
bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.
Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI –
řadu!
Návod je přeložen z originálu výrobce.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
1
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil značkový elektrický kultivátor Sharks, model SH 1529.
Vaše nové zahradní ele. nářadí bylo vyvinuto a vyrobeno společností Steen QOS, s.r.o., tak,
aby splňovalo nároky na vysoký standard, provozní spolehlivost, snadnou obsluhu a
bezpečnost uživatele s ohledem na jednoduchou údržbu a provoz.
Při správné péči Vám poskytne stabilní a spolehlivý výkon. Pokud budete používat kultivátor
správně a pouze k určenému účelu hobby využití, užijete si roky bezpečného provozu a
spolehlivého servisu.
UPOZORNĚNÍ
Před použitím Vašeho nového výrobku SHARKS si pečlivě přečtěte tento
Návod na obsluhu a údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM
a VAROVÁNÍM.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napětí/frekvence: 230V/50Hz
Příkon: 750 W
Otáčky: 380/min.
Pracovní záběr: 32 cm
Pracovní hloubka: 22 cm
Délka síťového kabelu: 35 cm
Hmotnost: 7,2 kg
Úroveň akustického tlaku měřená podle EN 60335:
LpA (akustický tlak) 79 dB (A) KpA=3
LWA (akustický výkon) 93 dB (A) KwA=3
Učiňte odpovídající opatření k ochraně sluchu!
Používejte ochranu sluchu vždy, když akustický tlak přesáhne úroveň 80 dB (A).
Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 60335: 2,5 m/s² K=1,5
Upozornění: Hodnota vibrací během aktuálního použití elektrického ručního nářadí se může
lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu, jakým je nářadí použité a v závislosti na
následujících okolnostech: Způsob použití ele. nářadí a druh, stav nářadí a způsob jeho
udržování, správnost volby používaného příslušenství
a zabezpečení jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnost uchopení rukojeti, použití
antivibračních zařízení, vhodnost použití ele. nářadí pro účel, na který bylo projektované a
dodržování pracovních postupů dle pokynů výrobce.
V případě, že je toto nářadí používáno nevhodně, může způsobit syndrom chvění ruky či
ramene.
Upozornění: Pro upřesnění je potřeba vzít do úvahy úroveň působení vibrací v konkrétních
podmínkách používání ve všech provozních režimech, jako je doba, kdy je ruční nářadí
-kromě doby provozu - vypnuté a kdy běží naprázdno a tedy nevykonává práci. Toto
může výrazně snížit úroveň expozice během celého pracovního cyklu.
Minimalizujte riziko vlivu otřesů. Nářadí udržujte v souladu s těmito pokyny a zabezpečte
jeho důkladné mazání. Při pravidelném používaní nářadí investujte do antivibračního
příslušenství. Nářadí nepoužívejte při teplotách nižších než 10°C. Svoji práci si naplánujte
tak, aby jste si práci s el. nářadím produkujícím vysoké chvějí rozložili na více dní.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
2
VAROVNÉ SYMBOLY
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
3
a) Hodnota napájení (230V/50Hz)
b) Příkon (750 W)
c) Otáčky naprázdno (380 ot./min.)
d) Pracovní záběr (32 cm)
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
4
POPIS KULTIVÁTORU
1. Spouštěcí klapka
2. Spínací skříňka
3. Napájecí kabel
4. Zajišťovací matice
5. Horní část rukojeti
6. Střední část rukojeti
7. Bezpečnostní spínač
8. Dolní část rukojeti
9. Kryt motoru
10. Nosná deska motoru +
ochranný kryt
11. Kultivovací nože
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
5
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si návod na obsluhu a údržbu a chovejte se v souladu s jeho zněním. Uschovejte jej
pro další použití.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená na zařízení.
Před použitím







Před použitím musí být zařízení správně sestaveno.
Před použitím by mělo být zařízení pečlivě zkontrolováno. Měli byste pracovat pouze se
zařízením, které je v dobrém provozním stavu. Pokud na zařízení zaznamenáte jakýkoliv defekt,
který by mohl znamenat nebezpečí pro uživatele, zařízení neprovozujte, dokud není závada
odstraněna.
Z bezpečnostního hlediska opotřebované nebo poškozené díly vyměňte. Používejte pouze
originální náhradní díly. Díly nevyrobené výrobcem zařízení mohou způsobit špatné slícování dílů
a možné poranění.
Dávejte pozor na cizí předměty během provozování zařízení.
Pracujte pouze za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení.
Pokud pracujete v prašném prostředí, používejte ochranné brýle, ochranný štít nebo respirátor.
Správně se oblékejte. Při používání zařízení používejte následující ochranné prostředky:
- Používejte gumové rukavice a je doporučována pevná obuv.
- K zakrytí dlouhých vlasů používejte ochranné zakrytí vlasů.
- Vyhněte se používání volného oděvu nebo šperků, které mohou být rotačními hroty
zachyceny.
Správné používání
Při práci se zařízením je uživatel zodpovědný za třetí strany.
 Osobám neseznámeným s provozními pokyny, dětem, nezletilým osobám, které nedosáhly
minimálního věku vhodného k používání tohoto zařízení a osobám pod vlivem alkoholu, drog
nebo léků, není dovoleno zařízení používat.
 Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je navrženo.
 Držte děti a domácí zvířata dál. Všichni, kdo se na vás při práci dívají, by měli být drženi
v bezpečné vzdálenosti od zařízení, které je používáno.
 Ujistěte se, že jsou všechny bezpečnostní prostředky připevněny a v dobrém stavu.
 Neprovozujte zařízení v blízkosti podzemních kabelů, telefonních linek, potrubí nebo hadic.
 Před zasunutím zástrčky do zásuvky hlavního napájení se ujistěte, že jsou vlastnosti zásuvky
v souladu s údaji uvedenými na výrobním štítku zařízení.
 Použití zařízení je povoleno pouze v případě, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost stanovená
ovládacím madlem.
 K zajištění bezpečného provozu neprovozujte zařízení v příliš příkrém svahu. Pokud používáte
zařízení ve svahu, zpomalte a zaujměte dobrý, stabilní postoj.
 Před nastartováním zařízení se ujistěte, že se hroty nedotýkají cizích předmětů. Musí být úplně
volné, schopné pohybu.
 Sevřete ovládací madlo pevně oběma rukama. Nikdy neprovozujte zařízení jednou rukou.
 Uvědomte si, že zařízení může neočekávaně poskočit nahoru nebo vpřed, pokud hroty zasáhnou
extrémně tvrdou, zhutnělou půdu, zmrzlý povrch nebo překážky pod zemí, jako jsou velké
kameny, kořeny nebo pařezy.
 Nevkládejte vaše ruce, nohy nebo jiné části těla nebo oděvu do blízkosti rotujících hrotů.
Varování! Nebezpečí poranění!
 Provozujte zařízení pouze rychlostí chůze. Nepředklánějte se. Neustále udržujte správný postoj a
rovnováhu.
 Při provozu dávejte pozor na prodlužovací kabel. Buďte opatrní, nepřejíždějte kabel. Neustále
veďte kabel dál od hrotů.
 Pokud zařízení zasáhne cizí předmět, zkontrolujte jej, zda nejeví známky poškození a před
dalším nastartováním a pokračováním v práci proveďte veškeré nezbytné opravy.
 Pokud začne zařízení abnormálně vibrovat, vypněte motor a okamžitě zkontrolujte možnou
příčinu. Vibrace jsou obecně varováním před problémy.
 K přesunutí zařízení z jednoho místa na druhé, uchopte ovládací madlo, zařízení zvedněte a
přeneste.
 Před prováděním údržby nebo čištění vždy vypněte zařízení, odpojte zástrčku ze zásuvky.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
6


Buďte obezřetní při čištění nebo provádění údržby zařízení. NEBEZPEČÍ! Sledujte své prsty!
Používejte ochranné rukavice!
Je zakázáno měnit nebo upravovat jakékoliv elektrické a mechanické bezpečnostní prvky.
Elektrická bezpečnost








Napětí hlavního napájení se musí shodovat s hodnotou označenou na výrobním štítku zařízení
(230V~50Hz). Nepoužívejte jiné zdroje napájení.
U přívodního napájecího kabelu je doporučováno použití proudového chrániče s intervenčním
jmenovitým rozsahem od 10 do 30 mA. Konzultujte s hodnověrným elektrikářem.
Nikdy se zařízením nepřejíždějte přes prodlužovací kabel, když je zařízení v chodu. Může dojít k
přeseknutí kabelu. Dbejte na to, abyste si byli vždy jisti, kde kabel je
Pro připojení prodlužovacího kabelu použijte speciální kabelový držák.
Nikdy nepoužívejte zařízení v dešti. Chraňte jej před zvlhnutím nebo před vlhkostí. Nenechávejte
jej venku přes noc. Nesekejte mokrou nebo vlhkou trávu.
Napájecí kabel by měl být kontrolován pravidelně a pokaždé před použitím. Ujistěte se, zda není
kabel poškozen nebo starý (popraskaný). Pokud není kabel v dobrém stavu, zařízení
nepoužívejte, místo toho jej vezměte do autorizovaného servisu.
Používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Držte jej dál od prostoru
sekání, od vlhkých, mokrých nebo mastných povrchů nebo ostrých hran a dál od tepla a
pohonných hmot.
Mobilní zásuvka prodlužovacího kabelu by měla být vodotěsná v souladu se směrnicemi DIN
57282 a VDE 0282; průřez vodiče (max. dálky 75 m) by měl být nejméně 2 mm 2. Použijte kabel
H07RN-F.
Před spuštěním
Zamýšlené použití:
Toto zařízení je určeno k použití pouze jako elektrický kultivátor pro půdu a k jejímu kypření a
provzdušnění.
Není navrženo k použití na veřejných plochách, parcích, sportovních areálech a v zemědělství
a lesnictví.
Používání zařízení k jiným účelům je považováno jako nesprávné a neschválené. Výrobce není
zodpovědný za jakékoliv poškození stroje nebo zranění vyplývající z takového použití. Uživatel
je plně zodpovědný za veškerá související rizika.
Dvojitá izolace
Veškeré externí kovové části jsou izolovány od přívodu elektrického napájení.
To je dosaženo vložením izolační vrstvy mezi elektrické a mechanické části. Tato dvojitá izolace vám
zaručuje nejlepší možnou bezpečnost.
Ochrana před přehřátím
Pokud je zařízení zablokováno cizím předmětem nebo je motor přetížen, motor se pomocí tepelné
ochrany automaticky vypne. Uvolněte páčku spínače a počkejte, dokud motor nevychladne (přibližně
15 minut), potom zařízení opět zapněte.
Upozornění: časté přetěžování a zablokovávání může i přes to způsobit nevratné poškození
elektromotoru a jiných částí stroje za které výrobce nenese žádnou odpovědnot.
Tento model kultivátoru vhodný pro kultivaci již obdělaných ploch, ne ke kultivaci neobdělaných ploch,
je to dáno konstrukční a parametrickou výbavou stroje.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
7
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Zakoupili jste si zahradní nářadí, které je určeno pouze pro domácí a tzv. hobby použití.
Výrobce a dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a při
vysokém zatížení. Jakékoliv další doplňující požadavky musí být předmětem
dohody mezi výrobcem a odběratelem.
Toto zařízení je určeno na kypření a provzdušňování. Je vhodné pouze pro soukromé použití
v domácích zahradách. Zařízení nesmíte používat v trvalém provozu, používání
v průmyslovém prostředí a v rozporu s tímto návodem k obsluze
SESTAVENÍ
Po vybalení kultivátoru zkontrolujte jeho nepoškozenost a kompletnost všech dílů a součástí.
Část dolní rukojeti vložte do vylisovaných otvorů v základní desce. Ujistěte se, že jste řádně
vyrovnali otvory pro šrouby, které se nacházejí na dolní části rukojeti. Dotáhněte pomocí
šroubů.
Střední a horní část rukojeti připevněte k dolní části rukojeti pomocí přiložených šroubů a
křídlových matic. Obě části dostatečně zaaretujte.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
8
Držák kabelu nasuňte na střední část rukojeti.
Pomocí dvou dodaných kabelových svorek zajistěte kabel.
OVLÁDÁNÍ SPOUŠTĚCÍ KLAPKY
UPOZORNĚNÍ: Před ovládáním páčky spouště se přesvědčte, že v pracovní oblasti
nejsou žádné překážky nebo cizí předměty a že všechny osoby a domácí zvířata jsou
v bezpečné vzdálenosti!
DOPORUČENÍ: Kultivátor neovládejte jednou rukou. Vždy ho držte a ovládejte oběma
rukama.
Spuštění
Levou rukou nejdříve stlačte a podržte bezpečnostní
tlačítko na spínací skříňce. Zároveň pravou rukou
přitáhněte páčku spouště, v tento moment se kultivátor
spustí.
Pokud chcete kultivátor vypnout, uvolněte páčku
spouště a motor se zastaví.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
9
KULTIVOVACÍ NOŽE
Před každým použitím kultivátoru pečlivě zkontrolujte pracovní nože kultivátoru.
Opotřebované nože totiž mají slabou výkonnost a přetěžují motor. V případě potřeby nože
naostřete nebo je vyměňte za nové.
VAROVÁNÍ: Během práce na nožích může dojít k poranění. Nasaďte si ochranné
rukavice.
Pokud chcete odstranit celou sestavu nožů z hřídele, odstraňte z hřídele šrouby se
šestihrannou hlavou M8 x 40. Vyberte sestavu nožů z hřídele. Při instalaci nožů
postupujte opačně.
Dolévání převodového maziva
Vypouštěcí šroub se nachází na pravé straně skříně převodovky. Kultivátor položte na levou
stranu a před vyjmutím vypouštěcího šroubu vyčistěte převodovku od příp. nečistot. Pokud je
to nutné, vyjměte nože, pro lepší přístup k vypouštěcímu šroubu. Pomocí imbusového klíče
odšroubujte šroub. Vyprázdněte olej z převodovky. Plňte kvalitním olejem SAE 30, dokud
nezačne prosakovat kolem otvoru. Vypouštěcí šroub vraťte zpět na místo.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
10
Opotřebované nebo poškozené části měňte pouze za části, kterou jsou oficiálně určeny k
tomuto modelu stroje. Ujistěte se, že všechna ochranná zařízení jsou pevně připevněna a v
dobrém stavu. Pokud je to nutné, opravte je nebo vyměňte.
POUŽITÍ
Kultivátor používejte na rozrývání drnů, přípravu půdy na setí a kultivaci zahrad nebo
květinových záhonů.
Kultivátorem lze vyhlubovat jamky na sázení sazenic. Na rozrývání drnů nebo hlubokou orbu
umožněte nožům, aby táhly kultivátor směrem dopředu na dosah Vašich rukou, pak pevně
zatáhněte a potáhněte ho směrem k sobě. Nejlepších výsledků dosáhnete při
opakovaném procházení dopředu a tahem dozadu.
Upozornění:
● Před spuštěním motoru přeneste kultivátor do pracovní oblasti.
● Během startování kultivátor pevně držte! Během provozu budou nože táhnout kultivátor
směrem dopředu.
● Tažením kultivátoru směrem k sobě budou nože kopat hlouběji a agresivněji.
● Dávejte mimořádný pozor při posouvání dozadu a při tažení kultivátoru směrem k sobě.
● Pokud se kultivátor hluboko zasekne a zůstane stát na jednom místě, opatrně jej
rozkývejte ze strany na stranu dokud se znovu nezačne pohybovat směrem dopředu.
● Kultivátorem nikdy nepřecházejte přes prodlužovací kabel! Ujistěte se, že kabel je stále v
bezpečné poloze za vámi.
● Při práci na svazích stůjte vždy diagonálně ke svahu, abyste si udrželi pevný a bezpečný
postoj.
● Nepracujte na mimořádně strmých svazích.
Vzory orání
Při přípravě na sázení vám doporučujeme jeden z následujících vzorů orání:
Vzor orání A: dvakrát přejděte po oblasti, kterou chcete orat, druhý přechod proveďte v
pravém úhlu k prvnímu.
Vzor orání B: dvakrát přejděte po oblasti, kterou chcete orat, druhý přechod se překrývá s
prvním.
VAROVÁNÍ: Před přesouváním kultivátoru z jedné oblasti do druhé vypněte motor.
Dávejte pozor, aby se během přesunu kultivátoru nože nedotýkaly země, jelikož se
mohou – ale také samotná jednotka - poškodit, i když je motor vypnutý.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
11
ODSTRAŇOVÁNÍ CIZÍCH PŘEDMĚTŮ
Během provozu se do nožů může zaseknout kámen nebo kořen, nebo se kolem hřídele
namotá dlouhá tráva nebo plevel.
Pokud chcete vyčistit nože nebo hřídel, uvolněte spouštěcí páku a kultivátor odpojte od
zdroje napájení. Uvolněte nebo odstraňte cizí předměty z nožů nebo hřídele.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
● Před údržbou a čistěním vždy vytáhněte přívodní ele. kabel nářadí ze zásuvky.
Zkontrolujte stav nožů a ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně dotaženy. Pokud se nože
otupí, naostřete je anebo je vyměňte. Zavolejte zákaznickou servisní linku Sharks.
● Jednou za sezónu namažte nože a hřídel.
● Po každé sezóně před uskladněním zkontrolujte kultivátor kvůli poškození.
● Poškozené nebo zlomené části opravte nebo vyměňte.
VAROVÁNÍ: Po každém použití kultivátor vyčistěte. Nedodržení správného čištění
může vést k poškození kultivátoru nebo ke slabému výkonu. Spodní část motoru,
nosnou desku a konstrukci kolem nožů vyčistěte pomocí kartáče a měkké látky
navlhčené ve vodě, příp. s jemným mýdlem.
● Na čištění kultivátoru nikdy nepoužívejte hadici! Pokud chcete z hnacího ústrojí a nožů
odstranit půdu, použijte na to tvrdý kartáč a navlhčenou látku. Vyčistěte průduchy na kostře
motoru a odstraňte všechny zbytky trávy, zeminy a ostatních nečistot. Po vyčištění otřete
nože a hřídel dosucha a naneste mírnou vrstvu oleje, abyste zabránili korodování.
Čištění hrotů od cizích předmětů
Během provozu mohou mezi hroty uvíznout kameny nebo kořeny, nebo se může na hřídel
zařízení namotat dlouhá tráva či plevel.
K vyčištění hrotů, uvolněte páčku spouštěče. Odpojte kultivátor od zdroje napájení, uvolněte
nebo odstraňte překážky z hrotů nebo hřídele.
Ke snadnějšímu odstranění dlouhé trávy nebo plevele namotaných kolem hřídele demontujte
jeden nebo více hrotů ze hřídele. Viz Demontáž a instalace hrotu v Manuálu.
Údržba
Zabezpečte, aby rukojeť byla vždy pevně a bezpečně utažena. Poškozené nebo
opotřebované díly je nutné opravit nebo vyměnit. V pravidelných intervalech kontrolujte stav
kultivovacích nožů, vzduchových průduch motoru (chlazení motoru) i při samotné práci. Při
nedostatečném chlazení může docházet ke snížení výkonu a dokonce k nevratnému
poškození motoru.
Skladování
Zařízení by mělo být skladováno na suchém a čistém místě, mimo dosah dětí.
Během prodlouženého skladování, například v zimě, zajistěte, aby bylo zařízení chráněno
proti korozi a mrazu.
Na konci sezóny, nebo když nebude zařízení používáno déle jak jeden měsíc:
 Vyčistěte zařízení.
 Otřete všechny kovové povrchy hadrem namočeným do oleje, abyste zařízení ochránili
před korozí (nepoužívejte olej na bázi pryskyřice), nebo nastříkejte na kovové povrchy
jemnou vrstvu oleje (např. sprejem).
 Složte ovládací madlo a uskladněte jej na vhodném místě.
.
Transport
UPOZORNĚNÍ! Před přepravou zařízení vždy vypněte motor!
I když pohybujete zařízením s vypnutým motorem, může dojít k poškození hrotů a
jednotky, např. po pevném povrchu. Jako prevenci před dotykem hrotů s povrchem
přenášejte zařízení za madlo.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
12
Před každým použitím
 Zkontrolujte připojovací kabel ohledně známek poškození nebo zestárnutí. Pokud je
kabel prasklý, zlomený, nebo jinak poškozený, vyměňte jej (pozn. v záruční době toto
provádí autorizované servisní středisko Sharks).
 Zkontrolujte stav řezacího válce a ujistěte se, že jsou všechna šroubová spojení
bezpečně dotažena.
 Pokud jsou hroty tupé, naostřete je. Neudržované nože mají za následek snížení výkonu
motoru a jeho přetěžování, následně dochází postupně k nevratnému poškození
elektromotoru. Pokud je to nutné nechte nože opravit ve specializovaném servisu
Sharks.
 Kontrolujte a čištěte vzduchové průduchy motoru (chlazení motoru), stejně tak i při
samotné práci. Při nedostatečném chlazení může docházet ke snížení výkonu a
dokonce k nevratnému poškození motoru.
 Kontrolujte převodovou skříň a stav převodového oleje. Nedostatečné mazání převodů
mají za následek snížení výkonu motoru a jeho přetěžování, následně dochází postupně
k nevratnému poškození elektromotoru.
Úkony 1x za sezónu
 Namažte hroty nože a hřídel.
 Doporučení: na konci sezóny nechte zařízení zkontrolovat a opravit ve specializovaném
servisu Sharks (není zahrnuto do záručních oprav).
Odstranění závad
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást.
Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je
zákazníkovi (soukromé osobě) poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro
firemní zákazníky (IČO) je poskytována záruční doba 12 měsíců ode dne nákupu.
V záruční době autorizovaný servis Sharks bezplatně odstraní veškeré vady produktu
způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování
odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace
všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.
Záruka zaniká v těchto případech:
● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje;
● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze;
● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav
neautorizovaným servisem);
● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje
nevhodným povětrnostním podmínkám;
● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční
opravu.
Servis ČR:
Servis Sharks – Vojkovice 58, 362 73
telefonní čísla: +420 774 335 397; +420 774 416 287
e-mail: [email protected]
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu
(nejlépe v originálním balení Sharks) s potřebnými doklady pro uplatnění záruční reklamace.
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost
reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí
tohoto manuálu.
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po
odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení
reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.
Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést
a řádně vyplnit záruční list.
Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel
je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje
recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o
separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě
zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste
produkt koupili.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
14
Záruční list
Záručný list/Karta garancvina
Jótállási levél/Garantieschein
1.oprava
2.oprava
3.oprava
Výrobek
Výrobok
Typ/Serie
Typ/Serie
Razítko/podpis
Pečiatka a podpis
Datum
Dátum
Číslo výrobku
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
15
Prohlášení o shodě ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
My:
Steen QOS, s.r.o.
Bor 3, 36001, Karlovy Vary
IČ: 279 729 41
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
výrobek: Elektrický kultivátor Sharks SH 1529
typ: SHK426
určený ke kultivaci (kypření a provzdušnění) půdy na domácích, hobby zahradách, na který
se toto prohlášení vztahuje je za podmínek obvyklého použití bezpečný a je ve shodě
s následujícími technickými předpisy:
Evropské harmonizované normy
EC Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC
EEC Directive - emission of gaseous 2010/26/EU
Noise directive (ND) 2005/88/EC
Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 15
Posuzování shody bylo provedeno postupem podle § 12, odst. 3 písm. a) zákona č.
22/1997 Sb., v platném znění.
Testování výrobku a ES přezkoušení typu provedla autorizovaná firma:
TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystrasse 2, 90431, Nürnberg, Germany
Notifikovaná osoba: Dr. Ing. T. Keiter.
Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU:
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 709:1997+A4
EN ISO 3744
ISO 11094
Garantovaná hladina emisí hluku Lwa: 93 dB (A)
Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).
Vydáno v Karlových Varech dne 23. 10. 2014
Jméno: J. Beneš
Funkce: jednatel
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
16
SK
Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický kultivátor Sharks SH 1529
Obj. číslo SHK426
Výrobca a dovozca: Steen QOS, s.r.o, Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika
Distribútor do SR: SHARKS SLOVAKIA, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec
PLASTOVÝKARTÓNOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE ZDRŽIAVAŤ DETÍ,
HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!
Upozornenie:
Pred užitím tohto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých
bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.
Tento výrobok je určený pre hobby a kutilské používanie, nejedná sa o PROFI rad!
Návod je preložený z originálu výrobcu.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
17
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpil značkový elektrický kultivátor Sharks, model SH 1529. Vaše
nové záhradné ele. náradie bolo vyvinuté a vyrobené spoločnosťou Steen QOS, s.r.o., tak,
aby spĺňalo nároky na vysoký štandard, prevádzkovú spoľahlivosť, jednoduchú obsluhu a
bezpečnosť užívateľov s ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku.
Pri správnej starostlivosti Vám poskytne stabilný a spoľahlivý výkon. Ak budete používať
kultivátor správne a iba na určený účel hobby využitie, užijete si roky bezpečnej prevádzky a
spoľahlivého servisu.
UPOZORNENIE
Pred použitím Vášho nového výrobku SHARKS si starostlivo prečítajte tento
Návod na obsluhu a údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým
UPOZORNENÍM a VAROVANÍM.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Napätie/frekvencia: 230V/50Hz
Príkon: 750 W
Otáčky: 380/min.
Pracovný záber: 32 cm
Pracovná hĺbka: 22 cm
Dĺžka sieťového kábla: 35 cm
Hmotnosť: 7,2 kg
Úroveň akustického tlaku meraná podľa EN 60335:
LpA (akustický tlak) 79 dB (A) KpA = 3
LWA (akustický výkon) 93 dB (A) KWA = 3
Prijmite vhodné opatrenia na ochranu sluchu!
Používajte ochranu sluchu vždy, keď akustický tlak presiahne úroveň 80 dB (A).
Vážená efektívna hodnota zrýchlenia podľa EN 60335: 2,5 m/s² = 1,5
Upozornenie: Hodnota vibrácií počas aktuálneho použitia elektrického ručného náradia sa
môže líšiť od deklarovanej hodnoty v závislosti od spôsobu, akým je náradie použité a v
závislosti od nasledujúcich okolnostiach: Spôsob použitia ele. náradia a druh, stav náradia a
spôsob jeho udržiavanie, správnosť voľby používaného príslušenstva
a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu, pevnosť uchopenie rukoväte, použitie
antivibračných zariadenia, vhodnosť použitia ele. náradie na účel, na ktorý bolo projektované
a dodržiavanie pracovných postupov podľa pokynov výrobcu.
V prípade, že je toto náradie používané nevhodne, môže spôsobiť syndróm chvenie ruky či
ramena.
Upozornenie: Pre spresnenie je potrebné vziať do úvahy úroveň pôsobenia vibrácií v
konkrétnych podmienkach používania vo všetkých prevádzkových režimoch, ako je doba,
kedy je ručné náradie -okrem doby prevádzky - vypnuté a keď beží naprázdno a teda
nevykonáva prácu. toto
môže výrazne znížiť úroveň expozície počas celého pracovného cyklu.
Minimalizujte riziko vplyvu otrasov. Náradie udržujte v súlade s týmito pokynmi a zabezpečte
jeho dôkladné mazanie. Pri pravidelnom používaní náradia investujte do antivibračného
príslušenstva. Náradie nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10°C. Svoju prácu si naplánujte
tak, aby ste si prácu s el. náradím produkujúcim vysokej chvejú rozložili na viac dní.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
18
VAROVNÉ SYMBOLY
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
19
a) Hodnota napájanie (230V/50Hz)
b) Príkon (750 W)
c) Otáčky naprázdno (380 ot./min.)
d) Pracovný záber (32 cm)
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
20
POPIS KULTIVÁTORA
1. Spúšťací klapka
2. Spínacia skrinka
3. Napájací kábel
4. Zaisťovacia matica
5. Horná časť rukoväte
6. Stredná časť rukoväte
7. Bezpečnostný spínač
8. Dolná časť rukoväte
9. Kryt motora
10. Nosná doska motora +
ochranný kryt
11. Kultivačné nože
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
21
Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si návod na obsluhu a údržbu a chovajte sa v súlade s jeho znením. Uschovajte ho
pre ďalšie použitie.
Dodržujte bezpečnostné pokyny a varovania uvedené na zariadení.
Pred použitím







Pred použitím musí byť zariadenie správne zostavené.
Pred použitím by malo byť zariadenie starostlivo skontrolované. Mali by ste pracovať iba so
zariadením, ktoré je v dobrom prevádzkovom stave. Pokiaľ na zariadení zaznamenáte akýkoľvek
defekt, ktorý by mohol znamenať nebezpečenstvo pre užívateľa, zariadenia neprevádzkujte ho,
dokiaľ nie je závada odstránaná.
Z bezpečnostného hľadiska opotrebované alebo poškodené diely vymeňte. Používajte len
originálne náhradné diely. Diely nevyrobené výrobcom zariadení môžu spôsobiť špatné
zlícovanie dielov a možné poranenie.
Dávajte pozor na cudzie predmety v priebehu prevádzkovania zariadenia.
Pracujte len pri dennom svetle alebo pri dostatočnom umelom osvetlení.
Pokiaľ pracujete v prašnom prostredí, používajte ochranné okuliare, ochranný štít alebo
respirátor.
Správne sa obliekajte. Pri používaní zariadenia používajte nasledujúce ochranné prostriedky:
- Používajte gumové rukavice a je doporučovaná pevná obuv.
- Na zakrytie dlhých vlasov používajte ochranné zakrytie vlasov.
- Vyhnite sa používaniu voľného odevu alebo šperkov, ktoré môžu byť rotačnými hrotmi
zachytené.
Správne používanie
Pri práci so zariadením je užívateľ zodpovedný za tretie strany.
 Osobám nezoznámeným s prevádzkovými pokynmi, deťom, nedospelým osobám, ktoré
nedosiahly minimálny vek vhodný na používanie tohoto zariadenia a osobám pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov, nie je dovolené zariadenie používať.
 Používajte zariadenie len na účel, pre ktorý je navrhnuté.
 Držte deti a domáce zvieratá ďalej. Všetci, ktorý sa na vás pri práci pozerajú, by mali byť držaní
v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, ktoré je používané.
 Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné prostriedky pripevnené a v dobrom stave.
 Neprevádzkujte zariadenie v blízkosti podzemných káblov, telefonných liniek, potrubí alebo hadíc.
 Pred zasunutím zástrčky do zásuvky hlavného napájania sa uistite, že sú vlastnosti zásuvky
v súlade s údajmi uvedenými na výrobnom štítku zariadenia.
 Použitie zariadenia je povolené len v prípade, pokiaľ je dodržaná bezpečná vzdialenosť
stanovená ovládacim madlom.
 Na zaistenie bezpečnej prevádzky neprevádzkujte zariadenie v príliš strmom svahu. Pokiaľ
používate zariadenie vo svahu, spomaľte a zaujmite dobrý, stabilný postoj.
 Pred naštartovaním zariadenia sa uistite, že sa hroty nedotýkajú cudzích predmetov. Musia byť
úplne voľné, schopné pohybu.
 Zovrite ovládacie madlo pevne oboma rukami. Nikdy neprevádzkujte zariadenie jednou rukou.
 Uvedomte si, že zariadenie môže neočakávane poskočiť nahor alebo vpred, pokiaľ hroty
zasiahnu extrémne tvrdú, zhutnelú pôdu, zamrznutý povrch alebo prekážky pod zemou, ako sú
veľké kamene, korene alebo pne.
 Nevkladajte vaše ruky, nohy alebo iné časti tela alebo odevu do blízkosti rotujúcich hrotov.
Varovanie! Nebezpečie poranenia!
 Prevádzkujte zariadenie len rýchlosťou chôdze. Nepredkláňajte sa. Neustále udržujte správny
postoj a rovnováhu.
 Pri prevádzke dávajte pozor na predlžovací kábel. Buďte opatrní, neprechádzajte cez kábel.
Neustále veďte kábel ďalej od hrotov.
 Ak zariadenie zasiahne cudzí predmet, skontrolujte ho, či nejaví známky poškodenia a pred
ďalším naštartovaním a pokračovaním v práci preveďte všetky nevyhnutné opravy.
 Ak začne zariadenie abnormálne vibrovať, vypnite motor a okamžite skontrolujte možnú príčinu.
Vibrácie sú všeobecne varovaním pred problémami.
 Na presunutie zariadenia z jedného miesta na druhé, uchopte ovládacie madlo, zariadenie
zdvihnite a preneste.
 Pred prevádzaním údržby alebo čistením vždy vypnite zariadenie, odpojte zástrčku zo zásuvky.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
22


Buďte obozretní pri čistení alebo prevádzaní údržby zariadenia. NEBEZPEČIE! Sledujte svoje
prsty! Používajte ochranné rukavice!
Je zakázané meniť alebo upravovať akékoľvek elektrické a mechanické bezpečnostné
prostriedky (prvky).
Elektrická bezpečnosť








Napätie hlavného napájania sa musí zhodovať s hodnotou označenou na výrobnom štítku
zariadenia (230V~50Hz). Nepoužívajte iné zdroje napájania.
Pri prívodnom napájacom kábly je doporučované použitie prúdového chrániča s intervenčným
menovitým rozsahom od 10 do 30 mA. Konzultujte s hodnoverným elektrikárom.
Nikdy so zariadením neprechádzajte cez predlžovací kábel, keď je zariadenie v prevádzke. Môže
dôjsť k preseknutiu kábla. Dbajte na to, aby ste si boli vždy isti, kde kábel je.
Pre pripojenie predlžovacieho kábla použite špeciálny kábelový držiak.
Nikdy nepoužívajte zariadenie v daždi. Chráňte ho pred zvlhnutím alebo pred vlhkosťou.
Nenechávajte ho vonku cez noc. Nekoste mokrú alebo vlhkú trávu.
Napájací kábel by mal byť kontrolovaný pravidelne a stále pred použitím. Uistite sa, či nie je kábel
poškodený alebo starý (popraskaný). Pokiaľ nie je kábel v dobrom stave, zariadenie
nepoužívajte, miesto toho ho vezmite do autorizovaného servisu.
Používajte iba predlžovací kábel určený pre vonkajšie použitie. Držte ho ďalej od priestoru
kosenia, od vlhkých, mokrých alebo mastných povrchov alebo ostrých hrán a ďalej od tepla a
pohonných hmôt.
Mobilná zásuvka predlžovacieho kábla by mala byť vodotesná v súlade so smernicami DIN
57282 a VDE 0282; prierez vodiča (max. dĺžky 75 m) by mal byť najmenej 2 mm 2. Použite kábel
H07RN-F.
Pred naštartovaním
Predpokladané použitie!
Toto zariadenie je určené na použitie len ako elektrický kultivátor na prevzdušňovanie a
kyprenie v hobby záhradách.
Nie je navrhnuté na použitie na verejných plochách, parkoch, športových areáloch a
v poľnohospodárstve a lesníctve.
Používanie zariadenia na iné účely je považované ako nesprávne a neschválené. Výrobca nie je
zodpovedný za akékoľvek poškodenie stroja alebo zranenie vyplývajúce z takéhoto použitia.
Užívateľ je plne zodpovedný za všetky súvisiace riziká.
Dvojitá izolácia
Fukar lístia má dvojitú izoláciu. To znamená, že všetky externé kovové časti sú izolované od prívodu
elektrického napájania.
To je dosiahnuté vložením izolačnej vrstvy medzi elektrické a mechanické časti. Táto dvojitá izolácia
vám zaručuje najlepšiu možnú bezpečnosť.
Ochrana pred prehriatím
Ak je zariadenie zablokované cudzím predmetom alebo je motor preťažený, motor sa pomocou
tepelnej ochrany automaticky vypne. Uvolnite páčku spínača a počkajte, kým motor nevychladne
(približne 15 minút), potom zariadenie opäť zapnite.
Upozornenie: časté preťažovanie a zablokovávání môže aj cez to spôsobiť nezvratné poškodenie
elektromotora a iných častí stroja za ktoré výrobca nenesie žiadnu odpovědnot.
Tento model kultivátora vhodný pre kultiváciu už pestovateľských plôch, nie ku kultivácii neobdělaných
plôch, je to dané konštrukčné a parametrickú výbavou stroja.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
23
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
Zakúpili ste si záhradné náradie, ktoré je určené len pre domáce a tzv. hobby použitie.
Výrobca a dovozca neodporúčajú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pri
vysokom zaťažení. Akékoľvek ďalšie doplňujúce požiadavky musia byť predmetom
dohody medzi výrobcom a odberateľom.
Toto zariadenie je určené na kyprenie a prevzdušňovanie. Je vhodné iba pre súkromné
použitie v domácich záhradách. Zariadenie nesmiete používať v trvalej prevádzke, použitie v
priemyselnom prostredí a je v rozpore s týmto návodom na obsluhu
ZOSTAVENIE
Po vybalení kultivátora skontrolujte jeho nepoškodenosť a kompletnosť všetkých dielov a
súčastí. Časť dolnej rukoväte vložte do vylisovaných otvorov v základnej doske. Uistite sa, že
ste riadne vyrovnali otvory pre skrutky, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti rukoväti.
Dotiahnite pomocou skrutiek
Strednú a hornú časť rukoväte pripevnite k dolnej časti rukoväte pomocou priložených
skrutiek a krídlových matíc. Obe časti dostatočne zaaretujte.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
24
Držiak kábla nasuňte na strednú časť rukoväte.
Pomocou dvoch dodaných káblových svoriek zaistite kábel.
OVLÁDANIE SPÚŠŤACIE KLAPKY
Upozornenie: Pred ovládaním páčky spúšte sa presvedčte, že v pracovnej oblasti nie
sú žiadne prekážky alebo cudzie predmety a že všetky osoby a domáce zvieratá sú v
bezpečnej vzdialenosti!
ODPORÚČANIE: Kultivátor neovládajte jednou rukou. Vždy ho držte a ovládajte oboma
rukami.
Spustenie
Ľavou rukou najskôr stlačte a podržte bezpečnostné
tlačidlo na spínacej skrinke. Zároveň pravou rukou
pritiahnite páčku spúšte, v tento moment sa kultivátor
spustí.
Ak chcete kultivátor vypnúť, uvoľnite páčku spúšte a
motor sa zastaví.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
25
KULTIVOVACÍ NOŽE
Pred každým použitím kultivátora starostlivo skontrolujte pracovné nože kultivátora.
Opotrebované nože totiž majú slabú výkonnosť a preťažujú motor. V prípade potreby noža
naostrite alebo ich vymeňte za nové.
VAROVANIE: Počas práce na nožoch môže dôjsť k poraneniu. Nasaďte si ochranné
rukavice.
Ak chcete odstrániť celú zostavu nožov z hriadeľa, odstráňte z hriadeľa skrutky so
šesťhrannou hlavou M8 x 40. Vyberte zostavu nožov z hriadeľa. Pri inštalácii nožov
postupujte opačne.
Dolievanie prevodového mazivá
Vypúšťacia skrutka sa nachádza na pravej strane skrine prevodovky. Kultivátor položte na
ľavú stranu a pred vybratím vypúšťacej skrutky vyčistite prevodovku od príp. nečistôt. Ak je
to potrebné, vyberte nože, pre lepší prístup k vypúšťaciemu skrutky. Pomocou imbusového
kľúča odskrutkujte skrutku. Vyprázdnite olej z prevodovky. Plňte kvalitným olejom SAE 30,
kým nezačne presakovať okolo otvoru. Vypúšťaciu skrutku vráťte späť na miesto.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
26
Opotrebované alebo poškodené časti meňte iba za časti, ktorú sú oficiálne určené k tomuto
modelu stroja. Uistite sa, že všetky ochranné zariadenia sú pevne pripevnená a v dobrom
stave. Ak je to potrebné, opravte ich alebo vymeňte.
POUŽITIE
Kultivátor používajte na rozrývanie drnov, prípravu pôdy na siatie a kultiváciu záhrad alebo
kvetinových záhonov.
Kultivátorom možno vyhlubovat jamky na sadenie sadeníc. Na rozrývanie drnov alebo hlbokú
orbu umožnite nožom, aby ťahali kultivátor smerom dopredu na dosah Vašich rukách, potom
pevne zatiahnite a potiahnite ho smerom k sebe. Najlepšie výsledky dosiahnete pri
opakovanom prechádzanie dopredu a ťahom dozadu.
Upozornenie:
● Pred spustením motora preneste kultivátor do pracovnej oblasti.
● Počas štartovania kultivátor pevne držte! Počas prevádzky budú nože ťahať kultivátor
smerom dopredu.
● Ťahaním kultivátora smerom k sebe budú noža kopať hlbšie a agresívnejšie.
● Dávajte mimoriadny pozor pri posúvaní dozadu a pri ťahaní kultivátora smerom k sebe.
● Ak sa kultivátor hlboko zasekne a ostane stáť na jednom mieste, opatrne ho rozkývejte zo
strany na stranu až kým sa znovu nezačne pohybovať smerom dopredu.
● kultivátor nikdy neprechádzajte cez predlžovací kábel! Uistite sa, že kábel je stále v
bezpečnej polohe za vami.
● Pri práci na svahoch stojte vždy diagonálne ku svahu, aby ste si udržali pevný a bezpečný
postoj.
● Nepracujte na mimoriadne strmých svahoch.
Vzory oranie
Pri príprave na stávkovanie vám odporúčame jeden z nasledujúcich vzorov oranie:
Vzor oranie A: dvakrát prejdite po oblasti, ktorú chcete orať, druhý prechod vykonajte v
pravom uhle k prvému.
Vzor oranie B: dvakrát prejdite po oblasti, ktorú chcete orať, druhý prechod sa prekrýva s
prvým.
VAROVANIE: Pred presúvaním kultivátora z jednej oblasti do druhej vypnite motor.
Dávajte pozor, aby sa počas presunu kultivátora nože nedotýkali zeme, pretože sa
môžu - ale aj samotná jednotka - poškodiť, aj keď je motor vypnutý.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
27
ODSTRAŇOVANIE CUDZÍCH PREDMETOV
Počas prevádzky sa do nožov môže zaseknúť kameň alebo koreň, alebo sa okolo hriadeľa
namotá dlhá tráva alebo burina.
Ak chcete vyčistiť nože alebo hriadeľ, uvoľnite spúšťací páku a kultivátor odpojte od zdroja
napájania. Uvoľnite alebo odstráňte cudzie predmety z nožov alebo hriadeľa.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
● Pred údržbou a čistením vždy vytiahnite prívodnú ele. kábel náradia zo zásuvky.
Skontrolujte stav nožov a uistite sa, že všetky skrutky sú pevne dotiahnuté. Ak sa nože otupí,
naostrite ich alebo ich vymeňte. Zavolajte zákaznícku servisnú linku Sharks.
● Raz za sezónu namažte noža a hriadeľ.
● Po každej sezóne pred uskladnením skontrolujte kultivátor kvôli poškodeniu.
● Poškodené alebo zlomené časti opravte alebo vymeňte.
VAROVANIE: Po každom použití kultivátor vyčistite. Nedodržanie správneho
čistenia môže viesť k poškodeniu kultivátora alebo k slabému výkonu. Spodnú časť
motora, nosnú dosku a konštrukciu okolo nožov vyčistite pomocou kefy a mäkkej
látky navlhčené vo vode, príp. s jemným mydlom.
● Na čistenie kultivátora nikdy nepoužívajte hadicu! Ak chcete z hnacieho ústrojenstva a
nožov odstrániť pôdu, použite na to tvrdý kefu a navlhčenú látku. Vyčistite prieduchy na
kostre motora a odstráňte všetky zvyšky trávy, zeminy a ostatných nečistôt. Po vyčistení
utrite nože a hriadeľ dosucha a naneste miernu vrstvu oleja, aby ste zabránili korodovaniu.
Čistenie hrotov od cudzích predmetov
Počas prevádzky môžu medzi hrotmi uviaznuť kamene alebo korene, alebo sa môže na
hriadeľ zariadení namotať dlhá tráva či burina.
K vyčisteniu hrotov, uvoľnite páčku spúšťače. Odpojte kultivátor od zdroja napájania, uvoľnite
alebo odstráňte prekážky z hrotov alebo hriadeľa.
K ľahšiemu odstráneniu dlhej trávy alebo buriny namotaných okolo hriadeľa demontujte
jeden alebo viacero hrotov zo hriadeľa. Pozri Demontáž a inštalácia hrotu v Manuáli.
Údržba
Zabezpečte, aby rukoväť bola vždy pevne a bezpečne utiahnutá. Poškodené alebo
opotrebované diely je nutné opraviť alebo vymeniť. V pravidelných intervaloch kontrolujte
stav kultivovacích nožov, vzduchových prieduch motora (chladenie motora) aj pri samotnej
práci, pri nedostatočnom chladení môže dochádzať k zníženiu výkonu a dokonca k
nevratnému poškodeniu motora.
Skladovanie
Zariadenie by malo byť skladované na suchom a čistom mieste, mimo dosahu detí.
Počas predĺženého skladovania, napríklad v zime, zaistite, aby bolo zariadenie chránené
proti korózii a mrazu.
Na konci sezóny, alebo keď nebude zariadenie používané dlhšie ako jeden mesiac:
● Vyčistite zariadenie.
● Utrite všetky kovové povrchy handrou namočenou do oleja, aby ste zariadenie ochránili
pred koróziou (nepoužívajte olej na báze živice), alebo nastriekajte na kovové povrchy jemnú
vrstvu oleja (napr. Sprejom).
● Zložte ovládacie madlo a uskladnite ho na vhodnom mieste..
Transport
UPOZORNENIE! Pred prepravou zariadenia vždy vypnite motor!
Aj keď pohybujete zariadením s vypnutým motorom, môže dôjsť k poškodeniu
hrotov a jednotky, napr. Po pevnom povrchu. Ako prevenciu pred dotykom hrotov s
povrchom prenášajte zariadenie za držadlo.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
28
Pred každým použitím
● Skontrolujte pripojovací kábel ohľadom známok poškodenia alebo zostarnutia. Ak je kábel
prasknutý, zlomený, alebo inak poškodený, kontaktujte servis Sharks.
● Skontrolujte stav rezacieho valca a uistite sa, že sú všetky skrutkové spojenia bezpečne
dotiahnutá.
● Ak sú hroty tupé, naostrite Neudržované nože majú za následok zníženie výkonu motora a
jeho preťažovaniu a následne dochádza postupne aj k nevratnému poškodeniu
elektromotoru. vezměte je opraviť do špecializovaného servisu Sharks, ak je to nutné.
● Kontrola a čistenie vzduchových prieduch motora (chladenie motora) aj pri samotnej práci,
pri nedostatočnom chladení môže dochádzať k zníženiu výkonu a dokonca k nevratnému
poškodeniu motora.
● Kontrola prevodové skrine stav prevodového oleja. Nedostatečné mazanie prevodov majú
za následok zníženie výkonu motora a jeho preťažovaniu a následne dochádza postupne aj
k nevratnému poškodeniu elektromotora.
Úkony 1x za sezónu
● Namažte hroty noža a hriadeľ.
● Odporúčanie: na konci sezóny nechajte zariadenie skontrolovať a opraviť v
špecializovanom servise Sharks (nie je zahrnuté do záručných opráv).
Odstránenie závad
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
29
ZÁRUČNÉ PODMIENKY SHARKS
Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná
súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na
výrobky je zákazníkovi (súkromnej osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa
nákupu. Pre firemných zákazníkov (IČO) je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa
nákupu.
V záručnej dobe autorizovaný servis Sharks bezplatne odstráni všetky vady produktu
spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie
zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade
realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.
Záruka zaniká v týchto prípadoch:
● ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja;
● výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu;
● závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav
neautorizovaným servisom);
● poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, vystavením stroja
nevhodným poveternostným podmienkam;
● výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú
opravu.
Servis pre Slovensko:
Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle: 0917 452357
e-mail: [email protected]
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu
(najlepšie v originálnom balení Sharks).
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť
reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu, ktorý je súčasťou
tohto manuálu českej verzie.
Záručná lehota sa predlžuje o čas od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po
odovzdaní opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na
posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.
Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok
predviesť a riadne vyplniť záručný list.
Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu.
Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa
zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie
informácie o separovanom zbere a recyklácií získate na miestnom
obecnom úrade, firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu
alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
30
Vyhlásenie o zhode ES
EC Declaration of Conformity
vydané podľa § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení
my:
Steen QOS, s.r.o.
Bor 3, 36001, Karlovy Vary
IČO: 279 729 41
prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že
výrobok: Elektrický kultivátor Sharks SH 1529
typ: SHK426
určený na kyprenie a prevzdušnenie pôdy v privátnych domácich, hobby záhradách, na ktorý
sa toto vyhlásenie vzťahuje je za podmienok obvyklého použitia bezpečný a je v zhode s
nasledujúcimi technickými predpismi:
Európske harmonizované normy
EC Machinery Directive (MD) 2006/42 / EC
EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95 / EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108 / EC
EEC Directive - emission of gaseous 2010/26 / EÚ
Noise directive (ND) 2005/88 / EC
Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 15
Posudzovanie zhody bolo vykonané postupom podľa § 12, ods. 3 písm. a) zákona č.
22/1997 Zb., V platnom znení.
Testovanie výrobku a ES skúška typu vykonala autorizovaná firma:
TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystrasse 2, 90431, Nürnberg, Germany
Autorizovaná osoba: Dr. Ing. T. Keiter.
Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku zodpovedajú nasledujúcim normám EÚ:
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11
EN 60335-1: 2012
EN 62233: 2008
EN 709: 1997 + A4
EN ISO 3744
ISO 11094
Garantovaná hladina emisií hluku Lwa: 93 dB (A)
Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2011/65 / EÚ).
Vydané v Karlových Varoch dňa 23. 10. 2014
Meno: J. Beneš
Funkcia: konateľ
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
31
PL
Obsługa i konserwacja
Kultywator elektryczny Sharks SH 1529
Numer katalogowy SHK426
Producent i dostawca: Steen QOS, Ltd., Bor 3, Karlovy Vary, Czechy
Opakowań/karton z dala od dzieci,
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Ostrzeżenie:
Przed użyciem tego produktu, przeczytać instrukcję i przestrzegać wszystkich
zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi.
Produkt ten jest przeznaczony do hobby i majsterkowania, nie profesjonalny numer!
Instrukcja jest tłumaczony z oryginalnego producenta.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
32
Szanowni Państwo,
Dziękujemy Ci, że kupił markę Sharks elektryczny kultywator, model SH 1529 Nowy ogród
ele. narzędzia zostały opracowane i zbudowane przez Steen QOS, Ltd., aby sprostać
wymaganiom w wysokim standardzie, niezawodność działania, łatwość użytkowania i
bezpieczeństwo użytkownika w odniesieniu do łatwości utrzymania i eksploatacji.
Z należytą starannością, zapewnia stabilne i niezawodne działanie. Jeśli używasz rumpel
poprawnie i tylko w zaleceniach celem hobby, będziesz cieszyć lat bezpiecznej eksploatacji i
niezawodny serwis.
OSTROŻNIE
Przed zastosowaniem nowych SHARKS produktu dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi i konserwacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie
ostrzeżenia i przestrogi.
DANE TECHNICZNE
Napięcie/częstotliwość: 230V/50Hz
Pobór mocy: 750 W
Prędkość: 380/min.
Szerokość robocza: 32 cm
Głębokość robocza: 22 cm
Długość przewodu zasilającego: 35 cm
Waga: 7,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony zgodnie z normą EN 60335:
LPA (poziom ciśnienia akustycznego) 79 dB (A) = 3 kPa
LWA (moc akustyczna) 93 dB (A), KWA = 3
Podjąć odpowiednie środki w celu ochrony słuchu!
Nosić ochronniki słuchu, gdy poziom dźwięku przekracza 80 dB (A).
Ważona wartość skuteczna przyspieszenia zgodnie z EN 60335: 2,5 m/s ² K = 1,5
Uwaga: wartość wibracji podczas bieżącego użytkowania elektronarzędzi mogą różnić się od
deklarowanej wartości w zależności od tego, jak jest ono wykorzystywane w zależności od
następujących czynników: Jak korzystać z ele. oraz narzędzia statusu gatunków oraz do
utrzymania prawidłowego wyboru używanych akcesoriów
i bezpieczeństwo jego ostrości i dobrym stanie, siła rękojeść, korzystanie z urządzeń
antywibracyjnych, przydatność ele. Narzędzia dla celów, dla których został zaprojektowany
do pracy i przestrzeganie procedur zgodnie z instrukcją producenta.
W przypadku, że to narzędzie jest używane nieprawidłowo, może powodować zespół
wibracyjny lub rękę ramię.
Uwaga: Dla jasności konieczne jest, aby wziąć pod uwagę poziom drgań w określonych
warunkach stosowania we wszystkich trybach operacyjnych, takich jak czas, gdy narzędzia
ręczne -Except czas pracy - off i na biegu jałowym, a zatem nie wykonuje pracy. Ten
mogą znacząco zmniejszyć poziom ekspozycji w całym cyklu.
Zminimalizować drgania ryzyka. Trzymaj swoje narzędzia zgodnie z tymi wytycznymi i
zapewni dokładne smarowanie. Z regularnych narzędzi do używania inwestycji w akcesoriów
antywibracyjnych. Narzędzia nie używać w temperaturach niższych niż 10 ° C Jego praca
harmonogramu tak, że można pracować z el. Narzędzia do produkcji wysokiej drżenie
rozprzestrzenił się na kolejne dni.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
33
Sygnały ostrzegawcze
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z
instrukcjami.
Niebezpieczeństwo!
Stosować ochronę słuchu.
Nosić okulary ochronne.
Ochrona dróg oddechowych.
Nie pracować w deszczu.
Stosować rękawice ochronne.
Nosić obuwie ochronne.
Podwójna izolacja.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
34
Nie padać.Nóż
Przed
Wszystkie
Podczas
Trzymaj
Wyciągnąć
użyciem
przewód
korzystania
osoby
wtyczkę
należy
może
muszą
z dala
przed
ostrożność,
jeszcze
dokładnie
od
trzymać
konserwacją,
narzędzia
poruszać
zapoznać
się
abyzuniknąć
pracy.
dala
po
jeślisię
odkabel
obrażeń
kosiarki.
z jest rąk
uszkodzony
lub stóp. podczas każdego
instrukcją. urządzenia. Poczekaj, aż do jego
ustawienia.
wyłączeniu
całkowitego zatrzymania.
a) Napięcie/częstotliwość: (230V/50Hz)
b) Pobór mocy (750 W)
c) Prędkość (380/min.)
d) Szerokość robocza (32 cm)
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
35
Opis Kultywatory
1. Zawór spustowy
2. Stacyjka
3. Kabel zasilający
4. Nakrętka
zabezpieczająca
5. Górna część uchwytu
6. Część środkowa
uchwytu
7. Wyłącznik
bezpieczeństwa
8. Dolna część uchwytu
9. osłona
10. Pomoc osłona silnika
płyta +
11. Noże kultivova
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
36
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj informacje na temat obsługi i konserwacji, i działania zgodnie z jej warunkami. Zachować ją
do wykorzystania w przyszłości.
Wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia na temat sprzętu.
Przed użyciem
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia muszą być prawidłowo zamontowane.
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić. Należy pracować tylko w sprzęt, który jest w
dobrym stanie. Jeśli nadal widoczne jakiekolwiek wady, które mogłyby oznaczać niebezpieczeństwo
dla użytkowników, urządzenia działają, dopóki usterka zostanie usunięta.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa zużyte lub uszkodzone części wymienić. Należy używać tylko
oryginalnych części zamiennych. Części nie produkowane przez producenta sprzętu może
spowodować biednych montażu części i obrażeń.
Uwaga ciał obcych w trakcie pracy urządzenia.
działa tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
Jeśli pracujesz w zapylonym środowisku, nosić okulary ochronne, maski ochronnej.
Ubierz się odpowiednio. Podczas korzystania z urządzenia, należy użyć następującego ochrony:
- Zaleca się rękawice gumowe rękawice i solidne buty.
- Aby pokryć długie włosy, nosić ochronne pokrycie włosów.
- Należy unikać używania odzieży, biżuterii wolnego, które mogą być przechwycone przez obracanie
kolce.
Właściwe stosowanie
Podczas pracy z urządzeniem, użytkownik jest odpowiedzialny za osoby trzecie.

















Osoby zaznajomione z instrukcją obsługi, dzieci, osoby małoletnie, które nie osiągnęły
minimalnego odpowiednim wieku do korzystania z tego urządzenia i osoby pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub leków, nie wolno korzystać z urządzeń.
Należy używać urządzeń wyłącznie do celów, dla których jest przeznaczona.
Dzieci i zwierzęta domowe z dala. Każdy, kto patrzy w pracy, powinny być przechowywane w
bezpiecznej odległości od urządzenia, które jest używane.
Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyposażone w dobrym stanie.
Nie wolno używać urządzenia w pobliżu podziemnych kabli, linii telefonicznych, rur i węży.
Przed włożeniem wtyczki do gniazda zasilania głównego, upewnij się, że właściwości wylotowe
są zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
Użyj urządzenia jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy minimalna bezpieczna odległość
ustawić manetkę.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia działają na zboczu zbyt strome. Jeśli
używasz stoku, zwolnić i zakładać dobrą, stabilną postawę.
Przed uruchomieniem urządzenia, upewnij się, że kolce wpływa na ciała obce. Muszą być
całkowicie wolne, w stanie przenieść.
Zacisnąć dźwignię sterowania obiema rękami. Nigdy nie używać urządzenia z jednej strony.
Należy pamiętać, że maszyna może nagle skoczyć w górę lub do przodu, gdy uderzenie bardzo
ciężko, sprasowanej gleby, mrożone powierzchniowe lub podziemne przeszkody, takie jak duże
kamienie, korzenie i pniaków.
Nie wolno wkładać rąk, nóg lub innych części ciała lub odzieży w pobliżu zębów obrotowych.
Ostrzeżenie! Ryzyko obrażeń!
Obsługuj urządzenie tylko z prędkością spacerową. Nie opieraj się. Utrzymać balans i
równowagę.
W trakcie pracy, należy zwrócić uwagę na przedłużacza. Bądź ostrożny, nie działają kabel. Stale
trasy z dala kabel od kolców.
Jeśli urządzenie uderza w obcy przedmiot, należy sprawdzić go pod kątem uszkodzeń i przed
następnym uruchomieniem i kontynuuje pracę, dokonać niezbędnych napraw.
Jeśli urządzenie zacznie wibrować, natychmiast wyłączyć silnik i sprawdzić ewentualne
przyczyny. Wibracja jest zazwyczaj ostrzeżenie od kłopotów.
Przenieść sprzęt z jednego miejsca do drugiego, ma wyposażenie manetki, podnoszenia i
przenoszenia.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
37



Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia lub konserwacji. ZAGROŻENIE! Uważaj na
palce! Nosić rękawice ochronne!
Nie wolno zmieniać ani modyfikować żadnej z elektrycznych i mechanicznych systemów
bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo elektryczne








Napięcie zasilanie musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej (230V ~ 50Hz).
Nie należy korzystać z innych źródeł energii.
W przypadku kabla zasilającego jest zalecane, aby użyć urządzenia prądu szczątkowego o
nominalnej zakresie interwencji 10 do 30 mA. Skonsultować się z renomowanego elektryka.
Urządzenia Nigdy nie uciekaj do przedłużacza, gdy maszyna pracuje. Nie mogą zostać
oddzielone kabla. Upewnij się, że zawsze są pewni, gdzie kabel jest.
Do podłączenia przedłużacza, należy użyć specjalnego uchwytu kabla.
Nie należy używać urządzenia w deszczu. Chronić go przed zamoczeniem lub wilgoci. Nie
zostawiaj go na zewnątrz noc. Nie koś mokrej lub wilgotnej trawy.
Przewód zasilający powinien być regularnie kontrolowane i przed każdym użyciem. Upewnij się,
że kabel nie jest uszkodzony lub stary (pęknięty). Jeśli kabel nie jest w dobrym stanie, nie należy
korzystać z urządzenia, a nie biorąc go do autoryzowanego punktu serwisowego.
Stosować wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku na zewnątrz. Trzymać go z dala od
miejsca koszenia, od wilgotnych, mokrych lub tłuszczowych powierzchni lub ostrych krawędzi, z
dala od źródeł ciepła i paliw.
Przedłużacz powinien być wodoszczelne zgodnie z dyrektywami DIN 57282 i VDE 0282; przekrój
przewodu (max. odległe 75 m) powinny być co najmniej 2 mm2. Używać H07RN-F.
Zanim zaczniesz
Zastosowanie:
To urządzenie jest przeznaczone do użytku tylko jako elektryczny kultywator ziemi i jej rozluźnienia i
napowietrzania.
To nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych, parków, obiektów sportowych, w
rolnictwie i leśnictwie.
Korzystanie z urządzenia do innych celów jest traktowane jako niewłaściwe i
nieuprawnione.Producent nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu lub uszkodzenia wynikające z
takiego użycia. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie związane z tym zagrożenia.
Podwójna izolacja
Wszystkie zewnętrzne części metalowe są izolowane od zasilania.
Uzyskuje się to poprzez umieszczenie warstwy izolującej pomiędzy częściami mechanicznymi i
elektrycznymi. Ta podwójna izolacja gwarantuje najlepsze możliwe zabezpieczenie.
Ochrona przed przegrzaniem
Jeśli urządzenie jest zablokowane przez obce lub przeciążenia silnika, zabezpieczenie termiczne
silnika przy użyciu automatycznie się wyłącza. Zwolnij przełącznik i poczekać, aż silnik ostygnie (około
15 minut), a następnie włącz ponownie.
Uwaga: często w kółko może zablokovávání również powodować nieodwracalne szkody dla silnika
elektrycznego i innych części maszyny, dla których producent nie ponosi odpowiedzialności.
Kultywator ten model nadaje się do uprawy uprawiane obszary, nie pielęgnować obszary rozebrany,
to ze względu na mocowania strukturalnej i parametrycznej.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
38
PRZEZNACZENIE
Kupiłeś narzędzia ogród, który jest przeznaczony dla domu i nazwie. Wykorzystanie Hobby.
Producent i importer nie polecam korzystania z tego narzędzia w ekstremalnych warunkach i
wysokich obciążeniach. Wszelkie inne dodatkowe wymagania muszą być przedmiotem
Umowa między producentem a klientem.
Urządzenie to przeznaczone jest do odkręcania i napowietrzania. Nadaje się tylko do
prywatnego użytku w ogrodach domowych.Urządzenie nie może być stosowane w pracy
ciągłej, używać w środowiskach przemysłowych i wbrew instrukcji
Budować
Po rozpakowaniu sprawdzić kultywatora nienaruszony i kompletność wszystkich części i
podzespołów. Część dolnej wkładki uchwyt do otworów w płycie głównej. Upewnij się, że są
prawidłowo rozliczane otwory na śruby, które znajdują się w dolnej części uchwytu. Dokręcić
śruby.
Środkowa i górna część uchwytu jest przymocowana do dolnej części uchwytu za pomocą
śrub i nakrętek motylkowych. Oba wystarczającej mocowania.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
39
Uchwyt kablowy na środkowej części uchwytu.
Użyć dwóch dostarczonych opasek do zamocowania kabla.
Rozpoczęcie operacji
UWAGA: Przed uruchomieniem dźwigni migawki, upewnij się, że obszar roboczy nie
ma żadnych przeszkód lub ciał obcych i że wszyscy ludzie i zwierzęta są w
bezpiecznej odległości!
Zalecenie: Kultywator nie działają z jednej strony. Zawsze trzymać i obsługiwać obiema
rękami.
Początek
Lewa, najpierw naciśnij i przytrzymaj przycisk
bezpieczeństwa na skrzynce rozdzielczej.
Jednocześnie należy pociągnąć prawą dźwignię
ręczną spust, w tym momencie rozpoczyna się
kultywatora.
Jeśli chcesz, kultywator, zwolnij spust i silnik
zatrzymuje się.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
40
NOŻE
Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić robocze ostrza kultywator kultywator.
Zużyte noże, ponieważ mają niską wydajność i przeciążenie silnika. Jeśli to konieczne, noże
naostrzyć lub wymienić je na nowe
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy nad nożami może spowodować obrażenia. Założyć
rękawice.
Jeśli chcesz usunąć całą ostrza montażu na wale, zdjąć wał sześciokątne śruby M8 x 40
Wybierz zespół ostrza z wału. Podczas instalacji tarczy nie na odwrót.
Napełnianie smaru przekładniowego
Korek spustowy znajduje się z prawej strony obudowy przekładni. Umieścić dyszel po lewej
stronie przed wyjęciem korek spustowy z transmisji lub czyste. zanieczyszczenia. Jeśli to
konieczne, usunąć ostrze na poprawę dostępu do śruby spustowej. Używając klucza
imbusowego, odkręcić śrubę. Spuścić olej ze skrzyni biegów. Wypełnij jakości SAE 30 olej
do wycieku wokół otworu. Wymień korek spustowy z powrotem na miejsce.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
41
Zużyte lub uszkodzone części, zmienić tylko część, którą oficjalnie przeznaczony dla tego
modelu maszyny. Upewnij się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są zamocowane, w
dobrym stanie. Jeśli to konieczne, naprawić lub wymienić.
STOSOWANIE
Użyj kopania torfu kultywator, przygotowanie gleby do siewu i uprawy ogrodów i klombów.
Kultywator może vyhlubovat otwory do sadzenia sadzonek.Darń kopania lub głębokiej orki
pozwalają wyciągnąć ostrza do przodu dyszel, aby osiągnąć swoje ręce, a następnie
pociągnij mocno i pociągnij ją do siebie. Aby uzyskać najlepsze wyniki,
Powtarzające przeglądający przodu i pociągając.
Ostrzeżenie:
● Przed uruchomieniem silnika, należy usunąć kultywator do obszaru roboczego.
● Podczas uruchamiania rumpel mocno trzymać! Podczas pracy, ostrze dyszel wyciągnąć do
przodu.
● Przeciągnij kultywator kierunku ostrza będą kopać głębiej i bardziej agresywnie.
● Być bardzo ostrożnym, gdy podczas ruchu do tyłu, ciągnąc kultywator do siebie.
● Jeśli kultywator mrożone i stoją w jednym miejscu, rozkývejte lekko na boki aż ponownie
zaczyna poruszać się do przodu.
● Nigdy nie przechodź kultywator przedłużacza! Upewnij się, że kabel jest nadal w
bezpiecznej pozycji za Ciebie.
● Podczas pracy na zboczach zawsze stoją ukośnie do stoku utrzymać pewne oparcie.
● Nie działają na bardzo stromych zboczach.
Wzory orka
W ramach przygotowań do sadzenia, zalecamy jedną z następujących wzorów orki:
Orki wzór: iść dwa razy wokół obszaru, który chcesz orać, czy przejście na drugą
prostopadle do pierwszej.
Wzór orki B: iść dwa razy wokół obszaru, który chcesz orać drugie przejście pokrywa się z
pierwszą.
OSTRZEŻENIE: Przed przesunięcie kultywator z jednego obszaru do drugiego,
wyłączyć silnik. Bądź ostrożny, aby przesunąć w czasie ostrzy kultywatora nie
dotykać ziemi, jak się da - ale również samo urządzenie - szkoda, nawet wtedy, gdy
silnik jest wyłączony.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
42
Usuwanie Ciała obce
Podczas pracy, łopatki mogą włamywania się kamienia lub korzeni lub jest zawijany wokół
wału długi trawy lub chwasty.
Jeśli chcesz wyczyścić ostrze lub wałek, zwolnij spust i kultywator odłączyć od źródła
zasilania. Poluzować lub usunąć ciała obce z ostrza i wału.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
● Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyjąć ele zasilania. Kabel z
narzędzi nasadowych.
Sprawdzić stan noży i upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Jeśli ostrze
staje się nudne, naostrzyć lub wymienić. Zadzwoń do linii obsługi klienta Sharks.
● Po sezonie, smarować ostrze i wał.
● Po każdym sezonie przed zameldowaniem przechowywania uszkodzenia kultywatora.
● Uszkodzone lub uszkodzone części naprawić lub wymienić.
OSTRZEŻENIE: Po każdym użyciu należy oczyścić dyszel. Niezastosowanie się do
właściwego czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia kultywatora lub niskiej
wydajności. W dolnej części silnika, płyty nośnej i struktury wokół ostrza czyste z
pędzlem i miękką szmatką zwilżoną w wodzie, jeśli jest to konieczne. z mydłem.
● Kultywator czyszczenia nie należy używać węża! Jeśli chcesz, układ napędowy i noże do
usuwania gleby, stosowanie twardej szczotki, wilgotnej szmatki. Oczyścić otwory na
obudowie silnika i usunąć wszystkie ślady trawy, brudu i innych zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu wytrzeć ostrze i wału suche i zastosować lekki płaszcz z olejem, aby zapobiec
korozji.
Wskazówki do czyszczenia z obcymi
Podczas pracy pomiędzy środkami mogą być przywarte kamienie lub korzenie, lub może być
nawinięty na wał urządzenia długim trawy lub chwasty.
Aby oczyścić końcówkę, zwolnij spust. Odłączyć od źródła zasilania sterownicy, poluzować
lub usunięcia przeszkód od końca lub wałka.
Aby ułatwić usuwanie długich trawy lub chwasty namotaných wokół wału, usunięcie jednego
lub więcej punktów na wale. Viz. Demontaż i montaż końcówki w instrukcji.
Konserwacja
Upewnij się, że uchwyt był zawsze mocno i dobrze dokręcone. Uszkodzone lub zużyte
części należy wymienić lub naprawić. W regularnych odstępach czasu, sprawdzić stan
kultivovacích noże, silnik wentylacyjnego powietrza (chłodzenie silnika) i do rzeczywistej
pracy. W przypadku niedostatecznej wentylacji może spowodować niską wydajność i nawet
nieodwracalne uszkodzenie silnika.
Przechowywanie
Sprzęt należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Podczas długotrwałego przechowywania, na przykład w zimie, upewnij się, że urządzenie
jest zabezpieczone przed korozją i zamarzaniem.
Na koniec sezonu lub gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż jeden miesiąc:
 Czyszczenie urządzenia.
 Wytrzyj wszystkie powierzchnie metalowe szmatką nasączoną olejem, aby chronić
sprzęt przed korozją (nie używać żywicy na bazie oleju), lub rozpylać na powierzchni
metalu cienką warstwą oleju (np. spray).
 Fold manetkę i przechowywać go w dogodnym miejscu.
Transport
OSTRZEŻENIE! Przed transportem urządzenia, zawsze należy wyłączyć silnik!
Podczas przenoszenia urządzenia z wyłączonym silnikiem, może to spowodować
uszkodzenie urządzenia i porady, na przykład. Po twardej powierzchni. Jako środek
ostrożności przeciwko punktów styku z uchwytem urządzenia strumienia powierzchni.
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
43
Przed każdym użyciem
 Sprawdź kabel łączący oznak uszkodzenia lub starzenia. Jeśli kabel jest pęknięty,
uszkodzony, lub w inny sposób uszkodzona, wymień ją (uwaga. Podczas okresu
gwarancyjnego jest to dokonywane przez autoryzowany serwis Sharks).
 Sprawdź cylinder cięcia i upewnić się, że wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone.
 Jeśli kolce są tępe, naostrzyć. Scraggly noże spowodować zmniejszenie mocy silnika i
przeciążenia go, a następnie stopniowo do nieodwracalnego uszkodzenia silnika. Jeśli
jest to konieczne, aby zostawić nóż w wyspecjalizowanych Sharks usług remontowych.
 Sprawdzić i wyczyścić silnik otwory wentylacyjne (chłodzenie silnika), jak również w
rzeczywistej pracy. W przypadku niedostatecznej wentylacji może spowodować niską
wydajność i nawet nieodwracalne uszkodzenie silnika.
 Sprawdź stan skrzyni biegów i oleju przekładniowego. Niedostateczne smarowanie
biegów spowodować zmniejszenie mocy silnika i przeciążenia go, a następnie stopniowo
do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
Zrobić 1x na sezon
 wału nasmarować i końcówkami
 zalecenia na końcu sezonu, dostać sprzęt sprawdzony i naprawiony przez Sharks
specjalistycznych warsztatów (nie muszą objęte gwarancją).
Rozwiązywanie problemów
www.sharks-shop.cz
servis +420774416287; +420774416287
44

Podobné dokumenty