Forenzní služby

Komentáře

Transkript

Forenzní služby
Forenzní
služby
kpmg.cz
KPMG v České republice
„Pomáháme vám
snižovat škody.”
Cílem našich forenzních služeb je pomáhat vám
při řešení obchodních a finančních záležitostí, jež by
mohly vyústit v soudní řízení nebo regulatorní šetření.
Dále poskytujeme podporu organizacím a odborným
poradcům, kteří jsou účastníky soudních řízení nebo
sporů, jež mohou k soudním řízením vést. Jedná se
například o vyčíslení náhrady škod nebo ušlého zisku.
Klienti od nás také často žádají prošetření podezření
z finančního podvodu či jiného neetického
a nezákonného finančního nebo obchodního jednání
ve svých společnostech.
Na základě našich zjištění doporučujeme zavádět
preventivní opatření proti podvodnému jednání
a prověřujeme obchodní vztahy klientů. Pomáháme
jim tak snižovat náklady vzniklé v důsledku podvodu
a v neposlední řadě i předcházet soudním sporům.
PO
D
VO
D
Komplexnost podnikání
Komplexnost podnikání
Cenou za provozování obchodní činnosti je nalézt rovnováhu
mezi současným světovým obchodním prostředím
a zvyšujícím se tlakem ze strany regulatorních orgánů.
V tomto prostředí dochází mezi podnikateli stále častěji
k soudním a jiným sporům, vznikají vysoce regulované
kodexy obchodních aktivit a jednání, zvyšuje se příležitost
pro podvodné a jiné protiprávní jednání na národní, případně
mezinárodní úrovni.
Tyto okolnosti mohou snížit finanční výkonnost organizace
a v nejzazším případě ohrozit její životaschopnost.
Pošramocená pověst, narušená morálka zaměstnanců,
poškozené vztahy se zákazníky i dodavateli a čas investovaný
vedením společnosti představují ve výsledku významnou
ztrátu.
Nezávislé vyšetřování vedené odborníky, podpora
a poradenství jsou pak nezbytné k tomu, aby se podobné
záležitosti rychle a účinně vyřešily.
4 | Forenzní služby
„Navrhujeme postupy,
které se opírají
o nejlepší praxi v oboru
jak v místním,
tak světovém měřítku.”
Co vám naše služby přinesou?
• Celosvětová síť poradenských společností KPMG patří
mezi přední světové poskytovatele poradenských
služeb. Jsme hrdí na dobrou pověst naší sítě, která staví
na dlouhodobé tradici nezávislosti, integrity a objektivity.
• Oddělení Forenzních služeb je součástí celosvětové sítě
odborníků, kteří si kladou za cíl pomáhat svým klientům
překonávat výzvy složitého a neustále se měnícího světa
obchodu.
• Naše regionální kancelář poskytuje služby nejen pro český
trh či země střední a východní Evropy, ale má i celosvětový
dosah. Našim klientům tak můžeme jako jeden poradce
poskytovat konzistentní a včasné odborné služby bez
ohledu na to, ve které zemi podnikají.
• Máme vysoce motivovaný tým zkušených odborníků, jejž
podporuje zkušené vedení s odpovědností za celý region
střední a východní Evropy. Jejich schopnosti se navzájem
doplňují, a mohou tak společně splnit nejrůznější forenzní
požadavky našich klientů.
• Rozumíme právnímu prostředí, v němž vznikají spory,
i způsobu vedení vyšetřování v rámci České republiky.
V záležitostech týkajících se sporů, podvodného jednání
a korupce v České republice spolupracuje vedení našeho
týmu s místními advokátními kancelářemi.
• Poskytujeme praktické rady, jejichž účelem je navrhnout
postupy, jak řešit složité forenzní problémy našich
klientů. Právě proto máme s poskytováním těchto služeb
dlouhodobou zkušenost.
• Kombinujeme znalosti z účetnictví, podnikání, financí,
informačních technologií a vyšetřování se zkušenostmi
z oblasti psychologie managementu, vynutitelnosti práva
a organizační integrity.
• Rozumíme nejen požadavkům trestního práva hmotného
a procesního a postupům dokazování, ale také dalším
relevantním otázkám, například ochraně osobních údajů.
• Naši klienti získají přístup k nejnovějším poznatkům
a pokročilým dovednostem našich odborníků, kteří se
specializují na jednotlivá odvětví podnikání a důkladně
jim rozumějí.
• Poskytujeme forenzní služby společnostem z celé řady
průmyslových odvětví v České republice. Máme relevantní
znalosti místních obchodních procesů a navrhujeme
postupy, které se opírají o nejlepší praxi v oboru jak
v místním, tak světovém měřítku.
Forenzní služby | 5
Forenzní šetření podvodů,
úplatkářství a nesrovnalostí
Regulatorní služby
Řízení rizik spojených
s podvodným jednáním
Služby nabízené oddělením Forenzních
služeb zahrnují:
• Forenzní šetření podvodů, úplatkářství
a nesrovnalostí
• Regulatorní služby: šetření související
s dodržováním zákonů a jiných předpisů
• Řízení rizik spojených s podvodným jednáním
• Poradenství při řešení sporů:
•
Prověřování smluv
•
Alternativní řešení sporů
•
Poradenství při řešení soudních sporů
•
Služby soudního znalce
• Podpůrné služby:
•
Forenzní technologie
•
Shromažďování informací o podnicích
a jednotlivcích pro potřeby klientů
6 | Forenzní služby
„Jsme schopni
provést ekonomická,
komplexní a nezávislá
šetření.”
Forenzní šetření podvodů, úplatkářství
a nesrovnalostí
Jak vám můžeme pomoci?
• Nabízíme společnostem pomoc při předcházení
Vyjde-li najevo podezření z podvodu, úplatkářství a korupce nebo
podobnému porušování zákonů a dalších předpisů.
nekalých finančních operací a špatného finančního řízení, je třeba
odborného nezávislého šetření, podpory a poradenství, které zajistí • Jsme schopni provést ekonomická, komplexní
a nezávislá šetření.
rychlé a efektivní řešení těchto záležitostí.
Jak vám můžeme pomoci?
• Odhalujeme a vyšetřujeme nestandardní jednání s cílem
objasnit skutečnosti související s podezřením z podvodného
jednání spáchaného v rámci organizace nebo vůči ní.
• Naše šetření pomáhá vedení společnosti objasnit,
k čemu došlo, získat co největší možnou náhradu škody
při minimálních nákladech a poskytnout důkazy pro potřeby
budoucích řízení.
• Tyto činnosti zahrnují například:
• šetření krádeží předmětu duševního vlastnictví
a jiného nehmotného majetku,
• šetření a sledování transakcí a pomoc při dohledání,
zadržení či znovuzískání odcizených peněz a majetku.
Řízení rizik spojených s podvodným
jednáním
Poskytujeme celou škálu služeb, jejichž cílem je pomoci
společnostem přijmout účinná opatření pro prevenci
podvodného a jiného neetického jednání.
Jak vám můžeme pomoci?
• V rámci řízení rizik spojených s podvodným jednáním
vyhodnocujeme rizika a existující kontroly.
• Poskytujeme poradenství při vytváření systému vnitřních
kontrol a pomáháme s omezováním nákladů vzniklých
v důsledku podvodů.
• Asistujeme vedení společnosti při rozvíjení strategií
zaměřených na prevenci podvodů.
Regulatorní služby: šetření související
s dodržováním zákonů a jiných předpisů
• Podílíme se na identifikaci rizik a nedostatků v integritě
společnosti.
Porušování zákonů a dalších předpisů může mít pro společnosti
vážné následky a představovat značné náklady. Společnosti
jsou v dnešní době předmětem mnoha místních, národních
i mezinárodních kontrol.
• Vypracujeme etické kodexy či připravíme programy na
hodnocení integrity a školení posilující povědomí o etice
v podnikání a řízení rizik souvisejících s integritou podniku.
Taková regulatorní šetření se mohou zaměřovat na zneužití
osobních dat, poskytování úplatků úředním osobám cizích států,
praní špinavých peněz získaných z nelegálních aktivit nebo
činnosti, které mohou být považovány za porušení hospodářské
soutěže a vytváření kartelů.
• Využíváme elektronickou analýzu dat, rekonstruujeme
digitální data a používáme další vhodné digitální
technologie.
Forenzní služby | 7
Poradenství při řešení sporů
Prověřování smluv
Alternativní řešení sporů
„Pomáháme společnostem,
které se rozhodnou
spolupracovat s mediátorem
nebo se obrátit na rozhodčí
senát.”
Poradenství při řešení sporů
Naše forenzní služby vám pomohou při řešení záležitostí
finanční či obchodní povahy, které by mohly vyústit v soudní
či jiné řízení nebo zásah ze strany regulatorních orgánů.
V globálním podnikatelském prostředí se zvyšuje
počet obchodních či jiných sporů mezi podnikatelskými
subjekty a rozšiřuje se prostor pro neshody jak na místní,
tak i mezinárodní úrovni. Tyto situace mohou ohrozit
finanční výkonnost podniku a v nejzazším případě i jeho
životaschopnost.
Náklady na soudní řízení, ať už se jedná o peněžní výdaje,
čas, který jim musí vedení společnosti věnovat, nebo dopad
na obchodní vztahy, jsou vysoké.
Vedení společnosti, které se těmito záležitostmi zabývá, by
proto mělo jednoznačně rozumět silným a slabým stránkám
svého případu z účetního pohledu tak, aby mohlo správně
rozhodnout o dalších krocích, které podnikne.
V jakých oblastech vám můžeme pomoci?
• Prověřování smluv
• Alternativní řešení sporů
• Poradenství při řešení soudních sporů
• Služby soudního znalce
8 | Forenzní služby
Prověřování smluv
Alternativní řešení sporů
Smlouvy uzavřené mezi obchodními partnery, například
kupní smlouvy či smlouvy o společném podniku
(joint venture), často obsahují ustanovení o budoucí odměně,
k níž dojde na základě skutečností, jež nastanou po vstoupení
smlouvy v platnost.
Sporům mezi obchodními partnery se nelze vyhnout. Soudní
řešení sporů je však nákladné, časově náročné a výsledek je
navíc v některých jurisdikcích nejistý. Při řešení sporů proto
roste podíl alternativního přístupu – mediace, arbitráže či
znaleckého posudku nahrazujícího rozhodnutí rozhodce nebo
soudce.
Tyto smlouvy obvykle upravují právní otázky související
s transakcí, nikoliv však finanční a účetní aspekty týkající
se stanovení budoucí náhrady škody. To neznamená, že by
vzorec výpočtu nebyl ve smlouvě uveden, ale takové vzorce
jsou většinou velmi složité a použitá terminologie není
jednoznačná.
Jak vám můžeme pomoci?
• Ještě než dojde k plnění smlouvy, využijeme našich
zkušeností z dřívějších sporů a znalostí účetní terminologie,
abychom ve prospěch našich klientů prověřili dohody
obsahující ustanovení o náhradě škody.
• V rámci našich forenzních transakčních služeb se
zaměřujeme na nejednoznačnou účetní terminologii
a způsoby výpočtu, které by v budoucnu mohly vést
ke sporům. Navrhujeme alternativní formulaci smluv či
přístupy tak, aby smluvní strany mohly dosáhnout svých
cílů.
Jak vám můžeme pomoci?
• Pro případy, kdy smluvní vztah vyústí ve spor, nabízíme
celou škálu služeb včetně pomoci při výkladu složitých
účetních problémů a posouzení nabídek na vypořádání.
Naším cílem je pomoci společnostem, které se rozhodnou
spolupracovat s mediátorem nebo se obrátit na rozhodčí
senát.
• Naše služby pro alternativní řešení sporů se zaměřují
na podporu našich klientů při předkládání finančních
a účetních aspektů jejich případu.
• Naše znalecké služby zahrnují poradenství při řešení
poakvizičních sporů či jiných záležitostí předaných k řešení
znalci, a to včetně zpracování podání a jeho předání znalci
nebo působení v postavení znalce, jehož úlohou
je poskytnout odborné vyjádření.
Forenzní služby | 9
Poradenství při řešení sporů
Poradenství při řešení
soudních sporů
Služby soudního znalce
Podpůrné služby
Forenzní technologie
Shromažďování informací
Poradenství při řešení soudních sporů
a služby soudního znalce
Ne všechny případy se vyřeší nebo urovnají před zahájením
soudního řízení. Jakmile je případ předán příslušnému soudu,
obvykle se již v úvodních fázích řízení požaduje určení výše
nároku.
Poté, co žalující strana podá návrh, musí obvykle zdůvodnit
výši nároku, který uplatňuje. Žalovaná strana zpravidla
s uplatněným nárokem nesouhlasí a usiluje o jeho snížení
prostřednictvím předkládaných důkazů. K těmto důkazům
může přihlédnout příslušný soud nebo jím určený znalec.
Navrhovatel i odpůrce by si měli být vědomi síly své pozice,
a to jak z právního, tak z účetního hlediska, aby dokázali
posoudit okolnosti případného smíru.
Jak vám můžeme pomoci?
• Naše poradenské služby při řešení sporů představují
odbornou pomoc, která žalobcům nebo žalovaným
umožní tyto situace zvládnout.
• Pomůžeme vám připravit právní argumenty daného případu
tím, že poskytneme související finanční a účetní podporu.
• Poskytujeme nezávislé a objektivní poradenství
v záležitostech týkajících se finančních ztrát a v otázkách
odpovědnosti související s účetními a auditními
záležitostmi.
10 | Forenzní služby
• Vypracujeme zprávy, které lze použít při řešení sporů.
Podáme znaleckou výpověď v postavení soudního znalce.
Zanalyzujeme a vyhodnotíme případ a podání protistrany.
• Provádíme také stanovení náhrady škody, kdy vyčíslujeme
ztráty, které utrpěl účastník sporu v důsledku skutečnosti,
na jejímž základě spor vznikl.
• Dále stanovujeme hodnotu podniku, akcií nebo jiného
majetku pro účely řešení sporu.
• Ve sporech týkajících se duševního vlastnictví pomáháme
vypočítat výši škody, kterou utrpěl oprávněný porušením
práv k duševnímu vlastnictví. Posoudíme prospěch, který
získal ten, kdo taková práva porušil. Tyto spory se týkají
nedoplatků za poskytnuté licence, licenčních poplatků,
neplnění smluvních podmínek a ověření licence.
• Naše poradenství je objektivní, srozumitelné a výstižné.
Podpůrné služby
Součástí našich forenzních služeb je také poradenství
zaměřené na podporu podnikání našich klientů.
• Forenzní technologie
• Shromažďování informací o podnicích a jednotlivcích
pro potřeby klientů
„Naše poradenství
je objektivní,
srozumitelné a výstižné.”
Jak vám můžeme pomoci?
• Nabízíme služby forenzních technologií, jejichž cílem je
zjistit, zachovat a analyzovat důkazy. Tyto služby zahrnují
správu dokumentů a získání a uchování digitálních důkazů.
• Dále poskytujeme služby v oblasti corporate intelligence,
v rámci nichž zjišťujeme informace týkající se historie,
finanční situace, pověsti, silných a slabých stránek
a strategie třetích stran (fyzických či právnických osob),
které jsou v obchodním vztahu s našimi klienty.
Forenzní služby | 11
Kontakty
Forenzní služby
Jimmy Helm
Partner odpovědný za Forenzní služby
ve střední a východní Evropě
T: +420 222 123 430
E: [email protected]
Michael Peer
Partner
T: +420 222 123 359
E: [email protected]
Maroš Holodňák
Director
T: +420 222 123 721
E: [email protected]
www.kpmg.cz
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované
informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného
prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
The KPMG name, logo and “cutting through complexity“ are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice.
Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o.
Vytištěno v České republice
Srpen 2011

Podobné dokumenty