Usnesení ZO č. 8 ze dne 25.8.2015

Komentáře

Transkript

Usnesení ZO č. 8 ze dne 25.8.2015
USNESENÍ č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Stěbořice
konaného dne 25. 8. 2015
USN.Č. 8/54 – 8/60
Zastupitelstvo obce
8/54
schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice ve znění uvedeném na pozvánce, v souladu
s informací o konání zasedání ZO, zveřejněnou na úřední desce Obecního úřadu Stěbořice
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
2) Zapisovatelem zasedání ZO pana Ing. Michala Komárka
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 2
3) Ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Stěbořice paní Mgr. Hanu Bláhovou a pana
Libora Volfa
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Zastupitelstvo obce
8/55
bere na vědomí:
1) Kontrolu plnění usnesení ZO od posledního zasedání dne 30. 6. 2015
2) Zprávu o činnosti rady od posledního ZO dne 30. 6. 2015
3) Zprávu o stavu objektu zámku, o přípravě projektu na opravu střechy zámku, přednesl Ing. Rýž Tomáš
Zastupitelstvo obce
8/56
bere na vědomí:
1) Přijetí - evidování 9 žádostí o koupi pozemků od 3 zájemců:
a) Ing. Olšovec Jiří – žádost č. 6 ,13,14
b) Ing. Lepař Petr a Ing. Martina Jašková – žádost č. 10, 11, 12
c) Ing. Zaoral Jiří – žádost č. 7, 8, 9
2) Stažení žádostí:
a) č. 6 a č. 14 od žadatele Ing. Jiřího Olšovce, platí pouze žádost č. 13
b) č. 10 a č 12 od žadatelů Ing. Petra Lepaře a Ing. Martiny Jaškové, platí žádost č. 11
c) č. 8 a č. 9 od žadatele Ing. Jiřího Zaorala, platí pouze žádost č. 7
3) Všechny tři podané žádosti splňují náležitosti podle stanovených podmínek
Zastupitelstvo obce
8/57
schvaluje:
1) Prodej pozemku parc. č. 1614 = 838/2 dle geometrického plánu v k. ú. Stěbořice za cenu 761,-Kč/m2,
za celkovou cenu ve výši 738.931,- Kč žadateli XXX, bytem XXX
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2) Prodej pozemku parc. č. 1611 v k. ú. Stěbořice za cenu 755,- Kč/m2, za celkovou cenu ve výši
739.900,- Kč žadatelům XXX, bytem XXX
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se:0
3) Prodej pozemku parc.č. 1612 v k.ú. Stěbořice za cenu 751,- Kč /m2, za celkovou cenu ve výši
735.980,-Kč žadateli XXX, bytem XXX
Pro: 13
proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce
8/58
schvaluje:
1) Rozpočtovu úpravu č. 3
Pro: 10 Proti: 0
Zdrželi se: 3
2) Výši nájmu hrobového místa na místním hřbitově včetně služeb na následujících 10 let v letech 2016 –
2025 za cenu 35,- Kč/m2/ rok
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 3
3) Vykoupení pozemků pod místními komunikacemi na území obce Stěbořice od soukromých vlastníků
za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že obec uhradí daň z převodu nemovitostí a vyměření části pozemku
parc.č. 67, který je dosud veden jako zahrada, jde o pozemky
- parc.č. 517/1 o výměře 1316 m2, - ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 506/2 o výměře 313 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- parc.č. 67 (část), zahrada
- parc.č. 506/1 o výměře 458 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Stěbořice
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
4) Zřízení věcného břemene pro Obec Stěbořice na pozemku parc. č. 59/1 v k. ú. Stěbořice, který je ve
vlastnictví paní P.Volkové, bytem XXX, za účelem uložení kanalizace za
cenu 200, Kč
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce
8/59
bere na vědomí:
1) Informaci starosty obce o problému pronájmu budov za zámkem z důvodu kolize s územním plánem
z důvodu účelu využití budov. Vznesena otázka na možnou změnu územního plánu
2) Přednesení stížnosti občanů nad konáním „technoparty“ (ohlášena jako oslava narozenin) v
jezdkovské skále o víkendu 21.- 23. 8. (hlučnost, nepořádek)
3) Zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci zámeckého parku panem J. Knoppem
4) Zprávu o zámecké slavnosti s výsledkem -14.000,- Kč
Zastupitelstvo obce
8/60
schvaluje:
1) Třetí kolo prodeje pozemků určených ke stavbě rodinných domů, příjem žádosti do 13. 10. 2015 do
14:00 hodin, zasedání zastupitelstva se bude konat 13. 10. 2015 v přísálí KD Stěbořice
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
………………………………
Roman Falhar, DiS.
Starosta obce
………………………………
Ing. Michal Komárek
Místostarosta obce

Podobné dokumenty

Radimské novinky č.3-07

Radimské novinky č.3-07 Kaplan z JaK projekčního ateliéru z Lomnice n. P. budovu bývalých kanceláří JZD. Náklady na přeměnu objektu na byty, dále čističku odpadních vod, úpravu sklepa a zpevněné plochy odhadnul na zhruba ...

Více

Přehled dílčích usnesení 21.2.2013

Přehled dílčích usnesení 21.2.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH DÍLČÍCH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOŘICE KONANÉHO DNE 21. 2. 2013 Dílčí usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Mořice bere na vědomí kontrolu zápisu a usnesení...

Více

Prakšická vrchovina

Prakšická vrchovina Přírodní park byl zřízen Nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 1/1999 ze dne 12.5.1999 na ploše 44,8 km2. Krajinný ráz přírodního parku je dán především harmonicky utvářenou krajinou jihozá...

Více

Trubní systémy z tvárné litiny - Duktus litinové systémy s.r.o.

Trubní systémy z tvárné litiny - Duktus litinové systémy s.r.o. malty na bázi vysokopecního cementu, kanalizační trouby jsou opatřeny vyložením z cementové malty na bázi hlinitanového cementu. Jedná se o čistě anorganické vyložení, skládající se ze směsi cement...

Více

Křivá polévka Projekt Paběrkování

Křivá polévka Projekt Paběrkování Kučerová, David Hájek, Marie Plojharová, Zuzana Štěpničková, Kateřina Písačková a Tomáš Kořínek.

Více