rekonstrukce zimního stadionu

Komentáře

Transkript

rekonstrukce zimního stadionu
REKONSTRUKCE ZIMNÍHO
STADIONU
1 ETAPA
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY
ČÁST A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
INVESTOR :
STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO
NÁM. STAROSTY PAVLA 44,
KLADNO
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :
BFB studio s.r.o.
KOMUNARDŮ 3
PRAHA 7
MÍSTO STAVBY :
KLADNO,
k.ú. KLADNO
DATUM :
leden 2013
(532053)
(535061)
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
a) Identifikační údaje stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osob), jméno a příjmení
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa základní
charakteristika stavby a její účel ....................................................................................................... 3
b)
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních
vztazích............................................................................................................................................. 5
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ................. 6
d)
Informace o splnění požadavků veřejnoprávních orgánů................................................................ 13
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ................................................................ 13
f)
Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací
informace podle § 104 stavebního zákona. .................................................................................... 14
g)
Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opratření v dotčeném
území .............................................................................................................................................. 15
h)
Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby..................................................... 16
i)
Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, údaje o plochách a objemech stavby ........ 17
-2-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
A)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTO
TRVALÉHO POBYTU STAVEBNÍKA, OBCHODNÍ FIRMA (FYZICKÉ
OSOBY), OBCHODNÍ FIRMA, IČ, SÍDLO STAVEBNÍKA (PRÁVNICKÉ
OSOB), JMÉNO A PŘÍJMENÍ PROJEKTANTA, ČÍSLO POD KTERÝM
JE ZAPSÁN V EVIDENCI AUTORIZOVANÝCH OSOB VEDENÉ
ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ NEBO ČESKOU KOMOROU
AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE
VÝSTAVBĚ
S VYZNAČENÝM
OBOREM,
POPŘÍPADĚ
SPECIALIZACÍ JEHO AUTORIZACE, DÁLE JEHO KONTAKTNÍ
ADRESA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL
a.1.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA – ŽADATELE
a.2.
Investor – žadatel :
Statutární město Kladno
odbor investice a správy majetku
Sídlem :
Nám. starosty Pavla 44
Kladno - 272 01
Statutární zástupce :
Ing. Dan Jiránek, primátor města
IČ/ DIČ
00234516 / CZ00234516
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace :
BFB studio s.r.o., resp. BBD s.r.o.
Sídlem:
Komunardů 3
170 00 Praha 7-Holešovice
Statutární zástupce :
Tel./ fax/ e-mail:
Ing. arch. Antonín Buchta
602 663 780/ [email protected]
Kontaktní osoba ve věcech technických :
Tel./ fax/ e-mail:
IČO / DIČ:
Ing. arch. Antonín Buchta
283 871 266 / [email protected]
48535826 / CZ 48535826
Ing. Pavel Bejček
777 236 906 / [email protected]
26149788 / CZ 26149788
-3-
Rokycanova 30
130 00 Praha 3 - Žižkov
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Specialisté zpracovatele:
Architektonicko stavební řešení:
Ing. arch. Antonín Buchta
602 663 780, [email protected]
Ing.arch. Vítězslav Glomb
724 448 590, [email protected] seznam.cz
Stavebně technické řešení:
BBD s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Ing. Pavel Bejček
777 236 906, [email protected]
Ing. Michal Maiwald
721 520 795, [email protected]
Konstrukční řešení-statika:
TOBRYS s.r.o Ing. Tomáš Bryčka
777 605 555, [email protected]
Zdravotní technika, inženýrské sítě:
Ing. Jan Šetelík
603 535 028, [email protected]
Elektro – silnoproud, inženýrské sítě, náhradní zdroj:
BEL , Jaromír Bednář
604665735, [email protected]
Elektro – slaboproud
Elcenter s.r.o., Milan Starý
608888903, [email protected]
Vzduchotechnika:
Ing. Jan Farka
602285052, [email protected]
Vytápění:
Ing. Jan Janeček
603282355, [email protected]
MaR:
Ing. Ptáček
777101600, [email protected]
Technologie gastroprovozu:
G – Team, Jan Přindiš
603914467, [email protected]
Požární ochrana:
Aleš Blecha
603435743, [email protected]
Finanční propočet:
Miroslav Hefner
720 130 103, [email protected]
ZOV – základy organizace výstavby:
Stanislav Raš
724 150 253, [email protected]
-4-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
a.3.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A POZEMKU
a)
Stavba :
Zimní stadion Kladno
Místo stavby :
Kladno, jihozápadní okraj města Kladna, mezi ulicemi Petra
Bezruče a Ke stadionu
Druh stavby :
Rekonstrukce
Účel stavby :
Sportovně kulturní
Stupeň dokumentace :
dokumentace pro výběr zhotovitele
Pozemky :
dle tabulky
k.ú. Kladno město
b)
Uvažovaný prostor výstavby se nachází v okrajové části Kladna, v lokalitě, kde se koncentrují stávající městské
sportovní aktivity, mezi ulicemi Petra Bezruče a Ke stadionu tj. (v kontaktu se stávajícím městským zimním
stadionem)..
GPS: 50°8'13.5"N, 14°5'35.2"E
Soupis pozemků určených pro výstavbu:
č. parcely
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
1079/1
1079/3
1091
7521
116
6892
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní komunikace
ostatní komunikace
občanské vybavení
B)
vlastník
statutární město Kladno
statutární město Kladno
statutární město Kladno
ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ,
O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Při stanovení standardů Extraligy ledního hokeje ČR byl zpracován manuál soustřeďující podklady a
požadavky pro realizaci extraligového zimního stadionu o optimální kapacitě 5 000 diváků. Uvedená kapacita
vychází z velikosti, která je reálná z hlediska základního využití tj. návštěvnosti, ekonomie provozu i nároků na
jednotlivé akce při předpokládané multifunkčnosti nové haly. Předpoklady stanovené v tomto manuálu je potřeba
chápat jako nadstavbu platné legislativy stanovující standardy extraligy LH ČR, jejichž garantem je Svaz ledního
hokeje ČR. Na základě jejich splnění jsou stanoveny závazné termíny a podmínky jejich splnění pro jednotlivé
kluby, jako technické podmínky pro jejich setrvání ve vrcholné hokejové soutěži v ČR. Z těchto důvodů bylo
přistoupeno k nutné rekonstrukci Zimního stadionu v Kladně, která je předmětem tohoto projektu.
ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU
ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ
Jedná se o stávající zimní stadion, kde rozsah rekonstrukce představuje pouze vnitřní stavební úpravy,
s výjimkou nově navrženého venkovního schodiště na severní a východní fasádě zimního stadionu. Toto
venkovní ocelové schodiště výrazně zvyšuje komfort vstupu a výstupu ze zimního stadionu. Součástí vnitřních
stavebních úprav je změna stávající severní tribuny /současný stav – k stání/, včetně severozápadního a
-5-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
severovýchodního oblouku na tribunu k sezení. Stejně tak bude upraven jihovýchodní oblouk. Jako tribuna na
stání bude zachována pouze tribuna východní. Stávající kapacita zimního stadionu je 8.000 míst z toho cca.
1600 k sezení, po navržené rekonstrukci bude kapacita 5184 míst – 3590 míst k sezení + 1500 míst na
stání + 3 invalidi.
Vnitřní stavební úpravy představují - nové bufety v obloucích haly, včetně rekonstrukce a rozšíření
stávajícího sociálního zařízení v hale. Ostatní stavební úpravy budou provedeny v prostoru jižní části zimního
stadionu. Jedná se o kompletní rekonstrukci 3.NP – prostor kanceláří, včetně nově navrženého sociálního
zařízení, v 2.NP bude rekonstruována VIP restaurace, včetně nově navržených sociálních zařízení, v 1.NP budou
také navrženy nové sociální zařízení. Prostor stávajícího schodiště a chodby v 1.NP bude nově řešen jako CHÚC
dle požárně bezpečnostního řešení.
C)
ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Přírodní poměry
Orografická pozice lokality:
Oblast:
Celek:
Podcelek:
Okrsek:
Brdská oblast
Pražská plošina
Kladenská tabule
Slánská tabule
Důlní a báňské poměry: Důlní a báňské poměry: Projektovaný objekt se nachází v území, které bylo
poddolováno těžbou uhlí a kde důlní vlivy jsou uklidněny. Je zde možné plánovat všechny druhy zástavby, avšak
při zpracování projektové dokumentace je nutné brát v úvahu příslušné zajištění stavby podle odborných
báňských posudků.
Podle vyjádření Palivového kombinátu Ústí s.p. středisko Kladenské doly, leží zájmové území v jižní části
chráněného ložiskového území Švermov. Zájmové území bylo ovlivněno důlní činností dolu Amálie (ukončeno
1896). Uplynulá doba od ukončení důlní činnosti je dostatečně dlouhá pro plnou konsolidaci terénu.
Staveniště je zařazeno do V. skupiny stavenišť podle technické normy ČSN 730036.
Obr.5 – Poddolovanost území
-6-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Seismicita:
Podle technické normy ČSN 73 0036 – Seismická zatížení staveb (změna 2, 5/1998) náleží zájmové
území do seismické oblasti s makroseismickou intenzitou 5o MSK-64. K vymezení oblastí byly použity dostupné
údaje o pozorovaných makroseismických účincích za periodu cca posledních 500 let.
Dále bylo území posouzeno podle technické normy ČSN P ENV 1998-1-1 - Navrhování konstrukcí
odolných proti zemětřesení – Část 1-1: Obecné zásady – Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce.
Část 1-1 obsahuje základní požadavky a návrhová kritéria, která musí splňovat pozemní a inženýrské
stavby v seizmických oblastech. Kromě toho tato část udává zásady pro vyjádření seizmického zatížení a pro
jeho kombinaci s jinými zatíženími.
V zájmovém prostoru odpovídá geologická stavba typu podloží A − skalní nebo jiné geologické útvary
charakterizované rychlostí šíření smykových vln vs nejméně 800 m/s, s pokryvem do mocnosti 5 m.
Zájmové území náleží podle této normy do zóny H (hodnota efektivního špičkového zrychlení ag = 0,015g.
Geologie
Výtah z geologické mapy GEOČR50 je uveden v příloze tohoto posudku.
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území ke kladensko-rakovnické pánvi. Horniny
skalního podloží jsou tvořeny denudačními zbytky svrchnokřídových sedimentů reprezentovaných zde písčitými
slínovci III. pásma spodního turonu, bělohorskými opukami.
V podloží bělohorského souvrství jsou uloženy glaukonitické pískovce a jílovce, které nasedají přímo na
karbonské sedimenty spodního šedého souvrství. Mocnost křídových sedimentů v zájmovém území dosahuje cca
20 až 25 m.
Písčité slínovce (opuky) jsou v nezvětralém stavu pevné horniny s deskovitou nebo lavicovitou odlučností.
V povrchových partiích jsou obvykle zvětralé až silně zvětralé. Větrání opuk neprobíhá rovnoměrně a závisí do
značné míry na petrografickém složení jednotlivých poloh. Ty se však dosti rychle mění a to jak ve směru
vertikálním tak i horizontálním. Proto dochází k častým případům, kdy pod lavicemi kompaktní opuky leží polohy
zcela zvětralé a rozložené. Tento jev se vyskytuje i ve větších hloubkách pod terénem.
V horninovém souvrství lze rozlišit podle míry zvětrání opuky zcela rozložené tj. zjílovatělé, zvětralé až
navětralé a zdravé. Detailně lze rozlišovat i další přechodné typy. Průběh a mocnost jednotlivých pásem
s rozdílnou mírou zvětrávání je velmi nepravidelný.
Kvartérní pokryv v širším zájmovém území dosahuje 2 ojediněle až 4 m a je tvořen deluviálními sedimenty
zde především jíly, prachovitými jíly a prachovitopísčitými jíly se střední a vyšší plasticitou a s vyšším podílem
úlomků zvětralé opuky.
Zeminy pokryvných útvarů byly v širším zájmovém prostoru místy odstraněny a nahrazeny navážkami,
případně přemístěnými zeminami z výkopků na okolních stavbách.
Hydrogeologie
V širším zájmovém prostoru je podzemní voda vázána především na puklinový systém mezozoických
hornin, především pak tvrdých rozpukaných opuk. Zvodnění bylo prokázáno především ve větších hloubkách při
bázi bělohorského souvrství nad kontaktem s málo propustnými horninami v podloží. Hladinu vody je možné
očekávat v hloubce větší než 10 m pod terénem.
Ve vyšších polohách dochází ke vzniku lokálních visutých obzorů podzemní vody nad méně propustnými
vložkami zjílovatěných opuk.
Výsledky průzkumných prací
( Ve stupni DSP byl použit inženýrsko geologický průzkum provedený pro „Multifunkční halu Střední Čechy“)
Výsledky sondážních prací
Poloha a hloubka sond: Poloha sond provedených v prostoru zájmové lokality v souřadnicovém
systému S-JTSK, výška terénu v místě sondy a jejich hloubka jsou uvedeny v následující tabulce.
-7-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Tab.1 – poloha a výška terénu v místě sond
CPT
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
Y
765290,3
765262,1
765223,1
765285,6
765250,9
765217,2
765255,9
X
1034478,8
1034484,4
1034501,5
1034421,8
1034433,8
1034438,8
1034404,1
výška terénu
412,9
411,9
410,8
412,2
410,4
409,0
411,1
Geologický profil: Podrobné popisy geotechnických CPT sond jsou v grafické i textové formě uvedeny
v příloze č.2. Pojmenování zemin a hornin je uvedeno podle platných technických norem ČSN EN ISO 14988-1
Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 1: Pojmenování a popis, a ČSN
EN ISO 14988-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin – Část 2: Zásady
klasifikace.
Dále zde uvádíme zatřídění podle klasifikace technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod
plošnými základy. Poslední údaj popisu vrstvy je třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 - Zemní práce.
Podzemní voda: Sondážními pracemi nebyla podzemní voda zastižena. V archivním vrtu ZS-1 (z roku
2001) umístěném v bezprostřední blízkosti zájmového prostoru se hladina podzemní vody ustálila v hloubce 7 m
pod terénem.
Inženýrsko-geologické poměry lokality
Předkvartérní podloží: V rozsahu celé zájmové lokality je tvrdé skalní podloží tvořeno křídovými
písčitými slínovci – opukami. Všechny sondy byly ukončeny v tvrdých opukách třídy R5 (tj. pevnost horniny σ0 =
1,5 – 5,0 MPa). Míra zvětrání těchto hornin se však místo od místa značně mění a není vyjímkou, že pod polohou
tvrdé, kompaktní horniny jsou partie silně zvětralé s výrazně nižší pevností.
Povrch tvrdých opuk leží v hloubce 3,6 až 6,6 m pod stávající úrovní terénu, je nerovný, zvlněný a
ukloněný směrem k severu až severovýchodu. Úroveň povrchu tvrdých opuk je uvedena v následující tabulce a
graficky znázorněna v geologických profilech A až C.
Tab.2 – hloubka povrchu tvrdého podloží pod terénem
CP
T
úroveň terénu
povrch tvrdého podloží
SP
1
412,9
5,4
407,5
SP
2
411,9
4,2
407,7
SP
3
410,8
3,6
407,2
SP
4
412,2
6,6
405,6
SP
5
410,4
5,0
405,4
SP
6
409,0
3,6
405,4
SP
7
411,1
5,2
405,9
Pokryvné útvary: Křídové opuky skalního podloží jsou překryty ve zkoumaném prostoru převážně
jílovitými produkty zvětrávání podložních hornin. Na celé ploše převládají eluvia charakteru jílů a prachovitých jílů
třídy F6 s nízkou a střední plasticitou, jílů s vysokou plasticitou F8 a prachovitopísčitých jílů třídy F4. Místy se
-8-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
vyskytují tenké polohy hlinitých písků S3 a S4. Všechny tyto zeminy obsahují místo od místa rozdílnou příměs
úlomků zvětralých slínovců.
Skutečnost, že se jedná o eluvia, je dobře patrná z výsledků CPT sondáže, kdy polohy zemin v nadloží
tvrdých slínovců vykazují vyšší hodnoty (o cca 2 až 3 MPa) měrného odporu na hrotu penetračního soutyčí.
Dále byly v prostoru lokality zjištěny deluviální (svahové) jíly třídy F6 s nižším obsahem úlomků slínovců.
Jedná se o přemístěné materiály eluvií, vizuálně jim velmi podobné až nerozlišitelné. Zřetelné rozdíly jsou
především ve fyzikálních vlastnostech zemin.
Povrch terénu je překryt v průměru 0,6 m mocnou vrstvou povrchových hlín charakteru písčité hlíny,
prachovitopísčitého jílu nebo jílovité hlíny. Svrchní tenká vrstva (do 20 cm) je silně humusovitá (lesní hrabanka).
Část deluviálních zemin a eluvií je místy nahrazená navážkami, které zde vznikaly v souvislosti s terénními
úpravami v době výstavby areálu a jednotlivých sportovišť. Jedná se především o zeminy z výkopků s místní
příměsí stavebního odpadu.
Podzemní voda: Sondážními pracemi nebyla podzemní voda zastižena. Dokumentována je ustálená
hladina podzemní vody ve vrtu ZS-1 v hloubce 7 m pod terénem tj. na úrovni cca 403,0 m.
Geotechnické typy: Zeminy a horniny zastižené sondážními pracemi v rámci průzkumu lokality byly podle
dokumentace sond a celkového inženýrsko-geologického vyhodnocení zařazeny do následujících
geotechnických typů:
Pokryvné útvary – kvartér
I. GT1 – navážky – nestejnorodé, místně omezený výskyt – nemají bezprostřední vliv na
zakládání haly a je třeba je vždy posuzovat individuálně
II. GT2 – povrchové hlíny – svrchní humusovitá vrstva (max. 20 cm) a půdní vrstvy do hl.
cca 0,6 m – nemají přímý vliv na základové poměry haly,
III. GT3 – deluviální sedimenty – jíly a prachovité jíly třídy F6 CL,CI v konzistenci tuhé a
pevné – omezený, lokální výskyt
IV. GT4 – eluvia – jíly a prachovité jíly F6 CL,CI, jíly s vysokou plasticitou F8 CH,
prachovitopísčité jíly F4 CS místy s tenkými písčitými polohami třídy S3 a S4 – obvykle
velmi pevné, s obsahem úlomků zvětralých slínovců – nejrozšířenější kvartérní zeminy
v prostoru lokality, mocnost cca 1,5 až 4,0 m,
Předkvartérní podloží
V. GT5 – křídové slínovce (opuky) – zvětralé partie křídové horniny třídy R5 –
charakteristické střídání partií horniny s odlišným stupněm zvětrání
Vlastnosti základových půd
Vlastnosti základových půd byly stanoveny jako normové, odvozené charakteristiky podle výsledků
geotechnické CPT sondáže.
Odvozené geotechnické parametry:Detailní geotechnická interpretace jednotlivých poloh zemin
zjištěných CPT sondami je uvedena v příloze č.4 této zprávy.
Průměrné hodnoty fyzikálních vlastností zemin, použitelné pro zeminy ležící v podzákladí stavby jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab.3 –normové charakteristiky zemin a hornin
Třída
GT3 – deluvia
GT4 – eluvia
GT5 – zvětralé slínovce
ν
0,40-0,42
0,35-0,42
0,25
β
0,47-0,37
0,62-0,37
γ
21,0
19,0-21,0
23,0-24,5
Edef
6-8
8-12
45-80
Φef
Φu
0
0-10
cu
do 80
100-250
Namrzavost:
Namrzavost zemin byla stanovena podle zrnitostního kritéria (upravené Scheibleho
kritérium) využívaného ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby.
Jíly tříd F6 a F8 obsahují vždy více než 65% jemnozrnných (prachovitých a jílovitých) frakcí a zeminy tak
musí být hodnoceny jako nebezpečně namrzavé. Písčitohlinité (F3) a písčitojílovité (F4) zeminy obsahují 35 až
65% jemnozrnných frakcí a jsou rovněž nejčastěji nebezpečně namrzavé, případně namrzavé.
Vhodnost zemin pro použití do násypů: Vhodnost zemin k použití do násypů a zpětných zásypů byla
posouzena podle kritérií technické normy ČSN 72 1002 - Klasifikace zemin pro dopravní stavby.
-9-
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Násypy jsou geotechnické konstrukce postavené na upraveném povrchu terénu ze zemin, kamenitých
sypanin a jiných materiálů, zpracovaných zpravidla hutněním při vlhkosti, která je blízká vlhkosti optimální (podle
zkoušky zhutnitelnosti PCS).
Do násypu smí být bez úpravy použity pouze zeminy vhodné a velmi vhodné podle klasifikace
ČSN 72 1002, s výjimkou jejich zpracování do vrstevnatého nebo jinak vyztuženého násypu. Podmínečně
vhodné zeminy je dovoleno použít, pokud se prokáže jejich zpracovatelnost a možnost dosažení projektových
parametrů.
Zeminy tříd F6 (jíly s nízkou a střední plasticitou) a F8 (jíly s vysokou plasticitou) jsou nevhodné
v některých případech málo vhodné pro použití do náspů.
Ostatní typy zemin zjištěné v prostoru zájmové lokality jsou výrazně méně časté a v kubatuře výkopů
budou tvořit pouze malou část. Navíc při smíchání písčitých zemin s nevhodnými jíly, bude konečná směs opět
spíše nevhodná k použití do násypů.
Jíly, v některých případech i ty s vysokou plasticitou mohou být upraveny příměsí vápna nebo směsných
pojit (Doroport, Dorosol apod.).
Přídavkem vápna dochází ke zlepšení zeminy:
snižuje vlhkost zeminy až o 5% na 1% pojiva
snižuje objemovou hmotnost o 20 – 30 kg/m3
snižuje hodnotu indexu plasticity
zvyšuje optimální vlhkost o 1% na 1% pojiva
zvyšuje hodnotu CBR okamžitě o 5 – 7% na 1% pojiva
Možnost úpravy fyzikálních vlastností zemin by bylo vhodné prověřit příslušnými laboratorními zkouškami
v další etapě průzkumu.
Vhodnost zemin pro podloží komunikací:
K vhodnosti zemin pro podloží komunikací se zeminy řadí podle ČSN 72 1002 do deseti skupin, kde jsou
zařazeny tak, že vhodnost zeminy klesá se zvyšujícím se číslem skupiny.
Jíly tříd F6 a F8 značně převládající v pokryvných útvarech, náleží do VIII. až X. skupiny. Jedná se o
zeminy nestabilní při napojení vodou a nebezpečně namrzavé. Zlepšení je možné jen v některých případech.
Zeminy poskytují málo vhodné až spíše nevhodné podloží komunikací. V případě, že není možné vlastnosti
zemin zlepšit, je nutné z podloží komunikací odstranit a nahradit vhodným materiálem.
Těžitelnost:
Třída těžitelnosti, stanovená podle zásad ČSN 73 3050 - Zemní práce, je uvedena jako poslední údaj v
popisu jednotlivých vrstev zemin zjištěných sondážními pracemi (příloha č.2).
Podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (2001) se stanovují pouze 3
základní třídy těžitelnosti.
Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla, ručně). Jedná se o třídy 1 až 3 a
4 a), b), c) a f) podle ČSN 73 3050.
Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce,
kladiva). Podle ČSN 73 3050 se jedná o třídu 4 d) a e) a třídu 5.
K rozpojování je nutné použít trhacích prací. Jedná se o třídy 6. a 7. dle ČSN 73 3050.
Na základě klasifikace hornin podle vrtatelnosti (Katalog popisu a směrných cen stavebních prací 800-2) je
možné všechny zeminy kvartérního pokryvu a eluvií zařadit do I. třídy. Zvětralé slínovce náleží do II. třídy. Tvrdé
partie písčitých slínovců, tj. vápnité a prokřemenělé polohy mohou náležet až do III. třídy vrtatelnosti.
Výkopy:
V prostoru staveniště je možné provádět dočasné (krátkodobé), stavební výkopy do hloubky 3 m jako
volné, nepažené, s bezpečným sklonem svahů 1:0,25. Pokud se ve stěnách výkopů vyskytují písčité (nebo jiné
nesoudržné) polohy, které jsou při doporučeném sklu svahů nestabilní, je třeba sklon svahů provést v mírnějším
sklonu nebo svah zajistit pažením.
Svahy výkopů hlubších než 3 m doporučujeme ve spodní části provádět v mírnějším sklonu 1:0,5 nebo
svah přerušit stabilizační vodorovnou lavičkou o šířce min. 0,5 m.
- 10 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Při použití výše uvedených tabulkových hodnot bezpečného sklonu svahů musí být dodržovány
bezpečnostní podmínky stanovené technickou normou ČSN 73 3050 – Zemní práce.
prohlídka svahů a okrajů výkopů na začátku směny a po každém přerušení práce
zákaz provozu strojů v blízkosti výkopu
zákaz přídavného zatížení v prostoru smykového klínu zeminy tj. přitěžování horní hrany výkopů
provozem strojů nebo skládkou materiálu
zmírnění svahu při zvětšení obsahu vody v zeminách
dočasné výkopy, krátkodobě stabilní, nesmějí být ponechány přes zimní období
Použití strmějších sklonů svahů výkopů musí být ověřeno stabilitním výpočtem.
Výkopy pro inženýrské sítě v soudržných zeminách mohou být do hloubky cca 1,5 m (v zastavěném území
do hl. 1,3 m) hloubeny se svislými stěnami. Pokud však není stabilita stěn výkopu dostačující nebo se ve stěnách
objevují výrony vody je nutné výkop rýhy provádět svahovaný nebo jej zajistit pažením.
Zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná zařízení na čerpání a
odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby.
Základové poměry
Únosnost zemin a hornin: Hodnotu výpočtové únosnosti Rd základových půd je třeba počítat
v konkrétním místě s využitím geotechnických parametrů zjištěných CPT sondáží a se zohledněním
geometrických rozměrů základových konstrukcí.
Pro jednotlivé typy základových půd je možné stanovit hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt podle
technické normy ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy. Hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti
zemin mohou být použity jako orientační především v přípravné projektové dokumentaci nebo při návrhu základů
podle zásad I. geotechnické kategorie. Pro definitivní návrh základových konstrukcí je možné tento postup použít
pro specifickou podskupinu nenáročných stavebních objektů v jednoduchých základových poměrech. Jedná se
především o nízké stavby do dvou podlaží - rodinné domy, zařízení staveniště apod.
Tab.4 – tabulková únosnost základových půd
geotechnický typ
GT3 – deluvia
GT4 – eluvia
GT5 – slínovce
hl. založení
do 1,5 m
cca 2 až 3 m
Rdt soudržných zemin při šířce
základů do 3 m
80 – 200
310 – 375
350 - 400
vliv vody
ne
ne
V geologických řezech je vyznačena úroveň ±0,00 = 408,34 (převzato z projektové dokumentace).
Minimální hloubka založení pod touto úrovní je cca 1,5 až 2,0 m. Z toho je patrné, že v jižní části staveniště leží
úroveň základové spáry ve zvětralých slínovcích, zatímco ve střední části, v linii profilu B-B´ je základová půda
případných plošných základů tvořena eluviálním jíly tříd F6 a F8, případně prachovitopísčitými jíly F4.
Únosnost pilotových základů: Vzhledem k plošnému rozsahu projektované stavby a základovým
poměrům staveniště by mohlo být výhodné využít zakládání na krátkých vrtaných pilotách, případně šachtových
pilířích.
Piloty je v prostoru zájmové lokality možné vetknout do únosných hornin předkvartérního podloží
representovaného zvětralými, křídovými písčitými slínovci (opukami). Povrch těchto hornin leží cca 0,6 až 2,9 m
pod úrovní ±0,00.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty svislé tabulkové únosnosti vrtaných pilot vetknutých do hornin
třídy R4 až R6.
Tab.5 – svislá tabulková únosnost pilot
Délka vetknutí lf v m
0 až 0,5
1,5
3,0
0,30
100
150
200
Únosnost Uv,tab pilot v kN v horninách tř. R4 až R6 pro průměry pilot v m
0,40
0,50
0,60
1,00
1,30
1,50
200
300
430
1000
1600
2000
300
400
580
1250
1900
2200
400
500
730
1500
2200
2600
- 11 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Závěr
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu je možné konstatovat, že základové poměry
zájmového staveniště jsou složité podle kritérií technické normy ČSN 73 1001 – Základová
půda pod plošnými základy.
Vzhledem k plošnému rozsahu stavby zde dochází k podstatným změnám kvality základové půdy resp.
změnám jejich fyzikálních vlastností. Jednotlivé vrstvy základových půd nejsou také uloženy horizontálně.
Vhodnou základovou půdu pro projektovanou multifunkční halu představují především zvětralé křídové
slínovce. Vzhledem k tomu, že povrch těchto hornin je mírně svažitý, bylo by nutné, zvláště ve střední a severní
části staveniště provádět hlubší výkopy pro základové patky.
Povrch tvrdých, zvětralých slínovců je v prostoru projektované stavby mírně zvlněný a skloněný směrem
k severovýchodu. Sondážními pracemi byl povrch slínovců zjištěn na úrovni 405,4 až 407,7. Výškový rozdíl činí
min. 2,3 m.
Určitou variantou založení haly je použití krátkých vrtaných pilot vetknutých do zvětralých slínovců.
V průběhu výstavby budou prováděny dosti rozsáhlé zemní práce. V prostoru haly, zvláště v jihozápadní
části bude terén snížen o více než 4,5 m.
Ve výkopku budou převládat jíly s nízkou a střední plasticitou (F6), ale nezanedbatelnou část budou tvořit i
jíly s vysokou plasticitou (F8). Ostatní zeminy představují jen menší část výkopku.
Další využití jílů do hutněných násypů nebo do podloží parkovišť je velmi problematické. Velmi obtížně
použitelné jsou především vysoce plastické jíly třídy F8. Prakticky je možné tyto zeminy dále využívat pouze
v případě jejich zlepšení vápnem nebo směsnými pojivy. Možnosti zlepšování a případně receptury je třeba
stanovit technologickými zkouškami mechaniky zemin v další etapě průzkumných prací.
Při výstavbě je dále třeba důsledně dbát na ochranu zemin v základové spáře před rozbřídáním,
promrzáním a prohnětením. Strojní výkopy je vhodné provádět jen do hloubky cca 20 cm nad projektovanou
úrovní základové spáry. Odstranění krycí vrstvy doporučujeme provést bezprostředně před položením
podkladního betonu a to buď ručně nebo strojně s použitím hladné lžíce bez zubů pro rozrušení zeminy.
Při výstavbě obslužných komunikací a parkovišť je třeba připravit podloží tak, aby v úrovni zemní pláně
bylo dosaženo hodnoty přetvárnosti Edef2 = min. 45 MPa a současně poměr modulů Edef2/Edef1 ≤ 2,5.
Značnou důležitost, podle našich zkušeností, má stanovení požadavků na dokladování kvality hutnění
násypů a upraveného podloží v úrovni pláně komunikací
Tuto problematiku doporučujeme řešit podle požadavků ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zeminy a
sypanin.
Skutečnosti zjištěné komplexem průzkumných prací jsou podrobně popsány v předcházejících kapitolách
a dokladovány v grafické i textové formě v přílohách této zprávy.
MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní řešení a hlavní pěší přístup do areálu bude zachován stávající. Areál je dopravně napojen přímo z ulice
Petra Bezruče a Ke Stadionu.
Ulice Petra Bezruče vyvádí dopravu z centra Kladna. Jedná se o ulici, kterou automobily opouštějí
Kladno (resp. sem přijíždějí) ve směru na obec Velká Dobrá. Nejedná se o přímé napojení na R6. Naopak ulice
- 12 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Ke Stadionu a Železničářů tvoří součást jižního „obchvatu“ Kladna a v tomto úseku propojují území s výrazným
podílem výrobních aktivit.
Dopravní dostupnost uvažovaného prostoru je možno hodnotit jako bezkonfliktní.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Připojení na elektrickou síť
Připojení stadionu na elektrickou siť zůstává stávající.
Telefonní přípojka
Připojení stadionu na SEK zůstává stávající.
Kanalizace
Odpadní vody jsou z areálu odvedeny stávající jednotnou kanalizační přípojkou DN 300 napojenou na veřejnou
stoku JS 400 vedenou ulicí Petra Bezruče. Přípojka je napojena do revizní šachty RS1610. Přípojka končí
v šachtě RS 1111. Do šachty RS 1111 je napojena stávající jednotná areálová kanalizace, která vede kolem
stadionu. Přípojka ani areálová kanalizace se nemění.
Vodovod
Přípojka vody je stávající z potrubí PE 110x6,6 mm délky 44 metrů. Přípojka končí ve vodoměrné šachtě se
stávajícím fakturačním vodoměrem. Přípojka je napojena v ulici Ke Stadionu na veřejný litinový vodovod dimenze
DN 600 mm. Z vodoměrné šachty jde areálový vodovod do stadionu. Přípojka ani areálový vodovod se nemění.
Plynovod
Stadion je napojen středotlakou přípojkou plynu DN 100 délky 12,7 m na veřejný středotlaký plynovod vedený
v ulici Petra Bezruče. Dimenze plynovodu nebyla zjištěna. Přípojka končí hlavním uzávěrem plynu, to je šoupě se
zemní soupravou umístěné v chodníku v ulici Petra Bezruče. Za šoupětem vede plynovod parkem do regulačního
stanice č.1082.
Přípojka plynu se nemění.
D)
INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VEŘEJNOPRÁVNÍCH
ORGÁNŮ
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů státní správy byly a budou zapracovány do všech stupňů projektové
dokumentace.
E)
INFORMACE
VÝSTAVBU
O
DODRŽENÍ
OBECNÝCH
POŽADAVKŮ
NA
Budou dodrženy veškeré platné vyhlášky a předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb. O územním
plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,
vyhláška č. 3989/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace. vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb.
- 13 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
F)
ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU,
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘ. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
INFORMACE PODLE § 104 STAVEBNÍHO ZÁKONA.
POLOHA VE MĚSTĚ
Zájmové území (GPS: 50°8'13.5"N, 14°5'35.2"E) tvoří pozemek při jihozápadním okraji Statutárního města
Kladna, v jehož okolí se koncentrují stávající městské sportovní aktivity, který je v převážné většině osázen
vzrostlými stromy a dále zpevněnými plochami kolem sportovních areálů, prostorem hokejbalového hřiště a
montovanou halou. Území určené pro výstavbu se nachází v k.ú. Kladno a navazuje na stávající sportovní areály
na severozápadu a západu. Směrem k východu je uzavřeno ulicí Petra Bezruče, k severovýchodu objekty drobné
výroby podél ulice Ke stadionu a k jihu resp. jihozápadu železnicí.
ÚDAJE O SCHVÁLENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Sportovní a rekreační plochy (žlutá)
Charakteristika území
Hlavní funkcí území je rekreace a sport, v kombinaci s dočasným ubytováním.
Přípustné využití území, činností a stavby:
- odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku;
- podnikatelská činnost, související nebo slučitelná se sportovní činností a rekreací, s vlastními
účelovými stavbami a prostory (nesmí negativně ovlivňovat sousední stavby pro bydlení);
- dočasné ubytování (hotely, penziony, ubytovny, zotavovny, motely apod.);
- plochy pro sport;
- trvalé bydlení správce nebo majitele účelových staveb.
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
- - bydlení v bytových domech;
- - zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami;
- - výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami;
V okolí:
Doprovodná a rozptýlená zeleň (zelená)
Území slouží jako ochrana před vzájemnými negativními vlivy jednotlivých částí území s rozdílnými
funkcemi, které se navzájem ruší. Zeleň má funkci nejen ochrannou, ale i krajinotvornou, estetickou, biologickou
a ekologickou. Vedlejší využití je i pro rekreaci.
Dopravní plochy s indexem konkrétní funkce (šedivá)
Hlavní funkcí území je dopravní vybavení s konkrétní funkcí:
index P - soustředěný parking
Drobná výroba a služby (tmavě modrá)
Hlavní funkcí území je drobná výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby, navazující
zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru.
Smíšené území (fialová)
Území je určeno pro bydlení různých forem, dočasné ubytování, podnikatelskou činnost poskytující služby
obyvatelstvu, občanské vybavení.
- 14 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací
Prostor uvažované realizace záměru řeší územní plán sídelního útvaru Kladno, jehož koncept byl schválen
dne 31/10/1994, návrh dne 28/2/1997 a závazná část byla zveřejněna vyhláškou dne 3/4/1997. Součástí
schváleného územního plánu jsou tři změny:
č.1 schválena 18/4/2000 s účinností od 10/5/2000 (zpracovatel Ing.arch. Břetislav Malinovský – ARCHINVEST),
č.2 schválena 20/9/2001 s účinností od 5/10/2001 (zpracovatel Ing. arch. Břetislav Malinovský – ARCHINVEST) a
č.3 schválena 4/5/2004 s účinností od 20/5/2004 (zpracovatel Ing. arch. Břetislav Malinovský – ARCHINVEST).
Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, která uvažovaný prostor realizace vymezuje
jako „Sportovní a rekreační plochy“.
Mimo samotný prostor, východně od uvažovaného místa realizace záměru se nacházejí plochy definované
jako „Dopravní plochy soustředěný parking“, jihovýchodně „Drobná výroba a služby“ a jižně „Smíšené území“. Od
železnice je území odděleno pásem „Doprovodné a rozptýlené zeleně“.
Funkční vymezení ploch dle schválené územně plánovací dokumentace v okolí záměru
G)
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ
A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPRATŘENÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
1)
Vzhledem k situování venkovních nástupních schodišť bude nutno v předstihu přesadit dva stromy
u východní fasády objektu a bude provedena přeložka VO, které je s tímto veřejným osvětlením
v kolizi.
- 15 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
H)
PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA
POSTUPU VÝSTAVBY
VÝSTAVBY
VČETNĚ
POPISU
Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
předpokládané zahájení stavby
05/2013
předpokládané dokončení stavby 08/2013
lhůta výstavby
4 měsíce
STAVENIŠTĚ
Charakteristika staveniště
Zájmové území – zimní stadion - se nachází v zastavěné části města Kladna. Vlastní staveniště je
situováno do prostoru (půdorysu) zimního stadionu, zásahy do vnějších částí se budou týkat pouze pro případ
odvozu vybouraného materiálu a dovozu materiálu nového a výstavby nových venkovních schodišť.
Předpokládaný termín výstavby je 4 měsíce – od začátku května do konce srpna roku 2013 s tím, že
přípravné práce lze zahájit již po skončení hokejové sezóny, tedy v dubnu 2013.
Staveniště je směrem k východu uzavřeno ulicí Petra Bezruče, k severovýchodu objekty drobné výroby podél
ulice Ke stadionu a k jihu resp. jihozápadu železnicí.
Budou-li použity stavební buňky (v krajním případě), bude k nim nutné přivést příslušné sítě – napojení
na vodovodní řad, kanalizaci, přípojka na elektrickou síť, případně síť telekomunikační.
Obvod staveniště nebude opatřeno takovým oplocením, aby se do prostoru staveniště nedostaly
neoprávněné osoby. Práce budou probíhat uvnitř objektu.
Elektrická energie
Elektrická energie pro výstavbu bude kryta z rozvodné sítě. Vzhledem k tomu, že zařízení staveniště bude
zřízeno přímo v prostoru staveniště (hale), bude využíváno stávajících zařízení.
Období výstavby
Kvantifikace spotřeby elektrické energie v průběhu výstavby je v tomto okamžiku obtížná. Bude třeba
osvětlit stavbu a zajistit zdroj pro elektrické stavební mechanismy. Na staveništi nebude žádné zařízení, které by
kladlo neúměrně vysoké nároky na odběry elektrické energie ze sítě. Odběr bude předem projednán se
správcem sítě.
Odběr vody v době výstavby
Po dobu dostavby areálu se předpokládá jednak spotřeba vody pro sociální účely pracovníků (osobní
hygiena a pití) a dále pro údržbu staveniště (úklid). Je obtížné kvantifikovat tuto spotřebu – vzhledem k spotřebě
vody na stadionu se však bude jednat o zanedbatelné množství.
Přeložky inženýrských sítí
V rámci projektu – nově navržení venkovní schodiště budou přeloženy stožáry veřejného osvětlení, včetně
příslušné kabeláže, viz. samostatná část PD .
Údaje o souvisejících stavbách, požadavky na venkovní a sadové úpravy
V rámci projektu - nově navržené venkovní schodiště budou přesazeny dva stromy, viz. Souhrnná
zpráva – sadové úpravy.
- 16 -
ZIMNÍ STADION KLADNO - REKONSTRUKCE
I)
STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY
V TIS. KČ, ÚDAJE O PLOCHÁCH A OBJEMECH STAVBY
REKAPITULACE KAPACIT OBJEKTU - REKONSTRUKCE ZS
1.NP – rekonstrukce
tribuna sever + SZ, SV a JV oblouky nově osadit sedačky, jižní tribuna výměna stávajících sedaček
severni a východní fasáda - nové venkovní ocelové schodiště
nové bufety a sociální zařízení v obloucích haly
sociální zařízení v jižní části stadionu u stávající restaurace
2.NP – rekonstrukce
nové vstupy a rekonstrukce ochozu haly – severní a východní tribuna
rekonstrukce VIP restaurace, včetně sociálního zařízení
3.NP – rekonstrukce
kompletní rekonstrukce kancelářských prostor
STŘECHA - rekonstrukce
nová skladba střešní konstrukce
ZIMNÍ STADION
Zastavěná plocha
Užitková plocha Obestavěný prostor
řešených místností řešených místností
m2
m2
m3
7570,0
753,0
2233,0
2.N.P.
3747,0
1871,0
3.N.P.
384,0
1800,0
4884,0
5904,0
1.N.P.
CELKEM
7570,0
KAPACITA HLEDIŠTĚ
Celkový počet – 5 196 diváků
91 V.I.P. Jižní tribuna
3590 hlediště k sezení
1500 hlediště k stání
3 invalidů
PŘEDBĚŽNÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY
Předpokládaná cena rekonstrukce – 30 000 000 Kč
Ing. arch. Antonín Buchta
Ing. Pavel Bejček
01/2013
- 17 -

Podobné dokumenty

Usnesení - soubor ke stažení

Usnesení - soubor ke stažení 7 zastupiteltpro (JaroslavSlaboch,VlastaKotikov6,Ing. ZdenEkVanic$i, Oldiich Hor6k, Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ing.PavelKuderaa PetrForm6nek) - 1 zastupitelsezdrZel(Martin l(udera) 7) Smlouvuo zfize...

Více

Intenzifikace ČOV Svitavy

Intenzifikace ČOV Svitavy B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona ................................................................................................7 B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru..........

Více

zemní práce - O projektu

zemní práce - O projektu Bearing Index - IBI (zkouška CBR bez přitížení zkušebního tělesa podle ČSN EN 13286-47). Zeminu je možné použít i bez úpravy, pokud je hodnota IBI rovna min. 10 % pro násyp a 5 % pro podloží násypu...

Více

archeologicky vyzkum v praze v letech 1988

archeologicky vyzkum v praze v letech 1988 zjištěn fragment hrobu, pocházející z období existence románské baziliky. Zároveň bylo zjištěno, že veškerá dochovaná a publikovaná plánová dokumentace vykazuje značné odchylky od skutečného stavu....

Více

Přírodní analog Ruprechtov

Přírodní analog Ruprechtov Bronzové dělo bylo vyzvednuto z vraku válečné lodi švédského námořnictva Kronan, která se potopila v námořní bitvě v roce 1676 v Baltském moři. Dělo bylo částečně zabořeno v jílových sedimentech ús...

Více

Ginkgo biloba – účinný lék nejen pro nemoci stáří

Ginkgo biloba – účinný lék nejen pro nemoci stáří Název ginkgo je japonské slovo nepřesně odvozené z čínského slova yinhsing a znamená „stříbrná meruňka“. Německý botanik koncem 18. století nazval tento strom Ginkgo biloba – „ginkgo se dvěma lalok...

Více

Nová skladovací hala firmy Coca-Cola HBC Kyje

Nová skladovací hala firmy Coca-Cola HBC Kyje pak hodnot cca 120 µg.m , tedy až hodnot výrazně nad hranicí imisního limitu (LV = 50 µg.m ). Imisní limit pro maximální denní koncentrace byl na stanici překročen s nadlimitní četností 46 (respekt...

Více

MECHANIKA ZEMIN – rozpis cvičení

MECHANIKA ZEMIN – rozpis cvičení Vlhkost na mezi tekutosti wL = (30 + 1,4 * n) %. Vlhkost na mezi plasticity wP = (19 + 0,2 * n) %. Stanovte: a) objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení - ρ b) objemovou hmotnost sušiny - ρd ...

Více