Katalog ETD

Komentáře

Transkript

Katalog ETD
Třífázový olejový transformátor
300 MVA, 420 /15,75 kV
Vyrobeno pro: ČEZ, JE Dukovany
Blokový transformátor je určený pro vyvedení výkonu bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Byl dodán v rámci
projektu modernizace stávajících transformátorů o výkonu 250 MVA, jejichž výkon byl zvýšen na 300 MVA při využití
stávajícího magnetického obvodu a nádoby stroje. Magnetický obvod je 5-ti jádrový a je vyroben ze vzájemně
odizolovaných orientovaných plechů tloušťky 0,3 mm. Vinutí je vyrobeno z vodičů z elektrotechnické mědi a
uspořádáno tak, aby byly v maximální možné míře sníženy ztráty ve vinutí. Transformátor pracuje s konstantním
převodem a nemá přepínač odboček.
Transformátor má systém chlazení ODAF. Vinutí 420 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina
(BIL) je 1425 kV. Vinutí 15,75 kV je dimenzováno na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 420 kV je navržen
na přímé a trvalé uzemnění. Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl zkoušen podle
ČSN EN 60 076 (typové zkoušky).
Transformátor je vybaven on-line monitorovacím zařízením TRANSFIX pro sledování okamžitého stavu stroje.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní bez oleje
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
300 MVA
420 kV
15,75 kV
50 Hz
ODAF
75 dB (A)
252 000 kg
46 000 kg
185 000 kg
16 040 x 5 720 x 9 480 mm
8 210 x 3 050 x 4 500 mm
uK = 17,5 %
i0 = 0,05 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three – phase oil transformer
300 MVA, 420 / 15.75kV
Made for: ČEZ, Nuclear power plant Dukovany
This HV transformer is used as main transformer for nuclear power plant. It is the realization of the project
modernization with increasing power of the transformer from 250 MVA to 300 MVA with using the original
magnetic core and vessel. The magnetic circuit has 5-cores, made of mutually insulated oriented sheets of
thickness 0.30 mm. The windings are made of conductors of electrotechnic cooper and setting so that eddy
currents in the windings are minimized. The transformer operates with constant ratio, without taping switch.
This transformer has ODAF cooling system with frequency control service of coolers.
420 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 1425 kV. The 15.75 kV winding is
dimensioned for full insulation level. The neutral point of windings is designed for direct and continues connection
with the ground. The transformer is equipped with an insulated under-carriage. This machine was type tested
and routine tests were done in accordance to ČSN EN 60 076.
Transformer is invested with on-line monitoring equipment TRANSFIX for the monitoring of immediate machine
condition.
Technicalparameters
parameters
Technical
Poweroutput
output
Power
Nominalvoltage
voltageHV
HV
Nominal
Nominalvoltage
voltageLV
LV
Nominal
Nominalfrequency
frequency
Nominal
Cooling
Cooling
Soundpressure
pressurelevel
level
Sound
Weights
Weights
Total
Total
Oil
Oil
Transportwithout
withoutoil
oil
Transport
Dimensions(l(lxxwwxxh)
h)
Dimensions
Total
Total
Transport
Transport
Impedancevoltage
voltage
Impedance
No––load
loadcurrent
current
No
300MVA
MVA
300
420kV
kV
420
15.75kV
kV
15.75
50Hz
Hz
50
ODAF
ODAF
75dB
dB(A)
(A)
75
252000
000kg
kg
252
46000
000kg
kg
46
185000
000kg
kg
185
16040
040xx55720
720xx99480
480mm
mm
16
210xx33050
050xx44500
500mm
mm
88210
17.5%
%
uukk==17.5
0.05%
%
ii00==0.05
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Transformátor 25 MVA, 220 kV±8x1, 25% / 12 kV
Vyrobeno pro: Medcom, Egypt
Vysokonapěťový transformátor určený především k napájení výrobních provozů. Magnetický obvod je vyroben
ze vzájemně odizolovaných orientovaných plechů tloušťky 0,23 mm. Vinutí je z vodičů z elektrotechnické mědi a
uspořádáno tak, aby byly v maximální možné míře sníženy ztráty ve vinutí. Regulace napětí pod zatížením je na
straně 220 kV. Přepínač napětí je z produkce MR Reinhausen s reverzačním systémem přepínání.
Transformátor má chlazení typ ONAN/ONAF1/ONAF2 s chlazením ONAN do 15 MVA, ONAF1 do 20 MVA a pro
vyšší pak ONAF2. Spouštění ventilátorů probíhá v závislosti na teplotě oleje. Každý radiátor je připojen přes
uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění oleje z transformátoru.
Vinutí 220 kV má redukovanou izolaci, základní izolační hladina (BIL) 1050 kV. Vinutí 12 kV je dimenzováno na
plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 220 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění. Uzemnění nulového
bodu je řešeno přes odpojovač a bleskojistku, které jsou instalovány u transformátoru. Transformátory jsou
vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj je zkoušen podle IEC76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní bez oleje
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
25 MVA
220±8x1,25% kV
12 kV
50 Hz
ONAN/ONAF1/ONAF2
73 dB (A)
65 300 kg
20 600 kg
38 500 kg
6 500 x 4 000 x 7 300 mm
6 000 x 2 400 x 3 500 mm
uK = 13%
i0 = 0,15%
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three – phase oil transformer
25 MVA, 220 kV±8x1.25%/12 kV
Made for: Medcom, Egypt
This HV transformer is mainly used for feeding industrial plants. The magnetic circuit is made of mutually
insulated oriented sheets of thickness 0,23 mm. The windings are made of conductors of electrotechnic cooper
and arranged in a way minimizing eddy currents. On- load voltage regulation is situated on the neutral of HV side
220 kV. On-load tap changer is of MR Reinhausen production with reversing system switching.
This transformer has ONAN/ONAF1/ONAF2 cooling with cooling ONAN up to 15 MVA, ONAF1 up to 20 MVA and
ONAF2 for power above 20 MVA. Ventilators are switched in dependendence on oil temperature. Each radiator is
connected through stop – valves, which enable it to be dismounted without oil discharge.
The 220 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 1050 kV. The 12 kV winding is
dimensioned for full insulation level. The neutral point of windings is designed for direct and continues connection
with the ground. Earth zero point is grounded via single phase isolating switch and lightning arrester that are
installed near the transformer. The transformer is equipped with an insulated under-carriage. This machine was
tested in accordance to IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
25 MVA
220 ± 8x1.25% kV
12 kV
50 Hz
ONAN/ONAF4/ONAF1
73 dB (A)
65 300 kg
20 600 kg
38 500 kg
6 500 x 4 000 x 7 300 mm
6 000 x 2 400 x 3 500 mm
uK = 13%
io = 0.15%
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Třífázový olejový transformátor
63 / 31,5 / 31,5 MVA, 115 ± 9 x 1,78 % / 10,5 / 10,5 kV
Vyrobeno pro: IEM, Rusko
Transformátor se štěpeným vinutím vyrobený pro rozvodný systém v Rusku. Transformátor splňuje požadavky norem
GOST. Je navržen pro nízké teploty do – 45° C.
Skupina spojení transformátoru je YNd11/d11. Magnetický obvod je vyroben z vzájemně odizolovaných orientovaných
plechů tloušťky 0,3 mm. Vinutí je z vodičů z elektrotechnické mědi a uspořádáno tak, aby byly v maximální míře sníženy
ztráty ve vinutí. Vinutí 115 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 480 kV. Vinutí 10,5 kV je
dimenzováno na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 115 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění. Regulace napětí
pod zatížením je na straně 220 kV. Přepínač napětí je z produkce MR Reinhausen s reverzačním systémem přepínání.
Řízení napětí probíhá způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení magnetického obvodu,
kdy ztráty naprázdno jsou konstantní na všech odbočkách.
Druh chlazení je ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 38 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty oleje.
Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění oleje
z transformátoru.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl odzkoušen typovými zkouškami podle GOST 11
677-85.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN1
Jmenovité napětí NN2
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v )
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
6 025 x 3 840 x 5 492 mm
5 704 x 2 046 x 3 865 mm
uK1,2 = 11 % (63 MVA)
Proud naprázdno
uK13 = 10,5 % (31,5 MVA)
uK23 = 21 % (31,5 MVA)
io = 0,05 %
63 / 31,5 / 31,5 MVA
115 ± 9 x 1,78 % kV
10,5 kV
10,5 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 68 dB (A)
78 500 kg
17 100 kg
67 200 kg
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three – phase oil transformer
63 / 31.5 / 31.5 MVA, 115 ± 9 x 1.78 % / 10.5 / 10.5 kV
Made for: IEM, Russia
Transformer with split winding made for distribution system in Russia. The transformer is made and tested in acc GOST
standards. It is designed to very low temperatures – 45°C.
Connection group is Ynd11/d11. The magnetic circuit is made of mutually insulated oriented sheets of thickness 0.30 mm.
The windings are made of conductors of electrotechnic cooper and setting so that eddy currents in the windings are
minimized. The 115 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 480 kV. The 10,5 kV winding
is dimensioned for full insulation level. The neutral point of HV side is designed for direct and continuous connection
with the ground. On-load regulation voltage is situated on the neutral of HV side 115 kV. On-load tap changer is of MR
Reinhausen production with reversing system switching. Voltage regulation is controlled by CFVV, i.e. changing of taps
under load is done without change of flux density. No load loses are constant on all taps.
This transformer has ONAN/ONAF cooling with cooling ONAN up to 38 MVA. Ventilators being tripped depend on oil
temperature. Each radiator is connected through stop-valves, which enable it to be dismounted without oil discharge.
The transformer is supplied with an insulated under-carriage. This machine was type tested the routine tests were done
in accordance to GOST.
Technical parameters:
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV1
Nominal voltage LV2
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights:
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions: (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage:
No – load current:
63 / 31.5 / 31.5 MVA
115 ± 9 x 1.78 % kV
10.5 kV
10.5 kV
50 Hz
ONAN/ONAF1/ONAF2
68 dB (A)
78 500 kg
17 100 kg
67 200 kg
6 025 x 3 840 x 5 492 mm
5 704 x 2 046 x 3 865 mm
uk12 = 11 % (63 MVA)
uk13 = 10.5 % (31.5 MVA)
uk23 = 21 % (31.5 MVA)
i0 = 0.05 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Nízkonapěťový transformátor 16 MVA, 35 ± 8 x 2% / 6,3 kV
Vyroben pro: Foxconn s.r.o. Pardubice
Nízkonapěťový transformátor určený především k napájení výrobních provozů.
Magnetický obvod je vyroben z vzájemně odizolovaných orientovaných plechů. Vinutí je vyrobeno z vodičů
z elektrotechnické mědi a uspořádáno tak, aby byly v maximální možné míře sníženy přídavné ztráty ve vinutí.
Regulace napětí pod zatížením na straně 35 kV.
Chlazení stroje je pomocí přirozeného proudění oleje ve vinutí a proudění vzduchu pomocí ventilátorů umístěných
pod radiátory. Pro výkon stroje nižší než 60 % jmenovitého výkonu je proudění vzduchu přirozené, bez ofukování.
Spouštění ventilátorů probíhá v závislosti na teplotě oleje pod víkem stroje. Radiátory jsou k nádobě připevněny
přes uzavírací ventily, což umožňuje demontovat radiátor bez nutnosti vypouštění oleje ze stroje.
Stroj je vybaven odizolovaným podvozkem pro připojení diferenciální ochrany.
Transformátor byl odzkoušen podle IEC 76 a ČSN 35 10 80.
Stranu 35 kV a 6,3 kV lze upravit pro připojení zapouzdřených vodičů nebo kabelovými koncovkami pro přímé
připojení kabelů.
Konstrukce transformátoru umožňuje přepravu transformátoru ve smontovaném stavu.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní s olejem
16 MVA
35 kV ± 8 x 2,5%
6,3 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
75 dB(A)
27 200 kg
6 150 kg
27 200 kg
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
4510 x 2740 x 3720 mm
4510 x 2740 x 3720 mm
uk = 12,5 %
io = 0,45 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Low-voltage transformer 16 MVA, 35 ± 8 x 2% / 6.3 kV
Made for: Foxconn s.r.o. Pardubice
This LV transformer is mainly used for feeding industrial plants.
The magnetic circuit is made of mutually insulated oriented sheets. The windings are made of conductors
of electrotechnic copper and setting so that eddy currents in the windings are minimised.
On-load regulation voltage is situated on the HV side 35 kV.
Cooling is provided by means of natural oil circulation in windings and natural flowing of air through radiators up
to approx. 60 % rated output, further on up to full output on all taps are cooled down by lowing fans.
Ventilator tripping depends on the undercover oil temperature. Every radiator is connected by means of a stopvalve. This valve enables dismounting of the radiator without oil discharge. The machine has insulation undercarriage to connect differential protection.
The transformer was tested (type tests) in accordance with IEC 76 and ČSN 35 10 80.
35 kV and 6.3 kV sides enable to connect encased conductors or cable terminals for directly connected cables.
The construction of the transformer enables transport of the transformer in an assembled state.
Technical parameters
Nominal power
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No-load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
16 MVA
35 kV ± 8 x 2.5%
6.3 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
75 dB(A)
27 200 kg
6 150 kg
27 200 kg
4510 x 2740 x 3720 mm
4510 x 2740 x 3720 mm
uk = 9 %
io = 0.45 %
Transformátor se sníženou hladinou hluku
25 / 25 / (8) MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6,3) kV
Vyroben pro: Jihomoravská energetika, a.s. Brno
Spojení transformátoru YNyn0 / (d). Transformátor je určen pro rozvodny umístěné v bytové zástavbě se sníženou
hladinou hluku. Tomu je přizpůsobena konstrukce magnetického obvodu a stahovací konstrukce.
Vinutí 110 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 450 kV.
Vinutí 23 kV a 6,3 kV jsou dimenzovány na plnou izolační hladinu.
Nulový bod strany 110 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění.
Řízení napětí probíhá způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení magnetického
obvodu, kdy ztráty naprázdno jsou konstantní na všech odbočkách.
Vyrovnávací vinutí 6,3 kV je pro kompenzaci nesymetrického zatížení vybavené dvěma průchodkami pro měřící
účely.
Chlazení provedeno radiátory zavěšenými na nádobě, každý radiátor připojen přes uzavírací ventil, což umožňuje
odmontování radiátoru bez nutnosti vypouštění oleje z nádoby.
Použitý způsob chlazení výrazně zvyšuje spolehlivost stroje a snižuje jeho provozní náklady.
Transformátor byl podroben typovým zkouškám podle IEC 76 a ČSN 351080.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí vn
Jmenovité napětí nn
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v )
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
25/25/(8) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN
50 dB (A)
52 100 kg
11 400 kg
50 200 kg
5685 x 3455 x 4365 mm
5370 x 3440 x 3609 mm
uk = 11,5 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Transformer with low-level noise
25 / 25 / (8) MVA, 11O ± 8 x 2% / 23 / (6.3) kV
Made for: Jihomoravská energetika, a.s. Brno
The connection group is YNyn0 / (d). The transformer is designed for distribution point in residential areas,
where customers require low noise level. The construction of the magnetic circuit and clamping construction are
adapted for this low noise level.
The 110 kV winding has reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 450 kV. 23 kV winding is
dimensioned for full insulation level.
The winding‘s neutral point is made for direct and continuous connection with the ground.
Control system CFVV system means, that on-load taps change at 110 kV reversing winding is realised without
magnetic circuit intrinsic induction change, so that no-load losses and voltage turn values are always constant
on all taps.
The 6.3 kV balance winding is determinated for compensation of the asymmetrical load and has two bushings
determinated for measurement.
Transformer cooling is provided by radiators located on the vessel. Every radiator is connected by means of a stopvalve. This valve enables the dismounting of the radiator without oil discharge. This form of cooling increase
reliability of the transformers and decreases its operation costs.
This machine was tested in accordance with ČSN 351080 and IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
25/25/(8) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN
50 dB (A)
52 100 kg
11 400 kg
50 200 kg
5685 x 3455 x 4365 mm
5370 x 3440 x 3609 mm
uk = 11.5 %
io = 0.15 %
Třífázový olejový transformátor 410 MVA, 410 / 22 kVA
Vyrobeno pro: Jugoslávii, elektrárna Kolubara B
Trojfázová jednotka o výkonu 410 MVA. Skupina spojení YNd5.
Chlazení s řízeným prouděním oleje ve vinutí. Spouštění ventilátorů v závislosti na teplotě oleje, možné doplnění
frekvenčním měničem pro regulaci otáček chladičů a tím udržení konstantní teploty oleje.
Strana NN je uzpůsobena pro připojení zapouzdřených vodičů. Transformátor je vybaven vakem pro oddělení
oleje od okolní atmosféry.
Stroj je vybaven odizolovaným podvozkem pro připojení ochran transformátoru.
Transformátor byl úspěšně odzkoušen typovými zkouškami podle IEC 76.
Transformátor je vybaven on - line monitorovacím systémem pro měření částečných výbojů a teplotními čidly
pro monitorování teploty vinutí.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětíVN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní (s dusíkem)
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
410 MVA
410 kV
22 kV
50 Hz
ODAF
81 dB (A)
364 100 kg
56 000 kg
290 000 kg
9955 x 6850 x 9055 mm
9900 x 3725 x 4400 mm
uk = 12,5 %
io = 0,2 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three-phase transformer 410 MVA, 410 / 22 kVA
Made for: Yugoslavia, power station Kolubara B
Three-phase unit with power output 410 MVA. Group of connections is YNd5.
Ventilators tripping depends on oil temperature, it is possible to use converter for speed control of funs and to
preserve constant oil temperature.
LV side can be connected with using encased conductors. The transformer is furnished with a bag to separate the
oil from atmosphere.
This machine is equipped with insulation under carriage for connection of transformers protection.
This machine was tested - type tests - successfully according to IEC 76.
The transformer is furnished with on-line monitoring system for measuring the partial discharge and temperature
sensors for monitoring oil temperature.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with nitrogen
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
410 MVA
410 kV
22 kV
50 Hz
ODAF
81 dB (A)
364 100 kg
56 000 kg
290 000 kg
9955 x 6850 x 9055 mm
9900 x 3725 x 4400 mm
uk =12.5 %
io = 0.2 %
Výrobky pro kolejová vozidla
Hlavně ve spolupráci se ŠKODOU Dopravní technika dodáváme transformátory a trakční tlumivky pro kolejová vozidla úspěšně pracující na českých a slovenských železnicích, železnicích
států bývalého Sovětského svazu ve velmi těžkých podmínkách Sibiře i na jugoslávských a italských drahách.
Lokomotivní transformátory, kterých bylo vyrobeno téměř 1800 ks, pracující se základním napětím 25 kV, 50 Hz. Jsou vybaveny až šesti vinutími pro napájení motorů a přídavnými vinutími
pro napájení topení a pomocných pohonů. Byly vyrobeny až do výkonu 8108 kVA. Lokomotivní transformátory pracují se systémem chlazení ODAF, tj. řízeným prouděním olej ve vinutí.
V minulosti byly vybavovány ještě řiditelným autotransformátorem umožňujícím změnu napájecího napětí hlavního transformátoru od nuly až do maximálního napětí troleje. Dnes už je
tento typ vyráběn pouze pro případ potřeby jako náhradní díly pro rekonstrukci starších typů lokomotiv. S nástupem elektroniky je řiditelný autotransformátor nahrazován elektronickou
regulací vše spojení s hlavním transformátorem.
Lokomotivní transformátory se vyrábějí i pro napěťový systém 15 kV, 16,7 Hz nebo dvoufrekvenční transformátory pracující se systémy 50 i 16,7 Hz u lokomotiv provozovaných např. pro
přejezdy mezi českým a rakouským územím.
Lokomotivní transformátory jsou vybaveny také vyhlazovacími tlumivkami. Ty jsou ve vzduchovém provedení ve třídě izolace B nebo F s chlazením AF. Vyhlazovacími tlumivkami jsou
vybaveny i vstupní filtry tramvají provozovaných nejen v českých městech ale i např. v americkém Portlandu.
Lokomotivní transformátor pro lokomotivu ŠKODA 62E5:
Transformátorová souprava je složena z napájecího autotransformátoru, na napětí 25 kV (pro případ napájení 12 kV je vybaven odbočkou vyvedenou na přepojovač 25/12 kV) a napájí
hlavní transformátor napětím v rozsahu 0 ÷ 25000 V. Hlavní transformátor slouží k napájení motorů lokomotivy a má jedno vstupní a dvě výstupní motorová vinutí. Souprava je dále
vybavena oddělenými vinutími pro napájení pomocných pohonů.
Vinutí transformátoru je zhotoveno s izolací třídy A. Chlazení soupravy je ODAF s možností provozu v teplotách -50 až + 40 °C.
Stroj odolává zrychlení 2,5 g v podélné ose a 1 g v příčném a svislém směru. Zrychlení může ve výjimečných případech dosáhnout hodnoty až 3 g ve všech směrech.
Omezovací reaktory
Omezovací reaktory pro energetiku se vyrábějí suché s přirozeným chlazením (AN) ve třídě izolace F. Reaktory jsou běžně vnitřního provedení s uspořádáním fází nad sebou nebo vedle sebe.
Na přání zákazníka je možné vyrobit i v provedení venkovním. Vinutí reaktorů jsou hliníková. Hliník má totiž výrazně nižší procento přídavných ztrát a hmotnost než měď.
Reaktor vyrobený pro Tp Příbram:
Trojfázový reaktor 3 % ze 6,3 kV, 700 A.
Ztráty reaktoru 7 kW.
Všechny tři fáze reaktoru jsou umístěny nad sebou ve svislé poloze.
Reaktor je tepelně odolný vůči zkratovému proudu 15 kA po dobu 3 s.
Parametry jednotlivých vinutí
Výkon (kVA)
Napětí (V)
Napájecí autotransformátor
8 108
25000
Hlavní transformátor
6 850
0÷25000/2x1040
Vinutí pomocných pohonů
275
354
Vinutí topení
850
3092
Buzení brzdy
133
133
Přehled vybraných vyrobených reaktorů
Reaktory vzduchové
Reaktory olejové
Procentní reaktance [%] Proud [A] Jmenovité napětí [V] Procentní reaktance [%] Proud [A] Jmenovité napětí [V]
5
200
6000
5
200
35000
5
1000
6300
8
400
22000
6
1000
22000
8
600
30000
8
1250
6300
6
1600
6300
5
2500
6000
8
2500
6300
8
4000
6300
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Products for railway vehicles
With the cooperation of Skoda Dopravni Technika, we supply transformers and traction chokes for railway vehicles that successfuly operate on Czech, Slovak, Italian, and Yugoslavian
railways, and in the difficult conditions of the Siberian regions of the former Soviet republics.
Up to now, our Division has produced approximately 1800 pieces of locomotive transformers with 25 kV nominal voltage. These are furnished with 6 windings (maximum) to feed motors
and additional windings which serve to feed heating and auxiliary drives. Transformers were designed for a maximal output of 8108 kVA. Locomotive transformers work with an ODAF
cooling system (controlled convection of oil). They are furnished with regulated autotransformers that enable the change of voltage fed to the main transformer from 0 V to the maximum
voltage of the troley. Today, this type is made as a spare part for the reconstruction of old locomotive types.
The autotransformer is replaced by electronic controls in connection with the main transformer.
Locomotive transformers are produced for voltage systém 15 kV, 16.7 Hz and double-frequency transformers working with 50 and 16.7 Hz systems respectively. Locomotives with these
transformes are working between Czech and Austrian territory.
Locomotive transformers are also furnished with a smoothing choke. The chokes feature a dry type design with insulation class B or F with cooling AF. The input filters of trams working not
only in Czech towns but also in Portland, USA are also furnished with these chokes.
Locomotive transformer for the SKODA 62E5 locomotive:
The transformer set consists of a feeding autotransformer for voltage system 25 kV. If the transformer is 12 kV, the feeding is provided by means of a tap that is taken out on the change-over
isolator 25/12 kV. The autotransformer feeds the main transformer in range 0 to 25000 kV. The main transformer serves to feed the motors and has one input and two output windings. The
transformer set is furnished with separated winding to feed auxiliary drives and heating.
The transformer winding is made in insulation class A. Cooling of the transformer set is ODAF with operation in the -50 to + 40 °C temperature range.
The transformer resets the acceleration 2.5 g in lengthwise axis and 1g in transverse and vertical position. The acceleration can be up to 3 g in all directions (special case).
Power-limiting reactor
The power limiting reactor for energetics is produced dry with natural cooling in insulation class F. Reactors have ordinary indoor design with phases arranged abreast or in a vertical
position. It is possible to produce an outdoor design according to the customer‘s wish. Reactor windings are made of aluminium because of its lower additional losses and lower weight
than copper.
Reactor produced for the Pribram Thermal power plant:
Three phase reactor 3 % of 6 kV, 700 A.
Reactor losses 7 kW.
The three phases are arranged in a vertical position.
The reactor resist short circuit current is 15 kA during 3 s.
Winding parameters
Output (kVA)
Voltage (V)
Feeding transformer
8 108
25 000
Main transformer
6 850
0 to 25000/2x1040
Winding of auxiliary drives
275
354
Winding of heating
850
3 092
Excite of brake
133
133
Survey of selected produced reactor types
Air reactors
Percentage reaktance [%] Current [A]
5
200
5
1000
6
1000
8
1250
6
1600
5
2500
8
2500
8
4000
Nominal voltage [V]
6000
6300
22000
6300
6300
6000
6300
6300
Oil reactors
Percentage reaktance [%] Current [A] Nominal voltage [V]
5
200
35000
8
400
22000
8
600
30000
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Jednofázový zvyšovací transformátor
220 / 3 / / 110 / 3 / / 110 / 3 MVA, 242 / √3 / / 15 / 15 kV
Vyroben pro: ČEZ a.s., Vodní elektrárny Štěchovice - elektrárna Orlík
Jednofázový zvyšovací transformátor se dvěma vinutími NN. Skupina spojení jednofázových jednotek
je YNd1 / d1.
Chlazení s řízeným prouděním oleje ve vinutí, jeden chladič slouží jako 100% rezerva. Spouštění ventilátorů
v závislosti na teplotě oleje, možné doplnění frekvenčním měničem pro regulaci otáček chladičů a tím i udržení
konstantní teploty oleje.
Stranu NN lze uzpůsobit pro připojení zapouzdřených vodičů nebo kabelů.
Transformátor je vybaven vakem z oleji odolné gumy pro oddělení oleje od okolní atmosféry.
Transformátor je vybavený odizolovaným podvozkem pro připojení ochran transformátoru.
Transformátor byl odzkoušen typovými zkouškami podle IEC 76 a ČSN 351080.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
220/3//110/3//110/3 MVA
242/√3 kV
15/15 kV
50 Hz
ODAF
72 dB (A)
66 800 kg
13 300 kg
61 000 kg
6360 x 2840 x 6820 mm
4420 x 2480 x 4035 mm
uk = 13,5 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
One-phase step-up transformer
220 / 3 / / 110 / 3 / / 110 / 3 MVA, 242 / √3 / / 15 / 15 kV
Made for: ČEZ a.s., Vodní elektrárny Štěchovice - Orlík power station
One-phase step-up transformer with two LV windings. One-phase units have the YNd1 / d1 group of
connections.
Cooling has control circulation of oil in windings, one cooler is 100% reserve. Ventilator tripping depends on oil
temperature. It is possible to use a converter to control fan speed and to preserve constant oil temperature.
The LV side can be connected by using encased conductors or cables.
The transformer is furnished with a bag to separate the oil from the atmosphere.
This machine is equipped with insulation under carriage for the connection of transformer protection.
The transformer was tested (type tests) successfully in accordance with ČSN 351080 and IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
220/3//110/3//110/3 MVA
242/√3 kV
15/15 kV
50 Hz
ODAF
72 dB (A)
66 800 kg
13 300 kg
61 000 kg
6360 x 2840 x 6820 mm
4420 x 2480 x 4035 mm
uk = 13.5 %
io = 0.15 %
Zvyšovací transformátor 75 MVA, 237 ± 8 x 1,25% / 22 kV
ONAN / ONAF1 / ONAF2
Vyroben pro: IEO - ZAFARANA, Egypt
Zvyšovací transformátor ve spojení Dyn11. Transformátor pracující v extrémních klimatických podmínkách
(teplota okolí do 55 ° C) s dvoustupňovým chlazením. Radiátory upevněny na sběrných komorách. Stroj pracuje
bez ofukování do výkonu 45 MVA.
Transformátor je vybavený vakem z oleji odolné gumy pro důsledné oddělení oleje od okolní atmosféry a tím
zamezuje stárnutí.
Stranu 22 kV je možné připojit zapouzdřenými vodiči.
Transformátor je vybavený odizolovaným podvozkem pro připojení ochran transformátoru.
Transformátor byl odzkoušen typovými zkouškami podle IEC 76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní (s dusíkem)
Dopravní (s olejem)
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
75 MVA
237 kV ± 8 x 1,25%
22 kV
50 Hz
ONAN/ONAF1/ONAF2
l < 75 dB (A)
114 300 kg
24 500 kg
79 300 kg
97 500 kg
10168 x 4450 x 7910 mm
6570 x 3060 x 4160 mm
uk = 11,5 %
io = 0,1 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Step-up transformer 75 MVA, 237 ± 8 x 1.25% / 22 kV
ONAN / ONAF1 / ONAF2
Made for: IEO - ZAFARANA, Egypt
This step-up transformer features the Dyn11 group of connections. The transformer operates in extreme
climatic conditions (ambient temperature max. 55 ° C) with double-degree cooling. Radiators are situated
on collectors.
The transformer works without funs up to power output 45 MVA.
The transformer is furnished with a bag to separate the oil from the atmosphere. This construction reduces the
ageing of transformers.
22 kV side can be connected by means of encased conductors.
This machine is equipped with insulation under carriage for the connection of transformer protection.
The transformer was tested (type tests) in accordance with IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with nitrogen
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
75 MVA
237 kV ± 8 x 1.25%
22 kV
50 Hz
ONAN/ONAF1/ONAF2
< 75 dB (A)
114 300 kg
24 500 kg
79 300 kg
97 500 kg
10168 x 4450 x 7910 mm
6570 x 3060 x 4160 mm
uk = 11.5 %
io =0.1 %
Transformátor 25 / 25 / (8) MVA, 220 ± 8 x 1,25% / 23 / (6,3) kV
Vyrobeno pro: ACTHERM s.r.o., Chomutov
Vysokonapěťový transformátor s netypickým převodem určený pro napájení výrobního provozu.
Konstrukce transformátoru umožňuje přepravu nastrojeného transformátoru pouze s odmontovaným
konzervátorem a vn průchodkami, což výrazně zkracuje dobu montáže na stanovišti.
Skupina spojení transformátoru je YNyn0/(d).
Vinutí 220 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 950 kV. Vinutí 23 kV je dimenzováno
na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 220 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění. Řízení napětí probíhá
způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení mg. obvodu, kdy ztráty naprázdno jsou
konstantní na všech odbočkách.
Druh chlazení ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 15 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění
oleje z transformátoru.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl odzkoušen typovými zkouškami podle ČSN
EN 60 076.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
25/25/(8) MVA
220 kV ± 8 x 1,25%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
62 800 kg
20 250 kg
58 150 kg
6050 x 4205 x 6690 mm
5690 x 2890 x 3980 mm
uk = 10,71 %
io = 0,1 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three-phase oil transformer 25 / 25 / (8) MVA,
220 ± 8 x 1.25% / 23 / (6.3) kV
Made for: ACTHERM s.r.o., Chomutov
This transformer is the representative of high voltage transformers with untypical voltage ratio. It is designed as
source of production plant. The design of the transformers enables their transport with dismounting conserver
and HV bushings only, this type of design decreases time of mounting at a customer‘s site.
Group of connection is YNynO / (d).
The 220 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 950 kV. The 23 kV winding is
dimensioned for full insulation level. The neutral point of windings is made for direct and continuous connection
with ground. Control systems CFVV means that on-load taps change on the 220 kV reversed winding is realised
without magnetic circuit intrinsic induction change, so that no-load losses and voltage turn values are always
constant on all taps.
This transformer has ONAN / ONAF cooling with cooling ONAN to 15 MVA. Ventilators tripping depends on oil
temperature. Each radiator is connected trough stop-valves, with enables them to be dismounted without oil
discharge.
The transformer is equipped with an insulation under-carriage.
This machine was tested - type tests - in accordance to ČSN EN 60 076.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
25/25/(8) MVA
220 kV ± 8 x 1.25%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
62 800 kg
20 250 kg
58 150 kg
6050 x 4205 x 6690 mm
5690 x 2890 x 3980 mm
uk = 10.71 %
io =0.1 %
Transformátor 40 MVA, 110 ± 8 x 2% / 6,3 kV
Vyrobeno pro: Kaučuk a.s., Kralupy nad Vltavou
Vysokonapěťový transformátor určený především k napájení výrobních provozů. Magnetický obvod je vyroben z
vzájemně odizolovaných orientovaných plechů. Vinutí je vyrobeno z vodičů z elektrotechnické mědi a uspořádáno
tak, aby byly v maximální možné míře sníženy ztráty ve vinutí. Regulace napětí pod zatížením je na straně
110kV.
Druh chlazení je ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 24 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění
oleje z transformátoru. Vinutí 110 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 450 kV.
Vinutí 6,3 kV je dimenzováno na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 110 kV je navržen na přímé a trvalé
uzemnění. Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl odzkoušen podle ČSN 351080 a
IEC76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
40 MVA
110 kV ± 8 x 2%
6,3 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
64 dB(A)
56 100 kg
11 500 kg
54 250 kg
5400 x 3075 x 4590 mm
5295 x 3060 x 3840 mm
uk = 18 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three - phase oil transformer 40 MVA, 110 ± 8 x 2% / 6.3 kV
Made for: Kaučuk a.s., Kralupy nad Vltavou
This transformer is mainly used for feeding of industrial plants. The magnetic circuit is made of mutually insulated
oriented sheets. The windings are made of conductors of electrotechnic cooper and setting so that eddy currents
in the windings are minimized. On- load regulation voltage is situated on the HV side 110 kV.
The transformer has ONAN/ONAF cooling with cooling ONAN to 24 MVA. Ventilators tripping depends on oil
temperature. Each radiator is connected through stop - valves, which enables it to be dismounted without oil
discharge.
The 110 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 450 kV. The 6.3 kV winding is
dimensioned for full insulation level. The neutral point of windings is made for direct and continuous connection
with the ground. The transformer is equiped with an insulation under-carriage. The machine was tested - type
tests - in accordance to Czech standard CSN 351080 and IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No - load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
40 MVA
110 kV ± 8 x 2%
6.3 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
64 dB(A)
56 100 kg
11 500 kg
54 250 kg
5400 x 3075 x 4590 mm
5295 x 3060 x 3840 mm
uk = 18 %
io =0.15 %
Transformátor 16 MVA, 120 ± 2 x 2,5% / 6,3 kV
Vyrobeno pro: VOITH SIEMENS HYDRO – určeno do Afganistanu
Dodány celkem 2 ks blokové transformátory 16 MVA – určené pro Vodní elektrárnu Sarobi v Afganistanu.
Skupina spojení YNd11.
Druh chlazení ONAN.
Transformátory odzkoušeny kusovými zkouškami podle IEC 76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní bez oleje
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
16 MVA
120 kV ± 2 x 2,5%
6,3 kV
50 Hz
ONAN
< 65 dB (A)
31 400 kg
6 600 kg
20 400 kg
5400 x 3500 x 4600 mm
3600 x 1900 x 2700 mm
uk = 11,6 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three phase oil transformer 16 MVA, 120 ± 2 x 2.5% / 6.3 kV
Made for: VOITH SIEMENS HYDRO for Afganistan
Altogether 2 pcs non-regulating transformers 16 MVA – for Hydro power plant Sarobi in Afganistan were
supplied.
Group of connection YNd11.
Cooling ONAN.
Transformers were tested – routine tests – in accordance IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport without oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
16 MVA
120 kV ± 2 x 2.5%
6.3 kV
50 Hz
ONAN
< 65 dB (A)
31 400 kg
6 600 kg
20 400 kg
5400 x 3500 x 4600 mm
3600 x 1900 x 2700 mm
uk = 11.6 %
io = 0.15 %
Transformátor 40 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6,3) kV
Vyrobeno pro: Jihomoravská energetika, a.s. Brno
Představitel řadových rozvodnových transformátorů nové generace se sníženými ztrátami. Konstrukce
transformátoru umožňuje přepravu nastrojeného transformátoru pouze s odmontovaným konzervátorem a vn
průchodkami, což výrazně zkracuje dobu montáže na stanovišti.
Skupina spojení YNyn0/(d).
Vinutí 110 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 450 kV. Vinutí 23 kV je dimenzováno
na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 110 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění. Řízení napětí probíhá
způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení mg. obvodu, kdy ztráty naprázdno jsou
konstantní na všech odbočkách.
Druh chlazení ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 24 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění
oleje z transformátoru.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl odzkoušen kusovými zkouškami podle ČSN
351080 a IEC 76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
40/40/(12,5) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
53 300 kg
11 500 kg
57 500 kg
5745 x 2850 x 4580 mm
5430 x 2850 x 3540 mm
uk = 11,5 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three phase oil transformer 40 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6.3) kV
Made for: Jihomoravská energetika, a.s. Brno
This transformer is the representative type of new generation power transformers with low-level losses. Design
of the transformers enables their transport with dismounted conserver and HV bushings only and decreases the
time for mounting at site.
Group of connection is YNyn0/(d).
110 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 450 kV. 23 kV winding is dimensioned
for full insulation level. The neutral point of windings is made for direct and continuous connection with the
ground.
Control system CFVV means that on-load taps change on the 110 kV reversed winding and is realised without
magnetic circuit intrinsic induction change, so that no-load losses and voltage turn values are always constant
on all taps.
This transformer has ONAN/ONAF cooling with ONAN cooling up to 28 MVA. Ventilators being tripped depends
on oil temperature. Each radiator is connected through stop-valves, which enables it to be dismounted without
oil discharge.
The transformer is equipped with an insulation under-carriage.
This machine was tested – routine tests – in accordance to ČSN 351080 a IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
40/40/(12.5) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
59 300 kg
11 500 kg
57 500 kg
5745 x 2850 x 4580 mm
5430 x 2850 x 3540 mm
uk = 11.5 %
io = 0.15 %
Třífázový olejový transformátor 50 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6,3) kV
Vyrobeno pro: ČEZ, SME Ostrava
Představitel rozvodnových transformátorů. Konstrukce umožňuje přepravu nastrojeného transformátoru pouze
s odmontovaným konzervátorem a vn průchodkami, což výrazně zkracuje dobu montáže na stanovišti.
Skupina spojení YNyn0/(d).
Vinutí 110 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 450 kV. Vinutí 23 kV je dimenzováno
na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 110 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění.
Řízení napětí probíhá způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení magnetického
obvodu, kdy ztráty naprázdno jsou konstantní na všech odbočkách.
Druh chlazení ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 30 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění
oleje z transformátoru.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem.
Stroj byl odzkoušen kusovými zkouškami podle ČSN 351080 a IEC 76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
50 MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
68 600 kg
13 500 kg
62 900 kg
6200 x 3150 x 5600 mm
5600 x 3150 x 4000 mm
uk = 11,5 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three phase oil transformer 50 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6.3) kV
Made for: ČEZ, SME Ostrava
This transformer is the representative type of new generation power transformers with low-level losses. Design
of the transformers enables their transport with dismounted conserver and HV bushings only, this type of design
decreases the time for mounting at site.
Group of connection is YNyn0/(d).
110 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 450 kV. 23 kV winding is dimensioned
for full insulation level. The neutral point of windings is made for direct and continuous connection with the
ground.
Control system CFVV means that on-load taps change on the 110 kV side reversed winding and is realised
without magnetic circuit intrinsic induction change, so that no-load losses and voltage turn values are always
constant on all taps.
This transformer has ONAN/ONAF cooling with ONAN cooling up to 30 MVA. Tripping of ventilators depends on
oil temperature. Each radiator is connected through stop-valves, which enables it to be dismounted without oil
discharge.
The transformer is equipped with an insulation under-carriage.
This machine was tested – routine tests – in accordance to ČSN 351080 a IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
50 MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 76 dB (A)
68 600 kg
13 500 kg
62 900 kg
6200 x 3150 x 5600 mm
5600 x 3150 x 4000 mm
uk = 11.5 %
io = 0.15 %
Třífázový olejový transformátor 63 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6,3) kV
Vyrobeno pro: PRE Praha
Představitel rozvodnových transformátorů určených do bytové zástavby města.
Skupina spojení YNyn0/(d).
Vinutí 110 kV má redukovanou izolaci a jeho základní izolační hladina (BIL) je 550 kV. Vinutí 23 kV je dimenzováno
na plnou izolační hladinu. Nulový bod strany 110 kV je navržen na přímé a trvalé uzemnění. Řízení napětí probíhá
způsobem CFVV, tj. přepínání odboček pod zatížením beze změny sycení mg. obvodu, kdy ztráty naprázdno jsou
konstantní na všech odbočkách.
Druh chlazení ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 38 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění
oleje z transformátoru.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem. Stroj byl odzkoušen kusovými zkouškami podle ČSN
EN 60076.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
63/63/(21) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 58 dB (A)
89 900 kg
20 600 kg
82 400 kg
6600 x 3200 x 5250 mm
6100 x 2500 x 3600 mm
uk = 17 %
io = 0,15 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three phase oil transformer 63 MVA, 110 ± 8 x 2% / 23 / (6.3) kV
Made for: PRE Praha
This transformer is the representative type of power transformers designated for town housing estates.
Group of connection is YNyn0/(d).
110 kV winding has a reduced insulation and its basic insulation level (BIL) is 550 kV. 23 kV winding is dimensioned
for full insulation level. The neutral point of windings is made for direct and continuous connection with the
ground.
Control system CFVV means that on-load taps change on the 110 kV reversed winding and is realised without
magnetic circuit intrinsic induction change, so that no-load losses and voltage turn values are always constant
on all taps.
This transformer has ONAN/ONAF cooling with cooling ONAN to 38 MVA. Ventilators tripping depends on oil
temperature. Each radiator is connected through stop-valves, which enables it to be dismounted without oil
discharge.
The transformer is equipped with an insulation under-carriage.
This machine was tested – routine tests – in accordance to ČSN EN 60076.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
63/63/(21) MVA
110 kV ± 8 x 2%
23 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 58 dB (A)
89 900 kg
20 600 kg
82 400 kg
6600 x 3200 x 5250 mm
6100 x 2500 x 3600 mm
uk = 17 %
io = 0.15 %
Třífázový olejový transformátor 150 MVA, 220 ± 8 x 1,25% / 145 / 12 kV
Vyrobeno pro: EGYPT ALU - továrna na výrobu hliníku
Dodány celkem 2 ks trojfázové trojvinuťové regulační olejové transformátory 150 MVA – určené pro práci
v náročných klimatických podmínkách.
Skupina spojení YNyn0d11.
Druh chlazení ONAN/OFAF1/OFAF2.
Radiátory jsou umístěny na sběrných olejových komorách přes uzavírací ventily, což umožňuje demontáž radiátoru
bez vypouštění oleje z trafa.
Stroj pracuje s přirozeným prouděním oleje, pro vyšší stupně chlazení je oběh oleje nucený pomocí čerpadel.
Transformátory odzkoušeny kusovými zkouškami podle IEC 76.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Napětí terciáru
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
150/150/50 MVA
220 kV ± 8 x 1,25%
145 kV
12 kV
50 Hz
ONAN/OFAF1/OFAF2
< 81 dB (A)
217 000 kg
49 000 kg
155 000 kg
10600 x 5400 x 8600 mm
7750 x 3290 x 4500 mm
uk = 13 %
io = 0,2 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three phase oil transformer 150 MVA, 220 ± 8 x 1.25% / 145 / 12 kV
Made for: EGYPT ALU – the plant for aluminium production
Supplied 2 pcs three-phase regulating oil transformers 150 MVA – intended for extreme climatic conditions.
Group of connection YNyn0d11.
Cooling ONAN/OFAF1/OFAF2.
Cooling radiators are situated on oil headers by means of stop-valve. This valve enables the dismounting of the
radiator without oil discharge.
The transformer runs with natural flowing of oil, the circulation of oil forced with pumps is for higher degrees of
cooling.
This machines was tested routine tests accordance to IEC 76.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Voltage tertiary
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
150/150/50 MVA
220 kV ± 8 x 1.25%
145 kV
12 kV
50 Hz
ONAN/OFAF1/OFAF2
< 81 dB (A)
217 000 kg
49 000 kg
155 000 kg
10600 x 5400 x 8600 mm
7750 x 3290 x 4500 mm
uk = 13 %
io = 0.2 %
Jednofázový olejový transformátor 12,5 MVA, 110 ± 8 x 2% / 27 kV
Vyrobeno pro: EŽ Praha a.s. – napájecí stanice Lipno, Karlovy Vary, Kadaň
Jednofázový olejový řiditelný transformátor je určen pro napájení železniční trolejové sítě střídavým napětím.
Navržen s ohledem na zvýšené zatěžování zkratovými proudy při specifických podmínkách železnic.
Stahovací konstrukce provedena z ocelových svařenců. Axiální zkratové síly jsou zachyceny pomocí specielního
zařízení upevněného v horní části stahovací konstrukce.
Vinutí transformátoru provedeno z Cu vodičů a je nasazeno symetricky na dva jádrové sloupky mag. obvodu.
Chladicí soustavu tvoří 10 ks radiátorů upevněných na přírubách nádoby z obou jejích podélných stran. Radiátory
jsou opatřeny uzavíracími klapkami pro případnou demontáž.
Transformátor je vybaven přepínačem odboček se 17 stupni, který zajišťuje regulaci vinutí 110 kV v rozsahu ± 8 x 2%.
Transformátor může být vybaven průchodkami olej-vzduch, nebo průchodkami olej – SF6, případně na straně
27 kV kabelovými konektory.
Transformátor je vybaven standardním přístrojovým vybavením.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
celková
olej
Dopravní s olejem
Rozměry (d x š x v)
celkové
dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
12,5 MVA
110 kV ± 8 x 2%
27 kV
50 Hz
ONAN
< 62 dB (A)
31 200 kg
8 700 kg
29 800 kg
4715 x 2965 x 4440 mm
4500 x 2965 x 3650 mm
uk = 12,5 %
io = 0,1 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
One-phase oil transformer 12.5 MVA, 110 ± 8 x 2% / 27 kV
Made for: EŽ Praha a.s. –railways power supply station Lipno, Karlovy Vary, Kadaň
Oil one-phase regulating transformer was delivered to feed a.c. railway trolley network.
It is designed respecting increased short currents impact at specific railway conditions.
Clamping structure consist of steel weldments.
Axial short current forces are catched by means of special facility fixed in the upper part of clamping structure.
The transformer winding is made of copper conductors and is symetricaly wound on core legs of magnetic circuit
– on both longitudinal sides of vessel flanges.
The radiators are equipped with flap valves enabling possible disassembly.
The transformer is outfited with on load tap changer with 17 steps which secures 110 kV winding voltage control
within the range of ± 8 x 2%.
The transformer can be equipped with either oil to air or oil to SF6 bushings, possibly also with cable connectors
on 27 kV side.
Appropriate instruments and devices are standard parts of the transformer.
Technical parameters
Power output
Nominal voltage HV
Nominal voltage LV
Nominal frequency
Cooling
Sound pressure level
Weights
Total
Oil
Transport with oil
Dimensions (l x w x h)
Total
Transport
Impedance voltage
No – load current
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
12.5 MVA
110 kV ± 8 x 2%
27 kV
50 Hz
ONAN
< 62 dB (A)
31 200 kg
8 700 kg
29 800 kg
4715 x 2965 x 4440 mm
4500 x 2965 x 3650 mm
uk = 12.5 %
io = 0.1 %
Třífázový olejový transformátor s vestavěnou předřadnou tlumivkou
pro napájení elektrické obloukové pece 40 MVA, 22 000 / 850 V
Vyrobeno pro: RETROFIT s.r.o., pro projekt Pilsen Steel
Transformátor je určen k napájení elektrické obloukové pece. Splňuje požadavky normy ČSN EN 60 076. Skupina spojení
transformátoru je Hvězda / trojúhelník uzavřený vně transformátoru.
Převod transformátoru 22 000 / 850 – 500 V je realizován systémem VFVV (s proměnným magnetickým tokem). Změnu
převodu zajišťuje lineární regulace typu VACUTAP. Pro změnu reaktance stroje je předřazena tlumivka o výkonu 12 MVAr
s přepínačem bez zatížení a možnou změnou reaktance od 0 do 3,83 Ω ve čtyřech krocích.
Druh chlazení OFWF se dvěma vodními chladiči, z nichž jeden slouží pro chlazení stroje, druhý jako stoprocentní rezerva.
Připojení transformátoru na straně 22 kV třemi porcelánovými průchodkami na víku stroje, vysokoproudé vývody strany
nižšího napětí jsou vyvedeny vysokoproudými průchodkami na boku stroje.
Stroj byl odzkoušen typovými zkouškami podle EN 60 076.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Maximální proud strany nižšího napětí
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní bez oleje
Rozměry ( d x š x v )
Celkové
Dopravní
Vestavěná tlumivka
Jmenovitý výkon tlumivky
Jmenovité napětí
Impedance na odbočkách
Ztráty reaktoru (max.)
40 МVA
22 kV
850 – 500 V
33 kA
50 Hz
OFWF
88 600 kg
21 700 kg
84 900 kg
5625 x 3400 x 4852 mm
5225 x 3420 x 3927 mm
12 MVAr
22 kV
1,58 – 2,55 – 3,2 – 3,83 Ω
34 kW
Elektrické parametry transformátoru
Odbočka č.
Napětí NN [V]
1
8
15
852
630
500
Naprázdno [kW]
22
11
7
Nakrátko [kW]
184
240
226
Celkové [kW]
206
251
233
Napětí nakrátko [%]
7,8
15
21
Proud naprázdno [%]
0,25
-
-
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Three-phase Oil-cooled Transformer with Built-in Series Reactor
for El. Arc Furnace Feeding 40 MVA, 22 000 / 850 V
Manufactured for:: RETROFIT s.r.o., for the Pilsen Steel project
The transformer is intended for feeding of el. arc furnaces. It conforms to requirements of ČSN EN 60 076 standard. Group
of transformer connection - star-delta (Y-D) closed outside of the transformer.
The transformation ratio 22 000 / 850 – 500 V is realized by the VFVV system (variable flux voltage variation). Change
of the transformation ratio is provided by the linear control of VACUTAP type (on-load tap-changer). 12 MVA series
reactor with no-load tap changer and possible reactance changing from 0 to 3,83 Ω in four steps serves for the reactance
changing. Cooling type- OFWF with two water coolers, one of which serves for machine cooling and the other is the
100% standby. The transformer connection on the 22 kV side - by three porcelain bushings on machine cover, highcurrent outlets on the lower voltage side are realized by high-current bushings on machine side.
The transformer was subject to type tests pursuant to EN 60 076.
Technical parameters
Rated transformer output
Rated voltage - HV
Rated voltage - LV
Max. current on the lower voltage side
Rated frequency
Cooling
Weights of the assembly
Overall
Oil
Transport with oil
Dimensions (length x width x height)
Overall
Transport
Series reactor
Rated reactor output
Rated voltage
Impedance on branches
Reactor losses (max.)
40 МVA
22 kV
850 – 500 V
33 kA
50 Hz
OFWF
88 600 kg
21 700 kg
84 900 kg
5625 x 3400 x 4852 mm
5225 x 3420 x 3927 mm
12 MVAr
22 kV
1,58 – 2,55 – 3,2 – 3,83 Ω
34 kW
El. transformer parameters
Branch No.
Voltage LV [V]
1
8
15
852
630
500
No-load [kW]
22
11
7
Short-circuit [kW]
184
240
226
Overall [kW]
206
251
233
Short-circuit voltage [%]
7,8
15
21
Short-circuit current [%]
0,25
-
-
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Třífázový olejový transformátor pro měniče
51 MVA, 33 000 / 2400 V
Vyrobeno pro: CONVERTEAM Francie, pro projekt Strážské (SR)
Transformátor je určen k napájení elektronických měničů s ohledem na obsah vyšších harmonických složek proudu.
Splňuje požadavky norem EN 60 076 a IEC 61 378
Skupina spojení transformátoru je Dyn1.
Transformátor je konstruován na konstantní převod, pro zvýšenou izolační hladinu, byla řešena problematika vyvedení
nízkého napětí a vysokých proudů na straně 2400 V.
Druh chlazení ONAN/ONAF s chlazením ONAN do 41 MVA. Spouštění ventilátorů probíhá automaticky na základě teploty
oleje. Každý radiátor je připojen přes uzavírací ventily, což umožňuje jeho odmontování bez nutnosti vypouštění oleje
z transformátoru.
Stroj je osazen porcelánovými průchodkami na víku stroje.
Transformátory jsou vybaveny odizolovaným podvozkem.
Stroj byl odzkoušen typovými zkouškami podle EN 60 076 a IEC 61 378.
Technické parametry
Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí VN
Jmenovité napětí NN
Jmenovitá frekvence
Chlazení
Hladina akustického tlaku
Hmotnosti
Celková
Oleje
Dopravní bez oleje
Rozměry ( d x š x v )
Celkové
Dopravní
Napětí nakrátko
Proud naprázdno
51 МVA
33 kV
2,4 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 64 dB (A)
1S2 1000/2A
TA1
15 VA
1S1 10 P 15
1W
1V
2W
65 000 kg
13 200 kg
62 100 kg
5115 x 3700 x 4645 mm
4345 x 3700 x 3760 mm
uK = 13 %
i0 = 0,05 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
2V
2U
1U
2N
Three-phase Oil-cooled Transformer for Converters
51 MVA, 33 000 / 2400 V
Manufactured for: CONVERTEAM France, for the Strazske Project (Slovakia)
The transformer is intended for feeding of electronic converters respecting content of higher harmonics of the current.
It conforms to requirements of EN 60 076 and IEC 61 378 standards.
Group of transformer connection - Dyn1.
The transformer is designed for constant transformation ratio and for increased isolation level; the issue of low voltage
and high current takeoff on the 2400 V side has been resolved.
Cooling – Type ONAN/ONAF with ONAN cooling up to 41 MVA. Fans are started automatically, based on oil temperature.
Each radiator is connected through closing valves which enables its dismantling without the necessity of transformer oil
draining.
The transformer is equipped with porcelain bushing on the machine cover.
Transformers are equipped with insulated chassis.
The transformer was subject to type tests pursuant to EN 60 076 and IEC 61 378.
Technické parametry
Rated output
Rated voltage - HV
Rated voltage - LV
Rated frequency
Cooling
Acoustic sound pressure level
Weights
Overall
Oil
Transport with oil
Dimensions (length x width x height)
Overall
Transport
Short-circuit voltage
Short-circuit current
51 МVA
33 kV
2,4 kV
50 Hz
ONAN/ONAF
< 64 dB (A)
1S2 1000/2A
TA1
15 VA
1S1 10 P 15
1W
1V
2W
65 000 kg
13 200 kg
62 100 kg
5115 x 3700 x 4645 mm
4345 x 3700 x 3760 mm
uK = 13 %
i0 = 0,05 %
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
2V
2U
1U
2N
Servisní činnost
Opravárenské práce:
▶ demontáže a montáže traf
▶ nakládání, skládání, přesuny
▶ zajišťování přeprav
▶ revize, opravy, modernizace, přetěsnění
▶ přetěsnění dělicí roviny zavařením
▶ modernizace příslušenství
▶ modernizace chlazení
▶ revize a přetěsnění regulace traf
▶ opravy pohonu regulace
▶ výměny regulací starých typů (BLR, ČKD) za nové
(MR, ABB, ELIN)
▶ filtrace, rozbory oleje, vakuování
▶ vysoušení na stanovišti metodou oil-spray
Technické práce:
▶ měření traf před uvedením do provozu
▶ výchozí revize
▶ diagnostická měření včetně dlouhodobého
sledování provozního stavu
Veškeré výše uvedené činnosti
jsou prováděny jak u transformátorů vyrobených
v ETD a ŠKODA,
tak i u transformátorů výroby ČKD
a ostatních výrobců.
Zajišťujeme 24 hodinový servis
tel.: +420 731 517 737
Kontakt
tel. +420 373 031 909
mob. +420 731 517 737
fax: +420 373 031 910
e-mail: [email protected]
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Service
Repair works:
▶ dismounting and mounting of transformers
▶ loading, unloading, displacing
▶ organizing of the transports
▶ revision, repairs, modernisation, re-sealing
▶ re-sealing of parting plate with additional
welding
▶ modernization of accessories
▶ modernization of the cooling
▶ revision and re-sealing of tap changer
▶ repairs of tap changer drive
▶ change of old types tap changer (Bulgaria, ČKD)
for new (MR, ABB, ELIN) ones
▶ filtration, analysis of oil, vacuuming
▶ dry out on the site with oil-spray
Technical activities:
▶ measuring before putting into operation
▶ starting revision
▶ diagnostics measurements inc. long-observation
diagnostics respecting the operation conditions
All above mentioned activities are performed both
on the transformers made in ETD and ŠKODA and on
the transformers made in ČKD and other producers.
We ensure 24 hour service
phone No. +420 731 517 737
Contact:
phone.: +420 373 031 909
mobil: +420 731 517 737
fax:
+420 373 031 910
e-mail: [email protected]
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Czech Republic
Elektrotechnická zkušebna je akreditována Českým institutem pro akreditaci,
o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro realizaci vybraných
elektrotechnických a vzduchotechnických zkoušek a zkoušek korozní odolnosti
na průmyslových zařízeních v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci.
Základní druhy zkoušek
Zkratovna
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
‘–‡’Ž‘˜ƒ…Àœ‘—捛ƒ³â‡Àœ–”ž–
œ”ƒ–‘˜±œ‘—捛
†‹‡Ž‡–”‹…±œ‘—捛
³â‡À˜‡–‹Žƒ«À…ŠƒŠ›†”ƒ—Ž‹…ý…Š˜‡Ž‹«‹
–›’‘˜±œ‘—捛ƒ”‘œ˜ž†³«õǡ
•’Àƒ…À…Š’âÀ•–”‘Œõƒ–”ƒ«À˜ýœ„”‘Œ‡
•–ƒ†‘˜±–‡•–›–”ƒ«À˜ýœ„”‘Œ‡
‘˜³â‡À•–—’³‘…Š”ƒ›”›–‡†‘Ͷš
Technologická laboratoř
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ž‹ƒ–‘–‡…Š‘Ž‘‰‹…±œ‘—捛Ȃchlad, suché a
vlhké teplo, náhlá změna teploty, solná mlha
œ‘—捛•–ž”—–ÀȂteplota, napětí
³â‡Àœ–”ž–‘˜±Š‘«‹‹–‡Ž‡–‰Ɂȋ˜«‡–³œ³›–‰ɁȌƒ
’‡”‹–‹˜‹–›ε–—Šý…Š‹–‡—–ý…Š‹œ‘Žƒ–õ
‡…Šƒ‹…±ƒžŠžÀȂtah, tlak, smyk ˜–”Šƒ…À•–”‘Œ‹’â‹
–‡’Ž‘–ž…ŠǦ͹ͲιƒāΪʹͷͲι
³â‡Àƒ‰‡–‹…ý…Š˜Žƒ•–‘•–À’Ž‡…Šõ’”‘‡Ž‡–”‘–‡…Š‹—
˜’•–‡‹‘˜³”ž—ʹͷ…
œ‘—捛‘Ž‡ŒõǦmezifázové napětí, index
lomu, viskozita 40°C, kyselost a obsah vody
³â‡À‹œ‘Žƒ«ÀŠ‘‘†’‘”—ǡ˜‹–âÀȀ’‘˜”…Š‘˜±”‡œ‹•–‹˜‹–›ƒ
³â‡À‡Ž‡–”‹…±Š‘‘†’‘”—Ȁ˜‘†‹˜‘•–‹
Maximální parametry zkoušek
střídavé
stejnosměrné
¾ spínací
zkoušky
UN do 38kV
IN do 40kA v závislosti na U a t
UN do 4kV
IN do 10kA v závislosti na U a t
¾ zkratové
zkoušky
1 fázově do 60kApeak, 16,66Hz
1 fázově do 150kApeak, 50Hz
3 fázově do 125kApeak, 50Hz
1s, do 50kArms,50Hz
3s, do 30kArms,50Hz
do 18kApeak
1s, do 12kAAVG
¾ oteplovací
zkoušky
do 4,5kA, 50Hz
soustava MN do 5kA,
soustava MN krátkodobě do 12kA
soustava NN do 4kA
¾ dielektrické
zkoušky
přiložené napětí do 120kV
impulsní výdržné napětí od
8kV do 1500kV (+/-)
přiložené napětí do 120kV
¾
obloukový
zkrat
Kontakt - Elektrotechnická zkušebna
Obchod EZ
mobil: +420 731 699 667
Petr Šustáček
telefon: +420 373 031 661
e-mail: [email protected]
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Zborovská 54/22, 301 00 Plzeň, Doudlevce
Česká republika
The Electrotechnical Testing Laboratory is accredited by the Czech Institute for
Accreditation ,SN EN ISO / IEC 17025 for the implementation of the selected
electricalandHVACtestandmeasurementequipmentforindustrialdevicesinthe
Annexofextenttheaccreditationcertificate.
BasictestsinE.T.Laboratory
Shortcircuitlaboratory
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
–‡’‡”ƒ–—”‡”‹•‡–‡•–•ƒ†‡ƒ•—”‹‰Ž‘••‡•
•Š‘”–…‹”…—‹––‡•–•
†‹‡Ž‡…–”‹…–‡•–•
‡ƒ•—”‡‡–‘ˆ˜‡–‹Žƒ–‹‘ƒ†Š›†”ƒ—Ž‹…“—ƒ–‹–‹‡•
–›’‡–‡•–•‘ˆƒ†•™‹–…Š‰‡ƒ”•ǡ•™‹–…Š‹‰†‡˜‹…‡•ǡ
–”ƒ…–‹‘‡“—‹’‡–
•–ƒ†Ʋ•–‡•–•ˆ‘”–”ƒ…–‹‘‡“—‹’‡–
˜‡”‹ˆ‹…ƒ–‹‘‘ˆ’”‘–‡…–‹‘’”‘˜‹†‡†„›‡…Ž‘•—”‡•
–‘†‡‰”‡‡Ͷ
Technologicallaboratory
¾ Ž‹ƒ–‡–‡…Š‘Ž‘‰‹…ƒŽ–‡•–•Ǧcold,dryand
dampheat,suddenchangeintemperature,saltfog
¾ ƒ‰‹‰–‡•–•Ǧ–‡’‡”ƒ–—”‡ǡ˜‘Ž–ƒ‰‡
¾ ‡ƒ•—”‡‡–‘ˆŽ‘••ˆƒ…–‘”–‰Ɂȋ‹…Ž—†‹‰…Šƒ‰‡•‹–‰ɁȌ
ƒ†’‡”‹––‹˜‹–›ɂ‘ˆ•‘Ž‹†ƒ†Ž‹“—‹†‹•—Žƒ–‘”•
¾ ‡…Šƒ‹…ƒŽ•–”‡••Ǧtension,compression,shearinthetensile
¾
¾
¾
Maximalparametersoftests
AC
DC
U upto38kV
UN upto 4kV
N
INupto40kAdependingonU
INupto10kAdependingonU&t
&t
1phaseupto60kApeak,16,66Hz upto18kApeak
1s,upto12kAAVG
1phaseupto150kApeak,50Hz
3phasesupto125kApeak,50Hz
1s,upto50kArms,50Hz
3s,upto30kArms,50Hz
¾ switching
tests
¾
fault ¾ temperature
risetests
testingmachineattemperaturesfromǦ70°Cupto+250°C
‡ƒ•—”‡‡–‘ˆƒ‰‡–‹…’”‘’‡”–‹‡•‘ˆ‡Ž‡…–”‹…ƒŽ•Š‡‡–•‹
–Š‡ʹͷ…’•–‡‹ˆ”ƒ‡
–‡•–•‘ˆ‘‹Ž•Ǧinterfacialtensionindexrefraction,viscosity40
°C,acidityandwatercontent
‹•—Žƒ–‹‘ ”‡•‹•–ƒ…‡ ‡ƒ•—”‡‡–ǡ ‹–‡”ƒŽȀ•—”ˆƒ…‡
”‡•‹•–‹˜‹–›
ƒ†
‡ƒ•—”‡‡–
‘ˆ
‡Ž‡…–”‹…ƒŽ
”‡•‹•–ƒ…‡Ȁ…‘†—…–ƒ…‡
on request
upto4,5kA,50Hz
extraLVsystemupto 5kA,
extraLVsystemshorttimeupto12kA
LVsystemupto4kA
appliedvoltageupto120kV
impulsewithstandvoltagefrom
8kVupto1500kV(+/Ͳ)
appliedvoltageupto 120kV
¾ dielectric
tests
ContactͲTheElectrotechnicalTestingLaboratory
Tradedepartment
cellphone:+420731 699 667
PetrŠustáēek
phone:+420373031661
eͲmail:[email protected]Ͳbez.cz
ETDTRANSFORMÁTORYa.s.
Zborovská54/22,30100PlzeŸ,Doudlevce
eskárepublika

Podobné dokumenty

Kupní smlouva_2. část VZ - Orgamet

Kupní smlouva_2. část VZ - Orgamet mícroscope enabling the analysis of nonV €9 transparent samples (observation from top) AFM and Raman spectrometer coupling path must háve the lowest possible amount of optical components (mirrors, ...

Více

Reference Siemens EN

Reference Siemens EN Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11 Dyn11...

Více

Typový kiosek Fotovoltaické pole 630 kW

Typový kiosek Fotovoltaické pole 630 kW 1770 kg 2112 x 2406 x 605 mm (bez volby 1000 V) do 1500 m bez snížení výkonu 0 - 95% bez kondenzace

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB Vytyčení podzemních inženýrských sítí se provede podle kapitoly 1 TKP. Kabelové rozvody se provádějí podle dokumentace. Nejprve se provede vytyčení trasy, dále výkop kabelové rýhy včetně uložení ch...

Více

Realitní magazín

Realitní magazín Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není a) činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnan...

Více

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Používané základní normy : ČSN 44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv ČSN 44 1304 Tuhá paliva, metody odběr...

Více

VTK pr4 [režim kompatibility]

VTK pr4 [režim kompatibility] obnovitelné zdroje energie – z těchto je z hlediska

Více