PlantVisorPRO Locale

Komentáře

Transkript

PlantVisorPRO Locale
PlantVisorPRO Locale
CZ
Rychlý pr vodce
T TE A USCHOVEJTE
TYTO INSTRUKCE
Obsah
1.
P ístup do programu .................................................................................................................... 3
1.1.
Ov ení systému ................................................................................................................. 3
2.
Konfigurace za ízení v umíst ní ................................................................................................... 4
3.
Zm na nastavení za ízení ............................................................................................................ 8
4.
3.1.
Zm na aktivace alarm ..................................................................................................... 10
3.2.
Zm na aktivace logu prom nné ......................................................................................... 11
3.3.
Zm na popisu prom nných ............................................................................................... 13
3.4.
P idávání poznámek .......................................................................................................... 14
3.5.
Alarm guardian .................................................................................................................. 16
Rozvrh ....................................................................................................................................... 17
4.1.
Konfigurace V/V periférií .................................................................................................... 17
4.1.1.
Nastavení modemu k faxování ................................................................................... 18
4.1.2.
Nastavení modemu k odesílání SMS zpráv ................................................................ 21
4.1.3.
Nastavení konfigurace e-mailu ................................................................................... 22
4.1.4.
Nastavení dálkového volání ....................................................................................... 25
4.1.5.
Nastavení zvukového souboru, který je spušt n p i zobrazení okna alarmu ................ 26
4.1.6.
Konfigurace relé......................................................................................................... 27
4.2.
Testování innosti V/V periférií .......................................................................................... 27
4.3.
Ovládání alarm a událostí ................................................................................................ 28
4.4.
ízení naplánovaných aktivit ............................................................................................. 34
5.
Skupiny a oblasti (pokud jsou zahrnuty ve verzi) ........................................................................ 40
6.
Registrace produktu .................................................................................................................. 40
7.
Konfigurace guardianPRO ......................................................................................................... 41
8.
7.1.
Guardian (Strážce) ............................................................................................................ 41
7.2.
Signals (Signály) ............................................................................................................... 42
Slovník použitých výraz ............................................................................................................ 43
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
1. P ístup do programu
K p ístupu do PlantVisoruPRO Locale se objeví následující obrazovka:
1.1. Ov ení systému
K p ístupu do PlantVisorPRO, zadejte:
Uživatel
admin
Heslo
admin
(použijte pouze malá písmena) a klikn te na „Login“ k potvrzení p ístupu:
zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
3
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
2. Konfigurace za ízení v umíst ní
Umíst ní je konfigurované nastavením sériových linek a odpovídajících za ízení.
Za ízení jsou k sob p ipojena datovými linkami; v jedné instalaci je možné použít více linek. Každá
linka je p ipojena k odlišnému sériovému portu na po íta i, kde je instalován PlantVisorPRO Locale.
Ke konfiguraci umíst ní se p esu te šipkou myši na ikonu
Zobrazí se menu; zvolte položku „Site configuration“.
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
4
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Do polí ka „Name“ vložte jméno, které identifikuje instalaci, kde je instalován PlantVisorPRO Locale.
Toto umíst ní bude pod tímto jménem založeno do seznamu na všech vzdálených dozorech.
(nap .: „Chlazení supermarketu“)
Polí ko „Identifier“ dovoluje vzdálenému dozoru PlantVisorPRO rozeznávat místní instalaci od jiných
lokálních umíst ní. Z toho vyplývá, že se do polí ka „Identifier“ vloží íslo rozdílné od t ch, která se
užívají pro ostatní umíst ní. Toto polí ko se užívá spole n s heslem ke kontrole p ístupu p i
komunikaci se vzdáleným PlantVisorPRO. K úsp šnému propojení mezi místním a vzdáleným
umíst ním musí na obou supervizorech souhlasit „Identifier“ a „Password“.
Z toho plyne, že musíte pro každou instalaci vložit jinou adu znak a/nebo ísel do polí ka „Identifier“.
Užite ný návrh je užívat telefonní íslo umíst ní, které je konfigurováno jako identifikátor.
Polí ko „Telephone“ je užite ná ást informace, pokud je umíst ní p ipojeno na vzdálený dozor p es
p i azený modem. Vypl te do ádku telefonní íslo, ke kterému je modem p i azen.
Polí ko „Heslo“ je požadováno k ochran p ístupu k dohlížejícímu systému, pokud je p ipojen
k p i azenému modemu. Pak je heslo požadováno k p ístupu k tomuto umíst ní p es vzdálené
p ipojení.
Minimální po et symbol je 6, maximální 16, záleží na velikosti písmen.
V polí ku „Confirm Password“ zopakujte totéž heslo. Heslo bude akceptováno, pouze pokud jsou
hesla v polí kách „Password“ a „Confirm Password“ identická.
K uložení nastavení klikn te na
K uložení ádku zvolte popisek „New Line“:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
5
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Otev e se následující stránka:
Nastavit:
Sériový port na po íta i, ke kterému je p ipojen p evodník (obvykle COM1) v polí ku „COM
port“,
P enosová rychlost portu (obvykle 19200 bit za sekundu) v polí ku „Baud rate“,
Typ komunika ního protokolu, který závisí na typu za ízení a na typu používaného sériového
p evodníku, v polí ku „Protokol“.
Poznámka:
Protokol RS485 se užívá pro p evodník PC485KIT00 (98C425C001).
Protokol RS485N se užívá pro sériový p evodník PC-Gate (CVSTD00000) nebo pro USB p evodník
(CVSTDUMOR0).
Každé za ízení na lince musí mít nastavenu svoji vlastní adresu.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
6
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Odkazem na sekci „Devices“ vstupte do za ízení v sériové lince: zvolte první adresu ze seznamu
„From address“, poslední adresu ze seznamu „To address“, a typ zadaného za ízení v tomto rozsahu
ze seznamu „Description“, a poté klikn te na
Nastavená konfigurace bude zobrazena v seznamu za ízení:
Kliknutím na
uložíte nastavení a vrátíte se na stránku „Site configuration“.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
7
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3. Zm na nastavení za ízení
Pro zm nu nastavení za ízení, jako zobrazení jména na vzdáleném PlantVisorPRO, zvolte položku
„Site configuration“ z menu „Configuration“. Poté dvakrát klikn te na ádek, kterému pat í za ízení, a
zobrazí se následující stránka s detaily ádku.
Pokud dvakrát kliknete na za ízení, které je modifikováno, vstoupíte do sekce „device configuration“, a
dostanete p ístup na stránku pro zm nu popisu.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
8
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
V sekci „Description“ mohou být zm n ny popisy v jakémkoliv instalovaném cizím jazyku.
V polí ku „Default description“ vstoupíte do nového popisu ve standardním jazyku, nastaveném
b hem instalace.
V popisku „Multilanguage description“ vstoupíte do odpovídajícího popisu za ízení pro r zné jazyky,
které jsou k dispozici.
V sekci „Status“ m že být zm n n status za ízení s odkazem na dozorr. ídící box „Disable the
device (konfigurované alarmy v sekci SCHEDULER nebudou ízeny)“ se užívá k deaktivaci za ízení
pro dozor, to znamená, za ízení bude pokra ovat ve fyzikální innosti, ale dozor ho potvrdí jako práv
deaktivovaný, a nezobrazí, ani nebude ídit žádné alarmy. Typická aplikace tohoto je, pokud je
chladící jednotka nastavena do pohotovostního režimu.
Kliknutím
uložíte nastavení.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
9
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3.1. Zm na aktivace alarm
Ke zm n aktivace alarm klikn te na popisek „Alarm variables“.
Zobrazí se následující stránka:
Tabulka zobrazí všechny alarmy, ízené specifickým za ízením.
Polí ko „Frequency for checking the alarms“ se užívá k rozhodnutí, jak asto bude PlantVisorPRO
kontrolovat, zda m lo za ízení alespo jeden aktivní alarm z t ch, které byly zvolené v rubrice „Active“.
Alarm m že být v této rubrice zvolen/zrušen.
Rubrika „Priority“ uvádí prioritu alarmu, když je ve stejnou dobu aktivní více než jeden alarm. Alarmy s
„Highest“-„Nejvyšší“ prioritou jsou ízeny jako první, pokud ty, které mají menší prioritu, ekají
v po adí. Standardn mají všechny alarmy „Highest“-„Nejvyšší“ prioritu.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
10
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3.2. Zm na aktivace logu prom nné
K aktivaci/deaktivaci nebo zm n logování prom nné klikn te na popisek „Variables“.
Zobrazí se následující stránka:
Log odkazuje na nahrávání sérií hodnot takových prom nných v pr b hu asu.
Rubrika „Variable“ uvádí popis logované prom nné.
Rubrika „HACCP“, pokud je pro položku zvolena, uvádí, zda je prom nná p ihlášena k HACCP
standard m (EN 12830 „Nahrávání teploty pro p epravu, uskladn ní a distribuci chlazených,
zmrazených, hluboce zmrazených/rychlo-zmrazených potravin a zmrzliny“).
Prom nné ozna ené HACCP jsou automaticky logovány na více než jeden rok, každých 30 minut.
Sloupec „log“ se užívá k aktivaci funkce logování prom nné; pozvolení této položky, jsou aktivní
sloupce „Log duration“ („Doba trvání logování“), „Minimum variation“ („Minimální zm na“) a
„Frequency“ („Frekvence“).
Sloupec „Log duration“ dovoluje zvolit pro každou prom nnou dobu trvání logování. Pokud se zabere
všechno místo pro nahrávání stanovené uživatelem, jsou nejstarší data p epsána.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
11
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Sloupec „Freguency“ dovoluje pro každou prom nnou zvolení
supervizor provádí vzorkování.
Sloupec „Minimum variation“ zobrazuje, minimální krok k ivky v grafu.
K uložení nastavení klikn te na
P íklad:
Pokud je prom nná nastavena na:
Doba trvání: 1 m síc
Minimální zm na: 0.2
Frekvence: 5 minut
Za átek nahrávání: 19/09/2006 v 11:30
Graf bude následující:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
12
asového intervalu, ve kterém
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3.3. Zm na popisu prom nných
M že být zm n n popis prom nných vztahujících se k za ízení (popis parametr , popis alarm , názvy
idel, atd.); k provedení zm ny klikn te na popisek „Descriptions List“, zobrazí se následující stránka:
Tabulka obsahuje popisy všech prom nných. Dvojitým kliknutím na položku zavedete sekci
„Description“, dovolující uživateli zm nit popis jak pro standardní jazyk (polí ko „Default description“),
tak v jakýchkoli jiných jazycích.
K uložení zm n klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
13
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3.4. P idávání poznámek
Pro za ízení mohou být vloženy poznámky. K vložení klikn te na popisek „Notes“, zobrazí se
následující stránka:
Vložte požadovaný text do polí ka „Note“.
.
K uložení vložené poznámky klikn te na
Položka bude uložena s datem a asem vložení a s autorem.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
14
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
P i kliknutí na poznámku v seznamu poznámek:
Zvolená poznámka je vymazána kliknutím na
Kliknutím na
.
se uloží provedené zm ny.
Dodatek: pouze autor má právo uložit nebo vymazat své vlastní poznámky.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
15
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
3.5. Alarm guardian
Tato funkce zajiš uje, že jsou všechny alarmy oznámeny a je oznámeno selhání signalizace seznamu
alarmu.
Klikn te na ádek „site configuration“.
Poté zvolte popisek „Alarm guardian“; zobrazí se následující okno:
Pro každou úrove priority alarmu (viz kapitolu 3.1), existují dv polí ka:
„Maximum time to manage the alarms“(„Maximální doba pro správu alarm “): tato funkce
upozor uje na selhání signalizace seznamu alarmu b hem nastavené doby.
„Can be ackowledged“(„M že být potvrzen“): funkce pro oznámení alarm s rozdílnými
úrovn mi priority. Oznámení jednoduše zd razní, že byl alarm formáln na ten registrovaným
a autorizovaným uživatelem.
P íklad:
Alarmy s vysokou prioritou mají maximální dobu správy 180 minut.
Pro ur itý typ alarmu s vysokou prioritou je seznam naprogramován k poslání faxu.
Pokud je aktivován alarm s vysokou prioritou, pokouší se seznam poslat fax, ale z d vodu technických
problém (nap .:odpojení linky) jsou tyto pokusy neúsp šné.
Po 180 minutách upozor uje guardianPRO na neschopnost poslání signálu alarmu.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
16
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4. Rozvrh
4.1. Konfigurace V/V periférií
PlantVisorPRO, za užití seznamu, m že monitorovat alarmy za ízení a podle typu alarmu, za ízení
alarmu, asové periody a periférií dostupných pro signalizaci alarmu m že varovat uživatele.
V/V periférie musí být konfigurovány k nastavení všech funkcí, které dovolují PlantVisoruPRO
komunikovat s okolím. Jsou to tyto:
Fax: nastavení faxmodemu pro posílání alarm a report
SMS: nastavení modemu (GSM nebo analog) pro poslání alarm nebo ohlášení p es e-mail
RAS: (Remote Access Service - Služba Vzdáleného P ístupu) nastaví p ipojení ke vzdálenému
po íta i
Okno: nastaví typ zvuku, který bude vydávat po íta , kde je instalován PlantVisorPRO, když bude
zobrazeno okno alarmu
Relé: viz „Úplný uživatelský manuál“ pro konfiguraci relé
D ležitá poznámka: pro fax, SMS a e-mail, m že být použitím tla ítka
na t chto stránkách
vytvo ena akce pro posílání seznamu alarmu p es periférie, na všechna ísla nebo adresy nastavené
v adresá i.
P íklad:
Pokud má faxmodem dv
ísla v adresá i, stisknutím
se v seznamu vytvo í „Fax-Action“, to
znamená, že bude fax o alarmu poslán p es modem t mto dv ma ísl m.
K nastavení konfigurace periférií vstupu/výstupu supervizoru zvolte položku „I/O konfiguration“
(„Konfigurace V/V“) z menu „Scheduler“ („Rozvrh“)
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
17
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.1.Nastavení modemu k faxování
K nastavení modemu užívaného k faxování zvolte popisek „Fax“:
Sekce „Configuration“ („Konfigurace“) obsahuje 3 pole:
Modem: toto pole se užívá ke zvolení jednoho z modem instalovaných na po íta i dozoru.
Tento modem bude užíván k faxování.
Switchboard (Úst edna): v tomto poli nastavte íslo, které dovoluje vn jší volání v p ípad , že
telefonní linka modemu prochází p es úst ednu.
Number of attempts (Po et pokus ): toto pole se užívá k nastavení po tu úsp šných pokus ,
které provede dozor k faxování, pokud se nepoda í první pokus.
Try again after (Zkuste znovu za): toto pole se užívá k nastavení po tu minut, které musí
uplynout mezi jedním a následujícím nezda eným pokusem.
Supervizor se bude pokoušet faxovat, a pokud je modem zaneprázdn n, nebo se vyskytnou problémy
b hem p enosu, bude ekat nastavený po et minut, a poté se pokusí faxovat znovu. Pokud nem že
modem faxovat, provede supervizor po et pokus nastavený uživatelem.
Proces op tovného faxování skon í bu p i úsp šném odfaxování, nebo p i dokon ení kompletního
po tu pokus .
Poznámka: pokud je po et pokus
jednom pokusu odeslat fax.
nastaven na nulu, bude supervizor pracovat pouze na
Oblast „Address book“ („Adresá “) se užívá k nastavení faxových ísel pro odesílání fax .
Fax bude vždy odeslán všem adresát m v seznamu.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
18
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
K p idání položky v polí ku „Reference“ vložte jméno pro faxové íslo které je p idáváno a poté vložte
do polí ka „Address“ faxové íslo.
Poté klikn te na
.
Adresá bude aktualizován.
Klikn te na
.
Poté bude nastavení uloženo.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
19
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Zm na položky ve faxu “Address book“ („Adresá “)
Ke zm n položky v sekci “Address book“ („Adresá “) zvolte požadovanou položku dvojitým kliknutím
na ni, a poté vypl te požadované polí ko.
Poté klikn te na
.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
20
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.2.Nastavení modemu k odesílání SMS zpráv
K nastavení modemu užívaného k odesílání SMS zpráv zvolte popisek „SMS“:
Sekce „Configuration“ („Konfigurace“) obsahuje 6 polí:
Modem: toto pole se užívá ke zvolení jednoho z modem (analog nebo GSM) instalovaného
na po íta i supervizoru. Tento modem bude užíván k odesílání SMS zpráv.
Switchboard (Úst edna): v tomto poli nastavte íslo, které dovoluje vn jší volání v p ípad , že
telefonní linka modemu prochází p es úst ednu.
Typ: toto pole se užívá k nastavení typu („Analogue“ nebo „GSM“) modemu, který je zvolen
v poli „modem“.
Provider (Poskytovatel): tato oblast se užívá ke zvolení poskytovatele užívaného k odesílání
SMS zpráv. Pokud je užíván GSM modem, zvolte „Direct SMS xxx“, kde xxx p edstavuje
model podporovaného GSM modemu. Sou asn jsou podporovány následující: Falcom Twist,
Siemens T35, Wavecom
Call (Volání): zvolte, zda je nebo není volání mezinárodní („National“-„Vnitrostátní“, nebo
„International“-„Mezinárodní“)
Number of attempts (Po et pokus ): toto pole se užívá k nastavení po tu úsp šných pokus ,
které provede supervizor p i odesílání SMS, pokud je první pokus neúsp šný.
Dodatek: tato funkce je platná pouze pro ízení volání, která jsou provedena analogovým
modemem servisnímu poskytovateli, nebo pro kontrolu dosažitelnosti analogového/GSM
modemu, protože nem že být kontrolováno efektivní doru ování do oblastí SMS zpráv
Try again after (Zkuste znovu za): toto pole se užívá k nastavení po tu minut, které musí
uplynout mezi jedním a následujícím nezda eným pokusem.
Pokud již jednou byla nastavení kompletována, p idejte ísla do adresá e pro posílání SMS zpráv.
Oblast „Address book“ („Adresá “) se užívá k nastavení ísel, která budou použita supervizorem
k odeslání SMS zpráv, taktéž jako u odesílání fax .
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
21
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.3.Nastavení konfigurace e-mailu
K nastavení dat užívaných k odesílání e-mail zvolte popisek „E-Mail“:
Sekce „Configuration“ („Konfigurace“) obsahuje 6 polí:
SMTP: název serveru pošty nebo IP adresy nabídnuté poskytovatelem internetu
Sender (Odesílatel): e-mailová adresa odesílatele.
D ležité: n kte í poskytovatelé e-mailových služeb požadují platnou adresu odesílatele,
akceptovanou serverem pošty; pro více detail kontaktujte svého poskytovatele služeb.
Connection (P ipojení): toto pole se užívá k nastavení, zda je server pošty v LAN nebo p ístupný
p es modem („DialUp“)
Následující pole jsou aktivovaná, pouze pokud je zvolena podmínka „DialUp“ v oblasti „Connection“
(„P ipojení“).
Provider (Poskytovatel): toto pole se užívá ke zvolení poskytovatele sloužícího k p ipojení.
Tento seznam zahrnuje všechny poskytovatele nastavené ve Windows „Control panel“ pod
„Network connections“ („P ipojení sít “).
Number of attempts (Po et pokus ): toto pole se užívá k nastavení po tu úsp šných pokus ,
které supervizor provede p i odesílání e-mailu, pokud se první pokus nezda il.
Dodatek: tato funkce je platná pouze pro ízení volání provedených analogovým modemem
poskytovateli služeb nebo pro kontrolu dosažitelnosti analogového/GSM modemu, protože
nem že být kontrolováno efektivní doru ování do oblastí SMS zpráv
Try again after (Zkuste znovu za): toto pole se užívá k nastavení po tu minut, které musí
uplynout mezi jedním nezda eným pokusem a tím následujícím.
Pokud jsou nastavení kompletní, vložte adresá pro odesílání e-mail .
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
22
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
K p idání položky v poli „Reference“ vložte jméno pro p íjemce, který je p idáván, poté vložte emailovou adresu do polí ka „Address“.
Poté klikn te na
.
Adresá bude aktualizován.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
23
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Zm na položky v e-mailovém „Address book“ („Adresá i“)
Ke zm n položky v „Address book“ zvolte požadovanou položku dvojitým kliknutím na ni, a poté
vložte požadovaná pole.
Poté klikn te na
.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
24
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.4.Nastavení dálkového volání
K nastavení možnosti volání vzdáleného po íta e zvolte popisek „RAS“:
Sekce „Configuration“ („Konfigurace“) obsahuje 6 polí:
Modem: toto pole se užívá ke zvolení jednoho z modem instalovaného na po íta i
supervizoru. Tento modem bude soužit k uskute n ní dálkového volání (p ipojení
k PlantVisorPRO vzdálenému supervizoru).
Switchboard (Úst edna): v tomto poli nastavte íslo, které dovoluje vn jší volání v p ípad , že
telefonní linka modemu prochází p es úst ednu.
Number of attempts (Po et pokus ): toto pole se užívá k nastavení po tu úsp šných pokus
supervizoru p i kontaktování vzdáleného supervizoru.
Try againn after (Zkuste znovu za): toto pole se užívá k nastavení po tu minut, které musí
uplynout mezi jedním nezda eným pokusem a tím následujícím.
Reference: identifikace názvu vzdáleného stanovišt , ke kterému musí být místní supervizor
p ipojen.
Number ( íslo): telefonní íslo vzdáleného supervizoru.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
25
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.5.Nastavení zvukového souboru, který je spušt n p i zobrazení okna alarmu
Zvolte popisek „Window“ („Okno“) k nastavení zvukového souboru s koncovkou „wav“ k p ehrání
po íta em p i zobrazení okna alarmu.
Sekce „Configuration“ („Konfigurace“) obsahuje 2 pole:
Current (Aktuální): identifikuje aktuáln konfigurovaný zvukový soubor
Sound (Zvuk): slouží ke zvolení zvukového souboru pomocí tla ítka „Browse…“ na PC, kde je
instalován supervizor. Soubor musí mít rozší ení wav. Nelze použít mp3 nebo jiné formáty
souboru.
Dodatek: zvolený zvukový soubor musí být uložen na po íta i, kde je v innosti
PlantVisorPRO, a na kterém bude p ehrán.
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
26
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
4.1.6.Konfigurace relé
Ke konfiguraci relé zvolte popisek „Relay“. Zobrazí se následující stránka:
Pro další informace o této funkci viz „Full User Manual Locale“.
Pro každé relé zvolte polí ko „Active status“ („Aktivní stav“) ke zvolení, ve kterém stavu (0 nebo 1)
bude relé aktivní.
Relé je aktivováno k signalizaci signálu alarmu.
„Reset type“ („Typ resetu)“ m že mít t i nastavení:
Manual: relé m že vymazávat pouze uživatel, p es speciální stránku v PlantVisorPRO
„Alarms/Events“ („Alarmy/Události“) – „Relay management“ („Ovládání relé“)
Automatic: ízeno p ímo PlantVisorPRO; po ukon ení alarm je relé automaticky vymazáno
Timed (Na asované): relé z stává spušt no po dobu nastavenou v polí ku „Reset time“ („ as
resetu“)
Dodatek: relé mohou být vždy vymazána manuáln , i když je nastaveno ovládání „Timed“
(„Na asované“) a „Automatic“ („Automatické“).
K uložení nastavení klikn te na
.
4.2. Testování innosti V/V periférií
K testování provozu vstupn /výstupních periférií supervizoru zvolte položku „I/O test page“ („Testovací
stránka V/V“) z menu „Scheduler“ („Rozvrh“)
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
27
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
V sekci „Action type“ („Typ akce“) zvolte V/V periférii, která má být testována
Zvolte p íjemce
Klikn te na
Periférie bude aktivní, aby testovala svoji innost.
4.3. Ovládání alarm a událostí
Po konfiguraci všech V/V periférií je nutné, aby byl nastaven seznam alarm ízených rozvrhem.
Standardn jsou v seznamu zahrnuty alarmy pro všechny nástroje. Níže jsou instrukce pro užívání
tohoto standardního nastavení. Viz „Full User Manual“ pro instrukce k nastavení r zných seznam a
alarm .
Rozvrh je sestaven ze sad „Rules“ („Pravidel“), která jsou nep etržit kontrolována a aktualizována.
Pravidlo obsahuje:
a) seznam alarmových podmínek (alarm ) pocházejících ze za ízení v instalaci
b) série asových pásem, která ur ují periody, kdy je alarm platný
c) série akcí pro signalizaci alarmu okolí
P ed definováním „Rule“ („Pravidla“), musí být proto jako první ur eny jeho komponenty.
K signalizaci všech alarm postupujte následovn :
Alarmové podmínky
Konfigurujte ízení alarm a událostí v supervizoru zvolením položky „Alarm and event management“
(„ ízení alarmu a události“) z menu „Scheduler“ („Rozvrh“)
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
28
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Zvolte popisek „Conditions“ („Stavy“).
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
29
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Pro vytvo ení nové podmínky pro alarmy na všech za ízeních vložte název pro stav v polí ku
“Description“ („Popis“), nap .: „All“ („Vše“). Poté zvolte možnost „All the devices“ („Všechna za ízení“)
a nakonec, k p idání stavu, klikn te na
.
Akce
Zvolte popisek „Actions“-„Akce“.
Zobrazí se následující stránka:
K p idání nové akce vložte název do polí ka „Name“ („Název“) (nap .: „Alarm action“ („Akce alarmu“)),
.
poté klikn te na
Nastavení bude uloženo.
Následn dvakrát klikn te na nový ádek, který byl vložen do seznamu ( erven zvýrazn n). Toto
umožní použitým perifériím, aby byly nastaveny pro takovou akci.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
30
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Dvakrát klikn te na ervený ádek v seznamu akcí, otev e se následující stránka:
P edpokládá se, že požadované akce jsou odeslání faxu a zobrazení okna alarmu (pro objasn ní
všech ostatních nastavení viz PlantVisorPRO „Full User Manual“).
Popisek „Address book-numbers“ („Adresá - ísla“) v sekci „Fax“ obsahuje adresá , který byl nastaven,
když se konfiguroval faxmodem (viz kapitola „Configuring the I/O peripherals“ („Konfigurace V/V
periférií“), podkapitola „Setting the modem to send faxes“ („Nastavení modemu k odesílání fax “)).
P idejte požadované položky adresá e jejich zvolením, a poté kliknutím na
K uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
31
.
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Poté zvolte popisek „Print/Window“ („Tisk/Okno“).
Zobrazí se následující stránka:
K nastavení okna alarmu zkontrolujte odpovídající položku „Enable the alarm window“ („Povolení okna
alarmu“) v sekci „Window“ („Okno“). K uložení nastavení klikn te na
.
Pro návrat na stránku pro nastavení akcí klikn te na položku „Alarms and events management“
(„ ízení alarm a událostí“),
umíst nou nad popiskem:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
32
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
ádek v seznamu akcí, které byly d íve zvýrazn ny, již není zbarven erven , zobrazí se zaškrtávací
znaménka, odpovídající typ m nastavených akcí, v tomto p ípad ve sloupcích „Fax“ a „Windows“
(„Okna“).
Pravidla
Nyní zvolte popisek „Rules“-„Pravidla“.
Zobrazí se následující stránka:
V sekci „Rules“ („Pravidla“) vložte název do polí ka „Description“ („Popis“) pro pravidla, která mají být
vytvo ena (nap .:“General rules“ („Obecná pravidla“)).
Poté zvolte již d íve vytvo ený stav, který má být použit (nap .“All“ („Vše“)).
Zvolte asové pásmo (nap .:“Always“ („Vždy“)).
Dodatek: asové pásmo „Always“ („Vždy“) je standardní a proto nepot ebuje být nastaveno v sekci
„Time bands“ („ asová pásma“).
Zvolte akci (nap .:“Alarm action“ („Akce alarmu“)).
Vložte zpožd ní,v minutách,pro zavedení pravidel vzhledem k alarmu.
Klikn te na
. Poté bude nastavení uloženo. Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
33
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Polí ko „Enabled“ („Povoleno“) se užívá k aktivaci nebo deaktivaci ur itého pravidla, pokud je polí ko
zaškrtnuto, bude pravidlo aktivováno pro supervizor.
4.4. ízení naplánovaných aktivit
Rozvrh PlantVisorPRO nejen že zajiš uje ízení alarmu, ale také dovoluje akcím, aby byly provedeny
v ur itých asech.
K nastavení naplánované aktivity v superizoru postupujte následovn :
Zvolte položku „Scheduled aktivities management“ („ ízení naplánovaných aktivit“) z menu
„Scheduler“ („Rozvrh“)
.
Zobrazí se následující stránka:
Zvolte popisek „Actions“ („Akce“).
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
34
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
K p idání nové akce vložte do polí ka „Name“ („Název“) název (nap .: „Alarm action“ („Akce alarmu“)),
klikn te na
.
Poté bude nastavení uloženo.
Následn dvakrát klikn te na nový ádek, který byl vložen do seznamu ( erven zvýrazn n). To dovolí
nastavit typ innosti pro tuto akci.
Dvakrát klikn te na ervený ádek v seznamu akcí, otev e se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
35
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
P edpokládejme, že jsou požadované akce odeslání faxu a zobrazení okna alarmu (pro objasn ní
všech ostatních nastavení viz PlantVisorPRO „Full User Manual“).
Popisek „Address book-numbers“ („Adresá - ísla“) v sekci „Fax“ obsahuje adresá , který byl nastaven,
když se konfiguroval faxmodem (viz kapitola „Configuring the I/O peripherals“ („Konfigurace I/O
periférií“), podkapitola „Setting the modem to send faxes“ („Nastavení modemu k odesílání fax “)).
Vložte požadované položky adresá e jejich zvolením, a poté klikn te na
Pro uložení nastavení klikn te na
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
.
36
.
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Pro návrat na stránku pro nastavení akcí klikn te na odkaz „Scheduled aktivities management“„ ízení naplánovaných aktivit“ nad popisky:
Poté zvolte popisek „Time bands“ („ asová pásma“).
Zobrazí se následující stránka:
Vložte text „Workdays“ („Pracovní dny“) do polí ka „Description“ („Popis“).
Z výb rového polí ka „Type“ („Typ“) zvolte položku „Weekly“ („Týdn “).
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
37
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Zvolte dny od pond lí do pátku:
Nastavte as od 8:00do 9:00:
Poté klikn te na
.
Nakonec klikn te na
k uložení provedených zm n.
Nyní pro nastavení pravidel, klikn te na popisek „Rules“ („Pravidla“).
Zobrazí se následující stránka:
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
38
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
V sekci „Rules“ („Pravidla“) vložte název do polí ka „Description“ („Popis“) pro pravidlo, které má být
vytvo eno (nap .:“Weekly fax“ („Týdn fax“)).
Zkontrolujte polí ko „Enabled“ („Povoleno)“.
Zvolte požadované asové pásmo (nap .: „Workday“ („Pracovní den“)).
Zvolte aktivaci, kterou chcete nastavit (nap .: „Alarm action“ („Akce alarmu“)).
Klikn te na
Poté bude nastavení uloženo a stane se funk ní.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
39
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
5. Skupiny a oblasti (pokud jsou zahrnuty ve verzi)
Skupiny jsou logickými seskupeními za ízení.
Jsou zobrazeny ve form seznam v menu s ikonou
.
Skupiny jsou užite né k identifikaci
sady za ízení se shodnými charakteristickými rysy (nap .: všechny IR mpx)
sady za ízení se shodnými typy uložených produkt (nap .:„mlé né sk ín “, „ovoce a
zelenina“, „mražené potraviny“)
Výhody užívání skupin jsou v okamžitém zobrazení informace a možnosti vytvo it r zné typy ízení pro
každou skupinu.
Uvnit skupin je možné vytvá et prom nné skupin.
Oblasti jsou logickými seskupeními skupin a/nebo za ízení.
Jsou zobrazeny na horní lišt .
Pokud je dozorována chladící instalace v supermarketu, mohou být oblasti vytvo eny k identifikaci
podobných za ízení a/nebo skupin. Nap .: nízká a normální teplota za ízení m že být seskupena
dohromady („mlé né sk ín “, „ovoce a zelenina“, „mražené potraviny“), skupiny mohou být podle typu
p idány k oblasti: „LT technické vybavení“ nebo „NT technické vybavení“.
Pro další informace a jak konfigurovat, viz kapitoly „Groups“ („Skupiny“) a „Areas“ („Oblasti“)
v PlantVisorPRO „Full User Manual“.
6. Registrace produktu
K registraci
produktu
z menu
„Configuration“
„System pages“(„Systémové stránky“). Zobrazí se
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
40
(„Konfigurace“) zvolte položku
následující stránka:
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Na www.carel.com klikn te na odkaz „Request PlantVisorPRO activation code“ a vypl te všechna
polí ka na p ihlášce.
D ležité: je požadována MAC-adresa na stránce systému PlantVisorPRO a „Serial Number“ vypálené
na CD nebo vytišt né na štítku vespod sk ín PlantVisorPRO Embedded.
Pokud byla data potvrzena, zobrazí se stránka zobrazující „activation code“ („aktiva ní kód“), který má
být vložen do stránky systému.
K uložení aktiva ního kódu pro supervizor klikn te na
Poté se odhlašte a znovu p ihlašte do PlantVisorPRO.
.
7. Konfigurace guardianPRO
GuardianPRO (strážce) je aplikace, která zajiš uje maximální spolehlivost systému. Všechny procesy
jsou monitorovány a v p ípad poruch hardwaru nebo dozorového software guardianPRO nezávisle
generuje signál alarmu p es SMS, fax nebo email k upozorn ní uživatele.
Dodatek: guardianPRO musí být konfigurován nejmén s jedním signálem alarmu, minimáln „Alarm
window“ („Okno alarmu“), k zabrán ní restartu jednotky pokud nem že guardianPRO signalizovat
alarmní situaci.
7.1. Guardian (Strážce)
K p ístupu k obecné konfiguraci funkce strážce z menu „Configuration“ („Konfigurace“)
zvolte položku „System pages“ („Systémové stránky“), a poté popisek „guardian“
(„strážce)“. Zobrazí se následující stránka:
V sekci konfigurace nastavte po íta a port, ke kterému je p ipojen guardianPRO:
po íta : název nebo IP adresa, kde je instalován guardianPRO (zanechte „localhost“)(*)
port: íslo portu na po íta i, kde je p ipojen guardianPRO (zanechte „1974“) (*)
(*) kontaktujte správce sít a podívejte se do„Full User Manual“, pokud je guardianPRO instalován na
dalším po íta i.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
41
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
V sekci „Variables configuration“ („Konfigurace prom nných“) m že být zvolen po et idel za ízení,
která guardianPRO monitoruje nezávisle na PlantVisorPRO. Tento monitorovací proces zajiš uje, že
jsou vždy ze za ízení obdrženy spolehlivé hodnoty.
1. zvolte za ízení s prom nnou, která má být spravována ze seznamového boxu „Device“
(„Za ízení“).
2. Z „Variables available“ („Prom nné k dispozici“) zvolte prom nné, které mají být monitorovány
guardianem.
3. klikn te na
k p idání
(„Monitorované prom nné“).
t chto prom nných
do
seznamu
„Monitored variables“
4. K odstran ní kontrolované prom nné ze seznamu ji zvolte a klikn te na
.
5. Zopakujte tento proces od bodu 1. do bodu 3. pro každou skupinu prom nných na za ízení,
které je monitorováno.
6. Nastavte, jak asto se má aktivovat guardian (v minutách) v polí ku „Monitoring frequency
(min)“ („Monitorovací frekvence (min))“
7. Nastavte „Monitoring frequency“
(„Monitorovací frekvence“) a „Number of constant
consecutive values to signal an error“ („Po et konstantních, po sob následujících hodnot
k signalizaci poruchy“), tzn. jak dlouho mají idla konstantní hodnotu než je p edpokládána
porucha komunikace se za ízením.
Pro minimální konfiguraci zvolte alespo jedno idlo na 2/3 r zných nástroj a zanechte dv
p ednastavené hodnoty na 10.
Pokud již bylo nastavení dokon eno, klikn te na
Poté zvolte popisek „Signals“ („Signály“).
k uložení konfigurace.
7.2. Signals (Signály)
Pokud jste zvolili popisek „Signals“, zobrazí se následující stránka:
Adresá bude zahrnovat všechny p íjemce signál z rozvrhu.
M že být použit jeden nebo více p íjemc v adresá i, nebo pop ípad m že být znovu vložen na
stránkách „Configuring the I/O peripherals“ („Konfigurace V/V periférií“), specifický p íjemce pro
signály z dozorce. Pokud je odstran na položka Scheduler address book (Adresá e rozvrhu), nebude
tato událost ovliv ovat seznam v guardianPRO, který je ízen odd len .
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
42
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Ze seznamu „Address book“ („Adresá “) zvolte adresy nebo ísla, kterým mají být odeslány signály
guardianPRO, klikn te na
k p idání t chto signál do „List of signals“ („Seznam signál “).
V p ípad poruchy p i vložení, zvolte nesprávnou položku v „List of signals“ („Seznamu signál “), a
poté klikn te na
.
K uložení nastavení klikn te na
.
8. Slovník použitých výraz
Aktivní alarm: Aktivní alarmy jsou alarmy, jejichž p í iny jsou stále p ítomny.
Alarm: Alarmy jsou stavy signál odeslaných za ízeními dozorovému systému následn zpracované
k indikaci abnormálních situací nebo poruch.
Alarmový report: Alarmový report je tabulka, která podle data po átku a konce nastaveného
uživatelem zobrazuje všechny alarmy, které se objevily b hem nastavené periody.
Oblast: Logická sada skupin a/nebo za ízení.
Denní report: Je tabulka, zobrazující hodnoty ur itých uživatelem zvolených zaznamenaných
prom nných pro specifické datum.
Za ízení: Odpovídá elektronickému za ízení p ipojenému k dozorové síti, které m že být ízeno
PlantVisorPRO.
Událost: Události jsou sady informací odeslaných za ízeními, V/V periferiemi, nebo generovány
dozorem. Tato informace komunikuje s obecným stavem innosti dozoru.
Skupina: Logická sada za ízení. Pro skupiny mohou být vytvo eny skupinové prom nné.
Skupinová prom nná: Logické rozší ení prom nných s p ístupem pro zápis, náležející r zným
za ízením, která byla vložena do stejné skupiny.
Okamžitý report hodnot: je tabulka zobrazující okamžité hodnoty (ty, které jsou m eny v momentu,
kdy se tiskne ohlášení) prom nných pro ur ité za ízení.
Místní supervizor: Je systém pro kontrolu a ovládání za ízení.
Log report: Report log je tabulka, která podle data po átku a konce nastaveného uživatelem
zobrazuje hodnoty ur itých zaznamenaných prom nných zvolených uživatelem.
Sí : Sí je série za ízení p ipojených a dozorovaných PlantVisorPRO (za ízení, p evodníky, atd.)
Vzdálený supervizor: Je centralizovaný systém pro kontrolu místních supervizor
Report: Reporty jsou to tabulky generované podle
prom nných.
asu, které obsahují data zaznamenaných
Resetovaný alarm: Resetované alarmy jsou alarmové události, jejichž p í iny již nejsou p ítomny.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
43
Rychlý pr vodce – PlantVisorPRO Locale
Umíst ní: Je jakákoliv instalace ízena PlantVisorPRO. B žn je název umíst ní používán k indikaci
instalace PlantVisorPRO, která je p ístupná p es dálkové p ipojení.
Supervizor (dozor): Je program, který m že ovládat hardware p ipojený k po íta i. Jeho hlavní
úlohou je kontrolovat stav za ízení a realizovat akce podle pravidel nastavených uživatelem,
zanecháním záznamu takových akcí.
Uživatel: Je subjekt, který je oprávn ný a autorizovaný k p ístupu do supervizoru.
Prom nná: Každé za ízení má n kolik prom nných, které jsou konfigurovány parametry a/nebo
stavem za ízení.
CZ030220491 ver. 2.1 11/12/06
44
#
&
.
!"
$%
#' ( % ) ( ( * + +
, - #' ( % ) ( ( * + +
/001 1 1 2
2 ! 3 4 43 / 2
5 2
2! 3
&
.
!
!
6 78 (9
:
/')
+ ** * ( , -/ ')
/001 1 1 2
42 < 2 < 4 43 / 2
; 3
+ ** *
5 2
42 < 2 <

Podobné dokumenty

Klikněte zde

Klikněte zde – ani při největším zatížení sev. Kdyby napětí kleslo pod hranici 3,5V, Guardian by přestal fungovat! Aby se se dosáhla nejlepší stabilizace, napětí by mělo být vždy vyšší, než 4,5V. Napětí nesmí p...

Více

PE20-8 převodník HUB Eth 3xRS485n 750-099710

PE20-8 převodník HUB Eth 3xRS485n 750-099710 V tomto směru mohou být problematické zejména: - bezdrátové sítě v nelicencovaném pásmu, kde není zajištěna ochrana proti cizímu rušení; - úzké hrdlo sítě například v podobě pomalé a zahlcené linky...

Více

TGA-24-9/20

TGA-24-9/20 proto je nutno propojit měnič komunikačním kabelem (zapojení kabelu viz Hardware manuál). V případě, že Váš počítač není vybaven rozhraní RS 232 je možno použít vhodný převodník (USBRS232 apod.) Po...

Více

CZE - Carel

CZE - Carel likvidace mohou mít negativní dopad na zdraví a životní prostředí; symbol (přeškrtnutý kolečkový kontejner) zobrazený na produktu nebo na obalu a v návodu k použití znamená, že byl výrobek uveden n...

Více

www.ansell.eu

www.ansell.eu Naši konzultanti vyhodnotí všechny bezpečnostní faktory týkající se rukou a aktuálně používané rukavice. Díky našemu patentovanému softwaru navrhujeme optimální řešení pro bezpečnost a akceptaci ze...

Více

CPD560 CZ uzivatelsky manual

CPD560 CZ uzivatelsky manual POZNÁMKA: Prosím zkontrolujte obsah balení a ujist te se, že obsahuje veškeré p íslušenství a že p ijímáte kompletní balení

Více

Juda Info 4-2008

Juda Info 4-2008 vzkládat ruce a ti se budou mít dob e." (Mk 16,15-18) Ježíšovi věřící učedníci mají v jeho jménu vzkládat na nemocné ruce a ti budou uvedeni Pánovou mocí do původního dobrého stavu, jak to Bůh zam...

Více