Informace z koncernu Wolf

Komentáře

Transkript

Informace z koncernu Wolf
VYDÁNÍ
7
prosinec 2010
WOLF Magazin
Informace z koncernu Wolf
2
W O L F
Johann Wolf
Zakladatel
skupiny Wolf
Gruppe a
zástupce
vlastníků – svých
dětí (společníků)
Rok 2010 byl do značné míry důsledkem roku předcházejícího –
množství problémů ze všeobecné
hospodářské krize, zejména ve východní Evropě! V téměř všech zemích měli naši zákazníci velké potíže s opatřováním potřebného
financování. Naši zákazníci dosahují i na státní podpory stále obtížněji. To nám často protahuje získávání zakázek a ztěžuje normální
a hladký chod činnosti. Narůstající
byrokratizace mnoha oblastí zatěžuje a ztěžuje normální snahy o
produktivní vývoj!
V posledních letech se ale také
mnohé usnadnilo, obzvláště díky
zaniknutí vnitřních evropských
hranic. Velmi by pomohlo dalekosáhlé sjednocení zákonodárství a
norem!
Navzdory množství potíží byla
naše firemní skupina v loňském
roce zčásti velmi úspěšná! S rokem
2010 můžeme být spokojeni.
Děkuji všem přátelům a spolupracovníkům za dobré spolupůsobení
na našem dobrém, společném
úspěchu!
My všichni bychom neustále měli
znát naše společné povinnosti!
Jen intenzivním a neustálým snažením a jen ve společném a vzájemném porozumění vytvoříme
předpoklady pro náš další úspěšný
rozvoj – pro naši trvalou budoucnost!
G R U P P E
WOLF Gruppe –
mezinárodní
Franz Reidlbacher
Již posedmé vydáváme firemní časopis
firmy WOLF. Bylo by možno naplnit mnoho stran, já se však omezím na to, co je – z
mého pohledu – podstatné:
západoevropských závodech. Na některých místech se – opakovaně – dělají
chyby, kterým se lze vyhnout; to je nutno vykořenit!
• Celkově potěšitelný vývoj Wolf Gruppe
vedl v roce 2010 k dalšímu posilování
vlastního kapitálu a likvidních rezerv a
vytváří předpoklady pro investice do
naší budoucnosti.
• Vývoj výrobků a postupů probíhá celkově ještě příliš pomalu; v podstatě lze
systematické přístupy rozeznat jen ve
Wolf Německo a Wolf Anglie. U výrobků
a materiálů je nutno nepřetržitě vytvářet evropské standardy.
• Je třeba si uvědomit, že část historie našeho úspěchu je nepřímo závislá na národních a evropských subvencích našich
zákazníků. Proto je třeba se tázat, jaká
opatření by bylo nutné učinit, jestliže by
podpory již neplynuly v tomto rozsahu
– a to je také třeba mít na paměti! Podpora zemědělství subvencemi EU bude
od roku 2014 velmi změněna. Stavby
pro zemědělský sektor sice nadále zůstanou jedním z nosných pilířů naší stavební činnosti, musíme však stále více
uplatňovat alternativy.
• Je třeba dbát na to, aby se kladné položky (vlastní kapitál, výnosy, likvidita), vytvořené v minulosti, v jednotlivých firmách koncernu nevytrácely z falešného
strachu z nepohodlných opatření nebo
pouštěním se do přehnaných rizik.
• Učení je celoživotní proces, a člověk by
neměl být natolik hrdý, aby se neučil od
druhých! Na druhou stranu – nemusíme
ani znovu vynalézat kolo. Firmy koncernu, které v jednotlivých stavebních oborech ještě ne zcela ovládají know how,
musí s podporou obou koncernových
centrál – Wolf Německo a Wolf Rakousko – učinit opatření, pomocí nichž budou chybějící know how krok za krokem
získávat. V této souvislosti poukazujeme na nutnost průběžného dalšího
vzdělávání pracovníků a pracovnic – i v
• Ve všech divizích podniku, zejména v
nejstarším závodu skupiny Wolf v
Scharnsteinu, je třeba zvyšovat produktivitu automatizací. Produktivita montáže v některých oblastech se musí cílenými pobídkovými systémy přizpůsobovat
požadavkům trhu.
• Vzdělávání: Nutně potřebujeme odborné pracovníky – v nejbližších čtyřech až
pěti letech se ještě mnohem více projeví
slabé ročníky.
• Volný pohyb pracovních sil pro občany
ze zemí EU Polska, Maďarska, Česka,
Slovenska, Slovinska, Estonska, Lotyšska a Litvy se – při zachování určitých
požadavků – od května 2011 stane realitou. Pro občany Rumunska a Bulharska
nadále existují omezení. Volný pohyb
by neměl být považován za nebezpečí,
ale za šanci, jak získat potřebné odborné pracovníky.
• Obzvláště vysokou měrou jsme odkázáni na zdatné, pilné a loajální pracovníky
a pracovnice. Jsou to oni, kdo nám přináší úspěchy. Jim a zákazníkům, kteří
nám svými zakázkami projevili důvěru,
děkuji za to, čeho jsme v roce 2010 dosáhli. Dále děkuji společníkům a dozorčí
radě WOLF Holdingu za podporu a dobrou spolupráci.
3
I N T E R N A T I O N A L
Michael Stadler, společník
Rok 2010 byl rokem největšího zvýšení obratu koncernu v dějinách firmy. Počet zaměstnanců se v
naší firemní skupině znovu zvýšil o přibližně 200 pracovníků.
Největšího růstu docílil Wolf System Německo, který zvýšil výkon podniku o 50 milionů na 250
milionů eur. Jen v závodě v Osterhofenu se v příštím roce bude investovat více než 12 milionů eur.
Stav zakázek na rok 2011 nám dává jistotu, že příliv zakázek je i ve východoevropských firmách
značný.
Novou pobočkou v Barceloně posilujeme svou výrobu nádrží ve Španělsku, bezprostředně se blíží založení firmy v
Bělorusku. V roce 2010 jsme realizovali první stavební objekty v Afghánistánu, Ázerbájdžánu a Alžírsku, a nahlížení
za hranice Evropy je již realitou. Nepouštíme se do žádných dobrodružství, zkoušíme však využívat šancí, které se
nabízejí.
Pro nás všechny je důležité dívat se dopředu, a s odpovědností, každý ve své oblasti, se starat o spokojenost
zákazníků. O budoucnost naší firmy si potom nemusíme dělat žádné velké starosti.
Chtěl bych našim zákazníkům i pracovníkům srdečně poděkovat!
Johann Stadler, společník
V roce 2010 jsme společným úsilím leccos dokázali. V téměř všech podnicích skupiny Wolf se nám
podařilo docílit nárůstu obratu díky využívání našich možností v oblasti alternativních energií
(stojany pro fotovoltaická zařízení a železobetonové nádrže na bioplyn). Uspokojivé výsledky
nám umožňují realizovat na různých stanovištích investice opatrně a s potřebným rozhledem.
Mnoho nádrží na bioplyn o průměru až 45 m a výšce 10 m předaly středoevropské a východoevropské společnosti našeho koncernu k plné spokojenosti zákazníků. K největším jednotlivým projektům roku 2010
patřila dodávka stájových budov a větracího zařízení pro 2400 krav a telat zákazníkovi ZAO Plemzavod Ramenskoje
v Rusku. Montáž provedli montážní montéři firmy OOO Wolf System, Detchino, podporovaní pomocníky stavebníka.
V Bosně a Hercegovině postavila Wolf Gruppe pro velký mlékárenský provoz stáj pro 400 krav s dojírnou a kotci pro
telata.
Firma Wolf Sistem, založená v srpnu 2010 ve Slovinsku, poskytuje závodu v Scharnsteinu další možnosti dodávek
konstrukcí pro montované domy a haly.
Otevřenost vůči novým trhům a produktům, prozíravost ve vztahu ke změnám, často vyvolaným podpůrnými
programy na příslušném národním trhu, odpovědní a kvalifikovaní pracovníci a poctivá spolupráce jsou i nadále
základem růstu a úspěšnosti našeho podniku.
Děkuji všem pracovníkům a pracovnicím za vykonanou práci. Všem zákazníkům srdečné poděkování.
4
W O L F
G R U P P E
CENTRÁLA RAKOUSKO – Scharnstein
STAvbA hAL
Spokojení zákazníci jsou v
dobách tvrdé cenové
konkurence velkou
konkurenční výhodou!
Mnoho ze stavebních záměrů realizovaných v roce 2010 v oblasti průmyslových
a komerčních staveb položili dlouholetí
a věrní zákazníci. To ukazuje, že si společnost Wolf Systembau v krátké době
udělala v tomto segmentu „určité“ jméno, které je třeba do budoucna dále vy-
Projekt Winter, dvůr u Litavských vrchů (Dolní Rakousy)
, Dolní Rakousy
lepšovat. Ke stálým zákazníkům, kteří
systému WOLF v uplynulém roce opět
dali důvěru, patří: Pawel packing & logistics GmbH, Svaton Messebau, pan
Schnitzer Hans-Peter, Wielend Johann
Transporte, Kunststoff Zengerer GmbH
či Flatscher Erdbau & Schotterwerk.
Obzvláště vyzdvihněme Paletten Winter
GmbH, rodinný podnik a jeden z předních podniků na rakouském trhu palet
(výroba, opravy a obchod). Na základě
kompetentních zákaznických konzultací pana Romana Gramma – od prvního
rozhovoru až po podání projektu – pověřila rodina Winterových Wolf Systembau kompletním naplánováním a provedením jedné výrobní haly, jedné
skladové haly s podnikovými byty a zastřešeného nekrytého skladu. Osvědčená rámová nosná konstrukce z lepeného dřeva, velkoryse uspořádané světlíky
ve střeše a vysoké pásy oken vytvářejí
příjemné vnitřní klima a přívětivá pracoviště na celkové provozní ploše přibližně 3 500 m². Nejdůležitějším kritériem
zákazníka bylo vedle kvality spolehlivé
dokončení stavby v termínu. Velmi dobrou koordinací ve fázi plánování, použitím betonových prefabrikátů a díky vysokému stupni prefabrikace ve výrobě
se podařilo přesně dodržet napjatý časový plán stavby a po 6 měsících stavbu
předat spokojenému zákazníkovi.
U staveb pro zemědělství převládaly na
tvrdě konkurenčním rakouském trhu
zejména nástavby a přístavky ke stávajícím budovám.
Prezentace na trhu
Dobrá prezentace na trhu a dobrá propagace jsou nezbytnými součástmi
úspěšného prodeje. Proto byly nově a
moderně ztvárněny webové stránky
WOLF System a veškeré prospekty přepracovány, opatřeny nejnovějšími referencemi a uspořádány podle jednotné
linie.
Projekt Winter, dvůr u Litavských vrchů
5
I N T E R N A T I O N A L
MONTOvANé dOMy A
SKLEPy
WOLF haus – Tradice se
setkává s budoucností!
V Rakousku se můžeme v roce 2010
ohlédnout za dobrým růstem zakázek v
téměř všech spolkových zemích. Pro rok
2011 se očekává, že tento pozitivní
trend bude pokračovat. Oba vzorové
domy ve vzorovém parku Blaue Lagune
(Modrá laguna), Vídeň-Vösendorf, byly
nově ztvárněny. V parku vzorových
domů Haid u Lince byl položen základní
kámen třetího vzorového domu – bungalovu.
další rozvoj: Nyní tím spíše!
V oddělení montovaných domů je nutno
prodejní, vývojové a organizační struktury – právě při stoupající tendenci – jednak kvalitativně a ve vysoké kvalitě dále
rozšiřovat a jednak racionalizovat postupy a posilovat zajišťování jakosti. Zavedli
to odpovědní šéfové a v budoucnu se v
tom bude zvýšenou měrou pokračovat.
V polovině roku 2010 bylo nově obsazeno vedení celkového odbytu montovaných domů a sklepů. Návazně byl a je
prodej ve spolkových zemích Tyrolsko,
Korutany, Vorarlbersko, Solnohradsko,
Štýrsko a Vídeň posilován dalšími prodejci, pilíři prodeje.
V prezentaci na trhu se pro rok 2011 plánuje výrazná změna. Tato změna předpokládá cílené vymezení značky WOLF
Haus na trhu a přepracované mediální
plánování se silným zaměřením na tvorbu image a regionální marketing.
Nabídka služeb firmy WOLF Haus se má
spoluprací odbytu, marketingu a technických oddělení zintenzívnit a uvést na
nejnovější stav, samozřejmě s prozíravostí a trvale, a zaměřovat se na budoucí
potřeby zákazníka. WOLF Haus jako velký výrobce montovaných domů musí
spoluurčovat trend trhu. V příštím roce
se v oblasti montovaných domů pustíme
do mnoha věcí. Devíza pro rok 2011 proto zní: „Pusťme se do toho společně!“
Projekt domu
Představujeme:
Christian Kohlmayr,
rodilý Koruťan, byl do firmy WOLF Haus přijat jako
vedoucí celkového odbytu montovaných domů a sklepů
Rakousko. Původně vystudoval hotelnictví, je však
zkušeným profesionálem v odbytu a mnoho let působí v
rakouské divizi montovaných domů.
Představujeme:
Nikolaus Wührer,
rodilý Scharnsteiňan a zkušený marketingový profesionál, byl v říjnu 2010 do naší firemní skupiny přijat jako
vedoucí marketingu s cílem dát značce WOLF nejen na
rakouském trhu, ale i za hranicemi nové akcenty.
6
W O L F
G R U P P E
STAvbA zÁKLAdů
Mnoho zajímavých stavebních
záměrů!
Úspěšný byl rok 2010 pro oddělení staveb základů. To realizovalo na více než
220 staveništích kompletní i částečnou
montáž. Výkony oddělení staveb základů reprezentují tři projekty. (1) Stavební
záměr Zehetner ve Wendlingu v Horním
Rakousku se týká montované stáje pro
plemenné vepře. Dále byla (2) pro rodinu Ottových v Altschwendtu v Horním
Rakousku postavena spodní stavba stáje
pro 85 dojnic a (3) pro rodinu Weinbergerových v Aschachu v Horním Rakousku spodní stavba stáje pro 75 dojnic.
Kvůli špatným místním půdním poměrům postavil stavební záměr Sonnenhof
– jízdárna sestávající z jezdecké haly a
dvou koňských stájí – oddělení stavby
základů před obzvláštní výzvy. Pomocí
speciálních základů na štěrkových pilotách se podařilo dobře zvládnout obtížné půdní podmínky.
I v projektech živnostenských a průmyslových staveb je stále více zapojováno
vlastní oddělení stavby základů. Jako
příklady uveďme stavební záměry Yang
Wang, Vídeň (výrobní hala na pásy na
sushi) a Fazeni v Allhamingu (autodílna).
Projekt rodiny Zehetnerových, Wendling v Horním Rakousku
bau v roce 2010 již v zahraničí, a sice
převážně na stavbách na Slovensku a v
Rumunsku, a půjčováním bednění firmě
Wolf Chorvatsko. V dohodě se sesterskými resp. dceřinými firmami byly realizovány stavby nádrží ve Francii, Itálii,
Německu a Polsku. Zvláštní zájem vzbuzuje jeden z projektů bioplynových sta-
nic postavených v Rakousku. Pro OÖ
Gas-Wärme GmbH zřídil Wolf Systembau v Engerwitzdorfu předjímku, dodatečné fermentovače a koncové úložiště
pro bioplynové stanice, u něhož se získávaný plyn po vyčištění a úpravě dodává přímo do sítě zemního plynu. Pokud
by se tato technologie v budoucnu pro-
Celé oddělení staveb základů velmi srdečně gratuluje Antonu Pöllovi a Haraldu Kollerovi k potomkům.
STAvbA NÁdRží
Profituje z množství
zahraničních zakázek!
V roce 2010 bylo vytížení v oddělení
stavby nádrží v zemědělských stavebních záměrech po celou dobu dobré. Na
rozdíl od domácího trhu se v zemích
sousedících s Rakouskem díky státním
podporám provádějí enormní investice
do bioplynových zařízení, z nichž by
mohlo těžit i oddělení stavby nádrží firmy Wolf Systembau. 40 % rakouského
obratu stavby nádrží docíl Wolf System-
Projekt bioplynové stanice Naturgas Engerwitzdorf, Horní Rakousko
7
I N T E R N A T I O N A L
sadila (z čehož dodavatelé energie v
současnosti vycházejí), počítá oddělení
stavby nádrží u bioplynu opět s lepším
tuzemským trhem. Na základě dobré
poptávky a rostoucích cen dřevěných
materiálů by se mohlo v roce 2011 počítat s vyšší poptávkou.
„Stavitel montovaných domů
v dálkovém studiu“
Zdařilým příkladem specifického odborného a cíleného vzdělávání pracovníků
je náš projekt „Stavitelé montovaných
domů v dálkovém studiu“. Osm dobrovolných po vzdělání toužících pracovníků oddělení stavby montovaných domů
přijalo výzvu, aby znovu chodili do
školy.
Před zkušební komisí Hospodářské komory Linec složilo všech osm pracovníků
úspěšně závěrečné učňovské zkoušky. K
nim srdečně blahopřejeme Maximilianu
Auingerovi (úspěšně), Gerhardu Ederovi
(úspěšně), Hannesu Feichtingerovi,
Manfredu Forstingerovi, Elmaru Frischovi, Oliveru Kalhsovi, Werneru
Pühringerovi a Ralfu Schwarzovi (úspěšně).
Kladný ohlas všech zúčastněných nás
utvrzuje v tom, abychom tento způsob
dalšího vzdělávání za několik let nabídli
znovu.
vzděLÁvÁNí A zvyšOvÁNí KvALIFIKACE
Učení je jako veslování proti proudu. Přestaneme-li s ním,
jsme unášeni zpátky. (Laotse)
Nejdůležitějším předpokladem úspěchu podniku jsou kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, kteří jsou ochotni nasazovat své schopnosti a znalosti pro podnik.
Z tohoto důvodu Wolf Gruppe obzvláště podporuje vzdělávání a zvyšování
kvalifikace svých pracovníků.
Na podzim roku 2010 opět začalo několik absolventů a absolventek škol učení
u Wolf Systembau. Anna Viechtbauerová se učí na ekonomku administrativy,
Mario Fuderer a Marcel Mitterhauser se učí obory stavebně-technický kreslič a
montér bednění, Jakob Auinger a Lukas Spitzer se učí v oborech tesař a stavitel
montovaných domů a Josef Geishüttner se rozhodl pro učební obor technik
kovů (technika ocelových staveb).
Odbornou školu dokončili Elisabeth Miglbauerová, Michael Platzer a Patrick
Hebesberger s vyznamenáním a Marion Raffelsbergerová, Patrick Huemer a
Michael Lachberger úspěšně.
Zkoušky na kvalifikovaného dělníka úspěšně složili Michael Platzer (stavebnětechnický kreslič) a Patrick Hebesberger (stavitel montovaných domů). K úspěšnému zakončení učení dále gratulujeme Michaelu Platzerovi v učebním oboru
zedník, Bahrimu Yasarovi (stavebně-technický kreslič), Patricku Hebesbergerovi
(tesař) a k absolvování kombinace oborů stavitel montovaných domů a tesař
Michaelu Higlspergerovi, Michaelu Lachbergerovi a Hubertu Lüftingerovi.
Melanie Stadlhuberová složila státní zkoušku jako bilanční účetní velmi
úspěšně.
Jménem Wolf Systembau srdečně gratulujeme všem pracovníkům a pracovnicím k jejich úspěchům!
Dík za to, že se tento projekt uskutečnil,
patří celkově referentům servisu pracovního trhu (Arbeitsmarktservice,
AMS) v Gmundenu a speciálně panu Haraldu Kopecekovi ze Stavební akademie
Horní Rakousko (BauAkademie OÖ)
jako „duchovnímu otci“ a Johannu Viechtbauerovi, našemu vedoucímu Technické organizace Montované domy.
Naši učni
Stavitel montovaných domů v dálkovém studiu
8
W O L F
G R U P P E
KOvOvé KONSTRUKCE
vysoké ceny pohonných hmot
a drahé dálniční mýtné
další vývoj ve prospěch našich
zákazníků!
Podle pravidel EU přijatých na podzim
roku 2010 smějí být mýtní náklady v jednotlivých zemích EU v budoucnu výrazně zvýšeny. K tomu přistupuje okolnost,
že ceny ropy v roce 2010 opět značně
vzrostly a podíl daně u pohonných hmot
nadále stoupá. Proto musíme jízdy firemními vozidly předvídavě plánovat a
optimalizovat trasy. Dále je u dodávek
nutno dbát na úplnost seznamů nákladů, aby se zabránilo drahým dodatečným dodávkám.
V kovových konstrukcích obrat díky interním koncernovým zakázkám na ocelové konstrukce a bednění mohutně
vzrostl. Kvůli enormní poptávce po ocelových konstrukcích a bednicích systémech se na ocelových stavbách pracovalo téměř celoročně ve směnném
provozu. Scharnsteinský závod na ocelové konstrukce vyrobil pro skupinu
Wolf více než 25 000 ocelových konstrukčních dílů a bednicích desek a navíc
2 soupravy velkoplošného bednění.
Strojní oddělení dodalo osterhofenskému Wolf System lis na výrobu dřevěných
vazníků nejnovější generace. Toto zařízení vyvine lisovací tlak 200 t a pracuje v
automatickém režimu díky napojení na
software WolfWin včetně laserového
projektoru ke značkování hřebových
desek a dřev. Tato inovace by měla citelně usnadňovat práci.
Další letošní vývoj zahrnoval dosažení
vyšší pevnosti našich bednicích desek,
označení CE pro hřebové desky, Evropské technické schválení pro vazníkové
úhelníky Wolf a zdokonalení explozních
klapek.
žhavé cvičení v areálu firmy
Nejen v dřevařském provozu, ale i v
kancelářích a soukromé části je nutno
mít neustálý přehled o protipožární
ochraně. Proto se ve Wolf Systembau v
září 2010 cvičilo zdolávání požáru. Z iniciativy referenta pro požární ochranu,
Huemera Matthiase, informoval externí
školicí podnik početné zájemce o nebezpečích požáru a o správném použití
hasicích přístrojů. Na kontrolovaných
požárech, samozřejmě venku a pod dozorem, si pracovníci a pracovnice mohli
aktivně vyzkoušet zacházení s různými
hasicími přístroji a oblasti jejich použití,
aby byli na skutečný vážný případ optimálně připraveni.
SPORTOvNě zALOžENí
PRACOvNíCI A PRACOvNICE FIRMy WOLF
Scharnsteinská večerní míle a
5. Wolf System Ruinen Trophy
Několika mužstvy se v srpnu r. 2010 pracovníci a pracovnice firmy Wolf úspěšně
zúčastnili i letošního víkendu Run2Bike
v Scharnsteinu. Legendární Scharnsteinská večerní míle je běh na vzdálenost
6,6 km. Bouře a vítr našim běžcům nevadily; ti s profesionálními běžci, jako například rakouským mistrem maratónu
Christianem Pflüglem, a velmi silnými
keňskými běžci vybojovali napínavý běžecký závod. Christian Pflügl bydlí v
blízkosti Scharnsteinu a je hrdým majitelem domu WOLF.
O trochu krásnějšího počasí si užívali závodníci Mountainbike Ruinen Trophy,
kterou jsme sponzorovali, při jízdě do
kopce a z kopce. Po 1 nebo 3 kolech dojeli do cíle všichni. Blahopřejeme našim
mužstvům za výkony tento víkend! Obzvláště gratulujeme Haraldu Kollerovi k
7. místu v celkovém hodnocení. Harald
Koller letos svou účastí na horských maratónech v Gmundenu a Chamonix absolvoval velmi úctyhodný sportovní program.
V dosavadní čilé vývojové práci budeme
v roce 2011 pokračovat, abychom našim
zákazníkům mohli i v budoucnu nabízet
vysoce jakostní a inovativní produkty.
vOzOvý PARK / STROjE
Od roku 2009 nasazuje oddělení stavby
nádrží firmy Wolf Systembau na stavby
sil vlastní mobilní jeřáb, který je oporou
rychlé a hospodárné stavby sil v úkolové
mzdě. Jelikož se tato investice skvěle
osvědčila, byl v roce 2010 pořízen další
mobilní jeřáb. V zimní sezóně 2010/11
budou první řidiči nákladních automobilů z firmy Wolf Systembau absolvovat
povinný program dalšího vzdělávání,
který je od roku 2009 předepsán zákonem. Přejeme řidičům úspěšnou účast!
Cvičení s hasicím přístrojem
Ruinentrophy
9
I N T E R N A T I O N A L
ING. LEhNER
LANdWIRTSChAFTSbAU
Potěšitelný vývoj v rámci
skupiny Wolf Gruppe!
Po některých počátečních obtížích se
nyní podnik Ing. Lehner Landwirtschaftsbau definitivně stabilizoval a jako
podnik skupiny Wolf Gruppe přispěl
svým dílem k rozvoji koncernu. Vývoj
obratu a výnosu v posledních dvou letech nám dělá radost a umožňuje investice do budoucna, takže v roce 2011 se
bude hodně investovat do vozového
parku.
Mezi mnoha staveništi nádrží obzvláště
vyzdvihněme silo pro firmu Gutscher,
sestávající z 8 kulatých nádrží, každá o
průměru 5,50 m a výšce 23 m, včetně
spodní části stavby s odtokovým kanálem a přívodními kanály. Dále bylo postaveno několik nádrží pro bioplynové
stanice s průměrem až 36 m ve Slovin-
dRACK & WOLF
Náš specialista na komunální
stavby!
Po rychlém startu do stavební sezóny
2010 realizoval DRACK & WOLF v oblasti komunálních staveb mnoho zakázek,
například dokončení komunálního centra ve Waldneukirchenu nebo přestavbu základní školy ve Viechtwangu. Přestavba obecního úřadu v Scharnsteinu,
započatá již vloni, bude dokončena v
roce 2011.
DRACK & WOLF se na trhu dokázal prosazovat ve stále tvrdší konkurenci a získal řadu nových projektů: například
přístavby u mateřských škol v Lambachu
a Neukirchenu/Altmünsteru, přestavbu
a sanaci základní školy v Lambachu a
správní budovy Červeného kříže ve Vorchdorfu.
V živnostenských stavbách bylo největší
jednotlivou zakázkou rozšíření dvou hal
pro výrobce školního nábytku MAYR v
Scharnsteinu; tento záměr byl realizován ve spolupráci s Wolf Systembau.
sku a v Korutanech.
V Itálii firma Ing.
Lehner Landwirtschaftsbau pomáhala
ke zvládnutí tamějšího převisu zakázek.
Největších nárůstů
obratu se dosáhlo ve
stavbě základů, kde
byly nasazeny další
čety. Zde hraje důležitou roli spolupráce
s mateřskou společností Wolf Systembau.
Za potěšitelný vývoj
Projekt Gutscher, Judenau v Dolním Rakousku
od roku 2009 vděčíme v první řadě úsilí
pracovníků a ochotě vedoucích oddělení a poboček přebírat odpovědnost a
podílet se na změnách.
Výkonnost a mnohostrannost DRACK &
WOLF se odráží i u soukromých zadavatelů: paleta služeb sahá od stavby sklepů přes hrubou stavbu masivních cihlových domů, nástaveb podlaží, stavby
garáží až po úpravu fasád, kompletní
tepelnou izolaci, rozšiřování, přestavby
a sanace. Obchodní rok završuje několik
zvláštních staveb jako příjezdový most k
jednomu soukromému domu či zahrada
s vyvýšenými záhony a kamennými ploty.
Ke stavbě náleží i družnost: V listopadu
2009 podniklo osazenstvo podnikový
výlet do krásného Bavorska. Výjezd na
horu Zugspitze, prohlídka zámku Neuschwanstein a příjemný večer v mnichovské pivnici Hofbräuhaus měl u pracovníků a pracovnic firmy DRACK &
WOLF velký ohlas.
Projekt Mayr Schulmöbel, Scharnstein v Horním Rakousku
10
W O L F
G R U P P E
švýcarsko
Růst, kam se člověk
podívá!
Stavebnictví ve Švýcarsku zažívalo v roce
2010 rozmach jako v době před krizí a
zemědělské podniky od té doby rostou
do velikostí více než 100 velkých dobytčích jednotek, což by před několika lety
nebylo považováno za možné.
To poskytlo Wolf System Švýcarsko značné šance, kterých podnik dokázal využít
pro další odbytový rekord. Díky obzvláštnímu úsilí pracovníků v terénu, v
montáži a ve správě se podařilo zvýšit
obrat o přibližně 40 %.
Podporu měli ve Wolf System Německo
a Wolf Systembau Rakousko. Značně se
zvýšil i podíl v průmyslových a komerčních stavbách. Za obzvláštní zmínku sto-
Projekt Wyss Bernhard, Švýcarsko
jí stavební záměr firmy Fenaco týkající
se stavby dvou výrobních hal se zabudovanými ventilátorovými komorami a
chladicími články.
Ve stavbě nádrží obrat v oboru jímek na
močůvku a bioplynových stanic silně
vzrostl. Jedním z předpokladů růstu obratu bylo zvyšování počtu personálu na
celkem 50 pracovníků a pracovnic.
Česká republika
věřím v koně. Automobil je přechodným jevem
(podle viléma II., posledního německého císaře)
Přestože se věštba Viléma II. nestala
skutečností, zažívá jezdecký sport v
Česku v současné době rozkvět, a Wolf
System Česká republika se snaží postavit
těmto ušlechtilým zvířatům komfortní
příbytky.
Wolf System Česká republika byl mimo
jiné generálním dodavatelem všemi
obdivované jízdárny, postavené u hranic
s Rakouskem. Další jízdárny byly postaveny v blízkosti Ostravy a východně od
Prahy kompletační metodou.
Největší růst obratu byl v roce 2010 ve
stavbě nádrží. Pro bioplynové stanice s
výkonem od 500 kW do 1 MW se postavilo mnoho fermentorů, dodatečných
fermentovačů a koncové úložiště, každý
o průměru mezi 30 a 40 m a výšce až
10 m.
Jízdárna firmy Kubát, Hranice v České republice
Projekt...
Na podzim 2010 začal Wolf Švýcarsko se
stavbou nové kancelářské budovy, do
které se má stěhovat v červnu 2011.
Zvlášť srdečně blahopřeje Wolf Švýcarsko Peteru Zauggovi a Thomasi Kleinovi
k potomkům. Vedení Wolf Švýcarsko
děkuje všem pracovníkům a pracovnicím za skvělý výkon roku 2010 a doufá,
že v roce 2011 je možné další zvyšování.
11
I N T E R N A T I O N A L
Obzvláštní radost měl Wolf Česká republika z účasti na projektu mateřské
školy v Horoměřicích na okraji Prahy.
Jak rychle WOLF Haus staví, je vidět na
tom, že dřevěná hrubá stavba byla dodána a instalována v červnu a již v září
byl zahájen provoz mateřské školy.
V rámci bilaterální dohody mezi vládami České republiky a Ruské federace a s
podporou a za spolupráce s Wolf Německo a českou firmou Farmtec uzavřel
Wolf Česká republika smlouvu o dodáv-
ce ocelových rámových konstrukcí pro
jednu farmu s 2400 dojnicemi v Ramenském v Rusku. U tohoto stavebního záměru se jedná o 10 stájí pro krávy a 4
kompostárenské haly, s délkou až 300
m. Od června do října 2010 bylo do Ramenského vydodáno již více než 90 nákladních automobilů s ocelovými rámy.
Následně se začalo s montáží.
V únoru 2010 byl Wolf Česká republika
českou stavební akademií vyznamenán
bronzovou cenou za technologii roku
2009. Porotu přesvědčila inovace ve
stavbě železobetonových fermentorů a
dodatečných fermentovačů, která přináší urychlení stavby a s tím spojené snížení nákladů.
Abychom dokázali zvládnout výzvy
roku 2010, posílili jsme svůj tým motivovaných pracovníků. Chtěli bychom všem
pracovníkům Wolf Česká republika poděkovat za jejich nasazení a angažovanost!
Polsko
důkladně zrenovované a sotva k poznání! – Tak se od roku 2010 prezentuje areál
firmy Wolf System Polsko.
Díky velmi dobré konjunktuře v průmyslové a zemědělské oblasti se můžeme,
především ve stavbě nádrží, s plnou spokojeností ohlédnout za úspěchy roku
2010. Na základě zvýšené poptávky po
bioplynových stanicích zaznamenal
Wolf Polsko největší příliv zakázek v dějinách firmy. V neposlední
řadě přispěl vývoj nových systémů zpětného získávání
energie k tomu, že WOLF System se stal silnou a úspěšnou
značkou na polském trhu.
zbývajícím areálu bylo provedeno mnoho údržbářských a renovačních prací.
Podpora ze strany Wolf Německo a angažovaní a motivovaní pracovníci a pracovnice dopomohli v roce 2010 Wolfu
Polsko k velmi pozitivnímu vývoji; dou-
Obor montovaných domů docílil v roce 2010 velmi vysokého obratu, a také pro příští
rok
vypadají
perspektivy
montovaných domů velmi
dobře.
V nejbližších letech se plánuje
etablování ve stavbě hal –
především v rychle rostoucí
průmyslové oblasti. To je výzva, které se nový vedoucí
prodeje stavby hal, Michael
Pietrzyk, a jeho tým velmi
rádi postaví. Areál firmy Wolf
System Polsko září od roku
2010 novým leskem. Staré
haly a kancelářská budova
dostaly novou fasádu a ve
Eko Energia Grzmiaca, Polsko
Projekt...
fáme, že to bude v roce 2011 pokračovat. Vedení Wolfu Polsko děkuje za projevené úsilí a velmi doufá, že motivace
se v roce 2011 projeví v novém rozšíření
obratu.
12
W O L F
G R U P P E
Slovensko
Rozmach bioplynových zařízení
Na Slovensku roste poptávka po biopylnových zařízeních. Mnoho poptávek je
především po větších stanicích – od objemu 9 000 m³.
Některá z těchto zařízení postavil Wolf
Slovensko v roce 2010 na severovýchodním Slovensku. Celkově se s rozšířeným
počtem pracovníků podařilo ve srovnání s předchozím rokem realizovat větší
počet zakázek. Jsme vděčni za podporu
od Wolfu Česká republika.
Ve spolupráci s Wolfem Maďarsko realizoval Wolf Slovensko nádrže pro čističku firmy Volkswagen Slovakia v Bratislavě, a Wolf Systembau Rakousko
podporoval při stavbě
dvou sil na zrno (výška
20 m a průměr 8 m).
V oboru montovaných
domů byl pro jednoho zákazníka ve Zvolenu (kde
má Wolf Slovensko sídlo),
postaven nový dům Wolf,
který je vhodný jako dobrý referenční objekt.
Wolf Slovensko dokázal v
roce 2010 využít mnoha
šancí a doufá, že díky mezitím zesílené pozice na
trhu svůj obrat v roce
2011 znovu zvýší.
Projekt Bioplynová stanice Plavnica, Slovensko
Maďarsko
ve stavbě nádrží
předhání konkurenci!
Oddělení stavby nádrží opět docílilo
loňského obratu, který je na maďarský
trh velmi vysoký. Čilé poptávce se těší
především bioplynové stanice, čističky
odpadních vod a jímky na kejdu. Celkem bylo postaveno asi 120 betonových
nádrží různých rozměrů a 20 příslušných
strojoven. Největší víko, jaké kdy bylo v
Maďarsku postaveno (průměr 39 metrů), zhotovil Wolf Maďarsko pro zákazníka ve Földespusztě. V již 12 montážních četách bylo nutné zvýšit počet
personálu, jelikož maďarské montéry
pro jejich píli a ochotu pravidelně s oblibou povolávají na pomoc do ciziny na
zakázky jiných společností skupiny Wolf
v Rumunsku, Německu, Polsku a na Slovensku. V oboru montovaných domů se
trh ještě nezotavil z hospodářské krize a
stagnuje. Především úsporná opatření
maďarské vlády a omezené možnosti financování vedou k poklesu ve stavbě
Projekt UTS Maďarsko
, Mad'arsko
soukromých domů. Oddělení montovaných domů přesto motivovaně pokračuje v práci a snaží se s pomocí kvalifikovaných odbytových pracovníků získávat
nové zakázky pro budoucnost.
Ve Wolfu Maďarsko doufají, že se na
domácím trhu bude sektor bioplynu po-
mocí státních podpor nadále dobře vyvíjet, aby bylo možné v budoucnu dále
zvyšovat dobrou úroveň zakázek ve
stavbě nádrží. V oboru montovaných
domů doufají v mírné uvolnění situace a
do roku 2011 hledí optimisticky.
13
I N T E R N A T I O N A L
Chorvatsko
První stavební záměr
v bosně uskutečněn!
Rok 2010 byl pro Wolf Chorvatsko těžký
rok, jelikož se stále ještě projevuje hospodářská krize a zákazníci stěží dávají
dohromady finance na plánované investice. Státní banka HBOR, příslušná pro
financování projektů v zemědělství, financovala úvěry jen několika málo podniků. K tomu se přidružuje národní postoj mnoha politicky rozhodujících osob,
které silně upřednostňují místní podniky. Navzdory těmto potížím se Franu
Gedžićovi podařila akvizice několika
větších objektů v zemědělské oblasti.
Obzvláště vyzdvihněme realizaci prvního stavebního záměru v Bosně, kde pro
firmu Teloptic d.o.o., velký mlékárenský
provoz poblíž Sarajeva, dodali a instalo-
Projekt Teleoptik, Bosna
vali rakouští montéři stáj pro 400 dojnic,
dlouhou 125,50 m a širokou 32,74 m.
Toto zařízení je na nejvyšší úrovni techniky chovu zvířat, racionalizace práce a
hygieny a je srovnatelné s nejmodernějšími zařízeními ve střední Evropě. Dále
Wolf Chorvatsko pro Teloptik v Bosně
postavil dvě jímky na kejdu o průměru
30 m a výšce 8 m.
Rumunsko
bioplynové stanice made by Wolf System Rumunsko!
Wolf Rumunsko v roce 2010 postavil
první nádrže pro bioplynové stanice.
Díky zvýšení ekologických certifikátů,
usnesenému v létě roku 2010, očekává
Wolf Rumunsko do budoucna nárůst investic v oblasti obnovitelných energií a
následně další zakázky na plynojemy na
bioplyn. Dobré jsou i vyhlídky, že ve
stavbě nádrží pro čističky budou v roce
2011 realizovány první projekty.
Dobrá spolupráce s Wolf Maďarsko v
roce 2010 pokračovala!
V roce 2011 Wolf Rumunsko doufá ve
zvládnutí nástupu stavby hal.
Slovinsko
Nový člen ve skupině Wolf Gruppe!
V srpnu 2010 založila Wolf Gruppe ve
Slovinsku nejmladší dceřiný podnik:
Wolf Sistem d.o.o.
Sídlo podniku se nachází jižně od Mariboru v Orehova vas, nedaleko hranice s
Rakouskem. Vedení převzal pan Stojan
Špitalar, s nímž již v minulosti existovaly
obchodní kontakty a který zná dobře
trh. Cílem nového stanoviště firmy je
obsluhovat slovinský trh jako lokální
podnik produkty z oborů stavba hal a
montované domy. Ve stavbě nádrží působila rakouská strana ve Slovinsku již
delší dobu.
V září 2010 se Wolf Slovinsko poprvé
prezentoval široké veřejnosti na veletrhu v Celje.
Přejeme Stojanu Špitalarovi a Wolfu
Slovinsko všechno nejlepší a mnoho
úspěchů v roce 2011 a těšíme se na realizaci prvních stavebních záměrů!
14
W O L F
G R U P P E
CENTRÁLA NěMECKO – Osterhofen
STAvbA hAL
špičce v energetickém sektoru
vděčíme za rekordní obrat!
Jelikož snížení státních podpor pro fotovoltaická zařízení 1. července 2010
bylo již delší dobu jisté, nastala v první
polovině roku 2010 bezbřehá poptávka,
která společně s převisem zakázek z
roku 2009 vedla k velmi dobrému vytížení. Na základě zřetelného zotavení z
hospodářské krize v Německu byla po
celý rok zaznamenávána čilá poptávka
ve všech segmentech, vedle hlavního
oboru – zemědělství – i v průmyslových
a živnostenských stavbách, takže velmi
pozitivní trend v druhé polovině roku
2010 přetrvával.
Kromě toho stále častěji přicházejí zahraniční poptávky. Tak například v roce
2010 byly dodány haly do Afghánistá-
Stáj pro dojnice s integrovanou dojírnou
Projekt Areál závodu firmy Gaugele
nu, Ázerbájdžánu a Alžírska. Také pro
mezinárodní veletrhy Wolf Německo
opět dodával pro renomované značky,
jako například Audi, Volkswagen, Mercedes, Chevrolet a Telekom, ocelové
konstrukce do Ženevy, Paříže, Istanbulu
15
I N T E R N A T I O N A L
a Detroitu. To vše nakonec vedlo k impozantnímu zvýšení obratu v obchodním roce 2010 o přibližně 25%.
Pro zajištění dalšího rozvoje putovaly
důležité investice i do sídla pobočky.
Byly přikoupeny pozemky hraničící až s
objízdnou komunikací, takže areál závodu nyní měří asi 18 hektarů. Navíc se
nyní staví výrobní hala pro obor montovaných domů, která se začne provozovat do poloviny roku 2011. Na střechách
závodu byla instalována fotovoltaická
zařízení s celkovým výkonem 750 kW.
V ocelové produkci bylo v roce 2010
zpracováno úctyhodné množství přibližně 25 000 tun oceli. Aby stačili i budoucím požadavkům, je třeba, aby se i v
příštím roce do oceli dále investovalo a
tak se vytvářely možnosti pro další rozšiřování palety výrobků o svařované a
mřížované nosníky.
Vzorovým projektem bylo v uplynulém
roce postavení provozní budovy s integrovanou kanceláří pro firmu Gaugele,
s níž již po léta existovala dobrá spolupráce. Dále vyzdvihněme kancelářskou
budovu strojní stanice Buchhofen. Léta
existující dobré obchodní vztahy s touto
strojní stanicí se tím upevnily a rozvinuly.
Úspěch roku 2010 se odráží i ve vývoji
počtu zaměstnanců. O více než 50 nových pracovníků musel být zvýšen stav
personálu, čímž se celkový počet zaměstnanců zvýšil na přibližně 1 070.
Díky vynikajícímu obchodnímu roku
2010 vypadá výhled na rok 2011 optimisticky.
STAvbA NÁdRží
Rozmach bioplynu – Obrat byl
znovu zvýšen!
Státem podporovaný rozmach bioplynu, který v roce 2010 trval, přinesl oddělení stavby nádrží opět dobrý rok a přispěl k tomu, že ve srovnání s rokem
2009 byl zaznamenán enormní nárůst
obratu o přibližně 45 %.
Pro zpočátku poněkud špatné povětrnostní podmínky a převis zakázek z
roku 2009 bylo nutné okamžitě prodloužit dodací lhůty kulatých nádrží až
na 24 týdnů. Přesto byla poptávka a
ochota zákazníků investovat trvale dobrá, a již koncem srpna 2010 byly knihy
objednávek plné.
Trvale dobré obchodní vztahy s velkými
bioplynárenskými firmami, které velmi
oceňují spolehlivost a odbornost oddělení stavby nádrží firmy Wolf System,
přinesly balíčky zakázek s velkým počtem nádrží na bioplyn.
V oboru stavby silážních žlabů pokračoval velký příliv zakázek jako v předchozím roce a vedl rovněž k vysokému vytížení. Proto bylo investováno do
kompletně nového plošného bednění a
byla celoročně najata další bednění.
Projekt Weinzierl Holzwerke GmbH
Zakázky v segmentu nádrží pro řemesla/
průmysl/obce jsou velmi uspokojivé. Byl
16
W O L F
opět realizován ukázkový objekt v přímé spádové oblasti závodu v Osterhofenu. Pro firmu Weinzierl Holzwerke
GmbH bylo vyrobeno jedno silo na mokrý a jedno na suchý dřevní odpad (objem po 4 200 m³), opatřená kuželovými
ocelovými stropy Wolf System.
G R U P P E
vzděLÁvÁNí A zvyšOvÁNí KvALIFIKACE
Dodatečnou logistickou mobilitu zajistila investice do čtyř tahačů s nakládacím
jeřábem a odpovídajícími bedněními
pro kulaté nádrže.
S dosud nevídaným počtem 75 (!) čet
pro stavbu nádrží se podařilo stavební
projekty včas a odborně provést. Výpomoc z různých společností ze skupiny
Wolf dále zvýšila kapacity a termínovou
flexibilitu. Za takovouto účinnou podporu velmi srdečně děkujeme!
Nadále trvající silná poptávka po železobetonových nádržích Wolf a mnoho
projektů zadaných již pro příští rok zajišťují oddělení stavby nádrží firmy Wolf
System již nyní (koncem října 2010) kapacitní vytížení bednění až do začátku
podzimu 2011.
MONTOvANé dOMy
Růst díky nasazení a angažovanosti!
Naši učni
Wolf Osterhofen je i letos ve vzdělávání příkladem
Stejně jako v předchozích letech se závod v Osterhofenu připravil na budoucnost
a přijal osm učňů. Učení započali Kerstin Würdingerová a Andreas Saller v
oboru průmyslový ekonom, Andrea Ederová, Thomas Schweiger a Thomas
Woletz v oboru stavební kreslič, Kevin Sepaintner a Sandro Damböck v oboru
tesař a Danny Weinzierl v oboru konstrukční mechanik.
Vyučení ve Wolf Německo v roce 2010 úspěšně ukončili: Susanne Weberová,
Kerstin Grauppová a Nadine Hauserová v oboru průmyslový ekonom, Martin
Moosmüller v oboru stavební kreslič a Andreas Müller v oboru tesař. V pobočce
Stolpen zakončil Tom Hohmann s úspěchem vyučení na tesaře.
Mladým pracovnicím a pracovníkům srdečně blahopřejeme k jejich úspěchu a
těšíme se na další dobrou spolupráci.
S velkou angažovaností a plným výkonem ze strany prodejního týmu a všech
pracovníků a pracovnic se v roce 2010
podařilo značně zvýšit počet prodaných
domů. Kvalita domů Wolf Haus přesvědčuje stále více zákazníků, i z divize
System. Tak například jeden zákazník ze
zemědělství, který s firmou Wolf postavil již několik hal, zadal stavbu kancelářské budovy. Pro jednoho zákazníka z
Bádenska-Württemberska byla postavena komplexní budova, sestávající z
domu a haly, tvořící architektonicky
skvěle propracovanou kombinaci. Tato
stavba je pýchou a uznáním nejen pro
jejího stavebníka z Tettnangu.
Dalším výsledkem spokojenosti zákazníků je rostoucí počet akcí typu „den otevřených dveří“. Když je montovaný dům
Naši absolventi učebních oborů
17
I N T E R N A T I O N A L
Projekt Hory v Tettnangu, Bádensko-Württembersko
1
2
3
4
600
5
600
6
600
7
600
8
600
10
9
600
600
11
600
12
600
13
600
14
600
568
B
568
B
3000
NA
LKW
LKW
LKW
LKW
LKW
LKW
WC
3,68m²
Büro / Sozialräume
I
B
Elektro
9,11m²
Umkleide
30,03m²
WC
7,02m²
Urinal
9,62m²
Eingang
12,11m²
Kompressor
24,84m²
450
Aufenthaltsraum
ges. NF 42,27m²
A
Flur
5,19m²
Flur
9,53m²
Putzraum
3,78m²
Meisterbüro
19,58m²
PV-Technik
9,11m²
Waschraum
Dusche
11,32m²
Technik
7800
UG - Heizraum
GRUNDRISS
Elementfertigung Wände
Fabrikat: Weinmann
II
Einbau Fenster
III
Elementlager
IV
Elementfertigung Decken
V
Putzspur
VI
Sonderlager
A
B
DN 10°
DN 10°
Hauswand =
300
FH = 1260
2 Stk. Einträger-Laufkran 3,5to
815
Díky všem těmto opatřením se divizi
domů podařilo předběhnout stavební
trend v Německu. Jestliže v předešlém
roce se jednalo o 124 domů, dává stav
zakázek v polovině října 2010 počtem
145 domů důvod k naději, že další růst
by mohl být možný. V berlínském prostoru byl posílen prodejní tým. Dva
domy tam jsou před dokončením; jsou
to takříkajíc dva noví poslové profesionálního stavění přímo v oblasti hlavního
města.
Beheizte Produktionshalle für Fertighäuser
A
ještě v hrubé stavbě, otevřou stavitelé
při takových akcích dveře zájemcům k
prohlídce. Příležitosti pořádat společně
se stavbou hal a nádrží dny otevřených
dveří jsou stále častější.
Wandelement
VII Verladung
Heizraum
und
Technik
SCHNITT
3000
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ANSICHT
Výroba montovaných domů
18
W O L F
G R U P P E
Francie
WOLF CONNExION
získávat nové zákazníky je
recept k úspěchu!
Problémy ve francouzském stavebním
sektoru dokázal Wolf Connexion dobře
vyvážit získáváním nových zákazníků.
Wolf Connexion nabízí zákazníkům
množství inovativních produktů a softwarových řešení, které zákazníkům
umožňují realizovat neobyčejné stavby.
V průběhu roku bylo Evropské technické schválení (ETA) pro „easi-joist“ pro
střechy teras rozšířeno na sklon 10 °.
Kromě toho nyní zákazníci dostávají
nosníky „easi-joist“ s natištěnou značkou EC.
Strojový park byl rozšířen o dva razidlové lisy. Pro budoucnost si přejeme, aby
se nosníkové systémy „easi-joist“ na
francouzském trhu nadále dobře vyvíjely. Vedení děkuje pracovníkům za dobrou spolupráci!
Mateřská škola v Longvic, Francie
Projekt...
V roce 2010 vykazoval obrat trvalý vývoj, především díky dobré poptávce po
fotovoltaických elektrárnách, a to i přesto, že tarif pro elektřinu napájenou do
sítě klesl. Wolf Francie vyrobil v roce
2010 množství dřevěných konstrukcí a
SySTEME WOLF
Úspěšně na cestách s
partnerstvím!
Navzdory napjaté hospodářské situaci,
která dopadá i na zemědělský sektor, se
Wolfu Francie v roce 2010 díky divizi
„Životní prostředí a obnovitelné energie“ dařilo udržovat uspokojivou obchodní činnost.
Ve stavbě nádrží stále silněji roste podíl
stavebních záměrů pro průmysl (nádrže
na vodu, čistírny odpadních vod atd.),
kde pracují v partnerství s velkými francouzskými podniky pozemního a inženýrského stavitelství.
Ve Wolf Francie doufají, že od roku
2011 bude sektor bioplynu zažívat rozmach a tudíž bude možné zahájit další
vývojový krok.
Ribeauville, Francie
Projekt...
dřevěného obložení, a postavil množství jezdeckých hal, průmyslových hal a
komunálních budov. Na základě stabilního vývoje se v roce 2011 plánuje stavba nové výrobní haly v místě sídla firmy
v Leutenheimu.
19
I N T E R N A T I O N A L
velká británie (UK)
„Wall-I“ minimalizuje zdravotní a bezpečnostní riziko našich pracovníků!
Abychom dostáli rostoucí poptávce po
našich webmetalových produktech, byla
nutná investice do speciálního, plně integrovaného a automatického balicího
robotu. Společně s jedním místním podnikem automatizační techniky byl vyvinut „Wall-I“, první balicí robot pro webmetalové produkty ve Velké Británii,
který již vykonává vynikající práci. Pomocí „Wall-I“ se podařilo značně zlepšit
pracovní podmínky pracovníků ve výrobě a značně zvýšit jakost balení produktů.
byly zapotřebí značné investice. Jednatelé Wolf Systems si však jsou jisti, že se
nové investice vyplatí jak zákazníkům,
tak i zaměstnancům.
Také produkty samy byly v roce 2010
dále zlepšovány. Nově vyvinutá „Field
Splice Plate“ (FSPX) je chytře navržená a
patentovaná hřebová deska, která je o
50 % silnější než konvenční hřebové
desky. Zákazníci tak nejen šetří na materiálových nákladech, ale mají i větší volnost v designu střech a jiných konstrukcí.
Zvláštností těchto FSPX jsou zářezy v zubech hřebových desek, jimiž se enormně zvyšuje stabilita a pevnost desek. Na
vývoj a výrobu tohoto nového produktu
Wall-I
španělsko
Nové působiště v
barceloně!
Po dvou letech intenzivních příprav je
Wolf Gruppe založením Wolf System
Construccion Tecnica od června 2010 zastoupena v Barceloně. Oblast působnosti nové firmy je zatím v oboru stavby
nádrží s hlavním zaměřením na stavbu
bioplynových zařízení.
Přes napjatou hospodářskou situaci
Španělska byly zaznamenány první
úspěchy. V posledních letech již bylo postaveno několik stanic. Podpora v plánování a stavebním provedení přichází
z Wolf Francie a také od Wolf Německo.
Vyhlídky pro rok 2011 jsou kvůli utlumené investiční činnosti ve Španělsku hodnoceny spíše jako mírně pozitivní. Přesto Wolf Španělsko na základě dosud
získané důvěry na trhu a referenčních
zařízení počítá s nárůstem zakázek a
zvýšením podílu na trhu.
Wolf Canarias
Zatímco v Barceloně je podporována
stavba nádrží, provozuje WOLF na kanárském ostrově Teneriffa několik let
obchod dřevem. Na Teneriffě se stavebnictví ještě nezotavilo z hospodářské
krize a enormního propadu trhu. Proto
se Wolf Canarias v současnosti soustřeďuje především na obchod dřevem a interiérovým a venkovním obložením a
na stavbu teras.
20
W O L F
G R U P P E
Itálie
MONTOvANé dOMy
„Trvalý“ podnikatelský
úspěch s Wolf haus Itálie!
Navzdory současné obtížné hospodářské situaci zaznamenal Wolf Itálie v
oboru montovaných domů v loňském
roce opět nadprůměrný růst, říká Kurt
Schöpfer. Rok 2010 se uzavíral s objemem prodeje více než 30 milionů eur.
Aby tomuto pozitivnímu trendu dostála a byla vyzbrojen pro cíle příštích
let, plánuje divize montovaných domů
této italské společnosti v nejbližších
letech rozsáhlé rozšíření provozu, které v první fázi stavby předpokládá novou kancelářskou budovu a nové
vzorkové centrum. Navíc má u sídla
závodu ve Freienfeldu vzniknout nová
vzorkovna. Cílem je zvyšovat lokální
tvorbu hodnot a závod dále posilovat.
WOLF Haus se střednědobě soustřeďuje na soukromé stavební objekty,
jako například rodinné domy pro jednu a pro více rodin, a na veřejné budovy, jako jsou školy a mateřské školy.
Ve středu zájmu je „SocialHousing“,
jelikož tento segment bude v Itálii v
příštích letech představovat velký trh.
Aby bylo u mateřských škol vyhověno
silně rostoucí poptávce po řešeních na
Sportovní hala & fotbalové hřiště L’Aquila
klíč, byly uzavřeny rámcové smlouvy s
nejdůležitějšími kooperativami Itálie.
Mimo jiné se podařilo v blízkosti Soave u Verony postavit na klíč mateřskou školu pro 70 dětí v rekordní době
60 dnů a v energetické třídě A, a přitom zabudovat nejlepší vybavení a
techniku.
Otevření kanceláře pro střední
a jižní Itálii v L’Aquila
Dalším cílem pro příští rok je uchytit
se i na jihoitalském trhu Kvůli velké
vzdálenosti našeho hlavního sídla od
tohoto cílového trhu to představuje
velkou logistickou výzvu. L’Aquila skýtá optimální odrazový můstek. V polovině září 2010 otevřel WOLF Haus
kancelář v L’Aquila, jíž sleduje cíl na
přibližně 250 metrech čtverečních
kancelářských a výstavních ploch přibližovat nejen místnímu obyvatelstvu,
ale i zbytku státu trvale udržitelné
stavění a prezentovat produkty WOLF
Haus. Speciálně zařízená učebna skýtá
možnost nadále intenzivně předávat
znalosti a informace. Za tím účelem
WOLF Haus uzavřel důležitou rámcovou smlouvu s univerzitou v L’Aquila.
Týmová hra pro dobrou věc v
Abruzzách
V podnikové filosofii Wolf Itálie hraje
zvláštní roli sociální kompetence. Společně s partnerskými firmami a dodavateli věnovalo oddělení montovaných domů firmy Wolf Itálie rodinám
v L’Aquila mateřskou školu, aby se rodiče a děti postižení zemětřesením
vrátili ve všední každodennosti o kousek blíže k jistotě a stabilitě. Za tuto
velkorysou podporu děkuje Kurt
Schöpfer všem dárcům. Název mateřské školy zní „Asilo Marco Cavagna“,
jako připomínka hasiče z Bergama,
který při zásahu při zemětřesení přišel
o život. Dále se WOLF Haus ve spolupráci s fotbalovým klubem AC Milan
podařilo současně předat lidem v
L’Aquila sportovní halu a fotbalové
hřiště.
Wolfu Itálie prší vyznamenání!
Klimahaus Award 2010
V rámci udílení cen KlimaHaus Award
2010 vyznamenala renomovaná odborná porota jako jediný podnik Wolf
Itálie zvláštní cenou poroty a za obzvláštní výkony v oblasti trvalé udržitelnosti a za nejlepší KlimaHaus 2010.
Mateřská škola L’Aquila
WOLF Haus se v nejvlastnějším smyslu
toho slova podařilo dát filosofii KlimaHaus onu zvláštní „formu“, která
má v celé Itálii velmi silnou odezvu.
Wolf Itálie je svým WOLF Haus nejen
21
I N T E R N A T I O N A L
jedničkou na italském trhu montovaných domů, ale povýšil na podnik,
který ve svém oboru postavil nejvyšší
počet bytových jednotek s certifikátem KlimaHaus.
RealEstate Award 2010
WOLF Haus byl hlavním aktérem předávání RealEstate Award 2010 v Miláně.To je nejvyšší vyznamenání, jaké
tato stavební branže uděluje národním a mezinárodním podnikům a projektům. V kruhu 700 čestných hostů
byl WOLF Haus za své vynikající výkony v L’Aquila vyznamenám cenou za
„Nejlepší projekt: Trvalost a bezpečnost při zemětřesení“.
„bosco per Kyōto“
Udělení „Bosco per Kyōto“, mezinárodní ceny za trvalou udržitelnost a
sociální angažovanost, je velkým
uznáním pro Wolf Itálie a dalším milníkem v historii úspěšnosti celé této
italské koncernové společnosti.
Chceme vystoupat na další
vrcholy
Na začátek série školení „Uč se od nejlepších“ se WOLF Hausu podařilo získat jako přednášejícího Reinholda
Messnera, který úspěšně vystoupil na
všech 14 osmitisícovek i na mnoho
dalších vrcholů.
Ten podnítil osazenstvo WOLF Haus k
tomu, aby do středu života postavilo
„jednat“, které, na rozdíl od „mít“ nikdy nebude nudné, a hovořil o tom,
jak v kritických momentech síla přesvědčení a týmový duch samy rozhodují, zda člověk bude mít úspěch. Působivými slovy „Vinciturus vincero!“
(Kdo k vítězství určen jest!) se Reinhold Messner po dni intenzivního školení rozloučil s účastníky školení. Dal
jim jednoznačně najevo, kde vidí tým
WOLF Hausu v budoucnu: na nejbližším vrcholu!
STAvbA hAL
Díky nedávnému zvýšení počtu staveb
pro zemědělství se podařilo obrat v
divizi stavby hal oproti roku 2009 mírně zvýšit. Bylo založeno zvláštní oddělení pro drůbež, které je příslušné pro
celý italský trh, a které vede pan Ferri
Sergio. S ohledem na přizpůsobení
drůbežářské branže rámcovým podmínkám, ke kterému zakrátko dojde,
se ve stavbě hal očekává množství důležitých zakázek.
Pro zajištění plošné obsluhy trhu byla
zóna Aosta ve spolupráci s Dario Consolem a Danielem Seidnerem přeorganizována pro divize stavby hal a nádrží.
Rozšířen byl i segment průmyslových
hal. Stefan Trenkwalder posiluje tým a
je v tomto oboru kontaktním partnerem pro zákazníky. Tím jsou vytvořeny
předpoklady pro zvládání očekávaného vzestupu v průmyslovém sektoru,
zejména v severní Itálii.
Od prosince 2010 budeme
mít certifikát ISO
Motivace k posilování organizačních
pochodů přiměla Wolf Itálie budovat
integrovaný systém managementu a
nechat se certifikovat podle norem
ISO9001:2008, BS OSHAS 18001:2007
(bezpečnost práce a zdraví). Současně
se pracuje na zavádění etického kodexu (zákon 231) a na získání zápisu
jako zpracovatelské centrum u ministerstva.
STAvbA NÁdRží
Wolf Itálie zaznamenal v roce 2010 v
oboru stavby kulatých nádrží ztrojnásobení došlých zakázek. To staví oddělení stavby nádrží před velké výzvy,
které byly díky tvrdému nasazení a
dobrým výkonům italského osazenstva a podpoře kolegů z Wolf Systembau Rakousko a Lehner Landwirtschaftsbau dobře zvládnuty. Jednatel
Wolf Itálie, Robert Stafler, upřímně
děkuje za účinnou spolupráci pracovníků v Itálii!
Bylo nutno zdvojnásobit počet montážních čet a v technické kanceláři zaměstnat další pracovníky. Ke zvládání
záplavy zakázek bylo třeba pořídit
čtyři nové bednicí systémy T 24.
Spolupracujeme se všemi firmami vyrábějícími bioplynovou techniku, říká
Robert Stafler, a tak dokážeme stavět
nádrže pro téměř každé zařízení.
Velikost zařízení sahá od 100 kW do
1 MW.
Největší výzvou v budoucí stavbě nádrží je podle jednatele Roberta Staflera dále zvyšovat náskok v know how a
spolehlivosti, a tím zajišťovat zakázky
do budoucna.
Projekt stavba turbín Troyer, Sterzing
22
W O L F
G R U P P E
Lotyšsko
Odvaha, důvěra a spolupráce!
V Lotyšsku bojují s nestálostí trhu, dokázali ji však v roce 2010 dobře vyrovnávat. Na jedné straně Wolf Lotyšsko získal důvěru větších zákazníků, od nichž
lze také očekávat následné zakázky. Na
druhou stranu lotyšský tým podporuje v
dobách nižšího vytížení jiné podniky
Wolf Gruppe.
V průmyslovém regionu Cesis dostal
Wolf Lotyšsko povolení na stavební pozemek, na němž má být vybudována vý-
robní základna. Wolf Lotyšsko je dobře
připraven rozšířit v budoucnu oblast působnosti.
Počátkem roku byla pro firmu Biodegviela vybudována bioplynové stanice v
Jaunkalsnavě, která slouží jako vzorový
objekt pro podobné zakázky v sousedních zemích, například Bělorusku.
V komunální oblasti bylo opět realizováno několik náročných staveb. Zemědělský sektor referuje o pozitivním vývoji, poptávka stoupá, a tak doufají, že
v příštím roce budou mít v této oblasti
zase více práce.
Bioplynová stanice firmy Biodegviela, Jaunkalsnava, Lotyšsko
Litva
Optimismus vítězí nad krizí!
Agrární sektor si v roce 2010 po obtížném předchozím roce citelně oddechl.
Vysoká a stabilní cena mléka a solidní
podpory EU umožňují v Litvě návrat k
normalitě. Především v 2. pololetí roku
2010 jsme se mohli na tomto vývoji podílet a dostali jsme zakázky na jednu
jezdeckou halu, několik strojových hal a
několik nádrží.
U státem podporovaných bioplynových
zařízení je situace stále ještě těžká, ale
vláda slibuje, že bude od roku 2011 takové projekty lépe finančně podporovat. Wolf Litva na to čeká a je na to velmi dobře připraven!
V říjnu 2010 získal Wolf Litva od ministerstva životního prostředí certifikát
pro stavbu speciálních nádrží a budov
na nejbližších pět let. Je tedy pro nejbližší budoucnost skvěle vybaven a hledí do roku 2011 optimisticky.
Projekt Agrocompany Zeimelis, Litva
23
I N T E R N A T I O N A L
Rusko
Finanční a hospodářská krize Rusko tvrdě zasáhla. Mnoho podniků muselo
skončit, stavebnictví trpělo obzvláště silně. Dokonce ve velkoměstech jako v
Moskvě a Sankt Petěrburgu se na mnoha staveništích zastavily všechny jeřáby,
započaté objekty byly pro nedostatek
peněz zastaveny. Postihlo to mnoho
prestižních objektů, na něž se nepodařilo sehnat peníze.
Od začátku roku 2010 opět existuje
mnoho státních programů na podporu
konjunktury; jen peněz na jejich realizaci je dosud málo.
Wolf System prošel krizí dobře. I těžký
rok 2009 jsme uzavřeli kladně a nepropustili jsme žádné zaměstnance. V roce
2010 postavil OOO Wolf System v Rusku
budovy s objemem obratu 430 milionů
rublů (přibližně 10 milionů eur). Zakázek přibývá a i v budoucnu se v Rusku
očekávají dobré obchody.
Farma dojnic, Ramenskoje, Rusko
Stavba haly v Rusku
Na novém stanovišti v Detchinu (130 km
jihozápadně od Moskvy) byly ukončeny
práce na základech, výrobní hala s kanceláří budou dokončeny do poloviny
roku 2011. Na nejlepším místě u rych-
lostní silnice směrem na Kyjev vzniká
moderní závod na ploše 8,5 hektaru.
24
W O L F
G R U P P E
www.wolfsystem.com
WOLF System a WOLF Haus se od jara 2010 na internetu prezentují v novém hávu. Cílem
bylo a je poskytnout zájemcům obsáhlý přehled o paletě produktů a plnit nároky uživatelů
na rychlé a jednoduše vyhledatelné informace. Pro specifické zvláštnosti jednotlivých
zemí a prezentace je vyhrazen široký prostor. Německo, Rakousko a Maďarsko již září v
novém designu. Na rok 2011 se plánuje, že se všechny společnosti budou v internetu
prezentovat jednotně. Design a vedení v menu jsou jasné a elegantní. Velkoformátové
fotografie našich početných referenčních objektů dávají najevo, že WOLF System a
WOLF Haus prakticky neznají meze.
Impresum:
Vydavatel: Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein, E-mail: [email protected], Hotline: 00437615 300-0 (po - pá 08:00 – 16:00 hod.)
Číslo v seznamu firem: FN 294579 f, Zemský soud Wels, Rakousko

Podobné dokumenty

Sborník prezentací

Sborník prezentací je stále důležitějším aspektem podrobné studium jejich vlastností. Aby bylo možno dosahovat bezpečného a spolehlivého provozu těchto silně exploatovaných konstrukcí a současně trvale docilovat sniž...

Více

Role výstav v marketingovém mixu

Role výstav v marketingovém mixu - pracovníky veletržních organizací, kteří se chtějí dozvědět něco o výhodách vyplývajících z veletržní účasti. Obsah je strukturován následovně: V Kapitolách I jsou obsaženy všeobecné informace o ...

Více

Tuskegee Airmen v Čechách a na Moravě za 2. světové války

Tuskegee Airmen v Čechách a na Moravě za 2. světové války zprávy z 25. srpna 1944, kdy bylo letiště terčem náletu, se na něm nacházelo 24 Fw 190, s vysokou pravděpodobností od II./Schlachtgeschwader 101, osm Bf 109, zřejmě nových strojů z továrny Diana, ...

Více