X - aem

Komentáře

Transkript

X - aem
Energetická strategie státu v plynárenství a ropě
Ing. Jan Zaplatílek
Praha 10. listopadu 2009
Srovnání stávající a aktualizované
SEK v oblasti plynárenství a
ropném/rafinerském průmyslu
Stávající SEK zaměřen především podíly plynu
a kapalných paliv v energetickém mixu a jejich
využití pro výrobu elektřiny
V oblast plynárenství jsou rozpracovány úkoly
především v oblasti liberalizace a oddělení,
v oblasti kapalných paliv pak využití biopaliv
v dopravě
Aktualizovaná SEK navíc definuje státní zájem
v oblasti dopravních cest uvedených energií
a parametrů jejich zajištění pro případ krizových
situací a účinné řešení případných krizových stavů.
2
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Podíl dovozu zemního plynu dle
obchodních společností
od počátku roku 2009
UET
0,88%
Ene rgie Bohem ia
0,67%
Conte
0,05%
Čes ká plyn.
0,26%
Lum ius
Wingas 1,30%
0,04%
SPP CZ
0,15%
LAMA
0,04%
Vem ex
7,35%
MND
0,18%
RWE
89,09%
3
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Podíl obchodu s plynem podle
prodeje zákazníkům od počátku
roku 2009
Česká plyn.
0,41%
Lumius
1,58%
Energie Bohemia
0,28%
UET
0,52%
Lumen
0,05%
Bohemia Energy
0,23%
Conte
0,08%
SPP CZ
0,001%
Wingas
0,04%
MND
0,08%
Lama
1,16%
Vemex
8,15%
Pragoplyn
0,88%
E.ON
4,02%
Pražská plyn.
13,08%
4
RWE
69,43%
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Význam plynárenství a kapalných paliv
pro energetiku a hospodářství ČR
Zvýrazněn úspěšným zvládnutím složitých
situací, kdy nedošlo k žádnému narušení
zásobování zákazníků na území ČR a to:
● několikatýdennímu neplánovanému prodloužení
zarážky při modernizaci největší tuzemské rafinerie
v Litvínově – podzim 2007
● několikaměsíční krácení plánovaných dodávek ropy
z Ruské federace - III. – IV.Q 2008
● čtrnáctidenní zastavení tranzitu zemního plynu z
RF přes území Ukrajiny – leden 2009
5
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přehled dodávek ruské ropy REB ropovodem
Družba
z RF do ČR v době kritické situace od
července do prosince 2008.
Nominace
tis. t
Dodáno
tis. t
Dodáno z
nominace
v%
červenec 2008
520
270
52 %
srpen 2008
501
394
79 %
září 2008
555
456
81 %
říjen 2008
500
320
64 %
listopad 2008
430
341
79 %
prosinec 2008
495
502
101 %
3 001
2 283
76 %
Měsíc
Celkem
červenec –
prosinec 2008
6
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Evropský systém ropovodů
7
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Úplné zastavení dodávek plynu z RF přes
Ukrajinu od 7. 1. do 19. 1. 2009
1.leden
5.leden 6.leden 7.leden 20.leden
průměrná denní teplota
[°C]
- 5,4
- 4,6
- 9,3
- 7,0
0,0
spotřeba plynu [mil.
m3/den
/den]]
41,8
47,5
51,2
51,6
46,0
celkové dodávky z RF přes
UA
[mil. m3/den
/den]]
17,7
12,2
3,5
0,0
9,2
celkové dodávky z jiných
zdrojů [mil. m3/den
/den]]
14,4
13,1
13,8
23,9
24,8
čerpání z PZP [mil. m3/den
/den]]
9,7
22,2
33,9
27,7
12,0
8
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trasy plynovodů v Evropě
zdroj IEA
9
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Podzemní zásobníky plynu, umístění
10
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Bezpečnost a spolehlivost
zásobování ČR v oblasti plynárenství
Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásobování jsou pro
české plynárenství klíčové především tři prvky :
diverzifikované zdroje zemního plynu
podzemní zásobníky plynu - jejich celková kapacita
dosahuje přibližně ⅓ tuzemské roční spotřeby a skladují
v nich převážně obchodníci podnikající na tuzemském trhu
s plynem. Celkový denní výkon dokáže pokrýt při teplotách
okolo 0° C, prakticky celou spotřebu České republiky
v zimním období
schopnost přepravní soustavy dopravovat plyn
nejen směrem východ – západ, ale v případě
potřeby i směrem obráceným tj. západ – východ, což
se ukázalo v lednové situaci jako mimořádně důležité.
11
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Alternativní zajištění
zásobování
Bulgaria
Alternative Russian
Supplies
X
Supplies (increase
existing)
X
Czech
France
Republic
Germany Greece
X
Supplies (reverse flow)
X
X
LNG
X
X
X
Domestic Production
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Italy
Poland
Slovakia
Slovenia
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
X
X
?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Turkey
X
X
Storage
Measures sufficient ?
Hungary
X
Austria
X
X
X
X
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vize SEK -vnější energetická politika
a mezinárodní vazby v energetice
Podporovat diverzifikaci evropských přepravních tras zemního plynu
a terminálů LNG relevantních pro potenciální dodávky do ČR (plynovod
Nabucco, terminály v Baltském a Jaderském moři) a a jejich propojení
na přepravní soustavu ČR (plynovody Opal, Gazela, aj.).
Realizovat energetickou politiku ČR v souladu s energetickou politikou
EU s přihlédnutím k národním zájmům a preferencím ČR a zajistit
rozvoj zahraničních vztahů za účelem zajištění bezpečnosti
dodávek energie a pro zachování národní suverenity v otázce
energetického mixu a využití domácích zdrojů surovin a energií.
Rozvíjet v mezích energetické politiky EU dvoustrannou spolupráci ČR
v oblasti energetiky a posílit vztahy s významnými
dodavatelskými a tranzitními zeměmi na základě vzájemné
výhodnosti a to jak bilaterálně, tak jako součást vícestranných
aliancí. Cílem je vytvořit vzájemně výhodné, otevřené, transparentní,
nediskriminační a stabilní právní podmínky pro investice a obchod
v oblasti energetiky a dodávky energetických surovin
Pokračovat ve strategické spolupráci s Ruskem, Ukrajinou,
sousedními zeměmi ČR, zeměmi Balkánu a dalšími státy
důležitými pro český energetický sektor, energetické strojírenství
a jejich další rozvoj
13
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vize SEK – hlavní cíle v plynárenství
Zajistit diverzifikaci dodávek plynu z různých zdrojů a různými
dopravními cestami, které posílí bezpečnost a spolehlivost zásobování
i v případě havárií či obchodních a politických krizí
Rozšířit a využívat tranzitní schopnosti plynárenské soustavy v ose
sever/jih. Udržet významnou roli tranzitéra i při změně podmínek na
evropském trhu po dobudování nových dopravních systémů na severu a jihu
Evropy
Zajistit rozšiřování kapacit podzemních zásobníků plynu na území ČR
a zajistit jejich využívání prioritně pro domácí trh v případech omezení dodávek
plynu.Vytvářet podmínky pro navýšení kapacity podzemních zásobníků plynu
dlouhodobě na úroveň odpovídající 40 % roční spotřeby při rozvíjení
maximálního denního těžebního výkonu alespoň 60 mil. m3.
Zajistit vytvoření přiměřených strategických zásob zemního plynu na komerční
bázi formou bezpečnostních standardů povinných u dodavatelů plynu
a provozovatelů významných plynových elektráren.
Implementovat účinné mechanismy řízení stavů nouze
Zvýšit rozsah a dostupnost informací o trhu s plynem, dodávkách a cenách
a podpořit zvýšení informovanosti konečných zákazníků o možnostech
a způsobech fungování trhu s plynem. Podporovat konkurenční prostředí
v dodávkách plynu a jednoduchý, nediskriminační a transparentní
mechanismus změny dodavatele.
Využít nástrojů cenové regulace ke stimulaci zákazníků k vyššímu využívání
přerušitelných kontraktů v oblasti dodávek
zemního plynu 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
14
Vize SEK – hlavní cíle v přepravě
a zpracování ropy
V oblasti přepravy ropy budou zabezpečeny kapacity, které umožní
plynulé zásobování tuzemských rafinérií diversifikovanými dopravními
cestami.
Posílit postavení národního přepravce ropy ve vztahu ke společnosti
provozující mezinárodní ropovod TAL, s ohledem na možnost zajištění plného
zásobování ČR ropou prostřednictvím ropovodů TAL+ IKL v případě krizového stavu
Směrovat další angažovanost národního přepravce ropy do oblasti budování dalších
možných perspektivních tras pro dopravu ropy do střední Evropy a propojení
ropovodů s cílem zvyšování energetické bezpečnosti regionu
Aktivní spolupráce národního přepravce ropy s provozovateli ropovodů,
kterými je do ČR dopravována ropa, a to zejména vzhledem k zajištění včasné
informovanosti o případných obchodních či technických problémech, které mohou
zapříčinit i částečné omezení či dočasné úplné přerušení dodávek ropy do ČR.
Zvýšit nouzové zásoby ropy a vybraných ropných produktů na úroveň 120
dnů čistých dovozů prostřednictvím státu za spolupráce podnikatelské sféry
a udržovat tyto zásoby na uvedené výši prostřednictvím jejich skladování především
u národních přepravců ropy a ropných produktů. V rámci sortimentu nouzových
zásob ropy postupně vytvořit i podíl zásob lehkých rop vhodných pro zpracování
v rafinerii Kralupy nad Vltavou.
Podpořit postupné zvyšování efektivního využití stávajícího tuzemského
produktovodního systému, který je jednou z nejvýznamnějších evropských
produktovodních sítí, a to zejména s ohledem na jeho logistické rozmístění
a napojení na produktovod Slovenské republiky
S ohledem na strategičnost sektoru ponechat společnosti MERO ČR, a.s.
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
15
a ČEPRO, a.s. ve výhradním vlastnictví
státu.
Nástroje pro realizaci SEK - energetická
bezpečnost, odolnost a soběstačnost
Trvale rozvíjet legislativu v oblasti řízení stavů nouze
v elektroenergetice a plynárenství a to zejména
● Zpřesnit v energetickém zákoně a v zákonech týkajících se
krizového řízení povinnosti
● Nastavit koordinaci stavů nouze v elektroenergetice
a plynárenství – identifikovat rozsah vzájemných interakcí
a promítnout do postupů řízení stavů nouze.
● Provést podrobné analýzy ohodnocení dopadů omezení na
jednotlivé skupiny spotřebitelů a na základě toho upřesnit ve
vyhlášce pravidla omezování jejich spotřeby ve stavech nouze
a jejich součinnost
Provést jednou za 2 až 3 roky simulaci a prověrku
vyhlašování stavů nouze a činnosti účastníků trhu.
Legislativně zabezpečit povinné standardy rezerv zemního
plynu v zásobnících na území ČR u dodavatelů zemního
plynu a provozovatelů plynových elektráren a tepláren
nad 100 MW elektrického výkonu. Implementovat systém
sledování držení rezerv a vynucování
dodržování 2004
povinností
Ministerstvo průmyslu a obchodu
16
Nástroje pro realizaci SEK plynárenství
Zajistit přímou i nepřímou podporu výstavby plynovodu Gazela
a jeho napojení na plynovod Opal, a to jak rychlým a efektivním
řízením povolovacích a autorizačních procesů, tak podporou
mezinárodního projednávání. V případě potřeby zajistit přístup
k nezbytným pozemkům pomocí vyvlastňovacích procedur.
Podpořit investory v záměrech na vybudování dalších plynových
zásobníků. V návaznosti na schválení SEK MPO zveřejní indikativní
potřeby nových kapacit PZP. Pro oznámené skladovací kapacity zajistí
MPO a MMR rychlé provedení povolovacích a autorizačních procedur.
MPO připraví legislativní změny ukotvující povinné bezpečnostní
standardy rezerv u dodavatelů plynu. Součástí budou též
povinné rezervy držené na území ČR pro provozovatele větších
elektráren a tepláren na zemní plyn s výjimkou zdrojů s operativní
možností přechodu na jiné palivo
V orgánech EU budou zástupci ČR usilovat o zvýšení objemu
finanční podpory z evropských fondů pro důležité
infrastrukturní investice zaměřené na plynovodní projekty v ČR
v ose sever/jih a na budování zásobníků plynu.
17
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nástroje pro realizaci SEK ropa a ropné produkty
Zajistit pokrytí zvýšených požadavků na strategické
zásoby ropy a ropných produktů dle nové legislativy EU
zejména vyšší účastí podnikatelského sektoru.
U rezerv držených podnikatelským sektorem v legislativě
definovat účinné monitorovací a vynucovací nástroje
Podporovat vybudování propojení ropovodů v ČR na
ropovodní systémy v Německu při bilaterálních jednáních
na úrovni vlády a ministerstev i při mezinárodních
aktivitách ČR v regionu. Pro propojení systémů zajistit
v rámci výkonu státní správy rychlé provedení povolovacích
procedur a podpořit investory při zajištění přístupu
k pozemkům
18
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkuji
Vám
za pozornost.
19
 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podobné dokumenty