DALSI PROGRAM

Komentáře

Transkript

DALSI PROGRAM
v
DO z I NKYzoLL-zOL!
,
DoŽímrv Zlínskéhokraje
KROMĚŘíŽ
porádá okresní agrární komora Kromě íŽ, Město KroměríŽ a D mkulturyVKroměÍíŽi
pod záštitou hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka a za finančnípodpory Llínskéhokraje
\t
HLAVNI PROGRAM
1O.OO
GALAVECER
,o
DOZI NKOVY PRUVOD
- Han
ck beseda Kojetín, Tanečnísoubor g cimb lov
18.oo
muzika Kunovjan Uherské Hradiště, Vsacan Vseťín,
VíPT Bačo Valašské Meziríčí,JečmínekChropyně,
omladina Martinice, LÍptov Ružomberok, Moravan
Kromě íž,Mladežnicky soubor z Volgogradu (RUs),
cimb lov muzika Sondor Szollosy and hÍs Gipsy (HUN)
a folklorní soubor z Turecka
ILoo - sLAVNosTN í zaHÁl
pred ní dožínkového
věnce
EN
í
hospod
i,
p ivít ní hostťl
LL 30 _ VYsToUPENí roLKLoRNícH
sou BoRŮ A M U z|K zLírusKÉHo
- ČÁsr
' :t :::,ftr',:l : i; ť,1!::;x: y,i#:,'';a|,!:,!,:! r,,
KRAJE
l.
Moravan Kromě íž,Tanečnísoubor a cimb lov
muzika Kunovjan Uherské Hradiště, Vsacan Vseťín,
VSPT Bača Valašské Mezi ící
t 3' oo
soUBoRŮ I ll. ČÁsr
16.00 -zDoUNrČnNKA
koncert dechové hudby
S ndor
v,
DALSI PROGRAM
pá
L9
18 a so 2o|8
8.00
-
21.oo - JARMARK LlDoVÝcH
ŘrMEsEL A PŘEHt-ípKA
zEMĚDĚLSKÉ rrcHNlKY
JARMARK
13.00
-
L6.00
Vetké naměstí
zamek, Sotta terreno
REGloNÁtNí VÝRoBKY
paslechu hraje cimb
2O!8
r
lov
muziko Dubina
LOlg fryer
DK
VÝsTAVA FoToGRAFlí
sLoVÁcKo očI MA FRANTIšKA
HoRENsKÉHo A FoToKLUB DK KRoMĚŘíŽ
folklorní temaťika
rc
i(RcrutĚníŽ
PEN í znH RAN lčru ícH
soUBoRŮ
Mladežnicky soubor z Volgogradu (RUs), cimb lov muzika
Szollosy and his Gipsy (HUN), folklorní soubor z Turecka,
SťUK: ,,Vyber z tvorby"
k
L4.oo _ VYsToUPENí poLKLoRNícH
n'l Ěs
STUK
vÝsrnvn VÝRoBKŮ zLírusKÉHoKRAJE
- Ei)'tt r:i,?.[f,tt
ffil Zlínsk krai
- VYsToU
+
={í***,.,**
ffi
.;;:.. (b.^ zI
-_---Eí'
li,,r .{.t:ffi-,H#*i
,J
o*r
*[email protected]*
til+nÍ*
ffi
\í
GALAVECERTi:38
NERzlínského
zoLL- KROMERiz
Dozl
kraje
porádá okresní agrární komora Kroměríž, Město KroměríŽ a DmkurlturyVKroměríži
pod záštitotl hejtmana MVDr' Stanislava Mišáka a za finanční pod pory Zlínskéhokraje
MADARSKO
RUSKO
RODNYE
NAPEVY,
Volgograd
SZOLLOSY
GIPSY BAND
Hudební extoze
pěťičlennéromské
cim bo lky
Triceťičlen ny
pěvecky sbar
predstaví prČtrez
ruskou lidovou
TURECKO
SEREN
E
čtyriceťičlenny
hudební a taneční
kolos nobídne
pr rez tureckym
folklore m
písn í
S[UK:
yT tr-BY
PFIc'OFIAM
cEzHHANlěNE.,
gPoLUPRÁcE
=b_"
PEPUBLlK-A
sL(]VENsKÁ
REPUBLIKA
cEsKÁ
RuŽomberok
Slovensky l'udovy umelecky kolekťív (1949) _ prafesionalní
umělecké těleso, p sobícív oblasťí uměleckéha Zpracovant
slovenského fo\kloru. Vyběr z bohoté tvorby predstaví
70ťímínutovou fatozii hudební, tanečníípěvecké složky.

Podobné dokumenty