Návod k obsluze JAWA 660 Sportard

Komentáře

Transkript

Návod k obsluze JAWA 660 Sportard
Servisní knížka
Návod k obsluze
Motocyklu JAWA 660 Sportard,
typ 836-6 a 836-7
1
Internetové stránky: www.jawa.eu
E-mail:
[email protected]
Aktuální seznam autorizovaných prodejců a
autorizovaných opraven naleznete na internetových
stránkách, popř. Vám seznam bude na požádání zaslán.
E-mail prodejce: ………………………………………
Servisní interval
km
Záruka na motocykl (let)
Telefonní číslo prodejce / opravny
2
/
měsíce
Registrace motocyklu
Potvrzuji, že jsem obdržel(a) Servisní knížku – Návod
k obsluze motocyklu JAWA a byl(a) jsem autorizovaným
prodejcem motocyklů JAWA seznámen(a):
1. S důležitými informacemi týkající se bezpečnosti.
2. S termíny a podmínkami záruk.
3. S důležitostí provádění předepsaného údržbového
servisu motocyklu a dodržování jeho termínů.
4. Předaný motocykl nevykazoval při předání žádné
funkční závady a žádná poškození.
5. „Podepsáním výslovně souhlasím se zařazením mých
veškerých osobních údajů do marketingové databáze
JAWA Moto spol. s r. o. a všech dalších zpracovatelů
této databáze a tedy se shromaždováním, zpracováním
a užitím těchto údajů za účelem nabízení obchodu,
služeb a průzkumu nabídky zboží a služeb a to vše
týkající se zboží, se kterým JAWA Moto spol. s r. o.
obchoduje. Tento souhlas platí až do jeho písemného
odvolání mou osobou.“
Podpis majitele
Razítko a podpis dealera
--------------------------------------------------------------------Identifikační číslo motocyklu (VIN)
Den
Datum prodeje
Měsíc
Rok
Kód klíče
Obchodní jméno mtc.
Jméno majitele
Adresa majitele
Ulice
Město (PSČ)
Kontakt (tel.)
Podpis
3
Název dealera
Záznam o výměně počítadla celkově najetých km
(rychloměru)
Datum výměny (den, měsíc, rok)
Počet ujetých km (původní rychloměr)
Počet ujetých km (nový rychloměr)
Autorizovaná opravna JAWA / jméno, adresa, podpis
4
Prohlášení společnosti JAWA Moto spol. s. r. o.
Vážený zákazníku,
velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám prokázal tím, že
jste si zvolil stroj naší značky.
Vítáme Vás do velké světové rodiny příznivců motocyklů
JAWA.
Tato kniha Vám podrobně přiblíží postup při údržbě a
servisní intervaly, jejichž dodržování je nezbytným
předpokladem pro zajištění dobrého stavu Vašeho
nového motocyklu a platnosti záruky. Pečlivě si, prosím,
tyto pokyny pročtěte a dodržujte je. Jedině se tak budete
moci těšit na to, že Vám Váš nový motocykl JAWA
přinese mnoho radosti a bude Vám spolehlivě sloužit.
Doporučujeme Vám, abyste veškeré servisní práce svěřili
do rukou autorizované opravny JAWA.
V případě potřeby provedení servisu Vašeho motocyklu
JAWA v závislosti na servisních intervalech uvedených
v této knize předejte kvalifikované opravně,
doporučujeme autorizovanou opravnu motocyklů JAWA,
i tuto knížku a požadujte provedení záznamu o provedení
dané servisní operace. Autorizovaný prodejce/ opravna
motocyklů JAWA zná Váš motocykl dokonale a
k provedení řádného servisu má k dispozici potřebné
vybavení, originální díly i kvalifikované pracovníky. Je
tak schopen zajistit Vaši trvalou spokojenost. ¨
5
JAWA Moto spol. s r. o. si vyhrazuje právo odmítnout
záruční opravu, jestliže poskytovatelem předchozí
plánované údržby není autorizovaná opravna JAWA.
Po dokončení servisu Vašeho motocyklu by měl daný
prodejce / opravna vyplnit a podepsat záznam o jeho
provedení, abyste tak měli důkaz o provedení předepsané
plánované údržby.
Jsme přesvědčeni, že s novým motocyklem JAWA
budete spokojeni a že Vám v nadcházejících letech zajistí
mnoho příjemných kilometrů.
JAWA Moto spol. s r. o.
6
Příslušenství, náhradní díly a technické změny
V případě jakýchkoliv technických změn oproti
původnímu stavu, tj. originální stav Vašeho motocyklu
JAWA může mít nepříznivý dopad na Vaši bezpečnost.
K takovým technickým změnám lze zařadit nejen použití
nevhodných náhradních dílů, ale i použití jakýchkoli
předmětů příslušenství, výstroje nebo doplňků, včetně
ráfků a pneumatik, které nejsou výrobcem schváleny.
Originální náhradní díly a příslušenství JAW byly pro
Váš motocykl JAWA speciálně navrženy, vyrobeny a
vyzkoušeny, a proto Vám poskytují potřebnou jistotu.
Doporučujeme proto používat pro opravy a údržbu
originální díly JAWA a z jiných náhradních dílů jen ty,
které jsou schváleny společností JAWA Moto spol. s r. o.
Nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoliv jiné
náhradní díly, příslušenství, výstroj a doplňky, které
nebyly schváleny společností JAWA Moto spol. s r. o.
Ani nemůžeme převzít odpovědnost za jakékoliv jiné
neoprávněné technické změny. Společnost JAWA Moto
spol. s r. o. nemůže podrobně posuzovat vhodnost,
spolehlivost a bezpečnost nechválených výrobků a
nemusí být schopna v daném případě dodržet podmínky
záruky.
Originální díly, příslušenství a jiné výrobky schválené
společností JAWA Moto spol. s r. o. lze obdržet
prostřednictvím autorizovaných prodejců / opraven
JAWA.
7
Záruky poskytované na Váš nový motocykl JAWA
Na motocykl se vztahuje záruka 24 měsíců nebo ujetí
50.000 kilometrů, rozhodující je, který stav nastane dříve.
Záruka nesmí být kratší, než stanovuje zákon. Tato
záruční doba začíná dnem prodeje motocyklu prvnímu
majiteli nebo uvedením motocyklu do provozu. V režimu
Občanského zákoníku (tedy pokud se kupní smlouva řídí
Občanským zákoníkem) po uplynutí zákonné záruky jsou
vyloučeny nároky vyplývající z § 622, odst. 2.
občanského zákoníku, resp. po uplynutí doby
odpovídající zákonné záruce podle občanského zákoníku
zaniká právo požadovat výměnu vozidla,právo od
smlouvy odstoupit a právo na uplatnění náhrady škody a
jakýchkoli výdajů souvisejících s vadou vozidla.
V případě, že se smluvní vztah řídí Obchodním
zákoníkem, má kupující právo na odstranění vad opravou
vozidla, a jsou vyloučena práva na výměnu věci, na
odstoupení od smlouvy, jakož i právo na náhradu škody a
jakýchkoliv výdajů souvisejících s vadou vozidla.
Originální náhradní díly a příslušenství JAWA jsou kryty
zárukou 24 měsíců od jejich instalace.
Výše uvedené informace jsou pouze přehledem platnosti
záruky, nikoliv však jejich podmínek. Např. pneumatiky
jsou kryty zárukou poskytovanou jejich výrobcem
prostřednictvím autorizovaných opraven/prodejců
JAWA.
8
Co záruka nabízí
Společnost JAWA Moto spol. s r. o. se za níže
uvedených podmínek zaručuje, že Váš motocykl JAWA
nenese žádné vady materiálu ani dílenského zpracování.
Autorizovaná opravna motocyklů JAWA bezplatně
provede nezbytné opravy, za použití nových nebo
renovovaných náhradních dílů, aby tak byla odstraněna
vada krytá touto zárukou. Postup opravy určuje výhradně
autorizovaná opravna ve spojitosti s podmínkami
stanovených výrobce vozidla.
9
Co není kryto zárukou
Poškození nebo koroze vzniklé v důsledku
špatného zacházení, nehod nebo úprav.
Nesprávným zacházením s motocyklem, např. agresivní
přejíždění obrubníků, přetěžování, jízdou nadměrnými
rychlostmi apod.
•
Poškození nebo povrchová koroze způsobené
vlivem vnějšího prostředí.
Jako například vlivem kyselého deště, vzdušných nečistot
(chemikálie, míza stromů, živočišný trus, saze apod.),
odletujícími kamínky, nehod na vozovce, posypovou solí,
větrnou vichřicí, bouřek a ostatních přírodních jevů.
•
Poškození vzniklá v důsledku nedostatečné nebo
nesprávné údržby nebo použitím nesprávného
paliva, oleje nebo maziv.
Správný postup údržby motocyklu je uveden v Návodu
k obsluze. Nesprávnou údržbou, nedodržením intervalů
údržby, použitím jiného než specifikovaného paliva,
oleje nebo maziv doporučených v Návodu k obsluze.
•
• Běžné opotřebení.
Běžné opotřebení, roztržení a taková poškození, jako je
například vyblednutí, netěsnost, deformace, zanesení
apod. Běžný provozní hluk.
• Náklady na údržbu.
Běžná údržba, jako je například mytí a leštění, mazání,
doplňování nebo výměna oleje, provozních kapalin,
chladící kapaliny a opotřebovaných stupaček, pojistek,
10
filtrů, žárovek, brzdových třecích segmentů, brzdových
kotoučů, spojkového obložení, zapalovacích svíček,
sekundárního převodu, bowdenů apod.
• Změna stavu tachometru.
Jakákoliv oprava motocyklu JAWA, při které došlo ke
změně stavu tachometru nebo při které nelze okamžitě
zjistit skutečný stav ujetých kilometrů.
• Zvláštní náklady a výdaje.
Žádné ekonomické ztráty. Mezi ty bezvýhradně patří
náhrady za odstavení vozidla mimo provoz, odtažení,
skladné, pronájem náhradního vozidla, cestovní výlohy,
ušlý zisk a všechny ostatní výdaje a náklady.
• Díly kryté samostatnou zárukou.
Baterie a pneumatiky instalované jako originální
příslušenství motocyklu JAWA jsou kryty zárukou jejich
výrobce a nikoliv zárukou poskytovanou společností
JAWA Moto spol. s r. o. V případě závady pneumatiky
nebo baterie můžete kontaktovat autorizovanou opravnu
motocyklů JAWA, který Vám při uplatnění této záruky
bude nápomocen.
11
Vaše odpovědnost
• Provoz a údržba.
V souladu s pokyny uvedenými dále v Návodu k obsluze
a Garanční knížce nesete odpovědnost za správný provoz
a servis a plánovanou údržbu Vašeho motocyklu JAWA.
V zájmu zachování záruky byste si měli vést evidenci
provedené plánované údržby. Při provedení plánované
údržby by měl být vyplněn „ ZÁZNAM O PROVEDENÍ
PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY A PROHLÍDKY“. Veškerá
tato potvrzení si uschovejte, při uplatňování reklamace je
právě Vaší povinností dokladovat řádnou péči o vozidlo.
Váš motocykl pro provoz a zachování záruky vyžaduje
přesnou a pravidelnou plánovanou údržbu stanovenou
výrobcem. K provádění plánované údržby a záručních
oprav je zařízena síť autorizovaných opraven JAWA,
jejichž seznam je uveden na webových stránkách firmy
JAWA Moto spol. s r. o. – www.jawa.eu
Firma JAWA Moto spol. s r. o. si vyhrazuje právo
odmítnout záruční opravu, jestliže poskytovatelem
předchozí plánované údržby není autorizovaná opravna
JAWA. Záruka se nevztahuje na poškození a vady
způsobené nevyhovující nebo nedostatečnou údržbou, při
níž nebyly dodrženy specifikace, postupy a instrukce
výrobce, nebo použitím neoriginálních náhradních dílů a
příslušenství.
Rozpis servisních úkonů plánované údržby je definován
v Dílenské příručce.
12
Plánovaná údržba, uvedená v Návodu k obsluze/Servisní
knížce, by měla být prováděna v kratších intervalech, jeli motocykl JAWA vystaven náročnějším provozním
podmínkám, je-li například provozován v extrémně
prašném prostředí nebo v oblastech s nízkou teplotou
vzduchu, nebo pokud s motocyklem pravidelně jezdíte na
kratší vzdálenosti, kdy motor nedosahuje běžné provozní
teploty. Stav tachometru (celková ujetá vzdálenost) popř.
časový interval plánované údržby musí být při přistavení
motocyklu v souladu s příslušným intervalem plánované
údržby.
• Jak zajistit záruční opravu.
Motocykl je nutné v provozní době předat společně
s touto Servisní knížkou některé z autorizovaných
opraven motocyklů JAWA. Ačkoliv záruční oprava může
být provedena u kterékoliv autorizované opravny,
společnost JAWA Moto spol. s r. o. doporučuje, abyste
se vždy vrátili k prodejci/opravně motocyklů JAWA, u
kterého byl motocykl zakoupen, jelikož ten má na Vaší
spokojenosti trvalý zájem.
13
Další podmínky
Všechny vyplývající záruky jsou omezené dobou trvání
dané záruky.
Tato záruka je poskytována místo všech ostatních
zvláštních záruk.
Společnost JAWA Moto spol. s r. o. nenese odpovědnost
za jakákoliv náhodná, zvláštní, následná nebo exemplární
poškození, ani za žádné služby, které jím nebyly v této
servisní knížce uvedeny.
Podmínky této záruky nemají vliv na zákonná práva osob
kupujících nový motocykl JAWA. Tato práva jsou
předmětem vztahu mezi prodávajícím autorizovaným
prodejce/opravnou a osobou kupující.
14
Omezená záruka na náhradní díly a příslušenství
Společnost JAWA Moto spol. s r. o. za níže uvedených
podmínek zaručuje, že originální náhradní díly a
příslušenství nenesou žádné vady materiálu ani
dílenského zpracování.
Tato záruka se vztahuje na originální náhradní díly
JAWA, a stejně tak na nové nebo renovované náhradní
díly a na originální příslušenství JAWA, zakoupené a
instalované u autorizované opravny JAWA. Rovněž
zahrnuje originální příslušenství JAWA instalované
autorizovaným prodejcem/opravnou před vlastním
předáním nového motocyklu JAWA koncovému
zákazníkovi.
1. PLATNOST ZÁRUKY
Tato záruka se vztahuje na originální náhradní díly
JAWA a originální příslušenství JAWA instalované na
motocyklech JAWA.
V průběhu záruční doby je tato záruka nepřenosná na
dalšího majitele motocyklu.
2. ZÁRUČNÍ DOBA
Náhradní díly jsou kryty zárukou po dobu 24 měsíců od
jejich instalace, bez omezení počtu ujetých km.
Příslušenství instalované autorizovaným
prodejcem/opravnou JAWA před předáním nového
motocyklu JAWA koncovému zákazníkovi je bez
omezení počtu ujetých kilometrů kryto omezenou
zárukou poskytovanou na nový motocykl nebo po dobu
24 měsíců od data instalace.
15
Pomoc zákazníkům
Prvotním záměrem společnosti JAWA Moto spol. s r. o.
je Vaše maximální a trvalá spokojenost. Všichni
autorizovaní prodejci/opravny motocyklů JAWA mají
zájem udržovat Váš motocykl v dokonalém technickém
stavu.
V případě jakýchkoliv otázek nebo stížností týkajících se
servisu Vašeho motocyklu JAWA Vám doporučujeme
následující postup:
KROK
1. Projednejte danou záležitost s odpovědnou
osobou. To je nejrychlejší a nelepší způsob, jak
Vaše potíže vyřešit. Pokud již byla daná záležitost
posouzena „vedoucím prodeje“ nebo „vedoucím
servisu“, kontaktujte „majitele“ zastoupení nebo
servisu nebo jejich „generálního ředitele“.
16
KROK
2. Pokud se po provedení kroku 1. domníváte, že
stále ještě potřebujete v dané záležitosti pomoci,
kontaktujte, prosím, výrobní závod JAWA Moto
spol. s r. o. - oddělení obchodně technické služby.
Aby Vám však mohl být nápomocen, bude
vyžadovat následující informace:
1. Vaše jméno, adresu a telefonní číslo.
2. Obchodní název Vašeho motocyklu.
3. Identifikační číslo motocyklu
(17místný VIN kód).
4. Datum prodeje a aktuální počet najetých
kilometrů.
5. Jméno a místo působení Vašeho
prodejce/opravny.
6. Váš dotaz či stížnost.
17
Předprodejní servis a plánovaná údržba motocyklu
Potvrzení o řádném a kompletním provedení
předprodejního servisu.
---------------------------------------------------------------------
Předprodejní servis
Datum provedení
prohlídky
Jméno provádějícího
Razítko a podpis servisu
18
Záznam o provedení 1. plánované údržby a prohlídky
---------------------------------------------------------------------
Identifikační číslo motocyklu (VIN)
Stav tachometru
Datum provedení prohlídky
Den
Měsíc
Rok
Kód chyby dle diag.
zařízení
Obchodní jméno mtc.
Jméno a podpis
majitele motocyklu
Razítko a podpis
dealera
19
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
20
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
21
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
22
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
23
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
24
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
25
Záznam o provedení plánované údržby a prohlídky
Prohlídka:
Stav km na
tachometru
Datum provedení
km
Příští servis v
K - kontrola
Č - vyčištění
M - mazání
S - seřízení
V- výměna
Vyplní autorizovaný prodejce / opravna
Motorový olej
Spojka
Zapalování
Olej přední vidlice
Akumulátor
Čepy páček brzdy a spojky,
rukojeť plynu
Ventily
Řízení
Rozvodový řetěz
Přepákování zadní pruž. jednotky
Vzduchový filtr
Spojovací materiál
Olejový filtr
Brzdové destičky
Zapalovací svíčky
Lanka a lanovody
Sekundární převod
Ložiska kol a uložení kyvné vidlice
Zjištění závady dle diag. zařízení
Další provedené zásahy:
Razítko a podpis
26
Technické údaje Vašeho motocyklu
Rozměry motocyklu
délka
šířka
výška
světlá výška
výška sedla
rozvor
2226 mm
760 mm
1250 mm
204 mm
878 mm
1497 mm
Hmotnost a zatížení
vlastní hmotnost
provozní hmotnost
celková hmotnost
užitečná hmotnost
198 kg
219 kg
389 kg
170 kg
Funkční vlastnosti
max. rychlost v sedě(836-6)
max. rychlost v sedě (836-7)
palivo
spotřeba paliva na 100km
objem palivové nádrže
27
170 km/h
140km/h
bezolovnatý benzin
min. 95 oktanů
5,5 litru
15 litrů
Motor
motor
typ
startér
počet válců
rozvod
vrtání
zdvih
kompresní poměr
výkon (836-6)
výkon (836-7)
mazání
obsah
spojka
Převodovka
převodovka
Motori Minarelli s.P.A.
čtyřdobý, kapalinou
chlazený, zážehový
elektrický
1
SOHC
100 mm
84 mm
10:1
35,3 kW / 6000 1/min
24,5 kW / 5500 1/min
tlakové
660 cm3
vícelamelová v olejové
lázni
mechanická 5 stupňová
Množství oleje
suchý – dosud nenaplněný motor
servisní výměna oleje
servisní výměna oleje a filtru
sekundární převod
Plnění motoru
typ
2,9 litru
2,5 litru
2,6 litru
řetězem
vstřikování DENSO
297500-0390
28
Zapalování
svíčka
Elektrická výbava
jmenovité napětí
akumulátor
světlomet
Podvozek
přední pérování
zadní pérování
NGK CR 7 E
nebo ekvivalent
12V
12V – 8Ah
(NITRO YT9B-4)
12V – H1
teleskopická vidlice
s ocel.vinutými pružinami, zdvih
155mm
kyvná vidlice, centrální pružící
jednotka se seřizovatelnou silou
útlumu, zdvih 170mm
Kola / pneumatiky – rozměry
přední
zadní
3,50 x 17 / 120/70 alternativa
130/70, MC min 40Q
4,25 x 17 / 150/70 MC, min 60Q
alternativa
5,00 x 17 / 170/60 MC, min 60Q
29
Huštění pneumatik
Brzdy
přední
rozměr
zadní
rozměr
2x kotoučová hydraulicky
ovládaná ruční pákou
Ø 305 mm
kotoučová hydraulicky
ovládaná nožní pákou
Ø 220 mm
POZOR!
Nikdy samotnou pružící jednotku nedemontujte!
Jednotka je pod tlakem (naplněna dusíkem). Nikdy
nepovolujte aretační imbus. šroub na seřizovacím
kroužku útlumových sil ve spodní části pružící jednotky.
30
Dodatek pro škrticí klapku JAWA 660/836-7
Alternativní varianta modelu Sportard se sníženým
výkonem do 25kW je upravena následujícím
komponentem na škrticí klapce motocyklu.
31
POPIS MOTOCYKLU
JAWA 660 typ 836-6,7 Sportard je dvoumístný silniční
motocykl se čtyřdobým, jednoválcovým, vodou
chlazeným motorem o obsahu 660 ccm, vybavený
elektrickým startérem. Motocykl je určen pro provoz na
kvalitních vozovkách a svojí konstrukcí a vzhledem je
určen pro všechny věkové kategorie jak pro každodenní
dojíždění do zaměstnání, tak i pro aktivní využití volného
času.
Motor
Je čtyřdobý, zážehový, vodou chlazený, 4 ventilový,
s řetězem poháněným rozvodem SOHC a s pětistupňovou
32
převodovkou. Motor je vybaven elektrickým startérem a
vstřikováním, které výrazným způsobem usnadňují
obsluhu. Motocykl je vybaven dvěma tlumiči výfuku,
každý obsahuje katalyzátor, zaručující plnění exhalačních
a hlukových předpisů EURO 3.
Spojka
Je vícelamelová v olejové lázni, uložená na pravé straně
klikového hřídele a je mechanicky ovládaná páčkou na
řidítkách.
Převodovka
Je postupová s pěti rychlostními stupni a neutrálem mezi
prvním a druhým rychlostním stupněm. Řazení
rychlostních stupňů se provádí nožní pákou na levé
straně motoru. První rychlostní stupeň je zařazen již po
lehkém smáčknutí řadící páky, ostatní rychlosti se řadí
směrem vzhůru.
Mazání
Je tlakové oběžné se společnou olejovou náplní pro
motor i převodovku. Zásoba oleje je v olejové nádrži a
čištění zajišťuje průtokový filtr a hrubý filtr v odpadu
oleje. Dostatečné množství a tlak oleje je možno
kontrolovat kontrolním šroubkem po nastartování
motoru, který je umístěn shora krytu olejového filtru.
Rám
Je v horní části dvojitý (páteřový) a ve spodní části
otevřený – rám tvoří samotný motor, svařený z železných
profilů. Tato konstrukce zajišťuje rámu dokonalou tuhost
a motocyklu velmi dobré jízdní vlastnosti.
33
Palivová nádrž
Je vyrobena z plechu, palivové čerpadlo je umístěno ve
spodní části a je vybaveno senzorem pro signalizaci
množství paliva v nádrži.
Chladící soustava
Je uzavřená, jednookruhová. Oběh nemrznoucí kapaliny
zajišťuje vodní odstředivé čerpadlo. Teplotu chladicí
kapaliny reguluje membránový termostat. Ochlazování
příliš ohřáté chladicí kapaliny zajišťuje přes teplotní čidlo
náporový ventilátor umístěný za chladičem.
Kola
Přední kolo je vedené teleskopickou vidlicí se
šroubovými pružinami a hydraulickými tlumiči, zadní
kolo je uložené v kyvné vidlici z hliníkové slitiny, která
je odpružena centrální pružící jednotkou. Obě kola jsou
paprsková.
POZOR!
Nikdy samotnou pružící jednotku nedemontujte!
Jednotka je pod tlakem (naplněna dusíkem). Nikdy
nepovolujte aretační imbus. šroub na seřizovacím
kroužku útlumových sil ve spodní části pružící jednotky.
Brzdy
Přední brzda je dvojitá kotoučová, 2 x dvoupístková
s plovoucím třmenem, s brzdovým kotoučem o Ø 305
mm, ovládaná hydraulicky páčkou na pravé straně
řidítek. Zadní brzda je kotoučová, dvoupístková
s pevným třmenem, s brzdovým kotoučem o Ø 220 mm,
ovládaná nožní pákou. Obě brzdy jsou vybaveny stopspínačem.
34
Sedlo
Je anatomicky tvarováno, v přední části zaručuje
pohodlnou jízdu pro řidiče a v zadní zase pro
spolujezdce. Sedlo je snímatelné po odemknutí zámku.
Díly z plastických hmot
Schránky a kryty jsou z plastických materiálů a díky
jejich váze je docílen u tohoto motocyklu velice příznivý
poměr výkonu k váze motocyklu.
POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Jedná se o elektrickou instalaci se jmenovitým napětím
12V. Zdrojem je alternátor a akumulátorová baterie.
Polovodičový regulátor napětí
Je typu VAPE a slouží k usměrňování střídavého proudu
z alternátoru, udržuje konstantní napětí při proměnných
otáčkách a zajišťuje dobíjení baterie.
Ventilátor
Je typu SPAL VA31-A34-46A o Ø 130 mm.
Akumulátor
12V – 8Ah (NITRO YT9B-4)
POZOR!
Vzhledem k použití polovodičových prvků v nabíjecí
soustavě není dovolen provoz bez akumulátorů.
35
Brzdové spínače STOP
Pro přední brzdu je umístěn na hlavním brzdovém válci
přední brzdy na řidítkách a je mechanický. Pro zadní
brzdu je umístěn na hlavním brzdovém válci zadní brzdy
a je tlakový.
Přerušovač ukazatelů směru
Je umístěn pod pravou boční
akumulátoru.
schránkou
vedle
Pojistky
Nožové 15A nebo 20A jsou v držáku pod sedlem.
Spínací skříňka
Poloha 0 – všechny elektrické
okruhy jsou vypnuty, klíček lze
vyjmout, řízení není zamčeno
Doprava poloha 1 – zapnuto
zapalování, rozsvítí se kontrolky,
motocykl lze nastartovat lze
přepínat přepínačem na řidítkách,
tlumená, parkovací a dálková
světla, i ostatní spotřebiče jsou připraveny.
Klíček lehce zatlačit a uvolnit.
Doleva poloha 1 – řidítka musí být v levé či pravé krajní
poloze, řízení je zamknuto, klíček lze vyjmout
Doleva poloha 2 – stejné jako v poloze 1, ale svítí
parkovací světla, řízení je zamknuto, klíček lze vyjmout.
36
Levý přepínač
Zhora:
1 – přepínač tlumená/dálková světla a
světelná houkačka
2 – přepínač ukazatelů směru
3 – zvuková houkačka
Pravý přepínač
Zhora:
1 – vypínač zapalovacího okruhu
2 – přepínač parkovací / tlumená
světla
3 – tlačítko startéru
37
Přístrojový panel
1. Tachometr km/h (mph)
2. Otáčkoměr
3. Levý ukazatel směru
4. Pravý ukazatel směru
5. Kontrolka neutrálu (zelená)
6. Kontrolka rozsvícených světel (zelená)
7. Kontrolka dálkových světel (modrá)
8. Množství paliva v nádrži
9. Stav dobíjení baterie
10. TRIP – denní počítač kilometrů
11. ODO – celkový stav ujetých kilometrů
12. CLR – tlačítko pro mazání políčka 10 - „TRIP“
38
PŘED JÍZDOU
Mělo by se stát Vaším zvykem před jízdou přezkoušet
připravenost a technický stav Vašeho motocyklu tak, aby
odpovídal platným předpisům silničního provozu.
1. Přesvědčte se, zda je v nádrži palivo, uzávěr nádrže
se otevírá tak, že odemknete klíčem zámek a uzávěr
sejmete z nádrže. Jako palivo používáme min. benzin
Natural 95.
Pozor!
Benzin je vysoce hořlavá látka a je proto nutné při
manipulaci s ním dodržovat bezpečnostní předpisy.
2. Před jízdou proveďte kontrolu
- stavu benzinu v palivové nádrži
- hladiny motorového oleje - na ohřátém motoru
- hladiny brzdové kapaliny v obou brzdách
- nahuštění pneumatik
- funkčnost všech žárovek
- stavu chladicí kapaliny v chladiči
39
STARTOVÁNÍ MOTORU
1. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte jím
doprava do prvé polohy.
2. Motocykl sundejte z pohotovostního stojánku.
Přesvědčte se pohledem na kontrolní žárovku
zařazeného neutrálu. Když není zařazen neutrál, jistí
spínač u spojkové páčky vypnutí zapalovacího
okruhu.
3. Stiskněte krátce tlačítko startéru na pravé straně
řidítek. Po naskočení motor ohřejte v malých
otáčkách.
4. Pozor! Motor je chlazen kapalinou. Zvláště při
chladném počasí je motor potřeba šetrně ohřát. Při
okamžitém využití maximálního výkonu hrozí
poškození motoru.
JÍZDA A ZAJÍŽDĚNÍ NOVÉHO STROJE
Při rozjíždění stiskněte levou rukou páčku spojky, nohou
zasuňte prvý převodový stupeň pohybem páky nožního
řazení k dolnímu dorazu a páku uvolňujte. Následuje
pomalé uvolňování páčky spojky za současného
přidávání plynu a rozjezd. Vzhledem k tomu, že je nutné,
aby se chladicí kapalina a motor zahřál na provozní
teplotu, doporučujeme cca 2 km jet s částečně zatíženým
motorem.
40
Další změny převodů provedeme
následujícím způsobem:
- uvolněte plynovou rukojeť
- stiskněte páčku spojky
- řadicí
pákou
zvednutím
nahoru zařadíte
následující vyšší převod
- páčku spojky pomalu povolíte
a přidáte opět plyn.
Další převodové stupně se řadí stejným způsobem.
Přeřazujete-li na nižší převodový stupeň, řadicí páku
tlačíte směrem dolů.
ČEHO SE VYVAROVAT
Nenechávejte zbytečně běžet motor ve vysokých
otáčkách na místě. Není chlazen tak jako za jízdy a může
dojít k jeho poškození.
POZOR!
Do ujetí prvních 500 km nedoporučujeme využívat
plného výkonu motoru při jednotlivých převodových
stupních a motocykl by neměl být zatížen spolujezdcem
ani jiným nákladem. Teprve po ujetí 500 km až do 1.500
– 2.000 km lze motor postupně zatěžovat. Zbytečně
motor nepřetáčet nebo nepodtáčet. Svědomité zajíždění
stroje má vliv na životnost celého stroje a maximální
výkon stroje po zajetí.
41
NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZU
Uzamčení stroje
Řízení se uzamkne stočením řidítek do pravé nebo levé
strany na doraz a následnému zamknutí spínací skříňkou.
Snímání sedla
Na levé straně motocyklu je umístěn zámek. Ten se otočí
a přes bowden se odjistí západka sedla. Sedlo odskočí a
zdvihnutím za přední část lze vyjmout. Montáž se
provádí opačně. Zadní záchyty sedla se zasunou do rámu
a v přední části se sedlo přitlačí k rámu, až západka
zaskočí.
Boční podsedlové kryty
Pravý a levý boční podsedlový kryt je přístupný a
snímatelný demontováním upevňujících šroubů.
Kontrola množství oleje v motoru
POZOR! Kontrola se
provádí následujícím
způsobem.
Motocykl nastartujte a
na
volnoběžných
otáčkách nechte motor
běžet cca 5 minut.
Motor
vypněte
a
nechte odstát dalších
cca 5 minut, aby se zpěněný olej ustál. Vyšroubujte zátku
olejové nádrže s měrkou. Měrku osušte, znovu
našroubujte a vyšroubujte a zkontrolujte výšku hladiny
oleje. Dle potřeby olej dolijte.
42
Provoz a údržba přední hydraulické kotoučové brzdy
(od výrobce je celý systém naplněn brzdovou kapalinou
DOT 4)
max.
min.
1. Kontrola před každým výjezdem.
Vizuální kontrola hladiny brzdové kapaliny a těsnosti
celého systému. Při poklesu hladiny pod 1/2
kontrolního okénka – označení ryskou a značkou
MIN doplnit cca po horní okraj kontrolního okénka.
Toto okénko se nachází na boku hlavního brzdového
válce směrem k plynové rukojeti. Kontrola se provádí
při poloze motocyklu na kolech s jedním jezdcem.
Též zkontrolujte funkci brzdového spínače stopsvětla.
2. Kontrola každých 3.000 km
Vizuální kontrola ojetí obložení brzdových destiček,
promazání čepu páčky.
3. Kontrola každých 6.000 km
43
Provést demontáž brzdových destiček přední i zadní
brzdy, zkontrolovat tloušťku obložení. V případě
tloušťky obložení menší než 1 mm destičky vyměnit.
POZOR, při demontovaných destičkách se nesmí
pohybovat pákou brzdy, může dojít k vytlačení pístku
z brzdiče. Kontrola tloušťky brzdových kotoučů –
min. tloušťka 3,5 mm.
4. Kontrola každých 12.000 km nebo každé 2 roky
Kompletní demontáž brzdového systému (hlavní
válec, brzdič). Zkontrolovat pracovní plochy, provést
výměnu všech pryžových částí (těsnění, prachovky a
spojovací hadice), výměna brzdové kapaliny. Tuto
kontrolu doporučujeme provádět v odborné dílně,
používat předepsanou brzdovou kapalinu (DOT 4) a
provést ochranu šroubových spojů proti korozi.
Provoz a údržba zadní hydraulické kotoučové brzdy
Naplnění celého systému je
brzdovou kapalinou DOT 4.
Kontrola, údržbové práce,
min. tloušťka brzdových
destiček,
min.
tloušťka
brzdového kotouče a termíny
kontrol je naprosto shodné
s přední
hydraulickou
kotoučovou brzdou.
Jediný rozdíl je v tom, že
zadní brzda má oddělenou
nádobku
s brzdovou
kapalinou, na které je
vyznačena MAX (upper)
a MIN (lower) hladina
44
kapaliny. Tato nádobka se nachází na pravé straně pod
bočním krytem.
Seřízení zadní brzdy
Seřízení se provádí dorazovým šroubem a dorazem páky
zadní brzdy. Páka zadní brzdy se musí lehce dotýkat čepu
hlavního brzdového válce. Je nutné, aby bylo zajištěn
volný chod (vůle) v rozmezí 0,5 – 1mm.
Seřízení spojky
Vůle na páčce spojky musí být seřízena tak, aby byla
dodržena „míra“ 2 ± 0,5 mm.
„míra“
Seřízení motoru
Seřízení předstihu zážehu
Předstih zážehu je u tohoto motoru pevně nastaven a
nelze jej měnit. V odborné dílně je možno jej
zkontrolovat stroboskopickou lampou za běhu motoru.
Seřízení ventilových vůlí
Vzhledem k náročnosti tohoto úkonu zde toto seřízení
nepopisujeme. Kontrola a seřízení se provádí
v autorizovaných servisech při povinných záručních a při
provozně udržovacích prohlídkách. (Totéž platí pro
vstřikování)
45
I.
ÚDRŽBA
MONTÁŽE A DEMONTÁŽE BEZ SPECIELNÍHO
NÁŘADÍ
Zde nepopsané demontáže a montáže, zejména motoru a
dílů důležitých z hlediska bezpečnosti jízdy na Vašem
motocyklu, neprovádějte sami.
Těmito svépomocnými opravami můžete ohrozit sebe i
ostatní účastníky silničního provozu.
Servisní práce by měly být prováděny v některém ze
smluvních servisů JAWA, které jsou vybaveny
specielním nářadím a mají i potřebné odborné znalosti.
Vyjmutí předního kola
Povolte a vyšroubujte matici předního kola a sejměte
podložku. Povolte stahovací šroub hřídele kola na levém
kluzáku a hřídel vysuňte. Po vyjmutí předního kola
doporučujeme vsunout mezi brzdové destičky vložku o
stejné nebo silnější tloušťce než je brzdový kotouč a tuto
zajistit proti vypadnutí. Při zpětné montáži dbáme na to,
aby byl hřídel kola naprosto čistý a slabě potřený tukem.
Brzdový kotouč musí jít lehce zasunout mezi brzdové
destičky. Nezapomeňte navléknout na hřídel z pravé
strany rozpěrku a z levé strany pohon tachometru.
Výstupek pohonu tachometru musí zapadnout mezi žebra
náboje kola. Po nasunutí hřídele nasaďte podložku,
našroubujte matici a dotáhněte. Propérujte několikrát
přední vidlici a potom teprve stáhněte osu kola šroubem
na levém kluzáku. Nakonec prověřte správnou funkci
přední brzdy.
46
Vyjmutí zadního kola
Povolte a vyšroubujte matici osy, sejměte podložku a
vytáhněte zadní osu. Sejměte řetěz z převodníku a
vysuňte kolo i s převodníkem. Mezi brzdové destičky
vložte podložku o stejné nebo větší tloušťce než je
brzdový kotouč a zajistěte ji. Montáž provádějte
v opačném sledu. POZOR podložky a rozpěrky
namontujte na původní místo.
Výměna oleje v přední vidlici
Celková náplň obou tlumičů je 920 cm3 oleje, tzn. 460
cm3 pro každý tlumič. Mimo tlumicí účinky slouží olej
současně k mazání pouzder kluzáku. Před první výměnou
po vypuštění starého oleje doporučujeme oba tlumiče
propláchnout proplachovacím olejem.
Postup práce při výměně oleje:
a) pod rameno vidlice položte nádobu na zachycení
oleje a z vnější strany kluzáku vyšroubujte vypouštěcí
šroub
b) pro urychlení vypouštění oleje z tlumiče vyšroubujte
horní plnicí matici
c) po úplném vypuštění oleje propláchněte tlumič
proplachovacím olejem
d) zkontrolujte neporušenost těsnících podložek
vypouštěcích šroubů a tyto zašroubujte
e) naplňte oba tlumiče olejem a zašroubujte horní
matice.
Doporučujeme provádět výměnu oleje v autorizovaném
servisu. (Nominální hladina oleje je při odšroubované
47
horní zátce 150 mm od horního konce ramena vidlice;
měřeno ve svislé poloze vidlice).
Napínání řetězu
a) motocykl postavte na stojan, povolte matici hřídele
zadního kola. Poté povolte matice napínáků řetězu na
obou stranách zadní kyvné
vidlice
b) vlastní
napínání
proveďte
postupným utahováním matic
obou napínáků o stejnou
hodnotu (např. o ½ otáčky)
c) řetěz má být napnut tak, aby
uprostřed měl vůli (nahoru a
dolů) 20-30 mm.
Při volnějším řetězu může řetěz působit hluk a při
příliš napnutém je nebezpečí poškození převodovky a
zkrácení životnosti řetězu.
Pozor! Po napnutí řetězu pečlivě zkontrolujte, zda jsou
obě kola v zákrytu!
48
Základní nastavení světlometu
se provádí za těchto podmínek:
a) motocykl
je
na
vodorovné ploše a
zatížen jedním jezdcem
a to na kolech bez
postavení na stojánku
b) pneumatiky
jsou
nahuštěny
na
předepsaný tlak
Naměříme
výšku
osy
světlometu od vodorovné
plochy,
tuto
míru
přeneseme na svislou stěnu
ve vzdálenosti 5 metrů od
světlometu, označíme si ji
čárou a 6,5 cm pod tuto
čáru si vyznačíme další.
Rozsvítíme potkávací světlo a nastavíme světlomet tak,
aby se hranice světelného toku kryla s touto spodní
čarou.
49
PROVOZ A ÚDRŽBA AKUMULÁTORU
Motocyklový akumulátor je
dodáván v přednabitém stavu.
Před uvedením motocyklu do
provozu ale doporučujeme
provést nové nabití.
Nabíjení
Provádíme
v případě,
že
akumulátor není v provozu déle jak jeden měsíc, nebo
pokud došlo k vybití jiným způsobem. Doporučujeme
provádět nabíjení těsně před použitím, pokud to čas a
podmínky umožňují. Baterii nabíjíme dle podmínek
stanovených výrobcem baterie.
VÝMĚNA OLEJE V MOTORU
Výměna oleje se provádí po ujetí prvních 500 km a pak
každých dalších 9.000 km.
Výměnu oleje provádějte vždy při ohřátém motoru.
ČIŠTĚNÍ STROJE
Pozor! Nikdy nečistěte motocykl tlakovou vodou nebo
tlakovými čističi (VAP) ani chemickými přípravky, které
nejsou určeny jako autokosmetika.
Stroj omývejte vodou s přípravky, které jsou určeny jako
autokosmetika houbou. Při mytí dbejte, aby se voda
nedostala do sání, světlometu a elektrických spojů.
Chromované a lakované části osušte a vyleštěte flanelem
50
nebo jelenicovou kůží. Tyto díly také občas ošetřete
přípravky pro automobilovou kosmetiku. Motor vysušte
nastartováním a ohřátím při volnoběžných otáčkách.
Po vyčištění stroje doporučujeme promazání všech lanek,
čepů páček a ostatních pohyblivých spojení.
PROVOZ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Při provozu pod 0°C doporučujeme nalít do nádrže
kapalinu odstraňující vodu z benzínu a prověřte hustotu
chladicí kapaliny.
V tomto období je též potřebné zvýšit péči o motocykl a
jeho jednotlivé části.
ULOŽENÍ STROJE V ZIMNÍM OBDOBÍ
1. V případě, že v zimním období budete motocykl
užívat nepravidelně, dbejte na to, abyste stroj ukládali
podle možností v suché, popř. teplé garáži.
Nejdůležitější však je to, aby stroj byl před uložením
čistý a motor byl dostatečně prohřátý. Tímto se
zamezí kondenzaci vodní páry na vnitřních částech
motoru a předejde se jejich napadení korozí.
2. V případě, že během zimního období nebudete
motocykl používat vůbec, Vám doporučujeme
provést tato opatření:
a) omytí, očištění a důkladné vysušení stroje
b) prohřátí motoru na provozní teplotu
c) vyjměte baterii a uložte ji stranou, dále se řiďte
dle kapitoly „Provoz a údržba akumulátoru“
51
d) mechanické díly ošetřete konzervačním olejem,
chromované a lakované díly konzervačním
voskem
občasnou
kontrolu
tlaku
e) provádějte
v pneumatikách
52
500km
motorový
olej
spojka
zapalování
ventily
rozvodový
řetěz
vzduchový
filtr
olejový filtr
zapalovací
svíčky
sekundární
převod
ložiska kol a
uložení kyvné
vidlice
brzdové
destičky
lanka a
lanovody
Olej přední
vidlice
akumulátor
čepy páček
brzdy a
spojky,
rukojeť
plynu
řízení
přepákování
zadní pruž.
jednotky
spojovací
materiál
3.000
km
K
6.000
km
V
9.000
km
K
15.000
km
V
3
V
1
1
2
2
K
K
K
K
K
K
K
K
K/S
K
K
K
K
K
K
K/S
K
1,3
K
C
V
C
C/V
3
3
V
K
K
V
K
K
V
V
1,2
K
K
K
K/V
K
M
K
2
1,2
K
K
K
V
K/V
2
K
M
M
K
M/K
2
V
V
K
1
K
K
K
K
K
1
K
M
M
M
M
1,2
1,2
K
K
K
K
K
M
M
K
K
K/M
1
K
K
K
K
K
53
DOPORUČENÉ MAZACÍ PROSTŘEDKY
Použití maziv
A - čepy páček brzdy a
spojky,
zámek sedla a víčka
nádrže,
čepy stojánků, lanka a
lanovody
Druh maziva
Specifikace maziva
Olej Mogul Trans 90
Olej Gyrol 90
*
API GL4
SAE 90
*
Olej Mogul Trans
80W/90
Olej Gyrol 80W/90
**
API GL4
SAE 80W/90
**
API SF, SG nebo SH
*
SAE 10W-40 nebo 15W40
B - motorový olej
API SF, SG nebo SH
Oleje různých značek ***
***
SAE 5W-30
Liqui Moly Racing susp. oil
C - přední teleskopická (LIQUI MOLY GMBH.,
SAE 7,5
vidlice
Německo, Jerg -Wieland Strasse 4)
D - otočná rukojeť plynu Plastické mazivo LA2
ISO-L-XBCEB2
E - ložiska kol
Plastické mazivo LA2
ISO-L-XBCEB2
F - mazání ložisek řízení Plastické mazivo LA2
ISO-L-XBCEB2
Castrol GPS
*
Oleje různých značek
G - sekundární řetěz
Spec. spray na řetězy
Legenda:
*
nad 0°C
** celoročně
*** pod 0°C
54
PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Příznaky poruchy
na svíčce není jiskra
snížený výkon motoru
Příčiny poruchy
-mokrá svíčka nebo mokré
spoje
-kabelová koncovka není
správně
nasazena na svíčce
-vadná zapalovací svíčka
-rozpojený konektorový spoj
-závada v el.instalaci
-vzduchový filtr je ucpán
-ucpaný přívod paliva
-vadná zapalovací svíčka
-opotřebené pístní kroužky
-nesprávně nastavený
ventilový rozvod
-nesprávná ventilová vůle
-špatná vůle u snímače
-prokluzuje spojka
55
Odstranění poruchy
-vyčistit a osušit
-správně nasadit nebo vyměnit
-správně zapojit
-zjistit příčinu a vyměnit
-správně zapojit
-odborný servis
-vyčistit nebo vyměnit filtr
-vyčistit přívod paliva
-vyměnit zapalovací svíčku
-odborný servis
-odborný servis
-odborný servis
-odborný servis
-odborný servis
-seřídit vůli na páčce spojky
Poznámky:
I. vydání 2011
Přejímání textových a obrazových informací uvedených v této
publikaci k dalšímu autorství a publikování je zakázáno. Všechny
nároky vyplývající ze zákona o autorském právu náleží výhradně
firmě JAWA Moto spol. s r. o.
JAWA Moto spol. s r. o., Brodce 35, 257 41 Týnec nad Sázavou,
Telefon: 00420 317 720 1156, e-mail: [email protected], www.jawa.eu
56

Podobné dokumenty

Návod k obsluze JAWA 650 Dakar

Návod k obsluze JAWA 650 Dakar Vážený zákazníku, velice si vážíme důvěry, kterou jste nám prokázal tím, že jste si zvolil stroj naší značky vyrobený v JAWA Moto spol. s r.o. a stal jste se tak členem velké rodiny příznivců moto...

Více

Návod k obsluze JAWA 650 Classic a Style

Návod k obsluze JAWA 650 Classic a Style Vážený zákazníku, velice si vážíme důvěry, kterou jste nám prokázal tím, že jste si zvolil stroj naší značky vyrobený v JAWA Moto spol. s r. o. a stal jste se tak členem velké rodiny příznivců mot...

Více

JAWA 250 Travel

JAWA 250 Travel I. POPISY A JÍZDNÍ NÁVOD............................................................................................................................................... 5 1. TECHNICKÉ PARAMETRY .......

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOTOCYKLU JAWA 50 typ 588 – 0 Přejímání

NÁVOD K OBSLUZE MOTOCYKLU JAWA 50 typ 588 – 0 Přejímání Přejímání textových a obrazových informací uvedených v této příručce k dalšímu autorství a publikování je zakázáno

Více

PRŮVODCE

PRŮVODCE Změna jazyka Změna jazyka displeje Kalibrace snímače příčného zrychlení Kalibrace snímače podélného a příčného zrychlení Reset kalibrace snímače podélného a příčného zrychlení Kalibrace snímače pod...

Více

Rukojeť plynu injekční jehla spodní čerpadlo

Rukojeť plynu injekční jehla spodní čerpadlo Tento návod představuje způsoby, jak udržet za všech situací váš motocykl RM-Z250 ve špičkovém provozním stavu. Vaše jízdní zkušenosti a kroky údržby navrhnuté v tomto manuálu vás ujistí o špičkový...

Více