Beneš atentátník - Antonín Bouchal

Komentáře

Transkript

Beneš atentátník - Antonín Bouchal
ANTONÍNBOUCHAL
BENEŠ
ATENTÁTNÍK
1943
EditorNVT(2006)
EVROPSKÉVYDAVATELSTVOPRAHA
OBSAH
MODLYSEKÁCEJÍ...........................................................................................................3
BENEŠ―ŽOLDÁKŽIDŮ.............................................................................................. 14
NEVYROVNANÝÚČET................................................................................................. 24
Podvodsbezpečností............................................................................................ 24
STAROSTALIŠÁKAJEHONEVLASTNÍSYNRUDA............................................... 32
MASARYKDOPORUČUJEBENEŠEZANÁSLEDNÍKA............................................ 38
Benešvžoldunepřátel.......................................................................................... 43
Pročsenerekriminovalo?.................................................................................... 46
BENEŠATENTÁTNÍK .................................................................................................. 48
Předkolikarakvemimámeještěstanout........................................................ 48
ZAČALOTOZAHRANICEMI ...................................................................................... 50
PROČSENESMĚLVRÁTITGENERÁLŠTEFÁNIK.................................................. 57
DR.ŠTĚPÁNEK,ČLOVĚKSCHOPNÝ―BENEŠ„VŠEHO“SCHOPNÝ................... 59
BENEŠ,ŠÉFZLOČINECKÉBANDY............................................................................. 62
ŽIDSTRÁNSKÝ:„ATOMYVÍME,ŽEJETOSPOLEČNOSTVRAHŮ!“................. 70
„NEÚPLATNÝ“AGENTPROVOKATÉR .................................................................... 72
TRAVIČSTUDNÍ ........................................................................................................... 76
„ACO,KOLEGOSTŘÍBRNÝ,BUDETETODĚLATSEMNOU?“ ............................ 81
BENEŠOVY„DOKUMENTY“ ....................................................................................... 83
DŽUNGLEBENEŠOVÝCHAZEDNÁŘSKÝCHINTRIK ............................................ 87
KRYSYOPOUŠTĚJÍPOTÁPĚJÍCÍSELOĎ................................................................. 90
BENEŠ―VEŘEJNÝNEPŘÍTELČESKÉHONÁRODAČÍSLOJEDNA..................... 92
Benešůvzločinnejstrašnější............................................................................... 92
-2-
MODLYSEKÁCEJÍ…
Pochyboval-lidosudněkdootom,jakéstanoviskomázaujmoutkBenešoviakcelétéspolečnostikolemněho,skládajícíseponejvícezeŽidů,akjejichlondýnskéčinnosti, pak od 27. května 1942 jest v českých hlavách po této stránce jistě naprosto jasno.
Bohuželpřílišpozdě,abymohlobýtizabráněnovelkýmobětemnaživotechČechů,svedenýchlondýnskýmištvanicemi,alesnadpřecejenvčas,abymohlabýtzachráněnaexistencenárodaaabybylzajištěnklidjehodomoviny,sepoznalovnejširšíchvrstváchčeskéholidu,žejedinousměrnicínašehopostupukzajištěníbudoucnostijestheslo:Všichni
sŘíšíavšichniprotiBenešoviaprotisystému,jehožježoldnéřem!
Dne 27.května 1942přeteklamíraprovinění,kterýchseBenešdopustilnačeskémnárodě,činemtakhrozným,žekaždýmuselpochopiti,žetentočlověk,kterýsestal
žoldnéřemmezinárodníhospřeženíŽidů,zednářů,bolševikůaplutokratů,*jestvplném
slovasmysluveřejnýmnepřítelemčeskéhonárodačíslo1.
Od okamžiku, kdy rozhlasem byla sdělena zpráva oznamující, že v Praze byl
spáchánatentátnaZastupujícíhoříšskéhoprotektoraSS-ObergruppenführeraagenerálapolicieHeydricha,nemohlobýtpochybnostiotom,žetentozločinbudemítpročeský
národ katastrofálnídůsledky. Současněbylonasnadě, kdejesthledatiiniciátorytohoto
zločinu.
Tento atentát mohlbýtpřipravenjedinětam, odkudpřicházelovposledníchletechvšechnozlo,kterýmbylčeskýnárodpostižen.JenzLondýnamohlbýtdánrozkaz
kprovedenítohotozločinu.Odtudbylvydánsvéhočasupokynkbojkotučeskéhotisku,
aniž kdokoli ze Židů, sedícíchvLondýně, uvažovalo tom,jakédůsledkybudemítitato
nerozvážnáanaivníakce.Bylotocynickésváděníkpočinu,kterýmčeskýnárodsepřiznal,žeposlouchákrátkovlnnýlondýnskýrozhlas,odkudslyšelpříkazykbojkotu,ikdyž
sevědělo―a to se muselovědětii vLondýně― žezaposlechnepřátelskéhorozhlasu
jesttrestsmrti,případněkáznice.Bezohledunadůsledky,kterémuselyvyplynoutiztohotopřiznáníkvelezradě,štvalLondýnvčelesŽidemLaušmanem1dotohotobojkotu.
*
Plutokracie–vládabohatých,peněz,majetku;pozn.editora.
1ŽidBohumilLaušmanpocházízChrudimě.Byltypickýmpolitickýmkortešem,kterémunikdy
nezáleželo na přesvědčení. Sloužil vždy té straně, která právě byla ochotna nejvíce zaplatiti.
Svoji„kariéru“založilnatom,žeseoženilsdceroubývaléhochrudimskéhostarosty,marxisty
-3-
Tenkrát Beneš po prvé dokázal ve velkém měřítku, že mu nezáleží na krvi českých lidí, že osud českého národa není proň ničím jiným než sázkou do hazardní hry
aobchodním artiklem, s nímž obchoduje se všemi typickými příznaky židovské bezohlednosti.
ZLondýnabylavydávánahesla,nabádajícíkpomalépráci,ksabotážím,zLondýnapřicházelovšechno,čímbylčeskýlidštvánprotiŘíši.
JediněvtomtoprostředímohlsezroditiplánzločinnéhoútokunaživotZastupujícíhoříšskéhoprotektora.
Nikdejindenenízoufalců,kteříbysemuselivesvébezradnostiuchylovatiktak
cynickýmasoučasnětakúžasněnaivnímprostředkůmboje,anikdenenítakúrodného
ovzdušíaprostředíprozrodzločincůvnejhrubšímslovasmyslu,jakoprávěvLondýně
avjehopolitickémpodsvětí.
V kruzích emigrantů, kteří se nedovedou smířiti s tím, že po svých politických
imravníchprohrách,ježbylysoučasnětragediemilidu,kterýopustili,akteřínemajínejmenšíhoprávamluvitijménemnárodů,ježuvrhlidobídy,vznikajímyšlenky,jejichždůsledkytitolidénemohouanechtějídomysleti.
Těmto pochybným politickým individuím, těmto politickým bankrotářům, kteří
svémuliduprohospodařilivšechno,nezbylonicjiného,nežvChurchillověžolduzříditi
vLondýněcentrály politickéhopodzemí.Tamserodímyšlenkyanápady,nadkterými
civilisovanýsvětžasneavustrnutíseptá,jakbyněkdomohlbýtitakovýmcynikem.
Ztétoživnépůdyzločinuvyrostlapředčasemmyšlenkabývaléhokráleněkdejší
Jugoslavie, nezletilého Petara,dosazenéhopučisty,věnovatibombunejvětšíráže,která
jako první bybyla shozenana jehobývalé sídelníměstoBělehrad.Zdesezrodilnápad
bombardovatiPařížbezohledunaoběticivilníhoobyvatelstva,bezohledunafrancouzskoukrev,prolitoupřitomtonáletu,azdesezrodilihrůznýplánBenešův.
Plánse,bohužel,zdařilvhrůznémrozsahu.
ObětíatentátusestalZastupujícíříšskýprotektorSS-ObergruppenführeragenerálpolicieHeydrich,tragickoushodouokolnostíprávědenpoté,kdyžnapražskémHraděoznámilčeskéautonomnívláděazástupcůmtiskudalekosáhlousprávníreformuajinéúpravymimořádnéhovýznamu.Jehopřičiněnímsepoměrykonsolidovalytak,žečeskézeměsetěšilynejennaprostémupracovnímukliduapolitickémupořádku,aleinetušenémuhospodářskémurozmachu,snímžsoučasněšlyčinysociálnípolitikytakvelkéhoformátu,ženěcotakovéhočeskýpracujícíčlověkdotédobynepoznal.Velkorysásociálnípolitikamělanejvětšíohlasazískávalatomutosocialistovičinůupřímnésympatie
vnejširšíchvrstváchlidu.
Úspěšný konsolidační proces,který bylzáklademkliduapořádkuv českýchzemích,ježjakobezpečnézázemí,chráněnéříšskoubrannoumocí,nepoznalyhrůzválky,
byltrnemvočíchBenešeaŽidůzjehookolí,kteříjižzačínalipoznávati,žezatohotovývoje věcí dávno ztratili v Čechách a na Moravě i tu nejnepatrnější vyhlídku na úspěch
svýchdestruktivníchsnah.
Káška, který mu dopomohl k místu krajského sekretáře bývalé české sociálnědemokratické
stranyvPardubicích.TentoŽid,známýpocelémkrajisvoudrzostí,bylvroce1935kandidován za marxisty do poslanecké sněmovny. Při volbách propadl, ale přesto mu byl přidělen
mandátvdruhémskrutiniu.
-4-
Tímbylazle ohrožena jejichposice,kterousitakpracně vybudovaliv Londýně,
ubezpečujíce svéchlebodárce,žeČešijsoukdykoliochotnipovstatia zahájitibojproti
Velkoněmecké říši. Poměry v Čechách je usvědčovaly z dvojnásobného podvodu:
ObelhávaliapodvádělinárodasoučasnělhaliChurchilloviajehospojencům!
Byloprotonutnonějakýmčinemdokázat,ževšechnotoBenešovoslibovánínení
přecejentakzoufaleprázdnoupodvodnoufrází.
Anglie po celou dobu této války nebyla nikdy v tak výhodné situaci, aby mohla
upustitiodsvých kalkulacíspoložkamikrvenárodů, jejichžbezpečnostjiždávnopřed
tímvsadiladosvéproradnéhry.
Páni plutokrati by nesměli být obyvateli země s tak „slavnou“ pirátskou tradicí,
jakoumáanglickýostrov,abyznalinějakoumezsvékrvelačnosti,ježvtétoválcenebyla
nasycena ani obětí všech těch svedených „pomocných národů“, které ― zlákány sliby
azárukamiLondýnaapozdějiiBíléhodomu―krvácelyvtétoválcenaevropskýchbojištích.Polsko,Belgie,Holandsko,Francie,Norsko,JugoslavieaŘeckonestačily.Angliese
bez jediného vážného pokusu o poskytnutí pomoci těmto svedeným klidně dívala na
jejich tragedii, tragedii tím větší, že byla zbytečná, jsouc zaviněna výhradně anglickou
nemravností.Projejichzáchranunehnulaaniprstemahnula-li,pakjentakjakouDünkirchen,abyanglickápropagandamohladozblbnutímluvitio„slavnýchústupech“.
Na všech bojištích těchto evropských zemí, která byla zbrocena potoky polské,
belgické,holandské,francouzské,srbskéařeckékrve,bylporažentaképroradnýAlbion
a to nejen vojensky, ale hlavně mravně, neboť toutotak hrůzně průkaznou zradou byl
demaskovánpřed celou Evropouiostatnímsvětem,kterýsizachovaljentrochusoudnosti.
Anglie se však stále nemůže smířiti se skutečností, že v Evropě není již nikoho,
kdo by byl ochoten umírati pro její sobecké zájmy, že není národa, s jehož pomocí by
bylo možno rozraziti jednotu evropských zemí, které se postavily proti svému společnémunepřítelinaostrově.Anglienemůžepochopiti,žejednouprovždyskončilajejíšalebná hra s bezpečností evropských národů, která byla nazývána systémem „evropské
rovnováhy“.
Proto byl Churchill ochoten naslouchati tím pozorněji Benešovým povídačkám
otouzečeskéhonárodaprolévatikrevzavětšíslávuAnglie,bezohledunato,žešloonárod,jehožživotníproblémbylještěpředčtyřmirokyproAngliiproblémempřílišnepatrnýmakterýtenkrát―jakprohlásilChamberlain―vAngliianikloudněneznali.
IztěchnejmenšíchproblémůjestvšakAngliekdykoliochotnaudělatiproblémy
největší,jenkdyžnatomvyděláněkoliktisícživotůpříslušníkůnároda,oněmžbymohlaplnýmprávemapozásluzepředpokládati,žejinenávidízhloubisrdce.
Cynický plán Benešův byl ovšem pro Churchilla kdykoli přijatelný. Tonoucí se
chytástéblaaChurchillneníničímjinýmnežvelitelemtonoucílodiVelkéBritannie,kteránajelanaskaliskožidozednářskýchfixísvéhokapitána.
Český národ, tennárod, kterýAngliepředčtyřmirokyneznala,měl býtstéblem
naděje,žesesnadpřecepodařívEvropěvybudovati„druhoufrontu“atodokoncefrontuproAngliitakvýhodnou,jakoubybylafrontauvnitřVelkoněmeckéříše,kterábyna
posilyapomocAngličanůnemohlaanireflektovati.
Jetovdokonalémsouhlasesanglickoupolitikou:přesunoutpodlemožnostitíhu
a utrpení války na bedra jiných národů. Bylo by zase o čem psát v novinách a mluvit
-5-
vrozhlase,bylobyzasemožnoodvéstpozornostanglickéhoobyvatelstvaodvlastnívojenskénečinnosti.
KtomusměřovalydemagogickéštvaniceBenešovypodheslem:„Čecháčkové,vykrvácejtezazrádnýAlbion,abyvAngliiovásněcověděli!“
Tobylanaděje,kterápodněcovalaBenešůvplán,kterýtentokrátepřišelplutokratůmjakonazavolanou.
Zklamalo totiž všechno, s čím v Londýně počítali. Na Dalekém Východě ztratila
VelkáBritannievše,cotamměla,anyní,poporážcevBurmě,jebezprostředněohrožená
i„klenotniceimpéria“,Indie,kterápřiCrippsovýchnámluváchodmítlajakoukolispoluúčastnaobraněaodolaladokonceisvodůmzvláštníhopověřencepresidentaRoosevelta, který podporoval anglické namlouvače. Současně Australie připomíná Londýnu povinnostpřispětikobranětétozemě,jejížvojáciveslužbáchAngliesebilinavšechmožnýchfrontách,nakterýchbylaVelkáBritanniepřinucenakboji.
ZatakovésituacepřišelovšemBenešůvplán,podnítitivČecháchrevoltu,jakovítanévýchodiskoznouze,jehožpřípadný,byťvelmimálopravděpodobnýúspěchbybyl
připsánnakontoanglickýchspojeneckýchvojenskýchčinůazásluh.
Výsledekbylpražskýzločin,kterýnebyljenatentátemnaZastupujícíhoříšského
protektoraSS-ObergruppenführeraagenerálapolicieHeydricha,aleicynickýmatentátemprotibezpečnosticeléhočeskéhonároda.
Všechnoto,cobylovýsledkemusilovnésnahyvšechpřičinlivýchapracujícíchČechů, všechno to, co směřovalo k tomu, aby české jméno mělo v Říši zvuk opravňující
kdůvěře,bylorázemzničeno.
Český lid, jenž prozíravou politikoustátníhopresidentadr.EmilaHáchybylvyvedenzbludištěhrůznénejistotyroku1938,kterýbylpoanglickézraděpřátelskýmpostojemŘíšezbavenpocituméněcennosti,bylvzatpodmocnouochranuVůdceaříšskou
brannou mocí byl pak uchráněn válečných hrůz, jsa sám zbaven vojenské povinnosti
aúčastinaválce,byltímtozločinemnacestěkzabezpečeníbudoucnostivrženzasezpět
tam,kdebylvdobě,kdyBenešmuseluprchnoutipředhněvemvlastníholidu;bylopět
zahnánnapokrajpropasti,najejímždněseznovušklebilBenešůvstín.
Bylo-li mlčení ke všemakcím,kterýmiaždo tétodobybylz Londýnaotravován
azneklidňovánčeskýlid,přezíravýmgestemtěch,kteříjdoucílevědomězasvýmiúkoly
anemajíprotočasuzdržovatisediskusemisezrádcialondýnskýmiparasity,pakzločin
ze27.květnavytvořilstav,vněmždalšímlčeníbybylospoluvinounavšemtom,čehose
Benešajehospřežencidopustilinanašemnárodě.
Poslední zločin veřejného nepřítele českého národa č. 1, po němž národ vinou
Benešovouopětustrnulnamrtvémboděsvýchdějin,nepřipouštíohledů,kterébysnad
mluvilyprotitomu,abyBenešbyldemaskovánpředcelýmnárodem.
Říkáme-li dnes na adresu Benešovu a všech londýnských zrádců: Masku dolů!,
pakčinímetak nez touhyposensaci,rekriminacícha skandalisování,alejedině proto,
abyčeskýlidkonečněpoznal,kdojetoBeneš.
Dokudbudemezinámitřebajenjedinýdůvěřivec,kterýneprohlédneanepochopí podvodnou a rafinovanou hru záludnosti, s níž se Beneš vetřel do srdce nejednoho
českého člověka, nebude spolehlivých záruk, že londýnská židovská smečka nenajde
znovumeziČechypomahačeprosvojezločinnéplány,anebudejistoty,žejsouzmařeny
předpoklady pro to, aby první velký zločin ze27. května nebyl v jiné formě opakován
-6-
aabytakznovunebylaohrožovánabezpečnostčeskéholiduamařenojehokonsolidační
dílonaprostéhozačleněnídomyšlenkovéhoovzdušíVelkoněmeckéříšeaNovéEvropy.
Nyní,kdyžvíme,žejdeovšecko,oexistencičeskéhonárodaaozachováníjeho
domoviny,jepovinnostíapříkazemčeskéhonárodníhozájmustrhnoutšarlatánu,podvodníkualhářiBenešovimaskujehofalešnéhovlastenectví,podkterouseneskrývánic
jinéhonežchorobnátouhapomociaslávě,jdoucípřesmrtvolyvlastníchlidíanezastavujícísepředničím,anipředzkázouvlastníhonárodaajehovlasti.
Hlasy šílenců, které zaznívaly z londýnského rozhlasu ve dnech po 27. květnu,
dokazují,žeanitvrdé,zákonemválkydiktovanédůsledkyatentátuneodradilyBenešovu
smečku od dalších štvanic. Ani po těchto obětech svedených není český lid bezpečen
předtěmitozločinci.ProtoBenešovamaskamusídolů!Bezohledněaihned!
Českýnárod,kterýsvypětímvšechsvýchsilbohdápřekonátentomrtvýbodsvé
přítomnosti,byrozhodněnepřežilnejenopakovánípodobnéhozločinu,jakobylatentát
naZastupujícíhoříšskéhoprotektoraSS-ObergruppenführeraagenerálapolicieHeydricha, ale ani jakýkoli sebemenší jiný pokus o poškozování Říše. Nepřežil by ani náznak
ztoho,kčemuLondýnneustálenabádá.
Tomusímemítvšichnistálenapamětiaprotomusíbýtvykonánovšechno,aby
každý Čech poznal pravou Benešovu tvář a uvědomil si samozřejmost zásady, jež jest
předpokladem zajištění budoucnosti národa a vyplývá kategoricky a logicky z našeho
státoprávníhopostavení:KdonejdesŘíší,jdeprotiní,kdojdeprotiŘíši,jestjejímnepřítelemapodletohosnímbudenaloženo!
Tosetýkánejenjednotlivců,aleicelýchnárodníchcelků,neboťtatozásadajest
zákonemválky.
Českýnárod,kterýsevesmyslusvatováclavskétradicedobrovolněvrátildosvazku
Velkoněmeckéříše,nechceanemůžebýtjejímnepřítelem.
Tojestjehovůle,kteránestrpí,abybylneustálezneklidňovánaohrožovánneodpovědnýmidemagogyaabykaždýjehopočin,kterýsměřujekupevněníjehopostavení
azískánídůvěrysestranyŘíše,byltorpedovánzLondýna.
Český lid je si dobře vědom nezměrného významu Vůdcova rozhodnutí
z15.březnaroku1939,kterýmbylčeskýnárodvzatpodochranuVelkoněmeckéříše.
Český lid byl zbaven účasti na válce a jeho vlast byla uchráněna před jejími
hrůzami.Mužizůstaliusvýchrodinanasvýchpracovištíchasvoupracípřispívajíkvítězstvímyšleneknárodníhosocialismuaknastolenínovéhosociálněspravedlivéhořádu
vEvropě.
Českýnárodstojívěrněvespolečenstvíevropskýchnárodů,jsasivědom,žejedině velkomyslností Vůdcovou byl zachráněn před zkázou, do které byl hnán Benešem
ajeho zednářskou a židovskou kamarilou. Český národ poctivě pracuje, aby si zajistil
čestnémístovNovéEvropě.
PanaBenešemrzí,žejsmesebezjehopřičiněníaprotijehovůlidostalizesituace,
do které nás zavedl v roce 1938, a že dnes, žijíce klidně uprostřed Velkoněmecké říše
apodjejíochranou,dospívámekpoznání,jakšpatnýmbylsprávcemnašichvěcívefunkciministrazahraničí,jižzastávaltéměřdvacetlet,ipozdějijakopresidentbývaléhoČesko-Slovenskéhostátu.Slavomamauraženáješitnost,kterástěžísnese,žesenárodkněmuobrátilzádyajasněprohlásilpředcelýmsvětem,ženechcemítnicspolečnéhospočínáním tohoto člověka, který nemá nejmenšího práva mluviti naším jménem, pravdě-7-
podobně Benešovi z ryze sobeckých příčin nedovolí, aby se dál nehnal za svým cílem,
jenžjesturčenchorobnoutouhoupomociaslávěapoznovuzískáníbývaléhopostavení,
vekterémtakpřežalostnězklamal.
Nikde není záruk, že tento člověk zanechá svých intrik, že se znovu nepokusí
ohrozitbezpečnostčeskéholiduanebudeopětobchodovatisjehokrví.
Proto jde o to, aby český člověk znal Beneše do všech záhybů jeho povahy, aby
právě poznáním podlého charakteru tohoto člověka, tohoto veřejného nepřítele č. 1,
přednímžjestnutnobýtistálevbedlivémstřehu,sevyvarovaldůvěřivosti,kterábyho
snadpřivedlatam,kdebyljižjednouvednechzáříaříjna1941akdejestpodruhéprávěnyní.
Benešmusíbýtdemaskován!
První, kdo mužně a otevřeně promluvil v tomto smyslu, byl státní president
dr.Emil Hácha, který 30. května tohoto roku, po zločinném atentátu na Zastupujícího
říšského protektora SS-Oberguppenführera a generála policie Heydricha, ve svém rozhlasovémprojevukčeskémulidumezijinýmpravil:
„PromneaprovšechnymyslícíČechybylozřejmé,žeAngliepovyhlášeníválky
Velkoněmeckéříšipodniknevšechno,abyVelkoněmeckéříšiškodila.Nebyloprotopro
mne jako zákonného a jediného státního presidenta žádným překvapením, že v tomto
okamžikusepanBenešobjevilnapolitickéscénějakobritskýagent.Jehoctižádostučinilajejtotižbezcitnýmkčeskémunárodu.Kdoplnilsvépovinnostiasoustředilsevpráci,
ten také dnes klidně pracuje ve svém povolání a tomu nebyl zkřiven jediný vlas. Kdo
všakposlechlpanaBeneše,tendoplatilnajehoradyjižvroce1938atennanědoplácí
takényní.Všechnakrev,dosudprolitá,mohlabýtušetřena,kdybysenebylvynořilpan
Benešspolečněsuprchlíky,kteříopustilisvojivlast,abysevěnovalinovýmpolitickým
obchodům.JestližednesprohlásímlžipresidentaBenešejakoveřejnéhonepřítelečeskéhonárodač.1,zjišťujijenskutečnost.
Kdyby nebylo štvaní pana Beneše, jeho lidí v cizině a jeho tajných přisluhovačů
vnašichzemích,naševlastbylabynejpožehnanějšíanejklidnějšíkončinouceléEvropy.
VšechnatvrdáopatřeníVelkoněmeckéříše,kteránásdosudstihla,bylavyvolána
nesmyslnýmipokusyopolitickýodpor,podněcovanýmizcizinypanemBenešem.Také
za odporným útokem na pana Zastupujícího říšského protektora generála Heydricha
zřetelněserýsujejakostrůjcežoldnéřnepřátelskýchmocností,panBeneš.Atakpadána
hlavujehoitěch,kteřímupomáhají,kletbaoněchrodin,kterésvýmzločinemuvrhldo
novéhoneštěstí.“
Tak veřejně před celým národem a před celým světem označil státní president
dr.EmilHáchajednouprovždyBenešezaveřejnéhonepřítelečeskéhonárodač.1.
PanChurchilltedyví,načemjest,ajenynínaněm,abypotomtojednoznačném
zjištěnínekalkulovalvícestím,comuslibuje p.Beneš.ProBenešůvcynismusmásice
Churchill jistě plné pochopení, ale přitommusí přece jen činiti rozdíl mezi proveditelným a fantasií, mezi Benešovou fikcí a realitou, kterou zdůraznili oprávnění zástupci
českéhonároda.
KdybysnadpanBenešchtěltvrditi,žeto,coprohlašujestátnípresidentaprotektorátní vláda, není v souhlase se smýšlením českého národa, pak i pan Churchill měl
možnostposlechnoutisivrozhlasuvysílánímanifestačníchprojevůčeskéholiduzeStaroměstského náměstí v Praze a ze Zelného trhu v Brně, jakož i projev pracujícího lidu
-8-
zPlzně,zTábora,zOlomouce,zHradceKrálové,odSvatéhoAntonínkaazhornickéMoravské Ostravy, jejichž spontánnost přesvědčivě dokázala, že mezi názorem státního
presidentaavládyprotektorátunajednéanázoremčeskéholidunadruhéstraněnení
nejmenšíhorozdílu.
Českýlidřeklpřesvědčivýmislovy,žejdejedinězastátnímpresidentemdr.EmilemHáchouazasvouvládouatvrděvyřklsvůjortelnadatentátníkemBenešem.Odtéto
chvílenezbývátěm,kteříbychtělipočítatisplánypanaBeneše,nežabysiuvědomili,že
tentočlověk mluví jedinězasebea snadještě zaněkolikŽidů svélondýnskékamarily,
alerozhodněnezačeskýnárod,kterýopětněpředcelýmsvětemmanifestovalsvojivěrnostVelkoněmeckéříši.
Tak byl Beneš demaskován před cizinou, před těmi,kteří jsou snadjehopřáteli
a„spojenci“, ale rozhodně nejsou přáteli českého národa, který svého času v rozhodné
chvílinechalinaholičkách.
A nyní jde jen o to, aby byla Benešovi stržena maska jeho lživlastenectví i před
poslednímpříslušníkemčeskéhonároda,abyaniten,nemajesnaddostatečně jasno,se
vbudoucnunikdynemohlstátipřisluhovačemtohotočlověka.Českýčlověkmusípoznati Beneše ve světle nesmlouvavé pravdy, která nepotřebuje vymýšlet a zveličovat jeho
provinění,neboťjestsamadostiprůkazná,abypřesvědčilakaždéhootom,žeBenešto
nikdy se svým národem nemyslel poctivě, že vždy sledoval jen svoje sobecké zájmy,
ikdyž je zastíral líbivými hesly o vlastenectví, socialismu, státních zájmech, veřejných
ohledechapodobně.
Beneš patří mezi ty, na které ― promítnuto do české přítomnosti― se nad jiné
přiléhavěhodíheslo,ježrazilsvéhočasuprofesorMasaryk:Kácejtemodly!
Stal-lisekdomodlousvéholidu,paktobylprávětentoMasarykůvžák.Zacelou
dobusvéhoveřejnéhopůsobeníneučinilnic,ačtobylovjehomoci,abysemodlounestal.Naopak,udělalvšechno,abysvojipravoutvářzahalilmaskouvlastností,kterénikdy
nemělakterémuměly,vykládányjehopřisluhovači,panoši,hvězdářiahradnímihistoriky, získati sympatie davů, a pokud byl ještě „pouhým“ ministrem zahraničních věcí,
připravitipůduproblížícísezasednutínapresidentskémstolci,kterážtozměnasestávalaaktuálnějšíspřibývajícímiletypresidentaMasaryka.
Nemá významu popírati, že jeho plány se mu zdařily. Lopotným přičiněním kamarilykortešů* apropagačnímiprostředky,unásdotédobynepřekonanými,kterému
bylykdisposicijakoministruzahraničníchvěcíakterépovětšiněpoužívalnikolivzájmu
státnímaveřejném,alevzájmusvéhoosobníhooslavování,despotickýmovládánímjisté
části tisku, kterou korumpoval ztajných fondů svého ministerstva, vlivem v Klofáčově
straně a později,po uznání bolševickéhoSovětskéhosvazu,kterébylohlavníjeho„zásluhou“ivlivemvestraněmarxistůakomunistů,svýmizednářskýmistykyasvýmžidofilstvím, v němž inkasoval úroky z kapitálu, nastřádaného jeho předchůdcem v presidentskémúřadě,podařilosemuvytvořitikolemsebepověstnaslovovzatéhostátníka,
odborníkazejménavotázkáchsjednávánímírovýchpaktů.
Tuto taktiku sebeoslavování, cílevědomě zaměřenou na dosažení dalších úřadů
anaukojeníješitnétouhyposlávě,zahájilBenešještědříve,nežvstoupilnapůduČech
posvémprvnímútěkudociziny,kdeseanichvílinerozpakovalpoužívatikesvýmosob*
Korteš–volebnínáhončí,volebníagitátor,zpravidlaplacený;pozn.editora.
-9-
ním účelům a kvydržování svých osobních kortešů peněz, které mu byly svěřeny jako
příspěvkyidealistůpronárodnívěc.
Jižtamzačínámodloslužebnictvíjehotučněplacenýchpatolízalůapokračujesamozřejměještěvydatnějizabývalérepubliky,kdeBenešovyodměňovacímožnostibyly
netušeně rozhojněny ze zdrojů přebohatě dotovaných tajných fondů jeho ministerstva
akdeoslavnáprácejehopanošůbylapodstatněusnadněnazákonemnaochranurepublikyapozději ještězvláštnímvýjimečnýmzákonemnaochranuctipolitickyexponovanýchosob,kteréznemožňovalyjakoukolikritikujehočinnosti.
Beneš―sociolog,tedymuždisciplinypříbuznéfilosofii,kterávdobě,kdypacifisticky, humanitářskyalevěsmýšlejícíprofesořiafilosofovébylisnadšenímdosazováni
napresidentské stolce poválečnéEvropy,byla zvlášť uznávanýmdoporučenímprozastávánínejvyššíchúřadů.
Beneš―chudýhochzKožlan,kterýseproslavil,
Beneš―jedenznejčelnějšíchpracovníkůzahraničníhoodboje,
Beneš―jedenz„Osvoboditelů“,jejichžoznačenínebylodovolenopsátismalým
„o“ a které nenazývati bigotními přívlastky nebylo možno bez nebezpečí rozsápání
hradnísmečkou,
Beneš―legionář,kterýnikdynafrontěnebylakterýnebylvůbecvojákem,tento
„bojovník“, který nikdy nebojoval, ale který jako zakladatel zbolševisované ČeskoSlovenskéobcelegionářskétodotáhlažnamajoravzáloze,
Beneš ― osobní přítel „mladšího bratra Kristova“, dle výroku jednohoz posledníchbardůpolitickéhorealismu,Gammy,
Beneš―zednář,obklopenýnimbemtajemstvítěchto,jaksevěřilo,vysocehumanitářskýchspolečností,
Beneš―židofil,inkasujícíúrokyzkapitálužidomilstvísvéhopředchůdce,
Beneš ― „nepostradatelný a nenahraditelný“ ministr zahraničních věcí, který
téměřpoplnýchdvacetletřídiltentoúřad,nadjinéodpovědný,astřežiljehotajnéfondy
akterýsenevzdaljehozákulisnísprávyanitenkrát,kdyžsám,zvolenpresidentem,postoupiltentoúřadzednářiKroftovi,2
Beneš―stálýčlenSpolečnostinárodůanejzcestovalejšíministrzahraničí,včemž
bylspatřovánzvláštnídůrazjehoschopností,
Beneš―tvůrceMalédohody,obrannéhosmluvníhosystémuprotiMaďarsku,postiženémutrianonskousmlouvou,
Beneš― tvůrce bezpečnostníhosystémusmluvsFrancií,Angliía kdejakýmstátem,kterýmbylo„zajištěno“nejenbývaléČesko-Slovensko,alebyl„zabezpečen“itrvalý
mírEvropy,
Beneš ― prozíravý státnický duch, který se přičinil o to, aby bývalému ČeskoSlovensku získal sympatie bolševiků uznánímSovětskéhosvazudejure,kteréprosadil
protivůlivětšinynároda,
Beneš ― předseda shromáždění Společnosti národů, které odhlasovalo sankce
proti„barbarské“fašistickéItaliiproto,žeseodvážilapotrestatiprovokaci„civilisované“
Habeše,
2Viz.publikaci„Golem―metlaČechů“,kterávyšlavnakladatelstvíOrbis.
- 10 -
Beneš ― predestinovaný, svým předchůdcem doporučený nástupce pro presidentskýúřad,
Beneš―konečnědruhýpresidentrepubliky,přijehožzvolenídemonstrovalapro
tohoto kandidáta levičácká jednotná fronta v Praze na Václavském náměstí a ve všech
městech,
Beneš ― až do roku 1938 „Udržovatel státu“, jak byl proň v různých obměnách
ražen čestný název zednářskými, židovskými a levičácko-bolševickými kruhy, Beneš,
totovševjednéosobě,nenínicjinéhonežpouháfikce,přeludafantasie―podvod,vykouzlenýžonglérstvímjehopanošů,dobřeplacenýchvykladačůaprebendamiobtěžkanýchopěvovatelůjehozásluhavlastností,kterébylyvýmyslemjejichbyzantinismu.
TojeBeneš―modla!
Apakpřicházejízářijovédnyroku1938.
Boříakácísevšechno,cotomutočlověkubylopřičítánojakojehonesmrtelnédílo; kácí sei modla sama, aleještědříve,nežmohlabýtrozdrcenahněvemzklamaného
lidu,kterýprohlédlpodvodhradníkamarily,plížísepomístechzkázykostelnícichrámů
tétomodlyadřívenežjejízlomkyserozpadnouvprachzapomnění,ošetřujíje,kujíce
vpodzemísvénečistéplányavzpomínajícenablahédobytučnýchprebend.
Zatím copolitické podsvětí žijesvýmvzpomínkám,přicházíčeskýčlověk k přesvědčení,že
Beneš ― sociolog patřil mezi ty, kteří za katedrou mohou snad vykonati leccos
dobrého,alepostavenivčelostátůjsoujejichtragedií,zejménatehdy,je-lijejichmyšlení
zatíženofrázistickýmpacifismemahumanitářstvím,
Beneš― chudý hochz Kožlan,se„proslavil“zejménatím,ženemohlsložitiúčty
osvémmajetkuadřívenežtakmělučiniti,ujelzahranice,
Beneš ― jeden z „Osvoboditelů“, neměl čas navedení podvojného účetnictví při
účtovánísbírekamerickýchČechů,
Beneš―legionářbymohlleccosprozraditiotakových„vojenských“činech,jako
byloodstraňovánínepohodlnýchvojákůspomocífalešných„dokumentů“,
Beneš―přítelMasarykůvsenevyznamenalničímvícenežsvojíurputnounenávistíkesvýmodpůrcům,
Beneš― zednářkulpikle,ježbylyvtěžkémrozporusjehooficielněprovozovanoupolitikouatěžcepoškozovalyzájemstátu,jehožzahraničnízáležitostispravoval,
Beneš ― židofil učinil bývalou republiku shromaždištěm všech podvratných židovskýchemigrantskýchživlů,jejichžčinnost,namířenáprotiVelkoněmeckéříšiaproti
tomu,co tehdy paušálněbylo nazývánofašismem,zleztěžovalavztahbývaléhoČeskoSlovenskakNěmeckuakItalii, Beneš―„nepostradatelnýanenahraditelný“ministrzahraničníchvěcínikdynevyúčtovaltajnéfondysvéhoresortu,kterémělnekontrolovatelněkdisposici,avesvém
úřaděsipočínalnaprostoautokraticky,aniždbalnařízeníústavyazákonů,
Beneš―přisvýchposláníchvženevskélizesledovalsvéosobníazednářskézájmy, při čemž zájmy národa přicházely na řadu teprve tehdy, byly-li náhodou shodné
spáněministrovouideovouzávislostí;jehocestováníbylopronášstátdrahým,zbytečným a bezúčelným přepychem, který ani zdaleka neodpovídal skutečnému významu,
jenžbylpřičítánvmezinárodnímsvětěvázenašípolitickéamocensképosice.
- 11 -
Beneš―tvůrcepaktuMalédohody,nepočítalanistěminejprimitivnějšímianejpřirozenějšímizájmyjehojednotlivýchpartnerů,kterévokamžiku,kdytentospojenecký systém měl být prakticky použit, se nutně projevily jako příčiny vedoucí k selhání
spojenectvístátůtohotobloku, Beneš―tvůrcevychvalovanéhobezpečnostníhosystémusmluv,sevtomtopapírovém bludišti vůbec nevyznal, anebo některé své nezdary úmyslně zamlčoval, takže
národvdoběsvénejhlubšípolitickékrisevroce1938,překvapenrozporemsBenešovýmubezpečováním,zjistil,žedokonceaniFrancieatímméněAnglie,nenípovinnadle
smluvních,Benešemsjednanýchzávazkůnámpomoci,ažetedyjeho„zajištění“bývaléhoČesko-Slovenskanebyloničímjinýmnežsurovýmpodvodem,spáchanýmnalidutéto
země,jenžnazákladětohotoprolhanéhoubezpečováníosvémzajištěnísedalochotněji
zneužívatijakoexponentprotiněmeckýchzájmů,
Beneš ― prozíravý státnický duch, skončil svoje výpočty o pomoci Sovětského
svazu telefonickým rozhovorem s Moskvou, která mu stroze oznámila, že nemůže pro
násnicudělati,
Beneš― předseda shromážděníženevskéSpolečnosti,kteréodhlasovalosankce
protiItalii,trestuhodněpřijaltotopředsednictvíprávěprotentopřípad,jehožřešením,
pod nátlakem Anglie, žádný jiný státník nechtěl kompromitovati svůj stát. Tím Beneš
těžcepoškodilpřátelskévztahyItaliekzemi,kterouzastupoval,azničiltaktradiciitalsko-českéhopřátelství,
Beneš―stálýreferentženevskéspolečnostipropalestinskýmandát,nebylničím
jinýmnežpřisluhovačemzájmůmezinárodníhoŽidovstva,
Beneš ― působil protiústavně na Masaryka, aby ve svém abdikačním projevu
označil právě jeho za nejvhodnějšího nástupce v presidentském úřadě, čímž zapůsobil
naposlancejakoústavnívolitelenovéhopresidentaaznemožniltak,abyvolbabylaprovedena bez nátlaku a jakéhokoli postranního vlivu, jak předpisovala ústava bývalého
státu,
Beneš― druhýpresidentrepubliky,sedostal,nehleděk působenínaMasaryka,
natentoúřadjedinězákulisnímiintrikami,korumpovánímposlancůicelýchpolitických
stran,znichžněkterýmposkytlzfondůministerstvazahraničímilionovésubvenčníprostředky pro jejich stranické podniky a jiným slíbil učiniti takové politické ústupky, že
jejich pronikavost se dotýkala nejživotnějších státních zájmů, aniž ovšem provedení
těchtoústupků bylovpresidentověkompetenciatímméněvkompetenciministrazahraničníchvěcí,kterýmBenešbyl,kdyžseknimzavazovalbezohledunamožnostjejich
splněníbezsouhlasuzákonodárnýchsborůaostatníchčlenůvlády,
Beneš― „Udržovatel státu“přivedlrepublikusvouzahraničnípolitikouasvými
neoprávněnými zásahy do vývoje věcí vnitřních k úplné katastrofě, k níž došlo v září
roku1938,kdysedostavilnaprostýrozkladvnitřní,dovršenýnaprostýmselhánímvšehotoho,coBenešvytrvaleoznačovalzanejdokonalejšízajišťovacídiplomaticko-smluvní
systém,jakýkdynějakýstátvůbecměl.
TakovéapodobnéúvahyazávěryoBenešově činnostitáhlyhlavoučeskýchlidí
vtehdejší době. Tenkrát byl nejvhodnější čas strhnouti masku tomuto člověku, který
snárodemsehráltakproradnouacynickoukomedii,skácetiarozdrtititutomodlujednou provždy. Nebylotřeba špinit, nebylotřebaostouzet,stačilouveřejnit,dokázat,potvrditto,cočeskýlidstejnějižvědělnebotušil,stačiloodhalitceloučinnosttohotočlo- 12 -
věka,okterémnebyložádnýmtajemstvím,žekromětohovšeho,cobyloprotiněmujiž
dávnopolitickynamítáno,jestčlověkemchorobnéješitnostiabezmeznétouhypomoci,
jež se nezastavuje před žádným, ani tím nejnemravnějším prostředkem boje proti odpůrcůmaprotitěm,kteříseodvážilizkřížitijehochorobněctižádostivéplányacíle.
Tojevšakopětjinákapitola,kterábylaveřejnýmtajemstvímjižoddobprozrazení method,jichžBeneša jehookolípoužilokmorálnímuodpravovanínepohodlných
lidí, ode dne uspořádání pověstné schůze na théma: „Co dělá pan ministerský předseda?“,jejížostenbylobrácenprotitěžcechuravémubývalémuministerskémupředsedovi
Švehlovi,odednenezdařenéhoatentátunabývaléhoministerskéhopředseduKramáře
aúspěšnéhoatentátunaministraRašínaatd.
Tato kapitola bude po pravdě nazvána: „Beneš atentátník“ a bude jí věnována
podrobná pozornost na příslušném místě tétopublikace, neboť zjištěné okolnosti jsou
prokaždéhonestrannéhočtenáředůkazem,žeBenešůvzpůsobodpravovanínepohodlnýchlidíjestcharakteristickýpropovahuatentátníků.Potměšilost,úskočnostanedostatek odvahy k mužnému, přímému boji, jakož i snaha utéci za každou cenu před odpovědností, dramatická vynalézavost v používání prostředků a zejména volba méně riskantníchzpůsobůatentátuprotibezpečnostictinepohodlnýchlidí―tojestcharakteristickýzpůsobBenešova atentátnictví,takblízkýtěm,kteříjakoprostředekkodstranění
obětípoužívajíjedu.
Dříve však věnujeme pozornost tomu, proč český národ nemohl býti bezohlednýmodhalenímtěchtozjištěnýchatakétenkrátjižznámýchokolnostízbavennebezpečnéhostínutohotočlověkazločinnéhozaložení. Benešsepoabdikacinejprveuchýlildosoukromí,pozdějipaktajněuletělzPrahy
asnímzmizeliimnozíčelnílidé,povětšiněŽidé,patřícíkjehokamarile.Mezinámivšak
zůstali i potom lidé, kteří najednou nechtěli nic věděti o tom, že patřili dříve ke štábu
jehopatolízalů,vrtichvostůařiťolezců,jakjesvéhočasunazvalbásníkJ.S.Machar;dokoncesezapřísahali,žesBenešemnemělinikdynicspolečného,aleveskutečnostipotajmu,vpříšeřípodzemí,opatrovalistřepinyrozbitémodlyaroztahovalichapadlasvých
zednářských a židovských vlivů, aby vyčkávali vhodný okamžik pro zahájení příprav
knávratuBenešovyéry.
Jejichvinousestalo,žemodlanebylazničenaažejednohodne,atoprávěvechvílinejkritičtější,zkřížilBenešůvstíncestučeskéhonárodakjehošťastnějšíbudoucnosti.
Národ, který se rád dovolával Masaryka, nechť vzpomene jeho výzvy: „Kácejme
modly!“Podaří-lisevintencíchtohotoheslarozdrtitimodlu―Beneše,pakvykonalBenešůvučitelpronárodalespoňto,žemunaznačil,žemodloslužebnictvíjestpronárod
vždyckyzlouvěcí.Dodáváme:Tentokrátmohlobýtitragedií!
Přišelčas,kdyBenešovamodlamusíbýtstrženaazničena,neboťdalšímodloslužebnictvíjenárodnímkacířstvím!
- 13 -
BENEŠ―ŽOLDÁKŽIDŮ
Český lid byl ve svém jádře vždy protižidovský. Věděl, že Žid je jeho nejhorším
nepřítelem. Jan Neruda, básník, kterýjistě dobře znaldennístrastičeskéholidu,věděl,
žeŽidéjsounejvětšímzlem.Vyjádřiltojasněapřesvědčivěvesvémtraktátu„Prostrach
židovský“, kdepíše:„Židé žijívšudejakonárodcizí,unásconejcizejší.Vědomícizostité
neníjenunás,kdemárázjižhotovéhonárodníhonepřátelství,nýbržvšudejsouazůstanoubodákemvraženýmdotělajinýchnárodů.“Tutocizostatotonepřátelstvíodůvodňuje Neruda takto: „Jejich vlastnosti jsou orientální, tedy naprosto jiné než národů evropských.ŽidjeprávějinýčlověknežEvropan,jehopřílišpohybliváobrazotvornostnemáklidu,aninadáníprovýtvarnéumění.A jakocizestojívnašemspolečenskémživotě,sledovýmchlademvedlenašehoumění,takžecocizincistojívhistoriievropské.Jenjipozorovali,
abyseránámuhnuli,akdoznichmělvliv,užívalhojenprosebe.Jimnevadí,abytajněnepodporovalistranudruhou,kdyžvtomjeprospěch.Unássemíchajímocítakédopolitiky,
píší,pracujípro„svobodu“askutečněsejimpodařilo,že„svobodaprůmyslová“,„svoboda
obchodu“, „svoboda tisku“ stala se monopolem jejich a těch, kterým pomáhají.“ Aby bylo
prokázáno,jakzdravýavtakmnohémmodernímunázoruodpovídajícípostojmělčeský
člověkkŽidůmjižvedruhépoloviněminuléhostoletí,budižztétoNerudovypublikace
uveden ještě jeden výrok: „Židé mají velkou účast na válkách a revolucích, oni chtěli se
nazývatvelmocívšechvelmocíaosvojitisipanstvínadlidstvem.Jdounynídozávratného
vrchupanstvínadlidstvem.Židsestalhistorickýmrozvojemmužemlehkéhovýdělku.Rolníkem není k vůli svému talmudu; kdekoliv směl zakoupiti se, zařídil ihned „obchod
vpozemcích.“ Řemeslníkem není, nemáť z práce samé radost. Je jen obchodníkem, často
velmilehkomyslnýmvýdělkářem.Onmělamávšechnyvlastnosti,abyzpolitikymělvýdělek.Výdělektenjezaposledníchdvacetletúžasný.Zdáseskoro,žemámejižzcelazvláštní
právo― mezinárodní právo židovské,v němžjsouzaznamenánysvobodyŽidů aslužební
povinnostikřesťanů.“
Tak soudil o Židech Neruda, jehož názor jest přesvědčivým dokladem toho, že
českýlidbyldobřeinformovánoneblahémazločinnémpůsobeníŽidů.Nerudůvnázor,
citovanýjakotypickýpříklad,nenívšakojedinělý.Vdílevšechčeskýchspisovatelůtehdejšídobyigeneracínásledujícíchzazníváostřevyhraněný,nekompromisníprotižidovskýtón,kterýnaznačuje,žetotostanoviskokŽidůmbylonázoremnejentehdejšívedoucí vrstvy intelektuálů, ale i majetkem nejširších vrstev českého lidu. Ten nebylo nutno
přesvědčovati o zločinném počínání Židů, neboť jeho protižidovství bylo přirozenou
obranouprotivšemutomu,cožidovštíparasitipáchalinačeskévesniciavčeskýchměstech. Nejvýstižněji to řekl opět Neruda: „Štěstí i neštěstí jsme snášeli společně po věky;
kdyžsenámdařilodobře,bralioniihnedochotnépercentaztoho, a kdyžsenám dařilo
mizerně,hnedjsmecítilipomocnourukujejich―zajisténebylanijedinýčeskýkřesťanfantovánaanijedinémuseneprodávalaposlednípeřinapodtělem,abybratrskárukaŽidova
nebyla při tom pomáhala.“ Z židovských krčmářů se stávali továrníci, z vesnických
lichvářůvelkostatkáři,kteřípronajímali„své“latifundie,zcelenézdílcůpolínezámožnéhočeskéholidu,vehnanéhododražby,kdyžčeskýchalupníkarolníknemohlplatitižidovské úroky z půjček, které Žid tak ochotně poskytoval. Takový „Pinkeljude“, jak se
říkalo přivandrovalým Židům, přišel do vesnice, nemaje kromě toho pytle na zádech,
- 14 -
roztrhaných kalhotasvéžidovskémamonářskéalichvářsképovahynaprostonic;aza
několikletmupatřilacelávesnicealidévnísestávaliotroky,závislýminajehocynické
blahovůli.
Žid byl pročeský národ hroznoumetlou.Středověkáměstapoznalabědymorovýchran,českývenkovminuléhostoletíapočátkudvacátéhostoletípoznalránužidovskou.Nebylovelkéhorozdílumezitěmitozly.
Tovšechnobyloznámo.Věděliotomirealisté,kteřísMasarykemvčelesedali
do„očišťování“českéhoživota.Masarykbylhnednapočátkusvéhoveřejnéhopůsobení
proslulýmžidomilem,kterýbezohledunazájmyapotřebysvéhovlastníhonárodahájil
Židyazlesekompromitovalomlouvánímaobhajobouitěchnejhnusnějšíchžidovských
zločinů. Nebylo tajností, že toto jeho působení bylo odměnou, jíž se odvděčovalza své
jmenováníuniversitnímprofesorem.TotojmenováníprosadiliŽidé,jejichžvýrok:„Teď
jsmenasadiliČechůmvešdokožichu“seukázalsmutněpravdivým.
Hilsneriádaavšechnotoostatní,čímtitolidé„vytloukalinároduokna“,tovšechnovyvolávalovčeskémveřejnémživotětěžkéahlubokéotřesy.Lidseinstinktivněbrániltomutojedu,kterýpůsobenímzrádcujícíchlidí,vyšlýchzjehostředu,bylvstřikován
do jeho zdravého myšlení. Smradlavých vajec, kterými býval Masaryk vítán na svých
schůzíchapřednáškách,pozvolnavšakubývá,neboť rukarealistickámylarukužidovskouarukažidovskárukurealistickou,podávajícjízároveňjidášskéstříbrňáky,zakteré
bylzrazovánčeskýlid.
ZtohotoprostředívyšeltakéBeneš,kterýjakověrnýžákMasarykůvnapříkladu
svéhoučitelepoznal,jakvýhodnýmprostředkemkekariéřejestcesta,sledujícížidovské
zájmy.„SebeobětováníužtehdybylozákladnímrysemosobnostiBenešovy,“píšeoněm
Žid,profesorAlex.Kraus.Beneštedyjižtenkrátsebeobětovalprožidovskézájmy.Učinil
takbezjakýchkoliobtíží,neboťvjehopovazepřevládalyvždyprvkyžidovskémentality.
Vždyťžidovstvínemusíbýtivždyjenvěcíkrve,alemůžebýturčenovlastnostmipovahovými.BenešvesvémpočínáníbylvždypovahoutypickýmŽidem.
BásníkOtokarBřezina,jakpotvrzujejehopřítel,básníkJakubDeml,vesvéknize
„MésvědectvíoOt.Březinovi“,mluvěoEduarduBenešoviprohlásil:„Benešjejménočistě
židovské.“JakubDemlvezmíněnéknizedokládávelmipřesvědčivě,žetentovelkýčeský
básník Beneše vždy zařazoval mezi Židy. K tomu, že Březinovi bylo nabízeno cosi se
stranynároda,Demlpoznamenává:„Jaksetomávlastněříci,kdyžnárodnepřijdevůbec
ke slovu a jménem jeho mluví takoví ― Bůh nás při zdravém rozumu zachovati ráčiž ―
EduardiBenešové,AlfrédiFuchsové,ArneLaurinové,FischerovéajiníŽidé!“
Beneš, zednář 33. stupně zasvěcení, nebyl „nikdy ničím jiným než zaprodaným
žoldákemŽidovstva“.PodletohoseŽidékněmuchovaliapodletoho„uznávali“a„cenili“ jeho práci. Jak směšně dnes, po tom všem, co o Benešovi víme jako o „diplomatu“
a„státníku“, jenž přivedl bývalé Česko-Slovensko k tragickému závěru, jímž skončilo
Benešovo „politické“působení,vypadávýrokjednohozežidovskýchBenešovýchobdivovatelů,francouzskéhoŽidaprofesoraEisenmanna:
„Jistěbylabylbyzůstalvýbornýmprofesoremjakořadajiných,alejakostátníkje
jedinečný. Jako profesor by rozvíjel jen svoje přednosti duševní, které jsou výjimečné,
alepřírodaknimpřipojilavzácnédaryrozhodnévůleamocnéenergie,kterémimosnahypolitickébyzůstalynezužitkoványvhodnýmzpůsobem.Jerozenýmdiplomatem,diplomatem,pravda,zvláštníhodruhu,druhubudoucnosti,báječněinformovaným,úžasně
- 15 -
bystrým psychologem největší jemnosti, způsobilým přesvědčit svého partnera, neschopným ho klamat, hrozícím se lži jako fysického potupení… Nikdo netušil, kolik
energieseskrývávtommalémčlověku.“Bylobyjistězajímavézjistiti,kolikpeněznašeho poplatnictva stál každý ten superlativ. Tento výrok jest současně typickou ukázkou
židovskyprolhanýchmetodvdělánípropagandyatakédůkazem,kterýchbyseovšem
mohlo zjistitina sta,že Beneš svýmineúčtovatelnýmifondy,kterémubylyk disposici
jako ministru zahraničních věcí, nedělal propagandu ve prospěch státu, ale jedině pro
svojiosobu.
StátníciadiplomatébylioBenešovědiplomatickémtaktuponěkudjinéhonázoru
nežŽidEisenmann.Maďarskýministerskýpředsedanapříkladoněmřekl,žejestmužem,kterýpřišeldomezinárodníhodiplomatickéhosalonubezlímečku.
OBenešovýchstycíchsŽidyvdobějehopůsobenízahranicemi,když„osvobozoval“českýnárod,nechmepromluvitižidovskéhorabínadr.AlexandraSterna,kterýpřed
lety napsal a uveřejnil článek „Židé u kolébky Česko-Slovenské republiky“, v němž se
vychloubátím,jakŽidéveFranciiavAngliipodporovaliBeneše.Píševněm:„Hybnásíla,
dr.Beneš,hledalstykysfrancouzskouvládou,přičemžmuŽidFreund-Déchamps,francouzskýsenátor,naturalisovanýFrancouz,pocházejícízBrandýsanadLabem,razilcestu.Pomáhalmuivpřekonáníprvníchfinančníchobtíží.Ano,Freundtvořilfinančníorganisaci,ježpodvedenímŽidůWedelesaaSrnkadodávalasvůjobolusosvoboditelskémuhnutí.Prvnídary,ježWedelesposkytoval,vystačily.Pozdějibylvšakrozpočetmilionový,protobylyveFranciiavAngliivyzvednutyúvěry,onichžpanWedelesvPařížialord
Rothschild v Londýně by mohli prozraditi mnoho zajímavého, svědčícího o zásluhách Židovstva.“
Uveřejnění těchto věcí Židem Sternem nebylo Benešovi příjemné. Proto tento
článekprošeltéměřbezodezvy.Benešpřecenemohlpotřebovati,abyněkdojenproto,
žechtělzdůrazňovatizásluhyŽidů,prozrazoval,žeBenešpřijímalkroměpenězodfrancouzskéa britské vládya kroměpříspěvků krajanů takéještě jinépeníze,o kterých se
nikdynemluvilo,atodokonceztaknečistýchpramenů.Cokdybysibylněkdovzpomněl,
aby také tyto peníze byly vyúčtovány.Propoměr ŽidůkBenešoviatímtaképrovztah
Benešův k Židům, kteří by byli nepodporovali nikoho, na jehož kartu by nebyli mohli
spolehlivě vsaditi, jest toto indiskretní prozrazení židovského rabína Sterna nad jiné
dokumentární.
Nejprůkaznější materiál, potvrzující naprosto nezvratně Benešovu závislost na
Židech, jest shrnutv nenápadnéknížce„Dr.EdvardBeneša Židi“,kterounapsalvroce
1938ŽidAlex.Kraus,profesorobchodníškolyvHumennémproto―jakpíševúvodu―
„abytačástŽidů,kteráovládájenjiddiš,mohlaněcozvědětoosoběvelkéhodemokrata
aojehovztazíchkŽidovstvu“.
Nechme mluviti tohoto Žida, neboť může prozraditi více, než tušíme, a to nejen
oBenešověžoldáckémvztahukŽidům,aletakéožidovskýchpatolízalskýchzpůsobech
aotom,jakŽidédělaliBenešovireklamu.
Vkapitole„Benešjakoministrzahraničí“jepsáno:„Domamuselpřiznatsvojepoliticképřesvědčeníapřistoupilkstraněčeskýchsocialistů.Klofáč,předsedastrany,vypravuje,žekdyžuvádělBenešedostrany,zeptalsekterýsiposlanec:„… Jakjetomožné,
ženepije,nekouří,netančí,nemámilenky,nechodídospolečnosti,nehrajekarty,cotedy
dělá?“Klofáčmuodpověděl:„Žijeproideu!“
- 16 -
Věru dojemné reklamní líčení! František Zavřel, autor románu „Fortinbras“, by
snímasistěžísouhlasil.3
AtentobigotníŽidpokračujevkapitole„Jakopresident“:„Benešdalvsázkusvůj
život, jmění a kariéru.4 V Benešovi byl presidentem zvolen člověk, který nikdy neměl
ohledna sebe a který, když byl veřejně napaden, mohl o každé koruně svéhomajetku
podativyúčtování.“5
TakŽidéomývaliBeneše,nadkterýmsilibují:„Můžemebýtišťastni,žejsme6za
druhéhopresidentazvoliliBeneše,kterýjdepostopáchMasarykových.“7 Nejzajímavějšíanejprůkaznějšíjestovšemkapitola„BenešaŽidé.“ Píšesevní:„Užvdobě,kdyžbylBenešpřítomenmírovémujednánívPaříži,přijalzástupceŽidovskénárodníradyzPrahy,dr.HugoBergmanna,NorbertaAdleraařediteleOsvaldaFreunda.PřijednáníztotožnilBenešsvojenázoryožidovskéotázcesnázory deputace. Beneš prohlásil, že zacházení se Židy ve vnitřním životě státu bude
zkouškounašípříslušnostianeboodklonuodzápadníkultury.Židébudoupožívatvedle
samozřejmýchobčanskýchprávtakévšechprávmenšin… ToprohlásilBeneš.Vzávěru
svéhoprojevuktétožidovskédelegaciBenešřekl:„Ujišťujivás,žesvojenázoryivpolitice
uskutečnímaprotomůžetevždysemnoupočítat!“
Žid Kraus pokračuje: „Již roku1919přijaldruhoužidovskoudelegaci.Kdyžs ní
hovořilosobotějakosvátečnímžidovskémdnu,vyjádřilseBeneštakto:„Sobotanebude
vnašírepublicenikdyrušena,Židi,jakoethnickámenšinabudoumítivšeckaprávanáboženskáazatakovýchpodmíneksemohouvyvíjet.Jsempřesvědčen,žeunássenepostaví nikdo protiuznání Židů jako ethnickémenšiny.Celýmsvýmvlivemse postavímza
toto uznání.“ Žid Kraus potvrzuje, že Beneš plně dodržel tento slib a dále píše: „Nový
presidentČesko-Slovenské republikysledoval s velkýmzájmemužjakoministrzahraničníchvěcíživotžidovskémenšinyaplněsezaměstnávaljejímipolitickými,hospodářskými a kulturními otázkami a v hojných projevech vysvětlil svoje stanovisko vůči Ži3SpisovatelFrantišekZavřelnapsalzajímavýrománsprotibenešovskoutendencí,kterýbylvšak
zabývalérepublikyzkonfiskován
4Nicnežžidovskéoslavnélhaní.Benešzaceloudobusvětovéválkysenafrontěvůbecneukázal.
Svůj život „dával v sázku“ v bezpečné Paříži. Také žádné jmění nemohl dávati vsázku prostě
proto,žetenkrátžádnéhoneměl.Židovskýautorsitopíšepodletoho,jaksemutonakterém
místě hodí. V kapitole, kde má zájem vyzvednouti Beneše jako šetrného člověka, který žil ve
stísněných sociálních poměrech, zdůrazňuje, že žil vPaříži ve studentském pokojíku a neměl
měsíčněkdisposicivícnež120franků.Najednounatozapomínáatvrdí,žedávalvsázkusvé
jmění,ačBeneštenkrátžádnéhoneměl.Skariéroujetomurovněžtak.
5 Proč toto zdůrazňování Benešovy poctivosti? Snad proto, aby se zapomnělo, že Beneš nebyl
vůbecnikdyschopendátinějakévyúčtováníosvémzahraničnímhospodaření,atímméně,že
bylschopendátivýkazsvéhojmění,kterépozdějišlododesítekmilionůkorun.Perglerovi,kterýžádalvyúčtovánísbírekamerickýchkrajanů,ježbylyBenešovidáványkdisposici,vyhýbavě
odpověděl,ženeměltenkrátčasvéstipodvojnéúčetnictví.Bylovšakzjištěno,ženevedlvůbec
žádné.
6 Zde má Žid Kraus pravdu. Presidentemzvolili Beneše opravdu jen Židé azednáři.Velmi zajímavěotomvyprávípublikace„Golem―metlaČechů“,vydanávnakladatelstvíOrbis.
7 Jakou stopu má autor na mysli, dokazuje okolnost, že Masarykovi Židé z vděčnosti vysázeli
vPalestiněhájponěmpojmenovaný.KdybybylBeneštakpřežalostněneskončil,bylbysejistě
takové„pocty“dočkaltéž.Kdoví,možná,žednesužhotammázasvé„zásluhy“,kterýchsizískaljako„president“emigrantskéžidovskévládyvLondýně.
- 17 -
dům.Přisvýchokružníchcestáchrepublikouvyhlásilžidovskýmdelegacím,kteréhovítaly,
comůžežidovskámenšinaočekávatodstátu,potažmoodvlády.
V době, když byl ministrem zahraničí, měl příležitost ukázat velké porozumění
prožidovskouotázku.VŽenevěbylroku1933referentempropalestinskýmandátavšechenžidovskýtisktehdypsal,žeBenešprojednávalmandátníotázkusobjektivnostíasvelkým porozuměním. Židovstvo napjatě sledovalo jeho činnost. Rok 1935 přinesl ČeskoSlovenskému Židovstvu velký dar: dr. Edvard Beneš byl zvolen druhým presidentem naší
republiky.
Benešdokázalvesvédosavadníčinnostijakoministrzahraničížidovskémuobyvatelstvunejendobrouvůli,alezasadilsetakéovšechnyakce,vedenéveprospěchŽidů.Viděli
jsmevosoběBenešovězáruku,ževšeckopůjdestaroucestouasledujeme-ližidovskýtiskod
PrahyažkJasiněonohohistorickéhodne,kdybylBenešzvolenpresidentem,vidíme,jakou
radosttouvšechŽidůvyvolalo.“
ŽidKrausmělpravdu.Židovskýtisknejensvětový,aleižidovskélistyvycházející
vbývalérepublice,semohlyzalknoutinadšenímnadzvolenímtohotožidomila.
Několikukázek:
JüdischeNachrichten,Prešov:
„Masaryk námříkal, žebez Benešebychomnemělirepubliky.Benešbylproniknutfilosofickoudemokratickoumyšlenkouaživotnímoudrostíláskykbližnímualásky
kmíru,jakojehoučitel.
Jakostátníkzískalsihistorickéjménoajednesvýznačnýmčinitelemsvětovépolitiky.Mástátnickéschopnosti,kteréhopředurčilystátisenástupcemMasarykovým.
Šťastnávolbanašlauznánívcelémsvětě.Nechťžijemoudrýmladistvýdr.Edvard
Beneš!“
ZsidóNéplap,Užhorod:
„DnešnímdnemzačínávdějináchČesko-Slovenskérepublikynovákapitola.
Byl zvolen nový president mladérepublikyv osobě dr. EdvardaBeneše;byl zvolen
nášpřítelaochránce.“
Selbstwehr,Praha,židovskýposlanecdr.A.Goldstein:
„Židovskástranabojovalazato,abypolitičtízástupcižidovskémenšinystálipevně
ajednomyslně na straně dr. Benešea proto jsemšťasten,žemohujménemstranyblahopřátdr.EdvarduBenešoviapovědětmu,žezdravímevněmstátníka,kterýjezárukou,že
MasarykůvduchavlivbudepokračovatkuprospěchuŽidů.“
Rozvoj,Praha:
„Česko-Slovenskýnárodmůžesepotétošťastnévolběsklidemanadějídívatdo
budoucna.“
Židovskézprávy,Praha:
„Není jediného židovského občana v republice, který by upřímně a ze srdce nepozdravilnovéhopresidenta.Presidentmůžesibýtjistnašíhlubokouoddanostíkjehoosoběanašívěrnostíjakvdobrých,takvešpatnýchčasech.“
Natěchtoprojevechžidovskéhotisku,uveřejněnýchpozvoleníBenešepresidentem, nejlépe vidíme, že Židé považovali Beneše za svého presidenta. To jest doklad
zájmuŽidůo jehoosobu. Není tosamoo sobědůkazem,žeBeneš byljejichzaprodancem?BylibyŽidébývaliprojevovalitakovouradost,kdybynevěděli,žeBenešovýmzvolením nastupuje napresidentskýúřadbývalérepublikyčlověk,kterýbudeotrockysle- 18 -
dovatjejichzájmyakterýsenejenvničemneuchýlí,aledokoncesevynasnažíbýtještě
papežštějšímpapežeprávěvtěchvěcech,zakterésiMasarykvysloužilsvůjhájvPalestině?
BenešbyljejichčlověkaŽidétovelmidobřevěděli.Ano,Benešbylochotenkdykoli plnit svoje sliby, učiněné Židům, a byl je ochoten plnit i za cenu zničení vlastního
národa.
ŽidKrauspíšedále:„Benešjakopresidentpřijalněkolikdelegací,vprvnířadědelegaci slovenských orthodoxních Židů, vedenou bratislavským rabínem Akibou Schreiberem,přednostouústředníkanceláře8Peppenheimem,náměstkempředsedyEhrenfeldem a tajemníkem Švartzem. Při audienci prohlásil bratislavský rabín hebrejsky, že židovskýnárodpovažuje za svojináboženskoupovinnostvyjádřitiúctuvelkémumuži,v jehožčinechvidížidovskýnárodbožskoumoudrostapředvídavost.9PředsedaústředníkancelářežidovskénáboženskéobcePeppenheimujistilveslovenskémproslovupresidenta
ooddanostislovenskéhonárodakjehoosobě.
Dále byla presidentem přijata delegace Česko-Slovenských sionistů: poslanec
dr.Goldstein, poslanec ředitel dr. Khugel, Ing. Frischer, předseda židovské strany,
adr.Rufeisen,předsedasionistickéorganisace.Delegacetlumočilapresidentovineskonalouradost,sjakoubylopřijatojehozvolenízapresidentauvšehožidovskéhoobyvatelstva.
PresidentBenešpoděkovalvodpovědizaprojevenoudůvěruavodpovědizdůraznil:„Víte,
jakéstanoviskojsemzaujímalknovéžidovskérenesanci,amohuvásujistit,ževmémnovémúřaděbudusedržettýchžjistýchsměrnic.“
Tak patolízalsky se choval Beneš k Židům, které prostý český člověk nenáviděl
aknimž cítil instinktivní odpor, oprávněný vším tím, co Židé na něm spáchali. Beneš
všakbylvžidovskémžoldunejenjakopresidentajakoministrzahraničníchvěcíbývalé
republiky, ale ještědříve, již tenkrát,kdyžvstoupivdorealistickéstrany,začalveřejně
vystupovati.VždyťtotakénebylnikdojinýnežŽidKhon,kterýnáramněoslavovaljeho
vstup do realistické strany. Židé dobře věděli, že tento zaprodaný gój bude více hájiti
jejichzájmynežtěch,pojejichžhřbetechsezejména s pomocísvýchzločinnýchintrik
vyšplhal až na presidentský úřad. Židé od počátku počítali s jeho chorobnou ješitností
astouhouposlávě,svlastnostmi,kterýchbyliugójůvždyochotnivyužítiprosvojezájmyasvojenečistécíle,směřujícíksvětovládě.
VelmivýrazněvystihujepoměrBenešekŽidůmanaopakčlánek,kterýbylsvého
časuuveřejněnvtýdeníku„Přítomnost“.10Píšesevněm:„MyŽidéjsmesupřímnouradostípozdravilivolbudr.Benešezapresidentarepubliky,neboťjsmevěřili,žeonbude
vnášprospěchřešitiproblémžidovský.TovíŽidovstvoceléhosvětaapodlemožností
republikupodporujeajejínápomocno.Zatomárepublikacoděkovatstanoviskupresi-
8PředsedaústředníkancelářenáboženskéobceorthodoxníhoŽidovstva.
9 Ta božská moudrost apředvídavostse ovšem nejvíce projevila v naprostém krachu toho, co
Benešpolitickydělal,atojakuvnitř,takzahraničně,kdyžjsmezůstalivzáříroku1938opuštěnivšemitěmi,nakteréBenešspoléhal,akdyžsebývalárepublikadostaladovnitřníkrise,
kteráznamenalajejírozpadnutí.TakžidovskymoudrýapředvídavýbylBeneš.
10„Přítomnost“,revue,redigovanálevicovýmnovinářemPeroutkouafinancovanáŽidemStránskýmvesféřebezvýhradníhoBenešovavlivu.
- 19 -
dentaBeneševůčiŽidům.Znamenátonejennesmírnývlivsvětovéhotisku,alevmnohých
státechipoliticképřátelstvíapomocprůmyslu.“11
TaknaznačovalaPeroutkova„Přítomnost“českémulidu,vjehožsmýšlenípodobáchhumanitářskéhoblouzněníademokratickéhotápáníseopětpočalprojevovatiznatelnější prvek protižidovského smýšlení: „Podívejte se, jak ten Beneš to dělá dobře!
SvýmpostojemkŽidůmzajistilpronastávajícízlédobyrepublicesympatieŽidůcelého
světa,získalpodporusvětovéhožidovskéhotisku,topřecemnohoznamená!Židébudou
pomáhatrepublice,nezapomínej,Čecháčku,žeŽidovstvojevelmocnadvelmocemiamy
přecebudemepotřebovatkaždého!TenBenešjepřecejenchytrák,takhlesizajistitŽidy,
arepublikutonicnestojí!“TaknějaktochtěliŽidévysvětlit.
TenČecháček, který do nedávnédobypřijímaljakodogmavše,cobyloopuncováno značkou demokracie, humanity a pacifismu, však již tak důvěřivým nebyl. Věděl
dobře, jak vypadá pomoc Židů v praxi. Poznalji ve válce, kdy Židé keťasili a snažili se
zněhovydřítvšechno,comělonějakoucenu,seznámilsesnívdobáchmíru,kdyŽidbyl
vbývalérepublicestejnou,baještěžíznivějšípijavicínatělenárodajakovdobáchbývaléhoRakousko-Uherska.Českýčlověkzadvacetletrepublikysepřecejenzačaljižprobíratizmrákotrepublikánsko-demokratickéhonovorozeněteasnažilsemyslititaktrochu
posvém,jakmutodávaljehozdravýrozum.Filosofovánítěch,kteříhovedli,nepřijímal
již bez výhrad a přes čínskou zeď demokracie začal zvědavěji nakukovati do sousední
Říše. Počalchápati, že tato závislostnaŽidech,jejímždůsledkembylaprávětatoslibovanápodpora,neníanipronárod,aniproČesko-Slovenskýstátžádnýmdobrodiním,ani
žádnýmpolitickyprozíravýmpočtem.Ti,kteřínemyslelivefrázích,ředěnýchpolitickou
výchovou vládnoucích humanitářských filosofů, tušili, že toto oficiosní židofilství jest
jednímzbagrů,kterýmijestdonemožnostiprohlubovánapropastmezinámiaŘíší,žijící
národním socialismem, ideologií, jejímž jedním základním pilířem jest zásadní rasový
antisemitismus.Pařížští,londýnští,moskevští,newyorštíŽidébylidaleko,aleŘíšebyla
hnedvedle,prostíralasekolemvšechnašichbývalýchhranic.PřestovšakBenešakamarila kolem něho provokovali svým židomilstvím. Pyšně se vychloubali, že ČeskoSlovenskojestostrovemdemokracieavůbecjenenapadlo,žerevolucemipřírodymnohéostrovyivelkékontinentybylyjižsmeteny.Kdybyčeskýčlověkbylbývalvícepoučen
ovlivuŽidůunásaozávislostiBenešověnazednářstvuamezinárodnímŽidovstvu,byl
bypochopil,pročsvéhočasunemohlobýtpřiznánonašeobčanstvídr.KarluPerglerovi,
alepročjižtenkráttakochotněbylopropůjčenokaždémuŽidovi,kterýknámuteklpřes
hranice z Říše, kde netrpěli rozvratné rejdy marxistů a bolševiků. Rudí intelektuálové
zPenklubu12 a z Mánesa13 měli samozřejmě ukrutnou radost, když Thomas Mann po
přeochotném propůjčení Česko-Slovenského státního občanství byl v Americe nazván
11 Zajímavé přiznání židovského autora, potvrzující existenci židovské tiskové internacionály,
jakožizákulisnívlivŽidůnavládnívěcivmnohýchstátech.Takéunásbylažurnalistikapod
židovskýmdiktátem.NačelnýchmístechseděliŽidé.Taktomubylozejménavmarxistickém
tiskuahlavněvlistech,kterébylyvydržoványministerstvemzahraničníchvěcí,tojestBenešem.OvlivuŽidůnasvětovoužurnalistikuzajímavěvyprávíHenryFordvesvéknize„Mezinárodní Žid“, která přes nepřízeň vládnoucí kliky, podporující všemožně Židy a znemožňující
usilovněkaždýprojevprotinim,bylaunásjižvdobáchbývalérepublikyhojněčtena.
12 Penklub ― mezinárodní organisace marxistických a bolševických spisovatelů. V roce 1938
konalasvůjposlednísjezdvPraze.
13Pražskývýtvarnickýspolek,zabývalérepublikyovládanýbolševickýmitendencemi.
- 20 -
„největšímČechoslovákem“.„Černáfronta“14německýchzrádcůsetěšilavšemožnépodpořevládníchkruhů.Nanašemúzemíbylatrpěnajejítajnávysílačka,kterouzřídilaobsluhovalinž.Formis.Našeúřadypřesto,žebylynajejíexistenciačinnostupozorňovány,
nezakročily,vymlouvajícese,ževysílačkunemohounalézti.Němcisitedypomohlisami.
Tato u nás trpěná a vydatně podporovaná činnost židovské německé emigrace velice
zhoršovalapoměrŘíšekbývalérepublice.Jinaktomuanibýtnemohlo.Atovšesedělo
podBenešovouzáštitouati,kteříměliodvahusepostavitiprotiřáděnítétozločinecké
smečkynanašemúzemí,bylijižtenkrátlevičáckýmtiskem,přesycenýmpříspěvkyztajných fondůministerstva zahraničníchvěcí,označovániza„zrádce“.Vtétozávislostina
mezinárodníchzednářskýchažidovskýchpřáních,vtěchtocizíchslužbáchutonulposlézejakýkolipojemozájmechvlastníhostátuanároda.Židovskýmemigrantůmbylytrpěny nejen tyto nepřímé, ale i docela otevřeně nepřátelské rejdy proti bývalé republice.
Tatospolečnost,těšícísemezinárodníochraněŽidovstva,nesloužilaničemujinémunež
Moskvě a bolševické kominterně15 a jejich prostřednictvím židovským a zednářským
plánům.
TaktomubylovrepublicezadobpresidentovánížidomilaBeneše!
ŽidKrauspokračujevesvéknizevopěvováníjehozásluhoŽidy:„Opresidentovi
Benešovijsmevěděliužzdobpřevratových,žehledínaproblémžidovskýsestanoviska
všeobecného. Proto si dovedl vážiti sionismu a snah o vybudování Palestiny. Židovstvo
celého světa sledovalojehočinnostjakostáléhoreferentapropalestinskýmandátu Společnostinárodů.
Světové židovské kongresy, jejichžvlivjeomnohovětší,nežbysezdálo,opětně se
oosoběBenešověvyjadřovalyspocitemvelkéúctyjižtehdy,kdyžbyldr.Beneščinnýjako
ministrzahraničí.
Delegáti Česko-Slovenských Židů, kteří se zúčastnili světových kongresů, poznali
zvlastnízkušenosti,ževšechnotodobré,coBenešvykonal,znáŽidovstvoceléhosvěta.“
Žid Kraus dále s uspokojením konstatuje: „V dnešních neklidných dobách, kdy
velkáčástsvětajesilněprotižidovskémunároduzaujataajeprosákláideologiírasismu,
přijímápresidentdr.BenešvrchníhorabínazeSanFranciscaaříkámutoto:„ČeskoslovenskéŽidovstvopoužíváplnýchaneomezenýchpráv.Tatoprávanejsouokleštěnáani
14OrganisaceněmeckýchemigrantůŽidů,marxistůabolševiků,kterámělacentrálusvýchrejdů,
namířenýchprotiŘíši,vPraze.
15Autorsámbylsvědkempřípadu,kterýnadjinévýmluvněsvědčío„státnosti“bývalésociálně-
demokratické strany a potvrzuje, co všechno si mohli židovští emigranti, němečtí marxisté,
pod ochranou Beneše u nás dovolit. Bylo to při oslavě „Svátku práce“, jak se tehdy říkalo,
„1.máje“. Prahou pochodoval průvod marxistů, v němž šli společně čeští a němečtí sociální
demokraté.Zajímavouskupinoutohotoprůvodubyloddílněmeckýchemigrantů,vněmžpřevládali Židé. Na Václavském náměstí vyskočil jeden z těchto Židů, který neustále provolával
slávurudéarmádě,ačkráčelvsociálnědemokratickémprůvodu,zřadyahysterickysevrhlna
stát-nívlajkubývalérepubliky,splývajícítéměřažkzemisjednohostromu.Státnívlajkustrhl
apodupal.Namístěbylztrestánpříslušníkynacionalistickémládeže,kteřísevracelizesvého
projevu.Byljimizadrženapředánpolicejnístráži.Ještědřívevšak,nežbylzjištěn,objevilise
namístědvamarxističtíposlanciapachatelbylnajejichintervencipropuštěn,takžeanijeho
jménonemohlobýtzjištěno.Místoněhobylivšakzatčenidvapříslušnícinacionalistickémládeže, kteří se postavili na obranu státní vlajky, a to na zákrok obou marxistických poslanců,
kteřítvrdili,žežidovskýemigrantbyljimiztýrán.Pročdostalnapamětnou,otomsenemluvilo.
- 21 -
uŽidů,kteřísehlásíksvémuvlastnímunárodu,aniutěch,kteříjsounacestěasimilace.
Právě naopak,“ pokračoval president Beneš ve svých vývodech, „u nás v republice má
každýŽidprávohlásitsebuďkžidovskémunároduapotompatříkžidovskénárodní
menšině,anebokdyžseasimiluje,můžesehlásitikekterémunároduchce.KaždýŽidmá
možnostjednatpodlesvéhoprogramuapřesvědčení.“
Tak hovořil Beneš k Židům a o Židech ještě v dobách, kdy nad bývalým ČeskoSlovenskem se již stahovaly bouřlivé mraky politické krise. Na rozbouřeném moři evropskýchpolitickýchpoměrůsepovážlivěpotácelaloď,nesoucíČesko-Slovenskouvlajku, neboť její kormidelník se nevyznal ani v těch nejprimitivnějších znalostech reakcí
magnetickéstřelkynapolitickémkompasu.Protosenedovedlvyhnoutibouřianaopak
dostalsepřímodojejíhostředu.Vjeldonísevšemiplachtamisvédomýšlivosti,ješitnosti,svýchfikcí,omylůazrady,spáchanénavlastnímnárodě.Jehostřelkaukazovalašpatně,neboťbylapřitahovánaocelíMaginotovylinie,rozežranourzírozkladufrancouzskéhoducha,bylavychýlenazesprávnéhosměruželezemloďstvaVelkéBritannie,tehdyjiž
mocizbavené„královnymoří“,bylamocněvychylovánaželezemobsaženýmvkrvi,vníž
seutápělbolševismus,astávalasetřtinouvětremseklátícípodvlivemzlata,staženého
dožidovskýchměšců.
SčímkoliBenešpolitickypočítal,vevšemsemýlil.Jehopolitickémanévrováníbylozaloženo jedině na předpokladu pomoci Francie. Věřil, že do války, která by vznikla
probývaléČesko-Slovensko,budezataženatakéAnglie,kterápodlejehonázorunemohlanechatiFranciiosamocenou.Počítalspomocíbolševikůanakonecseukázalo,žejeho
hra jest politickou tragikomedií plnouomylů, neboť nám, kterých se přímo týkala, nezbylonicjiného,nežslzyvoku,atěm,kteříbylipasivnímidiváky,jenúsměšeknadtím,
jaktentodomýšlivec,kterýtakráddávalvŽenevědruhýmlekcezdiplomacieastátnictví,„schopně“sivedlakjakýmkoncůmtodopracoval.
TakéŽidébylikrutýmpolitickýmomylemjejichzaprodanceBeneše.
Ještě v dubnu roku 1938, tedy měsíc před první těžkou krisí bývalého ČeskoSlovenska,peče Beneš nepokrytěžidovskémacesy. 2.dubnapřijímábratislavskéhorabína Akibu Schreibera a ujišťuje ho,že všichni Židé jsoumu stejně milí, že nezná žádnýchrozdílůmezijednotlivýmižidovskýmiskupinamiažeŽidébudouvrepublicevždy
požívat všech práv jako ostatní národy.V tétodobě,kdypříbojudálostívyžadovalnejvětšíhovypětísilkaždého,kdostálnamístěveřejnějentrochuexponovaném,máBeneš
dostičasu,abysezabývalmožnostmizaloženírabínskéhoučilištěvbývalérepublice.
Mezitím přichází květnový závan osudu. Není to ještě bouře, ale také to není
blýskánínačasy.Jetoposlednívýstraha,závannovésíly,kterájestpánemevropskésituace,zavanutívětruvtichu,věštícímbouři.
Snad někdo jiný, ale již ne Beneš, zaprodaný Židům, utápějící se ve fikcích své
mylné politické koncepce a svých ideových bludů, nemající ani ponětí o poměru sil,
skterými počítá, k silám, které budou určovati vývoj osuduEvropy, by měl ještě možnostobrátitikormidlolodi,kterájižnenípyšnýmkorábem,nýbržvrakem,jehožkormidlasebrzychopílordRuncimanapozdějiChamberlain,abyto,cozbylo,uvedlidopřístavuslabostiAnglie,téAnglie,sekterouBeneštolikpočítal.
AslovomajízaseŽidé,velmocnadvelmocemi,Židé,kteříbylivěrníbývalérepublicejenproto,ževnívidělisvůjstát,vjehožčelestojíjejichčlověkavněmžpevnětřímaliotěžesvéhovlivu.
- 22 -
ŽidKrausotompíše:„VedoucíČesko-SlovenskýchŽidůprohlašujípřikaždépříležitosti,žeČesko-Slovenskárepublikamusíbýtzachovánazavšechokolností.“
Jinak však už mluví Žid dr. Josef Rufeisen na konferenci sionistické organisace,
která se konala v Moravské Ostravě v červnu roku 1938. Prohlásil: „Stojíme na prahu
velkýchudálostí,kterébudouvyžadovatcelénašípohotovosti.Nechťsestanecokoli,našímheslemjeavždyzůstane:»Národžidovskýžije«!“TedynikolinárodČesko-Slovenský,
ale jediněnárod židovský!Kdezůstaltenvlivsvětovéhožidovskéhotisku,okterémse
tehdy psalo? Kde bylo to přátelství států, o které se Židé slibovali postarati? Tam, kde
zůstalavěrnost„ušlechtilé“Franciea„vznešené“Anglie!VBenešovýchpředstavách,na
kterýchbudovalbezpečnostbývaléhoČesko-Slovenska!
AleještějednoupřicházejíŽidékBenešovi.Jejichjménemmluvípředsedapražskénáboženskéobcežidovskédr.Kafka.Vkritickýchdnechroku1938prohlašuje:„Slibujemevtomtookamžiku,žemyvšichnibudemepilněpracovatinavelkémdíledomaiza
hranicemi.“
Tobylojižtenkrát,kdyžbylosudBenešovyrepublikyzpečetěn.Pročmluvítento
Židoprácizahranicemi?Loďsepotápěla,krysyjiopouštěly!KrátcepotéuprchlBeneš
zahranice16asnímuteklacelákohortaŽidů,zločincůaštváčů.UteklŽidStránský,jedna
znejvětšíchBenešovýchstvůr,uprchl„nejmladšíposlanecsociálnědemokratickéstrany“
Žid Laušman, prchli partajníci, kteří po krachu systému politických stran, nemajíce již
možnostlehcežítizpolitikaření,seuchýlilizaBenešemdoLondýna.Tamzačalata„práce“ za hranicemi, o které mluvil Žid Kafka. Židé spolu s Benešem zřídili za hranicemi
vbezpečíLondýnanovoucentrálužidovskýchrejdů,zkteréjsoupodněcoványnovézločiny proti bezpečnostičeskéholidu.JaksipředstavovaliŽidéprácidoma,poznalijsme
nejlépe na jejich zločinném klamání české veřejnosti šířením nepravdivých zpráv, na
řetězovém obchodování, keťasování, svádění českých lidí k zločinům a na všem ostatním,čímchtělitěžitizčeskédůvěřivosti.
Londýnská etapa Benešova působení ve funkci lžipresidenta neexistující ČeskoSlovenskérepublikyneníničímjinýmnežpokračovánímtoho,coveslužbáchŽidůdělal
Benešjižpředtím.Bylo-litotenkrátohrožovánístátu,pakdnesjetonepřetržitéohrožováníexistencečeskéhonároda, kterýsetatohordazločinců pokoušísvádět k nerozvážnostem.
Ani v ženevské lize nebyl Beneš ničím jiným než náhončím židovskoplutokratických plánů. To sepotvrdilozejménav jehoaktivníchzásazíchpři vyhlášení
sankcíprotiItalii,aleještěvícevjehofunkcistáléhoreferentapropalestinskýmandát.
Touto svoučinností ohrožovalpřímostát,projehožbezpečnostjakoministrzahraničníchvěcímělpracovati,neboťtímtosvýmexponovánímvžidovskýchslužbáchvrhalna
celýčeskýnárodpodezření,žetutopolitikuprovádíjehojménem.Abytotozdáníbylo
utuženo,otosepostaralaklikajímplacenýchkortešů,takžebylomožnoprávemsiříci
sJakubem Demlem: „Kde zůstal národ, když jménem jeho mluví takoví ― Bůh nás při
zdravémrozumuzachovatiráčiž―EduardiBenešové,AlfrédiFuchsové,ArneLaurinové,
FischerovéajiníŽidé?“
16 Předtím se Židé postarali o převod Benešova jmění za hranice. Stalo se tak prostřednictvím
židovského bankovního domu Petschek a spol. Již dávno před Benešovým útěkem do ciziny
kupovalproňzlatoadiamantyŽidBondy.TotobohatstvíodvezlBenešůvbratrVojta,pověstnýškolníinspektor,doAmerikyještěpředBenešovýmútěkem.
- 23 -
PřitomrepublikanebylaproŽidyničímjinýmnežstředoevropskoufiliálkouPalestinysžidomilemvčele,kterásepozvolnastávalaevropskýmghetem,uzavřenýmkolem dokola pevným valem protižidovsky orientovaných národů. V něm by Čechům na
konecnebylozbylonicjinéhonežsdíletisŽidyspolečnýosudvyhoštěnců,kdybyvposledníchvíli,kdyještěbylomožnozachránitialespoňnárodníexistenciaarijskýcharakter,nebylibývalizbavenivlivuzaprodanceBenešeajehosmečky.
NEVYROVNANÝÚČET
Podvodsbezpečností
Vzpomínáme-li dnů tvrdě bolestného vystřízlivění českého národa ze všeho
ubezpečováníozajištěnínedotknutelnostibývaléhoČesko-Slovenska,pakčinímetakjen
proto,abychomsivpamětioživilicitovoureakcilidu,kterásedostavila,kdyžvzáříroku
1938 byl odhalen úžasný podvod, který páchal Beneš jako ministr zahraničí a později
jakopresidentnasvémnároděpoplnýchdvacetlet.
Benešoviajehookolísetakzalíbilovrůznýchoslavnýchlegendách,žepocelou
dlouhou dobu šéfovství zahraniční politiky vytvářel nekonečnou legendu o úspěších
avýbornostisvézahraničnípolitiky,atolegendumnohemnebezpečnějšílegendyosvobozenecké,jejímžbylzákulisnímautorem.Nebylojedinépříležitosti,abyonsámoficielněavykladačijehočinůpakvobsáhlýchkomentáříchneutvrzovalinárodvpřesvědčení,
že na celém světě mámejensamépřátele,nebylojedinémezinárodnípoliticképrohry,
která by v zápětí nebyla bývala slovním žonglérstvím a neodpovědnou žurnalistikou,
Benešem vydržovanou, obrácena v úspěch. Všechno to, co patřilo do mohutného koncernuBenešovapropagačníhoaparátu,nestačilodokazovati,ženašezahraničnípolitika
jenejvelkorysejšíanejúspěšnější,žebezpečnostnašehostátujegarantovánanejvelkolepějším smluvním systémem a že se s námi počítá ve světě tak, jako s žádným jiným
státem.Benešovi kortešitvrdilidnesa denně, žejejichzaměstnavateldělápolitikuevropskéhoasvětovéhoformátu.
Tak byla trestuhodně vytvářena mentalita bezmezné důvěřivosti a přeceňování
vlastníhovýznamuimožností.Zatěchtookolnostínemohlbýtohlastéto„politiky“mezi
lidemjinýnežmylnépřesvědčení,žesimůžemeleccosdovolit.Atakéleccosjsmesidovolovali.Bylazdenapříklad,vpozdějšíchletechpronásvelmiriskantní,otázkavztahů
kžidovským emigrantům z Německa a odjinud. Stát takto „zabezpečený“, ke kterému
přecevšichnivzhlíželinejenjakoksrdciEvropy,aleijakokostrovudemokracie,klidu
apořádku,jaksenámtvrdilo,mohlsiklidnědovolitiposkytovatútulekžidovskýmzločincům,kteřímuseliuprchnoutizesousedníchzemí.Nestalosenicanitenkrát,kdyžtoto
jednání bylo ostře kritisováno, a lidem druhu Strasserova a Formisova se trpělo, aby
dále provozovali svoje podzemní rejdy na našem území. Pan ministr Beneš dělal svoji
politikuanebylomunicpotom,žeNěmecko,kteréjižtenkrátnastoupilocestuknové
velikosti, přičte takové jednání na náš vrub. Benešovi, který vždy dělal více politiku
svých zájmů než zájmů veřejných, bylo docela lhostejné, jak upraví Italie svůj vztah
knám po jeho vystoupení v otázce sankcí proti Italii, za italsko-habešského konfliktu.
- 24 -
Jemuacelékamarilekolemněhodělalonaopakvelmidobře,žeprávěon,nášzástupce,
bylpověřenpředsednictvímshromážděníženevskéligy,ježrozhodovalootétopoliticky
takchoulostivézáležitosti.Nikdoztěchtolidíneuvažovalotom,jakédůsledkybudemíti
totoBenešovo„poctění“pronášvztahkItalii,anikohoaninenapadlo,žetotovyznamenání není ničím jiným než trikem Anglie, která potřebovala míti předsedou tohoto
shromážděníčlověkatakochotného,jakobylprávěBeneš.Jehoješitnostovšemnedovolila, aby odmítl funkci, kterou žádný z ostatních politiků a státníků nechtěl přijmouti,
neboťnebylotajností,žejdeotahprotizemi,kteráhrajeaještěvícebudehrátivmezinárodnípoliticevýznamnouúlohu,ažetentotahnenívzájmunikohojinéhonežbritské
imperialistické žárlivosti.Natomovšemtěmtolidemnemohlovůbeczáležet.Našeministerstvozahraničí,podleBenešovatvrzenívždytakdobřeinformované,nechtělo-linic
slyšetiaviděti,zavřeloprostěočiazacpalosiušitakdůkladně,ženapříkladneměloani
potuchyotom,ženašimarxistésŽidemMeissneremvčeleposkytovalifinančnípodpory na akce tak choulostivého a nebezpečného rázu, jako byla příprava atentátu proti
Mussolinimu. Tato podivuhodná výjimečná neinformovanost jest tím podivuhodnější
apodezřelejší,žejestvšeobecněznámo,ženadruhéstraněvministerstvuzahraničíse
sbíhaly nitky všech intrikářských informací, kterých Beneš využíval pro svoje osobní
potřeby.
Beneš,tentočlověk,nadbíhajícívždylevičáckyladěnýmnáladámmas,nemělnikdyodvahypostavitiseprotitakovýmakcím,neboťjejichzmařeníbybylosnížilojeho
taknákladněvybudovanoupopularitu.Nikdynemělodvahuřícilidutvrdouatímméně
nepopulárnípravdupřímodoočí,banemělanitolikstatečnosti,abynárodusdělilpravý
stavjehosituacetehdy,kdyžšloovšechno.
Tak tomu bylo od počátku až do poslední chvíle, kdy münchenské rozhodnutí
ukázalo skutečnost v mnohem děsivější pravdě, než si vůbec i ten největší pesimista
akritikBenešovypolitikymohlpředstaviti.17Teprvetehdysepoznalo,žeaniubezpečováníznejkritičtějšíchdní,jejichžtragikasamanutilakpřiznánípravdyakdyBenešsám
muselvěděti,žeprovalenípravéhostavuvěcíjestpouzeotázkouněkolikadní,bahodin,
nebylo nicjiného, nežplané povídání,leža podvod,kterýskončilkrachempověstného
Benešovaplánu.
Beneš byl vždycky „optimistou“aprávějeho„optimismus“přivedlnárodnapokrajzkázy,neboťtímtoúmyslnýmklamánímveřejnosti,parlamentuivládyBenešvintencích svých zednářských a židovských závislostí zabránil a znemožnil, aby včas byl
zahájennovýkursvpoliticekNěmcůmjakvnitropoliticky,takzároveňzahraničněpoliticky. Byl „optimistou“ od počátku své zahraničněpolitické činnosti a zůstal jím až po
onenzoufalýplán,kdyse„optimisticky“domníval,žestačíjedentelefonickýrozhovorse
Stalinem a jeden dopis bývalému polskému presidentu Mościckému a vše že bude zachráněno.Stímto„optimismem“začaljižvroce1918vŽenevě,kdeprohlásilposelstvu
českýchpolitikůafinančníků,žestačínapsatinašepožadavkynabílýpapíražerozhodně dostaneme reparace. Počítalo se dokonces částkou osmnácti miliard zlatých francouzskýchfranků.Hnedvnásledujícímrocemuselvšakministrfinancídr.Rašínpozměnitiradikálněsvůjfinančníplán,vněmžpočítaljižjensešestimiliardami,ježjsmepodle
17TragickáBenešovahra,kterápřivedlabývaléČesko-Slovenskokúplnémupolitickémuzhrou-
cení,jestskvělezachycenavknizeE.Moravce„Vúlozemouřenína“,kterouvydalOrbis.
- 25 -
Benešovasiceupraveného,aletrvalezdůrazňovanéhotvrzenímělidostati,neboťzjistil,
žeBenešovyoptimistickéinformacebylyveskrzefalešné.Výsledekbylpřežalostný.NakonecnezbylonicnejenzBenešovaoptimismu,aleiznadějí,ženěcoobdržíme,nýbrž
poznalose,žeještěsamibudemenuceniplatitireparace,jdoucídoněkolikasetmilionů
zlatýchfranků.Všichniti,kteřípoukazovalinatutoBenešovupolitiku,bylirázněumlčeni.Hnedodpočátkunechybělokritickýchhlasů.Kramářdokoncevelmiotevřeněnapsal:
„Budíodpor,kdyžjednotlivec,nemajektomužádnélegitimace,sevtírákvládnutíadržíse
umocinikolizvlastníschopnostiasíly,nýbržjenzestínuazvůleněkohojiného.“Hlasy
kritikyaoposicesemnoží,aleBenešpodmocnouzáštitoupresidentaMasarykaprovozuje klidně dál svoji politiku, „i když doma poznenáhlu prohlédaliosvobozeneckou legenduilegenduomezinárodníposiciBenešověakdyžsaminasoběpocítilijehocynické
methodyazpůsoby“.18
Nikdosenedovědělotom,ževroce1922vyvodilanglickýministerskýpředseda
důsledkyzBenešovanemožnéhojednánínakonferencivJanověapřerušilsnímvšechnyosobnístyky―věczajistépolitickypovážlivá―,alezatomákaždýmožnostdočístise
vsáhodlouhýchreportážích,žeministrBenešujelveslužbáchrepublikyamíru200000
km vlakem, a jindy zase, že obzvlášť krásná růže byla pojmenována po nepostradatelnémpanuministruzahraničíaslavnostněmuodevzdánaizaúčastiokresníhohejtmana
abíleoděnýchdružiček.TakpracujeBenešovapropagandadomaizahranicemisheslem:Benešapakteprvetoostatní!Dr.KarelKramářsiotomzaznamenává:„Vlivemsvé
propagandy,nanižmávrozpočtubohatéprostředky,platívenku,vesvětě,vedlepresidentazatvůrceavlastníhoředitelenašehostátu.“19Alepřestosepočínádomačímdále
tím jasněji poznávati, že „Beneš kouzla zbavený se jeví tím, čím je, šikovným machrem
vpoliticeosobníastranické,aničímvíce… “
Totopoznánívšaknestačí,neboťBenešovapropagandajestschopnaparalysovati
jehologickédůsledkyaBeneš,„nenahraditelnýanepostradatelnýministrvěcízahraničních“,sedržíhlavněvysokouprotekcínasvémmístě,nakterésinikdonedovolíanipomysleti,abyhonestihlanemilost,kteroujižjednoupoznalnasoběHodža.Rozmnožuje
početsvýchujetýchkilometrůapočetsmluv,mluvíosvýchúspěších,prosazujeuznání
Sovětskéhosvazudejureadokazuje,žeprávětímtopočinemvydatněposílilzabezpečovací systém „svého“ státu, i když byl z ciziny upozorňován, že pod jeho patronancí se
Česko-Slovenskostávácentráloukomunisticképropagandy.
Největšíjehopýchouazdánlivýmúspěchemjestjehozabezpečovacísmluvnísystém.
Včemzáležel?
Především v paktu Malé dohody, která byla zabezpečením proti Maďarsku, ale
hlavněvesmlouvěsFranciíavesmlouvě,nikolivpřímonašísAnglií,nýbržFranciesAnglií.Háčekbylovšemvtom,žesmlouvasFranciíměladoložky,které,ikdyžvněkterých
případechpomocsnadpřímonevylučovaly,ponechávalyFranciivolnérozhodovánípřes
to,žetatosmlouvabylanazvánasmlouvouovzájemnépomoci.TímtaképomocAnglie,
pomocjaksizdruhéruky,sestávalavícnežnejistou.Otěchtoklausulíchsevšaknikdy
18Revue„Fronta“r.1930
19 Z Kramářova materiálu, předloženého arbitrům dr. Schauerovi a dr. Pospíšilovi, kteří měli
vr.1929 rozhodnouti, byl-li dr. Kramář oprávněn užíti o Benešovi výroku: „Jsouprostředky
jehopolitiky,kterévkaždémčlověku,zvyklémmravnosti,budíkrajníodpor.“
- 26 -
nemluvilo,dokonceaninevednech,kterétěsněpředcházelynejhoršíkrisi.Kdyžvčeskémtiskubylajakovážnémementocitovánaúvahaprofesoramezinárodníhoprávana
pařížskéuniversitěR.Casinnaotétovážnéapronásopravduživotníotázce,tehdydrze
přispěchaliBenešovinohslediastejnědrzedokazovali,žeFranciejestochotnanámpomocivkaždémpřípaděažetaképomocAngliejestsamozřejmostímimoveškerudiskusi. To bylo v době zbytečné, provokativní mobilisace z 21. května roku 1938. Tenkrát
Hodžanaléhalnazměnuvjednánísesudetskouněmeckoustranou.Beneštoodmítl,neboťbezohledunato,žesimuselbýtvědomnedostatečnostinašichvlastněsvých„zajišťovacích“ smluv, chtěl válku. Přímo tehdy prohlásil: „Nejsme dosti silni, abychom mohli
vyhrátválkuprotiNěmecku.Půjdeme-livšakdoválky,musíFrancietakéjíti.AnglienemůženechatFranciiprohrát,protopůjdetéž.Situacejepříznivá.JetřebanepovolovatiHenleinovi,jelikožproněhovznikneválka,kteroupotřebujeme.“
Tobylamentalita,podloženánedomyslitelněhrůznýmcynismemzločinceBeneše,kterásvádělajehookolí,abydůvěřujícvjehoubezpečování,štvaločeskýliddoválečnépsychosy,ježsestávalaúžasnýmnebezpečímpronárodiprostát.Tenkrátatentátník
Benešpoprvépřipravovalatentát,kterýohrožovalexistenciceléhonárodaabezpečnost
jehodomoviny.
Vzpomeňme jen, jaké nehoráznosti, o jejichž nesmyslnosti jsme se měli v tak
krátkédoběpřesvědčiti,jsmetenkrátmuselivyslechnouti!Bylonámtvrzeno,atonikoliv jen politickými agitátorynižšíhořádu,aleipolitiky,jejichžslovomělo váhua které
Benešprotentoúčelmobilisoval,ženámpomůže„ušlechtiláFrancie,anglickádemokracie že nezůstane stranou tohoto konfliktu, že máme všechny sympatie zámožné Ameriky
ažezanáminavýchodějakonezměrnézázemístojímocnýSovětskýsvazs puškouunohy“.20O Malédohodě se ani nemluvilo,neboťbylopřecesamozřejmostí,žejejíhranice
leží v Adlergebirge, Riesengebirge, Erzgebirge a v Böhmerwaldu. Českému člověku se
ztěchbodákůtočilahlavaanikdobybylnevěřil,žetotovšenenínicjinéhonežhrozný
Benešův podvod, který nelze přirovnati kničemu; nikdo tenkrát netušil, že za několik
dnů tentopodvod bude odhalenrozhodnutímmünchenskékonference, kdetaFrancie,
nakterou jsmev důsledkutohoto ubezpečovánítolikspoléhali,budev uznánísvéslabostikapitulovatiakdeAnglie,onicvícepřipravenějšíasilnější,jakukázalprůběhtéto
války,námvzkáže,žecelátanašezáležitostjepronipřílišmalýmproblémemaževlastně
onásnicneví.
Český člověk má tak po prvépříležitostpoložitisiotázku,kdežejetedytanaše
světovápověstakdejsoutyvychvalovanévýsledkyBenešovypráce.Aledříveještěnež
můžetutootázkupředložitiprávětomu,kdobylzacelýtenpodvodjediněodpovědný,
zjišťuje―apaksejižneptánanic―,žezasouhlasuAnglieaFranciebylovMünchenu
usneseno,ženepřijme-liPraharozhodnutíapodmínkymünchenskéhojednání,postavíse
nejen Německo a Italie, nýbrž také Francie a Anglie, jako garantující strany tohoto rozhodnutí,protiČesko-Slovensku.
Nikdy nesmíme zapomenouti, že takto končila Benešova t. zv. úspěšná „politika“
Francie,skteroujsmemělispojeneckýpaktovzájemnépomociprovšechnypřípady,„pomáhala“námvtomtopřípaděpohrůžkouválky.StejněproradnourolisehrálaAnglie,kte-
20Výrokbýv.předsedysenátu,marxistydr.Soukupa.
- 27 -
rá,ikdyžsnáminemělapřímouspojeneckousmlouvu,poradilanámkekvětnovédemonstrativnímobilisaci.
I když ponecháme stranou otázku, proč tito „spojenci“ nedodrželi své závazky,
apřipustíme,žesnadtonezavinilBeneš,zůstanejehonepopiratelnýmproviněnímokolnost,žejakoministrzahraničníchvěcímělznátpravousituaciFrancieaAnglie.Mělvědět,ženejsouschopnysvýmzávazkůmdostáti,nemělnaněspoléhatiahlavněnemělse
dopouštětipodceňováníNěmecka,kterébylohlavníchybouBenešovou.Nelzepředpokládati,žetotovšechnoBenešnevěděl,aprotonezbývánežvěřititomu,žemunešloozájemnárodaa státu, ale jedině o zájem osobní,kterýchtěl uhájitipaktováníms Moskvou,stojící
vpozadíjehoplánů.
AnivtétonejvážnějšíchvílinebylBenešschopenpoučitisezkatastrofysvépolitiky,kteránemáobdoby.Tentocyniknejhoršíhodruhumáještětolikdrzosti,žepřistupujekmikrofonuabezohledněříká:„Nebojtese,všejsemuvážilamámplán… “
Včemzáleželtentoplán?
Vtétotragickésituaci,kdykaždýjentrochuslušnýakritickýčlověkbybylkapitulovalabylbysesnažilsvýmvčasnýmodchodemulehčitiosudsvéhonároda,ozvalyse
opět v Benešovi diktátorskésklony.Opět sepotvrdilajehozločinnáješitnost,kteráneznalamezí. Bylo zjištěno,že francouzskýministrzahraničíBonnetmutelefonoval,aby
abdikoval,azdůrazňoval,žebytotorozhodnutímělopříznivývlivnaprůběhmünchenskékonference.Beneševšakaninenapadlo,abysetoutojistědobřemíněnouradouvůbeczabýval.Namístotohouvažovalofantastickýchplánech,kterémělynároduvrhnouti doúplné zkázy.To, co následovalo,mělovbezmeznétvrdostipotvrditislovasoudu,
kteráoBenešoviproneslpředletyŠtefánikkMasarykovi:„Benešjejednotlivec,vyznačujícísenadmírouvůlekmoci,kterýbezohledněpřecházípřesvšeckyzákonyazásadyjako
přeslapálie,dobrénejvýšprotyostatní,aleneplatícíproněhosamotného.“
Měldojítipotvrzenítakénázor,zajisténikterakzahrocenýprotiBenešoviaproto
tím cennější, který zdůraznila ve své knize „Pestrá volnost“ manželka českého malíře,
samarodemŠvédka,AmeliePosse―Brázdová:„Nemyslím,žemánějaképřemrštěnéskrupule;zcelabezokolkůachladnokrevnědáúčelusvětitiprostředky.“
Ataktomubylotakétentokráte.Zájemnároda,kterýsemělstátiobětízločinného
Benešovaatentátu,nebylproňničímvícenežpouhoulapálií,kdyžšlooto,abyzachránil
svojiosobníposici.Chladnokrevnědalsvémuúčelu,udržetiseumoci,světitiprostředek,
odporujícívšemzásadámjehoústavnípravomociasoučasněženoucínárodpodjhobolševickéhobarbarství.
Chtěl nastoliti svoji diktaturu a za pomoci Sovětského svazu zahájiti válku nejen
protiNěmecku,alepřípadněiprotitěm,kteří,ačbývalí„spojenci“,hrozilinámpoMünchenudonucovacímirepresáliemi,nebude-lirespektovánajejichmünchenskáarbitráž.
DřívenežseucházelopomocMoskvy,muselodstranitijejínámitku,žeSovětský
svaz nemás námispolečnýchhranic.Bylydvě možnosti:Povoleníprůchodubolševiků
přes Rumunsko nebo přes býv. Polsko. Beneš se rozhodl pro druhou možnost, neboť
věděl,žeRumunskobysevelmirozpakovalodátisouhlasktomutoexperimentu,anemělnic,čímbytutorumunskouochotuvynutil,případněslibyzískal.Protoserozhodl
pro býv. Polsko, kde měl možnost slibovati ústupky na účet územních ztrát ČeskoSlovenska,územnějižopravenéhorozhodnutímzMünchenu.Poúřaděstehdejšímministremzahraničníchvěcí,zednářemKroftou,kterýnebylnikdyničímvícenežloutkou,
- 28 -
jejížprovázkytřímalBenešvrukou,napsaldopisbývalémupolskémupresidentuMościckému, jemuž nabízel odstoupení Těšínska, a současně dal do Warschau neoficiálně
sděliti,žejestochotenvzájmunarovnánísbýv.Polskemadorozuměnísnímučinitijakékoliústupky.Natutonabídkunepřišla,anikdynemohlapřijíti,odpověď,neboťžádný
stát,aprotoanibýv.Polsko,nemohlmítzájemnadohadováníapaktovánísčlověkem,
jehož politická „váha“ byladánav tédobě nejennaprostýmfiaskemvšechjehopolitickýchakcí,podniknutýchzadvacetlet,nýbržizejménatím,ževtěchtodnechčeskýlid
demonstroval proti tomuto zrádci způsobem tak otevřeným, že nikdo na celém světě
nemohl pochybovati o tom, že národ jest s Benešem hotov. Pan Beneš mohl v té době
mluviti jedině za sebe, a to bylo tak přežalostně málo, že to nestačilo vůbec k ničemu,
natožksjednávánípaktuse státem,skterýmzejménaBenešnikdyneusilovalopřátelské narovnání a vůči jehož zástupcům používal vždy jen mentorského podceňujícího
tónu.
Ačodpověďbýv.Polskanatentoaktosobníhozájmunikdynedošla,Benešpřece
pokračovalvpřípraváchprouskutečněnísvéhozhoubnéhoplánu.ZhradusizavolaltelefonickyMoskvuapřálsimluvitiseStalinem.MístoStalinapřišelvšakktelefonupouze
ŽidLitvinov,kterémuBenešoznámil,žechceslyšetvyjádření,zdapůjdeMoskvanapomoc, prohlásí-li se Česko-Slovensko za sovětskou svazovou republiku v rámci SSSR
azačneválku.Slibovaltaké,žedározdatikomunistůmzbraně,abybylyodstraněnynespolehlivéživly.Zadvěhodinypřišlaodpověď,kterábyladovršenímkatastrofyBenešovazabezpečovacíhosystému.Moskvaodpověděla,ženemázájmunatomtořešení,přislíbila podporu: ale zdůraznila, že samadoválkynepůjde.Výsledektétosvévolnéakce
byl pro nás jen jeden: Ve Warschau odposlouchali a zachytili na gramofonovou desku
Benešův rozhovor s Litvinovem a snímek této desky poslali do Paříže. Tím dosáhli, že
Paříž se nestavěla proti polským územním požadavkům, uplatňovaným proti ČeskoSlovensku,kterév podstatě nebylyničímjinýmnežobsahemrámcovénabídky,kterou
BenešučinilMościckému.Anynínásledovalzávěrtétotragedie,kterámohlabýtispíše
Benešovou osobní tragedií než tragedií národa, kdyby byl ovšem tento národ alespoň
vposledníchvílipochopil,žeBenešjestjehonejvětšímnepřítelem.Splniloseto,cozastřeněmnohokrátjinde, alejiž 29. května1929otevřeně bylonapsánotěmi,kteří stáli
kolemrevue„Fronta“:„Národastát,jemužbybylolhostejné,je-livjehočelečlověkmravnýčinemravný,poctivýčinepoctivý,půjdedřívečipozdějivstřícsvézkáze,ikdybybylvětší
amocnějšínežnárodnáš.“Tentokapsář,jakjejnazvalpředčasemvHaagusámkancléř
anglického pokladu Snowden, chtěl ještě za této situace národ připraviti o tomálo, co
muzbyloprobudoucnost.
Pro každého bylo jasné, že Benešnemůžezůstatiužanichvílianinapresidentskémstolci,aninajinémveřejnémmístě.Každýbylotompřesvědčen,aleBenešdoufal
vopak.Trvaloceléhodiny,nežsehopodařilopřesvědčitionutnostiabdikace.
TímteprveskončilúžasnýpodvodsBenešovýmtvrzenímozabezpečeníčeského
národaajehobývaléhostátu systémemsmluv,jejichžbylBeneštvůrcem.Národprožil
tragedii,kterámámáloobdobnejenvjehovlastníchdějinách,nýbržikdekolijinde.Pro
ješitnou,chorobnoutouhujedinéhočlověkapomocibyloobětovánovšecko.Nacelémčeskémživotěleželtěžkýstínjehobezohlednosti,jehopodvoduajehoideovýchzávislostí,kterébylyutužoványkdesivpodzemízednářskýchlóži,jejichžbylBenešvýznačnýmčlenem.
- 29 -
VsoumrakunejistotytěchtodnůšklebísejakotvrdávýstrahacynickáBenešova
tvář.
Na zdi pražského hradu objevilo se varovné: „Mene! Tekel! Ufarsin!“* a zůstalo
tami tehdy, když Benešodjel posvéabdikaci nasvůjpřepychovýzámekdoSezimova
Ústí.Nabádalo,abyveřejněbylozváženovšechnoto,coBenešdělal,abytakjednouprovždybylaskácenatatomodla.
Nestalosetak,neboťBenešovikortešisepostarali,abykrátcenatomubylpotají
umožněnútěk.Takzůstalnevyrovnánúčet,kterýsetýkalnejenjehočinnostivefunkci
ministra zahraničí a později presidenta, ale i celého jeho soukromého života, jeho
methodavůbecvšechjehozásahůdočeskévnitřnípolitiky.
Vzávěrutétokapitolynutnozdůrazniti,ževinazato,žeBenešnebyldemaskován
aženárodunebylaposkytnutapříležitostpoznatijehopravoutvář,padánaty,kteřívydalizadruhérepublikyheslo:„Nerekriminovat!“,ačnechybělotěch,kteříneztouhypo
sensacích,alejediněvzájmučeskéholiduapoznánípravéhovinníkavolaliposoudunad
Benešem.
Jak dokazuje podaný parlamentní návrh ze dne 27. října 1938, nechybělo těch,
kteří se o vyšetření přičiňovali. Autoři tohoto návrhu žádali, aby byla zřízena zvláštní
vyšetřovací komise stálého výboru podle § 54 ústavní listiny za účelem zjištění příčin,
které vedly k státní a národní katastrofě. Odevzdané podání navrhovalo, aby se stálý
výborusneslnatěchtoopatřeních:
§1.Kvyšetřenípříčinazjištěnívinníkůsoučasnénárodníastátníkatastrofyzřizujesezvláštnívyšetřovacísubkomisestáléhovýboru.
§2.Zvláštnívyšetřovacívýborseskládázesedmičlenů:Jednohoznalcemezinárodníhoprávaajednohoznalceústavníhoprávaapětipolitiků,znichžtřijsouzposlaneckésněmovnyadvazesenátu.Kjednánívkonkrétníchpřípadechmohoubýtipřizvániodborníexperti.
§ 3. Členy vyšetřovacího výboru volí stálý výbor většinou přítomných. Jednání
jestdůvěrnéavesmyslujednacíhořádusněmovenodůvěrnýchjednáních.Zvláštnívyšetřovacívýborpodázprávustálémuvýboruneboparlamentu,atonejdélevelhůtětříměsíční.
Důvodovázpráva:
Máme-liseprobudoucnostvyvarovatichyb,ježnásuvedlydodnešníkatastrofy,
musímenejprvetytochybypoznati,atonejenchyby,aletakéosoby,ježtytochybypokládaly,aještědnespokládají,zapřednostnašípolitiky.Pokudsenezjistí―atozjistiti
lze―,cozvelkéčástizavinilodnešníkatastrofuakdojivlastnězavinil,kdojipřivodil,
kdoodpovídázatutonesprávnoupolitiku,můžemesenadíti,žesevbudoucnostinevyvarujemechyb,nakterédnestolikdoplácíme.Zjišťovánívinyavinníkůnelzepokládati
za planou rekriminaci, alezanutnýprostředekk nápravěak určenísprávnécestypro
naši budoucí zahraniční politiku. Proto navrhuji, aby byla zřízena zvláštní vyšetřovací
komise, složená z politiků a odborníků, která by prostudováním dokladů a pramenů,
uložených v ministerstvu zahraničí, v archivech ministerstva zahraničí a v archivech
předsednictvaministerskéradyavýslechemzúčastněnýchčinitelůzjistilachyby,omyly,
opomenutí, zatajování rozhodných skutečností atd. a současně vyšetřila, kdo za tyto
*
Sečteno-zváženo-rozděleno;pozn.editora.
- 30 -
omylyachybyneseodpovědnost.Vzhledemktomu,copodnešníkatastrofěvyšloavycházínajevo,jesttřebajižnynízjistiti:
1.Zdaapročdr.BenešjakozahraničníministrodmítlzájezddoŘíma,ačmuto
náš vyslanec důtklivě radil. Proč dr. Beneš o tomto důtklivém a odůvodněném dopisu
vyslancověneinformovalaniparlament,baanivláduasám,bezvlády,docela autokraticky,tutoraduodmítl.
2.Zdaapročdr.Benešjakozahraničníministrodmítlpodatijakopředsedarady
Společnosti národů návrh na zrušenísankcíprotiItalii,ačmutonášvyslanecdůtklivě
radil. Proč dr. Beneš o této důtklivé radě nezpravil ani parlament, ba ani vládu a proč
tutoraduzcelaautokratickyodmítl.
3.Zdajepravda,žejižpředdvěmarokypřinávštěvězahraničníhoministrafrancouzského Delbose tento ministr sdělil našemu ministru zahraničí, že Francie nemůže
vžádnémpřípadějítisnámi,pokudnebudeurovnánjejípoměrkItalii.Pročtotosdělení
neoznámilministrzahraničíani parlamentu,anivláděaanitenkráte,kdyžnaševojenské,opevňovacíaobrannépřípravybylyčiněnyuvíře,jižnámzahraničníúřadvnucoval,
žetotižFrancievkaždémpřípadě,budeme-linapadeni,půjdesnámi.ŽeministrzahraničíneoznámiltotoDelbosovosdělenívládě,dosvědčíministerskýpředsedadr.Hodža,
který se ve schůzi, v níž se za přítomnosti politických ministrů a předsedů koaličních
stran rozhodovalo o tom, máme-li přijmouti londýnská usnesení, dovolával svědectví
všech politických ministrů, že ministr zahraničí dr. Krofta o tomto Delbosově sdělení
neinformoval ani ministerskouradu, ani politické ministry. Důkaz: Svědectví ministerského předsedy dr. Hodži, všech politických ministrů posledního politického kabinetu,
všechpředsedůkoalovanýchstranapředsedůparlamentníchklubůtěchtostran.
4.Zdaapročdr.BenešodmítlHitlerovunabídkunauzavřenípaktuoneútočení
apročotétonabídcenevyrozumělaniparlament,anivládu.Nadotazsvéhočasupodaný
naschůzikoalovanýchstranvCzerninskémpaláciministrzahraničínaopaknejprvevůbec popřel, že taková nabídka došla. Po delší debatě však připustil, že tato nabídka tu
byla,alenebyladánajenomČesko-Slovensku,nýbržkolektivněvšemsousednímstátům.
Pročdr.Benešotétonabídce,třebaikolektivní,rozhodlnegativněsám,anižseporadil
sparlamentemnebosvládou.
5.Zdaapročdr.Benešodmítlvroce1936polskounabídkunauzavřenípřátelské
smlouvy a proč rozhodl o ní negativně sám bez porady s parlamentem a bez porady
svládou.
6.Zdajepravda,žedr.BenešpředdvěmarokypřirozmluvěsDelbosemprohlásil,ženašíprvnípovinnostíjestodstranitiMussoliniho,azdajestpravda,žeotomtoneopatrnémvyjádřeníDelbosovouindiskrecíMussolinisedověděl.
7.Zdajepravda,žedr.BenešzanejvětšíhonapětímeziČesko-SlovenskemaNěmeckempo poslední Hitlerověřeči telefonovallondýnskémuvyslanciJanuMasarykovi
apřitomsevelmiostřevyjádřiloHitlerovi,prohlásiv,žemusíbýtzničen,ažesetakéne
dostlichotivěvyjádřilosvémberlínskémvyslanci,žetotovyjádřeníbylozachycenona
gramofonovédesceapředvedenoHitlerovivKarlsbaduažeodtédobysedatujeostřejší,badiktátorskýpostupHitlerůvpřiurčováníposledníetapynašichhranic.
8.Zdajepravda,žepředmünchenskoukonferencíministrzahraničíBonnettelefonovaldr.Benešovi,žebybylozáhodno,abyabdikoval,protožebytomělopříznivývliv
naprůběhmünchenskékonference.
- 31 -
9. Zda je pravda, že 7. května 1938 francouzsko-britská nota Česko-Slovensku
jasně naznačila, že i v případě vítězství ČSR nad Německem Francie a Velká Britannie
nemohou zaručiti Česko-Slovensku hranice v jejich rozsahu, stanoveném versailleskou
smlouvou.
10.Zdajepravda,žesovětskýchargéďaffairesAstochovprohlásil,žeSovětynepůjdou na pomoc Česko-Slovensku, protože se obávají dáti mužikům zbraně do rukou
aprotože Litvinov nepovažuje současnou chvíli za vhodnou, aby se bolševismus utkal
snacismem.
11.Zdajepravda,žedr.Benešvesnaze,abyzískalprosvouvolbuhlasyluďáků,
slíbilvyjednavači,zesnulémupapežskémukomořímudr.Rücklovi,plnouautonomiipro
Slovensko.
12.Zdajepravda,žedr.Benešosobně,autokraticky,vdopisezaslanémpresidentupolskérepublikyMościckému,slibovalrevisiČesko-SlovenskýchhranicnaTěšínsku.
Kromětěchtouvedenýchpřípadů jesttřebavyšetřitiještě podrobněčinnostněkterýchnašichvyslanců,kteříaťosobnímiakcemi,činesprávnýmiinformacemiuváděli
vomylstátanárodazpůsobili,žecizinahledělasnedůvěrounanášstát.
Potřebné svědky, kteří mohousvýmisvědeckýmivýpověďmiosvětlitivýšeuvedenépřípady,označípodepsanýnavrhovatelzvláštnímuvyšetřovacímuvýborupřijeho
zvolení.
Tento návrh i se všemi uvedenými otázkami byl podle hesla „Nerekriminovat!“
vyřízentak,ženebylvůbecprojednán.ZmizelkdesivpropadlištizednářskýchintrikBenešovýchpomahačů.
STAROSTALIŠÁKAJEHONEVLASTNÍ
SYNRUDA
Abychomplněpochopilipovahovézaloženítohotočlověka,okterémbásníkViktorDykprohlásil,žejestčlověkemschopným,aletakévšehoschopným,musímesiuvědomiti,žejakopřítelaodchovanecMasarykůvvyrůstalbezprostředněpodvlivemrealistické destrukce. Vyrostl mezi těmi, o nichž k 25. výročí realistické strany bylo v samotném jejím orgánu, pověstném „Času“, napsáno: „Zuřivý náš kroužek, který sblížila
vřavarukopisnáakterýdostalloupežnickéjménoMaffie,vyhledávalkavárnyahostince,
kamvlastencinepáchli.VevinárněMasarykovějsmebylinejlépeskrytipředvlastenčící
policií.Kdyžjsmeulevilinadrženémurozhořčenísaminadsebou,chtělijsmevykřiknout
v časopise, jejž profesor Kraus navrhoval pokřtíti „Kramflek“. Chtěli jsme provésti více
méně jen klukovský kousek ― vytlouci národu okna a zmizet!“ To se Benešovi opravdu
výbornězdařilo.Svémunároduvpravémslovasmysluvytloukloknaazmizel.Vytloukl
jetakdokonale,žedalopřinejvětšímúsilívelmimnohopráce,uchránitičeskýlidpřed
zlýmidůsledkysychravéhopočasípolitickýchporuchtehdejšíEvropy.Podařilosemuto
- 32 -
takdobře,ženedopadenýuličníkzůstalneznámajakukázalyposledníokolnosti,inepotrestán,aprotobylochotenvplížitisekdykoliopětpodnašeoknaaznovujevytloukati.
Benešpatřímezity,okterýchvdoběžalostnéhopůsobenírealistůbylonapsánonaadresujehoučitele:„Potřebujemečiléštikyvnašemnárodě,abychomnehnili,alenepotřebujemeanestrpímežraloka.“21Ztakovéhoovzdušívyrostltentocynik,okterémplným
právem napsal Viktor Dyk22 ve své publikaci „Ad usum* pana presidenta republiky“:
„Předkolikarakvemimámeještěstanoutshořkostí,abyukojenabylachorobnáctižádost
člověka,jenžstůjcostůj,přesživéamrtvé,přeszájemnárodníastátníjdezasvoutužbou,
zasvýmcílem?Mámesevšichnizalknoutvrepubliceproto,abyjednomusevnídobředýchalo?Jedr.EduardBenešvícnežČesko-Slovensko?Jenejvýštřeba,abyse zakroutilkrk
těmtometodám!“
NebyltovšakjenViktorDyk,kjehožnázorunapůsobnosttohotočlověkaseještě
vrátímenapříslušnémmístě,alebylitojiníajiní,kteřínapočínáníBenešovoupozorňovali.Mezijehoministerskýmikolegynebylotajností,žetentonedůtklivýaješitnýčlověk
dovede nenávidět a mstít se vskutku až za hrob. Bylo správně řečeno jedním z nejvýznačnějších našich bývalýchpolitiků:„Comůžetečekatodčlověka,kterýsenikdyneusměje!“
NejvýstižnějicharakterisovaljehovlastnostispisovatelKarelHorkývsensačním
feuilletonusvé„Fronty“z23.ledna1930,23kterýcitujemejakodůkaz,žejižtenkrátbyli
lidé, kteří Beneše znalidoposledníchzáchvěvů jehosmýšlení.Tentopodčarníkbylnazván:
StarostaLišák.
VzámožnéapřekrásněpoloženéobciRačanechnaBenešovskustarostovalužlétaalétanejstaršírolníkobce,OndřejLišák.Račanyležínakopci,doletečepotok,krajina
jelíbeznáaslyneúrodou.KdyžstarostaLišáksesvýmnevlastnímsynemRudouzaklidnéhonedělníhoodpoledneobcházeliněkdypolnostiahovořilionastávajícíchžních,šly
častožitnéklasystarostoviažkhlavěaRudovinadhlavu.Rudabyltotižpostavyznačně
pomenší.Aletojen,kdyžšliobilím.Takhlejináčsevobciříkalo,žeRudajižzačínápřerůstattátu.
Ruda,jakužjsmeřeklisvýmmilýmčtenářům,bylnevlastnímsynemstarostyLišáka, který byl vdovcem. Vlastní své děti měl krásně zaopatřeny. Syn, v mládí trochu
famfárum,vpozdějšíchletech šeldosebe.Poznavsvět a všechnajehořemesla,proslul
nakonec jako oblíbený komik kdesi v cizině. Také dcerám Štěstěna přála. Ruda, jemuž
patřilnagruntědědičnýpodíl,žiluotce.„Mně,táto,“říkávalčastootcidobrácky,„mněje
avždyckybudenejlípuvásnastatku.“Atakšťastněasvorněhospodařilispolu.Anejen
21NaadresuMasarykovunapsalvletechdevadesátýchminuléhostoletíorgánwienskýchČechů.
22BásníkViktorDykprvníveřejněpoukázalnaBenešovyzločineckézásahydočeskéhoveřejné-
ho života. Stalo se tak v publikaci „Ad usum pana presidenta republiky“, která vyšla v roce
1929.
*
Adusum–propotřebuněkoho;něcozáměrněupravené;pozn.editora.
23Číslo„Fronty“,vněmžbyluveřejněnfeuilleton„StarostaLišák“,vyšlovetřechnedělíchvsedmivydáních.TakprojevillidsvůjodporprotiBenešovi.
- 33 -
hospodařili, ale i úřadovali, neboť po památném převratu, kdy obec se zmohla, stal se
Rudaobecnímtajemníkem.Mocprácejehozvolenínedalo,protožestejněvceléobcise
vědělo,žeužkolikletpředtímtovedlispolu.Avedlitočile.VzkvétalyRačanyavzkvétal
i grunt. I za války jim to hezky klapalo, ale po převratu staly se Račany nejprachatější
obcínaBenešovsku.Všude,kdepůdabylapřílišsucháažíznivá,sezavodňovalo.Všecky
cesty,baicestičkybylyupravoványaosazoványstromovím.Krásnástinnáalejvedlaaž
do Boučkovic, cožjedědinkasousednís chvalně známoustaroukovárnoupodjabloní.
Jižvroce1918mělyRačanytakvelképřebytky,žemohlyposlatskvěloupeněžnípomoc
pohořelýmdoKlofáčovyVrutice,která,jakznámo,skoroúplnělehlapopelem,alednes
užopětvzkvétáadokoncejeřízenatakpříkladně,žeskoroužtamnebudejednohosocialistyvobecnímzastupitelstvu.
Každýmdnem,každouhodinoublahobytRačanvzrůstal.Obecníschůze,kterése
jindykonávalypřibídnémmokuvhospodě,bylynyníkonányvevlastnímnověpostaveném obecním domě, kde starosta Lišák,zasedajepři sklenicivodyv čelezasedacísíně,
vždy měl co rozšafného říci obecním výborům. To už byla tak trochu jeho slabost, že
strašněrádmluvil,cožnemáložralomístníoposici.Celkemvšakzcelazbytečně,neboť
starostaLišák,ikdyžpřicházelsreformamiavýtkaminejvážnějšíhorázu(naprahuroku
1926 na příklad odsoudil kombuču), vždycky na vše šel mírně a všecky jeho objevy
aprojevy měly vlastně příchuť zábavnou, skoro okouzlující. Všude na světě jsou však
nespokojenci,kteřídovedounajítichlupivkombuče.BylojichmnohoivRačanech,jinak však, co se týče taktikya jednotyv hlavěiv oudech,račanskáoposice bylachabá.
Pravých,takříkajícskalníchoposičníkůbylotamasidesetatáhliasizaosmprovazů… BylitozdolníhokoncevsiPlaváčekaKrýs,zhorníhokonceDvorský,Fík,Černý,Studený, tajnůstkářský Ladecký a epický Složil, který rád nabíral všecko hodně ze široka.
KromělegionářeVajdyabývalýchdvouradníchŽeleznéhoaPernera,kteříspolusvrchním velitelem Tahánkem měli svoje oposiční houfnice dole při lávkách, bylo zde snad
iněkolikjiných,aletakneurčitěvybarvených,žejejichjménynehodlámeaniunavovati
spaniloučtenářku.Duchodbojeřádilimeziněkterýmipůlláníkyaláníky,aletinikdy,jak
už to mezi pány chodí, nevytahovali sami kaštany. Ostatně dobrý Pánbůh, řízením lidskýchosudůažtuzeznavený,jehožjedinouskutečnouzábavoujenevyzpytatelnost,už
tovždyckytakzvláštnězařídil,žeračanskáoposicepořádstonala.Jakněkdovystrčilhlavu,buďhnedpřesnidostal,nebohnedhosamazačalabolet.Jehlamarodil,Kozamarodil
auživezdyrůžovýFraněkzačínalnaříkat,žemunechutnáažehopíchá.Jakžtakžještě
sedrželkliďasPlaný,kterémujakopanuBurianoviz„Bratrstva“trvalojednoslovopět
minut,alekterýmělvsoběfištronůzapětRudů.Tenchodilnabály,abysevobcividělo,
žeještěneklempíruje.NejlepšíkořínekzcelýchRačanmělsámjejichstarostaLišák.Ten
se na jedné zabijačce vyslovil, že bude starostovat do devadesáti let a nebylo člověka,
kterýbymutohonepřál.SámbaráčníkStudený,ačkolisejednoumuselsestarostouzle
soudit,kdyžLišákovikoněmuskoronasmrtpřejelitátu,vždyckyříkal:„OnLišákjedivnej,onsetohosvýhoštěstímocnapil,aletosezasmusířícatosenedáoddyšputýrovat,
onpovzneslobec,aleRuda,tenobeczahrabe!“
Atu,roztomilýčtenáři,přicházímekvlastnímudějisvéhovypravování.NešloračanskýmCatonkůmoLišákovišediny,jimšlooRudu.Tenzatěchjedenáctlet,cotajemničil,sestalpostrachemobce.Kamjehonohavkročila,tamtrávanerostla.Všechnorozeštval,vevšemmělprsty,vevšemmysleljennasebe.Zlebyloskaždým,kdomujenskočildo
- 34 -
řeči. Vajdovi vzali ponocenství, když jednou prozradil sousedům, že viděl v noci Rudu,
jaknaobecnímouřaděvytrháváněcozpamětníknihy.Železnémupošlypřesnocvšechnykrávydenpotom,covobecníraděvytklRudovi,žekoupilzbytečněohromnýobecní
buben.Koza,jenžmělvpachtuobecnílouku,mělodtajemníkazrovnapeklo,kdyžoprůvoduBožíhotělašlináhodouvedlesebealidésivšimli,žeKozajeocelouhlavuvyšší.
TěžkosežilovRačanech,pořádjakpoddusnýmmrakem.Obecníbýkbyljenproty,kteří
kupovali cikorku v Benešově, kde švakrová Rudová strýce s babiččiny strany měla obchod.Všude,kamsevejdenos,mělRudasvoješpicly.Vobecníraděsevýbořibáliusmát,
kdyžRudasepřičtenínějakéholejstratrochuzakoktal.JednouSrdínkoaPolanskýpod
stolemdosebetrochušťouchli,Slánskýtopíchladorokavypadlizkonšelství.Inu,byly
to poměry. Nikdo neměl jistoty, jaká hanba v obci ho čeká dnes nebo zítra. Lidé se báli
ochleba.UžipolicajtKoláček,jehožmnozízoposicesiprojehovtipnouhlavuupřímně
vážili,klepalRudoviportiéry,abynepřišelopárbramborů.Kdekdozněkdejšíchnejlepšíchobecníchpracovníkůztrácelchuťkpráci.Nejschopnějšílidébylizalezlíjakojezevci.
Račanybylyplnépředčasných,rozmrzelýchvýměnkářů.Měly538obyvatelaztěchRudanemohl496vystát.
Taktochodiloužpřesdesetlet.Někdyseněkdovzchopil,klepltajemníkaveřejně
přesprsty,aleonsedovedlzevšehovylhat.Touměljakokdyžtiskne.Bylstozapřítlidemnosmeziočima.Dnessněkýmnačestné slovoumluvil,žedoobecníknihovnyse
přikoupídesetJiráskůazítra,kdyžsepřikoupilodvacetVonešů,řeklmudoočí,žespolu
mluviliokrávách.NebylovůbecjižmožnosRudouhovořitbezesvědků.SámfarářKrámek,kdyžpředvolbamisesnímsmlouvalokusmezeuJehlovapole,mělprojistotupod
kanapem kostelníka. Ruda,jak jsmejižřekli,sahalLišákovijenpobradu,alerostl.Pozvolna lidé na obci závislí smekali před ním hlouběji nežli před samým starostou.Ten
tímnejvícetrpěl.Ruda,vouřaduinapolijehopraváruka,bylvlastnějehoneštěstí,bral
mudůvěruobčanů,kazilmuradostzourody,kalildnyjehostáří.Lidéříkali:„Cojeplatno, jsou naholport.“Ačím více se Rudavytahovaldovýšky,tímtoužebnějiseozývaly
hlasy:„KéžbynámdobrotivýPánbůhnašehostaréhoLišákaistímjehošemíkemještě
dlouhálétazachoval!“Bálisetotižsmrtelně,abyRuda,ažLišákjednouzavřeoči,senestal
starostou.MělirádisvéRačanyavěděli,žetohlebybylaránaproobeczrovnamorová.
Atuzrovnatenkrát,kdyžseblížiloksvátkusvatéhoOndřeje,cožbyldenstarostovýchjmenin,kdyuLišákůsejedlovětšílžícíapředobecnímúřademhrálakapela,začínalosezdát,žeračanštíneměli strachynadarmo.Rudaskutečněstonalnastarostenství,strašlivěstonal,užmocdlouhostonal,azrovnavtudobutovněmuzráloadozrálo.
Měl totiž nedlouho před tím moc těžký sen. Zdálo se mu už k ránu, žeu jeho lože stál
harfeníkVojta,tenznedalekýchKožlan,comujednouZitazapísničkuhodilašesták,stál
vdlouhébílékošiliuRudovyposteleapravilrozechvěnýmhlasem:„Rudo,dělej!Nestaneš-lisestarostouletososvátkusvatéhoOndřeje,nebudetoužnikdy!“Rudacelýzpocen se probudil. Nevěřil na sny, ale tenhle sen, to nebylo jen tak. To byla skutečnost
zrovnanachlup.ToRudavěděluždávno,žemá-lisedostatkestarostenství,musítobýti
ještězaLišákovaživotaazjehopopudu.Atovidělpředseboutakjasnějakohouskuna
krámě.JakLišákzavřeoči,jesmýmstarostenstvímkonec.Protisoběmámcelouvesaokolomnejetosamáfaleš!Kteraknato?SituaceRudovazrovnapředsvatýmOndřejem
nestálazafajfkutabáku.StarýLišákjižmělhlavujakosníh,alekolečkavnípořádještě
báječněklapala.Sokoloval,rajtoval,očimělještěvšudeaanivesnumunenapadlo,aby
- 35 -
jepředčasnězavíralkvůliRudovi.NatoostatněRuda,řekněmespravedlivě,aninečekal,
alečekalnato,abyLišákoviužsejednouomrzeljehoouřad.
AlekdepakLišákajít!Zrovnateďotomvelikémsvátku,kdyžbudenejvětšízabijačka,jakákdybylanastarostovicgruntě!Rudachodiljiždelšídobujakozařezaný.Což,
abytakhlejednouzdalekazdaloulinkasezmínil?Ježíšmarjá,tone.Tobytátaprokoukl
vedvouvteřinách.Ostatnězačínaljižvětřit.Jedenkrát,jaktaksedělispoluvouřadě,zadívalsenaRudu,pokývalhlavouatřebaženikdysinepotrpělnasentimentalitu,nabral
totenkrátetuzedoměkkaapovídá:
„Rudlíku, co seš teď pořád takovej smutnej? Podívej, nic nám nechybí, žijeme
vsvornosti, rozumíme si, ode všeho máme společně. Podívej, vlastní můj syn ti může
závidět. Můj klíček, tvůj klíček, moje šuple, tvoje šuple. To si, pamatuj Rudo: Co šuple
pojí,lidénerozdvojí.Víš,žejsounatebejakosršně(tvojívinou,tytodobřevíš,Rudo),
ale já nikdy nedal na tebe dopustit. Má sláva, tvá sláva. Podívej, jak krásně je to o nás
obousesumírovánovobecnípamětníknize.Proč,jsitakovejsmutnej?“
AleRudavyhýbavěnato:„Tosevám,táto,jenomzdá.“
Atendenserozhodl,žetonaLišákanarafičínějaksdruhéruky,jaktovůbecměl
vezvyku.
Zkrátka,jejednoukrásnýzimnípodvečer,slaběmrzneaponávsikráčípanučitel
Pípala.Potkástarostu,hezkypozdraví,dáseuctivědořeči:„Slyšeljsem,panestarosto,“
povídá, „že letos o svatém Ondřeji se nám chcete vzdát. To snad, pro Pána, nemyslíte
doopravdy?Tobybylaproobecrána!“
Atuteprvetoprasklo.TuteprveLišák,kterýznalRudulípnežsvévysokéboty,
na minutku se zamyslil apotom povídá klidně: „I nevzdám, pane učiteli. Ono je to teď
těžké,ledažeby―nu,otomsnadažvobecníradě.Atento――SRudoujstednesnáhodounemluvil?“
„Jakotentospanemtajemníkem?Nemluvil,panestarosto.Vlastněmluvil,alejenompárslov,jenomtaknapůlúst,onnemělkdy,onletělněkamnadráhu.“
„Omněnebylařeč?“
„Kdepak,mluvilosejenomně,jakvítepanestarosto,mámbýtpřeloženzRačan,
neradbych,nerad!“
Starostamupoklepalnarameno,jakoženějaksetospravíastímserozešli.
Starý šel domů. Dlouho se skříženýmarukamazazádychodilsvětnicía bylcelý
nesvůj, nikdo by ho byl nepoznal. Po prvé starý Lišák, který tak rád mluvíval k jiným,
mluvilksobě:„Vidaho,Rudíka,vidaho!TakovouliškunemajanivestátěIdaho!Alena
mne,nastaréhoLišáka,sinepřijde!“
Kolikdníuplynuloavobcijižšlajednařeč,žestarostasevzdáanavrhnezanásledníkaRudu.VRačanechztohobylohotovépozdviženíastarostajakobynic.Anaobecnímúřaděnepadlootomanislovo.Lišákmlčel,Rudatakémlčel,alenejedl,nespalaoči
mělnavrchhlavy.NadenpředsvatýmOndřejemdalLišáksvolatobecníschůzi.„Chtěljsi
to,Rudo,“hučelsiksoběcestoudorady,„máštotedymít!“
AjenvejbořiusedliajenRudapředsebourozložilsvátajemnickálejstra,Lišáksi
nasadilbrejle,abyvšemvejborůmviděldobředoočí,těžcepovzdechlapromluvil:
„Pánivejboři!Slyšeljsem,žesevRačanechpovídá,žeužjakojsemstarej,žebych
měljít.Sousedi,jáprotitomunejsem.Jápůjdurád,jásevesvětěneztratím,aletadyjde
oobecníblaho.Jámyslím,žejsemtovedldobře,aleonojdevoto,kdobytovedlstako- 36 -
výmfortelemjakojá.Já,tož,jánevím.Většímdílemsimyslím,žebytomělbejtněkdo,
kdoužjedotohozapracovanej,jakopříkladnětudleRuda.Takvás,prosím,pánisousedi,
abysteseupřímněvyjádřili.Demokraciejediskuse,jakříkalnášpanpresident.Takvás
prosím,abystediškutýrovali.Jásetedarádvzdám.KdojeproRudu?“
Vejboři byli jako když do nich uhodí. Mlčení trvalo asi pět minut, ale potom se
ozval Slánský: „Starosto, vy se nevzdáte, my vás máme všichni moc rádi, my to nechcem!“AzaSlánskýmŠapek:„Ne,vyjsteještějakomníkavyjstefigurnej,vysimusíte
nechatouřad!Jásitonedoveduanipředstavit,žebychchodilnatáčkyjennavejminek!“
Tobylidva.Všichniostatnírozpačitěmlčeli.Aninahrušku,anishrušky.
Starostačekalprosebevíc… Bylomutodostlíto… Alemlčeníjeněkdylepšínež
randál.Vzalzavděktím,cobyloaznovutaktopromluvilkvejborům:
„Já,tožjánevímajávámtedaděkuji,sousedi,děkujivám.No,jábychtotedavzal,
alejenkdybybylonejhůř,mámevšaktady,jakjsemvámužřekl,tudleRudu.Onjemladšíajenatojakoudělanej.Jájsemproto,abystesizvoliliRudu.Sousedi,vyjádřetese!“
Atuteprvese strhltenpravýrandál.KroměSlánskéhoaŠapka,kteříhledělido
oknaadloubalisevzubech,spustilaceláobectakovýbrajgl,žetovypadalohůřnežve
francouzském konventu 9. thermidoru. V bouři odporu, která se zvedla proti Rudovi,
všechnaoknasetřáslaase stropupadalaomítkanaburácejícíhlavykonšelů.StarýLišák, kterého to ukrutně bavilo, se tvářil zarmouceně a volal: „Ale sousedi, páni sousedi… “Tovšakbylo,jakokdyžolejlejedoohně.Vejbořizrovnařádili.KdekdovtupamátnouarozhodujícíchvílidostalnaRudukuráž,itakovíMstivínové,kteříseaždosudpřed
ním krčili. Ten randál nebral konce, trval dobrou půl hodiny a v té půl hodině poznal
Rudapoprvénadsluncejasněji,ževRačanechnikdynebudestarostou.
AtostarýLišákchtěl.PotměšilesenahnulkRudovi,jenžsesvěšenouhlavouhleděldosvýchlejsterašeptalmu:„Rudo,máštozlý.Podívej,itenfarářKrámek,kterého
jsemmělprotebejakojistýho,seněkamvytratil.Nedělárámus,aleneníhotuto.Mášto
zlý,Rudo.Jánatvýmmístě,abytonevypadalojakoutejSadový,bychněcoaspoňpromluvil.“
AtuteprveRudasevzchopil,povstalařekllítostně:„Pánivejboři,cosetakrozčilujete.Vždyťmnenikdynictakovéhoaninenapadlo.Totudletatíneksámodsebe,viďte
táto?“
„No,právě,“řeklstarýLišák.„To,vejboři,byljenmůjnápad,alekdyžtedavšichni,
jakvidím,jsteprotiRudovi,takjásitotedynechám.“
A když šli z rady, musil starosta Rudu skoro podpírat. Nu, dělal to rád. Byl už
mnoholettomuzvyklý.Askoroněžněmudomlouval:„Vidíš,Rudlíku,vidíš,všeckasláva
jepolnítráva.Teďjsividěl,jaktěmájrádi.Užsenynířiďpodletoho.“
„No,táto,“vypravilzesebeRudatrochuškodolibě,„provástaky,kdyžsetoveme
kolemdokola,sehnulyjenomdvěruce.“
„Aleprotebe,Rudlíku,anijedna,“zasmálsestarosta,„anijedna!“
A zapřáhnuv svého šemíka čile jako mladík, jel naproti na nádraží dětem, které
zceléhosvětasejižsjíždělyksvátkusv.Ondřeje.Hned,jakvystupovalyzvlaku,vidělna
všechjakésiznepokojení.Zdalekajižnaněhovolaly,užtrochuzadrhovaly:„Jetopravda,
tatínku,že… “
„Ale kdepak, děti, kdepak!“ smál se starý Lišák, „jak jste si to jen čtvrt minuty
mohlymyslit!“
- 37 -
*
Netřebapodotýkati,žeRudoubylmyšlenBenešastarostouMasaryk,neboťčeská
veřejnost již tenkrátvelmidobře pochopilasatirickénarážky sarkastickéhopera Karla
Horkého, což se projevilo zejménav mimořádnémúspěchutohotočíslajehorevue,jež
vyšlo v sedmi vydáních. Tenkrát stála v popředí zájmu veřejnosti otázka nástupnictví
vpresidentskémúřaděanebylověcíneznámou,jakchorobněBenešstůněpotomtonejvyššímúřaděnašehobývaléhostátu.Mohloseprotoočekávati,žeudělávšeckoažepoužije svých známých bezohledných metod, aby se dostal k tomuto cíli. Bylo známo, že
jestčlověkem, který nerespektuje žádnézásadydemokracie,okterýchneustálemluvil,
ažeseprotonebuderozpakovatprosadititentosvůjplánprotisebevětšímuodporuveřejnosti.Bylazdepřecejižzkušenostzroku1920,kdyBeneš,majevzhledemkpolitické
konstelaci tehdejší koalice nárok nejvýše na ministerské křeslo, přece bezohledně za
patronanceMasarykovyurvalfunkciministerskéhopředsedy,vekterévšakbrzyúplně
ztroskotal.Bylazdedalšízkušenostzroku1926,kdyjehostranavystoupilazvládyaBeneš, kterýdletehdejšíchzásadtvořenívládynemělnárokvůbecnanic,přecesevnutil
vládnívětšinězaministra jako„nepostradatelnýanenahraditelný“odborníkvevěcech
zahraničních.
Byly zde tedy oprávněné obavy, že i tentokráte se Beneš vnutí národu na úřad
presidentský,atoopětjediněpomocímocnéprotekceMasarykovy.
Zdezačínánovákapitola,pojednávajícíointrikách,kterévedlykMasarykověabdikacia pakk Benešovu zvolení.JejichzakončenímbylytragickédnykrachuBenešovy
politikysjeho vynucenouabdikací,pokračujícíoperetním„presidentstvím“vLondýně,
kterésestalozárodkemnovénárodnítragedie.
MASARYKDOPORUČUJEBENEŠE
ZANÁSLEDNÍKA
Známé Masarykovo doporučeníBenešejakokandidátanapresidentstvíjestvotázcedalšíchmožnostíBenešovauplatňovánívelmivýznamnýmčinitelem.Odtéchvíle
levice,kteráseodvolávalaprávěnaMasarykůvvýrokanajehoautoritu,nepokrytěvytvářelanáladuprojehozvolení.TímtodoporučenímpřisvéabdikaciprokázalMasaryk
Benešovivůbecnejvětšíslužbu,anižsisnaduvědomoval,žesesoučasnětěžceprovinil
na svém národě. Bez tohoto doporučení, které odporovalo ústavě, by se byl Beneš nikdy
nestal presidentem. Lidé, jejichž myšlení nebylo zatíženo Masarykovým vlivem a kteří
proto mohli posuzovati celou tuto tak významnou záležitost mnohem nestranněji než
socialisté všech možných odstínů, kterým slovo Masarykovo bylo tabu, sledovali vývoj
této otázky s oprávněnými obavami. Dobře to vystihl dr. Karel Kramář, který, když se
dověděl,ževolbaBenešovajestzajištěna,pravil:„Bojímse,velmisebojím,jaktovšepůjdedál!“
- 38 -
Abychompochopili,jaksemohlMasarykdopustititohotodoporučujícíhovýroku,
musímesipředemosvětlitivzájemnývztahmezinímaBenešem.Svědectvíoněmnám
dává sám Beneš ve svém dopise, který psal jako ministr zahraničních věcí tehdejšímu
presidentovivevěcisvéhosporusKramářem,okterémbudepsánonavhodnémmístě
tétopublikace. Napsalv něm:„Můj poměr k Vámjestpřátelský.Vysám,ačkolivstarší,
jste mi nabídlpřátelství. Víte,jak sitohovážím,anemohlbychaninaokamžikstrpěti,
abytentopoměrčímkolivakýmkolivbylzkalen.“Tradicetohopřátelstvíseovšemdatujeoddobspolečnéčinnostizahranicemi.Ženešloopřátelstvípovrchníhorázu,dokazuje okolnost, že Beneš politicky žil vždy z kapitálu mocné protekce Masarykovy a že se
vždytěšiljehopodpoře,ikdyžšloozájmypouzeosobní.Ointimitětěchtopřátelských
vztahů mluví na příklad velmi názorně společná účast obou na skandálním silvestrovskémvečírku,kterýbyluspořádánsvéhočasudvornímbásníkemKarlemČapkemapři
němžseprovádělyvěcitřebatak„nevinné“,jakojestkarikováníazesměšňovánívedoucích českých politiků. Nezmiňovali bychom seo tomto pobavení na účet politiků, kteří
byli vedoucími činiteli tehdejší koalice, neboť tyto žertyhravé a dravé patřily venkoncemkobvyklýmzábavámrepublikánskéhodvora,kdybytatospolečnáúčastnatakintimní zábavě, která byla pořádána samozřejmě s vyloučením veřejnosti, nedokazovala,
že Masarykovi, který se taktopřátelskystýkal sBenešem,nebylozajisté snadnéodříci
nějakouúsluhutomutočlověku.
Ztohotoprostředítakúzceintimníchpřátelskýchvztahůvyprýštiloto,copozději
bylo řečeno v závěru Masarykovy abdikace: „Rád bych vám ještě řekl, že doporučuji za
svéhonástupcedr.Beneše.“
TomuvšemupředcházelavšakvelkáBenešovaintrika,kterésisnadaniMasaryk
nebylvědom.Vždyť to byltahnejenprotiMasarykovisamotnému,který sii přessvůj
vysoký věk měl být vědom toho, že takovým doporučením, ať již vyznívajícím ve prospěchtohočionoho,sedopouštínejenovlivňovánínároda,aleiprotiústavníhopůsobení
naposlancecovolitelebudoucíhopresidenta.Byltovšaktakéryzepolitickýumlčovací
manévrprotipravici,kterébylpředembránvítrzplachetnámitekprotitomutokandidátovi. Vzpomeňme, jak to tenkrát chodilo. Bigotní patolízalové vytrubovali, že jsme
„Masarykovy dětičky“, a kdo se odvážil kritisovati třeba jen jeho humanistickofilosofickénázory,kteréhlásalmnohemdříve,nežsestalpresidentem,bylihnedoznačenzazrádce,nepřítelenároda,rozvratníkaapuncovánjakofašista.OsobnostMasarykovaa jeho politické názory bylydlefikcemarxistů,benešovcůa poslézeikomunistů,
jakožidlepřesvědčeníagentůHradu,rozlezlýchvevšechpolitickýchstranách,povzneseny nad jakoukoli diskusi, ač šlo o názory autora hesla: „Demokracie je diskuse.“ Ta
však platila jen pro něco a pro někoho. Tak tomu bylo také s otázkou nástupnictví.
„Chrochtajícísviněpodhradem“,tojest,dlevýrokučeskéhobásníka,lidépravicedotohonesmělimluvitamluvili-li,pakjejichhlasbyloznačován,anižbybylslyšen,zakacířství.
Celé Benešovo tažení s cílem zmocniti se ještě za Masarykova života a za jeho
pomocipresidentskéhoúřadubylovšakzahájenoještěmnohemdříve,nežpopudknadhozenítétootázkybyldándoperašéfredaktorovi„Českéhoslova“Skýpalovi,jenžsišel
pronovoročníinterviewspresidentemMasarykem.
- 39 -
Již tehdy, když dr. Bouček, známý výbojník levice a velký realista před Bohem
iMasarykem, prosadil sníženívěkovéhranicevolitelnostipresidentana35let,24sevědělo, že tento tah směřuje k umožnění Benešovy kandidatury na presidentský úřad.
Změnabylaprovedena,aniž sezpravodaj,kterýmbylprávěBouček,zmínilojejíchdůvodech. Již tehdy se Beneš a jemupřisluhujícílevičácizajišťovaliprovšechnypřípady.
Vysokývěkpresidentůvbylpřecevážnoupříčinouktomu,abytito,vždyo blahostátu
pečujícílidépočítalipředemistímnejhorším.
Tobylapředehraprozákulisníintriku,kteránásledovala.
Šéfredaktor Skýpala nadhodil v novoročním interviewu roku 1930 presidentu
Masarykoviotázku,je-lipravda,žeseosvýchpříštíchnarozenináchvzdápresidentství.
Je velmi málo pravděpodobné, že na tuto jistě indiskretní otázku přišel Skýpala
sám.Víme-li,jakýbylBenešůvvztahkstraně,jejíhožhlavníhoorgánubylSkýpala25šéfredaktorem,aznáme-li,jakémělBenešprostředkykterorisováníabezmeznémuovládánítétostrany,nemůžemesezbavitidojmu,žetobylprávěonsám,kterýdalSkýpalovi
tutootázkudopera,abytakMasarykbyloklikouupozorněn,žebybylčaspomýšletina
odchodapostaratseonástupce.
Masaryktehdynatentodotazodpověděl:„Jájsemnictakovéhoneurčilaneučinil
bychtohobezporadyasouhlasuspřednímičinitelistátnísprávyapolitiky“azdůraznil:
„Kdybymněbylpresentovánstátník,jehožpolitickáschopnostacharakterbyzaručovaly,
žerepublikabudevedenapolitikou,osvědčenounejenvjedenáctiletechpopřevratu,nýbrž
ivečtyřechletechválečných,pakbychodstoupilsvémístosvémunásledníkubezrozpaků
aihned.“
Těm,kterýmnebylojasno,žeMasaryktímtostátníkemmyslelBeneše,atěchbylo
poskrovnu,neboťtotoXrovnajícísestátníku,jehožpolitickáschopnostacharakterby
zaručovaly,žerepublikabudevedenapolitikou,osvědčenounejenvjedenáctiletechpo
převratu, nýbrž i ve čtyřech letech válečných, nemohlo být v této Masarykově rovnici
doplněno přece nikým jiným než Benešem. To řekl velmi jasně autorisovaný vykladač
slov Masarykových pan Peroutka, který potvrdil v Lidových novinách, že Masaryk tím
opravdu myslel Beneše. Také „Právo lidu“ přichází se svojí troškou do mlýna. Vyčinilo
ostatním, že podle „Bohemie“ vykládajíslovaMasarykova jennajedinéhoBeneše,jako
byneexistovalžádnýjinýstátník.„Právolidu“tímchceříci,žemarxistébymělinaskladě také nějaké to X, které by se hodilo k doplnění Masarykovy rovnice, ale to nemůže
nikoho mýlit, neboť každý ví, že tuto Benešovu baštu statečně hájí pan zemský školní
inspektor Vojta Beneš, bratr ministra zahraničí.26 Dodatečně se pak zjistilo, že článek
v„Právulidu“bylinspirovánJanemMasarykem,kterýpointerviewusvéhootcepřijeldo
Prahy.Jinaktisknejevíonadhozenouotázkuzájmuažna„Bohemii“,kterápřinášíparodii,narážejícínaokolnost,jakbudechtítpřipresidentskýchvolbáchBenešvytvořitipro
sebevětšinupředepsanouústavou.Popisujesevní,jakNapoleonI.přicházíkdr.BenešovinaHradčany,abyukojilsvouzvědavostpotom,jaksedělástátnípřevratnyní,když
humanita nedovoluje posílati odpůrce pod gilotinu ani rozehnati parlament kanóny.
Dr.Benešvodpovědiuhýbá,ženeznážádnýbrumaire,měsícrozehnánífrancouzského
24Stalosevroce1920.
25Bylšéfredaktorem„Českéhoslova“,hlavníhoorgánuKlofáčovystrany,jejímžbylBenešmísto-
předsedou.
26VojtaBenešbylsenátorembýv.stranyčeskýchsociálníchdemokratů.
- 40 -
parlamentuNapoleonem.Tvrdí,žejenčekánasvoudobuavěřívesvouhvězdu.Vtomse
ozvehlasTalleyrandův:„Pomocíarchívů,vnichžjsouhezkyzaregistrovanývelkéimalé
slabostiahříchyihříškyodpůrců… “TeďsiNapoleonteprvevzpomenenasvéhopolicejního presidenta Fouché, který dělal také politiku pomocí svých archivů a pomocí
svýchpolicejníchmetod„vědětiněconakaždého“atakbyl„nepostradatelným“izarepubliky,izaNapoleonovacísařstvíizakrálovstvíBourbonů.AleFouchésenikdynestal
aaninechtělstátihlavoustátu… Tedy nechybělo ani kritických a odpůrčích hlasů. Vypuštěný pokusný balónek
splaskldříve,nežmohlspolehlivězaregistrovatináladuvpolitickémovzduší.
Následnickáotázkazdánlivěusnulanadlouhoudobu,alevzákulisíseintensivně
pracovalo.Proslýchalose,žeMasaryksinechceponechatipresidentstvíaždosmrti,poněvadž chce na volbu nástupce vykonati svůj vliv osobně a nechce osud volby svěřiti
nějakým problematickým účinkům politického testamentu. Současně okolí Benešovo,
které poznalo, že jeho zvolení by nebylo za současné konstelace sil v parlamentě jisté,
rozhodloseproresignaciMasarykovuvtakovýčas,kterýbybylprouskutečněníBenešovýchúmyslůnejpříznivější.Mluviloseotom,žebudenutnovyčkatiještějedněchparlamentníchvoleb,kterébybylykonányveznamenínástupnickéotázky.Bylorozhodnuto,abytermínpříštíchvolebbylurčenjediněsohledemnatentoplán,toje,abyparlamentbylpřípadněrozpuštěnanovévolbyvypsányzasituace,kterábyposkytovalanejvětšípravděpodobnostočekávanýchvolebníchvýsledkůveprospěchstran,onichžnebylopochybností,žebyvolilyBenešepresidentem.
Zatímsevyčkávalo.Přišlyparlamentnívolbyvroce1935.Jednotnáfronta,složenázBenešovystrany,sociálníchdemokratůakomunistů,získalaoněkolikmandátůvíce,HenleinovastranasestalanejsilnějšístranouparlamentuaNárodnímusjednoceníse
stěží podařilo udržeti posice skupin, z kterých vzniklo a které soustřeďovaly zásadní
odpůrceBenešovy.Tobylasituace, kterásezdálaBenešovipříznivou.Bylsijist,žekomunisté,kteřívtěchtovolbáchznačnězískali,muodevzdajísvojehlasy;taksetakéna
příkaz Moskvy stalo. Oddanostzbývajícíchdvousocialistickýchstranbylanadevšípochybnost.TakélidovcisezaprodanýmŠrámkemvčelebylijisti.VedoucípostaveníHenleinovystranysezdálovýhodouproagitacimezičeskýmiposlanciproBenešovozvolení,
neboťsemělopoukazovatina„německénebezpečí“,nakterémusíbýtodpověděnozvolenímBenešejakomuže,zakterýmstálaspřátelenácizina.Velkýmotazníkembylosice
stanovisko agrárníků a k nim přifařených živnostníků a samozřejmě také luďáků, ale
stím si Beneš již příliš hlavu nelámal, neboť věřil, že se mu podaří nějak jejich odpor
zlomitianakonecjetakézískatibuďhrozbaminebosliby,zavydatnépomociMasarykovavlivu.
Očekávanésloženíparlamentu,proBenešovozvolenípříznivé,zdekonečněbylo.
Také stále více se projevující známky senility 85letého Masaryka aktualisovaly
nutnostzměnyvpresidentskémúřadě.
AtakpokvětnovýchvolbáchpracujeBenešplnouparou.
Masaryk,podléhajícístálémuBenešovuvlivu,protivůlisvýchdětí,zejménaAlice
27
aJana, sdělilkonečně21.listopadutehdejšímuministerskémupředsedoviHodžovi,že
27AliceMasarykovábylapředsedkyníbývaléhoČesko-slovenskéhoČervenéhokříže.Tuto„čest-
nou“funkcisidávalahonorovati6000korunamiměsíčně.OjejíhobratraJanaMasarykabylo
- 41 -
má neodvratný úmysl vzdáti se presidentství. 14. prosince byl povolán ministerský
předsedaspředsedy obousněmovendoLánk Masarykovi,kdejimkancléř presidenta
republikypřečetlMasarykovuabdikaci,kterákekonciobsahovalavětu:„Rádbychvám
ještěřekl,že doporučujizasvéhonástupcedr. Beneše.Pracovaljsemsnímzahranicemi
idomaaznámho.“
Volbanovéhopresidentabylavypsánana18.prosince.Věcisevyvíjelyznámým
způsobem.JedinýmohlášenýmprotikandidátemBenešovýmbylprof.Němec,předseda
Česko-SlovenskéNárodníradyasvobodnýzednář33.stupně,člentéžezednářskélóže,
vekterédosáhl takéBenešstejnéhostupnězasvěcení.28Národaninetuší,žetytočtyři
dnyrozhodujíojehobudoucítragedii.VzákulisípracujezednářstvoaBenešvyjednává
se zástupcipolitických stran.S českýmisocialisty,on,místopředsedajejichstrany,jednatisamozřejměnemusí,marxistétáhnouzajedenprovazjednotnéfrontyaokomunistechjestznámo,žedostalipříkaz,abysvéhlasyodevzdaliBenešovi.Moskvaseodvděčuje za prosazení uznání bolševiků. Lidovci bylizískáni ― tvrdilo se, že za příslib sanace
jejichzkrachovanýchdružstev.Tatosanacebylapozdějitakéfaktickyprovedena,takže
jedenhlaslidovcůproBenešepřišelstátnípokladnunajedenmilionkorun.Nejistíbyli
l’uďáci, ale tu se objevil za scénou papežský komoří Jan Rückl, kterého Beneš pověřil,
aby se stal vyjednavačem pro stranu slovenských autonomistů, které přislíbil bezvýhradné splnění autonomních požadavků. Stanovisko živnostníků, politických souběžců
agrárníků,kteříjejiždlouhoudobuvydržovalifinančně,bylojasné,alespíšesezdálo,že
budounakloněnikandidatuřeNěmcově,jenžbylpřeceoficielnímkandidátemagrárníků.
Zdebyltedyjedinýzdánlivýotazník,neboťoHenleinověstraněbylovšeobecněznámo,
že Beneše nikdy voliti nebude,a nicjinéhonebylomožnoočekávatitakéodstrany,jejímž předsedou byl Kramář, muž, který svého času přerušil s Benešem všecky osobní
styky,amístopředsedaJ.Stříbrný,kterýmělbýtjednouzobětíBenešovýchintrik,aprof.
F.Mareš,zapřísáhlýodpůrcerealistů.
Protiprof.Němcovibylozatímzahájenotažení,vjehožčelestálySokolaBenešova Obec legionářská, jež adresovaly svým členům-poslancům výzvy, aby volili Beneše.
VNárodníradědošlokekrisi.Veschůzipředsednictvaohlásiličeštísocialistéačeštísociálnídemokraté,žepředsedaprof.Němecporušilnestrannost,kdyžsedalkandidovati
jakokandidátpraviceprotiMasarykovukandidátu,dr.Benešovi,ažeprotooběsocialistickéstranyzNárodníradyodcházejí.Knimsepřipojilitakézástupcilegionářů.Takdříve „Masarykův“anyní již také„Benešův lid“,svedenMasarykovýmpříklademovlivňování volby, si představoval vychvalovanou demokracii. Celá tato teroristická komedie,
která se odehrávala na scéně českého politického života kolem presidentských voleb
vroce1935,nebylavšakničímjinýmnežhrou,uspořádanouBenešemajeholidmipod
heslem „panem et circenses“.* Chléb sice Beneš lidu nikdy nedal, ale zato v den svého
zvolení nechal na Václavském náměstí teatrálně defilovati ve svorné jednotě socialisty
postaránoještělépe.Tento„hrdina“nočníchlokálů,proslulýsvýmivýstřednostmi,bylvyslancemvLondýněsplatem50000korunměsíčně.MezižidovskýmiemigrantyvLondýněhraje
sidnesna„ministra“Benešovyzločineckévlády.
28ÚčastzednářůvintrikáchkolemzvoleníBenešepresidentembývalérepublikybylaodhalena
vpublikaci„Golem―metlaČechů“,kterouvydalonakladatelstvíOrbis.
*
Chlébahry;pozn.editora.
- 42 -
všechodstínů,odjehobratříažpokomunisty,podrudýmiprapory,nakterýchtentokrát
poprvépřevládalodznakbolševickékominterny―kladivo,srpakomunistickáhvězda.
SocialistickákomediesvystoupenímzNárodníradybylajenplanýmgestem.Beneš,zednář33.stupně,jižtehdyvědělsvé.Jehoprotikandidátembyljeholóžovýkolega.
Zednáři byli u díla a výsledkem této práce bylo prohlášení, které k půlnoci ze 17. na
18.prosince, tedy pouhých několik hodin před volbou, vydala Československá tisková
kancelář.Znělo:„Prof.BohumilNěmec,předsedaČesko-SlovenskéNárodnírady,jenžbyl
politickými stranami vyzván, aby kandidoval na úřad presidenta republiky, stanovil
podmínku, že kandidaturu podrží jen tehdy, bude-li kandidátem většiny ČeskoSlovenskýchpolitickýchstran.Nerozhodnéchováníjednépolitickéstranypřiměloprof.
BohumilaNěmce,abyostatnípolitickéstranypožádal,abyupustilyodjehokandidatury,
abystátníanárodníjednotanebylyoslabeny.“
TímsestáváBenešjedinýmkandidátemnapresidentskýúřad.Ze440hlasůobdržel340hlasů.
OsudnárodaastátubylzpečetěnatospomocíMasarykovou.
Tímto svým počinem porušil Masaryk ústavu, neboť ústava bývalého ČeskoSlovenska nedávala presidentu žádných práv zasahovati do volby svého nástupce, ať
formoupolitickéhotestamentunebotím,žetentonástupcebybyldoporučenpřiabdikacipresidentaodcházejícího.Naopak,ústavav§22přímozakazovalaposlancůmasenátorům nechati se ovlivňovati při výkonu svého mandátu, tedy samozřejmě také při
aktutakvýznamném,jakobylavolbapresidenta.Vládabylatedypovinnapotlačitijakýkolipokusooznačenínáslednictví.Neučinilatak,ačbylozřejmo,žepřibigotnímpoměru
politickýchstrankMasarykovibudejehooznačenínástupcevážnýmovlivněnímrozhodování poslanců, nehledě k tomu, že tito poslanci nikdy, a proto ani v tomto případě,
nemohli jednati svobodně. To byla „výhoda“ demokratické vymoženosti poslaneckých
reversů, které byly poslancům a senátorům předkládány k podpisu sekretariáty stran
hnedpozvolení.Zvolený,„svobodnýananikomnezávislýzástupcelidu“sepředemzbavovalmandátupropřípad,žebyneposlechlpřivýkonusvéfunkcenařízeníarozhodnutí
výkonnéhovýborupolitickéstrany,najejížkandidátnílistiněbylzvolen.Takvypadalata
svobodná demokraciea jedinětak semohlostáti,žeBeneš se stalpresidentembývalé
republiky.
18. prosinecroku1935 se stalprvnímdnemtragickéhoomylu.Dočelastátu se
intrikami, demagogickými sliby, hrozbami a konečně zneužitím přátelství Masarykova
dostalčlověk,jehožpravátvářseukázalacelémunároduteprvevzářijovýchdnechroku
1938,kdysenaplnilnášosud,naněmžleželtěžkýstínBenešovyčinnosti.
Benešvžoldunepřátel
Vednech,kdysezřítilojakostavbazkaretvšechnoto,cobylooznačovánozaBenešovo dílo, nemohl tento cynik, který na vlastní oči viděl nenávist lidu, pochopiti, že
jeho setrvání vpresidentském úřadě by těžce ohrozilo celou další budoucnost národa.
Ačmuselvěděti,žejestnejvícenenáviděnýmčlověkemvcelézemiaželidjejčiníodpovědným zatyto logické koncejeho omylů, jehoješitnosta chorobnátouhapomocimu
nedovolilypochopiti,žejehopresidentstvíodzvonilo.
- 43 -
Nikdo nevěřil, že tento původce zcela pochybené národní cesty by ještě jednou
mohlsvémunároduzkřížiticesty,aletentoúžasnýomyl,založenýnaneznalostiBenešovypovahy,senárodukrutěvymstil.
Beneš se jen zdánlivě uchýlil do soukromí. Po podepsání abdikační listiny ujel
zPrahy,kdebylaproněhopůdapřílišhorká,auchýlilsenasvůjpřepychovýzámekdo
SezimovaÚstí,okterémkdekdověděl,žebylpostavenzapenízečeskéholidu,Benešem
zcizené. Tam připravoval svůj útěk do ciziny. Jeho pražský důvěrník, bývalý primátor
anarychloupečenýministrposlednívládypůvodníhobývaléhoČesko-Slovenska,Zenkl,
bylzdedennímhostem.
Jednoho dne se po Praze rozšířila zpráva, že Beneš uletěl z republiky. Byla to
sensace,kterénikdonechtěluvěřiti,neboťkaždýbylpřesvědčen,žetentoškůdcenárodabude postavenpřed soud.PoPrazesezačaloironickyříkati:„Benešův plán― aeroplán!“
Jehoodletbyltypickýmútěkemzločinceadefraudanta.Potajíopustilzemiazůstaldluženodpověďnavšechnyotázky,zekterýchsemělodpovídat.OjehoútěkuvydalaČesko-Slovenskátiskovákancelářkusézprávy,kterépotvrdily,žeBenešůvútěkpřed
odpovědností a před národem není planým výmyslem lidí: „ČTK. Praha 22. října.
Dr.EduardBenešodletěldnesránov9hodinzRuzyňskéholetištědociziny.Snímodletělaijehochoť.―ČTK.Londýn22.října.V11.45přiletěldr.Beneš,provázensvouchotí,
nalondýnskéletištěvCroydonu.“
Obsažnějšíbyloprohlášení,kteréučinilČesko-SlovenskývyslanecvLondýněJan
Masaryk:„Dr.BenešpřibyldoLondýnaknávštěvěnaprostosoukromé.Zažádnýchpodmínek nemůže nikomu poskytnouti rozhovor. Jeho zdravotní stav není nikterak příznivý
adr.Benešbybylvelmivděčen,kdybybylodbánojehopřísnéhosoukromí.Jehopřítomnost
vAngliinemážádnéhopolitickéhovýznamu.Dr.Benešajehochoťjsounávštěvouusvých
anglickýchpřátel.“
Tento podivuhodný zájem vyslancův udivil kdekoho. Přijede-li někdo z ČeskoSlovenska na návštěvu do Londýna, pana vyslance, zajisté tak „zaneprázdněného“, ani
nenapadne,abyseoněhostaraladokonceabyvydávalzvláštníprohlášení.Masarykův
zájemoBenešenemohlbýtovšemnápadnýtomu,kdověděl,žeseopětsešlidvazednáři
ažetobylyprávěžidovskéazednářskévlivy,kteréumožnilytotonenápadnéBenešovo
vytracení z Česko-Slovenska. A ještě toho dne daly se tytéž kruhy do práce, aby se na
panaBeneševjehovlastinezapomínalo.Prototazprávaavníhnedzmínka,žeBenešův
zdravotní stav není nikterak příznivý, neboť se vědělo, že náš národ vždycky trpěl na
mučedníky, a dle toho se postupovalo. Krysy starého režimu, schované v těch dnech
vpodzemí,počalypozdějivylézatianašeptávatinárodu,žetenBenešpřecejennebyltak
zlý,žetonedělalšpatněajakchudáknatodoplatil,izdravíobětoval… Takapodobně
začali tito lidé, kteří se v prvních dnech chvěli, aby spolu s Benešem nebyli postaveni
před soud, vytvářeti mučednickou svatozář kolem zločinecké hlavy Benešovy. Ten si
zatím žil doceladobře,věřmetomusHonzouMasarykem,u svýchlondýnskýchpřátel,
aledodejme:usvýchžidovskýchlondýnskýchpřátel.Jehopenízejiždávnopředodletem
vyměnilvPrazeŽidBondyzazlatoadiamantyajižtenkrát,kdyžpojednouzbývalérepubliky zmizel Benešův bratr Vojta, zemský inspektor a bývalý poslanec sociálnědemokratickéstrany,sepočalovPrazenainformovanýchmístechtvrditi,žesseboudo
Amerikyodvezldobezpečíitotobohatstvísvéhopresidentujícíhobratra.Ostatníjmění
- 44 -
převedl pak Beneš do Londýna prostřednictvím židovského bankovního domu Petschkova.AniosvůjzámekvSezimověÚstínechtělBenešpřijíti.Velmidobřetušil,žese
lidbudezajímatioto,cozdezanechal,abysestátmohlalespoňčástečněodškodnitiza
„poctivé“Benešovo hospodářstvísrůznýmitěmifondy.Fingovalprodejtohotozámku,
takžeponěmvČesko-Slovenskunezbylonicnežostuda,zmaranenávisttěch,kterépřivedlktěmtokoncům.
Benešůvživotvciziněnásnezajímal,bylovšakjisté,ženebylnikterakchudobný,
neboťtakovývýletdoSpojenýchstátůseveroamerických,kterýBenešpodniklještěpřed
vypuknutímtétoválky,nebyljistělaciný.
Jednuokolnostztěchtodobpočátkůjehoemigracejestvšaknutnosiopětpřipomenouti, ač byla již publicisticky náležitě využita. Je to Benešův dopis státnímu presidentovi Emilu Háchovi po jeho zvolení, odeslaný z Londýna 30. listopadu 1938.29 Píše
vněm:
„Panepresidente! Vímdobře,jaktěžkéúkolybudetemítijakopresidentrepublikyapřejiprotorepubliceiVám,abyjídnešníVaševolbavtěchtotěžkýchdobáchsloužilakplnémuzdaru.
Prokázaljstevlastivelikéslužbyvesvéfunkcipresidentasprávníhosoudusvouvelikou
zkušenostíaznalostmiisvýmspravedlivýmarozvážnýmprávnímpostupemvevěcech
častonejdelikátnějších;afakt,žesevšichniunássjednotilinaVašívolbě,tojenzdůrazňuje.PřejiVám,abyseVámnováprácedařilaaabystátinárodvyšelconejrychlejinejlépezdnešnísituace.“
Tentodopisjedokumentemvelképolitickéceny,neboťusvědčujeBenešeacelou
zločinnoužidovskouspolečnostkolemněhozelží,kterýchsetitogangsteřineustáledopouštějí, tvrdíce, že státní president dr. Emil Hácha nebyl řádně zvolen a nemá proto
právamluvitijménemčeskéhonároda.Dopisšéfatétozločineckéspolečnostisámdokazuje,žeHáchanejenbylřádnězvolen,aledokoncežesenaHáchověvolběvšichnisjednotili.ProdůkazúchylnýchsklonůBenešovypovahymápaktentodopisobzvláštnívýznam.Jehomentorskýtón,připomínajícístylvysvědčení,jestjednímzdokladů,žeBeneš
se nikdy nesmířil se svou rolí soukromníka a člověka, jenž nemá práva zasahovati do
záležitostínároda,kterýpřivedlnapokrajkatastrofy.
AtakBenešzůstávávLondýně„soukromníkem“jendotédoby,nežsevytvořila
novásituace,abymohlvýhodnětěžitizesvéhodílazkázy.
PřicházíválkaatuBeneš,člověk,kterývždyvydělávalnakatastrofách,vstupuje
do služeb Anglie jako její žoldnéř, aby rozmnožil počet figur v londýnském panoptiku
bývalých zkrachovaných veličin. Tento samozvaný „president“, který má právo mluviti
jedinězaŽidya zaněkolikostatníchjednotlivců sebranky,kteráseshromáždilakolem
něhovLondýně,stavísedořadynepřátelsvéhonárodaazahajujetaženíprotilidu,zněhožvyšelakterýjižjednoupřivedlnaokrajpropasti.
29 Obsah tohoto dopisu byl zveřejněn ministrem E. Moravcem v projevu na kongresu Unie ná-
rodníchnovinářskýchsvazů,konanémvdubnur.1942.Faksimiletohotodokumentubylopřipojenokeknižnímuvydáníministrovaprojevu,kterévyšlovnakladatelstvíOrbis.
- 45 -
Pročsenerekriminovalo?
Dnes,kdyvČecháchjižnikdonepochybuje,žeBenešjeveřejnýmnepřítelemčeskéhonárodač.1,vystupujedopopředímyšlenka,pročmuselodojítiažkoněmvěcem,
které vyvrcholily atentátem na Zastupujícího říšského protektora SSObergruppenführeraagenerálapolicieR.Heydricha.Pročnebyloučiněnovše,abybyla
vyšetřenaceláBenešovačinnost,abyčeskýlidpoznaltohotočlověkazbavenéhomasky,
umělevytvořenéjehopřisluhovači.
Dojde-likekrachuvbance―jestvolánakodpovědnostisprávnírada.Zkrachujelimalýobchodníkneboživnostníkaje-lioprávněnadomněnka,žesetakstalozaviněně,
musí se odpovídati. Zpronevěří-li funkcionář spolku peníze, jest veřejně označen před
všímčlenstvemjakozlodějajestprotiněmuzahájenopříslušnétrestnířízení.
Aleunásseudělalavýjimka,docelanepochopitelná,nelogickáazločinnávýjimka!
Vydaloseheslonerekriminovat!
Vydala je Beranova vláda, která se ničemu nenaučila, vydali je lidé, kteří byli
znemravnělíbývalýmrežimem,společnostBenešovýchpřisluhovačů,politicképodsvětí,
kterésetáhnenašímživotemodBenešovaútěkuažpokatakombypodpražskýmkostelemKarlaBoromejského,kterésloužilyzaúkrytvrahůmZastupujícíhoříšskéhoprotektora.
Lidé,kteříměliobavy,abytěmirekriminacemisaminebylipostiženi,alidé,kteří
spekulovali na Benešův návrat,zednářia Židé,marxisté,prostělidénečistéhosvědomí
aještěméněčistýchúmyslůsevynasnažili,abyBenešnebyldemaskován.
Nerekriminovaloseproto,ženebyloodvahyudělativčeskédomácnostipořádek.
Mluviloseonovémživotěanutnostikajícnéhoodpykáníprovinění,vinabylapřenášena
naanonymnínárodnícelek,neboťbylovelmimnohovinníků,tehdyještěpřílišmocných,
kteřísedovedlipostaratioto,abyBenešbeztrestněuniklzahraniceaabynebylazkoumánajehočinnostpolitickáaosobní.Vevláděsedělilidé,kteřísesBenešemscházelipři
dílevzednářskýchlóžích,bylitamstařípartajníci,kterévázalyohledynabývalékoaliční
kolegy, a šéfem této vlády byl Beran, člověk rozhledu venkovského starosty, který by
stěžímohl býtiúspěšnýmstarostouokresuakterývsadilopětvšechnonatutéžkartu,
skterouBenešvšechnoprohrál.
Nerekriminovalose!
Benešnebyldemaskován,českémučlověkunebylaposkytnutapříležitostpoznati,
že jde o zločince nejhoršího druhu! Proto dnes všichni tito tehdejší „nerekriministé“
zpočátků tak zvané druhé republiky, kteří se všemi prostředky přičinili o to, aby toto
heslo bylo takévpraxi dodržovánoconejúzkostlivěji,jsouspoluvinníkynárodnítragedie,kterouBenešpřivodilsvýmzločinnýmjednánímzLondýna.
Neudělalose ani tolik, aby tentočlověk bylodhalenjakodefraudant.Bylopřece
známo, že byl Perglerem veřejně obviněn z úžasné zpronevěry stamilionových částek,
pocházejícíchzesbírekamerickýchČechů.Vědělose,ženatutovážnouobžalobu,která
byla vznesena před parlamentem, odpověděl Beneš manekýnům30 bývalé Česko30Výraz,kteréhopoužiločlenechbývaléhoparlamentujedenzbývalýchministerskýchpředse-
dů.
- 46 -
Slovenskésněmovnyvelmivyhýbavě,konstatuje,žetenkrátnemělčasuvéstipodvojné
účetnictví.Omluvaavýmluvatedyzajisténedostačující.
JakBenešhospodařilsesvěřenýmisbírkami,dokazujesvědectvímajoraRudolfa
Audritzkého, bankovního ředitele, naturalisovaného Francouze, které poslal písemně
soudu u příležitosti procesu Beneš-Čeřenský. Píše v něm: „Beneš měl své tajné fondy,
které nebyly účtovány. Pan Božinov a pan Strimpl měli ještě jiné příjmy, než oficielně
bylypřiznány.TéžplukovníkFierlingerměljenukrejčíhovětšíúčty,nežčiniljehožold.
KdyžBenešodjíždělzPaříže,obdrželiúředníciremuneracivevýšijednoměsíčníhoplatu.PániFierlingeraStrimplobdrželikromětohokaždý10000franků.Jejisté,žeBeneš
nakládalspenězipodlesvévůleažejehopřívržencimělikroměoficielníchplatůpříjmy
mimořádné,kteréjimBenešdiskrétnědával.“
Bylo známo, že Beneš je finančně angažován v mnohých výnosných podnicích,
vědělose,jaknehospodárněsiBenešvedlstajnýmifondysvéhoministerstva,31žejich
zneužívalkesvýmosobnímcílůmazejménakoslavovánísvéosoby,leccossepovídalo
ojehomajetkuvcizině,aletotovše―podlenázorulidí,kteřítenkrátsedostalidočela
bývalé republiky ― nestačilo k tomu, aby byly zkoumány majetkové poměry tohoto
mnohoobročníka.
Jak trestuhodně benevolentně se postupovalo při revisích v jeho ministerstvu,
dokazujeKramářovoodhalení:„ReviseNejvyššíhokontrolníhoúřaduseprovádělavministerstvuzahraničíjenjednoujedinkrátvroce1921atamaždoroku1922pracovala.Ojejíchvýsledcíchsevkontrolnímúřaděsvéhočasuvelmimnohomluvilo,jakobyvzahraničnímministerstvubylostáléaznačnépřekračovánírozpočtubezsouhlasuministerstvafinancíaNejvyššíhoúčetníhodvoraajakobytambylyrůznéfondy,kterénebylypodlepředpisuvyúčtoványadoloženyakterésevedlyvůbecmimorozpočet.“
Cosestalosvýsledkytétojedinérevisezaceloudobutrváníministerstvazahraničí,nenínikomuznámo.
Jepravda,žetenkrátseříkalookdekomzveřejněčinnýchlidí,žekrade.Jenněkolikmálojednotlivcůbyloveřejnýmmíněnímvyňatoztohotopaušálníhoobviňování,ale
Benešmezinimirozhodněnebyl.Zdesemělotedytakérekriminovatadůkladněrekriminovat, neboť mělo-li se ventilováním věcí politickýchzjistiti, jaké chyby a provinění
bylyspáchányvminulosti,pakvotázkáchfinančníchmělabýttatoreviseaktem,směřujícímkobnovenídůvěry občanstvav záruky,žesveřejnýmipenězinenídovolenobeztrestněhazardovatiazneužívatijich.Anitatorekriminacenebylaprovedena,badokoncese neprojevilaani snahaseněčímtakovýmzabývati. Potři létajižu náspůsobíNárodnísoud,kterýbylustanovenktomucíli,abybylozjištěno,kdosipočínalveveřejném
životěpoctivěakdonikoliv,abybylioddělenizlodějiodpoctivých.Nečetlijsmedosud,
že by byl vynesen rozsudek v otázce, která zajímá celý národ: Byl Beneš defraudant
azlodějstátníchpeněz?
Tomělnárodprávosedověděti,neboťšloojehopeníze!Natutootázkujakojednuzprvníchmělosečeskémulidudostatodpovědi,stejnějakomumělobýtpoctivěřečeno,žeBenešbylvždyčlověkemtypickýchatentátnickýchsklonůazločinnéhozalože31Jedenpříklad,jakBenešvministerstvuzahraničníchvěcí„hospodařil“spenězipoplatnictva:
NacestukpodpisulocarnskésmlouvydoLondýnasivzal150000korunašekna2000liber
šterlinků.
- 47 -
ní.OdpřípadumravníhoatentátuprotictibývaléhoposlanceRakousko-Uherskéříšské
rady,Düricha,aždokoncesvéhopůsobenívbývalémČesko-SlovenskubylBenešiniciátoremtolikazločinůprotibezpečnostictilidí,jemunepohodlných,žedůkazvtétověcije
velmisnadný.
TakBenešůvúčetučeskéholiduzůstalnezaplacen.Benešopětjednoupostarém
způsoburealistůvytřískalsvémunároduokna,uteklanezaplatilanyníjehoprovinění
ajehozločinysplácídůvěřivýčeskýlidsvojíkrví… Nemá smyslu diskutovatio tom,zdabylolepšíodhalitjednoholumpaaněkolik
desítekjehopomahačůzavřítnaPankrác,čiriskovat,ženárod,nezbavenýdůvěryvtohotočlověka,budepřípadněvystavennovýmanovýmnárodnímtragediím,budepronásledovánjehostínem,ověnčenýmdokoncezářímučednictví,budehnánznovuaznovu
dozkázyaopětaopětstavěnpředotázku:„Býtčinebýt?“
Pokaždémproviněníakaždémzločinumusínásledovatitrest.Neodpykanéprovinění se mstí na nevinných. Nevyrovnaný účet Benešových zločinů se mstí na celém
národě… BENEŠATENTÁTNÍK
Předkolikarakvemimámeještěstanout…
„― snad by se mi bylo přihodilo totéž, co L. V. Tučkovi, že titíž přátelé, kteří ho
mělipředválkourádi,kteříoněmpělihosanavletech1914―17,náhlepodvlivemzpráv
pozdějšíchbyvrozpacíchuhnulinaplošiněelektriky,nevědouce,smějí-libezúhonysvé
dobrépověstipodatrukumuži,jehožpaměťbylateprvesmrtíuctěna!“
„Vzpomínám po dvou letech na tuto meditaci před domem, v němž roku 1915
jsemsestýkalsBenešemapředrakvíTučkovou.Předkolikarakvemimámeještěstanout
shořkostí,abybylaukojenachorobnáctižádostčlověka,jenžstůjcostůj,přesživéimrtvé,
přeszájemnárodníastátní,jdezasvýmcílem,zasvoutužbou?Mámesevšichnizalknout
vrepublice,abyjednomusevnídobředýchalo?Jedr.BenešvícnežČesko-Slovensko?Tento
konspirátor z roku 1915 dovedl stejně jako proti Rakousku konspirovati proti vlastním
druhům. Je nejvýše třeba, aby se zakroutil krk těmto metodám. Je třeba, aby dr. Beneš
ustoupil zájmu budoucnosti republiky!“ ― tak charakterisoval Beneše a vystihl ovzduší,
vytvořenéjehoneoprávněnýmizločinnýmizásahydovnitřníhovývojebývalérepubliky,
ViktorDykjižvroce1929.Najinémmístěsvépublikace„Adusumpanapresidentarepubliky“týžautorpíše:„Byl-liBenešschopentakovýchmetodužítiprotičlověku,kterýho
neohrožoval,čehobudeschopenprotilidem,kteříopravdustojíjehoctižádostivcestě?“
Dr. Karel Kramář o něm na schůzi své strany v roce 1924 veřejně pravil: „Jsou
prostředkyjehopolitiky,kterékaždémuslušnémučlověku,zvyklémumravnosti,jsoukrajně
odporné.“ Dále píše: „Z věci velmi prosté, totiž z nedostatku mužné odvahy přiznati se
kpravdě,ikdyžjenepopulární,dělácelýromán.“ZesvéhoúsudkuoBenešovivyvodildr.
Kramář, o jehož čestnosti nepochyboval nikdo ani mezi jeho odpůrci, i když uváděl
lecjakéoprávněnénámitkyprotijehopolitickékoncepci,důsledek:„Učinilmněnaprosto
nemožným,abychsnímzůstalvjakýchkolispolečenskýchstycích.“
- 48 -
Od dob Benešova samozvaného generálního tajemnictví v tak zvané ČeskoSlovenskéNárodníraděveFranciiažpodobujehonynějšíhovystupovánívefunkcisamozvaného„presidenta“zločinné„vlády“židovskýchemigrantůvLondýnětáhneseživotemtohotočlověkařadazločinů,kterézajehorežimubylysoblibounazýványaférami
těch,kteřísemělistátiobětmiBenešovaintrikánství.
Zavšímtím,čímbylostouzenjižtenkrátezahranicemiapozdějivevlastiDürich,
stojíBeneš;vespojitostisesmrtígenerálaŠtefánikasemluvíonepřátelstvíBenešověktomutomuži;případJirákůvodhalujeBenešejakocynickéhoagentaprovokatéra,odstranění
bývalýchvyslancůPergleraaŠtěpánkazdiplomatickýchslužebbývaléhostátudemaskuje
Benešejakoješitnéhočlověka,kterýnesnesevesvémokolínikoho,kdopřevyšujejehorozhled, a zároveň jako bezcharakterního intrikána, kterému se včetně svědectví propuštěnýchslužekhodívšechnokdosaženíúčelu;případStříbrnéhoaGajdůvnarážívzákulisína
Beneše jako oktrojistu,* který,hnánchorobnoutouhoupomoci,připravujelevičáckýpřevrat,abyvzápětíztěchtoúmyslůobvinilty,kterésemuprotytoplánynepodařilozískati,
a vytáhl proti nim ze svých archivů svoje „dokumenty“; snahy o zdiskreditování Dykovo
aKramářovo prýštíztouhy isolovatibývalého presidentatak,abybylv pozdějšíchletech
úplnouloutkoutohotoFouchého,toužícíhopoúřaděhlavystátu;jehoministerstvosestává
centrálouintrik,vjehotresorechjsouukryty„dokumenty“,kterésepřípadněexpostvyrobí,
aby byly k disposici proti komukoli, kdo se šéfu tohoto ministerstva stane nepohodlným
akohojestprotovBenešovězájmunutnoodstraniti.
SpisovatelFrantišekZavřelvknizeepigramů„HlasyodBorové“píšenaBenešovu
adresu:
„Štefánik,Dürich,Švehla,
Hodža,Rašín,Hlinka,
Kramář,Pergler,Gajda,
málokdoznichještěžije,
jetocelálitanie,
všichnimuselidolů
kvůlijednomu… “
Benešodpravujerafinovaněpřipravenýmiatentátyprotictisvéodpůrce;anejen
odpůrce,aleisvépřátele.Dovedeklidněabezvýčiteksvědomízničitčlověka,svéhobývalého kolegu, který mu nabízí úsluhu, s níž Beneš souhlasí jen proto, aby výsledkem
procesu,kterýbudemíttotopočínánízanásledek,mohldokázatisvouneúplatnost.Benešsizaznamenávákaždépronesenéslovo,abydoplňovalzáznamyvesvýcharchívech,
nechávározhovorůmnaslouchatisvědkyukrytézazáclonami,dovolávásesvědectvísvé
ženy, které diktuje, ve své úpravě a dle své potřeby obsahy rozmluv, s kterou se radíakteré prozrazuje nejpřísnější tajemství státního významu. Beneš dává porušovat
listovnítajemství,vděčněpřijímávymyšlenédenunciacepodřízenýchprotijejichšéfům,
ale používá jich teprve tehdy, když se mu to nejlépe hodí, třeba po letech, korumpuje
amarnotratněrozhazujestátnípeníze,podplácíjednotlivceicelépolitickéskupinyatak
*
Oktrojovat–vnucovat,nařizovat;oktrojovanáústava–vydánavládoubezúčastizástupcůlidu;
pozn.editora.
- 49 -
zesvéhoúřaduvytvářípařeniště,kdepěstujevevelkémsvéintriky,abyvevhodnýčas
sklízelžeňzločinů,kteréznichvyrostly.
Tentozločinecstejněrafinovaně―jakosipočínalpřisvýchzločinech―připravujesvůjútěkaprchádociziny.
AvČecháchsemlčí… Mlčísenadhrobyjehoobětí.Aprávěti,kteřívjehoslužbáchtančilinadmohylami jím odpravených lidí hnusný kankán, kteří nenechali těmto „politickým mrtvolám“
ani jediného poctivého vlasu na hlavě, chodí a říkají: „Nerekriminujte!“ Když se někdo
udiveněptá,pročsenemárekriminovat,pročnemábýtčinnosttohotočlověkaodhalena,
přicházejí sargumentací, útočící na slušnost: „Nekopejte do Benešovy politické mrtvoly!“Otomvšakmlčí,žesestarajíojejímumifikaci,doufajíce,žejednohodnedojdekjejímuzmrtvýchvstání.Titolidé,kteřípatřilidoBenešovatábora,kterýmnikdynešloonic
jinéhonežoBeneše,opětnězdůrazňují:„Mějteohledynacizinu,cobytomuřekla,kdyby
totovšechnoseměloveřejněprovětrat!“
TakBenešůvpolitický hrob,kterýuzavíráceloudlouhouřaduhrobůjeho obětí,
zarůstátravouzapomnění.Cílebylodosaženo!Nerekriminovalose,Benešnebyldemaskován.Podzemívyčkává,ažpominehněvlidu,abysedaloopětdosvénečistépráce.Mezi lidem se pojednou začíná leccos šuškat. Tvrdí se, že Beneš za hranicemi „pracuje“.
Tomukonečnělzevěřit,neboťjenstěžísedaloočekávati,žetentočlověk,posedlýslavomamem, by se uchýlil do soukromí. Tajemné zkazky kolují mezi lidem. Probouzí se
zájemomrtvolu!Najednoukolujemezilidmijakásifotografie,zobrazujícíBenešesčeskýmikorunovačnímiklenotyapodníjestnápis,žekorunasvatováclavskábylavystavenanasvětovévýstavěvAmerice,kamjipřivezl,prý„zachránil“dobezpečí,Beneš.Český
člověksezačínástrachovatioosudtěchtoklenotů,neboťvětšinalidípřecejenví,žeBenešvždyckyvšecko„zachraňoval“jenprosebe.Později,kdyžstátnípresidentodevzdal
klíče od klenotnice s českými korunovačními klenoty do rukou Zastupujícího říšského
protektoraSS-ObergruppenführeraagenerálapolicieHeydricha,sepoznává,žetostou
fotografií byl docela obyčejný podvod Benešových agentů. Nikdo neví, kde se ty povídačky berou, ale jsou zde a poznává se, že byla propasena příležitost jednou provždy
zbavitinárodpřítěželegendyotomtočlověku.
Tak to jde stále, až dochází k neštěstí, k nové národní katastrofě: K největšímu
Benešovuzločinu,katentátunaZastupujícíhoříšskéhoprotektoraatímsoučasněkútokunacelýčeskýnárod,kútoku,kterýmbylaohroženacelájehoexistenceabezpečnost
jehodomoviny.
Tenkráteteprvezačínásvítativčeskýchhlaváchapředčeskýmlidemvystupuje
vnejodpornějšípodoběBeneš-atentátník.
Připomeňmesiletmovšechnytyzločiny,kterýchbylBenešstrůjcemakteréjasně
ukazujívšechnuhrůzuanemravnostmetod,kterýmipracoval.
ZAČALOTOZAHRANICEMI
Beneš,člověkchorobnétouhyposlávěapomoci,odpočátkusvéhoveřejnéhovystupovánísledovaljenjedenzájem:Vytvořitpředpokladyproto,abysipřisvojilconej- 50 -
více„zásluh“ataknahromadilconejvětšíkapitálpopularity,jehožúrokymumělypozdějidopomocikdosaženíjehoješitných,sobeckýchcílů.TatosnahaurčujesměrveškeréhojehojednáníodútěkuzPrahyzahranicezaprvnísvětovéválky,přesbezohledné
odstraňovánínebezpečných,schopnýchkonkurentů zahranicemii doma,ažpopropagandu,dělanoujehoplacenýmikortešianámezdníkypodheslem:„Benešudělalvšechno
atiostatnínic!“
Beneš celým svým povahovýmzaložením,svýmimetodamiavšímtím,codělal,
bylvždypravýmopakemtěch,kteříneslinasvémštítěidealistickéheslo„Sloužím!“Nikdyneumělsloužitničemujinémunežvýhradněsámsoběasvýmsobeckýmcílům.Jeho
kdysitakvychvalovanáprácenebylaničímjinýmnežslužboujehovlastnímnejsobečtějšímzájmům, na hony vzdálenými těm nejslabšímnáznakům idealismu.Zaválkynešlo
muonárodavlast,stejnějakopozdějimunešloosocialismus,anionárodastát,vjehož
čele byl. Beneš vždycky žil pouze z konjunktury. Pojmy, které v srdci každého jiného
vzbuzujízávaznécity,nebylyproňnikdyničímjinýmnežreklamnímštítem,kterýměnil
podlepotřebyapodlesituace.
Proti Rakousku nepracoval Beneš z nějakých idealistických pohnutek. Jeho tehdejšíčinnostpodstandartouvlastenectvíasvobodybylajentučnýmpašalíkemseznačněpravděpodobnými vyhlídkaminaještětučnějšísinekury* vbudoucnosti.Byltopromyšlený účet pro budoucnost, účet mnohonásobně zaplacený již tam za hranicemi, na
kterémnemohlnikdyprodělat,neboťikdybysebylovšechnoto,sčímBeneškalkuloval,
nezdařilo,mohlklidněžítzpeněz,ježnasbíraličeštílidéakterénikdynebylyvyúčtovány,amohlsevpohodlíakliduvěnovatilikvidacicelétéakce,kteréseříkalo„osvobozenecká“.
TakéBenešůvrepublikánskýsocialismusnebylničímjinýmnežkonjunkturálním
heslem,kteréměloBenešesblížitislevičáckyorientovanýmimasami.Kpravověrnému
stranictvíbylosicevždyzapotřebívícebezpáteřnostinežidealismu,alekaždýsesnažil
svoje sobeckédůvodypropříslušnostktéčionéstraněalespoňzastřítirouškouidealismu.Benešpřisvébezohlednostineuznávalzavhodnéanitoto.Nikteraksenetajiltím,
že do strany českých socialistů nevstoupil z přesvědčení, ale proto, že mu tato strana
byla určena. Prý se na tom dohodli agrárníci a marxisté. Ani zde nešlo tedy Benešovi
ověc,oprogram,nýbržjenoprostředekksledováníosobníchcílů,neboťdobřevěděl,že
právětatostranavelmipružnépolitickélinie,jednouskorobolševickéapodruhézase
třebašovinisticky dravé,které nikdynezáleželonanějakýchmorálníchzásadách,bude
nejvhodnějšímnástrojemprojehozločinnézásahydočeskéhopolitickéhoživota.
Benešovinikdynešloověc,nýbržjediněozajištěnívlastníchosobníchctižádostivýchzájmů.Todokázalivednechnejvětšíčeskékrise,kdybylochotenvydatičeskýnárodnapospasbolševismujenproto,abyseudrželumoci.Všechnomubylopouzeprostředkemkukojeníjehochorobnétouhypomociaposlávě.Protonikdyvesvémokolí
nestrpělnikoho,kdobybylmohlkřížitijehoplány,nesnesllidischopné,vnichžspatřovalnebezpečnékonkurenty.Bylkdykolipřipraventakovélidiodstranitibezvýběruprostředkůabezohledunato;zdavěc,kterédomnělesloužil,budetěžcepoškozena.Beneš
nemohl potřebovati vesvémokolínikoho,s kýmbysemuselpodíletio „zásluhy“.Ato
*
Sinekura – důchod z úřadu bez povinností; snadné a výnosné zaměstnání bez velkých povinností;pozn.editora.
- 51 -
došlotakdaleko,žehradníkostelníciprohlašovalizabývalérepubliky:„StátjeBeneš!“,
neboť jižpředtímdovedltento zloduchnaléztiakoupitidostiochotnýchpřisluhovačů,
kteřídokazovali:„Osvoboditelé?―TojsouMasarykaBeneš!Nikdovíc!“
Odstřelování nepohodlných a schopných konkurentů začalo již v době „osvobozování“zahranicemi,bajižpředtím.
TobylnapříkladpřípadDykův.Dykměltakéodjetizahranice,abypracovalproti
Rakousko-Uhersku.Benešbylpověřen,abyDykoviopatřilcestovnípas.Vyplatilmuna
cestu1000korun,alepak,anižotomDykoviněcořekl,ujel.NemohlDykaprostězahranicemipotřebovati.Taksesnadnozbaviljednohonebezpečnéhoaschopnéhokonkurenta a dokonce se proti němu pro případ pozdější potřeby zajistil argumentem, že Dyk
zbabělezůstalvPraze.
Když Benešpřijel do Paříže,sám seprohlásilgenerálnímtajemníkemtakzvané
Národnírady,instituce,kteroutehdytvořilidvalidé,onaMasarykjakopředseda.Masaryk přesídlil později do Londýna, takže v Paříži měl Beneš volnou ruku a mohl začít
shromažďovatkolemsebespolečnostlidívelmipestréminulostiapochybnýchcharakterů.Věděl,žetitolidémunejennikdynebudounebezpeční,alenaopakvždyzapříslušnýbakšišmubudouochotněsloužiti.
Tu však přijel z Prahy poslanec na Rakousko-Uherské říšské radě, mlynář Josef
Dürich,kterýbylposlánjakoagentdoRuska,abypracoval„pročeskézájmy“.Bylvybaven výslovným mandátem vedoucích českých politiků Kramáře a Švehly. Ve Francii
vstoupil do styku s Benešem a po dohodě s Masarykem se ujal funkce místopředsedy
Národnírady.TobylaproBenešovuješitnostzlárána.VDürichověpůsobeníspatřoval
konkurencisvých„zásluh“amělobavy,abytímjehodíl„osvobozenecké“činnostinebyl
umenšen. Vždyť Dürich byl vybaven pověřením českých vedoucích politiků, kterým se
samozvanecBenešnemohlvykázati.
KdobyltehdyBeneš?Člověknaprostoneznámý,kterýprosvojepovahovévlastnostiimezitímmalýmokruhemlidí,kteříhoznali,mělhodněnepřátel.Bylsamozvancem,protikterémujižtehdyprojehometodyseozývalyhlasytvrdékritiky.Anajednou
přicházíněkdo,kdorozhledem,politickýmizkušenostmiBeneševelmipřevyšujea kdo
nazákladěsvéhopověřenísestávápředstavenýmtohotosamozvance.
OdprvníhosetkánísDürichemzaujímákněmuBenešnepřátelskýpostoj.NaveneksechovákDürichovikorektně,alezatovpozadíspřádásíťsvýchintrik.Velmitěžko
snáší,žeDürichovisepodařilojižveŠvýcarsku,kdesezdrželkratšíčas,žeruskývyslanecpřijalodněhomemorandumproruskéhoministrazahraničníchvěcíSazonova.
TehdysevšakBenešdomníval,žeDürichbudeposlouchatipříkazůpařížskéNárodnírady,tojestpříkazůBenešových,kterýdoufal,žesebudemocipostarati,abyDürichovy„zásluhy“nebylypřílišveliké.
Proto generální sekretář dvoučlenné pařížské Národní rady píše Svazu českých
spolkůnaRusi:„Organisacejestprovedenatakto:PresidentT.G.Masaryk.Vicepresident
JosefDürich.Generálnísekretářdr.E.Beneš.Tojestpředsednictvozahraničníhovýboru.
Ujednáno,žeMasarykbudevLondýně,jávPařížiap.DürichpojededoPetrohradu.“Pro
posouzení Benešova odstraňování nepohodlných lidí jest nutno připomenouti toto Benešovo „uznání“ Dürichova místopředsednictví. Stejně nutno připomenouti, že Dürich
pro svoji práci od nikoho žádných direktiv neobdržel a aniobdržetinemohl. Bylo věcí
jehoiniciativy,jaksvojiprácibudekonati.PotvrzujetotakéobsahDürichovarozhovoru
- 52 -
sMasarykemvLondýně,kdesezastavilnasvécestědoRuska.TehdymuMasarykřekl:
„Přijedetetamauvidítesám,jaksitampočínat.“
AbychompoznaliBenešovucynickoubezohlednostpřiodpravovánílidíjemunepohodlných, nutnopřipomenouti, že Dürich byl na svoji cestu opatřen naprosto nedostačujícímifinančnímiprostředky.ProtopředodjezdemzPařížesivyjednalsoukromou
půjčku.DlesmlouvyotétopůjčcemělomubýtdoRuskaposílánoměsíčně2000franků.
Dürich přijel do Ruska. Vstoupil do styku s ruským ministerstvem zahraničních
věcí,kdečeskévěcibylypřidělenyzvláštnímuoddělení,kterévedlPriklonský.Vtédobě
všakBenešpočaljižintrikovati.PoslaldoRuskasvéemisary,kteřípředložiliDürichovi
kpodpisuakt,jímžsemělpodříditipařížskéNárodníradě,tojestBenešovi.Dürichpodepsal,aleruskávládavyřklasvéveto.Prohlásila,ženemůžesvolitiktomu,abynějaká
zahraničníinstitucezasahovaladovnitřníchzáležitostíRuska.Dürichovibylopaksděleno,žebyruskávládanemohlasnímnadálejednati,kdybynatomtoaktutrval.Posléze
bylo Dürichovi oznámeno, že ruská vláda chce míti organisaci, ke které by mohla míti
důvěru, a že si přeje, aby v čele této organisace byl Dürich. Tak na popudruské vlády
vznikla myšlenka samostatné české Národní rady pro Rusko a ta byla pak ustavena
zvláštnímstatutem,vydanýmruskýmministerstvemvnitra,adojejíhočelabylpostaven
Dürichjakopředseda.VRuskunemělidůvěrykMasarykověNárodníradě,neboťMasarykovijakoautoruvRuskuzakázanéknihy„RuskoaEvropa“bylvstupdoRuskazacarskéhorežimuvůbeczakázán.
DürichovojmenovánípředsedouNárodníradyvRuskubyloškrtempřesBenešův
rozpočet. Viděl,že nemůžemíti nadáležádnéhovlivunavývojakcev Ruskuastímse
ješitný „generální tajemník“ nemohl smířiti, neboť chtěl všechny nitky „osvobozovací“
akce soustřediti nekontrolovatelně ve svých rukou. Vzrůstající Dürichův vliv a jeho
úspěchyuruské vládybylypro „osvoboditele“Benešetaknepříjemné,žeihnedzahájil
bezohlednétaženíprotiDürichovi,kterýijakopředsedaNárodníradyvRuskuzůstával
stálemístopředsedouNárodníradyvPaříži.
VzákulisívystupujegenerálnítajemníkBenešprotimístopředsedovitétoinstitucejakointrikán,kterýchtěl,abyproni,atímproněho,bylomonopolisovánovše,coměloněcospolečnéhostoutoakcí.Každýprostředekjemudobrý,abyodstranilnepohodlného člověka, nezastavuje se před ničím a je mu naprosto lhostejno, zničí-li Düricha
hmotně,zničí-lijehočest,čipoškodí-lineodčinitelnýmzpůsobemzájemvěci,kteréjako
generálnítajemníkmělsloužiti.
Sámosvéújměvydáváz Pařížepříkaz,abyvšechnyfinančnípříspěvky,aťdary
nebo zápůjčky, byly odevzdávány výhradně k disposici Národní radě pařížské, to jest
jemu,atímvdůsledkusvéosobníintervenceupařížskéhoČecha,skterýmDürichsjednalsvojiosobnízápůjčku,dosahujetoho,žesjednanýměsíčnípříspěveknebylDürichovi
doRuskavícezasílán.TakBenešpřipravilDürichaotentojedinýzdrojpříjmů,jenžmu
vRuskuumožňovalexistenci.TaksezásluhougenerálníhotajemníkaBenešeoctlmístopředsedapařížskéNárodníradybezfinančníchprostředků.Stálpředotázkou,jakuhájiti
holouexistenci.OtétonepříznivésituacisedověděloruskéministerstvozahraničíanabídloDürichovipodporu,jejížvýševšakanizdalekaneodpovídalapotřebám.Dürichpřijal,neboťvěděl,žetakéMasarykjestfinancovánbritskouvládouažeBeneš,kterýkromě
tohou sebe soustředil všechnypramenypříspěvků krajanů, hlavně sbírkyamerickýchČechů,přijímárovněžpenízeodfrancouzskévlády.To,cobyloproMasarykaaBenešesamo- 53 -
zřejmostí, bylo podle Benešova výkladu Dürichovým zločinem. Beneš, který zařídil, aby
Dürichovinebylproplácenpařížskýpříspěvek,kterýmubylzasílánjakosoukromápůjčka, Beneš, který sám přijímal peníze od francouzské vlády a který nekontrolovatelně
nakládalsmilionovýmidarykrajanů,sepakneostýchalosočovatiDürichazato,žepřijímá peníze od ruské vlády. To je charakteristický rys Benešovy nestoudnosti a jest to
současnějedenzprvníchdokladůjehosurovýchmetod,neboťjestznámo,žetobylprávě Beneš, jehož jménem bylo Dürichovi v Petrohradě sděleno, že „bude mít peníze, co
budechtít,jenkdyžbudeposlouchat“.
Beneš sevšak nespokojil jentímtohmotnýmnátlakem,alebezohledunazájem
věcipokoušel se Dürichau ruské vládydesavouovati* tvrzením,žeDürichnemápráva
mluvitizačeskýnárod.ProtojsmetakécitovaliBenešůvdopisSvazučeskýchspolkůna
Rusi,zněhožjasněvyplývalo,žeDürichbyloprávněnýmmístopředsedouNárodnírady
pařížskéajakotakovýbyl„uznáván“iBenešem.Tentovšakvesvémzáštíavesvéšpinavé snaze šel ještě dál. Američtí Čechové zaslali ruské vládě telegrafické poděkování za
vydánístatutu,kterýmbylaustavenaNárodníradaproRuskovčelesDürichem.ZaněkolikdnůdošelvšakodamerickýchČechůruskévládětelegramnový,kterýmbylděkovný
obsahtelegramuodvolán.Zjistilose,žeinspirátoremtohotodruhéhotelegramunebylnikdojinýnežVojtaBeneš,kterýdalkdruhémutelegramupopudnarozkazzPaříže,vydaný
EduardemBenešem.
To všechno však Benešovi ještě nestačilo. Dürich se jednoho dne dočetl v novinách,žebylPaříží,tojestBenešemjakogenerálnímtajemníkem,zbavensvéfunkcemístopředsedyNárodníradyvPaříži.Předtímanipotommuotétosuspensinebylopodáno
žádnéoficiálnísdělení.―Nevyrozumětodpravenéojejichdegradaci,tojestrovněžjednou
zBenešovýchzvyklostí.TakéKramářovinebylovůbecsděleno,žepřestávábýtministerskýmpředsedou.32―ProtiDürichovi,sedmdesátiletémustarci,zapřádáBenešmeziPaříží, Londýnem, Amerikou a Ruskem síť intrik, založených na klepech nejnižšího rázu.
Obviňuje ho z mravní zpustlosti, úplatnosti, bezcharakternosti, tvrdí, že vydává křivá
svědectví,prostěneníjedinéhodruhupoklesků,zněhožbyDürichnebylBenešemobviněn.Tovšedělávšakpotajmu,vzákulisí,takjakjestjehozvykem,abyonsámnemohl
býtipřistižen.Alepřestojsoudokladyproto,žeBenešjestrůjcematentátuprotiDürichověcti.Nejlépetovystihujedopis,kterýposlaldoAmerikysvémubratruVojtovi.Píše
vněmmimojiné:„Dürichsedopouštělopravdovýchzločinů,neboťsespojovalstěminejčernějšími reakcionáři,dělal politikus jakýmsiPriklonským,úředníkemzahraničníhoministerstva.Tenstarýosela zároveňničemahopoužívalprosvojecíle.Docíliltoho,žeten
PriklonskýdalzříditiNárodníradu,strašněostudnou,neboťtomělopodléhatministerstvu
vnitra… VPařížijápodalIzvolskémumémoire,vněmžžádám,abyDürichnebyldálepokládánzanašehorepresentanta.BranípenězodruskévládyjeposledníránadoDüricha.
MůžešvěcVašimvyložitamůžešoznámit,žeproakciDürichužneexistuje.PřelhalkardinálaAmetta.SámzřídilNárodníradu,podnikkonkurujícíNárodníraděpařížskéatd.“
*
Desavuovat–zapřít,neuznatněco,odvolatnějakétvrzení;pozn.editora.
32Dr.KarelKramářbylprvnímministerskýmpředsedoubývalérepubliky.Vdobě,kdydlelvPa-
řížinamírovékonferenci,bylavPrazeustavenanovávládavčelesmarxistouTusaremaKramářovinebylovůbecsděleno,žepřestávábýtpředsedouvládystátu,kterývPařížizastupoval.
- 54 -
Benešnapsal:„Dürichneexistuje“aDürichodtéchvíleneexistoval,neboťneměl
možnost obhajoby a v Americe si nemohli ověřiti, jaké vlastně zločiny „ten starý osel
aničema“vtomRuskunapáchal.
S bolševiky, kteří tenkrát ještě byli vypovídáni na Sibiř, Dürich „politiku“ dělati
nemohladělal-lijisPriklonským,ktomupověřenýmúředníkemministerstvazahraničí,
spojovalsepodleBenešesnejčernějšímireakcionářskýmikruhy.StěmiovšemaniBeneš,aniMasaryk,kterýmělRuskoaždorevolucezakázáno,sespojitinemohl.UDüricha
bylo„zločinem“,žejednalstehdejšíoficiálníruskouvládou.Tovšechnobylaovšempouze záminka, které mohli uvěřitijenomlidéneinformovaní,astímprávěBenešpočítal.
Protopověřilsvéhobratra,abytutosíťklepůanactiutrhačnýchřečíoDürichovirozšířilpoAmerice.
PriklonskýbylBenešovýmdopisemoznačenzastvůruvšemocnéhoministravnitra Protopopova. Styky s ním byly označovány za zločin. To, že několik týdnů předtím
napsal Masaryk do osobního orgánu téhož Protopopova článek, o tom se v dopise nemluvilo.Dürichsámvesvéknize„Včeskýchslužbách“píše:„Vybídkaadresovanáamerickémubratrovi:„MůžešvěcVašimvyložiti,můžešoznámiti,žeDürichproakcijižneexistuje“, padla na úrodnoupůdu.“ Lidé, kteří tehdy neměli ještě příčin Benešovi nevěřiti,
uvěřili.Těm,kteřízaujalistanoviskozdrženlivější,mělpak„otevřítioči“dalšídopis,rovněž
zaslanýVojtoviBenešovi,kjehožnapsáníBenešpřimělMasaryka.TakBenešopětzneužil
Masarykovyautority,neboť,jakpoznamenáváDürich,„Masarykovyřádkybylyvšudeza
hranicemipřijímányjakoinstrukce.“
Benešova intrika se zdařila. Dürich,který senemohlbrániti,bylzdiskreditován,
pohaněn,označenzačlověkamravnězvrhlého,aletovšechnonevadiloMasarykovi,aby
mupůlrokupoodesláníBenešeminspirovanéhodopisudoAmeriky,vněmžbylDürich
těžceosočován,nenapsal:„Buďtejist,žejsemprotiVámneučinilanijedinéhokrokuneloyálního.“ Tak totedy chodilo v dobách, kdysi Beneš vytvářel svoje „osvobozenecké“
zásluhy. Nepohodlný člověk byl Benešem označen za křivopřísežníka, za úplatkáře, za
oslaaničemu,MasaryktomudalnapopudgenerálníhotajemníkaNárodníradyBeneše
svoji pečeťa zapůlrokuseDürichoviklidněnapsalo,jakoby senicnestalo:„Neučinil
jsem proti Vám jedinéhoneloyálníhokroku“.Věrupodivnépředstavyo morálce!Naté
však Benešovi nikdy nezáleželo. Hlavní bylo, že byla odstraněna konkurence pařížské
Národnírady,kterábylanekontrolovatelnýmrejdištěmBenešovýchintrikajehopříživníků. Šlo přece hlavně o to, aby byl odstraněn nebezpečný sok, který se na konec stal
přičiněnímBenešovýmvočíchlehkověrnýchlidímravnězvrhlýmničemouaoslem.Pan
BenešuhájilpoMasarykovisvéprvenstvívzásluháchanaostatnímmunezáleželo.Dle
vykladačůsvýchslavnýchčinůsedokonce„zasloužil“oto,žezabránilpaktovánísesreakcionáři.
Taksetoobracelo!
Dürichovoostouzení,kterézačalozahranicemi,pokračovalovevlasti.Dürichovi
nebylavůbecposkytnutamožnostobhajoby.Napsal-livroce1920:„Přejisibýtsouzen!“,
nebylo to nic platné, neboť pan Beneš již rozsoudil za potlesku bolševické a levičácké
klaky, které bylo vytrvale předhazováno tvrzení, že Dürich se spojoval s nejčernějšími
reakcionáři.Dürichbylodpravenanikdovícneměldotohocomluvit.
DürichbyljednouzprvníchobětíBenešovaatentátnictví.
- 55 -
Nenízločinem,jestližesedmdesátiletýčlověkjestpředlidmi,kteříhoneznají,označovánzamravnězpustléindividuum?
Nenídoklademnejsurovějšíbezohlednosti,nerozpakujícísechoditipřesmrtvoly,jeličlověk, nemající jinýchexistenčníchmožností,zbavenposledníhopramenepříjmů a vystavenbíděvcizině,dokterésevydalzpohnutek,ojejichžidealismunemohlmítvypočítavýcynikBenešaniponětí?
NejdeoDüricha,nejdeoakce,vekterýchoniBenešbyliúčastni,neboťpatřípřekonanéminulosti,alejdeoto, abybylakonečněstrženamaskapodvodnémuintrikánu
Benešovi.Protonelzenepoložitiotázku:NebylozločinemBenešovyješitnosti,kdyždesavouoval Dürichau ruské vlády a označoval jej za zvrhlého člověka před americkými
krajany?Tobylsprostýzločin,spáchanýnavěci,kteréBeneš,podlesvéhotvrzení,sloužil.
AtovšechnospoužitímnejsurovějšíchprostředkůdělalBenešjenproto,abybyl
odstraněnazdiskreditovánmuž,kterýbylnebezpečnýmkonkurentemBenešových„zásluh“asoučasněbylčlověkem,kterýviděldoBenešovyzákulisnírežie„osvobozenské“
hry. Dürichův případ nám představuje Beneše atentátníka se všemi jeho typickými
vlastnostmi. Nechybí zde ani prvek,s kterýmsesetkámesnadvevšechpřípadechdalších: snaha o kupování lidí a charakterů. Také Dürichovi byly nabízeny neomezené finanční prostředky, bude-liposlouchat.Koho?Samozřejmě Beneše,neboť tlumočníkem
tohotovzkazubylprávějehoagentaBenešvesvýchrukousoustředilvšechnypříspěvky
natutoakci.Dürichodmítlaprotoještědříve,nežmělkdokolimožnostzkontrolovatijeho
činnostaposkytnoutimumožnostkospravedlnění,bylBenešemodpraven.
Již tenkrát se ukázal Beneš člověkem „všeho“ schopným, intrikánem nejnebezpečnějšíhodruhu,kterýsenezastavujepředpoužitímanitohonejsurovějšíhoanejnižšíhoprostředkukodstraněníodpůrce.JižtenkrátvystoupilBenešjakorafinovanýatentátníkprotibezpečnostictilidí,kteříbylischopnizkřížitijehoplány.
JižtenkrátbylakolemBenešeshromážděnaspolečnostničehoseneštítícíchlidí.
ZnípoužilBenešprotiDürichovizejménapověstnéhoProkopaMaxůasvéhoobzvláštního oblíbence a chráněnce, Hurbana,33 kokainistu, tehdy legionáře, který obstarával
vojenskénákupy.
33Hurban,synslovenskéhobásníkaHurbanaVajanského,patřilodpočátkukBenešověsmečce.
Do přízně „osvoboditelů“ se vetřel tím, že prohlásil, že jeho otec na smrtelné posteli změnil
svojezásadníodmítavéstanoviskokrealistům,jejichžbylvždydůslednýmodpůrcem.Hurban
byl za světové války pověřen Benešem, aby obstarával nákupy pro české legie. Částky, které
mubylyprotentoúčelsvěřeny,nikdynevyúčtoval.Benešhopozdějijmenovalvyslancem,aby
hozachránilpředvojenskýmtrestnímřízením.OHurbanovibyloznámo,žejesttěžkýmkokainistou.
- 56 -
PROČSENESMĚLVRÁTITGENERÁL
ŠTEFÁNIK?
Benešnikdynedovedlpodřizovatisvojeosobnízájmyvyššímcílům.Taktomubylo,kdyžpůsobilzahranicemizaprvnísvětovéválky,taktomubylozabývalérepubliky
atakjesttomuinynívLondýně.Beneš,generálnítajemníkNárodníradypařížské,pozdějiBeneš,ministrzahraničníchvěcíbývalérepubliky,pakjejípresidentakonečněnyní
Beneš,lžipresidentžidovskéoperetní„vlády“vLondýně,bylstálejenBenešem,bezrozmysluseženoucímzasvouchorobnoutouhoupomoci,bylintrikánemazločincem,který používal všech prostředků k odstranění těch, kteří byli nebezpečni jeho záměrům.
Proto prohluboval vždy osobní rozpory s ostatními pracovníky v úplnou propast bez
ohledunato,jaksetoprojevínapozadíspolečnýchzájmů,kterémělybýtkaždému,tedy
ijemunadřazeny.Svévěrnéaoddané„spolupracovníky“nacházelvpolitickémpodsvětí,
neboť věděl, že lidé nějak kompromitovaní budou vázáni tím, že znal jejich poklesky
aprovinění.Většípotížemělstěmi,kteříodmítlijehoúplatkářskésvodyaprotikterým
nebylo nic v jeho tajných archivech. Pak dovedl vždy v pravý čas ― v tom byl Beneš
opravduvelmischopný―sepostaratiojejichodstranění.Vesvémokolínesneslnikoho,
kdohonějakzastiňoval.
Dürichasemupodařiloznemožnit.
AvšakvedleMasaryka,jehožautorityon,tehdydocelaneznámýčlověkbeznadáníaschopností,stíženýjenchorobnýmslavomamem,nutněpotřebovalajiždoufalvyužítprosvézáměry―jaksetaképozdějizejménavnástupnickéotázceplněpotvrdilo―
bylzdeještěmladý,proBenešenebezpečněschopnýsoupeř,Slovák,generálMilanRastislavŠtefánik.Tensvýmrozhledem,styky,charakteremaslávoufrontovéholetceavojáka
Beneševelmipřevyšovalazastiňovaljehoumělevytvořenou„diplomatickou“slávu.ToBenešdobřevědělapočítalstím,žekonkurencestímtočlověkem,kterýbyloznačovánjako
hrdina,nebudeproňmožná.OdsaméhopočátkujejichstykůdocházelokostrýmkonfliktůmvznětlivépovahyŠtefánikovysBenešovouzáludnoubezcharakterností.
Mladý,energický,vznětlivýavojenskypřímýŠtefánikbysebyldovedljistěrázně
vypořádatisBenešovýmiintrikami.TonebylbezmocnýsedmdesátiletýstařecjakoDürich, který, jsa vzdálen na tisíce kilometrů odpařížské centrály Benešových intrik, nemohlpřímozakročitiprotijehozločinnémuostouzení.Bylotedynutnopomýšletinajiný
způsobŠtefánikovaumlčení,případněodstranění… Benešnemohlpotřebovati,abyseŠtefánikvrátildovlasti.Byltovelminebezpečnýkonkurentjeho„zásluh“apřílišmnohověděloBenešověpočínáníajehohospodaření
zahranicemi.
AŠtefánikseživnevrátil!
Těžkoříci,zdatobylajentragedieosudovénáhodnosti,kterátakposloužilaBenešovupřání,čizdasámBenešsenepřičinilotototragické,předčasnézakončeníŠtefánikova života. Je to otevřená otázka, na kterou pravděpodobně už nikdy nebude dána
odpověď,otázka,jejížtajemstvíshořelostroskamiŠtefánikovaletadlanapoliblížeBratislavy.
OpředčasnémtragickémzakončeníŠtefánikovaživotakolovalymezilidemrůzné
pověsti,kterýmvěnujemejenletmoupozornostjakodoplňovacímuzáznamu.Tvrdilose,
- 57 -
ženaletadlobylostříleno,atozúzemí,kterépatřilokbývalérepublice.Jináversemluvilaopřímémzločinuzednářů,alevšechnyseshodovalyvtom,ževpozadítohoto„odstranění“ŠtefánikastálBeneš!Ikdyžuvádímetytopověstipouzeprodoplněnínašehomateriálu,jestposledníokolnost,žeBenešbylvšeobecněoznačovánlidemzastrůjceŠtefánikovytragedie,jistěpříznačná,neboťpotvrzuje,želidsvýmzdravýminstinktemvytušilapřipouštěl,žeBenešjestčlověkemschopnýmnejsprostšíchzločinůnejenprotibezpečnosticti,
aleiatentátunaživot.
Jezdeostatněkdisposiciijinázávažnáokolnost:Kdybytentopřípadbylnormálním kriminálním případem, a kdyby k jeho osvětlení měla být položena otázka: Kdo měl
největšízájemnatom,abynitmladéhoŠtefánikovaživotabylanásilněpřervána?,pakodpověďmusíznít:Beneš!
OBenešověpoměrukŠtefánikovivydávázajímavésvědectvídr.KarelKramářve
svém„SoudunadBenešem“.Píše:„AnezapomenunaposlednímésetkáníseŠtefánikem.
Jeho poměr k Benešovi nebyl nejlepší, ačkoli to byl Štefánik, který Benešovi opatřil ta
spojení, která v Paříži vůbec měl, a hodně se přiostřil při jednání o konfliktu Piccione―Pellé! Štefánik navrhl formuli, s kterou jsem souhlasil, ale před odjezdem do Italie
přišel ke mně v největším rozčilení po neobyčejně ostrém sporu s Benešem, který končil
úplným rozejitím obou, a varoval mne před Benešem a před jeho snahou všecko na sebe
strhnout. Já ho přirozeně uklidňoval, ale marně, a Štefánik na svou poslední cestu odejel
sBenešemneusmířen.“
Dürich musel být odstraněn, aby nekonkuroval svými zásluhami Benešovi. Jak
uvidíme v další kapitole, byli z týchž důvodů odstraněni bývalí vyslanci dr. Pergler
adr.Štěpánek,kterývprvníchdvouletechbyldokonceBenešovýmzástupcemvministerstvuzahraničníchvěcí.Opětkonkurenti,kteříbymohliparticipovatinazásluhách,jež
sichtěl Beneš vyhraditi jena jenprosebe!ZtěchtodůvodůbylaBenešemcílevědomě
podkopávánaposiceKramářovaasnižovánajehočinnostnamírovékonferencivPaříži.
AcopřípadStříbrnéhoaGajdův?TentokrátzabíjíBenešdvěmouchyjednouranou!Ve
Stříbrném se pokouší vyříditi člověka, který se snaží dokazovati, že ti doma měli také
nějaké„zásluhy“,avGajdovimuže,kterýmujinakpřekážel.
OpětkonkurentiBenešovyslávyasoučasnědokoncelidé,kteříserozhodlizkřížitijehoplányoktrojové!StejnépozadímápřípadDykův,zkteréhosesnažíBenešudělati
zbabělceanečestnéhočlověkaatoopětjenproto,žeDyk,byťjakopolitikpatřiljenjedné straně, byl jako básník uznáván všemi a kromě toho byl jedním z nejdůslednějších
Benešovýchodpůrcůakritikůjehomethod.
Jedenpodruhémmusíbýtodstraněni!
AŠtefánik?
Povšemtom,cojestdnesznámooBenešovi,nelzepochybovati,žetakéonbyse
bylstalcílemjehointrikvevlastistejně,jakojímbylpředtímvcizině.Možná,žeprávě
Štefánikovýmpřičiněnímbybylnárodbývalzbavenvčastohotozločince… Mrtvímajítupřednost,ženejennestojívcestě,alenemohouanimluvitavydávat
svědectví… Mrtví mluvit nemohou, ale leccos závažného by byla mohla říci Štefánikova pozůstalost! Ani na to Beneš nezapomněl. Koupilo ji ministerstvo zahraničních věcí. Aby ji
získalo,dalozaninesmírněpředraženoucenuanikdonikdysenedověděl,covnívlastně
byloacoobsahovaljejí listinnýmateriál.Beneštoopětzařídilposvém.Získalmateriál,
- 58 -
kterýhousvědčoval,ajehopisálkovézačalidělatiznouzectnost.Tvrdili,ženepřiměřeně vysoký obnos byl za tuto pozůstalost zaplacen proto, aby byli podpořeni pozůstalí
členovéŠtefánikovyrodiny.VěruparádníkousekBenešovýchpropagandistů,kterýměl
Slovákům,ojejichžpřízeňseBenešnemáloucházel,ukázati,jaktenBenešjestohleduplnývůčiŠtefánikověpamátceajaktoužilzískatijehopozůstalostipřesto,žesamotné
vládnílistypoukazovalynato,žeobnos,kterýzaninabízí,jestnaprostoneúměrněvysoký.
TatoBenešova„pieta“bybylavypadalapodstatnějinak,kdybysebylotakévtéto
spojitostipsaloo tom, jaknešetrně bylonaloženos uniformou,kterouměl Štefánikna
soběpři svém tragickémskonu.Povalovalasenapůdě zemskéhoúřaduproSlovensko
apřišlosenatoteprvetehdy,kdyžbylpřistiženjistýŽid,jakzbudovyodnášíšavli,vníž
byla zjištěna šavle generálaŠtefánika, kteroumělpři katastrofě. O tytověcipanBeneš
zájem neměl, neboť nemohly vyprávěti o ničem jiném než o vlastní tragedii, která mu
přišlatakvhod… DR.ŠTĚPÁNEK,ČLOVĚKSCHOPNÝ―
BENEŠ„VŠEHO“SCHOPNÝ
Vroce1922bylačeskáveřejnostzneklidněnaodstraněnímdr.Štěpánkazdiplomatických služeb bývalého Česko-Slovenska. Byl to vlastně první případ, kdy veřejné
míněnísprávněvytušilo,žejdeovícenežosobnízáležitosttohotoschopnéhodiplomata,
apochopilo,ževBenešověministerstvunenívšechnovtakovémpořádku,jaksetosnažilitvrditilidéplaceníztajných,neúčtovanýchanikýmnekontrolovanýchfondů,kterýmiBenešdisponovalbezjakékoliodpovědnosti.
Hamletmluvíočemsishnilémvestátědánském.Unástobylojednodušší.Jižtenkrátsepoznalo,žehniloba,pronikajícídonašehoveřejnéhoahlavněpolitickéhoživota,
se šíří zpařeništěintrik, lží, podvodů aneschopnosti,kterýmpodBenešovýmvedením
sestaloministerstvozahraničí,abysloužiloosobnímzájmůmsvéhošéfa.
Redaktor J. Svozil, příslušník Klofáčovy strany, kde byli jistě dobře informováni
opoměrech v tomto ministerstvu, když opustil svoje místo v této straně, znechucen
nátlakem, prováděnýmv nínazaměstnance, a metodami,kterýmibylotravovánčeský
život,vydalpublikaci„Dr.Ed.Benešaspol.“Výstižnětehdynapsal:„Žeprávěvedenínašehoministerstvazahraničínemánazřetelirepublikutak,jaksenámtopořádvykládá,je
jisto.Kdybyšloorepublikuvícnežoosobníctižádost,nebylobynikdybývalomožno,aby
pařížský orgán naší zahraniční propagandy, tedy propagandy dirigované dr. Benešem
adr.Girsou,bylpřineslčlánek,vekterémnejenžebylivelebenihlavnědr.Benešadr.Girsa,
alepřímo byla ostouzena republika,jenabytitokoryfeové * realistickéhoepigonství**tím
více vynikli. Bylo tam vykládáno, že všechny naše státní orgány ústřední prý jsou pořád
*
**
Koryfej–náčelník,předníosobnost;pozn.editora.
Napodobovánívýznamnýchtvůrcůaosobností,opakováníavyužívánímyšlenekněkohojiného;pozn.editora.
- 59 -
ještě proniklé rakušáctvím, jedině prý ministerstvo zahraničí, řízené moderním dr. Benešem,jevzorúřaduajediněonojevpořádku.
A zatím je jisto, že máme skoro všechna ministerstva lepší než ministerstvo zahraničí.
Toto ministerstvo si zařizoval Beneš s takovou libovůlí, jako žádný jiný ministr
unás.Aprvnícobylo:dr.Benešsizařídilzahraničníúřad,jakojejmělakdysiJehoVeličenstva.Všeckoakaždýzávisíjediněnajehovůlianavůlijehooblíbenců.“
Ztohotoprostředí,ovlivňovanéhoneomezenouBenešovoulibovůlí,vyrůstalyintrikyprotinepohodlnýmlidem.Anepohodlnýmbylkaždý,kdopatolízalskynepřisluhoval,kdonepatřilkhradníkamarile,azejménakaždý,kdosvýmischopnostmipřevyšoval
Benešeamělpevnoupáteř,kterounebylomožnoohnout.Benešnesnášelvesvémokolí
nikohojinéhonežpatolízalyabigotnízaprodance.Sezvláštníoblibouvybíralprosvoje
ministerstvoúředníky,kteřímělivesvéminulostinějakýtenškraloupek,neboťstakovýmimohlpakdělati,cochtěl,atitolidéochotněsloužilijehošpinavýmzáměrům.Nestrpěl ve svém úřadě nikoho, kdo mu nebyl přímo otrocky oddán a něčím zavázán.
Zejménavkaždém,kdopracovalzaválkyzahranicemivdiplomatickýchakcích,vidělkonkurenta.
To byl právě dr. Štěpánek, který se kromě toho mohl vykázati už úspěšnou diplomatickouslužbouzaRakousko-Uherska,kdypůsobiljakokonsul.Byljednímzněkolika málo zaměstnanců novéhoministerstva,kteří mělidiplomatickézkušenosti.Bylto
tedyčlověk,kterýbylBenešoviobzvlášťnebezpečný,neboťviděldoBenešovadiplomatickéhoprimitivismuanebylztěch,kteříbyliochotnikaždéBenešověmezinárodníprohřeuvěřitijakoúspěchu.
Pergler ve své řeči na veřejné schůzi Čechů a Slováků v Chicagu, konané dne
18.září1932,prohlásil:„Shledaljsem,žeBenešvotázkáchzahraničnípolitikynemáani
základníchvědomostípřesvšechnysvétakzvanépraktickézkušenosti.Pojmusvrchovanostianezávislostivůbecnerozumí.Kdenestačíjehovědomosti,vypomáhásilží,frázemiapodvodem.NapříkladoLocarnubylonámlháno,ažBůhbrání.Simondsvesvé
knizevypravuje,žeBenešnamístěbyljehovýsledkempřímozdrcen.AlepaktýžBeneš
šel domůa tam Locarno vydával zavelkévítězství.Tojesnadnejhoršístránkatéjeho
politiky―tosoustavnéklamáníapodváděnínárodadoma!“
Dr.Štěpánek,kterývprvníchletechbyldokoncezástupcemBenešovýmvministerstvuzahraničníchvěcí,sidovedludělatisprávnoupředstavuotěchto„úspěších“svého šéfa. Jeho rozhled mu poskytoval možnost kontroly Benešovy zahraničně politické
„linie“avýsledků,kterýchdosahoval.Čímdáljasnějividěl,žeBenešova„politika“nemůže vésti nikam jinam než ke katastrofě. Dr. Štěpánek byl proto dvojnásob nebezpečný,
neboť nejsa nijak kompromitován, nemusil státi o Benešovo mlčení a, nejsa ze sboru
Benešovýchmilců,mohlkdykolivystoupitisesvojíkritikou.
Štěpánekmuselbýtodstraněn!ProBenešebylonaprostolhostejné,žestátnutně
potřebuje jeho vědomostí a zkušeností. Naopak tyto přednosti byly v očích nemožně
ješitného Beneše pravoupříčinouk intrice,nakterézaložilplánŠtěpánkovazdiskreditováníajehoodstranění.
Aby tento schopný diplomat mohl být snáze odstraněn, byl poslán z pražského
ústředí jakovyslanec do Ameriky.OdsaméhopočátkuŠtěpánkovaamerickéhopůsobení
bylajehoposicesystematickypodkopávána.Odjararoku1921bylprotiněmusbíránvmi- 60 -
nisterstvu zahraničních věcí materiál z informací a klepů odvolaných úředníků ČeskoSlovenskéamerickélegace.Každázmínka,kterásetýkaladr.Štěpánkavsoukromýchdopisech,zaslanýchúředníky,přidělenýmiamerickémuvyslanectví,jejichkolegůmdoministerstva zahraničí, musela býthlášena. Když to všechno nestačilo, vydal Beneš direktivu, aby
vzískávánímateriálubylopokračovánoještěusilovněji.Pakpřišlyvhodidopisypropuštěnýchslužek,jejichžobsahmělbýt„usvědčujícím“materiálem.
Dr.Štěpánek sipočínalvAmericevelmirozvážně,výsledkyjehodiplomatických
zásahůbylyúspěšnéanemělanitušeníotom,žebyvpražskémministerstvuzahraničí
mohl být na rozkaz Benešův proti němu sbírán materiál, který měl přispěti k jehoodstranění. Tenkrát ještě nevěděl, že ministerstvo zahraničních věcí není jen úřadem diplomatickyneschopnéhoBeneše,aletakéústřednoujehozločineckýchintrik.
Teprvevčervnuroku1922,tedyzapětčtvrtírokupoté,cotatointrikabylazahájena,sevyslanecŠtěpánekpřisvénáhodnécestědoPrahyonídověděl.
Také dr. Štěpánek byloznačennazákladě„materiálu“,kterýsiBenešopatřil, za
člověkamravnězvrhlého.Oficielněmuvšakmělobýtkladenozavinu,žemělpřílišvysoký plat. V tom smyslu vydal také Beneš 17. ledna 1922 prohlášení, kterým měl být
vzbuzendojem,jakobyvyslanecdr.Štěpánekbylpřinucensnížitisisvůjplataplatyzaměstnancůamerickéhovyslanectví.
Toto Benešovo prohlášení nebylo ničím jinýmnež podvodným klamáním veřejnosti,kterýmmělobýtprotiŠtěpánkovivyvolánopodezření,žesipočínalvAmericenešetrněažerozhazovalpenízepoplatnictva.Pravdabylavšaktaková,žedr.Štěpánektyto
platy snížil sám již 1. ledna 1921, tedy rok před Benešovým prohlášením, a další snížení
provedl1.květnatéhožroku,atodokonceojedenačtvrtmilionukorun.Ministerstvomu
tehdy dokonce vytklo, žeplat legačního rady Hallybylpřílišsnížen.AnajednouBeneš
rokpoprvnímsnížení,provedenémziniciativyvyslancedr.Štěpánka,atřičtvrtirokupo
druhém snížení platů všech zaměstnanců, i Štěpánkova, provedeném rovněž z vlastní
kompetence vyslancovy, bez popudu ministerstva, které tenkrát dokonce vytýkalo, že
některéplatybylysníženypříliš,přicházíBenešsobviňujícímprohlášením.Jehoúčelbyl
jenjediný:Mělodr.ŠtěpánkaoznačitijakomarnotratníkaaBeneševyzvednoutijakopečlivéhohospodářesveřejnýmiprostředky.
Dr.Štěpánekserozhodlodejítisámzeslužebministerstvazahraničníchvěcí.Beneš dosáhl svého cíle. Schopný diplomat byl odstraněn a mezi úředníky ministerstva
zahraničínebyljižnikdo,kdobybylmohlBenešovy„úspěchy“nějakkontrolovati.KromětohonapřípaděŠtěpánkověbyldánvšemostatnímpříklad,jakbudesniminaloženo,kdybysnadnechtěliposlouchataotrockysloužitBenešovýmzájmům.
AletupřicházíBeneškŠtěpánkoviještěvjinépodobě.Musísepřecezajistiti,aby
tentoinformovanýčlověksnadnemluviloněkterýchvěcechzministerstva,které,sdělenyveřejnosti,bybylyBenešovijistěneposloužily.ProtoBenešseuchýlilktéžetaktice,
kteráseprojevilajižvpřípaděDürichově,jemužbylynabízeny,bude-liposlouchat,neomezenéfinančníprostředky.Nabízídr.Štěpánkovizvýšenoupensiazapočítánílegionářskýchlet,ačŠtěpáneklegionářemnikdynebyl.
PročtoBenešdělá?
Jediněproto,abypovzorurafinovanýchzločincůodstraňovalpodezřeníastopy.
Domnívalse,ženikohoaninenapadne,abyhopodezřívalznějakýchintrikprotivyslanci
dr.Štěpánkovi,kdyžsekněmuzachovaltakvelkomyslně,žemunabízelzvýšenoupensi
- 61 -
adokonceprosazeníprotizákonnéhonadlepšenílegionářskýmilety,nakterádr.Štěpáneknemělnárok.
Štěpánkovoodstraněnímávšakještějinépozadí,kteréukazujenaBenešovurafinovanostvpravdězločineckou.
KjehoobviněníŠtěpánkaznehospodárnostiazfinančníchnepořádků,okterýchse
vprohlášenínemluvilo,došloprávěvdobě,kdyvministerstvuzahraničníchvěcíbylaprováděnareviseNejvyššíhokontrolníhoúřadu,jedinázaceloudobutrváníministerstva.Beneš sice nevěděl, jak tato revise dopadne, ale musel počítati s tím, že její výsledky budou
zdrcující.Takénevěděl,zdasemupodaří,jaksemupakskutečněpovedlo,abynáleztéto
revise zmizel kdesi v propadlišti. Zdiskreditováním Štěpánka se prostě Beneš zajišťoval
jakorafinovanýpodvodník,kterýnastrojilvšetak,abypodezřenípadlonaněkohojiného.
Kdybyvýsledkyrevisepřišlynasvětloboží,bylbyprostěprohlásil:Jánic,jázatonezodpovídám,tovšechnoŠtěpánek,kterýmnezastupovalarozhodovalv době,kdyjábylnazahraničníchcestáchveslužbáchstátuamíru!Současněbysebylodvolalnasvéprohlášení
ze17.ledna1922,kterénaznačovalo,že„vynucené“sníženíŠtěpánkovaplatubylopodloženo finančními a platovými nesprávnostmi. Stylisace tohoto prohlášení připouštěla
vůbecvšemožnývýklad,tedyitakový,jakýbysebylBenešovipropřípadpotřebyhodil.
Dr.KarelPerglervydalnaveřejnéschůzi34oŠtěpánkověpřípadutotosvědectví:
„Bývalývyslanecdr.Štěpánekje velmischopnýavzdělanýčlověk.Jakbylvyštvánzdiplomatickéslužby?Vznesenímobvinění,jehožpovahuzapřítomnostidamsianinetroufám konstatovati. (Obvinění z pohlavní úchylnosti.) Beneš se Štěpánka bál, bál se jeho
zkušeností,vzděláníarozhledu.Nenídivu,žeŠtěpánekucouvlpředmartyriem,kterým
procházícelářadaznás,alejemužsenesmívyhýbatnikdo,jenžchceučinitikonecřáděníkamarilyhoršístředověkýchmilánskýchViscontů,protožepokrytečtější.Vtomohledu
anisrodinouBorgiůbychjenesrovnal.Viscontimělivesvémznakuhada.Hadbypatřildo
erbuněkterýchtěchpánůtaké.“
ŠtěpánkůvpřípadpředstavujeBenešejakochladněvypočítavéhointrikána,používajícího nejnižších prostředků, jako jsou denunciace propuštěných služek, jako bezohlednéhocynika,kterýsvojeproviněníjestschopensvalitinabedrajiného,ajakochorobnězaloženéhodomýšlivce,kterýbezohledunadůsledkysvéhopočínáníprověc,kterémásloužiti,odstraňujekaždého,kdojestschopnějšínežon,abyměltímvětšívolnost
vsledovánísvýchosobníchcílů.
SchopnílidédruhuŠtěpánkovabyliodstraněni,abynemohlikontrolovatipolitickou
neschopnost„všeho“schopnéhoBeneše.
BENEŠ,ŠÉFZLOČINECKÉBANDY
Mezipřípady,kterénejpřesvědčivějiodhalujízločineckémetodyBenešovy,patří
vprvnířaděodstraněníbývaléhovyslancedr.KarlaPerglerazeslužebministerstvazahraničních věcí. Ani tím se však Beneš nespokojil. Taženíproti Perglerovi pokračovalo
34TotoprohlášeníbyloPergleremučiněnonaveřejnéschůziČechůaSlovákůvChicagu18.září
r.1932.
- 62 -
vroce1931neuznánímjehoposlaneckéhomandátu,kterýzískalpři volbáchdoposlaneckésněmovny,konaných27.říjnar.1929.
Beneš―jakbylojižprokázáno―vesvémokolínikdynesnášelschopnélidi,kteří
mělimožnostkontrolovatijeho„politickou“činnost.TobyloproBenešesamoosobě―
jakjsmejižpoznalinapřípaduŠtěpánkově―takéuPergleradostatečnýmdůvodempro
jehoznemožnění.
V Perglerově osobě měl však Beneš kromě toho konkurenta „osvoboditelských
zásluh“,neboťnebylomožnopopříti,žetobylprávěPergler,kterýBenešovipřipravoval
půduvAmericeaposlézemuumožnilpřístupdopracovenpředstavitelůtehdejšíhoveřejného a politického života Spojených států severoamerických. Pergler měl nepopiratelnýpodílnaprácivAmerice.Benešovšemnebylochotensesněkýmdělito„zásluhy“,
kterémonopolisovalvýhradněprosebe.Tobyldalšídůvod,pročmuselbýtPerglerodstraněn.
AkonečněBenešmělještějedenosobněnejzávažnějšídůvod.Perglerjakoorganisátor krajanů v Americe věděl příliš mnoho o výsledcích sbírek, které byly za války ze
Spojených států posílány Benešovik disposici do Paříže a které nikdy nebyly vyúčtovány.
TobylproBenešedůvodnejzávažnější,neboť―jakprohlásil―„nemohlvtédoběvésti
podvojné účetnictví“; a nejhorší bylo, že nevedl účetnictví vůbec žádné, a Pergler byl,
podleBeneše,člověktakbezcharakterní,žetotovyúčtovánípožadoval.Tobyltedytřetí
důvod,prokterýseBenešrozhodlPergleraodstranitivšemiprostředky.
Pergler bylposlán jako prvnívyslanecbývalé Česko-SlovenskérepublikydoTo35
kia. CelýkomplotprotiněmubylBenešempřipravenjižpředtím.PročbymělvministerstvupanaNováka,okterémsevědělo,žejezlodějapodvodník?Beneš,jakpozdějimusel
přiznati, to věděl také. Tento Novák, který byl v pražské centrále přidělen dešifrovacímu
oddělení,bylvyslándoTokiajakoúředníkvyslanectví.Ještěnežtamdojel,dopustilsenové
krádeže.NacestumubyljistoupaníLongenovousvěřendopis,vněmžbylo400franků.Ty
Nováknacestěvykradl.
Druhým výtečníkem, který byldoTokiavyslán,byldr.Reichmann,okterémBeneš
dr. Perglerovi sám přiznal, že věděl, že před válkou se dopouštěl podvodů v „Právu lidu“,
kde byl zaměstnán. To však Benešovi naprosto nepřekáželo, neboť Reichmann byl jedním z prvních podkuřovačů, kteří přispěchali, aby po Benešově návratu do vlasti šířili
jehoslávu.Hnednapočátkuroku1919napsalbrožurku„Dr.EduardBeneš.Jehoživot
adílo“,v nížzpůsobemnepřekonatelněpatolízalskýmblahořečilsvémubudoucímušéfovi.36
TitodvazlodějiapodvodnícibylivyslániBenešemdoTokia,abypracovaliproti
dr. Perglerovi. S nimi společně odjela slečna Eliášová, která byla přidělena tokijskému
vyslanectvíjakoúřednice.
35PředtímbylPerglerprvnímvyslancembývalérepublikyveSpojenýchstátechseveroameric-
kých.
36ReichmannbylŽid.OdpočátkusesnažiltypickyžidovskýmzpůsobemzavděčitseBenešovi.
Byljednímzprvníchopěvovatelůjeho„zásluh“ačinů.TentožidovskýpsavecdenněuveřejňovalsvéchvalozpěvyoBenešoviv českýchlistech,zejménavKlofáčověČeskémslově.Abyse
oBenešeconejvícezasloužil,vydalsoučasněsjmenovanoubrožurouknížku„Dr.EduardBeneš“.Odpočátkupatřilmezity,kteříserozhodlitěžitizBenešovychorobnétouhyposlávě.
- 63 -
ObazločincizaměstnávaníBenešemseihneddalidopráceaběhemdobysejim
podařilo pro komplot proti Perglerovizískatii jinézaměstnancea takéEliášovou.Tito
dvaBenešovižoldnéři sivymýšlelinejnemožnější anejnaivnějšíobviněníprotiPerglerovi.PsalidoPrahyonepořádcích,akdyžtobyloještěmálo,obviniliPerglera,žepašoval
do Japonska látky a piana a že s nimi obchodoval. Beneš těmto objednaným udáním
ochotně „uvěřil“ a Perglerův osud byl zpečetěn, ač se později ukázalo, že nešlo a vůbec
nemohlojítonějaképašovánílátek,neboťsejednaloohedvábíprovlastnípotřebuPerglerovu,kterýjakovyslanecmělprávobezcelnosti.Votázcepašovánípianaobchodovánísnimi na Perglerův účetse dokázalo,žešloo dodávkufirmyPetrofa žepianobylo
zakoupenonazákladě výslovnéhoschváleníministerstvazahraničípropotřebulegace.
Později,vodpovědinajednuzinterpelacívtétozáležitostimuselsámBenešpřiznati,že
„obchodováníspianynemůžePerglerovispravedlivěvytýkati,neboťbylúřademuveden
vomyl“.
JakvypadalotoBenešovo„uváděnívomylúřadem“,dokazuje,žetímto„úřadem“
nebyl nikdo jiný než právě dr. Reichmann a Novák, kterého dal Pergler pro podvody
akrádeževJaponskuzatknouti.
Skvělýmdokumentem,jaktento„úřad“Benešovýchzločincůpracoval,jestdopis
slečnyEliášové,kterýodhalujeBenešovyintrikyazločineckémetodynaprostonemilosrdně.Budižcitovánjakojedenzdokumentů,usvědčujícíchBenešezjehozločineckých
metod:
„Panudr.KarluPerglerovi,
mimořádnémuvyslanciazplnomocněnémuministruRČS
vTokiu.
Panevyslanče!
Podlouhémuvažováníovšemtom,cosezdeudálo,přicházímkzávěrům,které
mneděsí,přímo―děsí,neboťvěřilajsemlidem,okterýchjsemměladobrémínění,ana
základějejichinformacípovažovalajsemVásvdobě,kdypromnohánedorozuměnízde
Vámbylokřivděno,začlověkanespravedlivéhoanečestného.Vidělajsemvšak,jakjednoobviněnízadruhýmpadaloarozplynulosevnic,jakmilepřišlodopravéhoosvětlení.
Opakuji:Děsímne to, neboť nemohoutobýtilidédobříačestní,kteří stavělisezanepravdy,jimižmohlipoškoditinetakosoby,jakostát―republikusamu.
Stojím nad těmito uzávěry, uvažuji dále a cítím, že má-li moje svědomí zůstati
klidnýmačistým,žemusímzabránitidalšímnesprávnostem,pokudjetovmémoci,musímodhalitinesprávnosti,kterých jsembyla svědkema za kterévědomímo nichnesu
spoluodpovědnost.
Byla tu aféra s hedvábím, které prý jste si dal poslati na vyslanectví pro svého
krejčího, abyste japonskýerártímošidilo povinnéclozdovozu.AféruvedlpanJakub
Růžička.37Bylajsempovolánakjednáníotétověcidobytulegačníhotajemníkadr.Reichmanna.Jednáníjsemseovšemmohlazúčastnitijenslovy:„Jáotomzcelaničehonevím,nevidělajsemto.“ByltohlavněRůžička,kterýhorovalproVašezničeníadožadoval
37RůžičkabylsluhounavyslanectvívTokiu.
- 64 -
se mravní opory od dr. Reichmanna. „Dávám Vám tuto oporu ― jednejte!“ řekl tehdy
dr.Reichmann.DruhýdenpřineslmněRůžičkasestylisovanéudáníažádal,abychjepřeložiladoangličtiny,žestímpůjdedojaponskéhozahraničníhoúřadu.Odpovědělajsemmu:
„Takové věci přece nemohu dělat. Opakuji vám svoji radu od včerejška, nedělejte zde
republiceostudu.Máte-liněco,cojeskutečněšpatné,jdětestímknám,doPrahy.“Odešeldolůazachvílisevrátil.„DoktorReichmannřekl,žejetoallright;mátetopřeložit!“
Zanedlouhopotom,kdyžpoodjezduNovákověbylijsmevšichniveVašípracovně,řekl
tamdr.Reichmannpředevšemi:„Vždyťonotostímhedvábímnebylotak,jaktoRůžička
říká.“ Nejde mi s mysli, proč tedy stál za tím člověkem tehdy, proč mu dával „mravní
oporu“ k jednání? Růžička udání na japonském ministerstvu zahraničí i na policejním
ředitelstvíučinil,jaksdělil.Ptalajsemsepřekvapeně:„VíotomdoktorReichmann?“„Ví,“
znělaodpověď,„vždyťmiřekl,abychtoudělal.“
Dále jsou tu zadržené a otvírané dopisy. Růžička je zadržel, dr. Reichmann otevřel,přečetla zalepil― avěc pak popřel.Povídalisio tomv mépracovně, přeřekli se
nejdříve,neboťprýmněotompovědětnechtěli,alepakotommluvilibezobalu,jakto
otvírali,acotamstojí.Jenomztétověcisamotnémibylohrozněúzko.Vědomostotom
mnetížilajakospoluvina.Mělajsemztohovhlavěplnozmatků.Ptalajsemsesamasebe:„Codělat,kdyžtujdeoméhopředstavenéhovúřadě?“
Růžička odešel náhle, nuceněa povšemtom,cojsempoznalapojehoodchodu,
vidím, že s ním bylo jednáno více než ohleduplně, ale zuřil, nelze to jinak vystihnout.
„Však jánapíšudonovinotěchvěcech.Všakjáoznámímnapolicii,jaktobylosNovákem,“znělyjehořeči.„Prosímvás,užnicnedělejte,užtadymárepublikaostudyvícnež
dost,“takajinakjsemhovarovala.Předvečerodjezdupřišelsikemněprodopisy,které
mislíbilvzítisseboudoPrahy,ařekl,žejdespátkReichmannovým.Aránomidoktor
Reichmannsdělilsdivnýmúsměvem,že„Růžičkabylnapoliciiněcoudávat!“
Panevyslanče,sledujíczájmypravdyaspravedlnosti,dávámVámkdisposicitato
sděleníaprosím,abyjichjediněprozájmypravdyaspravedlnostibylopoužito.
Sprojevemúcty
B.M.Eliášováv.r.“
SvojeodhalenídoplnilaEliášováúdajiobsaženýmivdruhémdopisu,vněmžpsala:
„VTokiu,dne22.března1921.
PanuKarluPerglerovi,
mimořádnémuvyslanciazplnomocněnémuministruRČSvTokiu.
Panevyslanče!
Neradapíšitentodopis,jevšaktřeba,abybylnapsánjakodoplněktoho,cojsem
napsaladne15.t.m.Pravímnerada―neboťjetocosijakooperaceatovždybolí.Však,
kdyžužjasno,tedyaťjejasnoúplně.
- 65 -
Mněsamésevyjasnilymnohévěciteprvenyní,pocelététrapnéřaděměsíců.Bylytuhnednazačátkulžiakřivdyanásledkemtohosevševyvíjelokřivěanesprávně.Lež
akřivdaseobyčejněskrývajívtemnuatímsestalo,žesetuběhemdobynahromadilo
toliktmy,žeužpakbylonesnadnorozeznatičernéodbíléhoabíléodčerného.Avtakovémovzdušílidése snadnostávajízlými.―Bylijsmezlívícečiméněvšichniavšichni
jsmetímsnadtrpěli,neboťvsítilžíaklamunikomunemůžebýtivolno.
Vzpomínámzejménatěchnesprávnýchskutků,kterýchjsemsedopouštělasama.
Bylotonasklonkuléta,kdymnedr.Reichmannpoprvézačalvyprávětiointrikách,kteréprýjstekulsNovákemprotiministruBenešovi.Zhrozilajsemseovšemtoho,tímvíce,
že jsem Vás v té době z celé duše nenáviděla. Dr. Reichmann vyzval mne tehdy, abych
otomnapsalapaníBenešové,onsámžetopsalOličovým.Neučinilajsemzcelapodlejeho
přání,lečnapsalajsemtodůvěrnépřítelkyni―dovoltemizdezamlčetijejíjméno―aponechalajsemjínavůli,chce-litosdělitipaníBenešovénebone.Rozhodlaseproadopisse
dostal do rukou ministru Benešovi. Lituji toho,neboť dnes znám ty věci lépe než tehdy
ajevísemivezcelajinémsvětle.
Podruhé―bylotovprosinci―vyzvalmnedr.Reichmann,abychnapsalatéžněco
ministruBenešovi,abyprýstálesámnepsal.Doznávám,žejsemtonapsalanerada.Považovalajsemtozanepříjemnýúkol,kteréhosemusímzhostit.Napsalajsemněkolikřádek
aobvinilaVás,žejednátenelidskyanespravedlivě.Vidímnyní,žetobylúsudeknespravedlivýaukvapený― doufámvšak,žemneomlouvajítehdejšíokolnosti.Bylajsemsevřenavtomtemnémkruhulžíaklamu,samajsemtímnejvícetrpěla,bylovemněmnohotrpkostinahromaděnoavtakovýchchvílíchsnadnosečiníukvapenéúsudky.Nevím;
dostal-lisetentolístekdorukouministraBeneše.Dr.Reichmannvyžádalsi,abychtonapsalaajemupřinesla,žetovložídosvéhodopisu,kterýpsalministruBenešovi.
ZadrželajsemNovákovylistiny,jakznámo,anechtícnéstisamaodpovědnostza
tak odvážný čin, dala jsem je dr. Reichmannovi se slovy: „Vzala jsem to, aby to Novák
neodvezl.Jsoutopodezřelévěci.Kdybydošloněkdykvyšetřování,nebudezdedůkazů.
Schovejteto,vrátíme to tam,kamtopatří― nalegaci.“Denči dvanatořeklmidr.Reichmann: „Opisujeme to a pošleme to do Prahy.“ Cítila jsem tehdy, že to není správný
postup, avšak nebylo možno, abych já dávala instrukce legačnímu sekretáři. V tomto
případětedyasitonenímojevina.“
V závěru dopisu jest pak ještě vlastnoručně slečnou Eliášovoupřipsáno: „Vzpomínámještějednohovýrokudr.Reichmanna:„Benešmineodpisuje,aledělávšetak,jak
mujáradím!“
Dr.Perglersámověcipíše:„Úředníkyzahraničníhoministerstvabylnamnepodniknutpostráncemorálnípřímovražednýatentát!“
Byltojenatentáttěchtozločinců,vyslanýchdoTokia?
Rozhodně nebyl, neboť jest prokázáno, že Beneš o všem věděl, že je podporoval
ažetobylprávěon,kterýtentopersonálprotokijskévyslanectvívybral.Bylozjištěno,že
Benešsipovolaldr.ReichmannapředjehoodjezdemzPrahykdůvěrnékonferenciahned
poReichmannověpříjezdudoTokiabylmudoručenBenešůvdůvěrnýdopis.ProvztahBenešůvkReichmannovijestdokumentární,žetomutointrikánovi,kterýposílalBenešovido
Prahydenunciaceprotisvémupřímémunadřízenémuakterýsvádělostatnípersonál,aby
sipočínaltakétak,například,abyslečnaEliášovápsalapaníBenešové,abytohomateriálu
bylovíce,bylbezvědomídr.PerglerazvýšennapříkazBenešůvplatprávěvdobě,kdyvšem
- 66 -
ostatnímúředníkům,přidělenýmtokijskélegaci,bylyplatysníženy.Benešpozdějipřiznal,
že věděl o zločinném založení Nováka i Reichmanna. Přesto je však do Tokia poslal, aby
znemožnilidr.Perglera,naprostoseneohlížejenato,žepočínánímtěchtolidíbudetěžce
ohroženzájemstátu,kterývJaponskumělizastupovati.
A zase typická benešovština: Pergler si vyžádal od ministerstva dovolenou, aby
mohl odjeti do Ameriky za účelem vyřízení svých soukromých záležitostí. Mezitím byl
všakproTokiojmenovánjinývyslanec,anižbyotompředembylodr.Pergleroviněcosděleno.38Pergler prokázal, že nejennemělstěmitověcminicspolečného,aležejehopostupbylvevšemsprávný.PřestovšakBeneščiníprotiněmuprohlášeníavyhrožujemu
disciplinárnímřízením.Nikdykněmunedošlo,neboťBenešdobřevěděl,žepřiprojednávánítétozáležitostibyvyšlanajevojehozločineckáúčastvtomtokompletuprotiPergleroviažebybyloprokázáno,žetobylonsám,kterýcelýpostupprotidr.Perglerovi
sReichmannemsmluvil.
BenešvšakPerglerovivyhrožujeadomníváse,žetenpoddojmemvyhrůžekodejdesámzeslužebministerstvazahraničníchvěcí.3.dubna1921dokoncemukabelujedo
Ameriky,ževýsledky disciplinárníhořízeníprotiněmubudouoznámenyčlenůmsociálnědemokratického poslaneckého klubu. Pergler k tomuto kabelogramu poznamenává: „Se
stránkyúředníjetoněcotakúžasnéhoataktoBenešecharakterisuje,ženenítřebatento politický teror ani komentovat.“ Beneš dělal všechno možné, aby Perglera přinutil
kdobrovolné resignaci. Když pohrůžka, že výsledek disciplinárního řízení bude sdělen
marxistickým poslancům,Pergleranezastrašila,vymyslel siBenešjinýzpůsobnátlaku.
Perglerovinebylvyplacenzaněkolikměsícůplatacestovné.Podledisposicministerstva
zahraničníchvěcí, které vydalBeneš,mělybýttytopenízedr.Perglerovivyplacenyjedině
pojehoresignacivyslanectvímveWashingtonu.
Dr. Pergler ve své publikaci „Za nového režimu“39 o této Benešově intrice píše:
„Natytopenízejsembuďměllegálnínárok,nebojsemhoneměl.Jestližejsemnanělegálníhonárokuneměl,zacomělybýtvyplaceny?Jakoúplatek?Vtakovémpřípaděbyse
jednalopakozneužitístátníchpenězBenešemaojejichneoprávněnévyplacení.Anebo
jsemnaněnárokmělajednaloseoto,abymibylyvyplacenyjediněprotiresignaci.Ale
tojeupíránílegálněmipatřícíhomajetku,tojenezákonnýnátlakazneužitímociúřední,
toje,čemusevAmericeříká„blackmail“,což,volněpřeloženo,českyznamenávyděračství, jakékoli jednání, vynucené nezákonnými hrozbami. Pan Eduard Beneš má na vybranou!“
AnivPerglerověpřípaděneučinilBenešúchylkuodšablony,podlenížpopravovalnepohodlnélidi:Nejdřívezničitazdiskreditovatapaksesnažitoumlčenízničeného
člověkanabídkouhmotnýchvýhod!ZostuzenémuDürichovivzkázal,žebude-liposlouchat,budemítpeněz,cobudechtít!JehoministerstvopodtitulempodporyŠtefánikovy
rodinypřeplatilojehopozůstalostjenproto,abyBenešdostaldosvýchrukoumateriál,
38 Tatáž, pro Beneše taktypická metoda, jako v případě odstranění Düricha a Kramáře. Dürich
byl zbaven místopředsednictví pařížské Národní rady a Kramář funkce ministerského předsedybývalérepubliky.Dočetliseotomteprvevnovinách,anižbyjimpředembyloněcosděleno. Také Pergler se dověděl o jmenování nového vyslance pro Tokio soukromě v Americe,
kdedlelnadovolené.
39 Tato publikace vyšla v roce 1922 v Americe. Byl v ní dokumentárně odhalen celý Benešův
komplotprotiPerglerovi.
- 67 -
jenžbyhobylkompromitoval.Zdiskreditovanémuvyslancidr.ŠtěpánkovinabízelBeneš
zvýšenou pensi a legionářská léta. Také Pergler měl být po komplotu, který sám nazval
mravním atentátem, získán, aby mlčel, tím, že mu Beneš nabízel v poslední osobní rozmluvě s ním pomoc„kpřechodudohospodářskéhoživota“, přičemžzdůraznil, žev bankáchahospodářských společnostechsevyděláváhodně peněz.PerglerodjeldoAmeriky,
když před tím Benešovu nabídku rázně odmítl, a právě tato okolnost, která Benešovi
naznačila,žeodmítájakoukolizávislostnaněm,nabádalaBenešekpokračovánívtažení
proti Perglerovi. Předstoupil před bývalý parlament a ve své odpovědi na interpelaci
stranPerglerovapřípaduopakovalopětvšechnytyvymyšlenédenunciace,kterésiobjednaloddr.Reichmanna,počítajestím,žePergler,jsoucívAmerice,nebudemítimožnostobrany.PerglersepokusilještějednoučelitivtétověciBenešovivodpovědinajehoprohlášení,kterouzaslalbývalémuNárodnímushromáždění.Tentootevřenýlistvšak
nikdy nebyl ve sněmovně čten a když Pergler urgoval jeho projednání, zjistilo se, se byl
ukradennapoštěvPraze.
Z tohoto otevřeného listu, který byl později Perglerem v Americe publikován,
uvedu jen několik ukázek, svědčících o Benešově charakteru, jeho metodách a jeho
schopnostech:„Celáaférajevážnýmsymptomempoměrůvnašíbýv.republice.Způsob,
jakým byla vyvolána a vedena, ukazuje, že to, co bylo nazváno novým režimem, je tak
málonovým,žeprosrovnánísnímbychommuselijítdostředověkýchmalýchstátůitalských,stímovšemrozdílem,žetambylinepohodlnílidéotravovánifysicky,cožjestčestnější než vraždy morální.“ ― „Postup zahraničního ministra těžce a trvale kompromituje
Česko-Slovenskýparlamentarismus,neboťútoknakohokolijenečestnýmzneužitímazbabělým zneužitím parlamentní tribunyk pokusuvyříditvěc,kterápatřilapředtribunál za
takovýmúčelemzákonemzřízený.“―„Páněministrovaneznalostpráva,jakmezinárodního,takdomácího,jevdiplomatickýchkruzíchnotorickáaodpůrcinašehostátuněkolikrát
jíjižvyužitkovalikusvémuprospěchu.“―„CelýpostupministraBenešejekrajněnelegální
ajáneváhámříci,žejetozločinnejenmravní,aleijustiční.“―„Teprvezministrovaelaborátusedovídámoobviněních,okterýchjsemneměldosudanizdání.Pověstnýstuartovský
soudce ze sedmnáctéhostoletí, Jeffreys,zapodobnémetodyby sestyděl.“―„Poddojmem
toho,cosedělopodpatronancíBenešovounavyslanectvívTokiu,žádaljsemdne26.března1921opovolánídoPrahy,abytamvěcmohlabýtprojednána.Benešodmítlzpůsobem
jakcynickým,takfrivolním.Sdělilmi,žemnenevolá,ževšakmohupřijet,jestližechci,protožemámdovolenou.Toovšembyloodmítnutí,protožemojedovolenábylatakkrátká,že
na cestuby nebyla stačila,a nákladycestyjsem soukromě néstinemohl.“― „Ministerstvo
zahraničníchvěcíoznámilojaponskévládějmenovánínovéhovyslance,anižbymneověci
uvědomilo nebo sdělilo odvolání, tedy diplomatický skandál prvního řádu. Beneš nezná
diplomatickýchzvyklostí,aletakbezednájehonevědomostpřecejenomnení,abynevěděl,
žejsemmělbýtřádněuvědomenaodvolán.Pročtedytakpostupoval?Důvodmůžebýtjediný,totižten,ževyslanec,odjíždějícínadovolenouamajícísevrátit,neberesseboužádné
dokumenty.Kdyžseněkdonakvapzajehozádydosadínajehomísto,nemůžesijejižopatřitiapřipravitisekobhajobě.OtoseBenešovijednalo!“―„PopříjezdudoPrahyhlásiljsem
sejakpresidentovi,takBenešoviasicepísemně.Jepříznačné,žeBenešpresidentovitvrdil,
žejsemsemunehlásil,ačsetakstalopísemně.“―„Benešmipřiznal,ževěděl,žepředválkouReichmannsedopustilpodvodův„Právulidu“apřecemuudělilvysokouhodnostdiplomatickou.“―„Intrikymezipersonálem,poslanýmdoTokiaBenešem,začalyještědříve,
- 68 -
nežtentopersonáldoTokiapřijel,asicejižnalodi.Bylozjištěno,ženalodiseReichmann
ajehopaníseslečnouEliášovoutakrvali,žeotommluvilinámořnícizeSingapuruažpo
Vladivostok.OtomtakéBenešvěděl.ReichmannpsalzeSingapuruBenešoviprotiEliášové,
slečnaEliášovápsalazasepaníBenešové.AleBenešnezakročilavědomědopustil,abytato
společnostjeladělatostududoJaponska.“―„ReichmannsNovákemsizaménepřítomnostizfalšovalinapapírupresidiaministerstvazahraničípotvrzenínavýplatupeněz.Kdevzalitentopapír?Jevidět,žepřijelipřipravenijižzPrahyaukazujetotaké,jakábylaNovákovaposicevministerstvu,kdyžměl přístupk listinámnejdůležitějšíhooddělení.“― „Beneš
tvrdí,že zloděj Novák bylpouhýmstenografem.Alejámámv rukoudokumenty,žetento
člověkbylčlenemČesko-SlovenskémírovédelegacevPaříži,ažepozdějibyličlenemdelegaceveVaršavě,kdesejednalooTěšínsko.ByltakévPařížipřímouBeneše,jenžmuněkterévěci,velmidůvěrné,diktoval.“―„Beneštvrdil,žejsemsivyzvedl15000yenůjakocestovnízálohunacestudoVladivostoku.Nebyložádnétakovécestovnízálohy!Kdetytověci
Benešbere?JeljsemdoVladivostokunazákladěplnémocisamotnýmministrempodepsané. Všechny cestovní výlohy činily 202,06 yenů a neúčtoval jsem ani náležející mi diety.
Otommámdokumentárnídokladpřímozministerstvazahraničí.Zdejeministrusvědčen
ztak úžasné nepravdy, že i u něho je to těžko chápat.“ ― To jsou názory, které vyslovil
dr.PerglerozločinnýchBenešovýchmetodáchakterévžaloběNárodnímushromáždění
formuloval vdevíti doložených bodech. V závěru tohotoobvinění sodvoláním na § 79
ústavy, který pravil, že poruší-li předseda vlády nebo členové vlády úmyslně nebo
zhrubénedbalostivoborusvéúřednípovinnostiústavnínebojinézákony,jsoutrestně
odpovědni,žádal,abyBenešbylvolánkodpovědnosti.
Aletatoobžalobaseztratilanapoště… PřípadPerglerovaodstraněnízdiplomatickýchslužebukazuje,jakbezohledněsi
Beneš počínal nejen vůči nepohodlným osobám, ale i vůči státu, jehož dobrou pověst
chránitibyloprávějehohlavnípovinnostíjakoministrazahraničníchvěcí.Jenproto,aby
byl odstraněn člověk, který byl Benešovi nepohodlný, byla pověst bývalého ČeskoSlovenskav Japonskutěžcepoškozenajednánímzločinců, kteří byliBenešempřiděleni
tamějšílegaci,abysepostaralivšemiprostředkyoPerglerovozničení.ZločinprotiPerglerověctispáchanýBenešemjestprojehočinnostjednímznejtypičtějších.Zapomoci
bandy zločinců, z nichž jeden byl podvodník, druhý kromě toho ještě zloděj a třetí, sluha
vyslanectvíRůžička,bylposlézepropuštěnpronepoctivostasmilstvo―snažilsezhanobiti
Perglerovupověst,abypočasekonstatoval,žebyl„úřademuvedenvomyl!“
Tak záslužně tedy „pracoval“ Beneš, který již tenkrát byl dr. Karlem Perglerem
označenjakoatentátníkproticti.Neníbezzajímavosti,žehlavníjehonáhončípřipokusu
ozničeníPerglera,R e i c h m a n n a N o v á k , b y l i Ž i d é ! - 69 -
ŽIDSTRÁNSKÝ:„ATOMYVÍME,ŽE
JETOSPOLEČNOSTVRAHŮ!“
ŽivotnícestaPerglerovasestřetlasBenešovýmintrikánstvímještějednou.Vroce
1929 vrátil se dr. Karel Pergler znovu do vlasti. Byl kandidován Ligou proti vázaným
kandidátnímlistinámapřivolbách27.října1929bylzvolenposlancem.
Beneš věděl, že proň nastávají zlé chvíle, neboť znal Perglera jako člověka houževnatého,kterýsemubudedívatnaprsty.ApakzdebylještěnevyrovnanýúčetzaTokio, který mohl nyní Pergler kdykolipředložitik výplatě, akonečně nebylotajností,že
Perglersestanepovolanýmmluvčímtěch,kteříjiždávnovolalipozjištění,jaktobylose
sbírkamiamerickýchkrajanůzasvětovéválky.40
Benešsenejdřívepokoušeltohotosvéhoodpůrcezískati.Ktomusepropůjčiljeho židovskýnohsled Stránský. Perglerve svéřeči naveřejnéschůziv Chicagu,konané
18. září 1932, o tom řekl: „V parlamentě plazil se za mnou Jaroslav Stránský, Benešův
mluvčíanakladatelpornografickéliteratury,ažtobyloskoropolitickousensací.Kdyžjsem
Benešoviajehoklicevytkltyhrůznéboučkoviny,Stránskýprohodil:„Atomyvíme,žejeto
společnostvrahů.“Apakchtěltvrdit,žeprýBoučeksvézločinyprovádínavlastnípěst.Jed
bychnatovzal,ževšakodtédobynáčelníkutétospolečnostivrahůnejednoupodalruku.“
Stránský měl od svého šéfa jistě hodně širokou plnou moc pro tyto námluvy, když byl
ochotendr.Boučka,jednohozlidí,kteřívykonávaliproBenešenejsurovějšípráce,ajeho
pomahačeoznačitizaspolečnostvrahů.Přestosevšaktotozískávánínezdařilo.Perglerovy projevy v bývalé poslanecké sněmovně byly Benešovi čím dál tím nepříjemnější.
Pergler v jedné své řeči uvedl na přetřes právě otázku vyúčtování amerických sbírek,
kteréseBenešnejvíceobával.Benešbylnucenodpovídati.Nicnevyvrátilachabostjeho
odpovědi,vekterésetvrdilo,žetenkrátnemělčasvéstipodvojnéúčetnictví,bylavlastně
potvrzením Perglerova obvinění, že značná část peněz, pocházejících z těchto sbírek,
bylaBenešemzdefraudovánaazneužitaprojehoosobnípolitickézáměry.TímtoPerglerovým zásahem bylo prokázáno alespoň tolik, že Beneš nikdynikomu z těchto milionových částek žádné účty nesložil. Zločinec Beneš měl však mezitím již připravený nový
plán,jakPergleraumlčeti.
Ministerstvozahraničívzneslopředvolebnímsoudemnámitku,žedr.Perglernení státním občanemČesko-Slovenskérepublikya žeprotojehoposlaneckýmandátnemůžebýtverifikován.
ProtitomunamítalPergler,žeposvémjmenovánívyslancemapřísahouvěrnosti
Česko-Slovenské republice pozbyl státní příslušnosti v Americe. K jeho naturalisaci se
strany Česko-Slovenska že došlo ipso facto,* ježto by jinak jeho jmenování vyslancem
bylo nezákonné. Dr. Pergler dále dokazoval svoji Česko-Slovenskou státní příslušnost
poukazemnato,žebylvyslancemjmenovánponávrhuministerskérady,jejímžčlenem
byltakéministrvnitra,tedyšéfúřadu,dojehožkompetencenáleželopřiznávánístátního občanství. Dále se odvolávalnasmlouvuSpojenýchstátů severoamerickýchsbývalým Rakousko-Uherskem, že rakouský občan ve Spojených státech naturalisovaný po
40 Bývalý ministr za agrární stranu Staněk upadl v nemilost hradní kamarily, že uveřejnil ve
*
„Venkově“úvodník,vněmžžádalvyúčtováníamerickýchsbírek,svěřenýchBenešovi.
Jižtím,tímskutkem,tímsamýmčinem;pozn.editora.
- 70 -
návratudobývalévlastisicepozbýváamerickéhopříslušenství,alenabývádomovského
právavesvérodnéobci,cožznamenáznovunabytíbývaléhopříslušenstvístátního.Tato
smlouvanebylazrušena.Perglerdokazoval,žeSpojenéstátynotou,kdysijemujakoČesko-Slovenskému vyslanci ve Washingtoně doručenou, vyhradily si platnost všech někdejšíchsmluvníchzávazkůiproČesko-Slovensko.
Přestytonámitkyrozhodlvolebnísoud,složenýzezástupcůpolitickýchstran,žese
mandátposlancedr.KarlaPergleraneverifikuje.Vyhověltedynámitkámministerstvazahraničníchvěcí,jehožšéfembylBeneš,aPerglerbylposlaneckéhomandátuzbaven.Tose
stalovúnoruroku1931.PřesrokbyltedyPerglerposlancemanikomunatomnezáleželo.Pročnevznesloministerstvozahraničísvojenámitkyhned?ProtožeBenešdoufal,že
se zdaří námluvy Stránského a že případně bude mocipoužíti Perglera pro své zájmy.
Když se to nepodařilo a když Pergler pronesl řeč o nevyúčtovaných amerických sbírkách,přišlosesnámitkamiprotijehostátnímuobčanství.
Rozhodnutívolebníhosoudubylopodrobenoostrékriticeprávníků.Byltozejména
univ.prof.JiříHoetzel,kterýpatřímeziprvníodborníkyprávaústavníhoasprávního,tehdejšíděkanprávnickéfakultybrněnskéuniversityprof.dr.RudolfDominik,profesorbratislavské university dr. Lašťovka, president nejvyššího soudu dr. Popelka atd., a ti všichni
dokazovali, že Pergler jmenováním vyslancem získal současně Česko-Slovenskou státní
příslušnost.
Univ.prof.JiříHoetzeluveřejnilv,,Národnípolitice“tentoprávnickýrozborPerglerovapřípadu:„Naváhupadáustanoveníčl.3(2.odstavec)základníhozákonaovšeobecných právech státních občanů č. 142/1867 ř. z., jenž v době Perglerova jmenování
unásplatilajenžustanovuje,ževstupcizincůdoveřejnýchslužebjestodvislýodnabytí
státníhoobčanství.Totoustanovenílzevykládatitak,žecizinecmusínapřednabýtinašehostátníhoobčanství,má-libýtplatněustanovennaším(pragmatikálním)úředníkem.
Citovanýpředpismířívprvnířaděnatypravidelnépřípady,kdeorgánpovolanýjmenovatistátníhoúředníkanenítakéoprávněnudělovatistátníobčanství.Kdybyobojíkompetencebylasoustředěnautéhožorgánu,bylobyupřílišněnýmformalismemtvrditi,že
takovýorgánbynapředmuselzvláštnímaktemuděliticizincistátníobčanstvíateprve
potom zvláštním aktem ho jmenovati státním úředníkem a že by obojí úkon nemohl
provéstiaktemtýmž.Něcotakstrojenéhobymusilzákonustanovitizcelajasně.
Perglerbyljmenovánvyslancempresidentemrepubliky,kterývšakneníkompetentníudělovatitakéstátníobčanství.AlevPerglerověpřípadělzevystačitisargumentací.Návrhnajehojmenováníučinilapodleprozatímníústavyvláda,tojesborministrů,
mezi kterými byl asitakéministrvnitra,dojehožpůsobnostipříslušíudíletistátníobčanství.Aleikdybytomutaknebylo,bylavládaipodleprozatímníústavykompetentní
udělitistátníobčanství.Volebnísoudtovýslovněvesvýchdůvodechpřipouští.
Jezasepřílišnýmformalismemžádati,abyvládavesvémjmenovacímnávrhuřekla výslovně, že Perglerovi státní občanství uděluje. Veřejné právo nemá v tom směru
přesnýchformálníchpředpisů,takževšeckozáležínavýkladuvůle.Jepřecepřirozenější
pojímatisituacitak,ženemůžemevláděimputovati,jakobychtělapresidenturepubliky
raditiktomu,abyporušilpřímoústavutím,žebyjmenovalstátnímúředníkemcizince.
Jeto,opakuji,přirozenějšíneždomněnkavolebníhosoudu,že„dásetovysvětlitistejně
mylnýmpředpokladem,žePerglerstátnímobčanemčeskoslovenskýmtehdyjižbyl,jako
omylem právním, že podle paragrafu 29. obč. zák. jmenováním ipso facto státního ob- 71 -
čanstvínabude.Izatěchtodohadůlzetvrditi,žebyneodporovaloúmysluvládyzpůsobitikorektníjmenováníPerglerovostátnímúředníkemaneexponovatipresidentarepubliky.Mámetotižnavybranoujenalternativu:Perglerbyljmenovánplatně,anebopresidentův jmenovací akt znamená evidentní porušení samé ústavy a je tedy neplatný. Za
tuto evidentní neústavnost jeodpovědnavládaa zvláště jejíčlen,jenžaktpresidentův
kontrasignoval.“
Univ.prof.Hoetzelvzávěrusvéhoprávnickéhorozboru,jenžplněvyzníváveprospěchPerglerův,zdůrazňuje,žebezpečnýmdůvodemobnovyřízenípředvolebnímsoudembybylo,jestližebypolitickéúřadyvydalyPergleroviosvědčeníojehostátnímobčanství,počínajícdnemjehojmenovánívyslancem.Politickéúřadyktomukompetentní
jsouanicjimnevadínázorvolebníhosoudu,vyslovenýpouzevdůvodech.
Ministerstvo vnitra dvakrát dokonce písemně Perglerovi potvrdilo, že jeho státní
občanstvípřiznává, ale tehdejší ministrvnitraSlavíknedovolilvyříditiPerglerovu žádost
ovydáníosvědčeníostátnímobčanství.Nebyložádnýmtajemstvím,pročtomutakje,vždyť
sevědělo,seSlavíkpatřímeziBenešovymilceažejestproňpřipravenovministerstvuzahraničívyslaneckémísto.
Tento případ dokazuje, jak hluboce se zaryly Benešovy spáry do ústrojí našeho
veřejnéhoživota.
Těm,kteřítvrdili―atobylavždyposledníargumentaceBenešovýchobhájců,že
všechnototojsouosobnívěci,Perglervelmisprávněodpovědělvesvéveřejnéřeči,kteroumělponávratudoAmerikyposvémzbavenímandátu:„Tonejsouvěciosobní,jinak
bybylotakéosobnívěcí,když jeněkdopřepadenbanditounaulici.Tvrdit,žetakovévěci
jsouosobní,tojemorálkagangsterů,CaponůaToriů,kteřívesvýchsoukromýchválkáchse
takétoutomorálkouřídí.“
UnástobylamorálkaBenešeajehookolí.
„NEÚPLATNÝ“AGENTPROVOKATÉR
Jsou lidé, jejichž přátelství je stejně nebezpečné jako nepřátelství. Mezi ně patří
také Beneš, který stejně jako se nerozpakoval nejsurovějšími prostředky odstraňovati
svéodpůrce,bylkdykolipřipravenvrazitidýkudozadisvýmpřívržencům,kdyžsedomníval,žebynatommohlnějakzískati.DotétoskupinyBenešovýchzločinůpatřípřípadobviněnízpokusuokorupci,kterýkončilzničenímAloiseJiráka,sekčníhošéfavrevisnímodboruministerstvafinancí.
Jirákbyldříveprofesoremapůsobilnaobchodníakademii,kdepředválkouučil
iBeneš. Z těch dob se datovala jejich známost. Jirák se zájmem sledoval kariéru svého
kolegyachtělsepřičinitiofinančnízajištěníjehopráce,domnívajesesnad,žeijemuby
mohla být vbudoucnu Benešova vděčnost nějak užitečnou. Toto jest v celém případě
jedinýmotiv,kterýbybylomožnomítiJirákovizazlé,kdybybylprokazatelný.Odmyslíme-lisitentonedoloženýzájem,pakpozadímtoho,coJirákdělal,zůstanepouzeJirákovopřání, aby Beneš byl mocnýasilný,abymohlčelitisvýmodpůrcům aabymohlbez finančníchstarostípracovati.
- 72 -
JeštěkdyžbylvPařížinamírovékonferenci,dostalBenešodJirákadopis,vekterém mu bylo nabízeno, že Jirák a jeho přátelé seberou mezi průmyslníky a v bankách
příspěvkynafond,kterýodevzdajíBenešoviproúspěšnévedeníjehoakcí.
NatutonabídkuBenešihnedvlednuroku1919odpověděl:
„Milýpříteli!
Obdržel jsem Váš dopis a děkuji Vám zaň srdečně. Souhlasím samozřejmě s Vámi
aponěvadž nejlépe já mohu věděti a mít zkušenosti, s jakými prostředky jsme pracovali,
dovedu oceniti význam Vašeho návrhu a eventuální jeho provedení. Není třeba tudíž ani
zvláštězdůrazňovati,žebychuskutečněnítakovévěcibylnejvýšrádaspokojen.Můžete-li
tudížvtomsmysluněcopodniknoutiazejménadojítivkrátkédoběkvýsledku,netajímse
Vám, že by mně to bylo velmi příjemné a naší věci by to značně prospělo. Přenechávám
Vámaostatním,kteříbysepřitomzúčastnili,podrobnostcelérealisaceaprosímVásolaskavésdělenívpřípadě,žebystekuskutečněnípřistoupiliazároveňodohodu―vpřípadě,
žebyktomudošlo―ozpůsobu,jakýmbyvšebylopředánokmédisposici.
Dr.E.Benešv.r“
Z realisování této nabídky, s níž Beneš tak spontánně souhlasil, sešlo. Jirák se
ověcizmínildr.Rašínovi,svémušéfujakoministrufinancí,atenmusdělil,žeBenešovy
prostředkyv Paříži jsoudostačující,neboť na výdajedelegacepromírovoukonferenci
bylovrozpočtupovolenodesetmilionůkorun.JiráktotozjištěnípísemněsdělilBenešoviavdopisezdůraznil,že„myspodpůrnouakcízůstávámekdisposici“.Nutnozdůrazniti,žeJirákchtělprostředkyprotentofondopatřitiodfiremabank,kterépodléhalyrevisní povinnosti, již prováděl revisní odborministerstva financí, kterého byl šéfem. To
všebyloBenešoviznámo,alepřestosprovedenímsouhlasil.Snadprávěproto,žeJirákseo
věcizmínildr.RašínovianapsalotomBenešovi,přivodilojehopozdějšítragedii,kterébyl
Benešstrůjcem.TopřeceBenešnemohlpotřebovati,abyněkterýzjehoministerskýchkolegů věděl o tom, že byl ochoten přijmouti tento fond pro svoje osobní účely a dokonce že
naléhal, abyJirákův návrh bylconejrychlejiuskutečněn.MstivýBeneštutoneprozřetelnostJirákovineodpustil.PoBenešověnávratusezdánlivěnicnezměnilonajehopřátelskémvztahukpříteli,kterýzanedlouhopřišelopětsnovýmnávrhem.NabízelBenešovi
kdisposicipřebytkyzfondůrevisníhoodboruministerstvafinancí.Benešprotitomunic
nenamítala vyjednávalsJirákemo tétomožnosti.Současně sejednáo dvacetimilionovémpodíluproBenešezeziskupřiúvěrovétransakciufrancouzsko-holandskébankovnískupiny,oprodejicukruproFrancii,kterýmmělbýttentoúvěrpodložen.Vyjednává
nejenBeneš,aleijehomilecStrimpl,kterýbyltehdyšéfemkabinetuministerstvazahraničí.TomuBenešpřímonařídil,abyvšechnyrozmluvysJirákemzapisovalaabypostupoval
tak,abyJirákaneodradil.
Otom,conásledovalo,vypovědělBenešpředsoudem,kterýmbylsouzenJirák,toto:
„Odpolednejsempřišeldokancelářeaověcijsemuvažovalarozhodljsemsejednatirychle. Zatelefonoval jsem panu Jirákovi, aby přišel ihned ke mně. Když se dostavil, řekl jsem
mu:„Vyříkáte,žemidalidvacetmilionůkorun,alekdemámgarancie,žetypenízedostanu?“PanJirákmiodvětil:„Jakéchcetegarancie?“Odpověděljsem:„Přinestemišek.“Jirák
- 73 -
mipravil,žeseodeberekpanuTůmovi41azítražejejdonese.PanJiráksedomníval,ževěc
jejižhotovaaujišťovalmne,žeověcinikdonicneví.Rozmluvujsmeskončilitím,žejsem
řekl:„Věcjehotova!“PanJirákbylzřejměpotěšenatisklmipohnutěoběruce.
Druhého dne přišel Jirák a říkal, že není možno technicky věc provésti a že to lze
uskutečnitijinoucestou.Namoužádostbylipřipravenivsousednímístnostipolicisté,kterýmijsemdalpanaJirákazatknouti.“
To je přece typické jednání agenta provokatéra. Beneš, který před tím dal příkaz,
abyStrimplpostupovaltak,abyJirákaneodradil,Beneš,kterýpředtímnazývalJiráka„milýmpřítelem“,Beneš,kterýsouhlasilstím,abyJiráksbíralfondprojehoosobníúčely,Beneš,který,kdyžsemuvěcnezdálabýtčestnouasprávnou,mělmožnosthnedpřiprvnínávštěvě Jirákově nabídku odmítnouti, žene celéjednáníaždokonce,zvesisvéhobývalého
kolegutelefonicky,alepředtímještětelefonujepropolicii,Jirákapřijímá,vyjednávásním
apocelétécynickékomedii,sehranésdůvěřivostítohotočlověka,kterýchtělBenešoviprospěti, inscenuje věc tak, že zatím co Beneš odchází z místnosti, otevírají se druhé dveře,
vcházejípolicistéaJirákazatýkají!Věrurežievypočítanáprodav!
Pročtotojednání,kterévžádnémpřípaděnemůžebýtnazvánopoctivýmačestným?
TehdysetotižvelmimnohomluvilookorupciaBeneštoutokomedií,jejížobětí
sestalJirák,chtělveřejnostinaznačiti:„Takovýjsemjá;mezitěmivšemikorupčníkyjedině
jájsemneúplatný.Nezastavímseanipředzničenímsvéhobývaléhokolegyapřítele,jde-li
opoctivost!“ To byl jediný důvod tohoto zločinu. A podle toho dělalo také „České slovo“
náladu.Již1.listopadu,ještědřívenežbyloopřípaduvydánoúředníkomuniké,přineslo
zprávu,žebylozatčenoněkolikosobavnízdůrazňuje:„Věcprospějeznamenitěkočištěnínašehoživota!“Ahneddruhéhodnepíše:„Vpátečnímčíslejsmezaznamenali,žepo
Praze kolují fantastické pověsti o zatčení několika osob z nejlepší společnosti pro obchody, rozumí se nedovolené. Věděli jsme, co na věci je, čekali jsme však loyálně na
úřednízprávu.Zatímprovalilysejakohnisznemocnéhotělasensaceprvníhořádu.Samá
korupce!Tolikkorupcenajednou!Uhlí,obilíabůhvícoještěaktomuprofesorJirákjako
vrchol,zdobícívšechnytyošklivéhistorie!“
Tak se tedy dělala nálada, aby ještě více vynikla Benešova neúplatnost. Také
vúřednímkomuniké,kterévydaloministerstvozahraničníchvěcí,tedyBeneš,bylozdůrazněno:„Ministrzahraničníchvěcínabylzrozhovorupřesvědčení,žejdeopokusuplácení, povolal Jiráka na druhý den, aby přinesl šek na nabízenou částku a vyrozuměl
ověcipolicii.Vpátek31.říjnadostavilseJirákbezšeku,alenabízeljinépevnézárukyza
bezvadnévyplacenímnohamilionovéčástky,jakmilebudeobchoduzavřen.Tímbylministrdr.Benešvesvémpřesvědčeníutvrzen,vyšelzpracovnyaJirákadalzatknoutipolicistypřipravenýmivpřilehlémístnosti.“
Ani toto prohlášení ministerstvanebyloničímjinýmnežpodvodem,kterýsledoval
snahuovyzvednutíBenešovyneúplatnosti.
DenpředŠtědrýmdnem,23.prosince1919došlokpřelíčenísJirákemavrchním
ředitelem Pragobanky Otakarem Tůmou, který byl spolu s Jirákem žalován pro zločin
sváděníkporušeníúřednímoci,kteréhoseprýdopustilitím,žechtělipodplatitiministra zahraničních věcí dr. E. Beneše. Rozsudkem, který byl dán lidu, pobouřenému nad
41TůmabylředitelemPragobanky.
- 74 -
korupčníky,podvánočnístromeček,bylAloisJirákodsouzendožalářevtrváníosmiměsíců,čtyřmitvrdýmilůžkyzostřeného,akpokutě20milionůkorunveprospěchchudinskéhoústavuhlavníhoměstaPrahyakeztrátěvolebníhoprávadoobcí.Odsouzeníbylopodmínečnéapovolenbylodkladnadobupětilet,aodsouzenýbyldánpotudobupoddozor.
Druhýobžalovaný,ředitelTůma,bylosvobozen.
„Neúplatný“ Beneš vypovídal o této věci na policii, vypovídal vyšetřujícímu soudci
akonečněpřišel,abyvydalsvésvědectvípodpřísahoupředsoudem.Pokaždémluviljinak,
alenatomsouduvůbecnezáleželo.Vodůvodněnírozsudkubylovýslovněkonstatováno:
„Soudopakuje,ževěrohodnostdr.Benešestojískálopevněanenínejmenšípříčinyoní
pochybovati.“
Na druhé straně bylo pochybováno o všech těch výpovědích, které mluvily ve
prospěchJirákův.Dr.AloisRašínpotvrdilvesvévýpovědi,žerevisníodborministerstva
financí měl fond, který mohl bez námitek převésti na ministerstvo zahraničních věcí,
čímž vyvrátil, že by byl Jirák svojí nabídkou,učiněnouBenešovivtomtosměru,jednal
protizákonně. Rašín prohlásil: „Proti Jirákovi nebyla nikdy stížnost, že by byl úplatný,
aprotikorupcipostupovalvelmipřísně.“Advokátdr.KronbauervydaloJirákovirovněž
svědectví,kterédokazovalonakonkrétnímpřípadějehoneúplatnost.Vrchníradaministerstvafinancídr.Dittrichpotvrdil,žeJirákbylvzornýmúředníkem,odránadonocibyl
vúřadě,kampřicházelčasněpředúřednímihodinami,neboťvstávaldenněopůlčtvrté
ráno.Týžsvědekprohlásil,žeJirákvždymluviloBenešovismimořádnouláskou.Vcelém jeho jednání bylo nutno tedy spatřovati nikoli snahu o podplacení Beneše, nýbrž
jedinězájem,kterýrovněžpřipustilBenešvesvévýpovědipředsoudemslovy:„Myslím,
žemělpouzenamyslimne.Mnechtělmítsilnýmabohatým!“
Zato,jenproto,abysemohloříkat,žeBenešjeneúplatný,semuodvděčilvyvolánímtohotoprocesu.Toneníužanimorálkagangsterů,aleněcoještěhoršího.Tojebenešovština… TedyjediněnazákladěBenešovasvědectví,plnéhorozporůspředchozímiprotokolárnímivýpověďmi,bylvynesenrozsudek.TaképanStrimplseuplatnilběhempřelíčenísesvýmizápisky,kterévedlzpříkazuBenešova,amimojinéuvedljakodůkaz,že
Jirákovišlookorupci,žeJirákpřijednáníchprohlásil:„Kdyžberoujiní,můžetebráttaké
vy!“Otomvýrokusepakzjistilo,žeBenešStrimplovinařídil,abyhopoužilažpřisoudnímpřelíčení.Ovšemžeprovětšíefekt.
TehdejšíministrobchoduHeidlernapsalosoudunadJirákem,vněmžvystupoval
takéjakosvědek,článek,vekterémuvádí:„Líčeníbylonedbalepřipraveno.Vyšetřujícímu soudci stačila úplně autorita dr. Beneše, stejně jako ministru spravedlnosti nebylo
zapotřebíopatřitisi například autentickézněnísmlouvy,příslušnéusneseníministerské rady, posudek ministerstva obchodu, posudek odborníků a podobně. Celé přelíčení
bylonechutné.Staříservilnípřisluhovačiseanivrepublicenezměnili,mělirozsudekvpatrontašce a podle toho to vedli.“ Nutno podotknouti, že ministr Heidler byl příslušníkem
strany,jejímžmístopředsedousepozdějistalBeneš.
„Právolidu“tenkrátnapsalo:„Takovýchprocesůjestnámtřebavíc!“
ČeskýsocialistaministrHeidlernatoodpověděl:„Ano,takovýchprocesůvícanašejusticejeděvkoukevšemu!“
V tomto případě nebyla ničím jiným než děvkou Benešovou, který tímto procesem,vyvolanýmtypickoumetodouagentů-provokatérů,chtěldokázati,žeon,Beneš,jest
- 75 -
politikemvzornépoctivostianeúplatnosti,kterýsenerozpakujeproúplatkářstvízničiti
isvéhopříteleabývaléhosvéhokolegu.
VeskutečnostiJirákbylzničenjediněproto,abyBenešzískalnapopularitě.Tento
důkazo „poctivosti“nemělbýtničímjinýmnežzískávánímalibiprominulost,přítomnostibudoucnost.Benešchtělvzárodkuumlčetihlasy,kteréjižtenkrátzačalypoukazovatinarůznénejasnostivjehohospodářstvízahranicemi,nanevyúčtovanésbírkyapodobně.
Jirákůvpřípadjestjednímznejstrašnějšíchsvědectvíprotimetodám,kterýchBenešpoužíval,aby sezalíbildavuaabysetakdostalkmoci.Ivtomtopřípadě,jakokonečněvevšechostatních,účelzmocnitisemocivestátěsvětilBenešovyprostředky.
TRAVIČSTUDNÍ
Abychompochopili,žetakékulkaatentátníkaŠťastného,kterábylavypálenaprotidr.KarluKramářovi,42tehdyministerskémupředsedovi,bylaulitavBenešověpolitickémpodsvětí,musímesiuvědomiti,žetentoatentátníkvyšelprávězprostředí,jehožbyl
dr.Benešsesvýmimetodamitaktypickýmrepresentantem.TehdyseBenešovinohsledi
široce rozepisovali o tom, jak se Beneš úžasně zasloužil. V popředí zájmu stály tehdy
událostivRusku,kteréčpělyčerstvoukrvíbolševickérevoluce.Pravicebylanakloněna
intervenčnípoliticeKramářově,kterýsezasazovalovojenskévystoupeníprotibolševikům.Levicemělaradost,ževRuskubylaporaženareakčnícarskávláda.Názorlevičáckýchkruhůbylshodnýstím,cosiBenešjižpředtímvzalzazáminkukodstraněníDüricha.Bylojasné,žeKramářkřížíBenešovyplány.Kramářjestreakcionář!―tatopředstava vtiskla zbraň do ruky zbolševisovaného benešovce. Doklad pro přímou spojitost jest
vtom,žetobylaprávěBenešovastrana,kterኝastnémupoodpykáníjehotrestuopatřiladobrézaměstnání.Šťastnýsestalvevolbáchvroce1929dokoncekortešemstrany
českých socialistů. To bylo jižv době,kdyBenešbyljejímmístopředsedou.ViktorDyk
otomnapsal:„Uvážíme-li,žejednesmožno,abystranaministrazahraničírepublikyklidněvzaladosvýchvolebníchslužebjakokortešeněkoho,kdovprvníchměsícíchrepubliky
pálilzesvéhorevolverunaprvéhopředseduvlády,musímedoznati,žesesetkávámeskatastrofálnímpoklesemstátníhovědomí.Strana,kterábyprovedlacosianalogickéhovjiném
státě,nebylabymožná,aministr,jehožstranabysedopustilatakovédrzéprovokace,nesmělbysedětvministerstvujinéhostátu.“
Jedinídvaatentátnícizadobbývalérepublikyvyšliprávězprostředí,kteréovlivňovalbezprostředněBeneš.PrvnímbylŠťastnýadruhýmŠoupal,kterýspáchalv roce1923
atentátnaministrafinancídr.Rašína.Copředcházelotomutodruhémuatentátu?Štvanice,pořádanáceloulevicívčelesezbolševisovanouČsl.obcílegionářskou,jejímžzakladatelembylprávě„legionář“,kterýpodleMasaryka„bojovalvestínusmrti“,Beneš!ZáminkoukníbylRašínůvvýrok,adresovanýlegionářům:„Práceprovlastseneplatí!“
Benešovosémězločinnostinesloovoce!
42Atentátnadr.KarlaKramářebylproveden8.ledna1919.Pachatelembyltehdy19letýsocia-
listaŠťastný.Atentátsenezdařil,neboťkulkauvízlavnáprsnítašce.
- 76 -
Žádnýprostředeknebyltomutočlověkudostnízký,abydosáhlsvýchcílů.Odpravovalnejenodpůrce,aleity,okterýchpředpokládal,žesejednoupostavívcestujeho
plánům.Zajišťovalsepředem.Takovýbylpřípaddr.Kramáře,kteréhodenuncovalpřed
Masarykem,jemužzasvětovéválkyzahranicemiřekl,žeKramářsenajehoadresuvyjádřil,žepohotelíchvciziněsepovalovatinemůže.
Teprvepošestiletech,kdyžMasaryksiKramářovistěžoval,žetaktooněmmluvil,kdyžbylzahranicemi,sezjistilo,ženešloonicjinéhonežoBenešovusprostoudenunciaci.Benešsevšakhájilposvémobvyklémzpůsobu.PrýtenkrátotomKramářověvýroku
mluvilsesvouženouataprýsenatovelicedobřepamatuje!(Svědectvíjehoženy!)43
Kramářnavšechnoto,coBenešprotiněmupodnikal,odpovědělpřerušenímstykůstímtočlověkem.Dokázal,žetobylprávěon,kterýpoDürichoviposlalMasarykovi
10000K,kterébylyurčenyjakopříspěveknajehopobytzahranicemi.Dürichtytopenízetakéchtělodevzdati,aleMasarykjenepřijalsodvolánímnato,žemádostatečnéfinančníprostředky.Napovalovánípohotelíchbybyljistěpenízenikomuneposílal.
Tak byl Beneš usvědčen jako bezcharakterní denunciant, který sledoval to, aby
probudoucnostznemožnilpřípadnésblíženíMasarykovosKramářem.Tojezasesnaha
oMasarykovuisolaci,abyBeneštímvícemohlnekontrolovatelnězneužívatijehoautorityprosebe!
KramářměloBenešoviajehometodáchsvůjustálenýnázor,kterýveřejnězdůraznilnasjezdusvéstrany13.dubna1929:Prohlásil:„Jsouprostředkyjehopolitiky,které
v každém člověku, zvyklém mravnosti, budí krajní odpor. Nebojíme se žádných bojů, ale
jednochceme:pravduačistotu.TojesttahlubokápropastmezinámiasvětemBenešovým.
To, cozavedl ve vnitřníchbojíchpolitických,tovykopávánepřeklenutelnoupropastmezi
námiajím.Zdejestmravníotázka,atésenikdynepoddáme!“
Dr.KarelKramářdodává:„Mluviljsemvesvéřečiojeholidechanatomusímklásti
jistouváhu.Pandr.Benešsiceříká,žeodpovídájenzasebe,aletonenívícnežvelkéslovo
amůžeplatitijenprotoho,kdojenaprostocizípolitickémuživotu.My,kteřívněmjsme,
cítíme jeho vliv všude, na každém kroku, a to činí můj výrok o jeho metodách snad ještě
pochopitelnějším než jednotlivé případy. A kdybych mohl nyní psáti obšírnou historii posledních desetiletasystematicky ukázati,cootravovalonášveřejný život,coajakpsaly
listyp.dr.Benešoviblízké,kdybychmohlmluvitiojinýchnápadnýchpolitickýchkonversacích,jakonapříkladkdyžjedenčlenzahraničníhovýborunejprudčejiútočilnaministerstvozahraničíaasiza14dníbylproňplnobdivu,44kdybychmohllíčitivšechnotosystematickézlehčování,akdybybylomněvůbecmožnomluvitiopolitickémzákulisíanebooorganisovaných útocích proti jistým politickým osobám atd., pak ovšem bych nemusil psáti
oněkterýchtěchvěcechmenšíhovýznamu,abychilustrovalpříčinysvéhonazíránínametodydr.Beneše.“
Dr.Kramářuzavírá:„Sklidnýmsvědomímmohuříci,žejsemsesp.dr.Benešemrozejítmusil,abychsesnímvícnesešel.“
43BenešovamanželkaAnna(Hana)mělavelkouúčastvjehointrikách.Takévpřípaděodstraně-
ní Perglera byly jí zasílány denunciace slečny Eliášové. Později uvidíme, že působila také
vkomplotuprotiStříbrnémuaBenešseněkolikrátedovolávaljejíhosvědectvíiprotiKramářovi.
44ŽidJaroStránský.
- 77 -
Taksoudilometodáchtohototravičestudnívčeskémpolitickémživotědr.Karel
Kramář.
Stejněnekompromisní byl soudDykůvo Benešovýchmetodách.Takéonseměl
státiobětíBenešovýchintrik.TakéoněmpodalBenešMasarykoviinformacepodlesvé
potřeby. Tvrdil, že Dyk úmyslně nejel za hranice, ač přijal pro ten účel dokonce 1000
korun.Osmplnýchlettrvalo,nežmohlabýttatointrikaobjasněna.Poceloutudobubylo
toto„Dykovoprovinění“tajemstvímarchivůministerstvazahraničí.
Jakdošlokjehoprozrazení?
DyksestávalBenešovistálenepohodlnějšímjakojedenznejdůslednějšíchanejbezohlednějšíchkritikůBenešovypolitikyajehometod.Dne2.října1926bylotedyvypáleno proti Dykovi z hradní houfnice, kterou obsluhoval Benešův náhončí Ladislav
Kunte.Napsal:„PřípadDykůvjeKramářovunejpodobnější.MluvímoDykovijakoopolitikuačlověku;a to jen pokud jsou vevztahupřímémk jehoúčastenstvív taženíproti
Hradu… ViktorDyknapověděljednou,žetaké―jakojiní―stanulpředotázkou,zdaby
neměl jet za hranice, dělat revoluci tam. Stál před touto otázkou dlouho, rozvažoval ―
anejel!“ Dále bylo naznačováno, žeDykcouvl předrisikemcestya proto žezůstal doma.
Vtémže tónu psaloDykovipozději jinýbývalýredaktor„Času“j. v.„Stímpřicházejílidé,
kteří“ ― poznamenává Dyk ― „opírají-li se o něco, mohou se opírati pouze o informace
EduardaBeneše“.
TobylozahájeníkampaněprotiDykovi,kterápokračovalazejménavydánímBenešovyknihy„Světováválkaanašerevoluce“,kdeBenešoDykovipíše,žesnímjednal,
abyodjelzasvětovéválkyzahraniceazdůrazňuje:„KonkrétnějsemjednalověcisespisovatelemDykem.Dohodlijsmese,daljsemtehdyDykoviimenšísumupeněznacestu
―nemajeprookamžikvíce.Kuskutečněníplánunedošlo―nevímpřesnězjakýchdůvodů.“
Beneš se tedy „nepamatoval“, ač Dykdokázal, žek odjezdunedošloproto,žemu
Beneš nedoručil cestovnípas,který musliboval,ažeBeneš,kterýsmlouval původně útěk
přesRumunsko,seposlézevydalpřesEger.NatovšechnoseBeneš„nepamatoval“,alena
základěinformací,kteréposkytlsvýmžoldnéřům,snažilseosočovatiDyka,žepřijalpeníze
azávazekženesplnilzezbabělosti.Tojetypickybenešovskýzpůsobmravníhoodpravování
adiskreditováníodpůrců.
Dykbylvšakztěch,kteřídovedlibojovatiprotitomutotravičistudnídoposlední
chvílesvéhoživota.Vesvépublikaci„Adusumpanapresidentarepubliky“napsal:„Nenílitonemravnýpostup,sbírám-liprostrýčkaPříhodukompromitujícídokumentyprotipolitickýmosobnostem,nikoli,abychodstranilmravnězávadnéosobyzpolitickéhoživota,ale
abychjemělvrukou;není-litonemravnýpostup,čekám-liklidněspublikacíkompromitujícíhomateriálu,ažsetenčionenstaneminepohodlným?Možnooznačit zapostupbezvadný,když obklopuji lidi,kteří bysemohlimistátnepohodlnýmisvýmišpiony,kteří vetřousepozpůsobuagentůprovokatérůvdůvěrušpiónovaného,abymimohlidodatimateriál?MožnooznačitzačestnýpostupprotiJiřímuStříbrnému?
Pravda,vedljsembojprotitomuvšemuavtomtoboji,poněvadžpresidentprohlásil
dr.Benešezanesesaditelnéhoministra,přiostřilseimůjideovýrozporsněkterýminázory
presidentovými.Odnikohojsemnicnechtěl,aleklidněnestrpím,sahá-lisepojediném,coje
mým majetkem, po desítiletích úporné a riskantní práce: po mé osobní cti. Nenastavím
udeřený druhou tvář, odporuje to duchu mého životního díla a jsem, jaký jsem. Odpůrci
- 78 -
Masarykovi méně uškodili než franzjosefující kamarila a než ten, který k dosažení svých
osobníchambicírovnýmiranamičipudlyporáželkuželkuzakuželkou.Skandálzaskandálem, aféra za aférou,ostuda zaostudou.Cuiprodest?* Nevěřím-liv náhoduavidím-li, že
předmětemsoustředěnépalbyjsoujenurčitéosobnostidr.EduarduBenešovinepohodlné,
kladusiotázku:Jsoustranícidr.Benešetakryzíhocharakteru,žesenenašeljedinýstínna
jejich konduitě,** jedinýdokumentv příslušnýchregistraturáchuschovaný,nebosenašly,
alestrýčekPříhodasedosudnedostavil?Jestjedinýčlověkvrepublice,kterýmělsoučasně
zájemnatom,abybylzhanobendr.Kramář,abyvhodnýmútokemdr.Stránskéhozhoršila
sechorobaŠvehlova,abyzmizelzestranyčeskýchsocialistůStříbrný?Vnejrůznějšíchstranáchpracujíoddanébuňkydr.EduardaBeneše.„Připoslánítěbodnuuž.“Dejmetomu,že
setakvskutkudějezneuvěřitelnéhoidealismuaženenítunikoho,kdobydávalrozkazy.Je
užnedatrozkaznevina?Zkočičíhistorievyrozumělijsme,žeunásvytušíseipřáníarozkazynevyslovené.Možná,černámagie,tuším,připouští,žeimyšlenkymohouvražditi.Při
nejmenšímmohousesugerovat.
Bylo to vše nutno? Nemohl míti dr. Beneš trochu trpělivosti, které, žel, neměl ani
roku1920,kdykvůliněmumusilbýtsníženvěkvolitelnostipresidentské?Bylmládadosáhl jedinečné kariéry. Nebylo lépe dělat svědomitě zahraničního ministra Česko-Slovenské
republiky nežli následníka presidentství, jež by mu pravděpodobně při troše trpělivosti
stejnějednoupadlovklín?Neznamenáuchránitrepublikuodmiliardovýchztrátpřireparacích něco vážnějšího a důležitějšího, nežli intrika proti nějakému obávanému a snad
izbytečněobávanémukonkurentovi?Ne.Štvátauštvat,štvátarozeštvat,toťheslo,ježse
nekontrolovaně a přece zřejmě uvádí v praxi, v proteovských obměnách. Všichni buďtež
znechuceni,všichniotráveni,všichnizhanobeni,abymužvestínumohlobsaditsvémísto.
Jsoudvěkategorielidíunás.Jednijsouti,kdozahraničnímuministruslouží.Byťbyliminulostisebepestřejší,blazejim.Žádnýkompromitujícídokumentseonichneobjeví,za
hříchypředválečné,válečnéipoválečnédostanougenerálníabsoluci,smějívšechno,dělají
tudíž,cosmějí.Hůřenatomjsouti,kdožzahraničnímuministrunechtějísloužit,badokonce jsou tak neprozřetelní, že se postaví proti němu. Smečka čmuchalů vrhne se za nimiačmucháačmuchá.Žijemevovzdušíotráveném,ježpřivádíkrychlémuzránívšechny
špatnéinstinktyavněmždusísevše,covčlověkujelepšíhoavznešenějšího.Tojeatmosféra,ježpředcházelaatentátunaRašína.Mužvestínu,kterýnechalObeclegionářskouzuřit
protimuži,kněmunesporněloyálnímu,protidr.AloisuRašínovi,stojívestínudále.“
TaksoudiloBenešovibásníkViktorDyk.
Celé Benešovo působení provází nit zločinů, v jejichž stínu stojí právě on sám.
Zbabělý,bezcharakterní,bezodvahypostavitiseodpůrcitvářívtvářvmužnémpolitickémboji,intrikujezezákulisí,chráněnumělevytvořenýmilegendami,kamarilousvých
přisluhovačů a smečkou v jeho žoldu, ochotnou vrhnouti se na kohokoli, vydržuje si
*
**
Komutoslouží;komutoprospívá?;pozn.editora.
Konduita, franc. conduite, chování se. Pro každého člena stavu vojenského, úřednického, notářskéhoiadvokátníhozřídíúřad,jemužnáležídozornačlenystavu,listinukvalifikační(konduitní), do níž kromě jiných dat osobních zapisují se všechny na člena toho uvalené tresty,
knimž se béře zření při dalších trestech, pak při povyšování, jmenování i jindy. Pořádkové
trestyanejnižšítrestydisciplinárnímohouzpravidlazkvalifikačních(konduitních)listůkžádostitoho,jehožsetotýče,pourčitédoběneúhonnéhochovánízasebýtivymazány;vevojště
jestvýmaztrestůnaprostovyloučen;pozn.editora(Ottůvslovníknaučný).
- 79 -
žoldnéřeprosprostoupolitickoupráci,okteréví,žejetosprostétravičství;sámzůstává
protovpozadí,abyproviněnípadlonaty,kterénastrčildopředu.
Žid Stránský jest jedním z jeho katovských holomků. Je posílán do první fronty
těchtošpinavýchbojů.Dělátorádaochotně,neboťtentopodlýzpůsobbojejestvlastní
jeho židovské povaze. Tak zasahuje Stránský v Benešově zájmu a na jeho příkaz proti
Švehlovi.Sžidovskoubezohlednostísvoláváprávěvdoběkrisejehotěžkéchorobyveřejný projev na thema: „Codělá panministerskýpředseda?“JetoStránský,kterývede
hradnísmečku,jetoonajehopodžoldnéři,jejichžtroubyzJerichaohlašujívždyzahájeníparforsních* honůnaodpůrce,kterýseprávěstalnepohodlnýmjejichpánu,stojícímu
vpozadí.
Tam,kdenestačísámStránskýobstarattutošpínu,přispěchánapomocsesvoupověstnou kanceláří advokátdr. Bouček,jedenznejvětšíchsloupů bývalérealistickéstrany,
kteráposvélikvidacirozšířilabacilysvéhootravnéhopůsobenídovšechpolitickýchstran.
Boučekpodal„informaci“nagenerálaGajdu.VBoučkověkancelářibylyinscenoványaféry
proti„Polednímulistu“,který bylBenešovinejnebezpečnější;bylotoobviněnízinsertních
podvodů, vyvolané podplacenými svědky, a obvinění redaktora Ausobského z účasti na
krádežisoudníchspisůvevěcižalobygen.GajdyprotiSolověvoviaKratochvílovi.Obvinění
vevěciinsercebylotakmalicherné,žetrestnířízeníbylozastaveno,alenikomuotomnebylo nic oznámeno a veřejnost byla ponechána přes rok v domnění, že jest vedeno dále.
Obvinění redaktora Ausobského,k němužbylopoužitoslužebbývalýchtrestanců, končilo
jeho osvobozením. V této kanceláři zrodilo se za pomoci kriminálníka Herodesa, zloděje,
podvodníka a defraudanta obvinění proti dalšímu redaktoru tohoto listu, že připravoval
atentát proti Benešovi. Bouček po dlouhou dobu financoval politické pornografické plátky,45 ve kterých byli nejhnusnějším způsobeni skandalisováni Benešovi odpůrci. Pergler
odr.BoučkoviprohlásilnaveřejnéschůzivChicagu:„ŘáděníadvokátaBoučkabyamerické soudy nesnesly ani 24 hodin. Je to buď člověk zatížený, nebo vyložený zločinec.“
Jednomu falešnému svědku vyplatil Bouček dokonce půl milionu korun jako „půjčku“.
Při tom byl Bouček pověstný svou lakomostí. Nebylo tajností, že peníze na tyto účely
nedáváonsám,aležejeposkytujeten,okterémFrabša,redaktorKlofáčovyatedyiBenešovystrany,prohlásilnaveřejnéschůzivPlzni:„ZnaljsemsesBenešempředválkou.
On profesor a já mladý žurnalista, chodívali jsme spolu do kavárny „Unionky“ v Praze
aobajsmetamzůstávali vrchnímutakédlužní.A dnes?Jánemámnic,aledr.Benešje
milionář!“
Tam,kdetentotravičstudnínejednalsám,vraždilizaněhotitozjednanci,kterým
poskytovalpenízezdisposičníchfondůsvéhoministerstva!
JakvážnýmpřipomenutímbylaslovaDykova:„Jenejvýšetřeba,abysezakroutil
krktěmtometodám.Jetřeba,abydr.Benešustoupilzájmulepšíbudoucnosti!“
*
Parforsný–násilný,donucovací;pozn.editora.
45Jednímznichbyla„Národnípravda“,kterábylavydávánaBenešovýmiagenty,nastrčenýmido
Národní obce fašistické. Z té byli vyloučeni. Beneš používal jejich služeb hlavně ve volební
kampanivr.1929.
- 80 -
„ACO,KOLEGOSTŘÍBRNÝ,BUDETETODĚLAT
SEMNOU?“ Vroce1926připravovalBenešoktroj.Bylotoveřejnétajemství,neboťlidé,kteří
serozhodliznemožnititytojehoplány,uspořádališirocezaloženoupropagačníkampaň,
která měla upozorniti na toto nebezpečí. Beneš na všechna obvinění, že chce provésti
násilnouzměnuústavy,navšechnyvýzvy,abyžalovalpředřádnýmsoudemty,kteřího
obviňovali, odpověděl jenjedním:„Jepoddůstojnostministra,kterýudělalto,coudělal,
který byl na konferenci mírové, který 9 let zastupuje stát, který dělal všechny smlouvy―
bylo by poddůstojnost tohotoministrapředjakýmkoliforemsehájit!“Bylatotedy jistě
„demokratická“obhajoba,která,kdybynebylonicjiného,zpolasamaBenešeusvědčovalaztěchtoúmyslů.
KdisposicivšakbylosvědectvíStříbrného,jenžpředodvolacímkárnýmvýborem,
který rozhodoval o věci generála Gajdy, vypověděl o věci oktroje toto: „Ministr Beneš
mnepozvalnavečeřiakdyžjsemsemělkodchodu,vyzvalměkpolitickérozmluvědo
vedlejšího salonku.Na moji pobídku,comněchce,seusmála jámuřekl:„Vy semnou
chcetemluvitopuči?“On:„Ne,jájsemprotipuči,jájsemprooktroj.Tobychomsimuseli
vyjasnit.“Řekljsem:„Tojezajímavéakdojeještěprooktroj?“Řekl:„President.“Jánato:
„Tojeještězajímavější!Acochceteoktrojovat?“On:„Vprvéřaděvolebnířád.“Já:„Pro
změnujsemtaké,aletobychomsemusilidohodnoutiopodrobnostech.Acodále?“On:
„Ustanovení o stálém výboru, aby vláda mohla vládnouti bez šibeniční lhůty, ústavou
předepsané,půlažtřičtvrtirokubezparlamentu.“Žádaljsembližšívysvětlení.―Vnastalé debatě jsemseministraBenešedotazoval,je-lijejichúmyslemsuspendovatisvobodutiskuashromažďovacízákonpoceloutudobu.Dr.Benešodpověděl,žene.Uvedl
jsem,žeje-lisitohovědom,žeproporušeníústavydostanesepředústavnísoud.Beneš
miřekl:„Tamsechcidostati.Játovyhraji.“Smáljsemsejehonaivnostiovýhřeaponěvadžjsemsekcelémuproblémujasněnevyslovil,obrátilsekemnědr.Benešseslovy:
„Aco,kolegoStříbrný,budetetodělatsemnou?“
Já:„Ne.“Onpodrážděně:„Vyjsteměvylákal.“Jánato:„Nevylákal,alejsemtohonázoru,ževtomtostátělzeseodvážitiradikálníchkrokůjenveznamenídvoumyšlenek:sociálníspravedlnostianacionalismu.“
Tatorozmluvasekonala9.dubnaroku1926.BenešovisetedyStříbrného,který
byltehdyministremnárodníobranyakteréhosichtěljakotakovéhozajistiti,získatnepodařilo.Stříbrnýodešel,aBenešhnedpojehoodchoduopakujecelýrozhovorsvéženě,
abymělsvědka.Paksiještě to,cosemuhodí,poznamenává.Jehoženacelýrozhovorposlouchalavevedlejšímpokoji,oddělenémpouzezáclonou.
BenešserozhodlStříbrnéhoodstranit.
Brzyjsouprotiněmušířenyvestraně,kterébylmístopředsedou,řeči,žeusiluje
odiktaturu.Bylomuvytýkáno,ževKošicíchavHradciKrálovémluvilonutnostinastolení diktatury. Všechny tyto řeči jsou šířeny z Benešova okolí, který obratem ruky po
neúspěšnémpokusuzískatiStříbrnéhoagen.Gajduprosvojeplány,začaltvrditi,žeoktrojistickými plány se zabývali ti, které pro ně, neúspěšně, chtěl právě on sám získat.
Stříbrnýdokazuje,žeobvinění,ževezmíněnýchměstechmluvilpronastolenídiktatury,
jsou vymyšlená. Tato intrika se tedy nedaří. Beneš si uvědomuje, že proti Stříbrnému
- 81 -
bude nutno vystoupiti sesilnějšímiargumenty.Z VáclavaKlofáče,titulárníhopředsedy
stranyčeskýchsocialistů,kterásestalanástrojemBenešovýchintrik,siudělaljiždávno
loutkuvesvýchrukou.KlofáčovipřeceBenešumožnil,abynaútratyministerstvazahraničníchvěcísivyjeldoAmeriky.46Klofáčjemutedyzavázánamápříležitostseodvděčiti. Úsluha, že nařídil, aby Benešovi ― proti vůli většiny členů výkonného výboru této
strany ― byla vystavena členská legitimace, není konečně tak veliká, aby Klofáč, který
nikdynetrpělmravnímipředsudky,nebylijinakochotenudělatiBenešoviještěnějakou
tu službu. Je poslán k Františku Stříbrnému, aby ho důvěrně upozornil, že jeho bratr je
paralytikažebudenutnohodátinaléčenídoústavu.Počításeovšemstím,žetomutotvrzenínebudevěřeno,neboťnenímyslitelno,abybratrobratrutakovouvěcnevěděl.Proto
bandatěchto zločinců se zajišťuje. Operujelékařskýmvysvědčenímbrněnskéhoprofesora
Trýba,kterébylovystavenobezlékařsképrohlídky.Vjednomzprocesů,kterébylykonány
vespojitostispřípademStříbrnéhoapřiněmžbylprofesorTrýbslyšenjakosvědek,seprokázalo,ževysvědčenívydaljediněproto,žesedomníval,žesetakdějenapříkazBenešův.
Toto tvrzení o paralyse naprosto zdravého člověka jest jednou z nejhroznějších
obžalob Beneše a celé té společnosti kolem něho, je hrozným potvrzením toho, čeho
všehobylititolidéschopni.Dr.KarelKramářvesvém„SoudunadBenešem“otompíše:
„V renesancinepohodlnélidi vraždili,otravovali,aletobylopřecečistšínežničitčlověka
tím,cobyjejpřipravilooúctuvlastníhosyna… “
Takovými„dokumenty“setedyodpravovaloazatímvšímstálilidé,kteřínepřestávalimluvitomravnosti,lidskostiahumanitě.ZatímvšímstálBeneš,zločinec,kterémunebylonicsvatéhoakterýžádnýprostředeknepovažovalzadostšpatný,abydosáhl
svýchcílů. Také tento pokuso odstraněníStříbrnéhodoústavuproduševněchoréselhal.
AleBenešsezajistilještěpojinéstránce.PověstnýpanHájek,tiskovýšéfministerstvazahraničníchvěcí,kterýmělnastarostikorupčnickouagenducentrálníústředny
Benešových intrik, byl pověřen, aby spolu s Židem Laurinem-Lustigem, šéfredaktorem
„PragerPresse“,zjistiliubývaléhopokladníkastranyKlofáčovy,kdeajakopatřovalStříbrnýprostranupeníze.
Benešzapřádánitkysvézločinnéintriky.Takzvanývyšetřujícívýbor,vněmžjako hlavní mluvčí fungoval sociálnědemokratický milionář a korupčník Koudelka,47 nekonfrontovalStříbrnéhosesvědky,baanimunepředložildokumenty,okterýchsetolik
mluvilo.„ProtiStříbrnémusepřišlosobviněnímzkřivéhosvědectví―jestlisekdysněkýmpozdravil.AleivtévěcibylStříbrnýosvobozen,“takpsaloparforsnímhonu,který
naStříbrnéhouspořádalaBenešovasmečka,Pergler.
Tobylaznámá taktika:Někohoobvinit,vyvolatprotiněmutrestnířízení,napadenéhovšemožněostouzetještědříve,nežsoudsevěcívůbeczabýval,akdyžbylrozsudekpro
obviněnéhopříznivý, když se ukázalo, ženešloo nicjinéhonežo politickouintriku,dělat
jakobynicspředpokladem,žeztohovšehopřecejenmezilidemhodnězůstalo.Takseto
dělalovevšechpřípadech:Benešovaúčastjestvtomtopřípaděnaprostojasněprokázánavcelémrozsahujehonemravnostiaprolhanosti.SjezduKlofáčovystrany,kterýměl
na programu vyloučení domněle zdiskreditovaného Stříbrného, zaslal Beneš dopis, ve
46KlofáčůvvýletdoAmerikystálministerstvozahraničníchvěcí100000korun.
47BývalýmarxistickýposlaneczKolínanadLabem.
- 82 -
kterémopakujeležoStříbrnéhooktrojovýchplánech.DopisbylčtenvdoběStříbrného
nepřítomnosti.KdyžStříbrnýžádal,abydopisbyluveřejněn,stalosetak,alebylanaBenešův výslovný příkaz vypuštěna část, ve které se pravilo: „Byl u mne na večeři poslanec
Stříbrný;mluvilooktroji.Usmáljsemseaneodpovídal,neboťnanaivnostiseneodpovídá.
KdyžStříbrnýodešel,šeljsemdovedlejšíhopokoje,kdenáhodoubylamojepaní.Sníjsemsi
zopakovalcelýrozhovorseStříbrnýmapakještěproeventuálnípotřebunapsal.“
Že Beneš je notorický lhář, dokazuje kromě spousty jiných dokladů zejména
okolnost,jakvypovídalprávěvevěcioktroje.Kolikráteověcimluvil,tolikrátesevyslovil
jinak.
V referátu na sjezdu Klofáčovy strany pravil: „Poslanec Stříbrný se vyslovil, že
vládademokracieneníunásmožnáaudržitelnáažemusíbýtivystřídánadiktaturou.“
Předvyšetřovacímvýboremposlaneckésněmovnyřekl:„SposlancemStříbrným
jsemnikdyooktrojinemluvil.Anijedinýmslovemnebyloanipřímo,aninepřímonaznačenoněcoooktroji.“
PodlestenografickéhozáznamuzahraničníhovýborusenátuprýStříbrnémuprohlásil: „Já bych také chápal, že by se snad muselo sáhnout k opatřením mimořádným,
kdyby nic z toho, co měl napřed udělati ministerský předseda, nevedlo
kvýsledkůmastát z krise nevyšel; bylo by pak politicky a mravně oprávněno, učiniti
pokussoktrojem.“
Beneš kupí nepravdu na nepravdu a posléze dává do novin prohlášení tohoto
znění:„Konstatuji,žeřečiomýchplánechsezměnouústavyaooktrojijsouhloupéazároveň perfidní* výmysly řemeslných štváčů a podvodníků.“ Nebylo tajností, že tímto
prohlášením byl míněnbývalý generálnítajemníknárodnědemokratickéstranyFrantišekHlaváček,kterýihnedžaloval.Benešksouduvůbecnepřišel,ačbylněkolikráteobeslán
anakonecsezachránilprohlášením,žetímtovýrokemnikohourčitéhonemyslel.
StříbrnývesvémotevřenémlistuBenešovinapsal:„Jáužnemám,cobychmuřekl―
jedině snad to, že ve své řeči v senátním zahraničním výboru projevil k zákonodárnému
sborunedostatekúctyalhal.“Benešopětnežaloval,ačhoStříbrnýpřímoveřejněvyzýval
předsoud.
BENEŠOVY„DOKUMENTY“
OdstraněnígenerálaGajdy,kterýzastávalfunkcináčelníkagenerálníhoštábubývalérepubliky,mátytéžpříčinyjakokomplotprotitehdejšímuministrunárodníobrany
JiřímuStříbrnému.Benešsichtělprosvojeoktrojovéplányzajistitipropřípadpotřeby
podporuarmády.KtomumumělposloužitigenerálGajda.
Gajdaotomvypověděl:„Celámojetakzvanáaféraneníničímjinýmnežhnusným
komplotemproti mé osobě. Nechtěl jsem prostě vyhověti Benešovi v jeho oktrojových
choutkách a musil jsem tedy býti odstraněn jako Stříbrný. I Zemínová48 mi vzkázala,
*
Zrádný,věrolomný,proradný;pozn.editora.
48 Františka Zemínová, vulgo Fráňa, byla poslankyní za české socialisty. Klofáčovi, předsedovi
tétostrany,bylaaždojemněoddána.PatřilamezinejvětšílevičáckéštváčeanáhončíBeneše.
- 83 -
abychsemělnapozoru,žeseprotimnětvoříkomplotažeposlanecBechynějenastrčený
panák.(MarxistickýministrBechyněnapsalčlánek„Hledásegenerál“,kterýmbylazahájenatiskovákampaňleviceprotiGajdovi.)
Celávěcbylatak:JánaHraděnikdynebyloblíbenanebyljsemtamtakézván,vyjmaveslužebníchvěcech.Vbřeznu1926jsemvšakpozoroval,žesimneBenešvícevšímáneždříve,žemneimoupanízvečastějiajednou―bylotonajaponskémvyslanectví
―midomlouval,pročnepodporujiČeskouobeclegionářskou,aptalse,zdamámarmádu
vruce.Jámuodpověděl,žeano.
Nato Beneš, že je to nutné, že se může státi, že bude potřeba změniti volební řád
třebanásilímaženenívyloučeno,kdybytonešlopodobrém,žebymuselaarmádazakročiti.
Jámunatoodpověděl,žebychnikdynesvolil,abysearmádapostavilazaněcoprotizákonného,akdybyseněcotakovéhostalo,žebychsepostaraloto,abysearmádapostavilaprotitétoakciahájiladokrajnostiústavuaprávnířád.
TutonaširozmluvujsemhlásilStříbrnémujakoministrunárodníobranyaodněhojsemzvěděl,žeijehoBenešpronásilnouaprotizákonnouzměnuústavy,protakzvanýoktroj,přemlouval.
Když jsem tedy viděl, že se jedná o ústavu, která by oktrojovými plányBenešovýmibylavsázce,měljsemzasvojipovinnostinformovatotomněkterévýznamnépolitické osobnosti jako Stříbrného, generálního tajemníka Hlaváčka, dr. Perka a jiné,
ashodlijsmesenatom,žebude-liBenešporušovatiústavu,žesepostarámeoto,abyse
mutonepovedlo.
GenerálnítajemníkHlaváčekjednalotomtakésgenerálemŠnejdárkem,kterýse
vyslovilspontánněpronášpostup,zúčastnilsenašichporad,alepakjelrovnoukBenešovi
avšemupovědělařaduvěcípřekroutil.Jehovýpověďpodpřísahouučiněnájefalešnáajá
sivyhrazujiučinitiprotiněmuposkončenémjednánítrestníoznámeníprokřivoupřísahu.
Beneš neprorazil a tu pojednou jsem byl dán na nucenou dovolenou a byl jsem
obviňován,žejsemchtěldělatipřevrat.“
Tobylzačátek takzvané Gajdovy aféry,zločinuvyvolanéhonejenprotiGajdovi,
aleiprotistátujediněztýchžpříčinjakoprotiStříbrnému.
Na scéněse opět objevuje pověstnýdoktorBouček.TýžKunte,kterýbylpověřen
Benešem,aby„odpravil“Dyka,přivádíkněmudovilyjednohodnebývaléhosluhuGajdova,
kterýbylprorůznézlépřestupkypropuštěnzjehoslužeb.SoučasněpřivádíbolševickyzaloženéhomajoraKratochvíla.Tito„svědci“dostačují,abybylaprotišéfugenerálníhoštábuvypracovánažaloba,vekterébylGajdaviněnzešpionáže,atvrzeno,žetutošpionáž
provozoval ve prospěch bolševiků za pět tisíc korun. Tento první Benešův pokus
oGajdovoodstranění,kterýbylsvěřenBoučkovi,hradnímupacholkupronejhrubšíkatovskou práci, se nezdařil.Generálskákomise,kterásev létě roku1926touto„žalobou“
zabývala,generálaGajduvevšechbodechzprostila.
ZničehonicbylvšakGajdaposlánnadovolenouažádán,abysivymyslilnějakou
nemocazažádalopensionování.
KdyžGajdanechtělnatutonabídkupřistoupiti,vyhrožovánojemuijeho panízničenímakdyžanitonepomohlo,bylopůsobenonaněhosliby.Bylomunabízenopravidelné
služné 200 000 korun ročně a to 100 000 korun z fondu kanceláře presidenta republiky
a100000 korunzfondů ministerstvazahraničí.Bylmunabízenvelkostateka automobil
- 84 -
zajedinoupodmínku,abyodcestovalnadvarokydociziny.Zprostředkovánímtétonabídky
bylpověřenředitelLegiobankyHolna.
Gajdavšechnytytopokusyosvénenápadnéodstraněníodmítl.Protovlétě1926
bylpostavenpředkárnývýbor.TřidnypředtímprohlásilpresidentMasarykredaktoru
„PragerTagblattu“,žejsouprotiGajdovikdisposiciusvědčující„dokumenty“.Takévtéto
věciBenešzneužil Masaryka,49neboť jaksepozdějiukázalo,bylytyto„dokumenty“vyrobenyvministerstvu zahraničníchvěcí.Masarykovoprohlášení,kterésizařídilBeneš,bylo
učiněnoproto,abybylovlivněnkárnývýbor.BenešopětzneužilMasarykovyautority.
Tyto„dokumenty“nestačilysamozřejmějakodůkazproviněníGajdova,aleúplně
stačíjakodůkazBenešovazločinu.
Šlo o tři radiotelegramy. Obsahovaly sdělení komisaře zahraničních věcí
vMoskvěČičerinasovětskémisivPraze.Prvnídvědepešebylyprýrozšifroványjižvroce 1921 a třetí se podařilo rozšifrovati právě v poslední den zasedání kárného výboru,
když měl být vynesen rozsudek! Tyto radiotelegramy byly zachyceny na radiostanici na
PetříněvPraze.Odtudsijevypůjčovaloministerstvozahraničníchvěcí.Přenášeljesluha,kterývždystvrzovaljenpočetpřevzatýchtelegramů.Počettelegramůvždysouhlasil
atu pojednou, uprostřed posledního kárného řízení proti Gajdovi, byly vráceny ještě tři
depešepřespočetné.NáhodousetýkalyprávěgenerálaGajdy.Leželyvministerstvuzahraničí!
Tobylyprávětytři„dokumenty“,okterýchmluvilMasaryk.
Všechny tři telegramy pocházely z roku 1921. Soudní znalec prof. dr. Křepelka
všakvesvémposudkuzdůraznil:„TelegrafistaTilscher,kterýdepešepodepisoval,činilaž
doroku1923naddatemcharakteristickoučáruahodinyodminutoddělovaltečkou.Pozdějitonečiní.Musímkonstatovati,žeuvšechdepešízroku1920a1921tytocharakteristickémaličkostijsou,scházejípouzeuoněchtříspornýchdepeší.Mimotopoukazujinato,
žetahypísmaTilscherovajsouvroce1920a1921neustálenéarukamálovypsaná,cožse
jevíuvšechjehopodpisůaodpovídápřesněipodpisunajehožádostivroce1920zapřijetí
do služeb ministerstva zahraničí;tolikoonytřispornételegramyjsoupodepsányTilscherempísmemvypsaným,jakémělvpozdějšíchletechnásledkemcvikuazručnosti,docílené
tím,žemnohopsal.“
Tobylodobrozdánísoudníhoznalce,kterédokazovalo,žeonytřidepešebylynapsánydodatečněvministerstvuzahraničníchvěcí.TelegrafistaTilschernebylvšakjako
svědek připuštěn. Zato usvědčující bylo svědectví komisaře Klubíčka, který byl slyšen
orozluštěníposlednídepeše,ježbylakárnémuvýborupředloženavposlednídenlíčení.
TutoposlednídepešidodalBenešpřesministerstvonárodníobrany,přičemžtvrdil,žeseji
podařilorozluštitipoceloročnínámaze.KomisařKlubíčkonadotazobhájceprohlásil,žeji
luštilpouze14dní.
Tvrdil, že tato depeše je ze sovětské mise. Ta pracovala tak, že depeše posílala
přes ministerstvo zahraničí a toto je zprostředkovalo. Klubíčko k dešifrátu prý dospěl
svou vlastní metodou. Na další otázku obhájce, jak dlouho luštil tuto poslední depeši,
49Tam,kdenestačilBenešsám,používalkdosažení svýchcílůMasarykovyautority.Taktomu
bylotaképřiodstraňováníDüricha,kdyMasaryknaBenešůvpopudnapsaldoAmerikyproti
Dürichovi dopis plný obvinění. Posledním zneužitím Masarykovy autority bylo doporučení
Beneše jako následníka na presidentský úřad bývalé republiky, učiněné v Masarykově abdikačnímprohlášení.
- 85 -
odpovídá,žečtrnáctdnů.Obhájcejejupozornil,žepanministrpsal,žejirozluštilpoceloročnínámaze.Klubíčkoodpovídá,žeministrBenešmyslilasivšechnydepeše.Obhájce
namítá,žetonenímožné,kdyžsámKlubíčkotvrdil,žedvěznichbylyrozluštěnyužvroce1921!
Dálepravítentosvědek,žestrandepeší,týkajícíchsegenerálaGajdy,dostalrozkaz,abyjedešifroval.Naotázkuobhájcovu,jakztéspoustydepešínahmátlprávětypravé, týkající se Gajdy, krčí jen rameny. Obhájce Gajdův dává návrh, aby bylo kárné řízení
odročenoaždorozluštěnívšechdepeší,poněvadžsemůžestáti,žetammezinimijeještě
nějaká,týkajícíseGajdy,jakotomubyloprávěsposlednídepeší!Klubíčkovrtíhlavou,žeuž
tamžádnátakovádepešenení,ačještěnejsouvšechnyrozluštěny.50
Dr. Unik, velitel radiostanice,připustil,žejemožné,ženěkdo,kdosidepeševypůjčil, vrátil depeše jiného obsahu. Nevědělo se, co v nich je, kontroloval se jen počet
kusů.Nakonectootřikusynesouhlasilo.
Věcsdepešemibylavůbeczáhadná.
Masaryktvrdil,žebylyluštěnyveŠvýcarskuodroku1924a žetostálomnohopeněz.
Benešbylšetrnější,jakpokudsetýčečasu,takpokudjdeopeníze.Podlejehotvrzení
bylyrozluštěnyvPrazeatrvalotojenrok.
KomisařKlubíčkoprávětudepeši,kteroupodleBenešeluštilrok,rozluštilza14dnů
aměl takovéštěstí,žezpůltřetíhotrilionumožností,přicházejícíchproluštěnívúvahu,
uhodilprávěnatupravou,ačdr.KamilMilllerzWien,profesordešifrážeaodborníksvětovéhojména,vesvémpísemnémsvědeckémdobrozdánízdůraznil,žerozluštěnídepešebez
klíčezávisíjennanáhoděamálokdyjespojenosúspěchem.Pravil,ževlastnímetodyneexistují,aleKlubíčkodešifraciprovedlpodlevlastnímetody.Nelzejinaknežpřiznati,ženaše
bývaléministerstvo zahraničímělovedlegeniálníhošéfatakégeniálníhodešifrátoraaže
vněmnikdyonějakýzázraknebylonouze.
Dnesjestjižznámo,žebývalývyslanecGirsapřiznal,žetyto„dokumenty“bylypadělkem,vyrobenýmvministerstvuzahraničí.Bylovšaknutnoseonichšířejizmíniti,neboťprávěonyajejichhistoriebyly„dokumentem“proBenešovuúčastnatomtozločinu.
Benešovy„dokumenty“protiGajdovinebylyničímjinýmnežsprostýmpodvodem
stejného druhu jako falešné vysvědčení o Stříbrného paralyse. Řádnému soudu, před
kterýmGajdažalovalBoučkovyinformátory,kteřítakébyliodsouzeni,seBeneštytofalsifikátyvydatneodvážil.
Aještějednouseobjevildr.Boučekvtétověcinascéně,atojakoobhájcetrestanců,kteříukradlizespisovnytrestníhosouduvPrazespisyGajdovytrestnívěciprotiKratochvíloviaSolověvovi.
Generálu Gajdovi se dostalo rehabilitačním řízením naprostého zadostiučinění.
Benešbylpřiněmusvědčenjakojedinýstrůjcetohotozločinu,kterýmbylatěžcepoškozenapověst bývaléhoČesko-Slovenska.Každý dovededomysleti,jaksev ciziněmuseli
dívatnastát, jehožnáčelníkgenerálníhoštábubyl„usvědčen“zešpionáže.Hlavabýva-
50Apřecesetamještějedna„našla“.Benešsnívyrukovalprávěvevolebníkampanipředparla-
mentnímivolbamivroce1929,kdyR.Gajdakandidovaldoposlaneckésněmovny.Věru,vzácnánáhoda!
- 86 -
lého státu dokonce prohlásila, že jsou na to „dokumenty“. Pak se ovšem dalo jen stěží
ozávaznostiobviněnípochybovat.NatomvšakBenešovinezáleželo.
Gajdamusilbýtodstraněn.ProstředekbylposvěcenopětBenešovýmcílem.
DŽUNGLEBENEŠOVÝCHAZEDNÁŘSKÝCH
INTRIK
Tytovšechnyzločinyvznikalyjenvjednécentrále:vministerstvuzahraničívPraze,jehožšéfembylBeneš.Všechnybylyvyvolányjenvjehozájmu.Anebylytojentyto,
ale i mnohé jiné. Tam byla džungle politických intrik, které otravovaly český politický
aveřejnýživot.Tamserodilyatentátyprotibezpečnostictiodzdiskreditováníprvního
ministraželeznicZahradníkapřesPráška51ažpozločinprotiGajdoviaprotivšemtěm
ostatním, jejichž uplatňování bylo nepříjemné Benešovi, ať již se jmenovali Staňkové,
ŠvehlovéaneboStříbrnía Perglerové.Šéftohotoministerstvazamořilovzduší,zněhož
pakvyšliŠťastníaŠoupalové.ZdesídlilasvojeintrikyspřádalBeneš,jehožzaprodanec
KlofáčjakoministrnárodníobranydalrozkazdůstojníkuPálenkovi,abydalvyhoditido
povětří tiskárnu „Slováka“, aby byla ztížena agitace slovenské ľudové strany před volbamiv roce1920. Zde byl Benešovouneschopnostía ješitnostípřipravovánpodvacet
letatentátprotibezpečnostinárodaabývaléhostátu,kterýseprojevilvkatastrofálních
výsledcíchBenešovypolitikynapodzimroku1938.Azatímvšímnestálonicjinéhonež
naprostáneschopnost,ješitnádomýšlivostachorobnáBenešovatouhapomoci.
Odtudbylydoveřejnéhoživotaapolitickéhobojezavedenynemravnéprostředky,kteréseprojevilyjakožumpanemravnésprostoty.Nelzetonazvatijinak.Nebýttohotopůsobení,nebýtfinančnípodpory,kterápřeskancelářdr.Boučkabylaposkytována
politickýmpornografickýmplátkům,nebylbysejistěnašellist,kterýbyseneostýchalve
volebním boji napsati o kandidátu strany Benešovi nepřátelské, že ve vlaku znásilnil
hneddva―jedennestačil―číšnickéučně.Povolbáchsetoodvolalo,alenapadenýčlověkbylpocelýměsícvláčenbahnem.TambylanalezenaslečnaEliášová,bývalápísařka
navyslanectvívTokiu,kterákdysiPergleroviodhalilaBenešůvkomplotprotiněmu,aby
zatěžképenízenapsalanicneobsahující,alezatotímpikantnějimnohoslibněnazvanou
politickou pornografii „Pod Karlem Perglerem“.52 Tam Beneš se vyptával Jiráka ještě
dříve,nežhodalzatknout,cobymumohlřícioostatníchministrechajejichobchodech
scukrem,tamsiBenešověřoval,cojepravdyotom,žepaníTusarová53žijenadpoměry,
odtudpocházelypenízenaúplatnézahraničnísoukromécestyposlancůasenátorů,kteréssebouBenešbrávalnamezinárodníkonferenceiscelýmirodinami,tambylyfondy,
51Bývalýministrzaagrárnístranu.ProsvůjnepřátelskýpostojkBenešovibylpolitickyznemož-
ňován; posléze opustil agrární stranu, kde roztahovaly svoje sítě Benešovy buňky a založil
svoji vlastní stranu. Ta však nedosáhla při volbách v žádném volebním kraji volebního čísla,
takže,ačzískalapřes100000hlasů,neobdrželaanijedenmandát.PotomtoneúspěchuPráškovastranapozvolnazmírala,ažzaniklaúplně.
52Bylavydánapředvolbamivr.1929,kdyPerglerkandidovalnaposlance.
53Tusarbyldruhýmministerskýmpředsedoubývalérepubliky.
- 87 -
z kterých byla Hájkem korumpována zahraniční i naše žurnalistika, aby pochlebovala
Benešovi,aztěchtofondůbyloštědřeplacenozato,abyBenešbylhonosněnazýván„le
grandministre“.
Benešovabezohlednostšladonemožností,jednalo-lisemuodosaženínějakého
cíle.SvědčíotompřípadministerskéhoradyŠimka,kterýbylčlenempředsednictvaKlofáčovystrany.Šimekbylúředníkemministerstvazahraničníchvěcí,alebylslužebněpřidělen jako sekretář „Pětce“, politickému útvaru tehdejší koalice. Odtamtud však nedostávalplataministerstvozahraničí,jehožbylúředníkem,muvýplatupojednouzastavilo.
ŠimekžádalopřijetíuBeneše.Tenzásadněodmítaljehonárok,alepojednouknejvětšímu Šimkovupřekvapenířekl: „Vyvíte,žese jednáo mojepřijetídostrany.Kdyžbudemeovašemplatujednatjakostraníci,snadsedohodneme.“Šimektotořešenírozhořčeněodmítl.
Beneškorumpovalspomocísvýchtajnýchfondůnejenjednotlivce,aleicelépolitickéstrany.Nezáleželomunatom,jde-liostranuoposičníčivládní,neboťvšudechtěl
mítsvůjpodílnavlivu.Českýmsocialistům,kteřítenkrátbylivoposici,dal200000korun.Kdyžbylvtévěciinterpelovánvministerskéradě,prohlásilnačestnéslovo,žeto
nenípravda.Byvupozorněn,abyneplýtvalčestnýmslovem,žetořekljistýBoháč,který
penízepřijal,přiznalse,žetutočástkudal,bezohledunato,žedřívepodčestnýmslovemtvrdilopak.Beneš,jsačlenemKlofáčovystrany,zůstávalklidněvevládějakoministr,ikdyžtatostrana bylavnejostřejšíoposiciprotivládě.Zezačátkudokoncebylsoučasně oposičním poslancem za tuto stranu a vládním ministrem za svou osobu. To je
jistěvýstižnýdůkazjehonenasytnostivefunkcích,prokterouneplatilžádnýmravnízávazek,anijakýkolijinýohled.
Dlesvého povahového založeníBenešzařídiltaképersonálnísloženísvéhoúřadu.Vyhledávalstvůry,kterépakvšemožněprotěžovalakryljejichnezákonnépočínání.
Jedním z jeho nejbližších spolupracovníků byl Strimpl, muž spolupracující na vyřízení
Jiráka, které sijinakBenešprovětšíosobníreklamuobstaralsám, ač nebylojehozvykemangažovatisepřímovodpravovánínepohodlných.SeStrimplemseseznámilvPaříži.Zestrachu,žeČešibudouzasvětovéválkypovinněmobilisováni,ujelStrimpldoŠpanělskaakdyžzjistil,žebudeprovedenjendobrovolnýnábor,zasesevrátilastalsenejbližším spolupracovníkem Benešovým. Když vyšel ve Francii zákon, že mobilisovaní
nemusíplatitčinži,bylatomutočlověku,kterýnikdynemělpuškuvruce,vystavenana
přímýrozkazBenešůvvojenskáknížka.TakseStrimplstalsnadnoarychlelegionářem.
Jiným Benešovým mužem byl „plukovník“ Hurban, který rovněž nikdy legionářemnebyl.Obstarávalprolegiepouzenákupyzapůjčku1400milionůkorun.DodavatelembylHurbanůvtchán,aleBenešnikdynežádalodHurbanavyúčtováníohospodaření
stoutoúžasnoučástkou.OHurbanovibylozjištěno,žejekokainista.Jehoproviněnídošla tak daleko,žeměl býtpostavenpředkárnývýborministerstvanárodníobrany.Tu
zasáhlBeneš,který sepostaralojehopřiděleníkministerstvuzahraničíajmenovalho
vyslancem.
Odr.ReichmannoviaNovákovi,kteřísetak„zasloužili“vpřípaděPerglerově,bylanapříslušnémmístězmínka.TacílidésepochopitelněstávalioddanýmispolupracovníkyBenešovými,neboťbyliodkázáninajehomilostanemilost.Jakschopnéjsmeměli
„diplomaty“ajaképoměrypanovalyvtomto„nejlépeřízenémministerstvu“,jaksoblibou tvrdil Benešem korumpovaný tisk, dokazuje stať z publikace „Dr. Ed. Beneš
- 88 -
aspol.“,54 kterou napsal bývalý poslanec Klofáčovy strany a redaktor „Českého slova“
Svozil;tedyjistěčlověkspoměryvtomtoministerstvudobřeobeznámený:„Mámevyslancebezvysokoškolskéhovzdělání,aleznámegenerálníkonsuly,kteřízaRakouskato
dotáhlinapoddůstojníkyuvojenskéhudby,mámemezivyslanciimalíře,oněmžznalci
říkají,ževždybylšpatnýmalíř―ati,kdoznajíimalířstvíizahraničníslužbu,říkajízase,
žepřecejenbyselépehodilkmalířství.Bránajeotevřenaúplnélibovůli.Jentaksemohlostáti,že švagr ministraGirsy byljmenovánuměleckýmexpertempři zřizovánímístnostíasnadibytů,jezdípoPaříži,Londýně,Říměatd.amá―ovšemvedlediet―platvíc
neždvousekčníchšéfůdohromady.
Jentaksemohlostát,že„vedoucímředitelem,přednostoupomocnýchúřadůainspektoremkancelářskéslužby“jebývalý,jižpensionovanývězeňskýdozorce,který„inspicíruje“takéovšemkancelářekonsulátůavyslanectví,ačjsouvúřadědalekokvalifikovanější lidé ― ale ti jsou mu podřízení, poněvadž nejsou nahoře tak oblíbeni. A tak
máme absolventy nejen středních, ale i vysokých, také zahraničních vysokých škol obchodníchapolitických,kteříjsoupodřízenibývalémuvězeňskémudozorci―azařazují
spisy,zatímcolidépolonegramotníjsouvysokonadnimi.
Hospodárnostorganismujetakvelká,ževesprávěknihovnyjsoudvazplnomocněníministři,ovšem mimo ty, kdožtuskutečnouprácimusíudělat.Všeckosevyřizuje
naprosto nedemokraticky, tajemně a nespravedlivě. Tak jmenovitě remunerace a stipendia.Remuneracesepoukážíhromadněpresidiu,tojerozdělítajně,tajnědodášéfům
odděleníapodlesvévůlepoděluje.Výkazů,kdocodostal,úřednícineuvidí.Atakjedocelapravidlem,žezatímconěkteřídostanouaždesetitisíce―jinídostávajítakéjen700
korun.Stejněstipendia.“
Taktovypadalovministerstvuzahraničí,kdenezáleželonaničemjinémnežna
blahovůli Benešově. Tito neschopní lidé a mnohdy zkrachované existence měly representovatinášbývalýstát!
Beneš učinil svůj úřad současně rejdištěm zednářských mezinárodních intrik.
Sámzednář33.stupněprotěžovalvesvémministerstvuvýhradnězednáře.55
Vyslancem se stal také bývalý generální tajemník strany českých socialistů Jan
Šeba,anižmělktomunějakoukvalifikaci.Stalsejímjediněproto,žepodporovalBenešovo přijetí do strany. Šeba byl jmenován vyslancem v Bukurešti, kde se více věnoval
spisování své knihy „Rusko a Malá dohoda v politice světové“ než povinnostem vyslaneckým, ač Rumunsko bylo jednou ze zemí,na kterých nám nejvíce záleželo. Výsledek
byl ten, že Šeba musel být odvolán, neboť svými výpady, v této knize publikovanými,
vyvolal zlérozladění, takžeministerskýpředsedav odpovědinainterpelaciv tétověci
muselkonstatovati:„Vnovésituaci,vydánímtétoknihyzpůsobené,nemohlbyvyslanec
Šeba pracovati v zájmu obou států jako dříve.“ Nejtrapnější věcí na celé aféře bylo, že
předmluvuktétoknizenapsaldr.Krofta,kterývtédoběvedlzahraničníministerstvo,
ovšempodpřísnýmdohledemBenešovým.Tutopředmluvunapsal,anižknihučetl.Ministerskýpředsedavesvémprohlášenítopakomlouvaltakto:„Ministruzahraničínebylomožnoprostudovaticelouknihu.Napsalkeknizepředmluvuzochotykvyslanci,jenž
se pokusil o literární práci, nikoli však jako projev souhlasu s obsahem knihy.“ Tento
54Svozilovapublikacevyšlavroce1926.
55Otomzajímavěpoučujepublikace„Golem―metlaČechů“,kterouvydalonakladatelstvíOrbis.
- 89 -
pokusovyslancovuliterárníprácizlezhoršilvztahRumunskaknámataképoměruPolskak bývalé republicenikterakneprospěl.AlepovšemtomBenešsedovedlsvýmvlivempostaratioŠebuznovu.BylposlánjakovyslanecdoČíny.
TakvypadalotoBenešovoministerstvozahraničí,kteréprosaméintrikynemělo
čas nanic jinéhoakterémístoschopnýchdiplomatů zaměstnávalo„intrikány“avšeho
schopnélidi.Kdyžšéftétospolečnostipotragickémkrachusvépolitikyujelzahranice,
nemělimnozíztěchtolidíunásstání.Ujelitakézahranice,abyBenešovipomáhalivytvářetinovoucentrálupropáchánídalšíchzločinů.Veslužbáchplutokracieabolševismu
připravovalivbezpečíLondýnanovéintrikyazločiny,namířenétentokrátnejižpouze
protijednotlivcům,aleproticelémunárodu,protijehoexistenciaprotibezpečnostičeskédomoviny.
KRYSY
OPOUŠTĚJÍPOTÁPĚJÍCÍSELOĎ
Benešbylzprvních,kteřízbaběleopustiliČesko-Slovenskopotragickémvýsledku své politiky.Před svýmútěkemměl ještě tolikdrzosti,žepředstoupilpředzrazený,
podvedený a oklamaný lid s projevem, který hned v počátcích byl novým podkopem
bezpečnostinovéhostátníhoútvaru,jenžvzniklnazákladěmünchenskéhorozhodnutí.
Tehdybylojasno,žebude-litotonovéČesko-Slovenskochtítuhájitisvojiexistenci,musínajítcestudoBerlinuamusísepřiklonitiktěmzásadám,kterépronásČechy
bylyvytčenytisíciletoutradicísvatováclavskou.Nebylonejmenšíchpředpokladůataké
včeskémnároděnikdopotomnetoužil,abysepokračovalovBenešověliniizávislostina
Anglii. Přesto měl však Beneš tolik drzosti, že ve svém abdikačním projevu, naprosto
zbytečnémaprovokativním,zdůrazňuje,žebudemenadálespolupracovatisesvýmidosavadnímipřáteli.TenkrátmluvilBenešjižvýhradnězasvouosobuatito„přátelé“byli
jenjehopřáteli; národsniminechtělanemohlmítinicspolečného.Přestotentointrikán, nespokojující se tragedií svého národa, jejímž byl strůjcem, vrhá tímto „plurálem
majestatis“hnedv počátcích na celýnárodpodezření,žei nadálechcesledovatiprotiněmeckoutendenciBenešovy politiky.Tentočlověksvrozenýmisklonyazkušenostmi
agentaprovokatérajdevšakještědálavtémžeprohlášeníze7.října1938mluvíovelké
budoucnostiČesko-Slovenskéarmády,atovdobě,kdykaždémubylojasno,žezmenšenýstátbudenucenužvesvémvlastnímzájmuvydatněredukovatiisvojiarmádu.Není
tonicjinéhonežprovokatérství,kteréjedinězdemagogickýchdůvodůjestadresováno
českému lidu, ale kterému jest velmi dobře rozuměno v Berlinu, kde se právem může
položiti otázka, proč český lid trpí takovou provokaci tváří v tvář svému tragickému
osudu.
Tak ihned od počátku začíná Beneš se svými intrikami, v kterých pokračuje ―
přesvšechnoubezpečováníosoukromnictví―vLondýněavciziněvůbec,kdenemůže
zapomenouti na doby svého presidentství. Proto při nejbližší příležitosti se nabízí do
žoldu Churchillovi, aby v těchto cizích a českému národu tradičně nepřátelských službách pokračoval ve svém díle zmaru. Nebyl to jen Beneš, který utekl do zahraničí, ale
- 90 -
ijeho nohsledia celá ta sebrankajímvydržovanýcha krytýchzločinců, skterouse seznámil již v dobách první světové války a jejíž služeb používal v době svého působení
vbývalém Česko-Slovensku. Všichni ti, kterým půda v Čechách hořela pod nohama,
všichniti,kteřísenikdyneuměliuplatnitijinaknežjakopartajničtíBenešoviagenti,celá
ta společnost politických darmošlapů a příživníků, které měl národ až po zuby, v čele
sŽidemJaroStránskýmaintrikánemŠrámkem,uteklapředodpovědnostídoLondýna.Ji
následovaližoldnéřidruhuŽidaLaušmana,Ripky,Maxyatd.atitozrádci,spoluskreaturami typu pověstného Honzy Masaryka, vytvořili v Londýně politické podsvětí, které,
vzpomínajícnadobysvéhoblahobytnéhopůsobenívbývalémČesko-Slovensku,netoužiloponičemjiném,nežponávratutěchtodob,abyopětnězahájilosvojičinnostpodváděnímavykořisťovánímčeskédůvěřivosti.
TitotakzvaníemigrantizanechalivČecháchkaždýsvůjnezaplacenýúčet.Věcišly
svýmvývojem. NávratČechaMoravydosvazkuVelkoněmeckéříšezajistilčeskýmzemím klid a pořádek, ochrana říšské branné moci stala se základnou české bezpečnosti
avelkomyslné Vůdcovo rozhodnutí, jež zbavilo český národ povinnosti účasti na této
válce, bylo základem, z něhož uprostřed největšího válečného dění, jaké znají dějiny,
českýnárodpracovalvklidunazajištěnísvébudoucnosti.Pronikavéúspěchysociálních
zásahůnovéhorežimuzískalynárodněsocialistickémuřáduvěrnostčeskéhopracujícího
lidua takčeské země se stalyvpravémslova smysluostrovemklidu,pořádkua práce
uprostředEvropy, která nastoupiladojednotnéfrontykbojiprotiplutokratickéAnglii
apozdějiikvyhlazovacímuzápasuprotibolševismu.
Toto vše nevyhovovalo však krysám v londýnském politickém podsvětí. Klid
včeských zemích nebyl položkou jejich rozpočtu. Ony přece vykládaly Churchillovi
ajeho lidem cosi podstatně jiného. Bylo tedy nutno se přičiniti o důkaz, aby Churchill
nepoznal, do jaké míry jesttěmitosvýmižoldnéři podváděn.Rozhlassestalnástrojem
snahyopodánítohotodůkazu,kterousoučasněmělipodporovatitiBenešovipřívrženci
vČechách,kteřízesobeckýchzájmůnemohlizapomenoutinablahobytnédobysinekur
Benešovy éry. Denně několikráte jest český lid štván, zneklidňován a otravován tímto
londýnskýmrozhlasovýmjedem.Převážnáčástčeskéholiduprohlédlasicetutoošemetnouhru,alepřestosenašlijednotlivci,kteřísestalipropagátoryvšechtěchtonaivních
heselbenešovsképropagandy,atakpozvolnarozkládálondýnskýjednázorovoujednotučeskéholiduavytvářípředpokladproto,čehojsmebylisvědkyvzáříminuléhoroku.
ŽidLaušmanštvekbojkotučeskéhotisku.Londýndenněpřicházísnovýmirozvratnickými direktivami, ale rázným zákrokem Zastupujícího říšského protektora SSObergruppenführera a generála policie R. Heydricha bylo ještě včas zmařeno toto dílo
zkázy.OdednejehopříchodudoČechurychleněpokračujeproceskonsolidacepoměrů
ačeskézeměsestávajízázemímpříkladnéhoklidu,pořádkuavědomíproplněníúkolů,
kteréjsoujimvytčenynapolipráce.Dílozlotřilýchštváčůjestzmařenoačímrozhodněji
vystupují do popředí kladné výsledky tohoto konsolidačního úsilí, tím více klesají vyhlídkylondýnskéhopodsvětínadalšípřílivpodpory,poskytovanéChurchillem.Jesttřebaněco podniknout, aby „zásluhy“bylyprokázány,abydálbylazajištěnaklidnáa bezstarostná existence těchto lidí, kteří nikdy nebyli ochotni riskovati více než nebezpečí
ochraptěnípředmikrofonemlondýnskéhovysilače.
- 91 -
Ztétopronětakzléaceloujejichdalšílondýnskoučinnostohrožujícísituacevyrůstáplánnazločinnejstrašnější,napodkop,jehožvyhozenímápostihnouticelýnárod.
Tentoplán―opětBenešůvplán―dozrávávzločin,kekterémudošlo27.květnar.1942.
BENEŠ―VEŘEJNÝNEPŘÍTELČESKÉHO
NÁRODAČÍSLOJEDNA
Benešůvzločinnejstrašnější
27. května byl spáchán atentát na Zastupujícího říšského protektora v Čechách
ana Moravě SS-Obergruppenführera a generála policie Heydricha. Zastupující říšský
protektor projížděl autem z Panenských Břežan Kirchmaierovou třídou v Praze-Libni
achtělprávězabočitidoulicevHolešovičkách.Tusepostavilvozuvcestumuž,jenžse
pokoušel vystřeliti z automatické pistole. Současně hodil druhý muž proti vozu pumu,
kterápřidopaduexplodovala.
Zastupujícíříšskýprotektorbylpřitomtozločinnématentátutěžcezraněn.
Vzpomeňmepocitů,kteréjsmeprožilivtomtodni,kdyžjsmezaslechlihroznou
zvěst u svých rozhlasových přijímačů. Na tyto okamžiky nesmíme zapomenouti nikdy.
Český lid pochopil, že byl spáchán zločin proti státníku, který s vojenskou otevřeností
apřímostíprosazovaljendobronašehonároda,asoučasněodprvníhookamžikuvěděl,
žetentozločinnýútoknebylnamířenjenprotiživotuZastupujícíhoříšskéhoprotektora,
aleiproticelémučeskémunároduajehobezpečnosti.
Odprvníchvílebylojisté,žepachatelitohotohnusnéhozločinujsouangličtíBenešoviagenti.Prototakéstátnípresidentdr.EmilHáchamohlsplnouváhousvéautorityoznačitilžipresidentaBenešejakoveřejnéhonepřítelečeskéhonárodačíslojedna.
Vláda Protektorátu Čech a Moravy učinila pak 30. května prohlášení, ve kterém
konstatovala:„Dnesjejižjisté,seatentát,spáchaný27.květnanapanaZastupujícíhoříšskéhoprotektora,bylpřipravenvciziněpanemBenešemajeholidmi.Vnašízemijeabyl
vzornýklid.VelkoněmeckáříšetutoskutečnostocenilaaústypanaZastupujícíhoříšského
protektora právě den před hnusným činem Benešových agentů a úkoly české autonomie
podstatně rozšířila. Snahou vlády odlednatohotorokubylo přesvědčitiVůdceověrnosti
českého národa k Velkoněmecké říši a tím docíliti, aby byla postupně odbourána určitá
opatření, která se strany Velkoněmecké říše byla nutná proti těm Čechům, kteří se dali
svéstnepřítelem.Prácesenámdařila.Mnohočeskýchlidíbylozachráněno,rozsudkyzmírněny a ortele odloženy. Co u nás emigranti pokazili, to jsme hleděli napravit. A tu zčista
jasna strašlivý zločin ohrozil vše, co bylo dosud námi dosaženo. Když Beneš v roce 1938
zavedlčeskýnárodnapokrajzkázy,vzdalsedobrovolněpresidentstvíaodešeldocizinyse
slibem,žedočesképolitikyjižzasahovatinebude.PanBenešvšaknedodrželsvéslovo,prohlásivsámsebevLondýněpresidentemjenproto,abyjakoplacenýbritskýagentuvrhlnaši
vlastznovudoneštěstí.Ataksestalstrůjcemapomahačemnačinu,kterýmusímeoznačiti
jakonejtěžšízločinnačeskémnárodě.Benešsesvýmipřisluhovačivelmidobřejesivědom,
žeVelkoněmeckáříšemusínemilosrdněpotrestattakovýzločin,kterýsměřujektomu,aby
- 92 -
jivosudovémbojioslabil.PanBenešví,žeženevstřícjistésmrtiisjejichrodinamitypošetilce,kterévnašízemištveprotiŘíši.KdybyvšichniČešiseřídilipokynysvézákonnévlády,
mohlabyVelkoněmeckáříšeomezitsvábezpečnostníopatřenívnašízeminamíruconejmenší.Půjdou-liširokévrstvyčeskéholiduklidnězasvouprací,nebudezatýkáníanitrestů.
NeklidvnašízemipotřebujíjenindividuaodAngličanůaŽidůkoupená,abypanBenešza
novýchněmeckýchválečnýchúspěchůdostalpropagačnímateriál,zakterýbymohlvLondýně pobírat své jidášské groše. Vláda Čech a Moravy učiní proto všechno, aby potřela
avymýtilazločineckoupráciBenešeajehoagentůvšemiprostředky,kterýchmůžepoužít.
KtomupotřebujeobětavouspoluprácivšechČechů.Širokévrstvyčeskéhonároda,podobně
jako jejich vláda, pevně a věrně stojí za Velkoněmeckou říší. V této těžké hodině, kdy jde
ovšechno,cočeskémučlověkujedrahéasvaté,musívládadnesivbudoucnuzůstatitvrdoutakdlouho,ažsejípodařívČecháchanaMoravěvymýtitionyelementy,kteréslouží
Anglii a ostatním nepřátelům Říše, a kterým, jak každému Čechu dnes konečně musí být
jasné,jeosudčeskéhonárodanaprostolhostejný.
VládaČechaMoravyprohlašuje:KdojdesAngliíajejímispojenci,jeveřejnýmnepřítelemčeskéhonárodaataksnímtakébudenaloženo.Škůdcemnároda jekaždý,kdo
podobná individua skrýváa kdojejichčinnostivšemiprostředkynezabrání.Chce-ličeský
národžít,nesmíochabovatvesvépráciavbojizaŘíšiazasvouvlast.“
Takbyloprohlášenímjedinézákonnéčeskévládypotvrzenoto,cočeskýlidtušil.
Benešovise tentokrát zdařilplán jehotemnéhomyšlení.JakpravilministrMoravecve
svémprojevunaStaroměstskémnáměstí,počítalBeneštakto:„VČecháchanaMoravěse
nicneděje.Čechůmaninenapadá,abysipáliliprstyproAngliia sovětskéRusko.AleČeši
jsoudobřílidé,majíslabésrdceaprosvésoukmenovceurčitoushovívavost.Anatétočeské
měkkostiŽidékolemBenešezkonstruovalipastnačeskýnárod,atakvciziněpodvedením
cizíchinstruktorůbylicvičenimladíČeši,mocízmobilisovaní,kzáškodnictví.Těmtoprvním
obětemBenešovyzákeřnostibylopotomvykládáno,ževČecháchanaMoravějestrevoluce
tak říkajíc na spadnutí, a že stačí jen, když onitam přijdou, aby naše vlast se proměnila
vmoře plamenů. Jako signál pročeskoubouři mělosloužitněkolikatentátů navynikající
německéačeskéosobnosti,natovárny,úřadyadráhy.Pomocíletadelbylititozáškodníci
dopraveninadnašeúzemísmateriálemanástrojikvražděníakonánízhouby.Židékolem
pana Beneše počítali s tím, že když takový záškodník, svržený na české území, někde na
venkusepřihlásívčeskéchalupě,žečeskýlidposkytnemuútulekzdobréhosrdce,atiodvážnější že budou dokonce tyto zločince v jejich činech podporovati. Pan Beneš věděl, co
čekáčeskélidi,kteřísespojístěmitoagenty.Ostatněvěděltaké,žetytoagentyposílána
jistousmrt.Bylsiprotojist, žeikdyžkrevolucinedojde,aspoňjibude předChurchillem
aStalinem nějak markýrovat. Věděl prostě bezpečně, že se mu podaří prolít českou krev,
krevtěch,kteříbuďjemupřímoslouží,aleještěspíšekrevmnohýchčeskýchbloudů,kteří
spanem Benešem nechtějí mít nic společného, nýbrž kterým bylo prostě jeho agentů, jež
poslalnajistousmrt,nějaklíto.“
TaksevLondýněkalkulovalo.Tentoplán,ažnafantastickéočekávánírevoluční
bouřevČechách,sezdařil.
PodopadenízločinnýchpachatelůsdělilříšskývedoucíSSa šéfněmecképolicie
obližšíchpřípraváchzločinuaookolnostech,spojenýchsdopadenímvrahů,toto:„Rozsáhlýmpátránímstátnípolicie,obzvláštěnapodkladěvražednýchnástrojůavěcí,zanechanýchnamístěatentátuneboodhozenýchnaútěku,bylozjištěno,žepachatelijsouJan
- 93 -
Kubiša JosefGabčik.ObaemigrovalipozřízeníProtektoráturůznýmicestamidoAnglie,
kdejeBenešovavražednácentráladalaAngliikdisposici,abybylivycvičenijakopadákoví
agentiprosabotážeateroristickéčiny.Opatřenivražednýminástroji,znichžněkterébyly
nalezeny na místě činu, s výslovným rozkazem, aby spáchali atentát na SSObergruppenführera Heydricha,byliobaspuštěnibritskýmdálkovýmbombardovacímletadlemv noci na 29. prosince 1941nedalekoPlzně. Agentinalezliúkryta pomocurůzných českých rodin a vešli ve spojení s dalšími, rovněž britskými letadly spuštěnými
českýmiagenty.Jakzjištěnopátráním,bylatentátplánovitěpřipravenspomocímezitím
zatčenýchosobzkruhůčeskéhoobyvatelstvaadne27.května1942proveden.
Kdyžvelmičetnésvědeckévýpovědičeskéhoobyvatelstvaposkytlyzčásticenné
náznakytajnéstátnípoliciivPraze,bylydalšímšetřenímprůběhemdne17.června1942
zjištěnyprvnípositivnídokladyopobytuvrahů.Spomocíčeskýchpadákovýchagentů,
kteří se dobrovolně vydali úřadům, bylo pak zjištěno, že vrahové se ukrývají v kostele
Karla Boromejského, Praha II, Resslova ulice.56 Zde je spolu s dalšími agenty ukrývali
mezitímzatčeníkněžíkostela.HlavníúřadovnastátnípolicievPrazezakročilavprvních
ranníchhodináchdne18.června1942.Vrahové,kteřísevkostelevpravémslovasmysluopevnili,pokusiliseoaktivníodporpistolemiaručnímigranáty.Přizdolávánítohoto
odporupoužilyvojenskéSS,kterérovněžbylyzasazeny,ručníchgranátůazabiliněkolik
teroristů,mezinimitakéobavrahy.“
Takbylipachatelézneškodněni.Benešůvplánsezdařiljenpotud,žemupadlza
oběť vynikající německý státník, Zastupující říšský protektor SS-Obergruppenführer
agenerál policie R. Heydrich. Proto musíme mít stále na mysli onen den, kdy prapory
kleslynaznamenísmutkudopůližerdi,neboťtohodnebylaoznámenazdrcujícízvěst:
„ZastupujícíříšskýprotektorvČecháchanaMoravěanáčelníkbezpečnostnípolicie,SSObergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl v dopoledních hodinách4.červnavjednépražskénemocnicivážnémuzranění,kteréutrpělpřivražedném
útoku,jenždne27.květnabylnaněhospáchán.“
Všechny pocity hrůzné nejistoty těchto dnů musí být českému národu trvalou
připomínkoutragedie,jejímžpůvodcembylBeneš.Vtěchdnechzkřížilopětstíntohoto
zločincecestučeskéhonárodakšťastnébudoucnosti.SvýminiciátorstvímtohotozločinuvytvořilvČecháchstav,kterývýstižněcharakterisovalministrMoravecnabrněnské
manifestaci slovy: „Stojíme před volbou, kdo má zajíti, zda celý národ, nebo pár agentů
národníhovrahaBeneše.“
VtěchtodnechduševnítrýzněČešikonečněpochopili,jakánepřeklenutelnápropastzejemezinimiaBenešem,poznali,žeBenešjestrašlivýmneštěstímprosvůjnárod.
Nikdonepochybovalotom,žejedinésvědomí,kterémůžebýtzatíženovšímtím,conásledovalojakodůsledektohotozločinu,odvšechpopravsvedenýchlidíažpoosudobce
Lidice―jesvědomíBenešovo.
Tímtozvrhlým zločinembyltedykonečněBenešdemaskovánpředcelýmnárodem
jako zločinec,který,štvánchorobnoutouhoupomoci,pronásledovánsvýmslavomamem,
56
Kostel sekty „pravoslavného“ farizejského biskupa Gorazda, s jehož souhlasem byli vrazi
vkosteleukrývánikaplanemPetřekem.Gorazdova„církev“bylazaloženasBenešovoupomocí,kterýjivydatněpodporovalpeněžnímiprostředkyztajnýchfondůministerstvazahraničí.
Benešovaúčastnazaloženítétosektyjestdoklademtoho,žeBenešzasahovalidonáboženskýchpoměrů.
- 94 -
vesnazezavděčitisesvýmžidovskýmaanglickýmchlebodárcům,senezastavípředničím,
anipřed zločinem,který ohrozilexistenciceléhonárodaa bezpečnostjehodomoviny.Zákeřně,bezletadel,bezpumvraždilčeskédělníky,sedláky,inteligenci,aleanitomunestačilo.Tobylovšechnomáloprokreatury,kterýmslouží,kterépotřebujícizíkrev,abymohlychránitkrevsvou.Benešjimkrevnabídl.Ovšemnesvou,neboťsámsedíopětvbezpečí,alekrevčeskéhonároda.Tímtozločinembylakonečněstvářecynikastrženaškraboškahumanitnícha„vlasteneckých“frázíapodníseČechůmzjevilvhrůznéskutečnostizločinec,kterýpoplnýchdvacetlethrálsesvýmnárodemtunejpodvodnějšíhru.
Tentokrát konečně národ uvěřil slovům učence a cestovatele A. V. Friče, který
předletykjistédelegaci,ukazujenaBenešovufotografii,pravil:„Pánové,podívejtesena
jeholebku,tojelebkazločince,kterýpřipravínároddoúplnézkázy!“
Benešvyloučenznároda
Maskapadla!
Českým národem se valí vlna rozhořčení nad toutozločinnou hrou. Desetitisíce
Čechů manifestovaly proti tomuto zločinci, proti Londýnu, desetitisíce, jejichž davy se
rozrůstají do statisíců, slibovaly věrnost Velkoněmecké říši, Praha, Brno, Plzeň, Tábor,
Hradec Králové, Olomouc, Moravská Ostrava, stovky ostatních měst, dělnictvo, rolníci,
úředníci,mládež,ženy,prostěvšichnipochopili,žepředcelýmsvětemjestnutnovynésti
ortelnadtímtozrádcem.
ČeskáNárodníradavyloučilaBenešezčeskéhonároda!
Českýlidvpříkladnéjednotěsešikujezasvýmstátnímpresidentemdr.Emilem
Háchouazasvouzákonnouvládou,abybezvýhradněnastoupilcestunejvěrnějšíspoluprácesVelkoněmeckouříšíatakzajistilsvoubudoucnost.
Benešovamaskapadápodruhé!Tentokrátjetoškraboška,kteroumustrháváčeskýlidpředcelýmsvětem,maskalžipresidenta;acelémusvětusezjevujejentvářzločince,
jehož svědomí jest obtíženo krví českých lidí, tvář podvodníka, který kupčil s bezpečností
svéhonárodaakterýcynickyhnaldozkázyčeskouzemi.
- 95 -
- 96 -
- 97 -
- 98 -
- 99 -
- 100 -
- 101 -
- 102 -
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
A.BOUCHAL•BENEŠATENTÁTNÍK
Se16fotografiemi(FotoCeps)a1kresbou•I.vydánívydalovúnoru1943
EvropskévydavatelstvoPraha•VytisklapísmemRonaldsonknihtiskárnaOrbis
Praha
K40,―

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF

Stáhnout PDF zpravidla jen jeden konkrétní deník, na rozdíl od stánků s novinami, které jich nabízeli víc. Kameloti jsou známi zejména z Ameriky a Anglie, kde působí již od konce 19. století. V Čechách se obvyk...

Více

Textová část - Újezdní úřad Hradiště

Textová část - Újezdní úřad Hradiště konvertovány do datového formátu shapefile ESRI (GIS) a následně převedeny pro potřeby objednatele do prostředí MISYS (formát .VYK) ve struktuře datového modelu Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Grafická...

Více

Vývin Židomarxisty

Vývin Židomarxisty Státní návladnictví dvakrát žalovalo árijského malíře Karla Rélinka, opírajíc svoji žalobu o § 14 na ochranu republiky!

Více

zajímavé informace o místech v okolí školy

zajímavé informace o místech v okolí školy - Sibiř - území v asijské části Ruska od Uralu k pohořím u Tichého oceánu a od pobřeží Severního ledového oceánu do střední Asie, místo působení československých legií - Aspern (Aspry, Ošpra) - ve...

Více