Gallus Konzept family specimen

Komentáře

Transkript

Gallus Konzept family specimen
Gallus
Stormtype.com; Gallus Konzept
Karolinsko-římsko-irskounciální skript
neboli Jak mohla
vypadat latinková abeceda
kdyby se
vývoj karolinské minuskuly
ustálil v 8. století v St. Gallen.
A B C D E E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ Ð IJ Œ Ø Þ Á Ă Â
Ä À Ā Ą Å Ã Ć Č Ĉ Ċ Ç Đ Ď É Ĕ Ě Ê Ë Ė È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ
ŁŃŇŅÑÓŎÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨŴÝŶ
Ÿ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e e f f g g h i j k k l m n o p q r r s s t t u v v w x y
y z æ ŋ ð ß ij œ ø þ á ă â ä à ā ą å ã ç ć č ĉ ċ đ ď é é ĕ ě ě ê ë ė è ē ę ǵ ğ
ĝģġĥħíĭîïìīįĩıĵķĺľļłńʼnňņñóŏôöòőōõŕřŗśšşŝșŧťť
ţúŭûüùűūųůũŵýýŷÿźžżǽ0123456789?¿!¡$¢£¥ƒ
€#¤%‰^~·+±<=>|¦×÷−∂µ∏∑√∞∫≈≠≤≥◊¬℮°ªº_—–‘““«‹›»‚„”’‘,.:;…?¿!¡()[]{}/\*•§†‡¶©�®™µ&@
Stormtype.com; Gallus Konzept
Carolingian-Roman-Gaelic-Uncial script, or an exploration into
how the Latin alphabet could look were the evolution of the
Carolingian Minuscule to stop in the 8th century AD in Sankt
Gallen.
During one of our study trips tracking the history of type,
we visited the convent library of Sankt Gallen in Switzerland.
There, rare manuscripts from the 7th through the 9th century AD are kept, documenting the variety of forms of handwritten script. Apart from the apparent influence of Carolingian minuscule, an inspiration of Roman uncial and majuscule
is also clear, as well as the traces of Gaelic ornaments. Certain
abbot Hartmut even lend his name to one modified form of
Carolingian script which embodies all the above mentioned inspirations and principles, thus documenting that as late as at
the end of the 8th century, it was not clear how the future
Latin alphabet was going to look. Thanks to the Stiftsbibliotek
St. Gallen, selected works are available in high resolution on the
internet at http://www.cesg.unifr.ch/virt_bib/manuscripts.
htm.
Direct inspiration for our digital alphabet came in the form
of a small travel vocabulary of some unknown monk, possibly
Saint Gallen himself. Here, the characters are adjusted to the
limited format and speed of writing and thus presented in the
simplest form possible, which remains charming and legible up
to this day. Alternatively, I added some common shapes of the
minuscule.
The present-day uncial scripts, runes or blackletter alphabets
are often marred with the burden of the local, being a historically true transcripts of a given template, bound by official
typographic rules. The goal of our study was to express the indecisiveness present in all scribes‘ workshops throughout the
8th century, and to forget the heavy yoke of purely scientific
approach to the matter. The process of searching for answers,
the passionate trials and errors, the striving for new form,
the rigid simplification of letters balanced by wild Gaelic ornaments and full page, gold-plated illustrations, the unfinished
character of all this, amateurism, and even playful hyperbole
- all these are the unique ingredients used in the smelting of a
future Latin script. I attempted to smell it just as one smells an
old parchment covered with letters written in iron gall ink, to
close one‘s eyes and try to imagine where the evolution could
possibly take us to.
The result of this experiment may be used for fairy-tale book
covers, posters for historic films, or an occasional rare print.
Karolinsko-římsko-irskounciální skript neboli jak mohla vypadat
latinková abeceda kdyby se vývoj karolinské minuskuly ustálil
v 8. století v St. Gallen.
Na studijní cestě za historií typografie jsme se letos dostali i do
kláštení knihovny ve švýcarském Sankt Gallen. Tam se uchovávají vzácné rukopisy ze 7. až 9. století, které ukazují různé
formy psacího písma. Kromě jasného vlivu karolinské minuskuly
můžeme zde rozeznati inspiraci římskou unciálou a majuskulou, ale i přítomnost irského ornamentu. Podle jistého opata
Hartmuta je dokonce pojmenována určitá modifikovaná forma karolinská, která v sobě všechny jmenované vlivy spojuje.
Dokládá, že ani koncem 8. století ještě nebyly pevně rozhodnuty tvary budoucí latinkové abecedy. Péčí Stiftsbibliothek
St. Gallen jsou na internetu vybraná díla štědře publikována
ve vynikajícím rozlišení: http://www.cesg.unifr.ch/virt_bib/
manuscripts.htm.
Přímým inspiračním zdrojem pro tuto digitální abecedu je malý
cestovní slovníček některého řeholníka, snad i Sv. Galla. V něm
jsou znaky kvůli formátu a rychlosti psaní redukovány na nejjednodušší kostru, která je dodnes půvabná a čitelná. Alternativně jsem připojil i obvyklejší tvary některých minusek.
Současným unciálám, runám a švabachům se vždy nedaří beze
zbytku odfiltrovat častý závoj lokální příslušnosti, jsou to zpravidla historicky věrné transkripce s úředními typologickými
ostruhami. Cílem této studie je však vyjádřit onu nerozhodnutost, která se okolo 8. století ve skriptoriích vyskytovala,
zapomenout na těžkopádný vědecký materiál. Hledání a vášnivé zkoušení nových tvarosloví, rigidní zjednodušování znaků
vyvažované bujnou irskou zdobností a zlacenými celostránkovými ilustracemi, neukončenost, amatérství a snad i hravá
nadsázka – to všechno byly skvostné ingredience použité při
tavbě budoucího latinkového písma. Pokusil jsem se k nim přivonět tak jako ke starým pergamenům popsaným duběnkovým
inkoustem, a s očima přivřenýma si představit, kudy by se asi
další vývoj ubíral.
Výsledek tohoto experimentu lze použít na obálky pohádkových knížek, plakáty k historickým filmům a příležitostné slavnostní tiskoviny.
e f g k r s t v y
e f g k r s t v y
Some lowercase alternates / Alternativní tvary některých minusek.

Podobné dokumenty