Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita

Komentáře

Transkript

Vyrocni zprava FEL 2011 - Západočeská univerzita
2011
2011
Vydala: Západočeská univerzita v Plzni
ISBN 978-80-261-0111-6
OBSAH
1. ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ........................................................... 4
2. STRUKTURA ZČU A FEL ......................................................................................................... 7
2.1. SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 2011 ................................................................................................. 9
2.2. AKADEMICKÝ SENÁT FEL ................................................................................................... 10
2.3. VĚDECKÁ RADA .................................................................................................................. 11
3. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST......................................................................................................... 12
3.1. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011.............................................................. 13
3.2. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY NA FEL ................................................................................ 15
3.3. HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011/2012 NA FEL ZČU V PLZNI ................... 16
3.4. STAV PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ AK. ROKU 2011/2012 ................................................................... 17
3.5. POČTY STUDUJÍCÍCH STUDENTŮ NA FEL 2011/12 ................................................................. 23
3.6. PŘEHLED SZZ 2010/2011 .................................................................................................... 25
3.7. STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH .......................................................... 27
3.8. PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ NA FEL ...................................................... 28
3.9. VYZNAMENANÍ STUDENTI FEL ............................................................................................ 29
4. PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ ROZPOČTU .................................................................... 31
4.1. NEINVESTIČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY R. 2011......................................................................... 31
4.2. ČERPÁNÍ INVESTIC V R. 2011 ............................................................................................... 32
4.3. ČERPÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ............................................................................ 32
4.4. KOMENTÁŘ A ZÁVĚR K HOSPODAŘENÍ V R. 2011................................................................... 33
5. ZAHRANIČNÍ VZTAHY .......................................................................................................... 34
6. GRANTOVÉ A PROJEKTOVÉ AKTIVITY............................................................................ 35
7. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA FEL .............................................................................. 36
8. PROFESORSKÁ JMENOVACÍ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ................................................... 37
8.1. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ............................................................................................................ 37
8.2. JMENOVACÍ ŘÍZENÍ .............................................................................................................. 37
9. PUBLIKAČNÍ ČINNOST FEL V ROCE 2011 ......................................................................... 38
10. POČTY ZAMĚSTNANCŮ FEL A JEJICH KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA 39
11. KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ KAE .................... 40
11.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY............................................................................................. 40
11.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY ................................................................................................... 41
11.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY ................................................................................................ 43
11.4. VÝUKA ............................................................................................................................. 47
11.5. SPOLUPRÁCE ..................................................................................................................... 51
11.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ............................................................................................................ 53
11.7. PUBLIKACE RIV ................................................................................................................ 58
11.8. PUBLIKACE MIMO RIV....................................................................................................... 64
12. KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE KEE............................................... 67
12.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY............................................................................................. 67
-1-
12.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY ................................................................................................... 68
12.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY ................................................................................................ 71
12.4. VÝUKA ............................................................................................................................. 74
12.5. SPOLUPRÁCE ..................................................................................................................... 78
12.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ............................................................................................................ 81
12.7. PUBLIKACE RIV ................................................................................................................ 91
12.8. PUBLIKACE MIMO RIV..................................................................................................... 100
13. KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ KET................................................................... 103
13.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY........................................................................................... 103
13.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY ................................................................................................. 104
13.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY .............................................................................................. 108
13.4. VÝUKA ........................................................................................................................... 111
13.5. SPOLUPRÁCE ................................................................................................................... 115
13.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE .......................................................................................................... 119
13.7. PUBLIKACE RIV .............................................................................................................. 125
13.8. PUBLIKACE MIMO RIV..................................................................................................... 133
14. KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY KEV............... 136
14.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY........................................................................................... 136
14.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY ................................................................................................. 136
14.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY .............................................................................................. 140
14.4. VÝUKA ........................................................................................................................... 142
14.5. SPOLUPRÁCE ................................................................................................................... 146
14.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE .......................................................................................................... 148
14.7. PUBLIKACE RIV .............................................................................................................. 152
14.8. PUBLIKACE MIMO RIV..................................................................................................... 162
15. KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY KTE................................................. 163
15.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY........................................................................................... 163
15.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY ................................................................................................. 164
15.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY .............................................................................................. 165
15.4. VÝUKA ........................................................................................................................... 167
15.5. SPOLUPRÁCE ................................................................................................................... 170
15.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE .......................................................................................................... 174
15.7. PUBLIKACE RIV .............................................................................................................. 176
15.8. PUBLIKACE MIMO RIV..................................................................................................... 178
16. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE........................... 180
16.1. CHARAKTERISTIKA CENTRA ............................................................................................. 180
16.2. ZAMĚSTNANCI CENTRA .................................................................................................... 181
16.3. VÝZKUMNÉ CÍLE CENTRA................................................................................................. 183
16.4. SPOLUPRÁCE ................................................................................................................... 185
16.5. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE .......................................................................................................... 186
16.6. PUBLIKACE RIV .............................................................................................................. 188
-2-
16.7. PUBLIKACE MIMO RIV..................................................................................................... 195
-3-
1. ÚVODNÍ SLOVO A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni má svůj základ v bývalé
Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Vlastní výuka elektrotechnických
inženýrů zde byla zahájena v roce 1949 a připomínáme si více než uplynulých 60 let
od zahájení výuky elektrotechniky a 50 let od vzniku Fakulty elektrotechnické v Plzni.
Elektrotechnická fakulta v Plzni je jediná svého druhu v západočeském
a jihočeském regionu a za dobu své existence vychovala již přes sedm a půl tisíce
inženýrů, tisíc pět set bakalářů a téměř čtyři sta absolventů doktorských typů studia,
kteří ji úspěšně reprezentují u nás i v zahraničí. Součástí Západočeské univerzity v
Plzni je FEL od roku 1991.
Fakulta elektrotechnická v Plzni je moderní dynamická fakulta s širokou
nabídkou zajímavých studijních oborů a s výborným zázemím prostorovým a
laboratorním. V roce 2004 se celá fakulta přestěhovala do moderního, prostorného,
nově postaveného komplexu v univerzitním areálu na Borských polích. Tato skutečnost
umožňuje realizovat i nové výukové směry a metody, poskytuje studentům prostor pro
samostatnou práci jak na počítačích, tak v laboratořích kateder či v univerzitní
knihovně, která je součástí areálu a má bohaté vybavení. V bezprostřední blízkosti
fakulty je i nová menza a univerzitní sportoviště.
Plzeňská elektrotechnická fakulta má plnou akreditaci na realizaci bakalářského,
magisterského i doktorského studia a zároveň akreditaci na habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem. Umožňuje tak studium a udělování titulů bakalář (Bc.), inženýr
(Ing.) a doktor (Ph.D.) ve dvou studijních programech „Elektrotechnika a informatika“
a „Aplikovaná elektrotechnika“ a celkem v pěti bakalářských, osmi magisterských a
třech doktorských oborech. Studenti mohou studovat jak v prezenční („denní“) formě
studia, tak i v kombinovaném studiu (blokové konzultace a samostudium). Zároveň
nabízí i různé kurzy celoživotního vzdělávání a doplňkového vzdělávání.
Vědecký a odborný potenciál fakulty se odráží v řešení velkého množství grantů a
dalších výzkumných a vývojových projektů, v pracích na konkrétních úkolech a
zadáních pro partnerské subjekty z praxe i v množství odborných publikací, konferencí
a dalších prezentací.
Fakulta elektrotechnická byla od roku 2005 do roku 2011 nositelem a řešitelem
rozsáhlého výzkumného záměru „Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice“ a
spoluřešitelem projektů z programů Evropské unie. Na řadě těchto prací se podílejí
úspěšně i studenti fakulty.
Významnou specifikou Fakulty elektrotechnické v Plzni je její začlenění do
Západočeské univerzity, která má multioborový charakter, což umožňuje různé
kombinace elektrotechnického studia s obory přírodovědnými, humanitními,
ekonomickými, pedagogickými a dalšími i odbornou a výzkumnou spolupráci různých
typů pracovišť.
V současné době tvoří Fakultu elektrotechnickou v Plzni pět vlastních kateder (v
mnoha disciplinách využívá fakulta služby specializovaných kateder ostatních fakult
univerzity). Pracuje zde 142 zaměstnanců, z toho 16 profesorů, 36 docentů, přes 60
odborných asistentů a asistentů a 23 vědeckých pracovníků. Počet studentů se pohybuje
okolo 2000, z nichž je cca 200 studentů doktorského studia a přibližně 400 studentů
kombinované formy studia. Podstatné je, že všichni absolventi fakulty nalézají velmi
dobré uplatnění a zaměstnání s kvalitním ohodnocením i zajímavou prací.
Za klíčové oblasti, na které se především orientuje tvůrčí činnost fakulty, lze
označit zejména elektronické analogové a číslicové systémy a technologie, HW a SW
informačních systémů, telekomunikační, multimediální a zabezpečovací techniku,
-4-
elektrická trakční zařízení a regulační prvky, energetické soustavy, elektrárny a jejich
ochranné a řídící systémy, ekologické a netradiční zdroje energie, zkoumání vlastností
a užití elektrotechnických materiálů a součástek, diagnostika a spolehlivost, řízení
kvality a jakosti, vývoj regulačních a dopravních pohonů, výkonová a řídící
elektronika, elektromagnetická kompatibilita, matematické a počítačové modelování a
simulace elektrotechnických problémů, sdružené úlohy v technické praxi a řadu dalších
aktuálních problémů.
V této souvislosti je nutné připomenout i nezastupitelný vliv rozsáhlé
spolupráce fakulty s významnými podniky jako je Škoda Electric s.r.o., BRUSH SEM
s.r.o., Škoda Transportation s.r.o., Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., ŠKODA
AUTO a.s., E.ON Česká republika a.s., ČEZ, a.s, EGE, ABB s.r.o., ZF, MBtech s.r.o. a
mnoho dalších.
Od ustanovení samostatné Fakulty elektrotechnické v r. 1960 v rámci Vysoké
školy strojní a elektrotechnické v Plzni uplynulo již 50 let.
Prvním děkanem FEL v Plzni byl Prof. Ing. dr. Emil Langer, DrSc. (1960 – 63), dále
tuto významnou funkci zastávali Prof. Ing. dr. Karel Volf (1963 – 66 a 1971 – 76),
Prof. Ing. Jaroslav Chládek (1966 – 71), Doc. Ing. Zbyněk Kraus, CSc. (1976 – 84),
Prof. Ing. Jaroslav Švajcr, CSc. (1984 – 89), Prof. Ing. Jiří Kožený, CSc. (1989 – 91),
Doc. Ing. Václav Čtvrtník, CSc. (1991 – 94), Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. (1994 –
2000), Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (2000 - 2003) a doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. (2003 –
2010). Na podzim roku 2009 byl akademickým senátem FEL zvolen za děkana FEL
pro následující období let 2010 – 2014 doc. Ing. Jiří Hammerbauer, PhD. Z mnoha
dalších významných osobností, které po desítky let profilovaly tvář elektrotechnické
fakulty v Plzni, připomeňme alespoň profesory Hlávku, Prombergera, Dubského,
Iblera, Klátila, Kliera, Kubíka, Kuleho, Mayera, Rybáře, Bartoše, Berana, Koženého,
Vondráška, Pinkera a další.
Fakulta elektrotechnická prošla za tuto dobu mnohými změnami. Zpočátku byla
orientovaná na úzkou spolupráci s regionálním průmyslem, především se Škodovkou,
čímž bylo dáno její silnoproudé zaměření. Základem výuky a vědeckovýzkumné
činnosti byla oblast elektrických strojů a přístrojů, energetiky a později elektrických
pohonů. V osmdesátých letech se profilovala nová orientace části fakulty na
elektroniku, kybernetiku a výpočetní techniku, což dalo později podnět k odtržení části
pracovišť s tímto zaměření a vzniku Fakulty aplikovaných věd. Se změněnými
ekonomickými podmínkami na počátku let devadesátých naše fakulta postupně ztrácela
zázemí v podnicích jako plzeňská Škodovka. S rozdělením Československa bylo také
nutné zajistit kontinuitu ve výuce oborů, které se vyučovaly na slovenských vysokých
školách. Proto na Fakultě elektrotechnické došlo k posílení slaboproudých oborů a
vzniku nových perspektivních oborů jako např. Elektronika a sdělovací technika,
Dopravní elektroinženýrství se zaměřením na drážní zabezpečovací a sdělovací
techniku, Komerční elektrotechnika a Technická ekologie, z nichž některé jsou unikátní
v rámci republiky. V posledním roce to pak bylo nové studijní zaměření Automobilová
elektronika. V těchto oborech mají klíčové postavení elektronika, informatika a
telekomunikace. Neznamená to však zánik či oslabení výuky tradičních
elektrotechnických oborů, ale posílení všech těch oblastí, kde máme tradičně dobré
výsledky, ale i těch, které jsou naším okolím žádány. Udržení víceméně kompletního
portfolia oborů a zaměření nezávisle na krátkodobých vlivech je klíčové z hlediska
výchovy kvalitních široce použitelných elektroinženýrů. Snažíme se zavádět
nejmodernější techniku do výuky především za úzké spolupráce a podpory firem
a okolí. Pokud je to možné, využíváme jejich zázemí také při realizaci
odborných praxí a diplomových a disertačních prací. Posilujeme interdisciplinární
-5-
charakter výuky, k čemuž právě univerzitní prostředí svou mnohotvárností a
možnostmi dává ty nejlepší předpoklady.
Studenti mají též možnost využít našich širokých mezinárodních kontaktů k získání
mezinárodních zkušeností formou zahraničních praxí, studijních pobytů a exkurzí, či
realizací části studia na zahraničních vysokých školách. Fakulta se pravidelně zapojuje
do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus a LLP (Sokrates).
Současná struktura studia na FEL již plně akceptuje systém vysokoškolského vzdělání
bakalář – magistr – doktor a je realizována následujícími studijními obory.
Tradiční studijní program „Elektrotechnika a informatika“ má v bakalářském stupni
čtyři obory: „Elektronika a telekomunikace“, „Elektrotechnika a energetika“,
„Technická ekologie“, „Komerční elektrotechnika“ a obor „Elektrotechnika“ zaměřený
převážně na výchovu bakalářů pro praxi. Program „Aplikovaná elektrotechnika“ je
jednooborovým programem prakticky orientovaného bakalářského studia. Navazující
magisterské programy jsou též dva: dvouletý „Elektrotechnika a informatika“ se sedmi
obory - „Elektroenergetika“, „Průmyslová elektronika a elektromechanika“,
„Elektronika a aplikovaná informatika“, „Dopravní elektroinženýrství a
autoelektronika“, Telekomunikační a multimediální systémy“, „Komerční
elektrotechnika“ a „Technická ekologie“ a tříletý program „Aplikovaná
elektrotechnika“ s prvním vyrovnávacím ročníkem určeným především pro absolventy
jiných fakult a vysokých škol. Obor Dopravní inženýrství byl aktuálně rozšířen o
zaměření „Automobilová elektronika“. V doktorském stupni studijního programu
„Elektrotechnika a informatika“ to jsou obory „Elektronika“, „Elektrotechnika“ a
„Elektroenergetika“. Všechny obory jsou též akreditovány v anglické verzi.
Záměrem elektrotechnické fakulty je vytvořit v současných velmi dobrých
prostorových a přístrojových podmínkách dlouhodobě stabilní prostředí pro výchovu
kvalitních absolventů i pro dosahování výrazných vědeckých a odborných výsledků.
V zájmu rozšíření výzkumné činnosti a spolupráce s podniky doznala změn grantová i
další tvůrčí činnost a v poslední době velmi důležitá spolupráce s průmyslovými
partnery, včetně významného rozvoje postgraduálního doktorského studia.
Právě tato spolupráce dala v roce 2010 základ obrovské investici a Fakulta
elektrotechnická v Plzni stojí na prahu nové etapy dalšího rozvoje. Fakulta získala pro
výrazné posílení a stabilizaci své tržní pozice v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
významný investiční projekt Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE)
ze strukturálních fondů Evropské unie, který představuje investici blížící se třičtvrtě
miliardy korun. Zde již v současnosti nachází zajímavé uplatnění především mladší
pracovníci a doktorandi a zároveň tento projekt přináší úzkou vazbu na praktické
aplikace a na spolupráci s významnými partnery z průmyslu. Naplno se spolupráce
partnerů z průmyslu a našeho RICE rozběhne po dokončení výstavby nových prostor
centra po roce 2014.
Na závěr je třeba poděkovat všem současným i minulým pracovníkům Fakulty
elektrotechnické, všem současným studentům i absolventům, všem spolupracujícím
partnerům a institucím, které se podíleli na rozvoji fakulty a jejích studijních oborů.
Věřím, že i v budoucnu bude Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
důstojným pokračovatelem své padesátileté historie.
V Plzni, duben 2012
doc. Ing. JiříHammerbauer Ph.D.
děkan FEL ZČU v Plzni
-6-
2. STRUKTURA ZČU A FEL
FEL VE STRUKTUŘE ZČU
-7-
DĚKAN
Akademický senát FEL
Vědecká rada FEL
Tajemník
Kolegium děkana
Vedoucí studijního odd.
Komise děkana
Studijní oddělení
Oborová rada FEL
Proděkan pro
rozvoj
fakulty
Proděkan pro
vzdělávací
činnost
Proděkan pro
mezinárodní
spolupráci a
projekty
Regionální
Inovační
Centrum
elektrotechniky
Katedra
aplikované
elektroniky a
telekomunikací
Akreditovaná
elektrotechnická
laboratoř
Katedra
elektroenergetiky
a ekologie
Katedra
technologií a
měření
Vedoucí katedry
Tajemník
Pedagogové
Proděkan pro
vědu a
strategii
Doktorandi
Administrativa
STRUKTURA FEL 2011
-8-
Katedra
elektromechaniky
a výkonové
elektrotechniky
Katedra
teoretické
elektrotechniky
Zástupce vedoucího
Technici
Řemeslníci
2.1. SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 2011
Děkan:
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
[email protected]
Sekretářka děkana: Jitka Machová
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost:
doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
[email protected]
Proděkan pro vědu a strategii, statutární zástupce děkana FEL:
doc. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
[email protected]
Proděkan pro rozvoj fakulty:
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
[email protected]
Proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty:
doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev
[email protected]
Tajemník:
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
[email protected]
Studijní referentky:
Soňa Königsmarková
Jana Lepičová
Milena Šafránková
Martina Nováková, Bc.
-9-
2.2. AKADEMICKÝ SENÁT FEL
Předseda AS FEL:
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
Místopředseda AS FEL:
Tajemník AS FEL:
Jan Hudek
Ing. Jana Jřičková, Ph.D.
Členové AS FEL:
Pedagogičtí pracovníci:
Student doktorského studia:
Studenti Mgr. a Bc. studia:
doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc.
prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
Ing. Jiří Fořt, Ph.D.
Ing. Roman Hamar, Ph.D.
Ing. Václav Kotlan, Ph.D.
Ing. Michal Kubík
Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D.
Ing. Antonín Předota
Lukáš Harvánek
Jan Hudek
Jiří Čelad
Bc. Pavel Vondruška
Bc. Jan Kalianko
Bc. Tereza Vyšteinová
Zástupci FEL v AS ZČU:
Zástupci učitelů:
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.
Zástupci studentů FEL:
Bc. Karel Dvořák
Bc. Pavel Vondruška
Ing. Antonín Předota
Zástupci doktorského studia:
-10-
2.3. VĚDECKÁ RADA
2.3.1. Interní členové
Platná k 5.4.2011
Zdroj FEL
doc. Ing. Hammerbauer Jiří, Ph.D. KAE, FEL ZČU, děkan
prof. Ing. Bartoš Václav, CSc. KEV, FEL ZČU
prof. Ing. Benešová Zdeňka, CSc. KTE, FEL ZČU
doc. Ing. Hamáček Aleš, Ph.D. KET, FEL ZČU
prof. Ing. Doležel Ivo, CSc. KTE, FEL ZČU, vedoucí katedry
prof. Ing. Kůs Václav, CSc. KEV, FEL ZČU, vedoucí katedry
doc. Ing. Masopust Jiří, CSc. KAE, FEL ZČU
prof. Ing. Mayer Daniel, DrSc. KTE, FEL ZČU
prof. Ing. Mentlík Václav, CSc. KET, FEL ZČU
doc. Ing. Peroutka Zdeněk, Ph.D. KEV, FEL ZČU, proděkan pro vědu a strat.
prof. Ing. Pinker Jiří, CSc. KAE, FEL ZČU
doc. Ing. Skočil Vlastimil, CSc. KET, FEL ZČU, vedoucí katedry
prof. Ing. Škorpil Jan, CSc. KEE, FEL ZČU
prof. Ing. Vondrášek František, CSc. KEV, FEL ZČU
prof. Ing. Vostracký Zdeněk, DrSc. KEE, FEL ZČU
doc. Ing. Zeman Karel, CSc. KEV, FEL ZČU
prof. Lubomír Kule, CSc., emeritní profesor ZČU, čestný člen vědecké rady FEL
2.3.2. Externí členové
Ing. Borusík Ondřej, Ph.D. Škoda Investment a.s.
prof. Ing. Brandštetter Pavel, CSc. VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Braun Jaromír, DrSc. AV ČR Praha
Ing. Drábová Dana, Ph.D. Státní ústav pro jadernou bezpečnost Praha
prof. Ing. Hanus Stanislav, CSc Fakulta elektrotechniky a kom. technologií VUT Brno
doc. Ing. Horák Jaromír, CSc. Katedra konstruování storjů, FST ZČU
prof. Ing. Hudec Lubomír, DrSc., VŠ chemicko-technologická Praha
Ing. Kysela Vladimír, ABB s.r.o., divize PSP-PG,
prof. Dr. Ing. Maryška Jiří, CSc TU Liberec, Fakulta mechatroniky
prof. Ing. Mazánek Miloš, CSc. FEL ČVUT Praha, Katedra elektromag. pole
prof. RNDr. Nešpůrek Stanislav, DrSc. Ústav makromolekulární chemie AV ČR
prof. Ing. Psutka Josef, CSc. Katedra kybernetiky, FAV ZČU
prof. Ing. Valouch Viktor, CSc. Ústav termomechaniky AV ČR
Ing. Votruba Stanislav E-ON Česká republika
-11-
3. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Fakulta elektrotechnická ZČU má pro svoji vzdělávací činnost akreditovány
následující studijní programy strukturovaného studia:
 bakalářský studijní program „Elektrotechnika a informatika“, se standardní dobou
studia 3 roky, který zahrnuje 4 obory prezenční formy studia „Elektronika
a telekomunikace“, „Elektrotechnika a energetika“, „Technická ekologie“,
„Komerční elektrotechnika“ a pátý obor prezenční a kombinované formy studia
„Elektrotechnika“, zaměřený na výstup absolventa do praxe;
 bakalářský studijní program „Aplikovaná elektrotechnika“, se standardní dobou
studia 3 roky, s oborem prezenční a kombinované formy studia „Aplikovaná
elektrotechnika“;
 program navazujícího magisterského studia „Elektrotechnika a informatika“, se
standardní dobou studia 2 roky, se sedmi obory prezenční formy studia „Elektroenergetika“, „Průmyslová elektronika a elektromechanika“, „Elektronika
a informatika“,
„Dopravní
elektroinženýrství
a
autoelektronika“,
„Telekomunikační a multimediální systémy“, „Komerční elektrotechnika“ a
„Technická ekologie“;
 program navazujícího magisterského studia „Aplikovaná elektrotechnika“, se
standardní dobou studia 3 roky, s oborem prezenční a kombinované formy studia
„Aplikovaná elektrotechnika“. Studijní plán prvního ročníku studia slouží jako
vyrovnávací především pro absolventy bakalářského studia jiných fakult a
vysokých škol.
 doktorský studijní program „Elektrotechnika a informatika“, s obory
„Elektronika“, „Elektrotechnika“ a „Elektroenergetika“. Všechny tři obory tohoto
studijního programu jsou též akreditovány pro studium v anglickém jazyce.
Přehled uvedených programů a oborů strukturovaného studia nabízí tabulka
v odst. 3.2.
Obory bakalářských studijních programů mají platnost akreditace do 31. 5. 2012,
s výjimkou oboru „Elektrotechnika“, který má platnost akreditace do 21. 5. 2015.
Obory navazujícího magisterského studia mají platnost akreditace do 31. 5. 2020,
s výjimkou oboru Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika, který má platnost
akreditace do 21. 5. 2015, oborů Jaderná elektroenergetika a Diagnostika a design
elektrických zařízení s platností do 31.5. respektive 31.7. 2014 a oboru Dopravní
elektroinženýrství s platností do 31.5.2012
Obory doktorských studijních programů mají platnost akreditace v prezenční
formě do 1. 6. 2014 a v kombinované do 22.10. 2015.
V průběhu roku 2010 a 2011 byl v rámci pokračování řešení celouniverzitního
rozvojového projektu ECTS-08: Rozvoj a certifikace kreditního systému upraven
rozsah a kreditové ohodnocení některých předmětů studijních plánů bakalářského a
navazujícího magisterského studia, aby kreditová struktura studijních plánů a zátěž
studenta v jednotlivých semestrech studia odpovídaly požadavkům norem pro získání
certifikátu Evropské komise ECTS Label. Výuka podle upravených studijních plánů
započala počátkem akademického roku 2010/2011.
-12-
3.1. HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011
3.1.1. Harmonogram ak. roku 2010/2011 pro Bc. studium
(příloha č. 2 vyhlášky děkana FEL čís. 1 - 2010/11)
Zápis do akademického roku 2010/11
Kombinované studium do
8.10. 2010
1. ročník Bc.
14., a 15. 6., 7. 7., 3. 9. 2010
2. ročník Bc.
9. a 10. 9. 2010
3. ročník Bc.
13. a 14. 9. 2010
Náhradní termín
21. až 23. 9. 2010
1. až 3. ročník Bc. studia FEL:
Akademický rok 2010/11 (administrativní doba trvání)
1.9. 2010 – 31. 8. 2011
Začátek výuky v akad. roce 2010/11
20. 9. 2010
Výuka v zimním semestru 3)
20. 9. - 22. 12. 2010
Vyhlášení základních termínů a zkoušek katedrami ZS
3.12.2010
Zimní prázdniny
27. 12. 2010 - 31. 12.
2010
Zkouškové období (6 týdnů)
3. 1. 2011 - 11. 2. 2011
Mezní termín pro získání 18 kreditů za 1. semestr studia
25. 2. 2011
Upřesňující zápis pro letní semestr 2)
7. 2. - 18. 2. 2011
Výuka v letním semestru (13+1 týden, 1 týden lichý) 1)
14. 2. – 20. 5. 2011
Poslední ročník Bc. studia - výuka v LS
14. 2. - 13. 5. 2011
Velikonoční prázdniny
21 a 22. 4. 2011
Písemná část SZZ v posledním ročníku Bc. studia
15. – 16. 4. 2011
Vyhlášení základních termínů zkoušek katedrami v LS
22. 4. 2011
Předběžný zápis pro akad. rok 2011/12
25. 5. - 1. 9. 2011
Mezní termín zápočtů za LS. 2010/11 v posl. roč. Bc. 4)
15. 6. 2011
Termín odevzdání Bc. Práce
3. 6. 2011
Mezní termín pro získání zápočtů za LS 2010/11
12.00 hod. 1. 9. 2011
Zkouškové období (kromě posl. ročníků)
23. 5. - 8. 7. 2011,
22. 8. – 1. 9. 2011
Zkouškové období pro poslední ročníky Bc. studia 4)
16. 5. – 15. 6. 2011
Mezní termín pro vykonání zkoušek za akad. r. 2009/10
12.00 hod. 1. 9. 2011
Státní závěrečné zkoušky Bc. oborů
21. 6. – 24. 6. 2011
Promoce Bc. oborů
12. 7. a 13. 7. 2011
Letní prázdniny
11. 7. – 19. 8. 2011
Zápis do akad. r. 2010/10 (bude upřesněno vyhláškou)
6. 9. 2011
Zahájení výuky v akad. roce 2011/2012
19. 9. 2011
Pozn.:
1) 13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin; velikonoční prázdniny
21. a 22. 4. 2011).
2) V případě, že student nesplní některý předmět, který je prerekvizitou pro následující předmět,
může požádat o zrušení zápisu tohoto navazujícího předmětu a změnu zapsaných předmětů i
mimo uvedený termín.
3) V kombinovaném studiu začíná výuka již od 17. 9. 2010.
4) Pro studenty, kteří nesplní tento termín a nekonají proto SZZ v červnu 2011, platí termín
shodný s ostatními ročníky (pokud nekonají SZZ v ak.roce 2010/11), resp. termín 22.8.2011,
pokud jim bude děkanem povolen náhradní termín SZZ v r. 2010/11.
-13-
3.1.2. Harmonogram ak. roku 2010/2011 pro Mgr. studium
(příloha č. 3 vyhlášky děkana FEL čís. 1 - 2010/11)
Zápis do akademického roku 2010/11
Kombinované studium do
8. 10. 2010
1. ročník navazující Mgr.3)
16. a 17. 9. 2010
2. roč. navazující Mgr. 3)
7. a 8. 9. 2010
Náhradní termín
21. až 23. 9. 2010
1. a 2. (resp. 3) ročník navazujícího Mgr. studia FEL:
Akademický rok 2010/11 (administrativní doba trvání)
1. 9. 2010 – 31. 8. 2011
Začátek výuky v akad. roce 2010/11
20. 9. 2010
Výuka v zimním semestru 4)
20. 9. - 22. 12. 2010
Vyhlášení základních termínů a zkoušek katedrami v ZS 3.12.2010
Zimní prázdniny
27. 12. 2010 - 31. 12.
2010
Zkouškové období (6 týdnů)
3. 1. 2010 - 11. 2. 2011
Mezní termín pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia
25. 2. 2011
Upřesňující zápis pro letní semestr 2)
7. 2. - 18. 2. 2011
Výuka v letním semestru (13+1 týden, 1 týden lichý) 1)
14. 2. – 20. 5. 2011
Poslední. ročník Mgr. studia - výuka v LS
14. 2. - 8. 4. 2011
Vyhlášení základních termínů zkoušek katedrami v LS
22. 4. 2011
Předběžný zápis pro akad. rok 2010/11
25. 5. - 1. 9. 2011
Mezní termín získání zápočtů za LS 2009/10 posl. r. Mgr5) 19. 5. 2011.
Termín odevzdání diplomové práce
11. 5. 2011
Mezní termín získání zápočtů za LS 2009/09
12.00 hod. 1. 9. 2011
Zkouškové období (8 týdnů)
23. 5. - 8. 7. 2011
22. 8. – 1. 9. 2011
Zkouškové období pro poslední ročníky Mgr. studia 5)
11. 4. – 19. 5. 2011
Mezní termín pro vykonání zkoušek za akad. r. 2009/09
12.00 hod. 1. 9. 2011
Státní závěrečné zkoušky Mgr. oborů
30. 5. – 10.6. 2011
Promoce Mgr. oborů
27. 6. a 28. 6. 2011
Letní prázdniny
11. 7. – 29. 8. 2011
Zápis do akad. r. 2010/11
6. 9. 2011
Zahájení výuky v akad. roce 2011/2012
19. 9. 2011
Pozn.:
1) 13 plných týdnů výuky (po odečtení svátků a velikonočních prázdnin; velikonoční prázdniny
21. a 22. 4. 2010).
2) V případě, že student nesplní některý předmět, který je prerekvizitou pro následující předmět,
může požádat o zrušení zápisu tohoto navazujícího předmětu a změnu zapsaných předmětů i
mimo uvedený termín.
3) Ve studijním programu Aplikovaná elektrotechnika, který má standardní délku studia 3 roky
(včetně prvního tzv. vyrovnávacího ročníku pro absolventy neelektrotechnických
bakalářských oborů), je první ročník prakticky všem studentům uznán z jejich předchozího
absolvovaného bakalářského studia a skutečná obvyklá délka tohoto studia je tedy rovněž 2
roky.
4) V kombinovaném studiu začíná výuka již od 17. 9. 2010.
5) Pro studenty, kteří v r. 2010/11 požádají o odklad SZZ, platí termín do 31. 8. 2011.
-14-
3.2. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY NA FEL
STUDIJNÍ PROGRAM „ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA“
- bakalářský (Bc.), 3 roky, forma prezenční, s členěním na studijní obory:
EAT
Elektronika a telekomunikace
ELE
Elektrotechnika a energetika
KOE
Komerční elektrotechnika
TEK
Technická ekologie
ELT
Elektrotechnika
- navazující magisterský (Ing.), 2 roky, forma prezenční, s členěním na studijní obory:
DE
Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
EI
Elektronika a aplikovaná informatika
PE
Průmyslová elektronika a elektromechanika
TM
Telekomunikační a multimediální systémy
EE
Elektroenergetika
KE
Komerční elektrotechnika
TE
Technická ekologie
JE
Jaderna elektroenergetika
DD
Diagnostika a design elektrických zařízení
Zdroj FEL
STUDIJNÍ PROGRAM „APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA“
- bakalářský (Bc.), 3 roky, forma prezenční i kombinovaná, studijní obor:
AEL
Aplikovaná elektrotechnika
- navazující magisterský (Ing.), 2 až 3 roky, forma prezenční i kombinovaná,
studijní obor:
AE
Aplikovaná elektrotechnika
Zdroj FEL
STUDIJNÍ PROGRAM „ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA“
- doktorský (Ph.D.), 3 roky, forma prezenční i kombinovaná, studijní obor:
DELN Elektronika
DELT Elektrotechnika
DEEN Elektroenergetika
Zdroj FEL
-15-
3.3. HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2011/2012 NA FEL ZČU
V PLZNI
Harmonogram přijímacího řízení navazuje na harmonogram akademického roku
fakulty a harmonogram univerzity.
Bakalářské studium
Termíny zasedání přijímací komise
(rozhodnutí o přijetí - nepřijetí)
Termín přezkumného řízení
Termín a podmínky pro nahlédnutí do
materiálů z přijímacích zkoušek
Termín skončení přijímacího řízení
9.5., 24.6., 5. 9. 2011
30. 6., 12. 7., 19. 9., 2011
23. 5. - 10. 6., 1. 9. - 14. 9. 2011
(osobně na studijním oddělení FEL)
27.10.2011
Navazující magisterské studium
30.6.2011
Termín konání přijímacích zkoušek
1.7.2011
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Termín zasedání přijímací komise
28. 6.,30. 6., 7. 9., 8.9. 2011
(rozhodnutí o přijetí - nepřijetí)
19.9.2011
Termín přezkumného řízení
7.7. - 15. 7. 2011
Termín a podmínky pro nahlédnutí do
(osobně
na studijním odd. FEL)
materiálů z přijímacích zkoušek
27.10.2011
Termín skončení přijímacího řízení
Doktorské studium
Termín konání přijímacích zkoušek
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Termín zasedání přijímací komise
(rozhodnutí o přijetí - nepřijetí)
Termín přezkumného řízení
Termín a podmínky pro nahlédnutí do
materiálů z přijímacích zkoušek
Termín skončení přijímacího řízení
Zdroj FEL
-16-
29. 6. 2011
nebyl stanoven
12. 7. 2011
15.8.2011
18. 7. - 26. 7. 2011
27.10.2011
3.4. STAV PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ AK. ROKU 2011/2012
Informace o výsledcích přijímacího řízení 2011/12 na FEL ZČU
3.4.1. Bakalářské studijní programy
3.4.1.1 Podmínky k přijetí ke studiu
3.4.1.1.1 První kolo přijímacího řízení
Ke studiu do bakalářských studijních programů "Elektrotechnika a informatika" (prezenční forma) a
"Aplikovaná elektrotechnika" (prezenční a kombinovaná forma) byli přijímáni uchazeči podle předem
vyhlášených a zveřejněných podmínek.
Ke studiu bakalářských studijních programů byli přijati uchazeči, kteří absolvovali SŠ
3.4.1.1.1 a)
nebo VOŠ s dobrými výsledky z profilových předmětů. Za profilové předměty se
považuje: matematika, fyzika, výpočetní technika a odborné elektrotechnické
předměty, které byly vybírány v závislosti na vybraný obor uchazeče. Dále bylo
přihlíženo k různým odborným aktivitám během studia střední školy (účast v
olympiádách na vyšší úrovni, umístění na předních místech SOČ, dobré výsledky
SCIO testů - matematika nebo všeobecná část, maturita z profilových předmětů matematika, fyzika apod.), které byly ohodnoceny bonifikačními body děkana. U
uchazečů, kteří již na VŠ studovali, bylo kladnými či zápornými bonifikačními body
posuzováno i jejich případné předchozí úspěšné či neúspěšné vysokoškolské
studium. Zahraniční uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu v českém jazyce, byli
pozváni k ústnímu pohovoru, kde předložili nostrifikaci svého středoškolského studia,
příp. zatím předběžný doklad o svém ukončeném středoškolském vzdělání a
prokázali potřebnou znalost českého jazyka.
Průměr z profilových předmětů a odborné aktivity studenta byly převedeny na body.
• studijní program Elektrotechnika a informatika (prezenční forma)
Obory:
Elektronika a telekomunikace, Elektrotechnika a energetika, Komerční
elektrotechnika, Technická ekologie, Elektrotechnika:
min. 31 bodů celkem, max. 3 známky stupně čtyři z 8 vybraných profilových
předmětů
• studijní program Aplikovaná elektrotechnika (prezenční forma studia)
obor:
Aplikovaná elektrotechnika:
min. 31 bodů celkem, max. 3 známky stupně čtyři z 8 vybraných profilových
předmětů
• studijní program Aplikovaná elektrotechnika (kombinovaná forma studia)
obor:
Aplikovaná elektrotechnika:
min. 34 bodů celkem, max. 3 známky stupně čtyři z 8 vybraných profilových
předmětů
-17-
3.4.1.1.1 b)
Kritériu přijetí bez přijímací zkoušky takto vyhověli:
- absolventi gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických z profilových předmětů do studijního průměru cca 2,8
- absolventi ostatních typů středních škol a učilišť do průměru cca 2,4
- resp. uchazeči s mírně horším středoškolským studijním průměrem, kteří
však prokázali jiné úspěšné odborné aktivity.
3.4.1.1.1 c)
3.4.1.1.1 d)
Poznámka:
Uchazeči, kteří nesplnili kritéria pro přijetí, nebyli přijati.
V přezkumném řízení byly posuzovány žádosti uchazečů individuálně.
V prvním kole přijímacího řízení obdrželi uchazeči nejprve návrh na přijetí, neboť toto
rozhodování předcházelo vykonání maturitní zkoušky, která je nutnou podmínkou
přijetí. Pokud se uchazeči dostavili k předzápisu, resp. zápisu a předložili zde doklad
o vykonání maturitní zkoušky, obdrželi u zápisu definitivní rozhodnutí děkana o
přijetí.
3.4.1.1.2 Druhé kolo přijímacího řízení
V letošním akademickém roce bylo druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno pro všechny bakalářské
studijní programy, resp. obory. Ke studiu do bakalářských studijních programů "Elektrotechnika a
informatika" (prezenční forma), "Aplikovaná elektrotechnika" (prezenční forma) a "Aplikovaná
elektrotechnika" (kombinovaná forma) byli přijímáni uchazeči podle předem vyhlášených a
zveřejněných podmínek stejně jako v prvním kole přijímacího řízení.
Ke studiu bakalářských studijních programů v prezenční formě studia byli přijati
3.4.1.1.2 a)
uchazeči, kteří absolvovali SŠ nebo VOŠ s dobrými výsledky z profilových
předmětů. Za profilové předměty se považuje: matematika, fyzika, výpočetní
technika a odborné elektrotechnické předměty, které byly vybírány v závislosti na
vybraný obor uchazeče. Dále bylo přihlíženo k různým odborným aktivitám během
studia střední školy (účast v olympiádách na vyšší úrovni, umístění na předních
místech SOČ, dobré výsledky SCIO testů - matematika nebo všeobecná část,
maturita z profilových předmětů - matematika, fyzika apod.), které byly
ohodnoceny bonifikačními body děkana. U uchazečů, kteří již na VŠ studovali,
bylo kladnými či zápornými bonifikačními body posuzováno i jejich případné
předchozí úspěšné či neúspěšné vysokoškolské studium.
Průměr z profilových předmětů a odborné aktivity studenta byly převedeny na body
stejně jako v prvním kole přijímacího řízení a kritéria pro přijetí byla na všechny
bakalářské programy, resp. obory naprosto stejná jako v prvním kole přijímacího
řízení.
3.4.1.1.2 b)
3.4.1.1.1 c)
Uchazeči, kteří nesplnili kritéria pro přijetí, nebyli přijati.
V přezkumném řízení byly posuzovány žádosti uchazečů individuálně.
-18-
3.4.1.2
Statistické údaje o přijímacím řízení na FEL ZČU v Plzni pro ak.
rok 2011/12 - bakalářské studijní programy
Statistické údaje o přijímacím řízení na FEL ZČU v Plzni pro akademický rok 2011/12
bakalářské studium
Bakalářské studijní programy
ELEKTROTECHNIKA A
INF0RMATIKA B2612
stud.program
stud. Obor
Počet přihlášek s
prioritou 1 (fyzičtí
uchazeči)
Počet přihlášek na
jednotlivé obory FEL
(z toho v 1. kole
přihlášky s prioritou 1)
(z toho ve 2. kole
přihlášky s prioritou 1)
Rozhodnutí o přijetí
- z přijatých zapsáno
- z přijatých
nezapsáno
Nepřijato
Nedostavilo se (1.kolo
přij. řízení)
Podalo žádost o
přezkoumání
rozhodnutí
- z toho přijato
- z přijatých po
odvolání zapsáno
Celkem přijato na
bakalářské studium
Celkem zapsáno na
bakalářské studium
EAT
ELE
KOE
TEK
ELT
APLIKOVANÁ
ELEKTROTECHNIKA
B2644
AEL prez. AEL komb.
Celkem
FEL
ZČU
188 164 205 134
3
84
180
958 *)
266 270 327 221
6
84
180
1354
150
136
153
89
2
62
129
721
38
28
52
45
1
22
51
237
91
86
3
3
47
45
131
131
679
653
132 130 145
127 120 141
5
5
4
5
0
2
0
21
2
9
6
16
0
6
20
59
53
29
53
27
0
25
26
213
0
6
5
4
0
5
10
30
0
5
5
2
0
5
5
22
0
5
4
1
0
5
4
19
132 135 150
93
3
52
136
701
127 125 145
87
3
50
135
672
*) Z toho 20 uchazečů v 1. kole podalo přihlášku s prioritou 1 na oba studijní programy.
**) 6 uchazečů podalo přihlášku v 1. i ve 2. kole přijímacího řízení
***) 19 uchazečů si podalo přihlášku na bakalářský studijní program i navazující magisterský studijní
program.
Vysvětlivky zkratek oborů: EAT - Elektronika a telekomunikace, ELE - Elektronika a energetika, KOE - Komerční
elektrotechnika, TEK - Technická ekologie,ELT – Elektrotechnika, AEL - Aplikovaná elektrotechnika
-19-
3.4.2. Navazující Mgr. studijní programy-podmínky přijetí ke studiu
3.4.2.1 Podmínky k přijetí ke studiu
Ke studiu do navazujících magisterských studijních programů "Elektrotechnika a
informatika" a "Aplikovaná elektrotechnika" byli přijímáni absolventi bakalářského studia
elektrotechnických nebo příbuzných technických oborů podle předem vyhlášených a
zveřejněných podmínek. Hodnotil se prospěch z 8 vybraných stěžejních předmětů
bakalářského studia, průměrný prospěch za 1., 2. a 3. ročník bakalářského studia, prospěch
u státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce, bonus za doložené odborné
aktivity v průběhu bakalářského studia. Podle uvedených kritérií bylo stanoveno pořadí
uchazečů o daný obor studia.
3.4.2.1 a)
Bez přijímací zkoušky byli ke studiu v oborech navazujících magisterských
studijních programů "Elektrotechnika a informatika" a "Aplikovaná
elektrotechnika" přijati po projednání ve fakultní přijímací komisi absolventi
bakalářského studia v elektrotechnických oborech, kteří se ve výše uvedeném
pořadí uchazečů o daný obor studia zařadili do limitního počtu nejlepších
přijímaných uchazečů na daný obor studia. Přijetím na základě výsledků z
předcházejícího bakalářského studia a rozhodnutím přijímací komise bylo
takto v závislosti na počtu uchazečů obsazeno cca 80% ze stanoveného limitu
počtu studentů v jednotlivých oborech.
3.4.2.1 b)
Ostatní uchazeči - absolventi bakalářského studia Fakulty elektrotechnické
ZČU, kteří nevyhověli kritériím přijetí bez přijímací zkoušky, dále uchazeči absolventi bakalářských studijních oborů výrazně odlišných od oborů
studijních programů FEL a uchazeči, kteří bakalářské studium ukončili před
více než 2 roky se podrobili ústní přijímací zkoušce před oborovou komisí,
která ověřovala u uchazečů předpoklady pro úspěšné studium oboru a
stanovila pořadí nejlepších. Ty pak doporučila děkanovi k přijetí do výše limitu
počtu přijímaných ke studiu v daném oboru studia. Některým uchazečům bylo
nabídnuto přijetí na jiný (náhradní) studijní obor.
-20-
3.4.2.2
Statistické údaje o přijímacím řízení na FEL ZČU v Plzni pro ak.
rok 2010/11 - navazující magisterské studijní programy
studijní
APLIKOVANÁ
program
ELEKTROTECHNIKA A INF0RMATIKA B2612
ELEKTROTECHNIKA
navazující
B2644
magisterský
studijní
obor
EI TM DE PE EE KE JE TE AE-prez. AE-komb.
Přihlášky
2011/12 s
prioritou 1
25 10 22 13 59
84
0 35
29
72
(fyzičtí
uchazeči)
Přihlášky
2011/12 bez
10
48 38 60 56 105 121 49
30
75
9
rozlišení
priorit
Přijato
celkem pro
20 5
15 11 41
65
0 26
19
49
ak.r.
2011/12
Nepřijato pro
0
0
0
0
4
2
0
6
0
10
ak.r. 2011/12
Zapsáno
pro ak.r.
19 5
13 11 40
61
0 25
19
45
2011/12
*) Z toho 13 uchazečů v 1. kole podalo přihlášku s prioritou 1 na oba studijní programy.
**) Někteří uchazeči s prioritou 1 na některém z oborů byli po přijímacích pohovorech
přijati na jiný obor s nižší prioritou.
Vysvětlivky zkratek oborů: EI - Elektronika a aplikovaná informatika, PE - Průmyslová
elektronika a elektromechanika, TM - Telekomunikační a multimediální systémy, DE Dopravní elektroinženýrství, EE - Elektroenergetika, KE - Komerční elektrotechnika, JE
- Jaderná elektroenergetika, TE - Technická ekologie
-21-
Celkem
349
691
251
22
238
3.4.3. Doktorský studijní program - podmínky přijetí ke studiu
3.4.3.1 Podmínky k přijetí ke studiu
Ke studiu do doktorského studijního programu "Elektrotechnika a informatika" byli přijímáni
absolventi příbuzného magisterského studijního programu podle předem stanovených
podmínek (absolvované magisterské studium v některém technickém nebo přírodovědném
oboru s velmi dobrými studijními výsledky a vztah k danému tématu doktorské práce).
Uchazeči se hlásili na konkrétní obor doktorského studia a na téma doktorské práce,
vypsané konkrétním školitelem a schváleny vědeckou radou fakulty.
Všichni uchazeči se podrobili ústní přijímací zkoušce před oborovou přijímací komisí.
Jednotlivé komise ověřovaly u uchazečů předpoklady pro úspěšné studium oboru a
stanovily pořadí nejlepších uchazečů, které pak doporučily děkanovi k přijetí.
3.4.3.2
Statistické údaje o přijímacím řízení na FEL ZČU v Plzni pro ak. rok
2010/11 - doktorské studijní programy
Doktorský studijní program
stud.program
stud. obor
forma studia
Počet přihlášek
(fyzických uchazečů)
Přijato na základě
výsledků z
Mgr.studia
a ústních pohovorů
Nepřijato
Nedostavilo se
Podalo žádost o
přezkoumání
rozhodnutí
Přijato na základě
žádosti o přezkoumání
rozhodnutí
Přijato celkem pro
ak.r. 2011/12
Zapsáno pro ak.r.
2011/12
ELEKTROTECHNIKA A INF0RMATIKA P2612
Elektrotechnika
Elektronika
Elektroenergetika
prez.
komb.
prez.
komb.
prez.
komb.
Celkem
FEL
ZČU
15
2
9
3
6
6
41
13
2
0
2
0
0
9
0
0
3
0
0
6
0
0
6
0
0
39
2
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
-1
1
0
0
0
13
2
8
4
6
6
39
12
2
7
4
6
6
37
Zdroj FEL
-22-
3.5. POČTY STUDUJÍCÍCH STUDENTŮ NA FEL 2011/12
3.5.1. Bakalářské studijní programy
Program
2612B
Elektrotechnika a
informatika
2612B
Elektrotechnika a
informatika
2612B
Elektrotechnika a
informatika
2644B Aplikovaná
elektrotechnika
2612B
Elektrotechnika a
informatika
2612B
Elektrotechnika a
informatika
Stud.obor Součet Přeruš. Plátci 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
2602R007
ELE
233
1
0
121 62 41
9
0
0
0
0
0
2612R019
EAT
268
7
0
120 76 42 26
4
0
0
0
0
3904R015
TEK
137
0
0
81 36 16
4
0
0
0
0
0
2602R001
AEL
319
14
0
183 87 35 11
3
0
0
0
0
2602R006
ELT
8
0
0
2602R010
KOE
325
7
Celkem
1290
29
3
4
1
0
0
0
0
0
0
0
139 107 71
8
0
0
0
0
0
0
647 372 206 58
7
0
0
0
0
Údaje k 31.10.2011 zdroj INIS Matrika
3.5.2. Navazující magisterské studijní programy
Program
Stud.obor Součet Přeruš. Plátci 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
3907T001
72
1
0
40 26 6 0 0 0 0 0 0
EE
2602T001
134
5
0
65 50 17 2 0 0 0 0 0
AE
2612T048
19
1
0
5 9 4 1 0 0 0 0 0
TM
2612T039
38
4
0
11 18 5 4 0 0 0 0 0
PE
2612T016
48
1
0
28 15 4 1 0 0 0 0 0
EI
2612N Elektrotechnika
a informatika
2644N Aplikovaná
elektrotechnika
2612N Elektrotechnika
a informatika
2612N Elektrotechnika
a informatika
2612N Elektrotechnika
a informatika
2612N Elektrotechnika
2602T010
a informatika
KE
144
1
-23-
0
61 70 12
1
0
0
0
0
0
2612N Elektrotechnika 3904T015
a informatika
TE
2612N Elektrotechnika 2642T001
a informatika
DE
Celkem
59
4
0
25 26
6
2
0
0
0
0
0
49
3
0
14 21 12
0
2
0
0
0
0
563
20
0
2
0
0
0
0
249 235 66 11
Údaje k 31.10.2011 zdroj INIS Matrika
3.5.3. Doktorské studijní programy
Program
2612P
Elektrotechnika a
informatika
2612P
Elektrotechnika a
informatika
2612P
Elektrotechnika a
informatika
Stud.obor Součet Přeruš. Plátci 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.
2612V015
DELN
86
2
0
11 18 17 20 10
7
2
1
0
3907V001
DEEN
74
1
0
10 17 13 10 10
6
5
3
0
2602V006
DELT
47
0
0
14 15
2
1
0
0
Celkem
207
3
0
35 50 35 31 29 15
8
4
0
5
1
9
Údaje k 31.10.2011 zdroj INIS Matrika
Celkový stav FEL k 31.10.2011
Název
Součet Přeruš. Plátci 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. a více
Součet za divizi 22 2060
52
0 682 422 101 100 38 15 8 4
0
Zdroj INIS + FEL
-24-
3.6. PŘEHLED SZZ 2010/2011
3.6.1. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací (SZZ a obhajoby BP)
v programech bakalářského studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské
univerzity v Plzni (FEL ZČU) se konaly ve dnech 21. 6. – 24. 6. 2011a následně
v náhradním kole ve dnech 1. až 5. září 2011. Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu
bakalářské práce koná student před komisí, jmenovanou pro daný obor studia děkanem
fakulty a schválenou vědeckou radou fakulty. V předstihu před výše uvedeným termínem
vykonali studenti, kteří měli pro ak. r. 2010/20011 zapsány předměty státní závěrečné
zkoušky ze studovaného oboru, písemnou část státní závěrečné zkoušky. Tyto písemné
zkoušky byly konány hromadně po jednotlivých oborech studia ve dnech 15. – 16. 4.
2011. Bodové ohodnocení výsledku písemné části zkoušky pak brala v úvahu komise při
konání a hodnocení ústní státní zkoušky studenta.. V níže uvedené tabulce jsou souhrnně
uvedena data průběhu a hodnocení SZZ a obhajob BP, konaných před jednotlivými
komisemi.
.
ak. rok
20010-11
Bc.obor
termín
ELE
řádný
ELE
náhradní
ELE celkem
EAT
řádný
EAT
náhradní
EAT celkem
počet
studentů
ke SZZ Bc
51
4
0
0
9
0
0
60
2
60
4
0
39
2
37
2
2
9
3
6
0
3
45
5
43
2
5
0
41
6
56
náhradní
17
9
64
řádný
náhradní
TEK celkem
16
9
16
4
2
18
ELT
řádný
5
ELT
náhradní
2
ELT celkem
neúspěšnost u
SZZ v %
neprospěl
2
řádný
TEK
prospěl s
vyznamená
ním
9
KOE
TEK
prospěl
51
KOE
KOE celkem
z toho
počet
reparátů
11,1%
9
1
57
6
10
12
2
2
16
2
2
3
0
2
2
0
0
5
0
2
15,6%
4
2
2
5
0%
2
11,1%
40,0%
AEL
řádný
20
1
18
1
1
AEL
náhradní
10
1
8
0
2
26
1
3
10,3%
AEL celkem
29
2
AEL- kombi
řádný
25
23
2
AEL- kombi
náhradní
3
3
0
AEL- kombi
celkem
oba
termíny
28
0
26
2
0
0%
249
22
233
17
22
8,8%
Bc FEL celkem
V náhradní termínu konalo SZZ 68 studentů, tj. cca 27% (z důvodu pozdního odevzdání BP nebo nesplnění
některého předmětu do 20.6.2011 nebo jako opakování neúspěšné SZZ).
Zdroj FEL
-25-
3.6.2. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací
Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací (SZZ a obhajoby DP)
v programech navazujícího magisterského studia na Fakultě elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) se konaly ve dnech 30. 5. až 9. 6. 2011.
Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce koná student před komisí,
jmenovanou pro daný obor studia děkanem fakulty a schválenou vědeckou radou fakulty.
Náhradní termín se konal 5.až16.9.2011.
V níže uvedené tabulce jsou souhrnně uvedena data průběhu a hodnocení SZZ a obhajob
DP, konaných před jednotlivými komisemi:
termín
počet
studentů
ke SZZ
NMgr.
z toho
počet
reparátů
prospěl
Prospěl
s vyzname
náním
neprospěl
EE
řádný
34
1
34
9
0
EE
náhradní
7
7
0
0
ak. rok 2001011 NMgr.obor
EE celkem
41
1
41
9
0
PE
řádný
17
0
15
4
2
PE
náhradní
10
2
6
0
4
25
2
21
4
6
PE celkem
DE
řádný
21
2
17
4
4
DE
náhradní
7
3
5
0
2
25
5
22
4
6
DE celkem
EI
řádný
19
0
19
9
0
EI
náhradní
4
0
4
0
0
23
0
23
9
0
EI celkem
TM
řádný
10
2
9
2
1
TM
náhradní
5
1
5
0
0
14
3
14
2
1
TM celkem
KE
řádný
60
4
56
5
4
KE
náhradní
4
0
4
0
0
64
4
60
5
4
KE celkem
TE
řádný
26
0
26
5
0
TE
náhradní
2
0
2
0
0
28
0
28
5
0
TE celkem
AE
řádný
22
4
18
0
4
AE
náhradní
1
0
1
0
0
23
4
19
0
4
AE celkem
tj. %
neúspěšn
osti u SZZ
0%
24,0%
24,0%
0%
7,1%
6,3%
0%
17,4%
AEL-kombi
řádný
29
0
28
1
1
AEL-kombi
náhradní
4
1
3
0
1
AEL-kombi
celkem
32
1
31
1
2
6,3%
NMgr. celkem
oba termíny
275
20
259
39
23
8,4%
Pozn.: *) Vzhledem k tomu, že někteří studenti prodlužují studium nebo naopak po opakovaném
přijetí končí dříve, příp. opakují SZZ, není toto číslo naprosto přesné. Např. vyšší počet absolventů
nežli přijatých před dvěma roky v oborech TM a AE je toho důsledkem
Zdroj FEL
-26-
3.7. STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH
V následující tabulce je uveden stav počtu doktorandů podle jednotlivých školitelských
pracovišť k 31.12.2011
Celkem - Fakulta
elektrotechnická
KAE KEE KET KEV KTE
1. Počet doktorandů v
prezenční formě
2. Počet doktorandů v
kombinované formě
3. Celkový počet
doktorandů
4. Počet doktorandů s
přerušeným studiem
5. Počet obhájených
disertací
17
24
33
19
5
98
22
36
14
11
3
86
39
60
47
30
8
184
2
1
0
0
0
3
1
4
7
9
1
22
Zdroj FEL
Počet absolventů doktorského studia FEL od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
katedra
Absolventi
prezenční kombinovaná
celkem
KAE
0
1
1
KET
4
3
7
KEE
0
4
4
KEV
8
1
9
KTE
0
1
1
FEL
12
10
22
Zdroj FEL
Statistika počtu vykonaných státních doktorských zkoušek v roce 2011.
forma
v roce 2010 (od 1.1. do 31.12.09)
SDZ
Absol
Ne
vykonalo
vovalo
úspěšných
katedra
Prez.
Komb.
Celkem
KAE
17
22
39
3
1
4
KET
24
36
60
11
7
4
KEE
33
14
47
6
4
20
KEV
19
11
30
7
9
2
KTE
5
3
8
1
1
2
FEL
98
86
184
28
22
32
Zdroj FEL
-27-
3.8. PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ NA FEL
I v roce 2011 proběhla na Fakultě elektrotechnické Přehlídka studentských odborných
prací pod patronací prorektora ZČU doc. RNDr. Františka Ježka, CSc. a děkana fakulty
elektrotechnické doc. Ing. Jiřího Hammerbauera, Ph.D.. Dlouhodobým organizátorem byl
Ing. Václav Boček Ph.D., který nás před rokem opustil navždy. Děkujeme za jeho
dlouholetou práci. Jeho nástupci doc. Ing. Pavlu Trnkovi se podařilo zorganizovat i letos
zdařilou soutěž. Soutěž měla dvě paralelní sekce, ve kterých soutěžili studenti v obecném
všezahrnujícím oboru elektrotechnika. Výsledky jsou uvedeny níže. Nejlepším pracím
byly uděleny ceny děkana FEL.
Výsledky soutěže 2011
Sekce 1
1. Místo
Michal Svoboda - Program pro výpočet aktuální zbytkové životnosti elektrického stroje
na základě online diagnostiky
2. Místo
Jaroslav Šnajdr - Ohřev vodičů přenosových linek v dynamickém režimu
3. Místo
Zbyněk Janda - Vyhodnocení indukčního vlivu venkovních vedení na blízké plynovody
Sekce 2
1. Místo
Jan Hynek - Použití jednočipového mikropočítače pro simulaci řídící jednotky
2. Místo
Jiří Toušek - D/A převodník pro moderní audio
3. Místo
Jiří Žahour - Inteligentní časomíra s IR optickou závorou - „Fotobuňka EVO 3“
Zdroj FEL
-28-
3.9. VYZNAMENANÍ STUDENTI FEL
3.9.1. Cena rektorky
Při slavnostním zasedání vědecké rady Západočeské univerzity obdrželi cenu rektora:
Ing. Michael Holík
Bc. Michal Svoboda
3.9.2. Cena děkana
Za vysokou odbornou úroveň diplomové (bakalářské) práce a její obhajobu obdrželi při
promocích z rukou děkana Fakulty elektrotechnické cenu děkana tito absolventi:
Bc. Ilja BAŠLAJEV
Ing. Jan MRÁZ
Bc. Klára BEJČKOVÁ
Ing. Jaromír MUNDIL
Bc. Pavel BENEDIKT
Ing. Martin ONDRÁČEK
Ing. Jaroslav BOŘEK
Bc. Pavel PARTYNGL
Bc. Pavel BROULÍM
Bc. Martin PETRÁČEK
Ing. Martin BRŮHA
Ing. Petr PŘIBYL
Bc. Martina ČERVENÁ
Ing. Martin RŮŽIČKA
Ing. Jiří DOSTÁL
Bc. Michaela SEDLÁČKOVÁ
Bc. Jiří HADRABA
Ing. Dominik SCHNEIDER
Ing. Josef HOVORKA
Bc. Jakub SLIVONĚ
Bc. Miroslav IPSER
Bc. Julius SOKOL
Ing. Stanislav JIŘINEC
Ing. Petr ŠAFÁŘ
Bc. Pavel KALKUŠ
Bc. Miroslav ŠKRLANT
Ing. Aleš KAPLAN
Ing. Jaroslav ŠNAJDR
Ing. Lukáš KOUDELA
Ing. Antonín ŠTENGL
Bc. Milan KRATOCHVÍL
Bc. Martin ŠVEJDA
Bc. Miroslav KRATOCHVÍL
Ing. Jiří TOUŠ
Ing. Otto KRAUS
Ing. Jiří TOUŠEK
Ing. Petr KREJNICKÝ
Ing. Tomáš TRÁVNÍČEK
Bc. Matěj KUBIČKA
Ing. Ondřej VAVERKA
Bc. Adéla KUHAJDOVÁ
Bc. Michal VELÍŠEK
Ing. Tomáš LANGHAMMER
Bc. Roman VYKUKA
Ing. František MACH
Ing. Tereza VYŠTEINOVÁ
Bc. Daniel MACHATÝ
Bc. Pavla ZAHÁLKOVÁ
Ing. Michal MARTIN
Bc. Tomáš ZAHRADNÍK
Bc. Vít MATRKA
Ing. Martin ZEMAN
Ing. Jan METLICKÝ
-29-
Za vynikající studijní výsledky, úspěšnou reprezentaci FEL ve sportu a práci
v Akademickém senátu FEL a ZČU děkan v průběhu akademického roku ocenil
následující studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FEL:
Bc. Stanislav BEČKA
Bc. Ondřej LUFINKA
Ing. Dagmar BEJČKOVÁ
Bc. Jaroslav MALÁN
Ing. Jan BROULÍM
Ing. Kateřina MIZEROVÁ
Ing. Pavel BROULÍM
Ing. Vendula MUŽÍKOVÁ
Ing. Václav CIBULKA
Bc. Tomáš NAZARČÍK
Bc. Lukáš ČAPEK
Dr. Roman PECHÁNEK
Ing. Jiří HADRABA
Dr. Petra PÍCLOVÁ
Ing. Lukáš HARVÁNEK
Bc. Tomáš POLACH
Bc. Aneta HLÁSKOVÁ
Ing. Petr POLÍVKA
Bc. Petr HODINA
Bc. Jiří PONERT
Dr. Karel HRUŠKA
Dr. Silvan PRETL
Ing. Jakub JEŘÁBEK
Ing. Jan SCHVARZ
Bc. Jakub JIŘINEC
Dr. Martin SIROVÝ
Bc. Petr KADLEC
Ing. Michal SVOBODA
Dr. Vladimír KINDL
Dr. Martin ŠIRŮČEK
Dr. Tomáš KOŠAN
Dr. David UZEL
Dr. Aleš KRUTINA
Dr. Jan VELEBA
Dr. Petr KUBERSKÝ
Bc. Vít VELEBA
Bc. Martin KUPILÍK
Dr. David VOŠMIK
Ing. Jana KUTHANOVÁ
Ing. Jan VRÁNA
Bc. Jan LAKSAR
Bc. Lukáš ZÍKA
Ing. Monika LOVECKÁ
3.9.3. Další významná ocenění
Významné ocenění za vynikající výsledky, příkladnou reprezentaci a aktivní činnost ve prospěch
města Plzně a Plzeňského kraje obdrželi na slavnostním zasedání vědecké rady ZČU:
cenu města Plzně:
Bc. Matěj Kubička, Bc. Petr Polívka, Ing. Jan Bartovský, Ing.
cenu Plzeňského kraje:
Ing. Vladimír Kindl, Ing. Václav Kraus, Ing. Václav Wirth
-30-
4. PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ ROZPOČTU
4.1. NEINVESTIČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY R. 2011
(za činnosti 1111 a ostatní)
Částky v tis. Kč
Výnosy
1111
Ostatní příjmy
Náklady
osobní náklady celkem
věcné náklady celkem
Celkové náklady NIV
původní plán
53 098,50
14 000,00
skutečnost
53 092,12
81 900,42
75 746,16
64 896,38
140 642,54
Zdroj Magion
4.1.1. Hospodářský výsledek NIV roku 2011 FEL celkem:
Fakulta elektrotechnická hospodařila v roce 2011 s prostředky několika typů a z několika
zdrojů. Státní rozpočet České republiky byl zdrojem dotace na studenty (činnost 1111),
která byla přes rozpis dotace ZČU vyčíslena částkou 53 098,50 kKč.
K dotačním (účelovým) zdrojům ze Státního rozpočtu patří také stipendia DSP ve výši
8 031,78 kKč.
Další zdroje tvoří konference, vlastní výnosy, výnosy hospodářské činnosti, dary, prodej
služeb, granty FRVŠ, GAČR, OpVK a Výzkumný záměr. Dohromady jsou to zdroje ve
výši 81 900,42 kKč, což tvoří 62% všech zdrojů. Jedná se o nárůst proti předchozím
rokům (2010 – 49,19%, 2009 - 40,53%; 2008 - 25,07%)
4.1.2. Účetní hospodářský výsledek činností FEL v účetnictví ZČU:
výnosy – náklady = 140 642 538,30 – 140 647 704,19= -5 165,89Kč.
Je třeba si uvědomit, že ve výnosech je zachyceno i 2 921tis.Kč FPROV 2011 (Fond
provozních prostředků) a na straně nákladů i 4 848tis.Kč převedených do FPROV roku
2012 (všechny kladné hospodářské výsledky pracovišť).
FPROV 2011 ve výši 2 921tisíc Kč byl alokován na DFEL s tím, že prostředky katedrám
byly vyměněny přímo za 1111.
KAE
22110
20378
KET
22130
-195618
KEE
22150
-72981
KEV
22160
3767
Zdroj FEL
-31-
KTE
22180
8255
RICE
22190
342534
DFEL
22800
-111502
Suma FEL
-5166
4.2. ČERPÁNÍ INVESTIC V R. 2011
[kKč]
FEL
investice
z toho
FRIM
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
6 048,14
3 346,04
5 799,21
11
569,44
10 205,46
10
639,69
9 850,79
113,64
104,58
1 284,61
1 721,97 4 025,21
4
438,90
2 725,04
Zdroj Magion
4.3. ČERPÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
v následující tabulce jsou uvedena čerpání podle jednotlivých položek tedy mzdy a věcné
náklady (v tis.Kč) a to ze všech zdrojů v porovnání s lety předcházejícími:
2011
[tisíc Kč]
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Celkem z opravy, materiál
Tuzemské cestovné
Zahraniční cestovné
Celkem cestovné
Ostatní služby
Celkem z ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Celkem z osobní náklady
ostatní náklady
2010
7 786,55
0,00
178,49
7 965,03
589,17
1 944,10
2 533,27
7 096,75
7 096,75
57 410,62
19 081,05
325,39
76 817,06
21 652,25
9 997,39
0,00
163,58
10 160,97
822,99
2 747,68
3 570,66
7 935,69
7 935,69
46 170,83
17 012,13
329,59
63 141,28
35 393,04
Celkový součet
Zdroj Magion
2009
6 357,92
0,00
100,71
6 458,63
483,93
1 579,96
2 063,89
5 919,47
5 919,47
62 246,99
20 516,48
319,58
83 083,05
21 068,82
2008
5 557,98
4,463
297,98
302,44
405,13
2 001,22
2 406,35
3 728,16
0,00
58 463,59
19 982,69
301,57
78 747,85
35 964,32
2007
8 408,24
2,54
197,06
8 607,84
359,87
1 759,29
2 119,16
4 766,61
4 766,61
57 026,57
19 754,76
303,4
77 084,73
24 240,50
120 201,63 116 064,37 118 593,86 117420,96 116 818,84
140 000,00
120 000,00
2011
100 000,00
2010
Struktura nákladů v letech
80 000,00
2008
60 000,00
2007
40 000,00
-32-
Celkový součet
ostatní náklady
Celkem z osobní náklady
Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální pojištění
Mzdové náklady
Celkem z ostatní služby
Ostatní služby
neuznatelného)
Celkem cestovné (včetně
Zahraniční cestovné
Tuzemské cestovné
Celkem z opravy, materiál
Opravy a udržování
0,00
Spotřeba energie
20 000,00
Spotřeba materiálu
kKč
2009
4.4. KOMENTÁŘ A ZÁVĚR K HOSPODAŘENÍ V R. 2011
1. Stipendia prospěchová a mimořádná v roce 2011 byla vyplacena v částce 11
423,10tis.Kč. Celkově 99,09% částky roku předešlého, pokud ale budeme částku
počítat bez doktorandů pak stipendia stoupla na 106% částky roku předešlého.
2. Průměrná měsíční mzda ped. pracovníka v roce 2011 činila 40 874 Kč (v 2010
37 742 Kč, 2009 39 236 Kč a ve 2008 38 006 Kč) jedná se o celkovou vyplacenou
sumu za rok děleno dvanácti měsíci, tedy včetně odměn a dalších položek. Jedná se o
druhou nejvyšší mzdu na ZČU (po FAV – 51 133 Kč, v 2010 55 831Kč,).
3. V roce 2011 se podařilo opět dodržet uzávěrku objednávek v závěru roku (k 5.12.).
Věřím, že již se jedná o zažitou praxi, patrně to souvisí s na FEL již běžným
využíváním elektronických objednávek (na ZČU existuje jen několik fakult, ústavů,
které toto praktikují). Doporučení pro rok 2012 je shodné s rokem 2011 - na závěr
roku ponechat převážně prostředky na mzdové náklady.
4. I v roce 2012 je klíčovou nutností důsledně získávat zdroje mimo dotaci za studenty
(ta bude zcela určitě i nadále klesat) a zároveň v maximální míře „zanořovat“ ostatní
zdroje do provozu kateder.
5. Všeobecný trend (z pohledu MŠMT) je posun od kvantity ke kvalitě a tam je velmi
velká váha RIV bodů (hodnota RIV bodu se např. projevuje i normativním
rozpočtovém parametru K. Bohužel již v rozpočtu na rok 2011 došlo ke zřetelnému
poklesu hodnoty RIV bodu (cca na 50%), přesto je nutné se angažovat ve všech
možných aktivitách, které mohou posílit postavení FEL v tomto parametru B3 - tedy
ve Vědě. Podobně jako došlo k výraznému pokroku v oblasti RIV bodů je nutno
podpořit dosud podstatně slabší složky parametru K a těmi jsou Mobilita a Kvalita.
Podle indicií z MŠMT ohledně rozpočtu na 2013 se jeví nutností tento trend zachovat
6. Je nutno přistupovat k jednoznačně daným okolním podmínkám (demografická
křivka, snižující se normativ na studenta) způsobem, který dovolí posílit výnosovou
část rozpočtu a nikoli hrdlit se o stále tenčící se dotaci MŠMT směřující přímo za
studentem.
-33-
5. ZAHRANIČNÍ VZTAHY
V roce 2011 tak jako v minulých letech vyjížděli i přijížděli studenti v rámci několika
programů, z nichž nejfrekventovanějším byl opět program Erasmus, následován
programem Free Movers a nadacemi jako DAAD a podobnými. V roce 2010 byla
podepsána smlouva o Double Degree studiu s ESIEE Paříž (podrobnosti na stránce:
http://www.dd-uwb-esiee.zcu.cz/en/index.php). V roce 2011 studovali na ESIEE
v rámci studijního programu Double Degrese dva studenti FEL. V rámci Erasmu bylo
vybráno v konkurzu 30 studentů, V rámci programu Free Movers vyjelo v roce 2011
celkem 9 studentů. Rozdělení výjezdů podle programu ukazuje následující graf a tabulka
ukazuje počet zahraničních studentů na technických fakultách.
Vyjíždějící studenti FEL dle programu
3
3
1
1
3
9
1
30
Posílení výzkumu
CEEPUS
Erasmus
Leonardo da Vinci
Mobility MŠMT
Stiftung HS Regensburg
Vládní stipendia MŠMT
Erasmus - pracovní stáže
Zdroj INIS FEL
Počty studií u zahraničních studentů tech. fakult za listopad. 2011
bak.
Fakulta strojní (21)
Fakulta elektrotechnická (22)
Fakulta aplikovaných věd (52)
Zdroj INIS FEL
35
23
19
Typ studia
Celkem
mag.
mag. dokt.
-n
17
0
5
57
29
0
2
54
10
0
15
44
Moblita pedagogických pracovníků FEL (jak směrem z fakulty, tak směrem na
fakultu) byla v roce 2011 financována nejen z prostředků mobilitních programů jako
Erasmus, ale též ze strukturálních projektů Vzdělání pro konkurenceschopnost (VPK)
Evropské Unie. Jedním z projektů je projekt Perspektivní lidské zdroje pro vědu a
výzkum FEL ZČU a druhy je Partnerství v elektrotechnice a strojírenství. Z Těchto
zdrojů bylo podpořeno 51 výjezdů studentů doktorského studia.
-34-
6. GRANTOVÉ A PROJEKTOVÉ AKTIVITY
Souhrnné údaje ke grantovým a projektovým aktivitám kateder v roce
2011 dle programu
všechny projekty, na kterých se pracoviště podílí ( počet / dotace na projekt v tis. Kč )
celkem za
Program
KAE
KET KEE
KEV
KTE
RICE
FEL
Dvoustranná VTS [vyhl.MŠMT]
0/0
0 /0
0/0
0/0
1 / 85
0 /0
1
85
1/
EUREKA [vyhl.MŠMT] (CEP)
0/0
0/0
0/0
0/0
0 /0
1
1300
1300
5/
Fond rozvoje vysokých škol [vyhl.MŠMT] 8 / 2304
4 / 2174 6 / 2856 1 / 119
0 /0
23
8042
1201
OPVK Oblast podpory 2.2 [vyhl.MŠMT]
0/0
0 / 0 1 / 4678 0 / 0
0/0
0 /0
1
4678
OPVK oblast podpory 2.3. [vyhl.MŠMT]
0/0
1 /0
0/0
1/0
0/0
0 /0
2
0
OPVK oblast podpory 2.4. [vyhl.MŠMT]
0/0
1 /0
0/0
0/0
0/0
0 /0
1
0
Podpora aktivit k technickému
0/0
0 /0
0/0
1 / 180
0/0
0 /0
1
180
vzdělávání [vyhl.RMP]
POST-DOC projekty [vyhl.GAČR]
0/0
0 / 0 1 / 151 1 / 593
0/0
0 /0
2
744
(CEP)
2/
Program ALFA [vyhl.TA ČR] (CEP)
1 / 1800
1 / 4810 1 / 1750 0 / 0
0 /0
5
11880
3520
1/
Regionální projekty [vyhl.NDE]
0/0
0/0
0/0
0/0
0 /0
1
358
358
1/
Standardní projekty [vyhl.GAČR] (CEP) 1 / 1722
1 / 1722 2 / 3018 3 / 2427 0 / 0
6
7167
1722
3/
TIP [vyhl.MPO] (CEP)
1 / 1420 2564. 0 / 0 2 / 2765 0 / 0
1 / 767 7
7516.8
8
1/
Trvalá prosperita [vyhl.MPO] (CEP)
0/0
0 /0
0/0
0/0
0 /0
1
302.5
302.5
VaVpI oblast podpory 2.1. [vyhl.MŠMT]
0/0
0 /0
0/0
0/0
0/0
1 /0
1
0
1/
Výzkumné záměry [vyhl.MŠMT] ( CEZ ) 0 / 0
1 / 2130 0 / 0 1 / 2130 0 / 0
1
2130
2130
Zelená energie [vyhl.ČEZ P]
0/0
0 / 0 1 / 240
0/0
0/0
0 /0
1
240
počet
12
17
12
15
6
2
59
Celkově
14495
(podle tabulky)
přiděleno (tis. Kč)
16416
16207.5 12081
4761
767
56412.3
.8
počet
Patřící do CEP
Patřící do CEZ
Podle vedoucího
projektu
4
přiděleno (tis. Kč)
počet
přiděleno (tis. Kč)
0
počet
9
přiděleno (tis. Kč)
8
5
7
10806
14112
6985.5
.8
1
1
0
0 2130
2130
3
9045
2427
1
0
14
8
14
5
10461
4834
7545.5 11162
.8
zdroj INIS
-35-
1
26
767
0
2130
1
0
2
2631
40699.3
2130
52
767
37401.3
7. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE NA FEL
Na FEL je vybudován centrální informační systém, FEL je napojena na
celouniverzitní informační systém UIS garantovaný po SW i HW stránce Centrem
informatizace ZČU v Plzni (CIV), které zároveň zabezpečuje koordinaci informačních
systémů a databází na celé ZČU a provozuje též celouniverzitní počítačové učebny volně
přístupné studentům. Přístup na internet je zajištěn na všech stacionárních počítačích a
celý prostor budovy je navíc pokryt pro potřeby studentů i zaměstnanců bezdrátovou sítí
WiFi (v rámci projektu eduroam.cz). Celkově je v prostorách fakulty k dispozici 680
ethernetových přípojek, z toho 512 přípojek o rychlosti 1Gb/s, zbytek má rychlost
100Mb/s. Připojení budovy FEL k Internetu je provedeno 10Gb/s páteřním spojem do
informačního centra ZČU a dále pak spojem 10Gb/s do CESNETu. Celkový počet
přístupových bodů pro bezdrátovou síť WiFi je v prostorách budovy FEL 24 (na každém
patře a v každém traktu je jeden přístupový bod).
Fakulta elektrotechnická provozuje čtyř počítačové učebny, z toho 2 s volným
přístupem studentů na identifikační kartu. Ti mají k dispozici přibližně polovinu celkové
kapacity učeben, zbytek je obsazen výukou. V roce 2010 byly 3 učebny zmodernizovány,
i čtvrtá učebna má vybavení vyhovující současným potřebám. V roce 2011 byl
zrealizován grant FRVŠ „A“. V rámci tohoto projektu byla vybudována mobilní
počítačová učebna s 15 notebooky, která umožnila vést používat výpočetní techniku i
v předmětech, kde je potřeba je po část semestru bez nutnosti blokace standardní
počítačové učebny.
Počítačová síť ZČU WEBnet je studentům k dispozici i na vysokoškolských kolejích.
Fakulta také provozuje několik fyzických a virtualizovaných serverů, které
poskytují uživatelům klíčové aplikace. Jsou to například: databázové systémy, emailové
konference, licencování SW, příprava zadání závěrečných prací, extra- a intra-netový
web server a další.
FEL zajišťuje výuku programování v elektrotechnických oborech vertikálně celou
fakultou, tedy od silnoproudé elektrotechniky po telekomunikace.
Každý z oborů vyžaduje specifické programové prostředky pro řešení problémů spjatých
s daným oborem. Programové soubory pro řešení metodami FEM (metoda konečných
prvků) jsou využívány především na katedře KEV při modelování elektrických strojů,
jejich mechanických, elektrických i teplotních vlastností. Pro simulace řízení jsou
využívány matematické programové balíky přístupné v počítačových učebnách fakulty.
Pro potřeby embedded systémů se studenti učí využívat jazyka C pro různé typy
mikrokontrolérů. Též se učí programovací jazyky vhodné pro širokou platformu zařízení
jako jazyk JAVA. Pokročilá je výuka jazyka VHDL pro popis číslicových obvodů, která
dovoluje pochopit a posléze přejít k návrhu integrovaných obvodů.
Pro simulace analogových (spojitých) systémů jsou používány simulační
programy PSPICE a pro smíšené systémy analogově-číslicové jazyk VHDL-AMS. Pro
všechny typy jazyků je nutné udržovat licence na licenčních serverech a zaručit jejich
obnovu.
Zdroj FEL
-36-
8. PROFESORSKÁ JMENOVACÍ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
V roce 2011 byla zahájena či ukončena následující habilitační a jmenovací řízení.
8.1. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
V roce 2011 byla zahájena či ukončena následující habilitační a jmenovací řízení.
Ing. Pavel DRÁBEK, Ph.D. (KEV FEL ZČU)
zahájeno 22. prosince 2010
VR FEL 7. prosince 2011 – úspěšně obhájil habilitační práci „Použití měničů se
středofrekvenčním transformátorem v elektrické trakci“
S účinností od 15. prosince 2011 jmenován docentem pro obor „Elektrotechnika“
Ing. Pavel KARBAN, Ph.D. (KTE FEL ZČU)
zahájeno 23. prosince 2010
VR FEL 12. října 2011 – úspěšně obhájil habilitační práci „Zpracování kovových
materiálů s využitím elektromagnetického pole a počítačové modelování
příslušných procesů“
S účinností od 1. listopadu 2011 jmenován docentem pro obor „Elektrotechnika“
8.2. JMENOVACÍ ŘÍZENÍ
V kalendářním roce 2011 nebylo zahájeno ani ukončeno žádné jmenovací řízení.
-37-
ČLÁNEK
DALŠÍ AKTIVITY
KAPITOLA V KNIZE
KNIHA
KONFERENCE,
WORKSHOP, VÝSTAVA
PATENT, UŽITNÝ VZOR,
PRŮMYSLOVÝ VZOR
POSUDEK
PROTOTYP, FUNKČNÍ
VZOREK
PŘEDNÁŠKA, POSTER
SOFTWARE
STAŤ VE SBORNÍKU
Zaniklé typy
ZPRÁVA
Článek v časopisu
Článek v časopisu (J)
Článek v časopisu (Jimp)
Článek v časopisu (Jneimp)
Článek v časopisu (Jrec)
Článek v časopisu (O)
Nezařaditelné
Kapitola v knize
Kapitola v knize (C)
Editorství díla
VŠKP (O)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uspořádání konference (M)
2
16
0
0
2
0
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
9
4
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
1
0
0
0
Užitný vzor (F)
0 0
0
1
0
0
0
Odborný posudek
Recenzentský posudek
Funkční vzorek (G)
Prototyp (G)
Přednáška, poster - ČR
Přednáška, poster - zahraničí
Software
Stať ve sborníku
Stať ve sborníku (D)
Stať ve sborníku ISI (D)
Stať ve sborníku (O)
Ostatní (O)
Výzkumná zpráva
Výzkumná zpráva (O)
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Zdroj INIS
-38-
0 18 0
0 3 0
41 10 15
1 0 2
2 1 7
2 3 6
1 2 0
0 3 10
23 3 20
1 27 8
20 36 9
0 0 4
2 8 0
2 0 6
120 149 114
0
0
23
0
0
0
1
1
26
13
41
0
1
49
158
FEL
KTE
RICE
KEV
KET
5
1
1
0
2
0
2
0
24
0
0
Celkem za sloupec
0
3
2
2
3
3
1
1
5
5
0
KEE
DFEL
Typ publikace \Podtyp \
Katedra
KAE
9. PUBLIKAČNÍ ČINNOST FEL V ROCE 2011
8
29
8
5
7
3
6
1
33
5
2
1
1
0 0
18
0 0
3
0 23 122
0 0
3
0 0
10
0 0
11
0 2
6
8 1
23
8 8
88
0 4
53
0 9 115
0 0
4
0 0
11
0 26 84
35 73 660
10. POČTY ZAMĚSTNANCŮ FEL A JEJICH KVALIFIKAČNÍ A
VĚKOVÁ STRUKTURA
Statistika FEL-ZCU. Počty akademických pracovníků - fyzický počet za 12/2010.
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
odb.
Celkem
Divize
pracovníci
profesoři docenti
asistenti
lektoři
asistenti
95
167
564
98
46
244
1214
ZČU
16
36
48
13
1
17
131
FEL
Zdroj INIS
Statistika FEL-ZCU. Počty akademických pracovníků - fyzický počet za 12/2011.
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Celkem
Divize
odb.
pracovníci
profesoři docenti
asistenti
lektoři
asistenti
87
169
560
76
37
285
1214
ZČU
16
36
52
12
1
25
142
FEL
Zdroj INIS
Porovnání FEL-ZCU. Průměrný věk akademických pracovníků k 12/2010.
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
odb.
Divize
Celkem
profesoři docenti
asistenti lektoři
pracovníci
asistenti
66
57
43
34
42
34
44
ZČU
67
58
39
32
61
36
46
FEL
Zdroj INIS
Porovnání FEL-ZCU. Průměrný věk akademických pracovníků k 12/2011.
Pedagogičtí pracovníci
Vědečtí
Divize
odb.
pracovníci
profesoři docenti
asistenti
lektoři
asistenti
67
57
43
36
40
34
ZČU
68
56
40
33
62
34
FEL
Celkem
44
46
Zdroj INS
Věkové zastoupení pracovníků v akademické obci FEL, 12/2011
Fakulta
elektrotechnická
profesoři
Pedagogičtí pracovníci
odb.
docenti
asistenti
asistenti
lektoři
Vědečtí
pracovníci
Celkem
do 29 let
0
0
5
2
0
11
18
30 - 34 let
0
3
15
8
0
10
36
35 - 39 let
0
6
15
1
0
1
23
40 - 44 let
0
0
3
0
0
0
3
44 - 49 let
0
5
3
1
0
1
10
50 - 54 let
0
2
5
0
0
0
7
55 - 59 let
3
3
3
0
0
0
9
60 - 64 let
3
3
1
0
1
0
8
65 - 69 let
3
5
0
0
0
1
9
nad 70 let
7
9
2
0
0
1
19
Zdroj INIS
-39-
11. KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKACÍ
KAE
http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KAE
tel.: 377 634 201 fax: 377 634 202
e-mail: [email protected]
KAE FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Vedoucí katedry:
Doc. Dr. Ing. Vjačeslav GEORGIEV
tel.: 37 763 4200
e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Ing. Jiří SKÁLA Ph.D.
tel.: 37 763 4204
e-mail: [email protected]
Tajemník katedry:
Ing. Václav KOUCKÝ CSc.
tel.: 37 763 4203
e-mail: [email protected]
zdroj:telefonní seznam
11.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE) fakulty elektrotechnické
(FEL) garantuje studium oborů bakalářského, magisterského i doktorského studia.
Hlavním bakalářským oborem katedry je Elektronika a telekomunikace (EAT), který je
líhní pro většinu studentů magisterského studia. V magisterském studiu participuje KAE
v několika oborech a zaměřeních. Jsou to zejména obory Elektronika a aplikovaná
informatika (EI), Telekomunikační a multimediální systémy (TM) a Dopravní
elektroinženýrství (DE) se zaměřeními Sdělovací a zabezpečovací technika a
Automobilová elektronika. Zaměření Automobilová elektronika je obor, který je poměrně
mladý a vyžaduje nejkratší obměnu informací, tím klade vysoké nároky nejen na
pracovní nasazení pedagogů, ale i na píli a angažovanost studentů.
V doktorském studiu garantuje katedra obor Elektronika (DELN).
Z dalších vzdělávacích aktivit KAE lze zmínit zavedení studia typu Double
Degree společně s ESIEE Engineering z Paříže, do kterého budou přijati nejen studenti z
Francie a z Česka, ale i z třetích zemí. V roce 2011 byli do Double Degree studia přijati
dva vynikající studenti FEL.
Zavedení nového mezinárodního studia, vysoký standard přednášek a seminářů v
elektronice a telekomunikační technice a udržování nejnovějších znalostí vyžaduje od
všech pracovníků katedry nepolevující úsilí. Nehledě k faktu, že je nutné pracovat i na
poli výzkumu a vývoje. Pracovníci katedry měli celkem 120 publikací. Formou kontraktů
a grantů členové katedry pracovali na vývoji pro několik firem (Škoda Auto a.s., Tesla
Blatná, AŽD Praha, MBtech SRN a dalších). V roce 2011 bylo přiznáno 41 funkčních
vzorků. Důležitou akcí katedry je organizace každoroční mezinárodní konference
-40-
"Applied Electronics" sponzorované organizacemi IEEE a The IEE. Na konferenci se
setkávají odborníci ze širokého spektra aplikované elektroniky. V roce 2011 bylo
předneseno celkem 96 referátů. Konference se zúčastňují odborníci z mnoha zemí: USA,
Slovenska, Velké Británie, Německa, Rakouska, Turecka, Rumunska, Jugoslávie i
arabských zemí).
zdroj:INIS - Pracoviště
11.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY
Profesoři
2
Docenti
8
Odborní asistenti
8
Asistenti
9
Vědečtí pracovníci
1
Interní doktorandi
20
Administrativní pracovníci
2
Dělníci
zdroj:MAGION - Personalistika + STAG
11.2.1. Jmenovitě interní členové katedry
Jméno
Obor, oblast
Členství v odborných
společnostech
Ing. Jiří Basl Ph.D. Programování
Ing. Petr Burian
Ing. Jaroslav Fiřt
Ph.D.
Programovatelné logické obvody
Zpracování obrazových signálů,
Programování
Doc. Dr. Ing.
Číslicové zpracování signálů,
Vjačeslav Georgiev diagnostika, kódování
PR zástupce FEL
Redakční rada ZČU
Oborová rada Ph.D. studia
FEL
Doc. Ing. Jiří
Hammerbauer
Ph.D.
Elektronické napájecí zdroje
Ing. Petr Hloušek
Ph.D.
Zabezpečovací systémy v železniční Česká vědeckotechnická
dopravě
společnost spojů
Ing. Radek Holota
Ph.D.
Zpracování obrazových signálů,
programování
Doc. Ing. Josef
Hrušák CSc.
Teorie systémů, teorie řízení
procesů
Doc. Ing. Ivan
Konečný CSc.
Zabezpečovací systémy v železniční
dopravě
Ing. Kamil Kosturik
Průmyslové sběrnice
Ph.D.
-41-
Česká společnost pro
kybernetiku a informatiku
Ing. Václav Koucký Elektronické řídící systémy,
CSc.
senzory
Ing. Petr Krist
Ph.D.
Mikroprocesorové systémy,
průmyslové komunikační sběrnice
Ing. Michal Kubík
Ph.D.
Číslicové a analogové elektronické
systémy, testování a diagnostika
Ing. Zdeněk Kubík Elektromagnetická kompatibilita
Ing. Richard
Linhart
Vysokofrekvenční elektronické
systémy
Doc. Ing. Jiří
Masopust CSc.
Česká elektrotechnická
společnost
Elektronické komunikace, lékařská
Časopis "Slaboproudý obzor"
elektronika
a "Technologies and
Prosperity"
Ing. Vladimír
Pavlíček Ph.D.
Ing. Zuzana
Petránková Ph.D.
Číslicové zpracování signálů
Analogové elektronické systémy
Ing. Michal
Pokorný
Telekomunikace
Doc. Ing. Martin
Poupa Ph.D.
Programovatelné logické obvody,
analogové a číslicové elektronické
systémy
Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)
Doc. Ing. Jiří Skála
Elektromagnetická kompatibilita
Ph.D.
Ing. Jiří Stifter
Ph.D.
Telekomunikační technika
Prof. Ing. Milan
Štork CSc.
Zpracování signálů, lékařská
elektronika
Doc. Ing. Jaroslav
Valenta CSc.
Telekomunikace
Ing. Ivo Veřtát
Telekomunikace
časopis "Lékař a technika"
Mikroprocesorová technika,
aplikovaný SW pro elektroniku,
řídící systémy
Pozn. Členové katedry mající zadanou odbornou způsobilost.
zdroj:INIS - Pracoviště
Ing. Petr Weissar
Ph.D.
-42-
11.2.2. Doktorandi
Jméno
školitel
Matouš BARTL
Weissar
Jan BARTOVSKÝ
Georgiev
Jan BROŽ
Kosturik
Petr BURIAN
Pinker
Michal CHRAMOSTA
Kosturik
Karel ČERMÁK
Weissar
Pavel FIALA
Masopust
Michael HOLÍK
Georgiev
Tomáš KAVALÍR
Masopust
Václav KRAUS
Georgiev
Petr KŘIBSKÝ
Kosturik
Zdeněk KUBÍK
Skála
Ondřej PAJER
Hammerbauer
Jiří POUCHA
Hloušek
Lukáš PUŠMAN
Kosturik
Radek ŠALOM
Krist
Oldřiška ŠTEMBEROVÁ Pinker
Petr ŠTĚTKA
Hammerbauer
Lukáš VALDA
Kosturik
Jakub VLÁŠEK
Georgiev
Pozn. Doktorandi studujici v prezenčni formě alespoň jeden den v roce 2011.
zdroj:STAG
11.2.3. Administrativní a technický personál
Jméno
Josef Lusk
Hana Březinová
11.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY
Vývoj elektronických zařízení pro průmysl a dopravu
- diagnostika elektronických systémů
- technické systémy pro rozpoznávání a klasifikaci objektů
- měření a zpracování technologických veličin (hmotnost, průtok, teplota, tlak, ... )
- visualizace průmyslových řídících systémů
- aplikace speciálních senzorů
-43-
- řízení akčních členů
Vývoj zařízení impulsní techniky
- impulsní napájecí zdroje pro průmysl
- nabíjecí technika
- měničové systémy
Vývoj a monitorování řídících systémů na průmyslových sběrnicích
- aplikace sběrnic CAN, LIN, LonWorks atd.
- elektronika v automobilovém průmyslu
Vývoj speciálních elektronických zařízení
- vývoj zařízení s vysokou spolehlivostí a zabudovanou diagnostikou
- vývoj speciálních měřících systémů s velmi malým příkonem
- vývoj elektronických obvodů pro senzory plynů a tlaků
- vývoj elektronických zařízení pro medicínu
- návrh a vývoj speciálních počítačových karet - ISA, PCI, PCMCIA, PC/104
- realizace systémů umělé inteligence, aplikace neuronových sítí
- vývoj zařízení pro číslicové zpracování signálů, aplikace signálových procesorů
Teoretický i praktický návrh systémů
- počítačové návrhy
- návrh regulátorů
- návrh nelineárních a adaptivních řídicích systémů
- návrh optimálních, adaptivních a nelineárních filtrů a rekonstruktorů stavu
- simulace dynamických systémů
Vývoj zařízení s jednočipovými mikropočítači
- Široké spektrum mikropočítačových platforem 8-, 16- a 32-bitových různých výrobců
(Texas Instruments, Intel, Motorola, Atmel, ...)
- kompletní systémy s převodníky a akčními prvky
- kombinace se signálovými procesory
- spolupráce řídících systémů s aplikacemi na PC
Využití programovatelných logických polí FPGA, simulace a programování ve VHDL
- návrh, simulace a realizace číslicových systémů v jazyce VHDL
- aplikace programovatelných logických polí FPGA v průmyslu
- návrh systémů založených na softwarových procesorech v obvodech FPGA
Programování v asembleru a vyšších jazycích, vývoj aplikačních programů
- pro jednočipové mikropočítače i PC
- programování v C++, VisualBasic, C#, dot.net
- administrace systémů Windows, Linux
- intranetové a internetové aplikace založené na PHP, C# vhodné pro zpracování dat,
vizualizaci apod. s podporou databázových funkcí
-44-
Vývoj prostředků interakce člověk - technologický systém
- simulace na PC, ověření algoritmů
- HW realizace
- spolupráce s psychology
Lékařská elektronika - vývoj přístrojového a programového vybavení pro zátěžové testy
Problematika elektromagnetické kompatibility elektronických řídících systémů a
železničních zabezpečovacích systémů
- dlouhodobě řešená problematika zaměřená na konstrukci EMC odolných řídících
systémů, vedoucí ke spolehlivé funkci v silně zarušeném prostředí a splňující požadované
normy na elektromagnetickou odolnost a vyzařování
- předcertifikační měření a konzultační činnost v oblasti EMC elektronických zařízení
Výzkum testovacích metod a prostředků výpočetní techniky pro prokazování bezpečnosti
železničních zabezpečovacích systémů
Expertní činnost v oboru železniční zabezpečovací techniky
Vysokofrekvenční technika
- měření anténních systémů a vf kabelových rozvodů
- návrh vf a mikrovlnných obvodů
Telekomunikace
- mobilní radiokomunikační systémy
- televizní a multimediální technika
- satelitní komunikace
zdroj:INIS - Pracoviště
11.3.1. Řešené výzkumné projekty
GAČR
Označení
GA102/09/0455
Název
Energeticky úsporná platforma pro experimentální
výzkum na bázi pikosatelitů
zdroj:INIS - Projekty
-45-
Řešitel
Michal Pokorný
Jiří Masopust
Ivo Veřtát
Richard Linhart
Jiří
Hammerbauer
FRVŠ
Označení
Název
Inovace a rozšíření experimentální výuky v oblasti
F1725/2011/F1a měření, testování audio systémů a nízkofrekvenčních
zařízení
F1924/2011/F1a
Inovace laboratorní výuky v oblasti hodnocení kvality
zpracování a přenosu obrazové informace
Modernizace výuky v oblasti vysokofrekvenční a
F2429/2011/F1a
mikrovlnné techniky
Řešitel
Jaroslav
Valenta
Kamil
Kosturik
Jiří Basl
Michal
Kubík
Michal
Pokorný
Tomáš
Kavalír
F1386/2011/F1a
Zavedení praktické výuky stereoskopie a jejího
technického využití
Jiří
Masopust
F0578/2011/Ab
Společná mobilní učebna Fakulty elektrotechnické a
Fakulty právnické
Jiří Basl
F1106/2011/F1a
Zlepšení podpory laboratorní výuky optických
telekomunikací
Petr Hloušek
Zavedení nového předmětu Aplikace číslicového
F0753/2011/F1b
zpracování signálu
F1136/2011/F1a
Inovace laboratorních úloh předmětů zabývající se
výukou základů elektroniky
Martin
Poupa
Vladimír
Pavlíček
Zdeněk
Kubík
Jiří Skála
zdroj:INIS - Projekty
Ostatní
Označení
1M06032prodloužený
Název
Výzkumné centrum tvářecích technologií (FORTECH)
Řešitel
Václav
Koucký
FR-TI1/089
Aktivní uzavřené filtry pevných částic pro dieselové
motory s elektrickým systémem regenerace
Kamil
Kosturik
TA01020457
Výzkum, vývoj a validace univerzální technologie pro
potřeby moderních ultrazvukových kontrol svarových
spojů komplex. potrubních systémů jadern. elektráren
Vjačeslav
Georgiev
zdroj:INIS - Projekty
-46-
11.4. VÝUKA
11.4.1. Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium
Zkratka
AES
Předmět
Semestr Rozsah
Analogové elektronické systémy
Z
Vyučující
Koucký
Pavlíček
Pinker
2+2+0
Kubík
Petránková
Čermák
AESR
Analogové elektronické systémy R
Z
Koucký
Pavlíček
Pinker
3+2+0 Holota
Kubík
Ronešová
Petránková
ANT
Antény
L
2+2+0
Masopust
Mráz
ACZS
Aplikace číslicového zpracování signálů
L
2+2+0
Pavlíček
Poupa
ANF
Aplikace neuro a fuzzy logiky
Z
2+2+0 Weissar
ASE
Aplikovaný software pro elektroniku
Z
2+2+0 Weissar
L
Masopust
Stifter
Veřtát
2+1+0
Linhart
Mráz
Sýkora
SNAES Automobilové elektronické systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
CAE
Z
2+1+0 Basl
AVT
Audiovizuální technika
CAD elektronických systémů
CES
Číslicové elektronické systémy
Z
Pinker
Fiřt
2+2+0
Krist
Kubík
CESA
Číslicové elektronické systémy pro FAV
L
4+3+0
Z
Pinker
Kosturik
3+2+0 Fiřt, Krist
Kubík
Stehlík
CESR
Číslicové elektronické systémy R
-47-
Pinker
Fiřt
CZS
Číslicové zpracování signálů
Z
DOK
Detekční a opravné kódování,implementace
L
Pavlíček
3+2+0 Soukup
Lahoda
2+2+0 Georgiev
DZS
Diagnostika a spoleh.elektron.zař.a sys.
Z
3+2+0 Hloušek
DAE
Diagnostika automobilové elektroniky
Z
3+2+0 Georgiev
DSDE1 Diplomový seminář DE 1
Z
0+0+3 Konečný
DSDE2 Diplomový seminář DE 2
L
0+0+3 Konečný
DSEI1
Diplomový seminář EI 1
Z
0+0+3 Pinker
DSEI2
Diplomový seminář EI 2
L
0+0+3 Pinker
DSTM1 Diplomový seminář TM 1
Z
0+0+3 Masopust
DSTM2 Diplomový seminář TM 2
L
0+0+3 Masopust
EMK
Elektromagnetická kompatibilita
Z
SNEK
Elektronické komunikace
L
Skála
Holota
2+2+0
Kubík
Kubík
0+0+0 Hammerbauer
ENZ
Elektronické napájecí zdroje
L
2+2+0 Hammerbauer
SNESA Elektronické součástky a systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
SNESD Elektronické součástky a systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
SNESE Elektronické součástky a systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
SNEST Elektronické součástky a systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
ELS
L
3+2+0 Koucký
Z
Štork
3+2+0 Jaša
Štemberová
SBETK Elektronika a telekomunikace
L
0+0+0 Hammerbauer
EZO
Elektronika ve zpracování obrazu
L
Pinker
2+2+0 Holota
Fiřt
SBET
Elektrotechnika
L
0+0+0 Hammerbauer
KS4
Komunikační sítě 1
L
1+1+0 Masopust
KS3
Komunikační sítě 1
Z
1+1+0 Masopust
KS2
Komunikační sítě 1
L
1+1+0
Masopust
Petrovič
KS1
Komunikační sítě 1
Z
1+1+0
Masopust
Petrovič
KDP
Konzultace diplomové práce
L
0+0+0 Pinker
ELN
Elektronické systémy
Elektronika
-48-
KZP
Konzultace závěrečného projektu
L
LE
Lékařská elektronika
Z
0+0+2 Pinker
Štork
3+2+0
Žalud
MPP
Mikroprocesory a počítače
L
Pinker
Weissar
Kosturik
2+2+0
Krist
Kubík
Stehlík
SNMS
Multimediální systémy
L
0+0+0 Hammerbauer
NSA
Napájecí a nabíjecí systémy automobilů
Z
2+2+0 Hammerbauer
NKS
Navigační a komunikační systémy v
dopravních prostředcích
L
2+2+0 Masopust
OPX1
Odborná praxe 1
L
0+2+0 Koucký
OPX2
Odborná praxe 2
Z
0+2+0 Koucký
OPA
Odborné prezentace v angličtině
Z
Masopust
Pinker
0+0+1 Hrušák
Krist
Georgiev
OK
Optické komunikace
L
2+1+0 Hloušek
L
0+0+0 Hammerbauer
L
Štork
2+2+0 Hrušák
Lahoda
SNPPE Počítače a programování v elektronice
PSR
Principy syntézy elektron.řídících syst.
PEL
Programování v elektronice
L
Basl
Weissar
2+2+0
Kubík
Sunek
PLO
Programovatelné logické obvody
L
2+2+0 Poupa
SNPZS Přenos a zpracování signálu
L
0+0+0 Hammerbauer
PI
Přenos informací
Z
2+2+0
RKM
Radioelektronické konstrukce a měření
Z
1+2+0 Masopust
RAS
Radioelektronické systémy
Z
2+2+0 Masopust
RAD
Radiotechnika
Z
3+2+0 Masopust
RUP
Radiové určování polohy
Z
0+0+1
RIS
Řídící a informační sběrnice
L
3+2+0 Kosturik
-49-
Basl
Georgiev
Masopust
Veřtát
QSP1
QSP2
Semestrální projekt 1
Semestrální projekt 2
Z
ZL
8+0+0 Pinker
8+0+0 Pinker
QSP3
Semestrální projekt 3
Z
8+0+0 Pinker
QSP4
Semestrální projekt 4
Z
8+0+0 Pinker
SEL
Seminář z elektroniky
Z
0+2+0 Pinker
STS
Seminář z techniky senzorů
L
0+0+2 Koucký
SAC
Senzory a akční členy
L
Koucký
2+2+0 Kubík
Petránková
SAS
Signály a soustavy
L
Štork
2+2+0 Hrušák
Lahoda
SVSE
Soubor vyzvaných seminářů z EI
L
0+0+3 Pinker
SVST
Soubor vyzvaných seminářů z TM
Z
0+0+3 Masopust
SYS1
Syntéza elektronických systémů 1
Z
Hammerbauer
3+2+0 Pinker
Poupa
SYS2
Syntéza elektronických systémů 2
L
2+2+0 Georgiev
TK
Telekomunikace
L
3+1+0 Valenta
TZD
Telekomunikace v železniční dopravě
Z
2+2+0
Konečný
Hrubý
TS
Telekomunikační systémy
L
3+1+0
Stifter
Valenta
TT
Telekomunikační technika
Z
2+2+0
Stifter
Valenta
TVR
Televizní a rozhlasová technika
Z
1+2+0 Masopust
TRM
Televizní, rádiové a multimed. systémy
Z
2+1+0 Masopust
UET
Úvod do elektroniky
L
Pavlíček
Skála
Holota
2+2+0 Poupa
Kubík
Jaša
Hrubec
URD
Úvod do řízení dopravy
Z
2+0+0
ZL
Hloušek
Masopust
2+1+0
Valenta
Štál
UST
Úvod do sdělovací techniky
-50-
Konečný
Marvan
UPR
VPP1
Užití počítačů v řízení
Vývojové práce na projektech 1
Z
ZL
3+2+0 Basl
0+2+0 Koucký
VPP2
Vývojové práce na projektech 2
ZL
0+2+0 Koucký
VPP3
Vývojové práce na projektech 3
ZL
0+2+0 Koucký
VPP4
Vývojové práce na projektech 4
ZL
0+2+0 Koucký
VPP5
Vývojové práce na projektech 5
ZL
0+2+0 Koucký
VPP6
Vývojové práce na projektech 6
ZL
0+2+0 Koucký
VPP7
Vývojové práce na projektech 7
ZL
0+2+0 Koucký
VPP8
Vývojové práce na projektech 8
ZL
0+2+0 Koucký
SNZTD Zabezpečovací technika v dopravě
L
0+0+0 Hammerbauer
ZTD1
Zabezpečovací technika v žel. dopravě 1
L
3+2+0
Hloušek
Konečný
ZTD2
Zabezpečovací technika v žel. dopravě 2
Z
2+2+0
Hloušek
Konečný
ZEK
Základy elektroniky
L
2+2+0 Skála
Z
Masopust
Veřtát
2+2+0
Linhart
Sýkora
ZSEAT Závěrečný seminář z EAT
L
0+0+2
ZZO
Zpracování zvuku a obrazu
Z
2+1+0 Masopust
ZVT
Zvuková technika
Z
1+2+0 Stifter
ZST
Základy sdělovací techniky
zdroj: STAG
11.5. SPOLUPRÁCE
11.5.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
Město
Universidad Miguel Hernandez de Elche Elche
Université de Limoges
Limoges
University of Algarve
Faro
ESIEE Paris
Paříž
Universitatea din Pitesti
Pitesti
Université J. Fourier - Polytech' Grenoble Grenoble
T.C. Dogus Universitesi
Istanbul
-51-
Pinker
Skála
Ecole des Mines de Nantes
TEI of Crete
Nantes
Heraklion
Žilinská univerzita
Žilina
EBIS Engineering GmbH & Co. KG
Werne
zdroj:INIS - Pracoviště
11.5.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště
Autometal spol. s.r.o.
Město
Zalužany
LF UK Plzeň
Plzeň
B+R automatizace, spol. s.r.o. Brno
MBtech Bohemia s.r.o., Praha Praha
ELSVO s.r.o., Most
Most
EC Elektronik Plzeň
Plzeň
Škoda Auto
Ml. Boleslav
ZAT a.s., Plzeň
Plzeň
Czechmont
Vejprnice
Tesla Blatná a.s.
Blatná
zdroj:INIS - Pracoviště
11.5.3. Návštěvy katedry
Jméno
A. D. Reis
Stát
Portugalská republika
Engin Cetin
Turecká republika
Abdullah T. Tola Turecká republika
Sascha Řičánek
Spolková republika Německo
José P. Carvalho Portugalská republika
Selim Koroglu
Turecká republika
Allain Fabre
Francouzská republika
Alin Tisan
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Tayfun Gunel
Turecká republika
Belgacem Hamdi Tuniská republika
Victor Cuteanu
Rumunsko
-52-
zdroj:INIS - Pracoviště
11.5.4. Pobyt členů katedry v zahraničí
Jméno
Milan Štork
Stát
Slovenská republika
Délka pobytu (dny)
5
Jaroslav Fiřt
Maltská republika
20
Milan Štork
Řecká republika
4
Milan Štork
Turecká republika
4
Milan Štork
Jiří Lahoda
Francouzská republika
Maltská republika
4
12
Radek Holota
Řecká republika
8
Zdeněk Kubík
Estonská republika
6
Jiří Basl
Španělské království
2
Zuzana Petránková Maltská republika
19
zdroj:INIS - Pracoviště
11.5.5. Akce katedry
Název
K aktuálním problémům zabezpečovací techniky
VI.
Druh
Význam
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
2011International Conference on Applied
Electronics
Konference
Mezinárodní
Finále FRC 2011 (závody autíček)
Ostatní
Regionální
zdroj:INIS - Pracoviště
11.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
11.6.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Název práce
Štěpán BLÁHA
Řízení kolového vozidla
Vedoucí
Kosturik
Pavel BRADA
Rozhraní k měřicí kartě pro automobilové aplikace
Kubík
Lukáš BRTNA
Návrh optické přístupové sítě
Hloušek
Milan BRYCH
Procesorem řízený trakční měnič pro pohyblivou
platformu
Bartl
Filip FRANĚK
Mixážní pult
Georgiev
-53-
Pavel
FRYDRYCH
Návrh a oživení DPS nahrazující vývojový kit
MCB2130
Štemberová
Pavel HAJER
Porovnání základních vlastností lineárních a
nelineárních regulátorů
Hrušák
Rostislav
JANDEJSEK
Měření úsťové rychlosti airsoftové zbraně
Sunek
Petr JÍLEK
Testování a měření gramofonů
Stifter
Tomáš JIRÁNEK Alternativní možnosti propagace
Fiřt
Tomáš JIRÁNEK Alternativní možnosti propagace
Fiřt
Martin KALINA
Mikrokontroléry a řadiče pro komunikaci Ethernet
Krist
Václav KANTA
Algoritmy matematické morfologie
Bartovský
Martin
KOPAČKA
Elektromagnetické stínění přístrojové skříně
Skála
Luboš KOPAČKA
Přehled a srovnání vlastností moderních tranzistorů pro
Kubík
klasické výkonové audio zesilovače
Tomáš KOTOUČ Řídicí systém tepelného hospodářství domu
Rozvody satelitní televize na FEL ZČU - anténní
Štěpán KROPÍK
subsystém
Petránková
Matěj KUBIČKA Implementace CANopen
Kosturik
Jan LAFATA
Metronom pro hudebníky
Kubík
Daniel
MACHATÝ
Obousměrná bezdrátová komunikace 2.4GHz pro
pohyblivou platformu
Bartl
David MEISEL
Návrh a konstrukce dálkového ovládání osvětlení v
domácnosti
Bartl
Petr MIŠTERA
Prostředky pro testování ethernetových sítí
Basl
Kateřina
MIZEROVÁ
Magnetická rezonance, zobrazovací metody a použití
Štork
Maria NAM
Výukový model inteligentního domu
Čermák
Kamil NETUŠIL
Subjektivní a objektivní hodnocení kvality obrazu a
videa
Veřtát
Michal
NOVOSAD
Přehled a vlastnosti snímacích elektrod v lékařství
Štork
Tomáš PAJMA
Technologie zobrazovacích prvků
Fiřt
Ondřej PILNÝ
OPC server
Basl
Tomáš
REINHART
Elektronické zabezpečení mobilního objektu
Koucký
Jindřich REISER
Dálkové ovládání rozvoden
Basl
Jan ROTH
Realizace logaritmicko-periodické antény pro IV.-V.
Mráz
-54-
Masopust
televnizní pásmo
Roman
SEBRÁNEK
Možnosti zvukového editoru Steinberg Wavelab 6
Stifter
Luboš
SEDLÁČEK
Mikropočítačem řízený měřící a zobrazovací modul
Petránková
Miroslav
SOUMAR
Elektronická podpora měření rychlosti světla
Sunek
Radek
SOVADINA
Modelování odrušovacích filtrů v programu PSpice
Kubík
Petr SUCHÁNEK
Ochrana zabezpečovacího zařízení před přepěťovými
vlivy
Konečný
Ondřej SUCHÝ
Řídicí modul audio předzesilovače
Kubík
Ondřej SÝKORA Spojování optických vláken
Hloušek
Miroslav ŠERI
Řídicí modul dvouosého manipulátoru pro EMC měření Křibský
Martin
ŠINDELÁŘ
Realizace metod bezeztrátové komprese
Bartovský
Hynek ŠOLAR
Ovládání malého transportního kolejiště
Weissar
Martin ŠVEJDA
Rotační displej se stejnosměrným motorem
Bartl
Lukáš VLČEK
Optimalizace sériové výroby LCD TV - zavádění
nového modelu
Fiřt
Tomáš
ZAHRADNÍK
Vývojový modul s akcelerometrem pro zjišťování
polohy
Kubík
Zdeněk ZEMAN
Zapalovací soustava automobilu z hlediska EMC
Kubík
Radek ZUNT
Měření vlastností lidského sluchu
Stifter
11.6.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno studenta
Marek ANDER
Název práce
Implementace vybraných metod TPM do
monitorovacího systému IS/ENERGIS
Vedoucí
Pinker
Jan BEDNÁŘ
Návrh a realizace digitálního televizního příjmu pro
Masopust
panelový dům
Jakub BENEŠ
Tester parametrů rotačních snímačů
Koucký
Tomáš
CHLÁDECKÝ
Stereoskopická projekce
Veřtát
Michal ČÍŽ
Návrh automatizovaného pracoviště pro měření
přenosových funkcí dvojbranů
Stifter
Bedřich DIVIŠ
Automatizace testovací lavice pro měření vlastností
Veřtát
solárních článků v projektu pikosatelitu PilsenCUBE
-55-
Ondřej DVOŘÁK
Automatické řízení domácího minipivovaru
Informační a reklamní systém pro regionální
vlakovou dopravu
Petránková
Tomáš FRIED
Softwarové vybavení kitu s procesorem LPC2148
Štemberová
Jan HICL
Časomíra pro sporty s hromadným startem s
technologií RFID
Pinker
Jakub HOLÝ
Analýza systémů digitálního obrazu
Holota
Josef HOVORKA
Pracoviště pro testování a kontrolu datových zařízení Krist
Jan HYNEK
Použití jednočipového mikropočítače pro simulaci
řídicí jednotky
Jindřich JANSA
Objektivní metody pro měření kvality přenosu řeči v
Stifter
telekomunikačních systémech
Lukáš KLÍMA
Kombinovaný senzor pro lokalizaci uvnitř budov
Veřtát
Josef KNOP
Bezpečná detekce a vyhodnocení polarity
stejnosměrného napětí
Konečný
Josef KNOP
Bezpečná detekce a vyhodnocení polarity
stejnosměrného napětí
Konečný
Pavel KOLAŘÍK
Aplikace SMS brány pro nekomerční využití
Masopust
Pavel KOLAŘÍK
Aplikace SMS brány pro nekomerční využití
Masopust
Vladimír KOŠAN
Stejnosměrný řízený měnič pro buzení synchronního
Chramosta
motoru s funkcí nabíječe
Martin KOŠULIČ
Řiditelný laboratorní zdroj AC 0 - 250 V
Koucký
Tomáš KOUBA
Ovládání modelu automobilu
Petránková
Jiří KOVANDA
Komunikační základna na platformě STM32F10xC
Krist
Martin KOVÁŘ
TV vysílání v IP sítích
Masopust
Vojtěch KREKULE
Stanovení nákladů na životní cyklus
zabezpečovacího zařízení
Hloušek
Bohumil KŘIVÁNEK
Elektronkový kytarový předzesilovač řízený
mikropočítačem
Kubík
Miroslav KUBÍK
Vývojový modul s rozhraním USB
Petránková
Milan MAREŠ
Stabilizované zdroje střídavého napětí a proudu
Koucký
Jan MELENA
Napájecí zdroj s více výstupy a proudovým
omezením
Kubík
Jaromír MUNDIL
Návrh SW pro monitorování komunikace počítače
náprav PZN-1
Hloušek
Robert MUSIL
Implementace protokolu Modbus na platformě
STR912FAW44
Krist
Miroslav FENCL
Weissar
Kubík
Martin ONDRÁČEK Realizace 1/3 oktávových filtrů pro akustická měření Pavlíček
-56-
Lukáš PUŠMAN
Jiří ROSENKRANZ
Řídicí systém systému mobilní platformy
Metody pro měření nf přenosových parametrů
analogových a digitálních telefonů
Kosturik
Stifter
Lukáš ROZTOČIL
Počítačová podpora rozboru bezpečnosti poruch
zabezpečovacích zařízení
Konečný
Václav RŮŽIČKA
Návrh bezdozvukové komory pro akustická měření
mobilních telefonů
Stifter
Václav SAILER
Konfigurátor pro knihovnu Touch Sensing Library
pro procesor STM8
Weissar
Dominik
SCHNEIDER
Implementace algoritmů pro zpracování obrazu v
programovatelných obvodech
Georgiev
František STANĚK
Palubní počítač pro motory s elektronickým
vstřikováním paliva
Pavlíček
Josef ŠÍSTEK
Inteligentní řídicí modul s protokolem
MicroCANopen
Krist
Vít ŠTĚPÁNEK
Dvoukolová mobilní platforma s autobalancováním
Kubík
Petr ŠTĚTKA
Senzorová výbava mobilní platformy
Kosturik
Roman ŠVÉDA
Testování xDSL systémů
Stifter
Jan TICHÁČEK
Generátor funkcí řízený mikroprocesorem
Pavlíček
Jiří TOUŠ
Interaktivní systém měření elektrické energie na
platformě STM32F10xC
Krist
Jiří TOUŠEK
Moderní digitálně-analogové převodníky pro audio
aplikace
Kubík
Lukáš UREŠ
Elektronická podpora univerzitního projektu UWB
Formula - Volant
Kosturik
Bohuslav VACÍK
Řídicí jednotka pro brzdový systém ve formuli SAE Kosturik
Jakub VLÁŠEK
Užití programovatelného pole Altera pro číslicové
zpracování signálů
Pavlíček
Iveta
VYHNÁLKOVÁ
Analyzátor plynů O2 a CO2 s mikrokontrolérem
HCS08
Štork
Michal ZAHÁLKA
Převodník Ethernet - USB
Brož
Jan ZRONEK
Přehled a výběr nástrojů pro procesy vývoje
elektronických systémů automobilů
Kubík
Vlastimil
ZWIEFELHOFER
Ústředna pro optimalizaci spotřeby domácnosti
napájené z fotovoltaické elektrárny
Kubík
-57-
11.6.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno
studenta
Název práce
Vedoucí
Náhrada žárovek v optických systémech železničních návěstidel
Konečný
výkonovými svítivými diodami
Pozn. Práce obhajované v roce 2011, u nichž je vedoucí z dané katedry.
zdroj:STAG
Petr ŠTÁL
11.7. PUBLIKACE RIV
11.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] BARTL, M. Řešení samostatné jednotky pro implementaci FFT. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 14. ISBN: 978-80-261-0015-7
[2] BARTOVSKÝ, J., SCHNEIDER, D., DOKLADALOVA, E., DOKLADAL, P.,
GEORGIEV, V., AKIL, M. Morphological Classification of Particles Recorded by the
Timepix Detector. In Proceedings of the 7th IS on Image and Signal Processing and
Analysis. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 343-348. ISBN: 978-953-184159-7 , ISSN: 1845-5921
[3] BIZON, N., ŠTORK, M. 2D Image pre-Processing - Part I: Fuzzy 3D Interpolation. In
Applied Electronics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 43-46. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[4] BIZON, N., ŠTORK, M. 2D Image pre-Processing - Part II: Fuzzy 3D Filtering. In
Applied Electronics 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 47-50. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[5] BROŽ, J. Implementace řízeného uzlu průmyslového Ethernet POWERLINKU. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2011. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0015-7
[6] BURIAN, P. Využití Evolučních výpočetních technik v elektronických systémech –
přehled zajímavých aplikací. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0015-7
[7] ČERMÁK, K. Výuková pomůcka pro děti s poruchami učení s využitím dotykové
plochy. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 17-20. ISBN: 978-80-261-0015-7
[8] ČERMÁK, K. Využití dotykové plochy pro výuku dětí se specifickými poruchami
učení. In ISVK FPE. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 60-63. ISBN: 97880-261-0032-4
[9] FIALA, P. Řídicí systém mikropočítače pikosatelitu PilsenCube. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
21-24. ISBN: 978-80-261-0015-7
[10] HOLÍK, M., KRAUS, V. Sledování rozpadu těžkých jader pomocí detektoru
Timepix a rozhraní FITPix. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0015-7
-58-
[11] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. Quantum chaos in nano-electronic
structures: Impossible or only unmeasureable?. In 2011 International Conference on
Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 165-168. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[12] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On state space energy controlled systems
with quantum chaotic-like behavior. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS,
SYSTEMS and SIGNAL PROCESSING. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 165-170. ISBN:
978-1-61804-017-6
[13] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On state-space energy based generalization
of Brayton-Moser network decomposition. In Recent Researches in Circuits, Systems,
Control and Signals - Proceedings of the 2nd International Conference on Circuits,
Systems, Control, Signals, CSCS'11. Prague: WSEAS, 2011. s. 144-149. ISBN: 978-161804-035-0
[14] JILEK, J., ŠTORK, M. Pulsations in the Blood Pressure Cuff: Oscillations or
Arterial Pulses?. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 193-196. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN:
1803-7232
[15] JÍLEK, J., ŠTORK, M. The Contours of Arterial Pulsations in the Blood Pressure
Cuff are Hemodynamic Waveforms Rather than Oscillations. In Recent Researches in
Circuits, Systems, Control and Signals - Proceedings of the 2nd International Conference
on Circuits, Systems, Control, Signals, CSCS'11. Prague: WSEAS, 2011. s. 140-143.
ISBN: 978-1-61804-035-0
[16] KAVALÍR, T. Návrh a realizace útlumového členu 20dB/1kW pro kmitočtové
pásmo DC-300MHz. In Elektrotechnika a informatika 2011.. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 51-54. ISBN: 978-80-261-0015-7
[17] KOVANDA, J. Komunikační základna na platformě STM3210x. In Elektrotechnika
a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
59-60. ISBN: 978-80-261-0015-7
[18] KRAUS, V., HOLÍK, M. Spektroskopie štěpných fragmentů pomocí pixelových
detektorů. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 61-64. ISBN: 978-80-261-0015-7
[19] KŘIBSKÝ, P. Softwarové řešení pro aktivní uzavřené filtry pevných částic
dieselových motorů s elektrickým systémem regenerace. In Elektrotechnika a informatika
2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 65-68. ISBN:
978-80-261-0015-7
[20] KUBÍK, M. Summary of measurable traffic properties of pure electric vehicles. In
Congress proceedings ELECTROMOBILITY 2011. Praha: České vysoké učení technické
v Praze, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-01-04818-4
[21] KUBÍK, Z. Simulace účinnosti stínění podkritických vlnovodů pomocí metody
konečných prvků. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň:
Západočeská univerzita, 2011. s. 69-72. ISBN: 978-80-261-0015-7
[22] KUBÍK, Z., SKÁLA, J. Industrial DC/DC converters in terms of EMC. In CPE 2011
- 7th International Conference - Workshop CPE 2011 Compatibility and Power
Electronics. Tallinn: Tallin University of Technology, 2011. s. 295-298. ISBN: 978-14244-8807-0
-59-
[23] KUBÍK, Z., SKÁLA, J. PSpice simulation of normalized and unnormalized varistor
tests. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 209-212. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[24] LIŠKA, J., POUPA, M., HOLÍK, M., KRAUS, V., KRUTINA, A., KUBÍN, Z.,
GEORGIEV, V. The blade flutter measurement based on the blade tip timing method. In
Recent Researches in System Science. Corfu Island: WSEAS Press, 2011. s. 270-275.
ISBN: 978-1-61804-023-7 , ISSN: 1792-4235
[25] MRÁZ, J. Time-Gated Near-Field Antenna Measurements in Cylindrical
Coordinates. In AMTEE '11 Proceedings. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
"VI-7"-"VI-8". ISBN: 978-80-7043-993-7
[26] PAJER, O. Aktivní můstkový usměrňovač s MOSFETy. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
79-82. ISBN: 978-80-261-0015-7
[27] POUCHA, J. Koncepce železničního světelného návěstidla s LED. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2011. s. 87-88. ISBN: 978-80-261-0015-7
[28] PUŠMAN, L. Aplikace principu fázového závěsu v řídicím algoritmu. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2011. s. 89-92. ISBN: 978-80-261-0015-7
[29] STREIT, L., KUBÍK, M., HOLEČEK, J., HOŘAN, M. Concept of Electric Kart
with LiFeYPO4 Batteries. In 2011 International Conference on Applied Electronics.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 389-392. ISBN: 978-80-7043-987-6 ,
ISSN: 1803-7232
[30] ŠALOM, R. Průmyslový komunikační modul s protokolem IPv6. In Elektrotechnika
a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
99-102. ISBN: 978-80-261-0015-7
[31] ŠTĚTKA, P. Senzorová výbava mobilní platformy. In Elektrotechnika a informatika
2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 103-106.
ISBN: 978-80-261-0015-7
[32] ŠTORK, M. Frequency Synthesizer Based on Flying Adder Architecture and Phase
Locked Loop. In MEASUREMENT. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011. s.
278-281. ISBN: 978-80-969672-4-7 , ISSN: 0263-2241
[33] ŠTORK, M., KHADOUR, A. Nonlinear Models of Physiological Parameters Based
on Exercise Spiroergometric Tests. In Recent Researches in Circuits, Systems, Control
and Signals - Proceedings of the 2nd International Conference on Circuits, Systems,
Control, Signals, CSCS'11. Prague: WSEAS, 2011. s. 193-197. ISBN: 978-1-61804-0350
[34] ŠTORK, M., HRUŠÁK, J., MAYER, D. Experimental verification of the state space
energy based approach to nano-electronic structures. In 2011 International Conference
on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 375-378. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[35] ŠTORK, M., NOVÁK, J., ZEMAN, V. Models of Some Physiological Parameters
Based on Spiroergometric Exercise Test. In 2011 International Conference on Applied
Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 379-384. ISBN: 978-807043-987-6 , ISSN: 1803-7232
-60-
[36] ŠTORK, M. Fractional Frequency Synthesizer Using Flying Adder Principle. In TSP
34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. VUT
Brno: IEEE, 2011. s. 294-297. ISBN: 978-1-4577-1409-2
[37] ŠTORK, M. Fractional Frequency Synthesizers Based on Flying Adder Principle
Description and Simulations Results. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS,
SYSTEMS and SIGNAL PROCESSING. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 118-123. ISBN:
978-1-61804-017-6
[38] ŠTORK, M. Some sensors and systems which are possible for driver fatigue
detection. In Electromobility. Praha: ČVUT, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-01-04818-4
[39] ŠTORK, M. Flying Adder Principle Frequency Synthesizer. In ELECO 2001 7th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering (Volume 2). Bursa:
Star Matbaa Hízmetleri Tic. LTD. sti. Bursa, TURKEY, 2011. s. 141-145. ISBN: 978605-01-0208-6
[40] ŠTORK, M., NOVAK, J., ZEMAN, V. Cardiac Output Estimation Based on Oxygen
Consumption During Exercise Test on Bicycle Ergometer. In MEASUREMENT.
Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011. s. 289-292. ISBN: 978-80-969672-4-7 ,
ISSN: 0263-2241
[41] ŠTORK, M. Discrete-Time Chaotic Systems, Impulsive Synchronization and
Application in Communication. In NEWCAS 2011 International New Circuits and
Systems. Bordeaux: CFP11NEW-CDR (IEEE Catalog Number), 2011. s. 189-192. ISBN:
978-1-61284-135-9
[42] VALDA, L. Řídící a logovací jednotka pro aktivní uzavřené filtry pevných částic s
elektrickým systémem regenerace. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2.,
Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 115-118. ISBN: 978-80-2610015-7
[43] VEŘTÁT, I., MATOUŠŮ, M. Design of Magnetic Stabilization Coils for
PilsenCUBE Picosatellite. In 2011 International conference on applied electronics.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 251-254. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN:
1803-7232
[44] VLÁŠEK, J. Užití číslicového pole Altera pro zpracování signálů. In Elektronika a
informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
119-120. ISBN: 978-80-261-0015-7
11.7.2. PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
[1] FIALA, P. Deska řídícího počítače pikosatelitu PilsenCube. 2011.
[2] HOLÍK, M., KRAUS, V. GEORGIEV, V. Timepix debug interface. 2011.
[3] HOLÍK, M., KRAUS, V., GEORGIEV, V., Analogový frontend pro snímání a
zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[4] KAVALÍR, T. Návrh a praktická realizace umělé zátěže 50W/250W do 1800MHz.
2011.
[5] KAVALÍR, T. Průchozí výkonový útlumový člen 20dB/1kW do 300MHz. 2011.
[6] KAVALÍR, T. Návrh a praktická realizace umělé zátěže 50ohm se ztrátovým
výkonem 800W do 1GHz. 2011.
[7] KAVALÍR, T. Anténní přepínač DC ? 500MHz se 4 vstupy.. Plzeň, 2011.
[8] KOSTURIK, K., CHRAMOSTA, M. Bezdrátový vývojový kit. 2011.
[9] KOSTURIK, K., KŘIBSKÝ, P. VALDA, L. Dataloger Citroen. 2011.
-61-
[10] KOSTURIK, K., VALDA, L. Dálkové ovládání na principu datové komunikace.
2011.
[11] KOSTURIK, K., KŘIBSKÝ, P. VALDA, L. Jednotka Charger. 2011.
[12] KRAUS, V., HOLÍK, M. GEORGIEV, V. Koincidenční jednotka pro spektroskopii
štěpných fragmentů pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix. 2011.
[13] KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., USB Driver pro komunikaci s HW
zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[14] KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., Digital Frontend pro snímání a
zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[15] KRAUS, V., HOLÍK, M. GEORGIEV, V. Medipix3 Debug Interface. 2011.
[16] KRIST, P., ŠÍSTEK, J. Inteligentní řídicí modul JS10 s protokolem MicroCANopen.
2011.
[17] KRUTINA, A., GEORGIEV, V., LIŠKA, J., ADC karta pro měření stavových
hodnot turbíny. 2011.
[18] KRUTINA, A., GEORGIEV, V. UC&M - Univerzální řídicí a měřící deska pro
aplikace v chytrých sítích. 2011.
[19] KUBÍK, M., BAMBÁSEK, T. Modul komfortního řízení denního svícení
automobilu. 2011.
[20] KUBÍK, M., ELIS, L. Soubor modulů vícevstupého jakostního předzesilovače. 2011.
[21] KUBÍK, M., ŠTĚPÁNEK, V. DCU - jednotka pro řízení pohonu dvoukolového
vozítka s autobalancováním. 2011.
[22] KUBÍK, M., KŘIVÁNEK, B. Modul digitálně řízeného elektronkového
předzesilovače pro elektrickou kytaru. 2011.
[23] KUBÍK, M., TOUŠEK, J. Modul jakostního digitálně-analogového převodníku pro
audio aplikace. 2011.
[24] LINHART, R. Palubní přijímač FM vysílání pro účely určení polohy satelitu. 2011.
[25] LINHART, R. Přijímač pro dlouhodobou analýzu FM vysílání. 2011.
[26] LINHART, R. Víceprotokolový radiomaják pro satelit typu CubeSat. 2011.
[27] LINHART, R. Jednotka proudových zdrojů pro kalibraci magnetických čidel. Plzeň,
2011.
[28] LINHART, R. Širokopásmový vysokofrekvenční testovací generátor. Plzeň, 2011.
[29] LINHART, R. Širokopásmový středofrekvenční testovací generátor. Plzeň, 2011.
[30] LINHART, R. Širokopásmový nízkofrekvenční testovací generátor. Plzeň, 2011.
[31] MRÁZ, J. Čtyřfrekvenční anténa pro měřicí účely. Plzeň, 2011.
[32] POKORNÝ, M. Univerzální modulátor obrazového signálu. 2011.
[33] POKORNÝ, M. Širokopásmový mikrovlnný testovací generátor. 2011.
[34] POLÁČEK, L. Tester komunikace 1.3GBPS. 2011.
[35] PUŠMAN, L., KOSTURIK, K. Řídicí jednotka motorů pro mobilní platformu. 2011.
[36] STIFTER, J., KROC, Z. MRAČEK, L. Nízkofrekvenční umělá výkonová zátěž 6kW.
2011.
[37] STIFTER, J., RŮŽIČKA, V. ROSENKRANZ, J. Mobilní bezdozvuková akustická
komora pro měření elektroakustických parametrů telekomunikačních zařízení. 2011.
[38] ŠTĚTKA, P., KOSTURIK, K. Senzorový modul pro mobilní platformu. 2011.
[39] ŠTORK, M. Mobilní měření ventilace. 2011.
[40] ŠTORK, M. Přístroj pro měření síly a svalových disbalancí. 2011.
[41] ŠTORK, M. Syntezátor frekvence na principu plovoucí sčítačky. 2011.
-62-
[42] VLÁŠEK, J., PAVLÍČEK, V. Terminálová konzole kontroly výroby kabelů. 2011.
[43] ZWIEFELHOFER, V., KUBÍK, M. Ústředna pro optimalizaci spotřeby domácnosti
napájené z FVE. 2011.
11.7.3. KAPITOLA V KNIZE
[1] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. GENERALIZED TELLEGEN’S
PRINCIPLE AND STATE SPACE ENERGY BASED CAUSAL SYSTEMS
DESCRIPTION. In Advances in Energy Research: Distributed Generations Systems
Integrating Renewable Energy Resources. USA : NOVA Publishers, 2011, s. 1-63. ISBN:
978-1-61209-991-0
[2] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. GENERALIZED TELLEGEN’S
PRINCIPLE AND STATE SPACE ENERGY BASED CAUSAL SYSTEMS
DESCRIPTION. In Complex Behaviour of the Distributed Generation System. Pitesti :
Univerzita Pitesti, 2011, s. 97-142. ISBN: 978-606-560-128-4
[3] KRUTINA, A., KRAUS, V. Communication Limits and Isolated-Network Operation.
In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická
literatura, 2011, s. 8-11. ISBN: 978-80-7300-418-7
[4] SHONIREGUN, C., SIMION, E., ŠTORK, M., ANDRAŞIU, M., BURCIU, P., YITUNG, C., TUTANESCU, I., AKMAYEVA, G., OPRINA, A. TECHNIQUES FOR
SECURING COMMUNICATIONS. In Advances in Energy Research: Distributed
Generations Systems Integrating Renewable Energy Resources. USA : NOVA
Publishers, 2011, s. 1-67. ISBN: 978-1-61209-991-0
[5] ŠTORK, M. Discrete Chaotic Systems Synchronization and Using for Secure Data
Transmission. In Complex Behaviour of the Distributed Generation System. Pitesti :
Univerzita Pitesti, 2011, s. 223-231. ISBN: 978-606-560-128-4
11.7.4. SOFTWARE
[1] KRAUS, V., KRUTINA, A. FTDI Logger - Software pro logování dat pomocí
seriových usb převodníků z rodiny čipů FTDI. 2011.
11.7.5. ČLÁNEK
[1] BARTOVSKÝ, J., DOKLÁDAL, P., DOKLÁDALOVÁ, E., BILODEAU, M. Fast
Streaming Algorithm for 1-D Morphological Opening and Closing on 2-D Support.
Lecture Notes in Computer Science, 2011, roč. 2011, č. 6671, s. 296-305. ISSN: 03029743
[2] HOLÍK, M., KRAUS, V., GEORGIEV, V., SKÁLA, J., KUBÍK, Z., HROMÁDKA,
M., JAKŮBEK, J., GRANJA, C. Influence of electromagnetic interference on the analog
part of hybrid pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2011, roč. Neuveden, č. 6, s. 110. ISSN: 1748-0221
[3] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On Brayton-Moser network decomposition
and state-space energy based generalization of Nosé-Hoover dynamics. WSEAS
Transactions on Circuits and Systems, 2011, roč. 10, č. 8, s. 251-266. ISSN: 1109-2734
[4] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On some quantum-chaotic signatures based
approach to unpredictability in nano-electronic structures. Electronics, Computers and
Artifical Inteligence, 2011, roč. 4, č. 2, s. 19-24. ISSN: 1843-2115
-63-
[5] KAVALÍR, T. BCC "stack match", neboli slučovač antén na KV. Radioamatér, 2011,
roč. Neuveden, č. 2, s. 12-13. ISSN: 1212-9100
[6] KAVALÍR, T. Čtyřnásobný přepínač RX antén pro 144MHz a 432MHz.
Radioamatér, 2011, roč. Neuveden, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1212-9100
[7] KAVALÍR, T. Průchozi útlumový člen 20dB/1kW pro kmitočtové pásmo DC 300MHz. Radioamatér, 2011, roč. Neuveden, č. 6, s. 12-14. ISSN: 1212-9100
[8] KUBÍK, Z., SKÁLA, J. Měření a simulace odolnosti varistorů standardními a
nestandardními testy. Electroscope, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1802-4564
[9] ŠTORK, M. State Space Energy Principle and Applications. Electronics, Computers
and Artifical Inteligence, 2011, roč. 4, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1843-2115
[10] ŠTORK, M., HRUŠÁK, J., MAYER, D. Experimental analysis of a class of
dissipative structures using state space energy concept. Electronics, Computers and
Artifical Inteligence, 2011, roč. 4, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1843-2115
[11] TREFNÝ, Z., SVAČINKA, J., KITTNAR, O., SLAVÍČEK, J., TREFNÝ, M.,
FILATOVA, E., TICHÝ, J., SMRČKA, P., ŠTORK, M., LOUČKA, M. Quantitative
Ballistocardiography (Q-BCG) for Measurement of Cardiovascular Dynamics.
PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2011, roč. 60, č. 4, s. 617-625. ISSN: 0862-8408
[12] VEŘTÁT, I., ONDRÁČEK, M. Tester pro dlouhodobou analýzu superkapacitorů a
akumulátorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE a první výsledky ověřovacích testů.
Electroscope, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
[13] VOBORNÍK, A., VEŘTÁT, I. Radiační odolnost pikosatelitů. Slaboproudý obzor,
2011, roč. 67, č. 4, s. 1-3. ISSN: 0037-668X
11.7.6. ZPRÁVA
[1] BLECHA, T., HRUBÝ, J., KLASNA, J., LINHART, R., RENDL, K., STEINER, F.,
TUREČEK, O., WIRTH, V., HERC, L., IHNÁTKO, M., KLÖCKER, L.,
OCHOTNICKÝ, M., SEHNAL, P., TUREK, P. Multimediální jednotky – vývoj nových
zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a
užitnými vlastnostmi - zpráva za rok 2011. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav :
Neuveden, 2011. 74 s.
[2] BLECHA, T., HRUBÝ, J., KLASNA, J., LINHART, R., RENDL, K., STEINER, F.,
TUREČEK, O., WIRTH, V., HERC, L., IHNÁTKO, M., KLÖCKER, L.,
OCHOTNICKÝ, M., SEHNAL, P., TUREK, P. Multimediální jednotky – vývoj nových
zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a
užitnými vlastnostmi - zpráva za etapu č. 1. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav :
Neuveden, 2011. 37 s.
11.8. PUBLIKACE MIMO RIV
11.8.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] HLOUŠEK, P. MATLAB APLIKACE SIGNAL CAPTURE – MĚŘÍCÍ
PRACOVIŠTĚ. In Technical Computing Prague 2011. Praha: HUMUSOFT s.r.o., 2011.
s. 1-4. ISBN: 978-80-7080-794-1
-64-
11.8.2. KNIHA
[1] FIŘT, J. Elektrotechnika a informatika 2011. Část první, Elektrotechnika. 1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 174 s. ISBN: 978-80-261-0016-4
[2] FIŘT, J. Elektrotechnika a informatika 2011. Část druhá, Elektronika. 1. vyd. Plzeň :
Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 128 s. ISBN: 978-80-261-0015-7
[3] FIŘT, J. Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí, Elektroenergetika. 1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 82 s. ISBN: 978-80-261-0017-1
[4] FIŘT, J. Elektrotechnika a informatika 2011. eSborník konference. 1. vyd. Plzeň :
Západočeská univerzita v Plzni, 2011, ISBN: 978-80-261-0013-3
[5] PINKER, J. 2011 International Conference on Applied Electronics. 1. vyd. Plzeň :
ZČU, 2011, 418 s. ISBN: 978-80-7043-987-6
11.8.3. PŘEDNÁŠKA, POSTER
[1] KUBÍK, M. Summary of measurable traffic properties of pure electric vehicles.
Praha, 2011., ISBN: 978-80-01-04818-4,
[2] KUBÍK, Z., SKÁLA, J. Měření a testování odolnosti přepěťových ochran RAYCAP
nestandardními testy ve zkušebně vvn KEE ZČU Plzeň. 2011.
[3] LINHART, R., FIALA, P. VOBORNÍK, A. Selected Subsystems in PilsenCUBE
Satellite. 2011.
[4] MASOPUST, J., VEŘTÁT, I., VOBORNÍK, A., PilsenCUBE - Picosatellite project
at the University of West Bohemia in Pilsen. 2011.
11.8.4. DALŠÍ AKTIVITY
[1] NOVÁK, J., ŠTORK, M. ZEMAN, V. Indirect assessment of cardiac output and
stroke volume during spiroergometric examination in male subjects of different
performance level. 2011.
11.8.5. KAPITOLA V KNIZE
[1] ŠTORK, M., JÍLEK, J. Cuff pressure pulse waveforms: their current and prospective
application in biomedical instrumentation. In Biomedical Engineering, Trends in
Electronics, Communications and Software. Rieka : INTECH, 2011, s. 193-210. ISBN:
978-953-307-475-7
11.8.6. Zaniklé typy
[1] BARIOVÁ, M., BEZOUŠEK, P., BLECHA, T., Mikrovlnné technologie pro zařízení
krátkého dosahu - dílčí výzkumná zpráva projektu za rok 2010. Blatná, 2011.
11.8.7. ZPRÁVA
[1] LIŠKA, J., JANEČEK, E., KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M. Časofrekvenční
metody zpracování signálů pro detekci událostí. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 1 - 46 s.
[2] LIŠKA, J., JANEČEK, E., GEORGIEV, V., KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M.
Vývoj HW pro měření kmitů bandážovaných lopatek. ZČU v Plzni : ŠKODA Power s.r.o.,
2011.
-65-
11.8.8. ČLÁNEK
[1] ŠTORK, M. Západočeská univerzita a Lékařská fakulta v Plzni: společný vývoj
systémů pro ergometrická vyšetření. Technický týdeník, 2011, roč. 59, č. 18, s. 36-36.
ISSN: 0040-1064
-66-
12. KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE
KEE
http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KEE
http://www.kee.zcu.cz
tel.: 377634301 fax: 377634302
e-mail: [email protected]
KEE FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Vedoucí katedry:
Doc. Ing. Karel NOHÁČ, Ph.D.
tel.: 37 763 4300
e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Ing. Emil DVORSKÝ, CSc.
tel.: 37 763 4304
e-mail: [email protected]
Tajemník katedry:
Ing. David ROT, Ph.D.
tel.: 37 763 4303
e-mail: [email protected]
zdroj:telefonní seznam
12.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra elektroenergetiky a ekologie patří mezi původní katedry. V současné době
zajišťuje a garantuje výuku oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a
doktorském studijním programu. Kromě tradičních předmětů zaměřujících se na výrobu,
přenos, rozvod a užití elektrické energie, nabízí katedra i předměty zaměřující se na
techniku vysokého napětí, elektrické přístroje a technickou ekologii.
V oblasti výzkumu katedra spolupracovala na grantu TAČR "Výzkum a vývoj metod a
nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících
obnovitelných zdrojů energie do ES ČR", na fakultním výzkumném záměru MŠMT
"Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice" a dále na výzkumném projektu MPO
"Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrických sítí". Na katedře byl dále řešen projekt
GAČR "Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních strukturách povrchových
vrstev elektrických kontaktů". Katedra také udržuje úzkou spolupráci se společnostmi z
energetického průmyslu, např. ČEZ, ČEPS, E.ON, při řešení odborných problémů. Naše
katedra také řeší několik projektů OP VK.
Již několik let katedra spolupracuje s partnerskými univerzitami sousedních zemí:
Německa, Rakouska, Francie a Slovenska. Tato spolupráce se týká nejen výzkumu ale i
mobility studentů a učitelů. Významnou roli v této spolupráci hrají evropské vzdělávací
programy mezinárodní spolupráce LLP Erasmus. V rámci těchto programů zorganizovala
katedra již tradiční intenzivní výukový kurz zaměřený na problematiku výroby elektrické
energie a životního prostředí "Renewable Energy Sources".
-67-
Katedra aktivním členem sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network), které je
dobrovolným akademickým sdružením vzdělávacích institucí zabývajících se výukou v
oboru Jaderného inženýrství a usilujících o rozvoj a udržení kvality českého jaderného
vzdělávání a jeho zařazení do celoevropského kontextu.
Katedra spravuje velmi dobře vybavenou laboratoř techniky vysokého napětí, zkušební
komoru EMC a anechoickou komoru pro vysokofrekvenčních testování, a další
laboratoře např. pro výuku el. tepla a světla, el. přístrojů a ochran, řízení chodu ES.
Energetický minipark, jehož součástí je větrná elektrárna, fotovoltaická elektrárna,
tepelné čerpadlo a solární kolektory, slouží pro výzkumné i výukové účely.
zdroj:INIS - Pracoviště
12.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY
Profesoři
Odborní asistenti
4
9
Docenti
Asistenti
10
Vedečtí pracovníci
3
Interní doktorandi
34
Administrativní pracovníci
2
Dělníci
1
zdroj:MAGION - Personalistika + STAG
12.2.1. Jmenovitě interní členové katedry
Jméno
Obor, oblast
Členství v odborných
společnostech
Ing. Milan Bělík
Ph.D.
Technická ekologie,
elektroenergetika
CIRED
Doc. Ing. Emil
Dvorský CSc.
Elektrárny, ekonomika a
management v energetice
CIRED
Teplárenské sdružení ČR
Prof. Ing. Rainer
Haller Dr.
Elektroenergetika, elektrické
přístroje
Doc. Ing. Pavla
Elektroenergetika, projektování
Hejtmánková Ph.D. částí ES
CIRED
Ing. Jana Jiřičková
Ph.D.
Elektrické přístroje, ochrany a
zabezpečovací systémy
CENEN - Czech Nuclear
Education Network
CIRED
Prof. Ing. Jiří
Kožený CSc.
Elektrotepelná technika
Český komitét elektrického
tepla Praha
Komise pro vzdělání a výzkum
v elektrickém teple UIE Paříž
CIRED
Doc. Ing. Jiří
Laurenc CSc.
Technika vysokého napětí,
bezpečnost práce,
CIRED
EMCAS Praha
-68-
Ing. Petr Martínek
Ph.D.
elektromagnetická kompatibilita
Technika vysokého napětí,
elektromagnetická kompatibilita
Doc. Ing. Zbyněk
Martínek CSc.
Teplárenství, spolehlivost v
energetice, projektování
elektroinstalací a průmyslových
rozvodů
Doc. Ing. Jiřina
Mertlová CSc.
Přenos a rozvod el. energie,
elektrické stanice, řízení v ES
CIRED
CIRED
CIRED
Prof. Ing. Jan
Mühlbacher CSc.
Modelování elektrických soustav,
přechodné jevy v elektrizačních
soustavách
CIRED
Grantová agentura MŠMT
CIGRE - český komitét
Teplárenské sdružení ČR
Sdružení CENEM
STIFFTUNG
Doc. Ing. Eva
Müllerová Ph.D.
Technika vysokého napětí,
bezpečnost práce,
elektromagnetická kompatibilita
CIRED
Doc. Ing. Karel
Noháč Ph.D.
Modelování a výpočty
přechodných dějů v elektrizační
soustavě
CIRED
Ing. Lucie
Noháčová Ph.D.
Elektroenergetika,
rozvody nn, pevná trakční zařízení CIRED
sítě
Ing. David Rot
Ph.D.
Elektrotepelná technika
Český komitét elektrického
tepla Praha
CENEN - Czech Nuclear
Education Network
Doc. Ing. Štěpán
Rusňák CSc.
Elektrické přístroje
CIRED
Doc. Ing.
Rozvodná zařízení, počítače
Konstantin Schejbal
v energetice
CSc.
Ing. Jan Sedláček
Ph.D.
Elektrické přístroje
Mgr. Eduard Ščerba
Technická ekologie
Ph.D.
Prof. Ing. Jan
Škorpil CSc.
CIRED
CIRED
CIRED
Strojní části energ. zařízení, životní Česká společnost pro
vědeckou kinematografii Brno
prostředí, technická ekologie,
obnovitelné zdroje energie
Česká společnost pro větrnou
energii
-69-
Komise pro zemědělství a
životní prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje
Česká fotovoltaická
průmyslová asociace (CEPHO)
Průmyslová elektroenergetika,
Doc. Ing. Miloslava
distribuce el.energie, kvalita
Tesařová Ph.D.
elektrické energie
CIRED
Prof. Ing. Zdeněk
Elektrické stroje a přístroje, spínací
Vostracký DrSc., dr. přístroje vysokého a velmi
CIRED
h. c.
vysokého napětí
Pozn. Členové katedry mající zadanou odbornou způsobilost.
zdroj:INIS - Pracoviště
12.2.2. Doktorandi
Jméno
Hana BENEŠOVÁ
Školitel
Škorpil
Jan BÍNA
Vostracký
Martin BLASS
Škorpil
Jaroslav BUBLÍK
Kožený
Zaidan Mohamed BUHAWA Dvorský
Zbyněk CHÁRA
Sedláček
Luboš FRANK
Mühlbacher
Petr JINDRA
Škorpil
Stanislav JIŘINEC
Kožený
Jan KLASNA
Laurenc
Stanislav KODET
Noháčová
Ondřej KRÁL
Mühlbacher
Veronika KRÁLOVCOVÁ
Martínek
Oldřich KROUPA
Kožený
Aleš KRUTINA
Vostracký
Adam KYSELA
Laurenc
Jana LIĎÁKOVÁ
Viktor MAJER
Vostracký
Hejtmánková
Jan MEZERA
Martínek
Bohumil PASLAVSKÝ
Laurenc
Petra PÍCLOVÁ
Vostracký
-70-
Luboš PITERKA
Jiří POLÍVKA
Müllerová
Vostracký
Jana RAJZROVÁ
Müllerová
Lenka RAKOVÁ
Škorpil
Romana ŘÁHOVÁ
Kožený
Vladislav SÍŤAŘ
Noháč
Miroslav ŠAFAŘÍK
Noháčová
Vlastimil ŠANTÍN
Hejtmánková
Jaroslav ŠNAJDR
Vostracký
Dalibor ŠVUGER
Mühlbacher
Radek VACHTA
Dvorský
Josef VANĚK
Kožený
Jan VELEBA
Noháč
Pozn. Doktorandi studujici v prezenčni formě alespoň jeden den v roce 2011.
zdroj:STAG
12.2.3. Administrativní a technický personál
Jméno
Jitka Vaicová
Jan Mouca
Josef Janda
12.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY
Přenos a rozvod elektrické energie:
- matematické modelování a simulaci provozních a poruchových stavů v elektrizační
soustavě
- spolehlivost a kvalita dodávané elektrické energie
- vliv distribuovaných zdrojů na provoz elektrizační soustavy
- řídicí, regulační a zabezpečovací systémy v elektrizační soustavě, automatizace a
dispečerské řízení
- vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy, protikorozní
ochrana potrubních systémů a energetických zařízení
Výroba elektrické energie:
- optimalizace fyzikálních principů přeměn energií, hospodárnost energetických zařízení
- využití obnovitelných a nekonvenčních zdrojů energie
- vliv výroby a přenosu elektrické energie na životní prostředí
Užití elektrické energie:
- výpočty a měření osvětlovacích soustav
-71-
- zvyšování efektivnosti provozu elektrotepelných zařízení a světelných soustav s
ohledem na řešení problematiky pracovního a životního prostředí
- elektrotepelné technologie v technice životního prostředí
- simulace fyzikálních jevů při indukčních ohřevech
Technika vysokého napětí:
- částečné výboje a lokalizace jejich zdrojů
- výboje v SF6 a jeho směsích
- svodiče přepětí a jejich diagnostika
- přepěťové jevy a jejich měření
- analýza vypínacích procesů, výzkum kontaktních odporů
Elektromagnetická kompatibilita:
- odolnost proti impulsnímu elektromagnetickému rušení
- analýza a eliminace rušivých vlivů
zdroj:INIS - Pracoviště
12.3.1. Řešené výzkumné projekty
GAČR
Označení
Název
Řešitel
GA102/09/0455
Energeticky úsporná platforma pro experimentální výzkum
Jan Škorpil
na bázi pikosatelitů
GP102/09/P048
Analytický model fyzikálních procesů v heterogenních
strukturách povrchových vrstev elektrických kontaktů
Jana
Jiřičková
zdroj:INIS - Projekty
FRVŠ
Označení
Název
F0808/2011/Aa Inovace laboratoří elektroenergetiky
Řešitel
David Rot
Jana
Jiřičková
Emil
Dvorský
Miloslava
Tesařová
Rychlá kompenzace jalového výkonu - projekt nové
laboratorní úlohy
Vlastimil
Šantín
Emil
Dvorský
Viktor Majer
F1468/2011/G1 Přípravek pro emulaci zátěžových křivek generátorů
Aleš Krutina
F1168/2011/G1
-72-
Inovace vzdělávání v oblasti elektrotepelné techniky F1500/2011/G1 vytvoření nové laboratorní úlohy "Porovnání moderních
sálavých zdrojů vytápění"
Luboš Frank
Zdeněk
Vostracký
Jiří Kožený
Jaroslav
Bublík
Josef Vaněk
zdroj:INIS - Projekty
Ostatní
Označení
Název
Integrace a transfer zkušeností v oblastech
1.07/2.2.00/15.0385
energetiky a ekologie
Řešitel
Jana Jiřičková
1M06059prodloužený
Progresivní technologie a systémy pro
energetiku (PTSE)
Pavel Novák
Jan Mühlbacher
Milan Bělík
Jiří Polívka
Miloslava Tesařová
Václav Ježek
Pavel Kloversa
Milan Nechanický
Jiří Polanský
2011.SO92.02
Tepelné čerpadlo se solárním přihříváním
výparníku
Jiří Polívka
2A-2TP1/051
Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti
elektrických sítí.
Jan Mühlbacher
Jiřina Mertlová
Zbyněk Martínek
Lucie Noháčová
Karel Noháč
MSM4977751310
Diagnostika interaktivních dějů v
elektrotechnice
Petr Martínek
Jiří Laurenc
Eva Müllerová
Jan Doležal
TA01020865
Karel
Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu
NoháčMiloslava
rozhodování v procesu bezpečné integrace
Tesařová
elektráren využívajících obnovit. zdrojů
Lucie Noháčová
energie (BIOZE) do elekt. soustavy ČR
Jan Veleba
zdroj:INIS - Projekty
-73-
12.4. VÝUKA
Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium
Zkratka
Předmět
BPRE Bezpečnost práce v elektrotechnice
Semestr Rozsah Vyučující
Z
1+0+0 Laurenc
BIE
Bioenergetika
Z
2+1+0 Ščerba
DEP
Diagnostika v elektroenergetice
ZL
3+1+0 Halley
DSAE1 Dipl. seminář AE 1
Z
0+3+0 Schejbal
DSAE2 Dipl. seminář AE 2
L
0+3+0 Schejbal
Dvorský
Noháč
0+3+0
Laurenc
Hejtmánková
Tesařová
Kožený
0+3+0 Laurenc
Mertlová
Mühlbacher
DSEE1 Dipl. seminář EE 1
Z
DSEE2 Dipl. seminář EE 2
L
DSTE1 Diplomový sem. z tech. ekologie 1
Z
0+3+0 Škorpil
DSTE2 Diplomový sem. z tech. ekologie 2
L
0+3+0 Škorpil
EKO1
Ekologie 1
Z
2+1+0 Ščerba
ETEE
Ekologie a nové technologie v EE
Z
2+2+0
EKO2
Ekologie 2
L
2+2+0 Ščerba
EEN
Ekonomika v energetice
L
2+2+0 Hejtmánková
EŽP
Ekonomika životního prostředí
L
2+1+0 Ščerba
ETS
El. teplo ve strojírenství
Z
2+2+0 Kožený
E1
Elektrárny I
Z
3+2+0
Dvorský
Hejtmánková
E2
Elektrárny II
L
3+2+0
Noháč
Tesařová
EPRE
Elektrické přístroje v EE
Z
2+2+0
Rusňák
Sedláček
EPRS
Elektrické přístroje v SE
L
2+2+0 Rusňák
Škorpil
Bělík
EPR1
Elektrické přístroje 1
L
Noháčová
Rusňák
2+1+0
Vostracký
Jiřičková
EPR2
Elektrické přístroje 2
L
2+2+0 Vostracký
-74-
EPR3
Elektrické přístroje 3
Z
ELS
Elektrické stanice a vedení
Z
ES
Elektrické světlo
Z
2+2+0
Lepší
Noháč
ESV
Elektrické světlo I
ZL
2+1+0
Lepší
Noháč
ETPR
Elektrické teplo
L
2+2+0
Kožený
Rot
L
0+0+0 Vostracký
SNEEA Elektroenergetika A
2+2+0 Vostracký
Mertlová
2+2+0
Noháčová
EE1
Elektroenergetika 1
L
Havlíček
Noháč
3+1+0 Schejbal
Bělík
Jindra
EE2
Elektroenergetika 2
Z
2+2+0
L
Laurenc
Martínek
2+2+0
Müllerová
Hromádka
SNETS Elektronika a telekomunikační systémy
L
0+0+0 Vostracký
EKV
Elektrotechnická kvalifikace
Z
2+0+0 Laurenc
SBET
Elektrotechnika
L
0+0+0 Vostracký
SNELT Elektrotechnika
L
0+0+0 Vostracký
SNEAE Elektrotechnika a energetika
L
0+0+0 Vostracký
ETP
Z
2+2+0 Kožený
EMC
Elektromagnetická kompatibilita zařízení
Elektrotepelná prům. zařízení
Tesařová
Šafařík
ZETP
Elektrotepelná technika
Z
Kožený
Steiner
Bublík
2+2+0
Rot
Kroupa
Vaněk
ESZS
Energ. stroje, zařízeni a systémy
Z
3+2+0 Dvorský
EFB
Energeticky efektivní projekty budov
Z
2+2+0 Vostracký
JB
Jaderná bezpečnost
Z
2+0+0 Jiřičková
SNJEE
Jaderná elektroenergetika
L
0+0+0 Vostracký
JE
Jaderné elektrárny
Z
2+0+0
-75-
Mühlbacher
Jiřičková
Škorpil
Hostýnek
K
Klimatologie
Z
3+2+0
KDP
Konzultace diplomové práce
L
0+0+0 Mühlbacher
KZP
Konzultace závěrečného projektu
L
0+0+2 Mühlbacher
MMEE Management a mark. v EE
L
2+2+0 Dvorský
MOŽP
Z
2+1+0 Ščerba
L
0+0+0 Vostracký
Management ochrany životního prostředí
SNMAD Měření a diagnostika
MPP
Měření parametrů prostředí
Z
Beran
Kožený
1+2+0
Rada
Tureček
MR
Měření regulace a řízení ES
Z
2+2+0 Dvorský
MJEE
Metrologie v jaderné elektroenergetice
Z
2+2+0 Jiřičková
MS
Modelování elektrických sítí
Z
2+2+0 Mühlbacher
OEK
Obnovení eltech. kvalifikace
Z
1+0+0 Müllerová
OŽP
Ochrana životního prostředí
ZL
2+0+0
Škorpil
Ščerba
OZS
Ochrany a zabezpečovací systémy
Z
2+2+0
Mühlbacher
Jiřičková
PRAX
Odborná praxe
L
0+3+0 Martínek
OPA
Odborné prezentace v angličtině
Z
0+0+1 Haller
OSV
Osvětlení
L
1+1+0 Noháč
LDOT1 Osvětlovací technika 1
Z
2+1+0 Noháč
LDOT2 Osvětlovací technika 2
L
2+1+0 Noháč
PTZ
Pevná trakční zařízení
L
2+1+0 Noháčová
POE
Počítače v energetice
ZL
2+1+0 Bělík
PREB
Projekt energeticky efektivní budovy
L
0+2+0 Vostracký
PIR
Projekt. instalací a el. rozvodů
Z
2+2+0 Martínek
PEC
Projektování energetických celků
L
3+2+0 Tesařová
POŽ
Projektování s ohledem na ŽP
L
1+1+0 Ščerba
PEJE
PPJE
Provoz elektrické části jaderných elektráren ZL
Provozní praxe na jaderné elektrárně
L
2+2+0 Jiřičková
0+2+0 Jiřičková
PE
Průmyslová energetika
2+2+0 Tesařová
PJS
Přechodové jevy v elektrizačních soustavách Z
2+2+0
Mühlbacher
Noháč
PEE
Přehled elektroenergetiky
3+1+0
Noháč
Schejbal
Z
L
-76-
SNREE Rozvod elektrické energie
L
Jindra
0+0+0 Vostracký
RZ
Rozvodná zařízení v ES
L
2+2+0 Schejbal
RS
Rozvody a sítě nn
L
3+2+0 Noháčová
QSP1
Semestrální projekt 1
Z
8+0+0 Mühlbacher
QSP2
Semestrální projekt 2
L
8+0+0 Mühlbacher
QSP3
Semestrální projekt 3
Z
8+0+0 Mühlbacher
QSP4
Semestrální projekt 4
Z
8+0+0
SZ
Silnoproudá zařízení
Z
1+2+0 Schejbal
SOES
Solární elektroenergetické systémy
L
2+1+0
SVP
Soubor vybraných přednášek z EE
ZL
1+0+0 Tesařová
SES
Spolehlivost energ. systémů
L
2+2+0 Martínek
SVT
Světelná technika
L
2+1+0 Noháč
SBTEK Technická ekologie
L
0+0+0 Vostracký
SNTE
Technická ekologie
L
0+0+0 Vostracký
TZB2
Technická zařízení budov 2
Z
2+1+0 Martínek
EZ
Technické zařízení budov EZ
Z
2+1+0 Martínek
TOO
Technika ochrany ovzduší
Z
2+2+0
Škorpil
Bělík
TOV
Technika ochrany vod
L
2+1+0
Škorpil
Duras
Martínek
Mühlbacher
Škorpil
Bělík
TVN
Technika vysokého napětí
Z
Laurenc
Martínek
Müllerová
2+2+0
Hromádka
Paslavský
Tauš
TOH
Technologie odpadového hospodářství
Z
3+1+0
Škorpil
Pašek
TPR
Teorie přenosu a rozvodu el. energie
Z
3+2+0
Hejtmánková
Mertlová
TTS
Teplárenství a tep. sítě
L
2+2+0 Martínek
Z
Vostracký
Ježek
2+1+0
Elstner
Polívka
ENG1
Úvod do studia inženýrství
-77-
SNUEE Užití elektrické energie
L
VEN
L
Vodní elektrárny, nekonv. zdroje
0+0+0 Vostracký
Škorpil
2+2+0
Bělík
SNVEE Výroba elektrické energie
L
0+0+0 Vostracký
ZBP
Základy bezpečnosti práce
Z
1+0+0
ZJE
Základy jaderné energetiky
Z
2+2+0 Jiřičková
ZTJ
Základy techniky jaderných reaktorů
Z
2+2+0 Jiřičková
ZSTEK Závěrečný seminář z TEK
L
0+0+2 Škorpil
ZP
Zdrav.probl.živ.prostředí
L
2+1+0 Zloch
ZVE
Zdroje a výroba elektrické energie
Z
2+1+0
Laurenc
Müllerová
Škorpil
Bělík
zdroj: STAG
12.5. SPOLUPRÁCE
12.5.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
B. Com., LL. B
Město
Kelheim
Siemens Berlin
Berlín
DEHN+Söhne
Neumarkt
AREVA
Regensburg
DEHN+SÖHNE GMBH+CO.KG.
Neumarkt
Université de Limoges
Limoges
Brunel University of West London
London
ESIEE Paris
Paříž
WSH Zwickau
Zwickau
TU Graz
Graz
FH Deggendorf
Deggendorf
Institut für Elektrothermische Prozesstechnik (ETP) Hannover Hannover
TU Illmenau
Ilmenau
Zaklad elektrotermíi PS Katowice
Katovice
TU Košice
Košice
FH Weiden Amberg
Amber
TU Chemnitz
Chemnitz
TU Klagenfurt
Klagenfurt
-78-
FH Regensburg
Unido - UNEP OSN Vídeň
Regensburg
Vídeň
WIPP München
Mnichov
TU Berlin
Berlin
TU Erlangen
Erlangen
TU Berlin
Berlín
zdroj:INIS - Pracoviště
12.5.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště
Město
ČEZ, a. s.
INVELT ENERGO, spol. s r.o.
Plzeň
Modus - výrobce svítidel Jinočany
Jinočany
Státní zdravotní ústav se sídlem v Plzni Plzeň
DQL osvětlování Černolice
Černolice
WITTE, s.r.o.
Nejdek
Siteco Lighting spol. s r.o.
Praha
E.ON Česká republika, s.r.o.
České Budějovice
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.
Rokycany
Intersekce s.r.o.
Plzeň
Signo Solar s.r.o.
Praha
Ekowatt
Praha
Intersekce s.r.o.
Plzeň
Signo Solar s.r.o.
Praha
Anker technology s.r.o. Praha
Praha
Ekowatt Praha
Praha
My Dva holding a.s. Praha
Praha
ČEPS, a.s.
Praha
EGÚ Praha
Praha
EGE
České Budějovice
zdroj:INIS - Pracoviště
-79-
12.5.3. Návštěvy katedry
Jméno
Stát
prof. Michael Sterling BEng. PhD.,Deng.,FIEE,
FinstMC, FRSA, CEng.,FReng.,
Spojené království Velké Británie
a Severního Irska
Prof. Dr.-Ing. Heinz-Helmut Schramm, Dr. h.c.
Spolková republika Německo
zdroj:INIS - Pracoviště
12.5.4. Pobyt členů katedry v zahraničí
Jméno
Stát
Délka pobytu (dny)
Jan Mühlbacher Spolková republika Německo
5
Jana Jiřičková
Francouzská republika
4
zdroj:INIS - Pracoviště
12.5.5. Akce katedry
Název
Odborný seminář ELTHERM 2011: "Současný stav a
perspektiva elektroenergetiky"
Druh
Význam
Konference Celostátní
Vitaly S. Proniskikh přednáška na téma: Muon-Electron
Conversion Experiment at Fermilab
Ostatní
Regionální
Ing. Dana Drábová, Ph.D. přednáška na téma: Stres v jádře,
jádro ve stresu
Ostatní
Celostátní
Účast katedry na Dnech vědy a techniky v Plzni
Ostatní
Regionální
Ing. Stanislav Průcha, Komerční banka a. s. přednáška na téma:
Ostatní
Projektové financování v elektroenergetice
Regionální
Ing. František Žák přednáška na téma: Provoz fotovoltaických
Ostatní
elektráren připojených do distribuční sítě
Regionální
Richard Bonneville přednáška na téma: Zkoumání sluneční
soustavy: role pro Evropu
Ostatní
Regionální
Den otevřených dveří 2011
Ostatní
Celostátní
Ing. Petr Závodský, ČEZ a.s. přednáška na téma: Možnosti
výstavby nových jaderných zdrojů
Ostatní
Regionální
Letní univerzita JE Temelín a Dukovany
Ostatní
Celostátní
Intenzivní program Renewable Energy Sources
Konference Mezinárodní
Výjezdní zasedání KEE Pernink 2011
Konference Regionální
Ing. Miloslava Chladová, CSc., ČEPS a. s. přednáška na téma:
Ostatní
Modelování dispečerských funkcí
-80-
Regionální
Ing. František Žák přednáška na téma: Provoz uzlu
distribučních sítí vn - zemní spojení v DS, problematika ladění Ostatní
tlumivek, nesymetrie napětí
Expedition Portugalsko 2011
Ostatní
Regionální
Regionální
Ing. Petr Kusý, ERÚ přednáška na téma: Energetický regulační
Ostatní
úřad a jeho činnost
Regionální
Jaderná letní škola CENEN
Ostatní
Celostátní
Ing. Michal Fuka, RSP Energy a. s. přednáška na téma:
Obchodování na krátkodobém trhu s elektrikou a plynem
Ostatní
Regionální
Letní praxe studentů u společnosti E.ON
Ostatní
Regionální
Letní praxe studentů u společnosti ČEZ
Ostatní
Regionální
Dehn: dvoudenní školení z oblasti přepěťových ochran,
Německo
Ostatní
Mezinárodní
zdroj:INIS - Pracoviště
12.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
12.6.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Název práce
Vedoucí
Lenka AJGLOVÁ
Posouzení účinnosti umělého osvětlení
Lepší
Milan ALBRECHT
Projektování měření a regulace technického zařízení
budov
Martínek
Aleš BARCAL
Přímé a nepřímé metody jištění v elektrických
obvodech
Noháčová
Jan BAREŠ
Přístrojové transformátory - základní informace
Noháčová
Michal BAXA
Analýza akumulace energie
Polívka
Tomáš BENETKA Obnovitelné zdroje energie
Škorpil
František BROM
Porovnání napájení vlastní spotřeby v jaderných
elektrárnách s bloky APWR, EPR, AP1000
Král
Jana
CHOTĚTICKÁ
Tepelná elektrárna z pohledu energetického,
ekonomického a ekologického
Šantín
Jiří ČELEDA
Potřeba tepla na vytápění RD
Polívka
Martina ČERVENÁ
Aplikace energetické legislativy při stanovení způsobu
Schejbal
připojení k distribuční soustavě
Lukáš DOSKOČIL Provedení garančního měření parní turbíny
Schejbal
Karolína
DUCHANOVÁ
Paslavský
Stárnutí izolačních systémů a modelování stárnutí
-81-
Tomáš DUDÍK
Návrh klasické a radiofrekvenční elektroinstalace v
rodinném sídle
Martínek
Otmar ERNEST
Energetické využívání odpadů v Plzni
Ščerba
Michal FRONĚK
Zkoušení ochranných a pracovních pomůcek VN pro
Schejbal
práce pod napětím v ČEZ Distribučních službách s.r.o.
Jiří HADRABA
Hodnocení provozu vodní elektrárny Hracholusky
Škorpil
Pavel HARUDA
Vyhodnocování provozu fotovoltaických elektráren
Dvorský
Jaroslav
HAŠTAVA
Distribuční sítě nízkého napětí
Schejbal
Martin HIRMAN
Sluneční elektrárny a jejich pozice v elektroenergetice
Šantín
Lukáš HLEBA
Měřené veličiny částečných výbojů a vyhodnocení
záznamů
Paslavský
Jiří HOLAN
Analýza řízení rizik v energetice
Královcová
Tomáš HOMOLA
Práce pod napětím na zařízení nízkého napětí
Laurenc
Jaroslav
Částečné výboje na generátorech velkých výkonů a
HUBÁČEK
jejich měření
Lukáš JÁGERSKÝ Elektrické sálavé panely jako zdroj tepla pro vytápění
Filip JAROŠ
Použití svodičů přepětí
Millerová
Vaněk
Laurenc
Tomáš JEHLIČKA Mezinárodní projekt ITER
Jiřičková
Zdeněk JÍCHA
Ochrana před bleskem
Millerová
Petr KARVÁNEK
Náhrada žárovky kompaktní zářivkou
Lepší
Pavel KNÖDL
Zkraty na hladině VN
Síťař
Lukáš
KOCOUREK
Kogenerační jednotky malého výkonu
Kodet
Jan KOHOUT
Návrh a zhodnocení provozu fotovoltaické výrobny
elektřiny malého výkonu
Jiřičková
Walter KÖLBL
Návrh vytápění rodinného domu 5+1 pomocí sálavého
Vaněk
vytápění
Jiří KOŠŤÁL
Vyvedení výkonu z bloku velkého výkonu
Král
Jan KOŠŤÁL
Návrh distribučního vedení
Síťař
Petr KOTRLÍK
Přednosti elektrotepelných technologií
Bublík
Miroslav
KRATOCHVÍL
Návrh klasické elektroinstalace a inteligentní
elektroinstalace sběrnicového typu v rodinném domě
Martínek
Mojmír KREJCHA Energetická bilance sportovní haly
Polívka
Matěj KŘEMEN
Přenos výkonu po vedení vvn
Havlíček
Michal KŘESINA
Klimatizační a otopné soustavy
-82-
Černý
Adéla
KUHAJDOVÁ
Nízkoenergetické domy
Škorpil
Petr KÜMMEL
Systémy záložního napájení
Tesařová
Jana
KUTHANOVÁ
Malé jaderné zdroje
Kodet
Jiří LUKEŠ
Popište vývoj a současný stav trhu s elektřinou v ČR
Majer
Živko
MACUROSKI
Návrh tepelného čerpadla pro vytápění
dvougeneračního rodinného domu
Bublík
Ondřej MALINA
Využití alternativních zdrojů vytápění pro rodinný
domek
Černý
Lucie MÍKOVÁ
Energetická bilance rodinného domu
Polívka
Miroslav MOC
Systémové a podpůrné služby
Majer
Miroslav NĚMEC
Diagnostické metody transformátorů v energetice
Martínek
Roman NIEBAUER Měření teplot ve speciálních aplikacích
Benešová
Jan OUHRABKA
Návrh rozvodu VN v průmyslovém objektu
Schejbal
Vojtěch OUŘADA
Hodnocení vstupních surovin pro bioplynové stanice
(BPS)
Ščerba
Tomáš OVČAČÍK
Analýza provozu jednotky na odpadní teplo zimního
stadionu Plzeň
Jindra
Karel PAVLÍČEK
Stínění indukční kelímkové pece
Kroupa
Jiří PETERA
Zhodnocení provozu malé vodní elektrárny
Jiřičková
Martin PETRÁČEK Systémy vodních elektráren a možnosti jejich využití
Šantín
Jan PETRÁSEK
Návrh podlahového vytápění rodinného domu 5+1
tepelným čerpadlem (vzduch-voda)
Vaněk
Zdeněk
PLÁNIČKA
Diagnostické metody netočivých strojů
Paslavský
Ladislav PONERT
Stanovení možností MVE Kořensko pro kompenzaci
vývodu do sítě 22kV
Noháč
Milan POTŮČEK
Průmyslové využití indukčních ohřevů
Kroupa
Markéta
SAMKOVÁ
Vliv klimatických podmínek na provoz tepelných
čerpadel
Benešová
Pavel SAUER
Vliv součinitele prostupu tepla na energetickou
náročnost vytápění
Černý
Jan SCHVARZ
Technicko-ekonomická analýza přepracování
jaderného paliva
Jiřičková
Michaela
SEDLÁČKOVÁ
Možnosti energetického využití odpadních vod
Jindra
-83-
Miroslav SILVAR
Posouzení termických solárních článků po 5 letech
provozu
Schejbal
Veronika
SLÁDKOVÁ
Vliv obnovitelných zdrojů na flóru, faunu a krajinný
ráz
Beneš
Julius SOKOL
Návrh fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného
domu
Škorpil
Michal STANÍK
Obnovitelné zdroje energie v České republice
Šafařík
Jiří
STEINBERGER
Rozložení napětí na řetězci izolátorů
Martínek
Způsob provádění diagnostiky na výkonových
David STRÁNSKÝ transformátorech VVN/VN a VN/VN v ČEZ
Distribučních službách, s.r.o.
Schejbal
Lukáš STUPKA
Zdroje pro zkoušky vysokým napětím
Martínek
Jan SÝKORA
Provoz uzlu v kabelové síti 22 kV - řešení problémů
Noháčová
Návrh energetického systému pro běžný rodinný dům,
Martin ŠAMPALÍK založeného na OZE a pracujícím čistě v ostrovním
režimu
Beneš
Petr ŠIMEK
Linda
Moderní světelné zdroje a jejich použití
Radek ŠLEHOBER Kontaktní systémy v provozní praxi
Jiřičková
David ŠOLC
Zhodnocení provozu nízkoenergetického domu
Jindra
Roman ŠTĚCHA
Závislost účinnosti fotovoltaického článku na teplotě
Polívka
Jiří ŠVARC
Návrh moderní elektroinstalace rodinného sídla.
Martínek
Michal TAJER
Chráněná kompenzace účiníku
Tesařová
Martina
TALPAŠOVÁ
Vliv klimatických změn na provoz obnovitelných
zdrojů elektrické energie
Benešová
Petr TUPÝ
Návrh konstrukce větrné elektrárny a vyhodnocení
jejího energetického zisku
Beneš
Václav TUREK
Analýza provozu MVE v dané lokalitě
Schejbal
Zdeněk UHLÍK
Návrh klasické, sběrnicové a radiofrekvenční
elektroinstalace v rodinném domě
Martínek
Petr ULČ
Návrh solární techniky pro rodinný dům
Bělík
Jan VALEŠ
Rozvoj solární techniky v ČR a ve světě
Bělík
Martin VÁŇA
Stínění přenosových vedení
Hromádka
Michal VELÍŠEK
Přímé a nepřímé metody jištění v elektrických
obvodech
Noháčová
Jiří VEVERKA
Využití odpadního tepla stájí
Jindra
Lukáš VILHELM
Metody kompenzace účiníku
Majer
Igor VIZNER
Geotermální energie na území ČR a její využití
Beneš
-84-
Michal VOKATÝ
Jiří
VOSTROVSKÝ
Vliv tepelných izolací na účinnost solárního systému
Jiřičková
Energetika a její vliv na globální oteplování
Ščerba
Marek VYČÍTAL
Systémy vzdálených odečtů
Krutina
Martin
WALDSTEIN
Životní cyklus fotovoltaických systémů
Bělík
Roman WEISER
Hydroenergetika na Vltavě
Škorpil
Petr ZEMAN
Výpočet zkratových proudů v elektrárenském bloku
Tesařová
Michal
ŽEMLIČKA
Problematika koróny
Kysela
Jiří ŽIVNÝ
Přepěťové ochrany
Laurenc
12.6.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno studenta
Matěj ABRAHAM
Název práce
Měrná spotřeba elektrické energie indukční
kelímkové pece
Vedoucí
Bublík
Jan ANTÉNE
Ekologie a veřejné osvětlení
Lepší
Karel ANTOŠ
Návrh chránění zařízení VN a VVN
Jiřičková
Vladislav BALÁŠ
Hospodárné zatěžování transformátorů VVN/VN
Mertlová
Denisa
BARTOŠOVÁ
Stárnutí výkonových transformátorů
Müllerová
Jan BAXA
Návrh pasivního domu
Dvorský
Karel BENEŠ
Připojitelnost obnovitelných zdrojů do sítě
Bělík
Jan BÍNA
Optimalizace měření teploty v jaderném reaktoru
Jiřičková
Jindřich BLAŽEK
Studie využití kombinace malé větrné elektrárny a
fotovoltaických panelů pro ostrovní provoz v
odlehlém obytném objektu
Škorpil
Jaroslav BOŘEK
Návrh postupu přechodu distribuční soustavy 10 kV
Schejbal
na 22 kV v Jablonci nad Nisou
Jan BUDJAČ
Golfový vozík s palivovým článkem
Bělík
Tomáš CHOBODA
Technicko-ekonomická analýza aplikace solárního
kolektoru a tepleného čerpadla pro vytápění
Ježek
Jakub ČEJKA
Oteplování a ochlazování vodiče v závislosti na
okolním prostředí
Rot
Milan ČERNÝ
Kompenzace jalového výkonu na rozvodně Pískovec
Schejbal
6 kV
Radim ČERNÝ
Návrh nového napájecího bodu 110 kV/vn pro město
Schejbal
Ústí nad Labem
-85-
Zdeněk DIVIŠ
Roman DOLEJŠ
Neobvyklé aplikace mikrovlnného ohřevu
Možnosti spuštění procesu tavby ve studeném
kelímku
Kožený
Rot
Lucie DROBNÁ
Výtopna na biomasu jako zdroj tepla a teplé vody
pro menší město
Ščerba
Ondřej EDL
Technicko-ekonomická analýza nového bloku na
biomasu
Martínek
Michal
ENGLMAIER
Aplikace odpadů z FV článků a panelů
Bělík
Lukáš FAIT
Rozvoj expanzních turbín v České republice
Hejtmánková
Ota FALDYNA
Analýza části ES v souvislosti se zaváděním
koncepce Smart Grid
Noháč
Vlastimil FÍLA
Povrchová úprava kontaktních ploch pod proudovou
Jiřičková
propojkou pantografů
Tomáš FRANK
Energetické využití biomasy
Jiřičková
Vítězslav FRONK
Analýza a porovnání provozních stavů před a po
instalování kompenzačního zařízení
Martínek
Milan HAJNÝ
Možnosti náhrady tepelného zdroje pro vytápění
Jiřičková
Josef HAJNÝ
Návrh základního elektrického schématu jaderného
bloku a jeho technické spolehlivostní posouzení
Jiřičková
Michal HAMR
Projekt rekonstrukce SHZ v objektu České
radiokomunikace
Schejbal
Václav HAVEL
Program pro dimenzování vodičů a jisticích prvků
Bělík
Josef HAVEL
Doplnění nového napájecího bodu oblasti Turnovska Schejbal
Oldřich HOTOVÝ
Modelování spouštění a samonajíždění velkých
asynchronních pohonů
Noháč
Karel HRAZDÍRA
Obchodování s přenosovými kapacitami pro
přeshraniční výměny elektřiny v Evropě
Hejtmánková
Veronika
HUMLOVÁ
Akustické odezvy částečných výbojů v diagnostice
izolačních vad výkonových transformátorů
Müllerová
Zbyněk JANDA
Vyhodnocení vlivu venkovních vedení vvn na blízké
Noháč
plynovody
Michal JANDA
Přednosti tavení materiálů elektromagnetickou
indukcí ve studeném kelímku
Kožený
Romana
JANEČKOVÁ
Pasivní a nízkoenergetické domy
Bělík
Aneta JENÍČKOVÁ
Připojování obnovitelných zdrojů energie do
elektrizační soustavy
Škorpil
-86-
Stanislav JIŘINEC
Návrh tepelného čerpadla a solárních termických
kolektorů pro vytápění a ohřev TUV
Škorpil
Tomáš JUNG
Software pro výpočet solárně - termických
kolektorových soustav
Bělík
Aleš KAMEN
Návrh průkazu energetické náročnosti budovy
Kožený
Aleš KAPLAN
Analýza energetické bilance v teplárně a návrh na
inovaci
Vostracký
Jan KOČÍ
Návrh lokální úpravy sítě vn pro vyvedení výkonu z
Noháčová
fotovoltaické elektrárny
Václav KOŘENÝ
Modelová měření charakteristických odezev výbojů
vznikajících v typických defektních lokalitách
izolačních soustav elektrických strojů
Müllerová
Petr KRÁL
Posouzení provozu malých kogeneračních jednotek
Martínek
Jiří
KRASANOVSKÝ
Modelová měření akustické odezvy vinutí na
atmosférický napěťový impulz
Müllerová
Otto KRAUS
Dispečerské řízení sítí v oblasti ČEZ Distribuce, a.s. Mertlová
Petr KREJNICKÝ
Diagnostika měřicích transformátorů VN
Laurenc
Václav KŘÍŽ
Elektrická analogie sdílení tepla vedením
Kožený
Tomáš
LANGHAMMER
Optimalizace pasivních solárních systémů
Bělík
Petr LANGMAJER Numerická analýza lisování za tepla
Rot
Václav LHOTA
Návrh rekonstrukce distribuční sítě NN a VN v obci
Mertlová
Hartvíkov u Chýnova
Jana LIĎÁKOVÁ
Uplatnění konceptu Smart Grids v distribuci a
spotřebě elektrické energie
Václav LIPKA
Problematika produkce oxidu uhličitého v energetice
Ščerba
ČR a její možná řešení
Jan LIŠKA
Praktické aplikace fotovoltaických systémů
Jakub MAREK
Najíždění vodní elektrárny pro zvýšení spolehlivosti
Mühlbacher
e stability elektrizační soustavy
Hejtmánková
Bělík
Josef MARKGRAF Energetické využití fotovoltaických panelů
Škorpil
Ondřej
MARUŠINEC
Osvětlení skladu KEG sudů
Linda
Veronika
MAŘÍKOVÁ
Aplikace tepelného čerpadla
Ježek
Daniel MAŠEK
Optimalizace řízení elektrotepelných procesů
Kožený
Radek MELICHAR
Využití a vyhodnocení provozu MVE při návrhu
rekonstrukce jiné MVE ve stejné lokalitě
Dvorský
-87-
Jan METLICKÝ
Optimalizace měření vlhkosti biomasy pro
energetické využití
Ščerba
Jan MRÁZ
Stanovení optimálního počtu pásem cenových
přirážek za nedodržení předepsané úrovně účiníku
Tesařová
Lukáš MRKVIČKA
Řešení přenosu vyšších harmonických přes
transformátor
Mühlbacher
Petra MUŠKOVÁ
Optimalizace magnetických obvodů LKPM/3
Jiřičková
Martin OUDA
Vliv dutinové rezonance na účinnost stínění
Hromádka
Jiří PAPAY
Vliv nesymetrie fázových napětí na provoz
distribuční sítě
Noháčová
Václav PAŠEK
Ostrovní provoz v souvislosti s projektem Smart City Vostracký
David PAVELKA
Ostrovní provoz na paroplynové elektrárně ve
Vřesové
Mertlová
Ondřej PECHAN
Návrh rozšíření skládky ETE
Jiřičková
Miloš PITELKA
3D stereoskopický přenos pro DCinema
Schejbal
Luboš PITERKA
Návrh schématu zajištěného napájení jaderného
bloku pro řešení projektových i nadprojektových
havárií
Jiřičková
Radek PREJZA
Teorie a aplikace tavení materiálů metodou
"studeného kelímku".
Kožený
Stanislav
PROTIVÍNSKÝ
Výpočet efektivní přenosové schopnosti vedení VVN Mertlová
Petr PŘIBYL
Zatížení v distribučních trasformačních stanicích na
hladině nízkého napětí v obytné zástavbě
Schejbal
Jana RAJZROVÁ
Posouzení účinnosti opatření na zvládnutí těžkých
havárií moderních energetických reaktorů
Jiřičková
Lenka RAKOVÁ
Využití technologie mechanicko-biologické úpravy
komunálního odpadu k výrobě paliva pro výrobu
elektrické energie
Hejtmánková
Aleš ROH
Analýza údržby elektrických stanic
Mertlová
Tomáš RUNDA
Porovnání druhů energie pro domácnosti
Vostracký
Tereza
ŘEZÁČOVÁ
Návrh vodní mikroelektrárny Čižice na řece Úhlavě
Bělík
Tomáš ŘÍHA
Měřicí systém pro fotovoltaické aplikace
Bělík
Jan ŘÍHÁNEK
Analýza využívání energetických zdrojů v provozu
společnosti REXAM Ejpovice
Jindra
Filip ŘIMNÁČ
Problematika připojování a provozu obnovitelných
zdrojů elektrické energie
Tesařová
-88-
Jakub SCHÖN
Výpočetní metody pro posuzování zpětných vlivů
OZE na distribuční síť
Mühlbacher
Roman SEDLÁČEK
Numerický model svodiče přepětí a rozložení elmg.
pole v jeho blízkosti pro hladinu VN
Jiřičková
Pavel SLÁDEK
Perspektivy vodíkové energetiky
Tesařová
Bořek SOPR
Výpočet zpětných vlivů
Bělík
David STANĚK
Vliv zateplování budov a klimatických podmínek na
objem dodávky tepla ze zdroje Plzeňská teplárenská Dvorský
a.s.
Alois ŠANOVEC
Chránění a provoz sítí VN ČEZ
Distribuce,a.s.,region sever
Schejbal
Radoslav ŠEBEK
Elektromagnetické emise korónového výboje
Kysela
Jaromír ŠEBESTA
Zhodnocení rekonstrukce odsiřování v Plzeňské
energetice
Škorpil
Veronika ŠIKLOVÁ
Hodnocení záměrné produkce biomasy pro
energetické využití
Ščerba
Martin
ŠKABRADA
Mikrovlnný ohřev pro zpracování plastů
Kožený
Jaroslav ŠNAJDR
Ohřev vodičů přenosových linek v dynamickém
režimu - ampacita
Vostracký
Marek ŠOTT
Návrh integrovaného systému řízení pro malou
organizaci
Ščerba
Jan ŠTĚPÁN
Využití kogenerační výroby elektřiny a tepla v
domácnostech
Dvorský
Jiří ŠTĚPÁNEK
Využití solární energie a fotovoltaických systémů
Bělík
Lubomír ŠVEC
Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz
Bělík
Karel TAUSEK
Výpočet zkratové odolnosti v rozvodnách VVN
Mertlová
Pavel TICHÝ
Zvyšování efektivity využití fotovoltaické elektrárny
Škorpil
pro rodinný dům zapojené formou zelených bonusů
Stanislav UHLÍK
Regulace napětí v distribuční soustavě
Tesařová
Zdeněk VEVERKA
Analýza elektromagnetických emisí na dopravních
prostředcích
Laurenc
Nina
VOLMUTOVÁ
Studie využitelnosti reaktorů generace III. a III+ v
ČR a ve světě
Jiřičková
Aleš VONDRÁČEK
Porovnání typů fotovoltaických modulů s různými
druhy fotovoltaických článků
Škorpil
Tomáš VRCHOTA
Porovnání vlivu způsobu uzemnění uzlu sítě na
ekonomické dopady jednofázových poruch
Noháčová
-89-
Tereza
VYŠTEINOVÁ
Výroba, úprava a využití bioplynu v energetice a
dopravě
Ščerba
Rudolf ZIKMUND
Budící systémy synchronních alternátorů
Mühlbacher
Václav ŽID
Metody a pracovní postupy práce pod napětím
Laurenc
12.6.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno studenta
Martina
BOEHMOVÁ
Název práce
Vedoucí
Analýza použitelnosti tepelných čerpadel
Kožený
Matham HASSAN
Numerická simulace složitých problémů v indukčních
ohřevech
Kožený
Václav JEŽEK
Teoretické podklady a inovace elektrického zařízení
Vostracký
Václav PAŠEK
Optimalizace elektrotechnické části u výroby elektrické
Vostracký
energie a tepla
Pavel ŠILHÁN
Modelování a řízení přenosové soustavy
Pozn. Práce obhajované v roce 2011, u nichž je vedoucí z dané katedry.
zdroj:STAG
-90-
Mertlová
12.7. PUBLIKACE RIV
12.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] BĚLÍK, M. Usage of Solar Energy in Spain. In Renewable Energy Sources 2011.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 81-83. ISBN: 978-80-261-0010-2
[2] BENEŠOVÁ, H., ŠKORPIL, J. Analysis of Tandem Photovoltaic Cells. In
Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power
Engineering - Elektroenergetika 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011.
s. 122-125. ISBN: 978-80-553-0724-4
[3] BENEŠOVÁ, H. Experimentální metody pro určování vlastností tenkých vrstev v
oblasti fotovoltaiky II. a III. generace. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 3.,
Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-00171
[4] BENEŠOVÁ, H., ŠKORPIL, J. Analysis of Similarities and Differences between
Photovoltaic Cells 1st and 2nd Generation. In Proceedings of the 12th International
Scientific Conference – Electric Power Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská
- Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 343-346. ISBN: 978-80-248-2393-5
[5] BENEŠOVÁ, H., ŠKORPIL, J. Configuration of Thin-Film Photovoltaic Cells. In
Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 54-59. ISBN:
978-80-261-0010-2
[6] BLASS, M. Stanovení účinnosti využití energie datacentra TU Drážďany. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0017-1
[7] BUBLÍK, J., ABRAHAM, M. Specific Energy Consumption of Induction Crucible
Furnace. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
130-133. ISBN: 978-80-261-0010-2
[8] BUBLÍK, J. Induction warming - through equipment design. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
13 -16. ISBN: 978-80-261-0017-1
[9] DUŠÁKOVÁ, R. New Trends of Nuclear Waste Storage. In Renewable Energy
Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 151-154. ISBN: 978-80-261-00102
[10] DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Využití akumulace tepla pro případ potřeby
navýšení výroby KVET. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference –
Electric Power Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, 2011. s. 127-130. ISBN: 978-80-248-2393-5
[11] DVORSKÝ, P., DVORSKÝ, E., HEJTMÁNKOVÁ, P. Řízení mikrosítí s
obnovitelnými zdroji. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference –
Electric Power Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, 2011. s. 143-146. ISBN: 978-80-248-2393-5
[12] FRANK, L. Vliv poruchy na napěťové hladině VVN na napěťovou hladinu NN. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 17-20. ISBN: 978-80-261-0017-1
-91-
[13] FRANK, L. Readiness of an Electric Network for the Oncoming of the Smart
Technology. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
166-168. ISBN: 978-80-261-0010-2
[14] HALLER, R., PIHERA, J., MRÁZ, P., KORNHUBER, S., BOLTZE, M. PD
Behaviour Of Basic Test Arrangements Under Different Measurement And Evaluation
Conditions. In 2011 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric
Phenomena. Piscataway, NJ 0885 -1331.: Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 2011. s. 275-279. ISBN: 978-1-4577-0986-9 , ISSN: 0084-9162
[15] HEJTMÁNKOVÁ, P., DVORSKÝ, E., SKOČIL, T. Islanding Detection Methods
for PV Generators with Single-Phase Inverter. In PowerTech 2011: Proceedings.
Trondheim: NTNU, Tronthejm, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-82-519-2808-3
[16] JEŽEK, V. Short Circuit Capability of Generator Circuit Breaker. In Renewable
Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 155-158. ISBN: 978-80261-0010-2
[17] JIŘIČKOVÁ, J., RUSŇÁK, Š. Analytický model pro návrh kontaktní sestavy. In
Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Ostrava: VŠB Ostrava, 2011. s. 442-445. ISBN: 978-80-248-2393-5
[18] JIŘIČKOVÁ, J. Electric Contacts – Physical and Chemical Effects. In Recent
Researches in Communications, Electrical and Computer Engineering. Gran Canaria:
WSEAS Press, 2011. s. 178-181. ISBN: 978-960-474-286-8
[19] JIŘIČKOVÁ, J. Simulation and Computation of Fundamental Elements of Power
Systems. In Recent Researches in Energy Environment and Landscape. Angers, Francie:
WSEAS Press, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-1-61804-052-7
[20] JIŘIČKOVÁ, J. Mathematical model and Analyses of Fundamental Elements of
Electric Power Systems. In Mathematical Models and Methods in Modern Science.
Tenerife, Spain: WSEAS Press, 2011. s. 222-226. ISBN: 978-1-61804-055-8
[21] JIŘIČKOVÁ, J. Development of Computation of Fundamental Elements of Power
Systems. In WSEAS (EED´11). Švýcarsko: WSEAS Press, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-161804-060-2
[22] JIŘINEC, S. Tavení elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0017-1
[23] KRÁL, O. Effect of the Feeder Cable and Transformer Impedance on the
Mechanical Output Characteristic of the Inductor Motor. In Renewable Energy Sources
2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 125-129. ISBN: 978-80-261-0010-2
[24] KROUPA, O. Počítačová simulace průmyslového indukčního ohřevu. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 23-26. ISBN: 978-80-261-0017-1
[25] KROUPA, O. EXAMPLE OF INDUCTION HEATING COMPUTER
SIMULATION. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita,
2011. s. 108-113. ISBN: 978-80-261-0010-2
[26] KRUTINA, A., JIŘIČKOVÁ, J. ANALÝZA STANDARDŮ PRO KOMUNIKACI
PO SILOVÉM VEDENÍ. In Referáty 15.konference ČK CIRED. Tábor 2011: CIRED
2011, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-0-9
-92-
[27] KRUTINA, A., FRANK, L. Emulovaná chytrá síť s PpS na straně spotřeby. In 12 th
International Scientific Conference - Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 431-433. ISBN: 978-80-248-2393-5
[28] KRUTINA, A. ANALÝZA STANDARDŮ PRO KOMUNIKACI PO SILOVÉM
VEDENÍ. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň:
Západočeská univerzita, 2011. s. 27-30. ISBN: 978-80-261-0017-1
[29] KRUTINA, A. Elektromagnetické emise hrotové koróny při střídavém napětí. In
Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011.
s. 351-353. ISBN: 978-80-248-2393-5
[30] KŘÍŽ, J., MÁSLO, K. Modely ochran pro dispečerský tréninkový simulátor
distribuční soustavy. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy.
Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2011. s. 1-22. ISBN: 978-80-260-1584-0
[31] KŘÍŽ, J., NOHÁČOVÁ, L., PISTORA, M. Možnosti startu ze tmy s využitím OZE.
In Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011.
s. 29-32. ISBN: 978-80-248-2393-5
[32] KYSELA, A. Elektromagnetické emise hrotové koróny při střídavém napětí. In
Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Kouty nad Desnou: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s.
351-353. ISBN: 978-80-248-2393-5
[33] LIĎÁKOVÁ, J. Uplatnění Smart Grids v distribuci a spotřebě elektrické energie. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 35-38. ISBN: 978-80-261-0017-1
[34] LIŠKA, J., POUPA, M., HOLÍK, M., KRAUS, V., KRUTINA, A., KUBÍN, Z.,
GEORGIEV, V. The blade flutter measurement based on the blade tip timing method. In
Recent Researches in System Science. Corfu Island: WSEAS Press, 2011. s. 270-275.
ISBN: 978-1-61804-023-7 , ISSN: 1792-4235
[35] MAJER, V. Predikce spotřeby pro obchodování s elektřinou. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
39-42. ISBN: 978-80-261-0017-1
[36] MAJER, V. Preparing and Analysis of Electricity Consumption Data for Short Term
Prediction. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
134-137. ISBN: 978-80-261-0010-2
[37] MEZERA, J., MARTÍNEK, Z. Návrh hybridního výrobního systému za použití OZE
jako primárního zdroje. In Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační
soustavy. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2011. ISBN: 978-80-260-1584-0
[38] MEZERA, J., MARTÍNEK, Z. Continuous supply of electricity from biogas and
wind power plant - proposal of the system components, system dynamic and economic
calculation. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric
Power Engineering 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-2482393-5
[39] MEZERA, J., MARTÍNEK, Z., KŮS, D., ZBORNÍK, J. Development of future
energy networks and new possibilities for transmission of energy. In Proceedings of the
12th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2011. Ostrava:
Ostravská univerzita, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5
-93-
[40] MEZERA, J., MARTÍNEK, Z., KŮS, D., ZBORNÍK, J. Continuous supply of
electricity from biogas and wind power plant - basic formulation. In Proceedings of the
12th International Scientific Conference – Electric Power Engineering 2011. Ostrava:
Ostravská univerzita, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[41] MEZERA, J., MARTÍNEK, Z. Continuous supply of electricity from biogas and
wind power plant - economical calculation. In Proceedings of the 12th International
Scientific Conference – Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical
University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[42] MÜHLBACHER, J., BENEŠOVÁ, Z., HALLER, R. ASPECTS OF INCREASING
THE AMPACITY OF OVERHEAD LINES. In International Expert Meeting Power
Engineering 2011. Maribor: Univerza v Mariboru, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-961-248-2763
[43] NOHÁČOVÁ, L. Ökologische Verbrennungsanlagen im Pilsner Region. In
Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 77-80. ISBN:
978-80-261-0010-2
[44] PEŠEK, P. Poprodejní služby a servis elektrotechnického produktu ve středně velké
výrobní společnosti. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 47-48. ISBN: 978-80-261-0017-1
[45] PIHERA, J., HALLER, R., MENTLÍK, V., MRÁZ, P. PARTIAL DISCHARGES
OF THERMALLY AGED INSULATION. In 17th International Symposium on High
Voltage Engineering. Berlin: VDE Verlag Gmbh, 2011. s. 212-213. ISBN: 978-3-80073364-4
[46] PIHERA, J., MRÁZ, P., HALLER, R., MENTLÍK, V. Partial discharges and
breakdown voltage diagnostics during thermal aging of insulating materials. In
Diagnostika '11. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 130-136. ISBN: 978-80261-0020-1
[47] POLÍVKA, J. Energy Storage in Smart Grids. In Renewable Energy Sources 2011.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 163-165. ISBN: 978-80-261-0010-2
[48] RAKOVÁ, L. Využití produktů mechanicko - biologické úpravy komunálních
odpadů pro energetické účely. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí.
Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 53-56. ISBN: 978-80-2610017-1
[49] ROT, D. Conductor's Ampacity. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň:
Západočeská univerzita, 2011. s. 102-107. ISBN: 978-80-261-0010-2
[50] SÍŤAŘ, V. Vliv odporu poruchy na zbytkový proud při zemním spojení v
kompenzované síti. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 61-64. ISBN: 978-80-261-0017-1
[51] ŠAFAŘÍK, M., NOHÁČOVÁ, L., KRÁLOVCOVÁ, V. Nowadays Technological
Possibilities of Biomass Application. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň:
Západočeská univerzita, 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-261-0010-2
[52] ŠANTÍN, V., MAJER, V., HEJTMÁNKOVÁ, P. Simulation of Voltage Collapse in
MATLAB Program with Use of Simulink Tool and SimPowerSystems Library. In
Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011.
s. 327-330. ISBN: 978-80-248-2393-5
-94-
[53] ŠANTÍN, V. Model větrné elektrárny s asynchronním generátorem. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 65-68. ISBN: 978-80-261-0017-1
[54] ŠANTÍN, V. Model of Wind Power Plant with Asynchronous Generator in Simulink
Platform. In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
60-65. ISBN: 978-80-261-0010-2
[55] ŠČERBA, E. Biomasa jako strategický zdroj energie. In Proceedings of the 6th
International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering - Elektroenergetika
2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 126-128. ISBN: 978-80-5530724-4
[56] ŠČERBA, E. Biomass as a Source and as a Perspective of the Renewable Energetics
in the World, Europe and in the Czech Republic. In Renewable Energy Sources 2011.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 84-86. ISBN: 978-80-261-0010-2
[57] ŠIRŮČEK, M., TRNKA, P., PIHERA, J., PASLAVSKÝ, B. Partial Discharge
measurement in imprefections of oil-paper insulating systems. In Annals of DAAAM for
2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011. s. 695-696. ISBN: 978-3901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[58] ŠKORPIL, J., ERLEBACH, J., DVORSKÝ, E. Některé výsledky výzkumu na
fotovoltaických systémech a větrné elektrárně. In Proceedings of the 6th International
Scientific Symposium on Electrical Power Engineering - Elektroenergetika 2011. Košice:
Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 118-121. ISBN: 978-80-553-0724-4
[59] ŠNAJDR, J. Ohřev vodičů přenosových linek v dynamickém režimu. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0017-1
[60] ŠVUGER, D. Influence Between a Construction of a Light Fitting and Utility Factor.
In Renewable Energy Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 159-162.
ISBN: 978-80-261-0010-2
[61] TESAŘOVÁ, M., KAŠPÍREK, M. Predikce a statistické hodnocení poklesů napětí v
distribuční síti 110kV. In Referáty 15. konference ČK CIRED. Tábor: Český komitét
CIRED, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-0-9
[62] TESAŘOVÁ, M. Metody pro predikci krátkodobých poklesů a přerušení napětí a
možnosti jejich využití v praxi. In Proceedings of the 12 th International Scientific
Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of
Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[63] TESAŘOVÁ, M. Power Quality and Quality of Supply. In Renewable Energy
Sources 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 95-101. ISBN: 978-80261-0010-2
[64] VANĚK, J. Měřící metoda k určení hygienické normy pro sálavé vytápění. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 3., Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 75-78. ISBN: 978-80-261-0017-1
[65] VANĚK, J., NESTOROVIČ, T. Measurement to determine a radiation standard of
thermal comfort. In ANNALS OF DAAAM FOR 2011 PROCEEDINGS. Vídeň: DAAAM
INTERNATIONAL VIENNA, 2011. s. 1375-1376. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN:
1726-9679
[66] VELEBA, J., NOHÁČOVÁ, L. Assessment of Electric Power System Operation in
Terms of Steady-State Voltage Stability. In Proceedings of the 12th International
-95-
Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical
University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[67] VELEBA, J., MARTÍNEK, Z. Flicker Perceptibility Analysis for Photovoltaic
Power Sources in Distribution Networks. In Proceedings of the 12th International
Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical
University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[68] VELEBA, J. Possible steady-state voltage stability analyses of electric power
systems. In Proceedings of Intensive Programme "Renewable Energy Sources". Plzeň:
Department of Electric Power Engineering and Environmental Engineering, Faculty of
Electrical Engineering, University of West Bohemia, 2011. s. 142-150. ISBN: 978-80261-0010-2
[69] VELEBA, J., BUHAWA, Z. Perspectives of large wind power plant installations to
the national transmission power system of Libya. In Proceedings of Intensive Programme
"Renewable Energy Sources". Plzeň: Department of Electric Power Engineering and
Environmental Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of West
Bohemia, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-80-261-0010-2
[70] VELEBA, J. Modelling of LTC Transformers in the Load Flow Analysis by the
Gauss-Seidel Method. In Elektrotechnika a informatika 2011 - část třetí Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 79-82. ISBN: 978-80261-0017-1
[71] VOLÍNOVÁ, L., BENEŠOVÁ, H. Vliv obnovitelných zdrojů na trvale udržitelný
rozvoj – projekt „El Hierro 100 % RES“. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2011.
Žilina: EDIS Žilina, 2011. s. 53-59. ISBN: 978-80-554-0427-1
[72] VOSTRACKÝ, Z., PAŠEK, V., PAŠEK, V. Island operation in city of Plzeň. In
Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Electric Power
Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 509-511.
ISBN: 978-80-248-2393-5
[73] VOSTRACKÝ, Z., PÍCLOVÁ, P., KRUTINA, A., POLÍVKA, J., ŠNAJDR, J.,
KADERA, M., JIŘÍ, V. Potenciální proudové zatížení přenosového řetězce. In
Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power
Engineering 2011. Košice: Equilibria, s. r. o., 2011. s. 92-95. ISBN: 978-80-553-0724-4
[74] VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J. Mimořádné podmínky narušeného vypínání
zkratů generátorovým vypínačem. In Zvyšování životnosti komponent energetických
zařízení. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 37-40. ISBN: 978-80-261-00317
[75] VOSTRACKÝ, Z., PÍCLOVÁ, P., POLÍVKA, J., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A.
INCREASING OF TRANSMISSION ABILITY AT HIGH VOLTAGE OVERHEAD
LINES AMPACITY MODEL. In Proceedings of the 12th International Scientific
Conference – Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of
Ostrava, 2011. s. 53-56. ISBN: 978-80-248-2393-5
[76] VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R. Impact of radiation on the thermal behaviour of a
overhead line rope. In 12 th International Scientific Conference Electric Power
Engineering. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 615-618. ISBN:
978-80-248-2393-5
-96-
12.7.2. KNIHA
[1] BENEŠOVÁ, H. Nové trendy v oblasti solárních systémů. Plzeň : Západočeská
univerzita, 2011, 84 s.
12.7.3. PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
[1] KRUTINA, A., HOLÍK, M., KRAUS, V., GEORGIEV, V., Analogový frontend pro
snímání a zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[2] KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., Digital Frontend pro
snímání a zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[3] KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., USB Driver pro
komunikaci s HW zpracování rychlých vibračních dějů. 2011.
[4] KRUTINA, A., GEORGIEV, V. UC&M - Univerzální řídicí a měřící deska pro
aplikace v chytrých sítích. 2011.
[5] KRUTINA, A., GEORGIEV, V., LIŠKA, J., ADC karta pro měření stavových hodnot
turbíny. 2011.
[6] KRUTINA, A. Přípravek pro emulaci zátěžových křivek gerenátorů. 2011.
[7] KRUTINA, A. UC&M - RF - karta pro radiovou a sběrnicovou komunikaci. 2011.
[8] KRUTINA, A. UC&M - Power Board - karta pro řízení silových obvodů. 2011.
[9] ROT, D., JIŘIČKOVÁ, J. Vodou chlazený ferity stíněný válcový induktor. 2011.
[10] ROT, D., JIŘIČKOVÁ, J. Vodou chlazený ferity stíněný plochý obdélníkový
induktor. 2011.
12.7.4. SOFTWARE
[1] KRAUS, V., KRUTINA, A. FTDI Logger - Software pro logování dat pomocí
seriových usb převodníků z rodiny čipů FTDI. 2011.
[2] KRUTINA, A., ŠNAJDR, J. VOSTRACKÝ, Z. Software pro diagnostiké testování
komponenty řídicího systému ČEPS pro výpočet teploty vedení. 2011.
12.7.5. KAPITOLA V KNIZE
[1] BĚLÍK, M. Usage of Solar Energy in Spain. In Electric Power Engineering and
Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 27-29. ISBN:
978-80-7300-417-0
[2] BENEŠOVÁ, H., ŠKORPIL, J. Configuration of Thin-Film Photovoltaic Cells. In
Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická
literatura, 2011, s. 44-51. ISBN: 978-80-7300-418-7
[3] BUBLÍK, J., ABRAHAM, M. Specific Energy Consumption of Induction Crucible
Furnace. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN technická literatura, 2011, s. 58-62. ISBN: 978-80-7300-417-0
[4] DUŠÁKOVÁ, R. New Trends of Nuclear Waste Storage. In Electric Power
Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s.
23-27. ISBN: 978-80-7300-418-7
[5] FRANK, L. Readiness of an Electric Network for the Oncoming of the Smart
Technology. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN
- technická literatura, 2011, s. 37-39. ISBN: 978-80-7300-418-7
-97-
[6] CHÁRA, Z. Numerical Analyses of Electromagnetic Fields in High Voltage Bushing
and in Electromagnetic Flow Meter. In Electric Power Engineering and Ecology Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 45-51. ISBN: 978-80-7300417-0
[7] JEŽEK, V. Short Circuit Capability of Generator Circuit Breaker. In Electric Power
Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s.
28-32. ISBN: 978-80-7300-418-7
[8] KRÁL, O. Effect of the Feeder Cable and Transformer Impedance on the Mechanical
Output Characteristic of the Inductor Motor. In Electric Power Engineering and Ecology
- Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 52-57. ISBN: 978-807300-417-0
[9] KROUPA, O. Example of Induction Heating Computer Simulation. In Electric Power
Engineering and Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s.
37-44. ISBN: 978-80-7300-417-0
[10] KRUTINA, A., KRAUS, V. Communication Limits and Isolated-Network
Operation. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN technická literatura, 2011, s. 8-11. ISBN: 978-80-7300-418-7
[11] KYSELA, A. Electromagnetic Noise of HV Equipment. In Electric Power
Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s.
40-43. ISBN: 978-80-7300-418-7
[12] KYSELA, A. Electromagnetic Emissions of AC High-Voltage Corona. In Electric
Power Engineering and Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura,
2011, s. 21-26. ISBN: 978-80-7300-417-0
[13] MAJER, V. Preparing and Analysis of Electricity Consumption Data for Short Term
Prediction. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN technická literatura, 2011, s. 63-66. ISBN: 978-80-7300-417-0
[14] NOHÁČOVÁ, L., ŠAFAŘÍK, M., KRÁLOVCOVÁ, V. Entwicklung der
Ausnutzung von Biomasse in Pilsen. In Electric Power Engineering and Ecology Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 73-75. ISBN: 978-80-7300418-7
[15] POLÍVKA, J. Energy Storage in Smart Grids. In Electric Power Engineering and
Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 67-68. ISBN:
978-80-7300-417-0
[16] ROT, D. Conductor's ampacity. In Electric power engineering and ecology - selected
parts I.. Praha 2011 : BEN - technická literatura, 2011, s. 30-36. ISBN: 978-80-7300-4170
[17] ŠAFAŘÍK, M., NOHÁČOVÁ, L., KRÁLOVCOVÁ, V. Nowadays Technological
Possibilities of Biomass Application. In Electric Power Engineering and Ecology Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 17-20. ISBN: 978-80-7300417-0
[18] ŠAFAŘÍK, M., NOHÁČOVÁ, L., KRÁLOVCOVÁ, V. Fotovoltaic Technology in
Conditions of the Czech Republic in 2010. In Electric Power Engineering and Ecology Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 69-75. ISBN: 978-80-7300417-0
-98-
[19] ŠANTÍN, V. Model of Wind Power Plant with Asynchronous Generator in Simulink
Platform. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN technická literatura, 2011, s. 52-60. ISBN: 978-80-7300-418-7
[20] ŠČERBA, E. Biomass as a Source and as a Perspective of the Renewable Energetics
in the World, Europe and in the Czech Republic. In Electric Power Engineering and
Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 61-63. ISBN:
978-80-7300-418-7
[21] ŠVUGER, D. Influence Between a Construction of a Light Fitting and Utility Factor.
In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická
literatura, 2011, s. 33-36. ISBN: 978-80-7300-418-7
[22] TESAŘOVÁ, M. Power Quality and Quality of Supply. In Electric Power
Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s.
64-72. ISBN: 978-80-7300-418-7
[23] VELEBA, J. Possible Steady-State Voltage Stability Analyses of Electric Power
Systems. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II.. Praha : BEN technická literatura, 2011, s. 12-22. ISBN: 978-80-7300-418-7
[24] VELEBA, J., VOSTRACKÝ, Z. Distribution Power System of the Czech Republic.
In Complex Behavior of the Distributed Generation System. New York : NOVA Science
Publisher, 2011, s. 459-469. ISBN: 978-1-61209-991-0
[25] VELEBA, J., BUHAWA, Z. Perspectives of Large Wind Power Plant Installations
to the National Transmission Power System of Libya. In Electric Power Engineering and
Ecology - Selected Parts I.. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 76-86. ISBN:
978-80-7300-417-0
12.7.6. ČLÁNEK
[1] HOLÍK, M., KRAUS, V., GEORGIEV, V., SKÁLA, J., KUBÍK, Z., HROMÁDKA,
M., JAKŮBEK, J., GRANJA, C. Influence of electromagnetic interference on the analog
part of hybrid pixel detectors. Journal of Instrumentation, 2011, roč. Neuveden, č. 6, s. 110. ISSN: 1748-0221
[2] KUTÁČ, J., MARTÍNEK, Z., MIKEŠ, J., PETRÁK, M. Mimořádná událost v areálu
bioplynové stanice v Malšicích. ELEKTRO, 2011, roč. 21, č. 11, s. 23-26. ISSN: 12100889
[3] PIHERA, J., MRÁZ, P., HALLER, R., MENTLÍK, V. Partial Discharges and
Breakdown Voltage Diagnostics during Thermal Aging of Insulating Materials.
ElectroScope, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
[4] ROT, D., KOŽENÝ, J. Vliv sdílení tepla radiací a prouděním na ohřev AlFe lana
VVN pod zátěží. ElectroScope, 2011, roč. 3_2011, č. 2011, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
[5] ŠIRŮČEK, M., PASLAVSKÝ, B., TRNKA, P. Vliv tvaru nehomogenity v izolačním
systému olej-papír na velikost částečných výbojů. Electroscope, 2011, roč. 2011, č. 1, s.
1-7. ISSN: 1802-4564
12.7.7. ZPRÁVA
[1] NOHÁČOVÁ, L. Řešení kabelové sítě pomocí programu EMTP-ATP. Plzeň :
University of Technology, 2011. 1-14 s.
-99-
12.8. PUBLIKACE MIMO RIV
12.8.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] KYSELA, A. Electromagnetic emissions of AC high-voltage corona. In Renewable
Energy Sources. Plzeň: Západočeská Univerzita, 2011. s. 114-118. ISBN: 978-80-2610010-2
[2] KYSELA, A. Elektromagnetické rušení hrotové koróny při střídavém napětí. In
Elektrotechnika a informatika 2011část třetí - Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská
Univerzita v Plzni, 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0017-1
[3] VOSTRACKÝ, Z., KRUTINA, A., POLÍVKA, J., PÍCLOVÁ, P., ŠNAJDR, J.
Možnosti využití vyšší přenosové schopnosti vedení. In Sborník anotací a příspěvků
semináře Efektivní energetika XII. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko
VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 37-40. ISBN: 978-80-248-2412-3
12.8.2. KNIHA
[1] BUBLÍK, J. Možnosti snížení energetické náročnosti tavení kovů v indukčních
kelímkových pecích. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 60 s.
[2] KROUPA, O. Písemná práce ke státní doktorské zkoušce; Téma: Možnosti snížení
energetické náročnosti ohřevů elektromagnetickou indukcí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011, 117 s.
12.8.3. DALŠÍ AKTIVITY
[1] ŠIRŮČEK, M., PASLAVSKÝ, B. TRNKA, P. BEHAVIORS OF OIL-PAPER
INSULATING SYSTEMS UNDER ELECTRICAL AND THERMAL STRESSES. Žilina,
2011., ISBN: 9788055404219,
[2] ŠIRŮČEK, M., TRNKA, P. PASLAVSKÝ, B. Influence of Thermal degradation on
Electrical Parameters of Winding Insulating System of Power Transformers. Plzeň,
2011., ISBN: 9788026100201,
12.8.4. PŘEDNÁŠKA, POSTER
[1] MÜHLBACHER, J. Innere Überspannungen in elektrischen Netzen. 2011.
[2] MÜHLBACHER, J. Modelierungsmethodik und on-line Diagnostik der
Asynchronmaschienen.. 2011.
[3] MÜHLBACHER, J. Stabilität der Synchronmachine an der Netz. 2011.
[4] TESAŘOVÁ, M. Srovnání výsledků monitorování a predikce četnosti poklesů napětí.
2011.
12.8.5. ČLÁNEK
[1] HOFMAN, J. test_ders_pan. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN:
0149-1423
[2] HOFMAN, J. test_ders_pan. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN:
0149-1423
[3] HOFMAN, J. Titul. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN: 0149-1423
-100-
[4] HOFMAN, J. test_ders_pan. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN:
0149-1423
[5] HOFMAN, J. test_ders_pan. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN:
0149-1423
[6] HOFMAN, J. test_ders_pn. AAPG BULLETIN, 2011, roč. 11, č. 1, s. 1-1. ISSN:
0149-1423
12.8.6. ZPRÁVA
[1] LIŠKA, J., JANEČEK, E., GEORGIEV, V., KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M.
Vývoj HW pro měření kmitů bandážovaných lopatek. ZČU v Plzni : ŠKODA Power s.r.o.,
2011.
[2] LIŠKA, J., JANEČEK, E., KRUTINA, A., KRAUS, V., HOLÍK, M. Časofrekvenční
metody zpracování signálů pro detekci událostí. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 1 - 46 s.
[3] NOHÁČ, K., TESAŘOVÁ, M., NOHÁČOVÁ, L., VELEBA, J. TAČR - BIOZE
průběžná zpráva za KEE 2011. Plzeň : 2011. 45 s.
[4] TESAŘOVÁ, M. Automatizace VN sítí v konceptu Smart Grid. Plzeň : E.ON Česká
republika, s.r.o., 2011. 97 s.
[5] TESAŘOVÁ, M., NOHÁČOVÁ, L. Problematika zemního spojení a jeho
kompenzace. Plzeň : E.ON Česká republika, s.r.o., 2011. 137 s.
[6] VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., KOŽENÝ, J., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A.,
PÍCLOVÁ, P., ROT, D., SEDLÁČEK, J., POLÍVKA, J., BÖHM, V. Možnosti
proudového zatěžování vedení vvn/zvn - I.etapa. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 44 s.
[7] VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., KOŽENÝ, J., SEDLÁČEK, J., ROT, D., ŠNAJDR,
J., KRUTINA, A., POLÍVKA, J., PÍCLOVÁ, P., VÁCLAV, B. Možnosti proudového
zatěžování vedení vvn/zvn - II.etapa. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 27 s.
[8] VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R., SEDLÁČEK, J., ŠNAJDR, J., KRUTINA, A.
Implementace dynamické zatížitelnosti vedení do podoby DLL. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011.
9 s.
12.8.7. POSUDEK
[1] HROMÁDKA, M. Recenze článku pro Journal of Applied Research and Technology.
Mexico : Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), 2011.
[2] MARTÍNEK, Z. Posudek na projekt FRVŠ č. 3286. Plzeň : 2011.
[3] MARTÍNEK, Z. Recenze odborné knihy "Využitie špecializovaných zariadeni na
reguláciu tokov výkonov v elektrizačných sústavách". Plzeň : Západočeská univerzita,
2011.
[4] MARTÍNEK, Z. Posudek na disertační práci "Metody modelování stochastických
systémů diskrétních v úrovni zaměřené na energetiku". Plzeň : Západočeská univerzita,
2011.
[5] MARTÍNEK, Z. Posudek na odbornou práci "Metody modelování spolehlivosti
energetických systému". Plzeň : Západočeská univerzita, 2011.
[6] MÜHLBACHER, J. Inovace a rozšíření Laboratoře vzorkování životního prostředí o
mikrobiologickou část. FRVŠ MŠMT : FRVŠ MŠMT, 2011.
[7] MÜHLBACHER, J. Rozvoj laboratoře řízení letového provozu. MŠMT FRVŠ :
MŠMT FRVŠ, 2011.
-101-
[8] MÜHLBACHER, J. Inovace laboratoře pohonů. FRVŠ MŠMT : FRVŠ MŠMT-A,
2011.
[9] MÜHLBACHER, J. Zvýšení efektivity a kvality výuky v laboratořích silnoproudé
elektrotechniky. FRVŠ MŠMT : FRVŠ MŠMT, 2011.
[10] MÜHLBACHER, J. Rozšíření laboratoře fyzikálních a mechanických vlastností
dřeva o výukové pracoviště tepelných vlastností. FRVŠ MŠMT-A : FRVŠ MŠMT-A,
2011.
[11] MÜHLBACHER, J. Modernizace laboratoře vysokofrekvenční a mikrovlnné
techniky. FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[12] MÜHLBACHER, J. Laboratoř stanovení a filtrace nanočástic ze spalovacích
procesů. FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[13] MÜHLBACHER, J. Rozšíření výpočetního klastru pro výuku v materiálovém
inženýrství. FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[14] MÜHLBACHER, J. Zřízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických
metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. FRVŠ - A
MŠMT : FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[15] MÜHLBACHER, J. Založení demonstrační erodologické laboratoře pro účely výuky
protierozní ochrany půdy. FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[16] MÜHLBACHER, J. Inovace laboratoře elektrických sítí. FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ
- A MŠMT, 2011.
[17] MÜHLBACHER, J. Specializovaná dendrochronologická výuková laboratoř pro
výuku ekologie lesa, produkce lesa, pěstování lesa a dendrometrie. FRVŠ - A MŠMT :
FRVŠ - A MŠMT, 2011.
[18] MÜHLBACHER, J. Inovace laboratoře pro výuku degradačních a ekologických
procesů (FRVŠ). FRVŠ MŠMT : FRVŠ MŠMT, 2011.
[19] MÜHLBACHER, J. Podpora výuky energetické racionalizace (FRVŠ). 2011.
[20] MÜHLBACHER, J. Modernizace laboratoří pro praktickou výuku a experimentální
činnost studentů v ekologii a ochraně přírody (FRVŠ). FRVŠ - A MŠMT : FRVŠ - A
MŠMT, 2011.
[21] TESAŘOVÁ, M. Recenze příspěvku pro časopis Electrorevue. Brno : Vysoké učení
technické v Brně, 2011.
-102-
13. KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ
KET
http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KET
tel.: +420 377 63 4500 fax: +420 377 63 4502
e-mail: [email protected]
KET FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Vedoucí katedry:
Doc. Ing. Vlastimil SKOČIL CSc.
tel.: 37 763 4500
e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Ing. Aleš HAMÁČEK Ph.D.
tel.: 37 763 4504
e-mail: [email protected]
Tajemník katedry:
Ing. Radek SOUKUP Ph.D.
tel.: 37 763 4503
e-mail: [email protected]
zdroj:telefonní seznam
13.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY
V oblasti pedagogické katedra v roce 2011 zabezpečovala výuku ve všech oborech
magisterského a bakalářského studia v oblasti technologií, materiálů pro elektrotechniku
a elektroniku, měření a měřicích systémů, podnikání a řízení průmyslových systémů v
elektrotechnice. V roce 2011 výuku zabezpečovalo 23 akademických pracovníků a dále
na katedře působilo 9 pracovníků pro vědu, výzkum a jako technický personál. Katedra je
garantem bakalářského a magisterského studijního oboru Komerční elektrotechnika a
školícím pracovištěm pro doktorské studium v oborech Elektronika a Elektrotechnika. Na
katedře byli školeni 42 studenti doktorského studia v prezenční formě.
V oblasti vědecko-výzkumné se převážná část členů katedry věnovala řešení cílů
výzkumného záměru MSM 4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v
elektrotechnice. Kromě toho katedra spolupracovala na řešení konkrétních úkolů s
externími podniky v oblasti vývoje a diagnostiky perspektivních technologií a materiálů,
testování akustických, klimatických a mechanických parametrů. S podniky se realizovala
spolupráce i v oblasti pedagogické, formou přednášek, exkurzí a zadávání diplomových a
bakalářských prací.
Za významná výzkumná pracoviště lze označit akustické laboratoře, pracoviště pro
strukturální analýzy, laboratoř propojovacích struktur, klimatickou laboratoř, laboratoř
elektrotechnických materiálů a mikroskopovovou laboratoř, která působí jako regionální
referenční pracoviště firmy Olympus C&S. s.r.o.
-103-
Výsledky odborné práce byly publikovány členy katedry na prestižních domácích i
zahraničních konferencích. Dále členové katedry měli vyzvané přednášky a odborně
působili na domácích i zahraničních institucích. Kromě toho katedra uspořádala
konferenci Diagnostika 2011.
zdroj:INIS - Pracoviště
13.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY
Profesoři
2
Docenti
9
Odborní asistenti
11 Asistenti
1
Vedečtí pracovníci
4
Interní doktorandi
42
Administrativní pracovníci
4
Dělníci
1
zdroj:MAGION - Personalistika + STAG
13.2.1. Jmenovitě interní členové katedry
Jméno
Obor, oblast
Jaroslav
Bartoň
Technik
Jaroslava
Bečvářová
Technička
Doc. Ing.
Vlastimil
Beran CSc.
Měřicí technika, měření neelektrických veličin,
složek životního a pracovního prostředí
Ing. Tomáš
Blecha Ph.D.
Technologie elektroniky
Členství v odborných
společnostech
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Ing. Jiří
Technologie elektroniky,návrh a konstrukce
Čengery Ph.D. elektronických zařízení
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Doc. Ing.
Měřicí technika, aplikace měřicích systémů v
Václav
průmyslu
Čtvrtník CSc.
Český národní komitet
IMEKO TC-7
ČMS
Ing. Josef Girg
Měřicí technika, měřicí technika v lékařství,
zpracování signálů
Doc. Ing. Aleš
Technologie elektroniky,návrh a konstrukce
Hamáček
elektronických zařízení
Ph.D.
-104-
ČSNMT
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Prof. Ing.
Elektronické součástky,fyzikální elektronika,
Jaroslav Jerhot
technologie elektroniky,
DrSc.
Ing. et Ing.
Petr Kašpar
Komerční elektrotechnika,řízení procesů
Ph.D.
Ing. et Bc.
Václav
Kubernát
Jednota čs. matematiků
a fyziků
Měřicí technika, měření neelektrických veličin
Český národní komitet
IMEKO
Doc. Ing. Eva Elektrotechnologie,elektrotechnické materiály a
Českou společností pro
Kučerová CSc. interakce s prostředím, izolanty
nové materiály a
technologie (ČSNMT)
Ing. Lukáš
Kupka Ph.D.
Elektrická měření
Lenka
Lenková
sekretářka
František Lier Technik
Ing. František
Elektrotechnologie
Matějka
Česká společnost
chemická
Český národní komitet
IMEKO
Českou společností pro
nové materiály a
technologie (ČSNMT)
Prof. Ing.
Václav
Mentlík CSc.
Elektrotechnologie, diagnostika elektrických
zařízení,fyzika a technologie izolantů
Ing. Josef
Pihera Ph.D.
IEEE DEIS
Elektrotechnologie, elektrotechnické materiály ,
IEEE PES
analýza dat
Doc. Ing.
Radek
Polanský
Ph.D.
Strukturální analýzy
Ing. Pavel
Prosr Ph.D.
Elektrotechnologie
IEEE DEIS
Ing. Jan
Technologie elektroniky,návrh a konstrukce
Řeboun Ph.D. elektronických zařízení
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Doc. Ing.
Vlastimil
ČSJ
ČSNMT
Technologie elektroniky,řízení procesů, vlivy
prostředí na spolehlivost elektroniky,
-105-
Skočil CSc.
ČSSI
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Ing. Radek
Řízení procesů, technologie elektroniky
Soukup Ph.D.
Sdružení organické a
tištěné elektroniky
Doc. Ing.
František
Steiner Ph.D.
Technologie elektroniky,komunikace a ebusiness,měření a zkoušení elektrických
zařízení
ATKM
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
Ing. Lumír
Šašek CSc.
Elektrotechnologie, technologické procesy
Pavel Šebík
Technik-specialista
Ing. Milan
Šíma
Technologie elektroniky,návrh a konstrukce
elektronických zařízení
Ing. Jiří
Švarný Ph.D.
Měřicí technika, měřicí systémy
Doc. Ing.
Pavel Trnka
Ph.D.
Elektrotechnologie
IPC Association
Connecting Electronics
Industries
IEEE
Měřicí technika, měření složek životního a
Doc. Ing. Olga
pracovního prostředí, metrologie, teorie
Tůmová CSc.
experimentu
ČMS
ČSJ
PSJ
ČsAS - OS Hluk a
vibrace
Český národní komitet
IMEKO TC-7
Doc. Ing. Jiří
Tupa Ph.D.
BPM portál a magazín
ATKM
Applied computer
science and production
management
Komerční elektrotechnika, řízení procesů
Ing. Oldřich
Měřicí technika, měřicí systémy, akustika
Tureček Ph.D.
Ing. Robert
Vik Ph.D.
Elektrotechnologie
Ing. Aleš
Měřicí technika, měřicí systémy a zpracování
Voborník
signálů
Ph.D.
Pozn. Členové katedry mající zadanou odbornou způsobilost.
zdroj:INIS - Pracoviště
-106-
Česká akustická
společnost
13.2.2. Doktorandi
Jméno
školitel
Jan ALTMAN
Tureček
Šárka BLECHOVÁ
Tupa
Jiří BOČEK
Mentlík
Jan DONČUK
Mentlík
Tomáš DŽUGAN
Hamáček
Jaroslav FREISLEBEN
Hamáček
Karel HROMADKA
Hamáček
Jan HRUBÝ
Tureček
Tomáš HUJER
Steiner
Martin JANUŠKA
Skočil
Zuzana KABEŠOVÁ
Tůmová
Jan KLASNA
Tureček
Zdeněk KONÁREK
Tupa
Michael KROUPA
Hamáček
Karel KRPAL
Mentlík
Ondřej KRPAL
Kučerová
Petr KUBERSKÝ
Hamáček
Juraj KUDRY
Tupa
Jan MACHAČ
Steiner
Veronika MAŘÍKOVÁ
Tupa
Martin MOTYČKA
Tůmová
Petr MRÁZ
Mentlík
Michal NÁVORKA
Tůmová
Radek NEJDL
Mentlík
Tomáš NOVÁK
Steiner
Renata PALÁTOVÁ
Tůmová
Tomáš PANC
Tůmová
Martina PINKEROVÁ
Polanský
Silvan PRETL
Hamáček
Karel RENDL
Steiner
Martin SCHLOSSER
Tureček
Lukáš SOUCHA
Tupa
Jakub SOUČEK
Trnka
-107-
Martin SÝKORA
Veronika ŠIKLOVÁ
Tureček
Kučerová
Martin ŠIRŮČEK
Trnka
Jiří ŠTULÍK
Hamáček
Eva VEJVODOVÁ
Tůmová
Ondřej VESELÝ
Mentlík
Martina WINKELHÖFEROVÁ Tupa
Václav WIRTH
Steiner
Vlastimil ZWIEFELHOFER
Hamáček
Pozn. Doktorandi studujici v prezenčni formě alespoň jeden den v roce 2011.
zdroj:STAG
13.2.3. Administrativní a technický personál
Jméno
Jaroslav Bartoň
Jaroslava Bečvářová
Lenka Lenková
František Lier
13.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY
Oddělení elektrotechnologie:
- fyzikálně-chemické jevy v elektrotechnických materiálech
- interakce technologických a provozních vlivů s materiály a systémy
- návrh a optimalizace izolačních systémů elektrických zařízení
- diagnostika izolačních systémů
- interaktivní diagnostika elektrických silnoproudých systémů
Oddělení měřicí techniky:
- vývoj speciální měřicí techniky (experimentální elektrooptický přenosový kanál)
- aplikace rozhraní (GP-IB, CAN, USB)
- vývoj SW pro měřicí systémy
- akustická měření a zpracování akustických signálů
- návrh a vyhodnocování experimentů, analýza dat
- aplikace statistických nástrojů pro řízení měřicích a technologických procesů a
zabezpečování jakosti
Oddělení technologie elektroniky:
- molekulární elektronika
- senzory a senzorové systémy
- senzorické materiály a jejich depozice
- mikroskopie
-108-
- diagnostika propojovacích a kontaktních struktur
- mikrovia a embedded technologie
- materiály a technologie pro elektroniku
- počítačové návrhy elektronických systémů v návaznosti na konstrukci a provoz zařízení
- vlivy prostředí na spolehlivost elektronických materiálů a systémů
- návrh a realizace plošných spojů
- planární součástky a obvody pro vysokofrekvenční elektroniku
Oddělení řízení průmyslových procesů
- řízení průmyslových procesů a jejich hodnocení
- analýza, syntéza, modelování a diagnostika procesů
- optimalizace, hodnocení a řízení výkonnosti procesních dějů
- vývoj a hodnocení řídicích struktur pro technologie a diagnostiku
- řízení rizik, analýzy rizik a systémy řízení bezpečnosti informací
zdroj:INIS - Pracoviště
13.3.1. Řešené výzkumné projekty
GAČR
Označení
Název
Řešitel
GA102/09/0455
Energeticky úsporná platforma pro experimentální
výzkum na bázi pikosatelitů
Aleš
Hamáček
GD402/08/H051
Optimalizace multidisciplinárního navrhování a
modelování výrobního systému virtuálních firem
Vlastimil
Skočil
zdroj:INIS - Projekty
FRVŠ
Označení
Název
Společná mobilní učebna Fakulty elektrotechnické a
F0578/2011/Ab
Fakulty právnické
F0856/2011/G1
Inovace předmětů z oblasti řízení, simulace procesů a
podnikání v elektrotechnice
Inovace laboratorních cvičení předmětů Fyzikální
F1040/2011/F1a
elektronika a Speciální součástky pro elektroniku
F1249/2011/F1a
Inovace předmětů "Elektrická měření 2" a "Základy
měření"
-109-
Řešitel
Jiří Tupa
Zdeněk
Konárek
Jiří Tupa
Šárka
Blechová
Jiří Čengery
Tomáš
Blecha
Aleš
Voborník
Jiří Švarný
Eva
Kučerová
Rozšíření a modernizace měření magnetických vlastností
F1586/2011/F1a
Robert Vik
materiálů ve výuce
Václav
Boček
zdroj:INIS - Projekty
Ostatní
Označení
Název
1.07/2.3.00/09.0079 Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU
1.07/2.4.00/12.0107 Partnerství v elektrotechnice a strojírenství
Řešitel
Vlastimil
Skočil
Josef Pihera
Vlastimil
Skočil
Josef Pihera
FR-TI1/084
Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní
infrastruktury využitím mikrovlnných technologii
Aleš
Hamáček
FR-TI1/144
Multikomponentní elektronické systémy na bázi
organických sloučenin
Aleš
Hamáček
FR-TI1/159
Integrovaný systém pro výrobu a úpravu stlačeného
vzduchu
Jiří Švarný
Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice
František
Steiner
Jan Řeboun
Eva
Kučerová
Václav
Mentlík
Jiří Čengery
František
Matějka
Pavel Trnka
Lenka
Lenková
Oldřich
Tureček
Olga
Tůmová
Jaroslav
Bartoň
Lukáš Kupka
MSM4977751310
-110-
Robert Vik
Pavel Šebík
Václav
Čtvrtník
Radek
Polanský
Jiří Švarný
Jiří Tupa
Václav
Kubernát
Pavel Prosr
Petr Kašpar
Tomáš
Blecha
Vlastimil
Skočil
Josef Pihera
Aleš
Hamáček
Jan Řeboun
Jiří Čengery
Vlastimil
Skočil
Aleš
Hamáček
OE10015
Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními
vlastnostmi - INTEX
TA01010103
Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro
elektronické aplikace a ochranu materiálů
"COPOMA"
Jan Řeboun
Aleš
Hamáček
TA01010639
Technologický systém pro monitorování a řízení
polymerací v průmyslové výrobě, "TECHNOS"
Radek
Polanský
Tomáš
Blecha
Josef Pihera
Aleš
Hamáček
ZCE 03_11
Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj
Pavel Trnka
zdroj:INIS - Projekty
13.4. VÝUKA
13.4.1. Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium
Zkratka
Předmět
Semestr Rozsah Vyučující
-111-
AK
AED
Akustika
Akustika v dopravních prostředcích
ZL
Z
2+1+0 Tureček
2+2+0 Tureček
APPR
Autorské a průmyslové právo
L
2+0+0 Tupa
CHH
Chvění a hluk
L
2+2+0
SNDT
Deteriorace systémů elektrických zařízen
L
0+0+0 Skočil
DMAS
Diagnostické metody a systémy
ZL
3+1+0 Trnka
DEZ
Diagnostika elektrických zařízení
L
3+1+0
Mentlík
Trnka
DPS
Dielektrické prvky a systémy
Z
3+1+0
Mentlík
Polanský
DSES
Dielektrické systémy elektrických strojů
ZL
3+1+0 Polanský
DSKE1 Diplomový seminář - KE1
Z
0+3+0 Trnka
DSKE2 Diplomový seminář - KE2
L
0+3+0 Trnka
Z
Girg
2+2+0 Steiner
Návorka
L
Švarný
Kubernát
1+2+0 Lindaur
Kupka
Buriánek
EM
EM1
Elektrická měření
Elektrická měření 1
Beran
Tureček
EM2
Elektrická měření 2
Z
Švarný
Lindaur
2+2+0
Kupka
Buriánek
SNDM
Elektrická zařízení a jejich diagnostika
L
0+0+0 Skočil
EMN
Elektrické měření neelektrických veličin
Z
1+2+0 Beran
SNEEK Elektroenergetika K
L
0+0+0 Skočil
SNEPE Elektromechanika a průmyslová elektronika K
L
0+0+0 Skočil
EMP
Elektronické měřicí přístroje
Z
2+2+0 Voborník
EMS
Elektronické měřicí systémy
ZL
2+2+0 Voborník
ESCA
Elektronické součástky pro FAV
Z
Jerhot
4+2+0 Blecha
Kašpar
SNEAT Elektronika a telekomunikace K
L
0+0+0 Skočil
ETM
Elektrotechnické materiály
ZL
3+1+0
EMAP
Elektrotechnické materiály a prostředí
ZL
3+1+0 Kučerová
-112-
Kučerová
Vik
SBET
Elektrotechnika
L
Vik
0+0+0 Skočil
SNEAI
Elektrotechnika a informatika K
L
0+0+0 Skočil
FE
Fyzikální elektronika
Z
Jerhot
Čengery
Blecha
2+2+0 Řeboun
Kašpar
Džugan
Kroupa
ITPS
Interakce a technologie prvků a systémů
ZL
3+1+0
INA
Interní audit
Z
2+1+0 Skočil
SNKE
Komerční elektrotechnika
L
0+0+0 Skočil
SBKOE Komerční elektrotechnika
L
0+0+0 Skočil
KOPO
Z
2+2+0 Steiner
Komunikace v průmyslové organizaci
Kučerová
Vik
KTL
Konstrukce a technologie elektronických zařízení Z
Hamáček
Skočil
3+2+0
Čengery
Šíma
KDP
Konzultace diplomové práce
L
0+0+0 Skočil
KZP
Konzultace závěrečného projektu
L
0+0+2 Skočil
LMT
Lékařská měřicí technika
L
3+2+0 Girg
MATA
Materiály a technologie pro auto.elektr.
Z
3+2+0
MSE
Materiály v silnoproudé elektrotechnice
L
2+2+0 Polanský
MZEK
Měření a zkoušení el. zařízení
ZL
2+1+0
Steiner
Novák
MFŽP
Měření fyzikálních složek živ. prostředí
Z
2+2+0
Beran
Tůmová
MNV
Měření neelektrických veličin
Z
2+2+0
Beran
Kubernát
MZD
Metody záznamu deteriorace el. zařízení
Z
3+2+0 Polanský
MET
Metrologie
L
3+1+0
MSTP
Modelování a simulace technologických procesů L
3+2+0 Skočil
NAE
Navrhování elektronických systémů
L
2+1+0 Hamáček
NELZ
Navrhování elektronických zařízení
Z
2+1+0 Hamáček
SNOE
Obecná elektrotechnika
L
0+0+0 Skočil
-113-
Skočil
Blecha
Tůmová
Kupka
OPZ
OPX1
Odborná praxe a kvalifikační zkouška
Odborná praxe 1
L
L
0+1+0 Steiner
0+2+0 Trnka
OPX2
Odborná praxe 2
Z
0+2+0 Trnka
OPA
Odborné prezentace v angličtině
Z
0+0+1
Skočil
Šíma
POET
Podnikání v elektrotechnice
L
2+1+0
Skočil
Tupa
POET1 Podnikání v elektrotechnice 1
Z
2+1+0 Tupa
POET2 Podnikání v elektrotechnice 2
L
3+1+0
PELZ
Projektování elektronických zařízení
L
1+2+0 Hamáček
PREP
Provoz elektrotechnických podniků
ZL
2+1+0
PDR
Průmyslový design a reklama
L
Skočil
2+1+0 Pelikán
Dienstbier
PNV
Převodníky neelektrických veličin
L
2+2+0
Beran
Kubernát
PRS
Případové studie
L
0+2+0
Skočil
Kašpar
Skočil
Tupa
Skočil
Soukup
RJTD
Řízení jakosti a technická diagnostika
ZL
Tůmová
Kupka
2+2+0
Vaníková
Benešová
RIP
Řízení procesů v elektrotechnice
Z
3+1+0 Skočil
QSP1
Semestrální projekt 1
Z
8+0+0
Girg
Skočil
QSP2
Semestrální projekt 2
L
8+0+0
Skočil
Čengery
QSP3
Semestrální projekt 3
Z
8+0+0
QSP4
Semestrální projekt 4
Z
SWZ
Software pro zpracování zvuku
L
0+2+0 Tureček
SDM
Speciální diagnostické metody
Z
3+2+0 Trnka
SPS
Speciální součástky pro elektroniku
L
Jerhot
2+2+0 Čengery
Blecha
SEZ
Spolehlivost elektrotechnických zařízení
L
2+2+0 Prosr
-114-
Skočil
Blecha
Girg
8+0+0
Skočil
SNSE
TPZZ
Stavba a technologie elektrických strojů
Technická podpora zpracování zvuku
L
ZL
0+0+0 Skočil
2+1+0 Tureček
TLP
Technologické procesy
Z
Mentlík
3+1+0 Šašek
Trnka
SNTM
Technologie a měření K
L
0+0+0 Skočil
TEL
Technologie elektroniky
Z
Hamáček
Skočil
Čengery
2+1+0
Blecha
Hujer
Novák
TME
Teorie měření a experimentů
L
2+2+0
TMD
Teorie metod diagnostiky materiálů
Z
2+1+0 Kučerová
TASE
Tržní aspekty segmentu elektrotechnika
L
2+1+0 Tupa
VTP
Výrobní a technologické procesy
Z
3+1+0
ZPI
Zabezpečení podnikových informací
L
2+1+0 Steiner
ZMA
Základy měření
L
Girg
3+3+0 Tůmová
Voborník
ZSKOE Závěrečný seminář z KOE
L
0+0+2
Skočil
Polanský
ZNEX
L
2+0+0
Skočil
Kuba
Znalectví a expertizy
zdroj: STAG
13.5. SPOLUPRÁCE
13.5.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
Universidad de Vigo
Město
Vigo
University of Wolverhampton Wolverhampton
Kissel + Wolf GmbH
Wiesloch
G. BOPP + CO. AG
CH-8046 Zürich
CEA / Leti
Grenoble
-115-
Tůmová
Kupka
Pihera
Trnka
zdroj:INIS - Pracoviště
13.5.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště
Město
IDS Scheer
Praha
VUT Brno
Brno
VŠE Praha
Praha
ORGREZ a.s.
Brno
Škoda Auto a.s.
Tesla Blatná
Mladá Boleslav
Blatná
Robert Bosch, s.r.o.
České Budějovice
Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. Brandýs nad Labem
Olympus C&S s.r.o.
Praha
CQS
Praha
Exact Software CR,s.r.o.
Praha
ČEPS a.s.
Praha
ETD Transformátory
Plzeň
Nadace ČEZ
Praha
BRUSH SEM s.r.o.
Plzeň
Škoda Electric a.s.
Plzeň
Kabelovna KABEX a.s.
Holýšov
Panasonic AVC Network
Plzeň
1.Servis Energo
Plzeň
zdroj:INIS - Pracoviště
13.5.3. Návštěvy katedry
Jméno
Stát
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
Ivana Partridge
Dirk Wilmer
Spolková republika Německo
John Cohn
Spojené státy mexické
Dr.Kaltenborn, Dr. Baeuml, Dr. Summer,
Mr.Shailendra Singh, PhD,
Spolková republika Německo
Chike F. Oduoza
Spojené království Velké Británie a
Severního Irska
-116-
Dr.-Ing. Christian Weindl
Timothy Keaveny
Spolková republika Německo
Spojené státy americké
Dipl.-Ing. Ivana Mladenovic
Spolková republika Německo
Prof. Dr. Michael Muhr, Dr. h. c.
Rakouská republika
zdroj:INIS - Pracoviště
13.5.4. Pobyt členů katedry v zahraničí
Jméno
Stát
Délka pobytu
(dny)
5
Radek Soukup
Slovenská republika
Milan Šíma
Francouzská republika
3
Radek Soukup
Spolková republika Německo
2
Silvan Pretl
Španělské království
5
Tomáš Blecha
Slovenská republika
5
Josef Pihera
Norské království
8
Martin Širůček
Norské království
8
Josef Pihera
Rakouská republika
4
Jiří Tupa
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
7
Vlastimil Skočil
Spolková republika Německo
5
Jiří Švarný
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
5
František Steiner Chorvatská republika
6
Vlastimil Skočil
Francouzská republika
3
Jiří Tupa
Francouzská republika
3
Radek Soukup
Spolková republika Německo
2
Tomáš Džugan
Slovenská republika
5
Josef Pihera
Spolková republika Německo
2
Aleš Hamáček
Maďarská republika
3
Milan Šíma
Maďarská republika
3
Tomáš Blecha
Spolková republika Německo
3
Radek Soukup
Finská republika
4
Jan Dončuk
Španělské království
5
Silvan Pretl
Spolková republika Německo
2
Radek Soukup
Francouzská republika
5
-117-
Silvan Pretl
Radek Soukup
Švýcarská konfederace
Švýcarská konfederace
4
4
Radek Soukup
Spolková republika Německo
5
Radek Polanský
Rakouská republika
2
Milan Šíma
Spolková republika Německo
1
Pavel Prosr
Spojené státy mexické
12
Oldřich Tureček
Spolková republika Německo
5
Jan Řeboun
Spolková republika Německo
3
Pavel Trnka
Slovenská republika
3
Tomáš Blecha
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
14
Jan Dončuk
Rakouská republika
4
Tomáš Novák
Španělské království
5
Tomáš Novák
Slovenská republika
5
František Steiner Spolková republika Německo
1
Oldřich Tureček
Spolková republika Německo
3
Pavel Trnka
Palauská republika
8
Jan Řeboun
Švýcarská konfederace
4
Radek Soukup
Spolková republika Německo
3
Jan Řeboun
Maďarská republika
3
Jan Řeboun
Slovenská republika
5
Radek Soukup
Švýcarská konfederace
3
Pavel Trnka
Spolková republika Německo
36
Radek Polanský
Spojené státy mexické
12
Radek Soukup
Maďarská republika
3
Petr Mráz
Spolková republika Německo
6
Petr Mráz
Rakouská republika
4
Jan Řeboun
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
14
Tomáš Blecha
Švýcarská konfederace
4
Pavel Trnka
Spojené státy americké
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
12
Jiří Tupa
Slovenská republika
3
Radek Soukup
Spolková republika Německo
1
Radek Soukup
Španělské království
6
Aleš Hamáček
-118-
14
Radek Soukup
Martina
Pinkerová
Francouzská republika
3
Rakouská republika
2
Aleš Hamáček
Spolková republika Německo
2
Josef Pihera
Francouzská republika
3
Pavel Trnka
Rakouská republika
4
Josef Pihera
Spolková republika Německo
2
Josef Pihera
Spolková republika Německo
6
Aleš Hamáček
Francouzská republika
3
Aleš Hamáček
Spolková republika Německo
5
Aleš Hamáček
Finská republika
4
Jan Řeboun
Spolková republika Německo
5
Martina
Pinkerová
Španělské království
5
Petr Mráz
Španělské království
97
Jiří Tupa
Chorvatská republika
6
zdroj:INIS - Pracoviště
13.5.5. Akce katedry
Název
Druh
Význam
Vědecká reality show Ostatní Mezinárodní
zdroj:INIS - Pracoviště
13.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
13.6.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Název práce
Tomáš BECK
Výkonové zesilovače pro aktivní reprosoustavu
Vedoucí
Sýkora
Jiří BERDYCH
Měřicí přípravky pro předmět Fyzikální elektronika
Řeboun
Petr BRONEC
Diagnostika servopohonů v JETE
Boček
Lubomír BUŠTA
Petr DANIEL
Anorganické senzory par a plynů
Nasazení nových izolačních kapalin v praxi
Hamáček
Trnka
Tereza
FENCLOVÁ
Diagnostika pulzně namáhaného izolačního systému
Palán
Tomáš GRUBR
Možnosti detekce výbojové činnosti
Širůček
-119-
Jan HÁJEK
Aplikovatelnost izolačních kapalin šetrných k životnímu
prostředí
Ondřej HÁLA
Realizace ovládacího softwaru pro přehrávač Tascam CDTureček
MD1
Martin HEBR
Přehled koaxiálních reproduktorů dostupných na trhu
Tureček
Martin HIPSCH
Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s
koaxiálním reproduktorem
Tureček
Martin HIPSCH
Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s
koaxiálním reproduktorem
Tureček
Jan HOULÍK
Optoelektronické součástky
Jerhot
Tomáš
HUBINSKÝ
Přehled středotónových reproduktorů
Altman
Michal HUML
Měření průtočného množství atypických médií
Kubernát
Petr HUNĚK
Komprimace dat v měřicí technice
Voborník
Miroslav IPSER
Metodologie Six Sigma v řízení kvality
Soukup
Roman KÄMPF
Jan KAREL
Návrh přípravku pro testování AD/DA převodníků
Návrh domácího nahrávacího studia
Blecha
Tureček
Jakub KOC
Problematika měření teplot se zaměřením na dotykové
snímače
Kubernát
Širůček
Jan KRASINSKÝ Kabely a jejich odolnost proti ohni
Vik
Miroslav
KROUPA
Analýza chyb montáží desek plošných spojů a navržení
metod vedoucí ke snížení chybovosti jejich výroby
Soukup
František
KŘIVÁNEK
Diagnostika kabelových vedení 22kVv PRE distribuce a.s. Mentlík
Jiří KUŽEL
Optimalizace výrobního uspořádání - layout v moderním
prostředí štíhlé výroby
Kudry
David LÁBR
Fuzzy logika - nástroj pro řízení systémů
Kupka
Jakub
LAŠTOVKA
Zmapování trhu v oblasti akustických měření
Blechová
Petr MALÝ
Druhotné zpracování solárních panelů a kolektorů
Návorka
Vojtěch MAŇAS
Indukční průtokoměry
Beran
Jan MARYT
Přípravek DDS generátoru
Voborník
Veronika
MATÝSOVÁ
Řízení znalostí v elektrotechnickém podniku
Hujer
Michaela
PLACHÁ
Izolační systémy točivých strojů
Boček
Jiří PLAŠIL
Porovnání použití indukčních a elektronických
Beran
elektroměrů pro obchodní měření v kategorii zákazníků C,
-120-
Vojtěch PRŮŠA
D.
Využití expertních systémů v diagnostice
Hujer
Jan RADA
Aktivní vyhýbka pro reproduktorovou soustavu
Sýkora
Petr SLUNČÍK
Potenciál a limity využití RFID technologie
Soukup
Zdeněk ŠTUFKA
Uplatnění reengineeringu v modelovém podniku s
elektrotechnickou výrobou
Blechová
Zdeněk
TALAVÁŇA
Použití keramiky v silnoproudé elektrotechnice
Vik
Jan TOMKA
Kapalné krystaly a jejich využití
Vik
Tomáš
VANČURA
Optimalizace měřicích přípravků pro předmět Fyzikální
elektronika
Blecha
Lukáš VINTER
Systémy pro podporu rozhodování
Hujer
Jan VRÁNA
Porovnání mikrovlnných antén v pásmu 5 GHz
Kašpar
Ondřej WEISS
Magnetická měření na otevřených vzorcích
Trnka
Pavla
ZAHÁLKOVÁ
Zavedení štíhlé výroby (Lean Manufacturing) v
modelovém podniku s elektrotechnickou výrobou
Blechová
Martin ZŮZA
RFID technologie a jejich využití pro evidenci
Kašpar
Petr ŽIVNÝ
Způsob zpracování izolačních materiálů resin rich pro
vinutí generátorů
Mentlík
13.6.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno studenta
Karel BALEK
Název práce
Vliv zástavby reproduktoru na jeho výsledné parametry
Vedoucí
Tureček
Bronislav
BALKOVSKÝ
Návrh akustických úprav poslechové místnosti
Tureček
Tomáš BUCHL
Magneticky měkké materiály v elektrických zařízeních
Kučerová
Pavel CHOD
Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací a
její využití v elektrotechnologické diagnostice
Polanský
David
CIGLBAUER
Návrh laboratorního rázového generátoru
Trnka
Jiří ČÍŽEK
Realizace přípravků pro měření převodníků
neelektrických veličin
Kubernát
Radim DARIUS
Analýza nespojitostí plošných spojů z frekvenční odezvy Blecha
Zdeněk FEJFAR
Ultrazvuk a jeho využití
Girg
Olga HÁBROVÁ
Hodnocení pacientských dávek z lékařského ozáření v
radiodiagnostice
Tůmová
Michal HAMPL
Inovace v technologii transformátorů
Kučerová
-121-
Lenka
HANZLÍKOVÁ
Návrh akustických úprav učebny
Tureček
Radek HOUŠKA
Rogowskiho-Chattokův potenciometr
Vik
Pavel HŘÍDEL
Optimalizace CRM systému a firemních procesů
Kašpar
Jakub JERHOT
Optimalizace výrobních procesů
Tupa
Zdeněk
JIRKOVSKÝ
Vývoj a současné trendy v izolačních systémech
elektrických točivých strojů
Kučerová
Jindřich JUNG
Návrh aktivního subwooferu
Sýkora
Petr KADLEC
Senzor teploty s odporovým teploměrem
Čengery
Jan KALIANKO
Implementace procesního řízení ve společnosti
poskytující webové služby
Tupa
Testování účinnosti ochrany elektronických součástek
Tomáš KAMÍNEK proti působení elektrostatických jevů v laboratorních
podmínkách.
Šíma
Jiří KAVALÍR
Zhodnocení dopadů elektroizolačních kapalin na životní
prostředí
Trnka
Jiří KAVALÍR
Zhodnocení dopadů elektroizolačních kapalin na životní
prostředí
Trnka
Lukáš KODL
Návrh a realizace laboratorního pH metru
Vik
Jan KOLÁŘ
Příprava dat pro výrobu desek plošných spojů - Eagle
Čengery
Jan KOLÁŘ
Příprava dat pro výrobu desek plošných spojů - Eagle
Čengery
Blanka
KORBELOVÁ
Teplotní závislost dielektrických vlastností pevných látek Polanský
Martin LÁVIČKA
Nové metody optimalizace výrobních procesů a
podpůrných procesů
Tupa
Jan LOCHMAN
On-line diagnostika transformátorů
Mentlík
Roman MALÝ
Porovnání variant dvousložkových kompozitů
aplikovatelných v elektrotechnickém opravárenství
Mentlík
Petr MAREK
Optimalizace pájecího procesu vlnou
Steiner
Jaroslav MIČKA
Databanka emisivity materiálů pro měření IR teploměrem Trnka
Jan MIKYŠKA
Řízení kvality a bezporuchovosti v podniku s
elektrotechnickou výrobou
Soukup
Tomáš MOSER
Nanokompozity pro elektrotechniku
Mentlík
Jan MOŠNIČKA
Optimalizace skladových procesů
Kašpar
Pavel
NÁDRAZSKÝ
Ověření vhodnosti metodik výpočtu rozptylu emisí látek
znečišťujících ovzduší v Plzni
Kubernát
Radek NEJDL
Zalévací hmoty v elektrotechnické výrobě
Mentlík
Jakub ONDERKA
Identifikace parametrů organických materiálů
Jerhot
-122-
Tomáš PANC
Jiří
SCHÖNBAUER
Návrh a konstrukce digitálního osciloskopu
Kupka
Supravodiče a jejich využití v praxi
Kučerová
Petr
SCHÖNBAUER
Certifikace elektrotechnických výrobních podniků dle
norem ISO 9001:2000 a ISO 14001
Trnka
Jan SLÁDEK
Simulátor pro testování pulzních oxymetrů
Beran
Jakub SOUČEK
Způsoby rafinace a regenerace elektroizolačních kapalin,
Trnka
výhledy do budoucnosti
Karel SVOZIL
Analýza a rozbor interního auditu v konkrétní
elektroenergetická společnosti
Soukup
Petr ŠAFÁŘ
Zařízení pro depozici organických materiálů
Řeboun
Antonín ŠTENGL
Návrh akustických úprav výukové laboratoře
Tureček
Vít ŠTRUNC
Porovnání schopností shlukové analýzy a umělých
neuronových sítí pro klasifikaci výsledků mechanických
zkoušek
Kupka
Jiří ŠTULÍK
Měření elektrických parametrů organických senzorů par a
Řeboun
plynů
Radek ŠVANDA
Multiplexer pro můstková měření
Řeboun
Lukáš TEPLÁREK Software pro impedanční trubici
Tureček
Swenia
TOUPALIK
Řízení procesů ve společnosti poskytující elektronické
služby
Tupa
Tomáš
TRÁVNÍČEK
Zavedení štíhlé výroby
Soukup
Michal TYC
Konstrukce umělého ucha
Tureček
Ondřej VAVERKA
Zpracování signálů ze senzorů plynů a bezdrátový přenos
Blecha
dat na krátké vzdálenosti
Ondřej VESELÝ
Aspekty technologie oprav čel vinutí velkých točivých
strojů
Mentlík
Pavel
VONDRUŠKA
Návrh akustických úprav seminární místnosti
Tureček
Petr ZDRÁHAL
Měření dynamické hysterezní smyčky
Girg
13.6.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno studenta
Jiří BOČEK
Název práce
Aspekty aplikace nanotechnologií v elektrotechnologii
Vedoucí
Mentlík
Martin JANUŠKA Řízení technologických procesů
Skočil
Michal
NÁVORKA
Tůmová
Moderní metody vyhodnocování dat a jejich aplikace
-123-
Jan ŘEBOUN
Jan ŠIMEČEK
Perspektivní materiály a technologie v elektronice
Technologie elektroniky
Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního
prostředí
Pozn. Práce obhajované v roce 2011, u nichž je vedoucí z dané katedry.
zdroj:STAG
Eva VEJVODOVÁ
-124-
Skočil
Skočil
Tůmová
13.7. PUBLIKACE RIV
13.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] ALTMAN, J. Stavební neprůzvučnost. In Elektrotechnika a informatika 2011, část
první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-261-0016-4
[2] BLASS, M. Stanovení účinnosti využití energie datacentra TU Drážďany. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 9-12. ISBN: 978-80-261-0017-1
[3] BLECHA, T. Detection of Printed Circuit Board Failures Based on Signal Frequency
Analyses. In 34th Internatiobal Spring Seminar on Electronics Technology. Bratislava:
Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 21612528
[4] BOČEK, J. Vliv struktury nanokompozitu na funkční vlastnosti. In Elektronika a
informatika 2011; část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2011. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0016-4
[5] DONČUK, J. Údržba transformátoru prováděná dle aktuálního stavu. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 17-20. ISBN: 978-80-261-0016-4
[6] DONČUK, J., MENTLÍK, V. Diagnostic system for fire resistance cables. In Annals
of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium.
Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 0963-0964. ISBN: 978-3-90150983-4 , ISSN: 1726-9679
[7] DONČUK, J., MENTLÍK, V. Moisture within Transformer Insulation System. In
Diagnostika '11. Pilsen: University of West Bohemia, 2011. s. 101-104. ISBN: 978-80261-0020-1
[8] DŽUGAN, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., KUBERSKÝ, P., PRETL, S., VIK, R.
Organic materials for humidity detection. In 34th International Spring Seminar on
Electronics Technology. Bratislava: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-26.
ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 2161-2528
[9] FREISLEBEN, J., KROUPA, M. Zpracování signálů ze senzorů na bázi IDE struktur.
In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 25-26. ISBN: 978-80-261-0015-7
[10] HALLER, R., PIHERA, J., MRÁZ, P., KORNHUBER, S., BOLTZE, M. PD
Behaviour Of Basic Test Arrangements Under Different Measurement And Evaluation
Conditions. In 2011 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric
Phenomena. Piscataway, NJ 0885 -1331.: Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 2011. s. 275-279. ISBN: 978-1-4577-0986-9 , ISSN: 0084-9162
[11] HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Capacitors Embedded in Photovia Substrates. In 34th
Internatiobal Spring Seminar on Electronics Technology. 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ
08854, USA: IEEE Service Center, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 21612528
[12] HRUBÝ, J., TUREČEK, O. Lifetime vibration test of electronic parts. In Sborník z
konference Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 17-19. ISBN:
978-80-261-0020-1
-125-
[13] KLASNA, J. Stanovení akustického výkonu pomocí měření akustické intenzity. In
Elektronika a informatika 2011; část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 47-50. ISBN: 978-80-261-0016-4
[14] KLASNA, J. MATLAB graphical user interface development for education support.
In 34th Internatiobal Spring Seminar on Electronics Technology. Piscataway, NJ: IEEE,
2011. s. 645-648. ISBN: 978-1-4577-2112-0 , ISSN: 2161-2528
[15] KLASNA, J. Noise source identification using sound intensity measurement. In
Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 77-80. ISBN: 978-80261-0020-1
[16] KROUPA, M., KUBERSKÝ, P., FREISLEBEN, J., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J.
Data acquisition from microcalorimetric sensors. In Electronic Devices and Systems
IMAPS CS International Conference 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011.
s. 223-228. ISBN: 978-80-214-4303-7
[17] KUBERSKÝ, P. Elektrochemické senzory pro detekci plynů. In Elektrotechnika a
informatika 2011 část první. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 59-60. ISBN: 97880-261-0016-4
[18] KUBERSKÝ, P., HAMÁČEK, A., KROUPA, M., ČENGERY, J. Vacuum system
for measurement of organic materials. In 2011 International Conference on Applied
Electronics. Pilsen, Czech Republic: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 205-208.
ISBN: 978-80-7043-987-6
[19] KUBERSKÝ, P., HAMÁČEK, A., KROUPA, M., FREISLEBEN, J. Sensors
Elements for Micro-calorimetric Measurements. In ISSE 2011. Pistacaway, NJ: IEEE,
2011. s. 572-576. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 2161-2528
[20] MOTYČKA, M., TŮMOVÁ, O. Less common used methods of DOE. In
International conference Diagnostika 2011. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s.
173-176. ISBN: 978-80-261-0020-1
[21] MRÁZ, P., MENTLÍK, V., PIHERA, J. Partial discharge activity of thermally aged
stator winding bars. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vienna: DAAAM
International Vienna, 2011. s. 957-958. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[22] MRÁZ, P., MENTLÍK, V., PIHERA, J. A new approach in partial discharge
activity: Observing of the consecutive pulses. In Diagnostika '11. Plzeň: University of
West Bohemia, 2011. s. 24-28. ISBN: 978-80-261-0020-1
[23] NEJDL, R. Zalévací hmoty v elektrotechnické výrobě. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 8790. ISBN: 978-80-261-0016-4
[24] NOVÁK, T., HUJER, T., STEINER, F. Long-term Behavior of IMCs in Lead-free
Solder Joints. In ISSE 2011. Košice: Technical Universita of Košice, 2011. s. 1-6. ISBN:
978-1-4577-2111-3 , ISSN: 2161-2528
[25] NOVÁK, T. Formování a růst intermetalických sloučenin v pájeném spoji. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita,
2011. s. 75-78. ISBN: 978-80-261-0015-7
[26] PIHERA, J., HALLER, R., MENTLÍK, V., MRÁZ, P. PARTIAL DISCHARGES
OF THERMALLY AGED INSULATION. In 17th International Symposium on High
Voltage Engineering. Berlin: VDE Verlag Gmbh, 2011. s. 212-213. ISBN: 978-3-80073364-4
-126-
[27] PIHERA, J., TRNKA, P., MENTLÍK, V., ŠIRŮČEK, M., MRÁZ, P. Corona
Discharge within Organic Oil Insulations. In 2011 IEEE International Conference on
Dielectric Liquids. Trondheim: SINTEF Energi AS, 2011. ISBN: 978-82-594-3525-5
[28] PIHERA, J., ŠVARNÝ, J. Electronic inductive probe for generator diagnostics. In
Diagnostika `11. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. ISBN: 978-80-261-0020-1
[29] PIHERA, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P. Inductive rotary probe for partial discharge
diagnostics. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vienna: DAAAM
International Vienna, 2011. s. 79-80. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[30] PIHERA, J., MRÁZ, P., HALLER, R., MENTLÍK, V. Partial discharges and
breakdown voltage diagnostics during thermal aging of insulating materials. In
Diagnostika '11. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 130-136. ISBN: 978-80261-0020-1
[31] PINKEROVÁ, M., MENTLÍK, V. Diagnostic system for cable insulation materials.
In Diagnostika '11. Pilsen: University of West Bohemia, 2011. s. 136-140. ISBN: 97880-261-0020-1
[32] PINKEROVÁ, M., POLANSKÝ, R. Influence of cross-linking on properties of
PEVA used for cable sheaths. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd
International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s.
975-976. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[33] POLANSKÝ, R., PROSR, P., PINKEROVÁ, M. Investigation of encapsulant
material used in photovoltaic modules by thermal analyses. In Annals of DAAAM for
2011 & Proceedings. Vienna: DAAAM International Vienna, 2011. s. 409-410. ISBN:
978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[34] POLANSKÝ, R., PROSR, P., MENTLÍK, V. Analysis of influence of thermal and
voltage treatments on silicone/mica electrical insulation by FT-IR ATR. In 2011 Annual
Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. Piscataway, NJ:
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. s. 603-606. ISBN: 978-1-45770986-9 , ISSN: 0084-9162
[35] PRETL, S., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., DŽUGAN, T., HROMADKA, K. Planar
heterostructures based on organic semiconductor. In ISSE 2011. Piscataway, NJ:
Technical University of Košice, 2011. s. 73-78. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 21612528
[36] PRETL, S. Testování kvality mikrodrátkových spojů. In Elektronika a informatika
2011; část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 103104. ISBN: 978-80-261-0016-4
[37] PROSR, P., POLANSKÝ, R., MENTLÍK, V. Infrared spectroscopy of the
regenerated mineral insulating oil. In Annals of DAAAM for 2011 and proceedings.
Viena: DAAAM International, 2011. s. 31-32. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 17269679
[38] PROSR, P., MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R. A new method of lifetime estimation
for High-Voltage insulating systems in rotating machines. In 2011 Annual Report
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. NJ 08854-1331:
Piscataway, 2011. s. 607-610. ISBN: 978-1-4577-0986-9 , ISSN: 0084-9162
[39] PROSR, P., POLANSKÝ, R. Comparison of infrared spectroscopy techniques for
transformer oils analysis. In Diagnostika `11. Plzeň: University of West Bohemia, 2011.
s. 40-43. ISBN: 978-80-261-0020-1
-127-
[40] RENDL, K. Testování pájitelnosti desek plošných spojů s různými povrchovými
úpravami. In Elekrotechnika a informatika 2011 část první. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 109-110. ISBN: 978-80-261-0016-4
[41] SCHLOSSER, M. Vzduchová neprůzvučnost. In Elektronika a informatika 2011;
část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 111-114.
ISBN: 978-80-261-0016-4
[42] SOUKUP, R. Defect Level Prediction of Printed Circuit Board Assembly
Manufacturing based on DPMO Metric. In Electronic Version of the Proceedings of the
8th Spanish Conference on Electron Devices. Palma de Mallorca, Španělsko: Universitat
de les Illes Balears, 2011. s. 195-198. ISBN: 978-1-4244-7864-4
[43] STEINER, F., TUPA, J., HUJER, T. Usage of Decision Support Systems for
Diagnostic Process Management. In MOTSP 2011 - Management of Technology. Zagreb:
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, Croatia, 2011. s. 130135. ISBN: 978-953-7738-10-5
[44] ŠIRŮČEK, M., TRNKA, P., PIHERA, J., PASLAVSKÝ, B. Partial Discharge
measurement in imprefections of oil-paper insulating systems. In Annals of DAAAM for
2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011. s. 695-696. ISBN: 978-3901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
[45] ŠIRŮČEK, M., MENTLÍK, V., TRNKA, P., PIHERA, J., BOČEK, J., MRÁZ, P.
Cole-Cole diagram as Diagnostic Tool for Dielectric Liquids. In 2011 IEEE International
Conference on Dielectric Liquids. Trondheim, Norway: SINTEF Energi AS, 2011. s.
120-124. ISBN: 978-82-594-3525-5 , ISSN: 2153-3725
[46] ŠTULÍK, J. Metody měření výstupních signálů organických senzorů par a plynů. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita,
2011. s. 107-110. ISBN: 978-80-261-0015-7
[47] ŠVARNÝ, J. Limited Applicability of the Constant Optical Power Controller to the
Integrated Intensity Electro-Optic Modulator. In 10th WSEAS International Conference
on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC2011).
Cambridge: WSEAS Press, 2011. s. 108-112. ISBN: 978-960-474-276-9
[48] TRNKA, P., MENTLÍK, V., PROSR, P., POLANSKÝ, R. Study of Degradation
Processes of Two- and Three-component Insulating Composites. In 2011 Annual Report
Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena. Piscataway: IEEE, Inc.,
2011. s. 611-614. ISBN: 978-1-4577-0986-9 , ISSN: 0084-9162
[49] TRNKA, P., MENTLÍK, V., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Comparison
of Simulated Life Cycles of Paper-oil Insulation Systems Based on Biodegradable Fluids.
In 17th International Conference on Dielectric Liquids. Trondheim: SINTEF Energi AS,
2011. s. 1-4. ISBN: 978-82-594-3525-5
[50] TRNKA, P., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Transformer Insulation Modifications in Liquid Part. In Anals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vídeň:
DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 13-14. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN:
1726-9679
[51] TRNKA, P., MENTLÍK, V., PIHERA, J., POLANSKÝ, R., PROSR, P. Comparison
of Simulated Life Cycles of Paper-oil Insulation Systems Based on Biodegradable Fluids.
In Proceedings of International Conference on Dielectric Liquid. Trondheim: Sintef
Energi AS, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-82-594-3525-5
-128-
[52] TRNKA, P., MENTLÍK, V., ČERNÝ, J. Electroinsulating Fluids – New Insulating
Mixtures. In 2011 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric
Phenomena. Piscataway: IEEE, Inc., 2011. s. 575-578. ISBN: 978-1-4577-0986-9 , ISSN:
0084-9162
[53] TŮMOVÁ, O., NETOLICKÝ, P. Is FMEA a risk?. In Sborník z konference
Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 185-188. ISBN: 978-80261-0020-1
[54] TŮMOVÁ, O., KUPKA, L. What will be the evolution of International System of
Units after the year 2011?. In Sborník z konference Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 189-192. ISBN: 978-80-261-0020-1
[55] TUPA, J., STEINER, F. Improvement of Diagnostic Processes in Electronics
Manufacturing and Development. In MOTSP 2011 - Management of Technology. Zagreb,
Croatia: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture Zagreb, Croatia,
2011. s. 54-61. ISBN: 978-953-7738-10-5
[56] WIRTH, V. Testování pájitelnosti DPS pomocí zkoušky roztékavosti. In
Elektrotechnika a informatika 2011 část první. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.
165-166. ISBN: 978-80-261-0016-4
[57] WIRTH, V., HUJER, T., NOVÁK, T., RENDL, K., STEINER, F. Comparison of
solderability testing methods of PCBS with different surface finishes. In Electronic
devices and systems : IMAPS CS international conference : proceedings. Brno: Vysoké
učení technické, 2011. s. 229-234. ISBN: 978-80-214-4303-7
[58] ZWIEFELHOFER, V. Ústředna pro optimalizaci spotřeby domácnosti napájené z
fotovoltaické elektrárny. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika.
Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 125-128. ISBN: 978-80-261-0015-7
13.7.2. KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
[1] Mentlík, V. Diagnostika´11. Kašperské Hory, 06.09.2011 - 08.09.2011.
13.7.3. PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
[1] RAKUŠAN, J., KARÁSKOVÁ, M., ČERNÝ, J., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J.
Čidlo pro měření vlhkosti, zejména pro měření vysokých hodnot relativní vlhkosti i při
teplotách vyšších než 80 °C. Praha, 2011.
13.7.4. KNIHA
[1] DONČUK, J. Možnosti hodnocení stavu transformátorů. Plzeň : ZČU v Plzni, 2011,
60 s. s.
[2] MENTLÍK, V., TRNKA, P., TRNKOVÁ, M., ŠAŠEK, L. Spolehlivostní aspekty
elektrotechnologie. 1. vyd. Praha : Ben-technická literatura, 2011, 120 s. ISBN: 978-807300-412-5
[3] NÁVORKA, M. Aplikace statistických metod na problematiku predikce nárazů větru.
Plzeň : ZČU Plzeň, 2011, 164 s. ISBN: neuveden
[4] PINKEROVÁ, M. Strukturální analýzy a jejich aplikace při diagnostice polymerů.
FEL ZČU v Plzni : FEL ZČU v Plzni, 2011, 42 s. s.
[5] ŘEBOUN, J. Mikrovia substráty vytvářené fotolitografickým způsobem. Plzeň : ZČU,
2011, 107 s.
-129-
13.7.5. PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
[1] BARIOVÁ, M., HAMÁČEK, A., MORAVEC, V., Mikrokalorimetrický senzorový
systém s dvojicí vzájemně vnořených platinových teploměrů - Pt1+1K-P. 2011.
[2] BARIOVÁ, M., BLECHA, T., HAMÁČEK, A., Kombinovaný interdigitální
elektrodový systém s šířkou mezery 15 μm, platinovým teploměrem a topným článkem KBI2. 2011.
[3] BLECHA, T., VAVERKA, O. Zařízení pro bezdrátový přenos dat ze senzorů teploty
a vlhkosti. 2011.
[4] BLECHA, T., KÄMPF, R. Zařízení pro ověření funkčnosti AD a DA převodníků.
2011.
[5] BLECHA, T., VANČURA, T. Zařízení pro měření vlastností zesilovače s bipolárním
tranzistorem. 2011.
[6] BLECHA, T., VANČURA, T. Zařízení pro měření statických charakteristik
bipolárních tranzistorů. 2011.
[7] HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., PRETL, S., Laboratorní zařízení pro depozici vrstev z
roztoku ponorem. 2011.
[8] ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., FREISLEBEN, J., Laboratorní fotoreaktor pro
generaci singletních stavů GSO-1. 2011.
[9] ŘEBOUN, J., ŠAFÁŘ, P. HAMÁČEK, A. Depoziční zařízení pro metodu spin
coating. Plzeň, 2011.
[10] ŘEBOUN, J., ŠVANDA, R., HAMÁČEK, A., Multiplexer pro můstková měření.
Plzeň, 2011.
[11] ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., SOUKUP, R., Integrovaný čtyřkanálový senzor
teploty B4TSI-1. 2011.
[12] STEINER, F., TUREČEK, O., KLASNA, J., Bezodrazová testovací komora. 2011.
[13] ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D. Řídicí jednotka sušičky, DDU04. 2011.
[14] ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D. Řídicí jednotka kompresoru, CDU03. 2011.
[15] ŠVARNÝ, J., TUREČEK, O., KRIVÁNKA, D., Diagnostická jednotka
kompresorové stanice, DSU01. 2011.
[16] ZWIEFELHOFER, V., KUBÍK, M. Ústředna pro optimalizaci spotřeby domácnosti
napájené z FVE. 2011.
13.7.6. KAPITOLA V KNIZE
[1] HUJER, T. Design and development of a compound DSS for laboratory research. In
Efficient decision support systems - Practice and challenges from current to future.
Rijeka : Intech, 2011, s. 475-492. ISBN: 978-953-307-326-2
13.7.7. ČLÁNEK
[1] BLECHA, T. Problematika návrhu planárních vedení a systémů. Jemná mechanika a
optika, 2011, roč. 56, č. 6, s. 175-179. ISSN: 0447-6441
[2] BLECHA, T., ČENGERY, J. Měření a simulace při vývoji zapojení. DPS - plošné
spoje od A do Z, 2011, č. 3, s. 68-69. ISSN: 1804-4891
[3] BLECHA, T., STEINER, F. Diagnostics for electronics. PCB Printed circuit boards
from A to Z, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 11-11. ISSN: 1804-4891
-130-
[4] BOČEK, J., MATĚJKA, L., MENTLÍK, V., TRNKA, P., ŠLOUF, M. Electrical and
thermomechanical properties of epoxy-POSS nanocomposites. European Polymer
Journal, 2011, roč. 47, č. 5, s. 861-872. ISSN: 0014-3057
[5] DŽUGAN, T., HAMÁČEK, A., PRETL, S. ORGANICKÁ ELEKTRONIKA. Jemná
mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 6, s. 180-183. ISSN: 0447-6441
[6] HAMAR, R., TRNKA, P. Gliding discharges in rotary machine insulation diagnostics, simulation and measurement. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5,
s. 43-45. ISSN: 0033-2097
[7] JURČIK, J., GUTTEN, M., BRANDT, M., POLANSKÝ, R. Mechanical effects of
short-circuit currents analysis on autotransformer windings. Przeglad Elektrotechniczny,
2011, roč. 87, č. 7, s. 272-275. ISSN: 0033-2097
[8] KUPKA, L., TŮMOVÁ, O. Aplikace neuronových sítí pro vyhodnocování
impulsových odezev z MEMS akcelerometrů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56,
č. 6, s. 184-187. ISSN: 0447-6441
[9] MENTLÍK, V., TRNKA, P. Aspekty zjišťování spolehlivosti elektrických zařízení generátorů. ELEKTRO, 2011, roč. 21, č. 1, s. 6-10. ISSN: 1210-0889
[10] PIHERA, J., MRÁZ, P., HALLER, R., MENTLÍK, V. Partial Discharges and
Breakdown Voltage Diagnostics during Thermal Aging of Insulating Materials.
ElectroScope, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
[11] PROSR, P., BRANDT, M., MENTLÍK, V., MICHALÍK, J. Condition Assessment
of Oil-Paper Transformer Insulating System. Journal of Energy and Power Engineering,
2011, roč. 5, č. 2, s. 173-178. ISSN: 1934-8975
[12] ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., DŽUGAN, T. Mikroskopové metody pro
diagnostiku materiálů a struktur v elektronice. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56,
č. 6, s. 170-174. ISSN: 0447-6441
[13] ŘEBOUN, J., SKOČIL, V. Diagnostika DPS na katedře technologií a měření FEL
ZČU v Plzni. DPS plošné spoje od A do Z, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 71-72. ISSN: 18044891
[14] SOUKUP, R., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Technical Challenges of Screen
Printing Deposition for Ultra-fine Patterns. ElectroScope, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1-5.
ISSN: 1802-4564
[15] STEINER, F., TUPA, J. Řízení rizik v kontextu řízení výrobních a diagnostických
procesů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 7-8, s. 202-204. ISSN: 0447-6441
[16] ŠIRŮČEK, M., PASLAVSKÝ, B., TRNKA, P. Vliv tvaru nehomogenity v
izolačním systému olej-papír na velikost částečných výbojů. Electroscope, 2011, roč.
2011, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1802-4564
[17] ŠVARNÝ, J. Analogový elektro-optický přenosový systém pro účely měření. Jemná
mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 6, s. 166-169. ISSN: 0447-6441
[18] ŠVARNÝ, J. The measuring system for evaluation of parameters of integrated
Mach-Zehnder modulator. Communications, 2011, roč. 13, č. 2A, s. 87-91. ISSN: 13354205
[19] TRNKA, P., SVOBODA, M. Diagnostika výbojové činnosti v širším frekvenčním
spektru. Electroscope, 2011, roč. 5, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564
[20] TUPA, J., STEINER, F. Uplatnění procesního řízení v oblasti výroby a diagnostiky.
Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 2011, č. 7-8, s. 205-207. ISSN: 0447-6441
-131-
[21] VEISHEIPL, K., TŮMOVÁ, O. Využití fuzzy logiky v oblasti mimolimitních
hodnot. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č. 6, s. 187-190. ISSN: 0447-6441
[22] VOBORNÍK, A., VEŘTÁT, I. Radiační odolnost pikosatelitů. Slaboproudý obzor,
2011, roč. 67, č. 4, s. 1-3. ISSN: 0037-668X
13.7.8. ZPRÁVA
[1] BLECHA, T., HRUBÝ, J., KLASNA, J., LINHART, R., RENDL, K., STEINER, F.,
TUREČEK, O., WIRTH, V., HERC, L., IHNÁTKO, M., KLÖCKER, L.,
OCHOTNICKÝ, M., SEHNAL, P., TUREK, P. Multimediální jednotky – vývoj nových
zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a
užitnými vlastnostmi - zpráva za etapu č. 1. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav :
Neuveden, 2011. 37 s.
[2] BLECHA, T., HRUBÝ, J., KLASNA, J., LINHART, R., RENDL, K., STEINER, F.,
TUREČEK, O., WIRTH, V., HERC, L., IHNÁTKO, M., KLÖCKER, L.,
OCHOTNICKÝ, M., SEHNAL, P., TUREK, P. Multimediální jednotky – vývoj nových
zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a
užitnými vlastnostmi - zpráva za rok 2011. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav :
Neuveden, 2011. 74 s.
[3] ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D. Řídicí jednotka sušičky, DDU04, výzkumná zpráva.
ZČU Plzeň : ATMOS Chrást, 2011. 21 s.
[4] ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D. Řídicí jednotka kompresoru, CDU03, výzkumná
zpráva. ZČU Plzeň : ATMOS Chrást, 2011. 32 s.
[5] TUREČEK, O., HRUBÝ, J. Možnosti použití snímačů detonačního spalování pro
diagnostiku točivých strojů. Plzeň : Atmos Chrást, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
19 s.
[6] TUREČEK, O., ŠVARNÝ, J., HRUBÝ, J., KRIVÁNKA, D. Diagnostická jednotka
kompresoru, DSU01, výzkumná zpráva. Plzeň : Atmos Chrást, Západočeská univerzita v
Plzni, 2011. 70 s.
13.7.9. POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
[1] MENTLÍK, V. Inovovaná technologie zalévání při opravách vinutí velkých točivých
elektrických strojů. 2011.
[2] MENTLÍK, V. Inovovaná technologie oprav čel vinutí velkých točivých elektrických
strojů. 2011.
[3] MENTLÍK, V. Inovovaná technologie aplikace dvousložkových kompozitů v
elektrotechnickém opravárenství. 2011.
-132-
13.8. PUBLIKACE MIMO RIV
13.8.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] BOČEK, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P., MATĚJKA, L. Epoxy-POSS
nanocomposite for electro-insulating materials. In Diagnostika '11. Plzeň: University of
West Bohemia, 2011. s. 93-96. ISBN: 978-80-261-0020-1
[2] FREISLEBEN, J., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Evaluation circuit for IDE sensor
structures. In Diagnostika '11. Pilsen: University of West Bohemia, 2011. s. 65-68.
ISBN: 978-80-261-0020-1
[3] HROMADKA, K., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., DŽUGAN, T., KRPAL, O.
Diagnostic of printed resinate paste. In Diagnostika '11. Plzeň: Západočeská univerzita,
2011. s. 13-16. ISBN: 978-80-261-0020-1
[4] HRUBÝ, J., TUREČEK, O., SCHLOSSER, M., ALTMAN, J. Hluk a vibrace
transformátoru. In Setkání uživatelů PULSE 9. ročník. 2011. ISBN: 978-80-904648-1-0
[5] HUJER, T. Návrh a vývoj DSS pro podporu laboratorního výzkumu. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-261-0016-4
[6] KUPKA, L., PIHERA, J., MRÁZ, P., ŠIRŮČEK, M. Weibull statistic in material
diagnostics. In Sborník z konference Diagnostika 11. Plzeň: Západočeská univerzita v
Plzni, 2011. s. 28-31. ISBN: 978-80-261-0020-1
[7] MOTYČKA, M. Metody pro návrh D-optimálních plánů. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 79-82. ISBN: 978-80261-0016-4
[8] MRÁZ, P. Nové možnosti měření a vyhodnocování výbojové činnosti. In
Elektrotechnika a informatika 2011 část první Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 83-86. ISBN: 978-80-261-0016-4
[9] PANC, T. Návrh a konstrukce digitálního osciloskopu. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
83-86. ISBN: 978-80-261-0015-7
[10] PINKEROVÁ, M., POLANSKÝ, R. Měření vlastností síťovaného a nesíťovaného
kabelového pláště (PEVA) pomocí termických analýz. In Elektronika a informatika
2011; část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 95-98.
ISBN: 978-80-261-0016-4
[11] SOUČEK, J. Vliv vlhkosti na elektrickou pevnost elektroizolačních kapalin a vztah
elektroizolačních kapalin k životnímu prostředí. In Elektrotechnika a informatika 2011,
část první - Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 119-122. ISBN:
978-80-261-0016-4
[12] SOUČEK, J., SVOBODA, M., TRNKA, P. Relation of electro insulating fluids to
the environment. In Diagnostika `11. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 181-184.
ISBN: 978-80-261-0020-1
[13] ŠIRŮČEK, M. Vliv druhu lepenky na velikost částečných výbojů v izolačním
systému olej-lepenka. In Elektrotechnika a informatika 2011, část první. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 131-134. ISBN: 978-80-261-0016-4
-133-
13.8.2. KNIHA
[1] BOČEK, J. Aspekty aplikace nanotechnologií v elektrotechnologii. Plzeň : 2011, 129
s.
[2] HUJER, T. Systémy pro podporu rozhodování a jejich využití v řízení diagnostických
procesů. Plzeň : ZČU, 2011, 53 s.
[3] KROUPA, M. Perspektivní elektronické součástky. Plzeň : ZČU, 2011, 70 s. s.
[4] NOVÁK, T. Intermetalické sloučeniny v bezolovnatém pájeném spoji. ZČU v Plzni :
2011, 37 s.
[5] ŠIRŮČEK, M. Studium parametrů výkonových transformátorů. Plzeň : ZČU, 2011,
74 s.
13.8.3. DALŠÍ AKTIVITY
[1] ŠIRŮČEK, M., TRNKA, P. PASLAVSKÝ, B. Influence of Thermal degradation on
Electrical Parameters of Winding Insulating System of Power Transformers. Plzeň,
2011., ISBN: 9788026100201,
[2] ŠIRŮČEK, M., PASLAVSKÝ, B. TRNKA, P. BEHAVIORS OF OIL-PAPER
INSULATING SYSTEMS UNDER ELECTRICAL AND THERMAL STRESSES. Žilina,
2011., ISBN: 9788055404219,
[3] TOMÁŠ, H., JAN, T., ALTMAN, J., Katalog akustických prvků. 2011., ISBN: 97880-7331-316-6,
13.8.4. PŘEDNÁŠKA, POSTER
[1] KLASNA, J. MATLAB graphical user interface development for education support.
Bratislava, 2011., ISBN: 978-80-553-0646-9,
[2] KLASNA, J. Noise source identification using sound intensity measurement. 2011.
[3] LINHART, R., FIALA, P. VOBORNÍK, A. Selected Subsystems in PilsenCUBE
Satellite. 2011.
[4] MASOPUST, J., VEŘTÁT, I., VOBORNÍK, A., PilsenCUBE - Picosatellite project
at the University of West Bohemia in Pilsen. 2011.
[5] POLANSKÝ, R. Infrared spectroscopy of the regenerated mineral insulating oil.
2011.
[6] POLANSKÝ, R. Investigation of encapsulant material used in photovoltaic modules
by thermal analyses. 2011.
[7] POLANSKÝ, R. Analysis of influence of thermal and voltage treatments on
silicone/mica electrical insulation by FT-IR ATR. 2011.
[8] PROSR, P. Comparison of techniques of infrared spectroscopy for liquid samples.
2011.
[9] TŮMOVÁ, O., MOTYČKA, M. Less common used methods of DOE. 2011.
[10] TŮMOVÁ, O., NETOLICKÝ, P. S jakým rizikem je spojeno použití FMEA?. 2011.
[11] TŮMOVÁ, O., NÁVORKA, M. Vybrané statistické metody pro tvorbu
pravděpodobnostních map. 2011.
[12] TŮMOVÁ, O., KUPKA, L. Jaký bude vývoj soustavy SI po r. 2011?. 2011.
[13] WIRTH, V., HUJER, T., NOVÁK, T., Comparision of solderability testing methods
of PCBs with different surface finishes. 2011.
-134-
13.8.5. Zaniklé typy
[1] BARIOVÁ, M., BEZOUŠEK, P., BLECHA, T., Mikrovlnné technologie pro zařízení
krátkého dosahu - dílčí výzkumná zpráva projektu za rok 2010. Blatná, 2011.
[2] BOČEK, J., MENTLÍK, V. MATĚJKA, L. Nanocomposite dielectrics for electroinsulation technology. Žilina, 2011., ISBN: 987-80-554-0421-9,
[3] KLASNA, J., TUREČEK, O. Měření hluku a vibrací kompresoru. Praha, 2011.,
ISBN: 978-80-904648-1-0,
[4] KLASNA, J. Tvorba map rozložení akustické intenzity pomocí programu MATLAB.
Praha, 2011., ISBN: 978-80-904648-1-0,
[5] MENTLÍK, V., POLANSKÝ, R. PROSR, P. Entalpie podklínových vložek
hodnotícím znakem izolačních systémů. Pardubice, 2011., ISBN: 978-80-7395-398-0,
[6] SCHLOSSER, M., ALTMAN, J. Návrh akustických úprav poslechové místnosti..
Praha, 2011., ISBN: 978-80-904648-1-0,
[7] ŠVARNÝ, J., KRIVÁNKA, D. Řídicí systém kompresorové stanice, obvodová řešení
modulů: CDC01, CIOM01, GSMM01. Plzeň, 2011.
13.8.6. ČLÁNEK
[1] JANUŠKA, M., KURKIN, O., MILLER, A. Communication Environment for Small
and Medium Enterprises. Ibima Business Review, 2011, s. 1-8. ISSN: 1947-3788
[2] PINKEROVÁ, M. Zdravotní (ne)závadnost kabelových izolací. Elektroinstalatér,
2011, roč. XVII, č. 6/2011, s. 10-11. ISSN: 1211-2291
[3] TRNKA, P. Projekty Nadace ČEZ. A-Z Elektro, 2011, roč. 2, č. 2, s. 58-59.
-135-
14. KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY
KEV
http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KEV
tel.: +420377634401 fax: +420377634402
e-mail: [email protected]
KEV FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Vedoucí katedry:
Prof. Ing. Václav KŮS CSc.
tel.: 37 763 4400
e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Ing. Josef ČERVENÝ CSc.
tel.: 37 763 4404
e-mail: [email protected]
Tajemník katedry:
Doc. Ing. Pavel DRÁBEK Ph.D.
tel.: 37 763 4403
e-mail: [email protected]
zdroj:telefonní seznam
14.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra zajišťuje výuku základních předmětů z oblastí výkonové elektroniky,
elektrických strojů a pohonů, elektrické trakce a řídících a regulačních obvodů
výkonových elektronických a elektromechanických systémů na elektrotechnické fakultě
ZČU. Zároveň zabezpečuje výuku odborných předmětů i na fakultě aplikovaných věd
ZČU, na strojní fakultě ZČU a pro fakultu pedagogickou.
zdroj:INIS - Pracoviště
14.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY
Profesoři
2
Docenti
Odborní asistenti
11 Asistenti
Vědečtí pracovníci
2
Interní doktorandi
Administrativní pracovníci
2
Dělníci
zdroj:MAGION - Personalistika + STAG
-136-
5
30
14.2.1. Jmenovitě interní členové katedry
Jméno
Prof. Ing.
Václav Bartoš
CSc.
Ing. Jiří Bendl
DrSc.
Obor, oblast
Elektromechanické systémy
Elektromechanické systémy
Členství v odborných
společnostech
VR ÚE AVČR
VR FEL ZČU
IGIP
Komise pro SDZ a obhajoby dizert.
prací
Oborová rada
International Conference on
Electrical Drives and Power
Electronics (EDPE)
International Conference on
Renewable Energie and Power
Quality (ICREPQ)
X. Portuguese-Spanish Congres in
Electrical Engineering (XCLEEE)
Symposium Electromagnetic
Phenomena in Nonlinear Circuits
(EPNC)
Optimization of Electrical and
Electronic Equipment (OPTIM)
Doc. Ing. Josef
Elektromechanické systémy
Červený CSc.
Doc. Ing. Jiří
Danzer CSc.
Elektrická trakce
Doc. Ing. Pavel Výkonová elektronika, elektrické
Drábek Ph.D. pohony
Doc. Dr. Ing.
Jiří Flajtingr
Elektrické pohony, výkonová
elektronika
Ing. Jiří Fořt
Ph.D.
Výkonová elektronika, elektrické
pohony
Ing. Tomáš
Glasberger
Ph.D.
Výkonová elektronika, elektrické
pohony
Ing. Karel
Hruška Ph.D.
Elektromechanické systémy
Ing. Martin
Janda Ph.D.
Výkonová elektronika, elektrické
pohony
Ing. Vladimír
Kindl Ph.D.
Elektromechanické systémy
-137-
The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)
EPE - European Power Electronics
akademický senát
Ing. Tomáš
Komrska
Výkonová elektronika, elektrické
pohony
Doc. Ing. Anna
Elektrické stroje
Kotlanová CSc.
IGIP
Grantová agentura ČR
Prof. Ing.
Václav Kůs
CSc.
VR FEL ZČU v Plzni
OR - FEL ZČU v Plzni
OR - Fak. mechatroniky TU
Liberec
VR FST ZČU v Plzni
ÚOS elektrické pohony
VR PeF ZČU v Plzni
Výkonová elektronika, elektrické
pohony, EMC výkonových
polovodičových systémů
Ing. Jan
Elektrické pohony a výkonová
Michalík Ph.D. elektronika
Ing. Roman
Elektromechanické systémy
Pechánek Ph.D.
Prof. Ing.
Komerční elektrotechnika
Zdeněk
Elektrické pohony, výkonová
Peroutka Ph.D. elektronika
The Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE)
The European Power Electronics
and Drives Association (EPE)
The Institution of Electrical
Engineers (IEE)
Ing. Martin
Pittermann
Ph.D.
Elektrické pohony, výkonová
elektronika
Ústřední odborná skupina
Elektrické pohony ČES
Elektromechanické systémy
Komise Rady vysokých škol pro
tvůrčí činnost studentů
Ekonomická komise Rady
vysokých škol
Ing. Petr
Řezáček Ph.D.
Doc. Ing.
Bohumil Skala Elektromechanické systémy
Ph.D.
Ing. Jaroslav
Škubal Ph.D.
Elektrická trakce
Ing. David
Vošmik
výkonnová elektronika a pohony
Ing. Václav
Voves
CEN/CENELEC/ETSI JWG
Elektrotechnické normy a předpisy Education about Standardization
(EaS)
Ing. Jan Žák
Výkonová elektronika, elektrické
Ph.D.
pohony
Pozn. Členové katedry mající zadanou odbornou způsobilost.
zdroj:INIS - Pracoviště
-138-
14.2.2. Doktorandi
Jméno
školitel
Antonín BENEDIKT
Skala
Petr BENEŠ
Vondrášek
Vojtěch BLAHNÍK
Peroutka
Lukáš BOUZEK
Skala
Marek CÉDL
Vondrášek
Bohumír HÁNA
Skala
Jan HOLEČEK
Peroutka
Marek HOŘAN
Vondrášek
Karel HRUŠKA
Skala
Dušan JANÍK
Peroutka
Štěpán JANOUŠ
Peroutka
Petr KAMENICKÝ
Peroutka
Vladimír KINDL
Skala
Tomáš KOMRSKA
Peroutka
Tomáš KOŠAN
Peroutka
Vojtěch KRÁL
Peroutka
Miroslav LOS
Vondrášek
Jan MAJORSZKÝ
Peroutka
Roman PECHÁNEK
Červený
Martin SIROVÝ
Peroutka
Jiří SRB
Skala
Luboš STREIT
Vondrášek
Zdeněk SUTNAR
Peroutka
Jakub TALLA
Piskač
David UZEL
Peroutka
Michaela VACHTLOVÁ Skala
David VOŠMIK
Peroutka
Martin ZEMAN
Peroutka
Martin ZEMAN
Skala
Jan ŽÁK
Peroutka
Pozn. Doktorandi studujici v prezenčni formě alespoň jeden den v roce 2011.
zdroj:STAG
-139-
14.2.3. Administrativní a technický personál
Jméno
Monika Živná
Zdeněk Brejcha
14.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY
Vývoj regulačních obvodů pro pohony s asynchronním motorem napájeným do statoru i
do rotoru.
Vývoj regulačních obvodů pro pohony se synchronními motory.
Vývoj řídicích systémů a algoritmů pro elektrické pohony na bázi signálových procesorů
(DSP).
Vyšetřování negativních účinků polovodičových měničů na napájecí síť a na napájená
zařízení. Elektromagnetická kompatibilita v nízkofrekvenčním rušení.
Vývoj nových zapojení výkonových polovodičových měničů (včetně zaměření na
elektrickou trakci).
Výzkum moderních principů elektromechanických přeměn, využití nových materiálů a
reluktančních principů.
Problémy rozběhu velkých synchronních motorů a projektování regulačních pohonů s
asynchronními motory.
Matematické modelování elektrických strojů, nové metody řešení magnetických polí s
využitím výpočetní techniky a speciálního SW.
Moderní metody měření na elektrických strojích s využitím elektronických měřících a
diagnostických zařízení.
zdroj:INIS - Pracoviště
14.3.1. Řešené výzkumné projekty
GAČR
Označení
Název
Řešitel
Pavel Drábek
Jan Molnár
Karel Zeman
Zdeněk Peroutka
Jiří Fořt
Václav Kůs
Interakce výkonových polovodičových měničů
GA102/09/1164
Martin Pittermann
s okolím
Jiří Skála
Jiří Hammerbauer
Bohumil
SkalaFrantišek
Vondrášek
-140-
Regulace a identifikace parametrů střídavých
GAP102/11/0437 elektrických pohonů v kritických provozních
stavech
GP102/09/P570
Nové topologie a algoritmy řízení a regulace
trakčního měniče proudového typu
Jan Molnár
Tomáš Glasberger
David Uzel
Zdeněk Peroutka
Jan Michalík
Jan Michalík
zdroj:INIS - Projekty
FRVŠ
Označení
F1072/2011/Aa
Název
Zásadní modernizace měřící techniky a instrumentace
halových laboratoří elektrických pohonů a automatizace
Řešitel
Pavel Drábek
Jan Molnár
Zdeněk
Peroutka
Martin
Pittermann
Bohumil
Skala
F1207/2011/G1 Výukový model fotovoltaického trackovacího systému
Jan Molnár
Martin
Sirový
Jan
Majorszký
Vybudování výukového stanoviště se systémem
F1416/2011/G1 akumulace energie pro zvýšení účinnosti
elektromechanických systémů
Pavel Drábek
Marek Hořan
Luboš Streit
Vybudování výukového pracoviště řízení robotických
F1574/2011/G1
systémů
Pavel Drábek
Miroslav Los
Petr Beneš
F1575/2011/F1a Inovace výuky robotických systémů
Luděk Piskač
Jiří Fořt
F1753/2011/F1a Inovace výuky předmětu Nízkofrekvenční rušení
Pavel Drábek
zdroj:INIS - Projekty
Ostatní
Označení
Název
Řešitel
Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji Pavel
1.07/2.3.00/09.0147
a výzkumu
Drábek
187/2/ 2011
JUNIORFEL 2011
-141-
Václav Kůs
2C06002
Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové
grafiky a vizualizace dat (VIRTUAL)
Martin Janda
FR-TI1/343
Nová generace kolových vozidel městské hromadné
dopravy s vysokou energetickou účinností a
minimalizovanými enviromentálními vlivy
Zdeněk
Peroutka
FR-TI3/183
Nová generace řídícího systému a výkonových
polovodičových měničů pro trolejbusy
Zdeněk
Peroutka
Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky
náročné vysokonapěťové střídavé pohony
Jan Molnár
Tomáš
Glasberger
Zdeněk
Peroutka
TA01010863
zdroj:INIS - Projekty
14.4. VÝUKA
14.4.1. Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium
Zkratka
Předmět
SBAEL Aplikovaná elektrotechnika
Semestr Rozsah Vyučující
L
0+0+0 Kůs
ARP2
Automatická regulace elektrických pohonů L
2+1+0 Peroutka
ARP
Automatická regulace pohonů
L
3+2+0
APP
Automatizační prostředky v el. pohonech
L
2+2+0 Piskač
ATE1
Automatizační technika v el.pohonech 1
Z
1+2+0 Drábek
ATE2
Automatizační technika v el.pohonech 1
L
1+2+0 Drábek
DIP
Diagnostika a spolehlivost pohonných sys L
Zeman
Janda
2+2+0 Peroutka
DSPE1 Diplomový seminář PE 1
Z
0+0+3
Kůs
Červený
DSPE2 Diplomový seminář PE 2
L
0+0+3
Kůs
Červený
SNET
Elektrická trakce
L
0+0+0 Kůs
ETR
Elektrická trakce
L
3+2+0 Danzer
L
Pittermann
Zeman
2+2+0
Janda
Vošmik
SNEPP Elektrické pohony P
L
0+0+0 Kůs
SNEPS Elektrické pohony S
L
0+0+0 Kůs
EP
Elektrické pohony
-142-
ES
Elektrické stroje
L
ESA
Elektrické stroje A
ZL
SNEMS Elektromechanické systémy
L
0+0+0 Kůs
Z
Bartoš
Hruška
2+2+0
Pechánek
Darda
SBEPE Elektromechanika, pohony a energetika
L
0+0+0 Kůs
ENP
Elektrotechnické normy a předpisy
L
2+0+0
SBET
Elektrotechnika
L
0+0+0 Kůs
SBEAE Elektrotechnika a elektronika
L
0+0+0 Kůs
KDP
Konzultace diplomové práce
L
0+0+0 Kůs
KZP
Konzultace závěrečného projektu
L
0+0+2 Červený
MSS
Mechanické součásti a systémy
L
2+2+0
MZZ
Měření a zkoušení el. zařízení
Z
3+2+0 Skala
MPE
Mikrokontroléry v průmyslové elektronice Z
1+2+0 Michalík
MRP
Mikroprocesorové řízení pohonů
Z
2+2+0
MRP2
Mikroprocesorové řízení pohonů
L
2+3+0 Peroutka
MES
Modelování elektrických strojů
Z
3+2+0
Zeman
Bendl
MPS
Modelování polí v elektrických strojích
Z
0+2+0
Skala
Kindl
NFR
Nízkofrekvenční rušení
L
3+1+0
Kůs
Drábek
SBOEA Obecná elektrotechnika
L
0+0+0 Kůs
SBOET Obecná elektrotechnika
L
0+0+0 Kůs
OPX1
Odborná praxe 1
L
0+2+0 Řezáček
OPX2
Odborná praxe 2
Z
0+2+0 Řezáček
EMCH
Elektromechanika
2+2+0 Skala
Kotlanová
2+2+0 Los
Streit
Kotlanová
Voves
Červený
Pechánek
Peroutka
Glasberger
OPA
Odborné prezentace v angličtině
Z
Skala
0+0+1 Sýkorová
Hruška
PSSE
Perspektivní směry v SE
L
3+1+0
-143-
Červený
Hruška
PPK
Počítačová podpora konstrukč. prací
Z
2+2+0
Řezáček
Darda
PVE
Pohony a výkonová elektronika
Z
Kůs
Pittermann
Molnár
2+2+0 Komrska
Žák
Streit
Beneš
PRSE
Programování v SE
L
2+2+0 Řezáček
PEP
Projektování elektrických pohonů
Z
Flajtingr
3+2+0 Drábek
Sutnar
PEZ
Projektování elektrotechnických zařízení
Z
2+2+0 Řezáček
PVM
Projektování výkonových měničů
L
2+2+0
Vondrášek
Molnár
PEM
Průmyslová elektronika a mechatronika
ZL
Fořt
Kůs
Drábek
Peroutka
Michalík
2+2+0
Molnár
Cédl
Řeháček
Blahník
Talla
PSE
Přehled silnoproudé eltech.
L
3+1+0
Skala
Sýkorová
RT
Regulační technika
ZL
Pittermann
Zeman
Janda
2+1+0 Sutnar
Talla
Los
Uzel
RSR
Řídicí systémy robotů a manipulátorů
Z
2+2+0 Piskač
RRV
Řizení a regulace vozidel
Z
2+2+0 Danzer
QSP1
Semestrální projekt 1
Z
8+0+0 Kotlanová
QSP3
Semestrální projekt 3
Z
8+0+0 Řezáček
QSP4
Semestrální projekt 4
Z
8+0+0
-144-
Pittermann
Červený
SMS
SEP
Seminář a měření z elektrických strojů
Seminář z elektických pohonů
Z
L
0+2+0 Skala
0+0+2 Pittermann
SENP
Seminář z elektrotech. norem
L
0+1+0 Kotlanová
SARP
Seminář z regulace pohonů
L
0+0+2 Pittermann
SRT
Seminář z regulační techniky
Z
0+0+2 Janda
SVE
Seminář z výkonové elektroniky
ZL
0+0+2 Drábek
SIM
Simulace elektron. a mechatron. systémů
ZL
0+0+2 Fořt
SOV
Spínací obvody výkonových součástek
ZL
Fořt
Vondrášek
2+2+0
Hruška
Drábek
SES1
Stavba elektrických strojů 1
Z
3+2+0 Červený
SES2
Stavba elektrických strojů 2
ZL
3+2+0 Červený
ZL
Kotlanová
Řezáček
2+1+0
Hruška
Sýkorová
TD
Technická dokumentace
TES1
Teorie elektrických strojů 1
Z
Bartoš
Skala
Hruška
3+2+0 Pechánek
Kindl
Darda
Sedláček
TES2
Teorie elektrických strojů 2
Z
2+2+0
Bartoš
Skala
TRP
Trakční pohony
Z
3+2+0
Danzer
Škubal
VPES
Vybrané partie z elektrických strojů
Z
2+2+0 Červený
VEP
Vybrané statě z el. pohonů
Z
3+2+0
Výkonová elektronika
Z
Fořt
Kůs
Vondrášek
2+2+0
Drábek
Blahník
Zeman
SNVET Výkonová elektronika
L
0+0+0 Kůs
SNVE
Výkonová elektronika
L
0+0+0 Kůs
VES
Výkonová elektronika - vybrané statě
Z
3+2+0 Vondrášek
VE
-145-
Piskač
Beneš
Peroutka
Danzer
2+1+0
Škubal
ZDI
Základy dopravního inženýrství
Z
ZEI
Základy elektroinženýrství
Z
2+0+0 Skala
ZEL
Základy elektroniky
ZL
Kůs
2+1+0 Skála
Peroutka
ZSAEL Závěrečný seminář z AEL
L
0+0+2 Fořt
ZSELE Závěrečný seminář z ELE
L
0+0+2 Červený
ZSELT Závěrečný seminář z ELT
L
0+0+2 Skala
zdroj: STAG
14.5. SPOLUPRÁCE
14.5.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
Liverpool Jonh Moores University
Město
Liverpool
University of Maribor
Maribor
Universidad de Vigo
Vigo
The Silesian University of Technology
Gliwice
Institut National Polytechnique de Grenoble Grenoble
Helsinki University of Technology
Helsinky
The Silesian University of Technology
Gliwice
Creusen Technologies B.V.
Roermond
zdroj:INIS - Pracoviště
14.5.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště
EGE České Budějovice
Město
České Budějovice
Brush SEM, s.r.o.
Plzeň
Škoda Transportation s.r.o.
Plzeň
Škoda Electric s.r.o.
Plzeň
AV ČR
Praha
TU Liberec
Liberec
Aura Milevsko a.s.
Milevsko
-146-
Elsev sro
ABB s.r.o.
Litvínov
Praha
ZF Engineering Plzeň, s.r.o.
Plzeň
Freescale Polovodiče Česká Republika Rožnov pod Radhoštěm
BIC Plzeň
Plzeň
zdroj:INIS - Pracoviště
14.5.3. Návštěvy katedry
Jméno
Ing. Jiří Lepší
Stát
Česká republika
prof. Antero Arkkio
Finská republika
mjr. Ing. Petr BOJDA, Ph.D
Česká republika
doc. Ing. Jan LEUCHTER, Ph.D Česká republika
zdroj:INIS - Pracoviště
14.5.4. Pobyt členů katedry v zahraničí
Jméno
Stát
Délka pobytu
(dny)
20
Jan Michalík
Austrálie
Karel Hruška
Spolková republika Německo
19
Tomáš
Glasberger
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
3
Vojtěch Blahník
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
3
Zdeněk Peroutka Slovenská republika
3
Zdeněk Peroutka
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
3
Karel Hruška
Slovenská republika
5
Václav Kůs
Portugalská republika
5
David Vošmik
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
3
Martin Sirový
Spolková republika Německo
2
Jakub Talla
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
3
Pavel Drábek
Polská republika
8
-147-
Pavel Drábek
Jan Michalík
Spojené státy americké
Singapurská republika
17
4
Václav Kůs
Estonská republika
6
Bohumil Skala
Estonská republika
6
Roman Pechánek Finská republika
5
Pavel Drábek
Portugalská republika
7
Bohumil Skala
Slovenská republika
4
Jan Michalík
Slovenská republika
3
Tomáš
Glasberger
Austrálie
20
Roman Pechánek Spolková republika Německo
2
zdroj:INIS - Pracoviště
14.5.5. Akce katedry
Název
Druh Význam
Přednáška prof. Antera Arkkia, Aalto University, School of Electrical
Ostatní Regionální
Engineering
zdroj:INIS - Pracoviště
14.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
14.6.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Jakub ALTER
Název práce
Generátor pro malou vodní elektrárnu
Vedoucí
Pechánek
Ilja BAŠLAJEV
Návrh a řešení kompenzace účiníku průmyslového
podniku
Kůs
Klára BEJČKOVÁ
Návrh řízení frekvenčního měniče asynchronního stroje Skala
Jan CVRČEK
Synchronní generátory s rotačním budičem
Skala
Petr
ČERNOHORSKÝ
Fázovací souprava synchronního stroje
Skala
Rostislav ČERNÝ
Numerický výpočet rozložení magnetického pole v
příčném řezu asynchronního motoru
Kindl
Ondřej FUČÍK
Izolační kanál výkonového transformátoru
Sýkorová
Petr FUDALY
Impedance klece nakrátko asynchronního stroje při
rozběhu
Kindl
Michal HEINDL
3D tisk
Řezáček
-148-
Petr HOMOLKA
Karel HOUŠKA
Mechatronický výukový systém s PLC
Nesymetrické zatížení transformátoru
Drábek
Hruška
Ladislav HRUBÝ
Asynchronní stroje pro trakční účely
Hruška
Tomáš KÖHLER
Permanentní magnety v elektrických strojích
Kotlanová
Václav KOUKOLÍK Rešerše pohonu hybridních automobilů
Řezáček
Milan
KRATOCHVÍL
Fořt
Analyzér stavů vstupů a výstupů PLC Twida na lisu
BrikStar
Ladislav KRIEGER Přehled elektrických strojů
Červený
Jan KRUML
Numerický výpočet rozložení magnetického pole v
asynchronním stroji se stíněným pólem
Kindl
Radek KUGLER
Vznik točivého momentu v elektrických strojích
Kotlanová
Jakub KULIŠ
Ztráty nakrátko transformátoru v závislosti na teplotě
Skala
Vít MATRKA
Úprava charakteristiky derivačního dynama při snížené
Bartoš
rychlosti
Michal MUŠKA
Historie vývoje a perspektivy elektrických strojů
Václav NOVÁČEK Návrh výkonového transformátoru
Červený
Sýkorová
Martin PETŘINA
Návrh jednoduchého napájecího zdroje pro 24 V
stejnosměrných
Ondřej PLOJHAR
Vliv teploty na magnetizační proud a ztráty naprázdno
Skala
transformátoru
Ladislav POLJAK
Ovládání frekvenčních měničů pomocí PLC
(mikrokontrolérů)
Luboš RŮŽIČKA
Synchronní stroje s permanentními magnety pro trakční
Hruška
účely
Jan SRBENÝ
Třífázový zemní transformátor
Hruška
Pittermann
Pechánek
Jan SÝKOROVSKÝ Měření skluzu asynchronního stroje
Skala
Miroslav
ŠKRLANT
Stroboskop pro měření skluzu asynchronního stroje
Skala
Jan ŠVEC
Analýza využití výkonových polovodičových měničů v
Kůs
praxi
Richard TITZ
3D návrh polovodičového měniče
Drábek
Ondřej ULRYCH
Posouzení nebezpečnosti výrobku
Voves
Martin VLASÁK
Měření na synchronním stroji s permanentními
magnety
Bouzek
Roman ZOUBEK
Rešerše prvků přímého jištění
Řezáček
-149-
14.6.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno studenta
Název práce
Antonín BENEDIKT Teplotní analýzy transformátoru
Vedoucí
Pechánek
Petr BÍLEK
Magnetické pole ve vzduchové mezeře 3f stroje
zapojeného jako 1f
Kindl
Tomáš BROULÍK
Vliv sycení jha magnetického obvodu asynchronního
motoru na velikost magnetického napětí jha
Hruška
Martin BRŮHA
Modelování pohonu se synchronním motorem
Peroutka
Karel BUDÍN
Utahovací moment elektronického šroubováku
Skala
Martin BUŘIČ
Návrh záložního zdroje UPS
Drábek
Martin CINK
Měření teplot na potenciálu
Škubal
Jan ČIVIŠ
Přechodové stavy transformátoru
Bouzek
Martin ČÍŽEK
Návrh synchronního motoru s vyniklými póly
Pechánek
Josef DOBEŠ
Analýza víceúrovňového měniče
Drábek
Dmitri DON
Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením
Červený
Jan DONÁT
Významná použití supravodičů
Sýkorová
Jiří DOSTÁL
Návrh turboalternátoru
Červený
Petr DUPAL
Návrh asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Červený
Lukáš FLEKAL
Vliv konečně-prvkové sítě na přesnost získaných
výsledků
Kindl
Zdeněk HACKER
Regulace trakčního měniče se středofrekvenčním
transformátorem
Peroutka
Bohumír HÁNA
Proud nulovým vodičem synchronního stroje
kogenerační jednotky
Skala
Václav HORNÍK
Zkraty na troleji
Danzer
Tomáš HROMNÍK
Elektrická výzbroj systémů obnovitelných zdrojů
energie
Drábek
Václav JACYSZYN
Rozbor vinutí točivých elektrických strojů
Červený
Lukáš JANČAR
Technicko - ekonomická studie možností kompenzace
účiníku
Kůs
Lukáš JANČAR
Technicko - ekonomická studie možností kompenzace
účiníku
Kůs
Štěpán JANOUŠ
Regulace a diagnostika pohonu s PMSM
Peroutka
Jana
LAUSECKEROVÁ
Návrh synchronního motoru s vyniklými póly
Pechánek
Radek MAJER
Simulace řízení přímého měniče frekvence
Drábek
Michal MARTIN
Podrobný výpočet oteplení cívky induktu synchronního Červený
-150-
Roman PICH
stroje
Návrh asynchronního stroje s kotvou vinutou
Červený
Michal PRUŠÁK
Návrh synchronního stroje s permanentními magnety
Hruška
Martin RŮŽIČKA
Nezávislá odporová brzda trakčních vozidel
Danzer
Pavel SVĚTLÍK
Návrh startér-generátoru
Řezáček
Václav ŠÍMA
Detekce poruch statorového a rotorového vinutí
Kindl
Petr ŠVARC
Výpočet ztrát v transformátoru
Sýkorová
Jan TAMPÍR
Návrh synchronního generátoru
Pechánek
Michal VANÍČEK
Vliv zvlnění proudu na ztráty ve vinutí stroje
Skala
Tomáš VAŠÍČEK
Návrh motoru s permanentními magnety
Skala
Tomáš VAŠÍČEK
Návrh motoru s permanentními magnety
Skala
Rostislav VÍCHA
Problematika vysokonapěťových měničů
Drábek
Karel VIRT
Součástky na bázi SiC ve výkonové elektronice
Drábek
Pavel ZAVAĎÁK
Závislost tvaru statorové a rotorové drážky na tvar
magnetické indukce ve vzduchové mezeře
asynchronního motoru.
Kindl
Martin ZEMAN
Návrh asynchronního stroje s magnetickým obvodem z
Skala
amorfního kovu
14.6.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno studenta
Název práce
Vojtěch
Moderní způsoby regulace polovodičových měničů se
BLAHNÍK
zaměřením na pulzní usměrňovače
Vedoucí
Peroutka
Karel HRUŠKA
Problematika kotev nakrátko asynchronních strojů
Skala
Vladimír KINDL
Pole a elektromagnetické síly v asynchronním stroji se
speciální kotvou
Skala
Tomáš
KOMRSKA
Mikroprocesorové řízení v pohonech
Peroutka
Roman
PECHÁNEK
Simulace tepelně ventilačních výpočtů asynchronních strojů Červený
Jaromír SUCHÝ Uhlíkové kartáče
Červený
Zdeněk
Trakční pohon nové generace
SUTNAR
Pozn. Práce obhajované v roce 2011, u nichž je vedoucí z dané katedry.
zdroj:STAG
-151-
Peroutka
14.7. PUBLIKACE RIV
14.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] BENEDIKT, A. Teplotní analýza transformátoru. In Elekrotechnika a informatika
2011. Část první. Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 3-4. ISBN:
978-80-261-0016-4
[2] BENEŠ, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Influence of Voltage Drop to Electric
Drive with Induction Motor and Voltage Sourced Inverter. In Proceedings of the 2nd
internationa conference on circuits,sustems,control,signals (CSCS 11). Athens: WSEAS
Press, 2011. s. 189-192. ISBN: 978-1-61804-035-0
[3] BENEŠ, P., FOŘT, J. Design and Construction of Workplace for Robotics Teaching.
In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-2144362-4
[4] BENEŠ, P., FOŘT, J. Inovace výuky robotiky. In Elektrické pohony. Praha: Česká
elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-0202308-1
[5] BENEŠ, P., LOS, M. Výukové pracoviště robotiky. In Elektrické pohony. Praha:
Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-8002-02308-1
[6] BENEŠ, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. The Compare of Several Variants of
Flexible Members with Electromagnetic Elements for Robots with Variable Joint
Stiffness. In Proceedings of the 2nd international conference on
circuits,systems,control,signals (CSCS 11). Athens: WSEAS Press, 2011. s. 175-178.
ISBN: 978-1-61804-035-0
[7] BENEŠ, P. Zbudování rozšířeného pracoviště pro výuku robotiky. In Elektrotechnika
a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
5-8. ISBN: 978-80-261-0015-7
[8] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Vector Control of Primary Active
Rectifiers in Traction Converter with Medium-Frequency Transformer. In EPE 2011 The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York:
IEEE, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-1-61284-167-0
[9] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Přímá regulace proudu trakčního měniče se
středofrekvenčním transformátorem umožňující kompenzaci nízkofrekvenčního rušení.
In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony,
2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02308-1
[10] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Control of Single-Phase AC/DC
Converter with Compensation of Low-Frequency Disturbances. In 2011 International
Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 5154. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[11] BOUZEK, L. Natural Frequency of Stator Core of Asynchronous Machine. In
Proceedings of 14th International Conference on Mechatronics. Trencin: Alexander
Dubcek University of Trencin, 2011. s. 13-15. ISBN: 978-80-8075-476-1
[12] BOUZEK, L. Chvění kostry asynchronního stroje. In Elektrotechnika a informatika
2011. Část první. Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 9-12. ISBN:
978-80-261-0016-4
-152-
[13] DRÁBEK, P. Inovace výuky nízkofrekvenčního rušení. In Elektrické pohony. Praha:
Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-8002-02308-1
[14] DRÁBEK, P. EMC Problems of Power Electronic Converters. In IEEE EMC 2011.
LA, California: IEEE, 2011. s. 734-739. ISBN: 978-1-4577-0812-1
[15] DRÁBEK, P., STREIT, L. Power Electronics in the Energy Storage Systems for
Public Transport. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-5.
ISBN: 978-80-214-4362-4
[16] DRÁBEK, P., KŮS, V. The Education of EMC at the UWB. In IEEE EPQU 2011
Proceedings. Lisabon: University of Coimbra, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-0378-1
[17] DRÁBEK, P., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Problems of Influence of Voltage
Drop to Electric Drive with Induction Motor and Voltage Sourced Inverter. In LVEM
2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4362-4
[18] DRÁBEK, P. Harmonics of Power Electronic Converters. In IEEE EPQU 2011
Proceedings. Lisabon: University of Coimbra, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-0378-1
[19] DRÁBEK, P., STREIT, L. The Energy Storage System based on the
Supercapacitors. In IEEE ISIE proceedings. Gdansk, Polsko: Polytechnika Gdansk, 2011.
s. 1-5. ISBN: 978-1-4244-9311-1
[20] FOŘT, J., BENEŠ, P., PITTERMANN, M. Innovation of Robotics Education. In
LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno, FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-43624
[21] FOŘT, J., SKALA, B., MICHALÍK, M. Minimization of Ripple Torque of the
Rotary Switched Reluctance Machine. In LVEM 2011 proceeding. Brno: VUT Brno,
FEKT, 2011. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-4362-4
[22] GLASBERGER, T., JANDA, M., PEROUTKA, Z., MAJORSZKÝ, J. A New
Method for AC Traction Drive Frequency Characteristic Measurement. In EPE 2011 The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York:
IEEE, 2011. s. 430-437. ISBN: 978-1-61284-167-0
[23] GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Pohon s
PMSM a přímým řízením momentu a jeho frekvenční charakteristiky. In Elektrické
pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-80-02-02308-1
[24] GLASBERGER, T., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J., PEROUTKA, Z. Traction
drive with PMSM: Frequency characteristics measurement. In 17th International
Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings.
Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 160-165. ISBN: 978-80-553-0734-3
[25] HÁNA, B. Třetí harmonická v synchronním generátoru kogenerační jednotky. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část první. Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 25-28. ISBN: 978-80-261-0016-4
[26] HÁNA, B., ZEMAN, M., BENEDIKT, A. The Third Harmonic in a Synchronous
Machine and Additional Losses. In XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOW
VOLTAGE ELECTRICAL MACHINES. Brno: University of Technology, 2011. s. 216218. ISBN: 978-80-214-4362-4
[27] HRUŠKA, K., SKALA, B. Start-Up Characteristics of Boucherot Winding
Considering Saturation. In Proceedings of 14th International Conference on
-153-
Mechatronics. Trencin: Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 21-24. ISBN:
978-80-8075-476-1
[28] HRUŠKA, M., DRÁBEK, P. Porovnání výkonových ztrát usměrňovače s SiC a Si
diodami v měniči pro pomocné pohony trakčních vozidel. In Elektrické pohony, XXXII.
Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s.
1-7. ISBN: 978-80-02-02308-1
[29] JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Měření frekvenčních charakteristik trakčního
pohonu. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické
pohony, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02308-1
[30] JANÍK, D. Možnosti algoritmu CORDIC realizovaného v obvodu FPGA v řídících
aplikacích elektrických pohonů. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická
společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-02-02308-1
[31] JANÍK, D., TRUNTIČ, M. Vývoj základních FPGA entit regulátoru dc/dc měniče.
In Elektrotechnika a informatika 2011. Část druhá Elektronika. Plzeň: Západočeská
univerzita, 2011. s. 39-42. ISBN: 978-80-261-0015-7
[32] JANOUŠ, Š. Bezsenzorové řízení PMSM. In Elektrotechnika a informatika 2011.
Část druhá. Elektronika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 43-46. ISBN: 978-80261-0015-7
[33] KOŠAN, T. Basic entities for motor control implemented in VHDL. In 2011
International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2011. s. 197-200. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[34] KOŠAN, T. Nízkoúrovňová řídící jednotka pro výkonovou část čtyřúrovňového
měniče s plovoucími kondenzátory implementovaná do CPLD. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 2. Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.
55-58. ISBN: 978-80-261-0015-7
[35] KRÁL, V., ZEMAN, M., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Stavba prototypu
čtyřúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory o výkonu 30 kVA. In Elektrické
pohony, XXXII. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické
pohony, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
[36] KŮS, V., SKALA, B. Measurement of the energy parameters of the frequency
converters. In Prace- Instytut Elektrotechniki. Varšava: Instytut Elektrotechniki, 2011. s.
1-11. ISBN: neuveden , ISSN: 0032-6216
[37] KŮS, V. Přetížení nulového vodiče generátoru při připojení k síti. In Referáty 15.
konference ČK CIRED. Tábor: ČK CIRED, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-905014-0-9
[38] KŮS, V. Activity of frequency converters on short voltage dips. In 12 th
International Scientific Conference Electric Power Engineering. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[39] KŮS, V., SKALA, B. Generator overloading owing to neutral wire current. In CPE
2011 - 7. International Conference. Tallin: Tallinn University of Technology, 2011. s.
74-77. ISBN: 978-1-4244-8807-0
[40] KŮS, V., SKALA, B. Aliasing effect in power electronics. In 2011 International
Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 213216. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[41] KŮS, V., DRÁBEK, P. The Education of EMC –the Strategy and Teaching
Overview at the UWB. In IEEE EMC 2011. LA, California: IEEE, 2011. s. 976-981.
ISBN: 978-1-4577-0812-1
-154-
[42] LOS, M., DRÁBEK, P. Pohon se středofrekvenčním transformátorem a maticovým
měničem - parametry vstupního filtru. In Elektrické pohony. Praha: Česká
elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-34. ISBN: 978-80-0202308-1
[43] LOS, M. Elektromobily a nabíjecí stanice baterií. In Elektrické pohony. Praha: Česká
elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-13. ISBN: 978-80-0202308-1
[44] MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Odolnost trakčního pohonu vůči buzeným kmitům.
In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 73-74. ISBN: 978-80-261-0015-7
[45] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Single-Phase
Current-Source Active Rectifier: New Approach in Active Suppression of LowFrequency Disturbances on Converter AC Side. In Proceedings of the 37th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Melbourne: IEEE, 2011. s. 15011506. ISBN: 978-1-61284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[46] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Single-Phase Active CurrentSource Rectifier Operated with Power Factor and Distortion Power Factor Control. In
IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1068-1073. ISBN: 978-1-4577-0000-2
[47] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Active Elimination of LowFrequency Harmonics of Traction Current-Source Active Rectifier. In 17th International
Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings.
Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 55-60. ISBN: 978-80-553-0734-3
[48] PECHÁNEK, R., HRUŠKA, K., KINDL, V., ŠVAŘÍK, J. Stanovení ztrát
elektrického stroje kalorimetrickou metodou. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část
první. Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 91-94. ISBN: 978-80261-0016-4
[49] PEROUTKA, Z. Selected problems of modern AC motor traction drives. In 17th
International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS
Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 23-36. ISBN: 978-80-5530734-3
[50] PITTERMANN, M., KŮS, V. Pohon s asynchronním motorem a napěťovým
střídačem z hlediska vlivů poklesu napájecího napětí. In XXXII. Konference o
elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické
pohony, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-02-02308-1
[51] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M.
Sophisticated Software for Design and Optimization of Variable Speed Drives for HighPower Pumps: Hydrodynamic coupling versus Frequency Converter. In the 37th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2011. s. 896901. ISBN: 978-1-61284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[52] SIROVÝ, M. Educational project of an interactive model of a photovoltaic power
plant: Solar tracker versus fixed position station. In Elektrotechnika a informatika 2011.
Část druhá. Elektronika.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 93-96. ISBN:
978-80-261-0015-7
[53] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Flow
control methods in thermal power plants: Energy efficiency evaluation. In 17th
International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS
-155-
Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 238-242. ISBN: 978-80553-0734-3
[54] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z. Metody řízení průtoku pro čerpací systémy v
tepelných elektrárnách: Evaluace případové studie. In Elektrické pohony, XXXII.
Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s.
1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
[55] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M.
Variable Speed Pumping in Thermal and Nuclear Power Plants: Frequency Converter
versus Hydrodynamic Coupling. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
[56] SKALA, B. The Heat and Cooling of Electronically Switching Synchronous
Machine as a Main Drive of a Car. In 2011 International Conference on Applied
Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 349-352. ISBN: 978-807043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[57] SKALA, B., KŮS, V. The loading test of a motor for Easy-Mover. In Proceedings of
Electrotechnical Institute. Varšava: Institut elektrotechniky, 2011. s. 1-4. ISBN:
neuveden , ISSN: 0032-6216
[58] SKALA, B., HRUŠKA, K. Energy Balance of Huge Asynchronous Machine During
its Run-up. In Proceedings of 14th International Conference on Mechatronics. Trencin:
Alexander Dubcek University of Trencin, 2011. s. 34-36. ISBN: 978-80-8075-476-1
[59] SKALA, B. Stanovení teploty nemagnetické bandáže rotoru asynchronního stroje. In
12 th International Scientific Conference Electric POwer Engineering. Ostrava: VŠB TEchnical university Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393-5
[60] SKALA, B. Synchronní stroj jako hlavní pohon elektromobilu. In : Elektrické
pohony, XXXII. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické
pohony, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
[61] SRB, J., KINDL, V. Verifikace ztrát v nádobě transformátoru. In Elekrotechnika a
informatika 2011. Část první. Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2011. s. 127-131. ISBN: 978-80-261-0016-4
[62] STREIT, L. Měření energetické účinnosti modelu tramvaje s akumulačním
systémem. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část druhá. Elektronika.. Plzeň:
Západočeská univerzita, 2011. s. 97-98. ISBN: 978-80-261-0015-7
[63] STREIT, L. Stavba výkonového pulzního MOSFETového měniče. In Elektrické
pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-4.
ISBN: 978-80-02-02308-1
[64] STREIT, L., KUBÍK, M., HOLEČEK, J., HOŘAN, M. Concept of Electric Kart
with LiFeYPO4 Batteries. In 2011 International Conference on Applied Electronics.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 389-392. ISBN: 978-80-7043-987-6 ,
ISSN: 1803-7232
[65] ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Reduced-Order Square-Root EKF for Sensorless
Control of PMSM Drives. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the IEEE
Industrial Electronics Society. Melbourne: IEEE, 2011. s. 1929-1934. ISBN: 978-161284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[66] TALLA, J., PEROUTKA, Z. Neural Network Aided Unscented Kalman Filter for
Sensorless Control of PMSM. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power
Electronics and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-1-61284-167-0
-156-
[67] TALLA, J. Control algorithm for one phase shunt-type active power filters based on
revised MGP-FIR filter. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost,
ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-14. ISBN: 978-80-02-02308-1
[68] UZEL, D. Pohon se synchronním motorem s vinutým rotorem: Bezsenzorová
inicializační metoda polohy rotoru. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2.
Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 111-114. ISBN: 978-80-2610015-7
[69] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Optimal Control and Identification of Model Parameters
of Traction Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drive. In the 37th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2011. s. 18891894. ISBN: 978-1-61284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[70] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Design of current reference generator for optimal
control of interior permanent magnet motor. In 2011 International Conference on Applied
Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 397-400. ISBN: 978-807043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[71] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Měření parametrů matematického modelu synchronního
motoru s vnitřními permanentními magnety. In Elektrické pohony, XXXII. Konference.
Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-9. ISBN:
978-80-02-02308-1
[72] UZEL, D., VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z., SIROVÝ, M. Considerations about
Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motors at low speed and standstill
for Wheel Mounted Drive of Tram. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
[73] VACHTLOVÁ, M. 3-Phase Transformer Used on Single Phase. In Proceedings of
14th International Conference on Mechatronics. Trencin: Alexander Dubcek University
of Trencin, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-80-8075-476-1
[74] VACHTLOVÁ, M. Použití třífázového transformátoru jako jednofázového. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část první. Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 147-148. ISBN: 978-80-261-0016-4
[75] VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z. Sensorless Control of Permanent Magnet
Synchronous Motor Employing Extended Kalman Filter in Combination with HF
Injection Method. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics
and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-1-61284-167-0
[76] VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z. Bezsenzorové řízení synchronního motoru s
permanentními magnety s EKF- porovnání dvou variant predikčních modelů. In
Elektrické pohony, XXXII. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS
Elektrické pohony, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02308-1
[77] ZEMAN, M. Využití amorfní kovové slitiny v konstrukci magnetického obvodu
asynchronního stroje. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část první.
Elektrotechnika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 171-174. ISBN: 978-80-2610016-4
[78] ZEMAN, M., KRÁL, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Řízení čtyř-úrovňového
měniče s plovoucími kondenzátory pomocí PS-PWM. In Elektrické pohony, XXXII.
Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s.
1-12. ISBN: 978-80-02-02308-1
-157-
[79] ZEMAN, M., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J. Optimal Control of
Single-Phase Voltage Source Active Rectifier with Emphasis on the Minimal
Electromagnetic Interference. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-5.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
[80] ZEMAN, M. Řízení čtyř-úrovňového měniče s plovoucími kondenzátory pomocí
PD-PWM. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2. Elektronika. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 121-124. ISBN: 978-80-261-0015-7
[81] ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Control Strategy of Single-Phase Active
Rectifier with Reactive Power Compensation. In 2011 International Conference on
Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 409-412. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
14.7.2. KNIHA
[1] DRÁBEK, P. Použití měničů se středofrekvenčním transformátorem v elektrické
trakci. Plzeň : FEL ZČU, 2011, 121 s. ISBN: neuveden
[2] HRUŠKA, K. Speciální klece asynchronních strojů. 1. vyd. Plzeň : Neuveden, 2011,
139 s. ISBN: neuveden
[3] KINDL, V. Analýza dynamických silových účinků na rotor asynchronního stroje
velkého výkonu. Plzeň : neuveden, 2011, 125 s. ISBN: neuveden
[4] PECHÁNEK, R. Ventilační a tepelná analýza trakčního asynchronního motoru. Plzeň
: neuveden, 2011, 123 s. ISBN: neuveden
14.7.3. PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
[1] PEROUTKA, Z., MATULJAK, I. Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k
fázovým vodičům soustavy. Plzeň, 2011.
[2] PEROUTKA, Z., MATULJAK, I. Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k
uzlu transformátoru. Plzeň, 2011.
14.7.4. PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
[1] BENEŠ, P. Řídící jednotka robotického systému. 2011.
[2] BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Jednofázový napěťový pulzní usměrňovač řízený
dvouhodnotovou regulací proudu se střídáním nulového vektoru. 2011.
[3] DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z. Výkonový obvod primárního měniče pomocných
pohonů. 2011.
[4] DRÁBEK, P. Výkonový obvod sekundárního měniče pomocných pohonů. 2011.
[5] GLASBERGER, T., JANDA, M. PEROUTKA, Z. Regulátor trakčního pohonu s
PMSM s přímým řízením momentu a stabilizací LC filtru. 2011.
[6] HOLEČEK, J., PEROUTKA, Z. Zapojení regulačních obvodů - Power management
hybridního autobusu s fuzzy regulátory. 2011.
[7] JANDA, M., PEROUTKA, Z. ŽÁK, J. Zapojení regulačních obvodů - Basic power
management vozidla. 2011.
[8] MOLNÁR, J., BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., Řízený zdroj proudu RICE + EGE. 2011.
[9] MOLNÁR, J. Univerzální modul budiče IGBT. 2011.
[10] MOLNÁR, J., KRÁL, V. Univerzální dálkový ovládač připojený na sběrnici CAN.
2011.
-158-
[11] MOLNÁR, J., KOŠAN, T., KRÁL, V., Měnič Měnič 4L-FLC 20kW 20kW. 2011.
[12] SIROVÝ, M. Funkční vzorek vyhodnocovací jednotky pro měření účinnosti
polohovatelných FVE systémů. 2011.
[13] SIROVÝ, M. Zapojení obvodů pro automatizované měření evropské účinnosti
fotovoltaických měničů. 2011.
[14] SIROVÝ, M. Funkční vzorek řídící jednotky pro skluzovou váhu. 2011.
[15] STREIT, L., LOS, M. Jednofázový střídač pracující na frekvenci 400kHz. 2011.
[16] STREIT, L. Zařízení pro testování vlastností akumulátorů. 2011.
[17] STREIT, L., LOS, M. Teslův transformátor. 2011.
[18] STREIT, L., ŠTĚPÁNEK, J. HOŘAN, M. Budící obvody pro MOSFETový měnič.
2011.
[19] STREIT, L., ELIS, L. Interface k procesoru AT90CAN. 2011.
[20] STREIT, L., ŠTĚPÁNEK, J. MOSFETový měnič pro elektromotokáru. 2011.
[21] UZEL, D., VOŠMIK, D. PEROUTKA, Z. Regulátor synchronního generátoru s
permanentními magnety pro hybridní autobus. 2011.
[22] UZEL, D. Zapojení měřicích obvodů se sinusovým filtrem pro identifikaci parametrů
náhradního schématu IPMSM při otáčení rotoru. 2011.
[23] VOŠMIK, D., MOLNÁR, J. Zapojení regulačních obvodů emulátoru
fotovoltaických článků. 2011.
14.7.5. KAPITOLA V KNIZE
[1] DRÁBEK, P., STREIT, L., BLAHNÍK, V. Practical Application of Electrical Energy
Storage System in Industry. In Energy storage in the Emerging Era of Smart Grids.
Croatia : Intech, Rijeka, Croatia, 2011, s. 379-400. ISBN: 978-953-307-269-2
14.7.6. SOFTWARE
[1] ZEMAN, K., UZEL, D. Simulační model synchronního motoru s elektrickým
buzením. 2011.
14.7.7. ZPRÁVA
[1] BENEŠ, P. Výstavba prototypu robotického pracoviště se zpětnou vazbou. Plzeň :
Západočeská univerzita, 2011. 10 s.
[2] BLAHNÍK, V., ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Výběr vhodného druhu regulace ss.
napětí pro třífázový NPU. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, FEL, 2011. 26 s.
[3] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Řízený zdroj proudu: Algoritmy řízení a
regulace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, FEL, 2011. 25 s.
[4] HÁNA, B. A Power Factor for Minimal Joule Losses of a Designed Synchronous
Motor. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 10 s.
[5] HOŘAN, M., STREIT, L., CHALOUPKA, L. Realizace výkonových měničů. Plzeň :
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 10 s.
[6] HRUŠKA, K. FEM Analysis of Designed 50kW SM. Plzeň : Volkswagen, A.G., 2011.
26 s.
[7] HRUŠKA, K. FEM Analysis of Redesigned 50kW SM. Plzeň : Volkswagen, A.G.,
2011. 25 s.
-159-
[8] HRUŠKA, K. Parameters of 50kW SM Winding. Plzeň : Volkswagen, A.G., 2011. 34
s.
[9] HRUŠKA, K. Redesign of 50kW Synchronous Machine. Plzeň : Volkswagen, A.G.,
2011. 31 s.
[10] HRUŠKA, K., KINDL, V. A Comparative Study of Automotive Synchronous
Machinery. Plzeň : Volkswagen, A.G., 2011. 15 s.
[11] HRUŠKA, K. Design of 50kW Synchronous Machine. Plzeň : Volkswagen, A.G.,
2011. 28 s.
[12] HRUŠKA, K. Parameters of Modified 50kW SM Winding. Plzeň : Volkswagen,
A.G., 2011. 36 s.
[13] JANDA, M., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J., HOLEČEK, J. Basic power management
vozidla. Západočeská univerzita v Plzni : Škoda electric, 2011. 32 s.
[14] JANDA, M., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J., HOLEČEK, J. Basic power management
vozidla. Západočeská univerzita v Plzni : Škoda Electric, a.s., 2011. 30 s.
[15] JANÍK, D., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Topologie vícehladinových
měničů. Plzeň : ČKD Elektrotechnika, 2011. 15 s.
[16] JANOUŠ, Š., JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné
měniče a nabíječe vozové baterie –nanokrystalické materiály. Plzeň : Škoda electric,
2011. 40 s.
[17] JANOUŠ, Š., JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné
pohony a nabíječe vozové baterie - analýza nabíječe ZIVAN NG3. Plzeň : Škoda electric,
2011. 13 s.
[18] KAMENICKÝ, P., PEROUTKA, Z. Simulační model tříúrovňového měniče s
upínacími diodami. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 26 s.
[19] KAMENICKÝ, P., PEROUTKA, Z. Bezsenzorové řízení asynchronního motoru.
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 26 s.
[20] KAMENICKÝ, P., PEROUTKA, Z. Odhad rotorové časové konstanty a modely
asynchronního motoru. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 26 s.
[21] KINDL, V. Efficiency model of synchronous machine. Plzeň : Volkswagen AG,
2011. 15 s.
[22] KINDL, V. Implementation of dynamic model of 40 kW synchronous machine. Plzeň
: Volkswagen AG, 2011. 14 s.
[23] KINDL, V. Computation of efficiency of 50 kW synchronous machine. Plzeň :
volkswagen A.G, 2011.
[24] KINDL, V. Efficiency model of redesigned synchronous machine. Plzeň :
Volkswagen AG, 2011. 17 s.
[25] KINDL, V. Improved Computation of Efficiency of 50 kW Motion Unit. Plzeň :
Volkswagen AG, 2011. 21 s.
[26] KOŠAN, T. Nízkoúrovňový kontrolér pro čtyřúrovňový měnič implementovaný v
CPLD. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 15 s.
[27] LOS, M. Batteries for electric vehicles. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC, a.s., 2011. 19
s.
[28] LOS, M. Electric cars and Battery Charge Stations. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC,
a.s., 2011. 27 s.
[29] MAJORSZKÝ, J., JANDA, M. Odolnost trakčního pohonu s asynchronním
motorem a vektorovým řízením vůči buzeným kmitům. Plzeň : ZCU, 2011. 10 s.
-160-
[30] PECHÁNEK, R. Determination of temperature rise of the synchronous 50kW emotor depending on the duty cycles. Plzeň : Volkswagen A.G., 2011. 30 s.
[31] PECHÁNEK, R. Thermal model of 50kW synchronous machine. Plzeň : Volkswagen
A.G., 2011. 21 s.
[32] PECHÁNEK, R. Coefficients in thermal model of 50kW synchronous machine. Plzeň
: Volkswagen A.G., 2011. 21 s.
[33] STREIT, L. Elektrovýzbroj motokáry. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
10 s.
[34] STREIT, L. Oteplovací zkouška baterie Valence UEV-18XP. Plzeň : ŠKODA
ELECTRIC a.s., 2011. 22 s.
[35] STREIT, L., LOS, M., DRÁBEK, P. Stavba Teslova transformátoru s audio
modulací. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 10 s.
[36] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Pohon se Synchronním motorem s elektrickým buzením:
Experimentální studie s dvouhladinovými měniči. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA,
a.s., 2011. 25 s.
[37] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Měření parametrů synchronního motoru s vnitřními
permanentními magnety - matematický modelu v d, q souřadnicích. Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. 20 s.
[38] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Pohon se Synchronním motorem s elektrickým buzením:
Estimace počáteční polohy rotoru. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 15 s.
[39] VOŠMIK, D., UZEL, D., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení a regulace
synchronního generátoru s permanentními magnety pro hybridní autobus:
Experimentální studie. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC, a.s., 2011. 20 s.
[40] VOŠMIK, D. Bezsenzorové řízení PMSM-rešerže. Plzeň : FEL ZČU, 2011. 25 s.
[41] VOŠMIK, D. PMSM-detekce poruchových stavů. Plzeň : Západočeská univerzita v
Plzni, 2011. 12 s.
[42] ZEMAN, K., BLAHNÍK, V. Napěťový pulzní usměrňovač - nesymetrická napájecí
síť. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 44 s.
[43] ZEMAN, M. Design of rotary transformer. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni,
2011. 12 s.
[44] ZEMAN, M., PEROUTKA, Z. Čtyřúrovňový měnič s plovoucími kondenzátory:
Oživení laboratorního prototypu. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 19 s.
[45] ZEMAN, M., PEROUTKA, Z. Víceúrovňový měnič s plovoucími kondenzátory Úvodní studie modulačních metod. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 25 s.
[46] ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Testy laboratorního
prototypu řízeného zdroje proudu. Plzeň : EGE, 2011. 30 s.
[47] ŽÁK, J., PEROUTKA, Z., KOMRSKA, T. Implementace diskrétní Fourierovy
transformace v DSP. Plzeň : EGE, 2011. 19 s.
[48] ŽÁK, J. Podklady pro vizualizaci hybridního pohonu. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC
a.s., 2011. 9 s.
[49] ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Implementace vektorového řízení pro
jednofázový pulzní usměrňovač. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 13 s.
14.7.8. ČLÁNEK
[1] DRÁBEK, P., PEROUTKA, Z., PITTERMANN, M., CÉDL, M. New Configuration
of Traction Converter With Medium-Frequency Transformer Using Matrix Converters.
-161-
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2011, roč. 58, č. 11, s. 50415048. ISSN: 0278-0046
14.8. PUBLIKACE MIMO RIV
14.8.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] KINDL, V., PECHÁNEK, R., PŘEDOTA, A. Magnetic Wheel Optimization for
Undercarriage of Self-Acting Robot. In Advanced Methods in the Theory of Electrical
Engineering. Pilsen: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 47-48. ISBN: 978-80-7043993-7
14.8.2. KNIHA
[1] BLAHNÍK, V. Algoritmy řízení a regulace sestavy trakčního měniče se
středofrekvenčním transformátorem. KEV-FEL-ZČU Plzeň : 2011, 111 s.
14.8.3. ZPRÁVA
[1] SKALA, B. Typová zkouška asynchronního stroje. Plzeň : ETD Transformátory, a.s.,
2011. 26 s.
-162-
15. KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY
KTE
http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KTE
tel.: 377634600 fax: 377634602
e-mail: [email protected]
KTE FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Vedoucí katedry:
Prof. Ing. Ivo DOLEŽEL CSc.
tel.: 37 763 4600
e-mail: [email protected]
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Ing. Pavel KARBAN Ph.D.
tel.: 37 763 4604
e-mail: [email protected]
Tajemník katedry:
Ing. Marcela LEDVINOVÁ Ph.D.
tel.: 37 763 4603
e-mail: [email protected]
zdroj:telefonní seznam
15.1. CHARAKTERISTIKA KATEDRY
Katedra zabezpečuje výuku ve dvou základních oblastech: teoretická elektrotechnika
(teorie elektrických obvodů a teorie elektromagnetického pole) a výpočetní technika
(programování v elektrotechnice, informační technologie) jak v bakalářském, tak v
magisterském stupni. Katedra rovněž garantuje některé speciální předměty v jednotlivých
oborech studia a výuku na Fakultě aplikovaných věd a Fakultě strojní. V rámci
doktorandského studia jsou vypsány předměty v oboru Teoretická elektrotechnika jak pro
doktorandy studující na KTE, tak pro doktorandy z ostatních kateder. Kromě
pedagogické činnosti na ZČU připravili pracovníci katedry dva týdenní intenzivní kursy
Matlabu a počítačové simulace elektrických obvodů v angličtině pro studenty FH
Regensburg.
Tradiční odbornou aktivitou katedry se stalo organizování odborných seminářů. Konají se
pravidelně každých 14 dnů, z původně diskusních setkání pracovníků KTE se postupně
rozšířil okruh účastníků i na členy ostatních kateder, nově se připojili i kolegové z
kateder dalších fakult ZČU a také zahraniční hosté. V roce 2011 se katedra výrazně
podílela na organizaci dvou mezinárodních konferencí: konference FEMTEC 2011 v
Renu o sdružených problémech a konference AMTEE ´11 v Klatovech, zaměřené na
řešení problémů současné elektrotechniky.
zdroj:INIS - Pracoviště
-163-
15.2. ZAMĚSTNANCI KATEDRY
Profesoři
3
Odborní asistenti
10 Asistenti
Vedečtí pracovníci
Docenti
3
2
Interní doktorandi
Administrativní pracovníci
2
6
Dělníci
zdroj:MAGION - Personalistika + STAG
15.2.1. Jmenovitě interní členové katedry
Jméno
Prof. Ing. Zdeňka
Benešová CSc.
Obor, oblast
teoretická elektrotechnika
Členství v odborných
společnostech
IEEE - The Institute of Electrical and
Electronics Engineers
Dr. Ing. Jiří Büllow výpočetní technika
Jednota českých matematiků a fyziků
Prof. Ing. Ivo
Doležel CSc.
teoretická elektrotechnika
IEEE-The Institute of Electrical and
Electronics Engineers
CIGRE-International Council of
Large Electrical Systems
International Compumag Society
(ICS)
Ing. Roman Hamar
Ph.D.
teoretická elektrotechnika;
výpočetní technika
Ing. Pavel Jarolím
obecná elektrotechnika
Doc. Ing. Pavel
Karban Ph.D.
teoretická elektrotechnika
International Compumag Society
(ICS)
Oborová rada Ph.D. studia FEL
Doc. Ing. Jiří Kotlan
teoretická elektrotechnika
CSc.
Ing. Václav Kotlan
Ph.D.
teoretická elektrotechnika
Ing. Petr Kropík
Ph.D.
výpočetní technika
Ing. Marcela
Ledvinová Ph.D.
teoretická elektrotechnika
Prof. Ing. Daniel
Mayer DrSc.
teoretická elektrotechnika
-164-
International Compumag Society ICS
Společnost pro dějiny věd a techniky
IEE-The Institute of Electrical
Engineering of Great Britain
UICEE - UNESCO International
Centre for Engineering Education
Ing. Petr Polcar
Ing. Petr Preuss
CSc.
teoretická elektrotechnika
teoretická elektrotechnika;
výpočetní technika
Ing. Antonín
Předota
teoretická elektrotechnika
Ing. Lenka
Šroubová
teoretická elektrotechnika;
výpočetní technika
Ing. Pavel Štekl
Ph.D.
elektrochemie; výpočetní
technika
Doc. Ing. Bohuš
teoretická elektrotechnika
Jednota českých matematiků a fyziků
Ulrych CSc.
Pozn. Členové katedry mající zadanou odbornou způsobilost.
zdroj:INIS - Pracoviště
15.2.2. Doktorandi
Jméno
Jakub ČERVENÝ
školitel
Doležel
Lukáš KOUDELA
Doležel
František MACH
Doležel
Petr POLCAR
Mayer
Antonín PŘEDOTA Benešová
Lukáš VORÁČEK Doležel
Pozn. Doktorandi studujici v prezenčni formě alespoň jeden den v roce 2011.
zdroj:STAG
15.2.3. Administrativní a technický personál
Jméno
Helena Houdková
Jan Mayer
15.3. VÝZKUMNÉ CÍLE KATEDRY
Vědecko-výzkumná činnost katedry je věnována především rozvoji efektivních metod a
algoritmů analýzy makroskopického elektromagnetického pole se zřetelem na numerické
řešení. Dalšími oblastmi výzkumu je vývoj metod analýzy a syntézy elektrických
obvodů, analýza elektromagnetických systémů, zejména pak sdružených problémů.
Katedra má četné odborné mezinárodní kontakty se zahraničními univerzitními pracovišti
(Brunel University of London, TU Graz, Polytechnika Gliwice, TU Kijev, University of
Reno a další).
Kromě oblastí dlouhodobého výzkumu se na katedře soustředí zájem na problematiku
-165-
levitace, magnetických obvodů s permanentními magnety a paměťovými materiály,
dynamiku ferokapalin a jejich využití pro magnetická těsnění apod. Další oblastí je
zkoumání dynamiky nelineárních systémů včetně teorie chaosu. Pracovníci katedry se
zúčastnili mnoha mezinárodních konferencí, kde přednesli 32 příspěvků, v
mezinárodních impaktovaných časopisech publikovali 16 článků a participovali i na
jiných publikacích.
V oblasti vědecko-výzkumné se převážná část členů katedry věnovala řešení cílů grantu
GAČR P102/11/0498 Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické
řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice, grantu GAČR
P102/10/0216 Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli generovaném
permanentními magnety, grantu GAČR GA102/09/1305 Problémy termoelasticity a
pseudoplasticity v elektromagnetismu a grantu F0378/2011/F1a Superkapacitory a jejich
aplikace.
Tři pracovníci katedry se podíleli na řešení výzkumného záměru. V roce 2011 se Ing.
Pavel Karban habilitoval v oboru Elektrotechnika.
zdroj:INIS - Pracoviště
15.3.1. Řešené výzkumné projekty
GAČR
Označení
GA102/09/1305
GAP102/10/0216
Název
Řešitel
Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v
elektromagnetismu
Bohuš
Ulrych
Martina
Donátová
Pavel
Karban
Jaroslav
Sobotka
Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli
vytvořeném permanentními magnety
Bohuš
Ulrych
Ivo Doležel
Pavel
Karban
Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro
GAP102/11/0498 numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů
v elektrotechnice
zdroj:INIS - Projekty
-166-
Pavel
Karban
Václav
Kotlan
David
Pánek
FRVŠ
Označení
Název
Řešitel
Daniel Mayer
F0378/2011/F1a Inovace výuky: Superkapacitory a jejich aplikace
Petr Polcar
zdroj:INIS - Projekty
Ostatní
Označení
MEB051041
Název
Heat treatment of solid and liquid metals by
electromagnetic field and advanced methods of its
numerical simulation
MSM4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice
Řešitel
Bohuš
Ulrych
Ivo Doležel
Martina
Donátová
Pavel
Karban
Václav
Kotlan
Daniel
Mayer
Bohuš
Ulrych
Roman
Hamar
zdroj:INIS - Projekty
15.4. VÝUKA
15.4.1. Bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing.) studium
Zkratka
Předmět
Semestr Rozsah Vyučující
Preuss
Z
1+2+0
Štekl
APE
Aplikace počítačů v elektrotechnice
ATE
Aplikace teoretické elektrotechniky
L
2+2+0
DET
Dějiny elektrotechniky
Z
2+0+0 Mayer
ECH
Elektrochemie
L
1+1+0
ECH2
Elektrochemie 2
Z
Štekl
2+2+0 Dejmek
Babuška
-167-
Kotlan
Pánek
Štekl
Dejmek
EDD
Elektrodynamika pro diagnostiku a design
L
2+2+0 Benešová
Benešová
2+2+0 Mayer
Předota
EDEE
Elektrodynamika pro EE
Z
EDPE
Elektrodynamika pro PE
L
2+2+0
EV
Elektromagnetické vlny
Z
2+2+0 Hamar
Hamar
Doležel
E
Elektrotechnika
L
Hamar
2+2+0 Jarolím
Kotlan
IT
Informační technologie
ZL
2+2+0 Kropík
KDP
Konzultace diplomové práce
L
0+0+0 Benešová
KZP
Konzultace závěrečného projektu
L
0+0+2 Mayer
MMEM Matematické modely v elektromagnetismu
Z
2+2+0 Doležel
OPA
Z
0+0+1
Odborné prezentace v angličtině
Pánek
Donátová
PPEL
Počítačová podpora v elektrotechnice
Z
Kropík
Růžička
Růžička
Štekl
Šroubová
3+2+0 Karban
Kotlan
Mayer
Büllow
Dejmek
Polcar
PED
Prostředky pro elektrotech. dokumentaci
Z
1+2+0
PREMP Prostředky řešení elmag. polí a aplikace
L
2+2+0 Doležel
RSP
Realizace samost. elektrotech. projektů
Z
1+2+0 Büllow
QSP1
Semestrální projekt 1
Z
8+0+0 Benešová
QSP2
Semestrální projekt 2
L
8+0+0 Benešová
QSP3
Semestrální projekt 3
Z
8+0+0 Benešová
QSP4
Semestrální projekt 4
Z
8+0+0 Benešová
SAEO
Seminář z analýzy elektrických obvodů
L
Ledvinová
1+0+1 Rozenberg
Polcar
STE
Seminář z teoretické elektrotechniky
L
0+2+0
-168-
Kropík
Kotlan
Benešová
Hamar
Kropík
Ulrych
SPEP
Simulace problémů elmag. polí na počítač
Z
2+1+0
SPE
Spotřební elektrotech. a elektronika
Z
2+2+0 Preuss
Z
Ledvinová
Preuss
3+2+0
Kotlan
Pánek
Z
Benešová
Hamar
Jarolím
Kotlan
4+2+0
Ledvinová
Karban
Pánek
Sobotka
L
Benešová
Hamar
Jarolím
Kotlan
2+2+0
Ledvinová
Karban
Pánek
Sobotka
Z
Benešová
Ledvinová
2+2+0 Mayer
Karban
Pánek
TEA
TE1
YTE1
YTE2
Teoretická elektrotechnika - AV
Teoretická elektrotechnika 1
Teoretická elektrotechnika 1
Teoretická elektrotechnika 2
TE2
Teoretická elektrotechnika 2
L
Benešová
Ledvinová
3+2+0 Mayer
Karban
Pánek
TE2K
Teoretická elektrotechnika 2 pro KE,TE
L
Ledvinová
2+1+0 Mayer
Ulrych
TEVS
Teoretická elektrotechnika-vybrané statě
Z
Hamar
2+2+0 Pánek
Předota
TEMP
Teorie elektromagnetického pole
L
2+2+0 Benešová
TAM
Tvorba aplikací pro mobilní zařízení
ZL
2+2+0
-169-
Kropík
UE
Úvod do elektrotechniky
Z
Kotlan
Ledvinová
Preuss
2+2+0
Sobotka
Donátová
Předota
UEA
Úvod do elektrotechniky pro FAV
Z
2+0+0 Kotlan
USE
Úvod do studia elektrotechniky
Z
0+2+0 Karban
UPCE
Užití PC v silnoproudé elektrotechnice
L
0+2+0 Ulrych
UPPK
Užití profesionálních programů v komerční
elektrotechnice
L
2+2+0 Preuss
ZPE
Základy programování pro elektrotechniku
L
Basl
Kropík
Růžička
Šroubová
2+2+0 Kotlan
Pánek
Mayer
Büllow
Sunek
ZSTE
Závěrečný seminář z teoretické elektrotechniky
L
0+0+2 Benešová
zdroj: STAG
15.5. SPOLUPRÁCE
15.5.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
University of Reno
Město
Nevada
Hochschule Regensburg Regensburg
University of Pavia
Pavia
Politechnika Slaska
Katowice
Politechnika Slaska
Gliwice
Brunel University
Londýn
Technische Universität Graz
zdroj:INIS - Pracoviště
-170-
15.5.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště
Město
Ústav pro termomechaniku AV ČR
Praha
ČVUT v Praze
Praha
zdroj:INIS - Pracoviště
15.5.3. Návštěvy katedry
Jméno
Jerzy Barglik
Stát
Polská republika
Jurij Borisovic Kazakov
Ruská federace
Vladimir Alekseyevic Pracht
Ruská federace
Pavel Voráček
Švédské království
Sascha Schwepp
Spolková republika Německo
Aleksey Aleksandrovic Idiyatulin Ruská federace
Bernard Baron
Polská republika
Vasilij Eduardovic Frizen
Ruská federace
Olga Borisovna Kuznecova
Ruská federace
Alexander Borisovic Kuvaldin
Ruská federace
Victor Zakharov
Ruská federace
Pavel Voráček
Švédské království
Ryszard Nawrowski
Michail Jakovlevic Pogrebiskij
Polská republika
Ruská federace
zdroj:INIS - Pracoviště
15.5.4. Pobyt členů katedry v zahraničí
David Pánek
Dánské království
Délka pobytu
(dny)
8
Ivo Doležel
Polská republika
3
David Pánek
Spolková republika Německo
3
David Pánek
Italská republika
4
František Mach
Spojené státy americké
15
František Mach
Belgické království
3
Ivo Doležel
Řecká republika
4
Jméno
Stát
-171-
Ivo Doležel
Václav Kotlan
Polská republika
Spolková republika Německo
4
3
Pavel Karban
Italská republika
4
David Pánek
Spolková republika Německo
3
Zdeňka Benešová Spolková republika Německo
6
Zdeňka Benešová Spolková republika Německo
6
Antonín Předota
Spolková republika Německo
4
Petr Kropík
Spolková republika Německo
4
Pavel Karban
Belgické království
3
Pavel Karban
Polská republika
3
Pavel Karban
Spojené státy americké
15
Pavel Karban
Řecká republika
4
Pavel Karban
Austrálie
12
Ivo Doležel
Polská republika
4
Pavel Karban
Polská republika
4
Ivo Doležel
Austrálie
12
Ivo Doležel
Italská republika
4
Ivo Doležel
Čínská lidová republika
5
Petr Polcar
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
12
Roman Hamar
Spolková republika Německo
3
Ivo Doležel
Portugalská republika
7
Václav Kotlan
Portugalská republika
5
Ivo Doležel
Polská republika
4
Pavel Karban
Polská republika
3
Ivo Doležel
Polská republika
4
Ivo Doležel
Portugalská republika
5
Petr Polcar
Spolková republika Německo
4
Pavel Štekl
Spolková republika Německo
4
Ivo Doležel
Polská republika
3
Zdeňka Benešová
Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
8
Ivo Doležel
Spojené státy americké
15
Ivo Doležel
Belgické království
3
Zdeňka Benešová Spolková republika Německo
-172-
5
Ivo Doležel
Ivo Doležel
Slovenská republika
Slovenská republika
3
3
zdroj:INIS - Pracoviště
15.5.5. Akce katedry
Název
AMTEE 2011 - Advanced Methods of the Theory of
Electrical Engineering
Druh
Význam
Konference
Mezinárodní
Současný stav modelování klimatu
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Povaha Vesmíru a jeho vznik
Seminář
(Sympozium)
Mezinárodní
Radioastronomie zkoumá blízký i vzdálený Vesmír
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Kurs Užití Matlabu a počítačové simulace pro analýzu
elektrických obvodů
Seminář
(Sympozium)
Mezinárodní
Plazma a materiály
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Kurs Užití Matlabu a počítačové simulace pro analýzu
elektrických obvodů
Seminář
(Sympozium)
Mezinárodní
FEMTEC - 3rd International Conference on
Computational Methods in Engineering and Science
Konference
Mezinárodní
Velké laserové projekty EU v ČR
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Akumulace elektrické energie moderními setrvačníky a
vysokoteplotní supravodiče
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Záhada temné hmoty a temné energie ve Vesmíru
Seminář
(Sympozium)
Mezinárodní
Inerciální termonukleární fúze
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
Modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry
Seminář
(Sympozium)
Celostátní
zdroj:INIS - Pracoviště
-173-
15.6. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
15.6.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Pavel BENEDIKT
Pavel BROULÍM
Název práce
Analýza dlouhodobého provozu fotovoltaické
elektrárny nad 100kW
MHD čerpadlo na roztavené kovy a soli
Pavel BROŽOVSKÝ Superkapacitory
Vedoucí
Štekl
Ulrych
Polcar
Tomáš BURDA
Obousměrný elektromagnetický aktuátor s
permanentními magnety
Ulrych
Luboš CIHO
Dynamické chování soustavy s elektromechanickým
aktuátorem
Mayer
Tomáš FROLÍK
Předzesilovač pro kondenzátorový mikrofon
Preuss
Petra HUSOVÁ
Moderní informační systém pro cestující - Praha hlavní
Karban
nádraží
Pavel KALKUŠ
Rozložení elektromagnetického pole v okolí
přenosových vedení
Kotlan
Miroslav KUBÁT
Možnosti využití superkapacitorů
Polcar
Marek KUNC
Síly působící na vodiče trojfázového venkovního
vedení
Mayer
Ondřej MLČÁK
Ukázka zpracování a vizualizace dat geomagnetického
Büllow
pole
Miroslav NOVÁČEK Teplotní projevy provozní zátěže u PC komponent
Štekl
Jiří NŮSEK
Přehled používaných principů kompenzace účiníku v
silnoproudé elektrotechnice
Ledvinová
Karel SLOBODNÍK
Měření parametrů PEM článku pomocí počítače s
využitím LabView
Štekl
Martin ŠERÝ
Význam gigantické magnetorezistence pro zvýšení
kapacity disků a datových úložišť
Mayer
Jan ŠMÍDL
Profesionální program COMSOL pro analýzu
elektromagnetických polí
Hamar
Martin ŠTOCHL
Vývoj názorů na účinky elektromagnetického pole na
lidský organismus
Ledvinová
Tomáš TVAROH
Komparativní testy mobilních počítačů
Štekl
Pavel TVRDÝ
LED žárovky - stav a vývoj
Preuss
Radek VANC
Software pro analýzu dat ze záznamového zařízení
řídicí jednotky automobilu
Kropík
David VITÍK
Návrh elektronického zabezpečovacího systému
obytného objektu
Hamar
-174-
Roman VYKUKA
Nové metody webového programování a webová
aplikace Registrace školních praxí
Mayer
Jiří
ZWIEFELHOFER
Větrné turbíny typu Maglev
Sobotka
15.6.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno
studenta
Pavel BAŠTA
Miloš BLÁHA
Název práce
Vysokofrekvenční zesilovač
Vedoucí
Pánek
Srovnání numerických metod využitelných při řešení rázových
Kotlan
jevů na vedení
Jan BLAHNÍK Návrh komunitní sítě WiFi pro venkovskou lokalitu
Štekl
Vít HRAD
Návrh software pro řešení elektrických obvodů - solver
Pánek
Miloš KOT
Nedestruktivní defektoskopická diagnostika - NDD
Mayer
Lukáš
KOUDELA
Simulace šíření elektromagnetických vln
Karban
Martin LIST
Počítačem řízená stanice pro měření pH
Štekl
František
MACH
Rotační ohřev nemagnetických válců ve stacionárním
magnetickém poli
Karban
Petr MÍKA
Návrh a optimalizace struktury heterogenní sítě s využitím
CISCO technologie
Kropík
Josef MUŠEK
Aplikace pro řešení poměrů na vedení s rozprostřenými
parametry
Karban
Jan PĚSTA
Simulace přechodných jevů v mikrovlnných obvodech
Předota
Zdeněk ROD
Aplikace pro vzdálené ovládání počítače, řízení a
monitorování serverů pro mobilní telefon
Kropík
Zdeněk
VANÍK
Návrh a realizace nelineárních systémů s chaotickým
chováním
Pánek
Lukáš
VORÁČEK
Návrh monitorovacího a zabezpečovacího systému obytného
objektu
Hamar
15.6.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno studenta
Název práce
Jaromír
Fyzikální principy a výpočetní metody magneticky
ROZENBERG
levitovaných systémů
Pozn. Práce obhajované v roce 2011, u nichž je vedoucí z dané katedry.
zdroj:STAG
-175-
Vedoucí
Mayer
15.7. PUBLIKACE RIV
15.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] DOLEZEL, I., KARBAN, P., MACH, F., ULRYCH, B. Advanced adaptive
algorithms in finite element method of higher order of accuracy. In Proceedings of the
Joint 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'11
and 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'11.
Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. ISBN: 978-14-5770-759-9
[2] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. Quantum chaos in nano-electronic
structures: Impossible or only unmeasureable?. In 2011 International Conference on
Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 165-168. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[3] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On state space energy controlled systems
with quantum chaotic-like behavior. In RECENT RESEARCHES in CIRCUITS,
SYSTEMS and SIGNAL PROCESSING. Athens: WSEAS Press, 2011. s. 165-170. ISBN:
978-1-61804-017-6
[4] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On state-space energy based generalization
of Brayton-Moser network decomposition. In Recent Researches in Circuits, Systems,
Control and Signals - Proceedings of the 2nd International Conference on Circuits,
Systems, Control, Signals, CSCS'11. Prague: WSEAS, 2011. s. 144-149. ISBN: 978-161804-035-0
[5] KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B., BARGLIK, J. Monolithic Model of
Continuous Induction Hardening of a Steel Mandrel. In IET Conference Publications.
Wroclaw: Institution of Engineering and Technology, 2011. ISBN: 978-184-9194-68-6
[6] KOTLAN, V., KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEZEL, I., KUS, P. Hard-coupled
modeling of induction shrink fit of gas-turbine active wheel. In Proceedings of the Joint
3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'11 and
16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'11.
Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. ISBN: 978-14-5770-759-9
[7] MÜHLBACHER, J., BENEŠOVÁ, Z., HALLER, R. ASPECTS OF INCREASING
THE AMPACITY OF OVERHEAD LINES. In International Expert Meeting Power
Engineering 2011. Maribor: Univerza v Mariboru, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-961-248-2763
[8] ŠTORK, M., HRUŠÁK, J., MAYER, D. Experimental verification of the state space
energy based approach to nano-electronic structures. In 2011 International Conference
on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 375-378. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
15.7.2. KAPITOLA V KNIZE
[1] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. GENERALIZED TELLEGEN’S
PRINCIPLE AND STATE SPACE ENERGY BASED CAUSAL SYSTEMS
DESCRIPTION. In Complex Behaviour of the Distributed Generation System. Pitesti :
Univerzita Pitesti, 2011, s. 97-142. ISBN: 978-606-560-128-4
[2] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. GENERALIZED TELLEGEN’S
PRINCIPLE AND STATE SPACE ENERGY BASED CAUSAL SYSTEMS
-176-
DESCRIPTION. In Advances in Energy Research: Distributed Generations Systems
Integrating Renewable Energy Resources. USA : NOVA Publishers, 2011, s. 1-63. ISBN:
978-1-61209-991-0
15.7.3. ČLÁNEK
[1] DOLEŽEL, I., ULRYCH, B., KROPÍK, P. T-potential based model of induction
heating of thin conductive plates in hard-coupled formulation. Przeglad
Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 3, s. 41-44. ISSN: 0033-2097
[2] DOLEŽEL, I., KROPÍK, P., ULRYCH, B. Monolithic Model of Induction Heating of
Thin Conductive Plate with Respecting Thermoelasticity. Przeglad Elektrotechniczny,
2011, roč. 87, č. 12b, s. 29-32. ISSN: 0033-2097
[3] DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Induction heating of very thin metal plates modelled by
electric vector potential. Komunikacie, 2011, roč. 13, č. 2 A, s. 19-24. ISSN: 1335-4205
[4] DOLEŽEL, I., ULRYCH, B., KOTLAN, V. Combined Actuator for Accurate Setting
of Position Based on Thermoelasticity Produced by Induction Heating. IEEE
TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2011, roč. 47, č. 5, s. 2250-2256.
ISSN: 0093-9994
[5] DOLEŽEL, I., KOTLAN, V., ULRYCH, B. Electromagnetic-thermoelastic actuator
for accurate wide-range setting of position. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č.
5, s. 22-27. ISSN: 0033-2097
[6] DOLEŽEL, I., KOTLAN, V., ULRYCH, B. Magnetohydrodynamic pumps for
molten salts in cooling loops of high-temperature nuclear reactors. Przeglad
Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5, s. 28-33. ISSN: 0033-2097
[7] HAMAR, R., TRNKA, P. Gliding discharges in rotary machine insulation diagnostics, simulation and measurement. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5,
s. 43-45. ISSN: 0033-2097
[8] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On Brayton-Moser network decomposition
and state-space energy based generalization of Nosé-Hoover dynamics. WSEAS
Transactions on Circuits and Systems, 2011, roč. 10, č. 8, s. 251-266. ISSN: 1109-2734
[9] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. On some quantum-chaotic signatures based
approach to unpredictability in nano-electronic structures. Electronics, Computers and
Artifical Inteligence, 2011, roč. 4, č. 2, s. 19-24. ISSN: 1843-2115
[10] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I., JERZY, B. Higher-order finite element
modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets.
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND
MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2011, roč. 30,
č. 5, s. 1517-1527. ISSN: 0332-1649
[11] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Hard-coupled model of induction heating
of cylindrical nonmagnetic billets rotating in system of permanent magnets. Przeglad
Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 12 B, s. 78-81. ISSN: 0033-2097
[12] KARBAN, P., MACH, F. Dynamic behavior of electromagnetic brake system
consisting of permanent magnets. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5, s. 100103. ISSN: 0033-2097
[13] PÁNEK, D., KROPÍK, P., PŘEDOTA, A. On fractal dimension estimation.
Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5, s. 120-122. ISSN: 0033-2097
-177-
[14] PANTELYAT, M., SHULZHENKO, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY,
P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Numerical simulation of electrical engineering devices:
magneto-thermo-mechanical coupling. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL
FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC
ENGINEERING, 2011, roč. 30, č. 4, s. 1189-1204. ISSN: 0332-1649
[15] PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Voltage Surge Wave Propagation in Transformer
Winding. Acta Technica ČSAV, 2011, roč. 56, č. 4, s. 309-330. ISSN: 0001-7043
[16] PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Fast Transient Overvoltage In Transformer
Winding. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 87, č. 5, s. 142-145. ISSN: 0033-2097
[17] ŠTORK, M., HRUŠÁK, J., MAYER, D. Experimental analysis of a class of
dissipative structures using state space energy concept. Electronics, Computers and
Artifical Inteligence, 2011, roč. 4, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1843-2115
15.8. PUBLIKACE MIMO RIV
15.8.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Modelling of Simultaneous Induction
Hardening in Monolithic Formulation. In Proceedings of the IV International Conference
on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. 2011.
ISBN: 978-84-89925-78-6
[2] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Higher-Order Finite Element Modeling with
Curvilinear Elements. In The Proceedings of the 34th International Conference on
Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. 2011. ISBN: 978-83-85940-33-3
[3] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Automatic Adaptivity in Higher-Order
Finite Element Method. In The Proceedings of the 34th International Conference on
Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. 2011. ISBN: 978-83-85940-33-3
[4] KINDL, V., PECHÁNEK, R., PŘEDOTA, A. Magnetic Wheel Optimization for
Undercarriage of Self-Acting Robot. In Advanced Methods in the Theory of Electrical
Engineering. Pilsen: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 47-48. ISBN: 978-80-7043993-7
[5] POLCAR, P., MAYER, D. Design of a Stepper Transducer with Ferroliquid. In
AMTEE 11 Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: 2011. s.
"IV-5"-"IV-6". ISBN: 978-80-7043-993-7
[6] POLCAR, P., MAYER, D. Theory of Electrical Engineering Education Upgrade:
Supercapacitors. In AMTEE 11 Advanced Methods in the Theory of Electrical
Engineering. Plzeň: 2011. s. "IV-11"-"VI-12". ISBN: 978-80-7043-993-7
[7] POLCAR, P., MAYER, D., PÁNEK, D. A Novel Approach to Magnetic Fluids
Permeability Measurement. In AMTEE 11 Advanced Methods in the Theory of Electrical
Engineering. Plzeň: 2011. s. "VI-1"-"VI-2". ISBN: 978-80-7043-993-7
[8] POLCAR, P. Elektromechanický transduktor s ferrokapalinou. In Elektrotechnika a
informatika 2011. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
s. 99-102. ISBN: 978-80-261-0016-4
-178-
[9] PŘEDOTA, A. Current Time-Space Distribution in Transformer. In Advanced
Numerical Modelling. Warsaw: Electrotechnical Institut, 2011. s. 81-82. ISBN: 978-8361956-02-0
[10] PŘEDOTA, A., BENEŠOVÁ, Z. Analysis of Transients in Transformer Winding
Respecting Space-varying Inductance. In Advanced Methods in the Theory of Electrical
Engineering. Klatovy: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 43-44. ISBN: 978-807043-993-7
[11] ŠROUBOVÁ, L., HAMAR, R., KROPÍK, P. The Influence of Overhead Lines on
Buried Cables. In AMTEE '11. Pilsen: University of West Bohemia, 2011. s. 25-26.
ISBN: 978-80-7043-993-7
15.8.2. KNIHA
[1] KARBAN, P. Zpracování kovových materiálů s využitím elektromagnetického pole a
počítačové modelování příslušných procesů. 1. vyd. Plzeň : 2011, 168 s.
15.8.3. ČLÁNEK
[1] PŘEDOTA, A. Current Time-Space Distribution in Transformer. Informatyka
Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Srodowiska, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 1316. ISSN: 2083-0157
-179-
16. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY
RICE
www.rice.zcu.cz
tel.: +420 377 634 005 fax: +420 377 634 002
e-mail: [email protected]rice.zcu.cz
RICE FEL ZČU, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Výkonný ředitel:
Ing. Petr FRÝBL, CSc. MBA
tel.: 37 763 4100
e-mail: [email protected]
Vědecký ředitel:
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
tel.: 37 763 4005
e-mail: [email protected]
Řízení procesů:
doc. Ing. Jiří TUPA, Ph.D.
tel.: 37 763 4008
e-mail: [email protected]
Finanční manažer:
Marie HEJDUKOVÁ
tel.: 37 763 4026
e-mail: [email protected]
Projektová kancelář:
Jana MILIČKOVÁ
Tel.: 37 763 4112
e-mail: [email protected]
Jana LEPIČOVÁ
Tel.:37 763 4015
e-mail: [email protected]
Sekretariát
Jitka MACHOVÁ
Tel.: 37 763 4001
e-mail: [email protected]
16.1. CHARAKTERISTIKA CENTRA
Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) představuje projekt
vybudování nového výzkumného centra v rámci Západočeské univerzity v Plzni, který
zásadním způsobem rozšíří unikátní výzkumnou a vývojovou infrastrukturu univerzity
i celého plzeňského regionu. Záměrem projektu je vybudovat moderní flexibilní (ve
smyslu kompaktní, projektově orientované a řízené) multioborové vědecko- výzkumné
-180-
pracoviště, které bude v níže definovaných oblastech svého výzkumného programu
předním evropským institutem disponujícím unikátní vědecko-výzkumnou
infrastrukturou a vysoce erudovanými vědecko-výzkumnými týmy. Nedílnou součástí
projektu je vybudování nové přístavby k Fakultě elektrotechnické, která bude
představovat výzkumný areál RICE; budova centra bude dokončena v první polovině
roku 2014. Laboratorní a zkušební prostory budou vybaveny špičkovou laboratorní
a přístrojovou technikou pro realizaci náročných výzkumných úkolů. V rámci realizace
projektu dojde přímo k vytvoření nejméně 37 nových pracovních míst v oblasti výzkumu
a vývoje a potenciálně dalších pracovních míst u spolupracujících VaV partnerů
v aplikační sféře. Výzkumný tým bude kompletní v polovině roku 2014.
zdroj:INIS - Pracoviště
16.2. ZAMĚSTNANCI CENTRA
Profesoři
8
Odborní asistenti
Docenti
8
Asistenti
Vědečtí pracovníci
33 Interní doktorandi
0
Administrativní pracovníci
7
0
Dělníci
zdroj: RICE
16.2.1. Jmenovitě interní členové centra
Bartoš
Burian
Čengery
Drábek
Džugan
Frýbl
Georgiev
Glasberger
Hamáček
Hammerbauer
Hejduková
Hruška
Husák
Jára
Karban
Kroupa
Kubík
Kůs
Machová
Miličková
Václav
Petr
Jiří
Pavel
Tomáš
Petr
Vjačeslav
Tomáš
Aleš
Jiří
Marie
Karel
Miroslav
Martin
Pavel
Michael
Michal
Václav
Jitka
Jana
prof. Ing. CSc.
Ing.
Ing.Ph.D.
Ing.Ph.D.
Ing.
Ing.CSc.MBA
doc. Dr. Ing.
Ing. Ph.D.
doc. Ing. Ph.D.
doc. Ing. Ph.D.
Ing
prof. Ing. CSc.
Ing.
Ing. Ph.D.
Ing.
Ing.
prof. Ing. CSc.
-181-
senior researcher
junior researcher
junior researcher
junior researcher
junior researcher
výkonný ředitel
senior researcher
junior researcher
senior researcher
senior researcher
referent pro ekonomiku
junior researcher
senior researcher
junior researcher
senior researcher
junior researcher
junior researcher
senior researcher
referent pro admin.pr.
administrátor projektu
Molnár
Nešpůrek
Pechánek
Jan
Stanislav
Roman
Peroutka
Zdeněk
Poláček
Pondělík
Řezáček
Sirový
Skála
Steiner
Šmídl
Štork
Talla
Tupa
Tureček
Turjanica
Uzel
Vondrášek
Libor
Petr
Petr
Martin
Jiří
František
Václav
Milan
Jakub
Jiří
Oldřich
Pavel
David
František
Vostracký
Vošmik
Zeman
Zdeněk
David
Karel
Ing. Ph.D.
junior researcher
prof. RNDr. DrSc. senior researcher
Ing.
junior researcher
vědecký ředitel,
vedoucí výzkumného
prof. Ing. Ph.D.
programu
Ing.
junior researcher
Ing.
zkušební technik RICE
Ing. Ph.D.
investiční dozor
Ing.
junior researcher
doc. Ing. Ph.D.
senior researcher
doc.ing. Ph.D.
senior researcher
Ing. Ph.D.
senior researcher
prof. Ing. CSc.
senior researcher
Ing.Ph.D.
junior researcher
doc. Ing. Ph.D.
interní controlling
Ing.Ph.D.
junior researcher
Ing. Ph.D.
senior researcher
Ing.
junior researcher
prof. Ing. CSc.
senior researcher
prof. Ing. DrSc.
dr.h.c.
senior researcher
Ing.
junior researcher
doc. Ing. CSc.
senior researcher
16.2.2. Administrativní a technický personál
Jméno
Marie Hejduková
Jana Miličková
Petr Frýbl
Jana Lepičová
Jiří Tupa
Jitka Machová
Petr Řezáček
-182-
16.3. VÝZKUMNÉ CÍLE CENTRA
Realizace
výzkumného
programu
„Inteligentní
průmyslové
systémy“.
Cílem RICE je pokrýt kompletní výzkumný řetězec od počátečního teoretického výzkumu
a modelování, až po výrobu vzorků (kusových produktů)/prototypů a jejich testování. :
1) Využití znalostního potenciálu výzkumného týmu RICE a v rámci projektu vybudované
nové infrastruktury pro úspěšné řešení výzkumného programu, jež se soustředí na čtyři
hlavní oblasti:
a. Výzkum nových koncepcí pohonů a sofistikovaných technologií pro
dopravní systémy nové generace s primární orientací na trakční vozidla. Cílem
výzkumu jsou nové technologie pohonů, pohony se zvýšenou energetickou
účinností a minimálními dopady na životní prostředí a pokročilé systémy
zvyšující bezpečnost dopravy a dopravních prostředků.
b. Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku,
inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Cílem výzkumu v oblasti
senzorů je především konstrukce levných senzitivních elementů pro určování
vybraných plynů, par a přítomnosti látek v kapalinách převážně z materiálů na
organické bázi. V oblasti organické elektroniky je cílem vývoj nových materiálů
a materiálových struktur pro výrobu organických elektronických součástek,
polovodičů a molekulárních elektronických systémů.
c. Výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a
optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových
technologií. Výzkum je významně zaměřen na nová zařízení a technologie
využívající vysokonapěťovou výkonovou elektroniku. Cílem výzkumu jsou též
zařízení a technologie pro tzv. „smart cities/grids“.
d. Diagnostika a identifikace systémů. Cílem je vývoj nových diagnostických
metod a postupů a sofistikovaných testovacích systémů. Výzkumné a vývojové
práce budou soustředěny na problematiku testování a spolehlivosti vyvíjených
zařízení.
zdroj:INIS - Pracoviště
-183-
16.3.1. Řešené výzkumné projekty
22
5011
GA ČR P102/11/0437
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
5012
CZ.1.05/2.1.00/03.0094
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
6017
TA ČR TA01010863
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
6018
MPO FR-TI3/497
Steiner František, Doc. Ing. , Ph.D.
22
6019
MPO FR-TI3/183
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
9014
EGE s.r.o.
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
9015
ABB
Peroutka Zdeněk, Prof. Ing. , Ph.D.
22
9016
Kontron
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9022
Bech
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9027
Kontron
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9035
Kontron
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9043
Kontron 4
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9044
Bech Aku el.ochrana
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9053
Kontron 5
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9066
Kontron
Turjanica Pavel, Ing. , Ph.D.
22
9067
Volkswagen
Skala Bohumil, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9071
MB tech
Kubík Michal, Ing. , Ph.D.
22
9079
Kontron 6
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9083
Kontron - výměna
Turjanica Pavel, Ing. , Ph.D.
22
9086
Kontron 7
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9092
Kontron 8
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9096
EGE s.r.o. - REMCS
Turjanica Pavel, Ing. , Ph.D.
22
9106
Volkswagen
Skala Bohumil, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9108
Kontron 9
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9115
Bech Aku - úprava HW
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9116
Kontron 10
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9121
Volkswagen
Skala Bohumil, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9134
ČEPS - model
Vostracký Zdeněk, Prof. Ing. , DrSc., dr. h. c.
22
9135
Kontron 11
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9137
ETD
Skala Bohumil, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9138
Bech Aku - ochrana
Hammerbauer Jiří, Doc. Ing. , Ph.D.
22
9139
Kontron 12
Poupa Martin, Doc. Ing. , Ph.D.
zdroj:RICE
-184-
16.4. SPOLUPRÁCE
16.4.1. Mezinárodní spolupráce
Pracoviště
Město
Volkswagen Wolfsburg Wolfsburg
zdroj:FEL - Projekty
16.4.2. Spolupráce v rámci ČR
Pracoviště Město
ZAT Příbram Příbram
Kontron Plzeň Plzeň
ČKD Praha
Praha
zdroj:FEL - Projekty
16.4.3. Návštěvy centra
Jméno
Anne Lauvergeon CEO
Stát
Francie
L.R.Jonsson vice president
USA
M.Dickinson human resources USA
zdroj:FEL - Projekty
16.4.4. Pobyt členů centra v zahraničí
Jméno
David Vošmik
Stát
Singapurská republika
Délka pobytu (dny)
12
Martin Sirový
Německo-Mannheim
2
Martin Sirový
Slovenská republika
3
David Vošmik
Finská republika
26
Martin Sirový
Singapurská republika
12
Martin Sirový
Austrálie
20
David Uzel
Austrálie
20
Tomáš Glasberger Slovenská republika
3
Tomnáš Glasberger Austrálie
20
Pavel Karban
USA-Nevada
15
Milan Štork
Francie- Bordeaux
5
-185-
Milan Štork
Václav Šmídl
Maďarsko-Budapešť
Švédsko-Linkoping
5
65
Martin Jára
Německo-Norimberk
1
Zdeněk Peroutka
V. Británie-Birmingham
5
Zdeněk Peroutka
Slovenská republika
3
zdroj:INIS - Pracoviště
16.4.5. Akce centra
Název
Druh
Význam
Školení Hyperlinx Workshop Zvyšování technické kompetence
Školení Altium Workshop Zvyšování technické kompetence
zdroj:FEL - Projekty
16.5. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
16.5.1. Bakalářské (Bc.) práce
Jméno studenta
Název práce
Karel BABKA
Přehled polovodičových detektorů radiace
Vedoucí
Holík
Jaromír EYBL
Výpočet elektrických parametrů venkovních vedení a
kabelů v uživatelském programovacím prostředí
Veleba
Jan JIROTKA
Návrh řídicího systému pro solární mikroelektrárnu
Sirový
Viktor LEVORA Přehled prostředků pro měření akustické intenzity
Klasna
Jiří LHOTÁK
Metody vyhodnocení kvality pitné vody
Kuberský
Tomáš NOVÁK
Evoluční návrh analogových obvodů
Burian
Miloš
NOVOTNÝ
Návrh řešení videocest v akustické laboratoři FEL
Klasna
Petr OULÍK
Uhlíková nanovlákna v elektronice
Kuberský
Pavel
PARTYNGL
Fotovoltaické mikroelektrárny
Sirový
Martin PERO
Analýza podélných a příčných poruch v přenosových a
distribučních elektrizačních soustavách
Veleba
Jakub SLIVONĚ Výkonové transformátory na hladinách vn a vvn
Veleba
Filip ŠPANIHEL Způsoby vytváření tenkých vrstev vodivých polymerů
Džugan
Jan VILD
Krutina
Komfortní elektroinstalace
-186-
16.5.2. Diplomové (Ing.) práce
Jméno
studenta
Jaroslav
DVOŘÁK
Název práce
Vedoucí
Návrh spínaného zdroje pro číslicový regulátor
Molnár
Karel KYNCL
Analýza rezonančního trakčního měniče se
středofrekvenčním transformátorem
Vošmik
Michal MATI
Simulace řízení synchronního motoru s vnitřními
permanentními magnety
Uzel
Jan ŠÍP
Univerzální ovládací a zobrazovací jednotka připojená přes
Molnár
sběrnici CANopen
Jan TŘÍSKA
Návrh součástek pro napěťový střídač
Vondrášek
16.5.3. Disertační (Ph.D.) práce
Jméno studenta
Marek CÉDL
Název práce
Vedoucí
Měniče s přímou přeměnou energie Vondrášek
Tomáš KOMRSKA Mikroprocesorové řízení v pohonech Zeman
Jan ŽÁK
Mikroprocesorové řízení v pohonech Zeman
Pozn. Práce obhajované v roce 2010, u nichž je vedoucí z daného pracoviště.
zdroj:STAG
-187-
16.6. PUBLIKACE RIV
16.6.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] BARTOVSKÝ, J., SCHNEIDER, D., DOKLADALOVA, E., DOKLADAL, P.,
GEORGIEV, V., AKIL, M. Morphological Classification of Particles Recorded by the
Timepix Detector. In Proceedings of the 7th IS on Image and Signal Processing and
Analysis. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. s. 343-348. ISBN: 978-953-184159-7 , ISSN: 1845-5921
[2] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Přímá regulace proudu trakčního měniče se
středofrekvenčním transformátorem umožňující kompenzaci nízkofrekvenčního rušení.
In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony,
2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-02-02308-1
[3] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Vector Control of Primary Active
Rectifiers in Traction Converter with Medium-Frequency Transformer. In EPE 2011 The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York:
IEEE, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-1-61284-167-0
[4] BLAHNÍK, V., ŽÁK, J., PEROUTKA, Z. Control of Single-Phase AC/DC Converter
with Compensation of Low-Frequency Disturbances. In 2011 International Conference
on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 51-54. ISBN:
978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[5] DOLEZEL, I., KARBAN, P., MACH, F., ULRYCH, B. Advanced adaptive
algorithms in finite element method of higher order of accuracy. In Proceedings of the
Joint 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'11
and 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'11.
Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. ISBN: 978-14-5770-759-9
[6] DOLEŽEL, I., PÁNEK, D., ULRYCH, B. Pulsed actuator with permanent magnet
and its dynamic characteristics. In 2011 International Conference on Electrical Machines
and Systems, ICEMS 2011. IEEE Xplore digital library, 2011. ISBN: 978-14-577-1044-5
[7] DŽUGAN, T., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., KUBERSKÝ, P., PRETL, S., VIK, R.
Organic materials for humidity detection. In 34th International Spring Seminar on
Electronics Technology. Bratislava: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-26.
ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 2161-2528
[8] GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Pohon s
PMSM a přímým řízením momentu a jeho frekvenční charakteristiky. In Elektrické
pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-80-02-02308-1
[9] GLASBERGER, T., JANDA, M., PEROUTKA, Z., MAJORSZKÝ, J. A New
Method for AC Traction Drive Frequency Characteristic Measurement. In EPE 2011 The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. New York:
IEEE, 2011. s. 430-437. ISBN: 978-1-61284-167-0
[10] GLASBERGER, T., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J., PEROUTKA, Z. Traction
drive with PMSM: Frequency characteristics measurement. In 17th International
Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings.
Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 160-165. ISBN: 978-80-553-0734-3
-188-
[11] HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J. Capacitors Embedded in Photovia Substrates. In 34th
Internatiobal Spring Seminar on Electronics Technology. 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ
08854, USA: IEEE Service Center, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 21612528
[12] KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I. Modelling of Simultaneous Induction
Hardening in Monolithic Formulation. In Proceedings of the IV International Conference
on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering. 2011.
ISBN: 978-84-89925-78-6
[13] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Higher-Order Finite Element Modeling
with Curvilinear Elements. In The Proceedings of the 34th International Conference on
Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. 2011. ISBN: 978-83-85940-33-3
[14] KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I. Automatic Adaptivity in Higher-Order
Finite Element Method. In The Proceedings of the 34th International Conference on
Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory. 2011. ISBN: 978-83-85940-33-3
[15] KOŠAN, T. Basic entities for motor control implemented in VHDL. In 2011
International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni,
2011. s. 197-200. ISBN: 978-80-7043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[16] KOTLAN, V., KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEZEL, I., KUS, P. Hard-coupled
modeling of induction shrink fit of gas-turbine active wheel. In Proceedings of the Joint
3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'11 and
16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'11.
Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. ISBN: 978-14-5770-759-9
[17] KRÁL, V., ZEMAN, M., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Stavba prototypu
čtyřúrovňového měniče s plovoucími kondenzátory o výkonu 30 kVA. In Elektrické
pohony, XXXII. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické
pohony, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
[18] KROUPA, M., KUBERSKÝ, P., FREISLEBEN, J., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J.
Data acquisition from microcalorimetric sensors. In Electronic Devices and Systems
IMAPS CS International Conference 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011.
s. 223-228. ISBN: 978-80-214-4303-7
[19] KUBERSKÝ, P., HAMÁČEK, A., KROUPA, M., FREISLEBEN, J. Sensors
Elements for Micro-calorimetric Measurements. In ISSE 2011. Pistacaway, NJ: IEEE,
2011. s. 572-576. ISBN: 978-1-4577-2111-3, ISSN: 2161-2528
[20] KUBÍK, Z., SKÁLA, J. PSpice simulation of normalized and unnormalized varistor
tests. In 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. s. 209-212. ISBN: 978-80-7043-987-6, ISSN: 1803-7232
[21] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Single-Phase Active CurrentSource Rectifier Operated with Power Factor and Distortion Power Factor Control. In
IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1068-1073. ISBN: 978-1-4577-0000-2
[22] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Active Elimination of LowFrequency Harmonics of Traction Current-Source Active Rectifier. In 17th International
Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS Proceedings.
Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 55-60. ISBN: 978-80-553-0734-3
[23] MICHALÍK, J., MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Single-Phase
Current-Source Active Rectifier: New Approach in Active Suppression of LowFrequency Disturbances on Converter AC Side. In Proceedings of the 37th Annual
-189-
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Melbourne: IEEE, 2011. s. 15011506. ISBN: 978-1-61284-971-3, ISSN: 1553-572X
[24] PEROUTKA, Z. Selected problems of modern AC motor traction drives. In 17th
International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS
Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 23-36. ISBN: 978-80-5530734-3
[25] PRETL, S., HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., DŽUGAN, T., HROMADKA, K. Planar
heterostructures based on organic semiconductor. In ISSE 2011. Piscataway, NJ:
Technical University of Košice, 2011. s. 73-78. ISBN: 978-1-4577-2111-3 , ISSN: 21612528
[26] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M.
Sophisticated Software for Design and Optimization of Variable Speed Drives for HighPower Pumps: Hydrodynamic coupling versus Frequency Converter. In the 37th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2011. s. 896901. ISBN: 978-1-61284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[27] SIROVÝ, M. Educational project of an interactive model of a photovoltaic power
plant: Solar tracker versus fixed position station. In Elektrotechnika a informatika 2011.
Část druhá. Elektronika.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 93-96. ISBN:
978-80-261-0015-7
[28] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Flow
control methods in thermal power plants: Energy efficiency evaluation. In 17th
International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS
Proceedings. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 238-242. ISBN: 978-80553-0734-3
[29] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z. Metody řízení průtoku pro čerpací systémy v
tepelných elektrárnách: Evaluace případové studie. In Elektrické pohony, XXXII.
Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s.
1-6. ISBN: 978-80-02-02308-1
[30] SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M.
Variable Speed Pumping in Thermal and Nuclear Power Plants: Frequency Converter
versus Hydrodynamic Coupling. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
[31] ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Reduced-Order Square-Root EKF for Sensorless
Control of PMSM Drives. In Proceedings of the 37th Annual Conference of the IEEE
Industrial Electronics Society. Melbourne: IEEE, 2011. s. 1929-1934. ISBN: 978-161284-971-3 , ISSN: 1553-572X
[32] ŠTORK, M. Discrete-Time Chaotic Systems, Impulsive Synchronization and
Application in Communication. In NEWCAS 2011 International New Circuits and
Systems. Bordeaux: CFP11NEW-CDR (IEEE Catalog Number), 2011. s. 189-192. ISBN:
978-1-61284-135-9
[33] ŠTORK, M. Fractional Frequency Synthesizer Using Flying Adder Principle. In TSP
34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. VUT
Brno: IEEE, 2011. s. 294-297. ISBN: 978-1-4577-1409-2
[34] ŠTORK, M. Flying Adder Principle Frequency Synthesizer. In ELECO 2001 7th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering (Volume 2). Bursa:
-190-
Star Matbaa Hízmetleri Tic. LTD. sti. Bursa, TURKEY, 2011. s. 141-145. ISBN: 978605-01-0208-6
[35] TALLA, J., PEROUTKA, Z. Neural Network Aided Unscented Kalman Filter for
Sensorless Control of PMSM. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power
Electronics and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-1-61284-167-0
[36] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Design of current reference generator for optimal
control of interior permanent magnet motor. In 2011 International Conference on Applied
Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 397-400. ISBN: 978-807043-987-6 , ISSN: 1803-7232
[37] UZEL, D. Pohon se synchronním motorem s vinutým rotorem: Bezsenzorová
inicializační metoda polohy rotoru. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2.
Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 111-114. ISBN: 978-80-2610015-7
[38] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Měření parametrů matematického modelu synchronního
motoru s vnitřními permanentními magnety. In Elektrické pohony, XXXII. Konference.
Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-9. ISBN:
978-80-02-02308-1
[39] UZEL, D., VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z., SIROVÝ, M. Considerations about
Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motors at low speed and standstill
for Wheel Mounted Drive of Tram. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-6.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
[40] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Optimal Control and Identification of Model Parameters
of Traction Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drive. In the 37th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway: IEEE, 2011. s. 18891894. ISBN: 978-1-61284-971-3, ISSN: 1553-572X
[41] VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J. Mimořádné podmínky narušeného vypínání
zkratů generátorovým vypínačem. In Zvyšování životnosti komponent energetických
zařízení. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 37-40. ISBN: 978-80-261-00317
[42] VOSTRACKÝ, Z., HALLER, R. Impact of radiation on the thermal behaviour of a
overhead line rope. In 12 th International Scientific Conference Electric Power
Engineering. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 615-618. ISBN:
978-80-248-2393-5
[43] VOSTRACKÝ, Z., KUBALÍK, J. Perspektivní kapalné izolanty v provozu.. In 12 th
International Scientific Conference Electric Power Engineering. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 205-208. ISBN: 978-80-248-2393-5
[44] VOSTRACKÝ, Z., KUBALÍK, J. Perspektivní kapalné izolanty v provozu.. In 12 th
International Scientific Conference Electric Power Engineering. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 205-208. ISBN: 978-80-248-2393-5
[45] VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z. Sensorless Control of Permanent Magnet
Synchronous Motor Employing Extended Kalman Filter in Combination with HF
Injection Method. In EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics
and Applications. New York: IEEE, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-1-61284-167-0
[46] VOŠMIK, D., PEROUTKA, Z. Bezsenzorové řízení synchronního motoru s
permanentními magnety s EKF- porovnání dvou variant predikčních modelů. In
-191-
Elektrické pohony, XXXII. Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS
Elektrické pohony, 2011. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02308-1
[47] ZEMAN, M., KRÁL, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Řízení čtyř-úrovňového
měniče s plovoucími kondenzátory pomocí PS-PWM. In Elektrické pohony, XXXII.
Konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s.
1-12. ISBN: 978-80-02-02308-1
[48] ZEMAN, M., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MICHALÍK, J. Optimal Control of
Single-Phase Voltage Source Active Rectifier with Emphasis on the Minimal
Electromagnetic Interference. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-5.
ISBN: 978-1-4577-0000-2
16.6.2. PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
[1] PEROUTKA, Z., MATULJAK, I. Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k
fázovým vodičům soustavy. Plzeň, 2011.
[2] PEROUTKA, Z., MATULJAK, I. Zařízení ke kompenzaci zemních proudů zapojené k
uzlu transformátoru. Plzeň, 2011.
16.6.3. PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
[1] BARIOVÁ, M., HAMÁČEK, A., MORAVEC, V., Mikrokalorimetrický senzorový
systém s dvojicí vzájemně vnořených platinových teploměrů - Pt1+1K-P. 2011.
[2] BARIOVÁ, M., BLECHA, T., HAMÁČEK, A., Kombinovaný interdigitální
elektrodový systém s šířkou mezery 15 μm, platinovým teploměrem a topným článkem KBI2. 2011.
[3] GLASBERGER, T., JANDA, M. PEROUTKA, Z. Regulátor trakčního pohonu s
PMSM s přímým řízením momentu a stabilizací LC filtru. 2011.
[4] HAMÁČEK, A., ŘEBOUN, J., PRETL, S., Laboratorní zařízení pro depozici vrstev z
roztoku ponorem. 2011.
[5] HOLÍK, M., KRAUS, V., GEORGIEV, V., Blade Tip Timing Analog Frontend. 2011.
[6] HOLÍK, M., KRAUS, V. GEORGIEV, V. Timepix debug interface. 2011.
[7] JÁRA, M. Modulární zdroj pro systém REMCS. 2011.
[8] JÁRA, M. Digitální izolátor s izolovaným napětím. 2011.
[9] JÁRA, M. Spínaný zdroj pro měřící systém. 2011.
[10] KOŠAN, T. Transparentní USB izolátor odolný proti EMI. 2011.
[11] KOŠAN, T. Univerzální izolovaný JTAG adaptér verze 4. 2011.
[12] KOŠAN, T. Modul budiče čtyřúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory
založený na CPLD. 2011.
[13] KOŠAN, T., MOLNÁR, J. Testovací modul A/D převodníku mapovaného do
adresního prostoru pro TMS320F2812. 2011.
[14] KRAUS, V., HOLÍK, M. GEORGIEV, V. Koincidenční jednotka pro spektroskopii
štěpných fragmentů pomocí detektoru Timepix a rozhraní FITPix. 2011.
[15] KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., Blade Tip Timing USB Driver. 2011.
[16] KRAUS, V., HOLÍK, M., GEORGIEV, V., Blade Tip Timing Digital Frontend.
2011.
[17] KRAUS, V., HOLÍK, M. GEORGIEV, V. Medipix3 Debug Interface. 2011.
-192-
[18] POLÁČEK, L. Tester komunikace 1.3GBPS. 2011.
[19] ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., SOUKUP, R., Integrovaný čtyřkanálový senzor
teploty B4TSI-1. 2011.
[20] ŘEBOUN, J., ŠVANDA, R., HAMÁČEK, A., Multiplexer pro můstková měření.
Plzeň, 2011.
[21] ŘEBOUN, J., HAMÁČEK, A., FREISLEBEN, J., Laboratorní fotoreaktor pro
generaci singletních stavů GSO-1. 2011.
[22] ŘEBOUN, J., ŠAFÁŘ, P. HAMÁČEK, A. Depoziční zařízení pro metodu spin
coating. Plzeň, 2011.
[23] SIROVÝ, M. Zapojení obvodů pro automatizované měření evropské účinnosti
fotovoltaických měničů. 2011.
[24] SIROVÝ, M. Funkční vzorek řídící jednotky pro skluzovou váhu. 2011.
[25] SIROVÝ, M. Funkční vzorek vyhodnocovací jednotky pro měření účinnosti
polohovatelných FVE systémů. 2011.
[26] STEINER, F., TUREČEK, O., KLASNA, J., Bezodrazová testovací komora. 2011.
[27] ŠTORK, M. Syntezátor frekvence na principu plovoucí sčítačky. 2011.
[28] ŠTORK, M. Přístroj pro měření síly a svalových disbalancí. 2011.
[29] ŠTORK, M. Mobilní měření ventilace. 2011.
[30] UZEL, D. Zapojení měřicích obvodů pro identifikaci parametrů náhradního
schématu IPMSM metodou obdélníkových pulsů napětí Usd a Usq při zabržděném rotoru.
2011.
[31] UZEL, D. Sofistikovaný rozvaděč pro napájení zatěžovacího motoru do výkonu 4kW.
2011.
[32] UZEL, D. Zapojení měřicích obvodů se sinusovým filtrem pro identifikaci parametrů
náhradního schématu IPMSM při otáčení rotoru. 2011.
16.6.4. SOFTWARE
[1] KRUTINA, A., ŠNAJDR, J. VOSTRACKÝ, Z. Software pro diagnostiké testování
komponenty řídicího systému ČEPS pro výpočet teploty vedení. 2011.
[2] ZEMAN, K., UZEL, D. Simulační model synchronního motoru s elektrickým
buzením. 2011.
16.6.5. KAPITOLA V KNIZE
[1] HRUŠÁK, J., ŠTORK, M., MAYER, D. GENERALIZED TELLEGEN’S
PRINCIPLE AND STATE SPACE ENERGY BASED CAUSAL SYSTEMS
DESCRIPTION. In Complex Behaviour of the Distributed Generation System.
Rumunsko : Univerzita Pitesti, 2011, s. 97-142. ISBN: 978-606-560-128-4
[2] ŠTORK, M. Discrete Chaotic Systems Synchronization and Using for Secure
Data Transmission. In Complex Behaviour of the Distributed Generation System.
Rumunsko : Univerzita Pitesti, 2011, s. 223-231. ISBN: 978-606-560-128-4
-193-
16.6.6. ZPRÁVA
[1] BLAHNÍK, V., ZEMAN, K., PEROUTKA, Z. Výběr vhodného druhu regulace ss.
napětí pro třífázový NPU. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, FEL, 2011. 26 s.
[2] GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Bezsenzorové řízení klasických synchronních
strojů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 24 s.
[3] GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení a regulace těžního stroje.
Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 31 s.
[4] JANDA, M., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J., HOLEČEK, J. Basic power management
vozidla. Západočeská univerzita v Plzni : Škoda electric, 2011. 32 s.
[5] JANDA, M., PEROUTKA, Z., ŽÁK, J., HOLEČEK, J. Basic power management
vozidla. Západočeská univerzita v Plzni : Škoda Electric, a.s., 2011. 30 s.
[6] JANÍK, D., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Topologie vícehladinových měničů.
Plzeň : ČKD Elektrotechnika, 2011. 15 s.
[7] JANOUŠ, Š., JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné
pohony a nabíječe vozové baterie - analýza nabíječe ZIVAN NG3. Plzeň : Škoda electric,
2011. 13 s.
[8] JANOUŠ, Š., JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné
měniče a nabíječe vozové baterie –nanokrystalické materiály. Plzeň : Škoda electric,
2011. 40 s.
[9] JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné pohony a nabíječe
vozové baterie – možnosti využití tříúrovňového půlmůstku. Plzeň : Škoda Electric, a.s.,
2011. 46 s.
[10] JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné měniče a nabíječe
vozové baterie – měkce komutující snižující měnič. Plzeň : Škoda electric, 2011. 25 s.
[11] MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Řízený zdroj proudu: Výběr výkonových polovodičů.
Plzeň : EGE s.r.o., 2011. 10 s.
[12] MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Vývoj řízeného zdroje proudu: Metodika
dimenzování měniče. Plzeň : EGE. s.r.o., 2011. 23 s.
[13] MOLNÁR, J., PEROUTKA, Z. Řízený zdroj proudu: Volba čidel napětí a proudu.
Plzeň : EGE s.r.o., 2011. 9 s.
[14] ŠMÍDL, V. Advanced Power Management vozidla. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC,
a.s., 2011. 35 s.
[15] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Pohon se Synchronním motorem s elektrickým buzením:
Experimentální studie s dvouhladinovými měniči. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA,
a.s., 2011. 25 s.
[16] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Pohon se Synchronním motorem s elektrickým buzením:
Estimace počáteční polohy rotoru. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 15 s.
[17] UZEL, D., PEROUTKA, Z. Měření parametrů synchronního motoru s vnitřními
permanentními magnety - matematický modelu v d, q souřadnicích. Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. 20 s.
[18] UZEL, D. Současný stav poznání: Matematický model a injektážní metody
bezsenzorového řízení pro synchronní motor s vnitřními permanentními magnety. Plzeň :
Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 35 s.
[19] VOŠMIK, D., UZEL, D., PEROUTKA, Z. Algoritmy řízení a regulace
synchronního generátoru s permanentními magnety pro hybridní autobus:
Experimentální studie. Plzeň : ŠKODA ELECTRIC, a.s., 2011. 20 s.
-194-
[20] ZEMAN, K. Zvýšení momentu synchronního motoru - simulační studie. Plzeň : ČKD
ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 11 s.
[21] ZEMAN, K. Synchronní motor napájený do dvojité hvězdy - principiální úvahy.
Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 11 s.
[22] ZEMAN, K., BLAHNÍK, V. Napěťový pulzní usměrňovač - nesymetrická napájecí
síť. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 44 s.
[23] ZEMAN, K. Regulovaný pohon se synchronním motorem - varianty řídicích
algoritmů. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 34 s.
[24] ZEMAN, M., PEROUTKA, Z. Víceúrovňový měnič s plovoucími kondenzátory Úvodní studie modulačních metod. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 25 s.
[25] ZEMAN, M., PEROUTKA, Z. Čtyřúrovňový měnič s plovoucími kondenzátory:
Oživení laboratorního prototypu. Plzeň : ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., 2011. 19 s.
[26] ŽÁK, J., BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J. Testy laboratorního
prototypu řízeného zdroje proudu. Plzeň : EGE, 2011. 30 s.
16.7. PUBLIKACE MIMO RIV
16.7.1. STAŤ VE SBORNÍKU
[1] JÁRA, M. Vývoj hlavního zdroje mikroprocesorové řídící desky systému REMCS. In
Elektrotechnika a informatika 2011. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni, 2011. s. 47-50. ISBN: 978-80-261-0015-7
-195-
Výroční zpráva FEL 2011
Editor:
Obálka:
Vydavatel:
doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev, doc. Ing. Jiří Skála Ph.D.
Ing. Jaroslav Fiřt Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Vydání první
Plzeň, duben 2012
ISBN 978-80-261-0111-6
-196-

Podobné dokumenty

výroční zpráva - Fakulta elektrotechnická

výroční zpráva - Fakulta elektrotechnická 2010) a doc. Ing. Jiří Hammerbauer, PhD (2011 – 2014). Na podzim roku 2014 byl akademickým senátem FEL opětovně zvolen za děkana FEL pro následující období let 2015 – 2018 doc. Ing. Jiří Hammerbaue...

Více

únor 2012 - Noviny - Západočeská univerzita

únor 2012 - Noviny - Západočeská univerzita Velmi mne potěšilo, že si univerzita opět vzpomněla na prvního polistopa­ dového děkana Fakulty strojní, který

Více

Fakulta elektrotechnická - FEL

Fakulta elektrotechnická - FEL sítě pozemních rádiových vysílačů. Tato metoda je koncipována pro účely orientace a stabilizace polohy1 malých výzkumných pikosatelitů2 , kde je velký problém s nedostatkem prostoru, hmotnostním li...

Více

zde - Univerzita obrany

zde - Univerzita obrany k navázání dalších formálních i neformálních vztahů a kontaktů, které jsou v dynamickém procesu života armády nezbytné. Co nelze očekávat – to je exaktní výstup ve formě jediného možného řešení, ko...

Více

Konference, publikace, výzkumné zprávy, skripta, učební pomůcky a

Konference, publikace, výzkumné zprávy, skripta, učební pomůcky a SG workstation. The fourth Japanese-Czech-Slovak joint seminar on applied electromagnetics, J. Electrical engineering, Vol. 48 , No. 8/S , pp. 160-162 , 1997 Fiala, P.: Optimisation of a high volta...

Více

Program Kalsem 2014 Pondělí 20.00 Úterý

Program Kalsem 2014 Pondělí 20.00 Úterý Laboratoř termické analýzy a reometrie – NTC, Výzkumné centrum západočeského regionu, Západočeská univerzita v Plzni

Více

Vyrocni zprava FEL 2009 - Západočeská univerzita

Vyrocni zprava FEL 2009 - Západočeská univerzita 2000), Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (2000 - 2003) a doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. (2003 – 2010). Na podzim roku 2009 byl akademickým senátem FEL zvolen za děkana FEL pro následující období let 2010 ...

Více

Výroční zpráva FEL 2012 - Fakulta elektrotechnická

Výroční zpráva FEL 2012 - Fakulta elektrotechnická 2000), Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (2000 - 2003) a doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. (2003 – 2010). Na podzim roku 2009 byl akademickým senátem FEL zvolen za děkana FEL pro následující období let 2010 ...

Více

Vyrocni zprava FEL 2010 - Západočeská univerzita

Vyrocni zprava FEL 2010 - Západočeská univerzita 2000), Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (2000 - 2003) a doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc. (2003 – 2010). Na podzim roku 2009 byl akademickým senátem FEL zvolen za děkana FEL pro následující období let 2010 ...

Více